Stor dag for SandviksguHer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stor dag for SandviksguHer"

Transkript

1 Bare smilende fjes A se utenfor «Grrendsegrrenden» i gar. M. \~\ X- t l- Stor dag for SandviksguHer Da Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening i sin tid fikk leie «Gnendsegramden 1» av Bergen kommune. var hovedhensikten a ha et sted i Sandviken til aktiviteter for guttene, s~rlig i vinterhalvaret. lokaler til oppbevaring av korpsets effekter, samt et motested for Sandviksguttenes Forening. Nfl er drommen blitt virkelighet. Etter to fir med ombygging og ominnredning, cr huset na klart til A las i bruk. og den hoytidelige Apningen fant sted i gar, i nrervrer av representanter for kommunen. bydelsutvalget - og sist, men ikke minst - de to foreningene 80m skal fa nytle av huset. «Grrendsegrrenden 1» er bygget i 1806, og opprinnelig rna d~t ha vrert av samme type som "Sypikens hus» pa Gamle Bergen. Si den er det blitt bygget pa, og pa kommunens kart fra 1870 finner vi huset slik det ser ut i dag.

2 Nil er Sandviks-guttenes hus endelig ilpnet. Her bataljonsjef Roald J(lmSOn og t". nmm Trygve Klungland f1ankert av buekorpsgutter Foran Grcendsegrenden 1 ved Sand viket Sandviks-guttenes husendelig apnet Sandviks-guttene kunne tirsdag under stor festivitas innvie sitt hus i Gramdsegramden 1. To ars dugnadsarbeld av et omfang som en sjelden ser make til, gjorde at de kunne vise fram til de frem- Mette notabiliteter er aktivitetssenter som det er grunn til a vrere stolt avodet er Bergen kommune som eier huset, og Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening fikk overdratt huset til metested og oppbevaringsrom for buekorpsets effekter. Siden overdragelsen har det foregatt en iherdlg ombygging og ominnredning av huset. Blant annet har en revet ned tapeter 0.1. pa veggene og fatt fram huset sl1k det opprinnel1g var med l1ggende plank. - I statuttene for «Gamle Bergen» star det at de gamle bergenshusene ber fa sta i sine 0llPrinne Jige miljeer, sa Jol1an Aarberg under apningen, men nar vi na ser dette huset, sa star det nok pa sin opprinnejige plass, men det 0PPrinnelige milje er det lite igjen avo Men nar Sandviksgutter er samlet i dette gamle huset, synes vi at vi opplever den gamle Idyllen igjen med elvesus og det hele, sa Aarberg. I forbindelse med apningsseremonien ble Arne Fosse, Kjell Helgesen, Dag Nielsen, Terje Thomassen og Helge Fjrerestad tildelt Sandvikens Bataljons heyeste utmerkelse for aktivt arbeid med a virkeliggjere et realt milje i Grrensegrrenden 1.

3 Peisestuen I Grensegrenden 1 er lnnredet I rammel stu or I ekte buekorpslnd. Df/Jrene i nesten 200 Or gammelt hus i Grensegrenden apnes pa nytt: j(j)senter for buel{orpsguttene _el{arene" Grensegrenden like ball Sandvi ken skole var fer om irene ejj landlig idyll med seks sma bus o. en liten elv. NA er bade landldyl len, elvesuset og tre av busen. borte. Men Sandviksguttenes FOil ening lover likevel at det akal b Ii et trivelig milje i og omkrinc del nylnnredete buekorpssenteret.. ~T. Cj.(O, q17

4 Buekorpsideen blomstrer som..aldri f0r i Sandviken. Ikke bare kan Sandvikens Bataljon i Ar se tilbake pa 120 Ars aktiv virksomhet med marsjering, eksersis og trommeslaging i nordre bydel, i disse dager Apner man ogsa dorene i bataljonens nye aktivitetssenter. Selve Apningsdagen er satt til f0rstkommende tirsdag. Senteret er et ominnredet nesten 200 Ar gammelt trehus i Grensegrendcn 1, tett bak Sandvikens skole. Huset eics av kommunen, men Sandviksguttenes Forening, som bestar av et hundretalls -gamle- buekorpsgutter, har fatt en bade langvarig og meget rimelig leickontrakt. - NAr vi na endelig kan Apne d0rene og 18 huset offisielt i bruk, skier det 18kket vere et par tusen dugnadstimer, sier en av de mange ildsielene bak senteret, Henning Madsen. til Bergens Tidende. Vi har jobbet pa fritiden to kvelder ukentlig i et par Ar, og resul18tet er vi virkelig stolte avo Og det har bade Sandviksguttenes Forening og buekorpsguttene all grunn til. Det vesle huset er utbyttet maksimalt, og skal romme mange forskjellige aktiviteter. I f0rste etasie har man innredet en koselig peisestue i gammel buekorpsstil Veggene er lutet. man har fatt gamle steinheller pa en del av gulvet og gamle effekter og bilder til A utsmykke veggene med. t andre etasie er det blitt plass til aktivitets- og spillerom. mens loftse18sjen skal benyttes til oppbevaring av buekorpsets effekter i vinterhalvaret. Miljetilbud - Hva skal sa huset brukes til? - Vi har mange planer. men f0rst og fremst er det meningen at dette huset skal brukes som «et sted A vere. for buekorpsguttene i den tiden vi ikke ekserserer og marsjerer. Og det er- tr~ss alt det meste av Aret. Vi har kj0pt inn en rekke spill og aktivitetsutstyr. og pa denne maten 0nsker vi A etablere et milj0tilbud til guttene. Dermed klarer vi ogsa A ha kontakt med dem gjennom hele Aret. Demest skal buset vere et m0tested for Sandviksguttenes forening. og buekorpsets offiserer, og ikke minst er vi glade for at vi endelig bar fatt et sted for oppbevaring av korpsets effekter. Vi har de siste!rene hatt et altfor stort svinn nar det gjelder effektene, noe som utvilsomt kommer av at vi ikke har hatt ett egnet sted for oppbevaring. Selve aktivitetsrommet i husets annen etasje har allerede vsert i bruk en tid. og umiddelbart etter sommerferien vil Sandviks-guttene fa ukentlige tilbud om A stikke innom senteret for A sla av en prat med kameratene eller A vere med pa de forskjellige aktivitetene. - Dette senteret muliggj0r en utvidelse av virksomheten VAr i og med at vi na kan samle guttene til andre gj0remai enn de rene buekorps-aktivitetene. Dessuten haper vi at huset vil vere et vesent Iig bidrag nar det gjelder den fremtidige rekrutteringen til Sandvikens Ba18ljon.og til en viss grad ogs! til Sandviksguttenes Forening. Kort sagt vi 0nsker A skape et triveiig milj0 rundt stedel, sier Madsen. Landligidyll Sandviksguttenes Forening har i forbindelse med Apningen p! tirsdag laget en kort. men innholdsrik historikk om det vesle huset i Grensegrenden 1. Denne historien gar tilbake til 1806 da en av Sandvikens lokale st0rrelse opp gjennom tidene. J ohan Garmann. eide eiendommen. Men allerede samme Ar utstedte han bygselseddel til Peder Pedersen Kotten. I alt har det ve rt fem eiere av huset inntil Bergen kommune overtok det i 1904 for den nette sum av 5000 kroner. I tidligere Ar var Grensegrendcn en triveiig liten sidegate bestaende av seks sma treh us og en Iiten ely som rente tvers gjennom grenden.!folk i Sandviken kalte Grense- BT. o/cc-77. grenden for «Haugen-, og for evrij fortelles det i ' historikkej) at ei endommen til Madam Felle «Fellehagen" - la like veel sidell av, og at Grensegrenden.var ell landiig idyll inntil kommunes~ resammenslaingen av 7. septembel NA er bade landidyllen, ~ve. suset og tre av de sma busen borte. Men vi Sandviksgutter f01e nesten at vi opplever noe av dell gamle idyllen ved bare A sette -fo' ten innenfor dette huset. Et trive Iig sted med godt og ekte «sand viksk. buekorpsmilj0 sk&l. det 1 au.e fall bli her for ettertiden, siel Madsen. val Bataljonen i "US I disse dager kan Sandvikens Bataljon apne d0rene i sitt vesle. men trivelige aktivitetssenter i Grcnsesgrenden like bak Sandviken skole. Sandviksguttenes Forening. som utgj0res av «gamlekarene~. har nedlagt et par tusen dugnadstimer for A gj0re huset istand. - Vi 0nsker A skape et milj0 rundt senteret. sier en av ildsjelene bak det hele. Henning Madsen. til Bergens Tidende. Og milj0 i dette tilfelle betyr at Sandvikens Bataljon nil vil innvitere buekorpsguttene til ukentlige aktivitetskvelder i vinterhalvaret nar de ikke driver eksersis og marsjering i nordre byde!. Dessuten har ogsil _ gamlekarene~ fatt sitt etteriengtete sted Avere. Side 6

5 Sandviks~ttene v, berget kulturhus I Og har Calt fint mo lest d i Gr<endsegrcenden 15, ~.l q 77 Ludv. Jerdal Finn Tollefsen toto) Sandviks guttenes F orcning og Sand vikens Buta ljon ha r t alt ct virke lig stortak. Nylig feirel Rala ljoncn sitt 120 Arsjubileu m m cd stor slas og m a ng Iykkcons kni nger. Og i gar kveld kulllle de to nrerbeslektede organisasjonene felre s luttspurten pa el a rbeld som hal' pdg tt hclt slde n 1. ja nua r 10 5: I.)e kunne Apne sltt nyc sent e i Gr rendseg rre n den 1. 0 tt er det ene a v de tre ga mic husene som stll r igjen like ba k Sa ndvlken skole. Og b l1de fot'c nlngen - de e ld r<' og g ll llc ne I Sa lldvi kl' ns Bata lj on ha r gjort ct stora l'tl' l ci ll glla dsa r bcld, ct ar be id S I) ll1 h,lr rc's uitc r t I a t de na ha r' ('t trivellg motesled. He r kan guttene drive aktivileter I vinterhalvaret, he r har de lokaler lil oppbevaring a v bataljonens effekter. og samtidig er det et hevelig, motested for Sandvlksguttenes Forening. Apningen ble foretalt av formannen I Sandviksguttenes Forening, Trygve Klung land. Og foruten folk fra Bataljonen med sjefen Roald Jenson i splssen var det Innbudt representant~r for formannska pel, Frltidsseksjonen, byggseksjonen, bydelsutvalget for Sandvikerfog Lenborg. Formannen Trygve Klungla nd kan forlelle at man har lagt ill ca kr. pa restaurerlngs- og istandsettingsarbeidene. Man har falt 6000 kr. av Bergen kommune gjennom Fritidsseksjonen, resten e r gaver. Og', bade m edlen!' m c n I FOf(' ningclt, bedrifler og firm a'r I Sandvikc n omrl det ha r v<ert enestaende ve lvillige t il gl. Til den nevnle s ummen kommer stor dugnadsinnsals frn de eldre og fra gult ' ne, noe Born ikke lett ka n omregnes I kroner. Sa ha r da ogsil dette fo rt til a t m a n ha r ta tt vare p i\. et hus SOIll e r et. virke li g kl ellodill m. Oct hadd C' utedo fo r, nli I' det lagt ' inn toiletta nlcgg, veggcne c r lulel ncd og fram trer i gammel Rolid farge, og en gammel grut' c r blitt n p i, a.s.v. Snndvik('ns Ba t a ljon har i a r ca. 75 1;u l dater, og Sand vikguttencr Forcning tellcr n<e rmere 200 medlcmm r. De to institusjolh'ne har ogs! hytt p ~ Sa nd vikrfjellet, bygd I 1930-arenc. NA s ka l det gjor s dllgnad, de r ogsa. Arbeid t m cd Gr <endgrre ndr3ll 1 ha r ydc li gvls gltt m crsmlj k.

6 SANDVIKSGU'ITENES FORENING GRENSEGREN~EN 1,5000 BERGEN Litt am "HTiSET" Gr ~ndsegr(enden 1. Historien til dette huset begynner i 180G. vi har bladet i gamle b ke r og funnet at eieren av Store SRndvigen, Johan G ~ rmann, 12.april har utstedt bygse lseddel p a. en husegrunn til Peder Peders en Kotten, t ing lest 28. nove~nb er s amme ar. Det har v &rt 5 eiere til d e tte huset gjennom 08 ~r til Dersen korr~une avcrtok det i 1904 for kr.s.ooo. I l pet a v de 2 siste arene har Sandviksguttene lagl ned et stort arbeid i dette huset. Det har v&rt et dug n2dsarleid som man sjelde n s e r make n t il, og resultatet ka n man se selv. Da alle l s e ting og tapeter, som var klistn~ t pa veggene, var fje t ne t, kunne vi begynne a studere huset. Veggene er liggende pla nk, ~om vi ser, og slik vil vi h2 dem i f remtid en. Gulvet i den stre s t uen i l.etasje er et drygt trappetrinn h yere enn i huset ellers. De nne delen rna altsa v.::cre bygget til senere. pn A2d Gjelles kart f ra f inner vi huset u ten d enne stre stuen. Om det den gange n Vctr en l e rara, e t lof t, k a n vi ikke v acre s ikke r p a. I-Iuset har alts6 den f rste tiden ViJ2rt av samme t ype som "Syp i ke n s hus" pc'\. bymu scet " Gamle Be r gen". I 1870 finner vi at prisen p & huset er g att s 'terkt opp. E i eren, Karl Knudsen, tok da 0PP et s tort 1 2 m. Ar sake n til dette rna v&re at det var da huse t ble byg g e t p 6. Dette g j a ldt i k ke bare den s tre stu en, men og sa en 2.etasje i f ull h yd e og dertil et loft pa en halv etasje. Fa Berge n k ommunes kart av ),870 finner vi h uset slik s om det er i dag. I statutt e ne f or v 6 r t bymus c u m "Gaml e Bergen" star det at de gamle " Berg e nshus" b r fa sta i s ine opprinnelige milj er. vi :;:2n s p rre om dette huset star i s i t t op prinne lige milj. Det st~r n~~ pa s i n oppr innelige p l ass, me n det opprinnelige milj ';;5 er det lite igjen av. La ass tenke Coss tilb ake i tiden: Pa syds i de n av dette hu se: t rente en elv, en utl per fra Mulelven, den so~ h r gitt Elvegaten d e ns navn. Ved den ne e lven f i k k vi en g r c:nd. Hellom denne g r anden og bygrense n hadde vi eiendommen "GrL'Ondse n " f hvor Eller usen b ygg et sin re j)erbane f a ltsa d e n e iendo'nme n s o i dag dekke s av S ('l nd viken Skale. Vi fors tar d a hvorf or d e nne gr ~nde n fikk n Qvnet Gr-ndsegr&nden. Det var 6 hus i denne grcenden. Folk i S a ndviken kalte den "Haug e n". Dette hus e t var "S nd r e Ha u gen". Nedenfor, me 110m "Haug en" 0<] Sandviksveie n, l a eiendomme n til Madam Felle ("Fellehagcn") og i n or d hadde v i ct go.ns ke stort dyrket omra d e som k a l t es "Ekr e n". En del av dette h <~ r te t il Christines; a rde':n, en del til " Nedre Heien" og en d e l v a r Festereng e n. Ne d gj oc, nom E.cr e n r e nte e n ely i e t da l s ~5 i( k, d e t var Fester e Ive n. He r v u r \' i ~~:,:e 1 i g 1an(11ig i dyll. De nne varte dog bclre til kommu:, e s t 'lrebe s l u 'c1':. in'1e 21 av 7. s eptember 1 8 Q6, et reguleri nq sutk Ct s t s om g jal<j t o r:l.rz~ det 1,\ t ~ 110m Sundviksve i e n, Kirkegaten os S ndre Al me nning. Enn.~l h 2r vi :3 hus igj e n i Gl: i1?nds egrlrnden. E1vesuset og den gamle idyllen er b orte, men n~r vi Sandvik sgutter er s amlet i dette ganlle huset, cia s y nes vi i'tt vi. opplever den sainle i d yllen. Sandvikcn, 14.juni lc)77. Johc' n Aarbery'.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

1747 SKJEBERG. John iver sa tett av direkte og men det er ikke

1747 SKJEBERG. John iver sa tett av direkte og men det er ikke Minneoppgave - UiD John Fridjof T 69 16 93 71 Uller~y, 1747 SKJEBERG John Strand er f~dt 28. 0en, syd Reidun Loose, som mulig, i en Uller y-dialekten, John iver sa tett av direkte og men det er ikke sin

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

HISTORIE ARVEN- ---------"--1"-A-9- - -----..J. Nr.1 1981 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. r an 9

HISTORIE ARVEN- -----------1-A-9- - -----..J. Nr.1 1981 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. r an 9 Nr.1 1981 r an 9 ARVEN- ---------"--1"-A-9- - -----..J MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG HISTORIE Pa skolen leste vi verdenshistorie og Norgeshistorie. Det var interessant a lese om det som var hendt

Detaljer

ARVEN. Pra anleggstiden. Kragerl:Jbanen MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. Nr. 1. 1984

ARVEN. Pra anleggstiden. Kragerl:Jbanen MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. Nr. 1. 1984 ARVEN Nr. 1. 1984 4. i! rga ng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. Pra anleggstiden ved Kragerl:Jbanen Dette bijdet er tatt under anleggstiden ved Kragem-banen i midten av 20-Arene. Vi

Detaljer

GU"r"rEf'1. Sj.\NDVIKS, Sandviksgutten ønsker alle sine lesere og annonsører En riktig God Jul og et Godt Nyttår! Nr. 4 - Desember1978 Løssalg kr. 3.

GUrrEf'1. Sj.\NDVIKS, Sandviksgutten ønsker alle sine lesere og annonsører En riktig God Jul og et Godt Nyttår! Nr. 4 - Desember1978 Løssalg kr. 3. Sj.\NDVKS, GU"r"rEf'1 Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857 Nr. 4 - Desember1978 Løssalg kr. 3.- 1. årgang Sandviksgutten ønsker alle sine lesere og annonsører En riktig God Jul og et Godt

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

VATE DR0MMER Offisielt or~an for padle~ruppa i BSI Vol 3 nr 1 1993. Husk medlemsm0te 21. januar kl. 191

VATE DR0MMER Offisielt or~an for padle~ruppa i BSI Vol 3 nr 1 1993. Husk medlemsm0te 21. januar kl. 191 o VATE DR0MMER Offisielt or~an for padle~ruppa i BSI Vol 3 nr 1 1993 Husk medlemsm0te 21. januar kl. 191 VATE DR0MMER: Utgl'.er Telefon BSI: Telefax BSI: Bankgiro: Redaksjon: Trykk: Opplag: STYRE: Leder:

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

----------------------

---------------------- Nr. 1 Argang 49 1990 ---------------------- Jesus lever, graven brast! Han sto opp med guddoms velde, Tresten star som klippen fast At hans dod og blod skal gjelde. Lynet blinker, jordenbever, Graven brast,

Detaljer

Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagen 2 Buekorpsene i Bergen Mandag 22. februar 2010 FOTO: HANS JØRGEN BRUN Gratulerer med dagen Gratulerer til dere som er aktiv e, gratulere til gamlekarene og gratulere til hele byen. På buekorpsenes dag

Detaljer

Løshundkarerl. og med karelske bjørnehunder på "stallen",

Løshundkarerl. og med karelske bjørnehunder på stallen, Det er kveld 13. oktober 2000. Fullmdnen siger sakte 0f>1' over dsene mot Hølonda. Vi koser oss i Elghytta til Ove Helge inne pd Løkken-dsen. Vi, er Johan Stene (62) og Ove Helge Lo (42) fra Meldal og

Detaljer

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund Nr 1/06 Mai 2006 Torsdag 4. mai 2006 fikk vi vår første sommerdag, og det uten at våren var innom oss.

Detaljer

revlsoren mrno TI o Bankrevisjon i 8(Hrene o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 o Data, sikkerhet Mars 1982

revlsoren mrno TI o Bankrevisjon i 8(Hrene o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 o Data, sikkerhet Mars 1982 mrno TI Mars 1982 revlsoren ORGAN for NORSK BANKREVISORFORENING DENNE GANG OM BIANT ANNET: o Bankrevisjon i 8(Hrene o Data, sikkerhet o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 Et nytt ar er

Detaljer

GENERELT OM FORHOLDENE I LANDET

GENERELT OM FORHOLDENE I LANDET REISEBREV FRA MALAWI. Da er man tilbake fra enda en tur til Malawi. Hvis jeg har talt riktig, så var dette 10. turen. Det begynner til en viss grad å bli rutine, hvis man kan kalle noe i Afrika for rutine.

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Bryggeposten. Hotellplanene begynner å ta form. Se de. Suksessfull bakerisommer på brygga

Bryggeposten. Hotellplanene begynner å ta form. Se de. Suksessfull bakerisommer på brygga Bryggeposten Nr. 03 2012 www.nordrejarlsbergbrygge.no STEDET FOR DET GODE LIV Se de spennende bildene Hotellplanene begynner å ta form Se side 10-11 Suksessfull bakerisommer på brygga Se side 4 Les mer

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

AGARICA. Nr. S.b. M0RK tj0stmorkel (Helvella lacunosa) MYKOLOGISK TIDSSKRIFT 13. 7.Argang Mars 1986

AGARICA. Nr. S.b. M0RK tj0stmorkel (Helvella lacunosa) MYKOLOGISK TIDSSKRIFT 13. 7.Argang Mars 1986 , AGARICA MYKOLOGISK TIDSSKRIFT 13 Nr. 7.Argang Mars 1986 M0RK tj0stmorkel (Helvella lacunosa) S.b. AGAI{ICA 7.Aegang MARS 1986 Nr.13 HYKOLOGISK TIOSSKRIFT UTGITT AV FREORIKSTAD SOPPfORENING: A ~yco1ogica1

Detaljer

SANDTJØNNLIA. og Omegn Velforening. PÅSKEN 2008- Årgang 3 SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1

SANDTJØNNLIA. og Omegn Velforening. PÅSKEN 2008- Årgang 3 SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1 SANDTJØNNLIA og Omegn Velforening SANDTJØNNLIA OG OMEGN VELFORENING 1 PÅSKEN 2008- Årgang 3 Thor-Øystein Eriksen E-post: thor.oistein.eriksen@nrk.no Knut Håvard Andersson tlf. 918 58 323 E-post: knuthand@online.no

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre NESBYGDA HISTORIELAG Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop Bedehuset/Nesbygda kirke før og nå Pløying i Støa Nesbygda historielag

Detaljer

Historien om Vormedal - siste del

Historien om Vormedal - siste del Ei lokalavis for Myklabust, Mykjå, Tuastad, Røyksund og Fosen Alle slags herlige nyheter fra et fantastisk flott område. Historien om Vormedal - siste del Februar 2014 Skråblikk fra Ognsurnå Ka i alle

Detaljer

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner et lite sug i magen nesten før hun åpner øynene. Hun har gledet seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annerledes enn alle andre dager. En stor bursdag der alle er invitert, tenker Mina,

Detaljer

VETERANVOGNEN. God Jul. Godt nytt år. Redaksjonen plager. og et V ETERANVOGN. Tvillingene Bård og Frode Henriksen. Nr 6-2008 Årg.

VETERANVOGNEN. God Jul. Godt nytt år. Redaksjonen plager. og et V ETERANVOGN. Tvillingene Bård og Frode Henriksen. Nr 6-2008 Årg. VETERANVOGNEN Nr 6-2008 Årg.33 Redaksjonen plager Tvillingene Bård og Frode Henriksen God Jul og et Godt nytt år GRENLAND V ETERANVOGN KLUBB 19 68 Leder: Roar Christensen Tlf: 35 55 08 42 / 915 17 999

Detaljer