Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Kallvassdammen i Rana kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Kallvassdammen i Rana kommune"

Transkript

1 Rana kommune Postboks MO I RANA Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Morten Henrik Kielland Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Kallvassdammen i Rana kommune Statkraft Energi AS har søkt NVE om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Kallvassdammen. Planen viser de ulike anleggsområdene og hvilke permanente og midlertidige inngrep prosjektet vil medføre. Det er også gjort rede for avbøtende natur- og landskapsmessige tiltak som planlegges utført. Anleggsarbeidene er planlagt startet opp i april 2015 og vil pågå frem til november NVE legger planene ut til offentlig ettersyn fordi Eldre vassdragsanlegg med konsesjon skal ombygges Prosjektet er underlagt vilkår i Reguleringsbestemmelser for statsregulering av Bjerka Plura, fastsatt i kgl. resolusjon NVE er tilsynsmyndighet for vannkraftanlegg og skal i henhold til konsesjon godkjenne detaljplan for miljø og landskap før arbeidene kan ta til. NVE vil videre føre tilsyn med at utbyggingen skjer i henhold til godkjent plan. Vassdragsanlegg med konsesjon etter vassdragslovgivningen er i medhold av forskrift om byggesak 4.3 unntatt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Detaljplanen for miljø og landskap skal imidlertid være avklart i forhold til kommuneplanens arealdel eller eventuelle gjeldende reguleringsplaner. Det gjøres oppmerksom på Miljøverndepartementets lovkommentar til plan- og bygningslov 19.2 der departementet konkluderer med at vilkåret for å gi dispensasjon alltid vil være tilstede for tiltak som har endelig konsesjon etter vannressursloven, vassdragsreguleringsloven eller energiloven. Vi ber Rana kommune om å legge to eksemplarer av detaljplanen for miljø og landskap for Rehabilitering, dam Kallvatn ut til offentlig ettersyn på kommunehuset/rådhuset i Mo i Rana. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager) mens det andre ikke må fjernes fra utleggingsstedet. Ev. innspill til planarbeidet må innen sendes skriftlig til: NVE Region-Midt, Trekanten, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller eller elektronisk til E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

2 Side 2 Det bes om at kopi av uttalelser også sendes til Rana kommune. For at kommunen skal få tid til å behandle saken etter at ev høringsuttalelser foreligger, gis kommunen egen svarfrist til seinest innen Som en del av NVEs behandling blir uttalelser eller deler av uttalelser referert i utgående brev. Det er derfor ønskelig å få teksten elektronisk. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger om planen eller de forskjellige tiltakene, kan Torbjørn Torgnes hos Statkraft Energi kontaktes på tlf Spørsmål vedrørende NVEs behandling kan rettes til Morten H. Kielland på tlf Med hilsen Øyvind Leirset seksjonssjef Morten Henrik Kielland senioringeniør Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Vedlegg: Rehabilitering, dam Kallvatn. Detaljplan landskap og miljø Arealbruksplan datert Kopi: Fylkesmannen i Nordland Ildgruben reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 27, Nordland Nordland fylkeskommune Statkraft AS Statkraft Energi AS v/torbjørn Torgnes

3 E Midl. gjenfylling,adkomst damkrone 0(7(5 0c/( $ :1250

4 Rehabilitering, dam Kallvatn. Detaljplan, landskap og miljø.

5 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL MED REHABILITERINGEN FORMÅL MED DETALJPLANEN FOR MILJØ OG LANDSKAP OM ANLEGGSEIER ORGANISERING OM ANLEGGET LOKALISERING OG EKSISTERENDE SITUASJON GENERELL LANDSKAPSBESKRIVELSE FLOM- OG SKREDFARE FORHOLDET TIL ANDRE MYNDIGHETER Plan- og bygningsloven Verneområder Kulturminner ANDRE FORHOLD Viktige naturtyper og rødlistearter INON BRUKERINTERESSER INNGREP DAGENS SITUASJON VANNSTAND BESKRIVELSE AV TILTAKET GENERELT FREMDRIFTSPLAN STYRENDE FORUTSETNINGER FRA KONSESJONEN PROBLEMOMRÅDER OG AVBØTENDE TILTAK Brukerinteresser tilgang på parkering og båtutsett Brukerinteresser reindriftsnæringa FORHOLD TIL FORURENSNINGSLOVEN ANLEGGSDELER Grenser for planlagte inngrep og håndtering av toppmasser Påbygning av nedstrøms skråning Heving av tetningskjerne Etablering av kronevern Arbeider på oppstrøms skråning Stabilisering av overløpsterskel, sprengbart felt Forsterkning sprengbart felt Stabilisering av vangemur Demontering og flytting av hus for vannstandsmåling Nytt lekkasjemålehus Ny flomvoll nedstrøms damtå Veier, riggområder og mellomlagring av masser Verna områder Utvidelse av steinbrudd Terrengarbeider i forbindelse med steinbrudd og massedeponi Utbedring av kanal til flomløp Tilrettelegging for naturlig innvandring av vegetasjon IK-VASSDRAG KILDER VEDLEGG... 32

6 3 1 Sammendrag Kallvassdammen i Rana kommue, tilhørende Statkraft Energi AS, planlegges rehabilitert. Hovedtiltakene omfatter utslaking og plastring av dammens nedstrøms skråning, heving av dammens tetningskjerne og nivå for topp dam samt etablering av et nytt kronevern. I tillegg vil deler av flomvoll på nedstrøms side av dammen erstattes og erosjonssikres og nytt lekkasjemålehus etableres. Betongkonstruksjonene som utgjør dammens flomløp vil også forsterkes. Arbeidene planlegges utført i perioden Rapporten beskriver hvordan planlagte rehabiliteringsarbeider forholder seg til blant annet andre myndigheter, verneområder, rødlistearter og kulturminner. Videre beskriver den hvordan miljø og landskapshensyn er tenkt ivaretatt gjennom rehabiliteringen av Kallvassdammen.

7 4 2 Innledning 2.1 FORMÅL MED REHABILITERINGEN Rehabiliteringsarbeidene har til hensikt å sette dammen i stand slik at den tilfredsstiller krav i Damsikkerhetsforskriften med tilhørende retningslinjer og veiledere. 2.2 FORMÅL MED DETALJPLANEN FOR MILJØ OG LANDSKAP Detaljplanen for miljø og landskap for rehabiliteringen av Kallvassdammen legger rammer for hvordan inngrep i landskapet skal utføres. Målet er at inngrep bare skal skje der det er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Planen skal gi anleggsarbeiderne en forståelse for viktige sammenhenger mellom hvordan deres arbeid utføres og hvordan anlegget vil fremstå både i anleggsperioden og etter ferdigstillelse av anlegget. Alle som skal arbeide på anlegget skal ha en innføring i planen, dens intensjoner og de rammene den setter for anleggsarbeidet. Byggherrens prosjektleder er ansvarlig overfor NVE og Rana kommune for at planens retningslinjer og avgrensninger overholdes. Byggeleder er byggherrens representant på anlegget. Denne rapporterer til prosjektleder. Byggeleder har ansvaret for at arbeider på anlegget skjer i henhold til arealbruksplanen. Entreprenørens anleggsleder på anlegget skal sørge for at alle som arbeider på anlegget, både egne ansatte og alle underleverandørers ansatte, har nødvendig kunnskap om innholdet i detaljplanen for miljø og landskap. Entreprenøren skal, sammen med byggherrens byggeleder, merke fysisk i terrenget utsatte arealer som ikke skal berøres ved transport, lagring eller annen anleggsaktivitet. NVE kan komme med ytterligere pålegg og skjerpelser til hvordan inngrep og terrengarrondering skal utføres etter at arbeidet er igangsatt. Byggherrens prosjektleder plikter umiddelbart å gi slik informasjon videre til entreprenøren.

8 5 2.3 OM ANLEGGSEIER Konsesjonær Navn: Statkraft Energi AS Tlf: Kontaktperson: Torbjørn Torgnes Tlf: Kommune Rana Fylke Nordland Konsesjon Kgl. res. 12. oktober Vassdragsnr. 156.Z Tiltakets navn Kallvassdammen Organisasjonsnr. NO Adresse Lilleakerveien 6, Postboks 200 Lilleaker, 0216 Oslo Kontaktinformasjon byggefase Kontaktperson: Torbjørn Torgnes Tlf: Prosjektleder byggefasen: Torbjørn Tlf: Torgnes Byggeleder: NN Tlf: Fagkompetanse Tlf: miljø og landskap: Bjørn Grane Kontaktinformasjon driftsfase Kontaktperson: VTA Vidar Bolle Tlf: Vedlikeholdsleder Kraftverksgruppe Tlf: Rana: Sturla Lenningsvik Fagkompetanse Tlf: miljø og landskap:bjørn Grane Tilsynsperson/oppfølging Tlf: miljø og landskap:bjørn Grane Sikkerhetsklasse Konsekvensklasse 4

9 6 2.4 ORGANISERING Anleggseier: Prosjektleder: Oppdragsleder: Byggeleder: Faglig støtte natur og miljø: Hovedentreprenør: Statkraft Energi AS Torbjørn Torgnes Stein Arne Kristiansen Ikke fastsatt Miljøkoordinator:Bjørn Grane Ikke fastsatt. Byggherre: Statkraft Energi Prosjekterende: Multiconsult Richard Duncumb OL: Stein Arne Kristiansen Byggherrens representant: PL: Torbjørn Torgnes HS Rådgiver: Jens C Opdahl KP: Multiconsult v/ Roy Whittall Lokalt Verneombud Statkraft: NN Fagkompetanse miljø- og landskap: Bjørn Grane Byggeleder: NN Damkontrollør: NN Bygg entreprenør Hovedbedrift samordning Ikke valgt Underentreprenør 2.5 OM ANLEGGET Kallvassdammen er en 49 m høy, 400 m lang steinfyllingsdam med tetningskjerne av morene, som demmer opp Kallvatnet ved utløpet til elva Plura. Magasinet fungerer som et overføringsmagasin for Rana Kraftverk, med overføring via Akersvatnet. Dammen ble bygget i perioden og har gjennomgått rehabilitering i 1977 og Høyeste regulerte vannstand for Kallvatn er på +564,0. Laveste regulerte vannstand for Kallvatn er på +521,0. Reguleringhøyden er på 43,0 m. Kallvassdammen er plassert i konsekvensklasse 4, jf. vedtaksbrev fra NVE datert For å møte krav i Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (Damsikkerhetsforskriften) må dammen rehabiliteres.

10 7 3 Lokalisering og eksisterende situasjon 3.1 GENERELL LAN DSKAPSBE SKRIVELSE Kallvassdammen ligger i vestre ende av Kallvatnet i Rana kommune, Norland fylke. Tiltaksområdet er ca. 41 km i kjøreavstand fra nærmeste by, Mo i Rana. Figur 1 Norgeskartet viser tiltakets plassering, kartutsnittet til høyre viser beliggenhet i forhold til Mo i Rana. Kallvassdammen ligger i he n hold til nasjonalt referansesystem for landskap i landskapsregion 35, Låglandet i Norland og Troms (Puschmann, Skog og landskap). Detter er e n samlegruppe for l av alpine fjellområder i innlandet. Figur 2 Kallvassdammen ligger i det lågalpine fjellområdet, sørøst i Nordland. Her sett nedstrøms dam. Ved Kallvatnet er hovedformene betydelig avrund et i en veksling mellom paleiske fjellformer, vidder og åser. Overflaten er bart fjell eller med tynt løsmassedekke. Nærområdet rommer noen av landets største grotter. Kallvatnet er hovedelementet i landskaps bildet. Det er flere mindre bekker som renner ned fra åssidene, men disse blir mindre synlige i det store bildet. Kallvassdammen er oppdemmet og derfor vil store snømengder medføre store variasjoner i vannstand avhengig av årstid og snøsmelting. Området er normalt snødekt fra oktober til mai. Snøflekker henger igjen på de nærliggende åsryggene langt utover sommeren.

11 8 Figur 3 Kallvatnet sett fra nordvest mot dam og brudd. Den avrundede toppen og fjellsiden ned fra Saufjellet er jevn med rolig grønt preg. I siden ned mot selve dammen ligger flere brattere vegetasjonsløse partier, som framstår som mørke striper. Dette er i en viss grad med på å kamuflere de mørke stripene forårsaket av bruddet nederst i fjellsiden. Området er et snaumarksområde med frisk vegetasjon, hovedsakelig i form av vier og fjellbjørkeskog, ned mot vannet, der produksjonsevnen er av lav bonitet og i hovedsak impediment. (Den har med andre ord mindre planteproduksjonsevne enn det som kreves til å nå opp i laveste klasse i en bonitetsskala) Figur 4 Reetablering av vegetasjon rundt tidligere inngrep Figur 4 viser at vegetasjon i form av vier og fjellbjørk kan reetableres over HRV. Her ved oppfylt parkeringsareal sør for dagens steinbrudd. Parkeringsarealet er anlagt inn mot fine terrengformasjoner i sør. 3.2 FLOM- OG SKREDFARE Prosjektområdet er ikke utsatt for flom- eller skredfare. Aller ytterste del i østre kant av området som er aktuelt for utvidelse av steinbrudd er markert på NVEs aktsomhetskart for snøskred. 3.3 FORHOLDET TIL ANDRE MYNDIGHETER Plan- og bygningsloven Rana kommunes arealdel til kommuneplanen for viser at Kallvatnet hovedsakelig ligger innenfor LNF1 som vil si at spredt bebyggelse ikke er tillatt. På den nordøstlige siden av vannet ligger det to byggeområder for bolig, industri og fritidsbebyggelse. Dette er områder med krav om reguleringsplan/områder der gjeldende plan opprettholdes, Ref. Reguleringsplan nr. 604 og 605 (Rana kommune 2013). Som kan sees på kartet under, med tiltaksområdet markert med rød sirkel, ligger tiltaksområdet utenfor de nevnte områdene i nordøst.

12 9 Figur 5 Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel (Rana kommune 2013) Verneområder Det ligger ingen verneområder i nærheten av Kallvassdammen Kulturminner Det er ikke gjort funn av kulturminner i umiddelbar nærhet til nytt steinbrudd på vestsiden av Kallvatnet. Det nærmeste funnet er Storbekkmoen, et tjærebrenningsanlegg fra etterreformatorisk tid (med uavklart vernestatus), s o m ligger ca. 8-9 km nord for Ka llvassdammen og eksisterende steinbrudd (Miljødirektoratet 2014). Figur 6 Kulturminner i nærheten av Kallvatnet (Miljødirektoratet 2014). Det er viktig å huske på den generelle aktsomhets - og meldeplikten etter kulturminnelovens 8. Hvis det kommer fram noe som kan være et fredet kulturminne under anleggsarbeidene skal arbeidene umiddelbart stoppes og aktuelle instanser skal varsles.

13 ANDRE FORHOLD Viktige naturtyper og rødlistearter Det ligger en viktig naturtype, en grotte/gruve (Jordbrugrotta Sprutforsområdet), nordvest for anleggsområdet. Dette er et kalksteinsområde med flere vakre grotter. Denne naturtypen er ikke undersøkt med hensyn til verdi i biologisk mangfoldsammenheng (Miljødirektoratet 2013a). Figur 7 Funn av viktig naturtype nordvest for steinbruddet (Miljøstatus i Norge 2013). Det er registrert flere rødlistearter i nærområdet. De fire som er nærmest anleggsområdet, ringet rundt med svart på kartet under, er grynsildre (flerårig urt fjellplante som er nært truet) i vest og jerv (sterkt truet), gaupe (sårbar) og myrhauk (sårbar) i nord (Miljødirektoratet 2014). Figur 8 Rødlistearter i området (Miljødirektoratet 2014).

14 INON Kallvassdammen-området ligger nært opp mot inngrepsfri natur (INON), men utbyggingen vil ikke påvirke INON-områdene. Figur 9 INON-kart over området (Miljødirektoratet 2013b). 3.5 BRUKERINTERESSER Det er to beitelag i nærområdet, Lappfjellet beitelag og Ranen beitelag. Lappfjellet beitelag er et sauelag, mens Ranen beitelag er et blandingslag av sau/lam og storfe. Som kan sees av Figur 10 ligger disse beitelagene i en viss avstand fra steinbruddsområdet (Skog og landskap 2013). Figur 10 Beitelag for sau/lam og storfe i nærområdet (Skog og landskap 2013).

15 1 2 Ildgruven reinbeitedistrikt har et trekkområde rett nedstrøms fo r dammen. Det er etablert dialog mellom kr aftverksgruppe Rana og reinbeitedistriktet, og det avholdes kontaktmøte to ganger i året. Området rundt Kallvassdammen blir i sin helhet nyttet som beite for rein gjennom det meste av året. Til dette har reinen flere bevegelseslinjer i omr ådet, som vist i figuren under. Figur 11 Kartfiguren viser trekklei (svart) og drivningslei/flyttlei (gul) for rein i området rundt Kallvatnet 3.6 INNGREP DAGENS SITU ASJON Bebyggelsen i regionen består hovedsakelig av hytter. E n stor del av disse ligger langs Kallvatnet, inne i den lunende bjørkeskoge ned mot vatnet. Hyttene er i hovedsak lokalisert øst for ryggen ned fra Tolvtua til Siriheimen, som er en visuell barriere fra området i forhold til damsted med steinbrudd. Et anne t hyttefelt ligger vest for Fiskarneset. Dette er og så skjermet for innsyn i forhold til inngrepa. D et ligger é n hytte nordvest for dammen, nedenfor Nord Revatinden. Der er eksponering av bruddet er større. Figur 12 Kartet viser større hytteområder ved Kallvatnet.

16 13 Figur 13 Steinbrudd sett fra nordsiden av vannet med dammen i høyre bildekant. Her vist ved vannstand 549,5. Det følger en vei inn Plurdalen til parkering ved Kallvassdammen. Denne utgjør adkomst til vestsiden av dammen, men det er ingen adkomstvei til damkrona. Tidligere adkomst til damkrona gikk i fremkant av overløpet i nivå under HRV, men denne er i dag avskåret av en utsprengt kanal til nødtappeløpet. Det er lagt opp vei til båtutsettet i fremkant av overløpsterskelen. Selve dammen er en løsmassedam, med damsider i plastringsstein og kronehøyde på kote 569,5, med et fribord på 5,5 m over HRV på 564. LRV ligger på kote 521, hvilket gir en reguleringssone på opp mot 43m. Denne har oftest en betydelig visuell virkning. Flomavledningen ved Kallvassdammen skjer over et fritt overløp i betong, i nivå med HRV på kote 564 moh, utformet i en bue med samlet lengde 96m. I tillegg utgjør steinbruddet sørøst for dammen et betydelig inngrep. Fyllingsmasser til den opprinnelige dammen ble tatt fra brudd ved damstedet. I dag utgjør deler av steinbruddet tilstrømningsområdet i fremkant av overløpet. Det meste av steinbruddet er plassert under HRV, men likevel på en høyde som relativt ofte er godt synlig i snøfrie perioder.

17 VANNSTAND Med hensyn til synlighet vil snøen dekke og i stor grad kamuflere de synlige inngrepene over store deler av året (november-mai). Vannstand i Kallvatnet basert på data fra NVE sitt målemerke er vist i Figur 14 Når vi ser på vannstandsdataene for Kallvatnet, stiger vannstanden med snøsmeltingen. Denne starter forsiktig i april med rask stigning i mai, da vannstanden gjerne stiger med ca. 12m. I perioden juni-desember, ligger gjennomsnittlig vannstand over 550. I juli-oktober, de månedene der aktiviteten i området er størst samtidig som at inngrep er synlige, ligger dette snittet jevnt på 556,5. Vannstanden kommer unntaksvis, med flere års mellomrom opp mot HRV. Ser man på 15-persentilen ligger snittet i perioden juli-oktober på ca Figur 14 Figuren viser vannstand i Kallvatnet gjennom året, med måledata fra (data fra NVE s målemerke )

18 15 4 Beskrivelse av tiltaket 4.1 GENERELT Hovedtiltakene ved rehabiliteringen omfatter utslaking og plastring av dammens nedstrøms skråning, heving av dammens tetningskjerne og nivå for topp dam samt etablering av et nytt kronevern. I tillegg vil deler av flomvoll på nedstrøms side av dammen erstattes og erosjonssikres og nytt lekkasjemålehus etableres. Betongkonstruksjonene som utgjør dammens flomløp vil også forsterkes. Arbeidene planlegges utført i perioden Oversiktstegning over tiltakene finnes som vedlegg A til rapporten. 4.2 FREM DRIFTSPLAN Foreslått fremdriftsplan for arbeidene er vist i figuren under. Figur 15 Fremdriftsplan for tiltaket I pågående samtaler med entreprenør vurderes muligheten for å ferdigstille anlegget innenfor en sesong. Dette vil i så måte kreve tidlig oppstart, helst i uke 12. Dersom behandling av saken medfører en forsinkelse i forhold til dette bes om en vurdering og tilbakemelding på hvor vidt forberedende arbeider kan startes opp før godkjenning a v planen foreligger. Dette gjelder tidkrevende arbeid som snørydding, opprigging og avdekking av vrakmasser i eksisterende steinbrudd. Å korte inn anleggsperioden anses å være av vesentlig betydning for brukere av området, eksempelvis hytteeiere. 4.3 STYRENDE FORUTSETNINGER FRA K ONSESJONEN Siden dette ikke er en ny dam, men en dam som skal rehabiliteres, er dette punktet ikke beskrevet i detaljplanen for miljø og landskap. Magasinet planlegges kjørt som normalt under anleggsperioden. 4.4 PROBLEM OM RÅDER OG AV BØTEN DE TILTAK Brukerinteresser tilgang på parkering og båtutsett Dagens parkeringsareal i overkant av eksisterende steinbrudd erstattes med et tilsvarende areal som blir lagt på nivå +564,5, 0,5 m over HRV. Dagens parkeringsareal er på omtrent 500 m 2, nytt parkeringsareal blir opp mot 1000 m 2. Plassering av et nytt parkeringsareal er vist i arealbruksplan i vedlegg B. Eksisterende båtutsett vil trolig benyttes som anleggsvei under arbeidene, og vil beholde samme funksjon som i dag når arbeidene er ferdigstil t. En trasé for et alternativt nytt båtutsett er vist i arealbruksplanen. Alternativet følger tilbakefylling i underkant av bakre skjæring av steinbruddet ut mot ytterkant av

19 16 anleggsgrensen i øst. Herfra kan en ny trasé eventuelt forlenges videre sør-vestover ned i magasinet i en tilpasning på fjell på Statskogs eiendom. Traseen tilpasses med fylling inn mot underkant av skjæringen. Statkraft har etablert dialog med Rana Kommune angående tilgang til eksisterende parkeringsareal og båtutsett gjennom anleggsperioden. Det er sannsynlig at man vil stenge av anleggsområdet for publikum i hele anleggsperioden. Det eksisterer et annet båtutsett for Kallvatn, som er lokalisert i enden av Fv357 Grønnfjelldalsveien, ca. 30 km opp fra Storforshei. Det alternative båtutsettet ligger ca. 9 km unna anleggsområdet i luftlinje over magasinet. Figur 16 Til pasning av steinbrudd, areal for parkering og båtutsett Brukerinteresser reindriftsnæringa For å lette fremkommelighet for rein vil høye brøytekanter tas ned i korridorene for trekk og driving/flytt (som vist i Figur 11). Tidligere deponerte vrakmasser ved flomvoll nedstrøms dam er et problem for reinen ved at klovene kiler seg fast i steinmassene. Disse massene vil ved renovering av dammen bli fjernet i sin helhet. 4.5 FORHOLD TIL FORURENSNINGSLOVEN I anleggsfasen skal avfallshåndtering og tiltak mot forurensing være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Statkraft vil besørge forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Det legges opp til at alt avfall fjernes og bringes ut av området. Dette vil ikke bli tillatt deponert på stedet. I anleggsperioden er faren for forurensing i hovedsak knyttet til fjell- /gravearbeid, sanitæravløp ved brakkerigg og transport, oppbevaring og bruk av olje, annet drivstoff og kjemikalier. Søl eller større utslipp av olje og drivstoff kan få negative miljøkonsekvenser. Olje og drivstoff vil lagres slik at volumet kan samles opp dersom det oppstår lekkasje. Drivstofftank skal stå i et kar. Smøreolje oppbevares i en tørr container. Videre legges det opp til at det finnes oljeabsorberende materiale som kan benyttes hvis uhellet er ute. Forhold som berører sanitær og avfall vil bli ivaretatt i henhold til gjeldende regelverk. Det er forutsatt at gråvann infiltreres lokalt eller samles på tett tank, mens kloakk samles på tett tank. Spilloljer samles på tett tank. Alt avfall transporteres ut av området og leveres godkjente mottak. Arbeidene i steinbruddet vil kunne gi en risiko for forurensning til magasinet. Kallvatn overføres til Akersvatn, som er drikkevannskilde for Mo i Rana. Arbeidene vil foregå i nærhet til inntaket til overføringstunnelen, og et alvorlig utslipp ved anleggsområdet vil derfor kunne påvirke vannkvaliteten i Akersvatn. Akersvatn er et stort magasin med overflateareal på 42 km 2, og utløpet av overføringstunnelen er lokalisert 8 km unna inntaket for drikkevannsforsyningen. Et eventuelt utslipp fra anleggsområdet ved Kallvassdammen vil ha en betydelig fortynning før dette eventuelt når inntaket for drikkevannsforsyningen. Tanking og reparasjon av utstyr på anlegget vil utføres på nedstrøms side av overløpsterskelen for å redusere risikoen for utslipp til magasinet. Det vil stilles krav til entreprenøren for beredskap for håndtering av forurensning ved lekkasjer, maskinhavari o.l.

20 ANLEGGSDELER Grenser for planlagte inngrep og håndtering av toppmasser Grenser for planlagte inngrep er vist på arealbruksplanen (vedlegg B). Kartet viser avgrensing for både permanente og midlertidige inngrep. Etter endt anleggsfase skal alle midlertidige inngrep tilbakeføres og arronderes. Alle berørte områder skal gis en god overgang mot tilliggende terrenget og landskapet rundt inngrepsområdet. Toppsjiktet innenfor anleggsgrensen skal tas av og legges til sides før anleggsarbeidene starter. Det legges ut fiberduk i forkant slik at man ikke blander undergrunnsmasser og toppjord. Toppmasser lagres nær de områdene de tas ut fra. For å unngå kompaktering skal massene plasseres i ranker med maks høyde 2 meter. Toppsjiktet legges tilbake etter ferdig arrondering. Hvis toppsjiktet som tas av og legges til sides ikke er tilstrekkelig til å dekke hele arealet innenfor anleggsgrensen skal toppsjiktet jevnt fordeles utover slik at alle berørte områder er dekket. Toppsjiktet skal ikke komprimeres når det legges tilbake Påbygning av nedstrøms skråning Dammens nedstrøms skråning skal bygges på, og gis en helhetlig helning på 1:1,6 fra krone til damtå. Helningen er den samme som for eksisterende oppstrøms skråning. Eksisterende helning for dagens nedstrøms side er på 1:1,4. Skråningen skal plastres, og legges med blokkstein i internt forband. Figur 17 Visualisering av påbygd nedstrøms skråning. Før arbeidene startes avdekkes nedstrøms damtå til fjell, som fundament for nye fyllingsmasser. En ny skråning med helning på 1:1.6 og minimum påbygningsbredde på 5 m i øvre del vil gi en ny plassering av damtåa omtrent 9 m utenfor dagens damtå. Skråningen utføres i en jevn helning, uten etablering av bermer Heving av tetningskjerne Dammens tetningskjerne planlegges hevet med bruk av betongelementer. Det vil være behov for å avdekke store deler av damtoppen for å kunne heve tetningskjernen. Arbeidene vil kreve avdekking av omtrent m 3 masser, og vil kunne gjøres etappevis. Areal rundt eksisterende steinbrudd nyttes som midlertidig deponi. Overskuddsmasser ved prosjektets slutt samt tidligere deponerte masser ved damtåa, plasseres og tilpasses i underkant av skjæringene i bruddet for å ta ned den visuelle høyden av disse. Etter utplassering av betongelementer fylles det tilbake med masser i damtoppen, og det etableres et kronevern med plastret stein med samme uttrykk som nedstrøms skråningsvern.

21 Etablering av kronevern Etter utplassering av betongelementer over tetningskjernen vil det tilbakefylles med egnede masser i damtoppen og nytt kronevern etableres. Nivå for t opp dam vil heves 0, 5 m til kote +570,0 for å tilfredsstille krav til fribord over HRV. Kronevernet legges ut som plastring i to sjikt, på samme måte som skråningsvern på nedstrøms side. Minimum volum på stein i ytre sjikt av kronevernet er satt til 1,0 m 3. Dette tilsvarer en typisk diameter på 1200 mm Arbeider på oppstrøms skråning Stein i kronevern ned til nivå HRV (kote +564,0) vil skiftes ut og nytt kronevern etableres. Det er også behov for fjerning og midlertidig lagring av masser i forbindelse med etablering av kronevern på oppstrøms side Stabilisering av overløpsterskel, sprengbart felt Det vil utf øres bolting av overløpsterskelen. Det settes bolter ø32 cc 0,90 m. Dette vil ikke ha noen visuell betydning for o mrådet Forsterkning sprengbart felt Det sprengbare feltet i overløpet vil forsterkes ved bruk av pålimte stålprofiler inn mot sidepilarene som støtter opp toppbjelken i plata i feltet. Disse vil ha en lengde på hhv 1,0 og 1,2 m og vil ikke være spesielt fremtredende. Se Figur 18 for skisse og Figur 19 for illustrasjon. Figur 18 Påliming av stålprofiler som opplager for plate i sprengbart felt. Tiltaket vil ha en svært begrenset synlighet.

22 Figur 19 Illustrasjon som viser de pålimte stålprofilene. 19

23 Stabilisering av vangemur Vangemur i dammens avslutning vil utvides med en bredde på omtrent 5 m for å kunne støtte opp nytt kronevern nedstrøms (se stiplet området på Figur 20). Dersom det avdekkes behov for forsterkningstiltak av eksisterende vangemur vil spesifisering av tiltak fremlegges for NVE etter at toppen av dammen er avdekket og baksiden inspisert. Figur 20 Utvidelse av vangemur. Stiplet linje viser nytt kronevern nedstrøms Demontering og flytting av hus for vannstandsmåling Huset for vannstandsmåling skal demonteres og flyttes, jf. arealbruksplanen (vedlegg B). Huset flyttes til området som er markert, men endelig plassering bestemmes på stedet. Det skal etterstrebes en plassering som gjør bygget lite synlig i landskapet. Figur 21 Hus for vannstandsmåling på nåværende sted.

24 Nytt lekkasjemålehus Nytt lekkasjemålehus etableres ved ny damtå nedstrøms dammen. Lekkasjemålehus etableres med vinterinngang for adkomst selv ved stor snømengder i området. Lekkasjemålehuset vil ha en grunnflate på ca. 10 m 2 og en høyde på ca. 5 m. Bygget er svært lite i forhold til dammen og de storskala landskapsformene og vil visuelt fremstå som relativt unnselig. NVEs miljøtilsyn skal ha anledning til å komme med innspill til og videre godkjenne plassering og utforming av nytt lekkasjemålehus. Plasseringen er lagt så langt inn mot fremtidig damtå som mulig uten at bygget blir til hinder for tilbakefylling inn mot damtåa. Det er avgjørende at dette arbeidet kan skje før lekkasjemålehuset ferdigstilles for eventuelt å kunne få anleggsperioden ned til en sesong. Figur 22 Venstre: Eksempel på utførelse av lekkasjemålehus, fra Finnkoidammen, Statkraft Energi AS. Høyre: Fotomanipulert bilde som viser hvor viktig fargebruk er for å dempe byggets visuelle virkning.

25 Ny flomvoll nedstrøms damtå Dagens flomvoll skal bygges om. Flomvollen vil bli 3-4 m høy, og erosjonssikres i fremkant med gabioner som fylles av stedlig stein. Bakfyllingen vil bestå av masser fra eksisterende flomvoll. Med stedlige masser, sett på avstand, vil ny flomvoll av gabioner ha tilsynelatende lik tekstur og farge som dagens flomvoll. Omfanget til gabionen blir betraktelig mindre enn det til eksisterende flomvoll. Når tidligere deponerte masser i området i tillegg renskes vekk, vil den lokale situasjonen bli betraktelig bedret. Figur 23: Eksisterende flomvoll på utsnitt fra modell Figur 24: Utsnittet fra modell er bearbeidet og viser fremtidig situasjon med gabion i forlengelsen av flomløpet, lekkasjemålehus og en opprensking av flomløpet i forhold til tidligere deponerte vrakmasser.

Oversending av revisjonsrapport, Svartisen kraftverk, Statkraft Energi AS avd. region Nord-Norge, Meløy kommune

Oversending av revisjonsrapport, Svartisen kraftverk, Statkraft Energi AS avd. region Nord-Norge, Meløy kommune Statkraft Energi AS - Narvik Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 26.10.2015 Vår ref.: 201504743-3 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport,

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Kvænangen kraftverk, Kvænangen kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Kvænangen kraftverk, Kvænangen kommune Kvænangen Kraftverk AS Bjørklysvingen 3 9152 SØRKJOSEN Vår dato: 25.08.2015 Vår ref.: 201305260-26 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal kommune

Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal kommune SundliKraft AS Sundli 7320 FANNREM Vår dato: 25.04.2016 Vår ref.: 201100799-38 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, Sundlikraft AS, Orkdal

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER Vår dato: 04.01.2016 Vår ref.: 201401002-70 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS,

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Skjomen statsregulering Statkraft Energi AS, Narvik kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Skjomen statsregulering Statkraft Energi AS, Narvik kommune Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 20.10.2016 Vår ref.: 201604516-2 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Trond Gunnar Blomlie Oversending av revisjonsrapport og

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 02.01.2018 Vår ref.: 201705701-4 Arkiv: 313 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Eline Nordseth Berg 22959210/enbe@nve.no

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting Fjelna kraftverk, Nordkraft AS, Hemne kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting Fjelna kraftverk, Nordkraft AS, Hemne kommune Nordkraft AS Postboks 55 8501 NARVIK Vår dato: 04.10.2017 Vår ref.: 201705653-3 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Pasvik Kraft AS, Sør-Varanger kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Pasvik Kraft AS, Sør-Varanger kommune Pasvik Kraft AS Buen 2 9912 HESSENG Vår dato: 21.10.2015 Vår ref.: 201505650-1 Arkiv: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alsaker Fjordbruk AS, avd. Fjon, Sveio kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alsaker Fjordbruk AS, avd. Fjon, Sveio kommune Vår dato: 23.02.2016 Vår ref.: 200804539-30 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Helge Asbjørn Daae Saksbehandler: Katarina Eftevand 22959515/kace@nve.no Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Landsem Plan & Bygg: jlansem(donline.no Vår dato: 2 6 APR. 2012 Vår ref.: NVE 201202923-2 rm/ome Arkiv: 323 Saksbehandler: Deres dato: Ole M. Espås Deres ref.:

Detaljer

Driftsplan Uttak av stein i Bognelvdalen på GBnr 6/1

Driftsplan Uttak av stein i Bognelvdalen på GBnr 6/1 Driftsplan Uttak av stein i Bognelvdalen på GBnr 6/1 Plandato: 04.09.2007 Saksnr.: 2007/1464-6 Revidert: Vassdragsnr.: 211.8Z Kommune: Alta NVE Region Nord Fylke: Finnmark Postboks 394, 8505 NARVIK Inngrepsnr.:

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Driva kraftverk, TrønderEnergi Kraft AS Oppdal og Sunndal kommuner

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Driva kraftverk, TrønderEnergi Kraft AS Oppdal og Sunndal kommuner TrønderEnergi Kraft AS Postboks 9481, Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606258-3 Arkiv: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport Luostejok kraftlag, Porsanger kommune

Oversending av revisjonsrapport Luostejok kraftlag, Porsanger kommune LUOSTEJOK KRAFTLAG SA Postboks 104 9711 LAKSELV Vår dato: 10.07.2017 Vår ref.: 201700816-9 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg 22959626/kgs@nve.no Oversending av revisjonsrapport

Detaljer

Ny adkomstveg Trofors. Oversendelse av tillatelser

Ny adkomstveg Trofors. Oversendelse av tillatelser Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Ellen Hoff Vår dato: 11.11.2015 Vår ref.: 201203690-156 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Willgohs 22959245/sowi@nve.no Ny adkomstveg

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: Usma Kraft AS organisasjonsnummer 995 839 865 Revisjonsdato: 17.11.2014 Sted: TrønderEnergi AS Medvirkende fra revidert enhet: Jan Olav Reistad, leder avdeling

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Salten Smolt AS, Bodø kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Salten Smolt AS, Bodø kommune Salten Smolt AS 8103 BREIVIK I SALTEN Vår dato: 19.02.2016 Vår ref.: 200805133-79 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Trond Gunnar Blomlie Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport - Tussa Energi AS

Oversending av revisjonsrapport - Tussa Energi AS Tussa Energi AS Langemyra 6 6150 ØRSTA Vår dato: 23.10.2015 Vår ref.: 201101257-13 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport - Tussa Energi AS

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport Statkraft Energi AS KVG Tokke Tokke kommune

Oversending av revisjonsrapport Statkraft Energi AS KVG Tokke Tokke kommune Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 30.11.2015 Vår ref.: 201505377-4 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Arendals Vasdrags Brugseierforening, Arendal kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Arendals Vasdrags Brugseierforening, Arendal kommune Arendals Vasdrags Brugseierforening Postboks 704 Stoa 4808 ARENDAL Vår dato: 29.06.2015 Vår ref.: NVE 201502806-5 tbm agb Arkiv: 317/ Saksbehandler: Deres dato: Anne Gunvor Berthling Deres ref.: 22 95

Detaljer

Rapport fra kontroll av innrapporterte opplysninger om damsikkerhet - Selbu Energiverk AS

Rapport fra kontroll av innrapporterte opplysninger om damsikkerhet - Selbu Energiverk AS SELBU ENERGIVERK AS Postboks 23 7581 SELBU Vår dato: 08.05.2017 Vår ref.: 201101207-8 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristoffer M. Skogseid Rapport fra kontroll av innrapporterte opplysninger

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alta kraftlag SA, Alta kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Alta kraftlag SA, Alta kommune Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 16.11.2015 Vår ref.: 201506034-3 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Trond Gunnar Blomlie Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Drammen kommune

Oversending av revisjonsrapport, Drammen kommune Drammen kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Vår dato: 08.05.2017 Vår ref.: 201105608-10 Arkiv: 437 5Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport, Drammen kommune

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Eigersund kommune

Oversending av revisjonsrapport, Eigersund kommune Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND Vår dato: 16.12.2015 Vår ref.: 201105863-6 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport, Eigersund kommune

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER Vår dato: 07.11.2016 Vår ref.: 201101014-10 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS

Detaljer

Dokumentnr.: 20140617 Dato: 2016 07 06 Rev.nr.: 0 Vedlegg Q1, side: 1 Vedlegg Q1 REDEGJØRELSE FOR SØKNADEN Innhold Q1 Redegjørelse for rammesøknad 2 Q1.1 Søknaden gjelder 2 Q1.2 Bakgrunn for søknaden 2

Detaljer

Inger Helene Waagaard Riddervold

Inger Helene Waagaard Riddervold TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 15.05.2017 Vår ref.: 201702022-7 Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Inger Helene Waagaard Riddervold 22959437/ihw@nve.no

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Småkraft AS Knutfoss kraftverk, Grong kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Småkraft AS Knutfoss kraftverk, Grong kommune Småkraft AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 19.10.2016 Vår ref.: 201604930-4 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Pernille Bruun Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport Guolasjåkka kraftverk, Kåfjord kommune

Oversending av revisjonsrapport Guolasjåkka kraftverk, Kåfjord kommune Troms Kraft Produksjon AS 9291 TROMSØ Vår dato: 19.10.2016 Vår ref.: 201002754-30 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjetil Greiner Solberg Oversending av revisjonsrapport Guolasjåkka kraftverk,

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Neptun Settefisk AS avd. Botnan, Namsos kommune

Oversending av revisjonsrapport, Neptun Settefisk AS avd. Botnan, Namsos kommune Neptun Settefisk AS Søren Thornæs vei 10 7800 NAMSOS Vår dato: 16.08.2016 Vår ref.: 201600468-5 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Morten Henrik Kielland Oversending av revisjonsrapport,

Detaljer

Glitrevannverket IKS DAM GLITRE REHABILITERING AV FLOMLØP OG FORSTERKING AV DAM. Byggetekniske arbeider. Vedlegg B

Glitrevannverket IKS DAM GLITRE REHABILITERING AV FLOMLØP OG FORSTERKING AV DAM. Byggetekniske arbeider. Vedlegg B Glitrevannverket IKS DAM GLITRE REHABILITERING AV FLOMLØP OG FORSTERKING AV DAM Byggetekniske arbeider Vedlegg B Orientering og omfang av prosjektet Vedlegg B Orientering Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon

Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon Revidert 23. februar 2010 Revidert 31. mars 2012 (tittel) Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon 1. Innledning... 2 1. Innledning... 2 1.1 Om

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA MAI 2015 KARLSØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE OPPDRAGSNR.

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Hemsil kraftanlegg, Hemsil kommune

Oversending av revisjonsrapport, Hemsil kraftanlegg, Hemsil kommune E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 OSLO Vår dato: 30.03.2016 Vår ref.: 201601691-5 Arkiv: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Johanne Kråkenes 22 95 97 63 / ajk@nve.no Oversending av revisjonsrapport,

Detaljer

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Kvikne-Rennebu Kraftlag SA 7391 RENNEBU Vår dato: "" Vår ref.: NVE 201303380-7 tbm/tos Arkiv: 317 /121 Saksbehandler: Deres dato: 3.6.2013/10.6.2013 Tore Olav

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.:

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.: Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO Vår dato: 02.05.2017 Vår ref.: 201702500-3 Arkiv: 611 Deres dato: 27.04.2017 Deres ref.: Torleif Håvi Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Statkraft Energi AS, Region Midt- Norge - Trollheim vedlikeholdsgruppe, Surnadal kommune

Oversending av revisjonsrapport, Statkraft Energi AS, Region Midt- Norge - Trollheim vedlikeholdsgruppe, Surnadal kommune Statkraft AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 15.12.2015 Vår ref.: 201506121-3 Arkiv: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Morten Henrik Kielland Oversending av revisjonsrapport, Statkraft

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU

KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU Beregnet til Klæbu kommune. Plan, eiendom og kommunalteknikk. Dokument type Rapport Dato 29. mai 2015 KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU UTREDNING LANDSKAP KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU LANDSKAP Revisjon

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Karmøy kommune

Oversending av revisjonsrapport, Karmøy kommune Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK Vår dato: 30.12.2015 Vår ref.: 201102924-5 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport, Karmøy kommune Vi

Detaljer

Deres ref.: /

Deres ref.: / Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 12.06.2014 Vår ref.: 201400345-3 Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 07.05.2014 Olav Haaverstad Deres ref.: 22959774 / 41679196 olah@nve.no1 Godkjenning

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: Ålmo Energi AS, org.nr. 988 411 043 Revisjonsdato: 27.05.2014 Sted: Hjemme hos Øyvind Espset Medvirkende fra revidert enhet: Revisjonsgruppe fra NVE Helge Aresvik,

Detaljer

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Vår dato: 10.11.2017 Vår ref.: 201708317-4 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Oversendelse

Detaljer

Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø

Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø Visualisering av situasjon langs vegtraséen og ved dammen før, under og etter anleggsperioden Forord I forbindelse med rehabilitering

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Oversendelse av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting Trøndersmolt AS, Åfjord kommune

Oversendelse av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting Trøndersmolt AS, Åfjord kommune Trøndersmolt AS v/anders Egil Aae Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201404353-16 Arkiv: 317 Saksbehandler: Deres dato: Pernille Bruun Deres ref.: 22 95 99 14 Oversendelse av revisjonsrapport og varsel om

Detaljer

021/16 Utval for tekniske saker og næring Plan Reguleringssak - Detaljregulering for utvidelse av Njølstad masseuttak

021/16 Utval for tekniske saker og næring Plan Reguleringssak - Detaljregulering for utvidelse av Njølstad masseuttak Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/16 Utval for tekniske saker og næring 01.03.2016 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 15/386-16/4887 Plan 1153 - Reguleringssak - Detaljregulering for utvidelse

Detaljer

Driftsplan for Stokkan steinbrudd

Driftsplan for Stokkan steinbrudd STOKKAN STEIN OG PUKK DA Driftsplan for Stokkan steinbrudd Del av eiendommen Stokkan, gnr. 55, bnr. 2 i Inderøy kommune Utarbeidet 01.12.2011, sist oppdatert 12.02.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Beliggenhet...

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Driftsplan Stokkjølen steinbrudd

Driftsplan Stokkjølen steinbrudd Driftsplan Stokkjølen steinbrudd Austad & Bjerknes AS Oktober 2014 Austad & Bjerknes AS Stokkjølen steinbrudd Driftsplan 2 Innholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Innledning...3 2.1. Beliggenhet, planområde...3

Detaljer

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Storheia transformatorstasjon - Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Storheia transformatorstasjon - Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 26.05.2015 Vår ref.: 201307847-25 Arkiv: 617 Deres dato: 14.12.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no Statnett

Detaljer

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke SmåkraftAS Postboks7050 5020BERGEN IngeborgLunde Vår dato:05.08.2015 Vår ref.: 201504423-3 Arkiv: 611 Deresdato:03.07.2015 Deresref.: IngeborgLunde Saksbehandler: GreteJohnsen 22959160/gaj@nve.no Småkraft

Detaljer

Driftsplan (uttaksplan) for steinuttak E6 Olsborg Heia

Driftsplan (uttaksplan) for steinuttak E6 Olsborg Heia Direktoratet for mineralforvaltning Pb. 3021 Lade 7441 Trondheim Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Ronny E. Jørgensen «Saksnr»- «Dokumentnr»

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport - Harstad Varmesentral, Statkraft Varme AS

Oversending av revisjonsrapport - Harstad Varmesentral, Statkraft Varme AS Statkraft Varme AS Postboks 2400 7005 TRONDHEIM Vår dato: 26.09.2016 Vår ref.: 201600690-8 Arkiv: 447 Deres dato: 22.09.2016 Deres ref.: Arvid Wisløff Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no Oversending

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: naturforvalter Arkiv: M16 Arkivsaksnr.: 15/272-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: naturforvalter Arkiv: M16 Arkivsaksnr.: 15/272-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: naturforvalter Arkiv: M16 Arkivsaksnr.: 15/272-14 TRØNDER ENERGI - DISPENSASJON FOR RIGGOMRÅDE OG ANLEGGSVEGER I HAMMARKLEIVA Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter:

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Kongsberg kommune tekniske tjenester

Oversending av revisjonsrapport, Kongsberg kommune tekniske tjenester KONGSBERG KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER Postboks 115 3602 KONGSBERG Vår dato: 30.06.2016 Vår ref.: 201100847-8 Arkiv: 437 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Kjeang Amdahl Oversending av revisjonsrapport,

Detaljer

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse Veileder til damsikkerhetsforskriften Melding om ulykke eller uønsket hendelse 1 2014 V E I L E D E R Veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Veileder

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Planendringssøknad Flateland kraftverk - NVEs innstilling

Planendringssøknad Flateland kraftverk - NVEs innstilling Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 201406345-7 Arkiv: 312 Deres dato: 22.01.2015 Deres ref.: Stephan Klepsland Saksbehandler: Eilif Brodtkorb 1 Planendringssøknad

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Sævareid Fiskeanlegg AS, Fusa kommune

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting, Sævareid Fiskeanlegg AS, Fusa kommune Sævareid fiskeanlegg AS 5645 SÆVAREID Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201203666-25 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Ole Per Schei Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Gyl Kraft AS, Tingvoll kommune

Oversending av revisjonsrapport, Gyl Kraft AS, Tingvoll kommune Gyl Kraft AS Fridtjof Nansens plass 6 0160 OSLO Vår dato: 03.11.2015 Vår ref.: 201505380-3 Arkiv: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Morten Henrik Kielland Oversending av revisjonsrapport, Gyl Kraft

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

Veidekke AS - melding om endring av utløp i Øvre Kvernhustjørn - Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane - høyring

Veidekke AS - melding om endring av utløp i Øvre Kvernhustjørn - Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane - høyring Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 08.04.2016 Vår ref.: 201600789-2 Arkiv: 311 Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Bård Andreas Selstad Ottesen 22 95 95 28 / baso@nve.no

Detaljer

Norsk Vind Energi AS Ipark Pb STAVANGER. Vår dato: Vår ref.:

Norsk Vind Energi AS Ipark Pb STAVANGER. Vår dato: Vår ref.: Norsk Vind Energi AS Ipark Pb. 8034 4068 STAVANGER Vår dato: 04.11.2016 Vår ref.: 201603097-11 Arkiv: 517 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Ane Næsset Ramtvedt aera@nve.no/22959458 Norsk Vind Energi

Detaljer

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Søknad 2016-03-16 JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Detaljer

Klassifisering av trykkrør

Klassifisering av trykkrør Klassifisering av trykkrør i ht forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg 4. Gjelder både eksisterende og planlagte anlegg. Det skal fylles ut ett skjema for hvert rør. Skjemaet besvares så komplett

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

DRIFTSPLAN. Storholen - midlertidig massetak. Andøy kommune. Region nord

DRIFTSPLAN. Storholen - midlertidig massetak. Andøy kommune. Region nord DRIFTSPLAN Storholen - midlertidig massetak Andøy kommune Region nord Driftsplan Storholen massetak Innhold 1 Planbeskrivelse... 2 Innledning... 2 Lokalisering av massetak... 3 2 Drift av massetak... 3

Detaljer

Søknad om Sørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring

Søknad om Sørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring Rødøy kommune 8185 VÅGAHOLMEN Vår dato: 19.12.2014 Vår ref.: 201300324-7, 201005798-18 og 201300170-11 Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tor Carlsen Auen Korbøl Ellen Lian Halten Søknad

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1055-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1 Lnr.: 8385/15 Arkivsaksnr.: 15/ OMBYGGING AV DAM HORNSJØ - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Saksframlegg. Ark.: GNR 238/1 Lnr.: 8385/15 Arkivsaksnr.: 15/ OMBYGGING AV DAM HORNSJØ - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksframlegg Ark.: GNR 238/1 Lnr.: 8385/15 Arkivsaksnr.: 15/1697-3 Saksbehandler: Gudmund Forseth OMBYGGING AV DAM HORNSJØ - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedlegg: 1. Sweco Norge AS Dam Hornsjø

Detaljer

Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA

Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA 1 Akersvassdammen Plass for bilde - Velg Sett inn Bilde Oversiktsbilde før rehabilitering 2 Tekniske data Byggeår 1964-1967 Klasse Volum dam

Detaljer

D RIFTSPLAN Rokkberget masseuttak

D RIFTSPLAN Rokkberget masseuttak D RIFTSPLAN Rokkberget masseuttak Kommune: Steinkjer Driftsselskap: TG Grus AS Planlegger: Trønderplan AS Dato: 17.11.15 2 DRIFTSPLAN ROKKBERGET MASSEUTTAK INNHOLD 1. TILTAKET........... 3 1.1 TILTAKSBESKRIVELSE...

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering. Kapittel:

Norconsult AS Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering. Kapittel: Prosjekt: Uladammen Sel kommune Side 00-1 X2 Kontosummering X2.1 Prissammendrag Kapittel: kr 1 Rigg og drift... 2 Regningsarbeider... 4 Grunnarbeider... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Detaljplan Plandato: 02.11.2010 Saksnr.: 200704890, 20060609 Revidert: Vassdragsnr.: 139.A6 Kommune: Overhalla NVE Region Midt-Norge Fylke:

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport - Sunndal Energi Kf

Oversending av revisjonsrapport - Sunndal Energi Kf Sunndal Energi Kf Mongstugata 9 6600 SUNNDALSØRA Vår dato: 28.09.2016 Vår ref.: 201600691-6 Arkiv: 447 Deres dato: Deres ref.: Geir Sæther Saksbehandler: Amir Messiha ame@nve.no/98044707 Oversending av

Detaljer

O/U* 1MW >1MW - 5MW >5MW - >10MW Sum Antall kraftverk

O/U* 1MW >1MW - 5MW >5MW - >10MW Sum Antall kraftverk Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 24.11.2014 Vår ref.: 201401786-5 Arkiv: 526 Deres dato: Deres ref.: U.off.: Offl 15, 1.ledd Saksbehandler: Anton Jayanand Eliston Svar

Detaljer

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Roan transformatorstasjon - Roan kommune, Sør-Trøndelag fylker

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Roan transformatorstasjon - Roan kommune, Sør-Trøndelag fylker Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 26.05.2015 Vår ref.: 201307847-24 Arkiv: 617 Deres dato: 14.12.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no Statnett

Detaljer

NVEs uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel Vågan kommune

NVEs uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel Vågan kommune Fylkesmannen i Nordland Statens Hus 8002 BODØ Vår dato: 05.10.2016 Vår ref.: 201304863-6 Arkiv: 323 Deres dato: 23.06.2016 Deres ref.: 16/8959 Saksbehandler: Eva Forsgren 22959616/efor@nve.no 1 NVEs uttalelse

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Statkraft Energi AS fornying av dammer i Svorka reguleringsområde i Surnadal kommune - godkjenning av detaljplan for miljø og landskap

Statkraft Energi AS fornying av dammer i Svorka reguleringsområde i Surnadal kommune - godkjenning av detaljplan for miljø og landskap Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 28.05.2015 Vår ref.: 201404265-11 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Pernille Bruun 22959914/pbr@nve.no Statkraft Energi AS

Detaljer

Sørfold kommune Sørfold kommune

Sørfold kommune Sørfold kommune Sørfold kommune Sørfold kommune NVE Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/599 Eirik Stendal, 756 85362 01.07.2016 Kommunal behandling Småkraftverk

Detaljer

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd

Rissa kommune. Reguleringsbestemmelser for plan , Gråsteinlia steinbrudd Rissa kommune Reguleringsbestemmelser for plan 2015006, Gråsteinlia steinbrudd 1 Avgrensning og reguleringsformål Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT: KONSEKVENSER FROGNER KRYSSINGSSPOR FOR LEIRA

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT: KONSEKVENSER FROGNER KRYSSINGSSPOR FOR LEIRA FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT: KONSEKVENSER FROGNER KRYSSINGSSPOR FOR LEIRA 00A Første utgivelse 24.6.2011 Nina Syvesen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer