KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK. 01.12.2009 2009 Kjeller Aero Senter AS Rev. 1.6 Side 1 av 26"

Transkript

1 KJELLER FLYPLASS DRIFTSHÅNDBOK FOR SIVIL BRUK Side 1 av 26

2 REVISJONSOVERSIKT Endringer ihht BSL E 3-3, BSL E S.K. Johnsen 4-1 og BSL E 4-2, m.fl Per Evensen Endrede prosedyrer for ferdsel på Per Evensen flyplassområdet Endrede operative prosedyrer Per Evensen ihht AIP og konsesjon Utkast endrede operative Per Evensen prosedyrer, midlertidig konsesjon Endringer etter kommentarer fra M. Hasselknippe Luftfartstilsynet Første frigitte versjon M. Hasselknippe Ytterligere endringer etter KAS- M. Hasselknippe OK OK møte Endringer etter KAS-møte Tor Nørstegård OK OK Diverse Tor Nørstegård OK OK Første utkast M. Hasselknippe OK OK Rev. Dato Spesifikasjon Utarbeidet av Godkj. KAS Godkj. Flypl.sjef Gyldige sider: Side 1-26 Side 2 av 26

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT HENSIKT OG MÅLSETTING SYSTEM FOR DOKUMENTSTYRING ANSVARSFORHOLD KONSESJON OG GODKJENNING KONSESJON GODKJENNING FLYPLASSDATA OG AVGIFTER FLYPLASSDATA AVGIFTER OPERASJON OG VEDLIKEHOLD BAKKETJENESTE Generelt Instruks for daglig inspeksjon av flyplassen Ferdsel Tiltak mot brann Oppstilling og klargjøring av luftfartøy Forankring av luftfartøy Rapportering Stenging Brøyting Opplysningsplikt MILJØHENSYN Generelt Vedlikeholdsarbeider på luftfartøy Behandling av oljespill med mer MERKING AV HINDER Permanente hinder Bevegelige hinder Midlertidige faste hinder TILTAK MOT FUGLER OG DYR OPPHOLDSTILLATELSE PLASSTJENESTE BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Generelt Utstyr Varsling og rapportering BEREDSKAPSPLAN INTRODUKSJON VARSLING AV KRISE / ULYKKE / ALVORLIG HENDELSE BEREDSKAPSGRUPPENS ANSVAR NØD- OG BRANNSLOKKINGSUTSTYR VARSLING AV ALVORLIG HENDELSE INSTRUKS FOR SIVIL FLYPLASSJEF STYRETS INSTRUKS RAPPORTERING TIL LUFTFARTSTILSYNET Side 3 av 26

4 7 INTERN KONTROLL GENERELT KONTROLLFUNKSJONER FLYPLASSENS FYSISKE ANLEGG Tankanlegg Nød- og brannslokkingsutstyr Manøvreringsområdet Gjerder og avsperringer DOKUMENTASJON DRIFTSHÅNDBOKEN DISIPLINÆRE REAKSJONER KARTSKISSER FLYPARKERING, NØDUTSTYR, HANGARER, ETC ADRESSER OG KONTAKTPERSONER BEREDSKAPSGRUPPE Side 4 av 26

5 1 GENERELT 1.1 HENSIKT OG MÅLSETTING Denne Driftshåndboken er utarbeidet av Kjeller Aero Senter AS (KAS). Den beskriver de krav og retningslinjer som gjelder for brukere og besøkende på den delen av som er tilgjengelig for sivile brukere (heretter kalt flyplassen ). Dette området er avmerket på oversiktskart i Kap Alle sivile brukere plikter å gjøre seg kjent med innholdet i denne Driftshåndboken og rette seg etter de krav som stilles. Flyplassjefen samt personell fra KAS og FLO/Luft fører generelt tilsyn med at disse reglene overholdes og vil påtale uregelmessigheter. Alle skal følge henvisninger fra disse personene. I grove tilfeller av overtramp har disse også myndighet til å nekte personer adgang til flyplassområdet. Spesielt grove overtramp vil anmeldes til politiet. Driftshåndboken oppdateres og godkjennes av styret i KAS etter behov. Alle klubber med base på flyplassen og eiere av fly med oppholdstillatelse på flyplassen skal orienteres om revisjoner i driftshåndboken. Slike orienteringer vil primært bli gitt via web og e-post, samt ved oppslag i flyklubbene. FLO/Luft informeres via e-post. Driftshåndboken er skrevet som et supplement til de forskrifter og lover som gjelder for flyplasser og bruk av landingsplasser i Norge. Dersom det er uoverensstemmelser mellom denne Driftshåndboken og norske lover eller forskrifter er det lovene/forskriftene som gjelder. 1.2 SYSTEM FOR DOKUMENTSTYRING Revisjonsoversikt, angivelse av gyldige sider og innholdsfortegnelse skal være en del av denne Driftshåndboken og skal oppdateres ved hver revisjon. Driftshåndbokens originalversjon på papir skal ha flyplassjefens godkjenningssignatur. Elektronisk kopi skal kun være alminnelig tilgjengelig for brukerne i pdf-format som ikke den enkelte kan endre. 1.3 ANSVARSFORHOLD Styret i KAS er ansvarlig for revisjon av Driftshåndboken ved behov, men styret kan delegere oppgaven til flyplassjefen. Styret skal godkjenne revisjoner foreslått av flyplassjefen før de innføres i Driftshåndboken. Side 5 av 26

6 2 KONSESJON OG GODKJENNING 2.1 KONSESJON KONSESJONSVILKÅR FOR KJELLER FLYPLASS (relevant utdrag) 1. Ansvarsforhold Innehaver av konsesjonen er Kjeller Aero Senter AS. Dersom konsesjonen skal overføres til ny juridisk person, må det søkes om ny konsesjon før overføringen skjer. Konsesjonshaver er ansvarlig for at konsesjonsvilkårene overholdes. 2. Bruk av landingsplassen. Landingsplassen er til privat bruk. Brukerne skal gjøres kjent med konsesjonsvilkårene. Landingsplassen tillates brukt i tidsrommet kl med mindre det fastsettes operative restriksjoner gjennom en eventuell teknisk/operativ godkjenning, jf luftfartsloven Konsesjonen er basert på et trafikkomfang på flybevegelser pr år. Konsesjonshaver skal loggføre antall flybevegelser på landingsplassen, der dato og tidspunkt for flygingen framgår. Luftfartsmyndigheten kan bestemme at det skal innsendes trafikkdata for landingsplassen. Det er ikke anledning til å benytte plassen til kontinuerlig landingsøvelser med mindre det utføres som en del av utsjekk til første soloflyging eller i forbindelse med oppflyging til flysertifikat. Mindre endringer i bruk av landingsplassen kan foretas med samtykke fra luftfartsmyndigheten. Større endringer i bruk forutsetter ny konsesjonsbehandling. 3. Miljøkrav Konsesjonshaver har ansvar for å utarbeide inn- og utflygingstraséer i samarbeid med lokale myndigheter. 4. Endringer Luftfartsmyndigheten skal varsles om fysiske eller juridiske endringer som er knyttet til landingsplassen eller landingsplassens nærområde, før endringen iverksettes. Mindre fysiske endringer av landingsplassen/luftfartsanlegget kan foretas med samtykke fra luftfartsmyndigheten. Større fysiske endringer eller utvidelser forutsetter ny konsesjonsbehandling. 5. Tilbakekall Konsesjonen kan tilbakekalles dersom konsesjonsvilkår, lovbestemmelser eller forskrifter som gjelder konsesjonshaver virksomhet blir vesentlig overtrådt. Konsesjonsvilkårene kan endres i konsesjonsperioden. 6. Dispensasjon Når særlige grunner tilsier det, kan Luftfartstilsynet dispensere fra konsesjonsvilkårene. Konsesjonen er gitt for 10 år, fram til 1. januar 2017 Dato for utstedelse er 20. februar 2007 Side 6 av 26

7 2.2 GODKJENNING Flyplassen er godkjent for: - VFR-flyging i dagslys med luftfartøy med største tillatte startvekt på kg. - VFR-flyging i mørke for Politiets helikoptertjeneste i henholdt til prosedyrer godkjent av Luftfartstilsynet. Dato for godkjennelsen er 6. november Godkjenningsdokumentet er tilgjengelig for innsyn hos flyplassjefen. Side 7 av 26

8 3 FLYPLASSDATA OG AVGIFTER 3.1 FLYPLASSDATA Offisielle og komplette informasjoner om er gitt i AIP. Flyplassjefen er ansvarlig for å informere rettetjenesten ved eventuelle endringer. Herunder følger et utdrag av denne informasjonen. Navn Internasjonal flyplasskode ENKJ Referansepunkt N E Høyde over havet 354 fot AMSL Eier Staten v/forsvarsbygg Operatør Kjeller Aero Senter AS Status Flyplass til ikke allmenn bruk, VFR dag Radiofrekvens ENKJ MHz Landingsrunder Standard venstre runder fot MSL Baner 12 / 30 Lengde (TORA, TODA, ASDA, LDA) m Overflate Asfalt Maks. flystørrelse MTOW: kg Avstand mellom ytterside hovedhjul: 9 m Belysning Ingen Instrumentinnflygingshjelpemidler Ingen Startavgift Kr 250,00 som inkluderer 24 t parkering, deretter kr. 62,50 per døgn. Tårntjeneste Kun for militære operasjoner når disse foregår Brann- og havariberedskap Normalt kun når tårnet er betjent. Se AIP Åpningstid LT i dagslys Flyverksteder Aeromech AS; Hovet & Co AS Kommersielle operatører Helikopterdrift AS Fuel AVGAS 100LL Statoil nøkkelkort JET A1 Statoil nøkkelkort Andre servicetilbud Ingen Spesielle forhold Til tider stor aktivitet bruk radio aktivt! Oslo TMA strekker seg over. Nedre grense for denne er 2500 fot. Luftfartøy utstyrt med høyderapporterende transponder skal derfor bruke denne og squawke C (om høyderapporterende) 7000 (eventuelt annen kode gitt av lufttrafikktjenesten) ved all operasjon fra flyplassen. For avgang settes den på ALT før man taxer ut på rullebanen. PPR for fly som ikke har oppholdstillatelse gis av Flyplassjef. Landingsrunder er generelt ikke tillatt i henhold til konsesjonen. Flyplassjefen kan gi unntak i forbindelse med solo-utsjekk og sertifikatflyving. Stop-and-go samt taksing inn til Småflyhavna fulgt av umiddelbar taksing ut for avgang regnes som landingsrunde og er heller ikke tillatt. Om et fly er etablert på finale med terskel på bane 30 som siktepunkt og en trailer med høyde 5 meter krysser banens forlengelse i Storgata, vil disse være i kollisjonsfare. Det oppfordres derfor til å lande etter å ha passert taxebane A (dvs. bruke A som siktepunkt). Side 8 av 26

9 Det er den enkelte flygers ansvar selv å bringe på det rene om rullebane og taxebaner er tilstrekkelig fri for snø og is for sikker operasjon. Det utstedes ikke NOTAM om slike forhold eller om flyplassen ikke kan brukes på grunn av snø eller is. 3.2 AVGIFTER Brukere av flyplassen plikter å betale de avgifter som ilegges av KAS for bruk av flyplassen og for oppholdstillatelse innen de angitte frister. Forsinket eller manglende betaling kan etter flyplassjefens avgjørelse føre til midlertidig eller varig opphør av tillatelse for bruk eller opphold. Se også Kap. 9. Side 9 av 26

10 4 OPERASJON OG VEDLIKEHOLD 4.1 BAKKETJENESTE Generelt a) Flyplassjefen skal regulere aktiviteten på flyplassen slik at det ikke oppstår fare for personer eller skade på luftfartøyer, kjøretøyer og annet utstyr som rettmessig befinner seg på flyplassen. b) Flyplassen praktiserer PPR (Prior Permission Required) og skal følgelig kun benyttes av fly som har avtale om bruk. Flyplassjefen fører et register over de fly som til enhver tid har oppholdstillatelse på flyplassen og disse har automatisk tillatelse til å bruke plassen. Fly som ikke har landings- eller oppholdstillatelse kan få dette av flyplassjefen for enkeltvise flygninger. Fly som skal besøke verkstedene på Kjeller gis slik tillatelse av verkstedene for hvert enkelt arbeidsoppdrag. Alle som skal benytte flyplassen plikter å gjøre seg kjent med relevant informasjonen gitt i AIP og i denne Driftshåndboken. De bestemmelsene som gis i nevnte dokumentasjon skal følges av alle som benytter flyplassen. c) Aeromech AS er ansvarlig for daglig drift av drivstoffanlegget. Spørsmål vedrørende anlegget rettes dit. Brukere plikter å melde fra om feil eller mangler ved anlegget til driftselskapet. Det skal benyttes jordingsledning ved fylling av drivstoff på luftfartøy og kanner. Kun kanner godkjent til transport/lagring av drivstoff kan benyttes. All røyking og bruk av åpen ild innenfor en radius av 20 m fra drivstoffanlegget eller luftfartøy er forbudt. d) Fly med oppholdstillatelse skal normalt parkere på sine tildelte plasser evnt i eller utenfor sine respektive hangarer om dette ikke er til hinder for andre fly. Hvis det i korte perioder parkeres andre steder må dette ikke være til hinder for andre fly. Et begrenset antall parkeringsplasser er reservert besøkende fly. Så langt det er mulig skal fly uten fast oppholdstillatelse benytte disse ved opphold på flyplassen. Fly som har avtale med stedets flyverksteder skal primært benytte verkstedenes parkeringsplasser. Hvis det er tvil om hvor fly kan parkeres kontaktes flyplassjefen. Flyplassjefen vedlikeholder en liste over tildelte parkeringsplasser. e) Manøvreringsområdet omfatter den del av flyplassen som brukes av luftfartøyer ved avgang, landing og under taksing. f) Flyplassområdet omfatter hele Småflyhavna innenfor de ytre inngjerdinger (se oversiktskart i Kap. 10). g) Alle som bruker flyplassen skal gjøre seg kjent med gjeldende ordens- og ferdselsbestemmelser, samt andre bestemmelser som angår personer og kjøretøyers opptreden på flyplassen. h) Den som har adgang til eller trafikkerer flyplassen skal følge de ordens- og ferdselsbestemmelser som gis av flyplassjefen Instruks for daglig inspeksjon av flyplassen Før flyplassens åpningstid skal flyplassjefen eller den han bemyndiger daglig foreta inspeksjon av rullebanen samt taksebaner og manøvreringsområde. Inspeksjonen skal fortas av flyplassjefen godkjent personell med nødvendig kjennskap til flyplassens manøvreringsområder. Kjøretøy i bruk skal ha varselblink på taket og personell skal medbringe håndholdt VHF kommunikasjonsradio, påslått og innstilt på frekvensen for. Side 10 av 26

11 Sjekkpunkt: Sjekke rullebanens beskaffenhet herunder snødybde når det er aktuelt. Sjekke banen for løse gjenstander. Er disse gjenstandene av en slik art at de kan være deler fra fly, skal en teknisk sakkyndig kontaktes for kontroll. Sjekke røde hinderlys på port ved terskel bane 30. Sjekke sikkerhetssoners beskaffenhet. Sjekke vindpølser. Sjekke takseveier og oppstillingsplasser for løse eller hensatte gjenstander som kan være til hinder for luftfartøy i bevegelse. Sjekke om det uten varsel kan ha blitt satt opp kraner eller andre hindre i inn- og utflyvningssoner. Avvik på noen av de overnevnte punkt rapporteres til flyplassjef eller assisterende flyplassjef. Rapportskjema registreres i OPSCOM påfølgende virkedag av autorisert personell. Skjema for bruk ved inspeksjonen er gjengitt bakerst i denne Driftshåndboken Ferdsel a) All ferdsel på flyplassområdet skjer på eget ansvar. Alle som beveger seg på flyplassområdet skal følge de ordens- og sikkerhetsbestemmelser som er gitt i denne Driftshåndboken samt skilting og eventuelle pålegg fra flyplassjefen. Det er lagt ut markeringsvester ved parkeringsplassen samt i klubblokalene til hhv Nedre Romerike Flyklubb og Oslo Flyveklubb, som alle oppfordres til å bruke. For besøkende er det spesielt viktig å bli sett. Grupper skal ha en ansvarshavende på bakken som sørger for at sikkerheten blir ivaretatt og holder gruppen samlet på anviste områder. Barn skal være under oppsikt av voksne når de befinner seg på manøvreringsområdet, og det må utvises stor forsiktighet slik at farlige situasjoner unngås. Flytrafikk har prioritet på manøvreringsområdet. Vis aktsomhet og gå godt til siden når fly kommer slik at fartøysjefen forstår dine handlinger. Alle typer tamme dyr skal holdes i bånd på flyplassområdet. b) Det er normalt ikke tillatt å ferdes eller kjøre sivil bil på taksebaner eller rullebaner. Bilkjøring på manøvreringsområdet må begrenses til et absolutt minimum og kun ved spesielle behov. Sivile biler kan bare kjøre inn til flyområdet gjennom porten ved hovedparkeringsplass. Porten har en låskode som ved dokumentert behov kan fåes av flyplassjefen. Flyplassjefen kan kreve en begrunnelse for at biler bringes inn på manøvreringsområdet. Ved brudd på bestemmelsene om bruk av bil kan FLO/Luft eller flyplassjefen gi forbud mot kjøring på manøvreringsområdet for angjeldende person/bil. Fartsgrense for motorkjøretøy på manøvreringsområdet er 20 km/t. Ved bilkjøring på manøvreringsområdet skal nødblinklys benyttes. Innenfor flyplassens avsperrede områder gjelder for øvrig de alminnelige regler for vegtrafikk så langt de ikke er i strid med bestemmelser i annen forskrift for flyplassen. c) Personer og kjøretøyer på ferdselsområdet skal rette oppmerksomheten mot og gi fri vei for luftfartøy. Ved redusert sikt skal særlig aktsomhet utvises. d) Kjøretøy under utrykning (inspeksjonsbiler, brann- og redningskjøretøyer og ambulanser) kan når det anses strengt nødvendig, fravike disse bestemmelser om ferdsel på flyplasser. Alle som ferdes på en flyplass skal gi fri vei, ved å vike til side og om nødvendig stanse, for utrykningskjøretøyer. Side 11 av 26

12 e) Såfremt ikke tjenestemessige grunner gjør det nødvendig, skal personer og kjøretøyer ikke komme nærmere enn 20 m fra propellfly og helikoptre og 50 m fra jetfly som har motoren i gang eller er i ferd med å starte. f) Dersom det oppdages gjenstander som åpenbart er til hinder eller utgjør en fare for lufttrafikken skal disse fjernes omgående. Dersom dette ikke er mulig skal flyplassjefen underrettes umiddelbart. Kjøretøy skal ikke kjøres under vingene på luftfartøy uten at det er nødvendig av tjenestemessige grunner. g) Kjøretøy har alltid stoppe- og vikeplikt for luftfartøy som er i bevegelse. Kjøretøyet skal stoppe i god avstand fra luftfartøyet og vente til det har passert. Kjøretøy skal ikke kjøre forbi luftfartøy som er i bevegelse, men holde seg i forsvarlig avstand bak dette. h) Kjøretøy skal ikke bruke fjernlys på en slik måte at det sjenerer luftfartøy. Fjernlys skal ikke benyttes ved kjøring på eller i nærheten av manøvreringsområdet i) Enhver som ferdes på en flyplass plikter å fjerne gjenstander som åpenbart utgjør et hinder eller en fare for luftfartøy. Dersom dette ikke er mulig skal vedkommende varsle flyplassjefen. j) Parkering av biler skal skje på dedikerte parkeringsplasser utenfor flyområdet Tiltak mot brann a) Røyking og all bruk av ild er forbudt på oppstillingsplattform og i hangarer, samt innenfor en avstand av 20 m fra luftfartøy, tankingsanlegg og hangarer. Røykeforbudet gjelder også inne i kjøretøyer som befinner seg innenfor ovenfor angitte områder. b) Under klargjøring av et luftfartøy, herunder tanking og start av motorer, skal det i nærheten av luftfartøyet være slokkeutstyr lett tilgjengelig og synlig. Slokkeutstyret skal minst ha kapasitet til innledende slokking av en drivstoffbrann, og skal ses i sammenheng med brann- og redningstjenestens innsatstid. c) Med unntak av brennstoff i luftfartøyenes tanker og i godkjente tankanlegg på bakken tillates ikke bensin eller annen brennbar væske med flammepunkt lavere enn 23 C oppbevart utendørs på flyplassen. I klubbhyttene tillates oppbevart maksimalt 10 liter av slik væske, i hangarene maksimalt 50 liter. Det skal kun benyttes kanner tiltenkt slik væske og med maksimalt 20 liters kapasitet. Området hvor den brennbare væsken oppbevares skal ha lett synlig skilting som opplyser om faren for brann, eksplosjon eller annen ulykke og med forbud om bruk av åpen ild eller andre tennkilder Oppstilling og klargjøring av luftfartøy a) Flyplassjefen er ansvarlig for at det i samråd med flyplassens brukere utarbeides en plan for oppstilling av de luftfartøy som trafikkerer flyplassen. b) Fartøysjef skal følge pålegg og anvisninger fra flyplassjefen om taksing på oppstillingsplattformen og oppstilling av luftfartøy. c) Eier av luftfartøy skal følge pålegg og anvisninger fra flyplassjefen om fjerning av hensatt luftfartøy eller deler av luftfartøy. Dersom ikke eier av luftfartøy etterkommer anvisninger fra flyplassjefen, kan flyplassjefen besørge fjerning for eierens regning. d) Eier eller bruker av luftfartøy er ansvarlig for at passasjerer og andre medfølgende personer ledes forsvarlig til og fra luftfartøyet. e) Eventuell sandstrøing eller annen preparering skal skje i samråd med flyplassjefen. Side 12 av 26

13 4.1.6 Forankring av luftfartøy a) Fortøyningsmateriell og bremseklosser i antall og utførelse tilpasset de luftfartøy som trafikkerer flyplassen skal besørges av den enkelte bruker. b) Forankringsblokker skal være så lave som mulig og ha tilstrekkelig klaring til propeller, motorer og lignende på de luftfartøy som trafikkerer flyplassen Rapportering a) Rapportering av endringer ved flyplass Dersom det inntreffer endringer av flyplassens utforming, omgivelser, utstyr eller bakketjeneste, som innebærer en vesentlig endring av grunnlaget for flyplassens godkjenning, skal flyplassjefen omgående rapportere dette til Luftfartstilsynet. b) Rapportering av forholdene ved flyplass, unntatt grunnet snø eller is Ved alle forhold av midlertidig art som kan påvirke flysikkerheten eller flyplassens anvendelsesområde, skal flyplassjefen søke å informere flyplassens brukere ved informasjon på websidene. Ved alle forhold av permanent art som kan påvirke flysikkerheten eller flyplassens anvendelsesområde, skal Driftshåndboken revideres. Flyplassjefen skal når det anses nødvendig anmode Avinor om at det blir sendt ut NOTAM om forholdet Stenging Flyplassjefen er ansvarlig for at hele eller deler av flyplassen stenges for trafikk under forhold som medfører risiko for lufttrafikken, unntatt grunnet snø eller is (se pkt. 3.1 Flyplassdata). Ved stenging av flyplassen i korte tidsrom skal følgende prosedyre benyttes: Flyeiere med base på Kjeller informeres elektronisk via e-post liste. Klubbene informeres, som så informerer sine medlemmer via de respektive klubbers hjemmesider samt ved oppslag i klubbhytter. TWY A og B blir fysisk stengt med sperrebukker. Flyplassjef eller assisterende flyplassjef skal være tilgjengelig på radio. Ved stenging over 24 timer vil i tillegg NOTAM bli sendt ut samt kryss lagt ut på rullebanen Brøyting Hvis ikke annet er avtalt utfører FLO brøytingen av rullebane, taxebaner og de øvrige manøvreringsområder. Hovedregel er at flyplassen brøytes innenfor ordinær arbeidstid om ikke annet er bestilt av flyplassjefen. Etter søn- og helligdager blir området brøytet påfølgende virkedag etter en oppsatt prioriteringsliste. Brøyting i helger og andre fri- og helligdager kan rekvireres av flyplassjefen etter nærmere fastlagte kriterier Opplysningsplikt a) Flyplassjefen er ansvarlig for at Luftfartstilsynet gis de opplysninger, dokumenter og data som Luftfartstilsynet krever og som er nødvendige for gjennomføring av Luftfartstilsynets tilsyn i henhold til luftfartslovens 7-2. Side 13 av 26

14 4.2 MILJØHENSYN Generelt a) Ved alle aktiviteter skal forholdet til det ytre miljø ivaretas. Nødvendige tillatelser på forurensningsområdet skal være innhentet og ingen forurensende aktivitet skal igangsettes uten tillatelse fra flyplassjefen Vedlikeholdsarbeider på luftfartøy a) Langvarige vedlikeholdsarbeider må ikke finne sted på oppstillingsplattformen uten tillatelse fra flyplassjefen. b) Vasking av luftfartøy må ikke finne sted på oppstillingsplattformen uten tillatelse fra flyplassjefen. c) Kjøring av et luftfartøys motor i forbindelse med vedlikehold skal begrenses til et minimum, og må bare utføres til tider og på steder anvist av flyplassjefen Behandling av oljespill med mer a) Det er forbudt å slippe ut olje, drivstoff eller andre tærende eller brannfarlige stoffer, bortsett fra på steder anvist av flyplassjefen. b) Ved spill av olje, drivstoff eller andre tærende eller brannfarlige stoffer skal den som har forvoldt spillet sørge for at dette straks blir fjernet og brakt til et sted anvist av flyplassjefen. Omkostningene ved fjerning av spillet skal dekkes av den som har forvoldt spillet. c) Større spill av olje, drivstoff eller andre tærende og brannfarlige stoffer skal straks meldes til flyplassjefen av den som har forårsaket det. Ansvarlig for at slik melding blir gitt er dessuten bruker av luftfartøy, tankingsselskap samt godkjent verksted, som får kjennskap til spillet. d) Bruker av luftfartøy, bruker av kjøretøy, tankingsselskap, godkjent verksted med videre skal påse at utenforstående ikke kommer i berøring med, eller på annen måte får befatning med spilt olje, drivstoff eller andre tærende og brannfarlige stoffer. 4.3 MERKING AV HINDER Permanente hinder a) Permanente hinder skal merkes i henhold til bestemmelser for flyplassens utforming, jfr. Flyplassens godkjenningsvilkår Bevegelige hinder a) Bevegelige hinder skal merkes med farge, flagg eller varsellykt slik at de er godt synlige fra luftfartøy under de vær- og lysforhold flyplassen skal brukes. b) Dersom bevegelige hinder ikke er utstyrt med varsellykt, skal de merkes med farge eller flagg. Som merkefarger både på flagg og på objektene skal brukes oransje, rød, oransje/hvit eller rød/hvit. Dersom disse fargene ikke er tydelige nok, skal annen fremtredende farge brukes. Merkeflagg skal være kvadratiske med side minst 0,6 m. De skal være ensfarget eller delt i to trekanter Midlertidige faste hinder a) Midlertidige faste hinder skal merkes med farge, flagg eller hinderlys slik at de er godt synlige fra luftfartøy på manøvreringsområdet under de vær- og lysforhold flyplassen skal brukes. b) Dersom midlertidige faste hinder ikke er utstyrt med hinderlys, eller dersom hinderlys ikke gjør hindrene tilstrekkelig synlige, skal de merkes med farge eller flagg. Krav til farger og flagg er Side 14 av 26

15 de samme som for bevegelige hinder i 8 annet ledd. Flaggene skal eventuelt plasseres rundt hinderet, og avstanden mellom flaggene skal ikke overstige 15 m. 4.4 TILTAK MOT FUGLER OG DYR a) Flyplassjefen skal gjennomføre tiltak for å redusere omfanget av fugler på selve flyplassen og i inn- og utflygingsområdene. Flyplassjefen skal om nødvendig også gjennomføre konkrete tiltak for å unngå konflikt mellom luftfartøy og fugler. BRP (Brann FLO) har tilgjengelig utstyr og kan skyte skremmeskudd for midlertidig fjerning av fugler. Ved store ansamliger av fugl kan det av BRP eller av person bemyndiget av flyplassjefen kjøres bil frem og tilbake på rullebanen. b) Flyplassjefen skal gjennomføre konkrete tiltak for å unngå konflikt mellom luftfartøy og dyr. 4.5 OPPHOLDSTILLATELSE KAS er bemyndiget ansvar for tildeling av oppholdstillatelser for sivile fly på flyplassen. Oppholdstillatelse kan gis etter følgende vedtatte retningslinjer: 1) KAS har det overordnede ansvaret for å tildele oppholdstillatelser innenfor det totale antall oppholdstillatelser som til en hver tid kan gis. Oppholdstillatelse kan være permanent eller midlertidig for en angitt begrenset periode. 2) Søknad om oppholdstillatelse for luftfartøy på flyplassen sendes skriftlig til KAS for behandling. 3) Det opprettes en uprioritert venteliste for de luftfartøy som det søkes oppholdstillatelse for. 4) Oppholdstillatelse kan bare gis til luftfartøy med gyldig luftdyktighetsbevis. Det kan imidlertid unntaksvis gis oppholdstillatelse til luftfartøy uten luftdyktighetsbevis når det foreligger konkrete planer om kjøp eller ferdigstillelse av byggeprosjekt. 5) Et luftfartøy mister automatisk oppholdstillatelsen hvis det er ikke-luftdyktig i ett år eller mer. Hvis det kan framlegges en konkret framdriftsplan for å få luftfartøyet tilbake til luftdyktig stand kan denne perioden utvides med ett år om gangen slik at total tid uten luftdyktighetsbevis normalt ikke bør bli mer enn tre år. 6) En eier kan selge og kjøpe nytt luftfartøy og få overført oppholdstillatelsen til det nye luftfartøyet. Et slik skifte må godkjennes av KAS. Det nye luftfartøyet skal fylle kravene i retningslinjene og bør ikke bryte med prioriteringene av type luftfartøy som ønskes på Kjeller. 7) Oppholdstillatelse for luftfartøy med luftdyktighetsbevis for ervervsmessig luftfart kan eventuelt gis først etter drøfting med FLO/LUFT. 8) Det gis normalt ikke oppholdstillatelse for spesielt støyende luftfartøy. 9) Ved tildeling av oppholdstillatelse bør følgende gis fortrinn: - Klubbfly/støydempede luftfartøy for skolevirksomhet - luftfartøy som er støysvake 10) KAS fører et register over de luftfartøy som til enhver tid har permanent oppholdstillatelse på Kjeller. Dette registeret skal være fritt tilgjengelig for alle brukere av plassen. 11) Ved klage eller missbruk kan KAS inndra oppholdstillatelsen. Luftfartøyets eier skal da gis muligheter til personlig å gi sitt syn i saken. Side 15 av 26

16 4.6 PLASSTJENESTE (1) Flyplassjefen skal: a) utarbeide og vedlikeholde prosedyrer og dokumentasjon som sikrer at flyplassens ferdsels- og sikkerhetsområder til enhver tid tilfredsstiller godkjenningsvilkårene og kravene i denne forskrift, b) kontrollere at prosedyrene blir etterlevd, c) sikre at alt underlagt personell har tilstrekkelig opplæring og trening til å gjennomføre pålagte oppgaver. (2) Prosedyrer for inspeksjon av ferdselsområdet og tilstøtende områder skal danne grunnlag for vedlikehold av områdene i samsvar med 8-13 og rapportering av forholdene i samsvar med 7. Prosedyrene skal sikre at resultatet av inspeksjonene og tiltak i den forbindelse blir registrert (loggført) og rapportert. Registreringene skal oppbevares i minst to år. (3) Prosedyrene skal ta hensyn til prinsippene om den menneskelige faktor. 4.7 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Generelt Alle brukere av skal gjøre seg kjent med de ressurser som er tilgjengelige ved brann eller ulykker. Denne Driftshåndboken inneholder viktig informasjon og oversikt over tilgjengelig utstyr som kan benyttes ved brann og ulykker se Kap. 5. FLO/Luft har brann og havariberedskap innenfor flystasjonens normale arbeidstid Utstyr Brannslukningsapparat skal finnes i alle hangarer i Småflyhavna. I tillegg er det slukningsutstyr også tilgjengelig ved brennstoffanlegget samt i dedikert skap se Kap. 5. I dette skapet finnes det også førstehjelpsutstyr samt to lykter Varsling og rapportering For varsling av krise/ulykke/alvorlig hendelse, se Kap. 5. Alle uregelmessigheter og situasjoner som kan påvirke sikkerheten ved operasjonene på flyplassen, samt alle hendelser og ulykker, skal snarest varsles til flyplassjef. Dette er viktig fordi KAS på den måten kan søke å forbedre forholdet. Ved brann varsles brannvesenet snarest mulig på telefon nr. 110 Ved luftfartshendelser plikter fartøysjefen også å varsle Statens Havarikommisjon for Transport (SHT). Skriftlig rapport til SHT skal sendes innen de frister som er gitt i BSL A 1-3. Ved luftfartsulykker skal politiet og SHT varsles uten unødig opphold. Skriftlig rapport til SHT skal sendes innen de frister som er gitt i BSL A. Forskrift om varsling og rapportering av luftfartsforhold finnes i BSL A 1-3. Se for øvrig liste under Kap. 12. Side 16 av 26

17 5. BEREDSKAPSPLAN 5.1 INTRODUKSJON Målet med beredskapsplanen for flyplassen skal være å sikre at alle nødvendige og påbudte tiltak som måtte være påkrevet i forbindelse med en nødssituasjon eller ulykke blir ivaretatt på best mulig måte. Rent praktisk er dette ivaretatt ved opprettelse av en beredskapsgruppe med medlemmer fra operatørene med fast tilhold på flyplassen. Oversikt over beredskapsgruppens medlemmer finnes i Kap. 12 og på oppslag i klubblokalene. Brann- og redningstjenesten på flyplassen er organisert i henhold til kravene i BSL E 4-4 6(3) (beredskap uten krav om bemanning). 5.2 VARSLING AV KRISE / ULYKKE / ALVORLIG HENDELSE Enhver som observerer en krise, ulykke eller alvorlig hendelse skal straks varsle og assistere som følger: 1. Brannvesen varsles på telefon 110. Meldingen til brannvesenet skal inneholde: Tidspunktet for hendelsen Stedsangivelse / posisjon Antall personer som er involvert Kort beskrivelse av hendelsesforløpet Politiet vil rutinemessig bli varslet av brannvesenet, men vil i tillegg ha behov for følgende informasjon: Dersom ulykken inkluderer luftfartøy eller kjøretøy: Registrering og type Luftfartøyets/kjøretøyets eier Fartøysjef/fører Antall personer ombord Skader på 3.manns eiendom 2. Ved behov varsle ambulanse/lege på telefon Varsle nærmeste lufttrafikktjeneste: Supervisor Røyken tlf Varsle leder av beredskapsgruppen på flyplassen se Kap Opprette kommunikasjon med leder av beredskapsgruppen 6. Assistere beredskapsgruppen etter behov 7. På ulykkesstedet: Assistere skadet personell til lege/ambulansepersonell ankommer Sperre av området og holde uvedkommende borte Henvise presse/media til pressetalsmann / kriseleder Samarbeide og om nødvendig, assistere politi og redningsmannskaper Etter at skadede/forulykkede personer er fjernet, skal ulykkesstedet sikres, om nødvendig med vakthold slik at eventuelle bevis sikres I lokalene til Oslo Flyveklubb og Nedre Romerike Flyklubb og hos de faste operatørene på flyplassen vil det være fullstendig telefonliste med telefonnummer til såvel interne som eksterne kontaktpersoner og hjelpeinstanser. Slik liste finnes også på flyplassjefens kontor. Man benytter tilgjengelige mobiltelefoner på området. HUSK: Brannvesenet skal varsles først ved en ulykke på flyplassen. Telefon nr Brannvesenet vil automatisk varsle politiet, men ambulanse/lege må rekvireres separat på telefon nr Side 17 av 26

18 5.3 BEREDSKAPSGRUPPENS ANSVAR Beredskapsgruppens leder bestemmer hvem som skal uttale seg til media i forbindelse med hendelsen Beredskapsgruppens leder koordinerer arbeidet med politiet og evt. offentlig kriseteam Beredskapsgruppens leder delegerer ansvar for rapportering etc. til den operative enhet som er berørt av hendelsen. Rapporteringen skal skje i henhold til driftsreglene for den enhet som er berørt Beredskapsgruppens leder er ansvarlig for at ulykkesstedet sikres og om nødvendig sørge for vakthold Beredskapsgruppens leder skal være ansvarlig for å tilkalle spesialhjelp dersom dette synes påkrevet eller noen ber om dette Det er viktig at beredskapsgruppen opptrer rolig og behersket. Forøvrig skal instruksen i BSL E 4-4 følges. 5.4 NØD- OG BRANNSLOKKINGSUTSTYR Det er utplassert et antall brannslukkingsapparater på området som kan benyttes ved behov. I tillegg finnes det en førstehjelpsveske tilgjengelig med foreskrevet innhold. Brannstasjonen ved FLO/Luft har ytterligere rednings- og nødutstyr. Førstehjelpskap står plassert ved bensinanlegget og inneholder de forskriftsmessige hjelpemidler. Kontroll av utstyr på FLO/Luft brannstasjon er ikke KAS ansvar. Dette er også dekket av egen instruks for brann- og havaritjenesten. 5.5 VARSLING AV ALVORLIG HENDELSE En alvorlig hendelse er en uønsket situasjon som har skjedd på flyplassen og som under uheldige forhold kunne forårsaket et uhell eller en ulykke. Slike hendelser skal alltid rapporteres skriftlig til flyplassjefen. Før en eventuell rapport sendes eksterne myndigheter/organisasjoner, skal alle involverte parter ha hatt anledning til å uttale seg om hendelsen til flyplassjefen. Deretter skal styret i KAS gi sin anbefaling om hva som videre bør gjøres. Styrets anbefaling bør følges, men er ikke bindende for partene. Side 18 av 26

19 6 INSTRUKS FOR SIVIL FLYPLASSJEF 6.1 STYRETS INSTRUKS KAS har utpekt en sivil flyplassjef for Småflyhavna og den sivile operasjon på flyplassen. Denne har ansvar og myndighet for den daglige drift, gitt av KAS. Flyplassjefen opererer etter følgende instruks: Instruks for sivil flyplassjef ved Kjeller Flyplass Vedtatt av styret i KAS den 13. mars ) Plassjefen oppnevnes av Kjeller Aero Senter (KAS) og er i tjeneste underlagt KAS 2) Plassjefens oppgave er å bidra til at trafikken i Småflyhavna avvikles sikkert og effektivt, herunder: a. Føre register over sivile luftfartøyer med oppholdstillatelse b. Meddele KAS om luftdyktige sivile luftfartøyer som bruker Kjeller som base uten oppholdstillatelse c. Anvise parkeringsplass for gjestende luftfartøyer d. Påpeke forhold som virker negativt på miljøet, herunder brudd på regler for bruk av flyplassen 3) Plassjefen skal være kontaktperson mot FLO/Luft og brukerne vedrørende daglig drift 4) Plassjefen skal rapportere til leder KAS om forhold som bør løses av KAS Instruks for rapportering til Luftfartstilsynet 6.2 RAPPORTERING TIL LUFTFARTSTILSYNET Dersom det inntreffer endringer ved flyplassens utforming, omgivelser, utstyr eller bakketjeneste, som innebærer en vesentlig endring av grunnlaget for flyplassens godkjenning, skal flyplassjefen omgående rapportere dette til Luftfartstilsynet. Side 19 av 26

20 7 INTERN KONTROLL 7.1 GENERELT KAS er ansvarlig for at det opprettholdes et system for internkontroll. Formålet med internkontrollsystemet er å holde flyplassen og dens funksjoner i en slik stand at flysikkerheten kan holdes på et høyest mulig nivå. Internkontrollsystemet skal blant annet sørge for at flyplassen til enhver tid er i den stand som er beskrevet i Driftshåndboken, konsesjonen samt den teknisk/operative godkjenning gitt av Luftfartstilsynet, og at de prosedyrer som benyttes på flyplassen kan gjennomføres sikkert. 7.2 KONTROLLFUNKSJONER Den sivile flyplassjefen er ansvarlig for å utføre de kontroller som er angitt nedenfor på de tidspunkt som er beskrevet. Det skal føres en logg over slike kontroller og resultatet av disse. Uregelmessigheter skal meldes KAS så fort som mulig. 7.3 FLYPLASSENS FYSISKE ANLEGG Tankanlegg Tankanlegget drives av Aeromech A/S på vegne av Statoil. Disse har egne rutiner for kontroll av tankanlegget. KAS har ikke noe ansvar for kontroll av dette Nød- og brannslokkingsutstyr Det er utplassert et antall brannslukkingsapparater på området som kan benyttes ved behov. I tillegg finnes det en førstehjelpsveske tilgjengelig med foreskrevet innhold. Brannstasjonen ved FLO/Luft har ytterligere rednings- og nødutstyr. Brannslukkingsapparatene skal kontrolleres etter gjeldende forskrifter. For tiden betyr dette at håndslukkingsapparatene skal kontrolleres minst en gang per år etter produsentens bestemmelser/anvisninger. Førstehjelpskapet står plassert ved bensinanlegget og inneholder de forskriftsmessige hjelpemidler. Kontroll av utstyr på FLO/Luft brannstasjon er ikke KAS ansvar. Dette er også dekket av egen instruks for brann- og havaritjenesten Manøvreringsområdet Manøvreringsområdet skal kontrolleres minst hver 6. måned. Området skal generelt sett inspiseres med henblikk på forutsetningene for de godkjenninger plassen har, eventuelle hindringer og sikker gjennomføring av lufttrafikken. Spesielt skal følgende sjekkes: At merking tilfredsstiller gjeldende forskrifter At dekkets beskaffenhet er slik at taksing kan foregå uten fare for materielle ødeleggelser At sikkerhetsområdet ved taksebaner ikke inneholder hindringer som trær, store steiner o.l. At det ikke er satt opp hindringer som vil være i konflikt med taksing langs taksemerking Kontroll av rullebanen og dennes sikkerhetssoner gjøres av FLO/Luft og er utenfor KAS ansvarsområde Gjerder og avsperringer Inngjerdinger av Småflyhavna skal sjekkes hver 6. måned. Spesielt skal det sjekkes at gjerder og avsperringer er intakte og at det ikke er mulig å kjøre inn på manøvreringsområdet andre steder enn gjennom porten ved hovedparkeringsplassen. Side 20 av 26

12 Instruks for bakketjenesten

12 Instruks for bakketjenesten 12 Instruks for bakketjenesten 12.1 Innledning Generelle bestemmelser for bakketjeneste ved flyplasser er inntatt i BSL E 4-1 Denne instruksen gjelder for Oppdal Flyplass, Fagerhaug. FPS er ansvarlig for

Detaljer

Kapittelinndeling. Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET. Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER

Kapittelinndeling. Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET. Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER Kapittelinndeling Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER Kapittel 04 UTDANNING AV MIKROFLYGERE Kapittel 05 TEKNISKE BESTEMMELSER Kapittel

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE MODELLFLYHÅNDBOKEN 1. SIKKERHETSSYSTEMET... 3 1.1 SIKKERHETSSYSTEMET...

Detaljer

HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E

HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E HÅNDBOK FOR HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E Revisjon 6.2 gyldig fra 1.3.2013 side 1 KAPITTELOVERSIKT Revisjonsliste side 3 Revisjonsoversikt; forskjell fra 6.0 til 6.1 side 4 Revisjonsoversikt; forskjell

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere.

Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere. Dato: 09.07.09 DOK. nr. 2 DROSJEREGLEMENT -TAXI 3 ROMERIKE Inngått mellom løyvehaver/transportør og Taxi 3 Romerike... 1. PARTENES POSISJONER 1.1 Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER 1. Jernbaneloven 2. Jernbaneundersøkelsesloven 3. Varslings- og rapporteringsforskriften 4. Jernbaneundersøkelsesforskriften 5. Helsekravforskriften 6. Opplæringsforskriften

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag med begrenset ansvar. Det er 99 andelseiere i borettslaget

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012 med endringer vedtatt på generalforsamling 27. mai 2013. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge

PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge 2012 Innholdsfortegnelse 1 Arbeidsvilkår for ansatte... 5 1.1 Ansvar... 5 1.2 Ansettelse... 5 1.3 Opplæring / Utdannelse... 5 1.4 Overtid og mertid...

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer www.sjt.no Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer Statens jernbanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf.: 22 99 59 00 Faks: 22 99 59 03 E-post: post@sjt.no 1. Jernbaneloven 2. Fordelingsforskriften

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 11 2. DEFINISJONER... 11 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer