Hvem skal styre faget?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvem skal styre faget?"

Transkript

1 Alt i ett jafs? Lønnsoppgjørets time har kommet. Side 7 og 16 Magnet på Rikshospitalet Side 58 Bloggeren Michael Mortensen er ikke som sykepleiere flest. Side 74 NSF POLITIKK: NSF kan inngå en avtale om at sykepleiere utvider sin arbeidstid i sommerferien - mot høyere timelønn mai årgang Hvem skal styre faget? Divisjonen for sykepleie på Ahus er borte. Legene jubler. Magasin for sykepleiere

2 Alle med demens fortjener diagnose og alle med Alzheimers sykdom har krav på behandling Effekten kan måles allerede etter 4 uker 1 Indikasjon: Behandling av pasienter med moderat og alvorlig grad av Alzheimers sykdom. E E L B E A L I C Ebixa Lundbeck Middel mot demens. ATC-nr.: N06D X01 DRÅPER, oppløsning 10 mg/g: 1 g (20 dråper) inneh.: Memantinhydroklorid 10 mg tilsv. memantin 8,31 mg, kaliumsorbat (E 202), sorbitol, renset vann.1 TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Memantinhydroklorid 5 mg, resp. 10 mg, 15 mg og 20 mg tilsv. memantin 4,15 mg, resp. 8,31 mg, 12,46 mg og 16,62 mg, hjelpestoffer. Tabletter 10 mg inneh. laktose 166 mg og har delestrek. InDIkASjonER: Behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom. DoSERIng: Behandlingen bør initieres og veiledes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av Alzheimers demens. Behandling skal bare igangsettes hvis omsorgsperson jevnlig kan monitorere pasientens legemiddelinntak. Diagnostisering bør gjøres i tråd med gjeldende retningslinjer. Voksne/eldre: Tas 1 gang daglig uavhengig av måltider. Maks. dose er 20 mg (40 dråper) daglig. Risikoen for bivirkninger reduseres ved å gradvis øke dosen med 5 mg (10 dråper) pr. uke i de første 4 ukene opp til vedlikeholdsdose: Uke 1: 5 mg (10 dråper) daglig. Uke 2: 10 mg (20 dråper) daglig. Uke 3: 15 mg (30 dråper) daglig. Uke 4: 20 mg (40 dråper) daglig. Deretter fortsetter behandlingen med anbefalt vedlikeholdsdose på 20 mg (40 dråper) daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance ml/minutt). Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance ml/minutt) bør daglig dose være 10 mg (20 dråper). Hvis godt tolerert etter minst 7 dagers behandling kan dosen økes til 20 mg (40 dråper)/dag iht. vanlig opptitreringsplan. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 5-29 ml/minutt) bør dosen være 10 mg (20 dråper)/dag. Nedsatt leverfunksjon: Ved mild eller moderat nedsatt leverfunksjon («Child-Pugh» grad A eller B) er det ikke nødvendig med dosejustering. Memantin anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. manglende data. kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. FoRSIkTIgHETSREgLER: Forsiktighet utvises hos epileptikere som tidligere har hatt episoder med krampeanfall, eller pasienter som er predisponert for epilepsi. Samtidig bruk av N-metyl-D-aspartat (NMDA)- antagonister som amantadin, ketamin eller dekstrometorfan bør unngås pga. økt risiko for bivirkninger. Overvåkning av pasienter ved tilstander med økt ph-verdi i urin (f.eks. drastiske kostholdsendringer, stort inntak av syrenøytraliserende midler, renal tubulær acidose (RTA) eller alvorlige urinveisinfeksjoner med Proteus) kan være nødvendig. Pga. begrenset erfaring bør pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt, ubehandlet kongestiv hjertesvikt (NYHA klasse III-IV) eller ukontrollert høyt blodtrykk overvåkes nøye. Bør ikke brukes ved arvelig galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Dråpene bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Moderat til alvorlig Alzheimers sykdom pleier vanligvis å nedsette evnen til å kjøre motorkjøretøy og betjene maskiner. I tillegg kan memantin ha lett til moderat påvirkning på reaksjonsevnen. Pasienter bør informeres om å være spesielt oppmerksomme når de kjører motorkjøretøy eller betjener maskiner. InTERAkSjonER: Effekten av barbiturater og nevroleptika kan bli redusert. Samtidig administrering av memantin med spasmolytiske stoffer som dantrolen eller baklofen, kan modifisere deres effekter og dosejustering kan være nødvendig. Samtidig bruk av memantin og amantadin, ketamin og dekstrometorfan bør unngås pga. risiko for farmakotoksisk psykose. Andre legemidler som cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinin og nikotin innebærer en mulig risiko for økte plasmanivåer. Redusert ekskresjon av hydroklortiazid eller kombinasjonspreparater med hydroklortiazid er mulig. Enkelttilfeller av økt INR ved samtidig warfarinbehandling er sett. Nøye monitorering av protrombintid eller INR anbefales. graviditet/amming: Overgang i placenta: Risiko ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke helt nødvendig, og etter nøye vurdering av nytte/risiko. Overgang i morsmelk: Ukjent. Memamtin er lipofilt og utskillelse antas å forekomme. Amming frarådes under behandling. BIvIRknIngER: Bivirkningene er vanligvis milde til moderat alvorlige. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse. Hjerte/kar: Hypertensjon. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Somnolens. Øvrige: Hodepine. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Oppkast. Hjerte/kar: Hjertesvikt, venetrombose/ tromboembolisme. Infeksiøse: Soppinfeksjoner. Nevrologiske: Unormal gange. Psykiske: Hallusinasjoner (stort sett rapportert ved alvorlig Alzheimers sykdom), forvirring. Øvrige: Tretthet. Krampeanfall er rapportert svært sjeldent. Enkelttilfeller av psykotiske reaksjoner og pankreatitt. Alzheimers sykdom er forbundet med depresjon, selvmordstanker og selvmord. Dette er også rapportert under memantinbehandling. overdosering/forgiftning: Symptomer: Hhv. 200 mg og 105 mg/dag i 3 dager har vært forbundet med tretthet, svakhet og/eller diaré eller ingen symptomer. Ved overdoser på <140 mg eller ukjent dose har pasientene hatt symptomer fra sentralnervesystemet (forvirring, søvnighet, somnolens, svimmelhet, agitasjon, aggresjon, hallusinasjoner og unormal gange), og/eller magetarmbesvær (oppkast og diaré). Den høyeste rapporterte overdosen, 2000 mg, ga symptomer fra sentralnervesystemet (koma i 10 dager, og senere dobbeltsyn og agitasjon). Pasienten ble behandlet symptomatisk og med plasmaferese, og kom seg uten varige mén. En pasient som hadde fått 400 mg memantin oralt fikk symptomer fra sentralnervesystemet som rastløshet, psykose, synshallusinasjoner, krampetendens, somnolens, stupor og bevisstløshet. Pasienten ble restituert. Behandling: Symptomatisk. Se Giftinformasjonens anbefalinger N06D X01 side d. EgEnSkAPER: Klassifisering: Memantin er en spenningsavhengig, ikke-kompetitiv NMDA-reseptorantagonist med moderat affinitet. Virkningsmekanisme: Ved nevrodegenerativ demens er det i økende grad bevis for at svikt i glutamaterge nevrotransmittere, særlig ved aktivering av NMDA-reseptorer, medvirker til både symptom- og sykdomsforverrelse. Memantin modulerer virkningen av patologisk økte spenningsnivåer av glutamat som kan føre til nevronal dysfunksjon. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet ca. 100%. Tmax: Etter 3-8 timer. «Steady state»- plasmakonsentrasjoner fra ng/ml (0,5-1 μmol) med store interindividuelle variasjoner. Proteinbinding: Ca. 45%. Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 10 liter/kg. Halveringstid: Memantin elimineres monoeksponensielt med terminal t½ på timer. Total clearance (Cltot): 170 ml/minutt/1,73 m2. Renal eliminasjonsrate av memantin ved alkalisk urin kan bli redusert med en faktor på 7-9. Metabolisme: Ca. 80% gjenfinnes som modersubstansen. Hovedmetabolittene er inaktive. Utskillelse: Gjennomsnittlig 84% utskilles innen 20 dager, mer enn 99% utskilles renalt. oppbevaring og HoLDBARHET: Dråper: Åpnet flaske bør brukes innen 3 måneder. PAknIngER og PRISER: Dråper: 50 g (glassflaske) 826,30. Tabletter: Startpakn.: 7 stk. 5 mg + 7 stk. 10 mg + 7 stk. 15 mg + 7 stk. 20 mg (blister) 591, mg: 30 stk. (blister) 516, stk. (blister) 823, stk. (blister) 1612, mg: 28 stk. (blister) 932, stk. (blister) 3177,30. PRISER SIST EnDRET: H. Lundbeck A/S Strandveien 15 b Postboks 361, 1326 Lysaker Tel.: Fax: ) Winblad B et al. Int J Geriat Psychiatry 1999; Vol 14:

3 Jobber du med rekruttering? Velg mediet som når alle! Rekruttering er viktig. Personen som ansettes skal fungere både faglig og samarbeidsmessig. Trenger du sykepleiere er det lurt å velge mediet som når alle, og som også de passive leser. På den måten har du gjort ditt for å få et godt resultat. Velg mellom kombinasjonsproduktet blad og nett eller kun nett. Lever gjerne annonsen i god tid, så får din annonse ekstra lang utlysningstid på nett. Fordi vi daglig legger ut på nettet. Vi har gratis annonseutforming og søkergaranti og konkurransedyktige priser. Så har du stillingsannonser bruk Sykepleien. Er du ny kunde får du den første stillingsannonsen til halv pris. Kontakt Finn eller Ingunn. Vi står til tjeneste!

4 Side mai årgang Sykepleien Organ for Norsk Sykepleierforbund Tollbugata 22, 5. etg. PB 456 Sentrum, 0104 Oslo Tlf.: Faks: ISSN E-post: Ansvarlig redaktør Barth Tholens tlf / Medarbeidere: Redaksjonssjef Bjørn Arild Østby tlf / Journalist Marit Fonn tlf / Journalist Nina Hernæs tlf / Journalist Eivor Hofstad tlf / Journalist Susanne Dietrichson tlf / Fagredaktør Torhild Apall Dybvik tlf / Journalist Ann-Kristin Bloch Helmers tlf Journalist Kari Anne Dolonen tlf / Redaktør Anners Lerdal tlf / Journalist/deskleder Ellen Morland tlf / Grafisk formgiver Hege Holt (permisjon) tlf Grafisk formgiver Hilde Rebård Evensen tlf Grafisk formgiver Sissel Vetter tlf Markedssjef Ingunn Roald tlf / Markedskonsulent, produkt: Lise Dyrkoren tlf / Markedskonsulent, stilling: Finn Simonsen tlf / Repro og trykk Stibo Graphic AS Gjesteskribenter: Bodil Bach forteller om nye web-løsninger for kommunikasjon med pasientene. En ny studie viser at hudleger sparer tid på web-konsultasjoner fremfor å møte pasienten. Side 40. Håkon Høst har liten tro på å rekruttere unge til helseyrkene, slik det nå satses. Gi heller godt voksne med erfaring mulighet til å utdanne seg, det har gitt best uttelling, mener han. Side 70. Per Nortvedt tar opp hvordan man best mulig skal gi alvorlige beskjeder til pasienter. Han gir eksempler på hvordan det ikke bør gjøres. Side 72. Trude Aarnes møter mange unge jenter, og merker hvordan de blir mer og mer opptatt av utseendet til kjønnsleppene sine. Så viktig er det blitt at kravet om kosmetisk operasjon ikke er uvanlig. Side 80. Forsideillustrasjon: Stig M. Weston Alt i ett jafs? Magnet på Bloggeren Rikshospitalet Lønnsoppgjørets time har kommet. Side 7 og 16 Michael Mortensen er ikke som sykepleiere flest. Side 74 NSF kan inngå en avtale om at sykepleiere utvider sin arbeidstid i sommerferien - mot høyere timelønn. skal styre faget? Divisjonen for sykepleie på Ahus er borte. Legene jubler. Innhold Magasin for sykepleiere Hva skjer 7 Aksjonisten 8 Hva skjer småstoff 10 Sykepleiere kan bli tiltalt 11 Frykter flukt fra Oslo-gigant 12 Lar pasientens behov styre 14 Rike pårørende bremser utskrivning 16 Private sykepleiere får ikke følge tariff 18 Kulturveiledere inntar Ullevål 20 Et lite skritt videre 22 Helse Stavanger får kroner i bot 23 Vi bare spør Martin Olsen AKSJONISTEN: «Fokuset på likelønn Der ute 34 Privat praksis Ikke imot private initiativ 40 Verkstedet 41 Min jobb 42 Øyeblikket 44 En blodprøve til å stole på 48 Må hjelpe pasientens barn 54 SykepleienS formålsparagraf: Sykepleien skal utøve saklig, uavhengig og kritisk journalistikk forankret i Norsk Sykepleierforbundsfor målsparagraf,redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat. Tidsskriftet har som oppgave å sette sykepleiernes interesser på dagsorden. Sykepleien skal delta i samfunnsdebatten og stimulere til engasjement og meningsbrytning. Sykepleien arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Brudd på pressens etiske retningslinjer, ifølge Vær Varsom-plakaten, kan klages inn for Pressens Faglige Utvalg. Sykepleien betinger seg retten til å lagre og utgi alt stoff som publiseres i elektronisk form sykepleien

5 Tema: Hvem skal styre sykepleierne? 26 Vi frykter at det Divisjon for sykepleie har oppnådd er forgjeves 30 Ga dårligere pasientsikkerhet 32 Får det til i Tønsberg 24 Illustrasjon: Stig M. Weston vil neppe dabbe av når forhandlerne pakker sammen for i år og drar på ferie.» mai årgang Fag og bøker 50 Munnstell til kreftsyke barn 54 Egen meny for barn 58 En modell for bedre sykepleie 62 Forfatterintervju: Herdis Alvsvåg 64 Bokanmeldelser 66 Vask hendene! 66 Quiz Mennesker og meninger 68 Lisbeth Normann om psykisk syke 69 Meninger 70 Håkon Høst om rekruttering 72 Dilemma 74 Tett på Michael Mortensen 78 Hør her: Frederik Frøen vs Eva Sommerseth 80 Refleks 82 Stillingsannonser 91 Meldinger, skoler og kurs Gjesteskribenten «Da jeg var ung, var det ingen som barberte kjønnshårene» Trude Aarnes 80 «Det må skje noe. Fru Olga på rom åtte, som jeg ikke vet om jeg kan gjenopplive...» sykepleien

6 La behovet styre valget Kompetanse Kjell Runar er sykepleier. Han jobber hos oss og hjelper deg til bedre behandling av dine pasienter. Han er en av mange i Norengros med høy kompetanse på medisinske forbruksvarer og utstyr test oss! TenderCare Norengros har markedets største og bredeste sortiment på engangs-/ undersøkelseshansker. Vi er også norges største leverandør av disse produktene, både til helsesektoren og industrien. Be om vår brosjyre for valg av riktig hanske til riktig bruksområde. Til helsesektoren anbefaler vi TenderCare Nitril. En hanske som gir maksimal fi ngerfølsomhet. TenderCare Nitril er også vår sterkeste engangshanske. Nitril gir ingen latexallergi. Tilfredsstiller EN 455, godkjent for medisinsk bruk. AQL 1,0 (Acceptable Quality Level). Ønsker du å teste denne hansken har vi nå tilbud på TenderCare Nitril til 30. juni Tendercare Nitril Small pk á Tendercare Nitril Medium pk á Tendercare Nitril Large pk á Tendercare Nitril X-large pk á 150 Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Vi tar forbehold om trykkfeil , pr pk Tilbud! For å spare miljøet har vi nå pakket 150 hansker i hver eske Les mer på

7 AKSJONISTEN Barth Tholens om kamplyst Stilling: Redaktør i Sykepleien E-post: klar for krig: Utålmodighet er en dyd, men utholdenhet er ikke å forakte heller. Følg sykepleiernes likelønnskamp hver dag på Alt i ett jafs? Uansett utfallet av årets lønnsoppgjør, vil kravet om et kraftig lønnshopp for sykepleierne forfølge sykehuseiere og kommuner i mange år framover. Både Sykepleierforbundet og de politiske miljøene har skapt voldsomme forventninger til årets lønnsoppgjør. NSF-leder Lisbeth Normann slo allerede i sin tale på landsmøtet i 2007 fast at likelønn skulle være på plass innen neste landsmøte. Likelønnskommisjonen fyrte opp stemningen ytterligere med anbefalingen om en egen pott til formålet. Og da valget i 2009 nærmet seg, fant de fleste partiene det opportunt å bekjenne seg til likelønn også som et relativt kortsiktig mål. Samfunnets opinionsledere er enige om at likelønn er et rettferdig krav og at sykepleierne er den gruppen som står blant de fremste i rekken til å oppnå den. Mens jeg skriver dette er utfallet av årets megling i KS og Spekter fortsatt helt opp i det blå. Men jeg kan vanskelig se noe annet utfall enn streik. Når både sykehuseiere og kommunene mener at oppgjøret må holde seg innenfor rammene av oppgjøret i privat sektor, er det simpelthen ikke rom for en løsning som kan tilfredsstille sykepleiernes krav. Da må regjeringen inn med «friske» Mange år med stadig mer snakk om likelønn har skapt grobunn for en «nå eller aldri»-stemning. midler og den eneste måten å få Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen til å punge ut, er å vise tenner. Viljen til å sette makt bak kravet vil det ikke være noe i veien med. Mange år med stadig mer snakk om likelønn har skapt grobunn for en «nå eller aldri»- stemning. Sykepleierne kan umulig leve med et resultat som bare befester status quo for lønnsforskjellene. Uansett om streiken nå er et faktum eller om man overraskende nok har kommet til et forhandlingsresultat, så er min spådom at likelønn vil være på menyen i mange år framover. Likelønn er et helvetes bra slagord, men vil aldri være et helt presist kalkulatorkrav med lang holdbarhet. Det er livsviktig for sykepleiernes selvfølelse og deres framtid å kjempe for likelønn, men den lar seg likevel ikke oversette til konkrete lønnstrinn så lenge vi har et system der lønnsdannelsen er i kontinuerlig bevegelse. Som i alle kompliserte konflikter er det derfor viktig å ha flere strategier i hodet samtidig. Kortsiktig må sykepleierne få et synlig bevis for at de blir tatt på alvor. Oversatt i penger: De må få et godt oppgjør, rett og slett. Ja, et bedre oppgjør enn ansatte i privat sektor, selv om det vil krasje med den såkalte frontfagmodellen som tilsier at oppgjøret i privat sektor setter rammene for hva sykepleiere og lærere kan få i tillegg. Et godt oppgjør for disse gruppene må skje ved hjelp av penger fra regjeringen. At det er politisk vilje til å imøtekomme de kvinnedominerte utdanningsgruppene i det offentlige, vil være å regne som en halv seier for Unio. Det vil være et signal om at de er blitt tatt på alvor. Men bak forventningene om at likelønn hva nå den enn konkret innebærer kan oppnås i ett jafs ved årets oppgjør, må det ligge en gryende forståelse for at det også trengs en langsiktig strategi. Spekter har tidligere argumentert med at UNIOs likelønnsmas egentlig handler om likestilling i samfunnet. De kan ha et lite poeng der. Men uansett hva man kaller det, vil kampen for likelønn/likestilling være en kjerneverdi som man alltid skal være villig til å gå på barrikaden for. Den kampen vil aldri være vunnet for alltid. Den må foregå kontinuerlig. Den handler om å utjevne forskjeller der de er urimelige, men ut fra den erkjennelsen at ulikheter alltid vil oppstå enten den ene veien eller den andre i hvert system som ikke baserer seg på diktatur, men på forhandlinger. Om noen skulle ha trodd det, så vil fokuset på likelønn neppe dabbe av når forhandlerne i Unio, KS og Spekter pakker sammen for i år og drar på ferie. Om to år vil det være der igjen, og om fire år også. Derfor er det nok viktig at sykepleiere har skyhøye forventningene til at de kan oppnå likelønn nå. Jo større forventningene og kamplysten er, desto mer vil arbeidsgiverne forstå at de aldri vil få fred så lenge lønna de tilbyr, oppleves som urettferdig. Dagens kamp er bare opptakten til den neste. sykepleien

8 Svensk hodepine Overforbruk av smertestillende er årsaken til kronisk hodepine hos svensker, ifølge en ny studie hvor svensker er kartlagt. Vi kaller det et paradoks. Vi vet ikke sikkert hva det kommer av, men tar man medisinene oftere enn ti dager per måned i minst tre måneder, risikerer man å bli rammet, sier nilla Johnsson, apoteker og dok- Pertorgradkandidat ved Gøterborgs universitet til Dagens Nyheter. Det vanligste er at det er bruken FOR MYE piller av reseptfrie medisiner som leder gir hodepine. Foto: til utviklingen av kronisk hodepine, Colourbox særlig Alvedon, opplyser Jonsson. Men man får plagene raskest ved bruk av medisiner spesielt mot migrene, såkalte triptaner. Sykdommen er 2,7 ganger mer vanlig hos kvinner enn menn. USUNNE: Danskene drikker og røyker for mye, fastslår rapport. Foto: Marit Fonn Danskene har nordisk rekord i kreft Langt flere dansker får konstatert kreft, og dør av det, enn i Sverige, Norge og Finland. Dette kommer frem i et utkast til Sundhedsstyrelsens nye handlingsplan for kreft. Årsaken til danskenes bunnplassering, er ifølge rapporten deres risikoatferd med høyt tobakks- og alkoholforbruk. Videnskab.dk TEXAS? Det har vært dårlig kontroll av dokumentasjonen utenlandske helsearbeidere viser frem når de søker norsk autorisasjon, og dermed lett å jukse. Foto: Colourbox Jukser seg til jobb Ifølge VG har svært mange utenlandske helsearbeidere skaffet seg jobb i det norske helsevesenet med falske dokumenter eller manglende kvalifikasjoner. Problemet er at myndighetene ikke sjekker opp søknader godt nok. Det er Statens autorisasjonskontor (Safh) som har denne oppgaven. Hva skjer Les mer om: 10 Sykepleiere kan bli tiltalt 11 Frykter flukt fra Oslogigant 12 Lar pasientens behov styre 14 Rike pasienter bremser utskrivning 16 Får ikke tariff i privat sektor 18 Kulturveiledere til sykehus 20 Et lite skritt videre i bot for Helse Stavanger Blir det streik? Følg med på sykepleien.no Sykepleie pop hos italienske menn OMSORGSFULLE? Hva er grunnen til at så mange flere menn i Italia velger sykepleie, ønsker to forskere svar på. Foto: Colourbox En av fire sykepleiere i Italia er menn. Hvorfor velger menn i en machokultur et omsorgsyrke når så få menn i likestillingslandet Norge gjør det samme? Førsteamanuensis og sosiolog Kari Solbrække og professor Kristin Heggen ved Universitetet i Oslo håper å finne svaret på dette spørsmålet i et forskningsarbeid de nettopp har startet. De to forskerne skal sammenligne mannlige sykepleiere i Italia og Norge. Kilden Nytt på kreftfronten Forskere ved Oslo universitetssykehus har utviklet nye biomarkører som kan oppdage tykktarmskreft før den blir dødelig. Målet til forskerne er i løpet av få år å oppdage 90 prosent av alle forstadier til kreft og svulster i tarmen ved hjelp av en avføringsprøve. Tykktarmskreft er en av de vanligste kreftformene i Norge og rammer over 3500 nordmenn hvert år. Forskerne håper nå at kommersielle aktører kommer på banen. Homoguide Ta det ikke for gitt at pasienten er heterofil, er budskapet til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) i en ny brosjyre. Brosjyren ble offentliggjort 20. mai, som er 60-årsdagen til den første norske foreningen for homofile. Ifølge LLH tør ikk alle pasienter våger å korrigere helsepersonell som tar for gitt at de er hetrofile. På den måten mister helsepersonell viktig informasjon om pasienten. Brosjyren laget i samarbeid med Norsk Psykologforening, Den norske legeforening, Landsgruppen av Helsesøstre NSF, Jordmorforbundet NSF, Norsk Sykepleierforbund, og Helsedirektoratet. Karl Evang prisen Statens helsetilsyn oppfordrer folk til å sende inn forslag på kandidater til Karl Evang-prisen for Prisen deles ut hvert år og går til en person eller organisasjon som har jobbet ekstra for folkehelsa. Dersom du vet om gode kandidater, kan du sende forslagene til: eller til: Statens helsetilsyn, Avd. II, Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo. 8 sykepleien

9 DIAGNOSEN Illustrasjon: Sven Tveit Meninger fra Statistikk dødsårsaker personer bosatt i Norge, døde i Av disse var menn og kvinner. Hjerte- og karsykdommer er sammen med kreft, årsaken til to tredjedeler av dødsfallene. Lungesykdommer var årsak til ett av ti dødsfall i Kilde:SSB Profesjonalitet og faglig kjønn Det som forundrer meg igjen og igjen er NSF Students frykt for at sykepleiestudentene skal få inntrykk av at sykepleie handler om mer enn å utføre et mekanisk håndverk. SteinFæø Helse Stavanger får kroner i bot - Hvem taper?...skal rett være rett, så trekk boten fra godtgjørelsene styremedlemmene får! Kruttlappen Hele innlegget finner du på: sykepleien

10 HVA SKJER AmK-SAKEn Kan bli tiltalt art 9501 kr 329,- Inkl. mva Tre av AMK-sykepleierne som var på vakt da en 63 år gammel dame fikk hjertestans og døde på Tøyen i vinter, har nå fått status som mistenkte av politiet. Tekst Kari Anne Dolonen S NR7 Look good Ny katalog Den nye katalogen vår er her. Friskere og stiligere arbeidstøy enn noen gang før! Bestill i dag! GRATIS KATALOG Tel Minuta søsterur...feel good Look good...feel good Det er kun tre AMK-operatørene som har fått status som mistenkte av politiet. Alle de tre er sykepleiere. Ingen av politibetjentene eller ambulansepersonellet har fått tilsvarende status. Advokat Nils Ole Bay leder etterforskningen på verv for Spesialenheten for politisaker. Kan du si noe om årsaken til at nettopp disse tre har fått status som mistenkte og ikke ambulansepersonell eller politi? Ved å gi en person status som mistenkt, får vedkommende enkelte prosessuelle rettigheter som et vitne ikke har. De viktigste er rett til å nekte å forklare seg, rett til å være bistått av advokat i avhør og rett til innsyn i straffesaksdokumentene, sier Bay. De tre sykepleierne har ifølge Bay fått status som mistenkt fordi det er en større sannsynlighet for at de vil bli straffeforfulgt enn det er for politi- og ambulansepersonellet. Derfor har de også blitt gitt de straffeprosessuelle rettighetene man får som mistenkt. Flere avhør Hva skjer videre i saken nå? Det gjenstår å gjennomføre noen flere avhør. I tillegg avventer man Statens helsetilsyns vurdering av om tilsynet finner grunnlag for å begjære påtale overfor noen involverte. Når etterforskningen er avsluttet, inngir Bay en skriftlig innstilling til Spesialenheten for politisaker på Hamar. Den tar endelig stilling til spørsmålet om straffansvar. Med andre ord om saken skal henlegges, om det skal gis forelegg, eller om det skal tas ut tiltale mot noen av de involverte. Helsetilsynet ikke ferdig Statens helsetilsyn etterforsker også saken. Helsetilsynet vurderer om handlemåten til noen involverte innebærer brudd på regler i Helsepersonelloven. Dette er saken: En 63 år gammel kvinne fikk hjertestans på Tøyen i Oslo i januar. Pårørende ringte 113. AMK-sentralen vurderte situasjonen med de pårørende som truende og ringte politiet. Pårørende ble lagt i bakken i håndjern utenfor leiligheten. Kvinnen med hjertestans døde. Om det kunne vært forhindret, eller om AMK og politiet handlet riktig, skal utredes videre. Spesialenheten for politisaker vurderer om det er grunnlag for straffansvar for brudd på bestemmelser i helsepersonelloven eller straffeloven. Samarbeider dere med Statens helsetilsyn? Helsetilsynet og Spesialenheten samarbeider i den forstand at Spesialenheten avventer tilsynets vurdering av om det er grunnlag for å begjære påtale, og Spesialenheten vil kunne innhente kopi av dokumenter i tilsynssaken. Hva er status i etterforskningen hos dere i Statens helsetilsyn? Saken er fremdeles under behandling. Jeg kan ikke si noe om nå om tidsforløpet, sier avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, Gorm Are Gammeltvedt. Belastende Oslo universitetssykehus sier at arbeid med akutt nødhjelp er ekstremt krevende. Vi ser med bekymring på at våre ansatte i sin arbeidssituasjon i økende grad blir utsatt for trusler og føler utrygghet. Det er en ekstra belastning å få status som mistenkt når man har stått i en så krevende situasjon. Nå ser vi frem til at politiet får gjort ferdig sin gjennomgang av saken, sier klinikkleder Olav Røise ved akuttklinikken, Oslo universitetssykehus til Sykepleien. Jobber de tre sykepleierne fortsatt ved sykehuset? Deres ansettelsesforhold er uendret, opplyser Røise. 10 sykepleien

11 HVA SKJER OUS Frykter flukt fra Oslo-gigant årsverk skal kuttes på gigantsykehuset i Oslo. Tallene er høyst usikre, mener foretakstillitsvalgt Merete Norheim Morken. Tekst Marit Fonn Foto Erik M. Sundt TVILER: Foretakstillitsvalgt Merete Norheim Morken ser på tallene som en grovskisse. Merete Norheim Morken ble svært overrasket da nyheten kom om at ansatte på Oslo universitetssykehus (OUS) må slutte innen utgangen av Selv om vi har vært forberedt på at sykehuset skal ned i stillinger, er det fortsatt mye som er uavklart. Rundt av stillingskuttene er knyttet til at en stor del av pasientene skal overføres til Ahus og Vestre Viken innen Resten av nedbemanningen er knyttet til at flere avdelinger i Oslo etter hvert skal samlokaliseres. Jeg oppfatter tallene som grovskisser, sier Morken. Har ikke fått penger For samlokalisering kan ikke skje før finansieringen er på plass. Bygg må gjøres om og oppgraderes, personale må læres opp. Alt dette koster. Men OUS har ikke fått midler ennå. Aller mest er hun bekymret for at viktig kompetanse nå vil forsvinne fra Oslo-sykehuset på grunn av usikkerheten. Hvordan dette vil ramme sykepleierne til sjuende og sist, vet vi ikke. Ahus utlyser nå stillinger internt til OUS. Sykepleierflukt? Burde ikke OUS-ledelsen gått ut med disse tallene? I hvert fall ikke så konkret. Jeg tror det kan bli både flere og færre enn Tallene burde vært kvalitetssikret bedre. De sier for eksempel ingenting om hvilke yrkesgrupper det gjelder. Flere sykepleiere er usikre på hvordan de skal forholde seg til de bebudete kuttene. Jeg frykter flukt av sykepleiere. Det har allerede skjedd på Aker, noe som gjør det vanskelig å opprettholde driften der, sier hun. Hva gjør du nå? Vi etterlyser realistiske bemanningstall. Et grundig arbeid må til for å få dette på plass. En rekke premisser må avklares. Men det tar sin tid, sier hun. Hyundai i20 har alt du kan forvente av en ny bil; sikkerhet, komfort og nå med utvidet 5 års trippelgaranti kombinert med overkommelig pris og økonomisk drift. Med sitt moderne design, innvendige plass og mange praktiske løsninger har Hyundai i20 blitt en vinner i sin klasse. Hyundai i20 har oppnådd 5 av 5 mulige stjerner i ny Euro NCAP test som setter fokus på bilens totale sikkerhet. Kvalitet fra verdens 5. største bilprodusent Moderne design og topp sikkerhet *4,35% nom. rente. Eff. rente er beregnet ut fra bilens pris kr ,-. Egenkapital kr ,-. 7 års nedbetaling. Etableringsgebyr og tinglysning er inkludert. Kredittkjøpspris er kr ,-. Veil. pris levert Drammen. Lokale frakt- og leveringsomkostninger tilkommer. Drivstoff forbruk blandet kjøring: fra 0,44 l pr mil. CO 2 utslipp: fra 116 g/km. Pris fra kun kr ,- Pr mnd kr 1.578,- * TM

12 HVA SKJER ELDREOMSORg Lar pasientens behov styre I bydelen Nordstrand i Oslo får pasientene akkurat den hjelpen de trenger. En tjenesteansvarlig og primærkontakt skal sørge for at nødvendig kompetanse er på plass. Tekst Bjørn Arild Østby Foto Erik M. Sundt Det snakkes og skrives mye om tjenestetilbudet til eldre, enten de har plass på sykehjem, bor i bemannede boliger eller får tilbud fra hjemmesykepleien. Men det er langt mellom de positive beskrivelsene. Det behøver ikke å være så vanskelig som man ofte tror og kan få inntrykk av, sier enhetsleder Karin Gabrielsen i Bydel Nordstrand i Oslo. Her har hjemmesykepleien i vel ett år benyttet «Behovsbasert kompetansestyring» med gode resultat. Bydel Nordstrand er en av fire bydeler og fem sykehjem i Oslo som har tatt i bruk dette styringsverktøyet. Målgruppen for «Behovsbasert kompetansestyring» er alle brukere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester i bydelen. I dag er det registrert rundt 800 brukere av hjemmesykepleie. «Det behøver ikke å være så vanskelig som man ofte tror.» Karin Gabrielsen, enhetsleder i Bydel Nordstrand, Oslo Brukerens behov Hensikten bak prosjektet i Bydel Nordstrand er å finne fram til hvordan sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere på best mulig måte kan være til nytte og bidra med sin kompetanse. For å finne svaret har hjemmesykepleien tatt utgangspunkt i brukerne selv. Enhetsleder Karin Gabrielsen og avdelingssykepleier for hjemmesykepleien Heidi Sandstrøm forteller at alle brukere som blir tildelt kommunale helse- og omsorgstjenester får kartlagt sin totale helse- og livssituasjon. Dette gjør det lettere å planlegge riktig bemanning ut fra brukerens tjenestebehov. På bakgrunn av det registrerte behovet får den enkelte bruker oppnevnt sin tjenesteansvarlige sykepleier eller vernepleier. Vedkommende skal sikre brukermedvirkning, god pleie og omsorg. Tjenestene blir koordinert med tjenester fra andre som har aktive roller i forhold til brukeren. Det er forventet at den tjenesteansvarlige skal utarbeide og følge opp langsiktige planer for den enkelte bruker og ellers ta seg av behov som fortløpende dukker opp brukere En tjenesteansvarlig sykepleier eller vernepleier BEHOVSRETTET: Alle brukere får kartlagt sitt totale tjenestebehov, sier avdelingssykepleier for hjemmesykepleien Heidi Sandstrøm (til h.) og enhetsleder Karin Gabrielsen i Bydel Nordstrand. har ansvar for brukere i hjemmetjenesten, og må være ansatt i minimum 75 prosent stilling. Brukere med behov for omfattende tjenester får i tillegg oppnevnt en primærkontakt, som kan være helsefagarbeider eller ha annen relevant helsefaglig utdanning. Også denne personen skal ha minimum 75 prosent stilling, sier Sandstrøm. En forutsetning for å ta i bruk modellen er at bemanningsgrunnlaget er på plass, understreker de to. Selv har vi ikke problemer med å rekruttere den bemanningen vi trenger. En viktig årsak til det er nok knyttet til den nye måten å arbeide på, mener Gabrielsen. Riktig bemanning Den enkelte brukers totale helse- og livssituasjon blir registrert som: uavklart avklart og stabil avklart men ustabil ustabil/avansert Hva ligger i disse begrepene? Uavklart betyr at brukeren er ny, eller at det har oppstått noe helt nytt hos vedkommende. I slike situasjoner vurderer sykepleieren, som utfører de direkte tjenestene, brukerens behov og utarbeider en tiltaksplan. Brukeren blir deretter plassert i en av de tre andre kategoriene, forteller Sandstrøm. En avklart og stabil situasjon innebærer at det er klart for alle hvilke behov brukeren har og hvilke tjenester som skal ytes. Det foreligger allerede en plan hvor helsefagarbeider utfører det daglige hjelpebehov, mens tjenesteansvarlig sykepleier stadig vurderer brukerens behov gjennom selv å utføre direkte tjenester. En avklart ustabil situasjon betyr at brukeren er ustabil men allerede registrert av hjemmesykepleien. Det kan være knyttet til fysiske, psykiske eller sosiale forhold. Dette krever høyere grad av sykepleie. I en ustabil eller avansert situasjon er brukeren kritisk syk, har vanskelige symptomer 12 sykepleien

13 Fakta Behovsbasert kompetansestyring (tidligere Kompass) sikrer at det er personale med riktig kompetanse som utøver direkte tjenester til brukerne. Tverrfaglig kompetanse gjøres tilgjengelig for brukerne etter behov. eller farlig atferd. Her kreves 100 prosent sykepleier i direkte tjenesteyting. Disse situasjonsbeskrivelsene viser hvilken kompetanse ansatte må ha ut fra brukerens behov, og hvilken sammensetning av personale som er riktig, sier Heidi Sandstrøm. Felles oversikt For å beregne bemanningsbehovet i hjemmesykepleien må ledelsen av tjenesten ha oversikt over alle aktiviteter turnuspersonalet utfører. En egen arbeidsplan viser hvor mye tid som brukes til brukerrettet administrasjon, personalmøter, fagutvikling, transport og andre driftsoppgaver, i tillegg til den direkte tjenesteyting til brukerne. For oss som ledere er dette en helt nødvendig styringsinformasjon både for planlegging av daglig bruk av ansattes kompetanse, turnusplanlegging, rekruttering og framskriving av bemanningsbehov i åra framover, mener Gabrielsen. Ordningen med tjenesteansvarlig og primærkontakt har også gjort samarbeidet med pårørende og andre som yter tjenester bedre. Tjenesteansvarlig har tettere kontakt med fastlege og andre fagpersoner, mens primærkontakten etter avtale med tjenesteansvarlig samarbeider tettere med for eksempel hjemmehjelp, vaktmester eller eldresenter. Nå vet både brukeren selv og «alle» rundt brukeren hvem de kan ta kontakt med. Jeg har hele tiden oversikt over hvem som er tjenesteansvarlig og eventuelt primærkontakt for den aktuelle brukeren, sier Sandstrøm. Gitt resultat Målet har vært bedre kvalitet for brukere, større arbeidsmotivasjon blant ansatte og økt effektivitet gjennom riktig bruk av kompetanse. Hva er konklusjonen etter vel ett år? Brukerundersøkelse viser at antall svært fornøyde brukere har økt fra 20 til 40 prosent. Det gjelder blant annet kvaliteten på tjenesten, at de får den hjelpen de har behov for og at de kan bestemme hvilke type og når de mottar hjelp, sier Karin Gabrielsen. Ansatte har også gitt uttrykk for økt motivasjon. Og effektivitetsgevinsten? I løpet av fire måneder i fjor sank kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra vikarbyrå med nesten 40 prosent, og bruk av overtid redusert med 45 prosent, ifølge Heidi Sandstrøm helsearbeidere har tilgang til PPS Stadig flere integrerer PPS i sitt journalsystem. Den enkelte bruker slipper dermed å forholde seg til flere systemer, og pasientene sikres lik behandling. Vil du vite mer om PPS og integrasjon med andre systemer, gå inn på våre nettsider sykepleien

14 HVA SKJER utskrivninger Rike pårørende bremser utskrivning Ressurssterke pårørende kan forsinke en raskere utskriving av pasienter fra sykehus til sykehjemmet, viser en ny undersøkelse. Tekst og foto Trine-Lise Gjesdal Hvorfor har enkelte bydeler i Oslo utskrivningsklare pasienter liggende mens andre ikke har det? Dette spørsmålet ble grunnlaget for prosjektet «Pasientflyt», et samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune. Prosjektet omfattet Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus, og det var i særlig grad problemer knyttet til Diakonhjemmet som fikk oppmerksomhet. Hvorfor ble bare 60 prosent av de utskrivningsklare pasientene ved Diakonhjemmet utskrevet innen ti dager etter utskrivningsdatoen når tilsvarende tall for Lovisenberg var på 90 prosent? undret prosjektleder Knut Egger, som til daglig er bydelsdirektør i Oslo kommune, Bydel Sagene. Overraskende fakta Diakonhjemmet og Lovisenberg representerte to store sektorer på henholdsvis og i Prosjektgruppen hadde flere hypoteser på hva som utgjorde den store forskjellen på liggetider. Diakonhjemmet hadde en betydelig større andel eldre pasienter. Derfor skulle en tro at det var denne forskjellen i pasientgruppen som var problemet, sier Egger. Prosjektgruppen konkluderte med at bedre levekår i vest førte til flere sykehusinnleggelser og økt behov for kommunale tjenester. Pårørende på vestkanten ble gitt for store muligheter til å påvirke bydelens tilbud. Samtidig kjente legene ved Diakonhjemmet for lite til hva bydelen kunne og burde tilby. Lang liggetid førte også til at pårørende og lege fikk for lang tid til å drøfte pasientens tilbud i kommunen. Og uten at kommunen var involvert, legger han til. Samhandling er nøkkelen Med disse opplysningene for hånd kunne prosjektgruppen avkrefte myten om at forskjeller i liggetid skyldes forskjeller i tildelte rammer og levekår. Samtidig kunne ikke tallmaterialet underbygge hypotesen om at de «Pårørende og lege fikk for lang tid til å drøfte pasientens tilbud i kommunen» FIKK SVAR: Bydelsdirektør Knut Egger fant ut at kravstore pårørende bidrar til at flere utskrivingsklare pasienter blir liggende på sykehuset. Men dette var ikke tilfellet. Derimot var det andre ulikheter mellom bydelene som forbauset. Mer krevende pårørende De bydelene som ligger på vestkanten i Oslo og sokner til Diakonhjemmet har de beste levekårene i Norge. Lovisenberg, som betjener indre del av Oslo Øst, har pasienter med dårligst levekår i landet. Dette ga utslag i at ressurssterke pårørende ved Diakonhjemmet hadde større krav og forventningene til bydelens tilbud enn pårørende i Oslo Øst. to sykehusene har forskjellig utskrivningspolitikk. Løsningen besto i å endre rutiner og få til bedre samhandling mellom aktørene. Ved prosjektets slutt, i juni 2009, ble antall pasienter med liggetid over ti dager ved Diakonhjemmet fra bydel Frogner, redusert fra ti til fire. Bydel Ullern gikk fra 12 til to pasienter mens bydel Vestre Aker gikk ned fra 17 til en i et tidsrom på 13 uker. Lovisenberg inviterte bydelene til å fortelle om tjenestene sine. Da oppdaget de at tilbudet var fire ganger så stort som sykehusets, forteller Egger. 14 sykepleien

15 Kun 100ml Effektiv og skånsom håndhygiene... Nå også i lommeformat! Nå får du Dixin Desinfeksjonsgel også i lommeformat, slik at du kan sikre deg mot uønskede bakterier og smitte uansett hvor du er. Dixin Desinfeksjonsgel tilfredsstiller krav i bl.a. EN1500 og EN12791, har i tillegg dokumentert effekt mot Norovirus, og er dermatologisk testet. Dixin-serien er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund - effektiv omsorg for hendene

16 HVA SKJER TARIFF Private sykepleiere får ikke følge tariff Sykepleiere som jobber i private bedrifter har ikke krav på å følge offentlige tariffavtaler. Det avgjorde Rikslønnsnemnda i dom 11. mai. Tekst Bjørn Arild Østby Rikslønnsnemnda har behandlet striden mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service om retten til egen tariffavtale. Etter 11 dager i streik grep arbeidsminister Hanne Bjurstrøm inn med tvungen lønnsnemnd. Saken gikk til Rikslønnsnemnda, der NSF altså ikke fikk medhold. Ikke gjort jobben Rikslønnsnemndas kjennelse innebærer at sykepleierne får samme tariffavtale som hjelpepleiere og andre helsefagarbeidere organisert i Fagforbundet, samt en garanti om en minstelønn for sykepleiere på kroner. Dette er det samme som NHO Service tilbød før streiken. Avtalen vil ikke gjelde for sykepleiere ansatt i attføringsbedrifter eller bedriftshelsetjeneste. Begrunnelsen for dette er at nemnda mener man skal ha profesjonsnøytrale overenskomster, og fordi det arbeider ulike profesjoner i slike virksomheter, kan de ikke få tariffavtale. Det kan vitterlig ikke være slik at NSF som organiserer kun autoriserte sykepleiere er avskåret fra å få tariffavtale i virksomheter der det arbeider mennesker med ulike profesjoner. NHO har fått dette til på vegne av ingeniører, så dette handler om vrangvilje. Jeg vil si det så tydelig at Rikslønnsnemnda ikke har gjort jobben sin, sier forbundsleder Lisbeth Normann i NSF. Lover ny kamp Tariffavtalen innen pleie- og omsorg som NSF nå har fått innen NHO Service-området, gikk ut 30. april. Det betyr at kampen for be- «Dette handler om vrangvilje» Dette har skjedd: 6. januar ble forhandlingene om tariffavtale mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service brutt. Konflikten gikk til mekling, som ikke førte fram. Fra morgen 26. januar gikk 50 sykepleiere i Oslo og Stavanger ut i streik. To dager seinere ble ytterligere 43 sykepleiere i Oslo, Bærum og Bergen tatt ut i streik. 5. februar grep arbeidsministeren inn med tvungen lønnsnemnd. 10. og 11. mai behandlet Rikslønnsnemnda saken. Lisbeth Normann, NSF-leder dre lønn og sosiale betingelser i dette området fortsetter umiddelbart, sier Lisbeth Normann. I tre år har NSF forsøkt å få opprettet tariffavtale for sykepleiere organisert i NHO Service-bedrifter. Forbundet har om lag 300 medlemmer i dette området, som organiserer virksomheter innenfor helse og omsorg, attføring og bedriftshelsetjeneste. Sosial dumping Rikslønnsnemnda konstaterer at det ikke er grunnlag for NSFs påstand om sosial dumping. «Under prosedyren for Rikslønnsnemnda har NSF anført at de vilkår som NHO Service tilbyr representerer «sosial dumping» med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår, en oppfatning som vanskelig lar seg forene med den redegjørelse og de fremlegg over lønnsnivå m.v. som NHO Service har fremlagt», heter det i nemndas kjennelse. I Arbeiderpartiet ble konklusjonen fra nemnda tatt imot med beklagelse. Den viktigste grunnen til at private kommersielle firmaer vinner anbud framfor frivillige organisasjoner og kommunens eget foretak, er at de har lavere utgifter til lønn og pensjoner, sier Trond Jensrud (Ap), nestleder i finanskomiteen i Oslo. Dette er å ta penger fra lavtlønte kvinner og gi til store internasjonale selskaper. Fornøyd Vi er fornøyd med nemndas avgjørelse, som er som forventet med bakgrunn i den praksis og de spilleregler som gjelder i privat sektor, sier administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service. NSF sa nei til Pirat Sektor da de streiket for tariffavtale i privat sektor. Nå har Rikslønssnemnda gitt arbeidsgiverne rett. 16 sykepleien

17 NYHET! Laktosefri melk og fløte med den samme gode smaken. TINE lanserer laktosefrie produkter: TINE Laktosefri Lettmelk og TINE Laktosefri Matfløte. Dette er helt laktosefrie produkter med den samme gode smaken som vanlig lettmelk og matfløte. Selv om du har laktoseintoleranse har du mulighet til å bruke disse meieriproduktene. TINEs laktosefrie produkter finner du på Meny, Ultra, ICA Super og ICA Maxi, Coop Prix, Coop Obs og Coop Mega samt utvalgte Kiwi, Rema 1000, Spar, Joker, Coop Marked og Coop Extra-butikker. Les mer på tine.no/laktoseintoleranse

18 HVA SKJER MINORITETSHELSE Kulturveiledere inntar Ullevål Det første kullet kulturveiledere er nå overlevert fra Høgskolen i Oslo til Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål. Tekst og foto Ann-Kristin Bloch Helmers Det viktigste jeg har lært av studiet? Uansett kulturell eller etnisk bakgrunn har vi alle vært forelsket, vi har alle en kropp, det er større likheter enn forskjeller mellom mennesker. Det sier Mette Vinke, spesialsykepleier i geriatri og demens. Hun jobber ved Hukommelsesklinikken på Medisinsk klinikk på Oslo universitetssykehus, og er en av 13 ansatte på sykehuset som har fått muligheten til å ta 15 studiepoeng ved Høgskolen i Oslo, for å bli veileder i flerkulturelt helsearbeid. Vinke har tatt kurset sammen med blant andre Sanna Henriksson, sykepleier og vikarierende seksjonsleder på sengeposten på nyremedisinsk avdeling og Mahdi Shahdadfar, psykiatrisk sykepleier på Avdeling for førstegangspsykoser. Nå skal de tre ut i sine avdelinger for å spre den nyvunne kulturkunnskapen videre. En av fem flerkulturell Ved Oslo universitetssykehus, avd. Ullevål har hver femte pasient og hver sjette ansatt flerkulturell bakgrunn. Hver pasient er forskjellig og skal behandles som et individ. Likevel har spisevaner, klær og hvordan man tar helsemessig ansvar, fellestrekk fra gruppe til gruppe. Å vite noe om for eksempel familiestrukturer hos ikke-vestlige pasienter, kan gjøre jobben vår enklere, sier Vinke. Hvordan da? Jeg jobber med å utrede pasienter hvor det er mistanke om demens, og opplever av og til at jeg har gitt beskjed om for eksempel medisinbruk til den jeg trodde var nærmeste pårørende. Når pasienter kommer tilbake til «Mange er egentlig godt integrerte, men blir møtt av helsepersonell som om de ikke er det.» Mahdi Shahdadfar, sykepleier medisinsk kontroll etter fire måneder og ikke har tatt medisiner, lurer jeg selvsagt på hvorfor. Jeg vet nå at det hos enkelte etniske grupper er viktig å finne frem til hvem i familien som kan ta ansvar for medisinering og hvem beskjedene skal gå gjennom, sier Vinke. Men samtidig kan vi ikke generalisere, sier Mahdi Shahdadfar. Han kommer opprinnelig fra Iran, og møter av og til mannlige pårørende som er frustrerte over å bli møtt som om de har stor makt i familien, mens de egentlig har en familiestruktur som i stor grad ligner den norske. Mange er egentlig godt integrerte, men blir møtt av helsepersonell som om de ikke er det, sier han. Min erfaring er at det også kan være motsatt, sier Mette Vinke, som har nederlandsk bakgrunn. Jeg møter mange pårørende og pasienter som jeg oppfatter som godt integrerte, men når man kommer litt under overflaten, er de ikke det likevel. Da er det godt å vite noe om hvordan andre kulturer organiserer familiene. Ingen ABC Åtte av de 13 kulturveilederne har minoritetsbakgrunn. Sykehusets mål med å sende så mange, har vært å utvikle en veiledningskompetanse på avdelingene. Studentene har fått innsikt i kulturelt betingete begrepsforskjeller knyttet til helse, sykdom og behandling, og har øvd både med roller og case i undervisningen. Temaer de har vært igjennom er blant annet helse, sykdom, behandling og migrasjonsprosesser, og flerkulturelt arbeidsmiljø. Har dere fått en slags ABC for flerkulturelle pasienter nå? Nei, sier Sanna Henriksson. For den finnes ikke. Hva er det viktigste å ha med seg som kulturveileder? At man må forsøke å forstå. Og at det ikke betyr at man skal godta alt. Når et pasientrom fylles opp av pårørende er det greit å vite hvorfor de ønsker å være der, men vi må også kunne sette grenser. Før sa vi nok oftere bare nei, uten å forsøke å forstå, sier Henriksson. Vil spre kunnskapen Hege Linnestad, leder i Seksjon for likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus mener det er stort behov for kultursensitiv kompetanse blant helsepersonell. Vi diskuterer nå hvordan vi best kan nyttiggjøre oss kunnskapen disse 13 har fått, og ord- 18 sykepleien

19 FLERKULTURELLE: Sykepleierne Mette Vinke (til venstre), Sanna Henriksson og Mahdi Shahdadfar (bak) har henholdsvis nederlandsk, finsk og iransk bakgrunn. De er tre av 13 ferske kulturveiledere ved Oslo universitetssykehus. LIKEVERDIG: Målet er at de skal fungere som holdningsskapende ambassadører, sier Hege Linnestad, leder ved Seksjon for likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus. ningen er litt i støpeskjeen ennå. Først vurderte vi en telefonordning, hvor andre ansatte kan ringe for å få råd dersom det oppstår vanskelige situasjoner. Foreløpig kan det bli litt for omfattende, så nå ser vi for oss at vi skal ha en ordning hvor man kan sende spørsmål på e-post samt holde internundervisning innenfor kultursensitivitet og kommunikasjon, sier Linnestad. Blir kulturveilederne frikjøpt for å jobbe med dette? I utgangspunktet blir de ikke det. Vi satser på å bygge opp et sterkt nettverk, har faglunsjer og møtes jevnlig for å holde hverandre oppdaterte på problemstillinger som dukker opp. Vi skal ha et møte med veiledernes nærmeste leder snart, og gjøre noen avklaringer i forhold til tid- og ressursbruk. De skal ikke bare være ildsjeler som bruker fritiden på dette, men tidsbruken må være i samråd med nærmeste leder, sier Linnestad. Det har vært et kull med motiverte og ressurssterke studenter, så jeg håper vi får brukt dem på en god måte fremover. Det er gunstigere å ha 13 som har tatt samme studie enn slik det har vært tidligere, hvor hver institusjon har sendt en eller to. Hva skal kulturveilederne gjøre i praksis? Målet er at de skal fungere som holdningsskapende ambassadører, utvikle kursmateriell og holde innlegg på fagmøter og ledermøter. De kan også være med på å bekjempe fordommer og misforståelser, sier Linnestad. Ved tidligere Ullevål universitetssykehus har det også vært avviklet et lederkurs for flerkulturelle medarbeidere, og det jobbes med et prosjekt for å tilby tro- og livssynsbetjening til pasienter og pårørende utover det sykehusprestene bistår med. OKTAN Trondheim Triangelturen Tre hovedsteder på ett cruise! STOCKHOLM RIGA TALLINN fra kr 2.510,- per person Til sammen 6 overnattinger! Cruise Stockholm Riga i dbl.lugar med frokost 2 netter på Tallink Riga Hotel i dbl.rom med frokost 2 netter på Tallink City Hotel i Tallinn, dbl.rom med frokost Cruise Tallinn Stockholm i dbl.lugar med frokost Tillegg for personbil fra kr 884,- Prisen gjelder når to reiser sammen. Info/bestilling: tlf eller ekspert på Finland og Baltikum sykepleien

20 HVA SKJER REfuSJon Et lite skritt videre Fra januar i 2009 har enkelte sykepleierkonsultasjoner kunnet gi refusjon på poliklinikker. Men NSF savner fremdeles tre ting for at finansieringsordningen skal kunne bli helt helsepersonellnøytral. Nå intensiverer organisasjonen det politiske arbeidet i saken. Tekst Eivor Hofstad Foto Erik M. Sundt Tidligere var det kun legenes aktivitet som kunne gi sykehuset refusjon for polikliniske konsultasjoner. Det har vært en mangeårig kampsak for Norsk Sykepleierforbund (NSF) å få endret dette systemet slik at også sykepleierkonsultasjoner skal kunne utløse refusjon. På den måten får man et mer reelt bilde av hvem som gjør hva på poliklinikken, og kanskje blir ikke sykepleiere like lett en salderingspost i nedskjæringstider. Slik det finansielle systemet har vært, er det lett at sykepleieraktivitet maskeres som legekonsultasjon, for at sykehuset skal få penger gjennom innsatsstyrt finansiering (ISF). Dermed kan det ha sett ut til at leger gjør mer enn de faktisk gjør, samtidig som sykepleiernes innsats ikke blir synlig. Fra januar i fjor ble regelverket modernisert, slik at også andre helsepersonellgrupper enn leger skulle kunne utløse refusjon for noen utvalgte konsultasjoner. «Målet er at alt skal være på plass den 1. januar 2011.» Arvid Lindbak Fire endringsforslag NSF fikk i juni i fjor utarbeidet en rapport som så på hvordan ISF-refusjonssystemet fungerte ved poliklinikkene på 29 sykehus i landet. Resultatet viste at regelverket på flere områder fremdeles hang igjen i en fordums oppfatning om at det kun er leger som utfører spesialisthelsetjeneste. Spesielt fire problemområder ble pekt ut, og NSF foreslo derfor fire endringer som organisasjonen forventet ville bli innført fra 1. januar 2010: Alle polikliniske DRG-er gjøres uavhengig av helsepersonell. Alle polikliniske konsultasjoner inkluderes i beregningsgrunnlaget for ISF-poliklinikk når det dreier seg om flere ulike problemstillinger som håndteres samme dag. Alle DRG-er godkjent for sykepleier godkjennes også for jordmor (faller bort dersom første punkt gjennomføres). Pasientbetalinger og egenandeler knyttes til den aktuelle polikliniske spesialisthelsetjenesten som ytes, og ikke til hvilket helsepersonell som yter tjenesten. Per i dag er det kun det siste punktet som er endret for sykepleiernes del (men ikke for andre yrkesgrupper, som for eksempel fysioterapeuter). Det er et skritt i riktige retning, anerkjenner NSF-leder Lisbeth Normann. RIMELIGE KRAV: Kravene våre vil føre til mer fleksibel bruk av personellressursene, og dermed kortere ventetider, sier Lisbeth Normann, leder av Norsk Sykepleierforbund. Her er hun og Arvid Libak på vei til et av sine mange møter med toppene i norsk helsepolitikk. Nye møter Men det er fremdeles et stykke igjen. Dermed troppet NSF opp i møte hos statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet den 3. mai. De fire punktene ble på nytt gjennomgått fra NSF sin side. Arvid Libak i NSFs samfunnspolitiske avdeling sier han fikk inntrykk av at det var god forståelse for kravene. I slutten av mai er NSF derfor invitert til et mer konkretiserende møte i Helsedirektoratet, hvor de vil gå mer inn i detaljene i forslagene fra NSF. Men tidsfristen som organisasjonen opprinnelig hadde satt til januar i år, er utsatt et år: Vi er kommet et godt stykke på vei og har som mål at alt skal være på plass den 1. januar 2011, sier Libak. 20 sykepleien

GERIATRISK SYKEPLEIE

GERIATRISK SYKEPLEIE GERIATRISK SYKEPLEIE Tidsskrift for sykepleiere i geriatri og demens 2 0 1 0, Å R G A N G 2, N U M M E R 1 T E M A : Bruk av tvang/ Brukermedvirkning C Ebixa lundbeck Middel mot demens. ATC-nr.: N06D X01

Detaljer

o o Deltidsfloken 2 9. februar 2012 100. årgang

o o Deltidsfloken 2 9. februar 2012 100. årgang 2 2012 9. februar 2012 100. årgang o o Deltidsfloken Alle er enige om at sykepleiere som jobber uønsket deltid, skal få jobbe mer. Men hvorfor er det da så vanskelig å få det til? Jobber over grensen 38

Detaljer

Beboere fra øst og vest

Beboere fra øst og vest På frammarsj Alternativ medisin er ikke lengre tabu i den offentlig helsetjenesten. Side 62 Brudd i forhandlingene Side 16-19 Kutter smerten Mai Bente Hagen har ofte kuttet seg selv. De siste årene har

Detaljer

Europa blør. Etter finanskrisen opplever sykepleiere i EU dramatiske kutt. Nøytral om lokalsykehus. «Gratis» lunsjpause. med kølle

Europa blør. Etter finanskrisen opplever sykepleiere i EU dramatiske kutt. Nøytral om lokalsykehus. «Gratis» lunsjpause. med kølle Mann med kølle Side 46 «Gratis» lunsjpause Mange sykepleiere får ikke betalt lunsjpause på dagtid. Side 32 Nøytral om lokalsykehus Lisbeth Normann vil heller ha gode fagmiljøer enn et sykehus i hver by.

Detaljer

Jeg har møtt mye arroganse

Jeg har møtt mye arroganse 6. mars 2008 96. årgang MAGASIN 05 Jeg har møtt mye arroganse Madhu Sharma i Bærum har hjulpet mange flyktninger til å tilpasse seg Norge. Nå er hun blitt pekt ut som internasjonal rollemodell. Det har

Detaljer

Farlig praksis. Tittel Tittel Tittel. Risikabelt, viser forskning. Men sykepleiere knuser videre. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx

Farlig praksis. Tittel Tittel Tittel. Risikabelt, viser forskning. Men sykepleiere knuser videre. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Villa Livsglede Lone Gamst mener å ha funnet en ny nisje. Side 46 Kvikksølvforgiftet Side 10 Borzoo på barsel Oddas mannlige jordmor er en god muslim. Side 76 LISBETH NORMANN: Et Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx politisk

Detaljer

Halvparten av helsepersonellet bruker pasientens familie eller venner som tolk. Det er svært nært et

Halvparten av helsepersonellet bruker pasientens familie eller venner som tolk. Det er svært nært et Ledelse i rødt ved OUS Side 18 Sykepleiere kan kreve tolk Halvparten av helsepersonellet bruker pasientens familie eller venner som tolk. Det er svært nært et lovbrudd. Side 20 Faggruppeleder i intimsonen

Detaljer

Derfor ble jeg sykepleier

Derfor ble jeg sykepleier Inn i kulda Hypotermi gir færre skader Side 52 Årets smarteste Priser til Egersund, Bjarkøy og Ås Side 42 Paradoksalt Kan ikke gi et likt tilbud overalt Side 80 LISBETH NORMANN: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adecco-avsløringene

Detaljer

Klar til et nytt liv

Klar til et nytt liv Gravide kan få sjokk etter ultralyd Side 46 På lag med foreldrene Tett samarbeid er nyttig for alle parter når barnet blir født med long gap øsofagusatresi og andre alvorlige diagnoser. Side 58 Lei av

Detaljer

«Det gjør noe med innstillingen når man føler man jobber i et høl.»

«Det gjør noe med innstillingen når man føler man jobber i et høl.» 1 2012 19. januar 2012 100. årgang 100 år «Det gjør noe med innstillingen når man føler man jobber i et høl.» 60 % av bygningsmassen Oslo universitetssykehus er vurdert som uegnet for sykehusdrift. Tema:

Detaljer

Er klesvask luksus? TEMA JOBB. Helsetilsynet visste om morfintyv Side 14 Sykepleie på helsa løs Side 20 Likelønnsrapport... so what?

Er klesvask luksus? TEMA JOBB. Helsetilsynet visste om morfintyv Side 14 Sykepleie på helsa løs Side 20 Likelønnsrapport... so what? Helsetilsynet visste om morfintyv Side 14 Sykepleie på helsa løs Side 20 Likelønnsrapport... so what? Side 25 28. august 2008 96. årgang JOBB 12 TEMA Er klesvask luksus? Klesvasken flommer over, men å

Detaljer

vold mot barn Melder ikke Sykepleiere lar taushetsplikten gå foran. Studenter føler seg lurt fusjonen i Oslo blir suksess

vold mot barn Melder ikke Sykepleiere lar taushetsplikten gå foran. Studenter føler seg lurt fusjonen i Oslo blir suksess Studenter føler seg lurt Blir på sykehuset Utskrivningsklare pasienter som venter på sykehjemsplass, blir liggende på sykehus. Siri Hatlen tror fusjonen i Oslo blir suksess LISBETH NORMANN: Hva skal kommunene

Detaljer

A t for en «naturlig» kropp

A t for en «naturlig» kropp NSFs nye ansikt Side 82 500 dør av forgiftning Giftinformasjonen får 40000 telefoner årlig. Side 38 Hvorfor gjør vi ikke som svenskene? Side 60 ELI GUNHILD BY : Hvis helsetjenesten er et hjul, er sykepleie

Detaljer

Hva gjør psykisk syke i fengsel?

Hva gjør psykisk syke i fengsel? Glad for rødgrønn resept Side 72 Lærer evidensbasert Tett samarbeid mellom utdanning og praksis gir økt fag- og kunnskapsutvikling. Side 48 Alltid en ledig seng Side 42 NSF POLITKK: Oppvarmingen til vårens

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.8 2003. ALFAPROFILEN: Pål Gulbrandsen s.10. Fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever

MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.8 2003. ALFAPROFILEN: Pål Gulbrandsen s.10. Fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever MEDLEMSBLAD FOR AKERSHUS LEGEFORENING NR.2 ÅRG.8 2003 ALFAPROFILEN: Pål Gulbrandsen s.10 Fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever i Akershus s.12 Allergi i øynene begynner med A og ender med T Produktomtale:

Detaljer

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover.

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. 8 2012 21. juni 2012 100. årgang Satser på Norge Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. Ble tilbudt 0,5 % økt stilling 16 Sex på sykehjemmet 44 Tar med helsetjenester Sykepleien på

Detaljer

10 000 hender. Etterlyst: TEMA JOBB

10 000 hender. Etterlyst: TEMA JOBB Timelønn i Fredrikstad: 214 kroner Side 12 Én telefon er nok i Nordfjord Side 17 Halden-nei til hinkehelger Side 18 7. mai 2009 97. årgang JOBB TEMA 08 Etterlyst: 10 000 hender Regjeringen skryter av at

Detaljer

11 26. september 2013 101. årgang

11 26. september 2013 101. årgang 11 2013 26. september 2013 101. årgang 100 000 til hver kommune 10 Bedre sykepleie med fiksjon 18 Vet lite om turnus og helse 54 Side 78 Klar for en ny dag? Circadin er ikke vanedannende, og påvirker ikke

Detaljer

I ti Døgn kjempet trond Jakobsen for livet på

I ti Døgn kjempet trond Jakobsen for livet på Italias eldre trenger hjelp Side 46 Respirator-avvenning Kortest mulig respiratorbehandling gir færrest komplikasjoner. Side 52 Beate Gangås er like blid Side 74 nsf POLItIKK: NSF forventer kraftig opprustning

Detaljer

Jeg ble ikke hørt. Gjertrud Hannasvik vaslet om skandalen på Vestre Viken. Måling gir mening. Risikabelt! Livredderen

Jeg ble ikke hørt. Gjertrud Hannasvik vaslet om skandalen på Vestre Viken. Måling gir mening. Risikabelt! Livredderen Livredderen Helge Stokka hoppet ut i vannet. Side 80 Måling gir mening Kvalitetsindikatorer i helsetjenesten. Side 28 Risikabelt! Generisk bytte av legemidler kan gi mange feil. Side 14 og 57 NSF Politikk:

Detaljer

Frieren. Helseminister Jonas Gahr Støre startet med å sjarmere sykepleierne. Men leverer han? Side 82

Frieren. Helseminister Jonas Gahr Støre startet med å sjarmere sykepleierne. Men leverer han? Side 82 12 2012 10. oktober 2012 100. årgang Frieren Helseminister Jonas Gahr Støre startet med å sjarmere sykepleierne. Men leverer han? Side 82 Tema: Lindring ved livets slutt 22 NSF feiret i Operaen 38 Trenger

Detaljer

I takt med tiden? RETTIGHETER LØNN ARBEIDSMILJØ UTDANNING ARBEIDSMARKED. 22. februar 2007 95. årgang

I takt med tiden? RETTIGHETER LØNN ARBEIDSMILJØ UTDANNING ARBEIDSMARKED. 22. februar 2007 95. årgang RETTIGHETER LØNN ARBEIDSMILJØ UTDANNING ARBEIDSMARKED 22. februar 2007 95. årgang 04 I takt med tiden? NSF vokser og vokser. Men hva kan forbundet tilby unge sykepleiere? Lav kontingent er ikke nok. De

Detaljer

2 6. februar 2014 102. årgang

2 6. februar 2014 102. årgang 2 2014 6. februar 2014 102. årgang Da Silje møtte Tone 36 Stresset og utbrent 46 Digger helsevesenet 58 Rett i søp la Sykepleieforskere får ikke midler. De skriver for dårlige søknader. 18 Sykepleien 2

Detaljer

Girer Xx ned. Xx Feil Side leiring X og kostet XX 20 millioner Side 6 Xx Bruker Side XX bakteriebombe på operasjonsstuen Side 13

Girer Xx ned. Xx Feil Side leiring X og kostet XX 20 millioner Side 6 Xx Bruker Side XX bakteriebombe på operasjonsstuen Side 13 24. 28. april mail 2009 97. årgang MAGASIN 01 09 Girer Xx ned Xx. Eli Haugen Bunch ble Norges første professor i sykepleievitenskap i seneste laget. Å bli pensjonist derimot, kunne hun gjerne ha ventet

Detaljer

Smartprisen. Mister 110 000 kroner Side 50. til likelønn. Hvem er smartest? LISBETH NORMANN: Solidaritet er nøkkelen. Årets fagblad 2009

Smartprisen. Mister 110 000 kroner Side 50. til likelønn. Hvem er smartest? LISBETH NORMANN: Solidaritet er nøkkelen. Årets fagblad 2009 Samhandling? Forsterket sykehjem kan bety svekket lokalsykehus. Side 17 Mister 110 000 kroner Side 50 Søker samklang Sigrun Vågeng (KS) vil gjøre kommunesektoren atraktiv for sykepleiere. Side 84 LISBETH

Detaljer

Jobb mer, tjen bedre!

Jobb mer, tjen bedre! 6 2013 9. mai 2013 101. årgang Sykepleie bak muren 28 Ord mot ord i praksis 38 Vet lite om schizofreni 52 Jobb mer, tjen bedre! Høyere lønnsvekst, mot mer fleksible arbeidstider. Det er Anne-Kari Brattens

Detaljer

Født sånn. Bård Nylund jobber for at folk skal komme ut av skapet. Men bare når de er klar for det. 76

Født sånn. Bård Nylund jobber for at folk skal komme ut av skapet. Men bare når de er klar for det. 76 5 2014 10. april 2014 102. årgang Mindre stress med langvakter 22 Med litt for mye jern 32 Følger ikke uniformsregler 48 Født sånn Bård Nylund jobber for at folk skal komme ut av skapet. Men bare når de

Detaljer

Står til stryk? Halvparten strøk i en kunnskapstest i 3. studieår. Nyutdannete Eivind Werring mener det er for lett å bli sykepleier.

Står til stryk? Halvparten strøk i en kunnskapstest i 3. studieår. Nyutdannete Eivind Werring mener det er for lett å bli sykepleier. 10 2013 5. september 2013 101. årgang Svensk protest 10 Skåner gamle hjerter 26 Bedre stemning på DPS 44 Står til stryk? Halvparten strøk i en kunnskapstest i 3. studieår. Nyutdannete Eivind Werring mener

Detaljer

forsidene Frykter v et TEMA JOBB j g e ny Færre søker sykepleien Side 13 Kan miste sprøyterommet Side 18 Etterlyst: Smarte hoder Side 33

forsidene Frykter v et TEMA JOBB j g e ny Færre søker sykepleien Side 13 Kan miste sprøyterommet Side 18 Etterlyst: Smarte hoder Side 33 Færre søker sykepleien Side 13 Kan miste sprøyterommet Side 18 Etterlyst: Smarte hoder Side 33 8. mai 2008 96. årgang TEMA Frykter JOBB forsidene v et Litt a rkeri!delse, SIDE 46 e fyrv ANMEL E S W I J

Detaljer

Normanns Sykepleierforbund

Normanns Sykepleierforbund 15. november 2007 95. årgang 17 Normanns Sykepleierforbund NSFs nye leder Lisbeth Normann lover at likelønn, skift/turnus-saken og retten til heltid er i boks til neste landsmøte. Les om landsmøtet side

Detaljer