UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015"

Transkript

1 UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK Utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS 2015

2 Innhld Innledning... 3 Prsjektteam Innledende fase Senter fr aktivitet... 3 Skler på dagtid... 4 Arrangementhall... 4 Avgrensing av planmrådet... 5 Eiendmsfrhld innenfr mrådet... 5 Reguleringsplaner fr mrådet... 5 Overrdnet trafikksystem Hvedadkmst fr kjørende... 5 Parkeringsanlegg ved Idrettens Hus g Mlde Idrettspark Parkering ved Træffhuset Parkering fr sykler g sctere Gangbr ver Mldelivegen Trapp / heis til "Ola-hla" / Parkeringstunellen Planlagt bebyggelse... 8 Idrettsanlegg... 8 Senter fr aktivitet... 8 Hall fr turn g basistrening Fleksible arealer / Haller fr ulike idretter Ishall... 9 Kntr g administrasjn Fysiterapi / idrettsmedisin / sprtslabratrium Brukere på dagtid Arrangementhall Alternativ A : IDRETTENS HUS Alternativ B : TRÆFFHUSET / ISTADHALLEN Alternativ C : NYBYGG MELLOM IDRETTENS HUS OG FRIIDRETTSARENAEN Bliger Trinnvis utbygging Byggetrinn 1: Ombygging av Træffhuset / Istadhallen Byggetrinn 2. Ttal mbygging / tilbygg av Idrettens Hus Byggetrinn 3. Hall fr egenrganiserte grupper g idrettstrget Øvrige byggetrinn Øknmi Idrettens Hus Træffhuset / Istadhallen Tribunebygget B1. Bligprsjekt på nrdsiden av stadin B2. Bligprsjekt på vestsiden av svingen til stadin B3. Bligprsjekt sørvest fr Idrettens Hus Samlet gevinst fr bligprsjektene på ledige tmter innen planmrådet: Arealer fr egenrganiserte grupper av ungdm Idrettstrget... 9 Aktivitetspark

3 Innledning Denne utviklingsplanen fr Mlde Idrettspark er utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS etter ppdrag fra Mlde Eiendm KF. Oppdraget består i å vurdere mulighetene sm ligger i følgende anlegg: Reknesbanen Kunstgressbane Træffhuset / Istadhallen tatt i bruk i 2008, innehlder idrettshall, innendørs ftballbane, mindre aktivitetssaler, klatrehall, møterm g kntrer. Idrettens hus innehlder i dag idrettshall med garderber, møterm, nedlagt svømmehall (2010) med garderbeanlegg g tekniske rm, samt kntrer g en mindre kafeteria. "Mlde idrettspark" (gamle Mlde stadin) - med tribuneanlegg g mkringliggende arealer. Det er tidligere utarbeidet behvsanalyser / mulighetsstudier med kartlagt arealbehv / arealønsker fra ulike idrettslag g freninger i Mlde sm ønsker å være lkalisert i Mlde Idrettspark. I tillegg er det definerte behv mht. krppsøving i skletiden fra flere skler i sentrumsmrådet. Mlde kmmune har gså gjennmført tilstandsanalyser på eksisterende bygningsmasse (Idrettens Hus g Træffhuset). Prsjektteam. Utviklingsplanen er utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS med følgende medarbeidere: Kjell Ksberg, sivilarkitekt MNAL Ansvarlig ppdragsleder Harald Grudt, sivilingeniør Assisterende ppdragsleder Ivar Gussiås, sivilarkitekt Medarbeider Bjarne Jsefsen, sivilarkitekt MNAL Medarbeider Ståle-Jakb Valø, ingeniør Medarbeider Innledende fase. I den innledende fasen etter kntraktsmøte g ppstartsmøte, har vi sammen med ppdragsgivers representanter gått befaringer i eksisterende bygg fr å skaffe ss en versikt ver anleggenes innhld g standard. Vi har mttatt kartgrunnlag fr hele mrådet i SOSI frmat, g vi har mttatt tegninger fr både Idrettens Hus, Træffhuset g Tribune-bygget. Gjennm de innledende drøftingene har det utkrystallisert seg nen sentrale element sm legger sterke føringer fr rganiseringen av mrådet. Ønske m å etablere et senter fr aktivitet i Mlde sentrum med flest mulig aktiviteter samlet g tilgjengelig. Behvet fr tilgjengelige lkaler på dagtid fr grunnskler g videregående skler. Ønske m å finne plass til en større arrangementhall i tilknytning til mrådet. Senter fr aktivitet Hele arbeidet med mrådet er basert på et ønske fra både ffentlige (kmmune g fylkeskmmune) g private (idrettslag g rganisasjner) m å skape et mylder av aktivitet i et sentrumsnært mråde. Byen har i dag et mangfld av aktiviteter både på dagtid, ettermiddag, kveld g helg, men aktiviteten er spredt ut ver mange frskjellige anlegg g lkaler i byen. Tanken m å samle flest mulig av disse aktivitetene på ett sted vil kunne skape et samhld på tvers av idretter g aktiviteter samtidig sm det vil gi en best mulig utnyttelse av anleggene både på dagtid g ettermiddag / kveld. 3

4 Skler på dagtid De ffentlige instansene (kmmune g fylkeskmmune) har plikt til å skaffe tilrettelagte aktivitetsarealer fr sine respektive skler. De vil være den sentrale brukergruppen fr anleggene på dagtid g vil således ha str betydning fr m prsjektene er øknmisk realiserbart. Arrangementhall Mlde sm by har i mange år savnet en litt større hall til bruk fr større arrangementer. Dette har blitt ytterligere aktualisert nå når byen har fått et eliteserielag i håndball. En arrangementshall vil måtte ha et så strt areal / mfang at den vil legge mange føringer fr andre utviklingsalternativer på mrådet. En større arrangementshall vil gså måtte tilpasses flerbruk i størst mulig grad: (Teleskptribuner i kmbinasjn med faste tribuner vil være nødvendig / ønskelig) Landskamper g større arrangement innenfr flere idretter Innendørs ftball - cuper Håndball cuper Stevner fr ulike matteidretter Jubileums- g avslutningsarrangement Knserter g andre kulturarrangement Messearrangement av ulikt slag 4

5 Avgrensing av planmrådet Området sm er tatt med sm planmråde følger i str grad dagens eiendmsgrenser. Området mfatter følgende mråder: Reknesbanen g Træffhuset Idrettens Hus m/tilhørende utemråde Gnr. 24 Bnr. 798 mt Museumsvegen (tidligere barneparkering). Mlde Idrettspark med tribuneanlegg Eiendmsfrhld innenfr mrådet Med unntak av Mldelivegen, sm er en fylkesveg, er så vidt vi er kjent alle eiendmmene direkte eller indirekte eid av Mlde kmmune. Reguleringsplaner fr mrådet Planmrådet består i dag av 3 frskjellige reguleringsplaner 1: Planmråde Idrettens Hus g Mlde Idrettspark (gamle stadin) tilhører en gammel reguleringsplan fra 1968 (Planid: 0866). Denne planen dekker et relativt strt mråde med både bligbebyggelse, idrettsanlegg g museumsmråde. Tribunebygget på gamle stadin samt tilhørende ubebygd areal g parkering tilhører en reguleringsplan fra 1985 (Planid: 0585). Dette var den planen sm tilrettela fr byggingen av tribunebygget på sydsiden av gamle stadin. Træffhuset g Reknesbanen tilhører en reguleringsplan fra 2006 (Planid: ). Dette var den planen sm tilrettela fr byggingen av det nye Træffhuset i Vi anser at en videre utvikling av mrådet vil kreve en ny g ppdatert reguleringsplan. Overrdnet trafikksystem. Området sm mfattes av utviklingsplanen er mkranset av følgende kjøreveier: Mldelivegen på nrdsiden Margarethe Dahls gate på sørsiden av Tribunebygget Idrettsvegen går pp fra Margaretha Dahls gate g langs hele sørvestre del av mrådet inntil vegen treffer Museumsvegen på vestsiden av Idrettens Hus På østsiden av stadinanlegget er det en adkmstveg sm heter Nils Hertzbergs veg Fra Mldelivegen går Aukravegen nrdver på østsiden av Træffhuset g Reknesbanen. Hvedadkmst fr kjørende. Hvedadkmst fr kjørende til mrådet rundt Idrettens Hus, vil være fra sørsiden via Idrettsvegen. Mldelivegen g Aukravegen er adkmstveier til Træffhuset. Andre tilkmstveier vil strt sett benyttes til å sette av / plukke pp brukere av idretts-anlegget / besøkende til bligbebyggelsen. Museumsvegen er viktig sm tilkmstveg fr varelevering / henting / service. 2: Veisystem 5

6 Parkeringsanlegg ved Idrettens Hus g Mlde Idrettspark. Vi har i den innledende fasen vurdert en innkjøring fra Idrettsvegen til et større parkeringsanlegg under dagens asfalterte plass rett øst fr Idrettens Hus. På denne måten vil man få en str parkerings-kjeller sentralt i idrettsanlegget, med gd tilkmst til både ny g eksisterende bebyggelse. Et parkeringsanlegg på dette stedet kan utbygges i etapper, etter hvert sm ny bebyggelse utvikler seg. En alternativ løsning vil være å legge parkeringen på søndre del av mrådet øst fr Idrettens Hus, mens resten av dette mrådet settes av til egenrganiserte uteaktiviteter med skateramper.l. Når utviklingen av Mlde Idrettspark frtsetter etter en fullrenvering g utvidelse av Idrettens Hus, kan man legge lkk ver parkeringsarealet g etablere "Idrettstrget", med ny inngang til Idrettens Hus gså på 2. etasje nivå, på samme nivå sm dagens hvedinngang ligger. Deretter, eller samtidig, kan man bygge en innendørs hall fr aktivitetene på nrdre del av plassen, med innganger både på 1. etasje fra parkeringsarealet g i 2. etasje fra Idrettstrget. Dette alternativet er en vesentlig rimeligere løsning enn den først nevnte, men antall parkerings-plasser vil bli lavere. Vi anser dette sm det mest realistiske alternativet g har derfr valgt å innarbeidet denne løsningen i sluttføringen av utviklingsplanen. Arealet på sørsiden av Idrettsvegen, øst fr Øvre Kirkegård, er i dag benyttet til parkering. Det synes naturlig å benytte dette til parkeringsareal gså i framtida, men vi viser eksempel på at dette arealet egner seg gdt til 2 stk. tennisbaner, innendørs eller utendørs, med muligheter fr parkeringsplasser under bakken. Dersm det etableres bligbebyggelse nrd (B1) g vest (B2) fr Mlde Idrettspark, vil det være naturlig å bygge parkering under ny bebyggelse der. En eventuell bligbebyggelse i felt B1, vil kunne få kjøreadkmst via Nils Hertzbergs veg til parkeringskjeller under bligene, mens bebyggelse i felt B2 vil kunne få kjøreadkmst via Idrettsvegen. 3: Parkeringsmråder Ved utbygging av bligprsjektet sørvest fr Idrettens Hus (B3), kan parkering bygges i garasjeløsning ppå bakken. Parkering ved Træffhuset. Dagens parkeringssituasjn ved Træffhuset er veldig anstrengt. Kapasiteten er liten, så man bør vurdere å legge parkering på flere plan, nedgravd i bakken, med adkmst både fra Mldelivegen g Aukravegen. Dette bør legges til rette fr i en eventuell ny reguleringsplan fr mrådet. Parkering fr sykler g sctere. Det er et strt behv fr rganisert sykkel g scterparkering i tilknytning til skleanlegg g idrettsanlegg. I Mlde Idrettspark vil det være mye aktivitet i frbindelse med sklegymnastikk, både i Idrettens Hus g Træffhuset. På detaljplanene vil reservert parkering fr både sykler g sctere bli avmerket begge steder. Gangbr ver Mldelivegen. Fr å sikre trygg ferdsel i kryssing av Mldelivegen ved større arrangement i Træffhuset, bør man vurdere å bygge en gangbr fra mrådet sør fr Træffhuset ver Mldelivegen til nrdsiden av Idrettens Hus. I tillegg til dette bør det etableres gdt ppmerkede gangfelt med gdt lys i høst- g vintermørket. En gd løsning fr krysning av Mldelivegen g Aukravegen må finnes i et samarbeid mellm planleggere, Mlde kmmune g Statens Vegvesen. En annen mulighet er å etablere en undergang under Mldelivegen, men freløpige pplysninger tyder på at en slik løsning vil være vanskelig på grunn av mange eksisterende tekniske føringer i vegen i dag. 6

7 7 Trapp / heis til "Ola-hla" / Parkeringstunnelen. Mlde har i dag et relativt strt g tilgjengelig parkeringsanlegg i sentrum i frm av parkeringstunnelen med innkjøring fra Øvre veg. Dagens innganger til dette parkeringsanlegget ligger i dag 5-10 minutters gange fra Mlde Idrettspark. Fr å frbedre tilkmsten vil det være mulig å etablere en heis- / trappesjakt rett sør fr dagens tribunebygg. Denne heissjakten ligger fr øvrig inne i tegningene fr parkeringstunnelen den gang prsjektet ble startet pp, men har aldri blitt realisert. Behvet fr parkering fr planmrådet vil være størst på ettermiddag g kveldstid, hvr parkeringstunnelen har mest ledig kapasitet.

8 Planlagt bebyggelse Det er i den freløpige utviklingsplanen lagt pp til en kmbinasjn av gjenbruk, rehabilitering, mbygging g nybygg. Planen viser mulighet fr både bliger g næringsvirksmhet, men er i all hvedsak rettet mt idrettslige aktiviteter. I krte trekk så inngår følgende bygninger i planen: Renvering / mbygging / tilbygg til Idrettens Hus fr å kunne skape flere aktivitetsflater g bedre tilrettelagte arealer i frhld til dagens krav g standarder. En renvering / mbygging av Træffhuset fr å få arealer tilpasset dagens behv. Ombygging av eksisterende tribunebygg i Mlde Idrettspark fra kntr til blig / hybler e.l. Et nytt idrettstrg g hall fr egenrganiserte aktiviteter i mrådet mellm Idrettens Hus g Mlde Idrettspark. Et nytt idretts-/næringsbygg med leiligheter på tppen i mrådet vest fr Mlde Idrettspark. Et nytt bligprsjekt i skråningen nrd fr Mlde Idrettspark. Et nytt bligprsjekt på tmten sørvest fr Idrettens Hus. Idrettsanlegg Senter fr aktivitet Et sentralt element i utviklingen av mrådet er ønsket m å få et eller flere mråder sm myldrer av aktivitet. Ved å samle mange frskjellige idretter g aktiviteter under samme tak vil vi kunne skape et attraktivt miljø hvr de enkelte gruppene kan dra nytte av hverandre g skape enda mer aktivitet. Det vil gså være et miljø sm bidrar til å redusere avstanden mellm de frskjellige idrettene g aktivitetene. 4: Eksisterende g planlagt bebyggelse Hall fr turn g basistrening. Det er fullt mulig å etablere en gd hall fr turn g basistrening i arealene der tidligere svømmehall lå. Fr å ppnå gd fleksibilitet i bruk, med samspill mellm basishall, idrettshallen g mellm-liggende vrimlearealer, freslår vi at glvnivået i turnhallen heves til samme nivå sm vrimlesnen. Da vil vlumet på kjellernivå under basishallen få så gd takhøyde at arealene kan brukes til nye tekniske rm fr både basishall g idrettshall. I tillegg freslår vi at rmmet utvides med ca. 3 meter mt sør. Denne løsningen gir en veldig bra basishall fr trening g mindre knkurranser, mens man kan flytte apparatene ver i den stre idrettssalen ved arrangement sm krever tribunekapasitet, eksempelvis landskamper, nrgescup stevner mv. Siden en slik basishall er plasskrevende g mindre fleksibel enn arealer fr andre idretts-grener, er det i en innledende fase viktig å ta en beslutning hvr en slik hall skal plasseres i anlegget. Dette frdi en slik basishall må ha landingsgrper g faste installasjner av turnapparater. Fleksible arealer / Haller fr ulike idretter. Vi freslår å rive østre del av Idrettens hus g etablere nye interne trafikklinjer / kmmunikasjnslinjer sm knytter nye g gamle arealer sammen på en versiktlig måte. Dagens løsning med mange halvetasjes sprang, fungerer dårlig, g kravet til Universell Utfrming (UU) krever nye løsninger. I vergangen mellm eksisterende bygg sm ikke rives, g nye tilbygg mt øst, plasseres ny hvedtrapp g heis. Nye vrimlearealer i nrd / sør retning, knyttes sammen med vrimlearealer i øst / vest retning i dette knutepunktet. Nye arealer fr ulike idretter plasseres inn mt disse vrimlearealene g kan etableres i ulike byggetrinn avhengig av øknmi g rkkeringer i frhld til mbygginger av henhldsvis Træffhuset g Tribunebygget. 8

9 Arealer fr egenrganiserte grupper av ungdm. Det er viktig å skape gde muligheter fr den delen av ungdmmen sm ikke er rganisert i nen idrettslag til å drive sine aktiviteter både utendørs g innendørs. Vi mener Mlde Idrettspark ville få et styrket g mere variert innhld dersm man gir disse ungdmsgruppene tilhld sentralt i anlegget. En større skatehall i mrådet mellm Idrettens Hus g Mlde Idrettspark, med muligheter fr å skate både innendørs g utendørs, vil være et fltt tilskudd til de øvrige aktivitetene i Idrettsparken. I tillegg vil arealer fr andre egenrganiserte aktiviteter (streetbasket, hinderbane, parkur, styrkeapparat.l.) gså kunne legges i samme mråde. På sikt vil gså det være naturlig å sette av arealer fr en ungdmsklubb i samme mråde. Idrettstrget Dersm man skal kunne skape et attraktivt g velfungerende idrettsanlegg der de fleste innendørs idrettsaktivitetene samles i Mlde Idrettspark, vil det være av avgjørende betydning at man klarer å etablere et sentralt samlingspunkt både ute g inne. Vi mener et sentralt plassert "IDRETTSTORG " sm er mkranset av ulike idrettsaktiviteter, vil skape mange spennende situasjner g trekke til seg flk i alle aldersgrupper sm ønsker å ppleve ulike idrettsaktiviteter på nært hld. I tilknytning til et slikt idrettstrg vil man måtte ha en åpen kafè / kisk sm fungerer både mt innendørs arealer g mt utendørs, skjermede sitteplasser / pausearealer. Vi trr et slikt sentralt trg burde legge til rette fr ulike trimapparater fr barn, unge g eldre, delvis ute i det fri, men gså i verdekkede arealer sm mkranser trget. Det burde gså vært lagt til rette fr skateaktiviteter.l. på deler av trgarealet. Dette er spennende aktiviteter sm tiltrekker andre ungdmmer enn de man vanligvis pplever i idrettsmiljøet, g vi mener dette vil kunne gi mange psitive bidrag til miljøet i Mlde Idrettspark, både utendørs g innendørs. En skatepark innendørs i tilknytning til trget, ville være ideelt g trekke til seg mye flk sm ønsker å betrakte disse spennende aktivitetene. Et slikt Idrettstrg burde bygges pp på en slik måte at deler av det kan islegges i vinterhalvåret, ne vi abslutt mangler i Mlde. I frbindelse med Gründercamp fr ungdmssklene i Mlde kmmune var en av ppgavene lagt pp til å designe utemrådet på østsiden av Idrettens Hus. Mange av ideene sm ble lansert i denne elevppgaven samsvarer med det sm nå presenteres i denne utviklingsplanen. Elevppgaven minner ss gså på at vi må lytte til de sm er ptensielle brukere av disse anleggene fr å treffe flest mulige brukergrupper. Dersm man klarer å samle tilstrekkelig med aktiviteter rundt et slikt trg, vil man få et nytt samlingspunkt, et TREFFSTED, en MØTEPLASS fr flk i alle aldersgrupper. Aktivitetspark Med utgangspunkt i Idrettstrget vil den nye "Idrettsgata" knytte mange ulike aktiviteter sammen til en variert g pplevelsesrik aktivitetspark. Ulike trimapparater er allerede plassert ut i nærmrådet til Idrettens Hus. Dette har vist seg å være en suksess, g dette kan utvikles til å bli et gdt tilbud ver året fr både barn, unge g vksne. Sandkasser fr de minste, klatreapparater av ulikt slag fr både gammel g ung, sandvlleybane, tau g disser i parken sør fr Tribunebygget, - her er det både plass g muligheter til spennende trimpplevelser Ishall Det har gjennm årtier vært ytret ønske m en innendørs ishall. Dersm en slik hall skal ha plass til idretter sm f.eks. ishckey vil den være veldig plasskrevende (70 x 40 m). Eneste mulig plassering av en slik str hall i mrådet er å grave / sprenge den ned i bakken under eksisterende gressmatte på stadinanlegget. Andre plasseringer vil slik vi vurderer det stjele fr mye areal fra andre mulige aktiviteter. Dersm en mindre hall skulle være aktuell kan denne vurderes sm en flerbrukshall i frbindelse med skating g andre egenrganiserte aktiviteter. 9

10 Kntr g administrasjn Det er et ønske fra flere hld å samlkalisere administrasjnen fr idretten i Mlde g i Idrettskretsen, samt driftsavdelingen fr Mlde Idrettspark. Dette kan skje i frbindelse med mbygging / tilbygg av Idrettens Hus, eller i byggetrinnet sm mfatter bygningen nærmest Mlde Idrettspark. Dersm kntrene i Tribune-bygget kan flyttes, kan Tribune-bygget bygges m til bliger g / eller hybler slik det er vist i vedlagte illustrasjner. Fysiterapi / idrettsmedisin / sprtslabratrium I tilknytning til kntrer fr idrettsadministrasjnen, burde det være muligheter fr etablering av fysiterapi g ulike frmer fr idrettsmedisinske tilbud. Dette ville være et element sm ville styrke det medisinske støtteapparatet rundt de mange ulike idretts-aktivitetene i Mlde Idrettspark. Aktuelle aktører vil være både private g ffentlige sm f.eks. Høgsklen i Mlde. Brukere på dagtid Brukere på dagtid består i utgangspunktet av 3 frskjellige grupper: Kmmunale g fylkeskmmunale skler Offentlige tiltak sm «Aktiv på dagtid».l. Idrettslag med dagtilbud g / eller prfesjnelle utøvere. Av disse 3 gruppene er sklene helt klart den største brukeren g derfr gså en premissgiver fr type g mengde areal. Fylkeskmmunen med sine videregående skler vil være en viktig leietaker i svært mange år fremver g deres behv har derfr vært sentral i priritering g inndeling av lkaler. Vi har freslått å samle den fylkeskmmunale aktiviteten (Mlde VGS, Rmsdal VGS) i Idrettens Hus, da de fr en str del ønsker en type fleksible areal sm gså kan benyttes av andre aktører på ettermiddag, kveld g helg. De andre dag-aktørene (Bekkevll US, Akademiet VGS, Mlde FHS, Høgsklen) vil måtte samle sin aktivitet i Træffhuset. De øvrige brukerne på dagtid har et frhldsvis lite behv per i dag, g vi antar derfr at de kan utnytte ledig tid g areal i samarbeid med sklene. 10

11 Arrangementhall Med arrangementhall menes en hall sm er str nk til å kunne huse mange frskjellige aktiviteter g arrangement. Det viktigste kriteriet er derfr størrelse sett pp mt kravene fra det enkelte arrangementet. Eksempel på slike typer arrangement er messer, nasjnale g internasjnale idrettsstevner.l. En slik arrangementhall bør ha en glvflate på minimum 50 x 50 m, eller 40 x 60 m, g en takhøyde på 7-9 m. Dersm en slik hall skal plasseres i planmrådet vi nå vurderer har vi sett på til sammen 3 ulike plasseringer: Alternativ A : IDRETTENS HUS. Dersm arrangementshallen skal kunne etableres i Idrettens hus, mener vi følgende må skje: Rive taket g legge nye takknstruksjner med nett takhøyde på 9,0 meter Rive nrdre side av idrettshallen fr å ppnå tilstrekkelig bredde på selve spilleflaten, samt nye tribuner g lagerarealer Rive vestveggen i Idrettshallen g utvide hallen med ca. 5 meter Rive østre del av bygget (lavdelen) fr å kunne utvide idrettshallen med ca. 13 meter mt øst. Med disse tiltakene vil vi ppnå en arrangementshall med et ttalt gulvareal på ca. 30 m x 60 m. Med en tribunekapasitet på ca sitteplasser reduseres det frie gulvarealet til 26 m x 48 m sm samsvarer med kravene til Nrges Håndballfrbund fr eliteseriespill. En slik løsning gir blant annet følgende frdeler: Tmten blir maksimalt utnyttet En får brukt mye av restverdiene til eksisterende bygning. En slik mbygging vil være vesentlig rimeligere enn å bygge en helt ny hall. En slik løsning gir blant annet følgende ulemper: Det er stre begrensninger på hvr mye man greier å utvide eksisterende hall. Hallen vil ikke kunne ppnå en fullverdig arrangementhall fr f.eks. eliteseriehåndball. Utvidelsen av hallen vil ikke i veldig str grad kunne utnyttes av andre brukergrupper. Fylkeskmmunen vil fremdeles måtte frdele sin aktivitet på flere anlegg. Kstnadene blir relativt høy i frhld til økningen i nytteverdi. 5: Eksempel på arrangementhall - Idrettens Hus 11

12 Alternativ B : TRÆFFHUSET / ISTADHALLEN. Dersm arrangementshallen skal kunne etableres i Træffhuset, mener vi følgende må skje: Fjerne kunstgresset i ftballhallen g bygge en fullverdig idrettshall med nye glv, islerte vegger g tak, med kmplette tekniske anlegg. Bygge flere garderber sm supplement til eksisterende garderber. Med disse tiltakene vil vi ppnå en arrangementshall med et ttalt gulvareal på ca. 43 m x 52 m. Med en tribunekapasitet på ca sitteplasser reduseres det frie gulvarealet til 26 m x 48 m sm samsvarer med kravene til Nrges Håndballfrbund fr eliteseriespill. Sikre gde g fleksible lagerarealer i direkte tilknytning til hallen. Istadhallen ble i sin tid bygget sm en islert, men uppvarmet g uventilert ftballhall. Dette har medført at hallen, slik den fremstår i dag, uansett må gjennmgå en betydelig renvering fr å sikre frsvarlige frhld fr brukerne. En slik løsning gir blant annet følgende frdeler: Eksisterende vlum g areal er strt nk til å rmme en fullverdig arrangementhall. En mbygging vil kunne dble kapasiteten fr hallidretter fra 2 til 4 fullverdige 20 x 40 m haller. Dagens Istadhall må uansett gjennmgå en betydelig renvering fr å kunne brukes i årene fremver. Vil være en rimeligere løsning enn å utvide Idrettens Hus eller nybygg. Istadhallen er i dag svært lite utleid i smmerhalvåret g en mbygging vil kunne åpne fr at arealet kan leies ut til flere brukergrupper g idretter. En slik løsning gir blant annet følgende ulemper: En viktig treningsarena fr ftball, g spesielt barneftball på vinterstid frsvinner. Sprtsklubben Træff har i dag sin største aktivitet innen ftball g vil derfr måtte kmpensere fr brtfallet av ftballhallen med andre typer anlegg. 6: Eksempel på arrangementhall - Træffhuset / Istadhallen 12

13 Alternativ C : NYBYGG MELLOM IDRETTENS HUS OG FRIIDRETTSARENAEN. Dersm helt ny arrangementshall skal bygges, vil dette sannsynligvis medføre langt større kstnader enn mbygging av enten Idrettens Hus eller Træffhuset. Dette er basert på en hallstørrelse med ttalt gulvareal på 40 m x 60 m. Med en tribunekapasitet på ca sitteplasser reduseres det frie gulvarealet til 26 m x 48 m sm samsvarer med kravene til Nrges Håndballfrbund fr eliteseriespill. En slik løsning gir blant annet følgende frdeler: Anlegget kan planlegges fra grunnen av uten de begrensninger eksisterende bygningsmasse gir. Anlegget kan tilpasses dagens krav 100 %. En slik løsning gir blant annet følgende ulemper: Alternativet med en ny hall er vesentlig dyrere enn mbygging av Idrettens Hus g Istadhallen. En plassering av en ny hall vil båndlegge mye areal sm kunne vært benyttet til andre aktiviteter. Alternativt må man rive eksisterende bygninger fr å gi plass til nytt bygg. 7: Eksempel på arrangementhall - Nybygg 13

14 FORELØPIG ANBEFALT ALTERNATIV: Freløpig estimert kstnad fr de 3 alternativene er sm følger: Alternativ A: ,- til ,-(utvidelse av hall + renvering eks. garderber + midlertidig hall) Alternativ B: ,- til ,- (hvr ca ,- til ,- utgjør nødvendig renvering av eks. anlegg) Alternativ C: ,- til ,- De estimerte kstnadene inkluderer prsjekteringskstnader, byggherrekstnader g mva. Det rimeligste alternativet fr en større arrangementshall vil være å bygge m Træffhuset / Istadhallen. Her skal det uansett fretas en større renvering, så merkstnadene ved å gjøre hallen til en gd arrangementshall, vil være mye mindre enn m man skulle måtte bygge m Idrettens Hus til en slik hall. En helt ny arrangementshall vil være det klart dyreste alternativet. Dersm man velger alternativ A (Idrettens Hus) må man bygge en midlertidig hall i frkant av mbyggingen fr å unngå reduksjn i aktiviteten pga. hallkapasitet. Dette unngås ved alternativ B (Istadhallen) g C (Ny hall) da man kan vente med renveringen av Idrettens Hus til strhallen er ferdig bygget. På bakgrunn av dette har vi valgt å anbefale en løsning hvr Istadhallen renveres g tilrettelegges sm en arrangementhall, g dette er derfr utgangspunktet fr prinsippene vi har vist i vår ferdige utviklingsplan fr Mlde Idrettspark. 14

15 Bliger Dersm Mlde kmmune i egen regi utvikler deler av mrådet til bligfrmål, vil dette gi et betydelig bidrag til utviklingsprsjektet g gjøre det mulig å bygge arealer til idrettsfrmål utver det man ellers ville være i stand til øknmisk. Vi har vurdert ulike muligheter på mrådet til slikt frmål: Vi har allerede nevnt muligheten fr å etablere bliger/hybler ved mbygging / tilbygg av Tribunebygget. Området sm er mfattet av utviklingsplanen, gir gså flere andre muligheter fr etablering av bliger. Området nrd fr Mlde stadin (friidrettsarenaen) kan rmme mange bliger ved å fjerne tribunene, g kmbinere dette med å bygge en innendørs løpebane på bakkenivå. Parkering fr disse nye bligene kan bygges under bligene, med adkmst via rampe g tilkmstvei via Nils Hertzbergs veg (B1). Det vil være mulig å bygge leiligheter på tppen av andre arealer fr idrettsfrmål, rundt svingen på vestsiden av stadinanlegget. Dette vil gså bidra til et skjermet stadinanlegg g gjøre dette mere intimt (B2). Vi mener mrådet sør fr Idrettens Hus bør innlemmes i Utviklingsplanen, selv m dette mrådet delvis er eid av private. På dette mrådet vil det være plass til et ganske strt leilighetsprsjekt, uten at det på nåværende stadium er mulig å definere eksakt mfang. Vi har underrettet den private grunneieren av eiendmmen 24 / 1263 at det er ønskelig at eiendmmen deres innlemmes av planen, men har fått tilbakemelding m at dette ikke er ønskelig fra deres side. Vi tar derfr eiendmmen freløpig ut av utviklingsmrådet g knsentrerer ss m å vise hvrdan eiendmmen 24 / 798 kan utnyttes til bligfrmål (B3). Parkeringsplassen rett øst fr Øvre Kirkegård er mfattet av utviklingsplanen g egner seg gdt til bligfrmål, kmbinert med parkering under bakken. Vi viser gså at det her er plass til 2 stk. tennisbaner, enten innendørs eller utendørs. 8: Bligprsjekt 15

16 Trinnvis utbygging Etter mange møter g samtaler i prsjekteringsgruppa, med representanter fr ppdragsgivere g aktuelle leietakere / brukere, har vi kmmet frem til en anbefalt plan fr trinnvis utbygging: Byggetrinn 1: Ombygging av Træffhuset / Istadhallen Tiltak / mfang: 9: Illustrasjn Istadhallen m/teleskptribuner Reknesbanen etableres med undervarme g blir dermed et helårsanlegg fr ftball. Eksisterende ftballhall bygges m til en str flerbrukshall / arrangementshall. Kunstgresset fjernes g ny gulvknstruksjn bygges. Alle yttervegger tilleggsisleres med ny innvendig kledning Øvrige innvendige veggflater i hallen rustes pp Nytt ventilasjnsanlegg etableres Nye garderber etableres på sørsida av hallen. Faste tribuner bygges ppå disse. Flere dører fr rømning, samt ekstra prter fr ut/inn transprt av utstyr i vestveggen. Etablering av fleksible lydfldevegger fr deling av salen i flere mindre haller etableres. Etablering av mbilt kunstgress fr å ivareta muligheten fr innendørs ftballaktivitet fr de minste på vinterstid. Mbile amfi fr bruk til tribuner under større idrettsarrangement g kultur-arrangement etableres på langsidene i hallen (nrd g sør). Etablere nye lagerrm, m nødvendig sm tilbygg til Istadhallen. Byggetrinn 2. Tiltak / mfang: Ttal mbygging / tilbygg av Idrettens Hus. 10: Illustrasjn Istadhallen sm treningshall Halvparten med kunstgress Riving av østfløy (se mfang i vedlagte planer). Renvering / mbygging av samtlige garderbeanlegg i 1. etasje. Renvering av strsalen i 3. etasje, inkludert dagens tribuneanlegg Nybygg mt øst med nye aktivitetsarealer / saler / interne trafikksner / heiser / trapper / talettanlegg / kafeteria / kntrer / driftsavdeling mv. Bygging av basishall i eksisterende svømmehall (nedlagt i 2010). En mindre utvidelse av denne hallen mt sør, med ny yttervegg Nye tekniske anlegg i hele bygget. Etablering av parkeringsplasser mt øst (der dagens tennisbane ligger). Etablering av aktivitetspark fr egenrganiserte aktiviteter. Merknad : Ombygging g tilbygg av Idrettens Hus kan deles pp i flere byggetrinn uavhengig av hverandre dersm det skulle være ønskelig. Eksempel på egne byggetrinn kan være: Ombygging til basishall i den gamle svømmehallen. Renvering g mbygging av eksisterende hallflate med tilhørende garderbeanlegg. Riving g tilbygg mt øst. 11: Illustrasjn Idrettens Hus basishall fr turn 16

17 Byggetrinn 3. Tiltak / mfang Hall fr egenrganiserte grupper g idrettstrget Innbygging av mrådet fr egenrganisert aktivitet (kald eller varm hall). Taket på hallen trekkes inn mt Mldelivegen g skaper dermed en ny ptensiell flate fr uteaktiviteter. Bygging av lkk ver parkeringsplasser g etablering av et idrettstrg i 2.etasje. Øvrige byggetrinn Ombygging av tribunebygget Bliger på nrdsiden av Mlde Idrettspark Bliger på vestsiden av Mlde Idrettspark Bliger på sørvestsiden av Idrettens Hus Alle disse byggetrinnene kan realiseres mer eller mindre uavhengig av de øvrige byggetrinn. 17

18 Øknmi Vi har i øknmippstillingen valgt å skille de eksisterende byggene fra den nye bebyggelse (blig / næring). Vi har gså valgt å angi et nedre g et øvre estimat på kstnadene basert på at kstnadsbildet er ne usikkert g at spesielt graden av mbygging g renvering kan variere. PROSJEKTKOSTNADER FOR DISSE BYGGENE ER OPPGITT EKS.MVA. Idrettens Hus Beskrivelse Beregninggrunnlag Nedre estimat Øvre estimat A Riving Rund sum , ,- B Ttalmbygging ,- til ,-/ m2 x m2 BTA ,- C Nybygg ,- til ,-/m2 x m2 BTA , ,- Samlet Prsjektkstnad fr Idrettens Hus, eks.mva , ,- Gjennmsnittlig m2 pris , ,- 12:Illustrasjn 3.etasje Idrettens Hus Træffhuset / Istadhallen Beskrivelse Beregningsgrunnlag Nedre estimat Øvre estimat A Riving Rund sum 0,- 0,- B Ttalmbygging ,- til ,-/ m2 x m2 BTA ,- C Nybygg ,- x 200 m2 BTA , ,- Samlet Prsjektkstnad fr Træffhuset, eks. mva , ,- Gjennmsnittlig m2 pris , ,- Fr begge byggene vil det være behv fr mbile amfi fr å ppnå en gd tilskuerkapasitet ved arrangement samtidig sm arealene kan frigjøres til aktivitet ellers. Mbile amfi: kr ,- / sitteplass x sitteplasser = kr ,- 13: Illustrasjn Istadhallen sm arrangementhall fr håndball / futsal 18

19 Tribunebygget 14:Tribunebygget plan 2.etasje Beskrivelse Beregningsgrunnlag Sum A Riving Rund sum 0,- B Ttalmbygging ,- / m2 BTA x m2 BTA ,- C Enkel rehab ,- / m2 BTA x 595,7 m2 BTA ,- D Nybygg ,- / m2 BTA x 588,5 m2 BTA ,- Samlet Prsjektkstnad fr Tribunebygget, eks. mva ,- Gjennmsnittlig m2 pris ,0 / m2 BTA Alt. A ): SALGSINNTEKTER FOR 41 STK. HYBLER / ETT-ROMSLEILIGHETER: Kr ,- / m2 BRA x 1.141,4 m2 BRA = kr ,- Alt B ): HUSLEIEINNTEKTER AV 41 HYBLER: 15: Tribunebygget plan 3.etasje Årlig husleieinntekt: Kr ,- / mnd. x 12 x 41 stk. hybler = kr ,- 16: Tribunebygget plan 4.etasje 17: Tribunebygget snitt m/tilbygg markert 19

20 18: Plan 1.etasje m/løpebane B1. Bligprsjekt på nrdsiden av stadin. Bligprsjektet er freslått plassert på nrdsiden av stadinanlegget. Tribunene av betng fjernes g erstattes av et leilighetsprsjekt der nederste etasje bygges sm innendørs løpebane fr friidrett g andre aktører. Etasjen ver denne bygges sm innendørs parkeringsanlegg med sprtsbder fr leilighetene. 3. g 4. etasje bygges med 18 stk. små leiligheter, frdelt på 10 stk. i 3. etasje g 8 stk. i 4. etasje. Tppetasjen er løst pp i 3 mindre bygningsvlumer fr å skape et lettere uttrykk mt Mldelivegen g gi best mulige utsiktsfrhld fr bligene bak. Bligene på nrdsiden av Mldelivegen ligger så høyt, at utsiktsfrhldene er gde uansett. Det vil være verdt en vurdering videre m bligprsjektet burde ha 3 bligetasjer mt Mldelivegen. Dette vil gi et enda bedre regnestykke mht. gevinst i prsjektet. Bligene vil få kjøreadkmst til parkeringskjelleren via Nils Hertzbergs gate, mens adkmst fr besøkende vil være fra en frplass via Mldelivegen. Her vil det gså være plass til parkeringsplasser fr besøkende. Prsjektkstnader, inkl. mva etasje ( innendørs løpebane ): kr ,- / m2 x 432,6 m2 = kr , etasje ( innendørs parkering ): kr ,- / m2 x m2 = kr ,- 19: Plan 2.etasje m/parkering - 3. etasje ( 10 stk. leiligheter ): kr ,- / m2 x 658 m2 = kr , etasje ( 8 stk. leiligheter ): kr ,- / m2 x 547 m2 = kr ,- Sum Prsjektkstnader, inkl. mva. = kr ,- Herav andel bligprsjektet : = kr ,- )* Salgsinntekter : - kr ,- / m2 BRA x 984,2 m2 BRA = kr ,- - kr ,- / p-plass x 27 p-plasser ( 18 x 1,5 ) = kr ,- 20: Bliger på nrdsiden av Mlde Idrettspark - 3.etasje Sum Salgsinntekter fr 18 stk. leiligheter : = kr ,- )* GEVINST : kr ,- - kr ,- = kr ,- Merknad : Dersm man sier at innendørs løpebane skal dekkes av dette prsjektets gevinst, har man frtsatt kr ,- til å bygge andre idrettsarealer fr andre steder i Mlde Idrettspark. 21: Bliger på nrdsiden av Mlde Idrettspark - 4.etasje Med denne beliggenheten, trr vi en salgspris pr. m2 BRA vil kunne ligge en gd del høyere enn kr ,-, ne sm vil øke tilskuddet til bygging av idrettsarealer. 20

Utviklingsplan Molde idrettspark

Utviklingsplan Molde idrettspark Informasjonsmøte, Molde rådhus 5. mai 2015 Utviklingsplan Molde idrettspark Velkommen! Molde idrettspark = byutvikling Mål: Skape et område sentralt i byen der innendørs og utendørs aktiviteter for barn

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dat: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015 1838 Telefn: 77 79 03 48 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Byutviklingskmité Kmmunestyret

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

A.L. Eiendomsutvikling AS. Mulighetsstudie

A.L. Eiendomsutvikling AS. Mulighetsstudie A.L. Eiendmsutvikling AS Mulighetsstudie Osl, 1. desember 2011 Sammendrag Akershus Eiendm er engasjert av A.L. Industrier fr å gjennmføre et mulighetsstudie fr eiendmmene på Skøyen, samt å eventuelt gjennmføre

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS 1 Medlemmer Antall registrerte medlemmer per 31.12.2014 er 2.870. Antall aktive frivillige frdeler seg slik: -Omsrg 220 -Hjelpekrpset 30 -Ungdm 12 Styrets sammensetning

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg:

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg: Revidert NM-finale Beskrivelse: Dagens NM-finale behldes med åtte lag. Vi freslår imidlertid en del endringer sm fr så vidt kan innføres samlet eller hver fr seg: NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015)

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Presentasjon Pokerarkitektur. Blå gruppe

Presentasjon Pokerarkitektur. Blå gruppe Presentasjn Pkerarkitektur Blå gruppe Erlend Trheim kandnr. 1 Simn Bruun-Olsen Cegla kandnr. 7 Sveinung Gjerald kandnr. 5 Bjørnar Frøyse kandnr. 15 Jumla Våre fire pkerkrt Frelsesarmeen En veldedighetsrganisasjn

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Høgevarde Vel. Arbeidsplan 2011

Høgevarde Vel. Arbeidsplan 2011 Høgevarde Vel Arbeidsplan 2011 Styrets frslag Innledning.... 2 Kjennskap til egne medlemmer... 3 Videre utbygging i Gulsvikfjellet... 4 Veier, stier g løyper.... 8 Beredskap... 10 Infrmasjn g kmmunikasjn...

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Endring av reguleringsplan for. Vikenstranda AS

Endring av reguleringsplan for. Vikenstranda AS Endring av reguleringsplan fr Vikenstranda i Gjøvik kmmune PLANBESKRIVELSE 22.05.2015 Planlegger: Utbygger: Vikenstranda AS Feste Kapp AS side 0 Innhld 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Planprsessen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE Arkivsak Arkivkde 2001109 Vedtatt Frslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dat) Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Systembygg

Detaljer

Randaberg Kommune. Kvalitetsprogram for Randaberg sentrum. Utgave: 1 Dato: 2013-02-21

Randaberg Kommune. Kvalitetsprogram for Randaberg sentrum. Utgave: 1 Dato: 2013-02-21 Kvalitetsprgram fr Randaberg sentrum Utgave: 1 Dat: 2013-02-21 Kvalitetsprgram fr Randaberg sentrum 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapprttittel: Kvalitetsprgram fr Randaberg sentrum Utgave/dat: 1

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Rapport 2011 TJENESTEUTVIKLINGEN TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE MED BEHOV FOR LANGVARIGE OG KOORDINERTE TJENESTER

Rapport 2011 TJENESTEUTVIKLINGEN TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE MED BEHOV FOR LANGVARIGE OG KOORDINERTE TJENESTER Rapprt 2011 TJENESTEUTVIKLINGEN TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE MED BEHOV FOR LANGVARIGE OG KOORDINERTE TJENESTER Strategiplan 2012-2020 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN FOR SAKEN... 4 2.1 KOMMUNALE

Detaljer

Gulskogen Nord Hvorfor planarbeid for et så stort område?

Gulskogen Nord Hvorfor planarbeid for et så stort område? Gulskgen Nrd Hvrfr planarbeid fr et så strt mråde? Det er rettet en rekke frespørsler til Drammen kmmune m endret bruk av eiendmmer g eksisterende bygg innenfr freslått planmråde. En plan er påkrevet fr

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- g kulturkmiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kmmunestyresalen Trsdag 05.03.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste g saksdkumenter. Tidsplan fr

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Sportsplan for OIF Håndball

Sportsplan for OIF Håndball Sprtsplan fr OIF Håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLEN I OIF HÅNDBALL GJELDER FOR PERIODEN 01.05.2014 30.04.2016 Hvedmål; Bredde g kvalitet Hvedmål fr Orkanger Idrettsfrening Håndballavdelingen

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

OMRÅDEPLAN BÅTSTØ, INNSpaL/FORSLAG FRA BRQUSGAARD (46/15) "SPESIELL DEL

OMRÅDEPLAN BÅTSTØ, INNSpaL/FORSLAG FRA BRQUSGAARD (46/15) SPESIELL DEL . Generelt Reidar Bruusgaard Høvikveien 11 3477 Båtstø Røyken kmmune Røyken rådhus 3440 Røyken Båtstø, 27 januar 2012 OMRÅDEPLAN BÅTSTØ, INNSpaL/FORSLAG FRA BRQUSGAARD (46/15) "SPESIELL DEL Det vises til

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE Arkivsak Arkivkde Vedtatt Frslag ved Swec Nrge Offentlig ettersyn (dat) AS 10.01. 2011 Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Måsøy

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Rapport mars 2011 fra prosjektet "Levanger Ren til Tusen"/

Rapport mars 2011 fra prosjektet Levanger Ren til Tusen/ Prsjekt "Levanger Ren til Tusen" Tiltak mt frurensning g frsøpling i Levanger sentrum le an.er el.n Levanger, 9. april 2011 Til styringsgruppen Rapprt mars 2011 fra prsjektet "Levanger Ren til Tusen"/

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Miljøindeks. Selskap/Indeks. Utvikling. Indeks 2011. Indeks 2009. Indeks 2012. Indeks 2010

Miljøindeks. Selskap/Indeks. Utvikling. Indeks 2011. Indeks 2009. Indeks 2012. Indeks 2010 Utvikling Selskap/Indeks Indeks 2009 Indeks 2010 Indeks 2011 Indeks 2012 Indeks 2013 Indeks 2014 ASKO Nrge AS 71,1 % 72,7 % 83,2 % 87,0 % 88,7 % 93,9 % ASKO Drammen AS 66,1 % 72,0 % 79,0 % 88,8 % 90,8

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

Bordtennis trenertreff 25. November 2010 NORGES SVØMMEFORBUND

Bordtennis trenertreff 25. November 2010 NORGES SVØMMEFORBUND Brdtennis trenertreff 25. Nvember 2010 NORGES SVØMMEFORBUND 1 Fakta m NSF 2001-2010 Stiftet 19.August 1910 (ja vi er 100 år i år!) Antall medlemmer i 2001 30.000 Antall medlemmer i 2009 50.000 Antall lisenser

Detaljer

Skjerming av gulv i CT-/røntgenlab. Kari Slyngstad Helland Stavanger Universitetssjukehus

Skjerming av gulv i CT-/røntgenlab. Kari Slyngstad Helland Stavanger Universitetssjukehus Skjerming av gulv i CT-/røntgenlab Kari Slyngstad Helland Stavanger Universitetssjukehus Bakgrunn Installasjn av CT i nybygg 2012 Hulldekke i etasjeskillene

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer