Bakgrunn. Oppstart av planarbeid vart varsla i Sogn Avis og med brev av til partar og høyringsinstansar, med fylgjande ordlyd:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn. Oppstart av planarbeid vart varsla i Sogn Avis og med brev av 12.8.2010 til partar og høyringsinstansar, med fylgjande ordlyd:"

Transkript

1 Vik Kommune Detaljregulering for Hopperstad. Pbl 12-3 Planframlegg Dato: Utarbeidd av: O.Wiik Plan ID: Innhald. Plandokument: - Planomtale m. vedlegg 1 og 2 - Planføresegner - Plankart 1: Illustrasjon. Planomtale. Bakgrunn. Oppstart av planarbeid vart varsla i Sogn vis og med brev av til partar og høyringsinstansar, med fylgjande ordlyd: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Hopperstad i Vik. Reguleringsplan for området Hove-Moahaugane- Hopperstad vart vedteken Planen omfattar eit stort område, og gjev ikkje fullgod avklaring på arealbruken i det tette kulturminneområdet i og rundt Hopperstadtunet og Hopperstad stavkyrkje. Det er i føresegnene til planen pkt.9 sett krav til vidare bearbeiding av dette området i ein utbyggingsplan for eit nærare avgrensa område på Hopperstad. I ny Plan og bygningslov av er utbyggingsplan erstatta av detaljreguleringsplan ( 12-3). Det viste området er ca 47 daa. De vert med dette varsla i samsvar med 12-8 i PBL om at Vik Kommune no startar opp arbeid med detaljreguleringsplan for det aktuelle området på Hopperstad. De vert med dette inviterte til å komma med innspel til planen.-- Planområdet. Viktige forhold i planområdet vart omtalte i dokumentet Landskapsanalyse, kap.3.1, utarbeidd av rådgjevar urland Naturverkstad, samband med planarbeidet for reguleringsplan Hove-Moahaugane - Hopperstad (HMH 09). Utdrag frå kap.3.1: Områdekarakter Kyrkja og klyngetunet høyrer til i eit felles ope jordbrukslandskap. Kyrkja ligg fritt, men samstundes forankra i si eigen historie på ein stad med gamal busetnad og jordbruk. Slik sett er kyrkja det naturlege fokuspunktet som saman med klyngetunet gjer heile landskapsområdet til eit kulturhistorisk viktig miljø i Vik.

2 Turisttrafikk. Utfordringar. Kyrkja er eit fyrtårn i reiselivet i Vik, med om lag besøkjande i sommarsesongen. Veg og annan infrastruktur er ikkje dimensjonert og utforma for desse trafikkmengdene. Tunet er plaga av gjennomkøyring. Parkering langs kyrkjemuren og ved hovedporten skjemmer opplevinga av kyrkja og skapar trafikkfarlege situasjonar. Bygdevegen forbi kyrkja og gjennom tunet har over tid vorte utvida i breidde for å gje plass for auka trafikk. Store og udifferensierte asfaltflater inntil kyrkjegardsmuren bidreg ikkje positivt til opplevinga av kyrkja. Utviklingsmål Leggja til rette for ein verdig presentasjon av stavkyrkja som eit kulturminne av internasjonalt format. Halde landskap kring kyrkja visuelt ope og i harmoni med området sitt kulturhistoriske særpreg. Det er eit overordna mål å styrke bygningsstrukturen og sikre historisk forankring av klyngebusetnaden i Hopperstadtunet. Legge til rette for å redusere konflikt mellom fastbuande og turisttrafikken til og frå Stavkyrkja. Besøkstrafikk til kyrkja. Utdraget over omtalar utfordringar som er knytt til besøkstrafikken. Dei siste 3 åra har besøkstala vore vesentleg lågare enn snittet for foregåande 10-år. ( betalande, mot tidlegare ca betalande. Totalt besøkstal ved kyrkja er av Fortidsminneforeningen (FMF) lokalt stipulert til det doble av talet på betalande.) Langvarige reparasjonsarbeid på kyrkja siste åra kan ha medverka til redusert besøk. Trafikkmønster og øvrige utfordringar rundt kyrkja er likevel tilnærma uendra. For publikum er det berre tilgang til eitt toalett, i bua bak kyrkja, utilgjengeleg med rullestol. Det er grunn til å tru at betre tilrettelegging og presentasjon av kyrkja og andre kulturminne i nærområdet på sikt vil gje auka besøkstal. Natur/landskap. Hovuddelen av planområdet er fulldyrka kulturmark av god kvalitet. Resten er tunområde/byggegrunn, veggrunn og kyrkjegard. Tunet og kyrkja ligg på kvar sin markerte haug/terrassekant som gjev landskapet sin karakter. Det er ikkje registrert verna eller prioriterte naturområde eller naturobjekt i planområdet. (Kjelde: Fylkesatlas og Naturbase) rkeologiske undersøkingar. Rapport av v/ Jan Berge dokumenterer utsjakting/arkeologisk undersøking av areal under 39/8 og 39/24 på vestsida av kommunevegen, viste som utbyggingsareal i plan HMH 09. reala er frigjevne for utbygging med omsyn til kulturminne.

3 Bygningar/anlegg/kulturminne i planområdet. Pr februar 2011 : Viktig som enkeltbygg og for tunstrukturen. B: Viktig for tunstrukturen. Bygningar registrerte i SEFRK-registeret er oppgjevne med SEFRK ID-nummer: S: 1417osv. Pårekna alder/byggeår er i samsvar med vurdering i SEFRK register for desse bygningane. NR Gbnr Bygning m. SEFRK ID-nr. Omtale Hopperstadtunet 1 39/4 våningshus Nytt hus Uttrykk/detaljering med sveitserstil som forbilde. 2 39/27 Bustadhus Byggeår før Restaurert / Bustad/fritidshus S: Preg av enkel bygdesveitserstil er bevart. Byggeår seint 1800tal. Restaurert ca 2000 Preg av enkel bygdesveitserstil og empire er bevart. Verdi B 5 39/25 Bustad/fritidshus Byggeår Før Restaurert ca B S: Preg av enkel bygdesveitserstil er bevart. 6 39/35 Bustadhus Byggeår : før Ombygd/påbygd i nyare tid. B S: /19 Bustad/fritidshus Byggeår ca Eldre del : før B S: Omtekking/reparasjon ca Trekk frå sveitserstil. 8 39/31 Bustad/fritidshus Byggeår : andre halvdel 1800 talet. Restaurert S: Trekk frå sveitserstil. 9 39/1 Bustadhus Byggeår : Eldre del frå 1700-talet. S: Ombygd/påbygd talet /26 Bustadhus Byggeår Trekk frå funkis-stil. B 11 39/9 Stove/fritidshus Byggeår: 1700-talet. S: Ombygd m. nyare bygningsdeler på 1900-talet 12 39/9 Bustad/fritidshus Byggeår seint 1800-tal. Tilbygg 1900-talet. B S: /26 Driftsbygning Byggeår ukjent. Tidleg 1900? B 14 39/9 Driftsbygning Løe på m. fjøs i underetasje. S: /9 Stabbur Byggeår: før 1900 S: /1 Driftsbygning Eldre del før Nyare tilbygg mot sør. Ikkje i bruk B 17 39/19 Uthus Vedhus/bu. Teknisk dårleg stand. B 18 39/32 Uthus/Stabbur Byggeår: Før 1900 S: /4 Driftsbygning Byggeår seint 1900-tal. I bruk B 20 39/4 Driftsbygning Reiskapshus m.m. Seint 1900-tal B 21 39/35 Uthus Garasje/lager bu. Godkjent 2010, ikkje oppført. B Kyrkjegarden 30 39/57 Stavkyrkje Hopperstad Stavkyrkje. Freda. Eigar: FMF 31 39/58 Bu/lager Servicebygg for stavkyrkja Eigar FMF. Bygd 1980-talet 33 39/58 Inngangsportal Byggeår 1880-tal. Freda 34 39/58 Kyrkjegard Gravplass/kyrkjegard med gravminne og kyrkjegardsmur. Freda. Eigar Vik Kommune ndre 32 39/8 Garasje Enkel t garasjebygg m. skråtak.

4 Merknad: Bygningar er meir inngåande omtalte i notat frå arkitektfirma Jon Vikøren S av i plandokumenta for HMH-planen. I etterkant er det omtalte hus 1 erstatta med nybygg, hus 5 og 8 restaurert, og uthus 21 godkjent for oppføring. Verdivurdering er i hovudsak samanfallande med notat av ,med fylgjande endring: -Bygning 9 og 11 er vurderte som viktige som enkeltbygg p.g.a. alder på hovuddel av bygningen. -Bygning 7 (våningshus) og 17 (uthus/bu) er i dårleg teknisk stand og kan erstattast av nybygg. Riksantikvaren har i brev av varsla oppstart av fredningssak for eit område rundt stavkyrkja. Ein stor del av planområdet ligg i aktuell fredingssone. Teknisk infrastruktur: Veg, vatn, avløp. Kommunal veg med asfaltdekke går gjennom området i 230m lengde. Snuplass ved foten av kyrkjehaugen er kommunal veg. Kommunal hovudledningar for vatn og avløp går i/langs kommunal veg. Frå snuplass går avgreining med avløp og vatn for sprinkling opp til servicebu for kyrkja. Samfunnstryggleik. Ras og flaum. Planområdet ligg utanfor berekna utløpsområde for steinsprang. Vestre del av planområdet ligg i kanten av berekna utløpsområde for snøskred. Kjelde: Skrednett. Det er ikkje kjende tilfelle av snøskred eller steinsprang i planområdet. Om planforslaget. Planforslaget legg til grunn hovedtrekk i plan HMH av Mål for detaljreguleringsplanen: - Sikra og framheva kulturminneverdiane i området - Bevara og styrka klyngetunstrukturen. - Leggja til rette for godt bumiljø og fast busetting i tunet. - Leggja til rette for gjestetrafikk til stavkyrkja. - Gje retningsliner og rammer for framtidig landbruksdrift i planområdet. - Gje retningsliner og rammer for nybygging og forvaltning av eksisterande bygg i tunet og resten av planområdet. - Regulera veg- og trafikkforhold med tanke på trafikktryggleik i tunet og rundt kyrkja. Planforslaget tek omsyn til innspel og merknader frå partar i plansaka rundt HMH 09, og innkomne merknader til denne plansaka.

5 Hovedtrekk: Besøkstrafikk til stavkyrkja skal styrast inn frå nord, med snuplass, parkering og servicebygg ved foten av kyrkjehaugen. Det er lagt opp til gangbane opp langs kyrkjegardsmuren, og at køyrebana vert tilsvarande innsnevra. Det er vist lomme for av/påstigning ved hovedporten, og ny snuplass ved innkøyringa til tunet. Det er eit mål at gjestetrafikk gjennom tunet skal reduserast til eit minimum. Planen legg og opp til møteplass ved innkøyring til tunet frå sør/vest. Det er forutsett fartsgrense 30km/t frå foten av kyrkjehaugen og gjennom tunet. Retningsliner for nybygging og forvaltning av eks. bygningar er ei vidareføring av føresegnene i plan HMH-09, med mindre endringar og tillegg. Endringar i høve til HMH-09: Denne planen fylgjer ny plan-og bygningslov av Ein del nemningar på arealbruksformål er endra i høve til gamal Pbl. Omsynssoner m.m. er nytt. Under fylgjer ei oppstilling over viktige endringar. Plankart: 1. nlegg for besøkstrafikk er løyst samla på del av 39/24. Trafikkområde P1 går ut. Om lag 40m av eks tilkomstveg til 39/8 m.fl er vist som offentleg veggrunn. Løysinga gjev kortare avstand frå biloppstilling til kyrkja, og imøtekjem eit stykke på veg merknad/ynskje frå FMF og eigar av 39/8 og 39/ Tomt for servicebygg har tilnærma uendra areal, men litt endra form. 3. Utforming av kommunal veggrunn er vist meir detaljert, med møteplass i vestre del av tunet. Det er og vist ny snuplass i nordenden av tunet. 4. Eigedomen 39/31 (B17 på plankart)er vist som byggeområde med faktiske grenser i samsvar med målebrev. 5. Formålsgrense for kyrkjegarden er lagt i eigedomsgrense langs utsida av eks steinmur, med nokre mindre tilpassingar. Planføresegner. 1.Mål for reguleringsplanen. Pkt 1 2.Vilkår for å driva kyrkja som turistattraksjon. Krav om tilrettelegging. Pkt.7 3.Vilkår for frådeling av hus på bruk. Pkt. 8.6

6 Vedlegg 1 Detaljreguleringsplan for Hopperstad Planframlegg Vurdering av risiko og sårbarheit (ROS- analyse) Pbl 4-3 krev at det vert gjort ein ROS-analyse for alle planar etter lova. Hovedtrekk i realbruk er avklara i overordna plan godkjent mai 2009 for området Hove- Moahaugane- Hopperstad. Denne planen gjeld mindre justeringar og detaljering av byggeområde og trafikkareal. Tema i ein ROS analyse kan då avgrensast til desse justeringane. Me har likevel valt å å vurdera heilskapen i planen ut frå tema som er vurderte å vera aktuelle : Naturrisiko: grunnforhold, skred, flaum. Trafikk. Trafikkfare Sårbare objekt. Kulturminne Beredskap Miljø og naturmangfald. Universell utforming. Metode: omtale og vurdering. Naturrisiko. Grunnen er elveavsetningar med innslag av eldre skredmassar i overflata i nordvestre del av planområdet. I deler av området er registrert leire under eit lag av grusmassar. Planområdet ligg utanfor fareområde for snøskred - og steinsprang iflg. NGU sitt kart av Det er ikkje registrert skredhendingar i planområdet i historisk tid. Heile planområdet har god naturleg avrenning, og ligg over aktuelle nivå for flaum i Hopra. Det er ikkje uført målingar av radon i området etter det ein veit. Byggegrunnen er vurdert som eigna. Før nybygging må det dokumenterast radonnivå under aktuelle grenseverdiar, evt brukast godkjent radonsperre. Trafikktilhøve og trafikkfare Trafikkforhold er omtalt og vurderte i plan for HMH av Vegen gjennom planområdet er del av ca 4 km kommunal vegsløyfe med tilknytning til RV13 ved Prestgarden og på Tryti. Vegen er tilkomstveg for ei rekkje landbruks- og bustadeigedomar langs sløyfa. Kombinasjonen av stor landbrukstrafikk i vekstsesongen og stor gjestetrafikk til stavkyrkja skapar trafikkfarlege situasjonar i tunet og forbi kyrkja. Parkering skjer langs vegkanten og/eller i vegbana.

7 Planen legg til rette for å bedra trafikktryggleiken med tilrettelagt parkering, eigne fortau/fotgjengarområde, nedsett fart og fartshindringar. Sjå omtale over. Sårbare objekt. Kulturminne og kulturmiljø. Stavkyrkja er eit kulturminne av internasjonalt format. Kyrkja er sikra mot brann med varslingsanlegg og sprinklaranlegg. Plan for nybygging/serviceanlegg vil ikkje innvirka negativt på tryggleiken til kyrkja. Bygningsmiljet i tunet er eit relativt godt bevart klyngetun, og har såleis stor verdi som kulturmiljø med historisk tilknytning til stavkyrkja. lle bygg i tunet er trebygningar. Deler av bygningsmassen står såpass tett at brann vil kunna gjera stor skade. Ved nybygging/ombygging skal brannverntiltak vurderast. rkeologisk undersøking av aktuelle utbyggingsområde er utført av Universitetet i Bergen 2008, utan funn. Beredskap. Brannstasjon ligg innafor 2 km frå planområdet. Utrykningstid er vurdert til ca 10 min frå varsling. Miljø og naturmangfald. Landskapsanalyse og skjøtselsplan av 2008, utarbeidd av urland Naturverkstad, gjer greie for natur og voksterliv i planområdet, og gjev retningsliner for skjøtsel som ivaretek biologisk mangfald og landskapskvalitetar. Det er ikkje registrert sjeldne/stadeigne plantar eller dyr på dei aktuelle byggeområda i planområdet. (Kjelde: Naturbase) Universell utforming. Universell utforming handlar her primært om tilkomst for rørslehemma til stavkyrkja og kyrkjegarden. Det er lite tilrettelagt for rørslehemma i dag. Det er ingen HC-toalett. Rullestolbrukar må ha hjelp for å komma inn hovedporten til kyrkjegarden. Det er i planen lagt til rette for serviceanlegg med universell utforming på flaten nord for kyrkja. Vegen opp til hovedporten har stigning ca 1:8 i lengde på ca 60m, og vil vera ei hindring for rørslehemma. Det er difor lagt til rette for av/påstigning ved hovedporten. Detaljløysing for lettare tilkomst gjennom hovedporten til kyrkjegarden må utarbeidast i samråd med Riksantikvaren. Konklusjon: Vurderingar i ROS analysen er lagt til grunn for utforming av planforslaget som vert lagt ut til offentleg ettersyn.

8 Vedlegg 2 Detaljreguleringsplan for Hopperstad Planframlegg Merknader til oppstartvarsel av (nummer i parentes er dokumentnummer i saka) Oppstart av planarbeid var kunngjort i Sogn vis og med brev til partar og høyringsinstansar datert Frist for merknader var sett til Nokre partar fekk utsett uttalefrist etter ynskje. Nedanfor er hovudpunkt i merknadene gjeve att i kortform. Sjå fullstendige merknader i vedlegg. Fylgjande merknader er registrerte: 1. Rigmor dos Santos. 39/8 brev (55425) - Ynskjer ikkje parkeringsplass på sin eigedom. - Stiller spørsmål ved oppgjevne besøkstal til kyrkja. - Meiner bygningar på flaten nord for kyrkja vil virka forstyrrande, og at Klokkargarden bør bevarast der han ligg. - Ber om at informasjon vert sendt direkte til ho som representant for eigar. I planforslag er det ingen parkering på 39/8. Ca 35 m av tilkomstvegen til 39/8 og 39/62 inngår i offentleg veggrunn som tilkomst til parkering. Parkering og bussoppstilling er forutsett løyst på naboeigedom 39/24. Besøkstal på er basert på gjennomsnittleg billettsalg over ein 10-årsperiode, og ei erfaringsbasert vurdering frå Fortidsminneforeningen (FMF) sin tilsynshavar i Vik om at ca 50% av turistane løyser billett. Med bakgrunn i opplysningar frå FMF om redusert billettsalg dei siste åra, er det rimeleg å tru at samla besøkstal også har vore lågare. Det er grunn til å venta auka besøkstal som resultat av betre tilrettelegging for besøk. I arbeidet med plan for HMH vart det etter ei samla vurdering avgjort at det kan plasserast eit mindre anlegg på flaten nord for kyrkjehaugen. Me finn ikkje grunn til å foreslå å endra dette. 2. Ole Hopperstad 39/10 (55364) Nye Sandviksvei Bergen Brev av Merknad i 4 hoved punkt. Lik Handsaming. 1. Hevdar å ha fått mangelfull informasjon 2. Ber om at søster Helena Ylvisåker som part får komplette sakspapir. 3.Ynskjer opplysningar om styringsgruppa for planarbeidet. Saksopplysningar- turisttrafikken. 4.Stiller spørsmål ved opplysningar om besøkstal 5.Meiner endra reisemønster i regionen ikkje er tilstrekkeleg vurdert som grunn til fallande besøkstal. 6. Meiner at stigande alder på turistbusspassasjerar talar for av/påstigning ved hovedporten. Saksopplysningar-Vedlikehald/asfaltering: 7/8 Spørsmål/Innspel om vedlikehald og evt. asfaltering rundt kyrkjegarden.

9 Regulering- servicebygg og parkeringsplass. 9. Meiner regulert servicebygg er plassert i strid med retningsliner om siktsoner frå R. 10.Etterlyser saksutgreiing for vist parkerings løysing nord for kyrkja i plan av 2009 for HMH. Ein stor del av spørsmåla som OH reiser gjeld plansaka Hove-Moahaugane-Hopperstad som vart avslutta med godkjend plan i mai Me har likevel valt å kommentera dei, sjølv om dei berre delvis vedgår plansaka for Hopperstad. 1 OH er oppført i matrikkelen som adressat for post til dødsbu etter Per O Hopperstad. lle saksdokument som har gått ut til partar i planområdet for plan HMH, og for detaljreguleringsplan for Hopperstad er sendt han pr. post. Me har ikkje registrert returpost, og må då gå ut frå at brev har nådd adressaten. Han har difor så langt me veit fått same informasjon som andre partar. Me har etter ynskje frå OH likevel sendt kopi av ei rekkje dokument i saka, seinast i brev av Etter innspel og ynskje frå OH har me oversendt kopi av saksdokument til Helena Ylvisåker og registrert henne som part i plansaka. 3. Styringsgruppa som OH omtalar som ei privat gruppe, vart oppnemd av Formannskapet for styra planarbeidet og syta for at viktige interesser i planområdet vart ivaretekne i planarbeidet. Gruppa var samansett av representantar for Vik Kommune, Riksantikvaren og Statkraft, samt to lokale grunneigarrepresentantar. Dei to lokale grunneigarrepresentantane fekk sitt mandat stadfesta på grunneigarmøte. Ordføraren var leiar for gruppa. 4. Besøkstal: sjå under merknad nr.1 5/6/7/8. Momenta her var med i vurderingane som låg til grunn for plan av Riksantikvaren har godkjent plan av Plan av 2009 viser P-plass /trafikkareal på del av eigedomen til. Hopperstad (39/8) og del av oppkjørsla til 39/10. Planen legg opp til eit normalt trafikkmønster ved attraksjonar: parkering- servicebygg- attraksjon. Plandokumenta gjev ikkje nokon inngåande argumentasjon for løysinga. I forslag til detaljregulering er anlegget trekt nærare kyrkja, m.a. for å imøtekomma merknader og ynskje frå grunneigarar og FMF. Det er ikkje vist offentlege trafikkareal på eigedomen 39/10 på forslag til detaljregulering.

10 3. Helena Ylvisåker Sogndal. rving i dødsbu etter Per O Hopperstad 39/10. Brev av (Utsett frist etter avtale). (56220) Sluttar seg til merknad frå Rigmor dos Santos og Ole Hopperstad (Nr. 1 og 2) Stiller spørsmål om sakshandsaminga er i samsvar med Forvaltningslova. Me viser til vurdering ar under merknad 2. over. Me kan ikkje utelukka at det kan ha vore avvik i sakshandsaminga i høve til Forvaltningslova og Kommunelova i det omfattande planarbeidet for Hove-Moahaugane -Hopperstad. Om slike avvik skulle bli påviste, må det handsamast som eigen sak, og vert ikkje vidare kommentert her. 4. Gerd Svanhild Otterskred Vik i Sogn Eigar 39/35 Brev av (54795) Ynskjer høve til å dela frå ei tomt. Ber om at tomtedeling er vist på planen. Vurdering. Det er vurdert som positivt med nybygging som kan forsterka tunet som buområde. Planen opnar for frådeling og bygging i tråd med merknaden. 5. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Brev (55367) Minner om føringar for reguleringsplanar i ny Plan og bygningslov og Naturmangfaldslova. Ingen merknad til arealdisponeringa vist i plan frå Forutset at omsynet til landbruket vert ivareteke også i detaljreguleringsplanen. Merknad frå Fylkesmannen er lagt til grunn for arbeidet med detaljreguleringsplanen. 6. Eirik Hønsi Fana. Eigar av bruk 39/19 (66334) E-post Søknad om frådeling registrert inn Søkjer om frådeling av ei tomt til fritidshus på ca 0,8daa i tunet under 39/19. Ynskjer at planen legg til rette for slik frådeling. Bruk 39/19 har ca 40daa innmark, og kan såleis gje grunnlag for sjølstendig drift. Bruket har i dag ingen driftsbygning, og jorda er driven av andre. realet det er søkt frådeling for er det mest nærliggjande arealet for ein evt. driftsbygning. Ei frådeling i dette området vil gje vesentlege drifts-og miljøulemper for ei evt. fornya gardsdrift. På den andre sida er det eit mål i planen å styrka bu- og bygningsmiljø i tunet. Ei ny byggetomt i tunet vil bidra til dette. Det vert likevel rådd i frå å gje frådelingsløyve så lenge bruket består som sjølstendig bruk. Merknaden vert såleis ikkje imøtekomen.

11 Merknader til uformell høyring vår Plandokument sendt til partar og høyringsinstansar i brev av , med frist Nokre fekk forlenga frist etter avtale. Nedanfor er hovudpunkt i merknadene gjeve att i kortform. Sjå fullstendige merknader i vedlegg. Registrerte merknader : 1. Vik Kyrkjelege Fellesråd (62103) Ynskjer tilrettelegging på nordsida for tilkomst med liten gravemaskin. Planforslaget er ikkje til hinder for ei slik tilrettelegging. Detaljløysing må utarbeidast i samråd med Riksantikvaren. 2. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (FM) (61615) - Minner om føringar for reguleringsplanar i ny Plan og bygningslov og Naturmangfaldslova, og om krav til ROS-analyse. - Ingen merknad til vist arealdisponering. - Ber om at omsynet til landbruket vert ivareteke også i detaljreguleringsplanen, ved m.a. å styra turisttrafikken vekk frå tun og driftssenter. Me meiner innspel og føringar frå FM er ivaretekne i framlegg til detaljplan. 3. Sogn og Fjordane Fylkeskommune (61743) - Tilrår at SEFRK-registrerte bygg i område B16, B17, B18 vert innlemma i omsynssone for vern. - Tilrår meir konkret utforming av føresegnene under pkt Ber om at ein vurderer å stilla krav om uttale frå Kulturavdelinga ogso for tiltak etter Pbl Kjem med forslag om tillegg til føresegner for omsynssone B. Vurdering/tiltak: Område B16, B17 og B18 inngår som del av Omsynssone B i planforslaget, og er såleis omfatta av føresegnene for omsynssona. Det er lagt vekt på å vidareføra føresegnene i planen av 2009 når det ikkje er sterke grunnar for å avvika. Me ser det som viktig at føresegnene for verna tunområde i planområdet Hove-Moahaugane- Hopperstad er samstemde så langt det er råd. Pkt. 8.2 i føresegnene for detaljplanen er identisk med pkt i føresegner av Me vil ikkje tilrå å setja krav om at ikkje søknadspliktige tiltak etter Pbl skal sendast Kulturavdelinga til uttale. Pkt 8.5 er likevel forma slik at kommunen kan krevja det i enkeltsaker. 4. Fortidsminneforeningen ( 62558) FMF ser det som positivt med plass for avstigning ved hovedporten, og snuplass i nordenden av tunet. FMF meiner som før at serviceanlegg bør liggja ved/nær hovedporten Planforslaget imøtekjem FMF sine ynskje eit stykke på veg. Planforslaget viser tomt for serviceanlegg om lag som i plan av 09, men parkering og bussoppstilling er trekt litt nærare kyrkja.

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009

Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009 Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009 Innhald: 1. Bakgrunn. 2. Klokkargarden og Prestegardsstabburet Historie 3. Eksisterande bygg. Tilstandsvurdering. 4. Plan for restaurering og ny bruk. 5. Klokkartunet

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert Innhald Innhald... 1 1 Bakgrunn... 3 2 Planavgrensing... 3 2.1 Varsling 1. gong... 3 2.2 Varsling 2. gong... 6 3 Føringar frå overordna planar... 7 4 Varsling og innspel til planarbeidet... 8 4.1 Offentlege

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer