Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Kallvassdammen i Rana kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Kallvassdammen i Rana kommune"

Transkript

1 Rana kommune Postboks MO I RANA Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Morten Henrik Kielland Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Kallvassdammen i Rana kommune Statkraft Energi AS har søkt NVE om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Kallvassdammen. Planen viser de ulike anleggsområdene og hvilke permanente og midlertidige inngrep prosjektet vil medføre. Det er også gjort rede for avbøtende natur- og landskapsmessige tiltak som planlegges utført. Anleggsarbeidene er planlagt startet opp i april 2015 og vil pågå frem til november NVE legger planene ut til offentlig ettersyn fordi Eldre vassdragsanlegg med konsesjon skal ombygges Prosjektet er underlagt vilkår i Reguleringsbestemmelser for statsregulering av Bjerka Plura, fastsatt i kgl. resolusjon NVE er tilsynsmyndighet for vannkraftanlegg og skal i henhold til konsesjon godkjenne detaljplan for miljø og landskap før arbeidene kan ta til. NVE vil videre føre tilsyn med at utbyggingen skjer i henhold til godkjent plan. Vassdragsanlegg med konsesjon etter vassdragslovgivningen er i medhold av forskrift om byggesak 4.3 unntatt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Detaljplanen for miljø og landskap skal imidlertid være avklart i forhold til kommuneplanens arealdel eller eventuelle gjeldende reguleringsplaner. Det gjøres oppmerksom på Miljøverndepartementets lovkommentar til plan- og bygningslov 19.2 der departementet konkluderer med at vilkåret for å gi dispensasjon alltid vil være tilstede for tiltak som har endelig konsesjon etter vannressursloven, vassdragsreguleringsloven eller energiloven. Vi ber Rana kommune om å legge to eksemplarer av detaljplanen for miljø og landskap for Rehabilitering, dam Kallvatn ut til offentlig ettersyn på kommunehuset/rådhuset i Mo i Rana. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager) mens det andre ikke må fjernes fra utleggingsstedet. Ev. innspill til planarbeidet må innen sendes skriftlig til: NVE Region-Midt, Trekanten, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller eller elektronisk til E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

2 Side 2 Det bes om at kopi av uttalelser også sendes til Rana kommune. For at kommunen skal få tid til å behandle saken etter at ev høringsuttalelser foreligger, gis kommunen egen svarfrist til seinest innen Som en del av NVEs behandling blir uttalelser eller deler av uttalelser referert i utgående brev. Det er derfor ønskelig å få teksten elektronisk. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger om planen eller de forskjellige tiltakene, kan Torbjørn Torgnes hos Statkraft Energi kontaktes på tlf Spørsmål vedrørende NVEs behandling kan rettes til Morten H. Kielland på tlf Med hilsen Øyvind Leirset seksjonssjef Morten Henrik Kielland senioringeniør Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Vedlegg: Rehabilitering, dam Kallvatn. Detaljplan landskap og miljø Arealbruksplan datert Kopi: Fylkesmannen i Nordland Ildgruben reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 27, Nordland Nordland fylkeskommune Statkraft AS Statkraft Energi AS v/torbjørn Torgnes

3 E Midl. gjenfylling,adkomst damkrone 0(7(5 0c/( $ :1250

4 Rehabilitering, dam Kallvatn. Detaljplan, landskap og miljø.

5 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL MED REHABILITERINGEN FORMÅL MED DETALJPLANEN FOR MILJØ OG LANDSKAP OM ANLEGGSEIER ORGANISERING OM ANLEGGET LOKALISERING OG EKSISTERENDE SITUASJON GENERELL LANDSKAPSBESKRIVELSE FLOM- OG SKREDFARE FORHOLDET TIL ANDRE MYNDIGHETER Plan- og bygningsloven Verneområder Kulturminner ANDRE FORHOLD Viktige naturtyper og rødlistearter INON BRUKERINTERESSER INNGREP DAGENS SITUASJON VANNSTAND BESKRIVELSE AV TILTAKET GENERELT FREMDRIFTSPLAN STYRENDE FORUTSETNINGER FRA KONSESJONEN PROBLEMOMRÅDER OG AVBØTENDE TILTAK Brukerinteresser tilgang på parkering og båtutsett Brukerinteresser reindriftsnæringa FORHOLD TIL FORURENSNINGSLOVEN ANLEGGSDELER Grenser for planlagte inngrep og håndtering av toppmasser Påbygning av nedstrøms skråning Heving av tetningskjerne Etablering av kronevern Arbeider på oppstrøms skråning Stabilisering av overløpsterskel, sprengbart felt Forsterkning sprengbart felt Stabilisering av vangemur Demontering og flytting av hus for vannstandsmåling Nytt lekkasjemålehus Ny flomvoll nedstrøms damtå Veier, riggområder og mellomlagring av masser Verna områder Utvidelse av steinbrudd Terrengarbeider i forbindelse med steinbrudd og massedeponi Utbedring av kanal til flomløp Tilrettelegging for naturlig innvandring av vegetasjon IK-VASSDRAG KILDER VEDLEGG... 32

6 3 1 Sammendrag Kallvassdammen i Rana kommue, tilhørende Statkraft Energi AS, planlegges rehabilitert. Hovedtiltakene omfatter utslaking og plastring av dammens nedstrøms skråning, heving av dammens tetningskjerne og nivå for topp dam samt etablering av et nytt kronevern. I tillegg vil deler av flomvoll på nedstrøms side av dammen erstattes og erosjonssikres og nytt lekkasjemålehus etableres. Betongkonstruksjonene som utgjør dammens flomløp vil også forsterkes. Arbeidene planlegges utført i perioden Rapporten beskriver hvordan planlagte rehabiliteringsarbeider forholder seg til blant annet andre myndigheter, verneområder, rødlistearter og kulturminner. Videre beskriver den hvordan miljø og landskapshensyn er tenkt ivaretatt gjennom rehabiliteringen av Kallvassdammen.

7 4 2 Innledning 2.1 FORMÅL MED REHABILITERINGEN Rehabiliteringsarbeidene har til hensikt å sette dammen i stand slik at den tilfredsstiller krav i Damsikkerhetsforskriften med tilhørende retningslinjer og veiledere. 2.2 FORMÅL MED DETALJPLANEN FOR MILJØ OG LANDSKAP Detaljplanen for miljø og landskap for rehabiliteringen av Kallvassdammen legger rammer for hvordan inngrep i landskapet skal utføres. Målet er at inngrep bare skal skje der det er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Planen skal gi anleggsarbeiderne en forståelse for viktige sammenhenger mellom hvordan deres arbeid utføres og hvordan anlegget vil fremstå både i anleggsperioden og etter ferdigstillelse av anlegget. Alle som skal arbeide på anlegget skal ha en innføring i planen, dens intensjoner og de rammene den setter for anleggsarbeidet. Byggherrens prosjektleder er ansvarlig overfor NVE og Rana kommune for at planens retningslinjer og avgrensninger overholdes. Byggeleder er byggherrens representant på anlegget. Denne rapporterer til prosjektleder. Byggeleder har ansvaret for at arbeider på anlegget skjer i henhold til arealbruksplanen. Entreprenørens anleggsleder på anlegget skal sørge for at alle som arbeider på anlegget, både egne ansatte og alle underleverandørers ansatte, har nødvendig kunnskap om innholdet i detaljplanen for miljø og landskap. Entreprenøren skal, sammen med byggherrens byggeleder, merke fysisk i terrenget utsatte arealer som ikke skal berøres ved transport, lagring eller annen anleggsaktivitet. NVE kan komme med ytterligere pålegg og skjerpelser til hvordan inngrep og terrengarrondering skal utføres etter at arbeidet er igangsatt. Byggherrens prosjektleder plikter umiddelbart å gi slik informasjon videre til entreprenøren.

8 5 2.3 OM ANLEGGSEIER Konsesjonær Navn: Statkraft Energi AS Tlf: Kontaktperson: Torbjørn Torgnes Tlf: Kommune Rana Fylke Nordland Konsesjon Kgl. res. 12. oktober Vassdragsnr. 156.Z Tiltakets navn Kallvassdammen Organisasjonsnr. NO Adresse Lilleakerveien 6, Postboks 200 Lilleaker, 0216 Oslo Kontaktinformasjon byggefase Kontaktperson: Torbjørn Torgnes Tlf: Prosjektleder byggefasen: Torbjørn Tlf: Torgnes Byggeleder: NN Tlf: Fagkompetanse Tlf: miljø og landskap: Bjørn Grane Kontaktinformasjon driftsfase Kontaktperson: VTA Vidar Bolle Tlf: Vedlikeholdsleder Kraftverksgruppe Tlf: Rana: Sturla Lenningsvik Fagkompetanse Tlf: miljø og landskap:bjørn Grane Tilsynsperson/oppfølging Tlf: miljø og landskap:bjørn Grane Sikkerhetsklasse Konsekvensklasse 4

9 6 2.4 ORGANISERING Anleggseier: Prosjektleder: Oppdragsleder: Byggeleder: Faglig støtte natur og miljø: Hovedentreprenør: Statkraft Energi AS Torbjørn Torgnes Stein Arne Kristiansen Ikke fastsatt Miljøkoordinator:Bjørn Grane Ikke fastsatt. Byggherre: Statkraft Energi Prosjekterende: Multiconsult Richard Duncumb OL: Stein Arne Kristiansen Byggherrens representant: PL: Torbjørn Torgnes HS Rådgiver: Jens C Opdahl KP: Multiconsult v/ Roy Whittall Lokalt Verneombud Statkraft: NN Fagkompetanse miljø- og landskap: Bjørn Grane Byggeleder: NN Damkontrollør: NN Bygg entreprenør Hovedbedrift samordning Ikke valgt Underentreprenør 2.5 OM ANLEGGET Kallvassdammen er en 49 m høy, 400 m lang steinfyllingsdam med tetningskjerne av morene, som demmer opp Kallvatnet ved utløpet til elva Plura. Magasinet fungerer som et overføringsmagasin for Rana Kraftverk, med overføring via Akersvatnet. Dammen ble bygget i perioden og har gjennomgått rehabilitering i 1977 og Høyeste regulerte vannstand for Kallvatn er på +564,0. Laveste regulerte vannstand for Kallvatn er på +521,0. Reguleringhøyden er på 43,0 m. Kallvassdammen er plassert i konsekvensklasse 4, jf. vedtaksbrev fra NVE datert For å møte krav i Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (Damsikkerhetsforskriften) må dammen rehabiliteres.

10 7 3 Lokalisering og eksisterende situasjon 3.1 GENERELL LAN DSKAPSBE SKRIVELSE Kallvassdammen ligger i vestre ende av Kallvatnet i Rana kommune, Norland fylke. Tiltaksområdet er ca. 41 km i kjøreavstand fra nærmeste by, Mo i Rana. Figur 1 Norgeskartet viser tiltakets plassering, kartutsnittet til høyre viser beliggenhet i forhold til Mo i Rana. Kallvassdammen ligger i he n hold til nasjonalt referansesystem for landskap i landskapsregion 35, Låglandet i Norland og Troms (Puschmann, Skog og landskap). Detter er e n samlegruppe for l av alpine fjellområder i innlandet. Figur 2 Kallvassdammen ligger i det lågalpine fjellområdet, sørøst i Nordland. Her sett nedstrøms dam. Ved Kallvatnet er hovedformene betydelig avrund et i en veksling mellom paleiske fjellformer, vidder og åser. Overflaten er bart fjell eller med tynt løsmassedekke. Nærområdet rommer noen av landets største grotter. Kallvatnet er hovedelementet i landskaps bildet. Det er flere mindre bekker som renner ned fra åssidene, men disse blir mindre synlige i det store bildet. Kallvassdammen er oppdemmet og derfor vil store snømengder medføre store variasjoner i vannstand avhengig av årstid og snøsmelting. Området er normalt snødekt fra oktober til mai. Snøflekker henger igjen på de nærliggende åsryggene langt utover sommeren.

11 8 Figur 3 Kallvatnet sett fra nordvest mot dam og brudd. Den avrundede toppen og fjellsiden ned fra Saufjellet er jevn med rolig grønt preg. I siden ned mot selve dammen ligger flere brattere vegetasjonsløse partier, som framstår som mørke striper. Dette er i en viss grad med på å kamuflere de mørke stripene forårsaket av bruddet nederst i fjellsiden. Området er et snaumarksområde med frisk vegetasjon, hovedsakelig i form av vier og fjellbjørkeskog, ned mot vannet, der produksjonsevnen er av lav bonitet og i hovedsak impediment. (Den har med andre ord mindre planteproduksjonsevne enn det som kreves til å nå opp i laveste klasse i en bonitetsskala) Figur 4 Reetablering av vegetasjon rundt tidligere inngrep Figur 4 viser at vegetasjon i form av vier og fjellbjørk kan reetableres over HRV. Her ved oppfylt parkeringsareal sør for dagens steinbrudd. Parkeringsarealet er anlagt inn mot fine terrengformasjoner i sør. 3.2 FLOM- OG SKREDFARE Prosjektområdet er ikke utsatt for flom- eller skredfare. Aller ytterste del i østre kant av området som er aktuelt for utvidelse av steinbrudd er markert på NVEs aktsomhetskart for snøskred. 3.3 FORHOLDET TIL ANDRE MYNDIGHETER Plan- og bygningsloven Rana kommunes arealdel til kommuneplanen for viser at Kallvatnet hovedsakelig ligger innenfor LNF1 som vil si at spredt bebyggelse ikke er tillatt. På den nordøstlige siden av vannet ligger det to byggeområder for bolig, industri og fritidsbebyggelse. Dette er områder med krav om reguleringsplan/områder der gjeldende plan opprettholdes, Ref. Reguleringsplan nr. 604 og 605 (Rana kommune 2013). Som kan sees på kartet under, med tiltaksområdet markert med rød sirkel, ligger tiltaksområdet utenfor de nevnte områdene i nordøst.

12 9 Figur 5 Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel (Rana kommune 2013) Verneområder Det ligger ingen verneområder i nærheten av Kallvassdammen Kulturminner Det er ikke gjort funn av kulturminner i umiddelbar nærhet til nytt steinbrudd på vestsiden av Kallvatnet. Det nærmeste funnet er Storbekkmoen, et tjærebrenningsanlegg fra etterreformatorisk tid (med uavklart vernestatus), s o m ligger ca. 8-9 km nord for Ka llvassdammen og eksisterende steinbrudd (Miljødirektoratet 2014). Figur 6 Kulturminner i nærheten av Kallvatnet (Miljødirektoratet 2014). Det er viktig å huske på den generelle aktsomhets - og meldeplikten etter kulturminnelovens 8. Hvis det kommer fram noe som kan være et fredet kulturminne under anleggsarbeidene skal arbeidene umiddelbart stoppes og aktuelle instanser skal varsles.

13 ANDRE FORHOLD Viktige naturtyper og rødlistearter Det ligger en viktig naturtype, en grotte/gruve (Jordbrugrotta Sprutforsområdet), nordvest for anleggsområdet. Dette er et kalksteinsområde med flere vakre grotter. Denne naturtypen er ikke undersøkt med hensyn til verdi i biologisk mangfoldsammenheng (Miljødirektoratet 2013a). Figur 7 Funn av viktig naturtype nordvest for steinbruddet (Miljøstatus i Norge 2013). Det er registrert flere rødlistearter i nærområdet. De fire som er nærmest anleggsområdet, ringet rundt med svart på kartet under, er grynsildre (flerårig urt fjellplante som er nært truet) i vest og jerv (sterkt truet), gaupe (sårbar) og myrhauk (sårbar) i nord (Miljødirektoratet 2014). Figur 8 Rødlistearter i området (Miljødirektoratet 2014).

14 INON Kallvassdammen-området ligger nært opp mot inngrepsfri natur (INON), men utbyggingen vil ikke påvirke INON-områdene. Figur 9 INON-kart over området (Miljødirektoratet 2013b). 3.5 BRUKERINTERESSER Det er to beitelag i nærområdet, Lappfjellet beitelag og Ranen beitelag. Lappfjellet beitelag er et sauelag, mens Ranen beitelag er et blandingslag av sau/lam og storfe. Som kan sees av Figur 10 ligger disse beitelagene i en viss avstand fra steinbruddsområdet (Skog og landskap 2013). Figur 10 Beitelag for sau/lam og storfe i nærområdet (Skog og landskap 2013).

15 1 2 Ildgruven reinbeitedistrikt har et trekkområde rett nedstrøms fo r dammen. Det er etablert dialog mellom kr aftverksgruppe Rana og reinbeitedistriktet, og det avholdes kontaktmøte to ganger i året. Området rundt Kallvassdammen blir i sin helhet nyttet som beite for rein gjennom det meste av året. Til dette har reinen flere bevegelseslinjer i omr ådet, som vist i figuren under. Figur 11 Kartfiguren viser trekklei (svart) og drivningslei/flyttlei (gul) for rein i området rundt Kallvatnet 3.6 INNGREP DAGENS SITU ASJON Bebyggelsen i regionen består hovedsakelig av hytter. E n stor del av disse ligger langs Kallvatnet, inne i den lunende bjørkeskoge ned mot vatnet. Hyttene er i hovedsak lokalisert øst for ryggen ned fra Tolvtua til Siriheimen, som er en visuell barriere fra området i forhold til damsted med steinbrudd. Et anne t hyttefelt ligger vest for Fiskarneset. Dette er og så skjermet for innsyn i forhold til inngrepa. D et ligger é n hytte nordvest for dammen, nedenfor Nord Revatinden. Der er eksponering av bruddet er større. Figur 12 Kartet viser større hytteområder ved Kallvatnet.

16 13 Figur 13 Steinbrudd sett fra nordsiden av vannet med dammen i høyre bildekant. Her vist ved vannstand 549,5. Det følger en vei inn Plurdalen til parkering ved Kallvassdammen. Denne utgjør adkomst til vestsiden av dammen, men det er ingen adkomstvei til damkrona. Tidligere adkomst til damkrona gikk i fremkant av overløpet i nivå under HRV, men denne er i dag avskåret av en utsprengt kanal til nødtappeløpet. Det er lagt opp vei til båtutsettet i fremkant av overløpsterskelen. Selve dammen er en løsmassedam, med damsider i plastringsstein og kronehøyde på kote 569,5, med et fribord på 5,5 m over HRV på 564. LRV ligger på kote 521, hvilket gir en reguleringssone på opp mot 43m. Denne har oftest en betydelig visuell virkning. Flomavledningen ved Kallvassdammen skjer over et fritt overløp i betong, i nivå med HRV på kote 564 moh, utformet i en bue med samlet lengde 96m. I tillegg utgjør steinbruddet sørøst for dammen et betydelig inngrep. Fyllingsmasser til den opprinnelige dammen ble tatt fra brudd ved damstedet. I dag utgjør deler av steinbruddet tilstrømningsområdet i fremkant av overløpet. Det meste av steinbruddet er plassert under HRV, men likevel på en høyde som relativt ofte er godt synlig i snøfrie perioder.

17 VANNSTAND Med hensyn til synlighet vil snøen dekke og i stor grad kamuflere de synlige inngrepene over store deler av året (november-mai). Vannstand i Kallvatnet basert på data fra NVE sitt målemerke er vist i Figur 14 Når vi ser på vannstandsdataene for Kallvatnet, stiger vannstanden med snøsmeltingen. Denne starter forsiktig i april med rask stigning i mai, da vannstanden gjerne stiger med ca. 12m. I perioden juni-desember, ligger gjennomsnittlig vannstand over 550. I juli-oktober, de månedene der aktiviteten i området er størst samtidig som at inngrep er synlige, ligger dette snittet jevnt på 556,5. Vannstanden kommer unntaksvis, med flere års mellomrom opp mot HRV. Ser man på 15-persentilen ligger snittet i perioden juli-oktober på ca Figur 14 Figuren viser vannstand i Kallvatnet gjennom året, med måledata fra (data fra NVE s målemerke )

18 15 4 Beskrivelse av tiltaket 4.1 GENERELT Hovedtiltakene ved rehabiliteringen omfatter utslaking og plastring av dammens nedstrøms skråning, heving av dammens tetningskjerne og nivå for topp dam samt etablering av et nytt kronevern. I tillegg vil deler av flomvoll på nedstrøms side av dammen erstattes og erosjonssikres og nytt lekkasjemålehus etableres. Betongkonstruksjonene som utgjør dammens flomløp vil også forsterkes. Arbeidene planlegges utført i perioden Oversiktstegning over tiltakene finnes som vedlegg A til rapporten. 4.2 FREM DRIFTSPLAN Foreslått fremdriftsplan for arbeidene er vist i figuren under. Figur 15 Fremdriftsplan for tiltaket I pågående samtaler med entreprenør vurderes muligheten for å ferdigstille anlegget innenfor en sesong. Dette vil i så måte kreve tidlig oppstart, helst i uke 12. Dersom behandling av saken medfører en forsinkelse i forhold til dette bes om en vurdering og tilbakemelding på hvor vidt forberedende arbeider kan startes opp før godkjenning a v planen foreligger. Dette gjelder tidkrevende arbeid som snørydding, opprigging og avdekking av vrakmasser i eksisterende steinbrudd. Å korte inn anleggsperioden anses å være av vesentlig betydning for brukere av området, eksempelvis hytteeiere. 4.3 STYRENDE FORUTSETNINGER FRA K ONSESJONEN Siden dette ikke er en ny dam, men en dam som skal rehabiliteres, er dette punktet ikke beskrevet i detaljplanen for miljø og landskap. Magasinet planlegges kjørt som normalt under anleggsperioden. 4.4 PROBLEM OM RÅDER OG AV BØTEN DE TILTAK Brukerinteresser tilgang på parkering og båtutsett Dagens parkeringsareal i overkant av eksisterende steinbrudd erstattes med et tilsvarende areal som blir lagt på nivå +564,5, 0,5 m over HRV. Dagens parkeringsareal er på omtrent 500 m 2, nytt parkeringsareal blir opp mot 1000 m 2. Plassering av et nytt parkeringsareal er vist i arealbruksplan i vedlegg B. Eksisterende båtutsett vil trolig benyttes som anleggsvei under arbeidene, og vil beholde samme funksjon som i dag når arbeidene er ferdigstil t. En trasé for et alternativt nytt båtutsett er vist i arealbruksplanen. Alternativet følger tilbakefylling i underkant av bakre skjæring av steinbruddet ut mot ytterkant av

19 16 anleggsgrensen i øst. Herfra kan en ny trasé eventuelt forlenges videre sør-vestover ned i magasinet i en tilpasning på fjell på Statskogs eiendom. Traseen tilpasses med fylling inn mot underkant av skjæringen. Statkraft har etablert dialog med Rana Kommune angående tilgang til eksisterende parkeringsareal og båtutsett gjennom anleggsperioden. Det er sannsynlig at man vil stenge av anleggsområdet for publikum i hele anleggsperioden. Det eksisterer et annet båtutsett for Kallvatn, som er lokalisert i enden av Fv357 Grønnfjelldalsveien, ca. 30 km opp fra Storforshei. Det alternative båtutsettet ligger ca. 9 km unna anleggsområdet i luftlinje over magasinet. Figur 16 Til pasning av steinbrudd, areal for parkering og båtutsett Brukerinteresser reindriftsnæringa For å lette fremkommelighet for rein vil høye brøytekanter tas ned i korridorene for trekk og driving/flytt (som vist i Figur 11). Tidligere deponerte vrakmasser ved flomvoll nedstrøms dam er et problem for reinen ved at klovene kiler seg fast i steinmassene. Disse massene vil ved renovering av dammen bli fjernet i sin helhet. 4.5 FORHOLD TIL FORURENSNINGSLOVEN I anleggsfasen skal avfallshåndtering og tiltak mot forurensing være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Statkraft vil besørge forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Det legges opp til at alt avfall fjernes og bringes ut av området. Dette vil ikke bli tillatt deponert på stedet. I anleggsperioden er faren for forurensing i hovedsak knyttet til fjell- /gravearbeid, sanitæravløp ved brakkerigg og transport, oppbevaring og bruk av olje, annet drivstoff og kjemikalier. Søl eller større utslipp av olje og drivstoff kan få negative miljøkonsekvenser. Olje og drivstoff vil lagres slik at volumet kan samles opp dersom det oppstår lekkasje. Drivstofftank skal stå i et kar. Smøreolje oppbevares i en tørr container. Videre legges det opp til at det finnes oljeabsorberende materiale som kan benyttes hvis uhellet er ute. Forhold som berører sanitær og avfall vil bli ivaretatt i henhold til gjeldende regelverk. Det er forutsatt at gråvann infiltreres lokalt eller samles på tett tank, mens kloakk samles på tett tank. Spilloljer samles på tett tank. Alt avfall transporteres ut av området og leveres godkjente mottak. Arbeidene i steinbruddet vil kunne gi en risiko for forurensning til magasinet. Kallvatn overføres til Akersvatn, som er drikkevannskilde for Mo i Rana. Arbeidene vil foregå i nærhet til inntaket til overføringstunnelen, og et alvorlig utslipp ved anleggsområdet vil derfor kunne påvirke vannkvaliteten i Akersvatn. Akersvatn er et stort magasin med overflateareal på 42 km 2, og utløpet av overføringstunnelen er lokalisert 8 km unna inntaket for drikkevannsforsyningen. Et eventuelt utslipp fra anleggsområdet ved Kallvassdammen vil ha en betydelig fortynning før dette eventuelt når inntaket for drikkevannsforsyningen. Tanking og reparasjon av utstyr på anlegget vil utføres på nedstrøms side av overløpsterskelen for å redusere risikoen for utslipp til magasinet. Det vil stilles krav til entreprenøren for beredskap for håndtering av forurensning ved lekkasjer, maskinhavari o.l.

20 ANLEGGSDELER Grenser for planlagte inngrep og håndtering av toppmasser Grenser for planlagte inngrep er vist på arealbruksplanen (vedlegg B). Kartet viser avgrensing for både permanente og midlertidige inngrep. Etter endt anleggsfase skal alle midlertidige inngrep tilbakeføres og arronderes. Alle berørte områder skal gis en god overgang mot tilliggende terrenget og landskapet rundt inngrepsområdet. Toppsjiktet innenfor anleggsgrensen skal tas av og legges til sides før anleggsarbeidene starter. Det legges ut fiberduk i forkant slik at man ikke blander undergrunnsmasser og toppjord. Toppmasser lagres nær de områdene de tas ut fra. For å unngå kompaktering skal massene plasseres i ranker med maks høyde 2 meter. Toppsjiktet legges tilbake etter ferdig arrondering. Hvis toppsjiktet som tas av og legges til sides ikke er tilstrekkelig til å dekke hele arealet innenfor anleggsgrensen skal toppsjiktet jevnt fordeles utover slik at alle berørte områder er dekket. Toppsjiktet skal ikke komprimeres når det legges tilbake Påbygning av nedstrøms skråning Dammens nedstrøms skråning skal bygges på, og gis en helhetlig helning på 1:1,6 fra krone til damtå. Helningen er den samme som for eksisterende oppstrøms skråning. Eksisterende helning for dagens nedstrøms side er på 1:1,4. Skråningen skal plastres, og legges med blokkstein i internt forband. Figur 17 Visualisering av påbygd nedstrøms skråning. Før arbeidene startes avdekkes nedstrøms damtå til fjell, som fundament for nye fyllingsmasser. En ny skråning med helning på 1:1.6 og minimum påbygningsbredde på 5 m i øvre del vil gi en ny plassering av damtåa omtrent 9 m utenfor dagens damtå. Skråningen utføres i en jevn helning, uten etablering av bermer Heving av tetningskjerne Dammens tetningskjerne planlegges hevet med bruk av betongelementer. Det vil være behov for å avdekke store deler av damtoppen for å kunne heve tetningskjernen. Arbeidene vil kreve avdekking av omtrent m 3 masser, og vil kunne gjøres etappevis. Areal rundt eksisterende steinbrudd nyttes som midlertidig deponi. Overskuddsmasser ved prosjektets slutt samt tidligere deponerte masser ved damtåa, plasseres og tilpasses i underkant av skjæringene i bruddet for å ta ned den visuelle høyden av disse. Etter utplassering av betongelementer fylles det tilbake med masser i damtoppen, og det etableres et kronevern med plastret stein med samme uttrykk som nedstrøms skråningsvern.

21 Etablering av kronevern Etter utplassering av betongelementer over tetningskjernen vil det tilbakefylles med egnede masser i damtoppen og nytt kronevern etableres. Nivå for t opp dam vil heves 0, 5 m til kote +570,0 for å tilfredsstille krav til fribord over HRV. Kronevernet legges ut som plastring i to sjikt, på samme måte som skråningsvern på nedstrøms side. Minimum volum på stein i ytre sjikt av kronevernet er satt til 1,0 m 3. Dette tilsvarer en typisk diameter på 1200 mm Arbeider på oppstrøms skråning Stein i kronevern ned til nivå HRV (kote +564,0) vil skiftes ut og nytt kronevern etableres. Det er også behov for fjerning og midlertidig lagring av masser i forbindelse med etablering av kronevern på oppstrøms side Stabilisering av overløpsterskel, sprengbart felt Det vil utf øres bolting av overløpsterskelen. Det settes bolter ø32 cc 0,90 m. Dette vil ikke ha noen visuell betydning for o mrådet Forsterkning sprengbart felt Det sprengbare feltet i overløpet vil forsterkes ved bruk av pålimte stålprofiler inn mot sidepilarene som støtter opp toppbjelken i plata i feltet. Disse vil ha en lengde på hhv 1,0 og 1,2 m og vil ikke være spesielt fremtredende. Se Figur 18 for skisse og Figur 19 for illustrasjon. Figur 18 Påliming av stålprofiler som opplager for plate i sprengbart felt. Tiltaket vil ha en svært begrenset synlighet.

22 Figur 19 Illustrasjon som viser de pålimte stålprofilene. 19

23 Stabilisering av vangemur Vangemur i dammens avslutning vil utvides med en bredde på omtrent 5 m for å kunne støtte opp nytt kronevern nedstrøms (se stiplet området på Figur 20). Dersom det avdekkes behov for forsterkningstiltak av eksisterende vangemur vil spesifisering av tiltak fremlegges for NVE etter at toppen av dammen er avdekket og baksiden inspisert. Figur 20 Utvidelse av vangemur. Stiplet linje viser nytt kronevern nedstrøms Demontering og flytting av hus for vannstandsmåling Huset for vannstandsmåling skal demonteres og flyttes, jf. arealbruksplanen (vedlegg B). Huset flyttes til området som er markert, men endelig plassering bestemmes på stedet. Det skal etterstrebes en plassering som gjør bygget lite synlig i landskapet. Figur 21 Hus for vannstandsmåling på nåværende sted.

24 Nytt lekkasjemålehus Nytt lekkasjemålehus etableres ved ny damtå nedstrøms dammen. Lekkasjemålehus etableres med vinterinngang for adkomst selv ved stor snømengder i området. Lekkasjemålehuset vil ha en grunnflate på ca. 10 m 2 og en høyde på ca. 5 m. Bygget er svært lite i forhold til dammen og de storskala landskapsformene og vil visuelt fremstå som relativt unnselig. NVEs miljøtilsyn skal ha anledning til å komme med innspill til og videre godkjenne plassering og utforming av nytt lekkasjemålehus. Plasseringen er lagt så langt inn mot fremtidig damtå som mulig uten at bygget blir til hinder for tilbakefylling inn mot damtåa. Det er avgjørende at dette arbeidet kan skje før lekkasjemålehuset ferdigstilles for eventuelt å kunne få anleggsperioden ned til en sesong. Figur 22 Venstre: Eksempel på utførelse av lekkasjemålehus, fra Finnkoidammen, Statkraft Energi AS. Høyre: Fotomanipulert bilde som viser hvor viktig fargebruk er for å dempe byggets visuelle virkning.

25 Ny flomvoll nedstrøms damtå Dagens flomvoll skal bygges om. Flomvollen vil bli 3-4 m høy, og erosjonssikres i fremkant med gabioner som fylles av stedlig stein. Bakfyllingen vil bestå av masser fra eksisterende flomvoll. Med stedlige masser, sett på avstand, vil ny flomvoll av gabioner ha tilsynelatende lik tekstur og farge som dagens flomvoll. Omfanget til gabionen blir betraktelig mindre enn det til eksisterende flomvoll. Når tidligere deponerte masser i området i tillegg renskes vekk, vil den lokale situasjonen bli betraktelig bedret. Figur 23: Eksisterende flomvoll på utsnitt fra modell Figur 24: Utsnittet fra modell er bearbeidet og viser fremtidig situasjon med gabion i forlengelsen av flomløpet, lekkasjemålehus og en opprensking av flomløpet i forhold til tidligere deponerte vrakmasser.

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren Tiltakshaver: NTE Energi AS, 7736 Steinkjer Konsulent: Selberg

Detaljer

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003 Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1003 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning FORFATTERE:

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune.

AL Alta Lastebilsentral. Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune. AL Alta Lastebilsentral Reguleringsplan for masseuttak på gnr 34 bnr 151, 152, 179, 199 i Jordfallet, Alta kommune Planbeskrivelse Tromsø 07.04.2010 REGULERINGSPLAN FOR MASSEUTTAK I JORDFALLET, ALTA KOMMUNE

Detaljer

Ny drikkevannskilde til Sør-Rogaland - melding med forslag til utredningsprogram

Ny drikkevannskilde til Sør-Rogaland - melding med forslag til utredningsprogram FORORD IVAR IKS (Interkommunalt Vann Avløp og Renovasjonsverk) leverer drikkevann til 12 medlemskommuner i sør Rogaland. Statistisk sentralbyrå har i sine fremtidsprognoser fastslått at det vil komme en

Detaljer

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller

Detaljer

Elkem AS Salten Verk. NASAFJELLET KVARTSFOREKOMST Rana kommune, Nordland

Elkem AS Salten Verk. NASAFJELLET KVARTSFOREKOMST Rana kommune, Nordland Elkem AS Salten Verk NASAFJELLET KVARTSFOREKOMST Rana kommune, Nordland Konsekvensutredning virkninger for miljø og samfunn Revidert august 2013 RAPPORT samfunn Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 144953

Detaljer

Søknad om tillatelse til å bygge Hesjeberg kraftverk I og II i Gratangen kommune, Troms fylke

Søknad om tillatelse til å bygge Hesjeberg kraftverk I og II i Gratangen kommune, Troms fylke Norges vassdrags. og energidkektorat NVE KSK-notat nr. 29/2012 - Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Fellkraft AS/Hes'ebe kraftverk I o II Fylke/kommune: Troms/Gratan en Ansvarlig: Ø stein Grundt Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk Ny utgave 1 2010 V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk 1 Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk

Detaljer

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune Reguleringsplan Prosjekt: Parsell: E6 Helgeland Strandjord - Messingslett Rana kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 15300-21750 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 1100 Planforslag

Detaljer

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Tilleggsssøknad og tilleggsutredning 300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Namsos Roan Januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 OPPBYGNING AV DOKUMENTET... 2 1.3 PRESENTASJON

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Fylke/kommune: Nordland/Andøy kommuner Ansvarlig: Arne

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 568221 12.06.2007 Oppdragsnavn: Øvre Forsland kraftverk konsekvenser for naturmiljø Kunde: HelgelandsKraft

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer