FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyret1 Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyret1 Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.01.2008 Tidspunkt: 10."

Transkript

1 FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret1 Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: :00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Vidar Bjørkli Medlem AP Torbjørn Andersen Medlem FRP Ingalill Bech Andersen Medlem FRP Nils Haugaas Medlem SP Tove Nilsen Medlem AP Torgeir Oveland Medlem SP Kjellfrid Lyngroth Medlem SP Gunnar Ole Lyngroth Varamedlem SP John Willy Kaldal Mari Mykland Medlem SP Sigrid Aastveit Medlem SP Anne Berit Mykland Medlem AP Ingunn Fjærbu Roppestad Varamedlem KRF Solveig Bygdås Ove Gundersen Medlem KRF Sigbjørn Lauvrak Medlem KRF Sigmund Pedersen Leder SP Oddvar Østreim Medlem FRP Yngvar Venemyr Medlem AP Følgende fra administrasjonen møtte: Willy Hægeland, Marin Castberg, Sigurd Ahlman Jensen, Hogne Prestegård, Svein Rasmussen, Helga Byttingsmyr, Marit Fidje, Svein Setekleiv Orienteringssak : Orientering om Blakstadheia II industriområde Roar Melsom Asplan Viak - Tildelt oppdraget høsten 2006 En skisse foreligger, den er ikke fullt gjennomarbeidet, men kommer til politisk behandling forholdsvis snart. Beliggenhet Store deler av området ligger ikke i kommuneplanen som byggeområde. Det fører normalt til innsigleser, men det er mulig at dette er ryddeet av veien med kontaker underveis. Det er prøvd å finne en løsning med vegvesenet til eksisterende VA, men dette lar seg ikke gjøre. Der er det også jobbet med høydeforskjeller og at man får ett mråde som henger sammen. Krav fra veivesenet om rundkjøring.

2 Avkloakkering / Overvann Det sataser på å bygge mest mulig flatt. Må likevel sørge for høydeforskjell pga overvann og kolakkering. Avklart med fylkesmannen om utslipp. Masser massene er redusert fordi dalen er fylt ut og det er spart en kolle der det er spart en del masse. Det er et skjønnssak hva som er viktig. Kollen er markert og bryter opp området. Kollen gjør at området kan skilles naturlig i forhold til type industri. Kollen er ca mål. Det er også satt av tomt til vannforsyningsannlegg / vannbasseng inntil kollen som en gunstig plassering. Det er laget en rapport på biologisk mangfold og det er få konflikter her. Interpellasjon Fremskrittspartiet har fremlagt en interpellasjon levert i postkassen søndag 6.januar. Ordføreren har ikke fått denn før 8. januar og har ikke rukket å behandle den. Utsettes til neste møte. Kommiteene innkalles til møte tirsdag 15. januar. kl Saksnr Innhold PS 08/1 Interkommunal/felles brannordning PS 08/2 Søknad om permisjon fra politiske verv PS 08/3 Lokalisering av folkebiblioteket. PS 08/4 Oppnevning av skoleresultatutvalg. PS 08/5 Oppnevning av prosjektkomiteer. PS 08/6 Høringsforslag. Regionplan Agder PS 08/7 Oppnevning av arbeidsutvalg Frolands Verk Kultursenter, hovedbygning. PS 08/8 Salg av Tiurveien 14, gnr.14, bnr.49 i Froland PS 08/1 Interkommunal/felles brannordning Froland kommunestyre gir sin tilslutning til det vedtak som ble fattet i Arendal Bystyre den 13.desember 2007, sak 0249/07, INTERKOMMUNAL/FELLES BRANNORDNING. Kommunestyret vedtar dermed følgende: o Brannordningsdokument o Samarbeidsavtale o Navn på felles brannordning Østre Agder Brannvesen Arendal kommune oppretter de ekstra stillingshjemler (heltid/deltid) som følger av brannordningsdokumentene og organisasjonskart. Froland kommunestyre ser gjerne at det etableres et samarbeidsutvalg for de deltakende kommunene. Saksopplysninger/saksbehandlers vurdering: Se vedlagte saksfremstilling med vedlegg og saksprotokoll fra behandlingen i Arendal Bystyre den 13.desember 2007.

3 Enstemig vedtatt PS 08/2 Søknad om permisjon fra politiske verv 1. Solveig Bygdås (Krf) innvilges permisjon fra vervet som fast medlem av kommunestyret og 2. varamann til formannskapet i inntil 2 år, eller for den tiden utflyttingen varer (men ikke mer enn 2 år). 2. Som fast medlem av kommunestyret i permisjonstiden inntrer: Ingunn Fjærbu Roppestad 3. Som 2.varamedlem til formannskapet inntrer: Ingunn Fjærbu Roppestad Rådmannens forslag er enstemmig vedtatt PS 08/3 Lokalisering av folkebiblioteket. Saken fremmes med følgende forslag til vedtak: 1. Folkebiblioteket legges til Osedalen 2. Folkebiblioteket legges til Mjølhusmoen, samlokalisert med skolebiblioteket Forslag til vedtak fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Kommunestyret vedtar, etter en heilhetvurdering at nytt Bibliotek lokaliseres til Osedalen. Det må raskt gjøres en vurdering på hvilket alternativ i Osedalen som må velges, herunder tilbud fra EiOs a/s. Utfra vurderingene og rammen som er satt må kommunestyret gjøre vedtak om plassering i møte den 31. januar. Rådmann og Ordfører bes, etter en konkret kravspesifikasjon, forhandle om pris me EiOs a/s. Forslag til vedtak fra Fremskrittspartiet v/ Oddvar Østreim: Lokalisering av folkeibliotek: Folkebiblioteket skal være lokalisert til Osedalen i de lokalene tjenesten har i dag. Froland kommune har ikke økonomi som tilsier nybygg nå, resultat av nybygg vil øke sannsynligheten for at kommunen vil bli tvunget til å innføre eiendomsskatt på vanlige boliger og fritidsboliger. Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag er vedtatt 14 mot 3 stemmer PS 08/4 Oppnevning av skoleresultatutvalg.

4 1. Det nedsettes et utvalg bestående av 5 personer som får i mandat å foreta en helhetlig gjennomgang av undervisningen i frolandsskolene med utgangspunkt i oppnådde skoleresultater (jfr. nasjonale prøver). I denne forbindelse vil utvalget fremlegge konkrete forslag til tiltak, omstillinger, med mer, som kan bidra til å bedre elevenes skolepresentasjoner. 3 av utvalgets medlemmer, herunder leder og nestleder velges blant og av kommunestyrets medlemmer. Foreldreutvalget (FAU) og organisasjonene i skolene utnevner/velger hver 1 medlem til utvalget. 2. Det opprettes et sekretariat, slik det fremgår under, til å bistå utvalget i dets arbeid. 3. Utvalget fremlegger sitt arbeid for kommunestyret i forbindelse med mai-møtet. 4. Utgifter knyttet til utvalgets arbeid dekkes under post avsatt til skole under rådmannen. Forslag til navn fra Senterpartiet: 4 politikere: Ove Gundersen - leder Ingunn Ropestad Vidar Bjørkli - nestleder Oddvar Østreim Enstemmig vedtatt Forslag fra Mari Mykland SP: Barnevernstjenesten kommer inn med en representat i sekretariatet. Vedtatt enstemmig Forslag fra fremskrittpartiet: Primær-forslag Utvalget skal innhente ekstern bistand til utvalgets arbeid. Forkastet Sekundær- forslag Utvalget får mandat til å innhente ekstern konsulentbistand omman finner dette nødvendig. Vedtatt enstemmig Utvalget skal også vurdere en ordning med perestasjonslønn for lærere ved Froland skole. Et lønnssystem basert på prestasjon skal blant annet være basert på elevenes oppnådde resultater ved de nasjonale prøvene. Forkastet 6 mot 11 stemmer PS 08/5 Oppnevning av prosjektkomiteer. 1. Det oppnevnes 5 prosjektkomiteer slik det fremgår av saksfremstillingen: o Komité for ombygging/utvidelse ved Froland Skole, o komité for oppføring av svømmeanlegg, o komité for oppføring av sambrukshall, o komité for oppføring/kjøp/leie av lokaliteter til folkebiblioteket (kun dersom kommunestyret velger å legge folkebiblioteket til Osedalen), o komité for oppgradering/utvidelse ved Nidarhall.

5 Kommunestyret velger 3 medlemmer til hver komité, herunder leder og nestleder. Leder av komité for ombygging/utvidelse av Froland Skole er representert i samtlige komiteer. 2. Komiteenes mandat, føringer og økonomiske rammer vedtas slik det fremgår av saksfremstillingen. 3. Komiteene ferdigstiller sine arbeider innen 10.juni Kulepunkt 2: Komité for oppføring av svømmeanlegg og 3: Komité for oppføring av sambrukshall, slås sammen Punkt 2 blir stående Punkt 3 endres til: Komité for bibliotek startes opp etter kommunestyrevdtak Setningen Leder av komite for ombygging/utvidelse av Froland Skole er representert i samtlige komiteer. strykes. Punkt 4: Komité for utbygging av skole starter umiddelbart og legger frem forslag Punkt 5: Komité for Nidarhall legger frem forslag i desember. Skole 3 medlemmer Nils Haugås - leder Torgeir Oveland - nestleder Ingalill Andersen Sigbjørn Lauvrak vara Flerbrukshall / Svømmeanlegg: Ove Gundersen leder Vidar Bjørkli - nestleder Torgeir Oveland Kjellfrid Lyngroth vara Bibliotek: Mari Mykland leder Tove Nilsen nestleder Oddvar Østreim Kjellfrid Lyngroth vara Nidarhall: Sigbjørn Lauvrak leder Anne Berit Mykland nestleder Sigrid Aastveit Ingalill Andersen vara Enstemmig vedtatt PS 08/6 Høringsforslag. Regionplan Agder Kommunestyret tar det vedlagte høringsforslaget til orientering.

6 Vedtak / Innstilling Kommunestyret Forslaget til vedtak fra Nils Haugaas: Kommunestyret er skeptisk høringsforslaget til regionplan Agder Vedlagte høringsforslag tas til orientering. Forslag til vedtak fra Fremskrittspartiet: Froland kommune tar det foreliggende høringsforslag til orientering. Kommunen vil på et senere tidspunkt eventuelt komme tilbake med en utdypende høringsuttalelse. Fremskrittspartiets forslag er vedtatt med 13 mot 4 stemmer. PS 08/7 Oppnevning av arbeidsutvalg Frolands Verk Kultursenter, hovedbygning. Det oppnevnes en arbeidsgruppe på 3 personer. Arbeidsgruppen blir på følgende personer: Torbjørn Andersen - leder Yngvar Venemyr - John Willy Kaldal - Ingunn Fjærbu Roppestad - vara Enstemmig vedtatt PS 08/8 Salg av Tiurveien 14, gnr.14, bnr.49 i Froland Froland kommune selger eiendommen Tiruveien 14, gnr.14, bnr.49, i Froland kommune til John Thang Tam Mang for kr Omkostninger ved kjøpet som dokumentavgift og tinglysningsgebyr betales av kjøper. Vedtak Kommunestyret : Utsettelsesforslag fra Torgeir Oveland (Sp) enstemmig vedtatt. Forslag fra Torgeir Oveland, SP:

7 Huset selges for kroner Huset overtas i den stand det er på overdragelsestidspunktet. Vedtatt med 14 mot 3 stemmer Forslag fra Fremskrittspartiet, ved Andersen: Huset legges ut på det frie markedet. Nåværende leietagere kan by på boligen på lik linje med alle andre. Rett utskrift: Froland 14.januar 2008 Marin Castberg

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Storfjord rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 09:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder STSP Tor

Detaljer

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. FROLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.03.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnr Innhold U.off.

Møteprotokoll. Saksnr Innhold U.off. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 19.02.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Ordfører

Detaljer

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO.

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.06.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45

Møteprotokoll. Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Møteprotokoll Kommunestyret 4.3.2014 Behandlede saker: PS 7-17/14 FO 1/14 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-19.45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 60 40 / 930 52 149 eller Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Møteprotokoll Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer