Prosjektbeskrivelse for ph.d. studiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse for ph.d. studiet"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse for ph.d. studiet for Daniel Berg Veiledere: Professor Fred Espen Benth, Universitetet i Oslo Seniorforsker Xeni Kristine Dimakos, Norsk Regnesentral Avhandlingens arbeidstittel: Statistisk analyse av kredittrisiko Tema Avhandlingens tema er statistisk analyse og modellering av kredittrisiko. Kredittrisiko kan defineres som risikoen knyttet til at en låntaker misligholder et lån ved å unnlate å tilbakebetale hele eller deler av det lånte beløpet. Feltet omfatter modellering av enkeltengasjementer og porteføljer av engasjementer, samt produkter, såkalte derivater, knyttet til mislighold av slike. Problemstillinger I dette prosjektet har vi identifisert tre problemstillinger omkring kredittrisiko som vi ønsker å arbeide med : Prediksjon av konkurssannsynligheter basert på makroøkonomiske variable Totalrisiko og avhengighetsmodellering for kredittporteføljer Modellering av kredittderivater Disse problemstillingene er knyttet til hverandre. Modeller for konkurssannsynlighet er grunnleggende for modeller for alle typer kredittderivater for å modellere prisen på et derivat, er man avhengig av å ha et godt anslag på konkurssannsynligheten. Porteføljemodellering i sin enkleste forstand, består i å aggregere modellene for de enkelte konkurser. Prediksjon av konkurssannsynligheter basert på makroøkonomiske variable Det finnes mye litteratur på temaet prediksjon av konkurssannsynligheter. De fleste modeller som har vært utviklet for dette er basert på bedriftsspesifikke regnskapsvariable. Det er grunn til å anta at sannsynlighet for konkurs også er avhengig av ytre faktorer, som svingninger i makroøkonomiske variable. På dette feltet har det vært gjort mindre arbeid, men tidligere studier for det internasjonale markedet (Levy og Bar-Niv,1987) og (Lane og Schary,1989) og for det norske markedet (Hol, 2001) og (Aas og Aldrin, 2002) har indikert at

2 det er en viss sammenheng mellom konjunktursykler og kreditt-tap. Når det gjelder modeller som kombinerer makroøkonomiske variable og bedriftsspesifikke variable, er det så vidt vi vet ikke gjort noe for det norske markedet. Totalrisiko og avhengighetsmodellering for kredittporteføljer Mens de største norske bankene i dag har systemer for å måle kredittrisiko for enkeltengasjementer, er det gjort mindre arbeid mht modellering av risikoen til den totale kredittporteføljen. Når man skal summere opp kredittrisiko for en hel portefølje, er det avgjørende å ta hensyn til avhengighet mellom enkeltengasjementer, innen ulike markedssegmenter og mellom markedssegmenter. Utfordringen ligger i å aggregere enkeltkonkursene, som typisk modelleres som Bernoulli variable, til en kredittrisiko for hele porteføljen. I industribenyttede modeller utviklet av KMV og CreditMetrics, antar man at konkurs inntreffer dersom en latent variabel faller under et gitt treskelnivå. Avhengighet mellom konkurser modelleres via avhengighet i de latente variablene. KMV (Vasicek, 1997) viser at under visse forenklende antagelser og når antall lån går mot uendelig, så er porteføljens tapsfordeling konsistent ved en normal invers fordeling (NID). Til tross for at de er mye brukt, har modellene basert på latente variable flere svakheter. En av disse er den implisitte antagelsen om at avkastninger i aksjemarket er (multi-) normalfordelt, noe det er utallige bevis for i finanslitteraturen at de ikke er. Frey et al. (2002) viser at porteføljens tapsfordeling kan være svært sensitiv for hvilken simultanfordeling eller avhengighets struktur som velges for de latente variablene. Vi ønsker å utvikle en avhengighetsmodell for simultane konkurser som er robust nok til å brukes i praktisk risikostyring. Vanskeligheten ligger i å finne en tapsfordeling som både er realistisk, men samtidig enkel nok til å benyttes i praksis. Modellering av kredittderivater Et kredittderivat er et instrument der utbetalingen i vesentlig grad er avhengig av kredittrisiko, dvs. risikoen forbundet med at en eller flere selskaper kan gå konkurs. Dette instrumentet kan benyttes til å nå ulike mål, man kan f.eks påta seg, kvitte seg med, eller nøytralisere kredittrisiko, eller forsøke å oppnå en bedre risikojustert avkastning. Markedet for kredittderivater er i sterk vekst, iallfall internasjonalt. I starten var det hovedsaklig banker som var aktive i markedet (Håvik,1999), men nå benytter også industriselskap og forsikringsselskap kredittderivater i økende grad. Det finnes ulike typer kredittderivater. Den mest vanlige typen er Credit Default Swaps (CDS) som gir beskyttelse mot mislighold. Basket Default Swaps (BDS) er en mer avansert type derivater, fordi den avhenger av flere selskaper. En tredje type er credit spread produkter som fokuserer på

3 endringer i kreditt-nivået til et selskap (dvs. sannsynligheten for at selskapet får økt eller redusert evne til å gjøre opp for seg). Modelleringsmessig er prising og verdivurdering av kredittderivater en stor utfordring. Forutsetningen for korrekt prising og verdivurdering er gode data på i første rekke konkurssannsynligheter, men også loss-given-default og sannsynligheter for at et selskap blir dårligere eller bedre gitt at de har en bestemt rating. For prising og risikostyring av Basket Default Swaps er det i tillegg også veldig viktig å kunne modellere avhengighet mellom enkeltengasjementer. Dette betyr at jo bedre en klarer å modellere konkurssannsynlighet (første problemstilling i denne oppgaven), og avhengighet mellom enkeltengasjementer (andre problemstilling) jo bedre vil en også kunne prise disse produktene. Metoder Risikoanalyse er knyttet til tunghalede fordelinger og komplekse avhengighetsstrukturer. Dette gjør at klassiske statistiske modeller og antagelser er uegnede og krever at man utvikler og benytter avanserte og komplekse modeller. Utfordringen er å utvikle modeller som gir en god beskrivelse av de komplekse strukturene, men hvor metodologien samtidig er enkel og rask nok til å benyttes i praktiske anvendelser. Prediksjon av konkurssannsynligheter basert på makroøkonomiske variable Dette arbeidet vil være en videreføring av stipendiatens diplomoppgave (Berg, 2003), der det ble utviklet en modell for sammenhengen mellom konkurssannsynlighet og bedrifters regnskapsvariable. Vi ønsker å videreutvikle disse modellene til også å inkludere makroøkonomiske variable, og på denne måten bedre prediksjonsevnen. En slik videreføring vil måtte begrenses langs en eller flere akser (antall modeller som sammenlignes, sektorer/bransjer, antall makroøkonomiske variable). Det er aktuelt å sammenligne modeller med bare makroøkonomi, bare regnskap og begge deler. Vi vil se på om det er mulig å si noe om hvor viktige disse variablene er i forhold til hverandre. Vi vil også studere det faktum at regnskapsvariablene i utgangspunktet er påvirket av makroøkonomien. Logistisk regresjon er en mye benyttet metode for å se på sammenhengen mellom regnskapsvariable og konkurssannsynligheter (Laading, 2000, Westgaard, 2001, Bernhardsen, 2001). Den er også blitt benyttet for å se på sammenheng mellom makroøkonomiske variable og konkurssannsynlighet (Aas og Aldrin, 2002). Et problem med modellering av konkurssannsynlighet, iallefall hvis man splitter opp på sektorer, er at andelen av bedrifter som går konkurs er veldig liten. Et annet problem, som kanskje hovedsakelig gjelder ved modeller basert på makroøkonomi, er at bankene som regel har relativt kort historikk på kreditt-tap, slik at man i modelleringen kanskje ikke får med en hel syklus engang.

4 Totalrisiko og avhengighetsmodellering for kredittporteføljer Den lineære korrelasjonskoeffisienten, er det mest brukte avhengighetsmål blant finansanalytikere. Dette er ikke et generelt mål på avhengighet for andre enn elliptiske fordelinger slik som normalfordelingen og Student s t-fordeling. Embrechts et al. (1999) demonstrerer hvordan bruk av den lineære korrelasjonskoeffisienten, kan lede til feilaktige konklusjoner når den brukes som et generelt avhengighetsmål. I den senere tid har copulas blitt aktualisert som en metode for å modellere avhengighet mellom finansielle hendelser. Copulas har blitt brukt i finansapplikasjoner siden Embrechts et al. (1999). Copulas har også potensiale for å kunne gi et riktigere bilde av avhengighetsstrukturen i en kredittportefølje (Frey og McNeil, 2002 og 2003) og (Di Clemente og Romani, 2004). Fordelen med copulas er at det er mulig å spesifisere marginalfordelingene for komponentene i et multivariat system fritt, for deretter å knytte de sammen via en copula som er valgt slik at den representerer avhengighetsstrukturen mellom komponentene. I dette prosjektet ønsker vi bl.a. å studere om det er andre copulas enn den normale som er egnet for å modellere avhengige mislighold. Det kan også være aktuelt å studere andre typer av metoder, f.eks basert på ekstremverditeori (Lucas m.fl., 2002). Modellering av kredittderivater Som tidligere nevnt vil det ved prising og risikostyring av kredittderivater være viktig både med gode modeller for prediksjon av konkurssannsynlighet og god avhengighetsmodellering. Metodene som utvikles under de to første temaene i denne oppgaven vil derfor komme til direkte nytte når vi skal se på kredittderivater. Vi vil tilpasse prisingteknologien beskrevet i Schonbucher (2003) til modellene som blir utviklet i dette prosjektet, og det vil ligge utfordringer i å utvikle raske og nøyaktige simulatorer for modellene fra første del av prosjektet. Copulas har f.eks nylig vært benyttet for å prise Basket Default Swaps (Galiani, 2003), men her ligger det fortsatt interessante problemstillinger i å finne gode parametriske familier av copulas, metoder for parameterestierming samt effektive simuleringsalgoritmer for prising av derivater. Alt dette vil bli berørt i denne delen av prosjektet. Dato, Sted Fred Espen Benth Xeni Dimakos Daniel Berg

5 Referanser Aas, K., Aldrin, M. (2002), Predicting Default Rates using Macroeconomic Factors, NR note SAMBA/06/02. Berg, D. (2003), Bankruptcy Risk Prediction by Generalized Additive Models, Diploma Thesis, Norwegian Institute of Science and Technology, Trondheim, June 22. Bernhardsen, E. (2001), A Model for Bankruptcy Prediction, Working Paper 2001/10, Norges Bank. Di Clemente, A. And Romano C. (2004), Measuring and optimizing portfolio credit risk: A copula based approach, V Workshop di Finanza Quantitativa. Embrechts, P. McNeil, A. J. and Straumann, D. (1999) "Correlation: Pitfalls and Alternatives", Risk, 12: Frey, R. and McNeil, A. (2002), VaR and Expected Shortfall in Portfolios of Dependent Credit Risks: Conceptual and Practical Insights, Journal of Banking and Finance, Frey, R. and McNeil, A. (2003), Dependent Defaults in Models of Portfolio Risk, Journal of Risk 6(1). Galiani, S. (2003), Copula Functions and their Application in Pricing and Risk Managing Multiname Credit Derivative Products, working paper, King s College London. Hol, S. (2001), Time series Dynamics in Loan Losses, presented at EURO 2001 Conference, Erasmus University Rotterdam, July Håvik, H-A. (1999), Kredittderivater-en introduksjon, Derivatet 11: Laading, J. K. and Aas, K. (2000), Credit Rating in the Swedish Corporate Market, NR note SAMBA/17/00, September. Lane, S. and Schary, M. (1989), The macroeconomic component of business failures, , Working paper nr , Boston Univ. Levy, A. and Bar-Niv, R. (1987), Macroeconomic aspects of firm bankruptcy analysis, Journal of macroeconomics, 9 (3): Lucas, A., Klaassen, P., Spreij, P. and Straetmans, S. (2002): "Extreme Tails for Linear Portfolio Credit Risk Models," Proceedings of the Third Joint Central Bank Research Conference, October, Basle: Bank of International Settlements, McNeil, A. J. and Frey, R. (2000), "Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach", Journal of Empirical Finance, 7: Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives pricing models. Wiley Finance. Vasicek, O. A. (1997), "Probability of loss on loan portfolio", KMV Corporation

6 Westgaard, S. and Wijst, N. (2001), Default probabilities in a corporate bank portfolio: A logistic model approach, European Journal of Operational Research, 135:

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter?

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Kai Larsen, seniorrådgiver, og Kristin M. Bjerkeland, rådgiver, Avdeling for finansinstitusjoner 1 Uventede utlånstap har vært lavere for lån

Detaljer

Kredittrisiko- en empirisk analyse av. credit default swap spendet

Kredittrisiko- en empirisk analyse av. credit default swap spendet Cand.merc. fir. Institut for finansiering og regnskab Copenhagen Business School Juli 2012 Kredittrisiko- en empirisk analyse av credit default swap spendet (An empirical analysis of the credit default

Detaljer

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Tørres Trovik, spesialrådgiver, Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning, Norges Bank* Flere empiriske studier finner at den forventede

Detaljer

Verdsettelse i teori og praksis

Verdsettelse i teori og praksis NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 17.06.2011 Verdsettelse i teori og praksis En analyse av to norske bedrifter Carl Eilert Macody Lund og Øyvind Thorup Veileder: Thore Johnsen Masterutredning i Finansiell

Detaljer

temaartikkel risikopremier i norsk kreditt

temaartikkel risikopremier i norsk kreditt temaartikkel risikopremier i norsk kreditt Risikopremier i norsk kreditt Internasjonale studier viser at kun en mindre del av den totale kredittmarginen er kompensasjon for forventet kredittap. Den resterende

Detaljer

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurspredikering - med forholdstall fra årsregnskapet Gøril Toresen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse Juni 2012 FORORD Denne oppgaven

Detaljer

Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser

Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser 44/12 Arbeidsnotat Working Paper Konkursprediksjon gjennom ulike konjunkturfaser En studie om hvordan en empirisk konkursprediksjonsmodell endrer seg gjennom ulike konjunkturfaser, i tidsperioden 2001

Detaljer

Analyse av obligasjoner

Analyse av obligasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Analyse av obligasjoner Faktorer som påvirker risikopremien Michael Holten Olsen Ørjan Steffensen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi

Detaljer

Syntetisk CDO: itraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula

Syntetisk CDO: itraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula Syntetisk CDO: itraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula Masteroppgave i statistikk KJETIL NORDANÅ 3. april 2013 Veileder: Bård Støve, førsteamanuensis i statistikk Matematisk Institutt,

Detaljer

Børsintroduksjoner 1

Børsintroduksjoner 1 Børsintroduksjoner 1 Øyvind Norli En børsintroduksjon er blant de mest omfattende endringer et selskap kan gjøre. Ved en børsintroduksjon endres eierstrukturen på en omfattende måte og selskapet foretar

Detaljer

En studie av sammenhengen mellom makroøkonomi og forsikring

En studie av sammenhengen mellom makroøkonomi og forsikring En studie av sammenhengen mellom makroøkonomi og forsikring Notatnr Forfattere SAMBA/41/07 Mathilde Wilhelmsen Xeni K. Dimakos Dato 6. november 2007 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat,

Detaljer

Asset-Backed Securities

Asset-Backed Securities NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 13.06.2012 AssetBacked Securities En teoretisk og empirisk fremstilling av markedet for ABS Tore Lilletveit Veileder: SveinArne Persson Masterutredning i finansiell økonomi

Detaljer

IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor

IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor Jan Hagen, Arild Lund, Kjell Bjørn Nordal og Emil Steffensen 1 IMF konkluderte sommeren 2005, etter en grundig gjennomgang av Norges finansielle system, med

Detaljer

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs?

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Bernt Arne Ødegaard Januar 2009 Abstract Vi måler kostnadene ved å handle aksjer på Oslo Børs i perioden 1980 2008. Vi viser utviklingen over tid i empiriske

Detaljer

Obligasjonsspread og konjunktursykler

Obligasjonsspread og konjunktursykler Obligasjonsspread og konjunktursykler Masteroppgave i samfunnsøkonomi av Håvard Follevåg Brændmo Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs?

Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Hva koster det å handle aksjer på Oslo Børs? Bernt Arne Ødegaard Januar 2009 Kommer i Praktisk Økonomi og Finans Sammendrag Vi måler kostnadene ved å handle aksjer på Oslo Børs i perioden 1980 2008. Vi

Detaljer

Denne utredningen utarbeidet våren 2013 utgjør en avsluttende del av mastergraden i Økonomi og Administrasjon på Handelshøyskolen ved UMB.

Denne utredningen utarbeidet våren 2013 utgjør en avsluttende del av mastergraden i Økonomi og Administrasjon på Handelshøyskolen ved UMB. FORORD Denne utredningen utarbeidet våren 2013 utgjør en avsluttende del av mastergraden i Økonomi og Administrasjon på Handelshøyskolen ved UMB. Valget av tema kom som følge av ønsket om å skrive en artikkel

Detaljer

KAN PRISEN PÅ VALUTAOPSJONER SI NOE OM MARKEDETS OPPFATNING AV USIKKERHET OM KRONEKURSEN?

KAN PRISEN PÅ VALUTAOPSJONER SI NOE OM MARKEDETS OPPFATNING AV USIKKERHET OM KRONEKURSEN? KAN PRISEN PÅ VALUTAOPSJONER SI NOE OM MARKEDETS OPPFATNING AV USIKKERHET OM KRONEKURSEN? Forskningssjef Øyvind Eitrheim i Forskningsavdelingen, rådgiver Espen Frøyland og rådgiver Øistein Røisland i Økonomisk

Detaljer

Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet

Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet Johannes Atle Skjeltorp (f. 1972) Dr. Oecon fra Handelshøyskolen BI og forsker i forskningsavdelingen i Bank og

Detaljer

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje

Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Effekten av turnover på avkastningen til aksjeporteføljer: En studie av ukeporteføljene til norske meglerhus og Finansavisens innsideportefølje av Jan Fredrik

Detaljer

Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten. Camilla Høstmark. Masteroppgave

Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten. Camilla Høstmark. Masteroppgave Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten av Camilla Høstmark Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium

Detaljer

Derivater og finansiell risikostyring

Derivater og finansiell risikostyring Derivater og finansiell risikostyring Bernt Arne Ødegaard 2000 Sammendrag I denne artikkelen diskuterer jeg finansiell riskostyring. Hovedfokus er på hvordan derivater brukes til å styre risiko, men jeg

Detaljer

NYE KAPITALDEKNINGSREGLER

NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Kredittilsynet NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Notat om gjennomføringen i Norge til uttalelse September 2004 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 1.2 INNHOLDET I DOKUMENTET... 4 2 FORSLAGET FRA EU-KOMMISJONEN...

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Hvorfor er pris- og kostnadsnivået i Norge så høyt? NR. 7 2014 FORFATTER: EINAR W. NORDBØ

AKTUELL KOMMENTAR. Hvorfor er pris- og kostnadsnivået i Norge så høyt? NR. 7 2014 FORFATTER: EINAR W. NORDBØ AKTUELL KOMMENTAR Hvorfor er pris- og kostnadsnivået i Norge så høyt? NR. 7 214 FORFATTER: EINAR W. NORDBØ Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges

Detaljer

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER av Arne-Hugo Hansen Masteroppgave i samfunnsøkonomi 30 studiepoeng Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet i Tromsø November 2010 2 I FORORD Alt i 1989 tok jeg mellomfag i

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering*

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* NFT 2/1994 Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* av konserndirektør Erik Garaas, Gjensidige Forsikring Jeg vil i dette foredraget gi mine synspunkter på forholdet mellom avkastning og risiko

Detaljer

Forord. Henrik Halseth

Forord. Henrik Halseth Verdivurdering av næringseiendom - metoder, modeller og begrep. Valuation of commercial real estate - methods, models and concepts. henrik halseth Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 30 stp.

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer