K Y S T S O N E P L A N F O R Ø S T F O L D!! " Ø S T F O L D F Y L K E S K O M M U N E K Y S T S O N E P L A N E N - I N N S P I L L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K Y S T S O N E P L A N F O R Ø S T F O L D!! " Ø S T F O L D F Y L K E S K O M M U N E - 0 3. 0 2. 1 4 K Y S T S O N E P L A N E N - I N N S P I L L"

Transkript

1 K Y S T S O N E P L A N F O R Ø S T F O L D!!

2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A R K I T E K T U R A R K I T E K T I N G E R K O L S E T H - S I V I L A R K I T E K T M N A L Myrastien 12B Fredrikstad - tlf : www.klz.no O M B Y G G I N G H Y T T E R V E I L E D N I N G D E S I G N P Å B Y G G P L A N O G B Y G N I N G S L O V G I V N I N G B Y G N I N G S V E R N I N T E R I Ø R M A T E R I A L E R A R K I T E K T U R R E H A B I L I T E R I N G R Å D G I V N I N G L A N D S K A P T I L B Y G G S M Å H U S F A S A D E E N D R I N G O M B Y G G I N G S Ø K N A D E R N A B O M E R K N A D E R K L A G E R B O L I G E R K O N S T R U K S J O N E R R E S T A U R E R I N G R E G U L E R I N G S P L A N E R D E T A L J E R

3 H V O R F O R M E G / K L Z? Innspill til varsel om oppstart av kystsoneplan for Østfold Tekst i hytteeiern (Fredrikstad) sommeren 2012 og desember 2013, foredrag sommer 2013 Konsulent, prosjekterende og søker i hyttesaker 12 års erfaring fra Fredrikstad kommune, regulering og byggesak Master i arkitektur fra NTH Har ikke hytte ved sjøen.

4 D A G E N S T E M A E R Overordnede planer Praksis i forhold til regelverk Fylkesmannen Ulike ståsteder, forvaltning, eier, aktører Kulturminner Erfaringer Konflikter Vilkår for dispensasjoner VA Vesentlig Evt betraktninger

5

6 E N R E T T Å F Å! U T V I D E H Y T T A?! D I S P E N S A S J O N... Totalt byggeforbud i 100- metersbeltet Dispensasjon kan vurderes så fremt under 70 m#, maks 12 meter og retningslinjer ivaretas+ Oppføring / endring : tillatelse etter plan- og bygningslovens kap 20, søknadsplikt Begrensninger i plan- og bygnings- lovgivningen forøvrig Statlige planretningslinjer Kystsoneplan fylket! Kystsoneplan kommune Reguleringsplan?!#$#%&'()*&+,%-+.-'/-01#$*/+ +1%223&' !#$#%&'()*&+,%-+9#:%)/+455;+

7 H E N S Y N I! F Y L K E T S K Y S T S O N E P L A N Planprogrammet: 4.2. Prioriterte plantema Biologisk mangfold, landskap, kulturminner, friluftsliv, arealbruk, næring, infrastruktur I dagens plan: Ferdselsinteresser, friluftsinteresser, landskapshensyn, naturvernhensyn I K K E H I N D R E N D E I K K E B E S L A G L E G G E I K K E P R I V A T I S E R E N D E I K K E E N D R E B E B Y G G E L S E N S F J E R N V I R K N I N G $

8 H E N S Y N H Y T T E E I E R E S E T T U T E N F R A God byggeskikk med gode aktører Nøkterne behov Begrense status Opprettelig, underordnet Nennsom, tilforlatelig, uanselig (fysisk størrelse) unnselig (sjelelige egenskaper) Ikke beslaglegge, privatisere IKKE LA MAKSBEGRENSNINGER OPPFATTES SOM MÅ HA!

9 V I K T I G E H E N S Y N F O R M E G! S O M A R K I T E K T Bestemmelser, praksis, skal kunne godkjennes Vurdere eieres ønsker og drømmer, endres til god arkitektur Gode og funksjonelle løsninger ute og inne Arkitekturhistorie, kulturhistorie, vår tid Stedstilpasning, landskapshensyn, allmennheten og naboer Sol og utsikt, klima Vurdere eksponering, refleksjon og skjerming Materialer, detaljer, farger

10 G O D A R K I T E K T U R! I T R Å D M E D B E H O V! I N N E N F O R R E G E L V E R K+

11 S T E D - A V G J Ø R E N D E I 100 metersbeltet: LNF:se retningslinjene for kystsoneplanen i Østfold s 77: Må søke dispensasjon fra byggeforbudet i 100 metersbeltet. Jfr: pbl 1-8 Må i tillegg søke dispensasjon fra formålet som er LNF ( landbruk / landskap, natur, friluft ) Søknaden sendes Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune for uttalelse.!##$%&'()$'* Bak 100 metersbeltet: LNF: se retningslinjene for kystsoneplanen i Østfold s 77 Må søke dispensasjon fra formålet som er LNF ( landbruk / landskap, natur, friluft ) Søknaden sendes Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune for uttalelse.!##$%&'()$'* Må søke dispensasjon fra byggeforbudet i 100 metersbeltet. Jfr: pbl 1-8 Trenger ikke søke dispensasjon fra plankrav for mindre utvidelser. Trenger ikke søke dispensasjon fra plankrav for midre utvidelser. +$#,-$'.$/%&'()$'* +$#,-$'.$/%&'()$'* Hvis reg.planens formål / farge matcher med kystsoneplanen er det ikke byggeforbud i 100metersbeltet. Kystsoneplanen gjelder ved motstrid, dvs når reg.plan tillater mer enn 70m!. Sier reguleringsplan max 60m! i 100- metersbeltet er det reg.planens bestemmelser som fortsatt gjelder. Vedrørende hyttestørrelser er det reguleringsplanen bestemmelser som gjelder. Kystsoneplanen gjelder ved motstrid, dvs når reg.plan tillater mer enn 90m!. Sier reguleringsplan max 60m! bak 100-metersbeltet er det reg.planens bestemmelser som fortsatt gjelder. Ikke overskride samlet 70 kvm (BRA) + evt 10m! ( * ) Ikke overskride samlet 90 kvm (BRA)+ evt 10m! ( * ) Utsnitt av kystsoneplan og reguleringsplan ved Tyttebærtangen- OBS forenklet tolkning++ ( * ) Det kan gis et tillegg på inntil 10m! (BRA) for etablering av VA-rom, der det er vanskelig å få det plassert i bestående bygningskropp og hensynet til friluftsliv, natur og landskap ivaretas på en tilfredstillende måte https://www.fredrikstad.kommune.no/pagefiles/35207/kystsoneplan-kort.pdf!

12 V A N N O G A V L Ø P+ Pålegg om oppgradering hvis løsning i dag Koster ofte å få lagt vann til hytteveggen B A D - Mulighet for å bruke eksisterende til bad - f.eks tilbygg 10 m# i Fredrikstad, men fylkesmannen sier 5 m# er nok K J Ø K K E N Kjøkken ofte i inngangen, 2 dører, cm kjøkkenbenk. Nå ønske om kjøleskap, komfyr, vask og kanskje også oppvaskmaskin Brannkrav, fjernet vedovn, ikke mulig med fast innredning mot brannmur (ikke plass til sikkerhetssone) Varmtvannstank, vaskemaskin

13 V A N L I G E V I L K Å R R I V I N G A V U T H U S - Jf kun en bygning - Gammel husmannsplass, gamle store boligeiendommer som ligger i LNF, eldre hytter- ALLE MED UTHUS - Samme vurdering som nyere hytte på liten tomt - Uthus kommer ofte verre ut enn innredet anneks pga 190 cm - Det som var i uthuset vil lagres ute, spesielt sommerstid M A L E O M - Kreves naturfarger, male om rødt, gult og hvitt til naturfarger. - Hva er naturfarger? - Byggeskikk fra ulike perioder, autensitet

14 !+A+B+C+A+?+D+E+F+F+G+?+!3)$3-20&&'()*&+9#:%)/

15 F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N kulturminneloven 25, eldre enn 1850 Sefrakregistrering før 1900 Utedoer, uthus, hytter osv Ikke tatt hensyn til kulturmiljøer som en del av et større miljø Miljostatus.no

16 K U V A U E N fredet 1993, oppført

17 K O S T E R S U N D E T

18

19 S A M M E N S A T T O G U L I K T V A N N S V A B E R G S I V / G R E S S B A R S K O G L Ø V S K O G Å R S T I D E N E H Y T T E O M R Å D E T E R R E N G

20 P R E S E D E N S /! U L I K H E T E R Terreng og plassering Arkitektonisk verneverdi Historisk verdi Byggeår og stil Autensitet Eksponering Områdets karakter Bakenforliggende Konstruksjon Materialer Skala Arealutnytting Gjennomføring Håndverk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 31.3.2014 Forslag til utfyllende bestemmelser til hjelp i kommuneplanarbeidet. Generelle bestemmelser Plankrav a) I nåværende og fremtidige områder for

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune Kommuneplanens arealdel 2011 201111-2015 Verran kommune kommune Planbeskrivelse med: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

Konsekvensvurdering av områder og tiltak

Konsekvensvurdering av områder og tiltak LEKA KOMMUNE Arealdelen av kommuneplanen 2011 2024 Høringsutkast august 2011 Konsekvensvurdering av områder og tiltak vedlegg 1 til Planbeskrivelse med konsekvensutredning Følgende tiltak/ områder er med

Detaljer

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N»

FREDRIKSTAD «HYTTEEIER N» «HYTTEEIER N» Nr. 3 Sommeren 2012 FREDRIKSTAD Leder Rolf A. Hauge om Fredrikstad Hytteforening Påbygg av hytter Vekst i hyttemarkedet i år Femdalsund Hyttelag VA-utbygging i Torsnes VG om hyttekommunen

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer