Bakgrunn. Oppstart av planarbeid vart varsla i Sogn Avis og med brev av til partar og høyringsinstansar, med fylgjande ordlyd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn. Oppstart av planarbeid vart varsla i Sogn Avis og med brev av 12.8.2010 til partar og høyringsinstansar, med fylgjande ordlyd:"

Transkript

1 Vik Kommune Detaljregulering for Hopperstad. Pbl 12-3 Planframlegg Dato: Utarbeidd av: O.Wiik Plan ID: Innhald. Plandokument: - Planomtale m. vedlegg 1 og 2 - Planføresegner - Plankart 1: Illustrasjon. Planomtale. Bakgrunn. Oppstart av planarbeid vart varsla i Sogn vis og med brev av til partar og høyringsinstansar, med fylgjande ordlyd: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Hopperstad i Vik. Reguleringsplan for området Hove-Moahaugane- Hopperstad vart vedteken Planen omfattar eit stort område, og gjev ikkje fullgod avklaring på arealbruken i det tette kulturminneområdet i og rundt Hopperstadtunet og Hopperstad stavkyrkje. Det er i føresegnene til planen pkt.9 sett krav til vidare bearbeiding av dette området i ein utbyggingsplan for eit nærare avgrensa område på Hopperstad. I ny Plan og bygningslov av er utbyggingsplan erstatta av detaljreguleringsplan ( 12-3). Det viste området er ca 47 daa. De vert med dette varsla i samsvar med 12-8 i PBL om at Vik Kommune no startar opp arbeid med detaljreguleringsplan for det aktuelle området på Hopperstad. De vert med dette inviterte til å komma med innspel til planen.-- Planområdet. Viktige forhold i planområdet vart omtalte i dokumentet Landskapsanalyse, kap.3.1, utarbeidd av rådgjevar urland Naturverkstad, samband med planarbeidet for reguleringsplan Hove-Moahaugane - Hopperstad (HMH 09). Utdrag frå kap.3.1: Områdekarakter Kyrkja og klyngetunet høyrer til i eit felles ope jordbrukslandskap. Kyrkja ligg fritt, men samstundes forankra i si eigen historie på ein stad med gamal busetnad og jordbruk. Slik sett er kyrkja det naturlege fokuspunktet som saman med klyngetunet gjer heile landskapsområdet til eit kulturhistorisk viktig miljø i Vik.

2 Turisttrafikk. Utfordringar. Kyrkja er eit fyrtårn i reiselivet i Vik, med om lag besøkjande i sommarsesongen. Veg og annan infrastruktur er ikkje dimensjonert og utforma for desse trafikkmengdene. Tunet er plaga av gjennomkøyring. Parkering langs kyrkjemuren og ved hovedporten skjemmer opplevinga av kyrkja og skapar trafikkfarlege situasjonar. Bygdevegen forbi kyrkja og gjennom tunet har over tid vorte utvida i breidde for å gje plass for auka trafikk. Store og udifferensierte asfaltflater inntil kyrkjegardsmuren bidreg ikkje positivt til opplevinga av kyrkja. Utviklingsmål Leggja til rette for ein verdig presentasjon av stavkyrkja som eit kulturminne av internasjonalt format. Halde landskap kring kyrkja visuelt ope og i harmoni med området sitt kulturhistoriske særpreg. Det er eit overordna mål å styrke bygningsstrukturen og sikre historisk forankring av klyngebusetnaden i Hopperstadtunet. Legge til rette for å redusere konflikt mellom fastbuande og turisttrafikken til og frå Stavkyrkja. Besøkstrafikk til kyrkja. Utdraget over omtalar utfordringar som er knytt til besøkstrafikken. Dei siste 3 åra har besøkstala vore vesentleg lågare enn snittet for foregåande 10-år. ( betalande, mot tidlegare ca betalande. Totalt besøkstal ved kyrkja er av Fortidsminneforeningen (FMF) lokalt stipulert til det doble av talet på betalande.) Langvarige reparasjonsarbeid på kyrkja siste åra kan ha medverka til redusert besøk. Trafikkmønster og øvrige utfordringar rundt kyrkja er likevel tilnærma uendra. For publikum er det berre tilgang til eitt toalett, i bua bak kyrkja, utilgjengeleg med rullestol. Det er grunn til å tru at betre tilrettelegging og presentasjon av kyrkja og andre kulturminne i nærområdet på sikt vil gje auka besøkstal. Natur/landskap. Hovuddelen av planområdet er fulldyrka kulturmark av god kvalitet. Resten er tunområde/byggegrunn, veggrunn og kyrkjegard. Tunet og kyrkja ligg på kvar sin markerte haug/terrassekant som gjev landskapet sin karakter. Det er ikkje registrert verna eller prioriterte naturområde eller naturobjekt i planområdet. (Kjelde: Fylkesatlas og Naturbase) rkeologiske undersøkingar. Rapport av v/ Jan Berge dokumenterer utsjakting/arkeologisk undersøking av areal under 39/8 og 39/24 på vestsida av kommunevegen, viste som utbyggingsareal i plan HMH 09. reala er frigjevne for utbygging med omsyn til kulturminne.

3 Bygningar/anlegg/kulturminne i planområdet. Pr februar 2011 : Viktig som enkeltbygg og for tunstrukturen. B: Viktig for tunstrukturen. Bygningar registrerte i SEFRK-registeret er oppgjevne med SEFRK ID-nummer: S: 1417osv. Pårekna alder/byggeår er i samsvar med vurdering i SEFRK register for desse bygningane. NR Gbnr Bygning m. SEFRK ID-nr. Omtale Hopperstadtunet 1 39/4 våningshus Nytt hus Uttrykk/detaljering med sveitserstil som forbilde. 2 39/27 Bustadhus Byggeår før Restaurert / Bustad/fritidshus S: Preg av enkel bygdesveitserstil er bevart. Byggeår seint 1800tal. Restaurert ca 2000 Preg av enkel bygdesveitserstil og empire er bevart. Verdi B 5 39/25 Bustad/fritidshus Byggeår Før Restaurert ca B S: Preg av enkel bygdesveitserstil er bevart. 6 39/35 Bustadhus Byggeår : før Ombygd/påbygd i nyare tid. B S: /19 Bustad/fritidshus Byggeår ca Eldre del : før B S: Omtekking/reparasjon ca Trekk frå sveitserstil. 8 39/31 Bustad/fritidshus Byggeår : andre halvdel 1800 talet. Restaurert S: Trekk frå sveitserstil. 9 39/1 Bustadhus Byggeår : Eldre del frå 1700-talet. S: Ombygd/påbygd talet /26 Bustadhus Byggeår Trekk frå funkis-stil. B 11 39/9 Stove/fritidshus Byggeår: 1700-talet. S: Ombygd m. nyare bygningsdeler på 1900-talet 12 39/9 Bustad/fritidshus Byggeår seint 1800-tal. Tilbygg 1900-talet. B S: /26 Driftsbygning Byggeår ukjent. Tidleg 1900? B 14 39/9 Driftsbygning Løe på m. fjøs i underetasje. S: /9 Stabbur Byggeår: før 1900 S: /1 Driftsbygning Eldre del før Nyare tilbygg mot sør. Ikkje i bruk B 17 39/19 Uthus Vedhus/bu. Teknisk dårleg stand. B 18 39/32 Uthus/Stabbur Byggeår: Før 1900 S: /4 Driftsbygning Byggeår seint 1900-tal. I bruk B 20 39/4 Driftsbygning Reiskapshus m.m. Seint 1900-tal B 21 39/35 Uthus Garasje/lager bu. Godkjent 2010, ikkje oppført. B Kyrkjegarden 30 39/57 Stavkyrkje Hopperstad Stavkyrkje. Freda. Eigar: FMF 31 39/58 Bu/lager Servicebygg for stavkyrkja Eigar FMF. Bygd 1980-talet 33 39/58 Inngangsportal Byggeår 1880-tal. Freda 34 39/58 Kyrkjegard Gravplass/kyrkjegard med gravminne og kyrkjegardsmur. Freda. Eigar Vik Kommune ndre 32 39/8 Garasje Enkel t garasjebygg m. skråtak.

4 Merknad: Bygningar er meir inngåande omtalte i notat frå arkitektfirma Jon Vikøren S av i plandokumenta for HMH-planen. I etterkant er det omtalte hus 1 erstatta med nybygg, hus 5 og 8 restaurert, og uthus 21 godkjent for oppføring. Verdivurdering er i hovudsak samanfallande med notat av ,med fylgjande endring: -Bygning 9 og 11 er vurderte som viktige som enkeltbygg p.g.a. alder på hovuddel av bygningen. -Bygning 7 (våningshus) og 17 (uthus/bu) er i dårleg teknisk stand og kan erstattast av nybygg. Riksantikvaren har i brev av varsla oppstart av fredningssak for eit område rundt stavkyrkja. Ein stor del av planområdet ligg i aktuell fredingssone. Teknisk infrastruktur: Veg, vatn, avløp. Kommunal veg med asfaltdekke går gjennom området i 230m lengde. Snuplass ved foten av kyrkjehaugen er kommunal veg. Kommunal hovudledningar for vatn og avløp går i/langs kommunal veg. Frå snuplass går avgreining med avløp og vatn for sprinkling opp til servicebu for kyrkja. Samfunnstryggleik. Ras og flaum. Planområdet ligg utanfor berekna utløpsområde for steinsprang. Vestre del av planområdet ligg i kanten av berekna utløpsområde for snøskred. Kjelde: Skrednett. Det er ikkje kjende tilfelle av snøskred eller steinsprang i planområdet. Om planforslaget. Planforslaget legg til grunn hovedtrekk i plan HMH av Mål for detaljreguleringsplanen: - Sikra og framheva kulturminneverdiane i området - Bevara og styrka klyngetunstrukturen. - Leggja til rette for godt bumiljø og fast busetting i tunet. - Leggja til rette for gjestetrafikk til stavkyrkja. - Gje retningsliner og rammer for framtidig landbruksdrift i planområdet. - Gje retningsliner og rammer for nybygging og forvaltning av eksisterande bygg i tunet og resten av planområdet. - Regulera veg- og trafikkforhold med tanke på trafikktryggleik i tunet og rundt kyrkja. Planforslaget tek omsyn til innspel og merknader frå partar i plansaka rundt HMH 09, og innkomne merknader til denne plansaka.

5 Hovedtrekk: Besøkstrafikk til stavkyrkja skal styrast inn frå nord, med snuplass, parkering og servicebygg ved foten av kyrkjehaugen. Det er lagt opp til gangbane opp langs kyrkjegardsmuren, og at køyrebana vert tilsvarande innsnevra. Det er vist lomme for av/påstigning ved hovedporten, og ny snuplass ved innkøyringa til tunet. Det er eit mål at gjestetrafikk gjennom tunet skal reduserast til eit minimum. Planen legg og opp til møteplass ved innkøyring til tunet frå sør/vest. Det er forutsett fartsgrense 30km/t frå foten av kyrkjehaugen og gjennom tunet. Retningsliner for nybygging og forvaltning av eks. bygningar er ei vidareføring av føresegnene i plan HMH-09, med mindre endringar og tillegg. Endringar i høve til HMH-09: Denne planen fylgjer ny plan-og bygningslov av Ein del nemningar på arealbruksformål er endra i høve til gamal Pbl. Omsynssoner m.m. er nytt. Under fylgjer ei oppstilling over viktige endringar. Plankart: 1. nlegg for besøkstrafikk er løyst samla på del av 39/24. Trafikkområde P1 går ut. Om lag 40m av eks tilkomstveg til 39/8 m.fl er vist som offentleg veggrunn. Løysinga gjev kortare avstand frå biloppstilling til kyrkja, og imøtekjem eit stykke på veg merknad/ynskje frå FMF og eigar av 39/8 og 39/ Tomt for servicebygg har tilnærma uendra areal, men litt endra form. 3. Utforming av kommunal veggrunn er vist meir detaljert, med møteplass i vestre del av tunet. Det er og vist ny snuplass i nordenden av tunet. 4. Eigedomen 39/31 (B17 på plankart)er vist som byggeområde med faktiske grenser i samsvar med målebrev. 5. Formålsgrense for kyrkjegarden er lagt i eigedomsgrense langs utsida av eks steinmur, med nokre mindre tilpassingar. Planføresegner. 1.Mål for reguleringsplanen. Pkt 1 2.Vilkår for å driva kyrkja som turistattraksjon. Krav om tilrettelegging. Pkt.7 3.Vilkår for frådeling av hus på bruk. Pkt. 8.6

6 Vedlegg 1 Detaljreguleringsplan for Hopperstad Planframlegg Vurdering av risiko og sårbarheit (ROS- analyse) Pbl 4-3 krev at det vert gjort ein ROS-analyse for alle planar etter lova. Hovedtrekk i realbruk er avklara i overordna plan godkjent mai 2009 for området Hove- Moahaugane- Hopperstad. Denne planen gjeld mindre justeringar og detaljering av byggeområde og trafikkareal. Tema i ein ROS analyse kan då avgrensast til desse justeringane. Me har likevel valt å å vurdera heilskapen i planen ut frå tema som er vurderte å vera aktuelle : Naturrisiko: grunnforhold, skred, flaum. Trafikk. Trafikkfare Sårbare objekt. Kulturminne Beredskap Miljø og naturmangfald. Universell utforming. Metode: omtale og vurdering. Naturrisiko. Grunnen er elveavsetningar med innslag av eldre skredmassar i overflata i nordvestre del av planområdet. I deler av området er registrert leire under eit lag av grusmassar. Planområdet ligg utanfor fareområde for snøskred - og steinsprang iflg. NGU sitt kart av Det er ikkje registrert skredhendingar i planområdet i historisk tid. Heile planområdet har god naturleg avrenning, og ligg over aktuelle nivå for flaum i Hopra. Det er ikkje uført målingar av radon i området etter det ein veit. Byggegrunnen er vurdert som eigna. Før nybygging må det dokumenterast radonnivå under aktuelle grenseverdiar, evt brukast godkjent radonsperre. Trafikktilhøve og trafikkfare Trafikkforhold er omtalt og vurderte i plan for HMH av Vegen gjennom planområdet er del av ca 4 km kommunal vegsløyfe med tilknytning til RV13 ved Prestgarden og på Tryti. Vegen er tilkomstveg for ei rekkje landbruks- og bustadeigedomar langs sløyfa. Kombinasjonen av stor landbrukstrafikk i vekstsesongen og stor gjestetrafikk til stavkyrkja skapar trafikkfarlege situasjonar i tunet og forbi kyrkja. Parkering skjer langs vegkanten og/eller i vegbana.

7 Planen legg til rette for å bedra trafikktryggleiken med tilrettelagt parkering, eigne fortau/fotgjengarområde, nedsett fart og fartshindringar. Sjå omtale over. Sårbare objekt. Kulturminne og kulturmiljø. Stavkyrkja er eit kulturminne av internasjonalt format. Kyrkja er sikra mot brann med varslingsanlegg og sprinklaranlegg. Plan for nybygging/serviceanlegg vil ikkje innvirka negativt på tryggleiken til kyrkja. Bygningsmiljet i tunet er eit relativt godt bevart klyngetun, og har såleis stor verdi som kulturmiljø med historisk tilknytning til stavkyrkja. lle bygg i tunet er trebygningar. Deler av bygningsmassen står såpass tett at brann vil kunna gjera stor skade. Ved nybygging/ombygging skal brannverntiltak vurderast. rkeologisk undersøking av aktuelle utbyggingsområde er utført av Universitetet i Bergen 2008, utan funn. Beredskap. Brannstasjon ligg innafor 2 km frå planområdet. Utrykningstid er vurdert til ca 10 min frå varsling. Miljø og naturmangfald. Landskapsanalyse og skjøtselsplan av 2008, utarbeidd av urland Naturverkstad, gjer greie for natur og voksterliv i planområdet, og gjev retningsliner for skjøtsel som ivaretek biologisk mangfald og landskapskvalitetar. Det er ikkje registrert sjeldne/stadeigne plantar eller dyr på dei aktuelle byggeområda i planområdet. (Kjelde: Naturbase) Universell utforming. Universell utforming handlar her primært om tilkomst for rørslehemma til stavkyrkja og kyrkjegarden. Det er lite tilrettelagt for rørslehemma i dag. Det er ingen HC-toalett. Rullestolbrukar må ha hjelp for å komma inn hovedporten til kyrkjegarden. Det er i planen lagt til rette for serviceanlegg med universell utforming på flaten nord for kyrkja. Vegen opp til hovedporten har stigning ca 1:8 i lengde på ca 60m, og vil vera ei hindring for rørslehemma. Det er difor lagt til rette for av/påstigning ved hovedporten. Detaljløysing for lettare tilkomst gjennom hovedporten til kyrkjegarden må utarbeidast i samråd med Riksantikvaren. Konklusjon: Vurderingar i ROS analysen er lagt til grunn for utforming av planforslaget som vert lagt ut til offentleg ettersyn.

8 Vedlegg 2 Detaljreguleringsplan for Hopperstad Planframlegg Merknader til oppstartvarsel av (nummer i parentes er dokumentnummer i saka) Oppstart av planarbeid var kunngjort i Sogn vis og med brev til partar og høyringsinstansar datert Frist for merknader var sett til Nokre partar fekk utsett uttalefrist etter ynskje. Nedanfor er hovudpunkt i merknadene gjeve att i kortform. Sjå fullstendige merknader i vedlegg. Fylgjande merknader er registrerte: 1. Rigmor dos Santos. 39/8 brev (55425) - Ynskjer ikkje parkeringsplass på sin eigedom. - Stiller spørsmål ved oppgjevne besøkstal til kyrkja. - Meiner bygningar på flaten nord for kyrkja vil virka forstyrrande, og at Klokkargarden bør bevarast der han ligg. - Ber om at informasjon vert sendt direkte til ho som representant for eigar. I planforslag er det ingen parkering på 39/8. Ca 35 m av tilkomstvegen til 39/8 og 39/62 inngår i offentleg veggrunn som tilkomst til parkering. Parkering og bussoppstilling er forutsett løyst på naboeigedom 39/24. Besøkstal på er basert på gjennomsnittleg billettsalg over ein 10-årsperiode, og ei erfaringsbasert vurdering frå Fortidsminneforeningen (FMF) sin tilsynshavar i Vik om at ca 50% av turistane løyser billett. Med bakgrunn i opplysningar frå FMF om redusert billettsalg dei siste åra, er det rimeleg å tru at samla besøkstal også har vore lågare. Det er grunn til å venta auka besøkstal som resultat av betre tilrettelegging for besøk. I arbeidet med plan for HMH vart det etter ei samla vurdering avgjort at det kan plasserast eit mindre anlegg på flaten nord for kyrkjehaugen. Me finn ikkje grunn til å foreslå å endra dette. 2. Ole Hopperstad 39/10 (55364) Nye Sandviksvei Bergen Brev av Merknad i 4 hoved punkt. Lik Handsaming. 1. Hevdar å ha fått mangelfull informasjon 2. Ber om at søster Helena Ylvisåker som part får komplette sakspapir. 3.Ynskjer opplysningar om styringsgruppa for planarbeidet. Saksopplysningar- turisttrafikken. 4.Stiller spørsmål ved opplysningar om besøkstal 5.Meiner endra reisemønster i regionen ikkje er tilstrekkeleg vurdert som grunn til fallande besøkstal. 6. Meiner at stigande alder på turistbusspassasjerar talar for av/påstigning ved hovedporten. Saksopplysningar-Vedlikehald/asfaltering: 7/8 Spørsmål/Innspel om vedlikehald og evt. asfaltering rundt kyrkjegarden.

9 Regulering- servicebygg og parkeringsplass. 9. Meiner regulert servicebygg er plassert i strid med retningsliner om siktsoner frå R. 10.Etterlyser saksutgreiing for vist parkerings løysing nord for kyrkja i plan av 2009 for HMH. Ein stor del av spørsmåla som OH reiser gjeld plansaka Hove-Moahaugane-Hopperstad som vart avslutta med godkjend plan i mai Me har likevel valt å kommentera dei, sjølv om dei berre delvis vedgår plansaka for Hopperstad. 1 OH er oppført i matrikkelen som adressat for post til dødsbu etter Per O Hopperstad. lle saksdokument som har gått ut til partar i planområdet for plan HMH, og for detaljreguleringsplan for Hopperstad er sendt han pr. post. Me har ikkje registrert returpost, og må då gå ut frå at brev har nådd adressaten. Han har difor så langt me veit fått same informasjon som andre partar. Me har etter ynskje frå OH likevel sendt kopi av ei rekkje dokument i saka, seinast i brev av Etter innspel og ynskje frå OH har me oversendt kopi av saksdokument til Helena Ylvisåker og registrert henne som part i plansaka. 3. Styringsgruppa som OH omtalar som ei privat gruppe, vart oppnemd av Formannskapet for styra planarbeidet og syta for at viktige interesser i planområdet vart ivaretekne i planarbeidet. Gruppa var samansett av representantar for Vik Kommune, Riksantikvaren og Statkraft, samt to lokale grunneigarrepresentantar. Dei to lokale grunneigarrepresentantane fekk sitt mandat stadfesta på grunneigarmøte. Ordføraren var leiar for gruppa. 4. Besøkstal: sjå under merknad nr.1 5/6/7/8. Momenta her var med i vurderingane som låg til grunn for plan av Riksantikvaren har godkjent plan av Plan av 2009 viser P-plass /trafikkareal på del av eigedomen til. Hopperstad (39/8) og del av oppkjørsla til 39/10. Planen legg opp til eit normalt trafikkmønster ved attraksjonar: parkering- servicebygg- attraksjon. Plandokumenta gjev ikkje nokon inngåande argumentasjon for løysinga. I forslag til detaljregulering er anlegget trekt nærare kyrkja, m.a. for å imøtekomma merknader og ynskje frå grunneigarar og FMF. Det er ikkje vist offentlege trafikkareal på eigedomen 39/10 på forslag til detaljregulering.

10 3. Helena Ylvisåker Sogndal. rving i dødsbu etter Per O Hopperstad 39/10. Brev av (Utsett frist etter avtale). (56220) Sluttar seg til merknad frå Rigmor dos Santos og Ole Hopperstad (Nr. 1 og 2) Stiller spørsmål om sakshandsaminga er i samsvar med Forvaltningslova. Me viser til vurdering ar under merknad 2. over. Me kan ikkje utelukka at det kan ha vore avvik i sakshandsaminga i høve til Forvaltningslova og Kommunelova i det omfattande planarbeidet for Hove-Moahaugane -Hopperstad. Om slike avvik skulle bli påviste, må det handsamast som eigen sak, og vert ikkje vidare kommentert her. 4. Gerd Svanhild Otterskred Vik i Sogn Eigar 39/35 Brev av (54795) Ynskjer høve til å dela frå ei tomt. Ber om at tomtedeling er vist på planen. Vurdering. Det er vurdert som positivt med nybygging som kan forsterka tunet som buområde. Planen opnar for frådeling og bygging i tråd med merknaden. 5. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Brev (55367) Minner om føringar for reguleringsplanar i ny Plan og bygningslov og Naturmangfaldslova. Ingen merknad til arealdisponeringa vist i plan frå Forutset at omsynet til landbruket vert ivareteke også i detaljreguleringsplanen. Merknad frå Fylkesmannen er lagt til grunn for arbeidet med detaljreguleringsplanen. 6. Eirik Hønsi Fana. Eigar av bruk 39/19 (66334) E-post Søknad om frådeling registrert inn Søkjer om frådeling av ei tomt til fritidshus på ca 0,8daa i tunet under 39/19. Ynskjer at planen legg til rette for slik frådeling. Bruk 39/19 har ca 40daa innmark, og kan såleis gje grunnlag for sjølstendig drift. Bruket har i dag ingen driftsbygning, og jorda er driven av andre. realet det er søkt frådeling for er det mest nærliggjande arealet for ein evt. driftsbygning. Ei frådeling i dette området vil gje vesentlege drifts-og miljøulemper for ei evt. fornya gardsdrift. På den andre sida er det eit mål i planen å styrka bu- og bygningsmiljø i tunet. Ei ny byggetomt i tunet vil bidra til dette. Det vert likevel rådd i frå å gje frådelingsløyve så lenge bruket består som sjølstendig bruk. Merknaden vert såleis ikkje imøtekomen.

11 Merknader til uformell høyring vår Plandokument sendt til partar og høyringsinstansar i brev av , med frist Nokre fekk forlenga frist etter avtale. Nedanfor er hovudpunkt i merknadene gjeve att i kortform. Sjå fullstendige merknader i vedlegg. Registrerte merknader : 1. Vik Kyrkjelege Fellesråd (62103) Ynskjer tilrettelegging på nordsida for tilkomst med liten gravemaskin. Planforslaget er ikkje til hinder for ei slik tilrettelegging. Detaljløysing må utarbeidast i samråd med Riksantikvaren. 2. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (FM) (61615) - Minner om føringar for reguleringsplanar i ny Plan og bygningslov og Naturmangfaldslova, og om krav til ROS-analyse. - Ingen merknad til vist arealdisponering. - Ber om at omsynet til landbruket vert ivareteke også i detaljreguleringsplanen, ved m.a. å styra turisttrafikken vekk frå tun og driftssenter. Me meiner innspel og føringar frå FM er ivaretekne i framlegg til detaljplan. 3. Sogn og Fjordane Fylkeskommune (61743) - Tilrår at SEFRK-registrerte bygg i område B16, B17, B18 vert innlemma i omsynssone for vern. - Tilrår meir konkret utforming av føresegnene under pkt Ber om at ein vurderer å stilla krav om uttale frå Kulturavdelinga ogso for tiltak etter Pbl Kjem med forslag om tillegg til føresegner for omsynssone B. Vurdering/tiltak: Område B16, B17 og B18 inngår som del av Omsynssone B i planforslaget, og er såleis omfatta av føresegnene for omsynssona. Det er lagt vekt på å vidareføra føresegnene i planen av 2009 når det ikkje er sterke grunnar for å avvika. Me ser det som viktig at føresegnene for verna tunområde i planområdet Hove-Moahaugane- Hopperstad er samstemde så langt det er råd. Pkt. 8.2 i føresegnene for detaljplanen er identisk med pkt i føresegner av Me vil ikkje tilrå å setja krav om at ikkje søknadspliktige tiltak etter Pbl skal sendast Kulturavdelinga til uttale. Pkt 8.5 er likevel forma slik at kommunen kan krevja det i enkeltsaker. 4. Fortidsminneforeningen ( 62558) FMF ser det som positivt med plass for avstigning ved hovedporten, og snuplass i nordenden av tunet. FMF meiner som før at serviceanlegg bør liggja ved/nær hovedporten Planforslaget imøtekjem FMF sine ynskje eit stykke på veg. Planforslaget viser tomt for serviceanlegg om lag som i plan av 09, men parkering og bussoppstilling er trekt litt nærare kyrkja.

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 19.09.2016 Ottar Wiik 15/854-27 Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak MELDING OM VEDTAK Kommunestyret - 074/16:

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 004/16 25.01.2016 HELALM Avgjerd av: Solund formannskap Arkiv: K2-L12 Objekt: Arkivsaknr 15/487 1. GONGS HANDSAMING

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling 26.01.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/629-15/217 K2 - L12, K3 - &86 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 14.01.2014

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15 GISKE KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og 23.04.2015 036/15 tekniske saker Saksbehandler Arkiv Arkivsaknr Bjarte Friis Friisvold K2 - L12, PlanId - 13/217-56

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 063/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 063/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 063/17 Formannskapet 07.09.2017 050/17 Kommunestyret 14.09.2017 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Turid Kristine Brekke K2 - L12 16/238 Reguleringsplan for Øenmarki bustader

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 22/15 Arkivsak nr: 15/33 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 22/15 Det faste planutvalet 18.03.2015 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV DIGERNES NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028 EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K2 - L12, GBNR - 18/108 Arkivsak ID: 15/79-18 Journalpost ID: 2016001769 Saksh.: Elnan, Gunnar Dato: 01.04.2016 SAKSGANG Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap 11.04.2016 16/033

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 026/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr.

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 026/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 026/17 Formannskapet 30.03.2017 023/17 Kommunestyret 06.04.2017 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Turid Kristine Brekke GBNR - 41/75, K2 14/103 - L42 Reguleringsplan for

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn Vågå kommune Arkivsak: 2007/1300-37 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Ingunn Moen Helland Utv.saksnr Utval Møtedato 31/15 Formannskapet 19.05.2015 Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR

VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR Saksnummer Utval Vedtaksdato 007/17 Formannskapet 01.02.2017 Saksbehandlar: Johannessen, Ingrid Sak - journalpost: 15/1770-2017000813 FØRSTE GANGS HANDSAMING AV DETALJREGULERING

Detaljer

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4.

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4. Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL 12-14 - FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, 12-12 og 12-4. Utviklingsavdelinga - September 2012 INNHALD: 1. Dagens situasjon

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet 12.10.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Områdereguleringsplan for Håbakken del I og del II Kort samandrag:

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda

REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART. Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda. Ålesund. Ørsta. Volda REGULERINGSPLAN FØRESEGNER, PLANKART Eiksundsambandet Fv 47 Hp 01/02 Berkneset - Steinnesstranda Hareid Ålesund Langevåg Sulasund 61 Volda og Ørsta kommuner Fosnavåg Ulsteinvik 61 Saksbehandling etter

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/1716-7 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland Innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014 Meland kommune Mottakere ifølge liste Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014 Vår: 14/2091-14/16536 anne.lise.olsen@meland.kommune.no Utsending av vedtak - Reguleringsplan

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for teknisk, næring og kultur Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 1. GONGS UTLEGGING TIL HØYRING OG OFFENTLEG

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune

Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 14.09.2015 Vår ref: Arvid Tveit Kunngjering av planoppstart for ein privat detaljreguleringsplan for Leirdalen gnr. 61, bnr. 8 mfl. i Førde kommune I medhald av Plan

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Øystre Slidre kommune Saksframlegg

Øystre Slidre kommune Saksframlegg Øystre Slidre kommune Saksframlegg Saksbehandlar: Knut Frode Framstad Arkivsaksnr: 12/633 Arkiv: 201202, L12 Behandla av: Møtedato Saksnr: Formannskapet 03.07.2014 037/14 Kommunestyret 04.09.2014 034/14

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap 24.11.2014 131/14 BJFR Giske kommunestyre 11.12.2014 091/14 BJFR Saksbehandlar Bjarte Friis Friisvold Arkiv: K1-, K2-L12 Arkivsaknr

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2013/835-14 Terje Natland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

Saksframlegg Valle kommune

Saksframlegg Valle kommune Saksmappenr: 2017/449-6 Arkiv: 201401 Sakshandsamar: Åsulv Aas Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 81/17 Plan og miljøutvalet 11.07.2017 45/17 Kommunestyret 20.09.2017 2. gangs handsaming

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS /2014 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS /2014 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen HistSak - 10/2055, Gbnr - 45/157, PlanID - 125620110002, FA - L13 14/2091 Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS 14.10.2014

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS 09.06.2015 028/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20140101, K2 - L12 14/1369 Godkjenning

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 13.11.2014 102/14 ROB Sakshandsamar: Roar Bævre Arkiv: PlanID- 201404, N-504 Arkivsaknr: 2014001072 DETALJREGULERING FOR PRESTALIO

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje

Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje Reguleringsplan for Gaupne sentrum - Ambulansegarasje Plan ID 1426-2011001 Arkivsak 10/2936 Til 1. gongs handsaming 1 Bakgrunn for planen Luster kommune har inngått avtale med Helse Førde om å etablere

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14. juni 1985

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 132/16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 132/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 132/16 Formannskapet 24.11.2016 103/16 Kommunestyret 20.12.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/888 Reguleringsplan Badnadalen Rådmannen si tilråding

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingrid Raniseth PlanID - 125620170002, Plannavn - Områderegulering Dalstø-Mjåtveitstø, Komnr - 1256, Gbnr - 19/67 17/1318 Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 81/08 Arkivsaksnr.: 06/1296 Arkivkode:PLAN 26

SAMLET SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 81/08 Arkivsaksnr.: 06/1296 Arkivkode:PLAN 26 Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 81/08 Arkivsaksnr.: 06/1296 Arkivkode:PLAN 26 Sakshandsamar: Ivar Bergstøl Saksnummer Utval Møtedato 37/07 Hovudutval Plan og Ressurs 22.03.2007 59/08

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer