Generalforsamling Dalsåsen Vel Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:"

Transkript

1 Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 19. mars kl på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av møtereferent 5. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 6. Årsberetning 7. Godkjenne regnskap. 8. Godkjenne godtgjørelse til styre og revisor 9. Gi ansvarsfrihet til styret 1. Innkomne forslag. Oppgradering av fellesarealer. Vedlegg 1 Inspeksjon og slamsuging av overvannskummer. Vedlegg 2 Økende utfordringer med parkering, trafikk, forsøpling etc. Vedlegg 3 Fartsdumper Arne Holm Vedlegg 4. Styrehonorar Leif Erik Gård Vedlegg 5. Fellesareal og hogst Leif Erik Gård Vedlegg Budsjett og fastsettelse av vel-avgift 12. Valg av styre. Leder Velges for 1 år To styremedlemmer Velges for 2 år To varamedlemmer Velges for 1 år Revisor Tre medlemmer til valgkomitè Med vennlig hilsen Styret i Dalsåsen Vel Eivind Kind leder leveres på generalforsamlingen Medlemmets navn: Adresse: Jeg gir fullmakt til for å møte for meg på årets generalforsamling i Dalsåsen Vel. Side 1 av 9

2 Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Årsberetning Dalsåsen vel 213 Styret har i perioden mars 213 mars 214 bestått av Leder Eivind Kind Oscar Dahls vei 24 Nestleder Geir Dahlstrøm Bjørn Lies vei 15 Kasserer Randi Nerstad Oscar Dahls vei 37 Sekretær Unn Aarrestad Dalsåsen 137 Styremedlem Annti Mankinen Dalsåsen 54 A Varamedlem Magne Ridderholt Dalsåsen 118 Varamedlem Anette Skeide ble valgt inn styret, men flyttet like etter generalforsamlingen. Geir Dahlstrøm ble valgt inn som varamedlem, men overtok plassen til Anette. Revisor Tore Stenslie Nordre Dals vei 15 Valgkomite Stig Paulsen Marit Ørbech Jensen Leif Erik Gård Dalsåsen vel har 144 medlemmer. Det er som kjent pliktig medlemskap for beboere som tilhører vellet. Møtevirksomhet. Styret har i perioden avholdt 8 ordinære styremøter og ett ekstraordinært styremøte. Styret har i perioden behandlet 73 saker. Årsmøtet ble avholdt 2. mars 212 Rusken-dugnad Rusken ble avholdt på vanlig måte, men vi ser at denne ene ruskendagen ikke er tilstrekkelig for nødvendig opprydding etter vinteren samt forfallende arbeid som bør utføres på våre fellesarealer Øvre ballplass. På ballplassen nedenfor Bjørn Lies vei, ble den i henhold til vedtak på forrige årsmøte kjøpt inn og montert nye fotballmål, blant annet for å «dempe» støy samt ferdigstille ballplassen. Prosjektert belysning ble også montert. Nedre ballplass. Her ble det arrangert 3 kvelder med dugnad for å få avrettet banen samt montert kunstgresset som hadde ligge der fra forrige år. Her ble det også fortatt hogst av løvtrær som vokste i bekkekanten og inn mot ballbanen. Side 2 av 9

3 Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Samarbeid med andre vel i nabolaget. Representanter fra vårt styre har hatt møter og god kontakt med de andre vellene for å diskutere felles problemstillinger som parkering, problemer med biltrafikk i stor hastighet, avfall og forsøpling etc. Glasscontainer i Brennaveien/Dalsåsen Her ble tidligere container for klær fjernet, men søppelproblemene fortsatte å øke rundt containerne for retur for glass og metall. Styret hadde intens kommunikasjon med Oslo Kommune og fikk de til slutt til å fjerne containerne noe som også førte til at det ble slutt på søppelfylling på stedet. Søppelfylling ved Shellstasjonen. Styret engasjerte seg sammen med andre sterkt for å få fjernet denne søppelfyllingen samt sperret av området. Dette lykkes til slutt med iherdig innsats av mange involverte parter. Trafikkplan for Søndre Nordstrand Her er utkastet til ny trafikkplan ferdig og sendt ut til høring. De som er interessert i å vite mere om denne kan henvende seg til bydelen etc. Tette overvannskummer. Vi har hatt slamsuging av noen tette/overfylte overvannskummer og ser at det er behov for inspeksjon av resten av disse for å slam-suge flere av dem. Dette har ikke vært gjort siden boområdet var ferdig i 1986/87 Parkering og høy hastighet i boområdet. Det er et sterkt voksene problem med ulovlig parkering. Det parkeres langt utenfor eiendommene og dette skaper problemer for trafikken, snøbrøyting, samt en fare for ferdsel for barn og voksne. Vi har også sett økende problem med stor hastighet på bilene som ferdes i vellets område, Styret har derfor sett seg nødt til å anlegge fartsdumper i noen av veiene. Snøbrøyting Styret har reforhandlet ny avtale med firmaet som også har hatt tidligere brøyting i vellets veier. Trefelling Styret har mottatt flere henvendelse på ønsker om trefelling og har godtatt flere av disse henvendelsene. Styret Eivind Kind Leder Side 3 av 9

4 Arkl DALSASEN VEL Regnskap for periode DRIFTSINNTEKTER Awik mot Resultat Budsiett budsjett Velavgift Debitor Sum inntekter DRIFTSUTGIFTER Uforutsette utgifter Styrehonorar Revisor Snøbrøyting/Strøing AdmA/elforening Veibelysning Fellesområde Vaktselskap Ballbane Sum utgifter , , , , , , , ,26 Renteinntekter Sum div inntekter Periodens resultat , ,26 BALANSE Aktiva Saldo bank Oslo Kommune/Familiesenter Avsetning veibelysning/ballplass Sum Utest fordrldebitor Eiendeler Passiva Omega Installasjon Oslo Komm unelsamferdsellld rett Sum utest fordridebitor Bank Gjeld og egenkapital Dalsåsen 13. ianuar 2414 Side 1 Pr Pr , ,92 511,74 U , , , M75A 27942, ,92 576,74 n A2, ,92 511, , ,92 576,74 Randi Nerstad (kasserer) i Ro,"u* rr.)u sv"4 Side 4 av 9

5 Arkl Revisors beretning Jeg har gjennomgått alle bilag og har ingen bemerkninger til det fremlagte regnskap. Dette giret riktig bilde av periodens aktivitet, og jeg anbetaler Generalforsamlingen å godkjenne defte. Side 2 Side 5 av 9

6 Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Oppgradering av fellesarealer. Vedlegg 1 Det er nå ca. 28 år siden starten på bebyggelsen, samt opparbeidelse av felles arealer, lekeplasser etc. i vårt område. Vi ser at det mange steder gror igjen med kratt, trær etc. rundt på fellesarealene, langs veier og bekker på vårt område. Vi har vår årlige rusken-aksjon, men dette er langt ifra nok til å holde fellesarealene i orden. Mange av de som bor inntil lekeplasser og andre fellesarealer er flinke til å holde dette i orden, mens andre steder er det i ferd med å gro igjen. Tidligere hadde vi også noen ivrige pensjonister i vellet som hjalp til med dette. Styret ser nå nødvendigheten at det tas et krafttak for å få ryddet kratt etc. samt foreta en kontrollert hogst av trær der dette er nødvendig. Vi forslår at det oppfordres til at de som bor nærmest fellesarealene tar ansvar for dette, men vi tror også at det kan bli nødvendig og bruke ekstern hjelp til dette. Styret forslag til vedtak: Det foretas en oppgradering av fellesarealer der det er nødvendig. Dette tas hensyn til i budsjettet for 214, hvor det også ligger inne et forslag om å øke vel-avgiften for å dekke denne ekstra kostnaden. Inspeksjon og slamsuging av overvannskummer. Vedlegg 2 Styret har også inneværende år sett problemer med tette overvannskummer, og har hatt slamsuging av 3 av disse. Vi foreslår en inspeksjon av de resterende overvannskummene samt bestille slamsuging der det er nødvendig. Så langt vi erfarer, er det ikke foretatt slamsuging av disse siden de ble anlagt. Vi nevnte dette for firmaet som foretok slamsuging i høst og de mente alle overvannskummene burde sjekkes så snart som mulig til våren. Det foretas inspeksjon av overvannskummene og utføres slamsuging der det er nødvendig. Dette tas hensyn til i budsjettet i forbindelse med økning av vel-avgiften. Økende utfordringer med parkering, trafikk, forsøpling etc. Vedlegg 3 Styret har det siste året sendt ut 2 rundskriv hvor vi ber beboerne ta hensyn til parkering, forsøpling, vekst av hekker og trær utenfor egen eiendom etc. men kun et mindretall av områdets beboere har tatt hensyn til disse oppfordringene. Styret er bekymret for den utvikling vi ser hvor mange beboere ikke tar hensyn til dette. Vi ser at flere og flere tar seg til rette med parkering utenfor egen eiendom, ikke sørger for å fjerne trær og hekker som går langt utenfor eiendommen og inn mot fellesarealer som veier lekeplasser etc., samt har skjemmende avfall liggende mot naboer og fellesarealer. Er det et slikt bomiljø vi ønsker i fremtiden? Side 6 av 9

7 Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Vi ser også at stadig flere ikke respekterer områdets fartsgrenser, og vi observerer ofte uvettig kjøring med stor hastighet. På bakgrunn av dette så også styret nødvendigheten av å anlegge fartsdumper i noen av veiene. Vi ser at flere hus blir solgt til personer som selv ikke bor i husene, men leier disse ut til andre. Da får vi ofte problemer med mange som bor i husene. Med så mange som bor i husene oppstår det ofte problemer med parkering utenfor egen eiendom pga. av mange biler pr. bolig. Vi ser også til at flere omgår lover og regler vedr. ombygging/tilbygg på hus uten å rette seg etter gjeldene reguleringsplan, plan- og bygningsloven. Styret har erfart at vi heller ikke har fått lovpålagt nabovarsel når dette gjelder eiendommer som grenser inn mot vellets fellesarealer. Styret lager en enkel informasjonsbrosjyre som inneholder vedtekter og hva som gjelder i vårt vellag. Denne deles ut til alle beboere samt leveres til nye eiere av eiendommer så snart som mulig. Styret ber også om fullmakt til å følge opp dette når det gjelder saker som grenser mot eller går inn på vellets fellesarealer etc. Fartsdumper Vedlegg 4 Til styret i Dalsåsen vel, Angående sak til generalforsamlingen. Det er etablert fartsdempere i Nordre Dals vei ved nr. 21 og en litt lenger nede i veien. Disse er montert uten å konferere med beboerne i veien. I reguleringsplanen for området er Vei IV (Nordre Dals vei) beskrevet som felles innkjøring for husene C1 C36, dvs. til husene i Nordre Dals vei. Det burde derfor vært beboerne i denne veien som avgjør om noen tiltak gjøres. Når det gjelder generelt det å etablere dumper i våre veier kan jeg heller ikke se at dette har vært behandlet på noen generalforsamling. Jeg ber om at fartsdumpene i Nordre Dals vei fjernes. Styret har ikke fullmakt til å etablere slike tiltak. Hvis ikke styret fjerner dumpene ber jeg om at følgende sak settes opp på sakslisten for kommende generalforsamling. Etablerte fartsdumper i våre veier fjernes. Subsidiert fjernes dumpen ved Nordre dals vei 21. Vennligs bekreft mottagelsen av denne meldingen Vennlig Hilsen Arne J. Holm Nordre Dals vei Oslo Tlf Mob Side 7 av 9

8 Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Styret ønsker at fartsdumpene blir værende evt. justerer de ned 2 3 cm. Styret mener avgjørelsen er innenfor styrets mandat i henhold til vedtektene, for ivareta bruk av vellets fellesarealer. 2 FORMÅL og VIRKEMIDLER Å ivareta de fellesfunksjoner som fremgår av den enkeltes kjøpekontrakt, dvs. vedlikehold av veier, felles vann og avløpsledninger, lys- og TV-kabler og drift av fellesarealer i henhold til retningslinjene. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Jeg vil gjerne fremme følgende forslag: 1. Foreslår å heve styrehonoraret fra 3 kr til 35. Vedlegg 5 Jeg begrunner dette med at det er viktig at de som påtar seg å gjøre en jobb for felleskapet bør ha skikkelig godtgjøring for denne jobben. Vi har de seinere åra blant annet fått større utfordringer i vellet vårt mht mer utleievirksomhet og derav følgende parkeringsproblemer. Slike saker er tunge og representerer mye arbeid for styret. For fremtidig rekruttering til styret tror jeg også det er viktig at folk ser på dette som en jobb - mye av den gamle dugnadsånden er borte slik at det ofte er vanskelig å få folk til å stille opp i styret. NB: Styrehonoraret på Brenna er 38 kr. Styret anbefaler å stemme for forslaget Vedlegg 6 2. Gjennomgang av vel-ets trær for justering/uttak der det er nødvendig, og oppfordring til at folk holder hekker og trær på egen eiendom på et nivå som ikke er sjenerende for naboene. Se vedlegg 1 oppgradering av fellesområder. Fremmet av Leif Erik Gård Dalsåsen 68 Side 8 av 9

9 Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 BUDSJETT 214 DALSÅSEN VEL Velavgift 432 Vakthold 95 Styrehonorar 35 Revisjonshonorar 15 Snøbrøyting/Strøing 65 Veibelysning 9 Fellesområde 9 Adm. Velforening 9 Ballplassen 4 Diverse utgifter 25 Underskudd I budsjettet er det beregnet en velavgift på kr 28, Ved betaling etter forfall tillegges et gebyr på kr 25, Styret foreslår at budsjettert underskudd dekkes av oppsparte midler Side 9 av 9

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : Torsdag 14. april 2011 kl. 19:00 21:00 (NB: Dag endret fra 13. april) Sted: Lofsrud skole,

Detaljer

Vårt boområde i Oslo syd

Vårt boområde i Oslo syd Brenna Vårt boområde i Oslo syd Kjære beboere på Brenna Styret for Brenna velforening ønsker med denne brosjyren å formidle en del sentral informasjon. Brosjyren legges i samtlige postkasser der huseier

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE Vi har sendt denne informasjonen på e-post til de adressene vi har registrert. Har du e-post-adresse

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no INFORMASJON Innkalling til Årsmøte Onsdag 2. april 2008 kl. 1900. Nytt sted: Molex kantine i Brynsveien

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 LØREN VELFORENING

ÅRSBERETNING 2012 LØREN VELFORENING ÅRSBERETNING 2012 LØREN VELFORENING dagen dagen Innhold Styreleder har ordet... 3 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2012... 5 Årsberetning for 2012... 6 Bomiljøvaktavtalen... 11 Resultat regnskap...

Detaljer

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm

Skillingsveien Sameie. Informasjonsperm Skillingsveien Sameie Informasjonsperm Om denne permen Det ble på generalforsamling 2007 fremmet forslag om å lage en informasjonsperm som skal følge boligen, med bl.a. informasjon om sameiet, styrets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer