UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015"

Transkript

1 UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK Utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS 2015

2 Innhld Innledning... 3 Prsjektteam Innledende fase Senter fr aktivitet... 3 Skler på dagtid... 4 Arrangementhall... 4 Avgrensing av planmrådet... 5 Eiendmsfrhld innenfr mrådet... 5 Reguleringsplaner fr mrådet... 5 Overrdnet trafikksystem Hvedadkmst fr kjørende... 5 Parkeringsanlegg ved Idrettens Hus g Mlde Idrettspark Parkering ved Træffhuset Parkering fr sykler g sctere Gangbr ver Mldelivegen Trapp / heis til "Ola-hla" / Parkeringstunellen Planlagt bebyggelse... 8 Idrettsanlegg... 8 Senter fr aktivitet... 8 Hall fr turn g basistrening Fleksible arealer / Haller fr ulike idretter Ishall... 9 Kntr g administrasjn Fysiterapi / idrettsmedisin / sprtslabratrium Brukere på dagtid Arrangementhall Alternativ A : IDRETTENS HUS Alternativ B : TRÆFFHUSET / ISTADHALLEN Alternativ C : NYBYGG MELLOM IDRETTENS HUS OG FRIIDRETTSARENAEN Bliger Trinnvis utbygging Byggetrinn 1: Ombygging av Træffhuset / Istadhallen Byggetrinn 2. Ttal mbygging / tilbygg av Idrettens Hus Byggetrinn 3. Hall fr egenrganiserte grupper g idrettstrget Øvrige byggetrinn Øknmi Idrettens Hus Træffhuset / Istadhallen Tribunebygget B1. Bligprsjekt på nrdsiden av stadin B2. Bligprsjekt på vestsiden av svingen til stadin B3. Bligprsjekt sørvest fr Idrettens Hus Samlet gevinst fr bligprsjektene på ledige tmter innen planmrådet: Arealer fr egenrganiserte grupper av ungdm Idrettstrget... 9 Aktivitetspark

3 Innledning Denne utviklingsplanen fr Mlde Idrettspark er utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS etter ppdrag fra Mlde Eiendm KF. Oppdraget består i å vurdere mulighetene sm ligger i følgende anlegg: Reknesbanen Kunstgressbane Træffhuset / Istadhallen tatt i bruk i 2008, innehlder idrettshall, innendørs ftballbane, mindre aktivitetssaler, klatrehall, møterm g kntrer. Idrettens hus innehlder i dag idrettshall med garderber, møterm, nedlagt svømmehall (2010) med garderbeanlegg g tekniske rm, samt kntrer g en mindre kafeteria. "Mlde idrettspark" (gamle Mlde stadin) - med tribuneanlegg g mkringliggende arealer. Det er tidligere utarbeidet behvsanalyser / mulighetsstudier med kartlagt arealbehv / arealønsker fra ulike idrettslag g freninger i Mlde sm ønsker å være lkalisert i Mlde Idrettspark. I tillegg er det definerte behv mht. krppsøving i skletiden fra flere skler i sentrumsmrådet. Mlde kmmune har gså gjennmført tilstandsanalyser på eksisterende bygningsmasse (Idrettens Hus g Træffhuset). Prsjektteam. Utviklingsplanen er utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS med følgende medarbeidere: Kjell Ksberg, sivilarkitekt MNAL Ansvarlig ppdragsleder Harald Grudt, sivilingeniør Assisterende ppdragsleder Ivar Gussiås, sivilarkitekt Medarbeider Bjarne Jsefsen, sivilarkitekt MNAL Medarbeider Ståle-Jakb Valø, ingeniør Medarbeider Innledende fase. I den innledende fasen etter kntraktsmøte g ppstartsmøte, har vi sammen med ppdragsgivers representanter gått befaringer i eksisterende bygg fr å skaffe ss en versikt ver anleggenes innhld g standard. Vi har mttatt kartgrunnlag fr hele mrådet i SOSI frmat, g vi har mttatt tegninger fr både Idrettens Hus, Træffhuset g Tribune-bygget. Gjennm de innledende drøftingene har det utkrystallisert seg nen sentrale element sm legger sterke føringer fr rganiseringen av mrådet. Ønske m å etablere et senter fr aktivitet i Mlde sentrum med flest mulig aktiviteter samlet g tilgjengelig. Behvet fr tilgjengelige lkaler på dagtid fr grunnskler g videregående skler. Ønske m å finne plass til en større arrangementhall i tilknytning til mrådet. Senter fr aktivitet Hele arbeidet med mrådet er basert på et ønske fra både ffentlige (kmmune g fylkeskmmune) g private (idrettslag g rganisasjner) m å skape et mylder av aktivitet i et sentrumsnært mråde. Byen har i dag et mangfld av aktiviteter både på dagtid, ettermiddag, kveld g helg, men aktiviteten er spredt ut ver mange frskjellige anlegg g lkaler i byen. Tanken m å samle flest mulig av disse aktivitetene på ett sted vil kunne skape et samhld på tvers av idretter g aktiviteter samtidig sm det vil gi en best mulig utnyttelse av anleggene både på dagtid g ettermiddag / kveld. 3

4 Skler på dagtid De ffentlige instansene (kmmune g fylkeskmmune) har plikt til å skaffe tilrettelagte aktivitetsarealer fr sine respektive skler. De vil være den sentrale brukergruppen fr anleggene på dagtid g vil således ha str betydning fr m prsjektene er øknmisk realiserbart. Arrangementhall Mlde sm by har i mange år savnet en litt større hall til bruk fr større arrangementer. Dette har blitt ytterligere aktualisert nå når byen har fått et eliteserielag i håndball. En arrangementshall vil måtte ha et så strt areal / mfang at den vil legge mange føringer fr andre utviklingsalternativer på mrådet. En større arrangementshall vil gså måtte tilpasses flerbruk i størst mulig grad: (Teleskptribuner i kmbinasjn med faste tribuner vil være nødvendig / ønskelig) Landskamper g større arrangement innenfr flere idretter Innendørs ftball - cuper Håndball cuper Stevner fr ulike matteidretter Jubileums- g avslutningsarrangement Knserter g andre kulturarrangement Messearrangement av ulikt slag 4

5 Avgrensing av planmrådet Området sm er tatt med sm planmråde følger i str grad dagens eiendmsgrenser. Området mfatter følgende mråder: Reknesbanen g Træffhuset Idrettens Hus m/tilhørende utemråde Gnr. 24 Bnr. 798 mt Museumsvegen (tidligere barneparkering). Mlde Idrettspark med tribuneanlegg Eiendmsfrhld innenfr mrådet Med unntak av Mldelivegen, sm er en fylkesveg, er så vidt vi er kjent alle eiendmmene direkte eller indirekte eid av Mlde kmmune. Reguleringsplaner fr mrådet Planmrådet består i dag av 3 frskjellige reguleringsplaner 1: Planmråde Idrettens Hus g Mlde Idrettspark (gamle stadin) tilhører en gammel reguleringsplan fra 1968 (Planid: 0866). Denne planen dekker et relativt strt mråde med både bligbebyggelse, idrettsanlegg g museumsmråde. Tribunebygget på gamle stadin samt tilhørende ubebygd areal g parkering tilhører en reguleringsplan fra 1985 (Planid: 0585). Dette var den planen sm tilrettela fr byggingen av tribunebygget på sydsiden av gamle stadin. Træffhuset g Reknesbanen tilhører en reguleringsplan fra 2006 (Planid: ). Dette var den planen sm tilrettela fr byggingen av det nye Træffhuset i Vi anser at en videre utvikling av mrådet vil kreve en ny g ppdatert reguleringsplan. Overrdnet trafikksystem. Området sm mfattes av utviklingsplanen er mkranset av følgende kjøreveier: Mldelivegen på nrdsiden Margarethe Dahls gate på sørsiden av Tribunebygget Idrettsvegen går pp fra Margaretha Dahls gate g langs hele sørvestre del av mrådet inntil vegen treffer Museumsvegen på vestsiden av Idrettens Hus På østsiden av stadinanlegget er det en adkmstveg sm heter Nils Hertzbergs veg Fra Mldelivegen går Aukravegen nrdver på østsiden av Træffhuset g Reknesbanen. Hvedadkmst fr kjørende. Hvedadkmst fr kjørende til mrådet rundt Idrettens Hus, vil være fra sørsiden via Idrettsvegen. Mldelivegen g Aukravegen er adkmstveier til Træffhuset. Andre tilkmstveier vil strt sett benyttes til å sette av / plukke pp brukere av idretts-anlegget / besøkende til bligbebyggelsen. Museumsvegen er viktig sm tilkmstveg fr varelevering / henting / service. 2: Veisystem 5

6 Parkeringsanlegg ved Idrettens Hus g Mlde Idrettspark. Vi har i den innledende fasen vurdert en innkjøring fra Idrettsvegen til et større parkeringsanlegg under dagens asfalterte plass rett øst fr Idrettens Hus. På denne måten vil man få en str parkerings-kjeller sentralt i idrettsanlegget, med gd tilkmst til både ny g eksisterende bebyggelse. Et parkeringsanlegg på dette stedet kan utbygges i etapper, etter hvert sm ny bebyggelse utvikler seg. En alternativ løsning vil være å legge parkeringen på søndre del av mrådet øst fr Idrettens Hus, mens resten av dette mrådet settes av til egenrganiserte uteaktiviteter med skateramper.l. Når utviklingen av Mlde Idrettspark frtsetter etter en fullrenvering g utvidelse av Idrettens Hus, kan man legge lkk ver parkeringsarealet g etablere "Idrettstrget", med ny inngang til Idrettens Hus gså på 2. etasje nivå, på samme nivå sm dagens hvedinngang ligger. Deretter, eller samtidig, kan man bygge en innendørs hall fr aktivitetene på nrdre del av plassen, med innganger både på 1. etasje fra parkeringsarealet g i 2. etasje fra Idrettstrget. Dette alternativet er en vesentlig rimeligere løsning enn den først nevnte, men antall parkerings-plasser vil bli lavere. Vi anser dette sm det mest realistiske alternativet g har derfr valgt å innarbeidet denne løsningen i sluttføringen av utviklingsplanen. Arealet på sørsiden av Idrettsvegen, øst fr Øvre Kirkegård, er i dag benyttet til parkering. Det synes naturlig å benytte dette til parkeringsareal gså i framtida, men vi viser eksempel på at dette arealet egner seg gdt til 2 stk. tennisbaner, innendørs eller utendørs, med muligheter fr parkeringsplasser under bakken. Dersm det etableres bligbebyggelse nrd (B1) g vest (B2) fr Mlde Idrettspark, vil det være naturlig å bygge parkering under ny bebyggelse der. En eventuell bligbebyggelse i felt B1, vil kunne få kjøreadkmst via Nils Hertzbergs veg til parkeringskjeller under bligene, mens bebyggelse i felt B2 vil kunne få kjøreadkmst via Idrettsvegen. 3: Parkeringsmråder Ved utbygging av bligprsjektet sørvest fr Idrettens Hus (B3), kan parkering bygges i garasjeløsning ppå bakken. Parkering ved Træffhuset. Dagens parkeringssituasjn ved Træffhuset er veldig anstrengt. Kapasiteten er liten, så man bør vurdere å legge parkering på flere plan, nedgravd i bakken, med adkmst både fra Mldelivegen g Aukravegen. Dette bør legges til rette fr i en eventuell ny reguleringsplan fr mrådet. Parkering fr sykler g sctere. Det er et strt behv fr rganisert sykkel g scterparkering i tilknytning til skleanlegg g idrettsanlegg. I Mlde Idrettspark vil det være mye aktivitet i frbindelse med sklegymnastikk, både i Idrettens Hus g Træffhuset. På detaljplanene vil reservert parkering fr både sykler g sctere bli avmerket begge steder. Gangbr ver Mldelivegen. Fr å sikre trygg ferdsel i kryssing av Mldelivegen ved større arrangement i Træffhuset, bør man vurdere å bygge en gangbr fra mrådet sør fr Træffhuset ver Mldelivegen til nrdsiden av Idrettens Hus. I tillegg til dette bør det etableres gdt ppmerkede gangfelt med gdt lys i høst- g vintermørket. En gd løsning fr krysning av Mldelivegen g Aukravegen må finnes i et samarbeid mellm planleggere, Mlde kmmune g Statens Vegvesen. En annen mulighet er å etablere en undergang under Mldelivegen, men freløpige pplysninger tyder på at en slik løsning vil være vanskelig på grunn av mange eksisterende tekniske føringer i vegen i dag. 6

7 7 Trapp / heis til "Ola-hla" / Parkeringstunnelen. Mlde har i dag et relativt strt g tilgjengelig parkeringsanlegg i sentrum i frm av parkeringstunnelen med innkjøring fra Øvre veg. Dagens innganger til dette parkeringsanlegget ligger i dag 5-10 minutters gange fra Mlde Idrettspark. Fr å frbedre tilkmsten vil det være mulig å etablere en heis- / trappesjakt rett sør fr dagens tribunebygg. Denne heissjakten ligger fr øvrig inne i tegningene fr parkeringstunnelen den gang prsjektet ble startet pp, men har aldri blitt realisert. Behvet fr parkering fr planmrådet vil være størst på ettermiddag g kveldstid, hvr parkeringstunnelen har mest ledig kapasitet.

8 Planlagt bebyggelse Det er i den freløpige utviklingsplanen lagt pp til en kmbinasjn av gjenbruk, rehabilitering, mbygging g nybygg. Planen viser mulighet fr både bliger g næringsvirksmhet, men er i all hvedsak rettet mt idrettslige aktiviteter. I krte trekk så inngår følgende bygninger i planen: Renvering / mbygging / tilbygg til Idrettens Hus fr å kunne skape flere aktivitetsflater g bedre tilrettelagte arealer i frhld til dagens krav g standarder. En renvering / mbygging av Træffhuset fr å få arealer tilpasset dagens behv. Ombygging av eksisterende tribunebygg i Mlde Idrettspark fra kntr til blig / hybler e.l. Et nytt idrettstrg g hall fr egenrganiserte aktiviteter i mrådet mellm Idrettens Hus g Mlde Idrettspark. Et nytt idretts-/næringsbygg med leiligheter på tppen i mrådet vest fr Mlde Idrettspark. Et nytt bligprsjekt i skråningen nrd fr Mlde Idrettspark. Et nytt bligprsjekt på tmten sørvest fr Idrettens Hus. Idrettsanlegg Senter fr aktivitet Et sentralt element i utviklingen av mrådet er ønsket m å få et eller flere mråder sm myldrer av aktivitet. Ved å samle mange frskjellige idretter g aktiviteter under samme tak vil vi kunne skape et attraktivt miljø hvr de enkelte gruppene kan dra nytte av hverandre g skape enda mer aktivitet. Det vil gså være et miljø sm bidrar til å redusere avstanden mellm de frskjellige idrettene g aktivitetene. 4: Eksisterende g planlagt bebyggelse Hall fr turn g basistrening. Det er fullt mulig å etablere en gd hall fr turn g basistrening i arealene der tidligere svømmehall lå. Fr å ppnå gd fleksibilitet i bruk, med samspill mellm basishall, idrettshallen g mellm-liggende vrimlearealer, freslår vi at glvnivået i turnhallen heves til samme nivå sm vrimlesnen. Da vil vlumet på kjellernivå under basishallen få så gd takhøyde at arealene kan brukes til nye tekniske rm fr både basishall g idrettshall. I tillegg freslår vi at rmmet utvides med ca. 3 meter mt sør. Denne løsningen gir en veldig bra basishall fr trening g mindre knkurranser, mens man kan flytte apparatene ver i den stre idrettssalen ved arrangement sm krever tribunekapasitet, eksempelvis landskamper, nrgescup stevner mv. Siden en slik basishall er plasskrevende g mindre fleksibel enn arealer fr andre idretts-grener, er det i en innledende fase viktig å ta en beslutning hvr en slik hall skal plasseres i anlegget. Dette frdi en slik basishall må ha landingsgrper g faste installasjner av turnapparater. Fleksible arealer / Haller fr ulike idretter. Vi freslår å rive østre del av Idrettens hus g etablere nye interne trafikklinjer / kmmunikasjnslinjer sm knytter nye g gamle arealer sammen på en versiktlig måte. Dagens løsning med mange halvetasjes sprang, fungerer dårlig, g kravet til Universell Utfrming (UU) krever nye løsninger. I vergangen mellm eksisterende bygg sm ikke rives, g nye tilbygg mt øst, plasseres ny hvedtrapp g heis. Nye vrimlearealer i nrd / sør retning, knyttes sammen med vrimlearealer i øst / vest retning i dette knutepunktet. Nye arealer fr ulike idretter plasseres inn mt disse vrimlearealene g kan etableres i ulike byggetrinn avhengig av øknmi g rkkeringer i frhld til mbygginger av henhldsvis Træffhuset g Tribunebygget. 8

9 Arealer fr egenrganiserte grupper av ungdm. Det er viktig å skape gde muligheter fr den delen av ungdmmen sm ikke er rganisert i nen idrettslag til å drive sine aktiviteter både utendørs g innendørs. Vi mener Mlde Idrettspark ville få et styrket g mere variert innhld dersm man gir disse ungdmsgruppene tilhld sentralt i anlegget. En større skatehall i mrådet mellm Idrettens Hus g Mlde Idrettspark, med muligheter fr å skate både innendørs g utendørs, vil være et fltt tilskudd til de øvrige aktivitetene i Idrettsparken. I tillegg vil arealer fr andre egenrganiserte aktiviteter (streetbasket, hinderbane, parkur, styrkeapparat.l.) gså kunne legges i samme mråde. På sikt vil gså det være naturlig å sette av arealer fr en ungdmsklubb i samme mråde. Idrettstrget Dersm man skal kunne skape et attraktivt g velfungerende idrettsanlegg der de fleste innendørs idrettsaktivitetene samles i Mlde Idrettspark, vil det være av avgjørende betydning at man klarer å etablere et sentralt samlingspunkt både ute g inne. Vi mener et sentralt plassert "IDRETTSTORG " sm er mkranset av ulike idrettsaktiviteter, vil skape mange spennende situasjner g trekke til seg flk i alle aldersgrupper sm ønsker å ppleve ulike idrettsaktiviteter på nært hld. I tilknytning til et slikt idrettstrg vil man måtte ha en åpen kafè / kisk sm fungerer både mt innendørs arealer g mt utendørs, skjermede sitteplasser / pausearealer. Vi trr et slikt sentralt trg burde legge til rette fr ulike trimapparater fr barn, unge g eldre, delvis ute i det fri, men gså i verdekkede arealer sm mkranser trget. Det burde gså vært lagt til rette fr skateaktiviteter.l. på deler av trgarealet. Dette er spennende aktiviteter sm tiltrekker andre ungdmmer enn de man vanligvis pplever i idrettsmiljøet, g vi mener dette vil kunne gi mange psitive bidrag til miljøet i Mlde Idrettspark, både utendørs g innendørs. En skatepark innendørs i tilknytning til trget, ville være ideelt g trekke til seg mye flk sm ønsker å betrakte disse spennende aktivitetene. Et slikt Idrettstrg burde bygges pp på en slik måte at deler av det kan islegges i vinterhalvåret, ne vi abslutt mangler i Mlde. I frbindelse med Gründercamp fr ungdmssklene i Mlde kmmune var en av ppgavene lagt pp til å designe utemrådet på østsiden av Idrettens Hus. Mange av ideene sm ble lansert i denne elevppgaven samsvarer med det sm nå presenteres i denne utviklingsplanen. Elevppgaven minner ss gså på at vi må lytte til de sm er ptensielle brukere av disse anleggene fr å treffe flest mulige brukergrupper. Dersm man klarer å samle tilstrekkelig med aktiviteter rundt et slikt trg, vil man få et nytt samlingspunkt, et TREFFSTED, en MØTEPLASS fr flk i alle aldersgrupper. Aktivitetspark Med utgangspunkt i Idrettstrget vil den nye "Idrettsgata" knytte mange ulike aktiviteter sammen til en variert g pplevelsesrik aktivitetspark. Ulike trimapparater er allerede plassert ut i nærmrådet til Idrettens Hus. Dette har vist seg å være en suksess, g dette kan utvikles til å bli et gdt tilbud ver året fr både barn, unge g vksne. Sandkasser fr de minste, klatreapparater av ulikt slag fr både gammel g ung, sandvlleybane, tau g disser i parken sør fr Tribunebygget, - her er det både plass g muligheter til spennende trimpplevelser Ishall Det har gjennm årtier vært ytret ønske m en innendørs ishall. Dersm en slik hall skal ha plass til idretter sm f.eks. ishckey vil den være veldig plasskrevende (70 x 40 m). Eneste mulig plassering av en slik str hall i mrådet er å grave / sprenge den ned i bakken under eksisterende gressmatte på stadinanlegget. Andre plasseringer vil slik vi vurderer det stjele fr mye areal fra andre mulige aktiviteter. Dersm en mindre hall skulle være aktuell kan denne vurderes sm en flerbrukshall i frbindelse med skating g andre egenrganiserte aktiviteter. 9

10 Kntr g administrasjn Det er et ønske fra flere hld å samlkalisere administrasjnen fr idretten i Mlde g i Idrettskretsen, samt driftsavdelingen fr Mlde Idrettspark. Dette kan skje i frbindelse med mbygging / tilbygg av Idrettens Hus, eller i byggetrinnet sm mfatter bygningen nærmest Mlde Idrettspark. Dersm kntrene i Tribune-bygget kan flyttes, kan Tribune-bygget bygges m til bliger g / eller hybler slik det er vist i vedlagte illustrasjner. Fysiterapi / idrettsmedisin / sprtslabratrium I tilknytning til kntrer fr idrettsadministrasjnen, burde det være muligheter fr etablering av fysiterapi g ulike frmer fr idrettsmedisinske tilbud. Dette ville være et element sm ville styrke det medisinske støtteapparatet rundt de mange ulike idretts-aktivitetene i Mlde Idrettspark. Aktuelle aktører vil være både private g ffentlige sm f.eks. Høgsklen i Mlde. Brukere på dagtid Brukere på dagtid består i utgangspunktet av 3 frskjellige grupper: Kmmunale g fylkeskmmunale skler Offentlige tiltak sm «Aktiv på dagtid».l. Idrettslag med dagtilbud g / eller prfesjnelle utøvere. Av disse 3 gruppene er sklene helt klart den største brukeren g derfr gså en premissgiver fr type g mengde areal. Fylkeskmmunen med sine videregående skler vil være en viktig leietaker i svært mange år fremver g deres behv har derfr vært sentral i priritering g inndeling av lkaler. Vi har freslått å samle den fylkeskmmunale aktiviteten (Mlde VGS, Rmsdal VGS) i Idrettens Hus, da de fr en str del ønsker en type fleksible areal sm gså kan benyttes av andre aktører på ettermiddag, kveld g helg. De andre dag-aktørene (Bekkevll US, Akademiet VGS, Mlde FHS, Høgsklen) vil måtte samle sin aktivitet i Træffhuset. De øvrige brukerne på dagtid har et frhldsvis lite behv per i dag, g vi antar derfr at de kan utnytte ledig tid g areal i samarbeid med sklene. 10

11 Arrangementhall Med arrangementhall menes en hall sm er str nk til å kunne huse mange frskjellige aktiviteter g arrangement. Det viktigste kriteriet er derfr størrelse sett pp mt kravene fra det enkelte arrangementet. Eksempel på slike typer arrangement er messer, nasjnale g internasjnale idrettsstevner.l. En slik arrangementhall bør ha en glvflate på minimum 50 x 50 m, eller 40 x 60 m, g en takhøyde på 7-9 m. Dersm en slik hall skal plasseres i planmrådet vi nå vurderer har vi sett på til sammen 3 ulike plasseringer: Alternativ A : IDRETTENS HUS. Dersm arrangementshallen skal kunne etableres i Idrettens hus, mener vi følgende må skje: Rive taket g legge nye takknstruksjner med nett takhøyde på 9,0 meter Rive nrdre side av idrettshallen fr å ppnå tilstrekkelig bredde på selve spilleflaten, samt nye tribuner g lagerarealer Rive vestveggen i Idrettshallen g utvide hallen med ca. 5 meter Rive østre del av bygget (lavdelen) fr å kunne utvide idrettshallen med ca. 13 meter mt øst. Med disse tiltakene vil vi ppnå en arrangementshall med et ttalt gulvareal på ca. 30 m x 60 m. Med en tribunekapasitet på ca sitteplasser reduseres det frie gulvarealet til 26 m x 48 m sm samsvarer med kravene til Nrges Håndballfrbund fr eliteseriespill. En slik løsning gir blant annet følgende frdeler: Tmten blir maksimalt utnyttet En får brukt mye av restverdiene til eksisterende bygning. En slik mbygging vil være vesentlig rimeligere enn å bygge en helt ny hall. En slik løsning gir blant annet følgende ulemper: Det er stre begrensninger på hvr mye man greier å utvide eksisterende hall. Hallen vil ikke kunne ppnå en fullverdig arrangementhall fr f.eks. eliteseriehåndball. Utvidelsen av hallen vil ikke i veldig str grad kunne utnyttes av andre brukergrupper. Fylkeskmmunen vil fremdeles måtte frdele sin aktivitet på flere anlegg. Kstnadene blir relativt høy i frhld til økningen i nytteverdi. 5: Eksempel på arrangementhall - Idrettens Hus 11

12 Alternativ B : TRÆFFHUSET / ISTADHALLEN. Dersm arrangementshallen skal kunne etableres i Træffhuset, mener vi følgende må skje: Fjerne kunstgresset i ftballhallen g bygge en fullverdig idrettshall med nye glv, islerte vegger g tak, med kmplette tekniske anlegg. Bygge flere garderber sm supplement til eksisterende garderber. Med disse tiltakene vil vi ppnå en arrangementshall med et ttalt gulvareal på ca. 43 m x 52 m. Med en tribunekapasitet på ca sitteplasser reduseres det frie gulvarealet til 26 m x 48 m sm samsvarer med kravene til Nrges Håndballfrbund fr eliteseriespill. Sikre gde g fleksible lagerarealer i direkte tilknytning til hallen. Istadhallen ble i sin tid bygget sm en islert, men uppvarmet g uventilert ftballhall. Dette har medført at hallen, slik den fremstår i dag, uansett må gjennmgå en betydelig renvering fr å sikre frsvarlige frhld fr brukerne. En slik løsning gir blant annet følgende frdeler: Eksisterende vlum g areal er strt nk til å rmme en fullverdig arrangementhall. En mbygging vil kunne dble kapasiteten fr hallidretter fra 2 til 4 fullverdige 20 x 40 m haller. Dagens Istadhall må uansett gjennmgå en betydelig renvering fr å kunne brukes i årene fremver. Vil være en rimeligere løsning enn å utvide Idrettens Hus eller nybygg. Istadhallen er i dag svært lite utleid i smmerhalvåret g en mbygging vil kunne åpne fr at arealet kan leies ut til flere brukergrupper g idretter. En slik løsning gir blant annet følgende ulemper: En viktig treningsarena fr ftball, g spesielt barneftball på vinterstid frsvinner. Sprtsklubben Træff har i dag sin største aktivitet innen ftball g vil derfr måtte kmpensere fr brtfallet av ftballhallen med andre typer anlegg. 6: Eksempel på arrangementhall - Træffhuset / Istadhallen 12

13 Alternativ C : NYBYGG MELLOM IDRETTENS HUS OG FRIIDRETTSARENAEN. Dersm helt ny arrangementshall skal bygges, vil dette sannsynligvis medføre langt større kstnader enn mbygging av enten Idrettens Hus eller Træffhuset. Dette er basert på en hallstørrelse med ttalt gulvareal på 40 m x 60 m. Med en tribunekapasitet på ca sitteplasser reduseres det frie gulvarealet til 26 m x 48 m sm samsvarer med kravene til Nrges Håndballfrbund fr eliteseriespill. En slik løsning gir blant annet følgende frdeler: Anlegget kan planlegges fra grunnen av uten de begrensninger eksisterende bygningsmasse gir. Anlegget kan tilpasses dagens krav 100 %. En slik løsning gir blant annet følgende ulemper: Alternativet med en ny hall er vesentlig dyrere enn mbygging av Idrettens Hus g Istadhallen. En plassering av en ny hall vil båndlegge mye areal sm kunne vært benyttet til andre aktiviteter. Alternativt må man rive eksisterende bygninger fr å gi plass til nytt bygg. 7: Eksempel på arrangementhall - Nybygg 13

14 FORELØPIG ANBEFALT ALTERNATIV: Freløpig estimert kstnad fr de 3 alternativene er sm følger: Alternativ A: ,- til ,-(utvidelse av hall + renvering eks. garderber + midlertidig hall) Alternativ B: ,- til ,- (hvr ca ,- til ,- utgjør nødvendig renvering av eks. anlegg) Alternativ C: ,- til ,- De estimerte kstnadene inkluderer prsjekteringskstnader, byggherrekstnader g mva. Det rimeligste alternativet fr en større arrangementshall vil være å bygge m Træffhuset / Istadhallen. Her skal det uansett fretas en større renvering, så merkstnadene ved å gjøre hallen til en gd arrangementshall, vil være mye mindre enn m man skulle måtte bygge m Idrettens Hus til en slik hall. En helt ny arrangementshall vil være det klart dyreste alternativet. Dersm man velger alternativ A (Idrettens Hus) må man bygge en midlertidig hall i frkant av mbyggingen fr å unngå reduksjn i aktiviteten pga. hallkapasitet. Dette unngås ved alternativ B (Istadhallen) g C (Ny hall) da man kan vente med renveringen av Idrettens Hus til strhallen er ferdig bygget. På bakgrunn av dette har vi valgt å anbefale en løsning hvr Istadhallen renveres g tilrettelegges sm en arrangementhall, g dette er derfr utgangspunktet fr prinsippene vi har vist i vår ferdige utviklingsplan fr Mlde Idrettspark. 14

15 Bliger Dersm Mlde kmmune i egen regi utvikler deler av mrådet til bligfrmål, vil dette gi et betydelig bidrag til utviklingsprsjektet g gjøre det mulig å bygge arealer til idrettsfrmål utver det man ellers ville være i stand til øknmisk. Vi har vurdert ulike muligheter på mrådet til slikt frmål: Vi har allerede nevnt muligheten fr å etablere bliger/hybler ved mbygging / tilbygg av Tribunebygget. Området sm er mfattet av utviklingsplanen, gir gså flere andre muligheter fr etablering av bliger. Området nrd fr Mlde stadin (friidrettsarenaen) kan rmme mange bliger ved å fjerne tribunene, g kmbinere dette med å bygge en innendørs løpebane på bakkenivå. Parkering fr disse nye bligene kan bygges under bligene, med adkmst via rampe g tilkmstvei via Nils Hertzbergs veg (B1). Det vil være mulig å bygge leiligheter på tppen av andre arealer fr idrettsfrmål, rundt svingen på vestsiden av stadinanlegget. Dette vil gså bidra til et skjermet stadinanlegg g gjøre dette mere intimt (B2). Vi mener mrådet sør fr Idrettens Hus bør innlemmes i Utviklingsplanen, selv m dette mrådet delvis er eid av private. På dette mrådet vil det være plass til et ganske strt leilighetsprsjekt, uten at det på nåværende stadium er mulig å definere eksakt mfang. Vi har underrettet den private grunneieren av eiendmmen 24 / 1263 at det er ønskelig at eiendmmen deres innlemmes av planen, men har fått tilbakemelding m at dette ikke er ønskelig fra deres side. Vi tar derfr eiendmmen freløpig ut av utviklingsmrådet g knsentrerer ss m å vise hvrdan eiendmmen 24 / 798 kan utnyttes til bligfrmål (B3). Parkeringsplassen rett øst fr Øvre Kirkegård er mfattet av utviklingsplanen g egner seg gdt til bligfrmål, kmbinert med parkering under bakken. Vi viser gså at det her er plass til 2 stk. tennisbaner, enten innendørs eller utendørs. 8: Bligprsjekt 15

16 Trinnvis utbygging Etter mange møter g samtaler i prsjekteringsgruppa, med representanter fr ppdragsgivere g aktuelle leietakere / brukere, har vi kmmet frem til en anbefalt plan fr trinnvis utbygging: Byggetrinn 1: Ombygging av Træffhuset / Istadhallen Tiltak / mfang: 9: Illustrasjn Istadhallen m/teleskptribuner Reknesbanen etableres med undervarme g blir dermed et helårsanlegg fr ftball. Eksisterende ftballhall bygges m til en str flerbrukshall / arrangementshall. Kunstgresset fjernes g ny gulvknstruksjn bygges. Alle yttervegger tilleggsisleres med ny innvendig kledning Øvrige innvendige veggflater i hallen rustes pp Nytt ventilasjnsanlegg etableres Nye garderber etableres på sørsida av hallen. Faste tribuner bygges ppå disse. Flere dører fr rømning, samt ekstra prter fr ut/inn transprt av utstyr i vestveggen. Etablering av fleksible lydfldevegger fr deling av salen i flere mindre haller etableres. Etablering av mbilt kunstgress fr å ivareta muligheten fr innendørs ftballaktivitet fr de minste på vinterstid. Mbile amfi fr bruk til tribuner under større idrettsarrangement g kultur-arrangement etableres på langsidene i hallen (nrd g sør). Etablere nye lagerrm, m nødvendig sm tilbygg til Istadhallen. Byggetrinn 2. Tiltak / mfang: Ttal mbygging / tilbygg av Idrettens Hus. 10: Illustrasjn Istadhallen sm treningshall Halvparten med kunstgress Riving av østfløy (se mfang i vedlagte planer). Renvering / mbygging av samtlige garderbeanlegg i 1. etasje. Renvering av strsalen i 3. etasje, inkludert dagens tribuneanlegg Nybygg mt øst med nye aktivitetsarealer / saler / interne trafikksner / heiser / trapper / talettanlegg / kafeteria / kntrer / driftsavdeling mv. Bygging av basishall i eksisterende svømmehall (nedlagt i 2010). En mindre utvidelse av denne hallen mt sør, med ny yttervegg Nye tekniske anlegg i hele bygget. Etablering av parkeringsplasser mt øst (der dagens tennisbane ligger). Etablering av aktivitetspark fr egenrganiserte aktiviteter. Merknad : Ombygging g tilbygg av Idrettens Hus kan deles pp i flere byggetrinn uavhengig av hverandre dersm det skulle være ønskelig. Eksempel på egne byggetrinn kan være: Ombygging til basishall i den gamle svømmehallen. Renvering g mbygging av eksisterende hallflate med tilhørende garderbeanlegg. Riving g tilbygg mt øst. 11: Illustrasjn Idrettens Hus basishall fr turn 16

17 Byggetrinn 3. Tiltak / mfang Hall fr egenrganiserte grupper g idrettstrget Innbygging av mrådet fr egenrganisert aktivitet (kald eller varm hall). Taket på hallen trekkes inn mt Mldelivegen g skaper dermed en ny ptensiell flate fr uteaktiviteter. Bygging av lkk ver parkeringsplasser g etablering av et idrettstrg i 2.etasje. Øvrige byggetrinn Ombygging av tribunebygget Bliger på nrdsiden av Mlde Idrettspark Bliger på vestsiden av Mlde Idrettspark Bliger på sørvestsiden av Idrettens Hus Alle disse byggetrinnene kan realiseres mer eller mindre uavhengig av de øvrige byggetrinn. 17

18 Øknmi Vi har i øknmippstillingen valgt å skille de eksisterende byggene fra den nye bebyggelse (blig / næring). Vi har gså valgt å angi et nedre g et øvre estimat på kstnadene basert på at kstnadsbildet er ne usikkert g at spesielt graden av mbygging g renvering kan variere. PROSJEKTKOSTNADER FOR DISSE BYGGENE ER OPPGITT EKS.MVA. Idrettens Hus Beskrivelse Beregninggrunnlag Nedre estimat Øvre estimat A Riving Rund sum , ,- B Ttalmbygging ,- til ,-/ m2 x m2 BTA ,- C Nybygg ,- til ,-/m2 x m2 BTA , ,- Samlet Prsjektkstnad fr Idrettens Hus, eks.mva , ,- Gjennmsnittlig m2 pris , ,- 12:Illustrasjn 3.etasje Idrettens Hus Træffhuset / Istadhallen Beskrivelse Beregningsgrunnlag Nedre estimat Øvre estimat A Riving Rund sum 0,- 0,- B Ttalmbygging ,- til ,-/ m2 x m2 BTA ,- C Nybygg ,- x 200 m2 BTA , ,- Samlet Prsjektkstnad fr Træffhuset, eks. mva , ,- Gjennmsnittlig m2 pris , ,- Fr begge byggene vil det være behv fr mbile amfi fr å ppnå en gd tilskuerkapasitet ved arrangement samtidig sm arealene kan frigjøres til aktivitet ellers. Mbile amfi: kr ,- / sitteplass x sitteplasser = kr ,- 13: Illustrasjn Istadhallen sm arrangementhall fr håndball / futsal 18

19 Tribunebygget 14:Tribunebygget plan 2.etasje Beskrivelse Beregningsgrunnlag Sum A Riving Rund sum 0,- B Ttalmbygging ,- / m2 BTA x m2 BTA ,- C Enkel rehab ,- / m2 BTA x 595,7 m2 BTA ,- D Nybygg ,- / m2 BTA x 588,5 m2 BTA ,- Samlet Prsjektkstnad fr Tribunebygget, eks. mva ,- Gjennmsnittlig m2 pris ,0 / m2 BTA Alt. A ): SALGSINNTEKTER FOR 41 STK. HYBLER / ETT-ROMSLEILIGHETER: Kr ,- / m2 BRA x 1.141,4 m2 BRA = kr ,- Alt B ): HUSLEIEINNTEKTER AV 41 HYBLER: 15: Tribunebygget plan 3.etasje Årlig husleieinntekt: Kr ,- / mnd. x 12 x 41 stk. hybler = kr ,- 16: Tribunebygget plan 4.etasje 17: Tribunebygget snitt m/tilbygg markert 19

20 18: Plan 1.etasje m/løpebane B1. Bligprsjekt på nrdsiden av stadin. Bligprsjektet er freslått plassert på nrdsiden av stadinanlegget. Tribunene av betng fjernes g erstattes av et leilighetsprsjekt der nederste etasje bygges sm innendørs løpebane fr friidrett g andre aktører. Etasjen ver denne bygges sm innendørs parkeringsanlegg med sprtsbder fr leilighetene. 3. g 4. etasje bygges med 18 stk. små leiligheter, frdelt på 10 stk. i 3. etasje g 8 stk. i 4. etasje. Tppetasjen er løst pp i 3 mindre bygningsvlumer fr å skape et lettere uttrykk mt Mldelivegen g gi best mulige utsiktsfrhld fr bligene bak. Bligene på nrdsiden av Mldelivegen ligger så høyt, at utsiktsfrhldene er gde uansett. Det vil være verdt en vurdering videre m bligprsjektet burde ha 3 bligetasjer mt Mldelivegen. Dette vil gi et enda bedre regnestykke mht. gevinst i prsjektet. Bligene vil få kjøreadkmst til parkeringskjelleren via Nils Hertzbergs gate, mens adkmst fr besøkende vil være fra en frplass via Mldelivegen. Her vil det gså være plass til parkeringsplasser fr besøkende. Prsjektkstnader, inkl. mva etasje ( innendørs løpebane ): kr ,- / m2 x 432,6 m2 = kr , etasje ( innendørs parkering ): kr ,- / m2 x m2 = kr ,- 19: Plan 2.etasje m/parkering - 3. etasje ( 10 stk. leiligheter ): kr ,- / m2 x 658 m2 = kr , etasje ( 8 stk. leiligheter ): kr ,- / m2 x 547 m2 = kr ,- Sum Prsjektkstnader, inkl. mva. = kr ,- Herav andel bligprsjektet : = kr ,- )* Salgsinntekter : - kr ,- / m2 BRA x 984,2 m2 BRA = kr ,- - kr ,- / p-plass x 27 p-plasser ( 18 x 1,5 ) = kr ,- 20: Bliger på nrdsiden av Mlde Idrettspark - 3.etasje Sum Salgsinntekter fr 18 stk. leiligheter : = kr ,- )* GEVINST : kr ,- - kr ,- = kr ,- Merknad : Dersm man sier at innendørs løpebane skal dekkes av dette prsjektets gevinst, har man frtsatt kr ,- til å bygge andre idrettsarealer fr andre steder i Mlde Idrettspark. 21: Bliger på nrdsiden av Mlde Idrettspark - 4.etasje Med denne beliggenheten, trr vi en salgspris pr. m2 BRA vil kunne ligge en gd del høyere enn kr ,-, ne sm vil øke tilskuddet til bygging av idrettsarealer. 20

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) 2014-07-11 Knsekvensutredning Sjukehuset Nrdmøre g Rmsdal Delutredning helikptertransprt (HEMS) Dkument nr.: 00 Revisjn:

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER UTVIKLINGS Et ideinnspill fr utvikling av reisemålet Mysusæter 2015-2040 Interessegruppen fr gde skiløyper på Mysusæter. 1. mars, 2015 Innhldsfrtegnelse INNLEDNING... 4 DEN MODERNE HYTTETURIST... 5 EN

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune Elverum kmmune Energi- g klimaplan Fr Elverum kmmune Del 1: Status g fakta FORORD Ansvarlig fr utarbeiding av dette dkumentet er ei plitisk arbeidsgruppe ppnevnt av frmannskapet i Elverum. Deltagerne i

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540

- + I,,L. Hgringssvar til Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2014-2023. Oslo,2O.12.2073. Vår ref. 49254tH540 ARBEIDSGIVERFOREN I NGEN SPEKTER I,,L t9 rì E Þ õ Ð Ûì Jernbaneverket pstmttak@jbv.n Pstbks 4350 2308Hamar Osl,2O.12.2073 (D {, 5 'Ú aj ti s Vår ref. 49254tH540 ;!l (:) ñ ùì a ù ;,: î Gl (tl Ð' ir p 'tl

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer