FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL TAKE-OFF RESSURSPERSONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL TAKE-OFF RESSURSPERSONER"

Transkript

1 FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL TAKE-OFF RESSURSPERSONER Introduksjonskurs. 7. september 00 Idéutviklingsseminar. 8. oktober 00 Oppfølgingsseminar.november 00 Alle kurs holdes ved Scandic Hotell Solsiden, Trondheim Seminaret tar sikte på at ressurspersoner skal delta i arbeidsgrupper (sammen med studenter ved NTNU, HiNT, HiST, HiMolde og HiÅlesund) som utvikler forretningsplaner for utvalgte kommersialiseringsprosjekter. Gruppene ledes av idéhavere (nyskapere eller prosjektledere fra bedrifter) sammen med utvalgte erfarne rådgivere for den enkelte gruppe. Navn (BLOKKBOKSTAVER) : E-post : Arbeidsgiver: Telefon privat evt mobil : Introduksjonskurset arrangeres:.sep kl. ca 0.00, 6.sep kl 08. ca 0.00 og 7.sep kl Under Idéutviklingsseminaret bor deltakerne på Scandic Hotell Solsiden fra søndag.oktober kl..0 til fredag 8.oktober kl..0. / 00 (dato). (underskrift) Påmeldingsfrist: 6.august 00 Skriftlig og ferdig utfylt påmelding samt undertegnet konfidensialitetserklæring sendes til: Øyvind Bjørgum Institutt for industriell økonomi og Teknologiledelse NTNU Entrepreneurship Center (NEC) Alfred Getz vei 79 Trondheim Eller den kan sendes på mail til: Kontakt Øyvind Bjørgum på 9707 eller for mer informasjon.

2 BAKGRUNN FOR KONFIDENSIALITETSERKLÆRING På de ulike trinn i TAKE OFF Høsten 00 (heretter Programmet) møtes idéhavere, rådgivere, faddere, studenter, forskere, ansatte ved NTNU og eventuelle andre inviterte. Formålet med Programmet er å bearbeide og videreutvikle forretningsidéer, kunnskap, erfaringer og informasjon til en fullstendig forretningsplan. Denne forretningsplanen er et nyttig ledd i utviklingen av produkt- og forretningskonsept og inneholder produktspesifikasjon, mål, markedsanalyser og strategier herunder budsjett, lønnsomhetsvurderinger og finansiering. For at Programmet skal virke etter sitt formål vil det være en nødvendighet at informasjon og konsepter presenteres på en systematisk og helhetlig måte. En del av den informasjon og de konsepter som presenteres vil således også være av mer sensitiv eller konfidensiell karakter. Skal de forskjellige deltakere og involverte føle seg fri til i ulike fora å presentere informasjon eller synspunkter på en dertil egnet måte, er det viktig å sikre at samtlige impliserte har et bevisst forhold til plikt om konfidensialitet i forhold til proprietær informasjon og hva denne plikt i realiteten innebærer. Dette gjelder både i forhold til den informasjon man mottar fra gruppen og den man gir inn til gruppen. Dette vil i prinsippet kunne bestå i alt fra generelle rettigheter og ned til sensitiv informasjon på produkt- og forretningsnivå. Viktigheten og nødvendigheten av konfidensialitet er understreket i informasjonsmaterialet Program for nyskaping og idéutvikling. Denne understreking er nyttig og det er videre formålstjenlig at Dere alle gjøres konkret kjent med behovet for konfidensialitet og at materiale eller informasjon ikke må misbrukes på noen måte, hva enten man selv trekker uberettigede fordeler av den eller på uaktsom måte eller eventuelt med overlegg lar uvedkommende få adgang til den. Utkast til erklæring må imidlertid ikke bare underskrives som en formalitet. Det er tvert imot viktig at Dere gjennomgår den grundig, slik at den forstås og reelt sett vedtas før den så undertegnes. Konfidensialitetserklæringen er ment å skulle bevisstgjøre, klargjøre, supplere og nyansere lovverkets regler og standarder i forhold til taushetsplikt og hemmelighold i næring og industri. Det dreier seg her blant annet om teknisk så vel som kommersiell knowhow, bedriftshemmeligheter og betrodde opplysninger og en rekke lovhenvisninger vil være relevant. Som nevnt ovenfor søker erklæringen først og fremst å ivareta de forskjellige bidragsyteres rettigheter, og da ikke bare generelt i form av taushetsplikt i forhold til bedrifts- og forretningshemmeligheter. Den gjelder også de enkelte rettighetselement på produktnivå. Dette kommer frem hvor deltakernes immaterielle rettigheter er søkt sikret og bibeholdt. Her er regulert blant annet rettsforhold som knytter seg til patent- og mønsterlovgivning, rettighetsposisjoner i forbindelse med patentbare oppfinnelser eller allerede eksisterende patenter eller mønstre, rettigheter til varemerker og kjennetegn, samt copyright. I tillegg tar erklæringen høyde for de rettsforhold som følger åndsverkloven, det vil si rettighetsposisjoner i forbindelse med det loven definerer som et åndsverk, for eksempel til teknisk underlag for data programvare, kildekode, eller tekniske skisser eller analyser som nyter opphavsrettslig vern eller innehar verkshøyde, hva enten faktisk beskyttelse ved registrering er oppnådd eller ikke.

3 ERKLÆRING OM KONFIDENSIALITET. Jeg.., er innforstått med at jeg som deltaker eller som på annen måte involvert i ethvert trinn i Programmet kan få kjennskap til programdeltakere og deres drifts- og forretningsforhold, deriblant forretningshemmeligheter, kundelister, kundeinformasjon, salgs- og markedsinformasjon som av programdeltaker betraktes som konfidensiell. Det samme gjelder kunder av programdeltakere så vel som NTNU og innbefatter, uten begrensning, immaterielle rettigheter og konsepter som utviklet, anskaffet av eller som overdradd eller lisensiert til eller fra programdeltakere, deres kunder eller andre samarbeidspartnere, eller NTNU og gjelder eksempelvis data programmer og tilhørende sikkerhetskoder, kildekoder, samt annen dokumentasjon eller tekniske detaljer og enhver annen konfidensiell informasjon, hva enten av teknisk, kommersiell, eller av annen karakter og uavhengig av om beskyttelse er konkret sikret ved formell registrering overfor aktuelt myndighetsorgan eller ikke, følger direkte av lov uten behov for registrering, er betinget av avtale, eller hvor rettigheter er sikret ved hemmeligholdelse eller på annen måte. Jeg vil videre kunne få kunnskap om rettighetselement eller kombinasjoner derav, herunder forretningshemmeligheter, teknisk eller kommersiell knowhow, som kan forbeholdes gjennom firma-, varemerke-, mønster-, patent-, åndsverk-, copyright, markedsføring- og øvrig lovgivning. Det samme gjelder enhver rettighet eller forretningshemmelighet som kan betinges gjennom avtale og uavhengig av om formell beskyttelsesakt er iverksatt, gjennomført eller ikke. Denne informasjon eller dokumentasjon som vist til i Punkt vil nedenfor bli benevnt som: Informasjonen.. Jeg erkjenner at Informasjonen i sin helhet er proprietær ved at den er programdeltakers eller den aktuelle rettighetshavers eiendomsrett, eventuelt er undergitt begrenset og/eller regulert brukertillatelse og at jeg er forpliktet til å bevare full konfidensialitet om Informasjonen.. Denne erklæring innebærer videre en plikt til å avstå fra enhver benyttelse av Informasjonen annet enn til hva som er det tiltenkte og autoriserte formål og mer spesielt, innebærer en eksplisitt plikt til å avstå fra å benytte Informasjonen for eget eller for andres formål hva enten under programmets løpetid eller etter dets avslutning. Jeg plikter også å behandle Informasjonen på en slik måte at ingen andre kan få tilgang til den. Jeg er innforstått med at mislighold av eller brudd mot nærværende konfidensialitetserklæring vil kunne medføre erstatnings- eller straffeansvar., den / 00 Underskrift MED BLOKKBOKSTAVER

4 FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL TAKE-OFF PROSJEKTEIERE Introduksjonskurs. 7. september 00 - Holdes ved Scandic Hotell Solsiden, Trondheim Idéutviklingsseminar. 8. oktober 00 - Holdes ved Scandic Hotell Solsiden, Trondheim Oppfølgingsseminar.november 00 - Holdes ved Scandic Hotell Solsiden, Trondheim Skriftlig påmelding innen 6.august 00 til Impello Management AS, v/morten Frøseth (mail: eller fax ) Jeg forplikter meg til å delta med mitt nyskapingsprosjekt på nyskapingsprogrammet TAKE-OFF og stiller personlig de angitte datoene over. Vedlagt søknaden er ) Prosjektskjema, ) Prosjektbeskrivelse og ) Konfidensialitetserklæring Jeg er innstilt på å arbeide intensivt i en tverrfaglig gruppe som skal produsere en fullstendig forretningsplan for mitt prosjekt. Jeg er innstilt på å stille med mest mulig dokumentasjon om mitt prosjekt som støtte under arbeidet, vel vitende om at min idé er sikret full konfidensialitet under programmet. TAKE-OFF dekker alle kostnader til kost og losji under programmet, men jeg må selv dekke reisekostnader tur/retur Trondheim. Navn : Bedrift :. Prosjekt :

5 PROSJEKTSKJEMA FOR TAKE-OFF DITT NAVN : TELFONNUMMER : Fylke: Generelt om prosjektet og prosjekteieren : PROSJEKTEIERENS NAVN : BEDRIFTENS NAVN : ADRESSE : TELEFON : TELEFAKS / ANTALL ANSATTE : I hvilken fase vil du anse prosjektet for å være i (sett kun kryss)? Skisse-/ idefasen Fungerende prøveeksemplar Første enhet solgt Salg kommet godt i gang I hvilken grad er du enig i følgende påstander om prosjektet? Svært uenig Hverken enig eller I svært stor grad uenig a) Prosjektet er teknologibasert b) Prosjektet har et stort omsetnings/ fortjenestepotensial c) Prosjektet har et stort sysselsettingspotensial d) Prosjektet har et stort eksportpotensial e) Bedriften/gründeren har den nødvendige kompetanse og motivasjon for å gjennomføre prosjektet. f) Prosjektet har behov for å få klarlagt markedsmuligheter g) Prosjektet har behov for å få sjekket teknologiske løsninger h) Prosjektet har behov for ekstern finansiering i) Prosjektet har behov for å etablert en troverdig organisering Hvilken kompetanse/erfaring/egenskaper etterspørres hos fadder og studenter?

6 Bakgrunn I forbindelse med Sør-Trøndelags, Nord-Trøndelags og Møre og Romsdals deltakelse i Midt-Norge Take-Off ønsker en å komme i kontakt med bedrifter og gründere som ønsker å delta i en utviklingsprosess frem mot et nytt produkt eller en forbedret produksjonsprosess. Utviklingen vil skje i samarbeid med finansiører og andre relevante kompetansemiljøer i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er et mål å utvikle relasjoner mellom bedrifter / nyetablerere og forsknings- og utviklingsmiljøer som kan bidra til resultater for næringslivet i regionen. Målgruppe Målgruppen for Midt-Norge Take-Off er både bedrifter og gründere i Midt-Norge regionen. Kriterier for utvelgelse. Bedriftene / gründerne må ha en teknologibasert produktidé eller prosessidé som de ønsker å utvikle. Ideen bør ha et relativt stort lønnsomhetspotensial.. Når det gjelder produktideen må den representere en ny inntektsmulighet for bedriften. Når det gjelder prosessidé må den være i tilknytning til anskaffelse eller vesentlig forbedring av produksjonsutstyr. Ved å sette disse kravene sikrer man seg at et mulig utviklingsinitiativ representerer et innovativt løft i bedriftene. Nyskapingen kan være relatert til ulike ledd i verdikjeden; fra råvare til salg hos sluttbruker.. Bedriftene / gründerne må være godt motiverte til å delta i nyskapingsprogrammet, med det engasjement tidsmessig og ressursmessig som dette medfører.. Bedriftene / gründerne må ha økonomiske og organisatoriske forutsetninger for å kunne fullføre utviklingsprosjektet i etterkant av nyskapingsprogrammet.

7 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjektbeskrivelsen skal være beskrevet etter en mal bestående av tre hovedpunkter som er gitt nedenfor. Alternativt bruk av egen prosjektbeskrivelse/-presentasjon som gir svar på disse punktene. I Generelt om bedriften - Forretningsområder (hovedprodukter og markeder) - Organisasjon med særlig vekt på idéhaver - Økonomisk status II Beskrivelse av produktet / tjenesten a) Marked - Hvilket behov skal dekkes? - Hvilke kundegrupper og samarbeidspartnere er mest aktuelle? - Konkurrenter b) Produktet - Beskriv tekniske løsninger og gjennomførbarhet - Antatt kundeeffekt - besparelser og/eller økte inntekter - Hvordan kan evt. produksjonen foregå? - Hvor langt er prosjektet kommet? c) Organisasjonen - Team og erfaringsbakgrunn - Har bedriften nødvendig kompetanse for å gjennomføre utviklingen? - Hvor er det naturlig for bedriften å gå for å supplere sin kompetanse? - Har bedriften erfaring fra samarbeid med FoU-miljøene i regionen? d) Økonomi - Er det et prosjekt med høyt fortjenestepotensial? - Antatt investeringsbehov - Er det et prosjekt med høy teknologisk og markedsmessig risiko? III Mål for deltakelsen - Hva forventer bedriften å ha igjen for å delta på Midt-Norge Take-Off? - Hvilken betydning vil dette ha for bedriften på kort og lang sikt? Prosjektbeskrivelsen bør anslagsvis være på - sider pluss evt. vedlegg, og vil utgjøre underlag for beslutning om deltakelse i den videre prosessen. Beslutning om eventuell deltakelse vil taes av styringsgruppen for Midt-Norge Take-Off.

8 KONFIDENSIALITETSERKLÆRING På de ulike trinn i TAKE OFF Høsten 00 (heretter Programmet) møtes idéhavere, rådgivere, faddere, studenter, forskere, ansatte ved NTNU og eventuelle andre inviterte. Formålet med Programmet er å bearbeide og videreutvikle forretningsidéer, kunnskap, erfaringer og informasjon til en fullstendig forretningsplan. Denne forretningsplanen er et nyttig ledd i utviklingen av produkt- og forretningskonsept og inneholder produktspesifikasjon, mål, markedsanalyser og strategier herunder budsjett, lønnsomhetsvurderinger og finansiering. For at Programmet skal virke etter sitt formål vil det være en nødvendighet at informasjon og konsepter presenteres på en systematisk og helhetlig måte. En del av den informasjon og de konsepter som presenteres vil således også være av mer sensitiv eller konfidensiell karakter. Skal de forskjellige deltakere og involverte føle seg fri til i ulike fora å presentere informasjon eller synspunkter på en dertil egnet måte, er det viktig å sikre at samtlige impliserte har et bevisst forhold til plikt om konfidensialitet i forhold til proprietær informasjon og hva denne plikt i realiteten innebærer. Dette gjelder både i forhold til den informasjon man mottar fra gruppen og den man gir inn til gruppen. Dette vil i prinsippet kunne bestå i alt fra generelle rettigheter og ned til sensitiv informasjon på produkt- og forretningsnivå. Viktigheten og nødvendigheten av konfidensialitet er understreket i informasjonsmaterialet Program for nyskaping og idéutvikling. Denne understreking er nyttig og det er videre formålstjenlig at Dere alle gjøres konkret kjent med behovet for konfidensialitet og at materiale eller informasjon ikke må misbrukes på noen måte, hva enten man selv trekker uberettigede fordeler av den eller på uaktsom måte eller eventuelt med overlegg lar uvedkommende få adgang til den. Utkast til erklæring må imidlertid ikke bare underskrives som en formalitet. Det er tvert imot viktig at Dere gjennomgår den grundig, slik at den forstås og reelt sett vedtas før den så undertegnes. Konfidensialitetserklæringen er ment å skulle bevisstgjøre, klargjøre, supplere og nyansere lovverkets regler og standarder i forhold til taushetsplikt og hemmelighold i næring og industri. Det dreier seg her blant annet om teknisk så vel som kommersiell knowhow, bedriftshemmeligheter og betrodde opplysninger og en rekke lovhenvisninger vil være relevant. Som nevnt ovenfor søker erklæringen først og fremst å ivareta de forskjellige bidragsyteres rettigheter, og da ikke bare generelt i form av taushetsplikt i forhold til bedrifts- og forretningshemmeligheter. Den gjelder også de enkelte rettighetselement på produktnivå. Dette kommer frem hvor deltakernes immaterielle rettigheter er søkt sikret og bibeholdt. Her er regulert blant annet rettsforhold som knytter seg til patent- og mønsterlovgivning, rettighetsposisjoner i forbindelse med patentbare oppfinnelser eller allerede eksisterende patenter eller mønstre, rettigheter til varemerker og kjennetegn, samt copyright. I tillegg tar erklæringen høyde for de rettsforhold som følger åndsverkloven, det vil si rettighetsposisjoner i forbindelse med det loven definerer som et åndsverk, for eksempel til teknisk underlag for data programvare, kildekode, eller tekniske skisser eller analyser som nyter opphavsrettslig vern eller innehar verkshøyde, hva enten faktisk beskyttelse ved registrering er oppnådd eller ikke. ERKLÆRING OM KONFIDENSIALITET. Jeg.., er innforstått med at jeg som deltaker eller som på annen måte involvert i ethvert trinn i Programmet kan få kjennskap til programdeltakere og deres drifts- og forretningsforhold, deriblant forretningshemmeligheter, kundelister, kundeinformasjon, salgs- og markedsinformasjon som av programdeltaker betraktes som konfidensiell. Det samme gjelder kunder av

9 programdeltakere så vel som NTNU og innbefatter, uten begrensning, immaterielle rettigheter og konsepter som utviklet, anskaffet av eller som overdradd eller lisensiert til eller fra programdeltakere, deres kunder eller andre samarbeidspartnere, eller NTNU og gjelder eksempelvis data programmer og tilhørende sikkerhetskoder, kildekoder, samt annen dokumentasjon eller tekniske detaljer og enhver annen konfidensiell informasjon, hva enten av teknisk, kommersiell, eller av annen karakter og uavhengig av om beskyttelse er konkret sikret ved formell registrering overfor aktuelt myndighetsorgan eller ikke, følger direkte av lov uten behov for registrering, er betinget av avtale, eller hvor rettigheter er sikret ved hemmeligholdelse eller på annen måte. Jeg vil videre kunne få kunnskap om rettighetselement eller kombinasjoner derav, herunder forretningshemmeligheter, teknisk eller kommersiell knowhow, som kan forbeholdes gjennom firma-, varemerke-, mønster-, patent-, åndsverk-, copyright, markedsføring- og øvrig lovgivning. Det samme gjelder enhver rettighet eller forretningshemmelighet som kan betinges gjennom avtale og uavhengig av om formell beskyttelsesakt er iverksatt, gjennomført eller ikke. Denne informasjon eller dokumentasjon som vist til i Punkt vil nedenfor bli benevnt som: Informasjonen.. Jeg erkjenner at Informasjonen i sin helhet er proprietær ved at den er programdeltakers eller den aktuelle rettighetshavers eiendomsrett, eventuelt er undergitt begrenset og/eller regulert brukertillatelse og at jeg er forpliktet til å bevare full konfidensialitet om Informasjonen.. Denne erklæring innebærer videre en plikt til å avstå fra enhver benyttelse av Informasjonen annet enn til hva som er det tiltenkte og autoriserte formål og mer spesielt, innebærer en eksplisitt plikt til å avstå fra å benytte Informasjonen for eget eller for andres formål hva enten under programmets løpetid eller etter dets avslutning. Jeg plikter også å behandle Informasjonen på en slik måte at ingen andre kan få tilgang til den. Jeg er innforstått med at mislighold av eller brudd mot nærværende konfidensialitetserklæring vil kunne medføre erstatnings- eller straffeansvar., den / 00 Underskrift MED BLOKKBOKSTAVER

PROSJEKTSKJEMA FOR TAKE-OFF (fylles ut av Kontaktperson)

PROSJEKTSKJEMA FOR TAKE-OFF (fylles ut av Kontaktperson) PROSJEKTSKJEMA FOR TAKE-OFF (fylles ut av Kontaktperson) DITT NAVN : TELFONNUMMER : Fylke: Generelt om prosjektet og prosjekteieren : PROSJEKTEIERENS NAVN : BEDRIFTENS NAVN : ADRESSE : TELEFON : TELEFAKS

Detaljer

DU HAR IDEENE. VI HJELPER DEG VIDERE.

DU HAR IDEENE. VI HJELPER DEG VIDERE. DU HAR IDEENE. VI HJELPER DEG VIDERE. Om Take-Off Take-Off-programmet er basert på et konsept lansert av professor Sigmund J. Waagø i 1982, og er kontinuerlig utviklet siden den gang. Take-Off Midt-Norge

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

HOVEDDOKUMENT. Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt 2015-16

HOVEDDOKUMENT. Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt 2015-16 HOVEDDOKUMENT Retningslinjer og revisjonsdokument for bemanningsbransjens RA ordning en frivillig revisjonsordning for økt arbeidsgiverprofesjonalitet i bransjen Versjon 1.0 (2013) Evalueringstidspunkt

Detaljer

Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC

Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC ~oto~ofl % Plattformavtale mellom nodene i teknologiplattformene i FUGE li Norwegian Molecular Imaging Consortium Nor MIC Definisjoner Følgende definisjoner er en del av avtalen: Fart eller Parter Node

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling.

Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling. Veiledning Design Pilot 09 Dette dokumentet, inneholder en beskrivelse av grunnlag og prosedyre knyttet til prosjektet Design Pilot 09 et delprosjekt underlagt Designdrevet Innovasjonsprogram ( DIP ),

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer