RESTAURERING, OMBYGGING OG UTVIDELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESTAURERING, OMBYGGING OG UTVIDELSER"

Transkript

1 RESTAURERING, OMBYGGING OG UTVIDELSER Vedlikehold er stadig på gang for den som har hus og eiendom å passe på, og Fore kirke med dens omgivelser er ikke noe unntak. I 1923/24 budsjetteres det med kroner til grøfting og maling, etterfulgt av nytt behov året etter. Nå måtte man også erkjenne at bygningen rett og slett var for liten. Sist i 1920-årene ble arbeid satt i gang for å få Fore kapell ombygd og utvidet. I møte den 17. november 1929 vedtok Meløy menighetsråd å sende søknad til Stiftsdireksjonen om å få anledning til å benytte ca kroner som bidrag til utvidelse av Fore kapell som viste seg altfor lite til den alminnelige kirkesøkning. Det var i sakens anledning framlagt både tegning og prisoverslag for den påtenkte utvidelsen. I sak 3/1930 konstaterte menighetsrådet, ut fra et skriv fra Stiftsdireksjonen, at man ikke kunne regne med bidrag fra Meløy kirkefond til utvidelse av kapellet. Menighetsrådet var imidlertid fortsatt av den oppfatning at et tilbygg eller utvidelse av kapellet var høgst påkrevet, og man tillot seg derfor å anbefale at det nødvendige beløp ble tatt opp på budsjettet for 1930/31. Utgift til tilbygget var medtatt i budsjettet for 1930/31 med kroner. Med henblikk på dette ble det av arkitekt Kristoffer Alterskjær fra Hemnesberget utarbeidet tegninger for utvidelse til en korskirke. Planen og tegningene ble godkjent av menighetsrådet den 21. januar Søknaden fra befolkningen i Fore kapelldistrikt om utvidelse av Fore kapell, vedlagt tegninger fra Kristoffer Alterskjær og prisoverslag fra Jacob Brun, ble behandlet i herredsstyret under sak 49 denne februardagen. Mot 3 stemmer ble det av Meløy kommune den 16. februar 1932 besluttet å bevilge de nødvendige midler til utvidelsen av kapellet med inntil kroner. Ca. én måned senere i midten av april leverte byggmester Jakob Brun fra Fore et omkostningsoverslag, og han fikk arbeidsoppdraget. Den 21. mars gav Kirkedepartementet sin tillatelse til denne vesentlige endringen av kapellet, med en tilnærmet fordobling av arealet. I henhold til den av dept. ved kgl. res. av 30. desember 1897 post III gitte bemyndigelse meddeler man herved samtykke til at Fore kapell i Meløy prestegjeld oppbygges efter vedlagte av Kristoffer Alterskjær utarbeidede plan, og under iakttagelse av de av Statens bygningsinspektør fremsatte bemerkninger ved planen, jfr. hans i avskrift vedlagte erklæring av 14. mars sistleden (jfr. j. nr. 39/1932). Da det ikke skal gjøres noen forandring med hensyn til kirkens kor, trenges det ikke noen ny innvielse efter alterbokens forskrifter. Arbeidet må ha gått svært raskt, for allerede 4. september samme år holdt biskop Berggrav gudstjeneste i Fore kapell, en ferdigstilt korskirke i nygotisk stil med sittebenker med ryggstø, en riktig festdag i bygda. Stedet hadde dermed fått et både vakrere og mer tjenlig Gudshus, og det på rekordtid! For denne bragden fikk Jakob Brun seg overrakt et sølvur fra Meløy kommune av ordfører Christian Tidemann. Etter lovlig mål var det nå blitt til sammen 622 sitteplasser, på gulvet 450, på hver av de to sidegalleriene 63 og på orgellemmen 46. Høsten 1935 ble det bestemt at det skulle avholdes 18 gudstjenester pr. år på Fore.

2 I 1947 henstiller Meløy menighetsråd til de kommunale myndigheter å få lagt inn elektrisk lys i begge kirkene så snart som mulig, samt varme i sakristi og barnekammer. Akkurat når dette er blitt gjort, vites ikke nøyaktig, men det kan ikke ha vært utført helt etter bok og forskrifter, i det man allerede vinteren 1950 retter følgende forespørsel til installatør Kåre Høgseth, Ørnes: Menighetsrådet vil henstille til Dem snarest mulig å få bragt lysanlegget i Fore kirke i fagmessig stand. Som forholdene nå er, blir kirken påført ekstrautgifter. Kopi: Meløy kommune. Etter 1950 foregår det stadig reparasjoner av kirkebygget. Midt på 1950-tallet henstiller man igjen om at det må sørges for at de elektriske installasjoner må planlegges på neste års budsjett, og i tillegg at det blir lagt inn anbud på innvendig maling. I 1955 foreligger det også regning på murerarbeid ved kirken fra murer J. Johansen, Ørnes. Fore kirke etter utvidelse. Arkitektfirmaet Blakstad og Munthe Kaas sa seg vinteren 1956 villig til å tegne inn sakristi m.m. i kirken. Saken pågikk uten at det skjedde noe særlig, og utpå sommeren gav menighetsrådet Leif Brun i oppdrag å komme med tegning og spesifisert omkostningsoverslag vedrørende det påtenkte tilbygget, spesifisert med dåpssakristi og toalett, på søndre tårnfot. I 1957 er arkitekt John Tverdahl, Trondheim, hyret for en smule utvidelse av kirkebygget. I dette ligger det da også en viss korrespondanse, og et brev fra arkitekten av 19. juli 1957 gjengis bak i boka.

3 17) Brev fra arkitekt John Tverdahl, Trondheim, av 19. juli 1957 ang. tilbygg til Fore kapell. Et tilbud vedrørende tilbygg av 5. april 1957 (m/tegning) lyder på kroner. Det inneholder et sakristi og et toalett, men ser ikke ut til å ha blitt satt i verk så snart. Menighetsrådet valgte i møte den 23. oktober 1957 en restaureringskomité som besto av Hans Tidemann, Peder Reinholdtsen og fru Karstensen. Vinteren 1958 kommer det brev fra biskopen til Fore menighetsråd med departementets godkjennelse av den planlagte utvidelsen, i tråd med arkitekt John Tverdahls forslag. Arbeidet bes om ikke bli igangsatt før kommunen har bevilget tilstrekkelige midler til formålet. I et møte i menighetsrådet den 11. januar 1958 ble det igjen valgt en arbeidskomité i anledningen restaureringen, iflg. skriv fra biskopen i Sør-Hålogaland (stiftsdireksjonen) skal denne bestå av medlemmer både fra menighetsrådet og kommunen. Menighetsrådet foreslo nå å utvide komitéen med sognepresten, med kontorsjefen og kommuneingeniøren som kommunens representanter. Fore menighetsråd presiserte at isolering av kirken måtte gå foran utsmykking! Dessuten går det tydelig fram andre behov, for samme høst slås det fast at det er behov for et nytt toalett i Fore kirke. 18) Brev fra Sør-Hålogaland Stiftsdireksjon, Bodø, av 31. januar Noe murerarbeid foregikk riktignok i forbindelse med kirken sommeren 1956 v/murer Johansen, men først i 1959 går det fram at en større restaurering foregår i Fore kirke. I februar måned var menighetsrådet, herredsteknikeren og kontorsjefen i Meløy kommune på befaring i Fore kirke for å se på restaureringsarbeidet. Det er opprettet en restaurasjonskomité, og denne hadde møte den 23. april. Formann Hans Tidemann ledet møtet. I et brev fra arkitekt John Tverdahl av 2. mars 1959 listes det opp hva han mener om ny belysning i Fore kirke. Han sendte for øvrig den 4. februar 1960 regning til Fore menighetsråd for sitt arbeid med saken, og han håpet menigheten følte seg tilfreds med kirken og det nye interiøret. Malerne Waade og Bostad var i aksjon i kirken på forsommeren Sak 1 Lysarrangement Tegninger og skriv fra arkitekt Tverdal, samt påtegninger av diverse instanser, ble gjennomgått. Det var kommet inn to anbud, fra Konrad Fjellgaard på kr ,- og fra Kåre Høgseth på kr ,-. Komitéen bestemte seg for å se litt nærmere på kirka og var på befaring sammen med Johan Jørgensen fra everket, som var tilkalt som sakkyndig, i det de innkomne anbudene ikke gav et helt klart bilde av hva de omfattet. Enst. vedtak: 1. Galleriene Det settes opp lyspunkter for 1 stjerne på hver av skråhimlingene, det vil si 2 lyspunkter på hvert galleri. 2. Belysning i koret Det settes av boks i hvert sakristi for eventuelt senere montering av lys i korbuen.

4 3. Strøminntak m. v. Det blir å anlegge helt nytt inntak, som utføres 3 x 35 Amp. Fra inntaket legges hovedkabel 3 x 10 til måler (3-faset) som anbringes i låsbart sikringsskap ved inntaket. Etter måleren settes opp hovedsikringer 3 x 35 Amp. Installasjonen fordeles best mulig på alle tre faser. Låsbart bryterskap monteres i gangen, på venstre side av inngangsdøren. Rør fram til lysekronene skal avsluttes i boks med solide fester for oppheng. Sikringsskapet skal gi rikelig plass for anbringelse av måleren og sikringer, og kursene må merkes oversiktelig. Når installasjonen er ferdig, skal det leveres ett sett tegninger, ajourført slik installasjonen er utført. I anbudet må det være spesifisert at summen innbefatter alt materiell, skyssutgifter, sosiale utgifter, omsetningsavgift m. v. Videre må det være anført om installatøren forutsetter å overta noe av det gamle materiellet, så som skap og bokser m. v., og i tilfelle hva det er regnet med å gi for dette. På basis av dette anmodes begge anbyderne om å komme med en eventuell korrigering av sine anbud. Sak 2 Maling av kirken Det ble referert skriv av 24. mars 1959 fra de to kirkemalerne Waade og Bostad, hvor det antydes at utgiftene med malingen vil dreie seg om Arbeidspenger kr ,- Malervarer kr ,- I tillegg kommer reisegodtgjørelse og opphold. Arkitekt Tverdal har i påtegning av samme dato anbefalt malerne på det beste til utførelse av arbeidet. Enst. vedtak: Restaurasjonskomitéen antar malerne Waade og Bostad til arbeidet, som blir å sette i gang så snart det lar seg gjøre, og senest fra det tidspunkt det elektriske arbeidet er ferdig, slik at kirken kan være helt ferdig til konfirmasjonen den 12. juli Samme komité hadde møte den 4. mai. Da forelå det skriv både fra Høgseth og Fjellgaard, hvor det under henvisning til de foreslåtte endringer var gitt korrigert anbud: Kåre Høgseth kr ,- Konrad Fjellgaard kr ,- Høgseth skulle dessuten overta det demonterte brukte materiell som var brukbart, etter netto innkjøp 20 %. Høgseths anbud ble antatt og anbudskontrakt oppsatt. Ei ny stor lysekrone sto også på programmet, og det ble gjort vedtak om anskaffelse av flaggstang/-stenger utendørs snarest råd. I et møte den 23. oktober 1959 refererte man omkostningene ved restaureringen som hadde foregått, som viste en utgift på ca kroner. Det var budsjettert med kroner. Året etter ble det bestemt at det skulle henges opp tilpassede bilder av alle sogneprestene som hadde vært i Meløy, i prestesakristiet, og at en måtte finne passende bilder til utsmykning på veggene i barnesakristiet.

5 Høsten 1960 gjennomgikk tårnet på Fore kirke en større reparasjon. Siden lekkasjen i kirketårnet ble rapportert av menighetsrådets formann, hadde det gått ca. 2 år, og først nå hadde herredsteknikeren vært og sett på saken sammen med blikkenslager I. Boldevin. Det viste seg at en del av trobordene hadde tatt skade og måtte utskiftes. Anslagsvis ville denne reparasjonen komme på ca kroner. Av dette var det budsjettert Saken ble ansett så alvorlig for kirken at her måtte gjøres noe straks, og Fore menighetsråd innrapporterte saken til Meløy formannskap. Hele tårnet ble nå tekket på nytt med kopper. Nye vinduer ble også satt inn. I det hele tatt foregikk det på denne tiden en omfattende restaurering av Fore kirke. Det går fram av diverse prisoverslag: Prekestol/klokkerstol ca. kr ,- Alterring kr ,- El. inst. (arbeid og materiell) kr ,- Lampeholdere kr. 570,- Malerarbeid kr ,- Diverse listverk kr ,- + regning fra arkitekt John Tverdahl Moen vannverk tilbød høsten 1962 Fore menighetsråd tilknytning til vannverket for Fore kirke og det tiltenkte menighetshuset, mens rådet ville undersøke nærmere med både Moen vannverk og Reipå vannverk om de respektive vannverks betingelser før de tok standpunkt. Midt på 1960-tallet arbeidet man nok en gang med planer om tilbygg til Fore kirke som skulle romme prestesakristi, barnesakristi, toalett, garderobe m. v. Dette arbeidet var beregnet til å koste ca kroner og ble påbegynt i På denne tiden hadde man også innsett at de trafikale forhold ved Fore kirke ikke holdt mål. Flere og flere hadde nå egen bil som transportmiddel, og det ble påkrevet å skaffe parkeringsplasser. Derfor tok menighetsrådet på Fore opp dette som egen sak i møte den 27. januar 1965, og det gjaldt rett og slett utplanering av en bilholdeplass ved kirken. Formannen, Hans Tidemann, fikk i oppdrag sammen med Johan Abrahamsen, Reipå å forhandle med grunneieren, Hans Brun, om ervervelse av nødvendig tomt til parkeringsplass i forbindelse med tomten til det planlagte menighetshuset. Disse to sakene burde samordnes og planlegges nærmere, og derpå forelegges fylkeshagearkitekten til uttalelse. På et møte i menighetsrådet den 12. april i 1965 ble det valgt en byggekomité med hensyn til det videre arbeid, samt på grunn av at det forelå flere tegninger og beregninger for dåps- /brude- og prestesakristi. Sommeren 1969 hadde man endelig ettertrykkelig erkjent at parkeringsforholdene ved Fore kirke lenge ikke hadde vært så bra. Til og med hadde man observert biler parkert inne på selve kirkegården, og det ble ansett nødvendig med skikkelig inngjerding og port. Sognepresten sendte et brev om dette til Fore menighetsråd, og formann Johan Abrahamsen sendte brevet videre til Meløy kommune. Det kom svar på henvendelsen fra rådmannen i Meløy: En viser til Deres skriv av 28. juni 1969 vedrørende kirkegårdsport og parkeringsplass ved Fore kirke. Som bilag fulgte skriv fra sogneprest Askvik, datert 23. juni 1969, vedrørende samme sak. Saken ble tatt opp til behandling i Meløy formannskap i møte den 13. august 1969, og formannskapet fattet da slikt enstemmig vedtak under sak 335/69: 1. Kirkeporten oppsettes av byggmester Leif Brun så snart som mulig. Den er innkjøpt og betalt av Brun personlig. 2. Av budsjettmessige grunner kan parkeringsplassen ved kirken ikke opparbeides i år, men vil bli tatt opp på neste års budsjett.

6 Ørnes, den 18. august 1969 Rådmannen i Meløy Bj. Sørfonden (sign.) Sommeren 1973 forelå en rekke punkter for utbedring i Fore kirke fra Brannstyret: 1. Benkavstand måtte overalt i kirken økes til minimum 1,00 meter. Avstanden skulle måles fra fast hylle på benk til bakenforliggende ryggstø. 2. Dør til toalett ved orgelgalleri måtte beskyttes mot bakenforliggende reflektorovn, eventuelt måtte det monteres dørstopper eller at ovnen ble flyttet. 3. Alle toføyede utgangsdører skulle kunne åpnes innenfra med ett grep. 4. Skjermbrett mot ovn nede i kirkekoret burde festes til golvet. 5. Nødlys måtte monteres over alle utganger, også utgang gjennom det gamle barnekammeret og prestekontoret. Denne rapporten ble først overlatt Stiftsdireksjonen til uttalelse og senere oversendt Meløy kommune med anmodning om å få manglene rettet. I følge en rapport fra kommuneingeniøren våren 1974 måtte det snarest utføres diverse reparasjoner på kirken. Det ble foretatt takst som i samlet sum kom seg på ca ,00 + moms, men man ble enige om å søke om ekstrabevilgning på det halve for reparasjon over tak (løsnet takstein), et vindu mot sydvest og diverse reperasjon av vegger, gjenkledning av 2 stk. vindusåpninger på sydvegg, ei glassrute i tårnet og noe oppkitting og maling av vinduer for øvrig. Da det ikke kom svar på henvendelsen, ble det besluttet kun å utføre det aller nødvendigste. En kjørebro for funksjonshemmede ved hovedinngangen til Fore kirke var under planlegging allerede høsten 1982, men det må ha blitt lagt på is noen år. I et menighetsrådsmøte den 14. mars 1986 vedtas det å søke Stiftsdireksjonen om godkjenning av å montere en slik kjørebro. Behovet var blitt framsatt, og man innså viktigheten av en slik prioritering. Sør- Hålogaland Stiftsdireksjon godkjente sommeren 1986 en slik anretning og dette ble også anbefalt av domprosten i en ekspedisjon av 13. mai s. å. Tegninger forelå og var vedlagt saken. Men forutsetningen for godkjenning var at det bare var selve brodekket som var av galvanisert strekkmetall, og at gelenderet ble i smijern, av samme utførelse som eksisterende trappegelender og håndlist. I 1994 hadde Fore kirke ropt etter maling i lang tid, og endelig tok man fatt på slik oppussing. Problemet hadde vel hovedsakelig tidligere vært å få malingen til å sitt på den glatte bordkledningen. Det ble nå gjort særlig grundig forarbid med tanke på dette. Firma H. Engen utførte arbeidet. Fore og Meløy menighetsråd gjorde i desembermøtet 1999 følgende vedtak, med tanke på Fore kirkes utviklingspotensiale: 1. Det opprettes et utvalg bestående av: Gudveig Haugland, Helga Hanssen, Berit Selstad Hegle og soknepresten. Berit Selstad Hegle innkaller til første møte. 2. Menighetsrådet ber utvalget utarbeide et konkret forslag til hvordan området under galleriet kan gjøres i stand med tanke på plassering av lysglobe og bord, stoler og annet utstyr. Forslaget legges fram for menighetsrådet.

7 3. Utvalget får også mandat til å vurdere hvordan Fore kirke kan innredes mer funksjonelt med tanke på en større oppussing forhåpentligvis til 100-årsjubiléet i Vinteren 2000 sto et flott nyoppusset dåpssakristi ferdig, innbydende og med gode farger. Med midler fra fellesråd, menighetsråd og litt gaver fikk man mulighet til å pusse opp rommet og gjøre det litt mer trivelig for dem som skulle bruke det. Når det gjaldt lyssettingen i kirken, var teknikkens tidsalder i fokus. Ikke bare hørselen er en viktig sans under kirkesøkningen. Det visuelle er også i en kirke av største betydning. Ofte kan lyset være for sterkt særlig på kveldsgudstjenester. Dette går ut over stemningen. Det er også viktig med spotlighter slik at en kan styre lyset dit en vil spesielt når kor synger i kirken. Flere ganger ble det konferert med kirkekontoret om behovet for bedre lys i Fore kirke både lysdemping og spot, og hver gang strandet det på økonomien. En dag vinteren 2004 kom Svein og Solfrid Skau med en gave til Fore kirke som skulle være et minne om deres sønn Arne Jakob, som mistet livet vinteren Han eide en veteranbil som de hadde solgt for kroner, og dette beløpet ønsket de skulle gis til et spesielt formål i Fore kirke. Foreldrene syntes forslaget om bedre lyssetting var en god idé. Dette passet i grunnen godt for Arne Jakob han var et lys i deres liv, og han hadde også vært opptatt av lyset. Under konserten til lovsangkoret Nordlys ( Visst skal våren komme ) noe senere var 8 spotlighter montert opp under i taket. Alle de 40 sangerne var godt opplyste på en myk og behagelig måte. Senere ble det montert lysdempere for hovedlyskronene. På nesten hver eneste gudstjeneste i Fore kirke har det i lange tider vært servert en enkel kirkekaffe bak i kirken. Tidligere ble kaffen kokt i kjøkkenet framme i kirken ved siden av koret. Dette rommet var ganske vanskelig å komme til under gudstjenesten, og derfor upraktisk. I 2006 ble det lagt inn et minikjøkken med overskap på den ene veggen i dåpssakristiet, og hele rommet ble malt. Her kan en trakte kaffe, også etter at gudstjenesten har begynt, og kaffekokerne trenger derfor ikke å tilpasse alt til å skje før gudstjenesten. Kirkekaffen er viktig og et populært tiltak. Folk har lyst til å treffes og prate, det får på en måte den gamle kirkebakken til å fungere ennå. 75-ÅRSJUBILEUM Onsdag, den 7. juli 1909 ble Fore kirke vigslet. Det betydde at menigheten sommeren 1984 kunne feire sitt 75-årsjubileum, og det ble gjort til gagns! Like etter nyttår 1984 ble det slått fast at jubiléet skulle markeres, og at biskopen i særdeleshet skulle inviteres. Fore menighetsråd skulle fungere som hovedkomité. Man hadde jo det håpløse orgelet i baktankene og ønsket innerlig at et nytt skulle være på plass til 75-årsjubiléet. I den forbindelse ble det også skrevet brev til firma og bedrifter og gjort oppmerksom på arrangementet som også hadde med en kirkekonsert på programmet... I forbindelse med overnevnte jubileumsfeiring vil det på konserten bli tatt opp offer til nytt orgel i Fore kirke. Et fullverdig orgel vil kunne inspirere til å gi mulighet for en større og bedre musikalsk aktivitet. En har f. eks. tenkt seg at den rike korvirksomheten innenfor menighetens grenser kunne bli motivert til å ta fatt på større utfordringer når det blir mulig med skikkelig orgelledsagelse. Det vil også bli mer attraktivt både for tilreisende kor, toppkvalifiserte organister og sangsolister å gjeste oss med konserter når de vet at de kan få benytte et godt pipeorgel. Fore menighetsråd ville føle en stor og oppriktig

8 glede og takknemlighet om også Deres firma kunne se noen mulighet for å gi en sum stor eller liten til dette formål. Med vennlig hilsen Fore Menighetsråd I møte den 23. mars ble man enige om å invitere følgende personer til festgudstjenesten: Ordfører, rådmann, formannskapet, de tidligere prestene Bergem, Askvik og Erlimo, Olaus Neverdal (tidl. klokker), Erling Alvik og Fridtjof Andersen (tidl. organister), Aksel Pettersen og Idar Andersen (tidl. kirketjenere), pastoren i Nordre Meløy frikirke, forstanderen i Pinsemenigheten Neverdal, menighetsrådsmedlemmene i Glomfjord, Halsa og Meløy, Kristoffer Nilsen (sjåfør på kirkebussen), årets 50-årskonfirmanter, skolesjefen, distriktslegen og formannen i kulturstyret. Det skulle settes opp buss til gudstjenesten på søndag og det ble diskutert bevertning. Menighetsrådet, med Helga Hanssen som formann, hadde lagt opp til en flott jubileumsmarkering med kirkekonsert lørdag, den 16. juni kl der sang- og musikkrefter både lokalt og utenbygds fra deltok, blant annet Fore Barnekor. Søndag, den 17. juni (Treenighetssøndagen) var det festgudstjeneste. Kirken var fylt til trengsel, både av offisielle gjester og allmuen. Denne søndagen ble det ikke holdt gudstjeneste noe annet sted i prestegjeldet. Dessverre ble det ikke sånn som alle hadde ønsket, at man skulle få innvie et nytt orgel samtidig, men det ble da i hvertfall ved jubileumsfeiringen tatt opp det planlagte offer til formålet. Festgudstjenesten var krydret med både kor og korps, biskop Fredrik Grønningsæter preket og sogneprest Svein Orstad og res. kap. Torbjørn Olsen assisterte. Dette var Grønningsæters første offisielle kirkebesøk i Meløy. Biskop Fredrik Grønningsæter holdt preken ut fra dagens tekst Jes. 6, 1-8: Jes. 6, 1-8 I det året kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone,og slepet av hans kappe fylte tempelet. Serafer stod omkring ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttende og med to holdt de seg svevende. De ropte til hverandre: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet. Boltene ristet i dørtersklene når ropet runget, og huset ble fylt med røyk. Da sa jeg: Ve meg! Det er ute med meg. For jeg er en mann med urene lepper, jeg bor blant et folk med urene lepper og mine øyne har sett Kongen, Herren, Allhærs Gud! Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde med en tang fra alteret. Med den rørte han ved min munn og sa: Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort, din synd er sonet. Så hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg. Send meg! 19) Biskop Fredrik Grønningsæters tale ved 75-årsjubiléet for Fore kirke den 17. juni 1984.

9 Etter gudstjenesten var det samvær på Reipå skole. Meløy kommune var representert ved ordfører Konrad Fjellgaard og rådmann Ragnar Fagereng, og samværet ble ledet av formann i Fore menighetsråd, Helga Hanssen.

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti Rapport om kirker og kirkegårder til Bispevisitas i soknene Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad Sør-Innherad prosti 2015 Vera kirke Vera kirke er en langkirke i tømmer fra 1899. Den har 75 sitteplasser. Kirken

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din Tekst og preken, Treenighets søndag 2013 Høymesse, 26. mai 2013, Kirkenes (to dåp). S-97, 194: Halleluja! Dette hellige ev. står hos ev. Lukas, i det 24. kapitel: 45 Jesus åpnet deres forstand så de kunne

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes 2.vara Renate Aasli (innkaller setter avtale) Ragnhild

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget?

Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget? Hvem definerer menighetens behov for endring av kirkebygget? Hva er behovet? Hva ønsker menigheten å endre og hvorfor? Hva er mulig? Hva er begrensningene? (selve bygget, konstruksjonen, aktuelle rom,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Prostene Dato: 15.04.05 Vår ref.: 04/35-16 GR Deres ref.: Saksbehandler: Gunnar Rønnestad Prosedyre for behandling av godkjenningssaker

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 17.04.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

Aksjon Internatskole...

Aksjon Internatskole... ... (5.januar 2005) Takkebrev Vi har mottatt et takkebrev fra internatskolen i Skole, etter oppussingen vi finansierte der. Vi har oversatt brevet til norsk, og det følger her: Fra Verhnosinovidna internatskole

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: 04.04.17 kl. 18.00-20.00 Til stede: Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Kaare Framstad Erik Grøttum Harald Kringlebotn

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Kapell-benevnelse. Prestens rett til skyssgodtgjørelse og nattehold. Fore får egen konfirmasjon

Kapell-benevnelse. Prestens rett til skyssgodtgjørelse og nattehold. Fore får egen konfirmasjon Kapell-benevnelse Kapell skulle det nye gudshuset på Fore kalles da det ble reist i 1909. Da biskop Fredrik Grønningsæter holdt sin jubileumspreken på Fore den 17. juni 1984 (75 årsjubiléet), kunne han

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr

Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr Vedlegg til høring om kirkebygg, kap 9 Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr Kap. 1 Alminnelige bestemmelser 1 Formål Kirkerommet med sitt inventar og utstyr skal tjene til Guds ære og menighetens

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED FELLESFUNKSJON TIRSDAG 26. JUNI 2012kl. 13:00 15:10 Til stede: Anne Jorid Gjertsen, Nora Larsen, Jeanette

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl

Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag på kirkekontoret, kl Referat fra MØTE I MELHUS MENIGHETSRÅD Tirsdag 05.09.2017 på kirkekontoret, kl. 18.30 Møteinnkallingen går til: Nils Petter Svendsen Aune, Helge Bjørn Bæverfjord, Vibecke Paulsen Grønning, Astrid Gjengstø

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014 DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy Menighetsråd Tirsdag 26.august 2014 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Gudveig haugland,

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Til stede: Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide, Guro Jensen,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011 DEN NORSKE KIRKE OLSVIK MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 11/159-2/OLSVBJAN 25.02.2011 Møtedato: Torsdag 24.2.2011 Møtetid: Kl. 19.00-22.30 Møtested: Kjøkkelvik barnehage

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 Eidsberg kirke på 1930-tallet Babysang Minnelund ved Mysen nye kirkegård Familiegudstjeneste Trømborg kirke EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 16.1.2013 i Ørnes menighetshus.

Protokoll fra møte i Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 16.1.2013 i Ørnes menighetshus. Protokoll fra møte i Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 16.1.2013 i Ørnes menighetshus. Tilstede : Gudveig Haugland, Gunnlaug Selstad, Simone Schiebold, Lars Gjøviken, Marit Swensen og 2. vara Tove Kvarsnes

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes,

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, DEN NORSKE KIRKE Ørnes, 24.01.2014 J.nr.: / Arkiv: Gudveig Haugland leder Lars Gjøviken nestleder Marit Swensen sekretær Gunnlaug Selstad Kopi: Tor Einar Andersen tillitsvalgt Guttorm Strand Gustav Andersen

Detaljer

Objekt nr.: HOF Feltskjema Registrering av kulturminner i Hof kommune. Objekt nr.: HOF Kildedel Fakta: Kirke

Objekt nr.: HOF Feltskjema Registrering av kulturminner i Hof kommune. Objekt nr.: HOF Kildedel Fakta: Kirke Feltskjema Registrering av kulturminner i Hof kommune Objekt nr.: HOF-03-001 Kulturminnetype: Navn Kirke Eidsfoss kirke og kirkegård Fylke: Vestfold Fylkesnr. : Kommune: Hof Kommunenr.: 0714 Sted: Eidsfoss

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

NHF-HYTTA PÅ LENNINGEN

NHF-HYTTA PÅ LENNINGEN SLUTTRAPPORT PROSJEKTNUMMER: 2012/1/0330 NHF-HYTTA PÅ LENNINGEN SØKERORGANISASJON: NORGES HANDIKAPFORBUND OG NHF LAND 1 Forord Denne rapporten omhandler Norges Handikapforbund avd. Land sitt prosjekt «NHF-Hytta

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit Martha Samuelsen Berit Dreyer

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen Saksdokumenter: KM 16.1/15 Fra høringen om Regler for bruk av kirkene KM 16.2/15 Sammenstilling av gjeldende regelverk og forslag til nytt regelverk

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Jeanette Johnsen Mildrid Olsen,

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd Melhus 03.05.2012 Møtereferat etter møte i Melhus kirkelige fellesråd Melhus rådhus den 3.5.2012 kl. 1700 Møte ble styrt av: Leder Sigve Tjora Fremmøtte: Knut

Detaljer

Referat fra 50-års jubileum:

Referat fra 50-års jubileum: Referat fra 50-års jubileum: Etter at alle har forsynt seg og blitt ønsket velkommen, er det Gerd Andersen som får ordet. Hun forteller hva som skjedde når de planla å bygge en ny skole her i kommunen.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Desember 2014. Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Hos Finn Yngvar Benestad. Finn Yngvar Frammøtte:

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Desember 2014. Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Hos Finn Yngvar Benestad. Finn Yngvar Frammøtte: RISSA MENIGHETSRÅD Referat Desember 2014 Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Hos Finn Yngvar Benestad Åpning: Finn Yngvar Mat: Finn Yngvar Frammøtte: Solveig Brørs, Finn Yngvar Benestad,

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2017 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20

Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Biskop Tor Singsaas Avskjedsgudstjeneste 11. 6. 2017 Nidarosdomen Preken; Matt. 28, 16-20 Takk for mange gode år her i Nidaros bispedømme, under tre biskoper som jeg satte og setter veldig høyt. Det begynte

Detaljer

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen..

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen.. Her kommer litt nytt fra Stjerna. Vi skriver mars og vi legger ikke skjul på at vi venter på våren.. Vi har vært heldige å fått lov til å bli kjent med snøen og alt vi kan gjøre med den. Blitt kalde og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Tirsdag 13.10.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Tirsdag 13.10.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter POST TLF. 8387 Fredvang 760 93 145 MOBIL E-POST Anne-Britt Hagen Lunde 98017630 Kirkeverge kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge) Trond

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 22.09.11 Møtested: Menighetssalen Møtetid: Kl 15.00 16.30 Til stede: Leder Tor Øystein Seierstad

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2016 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Fauske koniunestyre vedtok den 11.02.201 O reviderte retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune.

FAUSKE KOMMUNE. Fauske koniunestyre vedtok den 11.02.201 O reviderte retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 11/1231 11/6852 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 059/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Gudru

Detaljer

Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010

Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010 Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010 Bakgrunn for søknaden Etter at midlene ble annonsert 3. mars, ble det sendt ut mail til

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST 2012 Sak: Gudstjenestereformen forslag til foreløpig lokal grunnordning Dette dokumentet er utarbeidet av gudstjenesteutvalget i Frogner menighet og ble

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

mitt nye kjøkken Klart du kan! er vårt motto Legg inn ditt prosjekt

mitt nye kjøkken Klart du kan! er vårt motto Legg inn ditt prosjekt mitt nye kjøkken camillas prosjekter mitt nye kjøkken Forsiden Galleriet Bygge inne Maling og tapetsering Bad og badstue Grunn- og murarbeid Bygge ute Gulvarbeid Garderobe og oppbevaring Kjøkken og kjølerom

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit (meldt forfall) Martha Samuelsen

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer