Elevinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevinformasjon 2013-2014"

Transkript

1 Elevinformasjon Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse og fellesrom Praktiske høve Instruks for elevråd Timeplan Skulerute Betaling

2 Kart over skulen 2

3 Kart over Vangen 3

4 Ved brann Lat att vindauge og dører, og forlat rommet med ein gong brannklokka ringer. Ikkje ta deg tid til å få med tinga dine ut av rommet. Gå med ein gong til statuen av Lars Eskeland. Hald saman i ganggruppa. Gå ikkje attende til noko hus før det er stadfesta at det ikkje brenn der. Kvart gangråd vel ein brannansvarleg som til ei kvar tid skal vete kven som bur på gangen. Ved brann skal den brannansvarlege finne ut om alle på gangen har kome seg ut. I alle rom er det montert sensitive brannvarslarar. Dei vert aktivert av røyk eller varme. Desse varslar brannvesenet og tilsynstelefonen. Handmeldarane som er plassert ved utgangane varslar brannvesenet direkte. Brannvakt Tilsynslærar går brannrunde i internata alle dager kl , evt etter avslutta arrangement viss dette slutter seinere. Samtidig blir det kontroll-, lukke-, låse- og slukke-runde. 4

5 Ordensreglar Du skal delta i fellesskapet saman med dine medelevar og tilsette ved Voss Folkehøgskule. Vanleg folkeskikk og omsorg for kvarandre gjer Voss Folkehøgskule til ein god stad å vera. Skulen sine reglar er enkle og sikrar eit godt liv for alle: 1. vis respekt og omsyn 2. ver høfleg og snill 3. møt presis og forberedt 4. hald orden 5. overhald ro-tid 6. ver opplagd og munter 7. ver totalt rusfri Oppmøte Det er frammøteplikt. Fråværet vil stå i vitnemålet. Er fråværet for skuleåret meir enn 10 %, står skuleplassen i fare. Viss du mister skuleplassen eller avsluttar før skuleslutt kan du miste dei to konkurransepoenga og låna i Lånekassen vil ikkje bli konvertert til stipend. Rektor kan i spesielle tilfelle godkjenne permisjon, til f eks eksterne oppdrag, utan at vi fører fråvær. Permisjon og planlagt fråvær Alt planlagt fråvær skal avtalast med skulen på førehand. Skjema for søknad om permisjon/ melding om planlagt fråvær får du på kontoret og leverast lærar. Skal du overnatte utanfor skulen skal du gje beskjed før kl 2300 den dagen det gjeld. Dersom du er utanfor skuleområdet kan du sende SMS til (tilsynstelefon) og du skal ha stadfesting på at beskjeden er mottatt. Orden og ro Internatrom skal haldast reine og i orden. Det gjeld eige rom, fellesrom/peisestove, internatgangar, toalett og bad. Du kan berre henge opp plakatar og bilde etc slik at veggar og møblar ikkje vert skada. Musikkanlegg må brukast utan å forstyrre andre. Det skal være ro på internatet alle dagar frå kl Respekter andre sine behov for nattero, og møt utkvilt til morgonsamling og undervisning. Ro og orden gjeld også på skulen sitt uteområde. Vi vil ha god orden og ha det reint og hygienisk på undervisningsromma; derfor kan du ikkje eta i undervisningsrom. Rusgift og røyk Ingen rusgifter/dopingmidlar er lov. Skulen er eit aktivt og kreativt kulturmiljø heilt utan rus. Du kan ikkje bruka/oppbevara/vere berusa av alkohol eller nokon andre rusmidlar. Dette gjeld på skulen og skulen sitt nærområde, på skulen sine fellesarrangement/besøk/ turar etc. Reaksjonar Bryt du ordensreglane/har stort fråvær/ikkje fylgjer opp ansvarsoppgåvene dine blir du kalla inn til samtale med rektor. Rektor kan utvise deg for kortare eller lengre tid, i verste fall for resten av skuleåret, eller avgjere andre reaksjonar. Skulen har eit eige utval for behandling av disiplinærsaker. (jfr Lov om folkehøgskoler 5). Blir du utvist for resten av skuleåret, eller du sluttar frivillig, må du betale skulepengar i 6 veker frå sluttdato. En evt anke på vedtak i disiplinærsaker skal sendes styret for skulen. 5

6 Fråvær og Permisjon retningslinjer Frammøte Det er frammøteplikt til morgonsamling, undervisning, skulearrangement, eksterne samarbeidsprosjekt, turar etc. Fråværet vil stå i vitnemålet. Fråvær 1. All undervisning er obligatorisk. 2. Alt fråvær vert ført på vitnemålet. Fråvær vert ført i dagar og timar. 3. Fråvær over 10 % kan føra til tap av skuleplass. Det kan og føra til at eleven mister sine 2 konkurransepoeng ved opptak til høgare utdanning. 4. Kjem du for seint til morgonsamling eller anna undervisning, vert dette registrert som ein time fråvær. 5. Organisert /sjølvstendig studiearbeid, derunder skuleadministrative gjeremål, som er avtalt med rektor, inspektør eller internatleiar, reknast ikkje som fråvær. 6. når du har søkt permisjon på førehand vert følgjande ikkje rekna som fråvær: (max 15 dagar) a) Dokumentert arbeid som tillitsvald i landsdekkjande organisasjonar b) Dokumentert lovpålagde oppmøte (sesjon o.l.) c) Dokumentert organisert hjelpearbeid d) Dokumentert langvarig og kronisk sjukdom e) Dokumentert utsett eksamen med 2 lesedagar + 1 reisedag (offisielle prøvar slik som utsett/ny prøve frå eks. VGS). f) Dokumentert yrkesorientering, opptaksprøve til vidare utdaning eller jobbsøking godkjennast inntil 1 dag g) Dokumenterte seminar for elevar som er med i det lokale kulturlivet h) Velferdspermisjonar i inntil 3 dagar ved alvorleg sjukdom eller dødsfall i næraste familie eller andre som står eleven nær i) Anna spesielt fråvær med fagleg/kulturell tilknyting Permisjon og planlagt fråvær Du må søkja på førehand for å få godkjent permisjon utan fråvær. Søknaden skal leverast lærar i god tid, og seinast tysdag kl 0900 veka før. Reglane vert alltid lagt til grunn, men det vert også utvist eit skjønn i fht til den enkelte permisjonssøknad. Planlegg du å vera vekke frå undervisninga vil vi at du melder i frå om det på permisjon/fråværskjemaet. Fag- og linjelærar skal alltid kontaktast; det gjeld den/dei som har ansvar for den undervisninga du skal vere borte frå. Eit viktig prinsipp er at elevpermisjonar/fråvær ikkje skal gå ut over fellesarbeidet på linja/valfag. Bortvising Når ein elev vert bortvist frå skulen, får han fråvær for perioden. Du må fylgje opp ditt eige fråvær For å sikre at registrert fråvær er rett ført, er det eleven sitt ansvar å kontrollere og å få godkjent fråværet. Dette vert gjort i samarbeid med hovudlærar. Alle elevane som har fråvær over 5% (10 dagar), vert gjort merksam på alvoret i situasjonen. 6

7 Søknad om permisjon/ Melding om planlagt fråvær : skal leverast lærar Namn elev Sjekk info bak på arket for rutinar! søkjer permisjon frå undervisninga frå og med dato kl og møter til undervisning frå og med dato kl Beskriv kvifor du søkjer om permisjon Eg melder frå om at eg blir borte frå skulen, og er klar over at fråværet blir ført med: dagar, timar. Eleven si underskrift Kommentar frå lærar/ internatleiar/ inspektør/ rektor: Svar på permisjonssøknad Permisjon godkjent; det blir ikkje ført fråvær Avslag / permisjon er ikkje godkjent Melding om fråvær motteke Voss Folkehøgskule Lærar/ internatleiar/ inspektør/ rektor 7

8 Ordningar Opphald utafor skuleområdet etter kl Dersom du ikkje skal overnatte på skulen må du gje beskjed til skulen. På postrommet/ branntavlerommet er det ein eigen fråværstavle der du har ansvar for å melde fråvær. Dersom du må melde fråvær når du ikkje er på skulen sitt område må du sende SMS til tilsynstelefonen og få stadfesting frå tilsynslærar at beskjed er mottatt. Besøksordning Økonomi Forsikring Om du ynskjer å ha overnattingsgjester, må du gje melding om dette på kontoret 2 dagar på førehand for å sjekke om vi har plass til gjester (skjema på kontoret). Du skal og gje beskjed til tilsynslærar om at du har besøk. Gjesten kan overnatte på eleven sitt rom. Bur du på dobbeltrom, må dette avtalast med den du bur saman med. For overnatting på elevrom betalar gjesten kr 300,- pr. døgn som og inkluderer alle måltid og sengetøy. Utan sengetøy betalar gjesten kr 200,-. Gjester fylgjer skulen sine reglar. Du er ansvarleg for at gjesten betalar. Du betalar på kontoret. Gjester som ikkje skal overnatte, må dra før kl. 23. Pris pr. måltid for gjester som ikkje skal overnatte er: Frukost kr 30,- / Lunsj kr 50,- / Middag kr 50,- / Kveldsmat kr 30,- Retningsliner for betaling av skuleopphaldet er gjeve i eit eige skriv som du fekk tilsendt i sommar. Hugs: ved for sein betaling, vert det rekna rente med 0,8% per månad. Rekningar som ikkje vert betalt innan fristen vert sende til inkasso. Når det gjeld lån og lånevilkår sjå Du er forsikra mot skader/ulykker som hender i samband med undervisninga så lenge du er elev ved Voss Folkehøgskule og er her i landet. Dei private eigedelane dine er ikkje dekka av skulen si forsikring. Å bu på internat er ei forandring for mange og ei stor utfordring. Internata er ein viktig del av folkehøgskulen sitt pedagogiske opplegg. Vi sett difor krav til deg når det gjeld reinhald, orden og omsyn til medelevar og tilsette. Ta omsyn til dei du bur i lag med og til rommet du bur i. Andre skal ha rommet ditt etter deg. Du vert økonomisk ansvarleg om det er skader på rommet som ikkje kan reknast som vanleg slitasje. Fest nylonsnøre/ tråd i dei smale listene oppe på veggen, og heng bilete/ting i desse. Treng du hjelp til dette kan du snakke med vaktmeister Kjetil. Bruk klebekitt til lettare ting du ynskjer å hengje opp. Bruk ikkje tape, teiknestiftar, spikar eller liknande på vegger eller dører. Flytt ikkje på fast inventar utan avtale med internatleder (seng, skrivebord, skåp) Nokre rom har sprinklaranlegg. Anlegget har dyser som lett løyser ut ved varme og berøring. Heng ingenting i sprinklaranlegget! Byte av rom skjer berre i samråd med internatleiar og rektor. 8

9 Vask og reinhald Alle vaskar romma sine sjølve og held dei i orden. Medbuarane på gangen har ansvaret for å halde korridor, trapper, dusj og toalett reine og ryddige. Den praktiske organiseringa av dette arbeidet går føre seg på gangråd. Klesvask og tørking Det er vaskeri i 1. etg. Midtgard og kjellar på Jomsborg. Bruk av vaskemaskin er inkludert i skulepengane. NB: Les instruksjonane for bruk av vaskemaskin og tørketrommel! Feil ved maskinene skal meldast til vaktmeisteren umiddelbart. Arbeidsgrupper/ Gul Garde Avfall Det vert organisert grupper for kjøkkenarbeid og anna reinhald på skulen. Alle elevane er med i ei slik arbeidsgruppe to til tre veker i løpet av skuleåret. Du vil få instruks for desse oppgåvene seinare. Osmine (kjøkkenleiar) har ansvar for gruppa. Midtgard tømmer boss og bio-boss bak kjøkkenet. Jomsborg tømmer boss og bio-boss ved låven. Papp, papir, glas og metall skal i bossrommet ved sida av kjøkkenet. Oppbevaring av skiutstyr, syklar, emballasje m.m. Syklar: oppbevarast i sykkelskur og utafor Jomsborg. Hugs å låsa sykkelen! Ski og brett: dei som bur på Jomsborg, nyttar skistall under Nedigard. Dei andre brukar skistall bak Midtgard. Ski og brett skal ikkje vera på rommet eller i gangane! Preparering av ski og liknande: I skistall under Nedigard. IFog Frisport har eigne rom i låven). Emballasje oppbevarast i Midtgard 3 etg.: i kott på rommet. 1. og 2. etg.: i bur i fyrste etg. Midtgard, i Jomsborg: rom 216. Skytevåpen og ammunisjon skal oppbevarast i eige våpenskåp Røyking Alle bygningar på Voss Folkehøgskule er røykefrie, både internat og andre bygningar. All røyking skal vera på fylgjande plassar Nederste platå på trappehuset Midtgard. Ved sykkeloppstillinga på Jomsborg. Det skal haldast orden på røykeplassane Snus skal berre kastas i bosskasser. 9

10 Hovudlærar Funksjonar Kvar linje har ein hovudlærar. Erlend for Musikk, Amund for Idrett og friluftsliv, Camilla for Film og video, Kristin for Data, og Torgeir er hovudlærar for Seniorsløyd (dagtidselevane). Hovudlærar har fylgjande oppgåver: koordinering av linjeaktivitetane mottakar av permisjonssøknader og meldingar om planlagt fråvær ansvar for føring av fråvær Internatleiar/husmor Internatleiar Kiss har ansvaret for drifta av internatet. Internatleiar hjelper til når elevar vert sjuke. Om du vert sjuk, tek du kontakt med Kiss, anten sjølv eller gjennom ein med-elev. På kvelds- og nattetid og i helgane, tek du kontakt med tilsynslærar. Vil du ta med mat frå kjøkkenet til den som er sjuk, gjer du det etter middagen. Tilsynslærar Tilsynslærarfunksjonen går på omgang mellom lærarane. Det er minst ein tilsynslærar ved skulen kvar dag. Det er han/ho du skal vende deg til om du har praktiske problem eller spørsmål på ettermiddagstid og i helgene. Det står namn ved inngangsdøra til kontoret om kven som er tilsynslærar og kvar han/ho er å finne. Tilsynslærar har telefon: etter kl 1600 Skulen sitt nummer er: Vaktmester/brannvernleder: Rektor sitt nummer er Kjetil vaktmeister/driftsleder/brannvernleiar Vaktmeisteren skal ha melding om alle skadar og feil på skulebygningar og utstyr. Skriv meldinga på ein lapp og legg han i vaktmeisterkassa i postrommet. Kontoret Kontoret er ope for elevane (ikkje torsdag)og Kontorleiar: svarer på spørsmål om lån og stipend mm leverer ut verdipost låser inn verdisaker i safen følger opp betaling av skulepengar; vi har betalingsterminal på kontoret kontaktar du i samband med økonomi og innbetalingar 10

11 Administrasjon Rektor: Inspektør: Kontorleiar: Internatleiar/husmor Internatleiar: Kjøkken Kjøkkenleiar/kokk: Kokk: Kjøkenassistent: Kjøkenassistent: Reinhald: Reinhaldar: Vaktmeistar: Vaktmeistar: Personalet Lasse Sandberg Irene Nesse Arvid Børve Kirsten Gjersvik (Kiss) Osmine Austbø Mariann Hegle Almeland Anne Grete Hellesnes Irene Veka Mo Watsana Norekvål Kjetil Dyrvik Lærarar Camilla Haukedal lærar Film og video Amund Sletner lærar Idrett og friluftsliv Jon Grendahl lærar Idrett og friluftsliv og Seniorsløyd Kristin Opsum lærar Data Bjarne Reme lærar Data Erlend Furuseth Jenssen lærar Musikk Arild Tvilde lærar Frisport (valfag ) Torgeir Lirhus lærar Seniorsløyd Jon Grendahl lærar Seniorsløyd Stipendiat Odin Nonstad Data Ganglærarar Lærarane har ansvar for kvar sin internatgang. Gangråd Kvar gang på internatet har eigen ganglærar og vel ein eigen gangsjef og brannsjef Gangsjefen leiar gangrådet saman med ganglæraren. Det skal mellom anna få livet på internata til å gli. Dei vert difor viktige når det gjeld: trivselsfremjande tiltak på internatet organisering av vask og reinhald av gang og fellesrom drøfting av konfliktar i skulemiljøet I tillegg har gangrådet ansvar for: førebuing og gjennomføring av elevkveldar førebuing og gjennomføring av morgonsamlingar 11

12 Klasse- og fellesrom Peisestova Peisestova er fellesrommet vårt. Her finn du elevkiosken som vert driven av elevrådet. Her får du kjøpa vanlege kioskvarer. Ta omsyn til at det er mange som skal ha det triveleg her hald orden! Matsalen Frukost: Kvardager Laurdag Sundag Det kan være endra tidspunkt for måltida i fri-helger Føremiddagsmat: Kvardager Middag: Kvardagar og sundagar 1600 Laurdag 1300 Sundag 1600 Middagen er eit fellesmåltid der me opnar og avsluttar i lag. Måltidet avsluttast med beskjedar. Møt presis! Kveldsmat: Kvardagar og sundagar Laurdag Bestikk, koppar, tallerkar og dekketøy skal ikkje ut av matsalen! Undervisningsrom og salar Undervisningsrom og spesialrom kan du nytte fram til kl Nokre spesialrom er berre for elevar knytt til dei linjene som til vanleg nyttar dei. Av omsyn til orden og hygiene skal du ikkje eta i undervisningsrom og salar. 12

13 Praktiske høve Telefon Tilsynstelefon (mobil) Skulen sitt nummer Driftsleder/vaktmeister Rektor sitt nummer Lege Taxi Legevakt Voss Taxi Apotek Apotek er opent frå Post Post vert lagt i hyllene på postrommet og kan vanlegvis hentast etter kl 1230 Voss Postkontor Kvardagar Laurdag Minibankar og bank Minibankar finner du mange av på Vangen. Opningstida bankar på Vangen: Kvardagar Torsdag Laurdag stengd Voss Folkeboksamling Måndag og fredag Tysdag, onsdag og torsdag: Laurdag: Parkering Parkeringsplassar for elevane er ved gymnastikksalen. Parkeringsplassane på Låvebrua og framfor Midtgard er reserverte for dei tilsette ved skulen. 13

14 Instruks for elevråd Elevrådet er fellesorgan for alle elevane. Elevrådet er i arbeidet sitt bunde av lov, forskrifter og målsetjinga til skulen. Det skal saman med andre råd arbeide for å skape trivnad og gode samarbeidstilhøve på skulen. Elevrådet skal ta seg av elevane sine interesser, og fremje desse andsynes rektor, personalråd, lærarråd og styre. Elevrådet uttaler seg i saker som blir lagt framfor det og i andre saker det ønskjer å ta opp. Det kan gje råd og kome med framlegg til rektor og dei andre råd på skulen. Elevrådet peiker ut elevane sin representant og vararepresentant til styret for skulen. Elevrepresentanten har funksjonstid frå 1. oktober til 31. september. Elevrådet skal veljast før ein månad av skuleåret er gått. Ved heilårskurs skal det til vanleg haldast nytt val når halve kurset er over. Valet skal vere skriftleg og kunngjerast minst tre dagar føreåt. Rektor eller ein annan som han utpeikar, syter for at det blir halde val. Elevrådet skal ha minst 5 medlemmer med vararepresentantar. Begge kjønn skal vere representerte i elevrådet, med ei rimeleg fordeling. Alle er pliktige til å ta imot val, men det er høve til å nekte attval. Leiaren vert vald ved særskilt val. Elevrådet vel sjølv nestleiar, sekretær og kasserar. Elevrådet kan på eige initiativ sette ned underutval og nemnder. Elevrådet held til vanleg møte minst to gonger i månaden, og er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stades. Det skal til vanleg sendast ut saksliste minst to dagar før kvart møte og førast møtebok etter vanlege reglar. Elevrådet tek avgjerd i saker i samsvar med eventuelle fullmakter frå styret for skulen. Vedtak kan ankast inn for styret. Minst to gonger i skuleåret skal det vere fellesmøte mellom elevråd og lærarråd og mellom elevråd og kjøkken. Rektor, i samråd med leiaren i lærarrådet/kjøkkenleiar og leiaren i elevrådet, kallar inn til slike møte. Elevrådet kan, for å høyre elevane si meining, kalle inn til elevmøte. Det skal vera skriftleg saksliste til slike møte. Saker som skal fram på elevmøtet må gå gjennom elevrådet. Når det gjeld kortkurs, må skulane finne fram til høvelege ordningar med tillitsvalde. 14

15 Timeplan og skulerute Voss Folkehøgskule skuleåret 2012/2013 Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Frukost Morgonsamling Linjetid Linjetid Linjetid Bevegelse Gangvask Lærarråd Lunsj Linjetid Linjetid Linjetid Gangmøte Allmøte / Hustime / Rektors time Kultur & samfunn Bevegelse og leik Valfag Laurdagsseminar Valfag Middag Middag Aktivitetar Kveldsmat Aktivitetar Ro på internatet kl 2300 Kveldsmat 1800 Skulerute hausten 2013 (med atterhald om endringar!) August 24 laurdag skulestart September laurdag & sundag fri Oktober 5 haustfest for elever og foreldre/familie 6-13 laurdag - sundag haustferie; skulen stengt November 9-10 laurdag & sundag elevstemne fredag - laurdag fri reiseveker linjeturar Desember 19 juleavslutning heimreise; skulen stengjer kl 12 Skulerute våren 2014 (med atterhald om endringar!) Januar 6 mondag skulestart; skulen opnar 5 jan kl 17 Februar laurdag-sundag vinterferie; skulen opnar 23 jan kl 17 Mars laurdag-sundag fri April laurdag -sundag påskeferie; skulen stengjer 11 mars kl 12 skulen opnar 22 apr kl 17 Mai 1 torsdag fri 10 laurdag open dag & avslutningsfest m foreldre og familie 11 sundag avreise; skulen stengjer kl 12 NB! Datoane viser fridagar frå og med til og med. Merk: atterhald om endringar! 15

16 Betaling Betaling av skulepengar skjer gjennom 9 innbetalingar gjennom skuleåret i hht betalingsplan under. Linjekostnader/tilleggskostnader skal betalast i november. Skulen brukar AvtaleGiro og har svært god erfaring med det. Betalingsforfall er den 15. i kvar månad og fylger utbetalingane frå Lånekassen den 15. i kvar månad. Beløpsgrense er sett likt for alle til maks beløpet for enkeltrom, sjå septembersatser. Men trekket frå din konto er sjølvsagt kun på det du skal betala. Send tilbake vedlagt skjema til oss snarast. Betaling/prisar for kost og losji og felleskostnader: 1. dobbeltrom totalt kr enkeltrom inkl. tillegg totalt kr dobbeltrom med bad inkl. tillegg totalt kr enkeltrom og bad inkl. tillegg totalt kr Betalingsplan med oversikt over Lånekassen sine utbetalingar for maks lån Gå til nettsida for søknad og info. Utbetaling frå lånekassen skjer først etter at skulen har bekrefta at du har møtt. Du får frå Betaling Betaling enkeltrom & Betaling Lånekassen dobbeltrom dobbeltrom, bad enkeltrom, bad 1 betaling 15. august linjetur linjetur linjetur 2 betaling 15. september betaling 15. oktober betaling 15. november betaling 15. desember betaling 15. januar betaling 15. februar betaling 15. mars betaling 15. april betaling 15.mai Totalt Ved for sein betaling, vert det rekna rente med 0,8 % pr. mnd. Eleven er sjølv ansvarleg for betaling til Voss Folkehøgskule om ikkje anna er avtala. Du betalar til skulens bankkonto: , bruk helst AVTALEGIRO NB! Dersom du sluttar i skuleåret, uansett årsak, må du betala skulepengar til og med 6 veker etter sluttdato. 16

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

Kort elevinformasjon skoleåret 2014-2015

Kort elevinformasjon skoleåret 2014-2015 Kort elevinformasjon skoleåret 2014-2015 Voss Folkehøgskule ynskjer deg velkommen som elev! Voss Folkehøgskule er ein vakker skule i gamal vestlandsstil på Seim på Voss, rett utanfor Vossevangen (sentrum),

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole.

Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole. 1 skuleåret 14/15 Informasjonshefte Informasjonshefte Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole. I dette heftet finner du det meste av info som du trenger. Linjelærer gir deg utfyllende opplysninger.

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2013/2014. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Styring av skolen

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Skuleinformasjon frå

Skuleinformasjon frå Skuleinformasjon frå Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2013/2014 Velkommen til nytt skuleår! 107 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa.

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 VELKOMMEN Elevhefte for skoleåret 2013-2014 Telefon til skolen: 38 33 06 00 Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 Skolens hjemmeside: www.kvs.no Skolens e-plattform: https://fronter.com/kvs E-post:

Detaljer

Elevhåndbok 2015-16 1

Elevhåndbok 2015-16 1 Elevhåndbok 2015-16 1 Danning s 3 Rutiner s 4 Rutiner v reising s 7 Konsekvenser ved regelbrudd s 8 Permisjonssøknad s 9 Retningslinjer for Elevrådet s 10 Egenmelding,Spesielle hendelser Forsikringer s

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder Studiespesialiserende utdanningsprogram - ST Restaurant- og matfag - RM Elevhåndbok 2014-2015 Elevens navn Velkommen til nytt skoleår! På Sandsli videregående

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2014-2015 1 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 5 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret 2014-2015... 6 Kjære elev,... 7 Reglement i orden

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING Arkivkode: 445 Vår ref.: 08620-1- HALI Dato: 03.03.08 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 2 av 59 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 3

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2015 2016 1 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 4 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret 2015-2016... 5 Kjære elev,... 6 Ordensreglementet

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer