Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00-20:35

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00-20:35"

Transkript

1 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00-20:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ole Marius Evensen Leder H Kjell Kirkeng Medlem H Mona Skaar Thorsrud Nestleder H Ryno Andersen Medlem H Tov Hasler Tovsen Medlem A Lars Erik Petersen Medlem A Liv Jorunn Reiersgård Medlem A Tor Kristen Haugen Medlem V Jan O. Stolp Medlem SP Julie Egeberg Medlem KRF Ann Kristin T. Finsveen Medlem FRP Kjell Fjeld Varamedlem FRP Per Guthorm Vemork (FRP) Runar Gravdal Medlem SV Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Synnøve Tovsrud Kommunalsjef Gabriela Lundberg Jordbrukssjef Ingeborg Rivelsrud Kultursjef

2 Diverse tatt opp under møtet: Asbjørn Unhjem, Anlegg og eiendom, og Svein Erik Bakken, Sweco, holdt en orientering vedrørende sak 29/2010 Temaplan avløp rullering. Ingeborg Rivelsrud, Kultur og Fritid, holdt en orientering til sak 33/2010 Kulturminneregistrering. Bestiller sak: Lars-Erik Petersen (A) bestiller sak: Trafikkforhold og trafikksikkerhet i området Heggtoppen. Bestiller melding: Ole Marius Evensen (H) bestiller melding: Miljøutvalget ber om melding om status for Leirdalen ift konsesjonsbestemmelser og utslipp i forhold til Damtjern. Janne Eide Utvalgssekretær

3 SAKSLISTE: Saksnr 27/2010 Godkjenning av protokoll 28/2010 Meldinger 19/2010 Mulighetsstudie for 0-visjon for Lierstranda fjordby som delgrunnlag for miljøprogram - Status 20/2010 Brukerundersøkelse VA /2010 Område Heggtoppen - trafikkforhold og trafikksikkerhet 22/2010 Lys på jernbanegrunn ved Jensvoll 23/2010 Brøyting gang-og sykkelsti på strekningen fra Kjellstad til Heggtoppen 24/2010 Protokoll fra møte i fagutvalg for Landbruk, vilt og innlandsfisk 29/2010 Temaplan avløp - rullering 30/2010 Utslipp av avløpsvann fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Utkast til vertskommuneavtale og likelydende forskrifter. 31/ /2 Helgerud Gård Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 32/2010 Graveinstruks 33/2010 Fra kulturminneregistrering til praktisk nyttig plan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer i Lier - en drøftingssak 34/2010 Deltagelse i sykkelbynettverket 35/2010 Årsrapport og regnskap /2010 Finansrapport 2009

4 27/2010 Godkjenning av protokoll Protokollen fra møte ble enstemmig godkjent. Protokollen ble enstemmig godkjent. 28/2010 Meldinger 19/2010 Mulighetsstudie for 0-visjon for Lierstranda fjordby som delgrunnlag for miljøprogram - Status Melding nr. 19: Status for Mulighetsstudie for 0-visjon på klima og energi for fjordbyen Lierstranda - Gullaug. Delgrunnlag for miljøprogram, tas til orientering. Meldingen ble tatt til orientering. 20/2010 Brukerundersøkelse VA 2009 Melding nr. 20: Brukerundersøkelse VA 2009, tas til orientering. 21/2010 Område Heggtoppen - trafikkforhold og trafikksikkerhet Melding nr. 21: Område Heggtoppen - trafikkforhold og trafikksikkerhet, tas til orientering. 22/2010 Lys på jernbanegrunn ved Jensvoll Melding nr. 22: Lys på jernbanegrunn ved Jensvoll, tas til orientering. 23/2010 Brøyting gang- og sykkelsti på strekningen fra Kjellstad til Heggtoppen Melding nr. 23: Brøyting gang- og sykkelsti på strekningen fra Kjellstad til Heggtoppen, tas til orientering.

5 24/2010 Protokoll fra møte i fagutvalg for Landbruk, vilt og innlandsfisk Melding nr. 24: Protokoll fra møte i fagutvalg for Landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til orientering. 29/2010 Temaplan avløp - rullering Saken utsettes til møte Saken utsettes. 30/2010 Utslipp av avløpsvann fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Utkast til vertskommuneavtale og likelydende forskrifter. 1. Forskrifter. Kommunen vedtar: a) Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter m.v. b) Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann c) Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn med avløpsanlegg i samsvar med vedlagte utkast, datert Forskriftene trer i kraft Vertskommuneavtale. Kommunen inngår vertskommuneavtale med Lier kommune om forvaltning av saker om utslipp fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse i samsvar med vedlagt utkast. 3. Kostnader. Kostnader i 2010 og 2011 som faller innenfor rammen for gebyrfinansiering, forskutteres av kommunene på grunnlag av oppgave fra vertskommunen. Kostnadene innregnes i gebyrgrunnlaget for 2012 flg. og godskrives den enkelte kommune i gebyrregnskapet for hvert år. De kostnadene kommunen skal dekke i 2010 og 2011, forfaller til betaling etter fristene i vertskommuneavtalens pkt. 11, første gang Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

6 31/ /2 Helgerud Gård Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Med hjemmel i konsesjonsloven 1 og 9 gis det konsesjon til Kristian Johansen på landbrukseiendom gbnr 48/17 og gbnr 55/2 i Lier kommune forutsatt at: Boplikten blir oppfylt innen Det drives tradisjonelt landbruk på gården. Planene om å utvikle gården til ridesenter er ikke behandlet i denne omgang. Mona Skaar Thorsrud (H) fremmet fagutvalgets mindretallsforslag. Jan O. Stolp (SP) fremmet fagutvalgets vedtak: Som rådmannens, men med endring i første kulepunkt: Boplikten blir oppfylt innen et år etter at konsesjon er gitt. Thorsruds forslag ble vedtatt med 12 stemmer (4H, 3AP, 2FRP, SV, KRF, V) mot 1 stemme (SP) avgitt for Stolp sitt forslag. 32/2010 Graveinstruks Lier kommune vedtar administrasjonens forslag til graveinstruks. Innføringen skal følges opp med god informasjon til entreprenører og ledningseiere. Ansvaret for forvaltning og kontroll legges til avdeling Anlegg og eiendom. Det innføres administrasjons- og kontrollgebyr samt forringelsesgebyr som foreslått. Disse innlemmes i kommunens gebyrregulativ. Lier kommune søker å finne gode og effektive løsninger for samarbeid med nabokommunene innen graveforvaltningen. Administrasjonen gis fullmakt til å utføre mindre vesentlige endringer, ikke prinsipielle, og oppdateringer av graveinstruksen. Ny graveinstruks gjøres gjeldende fra Fra samme tidspunkt oppheves gravereglene fra Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

7 33/2010 Fra kulturminneregistrering til praktisk nyttig plan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer i Lier - en drøftingssak Etter fullført registreringsarbeid og mottatt sluttrapport, utarbeides en temaplan for vern av kulturminner og kulturmiljøer i Lier. Planen skal også omfatte ulike oppfølgingstiltak. Ryno Andersen (H) fremmet Planutvalgets vedtak. Runar Gravdal (SV) fremmet Planutvalgets mindretallsforslag: Kulturminneregistreringen som pågår p.t. skal munne ut i en kommunedelplan for vern av kulturminner og kulturmiljøer i Lier. Andersens forslag ble vedtatt med 9 stemmer (4H, 2FRP, KRF, V, SP) mor 4 stemmer (3AP, SV) avgitt for Gravdals forslag. Uttalelse fra Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne: Rådet påpeker at det er viktig at skilting til kulturminnene gjøres tilgjengelige for alle. 34/2010 Deltagelse i sykkelbynettverket 1. Lier kommune takker ja til invitasjonen til å delta i sykkelbynettverket. 2. Miljøutvalget er kontaktorgan. 3. Det utarbeides sykkelstrategi for Lier som grunnlag for å øke sykkelens andel av persontransporten. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

8 35/2010 Årsrapport og regnskap Miljøutvalget tok saken til orientering. Saken ble tatt til orientering. 36/2010 Finansrapport 2009 Miljøutvalget tok saken til orientering. Saken ble tatt til orientering.

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hilde Kristine Fossum Leder H Per Guthorm Vemork

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 18:00-20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 18:00-20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 18:00-20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Juel Asmund Fuglerud

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 07.12.2011 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 113/11 Til saknr.: 122/11 Av utvalgets

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 19:20 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 25.09.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 04.02.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 08:30-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Til kommunestyret i Siljan kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer