Direktøren har ordet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktøren har ordet:"

Transkript

1 1

2 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og sunn bedrift. Aktivitetsnivået i driften har de siste årene økt betydelig, og vi håper og tror at studentene virkelig legger merke til den innsatsen SIV gjør for dem. Vi har arbeidet hardt for å sikre oss at studentene ved våre tilknyttede institusjoner kjenner til og benytter seg av våre tilbud. Dette er et arbeid som krever kontinuerlig fokus og en betydelig tilstedeværelse av hele organisasjonen. Tilbakemeldingene så langt har vært veldig positive og vi mener bestemt av vi nærmer oss målet. Det er viktig å fortsette dette arbeidet, slik at studenttilfredsheten blir enda høyere. Studentsamskipnaden i Vestfold balanserer hver eneste dag mellom de bedriftsøkonomiske vurderingene og velferdsaspektet. Dette er en utfordrende balansegang, hvor det enkelte ganger kan være vanskelig å forklare en student at vårt prisnivå på spisestedene må ligge der det ligger, når det totale økonomiske resultatet for SIV viser et betydelig overskudd. Vår mulighet til å videreutvikle og forbedre våre tjenester fordrer imidlertid et solid økonomisk fundament. Våre tjenester blir av studentene satt opp i mot og sammenlignet med kommersielle aktører i markedet. Vår hovedutfordring i årene som kommer blir derfor å kunne tilby tjenester som tåler sammenligningen med disse, både i kvalitet og pris. Den utfordringen tar vi og gleder oss til den har gitt oss en meget viktig avklaring i forhold til fremtiden. Regjeringen ga i revidert statsbudsjett klarsignal for en ny og samlokalisert høyskole i Vestfold. Denne beslutningen ga inspirasjon for hele organisasjonen. Endelig en avklaring, nå vet vi hvor veien går videre. Dette medfører også mye arbeid i årene fremover, slik at våre tilbud blir integrert og tilpasset på en best mulig måte. Arbeidet med et idrettsbygg på høyskoleområdet ble også trukket frem fra skuffen og er nå i full gang. Idrettsbygget vil sannsynligvis ferdigstilles noen måneder senere enn høyskolebygget, men vi håper at vi er klare til innflytting mars Hele organisasjonen gleder seg til å bli samlokalisert på studiested Borre. Vi har i 2005 startet opp arbeidet med nye studenthybler på Klokkergården. Disse ferdigstilles i løpet av våren og overleveres til SIV 1. juli Dette blir boenheter med eget bad for alle, og en gjennomgående høy standard. Jeg vil også berømme vertskommunene Horten og Tønsberg. Samarbeidet med dem er upåklagelig, og de ser at de spiller en viktig rolle i arbeidet med å tilrettelegge for Høgskolen i Vestfold som studiested, og for studentenes trivsel. Det å ha sitt daglige virke i SIV er meget spennende. Ingen dag er lik, og utfordringene står i kø. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for en flott innsats i året som har gått. Uten deres flotte innsats stopper SIV. STUDENTSAMSKIPNADEN I VESTFOLD(SIV) ÅRSRAPPORT 2005 LAY-OUT/DESIGN: SIV BILDER: SIV OPPLAG: Studentsamskipnaden i Vestfold legger herved frem sin åreberetning og regnskap for Hans Erik Stormoen Direktør

3 Innhold: Direktøren har ordet Kort om Studentsamskipnaden Styrets beretning Historikk Årsrapporter: - Start Studentbarnehage - SIV Bolig - Aurora Studentbarnehage - Brage Fagbokhandel - SIV Spisesteder Økonomi: - Resultatregnskap - Balanse - Konstanstrømanalyse - Noter til regnskapet - Revisjonsberetning SIDE 02 SIDE 04 SIDE 06 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 19 SIDE 25 3

4 Kort om Studentsamskipnaden i Vestfold: GENERELL INFORMASJON SIV driver i dag en rekke servicetiltak for Vestfoldstudentene samtidig som det planlegges og etableres nye tiltak. Det er dessuten en av samskipnadens oppgaver å administrere offentlige tilskudd til velferdstiltak for studentene i Vestfold. Styret Studentsamskipnaden i Vestfold ledes av et styre på syv medlemmer. Disse oppnevnes på følgende måte: - to representanter oppnevnes av Studentparlamentet i Vestfold - to representanter oppnevnes av Vestfold Studentsamfunn - to representanter oppnevnes av Høgskolen i Vestfold - en representant velges blant de ansatte i SIV Studentorganisasjonenes representanter oppnevnes for ett år, mens de øvrige oppnevnes for to år. Medlemmene Departementet avgjør hvilke utdanningsinstitusjoner som skal være tilknyttet SIV. For tiden er det studenter ved Høgskolen i Vestfold, Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold og studenter ved Tønsberg Maritime Fagskole. Studentene ved disse institusjonene er pålagt å betale en semesteravgift til samskipnaden. I 2005 var denne avgiften kr 300. Organisasjon: Studenter ved HVE SIVs styre SIV SIV Forretning Bolig Spisesteder KB Eiendom AS 100 % Bokhandel Barnehage Kirkebakken Nærvarme AS 50 % Servicesenter GigaFib 10% 4

5 Inntektsgrunnlag Bedriftens inntektsgrunnlag består i hovedsak av studentrettet forretningsvirksomhet, semesteravgift og offentlige tilskudd. Økonomi Styrets mål har hele tiden vært å bygge opp en fornuftig egenkapitalbase. Den solide inntjeningen som bedriften har hatt i de senere år ønskes således videreført og forbedret. Nettopp dette er en svært viktig forutsetning for at sentrale velferdsinvesteringer skal kunne realiseres i fremtiden. Studentsosiale tiltak SIV bidrar betydelig økonomisk til driften av Studentparlamentet i Vestfold og Vestfold Studentsamfunn. To studenthytter stilles meget rimelig til studentens disposisjon. Bedriftens sosialrådgivningstjeneste er et annet tiltak for at hverdagen skal bli så enkel som mulig for studentene. Det er etablert en refusjonsordning for medisinske utgifter. 5

6 Styrets beretning 2005: Innledning Studentsamskipnaden i Vestfolds virksomhet knytter seg først og fremst til boliger, spisesteder, barnehager, bokhandel, informasjon og rådgivning for de høyere utdanningsinstitusjonene i fylket. Bedriften har i de senere år også engasjert seg i forretningsmessige virksomhet som ikke har direkte med medlemsmassen å gjøre. Styrets målsetning med denne type virksomhet er å generere inntekter som kan benyttes til studentenes beste. Styret Bedriftens styre har i 2005 bestått av: Student Sindre Martinsen, styreleder Student Eirik B Egeland, nestleder Student Jørgen Hamre Student Gard Stokland Rektor HVE Halvor Austenå Studiedirektør HVE Anne Karine Sørskår Avd. leder Lisbeth Varpe Styret har i 2005 avviklet seks styremøter og det er behandlet 66 saker. Det har dessuten vært avviklet et styreseminar hvor det er gitt opplæring i styrearbeid og hvor bedriftens rammebetingelser etc. ble gjennomgått. SIVs ulike virksomhetsområder kan naturlig deles opp på følgende måte: Studentboligene består av Ollebakken Hybelhus, Klokkergården Studentboligtun, Halfdan Wilhelmsens alle 7, Elevhjemmet, Åsgårdstrand Studentboliger, Herredshuset og Tollbodgata. Det bygges for tiden 60 nye hybelenheter på Klokkergården som skal ferdigstilles innen 1 juli Det er også iverksatt et reguleringsarbeid for området vest for dagens studentboliger som ventes ferdigstilt i løpet av Byggestart her forventes å være sommeren Hoveddelen av boligmassen har meget god standard og består totalt av 215 hybler og 25 leiligheter. Vedlikehold av boligene utføres kontinuerlig og utføres av eget mannskap eller innleide entreprenører. Resultatet for boligavdelingen viser et solid overskudd for Dette skyldes blant annet en beleggsprosent i 2005 på 98,6 %, samt den gunstige rentesituasjonen vi for tiden opplever. Studentkantinene SIV driftet i 2005 fire kantiner for studenter, med en samlet daglig studentmasse på nærmere 4000 studenter. I tillegg har SIV også et tilbud for de studenter som ønsker å benytte seg av fylkesbiblioteket i Tønsberg som studiested. Det er en utfordring å levere god, sunn og billig mat til dagens studenter, men denne oppgaven har SIVs spisesteder løst på en utmerket måte. Spisestedene viser også et solid overskudd på driften. Studentbarnehagene Våre to studentbarnehager har hatt et meget godt år. Tilbudet er meget populært og vi har venteliste i begge barnehagene. SIVs barnehager har de siste årene lagt stor vekt på å utvikle barnehage tilbudet og har etter 6

7 styrets oppfattning klart dette på en utmerket måte. Barnehagereformen har, etter at vi fikk ryddet av veien noen økonomiske utfordringer i forhold til kommunale myndigheter, kun hatt positive konsekvenser for driften. Barnehagedriften skal ikke gi store positive resultat, men heller ikke belaste driften. Dette har vi også i 2005 klart å leve opp til. Studentbokhandel Driften i bokhandelen har i 2005 vært preget av usikkerheten rundt den nye bokavtalen. Med stadige utsettelser og lite forutsigbarhet har dette preget driftsåret. Dette til tross, driften i 2005 har vist at det er behov for en bokhandel på studiestedene og at studenten fremdeles ønsker å benytte seg av skrevet litteratur i undervisningen. Vi ser imidlertid at det kommer til å bli et tøffere marked i årene som kommer uavhengig av bokavtale eller fastpris. Tross tøffere marked har også i år bokhandelen levert et meget godt resultat. Servicesenter/Administrasjon SIVs servicesenter består av syv personer. Alle underavdelinger betaler et forvaltningshonorar til servicesenteret for å dekke kostnader i forbindelse med bedriftens økonomi- og personaltjenester. Av studentrettede oppgaver sorterer bl.a. sosialrådgivningstjeneste, refusjonsordning for medisinske utgifter og studenthyttene under servicesenteret. SIVs informasjons- og velferdskonsulent er også tilknyttet denne avdelingen. Annen virksomhet. Som antydet ovenfor har SIV også engasjert seg i forretningsmessig virksomhet som ikke direkte har med medlemsmassen å gjøre. Disse virksomhetene er sammensatt av både skattefrie og skattepliktige enheter, og omfatter følgende: Herredshuset, Borre (utleiekontorer) Borre Vandrerhjem Klokkergården ( sommerhotell ) Spisekroken, Horten (kantine videregående skole) Kantinetoppen, Horten (kantine videregående skole) Klostergården Cafe, Tønsberg (cafevirksomhet) SIV Forretning AS (Være eier av aksjer i andre selskaper) Styrets forretningsfilosofi når det gjelder disse satsningsområdene er å engasjere seg i mindre prosjekter med lav risikoprofil. Med dette utgangspunktet forventer man således ikke de store avkastninger, men disse virksomhetene skal gi et tilfredsstillende tilskudd til den studentrettede virksomheten. Kantinedriften ved de videregående skoler håper man gradvis å kunne utvide. Regnskap - økonomi Regnskapet for 2005 viser et driftsresultat på kr og et positivt resultat etter finansposter på kr Dette er et resultat på ca kr over budsjett. Styret har foretatt følgende fondsavsetninger: Semesteravgiftsfond kr og pensjonsfond kr , samt til utredning og planlegging av idrettsbygg et fond på kr Det avsettes også kr til kulturfond for stimulering av kulturelle aktiviteter. Det øvrige overskudd, kr tilføres fri egenkapital. Eiendeler i balansen er bokført med kroner og den langsiktige pantegjeld er på kroner. Den totale langsiktige gjelden er på kr Årets resultatgrad etter finanskostnader ble 6,7 %. Bedriftens totale økonomiske situasjon må sies å være solid og tilfredsstillende. Generelt Studentsamskipnaden i Vestfold hadde ved utgangen av 2005, 53 faste ansatte, hvorav 42 kvinner og 11 menn. Totalt mottok 100 personer skattepliktige ytelser fra SIV i Sykefraværet har i 2005 utgjort 9,7 %. Fravær utover 16 dager utgjør 7,5 %. Dette skyldes alvorlig sykdom. SIVs virksomhet medfører ingen form for forurensning av det ytre miljø. 7

8 Avsluttende kommentarer Studentsamskipnaden i Vestfolds styre vil rette en takk til alle bedriftens trofaste medarbeidere for utmerket innsats i Samtidig rettes en takk for hyggelig og konstruktivt samarbeid både til våre tilknyttede institusjoner, samarbeidende kommuner og andre forbindelser. SIVs styre håper at bedriftens innsats for å legge forholdene best mulig til rette for studentene vil være en medvirkende årsak til at Vestfold i stadig økende grad sees på som et attraktivt studiested. Med dette legger Studentsamskipnaden i Vestfold frem årsmelding og regnskap for

9 9

10 Historikk: 1983 Velferdssekretariatet for høgskolene i Vestfold etablert med 1 ansatt Inngått avtale om leie av Elevhjemmet (hybelbygg). Aurora barnehage ble opprettet Velferdssekretariatet ble omorganisert til Studentsamskipnaden i Vestfold. Gratis sosialrådgivningstjeneste for studenter opprettet Refusjonsordning for medisinske utgifter etablert. 33 nye hybler i Ollebakken hybelhus, Horten Lurifax barnehage på Jareteigen etablert Høgskolesenteret i Vestfold åpnet i Borre, og SIV etablerte seg der med Cafè Amfi, Brage Fagbokhandel og et avdelingskontor. Knerten familiebarnehage etablert på Eik. De første 11 hybler var ferdigstilt ved Klokkergården Studentboligtun hybler innflyttingsklare på Klokkergården. Klostergården Cafè ble etablert ved Tønsberg Bibliotek Tilvekst med 14 hybler og 2 leiligheter i Klokkergården. Brage Fagbokhandel åpnet på studiested Eik Innkjøp av studenthytte på Norefjell. Innkjøp av egne kontorlokaler i Tønsberg Lurifax barnehage nedlagt Kjøpt Borre Herredshus av Borre Kommune Ferdigstilt 20 familieleiligheter i Åsgårdstrand. Innkjøpt 4 hybelbygg med 16 boenheter i Åsgårdstrand. Oppstart kantinedrift Horten videregående skole Flyttet hovedkontoret til Borre. Oppstart av to nye kantiner ved videregående skoler i Tønsberg. Overtatt driften av Åsgårdstrand Strandkiosk Innviet ny studenthytte ved Svarstad Skisenter. Inn på eiersiden i Student Skandinavia a.s og i Gnist.no Kjell Anders Rød fratrer som direktør 1. april, ny direktør er Hans Erik Stormoen. Det bygges 5 nye studenthybler på Herredshuset og 6 nye i Tønsberg Det bygges 9 nye par/familieleiligheter i Tønsberg. SIV Forretning AS blir opprettet. SIV er aktiv medspiller til at Kirkebakken Nærvarme AS opprettes. Det graves fiberkabler til studentboliger på Klokkergården, Åsgårdstrand og Herredshuset Knerten Familiebarnehage nedlegges, Start Studentbarnehage starter opp 1 august. Kantine drift på HVE avdeling Eik overtas av SIV, samtidig startes det ny kantine på Horten videregående skole. Kantine på Teie VGS avvikles. 10

11 Årsrapport, Start Studentbarnehage Personalet Personalet i 2005 har bestått av to pedagogiske ledere og en styrer/pedagogisk leder, alle i 100 % stilling og syv assistenter fordelt på 5,1 årsverk i ulike stillingsbrøker. I tillegg har vi hatt en renholder i ca 30 % stilling som også har fungert som fast sykevikar. Vi har hatt gode og kjente vikarer i år som har stilt opp ved sykdom. Dette har vært verdifult. Drift Det ble høsten 2005 bygget et lite tilbygg ved inngangen til barnehagen. Dette blir brukt til plassering av barnas vogner, både når barna sover og ellers på dagtid slik at grovgarderoben kan tas i bruk. Ny vaskemaskin ble kjøpt inn og montert. Personalet har fått kurs i arbeidsmetoden vår, Læringsstiler og læringspreferanser og vi har vært på studiebesøk i Føynland barnehage på Nøtterøy. Det er gjennomført livredningskurs og førstehjelpskurs for de ansatte. Fra høsten 2005 ble det gjort noen endringer i forhold til plassering av personalet. Gruppen ble delt i to og hver pedagogisk leder fikk ansvar for en egen gruppe assistenter og barn. Dette har fungert svært bra både i forhold til planlegging og forutsigbarhet for barn og foreldre. Innhold Første hele kalenderår er gjennomført og vi har etablert noen tradisjoner for planlegging og evaluering. Vår- og høst halvåret består av tre temaperioder hver. For våren : Nysgjerrighet, Nytt liv og Sommerbarnehage. For høsten: Trygghet, Toleranse og Forventning. Hver periode etterfølges av en temarapport. Sammen med månedsplanene utgjør halvårsplanene og temarapportene vår første årsplan. Arbeidet med virksomhetsplanene vår har vært spennende. Vi er kommet frem til en visjon og en misjon for barnehagen. Visjonen er : Sammen om en god start og misjonen vår er de seks ordene som går igjen i halvårsplanene. Årsrapport, Boliger SIVs studentboliger er lokalisert i Tønsberg sentrum, Åsgårdstrand, Kirkebakken på Borre og i Horten sentrum. Boligene består av 250 hybelenheter fordelt på 215 hybler og 25 leiligheter. I tillegg er SIV Bolig formidler av boliger på det private markedet. Det private markedet er en viktig støttespiller i forhold til å dekke opp for studentenes boligbehov. Vi har en høy beleggsprosent og ved studiestart større etterspørsel enn tilbud. Oppføring av nye boliger som skal stå innflytningsklare til studiestart 2006 vil hjelpe på situasjonen og vi reklamerer nå med tak over hode garanti. Som vår serviceerklæring sier: Vi tilbyr rimelige boliger, med sosialt fellesskap tilpasset deg og dine behov. Vi har boliger for alle ønsker, behov og lommebøker og hjelper studenten med å finne et trivelig og trygt sted å bo i studietiden. Studenten kan velge eget bad og kjøkken eller bo sosialt og dele dusj og kjøleskap med likesinnede. SIV Bolig er opptatt av å kunne tilby studentboliger som oppfattes som attraktive for studentene, med attraktiv beliggenhet, god standard og internett-tilkobling. Internett-tilkobling er et satsningsområde, Elevhjemmet er nå koblet på nett og arbeidet med oppgradering til fiberløsning på vårt største boligkompleks er startet. Et annet satsningsområde er internasjonalisering. Flere og flere internasjonale studenter finner veien til Høgskolen i Vestfold og er avhengige av et tilrettelagt boligtilbud gjennom SIV. Vi ønsker disse og alle andre studenter velkommen og jobber kontinuerlig med å forbedre vårt boligtilbud. Det er viktig for oss at vår målgruppe har det trygt og trives i våre boliger. Vi ønsker å ha en god dialog med våre leietakere ved blant annet å benytte oss av husverter som selv er studenter. Husvertene bor i våre boliger og kjenner studentenes behov godt. Vi gjennomfører også leieboermøter og dugnader, husvertene arrangerer bli kjent fest og andre sosiale sammenkomster. Vaktmester og husøkonom er synlige personer i beboernes hverdag, og vi har som mål å ha en kort responstid i forhold til innmeldinger av feil og mangler. Gjennom vårt boligtilbud ønsker vi å kunne bidra til at studietiden blir et positivt minne for resten av livet. 11

12 Årsrapport, Aurora Studentbarnehage For barnehagefeltet nasjonalt har året 2005 har vært preget av store saker som ny barnehagelov, samt høring på ny revidering av rammeplan for barnehagene. For Aurora Studentbarnehage ble 2005 et godt år rent økonomisk sett. Dette av flere årsaker: De kommunale tilskuddene ble som forventet og vi har hatt full dekning på barnehageplassene til enhver tid. Mange sykmeldinger/mye sykdomsfravær har dessverre preget Aurora i Dette påvirker hverdagen til alle som berøres, og på en liten avdeling er man ekstra sårbar dersom noen faste ikke er tilstede. Det er ikke alltid lett å finne gode vikarer som kan gå rett inn og overta jobben til en ansatt som har jobbet i flere år, som kjenner rutinene, og ikke minst: en som barna er trygge på. Både våren og høsten har dermed vært en svært krevende periode for de ansatte i Aurora, der de ofte har vært nødt til å gå lengre vakter enn vanlig. Til tross for mye sykdom har vi selvsagt opplevd mange flotte stunder dette året: Barna har vært på flere større utflukter utenfor barnehagen, med buss. Vi har blant annet vært på våre tre årlige turer til Holt Gård. Der følger vi bondens arbeid i løpet av de ulike årstidene. Det er stas, og en hyggelig tradisjon vi ønsker å fortsette med! De ukentlige bassengturene våre er også høydepunkt for barna. Vi merker stor utvikling på barna fra de er med første gang til litt senere ut i året. Det er fint å se at de blir så raskt trygge i vannet. Dette året har vi to førskolelærerstudenter i barnehagen. Det har vært fint, og det gir både barna og oss voksne nye impulser med spennende innfallsvinkler på ting vi jobber med. Barnehagen har en positiv foreldregruppe, det er alltid flott. De stiller alltid mannsterke opp på vårens dugnad, selv om det ikke er dugnadsplikt i våre barnehager. Dette vitner om at de ønsker å bidra der de kan! Det er også alltid 100 % frammøte på andre arrangementer der vi inviterer foreldrene med. Når det gjelder søknader til barnehageplasser har det ikke vært vanskelig å fylle opp plassene hittil. Det er fortsatt størst pågang til de plassene som er for barn under tre år. Årsrapport, Brage Fagbokhandel Bokhandelen har hatt en nedgang i omsetningen i forhold til året før, og i forhold til budsjettet ble det et avvik på ca 5 %. Vi merker en stadig en økt konkurranse fra andre hold, og kunders kjøp over internett tiltar. Skepsisen til å gjøre innkjøp over internett avtar, og gjennom media blir kunden fortalt hvor enkelt det er, og at det er penger å spare. At det finnes noen ulemper kommer ikke i samme grad frem. Vår kundegruppe er flittige og flinke nettbrukere! Selv om vi hadde en lavere omsetning, klarte vi å oppnå et resultat på + 7,9% av omsetningen, og det må vi si oss fornøyd med. Vi har fulgt nøye med på kostnadsutviklingen, og greid å redusere lønnskostnadene uten at det har gått utover servicegraden. Vi har en stabil medarbeiderstab, som gjør en flott innsats gjennom hele året. Men nå er det ikke så mye mer å hente, uten at vi risikerer å gi dårligere service med blant annet reduserte åpningstider. I 2005 kom våre bransjeforeninger frem til en ny bokavtale, som skulle vise seg å få store konsekvenser for universitet- og høgskolebokhandlene. Avtalen gikk ut på at det fra skulle være fri prissetting på bøker i gruppe 2.1 og 2.2 (pensum- og fagbøker for høyere utdanning). Men før avtalen trådte i kraft, kom det beskjed fra kulturminister Trond Giske, om at denne delen avtalen skal vurderes på nytt, og først gjelde fra Men det er sterke krefter i gang for å kunne få en avtale som sikrer faste priser på bøker i disse to bokgruppene, også etter For Brage Fagbokhandel sin del vil fri prissetting sannsynligvis gi store utslag på omsetning og bruttofortjeneste, med den følge at bidraget til studentvelferdstiltak vil bli redusert. 12

13 Årsrapport, Spisesteder SIV Spisesteder består av fem enheter lokalisert i Tønsberg sentrum, studiestedet Eik, studiestedet Borre og Horten sentrum. Det arbeider 18 personer i kantinerelatert drift, to personer i cafèdriften, samt en administrativ og faglig leder. Vi er i dag etablert ved: Studentkantina Borre Studentkantina Eik Spisekroken Horten Kantinetoppen Horten Klostergården Cafè ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Virksomhetene serverer mat og drikke til ca 2600 personer hver dag. Avdelingens målsetting er å gjøre dette så rimelig, i så hyggelige omgivelser som mulig, samt å ha en høy kvalitet på alt vi serverer. SIV Spisesteder vil fortsette å arbeide for dette i samarbeid med studentene, elever, ansatte, leverandører og andre det er naturlig å samarbeide med. Våre nykommere i 2004, Studentkantina Eik og Kantinetoppen Horten, har vært gjennom et noe turbulent år. Ikke desto mindre er vi av den oppfattning at driften av disse to stedene vil normalisere seg i De øvrige spisestedene er gode og stabile. Resultatet i 2005 har igjen bekreftet dette. Teknologi, videreutvikling og evaluering av programvare, har vært viktige satsningsområder for spisestedene. Systemene har og er med på å bringe enhetene mer helhetlig sammen. SIV Spisesteder vil være en pådriver og stille strengere krav til endringer og resultater overfor vår samarbeidspartner på dette området. KulturBygg09 (samlokalisering) ble vedtatt, og i løpet av høst/vinter 2005 ble plasseringen av servicetilbud (kantine, cafè og kiosk) bestemt. Tilbudene er spredt i bygningsmassen og vil medføre store utfordringer med henhold til infrastrukturen, fleksibilitet og riktig differensiering i planleggingsarbeidet og senere drift. De ansatte vil være viktige medspillere i dette arbeidet fremover, der det er naturlig. SIV Spisesteder har vært en aktiv partner med blant annet servering til flere store arrangementer i 2005 (Studentuka, studiestart, kongebesøk, aksjoner, møter og seminarer, for å nevne noe). 13

14 Økonomi 2005: 14

15 Resultatregnskap 2005 SIV Morselskapet Konsernet Noter Driftsinntekt Salgsinntekt Leieinntekt Barnehageinntekt Offentlige tilskudd og refusjoner 13, Semesteravgift Gevinst ved salg av anleggsmidler Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnad Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Tilskudd velferdstiltak Annen driftskostnad 8, Sum driftskostnad Driftsresultat Finansposter Renteinntekt fra konsernselskaper Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring markedsbaserte plasseringer Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Fondsavsetninger Overført fri egenkapital Sum disponeringer

16 Balanse 2005: Eiendeler Morselskapet Konsernet Noter Anleggsmidler Immatrielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, Driftsløsøre, inventar, maskiner etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper Investering i andre aksjer og andeler Forskuddsbetalt tomteleie Lån til konsernselskaper Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer 4, Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer og fondsandeler Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

17 Balanse 2005: Egenkapital og gjeld Morselskapet Konsernet Noter Egenkapital Opptjent egenkapital Fondsavsetninger Fri egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning til forpliktelser Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Pantegjeld Mottatte tilskudd Skyldige depositum Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 0 Konvertible lån Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 Kontantstrømanalyse: SIV / SIV Konsern Morselskapet Konsernet Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Betalte skatter Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av aksjer Tap ved salg av aksjer Inntekstført statstilskudd Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Endringer i fondsavsetninger Endring i pensjonsforpliktelser Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av aksjer Utbetaling ved kjøp av aksjer Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra opptak av ny langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av lån fra konsernselskap Utbetaling av lån til konsernselskap Innbetaling ved mottak av tilskudd Utbetaling av utbytte/konsernbidrag Innbetaling av ny egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr Kontanter og kontantekvivalenter pr Likviditetsreserve/ubenyttet driftskreditt

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2 1 Ta vare på øyeblikket Hverdagen krever av oss og kundene våre at mye er planlagt på minuttet. Travelheten fører til at vårt fokus ikke er på øyeblikket - men på

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer