Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Kallvassdammen i Rana kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Kallvassdammen i Rana kommune"

Transkript

1 Rana kommune Postboks MO I RANA Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Morten Henrik Kielland Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Kallvassdammen i Rana kommune Statkraft Energi AS har søkt NVE om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av Kallvassdammen. Planen viser de ulike anleggsområdene og hvilke permanente og midlertidige inngrep prosjektet vil medføre. Det er også gjort rede for avbøtende natur- og landskapsmessige tiltak som planlegges utført. Anleggsarbeidene er planlagt startet opp i april 2015 og vil pågå frem til november NVE legger planene ut til offentlig ettersyn fordi Eldre vassdragsanlegg med konsesjon skal ombygges Prosjektet er underlagt vilkår i Reguleringsbestemmelser for statsregulering av Bjerka Plura, fastsatt i kgl. resolusjon NVE er tilsynsmyndighet for vannkraftanlegg og skal i henhold til konsesjon godkjenne detaljplan for miljø og landskap før arbeidene kan ta til. NVE vil videre føre tilsyn med at utbyggingen skjer i henhold til godkjent plan. Vassdragsanlegg med konsesjon etter vassdragslovgivningen er i medhold av forskrift om byggesak 4.3 unntatt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Detaljplanen for miljø og landskap skal imidlertid være avklart i forhold til kommuneplanens arealdel eller eventuelle gjeldende reguleringsplaner. Det gjøres oppmerksom på Miljøverndepartementets lovkommentar til plan- og bygningslov 19.2 der departementet konkluderer med at vilkåret for å gi dispensasjon alltid vil være tilstede for tiltak som har endelig konsesjon etter vannressursloven, vassdragsreguleringsloven eller energiloven. Vi ber Rana kommune om å legge to eksemplarer av detaljplanen for miljø og landskap for Rehabilitering, dam Kallvatn ut til offentlig ettersyn på kommunehuset/rådhuset i Mo i Rana. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager) mens det andre ikke må fjernes fra utleggingsstedet. Ev. innspill til planarbeidet må innen sendes skriftlig til: NVE Region-Midt, Trekanten, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller eller elektronisk til E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

2 Side 2 Det bes om at kopi av uttalelser også sendes til Rana kommune. For at kommunen skal få tid til å behandle saken etter at ev høringsuttalelser foreligger, gis kommunen egen svarfrist til seinest innen Som en del av NVEs behandling blir uttalelser eller deler av uttalelser referert i utgående brev. Det er derfor ønskelig å få teksten elektronisk. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger om planen eller de forskjellige tiltakene, kan Torbjørn Torgnes hos Statkraft Energi kontaktes på tlf Spørsmål vedrørende NVEs behandling kan rettes til Morten H. Kielland på tlf Med hilsen Øyvind Leirset seksjonssjef Morten Henrik Kielland senioringeniør Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Vedlegg: Rehabilitering, dam Kallvatn. Detaljplan landskap og miljø Arealbruksplan datert Kopi: Fylkesmannen i Nordland Ildgruben reinbeitedistrikt - Reinbeitedistrikt 27, Nordland Nordland fylkeskommune Statkraft AS Statkraft Energi AS v/torbjørn Torgnes

3 E Midl. gjenfylling,adkomst damkrone 0(7(5 0c/( $ :1250

4 Rehabilitering, dam Kallvatn. Detaljplan, landskap og miljø.

5 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL MED REHABILITERINGEN FORMÅL MED DETALJPLANEN FOR MILJØ OG LANDSKAP OM ANLEGGSEIER ORGANISERING OM ANLEGGET LOKALISERING OG EKSISTERENDE SITUASJON GENERELL LANDSKAPSBESKRIVELSE FLOM- OG SKREDFARE FORHOLDET TIL ANDRE MYNDIGHETER Plan- og bygningsloven Verneområder Kulturminner ANDRE FORHOLD Viktige naturtyper og rødlistearter INON BRUKERINTERESSER INNGREP DAGENS SITUASJON VANNSTAND BESKRIVELSE AV TILTAKET GENERELT FREMDRIFTSPLAN STYRENDE FORUTSETNINGER FRA KONSESJONEN PROBLEMOMRÅDER OG AVBØTENDE TILTAK Brukerinteresser tilgang på parkering og båtutsett Brukerinteresser reindriftsnæringa FORHOLD TIL FORURENSNINGSLOVEN ANLEGGSDELER Grenser for planlagte inngrep og håndtering av toppmasser Påbygning av nedstrøms skråning Heving av tetningskjerne Etablering av kronevern Arbeider på oppstrøms skråning Stabilisering av overløpsterskel, sprengbart felt Forsterkning sprengbart felt Stabilisering av vangemur Demontering og flytting av hus for vannstandsmåling Nytt lekkasjemålehus Ny flomvoll nedstrøms damtå Veier, riggområder og mellomlagring av masser Verna områder Utvidelse av steinbrudd Terrengarbeider i forbindelse med steinbrudd og massedeponi Utbedring av kanal til flomløp Tilrettelegging for naturlig innvandring av vegetasjon IK-VASSDRAG KILDER VEDLEGG... 32

6 3 1 Sammendrag Kallvassdammen i Rana kommue, tilhørende Statkraft Energi AS, planlegges rehabilitert. Hovedtiltakene omfatter utslaking og plastring av dammens nedstrøms skråning, heving av dammens tetningskjerne og nivå for topp dam samt etablering av et nytt kronevern. I tillegg vil deler av flomvoll på nedstrøms side av dammen erstattes og erosjonssikres og nytt lekkasjemålehus etableres. Betongkonstruksjonene som utgjør dammens flomløp vil også forsterkes. Arbeidene planlegges utført i perioden Rapporten beskriver hvordan planlagte rehabiliteringsarbeider forholder seg til blant annet andre myndigheter, verneområder, rødlistearter og kulturminner. Videre beskriver den hvordan miljø og landskapshensyn er tenkt ivaretatt gjennom rehabiliteringen av Kallvassdammen.

7 4 2 Innledning 2.1 FORMÅL MED REHABILITERINGEN Rehabiliteringsarbeidene har til hensikt å sette dammen i stand slik at den tilfredsstiller krav i Damsikkerhetsforskriften med tilhørende retningslinjer og veiledere. 2.2 FORMÅL MED DETALJPLANEN FOR MILJØ OG LANDSKAP Detaljplanen for miljø og landskap for rehabiliteringen av Kallvassdammen legger rammer for hvordan inngrep i landskapet skal utføres. Målet er at inngrep bare skal skje der det er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Planen skal gi anleggsarbeiderne en forståelse for viktige sammenhenger mellom hvordan deres arbeid utføres og hvordan anlegget vil fremstå både i anleggsperioden og etter ferdigstillelse av anlegget. Alle som skal arbeide på anlegget skal ha en innføring i planen, dens intensjoner og de rammene den setter for anleggsarbeidet. Byggherrens prosjektleder er ansvarlig overfor NVE og Rana kommune for at planens retningslinjer og avgrensninger overholdes. Byggeleder er byggherrens representant på anlegget. Denne rapporterer til prosjektleder. Byggeleder har ansvaret for at arbeider på anlegget skjer i henhold til arealbruksplanen. Entreprenørens anleggsleder på anlegget skal sørge for at alle som arbeider på anlegget, både egne ansatte og alle underleverandørers ansatte, har nødvendig kunnskap om innholdet i detaljplanen for miljø og landskap. Entreprenøren skal, sammen med byggherrens byggeleder, merke fysisk i terrenget utsatte arealer som ikke skal berøres ved transport, lagring eller annen anleggsaktivitet. NVE kan komme med ytterligere pålegg og skjerpelser til hvordan inngrep og terrengarrondering skal utføres etter at arbeidet er igangsatt. Byggherrens prosjektleder plikter umiddelbart å gi slik informasjon videre til entreprenøren.

8 5 2.3 OM ANLEGGSEIER Konsesjonær Navn: Statkraft Energi AS Tlf: Kontaktperson: Torbjørn Torgnes Tlf: Kommune Rana Fylke Nordland Konsesjon Kgl. res. 12. oktober Vassdragsnr. 156.Z Tiltakets navn Kallvassdammen Organisasjonsnr. NO Adresse Lilleakerveien 6, Postboks 200 Lilleaker, 0216 Oslo Kontaktinformasjon byggefase Kontaktperson: Torbjørn Torgnes Tlf: Prosjektleder byggefasen: Torbjørn Tlf: Torgnes Byggeleder: NN Tlf: Fagkompetanse Tlf: miljø og landskap: Bjørn Grane Kontaktinformasjon driftsfase Kontaktperson: VTA Vidar Bolle Tlf: Vedlikeholdsleder Kraftverksgruppe Tlf: Rana: Sturla Lenningsvik Fagkompetanse Tlf: miljø og landskap:bjørn Grane Tilsynsperson/oppfølging Tlf: miljø og landskap:bjørn Grane Sikkerhetsklasse Konsekvensklasse 4

9 6 2.4 ORGANISERING Anleggseier: Prosjektleder: Oppdragsleder: Byggeleder: Faglig støtte natur og miljø: Hovedentreprenør: Statkraft Energi AS Torbjørn Torgnes Stein Arne Kristiansen Ikke fastsatt Miljøkoordinator:Bjørn Grane Ikke fastsatt. Byggherre: Statkraft Energi Prosjekterende: Multiconsult Richard Duncumb OL: Stein Arne Kristiansen Byggherrens representant: PL: Torbjørn Torgnes HS Rådgiver: Jens C Opdahl KP: Multiconsult v/ Roy Whittall Lokalt Verneombud Statkraft: NN Fagkompetanse miljø- og landskap: Bjørn Grane Byggeleder: NN Damkontrollør: NN Bygg entreprenør Hovedbedrift samordning Ikke valgt Underentreprenør 2.5 OM ANLEGGET Kallvassdammen er en 49 m høy, 400 m lang steinfyllingsdam med tetningskjerne av morene, som demmer opp Kallvatnet ved utløpet til elva Plura. Magasinet fungerer som et overføringsmagasin for Rana Kraftverk, med overføring via Akersvatnet. Dammen ble bygget i perioden og har gjennomgått rehabilitering i 1977 og Høyeste regulerte vannstand for Kallvatn er på +564,0. Laveste regulerte vannstand for Kallvatn er på +521,0. Reguleringhøyden er på 43,0 m. Kallvassdammen er plassert i konsekvensklasse 4, jf. vedtaksbrev fra NVE datert For å møte krav i Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (Damsikkerhetsforskriften) må dammen rehabiliteres.

10 7 3 Lokalisering og eksisterende situasjon 3.1 GENERELL LAN DSKAPSBE SKRIVELSE Kallvassdammen ligger i vestre ende av Kallvatnet i Rana kommune, Norland fylke. Tiltaksområdet er ca. 41 km i kjøreavstand fra nærmeste by, Mo i Rana. Figur 1 Norgeskartet viser tiltakets plassering, kartutsnittet til høyre viser beliggenhet i forhold til Mo i Rana. Kallvassdammen ligger i he n hold til nasjonalt referansesystem for landskap i landskapsregion 35, Låglandet i Norland og Troms (Puschmann, Skog og landskap). Detter er e n samlegruppe for l av alpine fjellområder i innlandet. Figur 2 Kallvassdammen ligger i det lågalpine fjellområdet, sørøst i Nordland. Her sett nedstrøms dam. Ved Kallvatnet er hovedformene betydelig avrund et i en veksling mellom paleiske fjellformer, vidder og åser. Overflaten er bart fjell eller med tynt løsmassedekke. Nærområdet rommer noen av landets største grotter. Kallvatnet er hovedelementet i landskaps bildet. Det er flere mindre bekker som renner ned fra åssidene, men disse blir mindre synlige i det store bildet. Kallvassdammen er oppdemmet og derfor vil store snømengder medføre store variasjoner i vannstand avhengig av årstid og snøsmelting. Området er normalt snødekt fra oktober til mai. Snøflekker henger igjen på de nærliggende åsryggene langt utover sommeren.

11 8 Figur 3 Kallvatnet sett fra nordvest mot dam og brudd. Den avrundede toppen og fjellsiden ned fra Saufjellet er jevn med rolig grønt preg. I siden ned mot selve dammen ligger flere brattere vegetasjonsløse partier, som framstår som mørke striper. Dette er i en viss grad med på å kamuflere de mørke stripene forårsaket av bruddet nederst i fjellsiden. Området er et snaumarksområde med frisk vegetasjon, hovedsakelig i form av vier og fjellbjørkeskog, ned mot vannet, der produksjonsevnen er av lav bonitet og i hovedsak impediment. (Den har med andre ord mindre planteproduksjonsevne enn det som kreves til å nå opp i laveste klasse i en bonitetsskala) Figur 4 Reetablering av vegetasjon rundt tidligere inngrep Figur 4 viser at vegetasjon i form av vier og fjellbjørk kan reetableres over HRV. Her ved oppfylt parkeringsareal sør for dagens steinbrudd. Parkeringsarealet er anlagt inn mot fine terrengformasjoner i sør. 3.2 FLOM- OG SKREDFARE Prosjektområdet er ikke utsatt for flom- eller skredfare. Aller ytterste del i østre kant av området som er aktuelt for utvidelse av steinbrudd er markert på NVEs aktsomhetskart for snøskred. 3.3 FORHOLDET TIL ANDRE MYNDIGHETER Plan- og bygningsloven Rana kommunes arealdel til kommuneplanen for viser at Kallvatnet hovedsakelig ligger innenfor LNF1 som vil si at spredt bebyggelse ikke er tillatt. På den nordøstlige siden av vannet ligger det to byggeområder for bolig, industri og fritidsbebyggelse. Dette er områder med krav om reguleringsplan/områder der gjeldende plan opprettholdes, Ref. Reguleringsplan nr. 604 og 605 (Rana kommune 2013). Som kan sees på kartet under, med tiltaksområdet markert med rød sirkel, ligger tiltaksområdet utenfor de nevnte områdene i nordøst.

12 9 Figur 5 Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel (Rana kommune 2013) Verneområder Det ligger ingen verneområder i nærheten av Kallvassdammen Kulturminner Det er ikke gjort funn av kulturminner i umiddelbar nærhet til nytt steinbrudd på vestsiden av Kallvatnet. Det nærmeste funnet er Storbekkmoen, et tjærebrenningsanlegg fra etterreformatorisk tid (med uavklart vernestatus), s o m ligger ca. 8-9 km nord for Ka llvassdammen og eksisterende steinbrudd (Miljødirektoratet 2014). Figur 6 Kulturminner i nærheten av Kallvatnet (Miljødirektoratet 2014). Det er viktig å huske på den generelle aktsomhets - og meldeplikten etter kulturminnelovens 8. Hvis det kommer fram noe som kan være et fredet kulturminne under anleggsarbeidene skal arbeidene umiddelbart stoppes og aktuelle instanser skal varsles.

13 ANDRE FORHOLD Viktige naturtyper og rødlistearter Det ligger en viktig naturtype, en grotte/gruve (Jordbrugrotta Sprutforsområdet), nordvest for anleggsområdet. Dette er et kalksteinsområde med flere vakre grotter. Denne naturtypen er ikke undersøkt med hensyn til verdi i biologisk mangfoldsammenheng (Miljødirektoratet 2013a). Figur 7 Funn av viktig naturtype nordvest for steinbruddet (Miljøstatus i Norge 2013). Det er registrert flere rødlistearter i nærområdet. De fire som er nærmest anleggsområdet, ringet rundt med svart på kartet under, er grynsildre (flerårig urt fjellplante som er nært truet) i vest og jerv (sterkt truet), gaupe (sårbar) og myrhauk (sårbar) i nord (Miljødirektoratet 2014). Figur 8 Rødlistearter i området (Miljødirektoratet 2014).

14 INON Kallvassdammen-området ligger nært opp mot inngrepsfri natur (INON), men utbyggingen vil ikke påvirke INON-områdene. Figur 9 INON-kart over området (Miljødirektoratet 2013b). 3.5 BRUKERINTERESSER Det er to beitelag i nærområdet, Lappfjellet beitelag og Ranen beitelag. Lappfjellet beitelag er et sauelag, mens Ranen beitelag er et blandingslag av sau/lam og storfe. Som kan sees av Figur 10 ligger disse beitelagene i en viss avstand fra steinbruddsområdet (Skog og landskap 2013). Figur 10 Beitelag for sau/lam og storfe i nærområdet (Skog og landskap 2013).

15 1 2 Ildgruven reinbeitedistrikt har et trekkområde rett nedstrøms fo r dammen. Det er etablert dialog mellom kr aftverksgruppe Rana og reinbeitedistriktet, og det avholdes kontaktmøte to ganger i året. Området rundt Kallvassdammen blir i sin helhet nyttet som beite for rein gjennom det meste av året. Til dette har reinen flere bevegelseslinjer i omr ådet, som vist i figuren under. Figur 11 Kartfiguren viser trekklei (svart) og drivningslei/flyttlei (gul) for rein i området rundt Kallvatnet 3.6 INNGREP DAGENS SITU ASJON Bebyggelsen i regionen består hovedsakelig av hytter. E n stor del av disse ligger langs Kallvatnet, inne i den lunende bjørkeskoge ned mot vatnet. Hyttene er i hovedsak lokalisert øst for ryggen ned fra Tolvtua til Siriheimen, som er en visuell barriere fra området i forhold til damsted med steinbrudd. Et anne t hyttefelt ligger vest for Fiskarneset. Dette er og så skjermet for innsyn i forhold til inngrepa. D et ligger é n hytte nordvest for dammen, nedenfor Nord Revatinden. Der er eksponering av bruddet er større. Figur 12 Kartet viser større hytteområder ved Kallvatnet.

16 13 Figur 13 Steinbrudd sett fra nordsiden av vannet med dammen i høyre bildekant. Her vist ved vannstand 549,5. Det følger en vei inn Plurdalen til parkering ved Kallvassdammen. Denne utgjør adkomst til vestsiden av dammen, men det er ingen adkomstvei til damkrona. Tidligere adkomst til damkrona gikk i fremkant av overløpet i nivå under HRV, men denne er i dag avskåret av en utsprengt kanal til nødtappeløpet. Det er lagt opp vei til båtutsettet i fremkant av overløpsterskelen. Selve dammen er en løsmassedam, med damsider i plastringsstein og kronehøyde på kote 569,5, med et fribord på 5,5 m over HRV på 564. LRV ligger på kote 521, hvilket gir en reguleringssone på opp mot 43m. Denne har oftest en betydelig visuell virkning. Flomavledningen ved Kallvassdammen skjer over et fritt overløp i betong, i nivå med HRV på kote 564 moh, utformet i en bue med samlet lengde 96m. I tillegg utgjør steinbruddet sørøst for dammen et betydelig inngrep. Fyllingsmasser til den opprinnelige dammen ble tatt fra brudd ved damstedet. I dag utgjør deler av steinbruddet tilstrømningsområdet i fremkant av overløpet. Det meste av steinbruddet er plassert under HRV, men likevel på en høyde som relativt ofte er godt synlig i snøfrie perioder.

17 VANNSTAND Med hensyn til synlighet vil snøen dekke og i stor grad kamuflere de synlige inngrepene over store deler av året (november-mai). Vannstand i Kallvatnet basert på data fra NVE sitt målemerke er vist i Figur 14 Når vi ser på vannstandsdataene for Kallvatnet, stiger vannstanden med snøsmeltingen. Denne starter forsiktig i april med rask stigning i mai, da vannstanden gjerne stiger med ca. 12m. I perioden juni-desember, ligger gjennomsnittlig vannstand over 550. I juli-oktober, de månedene der aktiviteten i området er størst samtidig som at inngrep er synlige, ligger dette snittet jevnt på 556,5. Vannstanden kommer unntaksvis, med flere års mellomrom opp mot HRV. Ser man på 15-persentilen ligger snittet i perioden juli-oktober på ca Figur 14 Figuren viser vannstand i Kallvatnet gjennom året, med måledata fra (data fra NVE s målemerke )

18 15 4 Beskrivelse av tiltaket 4.1 GENERELT Hovedtiltakene ved rehabiliteringen omfatter utslaking og plastring av dammens nedstrøms skråning, heving av dammens tetningskjerne og nivå for topp dam samt etablering av et nytt kronevern. I tillegg vil deler av flomvoll på nedstrøms side av dammen erstattes og erosjonssikres og nytt lekkasjemålehus etableres. Betongkonstruksjonene som utgjør dammens flomløp vil også forsterkes. Arbeidene planlegges utført i perioden Oversiktstegning over tiltakene finnes som vedlegg A til rapporten. 4.2 FREM DRIFTSPLAN Foreslått fremdriftsplan for arbeidene er vist i figuren under. Figur 15 Fremdriftsplan for tiltaket I pågående samtaler med entreprenør vurderes muligheten for å ferdigstille anlegget innenfor en sesong. Dette vil i så måte kreve tidlig oppstart, helst i uke 12. Dersom behandling av saken medfører en forsinkelse i forhold til dette bes om en vurdering og tilbakemelding på hvor vidt forberedende arbeider kan startes opp før godkjenning a v planen foreligger. Dette gjelder tidkrevende arbeid som snørydding, opprigging og avdekking av vrakmasser i eksisterende steinbrudd. Å korte inn anleggsperioden anses å være av vesentlig betydning for brukere av området, eksempelvis hytteeiere. 4.3 STYRENDE FORUTSETNINGER FRA K ONSESJONEN Siden dette ikke er en ny dam, men en dam som skal rehabiliteres, er dette punktet ikke beskrevet i detaljplanen for miljø og landskap. Magasinet planlegges kjørt som normalt under anleggsperioden. 4.4 PROBLEM OM RÅDER OG AV BØTEN DE TILTAK Brukerinteresser tilgang på parkering og båtutsett Dagens parkeringsareal i overkant av eksisterende steinbrudd erstattes med et tilsvarende areal som blir lagt på nivå +564,5, 0,5 m over HRV. Dagens parkeringsareal er på omtrent 500 m 2, nytt parkeringsareal blir opp mot 1000 m 2. Plassering av et nytt parkeringsareal er vist i arealbruksplan i vedlegg B. Eksisterende båtutsett vil trolig benyttes som anleggsvei under arbeidene, og vil beholde samme funksjon som i dag når arbeidene er ferdigstil t. En trasé for et alternativt nytt båtutsett er vist i arealbruksplanen. Alternativet følger tilbakefylling i underkant av bakre skjæring av steinbruddet ut mot ytterkant av

19 16 anleggsgrensen i øst. Herfra kan en ny trasé eventuelt forlenges videre sør-vestover ned i magasinet i en tilpasning på fjell på Statskogs eiendom. Traseen tilpasses med fylling inn mot underkant av skjæringen. Statkraft har etablert dialog med Rana Kommune angående tilgang til eksisterende parkeringsareal og båtutsett gjennom anleggsperioden. Det er sannsynlig at man vil stenge av anleggsområdet for publikum i hele anleggsperioden. Det eksisterer et annet båtutsett for Kallvatn, som er lokalisert i enden av Fv357 Grønnfjelldalsveien, ca. 30 km opp fra Storforshei. Det alternative båtutsettet ligger ca. 9 km unna anleggsområdet i luftlinje over magasinet. Figur 16 Til pasning av steinbrudd, areal for parkering og båtutsett Brukerinteresser reindriftsnæringa For å lette fremkommelighet for rein vil høye brøytekanter tas ned i korridorene for trekk og driving/flytt (som vist i Figur 11). Tidligere deponerte vrakmasser ved flomvoll nedstrøms dam er et problem for reinen ved at klovene kiler seg fast i steinmassene. Disse massene vil ved renovering av dammen bli fjernet i sin helhet. 4.5 FORHOLD TIL FORURENSNINGSLOVEN I anleggsfasen skal avfallshåndtering og tiltak mot forurensing være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Statkraft vil besørge forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Det legges opp til at alt avfall fjernes og bringes ut av området. Dette vil ikke bli tillatt deponert på stedet. I anleggsperioden er faren for forurensing i hovedsak knyttet til fjell- /gravearbeid, sanitæravløp ved brakkerigg og transport, oppbevaring og bruk av olje, annet drivstoff og kjemikalier. Søl eller større utslipp av olje og drivstoff kan få negative miljøkonsekvenser. Olje og drivstoff vil lagres slik at volumet kan samles opp dersom det oppstår lekkasje. Drivstofftank skal stå i et kar. Smøreolje oppbevares i en tørr container. Videre legges det opp til at det finnes oljeabsorberende materiale som kan benyttes hvis uhellet er ute. Forhold som berører sanitær og avfall vil bli ivaretatt i henhold til gjeldende regelverk. Det er forutsatt at gråvann infiltreres lokalt eller samles på tett tank, mens kloakk samles på tett tank. Spilloljer samles på tett tank. Alt avfall transporteres ut av området og leveres godkjente mottak. Arbeidene i steinbruddet vil kunne gi en risiko for forurensning til magasinet. Kallvatn overføres til Akersvatn, som er drikkevannskilde for Mo i Rana. Arbeidene vil foregå i nærhet til inntaket til overføringstunnelen, og et alvorlig utslipp ved anleggsområdet vil derfor kunne påvirke vannkvaliteten i Akersvatn. Akersvatn er et stort magasin med overflateareal på 42 km 2, og utløpet av overføringstunnelen er lokalisert 8 km unna inntaket for drikkevannsforsyningen. Et eventuelt utslipp fra anleggsområdet ved Kallvassdammen vil ha en betydelig fortynning før dette eventuelt når inntaket for drikkevannsforsyningen. Tanking og reparasjon av utstyr på anlegget vil utføres på nedstrøms side av overløpsterskelen for å redusere risikoen for utslipp til magasinet. Det vil stilles krav til entreprenøren for beredskap for håndtering av forurensning ved lekkasjer, maskinhavari o.l.

20 ANLEGGSDELER Grenser for planlagte inngrep og håndtering av toppmasser Grenser for planlagte inngrep er vist på arealbruksplanen (vedlegg B). Kartet viser avgrensing for både permanente og midlertidige inngrep. Etter endt anleggsfase skal alle midlertidige inngrep tilbakeføres og arronderes. Alle berørte områder skal gis en god overgang mot tilliggende terrenget og landskapet rundt inngrepsområdet. Toppsjiktet innenfor anleggsgrensen skal tas av og legges til sides før anleggsarbeidene starter. Det legges ut fiberduk i forkant slik at man ikke blander undergrunnsmasser og toppjord. Toppmasser lagres nær de områdene de tas ut fra. For å unngå kompaktering skal massene plasseres i ranker med maks høyde 2 meter. Toppsjiktet legges tilbake etter ferdig arrondering. Hvis toppsjiktet som tas av og legges til sides ikke er tilstrekkelig til å dekke hele arealet innenfor anleggsgrensen skal toppsjiktet jevnt fordeles utover slik at alle berørte områder er dekket. Toppsjiktet skal ikke komprimeres når det legges tilbake Påbygning av nedstrøms skråning Dammens nedstrøms skråning skal bygges på, og gis en helhetlig helning på 1:1,6 fra krone til damtå. Helningen er den samme som for eksisterende oppstrøms skråning. Eksisterende helning for dagens nedstrøms side er på 1:1,4. Skråningen skal plastres, og legges med blokkstein i internt forband. Figur 17 Visualisering av påbygd nedstrøms skråning. Før arbeidene startes avdekkes nedstrøms damtå til fjell, som fundament for nye fyllingsmasser. En ny skråning med helning på 1:1.6 og minimum påbygningsbredde på 5 m i øvre del vil gi en ny plassering av damtåa omtrent 9 m utenfor dagens damtå. Skråningen utføres i en jevn helning, uten etablering av bermer Heving av tetningskjerne Dammens tetningskjerne planlegges hevet med bruk av betongelementer. Det vil være behov for å avdekke store deler av damtoppen for å kunne heve tetningskjernen. Arbeidene vil kreve avdekking av omtrent m 3 masser, og vil kunne gjøres etappevis. Areal rundt eksisterende steinbrudd nyttes som midlertidig deponi. Overskuddsmasser ved prosjektets slutt samt tidligere deponerte masser ved damtåa, plasseres og tilpasses i underkant av skjæringene i bruddet for å ta ned den visuelle høyden av disse. Etter utplassering av betongelementer fylles det tilbake med masser i damtoppen, og det etableres et kronevern med plastret stein med samme uttrykk som nedstrøms skråningsvern.

21 Etablering av kronevern Etter utplassering av betongelementer over tetningskjernen vil det tilbakefylles med egnede masser i damtoppen og nytt kronevern etableres. Nivå for t opp dam vil heves 0, 5 m til kote +570,0 for å tilfredsstille krav til fribord over HRV. Kronevernet legges ut som plastring i to sjikt, på samme måte som skråningsvern på nedstrøms side. Minimum volum på stein i ytre sjikt av kronevernet er satt til 1,0 m 3. Dette tilsvarer en typisk diameter på 1200 mm Arbeider på oppstrøms skråning Stein i kronevern ned til nivå HRV (kote +564,0) vil skiftes ut og nytt kronevern etableres. Det er også behov for fjerning og midlertidig lagring av masser i forbindelse med etablering av kronevern på oppstrøms side Stabilisering av overløpsterskel, sprengbart felt Det vil utf øres bolting av overløpsterskelen. Det settes bolter ø32 cc 0,90 m. Dette vil ikke ha noen visuell betydning for o mrådet Forsterkning sprengbart felt Det sprengbare feltet i overløpet vil forsterkes ved bruk av pålimte stålprofiler inn mot sidepilarene som støtter opp toppbjelken i plata i feltet. Disse vil ha en lengde på hhv 1,0 og 1,2 m og vil ikke være spesielt fremtredende. Se Figur 18 for skisse og Figur 19 for illustrasjon. Figur 18 Påliming av stålprofiler som opplager for plate i sprengbart felt. Tiltaket vil ha en svært begrenset synlighet.

22 Figur 19 Illustrasjon som viser de pålimte stålprofilene. 19

23 Stabilisering av vangemur Vangemur i dammens avslutning vil utvides med en bredde på omtrent 5 m for å kunne støtte opp nytt kronevern nedstrøms (se stiplet området på Figur 20). Dersom det avdekkes behov for forsterkningstiltak av eksisterende vangemur vil spesifisering av tiltak fremlegges for NVE etter at toppen av dammen er avdekket og baksiden inspisert. Figur 20 Utvidelse av vangemur. Stiplet linje viser nytt kronevern nedstrøms Demontering og flytting av hus for vannstandsmåling Huset for vannstandsmåling skal demonteres og flyttes, jf. arealbruksplanen (vedlegg B). Huset flyttes til området som er markert, men endelig plassering bestemmes på stedet. Det skal etterstrebes en plassering som gjør bygget lite synlig i landskapet. Figur 21 Hus for vannstandsmåling på nåværende sted.

24 Nytt lekkasjemålehus Nytt lekkasjemålehus etableres ved ny damtå nedstrøms dammen. Lekkasjemålehus etableres med vinterinngang for adkomst selv ved stor snømengder i området. Lekkasjemålehuset vil ha en grunnflate på ca. 10 m 2 og en høyde på ca. 5 m. Bygget er svært lite i forhold til dammen og de storskala landskapsformene og vil visuelt fremstå som relativt unnselig. NVEs miljøtilsyn skal ha anledning til å komme med innspill til og videre godkjenne plassering og utforming av nytt lekkasjemålehus. Plasseringen er lagt så langt inn mot fremtidig damtå som mulig uten at bygget blir til hinder for tilbakefylling inn mot damtåa. Det er avgjørende at dette arbeidet kan skje før lekkasjemålehuset ferdigstilles for eventuelt å kunne få anleggsperioden ned til en sesong. Figur 22 Venstre: Eksempel på utførelse av lekkasjemålehus, fra Finnkoidammen, Statkraft Energi AS. Høyre: Fotomanipulert bilde som viser hvor viktig fargebruk er for å dempe byggets visuelle virkning.

25 Ny flomvoll nedstrøms damtå Dagens flomvoll skal bygges om. Flomvollen vil bli 3-4 m høy, og erosjonssikres i fremkant med gabioner som fylles av stedlig stein. Bakfyllingen vil bestå av masser fra eksisterende flomvoll. Med stedlige masser, sett på avstand, vil ny flomvoll av gabioner ha tilsynelatende lik tekstur og farge som dagens flomvoll. Omfanget til gabionen blir betraktelig mindre enn det til eksisterende flomvoll. Når tidligere deponerte masser i området i tillegg renskes vekk, vil den lokale situasjonen bli betraktelig bedret. Figur 23: Eksisterende flomvoll på utsnitt fra modell Figur 24: Utsnittet fra modell er bearbeidet og viser fremtidig situasjon med gabion i forlengelsen av flomløpet, lekkasjemålehus og en opprensking av flomløpet i forhold til tidligere deponerte vrakmasser.

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune

Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS, bygging av ny dam Namsvatna, Røyrvik kommune NTE Energi AS Postboks 2552 7736 STEINKJER Vår dato: 04.01.2016 Vår ref.: 201401002-70 Arkiv: 317 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anders Thon Bråten Oversending av revisjonsrapport, NTE Energi AS,

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Oversending av revisjonsrapport, Statkraft Energi AS, Region Midt- Norge - Trollheim vedlikeholdsgruppe, Surnadal kommune

Oversending av revisjonsrapport, Statkraft Energi AS, Region Midt- Norge - Trollheim vedlikeholdsgruppe, Surnadal kommune Statkraft AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 15.12.2015 Vår ref.: 201506121-3 Arkiv: Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Morten Henrik Kielland Oversending av revisjonsrapport, Statkraft

Detaljer

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA Oversendelse av miljøtilsynsrapport og varsel om vedtak om retting Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Kvikne-Rennebu Kraftlag SA 7391 RENNEBU Vår dato: "" Vår ref.: NVE 201303380-7 tbm/tos Arkiv: 317 /121 Saksbehandler: Deres dato: 3.6.2013/10.6.2013 Tore Olav

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA MAI 2015 KARLSØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE OPPDRAGSNR.

Detaljer

Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon

Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon Revidert 23. februar 2010 Revidert 31. mars 2012 (tittel) Veiledning for utarbeidelse av detaljplan for landskap og miljø for anlegg med vassdragskonsesjon 1. Innledning... 2 1. Innledning... 2 1.1 Om

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU

KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU Beregnet til Klæbu kommune. Plan, eiendom og kommunalteknikk. Dokument type Rapport Dato 29. mai 2015 KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU UTREDNING LANDSKAP KOMMUNEDELPLAN VASSFJELLET KLÆBU LANDSKAP Revisjon

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø

Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø Glommens og Laagens Brukseierforening Bygging av veg til dam Elgsjø Visualisering av situasjon langs vegtraséen og ved dammen før, under og etter anleggsperioden Forord I forbindelse med rehabilitering

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Driftsplan for Stokkan steinbrudd

Driftsplan for Stokkan steinbrudd STOKKAN STEIN OG PUKK DA Driftsplan for Stokkan steinbrudd Del av eiendommen Stokkan, gnr. 55, bnr. 2 i Inderøy kommune Utarbeidet 01.12.2011, sist oppdatert 12.02.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Beliggenhet...

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke

Småkraft AS Oversendelseav anleggskonsesjonfor Mjeldeelva kraftverk i Tromsøkommune i Troms fylke SmåkraftAS Postboks7050 5020BERGEN IngeborgLunde Vår dato:05.08.2015 Vår ref.: 201504423-3 Arkiv: 611 Deresdato:03.07.2015 Deresref.: IngeborgLunde Saksbehandler: GreteJohnsen 22959160/gaj@nve.no Småkraft

Detaljer

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse Veileder til damsikkerhetsforskriften Melding om ulykke eller uønsket hendelse 1 2014 V E I L E D E R Veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Veileder

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Veidekke AS - melding om endring av utløp i Øvre Kvernhustjørn - Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane - høyring

Veidekke AS - melding om endring av utløp i Øvre Kvernhustjørn - Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane - høyring Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 08.04.2016 Vår ref.: 201600789-2 Arkiv: 311 Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Bård Andreas Selstad Ottesen 22 95 95 28 / baso@nve.no

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Detaljplan Plandato: 02.11.2010 Saksnr.: 200704890, 20060609 Revidert: Vassdragsnr.: 139.A6 Kommune: Overhalla NVE Region Midt-Norge Fylke:

Detaljer

Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA

Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA Ivar Johannes Hågensen REHABILITERING AKERSVASSDAMMEN I RANA 1 Akersvassdammen Plass for bilde - Velg Sett inn Bilde Oversiktsbilde før rehabilitering 2 Tekniske data Byggeår 1964-1967 Klasse Volum dam

Detaljer

a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning.

a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning. REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Generelt 1 Områdeavgrensning a. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist som planavgrensning. 2 Formål med planen a. Uttak av steinmasser til

Detaljer

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2011 23951/2011 2011/2416 S11 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/41 Planutvalget 10.05.2011 Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal

Driftsplan for Masseuttak Kjeldal Driftsplan for Masseuttak Kjeldal 02.10.2014 Tittel: Driftsplan Dato: 02.10.2014 Utarbeidet av: - 2 - Innhold 3.0 Bakgrunn... - 3 3.1.1 Drift av uttaket... - 4 3.1.2 Type Uttak - 4 3.1.3 Avsluttet uttaksområde....

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014.

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014. Morgendagen er her bkk no ~BKK NVE Avdeling for konsesjon og tilsyn Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 11495639 Dato: 26.01.2015 Dukabotn kraftverk. BKKs kommentarer til tilleggsfråsegn

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo 3 kullgroper (id. 94733, 94736, 94737) Bitdalen 140/1,2 Vinje kommune

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

NYTT NORE I KRAFTVERK. Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015

NYTT NORE I KRAFTVERK. Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015 NYTT NORE I KRAFTVERK Åpent informasjonsmøte Rødberghallen 25.02.2015 Velkommen! Bakgrunn for utbyggingsplanene Fremdriftsplan Tillatelser Arealplaner, detaljplaner og anleggssteder Rødberg i anleggsperioden

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

Bæremast 64. Bygging og istandsetting er gjort på en meget god måte for å minske terrenginngrep og legge til rette for rask, naturlig revegetering.

Bæremast 64. Bygging og istandsetting er gjort på en meget god måte for å minske terrenginngrep og legge til rette for rask, naturlig revegetering. Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 25.08.2015 Vår ref.: 201204985-187 Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774/olah@nve.no Statnett SF - Rapport fra

Detaljer

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Inger Synnøve Kolsrud Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes LANDSKAPSVURDERING AV

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og Nore og Uvdal kommune S Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og rrc I tt kommunalteknikk IFUF V Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan

Detaljer

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring 1[311. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 2,9 JAN 2009 Vår ref.: NVE 200806723-2 ki/mbi Arkiv: 313 / 180.612 Saksbehandler:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsprogram MOP for Granåsen dagbrudd. Normin Mine AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen Innhold 1. Om MOP... 3 1.1. Tiltakshaver drift dagbruddet... 3 1.2. Oppfølgende myndighet... 3 1.3. Revisjoner av miljøoppfølgingsprogrammet...

Detaljer

Høring av Regional plan for Vefsna NVEs uttalelse. E-post: nveunve no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: vavw nve no

Høring av Regional plan for Vefsna NVEs uttalelse. E-post: nveunve no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: vavw nve no 41k. NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ Vår dato: 2 1 FEB. 2014 Vår ref.: NVE 201102278-10 rm/ajkj Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen

Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen FRANZEFOSS PUKK AS Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen Lier kommune Gnr/Bnr: 124/2, 8, 10, 71, 131 og Gnr/Bnr: 149/1 April 2002 Av: Kari Aslaksen BAKGRUNN 3 BESKRIVELSE AV TILTAKET 3

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Forslag 20.05.2011

Reguleringsbestemmelser Forslag 20.05.2011 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FJELLHALLER Tinn kommune i Telemark Reguleringsbestemmelser Forslag 20.05.2011 Hjemmel for reguleringsbestemmelsene er plan- og bygningslovens 12-7 og 11-8. Bestemmelsene er sammen

Detaljer

Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke.

Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke. Berørte offentlige instanser, grunneiere, naboer lag og foreninger Saksbehandler: Øystein Ellingsen Telefon: 97 69 12 77 E-post: oel@p1.no Dato: 11.03.2015 Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

Flere søkere Søknader om tillatelse til å regulere Foldvikvatnet og til å bygge 10 småkraftverk i Skånland, Ibestad, Gratangen og Lavangen kommuner

Flere søkere Søknader om tillatelse til å regulere Foldvikvatnet og til å bygge 10 småkraftverk i Skånland, Ibestad, Gratangen og Lavangen kommuner Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 11.02.2016 Vår ref.: 201504512-12 201002133,

Detaljer

VALDRESFLYA VANDRERHJEM

VALDRESFLYA VANDRERHJEM VALDRESFLYA VANDRERHJEM ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE INNLEDNING I forbindelse med den videre behandlingen av reguleringsplan for Valdresflya Vandrerhjem, ønsker kommunen og Fylkesmannen en uavhengig landskapsmessig

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS Norges vassdrags- og energidirektorat Haugaland Kraft AS Nett Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 0 3 JUL 2015 Vår ref.: NVE 201300831-10 etnitand Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Reguleringsplan for Nausthaugen/Fautgård massetak

Reguleringsplan for Nausthaugen/Fautgård massetak Siv.ing. Jan Lian AS Side 1 Q:\KUNDE\05008\05008-reguleringsplan.doc Reguleringsplan for Nausthaugen/Fautgård massetak på gnr. 149 bnr. 4,5 i Namdalseid kommune Overhalla 01.07.2007 Sist rev. 30.10.2007.

Detaljer

Planbestemmelser 175 KARMØY VINDPARK

Planbestemmelser 175 KARMØY VINDPARK Planbestemmelser 175 KARMØY VINDPARK Arkivsak: 06/937 Arkivkode: PLANR 175 Sakstittel: PLAN NR. 175 - REGULERINGSPLAN FOR KARMØY VINDPARK Det faste utvalg for plansaker 26.04.07 1 PLANOMRÅDET AVGRENSING

Detaljer

P L A N B E S K R I V E L S E SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN

P L A N B E S K R I V E L S E SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN SIRDAL KOMMUNE PLAN-ID 2012 002 DETALJREGULERINGPLAN AV SKARET MASSEUTTAK GNR. 1, BNR. 8 DRIFTSPLAN P L A N B E S K R I V E L S E 28.04.2016 Prosjektnr.: 1217 Innholdsfortegnelse Dato: 25.02.2016 Side

Detaljer

GRANE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR LAKSFORS MASSEUTTAK PLAN ID 2015002. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

GRANE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR LAKSFORS MASSEUTTAK PLAN ID 2015002. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER GRANE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR LAKSFORS MASSEUTTAK PLAN ID 2015002 Sist revidert 17.07.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Statnett Postboks 5192 0302 OSLO Q 4 AuG zull Vår dato: Vår ref.: 201103011 km/kev 3D Arkiv: /KM Saksbehandler: Deres dato: 9.5.2011 Kristin Evjen Deres ref.:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til

Detaljer

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren.

Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Driftsplan, Moe Steinbrudd, Sanddalen Gnr.43. Bnr.1 Grunneier: Rolf Moe, Støren. Innledning: Det starte ny drift i Moe Steinbrudd. Ta ut stein til produksjon av grus og pukk til mange bruksområder, primært:

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Sist oppdatert 26. september 2012. Bestemmelser og retningslinjer til delplan for Ny-Ålesund geodetiske observatorium

Sist oppdatert 26. september 2012. Bestemmelser og retningslinjer til delplan for Ny-Ålesund geodetiske observatorium Sist oppdatert 26. september 2012 Bestemmelser og retningslinjer til delplan for Ny-Ålesund geodetiske observatorium 1 GENERELT Delplanen består av et plankart, samt en planbeskrivelse, og dette dokumentet

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 26.10.2015 Vår ref.: 201505637-2 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved endring av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved endring av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201501347-9 Arkiv: 623

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204

REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune. Planid: 01201204 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR TVERRLIE 5 gnr. 56 bnr. 24, Nes kommune Planid: 01201204 Dato: 05.04.13 Sist revidert (dato): 25.02.14 Egengodkjent i kommunestyret 11.09.2014, sak 42/14 Tilhørende

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune Asplan Viak AS avd. Skien Postboks 393 Sentrum 3701 SKIEN /Avdeling for areal og transport Vår dato 26.08.2015 Deres dato 2015-06- 30T00:00:00 Vår referanse 15/09109-2 Deres referanse Vår saksbehandler

Detaljer

Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro

Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro Landskapsanalyse Figur 1 Skråfoto av planområdet, sett fra sør (1881/kart 2014), 29.08.2014 Revidert: 15.03.15 Forord Denne landskapsanalysen er laget

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Morten Christiansen - 37019844 Vår dato: 04.07.2011 Vår referanse: 2011/035622-011 Fv

Detaljer

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING. Forseth grustak, gnr 38/2 REGULERINGSPLAN SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Y 572750 Y 572500 Y 572250 Y 572000 Y 571750 Y 571500 Y 571250 Y 571000 X 7020250 X 7020000 X 7019750 X 7019500 TEGNFORKLARING PBL 25 REGULERINGSFORMÅL SPESIALOMRÅDER(PBL 25 1.ledd nr.6) Buffersone Frisiktsone

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn 08.06.2015 ved Hof Bilopphugger AS, Hof

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn 08.06.2015 ved Hof Bilopphugger AS, Hof Hof bilopphuggeri AS Industriveien 31 3090 Hof Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2015/574 11.06.2015 33 37 11 95 Arkivnr: 460 Rapport etter Fylkesmannens

Detaljer

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 PLANID 10372011002 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankart, datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 Bestemmelser datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 og 20.03.13 1.0 Bebyggelse

Detaljer

RAPPORT. Dam Hornsjø Landskaps- og miljøplan OPPDRAGSNUMMER 174830 31.01.2015 SWECO NORGE AS BUSINESS APPLICATIONS MARIUS FISKEVOLD.

RAPPORT. Dam Hornsjø Landskaps- og miljøplan OPPDRAGSNUMMER 174830 31.01.2015 SWECO NORGE AS BUSINESS APPLICATIONS MARIUS FISKEVOLD. RAPPORT Dam Hornsjø Landskaps- og miljøplan OPPDRAGSNUMMER 174830 SWECO NORGE AS BUSINESS APPLICATIONS MARIUS FISKEVOLD Sweco RAPPORT Dam Hornsjø. Landskaps- og miljøplan. Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere.

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere. I Håndbok for bygge- og anleggsarbeid langs vassdrag ønsker Jæren vannområde å gi råd og veiledning knyttet til bygge- og anleggsarbeid som kan medføre forurensning til vassdrag og reduksjon i biologisk

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn.

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 13. januar 2015 Saksnr.: 201412312-6 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 29.01.2015 Korsvikfjorden industriområde, felt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/895-3 Arkiv: L12 &21 323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 1. GANGSBEHANDLING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/895-3 Arkiv: L12 &21 323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 1. GANGSBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 15/895-3 Arkiv: L12 &21 323-05 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 1. GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Forslag

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no Notat Helge Henriksen 04.11.2009 Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune 1. Innledning Fagetaten for

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 13.08.2015 Vår ref.: 201501860-4 Arkiv: 623

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i Idage på stenging av strøm og brudd på leveringsplikt til Jøa Gjestegård NTE Nett Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Frode Bjerkan Faksdal 7856 Jøa Vår dato: 2 1. 01. 2011 Vår ref.: NVE 201004932-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

NYTT NORE I KRAFTVERK

NYTT NORE I KRAFTVERK NYTT NORE I KRAFTVERK Presentasjon av Detaljplan for miljø og landskap Prosjektleder: Erik Juliussen Eiendom og tillatelser: Thomas Riddervold 17. og 21. september 2015 Program Presentasjon av Statkraft

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon

Veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon Veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon 3 2013 V E I L E D E R Veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer