Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp"

Transkript

1 Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp - Drangedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning Bakgrunn og rammer Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensing Metode og kvalitetssikring Høring Er vedtak iverksatt? Revisjonskriterier Fakta og funn Gjennomføringsevne og ressurser Revisjonskriterier Fakta og funn Finansiering og styring av midler mot politisk prioriterte vedtak Sektoren bør ha formell og reell kompetanse Sektoren bør ha tid og personell til å gjennomføre arbeidsoppgavene 8 4 Gjennomføringsevne og organisasjonsstruktur Revisjonskriterier Fakta og funn Klare mål og avgrenset ambisjonsnivå Organisasjonen bør ha klare hierarkiske strukturer Strukturert kommunikasjon og klare styringslinjer Plan for nødvendige arbeidsoppgaver Ansvaret for utføring av arbeidsoppgavene bør være avklart Sektoren bør ha et system som sikrer at de ulike oppgavene blir utført 12 5 Revisors vurdering Er vedtak iverksatt innenfor fastsatt frist? Hva hemmer og fremmer gjennomføringen? Revisors konklusjoner og anbefalinger...15 Litteratur og kildereferanser...16 Vedlegg...16 I. Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse...17 II. Vedlegg 2: Revisjonskriterier...19 III. Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring...23 Telemark kommunerevisjon IKS i

3 Sammendrag Forvaltningsrevisjon er bestilt av kontrollutvalget i Drangedal kommune i sak 22/10. Rapporten har to hovedproblemstillinger: Problemstilling1: Er politiske vedtak iverksatt og skjer iverksettelsen innenfor det tidsrommet som kommunestyret har bestemt? Problemstilling 2: Hva hemmer (og fremmer) gjennomføring av politiske vedtak ved sektor for teknikk, landbruk og kultur? a) I hvilken grad har manglende gjennomføringsevne sammenheng med manglende ressurser? b) I hvilken grad har manglende gjennomføringsevne sammenheng med uklar organisasjonsstruktur? Vårt inntrykk er at sektor for teknikk, landbruk og kultur har iverksatt de fleste investeringene. Oppsummert ble seks av ni investeringer gjennomført i samsvar med budsjett i To investeringer ble ikke gjennomført som følge av kommunens finansieringspraksis, og en investering ble utsatt av politikerne. Tre av seks investeringer er gjennomført i En investering ble redusert på grunn av værforholdene. Fra vedtakene om bruk av krisepakka ble Oseidveien og gangveien gjennomført, men ikke renovering av bruene. Dette ble ikke rapportert før i budsjettet for 2011 En av de store investeringene som i følge budsjettdokumentet skulle vært iverksatt i 2009, ble ferdigstilt i Sektor for teknikk, landbruk og kultur mangler en god struktur på kommunikasjonen mot politisk nivå. Drangedal kommune har ikke definerte rapporteringsrutiner for investeringsprosjekter fra administrasjonen til politisk nivå. Kommunen har heller ingen skriftlige rutiner som setter krav til innhold i saksframleggene. Teksten i budsjettdokumentene kan ha gitt forventninger om at mer kan gjennomføres enn det som er realistisk både i forhold til økonomi og tid. Leder har hatt for dårlig med tid til å arbeide med planer, strategier og personalarbeid internt. Dette kan være et resultat av strukturen internt på sektoren, oppgavefordelingen og /eller personalressursene. Vi mener at å frigjøre tid hos leder til å gjøre lederoppgaver, er det viktigste tiltaket i en sektor som er så spesialisert og variert. Sektoren har hatt knapt med ressurser på driftsbudsjettet, men dette er administrasjonen i gang med å rette opp. Økonomiavdelingen og sektor for teknikk, landbruk og kultur har samarbeidet om å skape et mer realistisk budsjett for 2011, basert på regnskapstall og de enkelte saksbehandlernes fagkunnskaper. Når budsjettet er mer realistisk, kan sektorleder bruke det som et relevant styringsverktøy. Drangedal kommune har hatt en praksis der kommunestyret har bevilget midler til investeringer litt etter litt. Vedtatte investeringer har ikke blitt gjennomført før kommunen har spart opp nok penger. Kommunen har tatt opp lån etter hvert som bevilgningene blir vedtatt. Når kommunestyret har bevilget så mye at prosjektet er fullfinansiert, setter administrasjonen i gang arbeidet med å gjennomføre prosjektet. Derfor kan det ta noen år fra investeringen blir Telemark kommunerevisjon IKS ii

4 vedtatt av kommunestyret til den iverksettes. Ordningen kan ha bidratt til å skape et inntrykk av at investeringer ikke iverksettes. Etter presiseringer fra kommunal- og regionaldepartementet er økonomiavdelingen i ferd med å legge om praksisen. Revisors anbefalinger: Leder bør ha tid til å drive lederoppgaver. STLK bør fortsette arbeidet med å utvikle organisasjonsstrukturen og å etablere planleggingsverktøy. Administrasjonen bør vurdere behovet for å ha rutiner eller maler for saksframlegg og rapportering i forbindelse med investeringer. Administrasjonen bør fortsette arbeidet med å fremme realistiske budsjettforslag for kommunestyret. Skien Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud Mikelborg prosjektleder Telemark kommunerevisjon IKS iii

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer Forvaltningsrevisjon er bestilt av kontrollutvalget i Drangedal kommune i sak 22/10. Gjennom en forvaltningsrevisjon ønsker kontrollutvalget å klargjøre hvilke kommunestyrevedtak sektor for teknikk, landbruk og kultur (STLK) har fulgt opp, årsakene til at vedtakene eventuelt ikke er gjennomført, og hvordan rapporteringen tilbake til formannskapet og kommunestyret har vært. Drangedal kommune har fått utarbeidet flere rapporter fra PriceWaterhouseCoopers der temaene har vært omstilling, effektivisering og å skille drift og forvaltning på vei vann og avløp. I sak 069/10 vedtok kommunestyret å skille kommunalteknisk drift og forvaltning. Driftsfunksjonene for vann, avløp og vei skal overføres til Drangedal kommunale eiendomsforetak KF (DKE KF) Vedtaket ble gjort basert på en rapport fra PricewaterhouseCoopers Alternative organiseringer av seksjon for Teknikk, landbruk og kultur, datert Forvaltningsrevisjonen baserer seg på funn som er gjort i den nåværende strukturen der drift og forvaltning er samlet i STLK. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel Problemstillinger og revisjonskriterier Rapporten har to hovedproblemstillinger: Problemstilling1: Er politiske vedtak iverksatt og skjer iverksettelsen innenfor det tidsrommet som kommunestyret har bestemt? Problemstilling 2: Hva hemmer (og fremmer) gjennomføring av politiske vedtak ved sektor for teknikk, landbruk og kultur? c) I hvilken grad har manglende gjennomføringsevne sammenheng med manglende ressurser? d) I hvilken grad har manglende gjennomføringsevne sammenheng med uklar organisasjonsstruktur? Revisjonskriteriene 1 for problemstillingene i problemstilling 1 er utledet fra kommuneloven 23. Revisjonskriteriene for problemstilling 2 er utledet fra iverksettingsteori. Iverksettingsteori er teori for hva som kjennetegner organisasjoner som klarer å gjennomføre oppgaver innenfor fastsatte tidsfrister. Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten. 1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. Telemark kommunerevisjon IKS 1

6 1.3 Avgrensing Kontrollutvalget ønsker å se på gjennomføring av vedtak innenfor vei, vann og avløp. Vi avgrenser derfor mot alle de andre oppgavene som ligger til sektor for teknikk, landbruk og kultur. Tidsmessig er prosjektet avgrenset til å gjelde vedtak fra 2008 fram til , inkludert budsjettvedtaket for Noen av vedtakene har historie lengre tilbake i tid, og da har vi kommentert dette. Vi tar ikke med arbeidet med vann og avløpsanlegget på Gautefall. Dette er et samarbeid med Nissedal kommune og har vært under planlegging i perioden vi har sett på. 1.4 Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 2 Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 1.5 Høring Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen og sendt på høring med kopi til ordfører. Rådmannens høringsuttalelse ligger i sin helhet i vedlegg 1. I høringsperioden fikk vi tilbakemelding fra ordfører som førte til endringer i faktadelen på side 4 og vurderingsdelen side 13. Endringene er merket med fotnote. 2 RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005 og revidert med virkning fra 1.februar Den er gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 2

7 2 Er vedtak iverksatt? 2.1 Revisjonskriterier Rådmannen har et overordnet ansvar for at vedtak blir iverksatt slik kommunestyret har bestemt. Iverksettelse skal skje innenfor vedtatt tidsrom Fakta og funn Vedtatte investeringer i budsjettet for 2008: Fra budsjett 2008 Budsjett Revidert budsjett Regnskap Kommunale veier Distribusjon av vann Avløpsnett Renseanlegg Neslandsvatn Tyngre kjøretøy Vann til Juvassåsen Vannledning Voje Produksjon av vann Prestestanda Investeringer i kommunale veier skal skje i samsvar med gjeldende veiplan. Kommunens veiplan er en liste over kommunale veier med behov for oppgradering, med en enkel beskrivelse av nødvendige tiltak og anslag på hvor mye oppgraderingen kan komme til å koste. Veiplanen følger som vedlegg i saker som gjelder investeringer i kommunale veier. Kommunestyret eller formannskapet prioriterer rekkefølgen fra sak til sak. I 2008 ble det overført kr av administrasjonen til dekning av utgifter til vei i et boligfelt, derfor er revidert budsjett redusert til kroner. Dette er en regnskapsmessig budsjettendring, fordi veien skulle aktiveres sammen med boligfeltet, det vil si føres i balansen som en del av kommunens eiendom. Budsjettpostene Distribusjon av vann og Avløpsnett skal dekke utbedring av ledningsnettet. Budsjettet til Distribusjon av vann ble redusert med kr av administrasjonen og omdisponert til Pumpehus idrettsanlegg. Kostnadene ble betalt av Drangedal kommune, men arbeidet ble utført av Drangedal idrettslaget. Vi har derfor ikke undersøkt dette nærmere. Administrasjonen kan gjøre omdisponeringer i investeringsbudsjettet mellom vedtatte prosjekter underveis. Når et prosjekt er ferdig, må all finansiering av investeringsprosjektet være politisk vedtatt. Bevilgningen til kjøp av tyngre kjøretøy ble vedtatt med en forutsetning om at det skulle legges fram en nytte/kostnadsvurdering av behovet før bevilgningen ble benyttet. En kost/nytte-vurdering ble lagt fram for kommunestyret i februar i sak 003/08. Administrasjonen forsto det slik at kommunestyret ikke ga klarsignal til å gjennomføre investeringen, og det er derfor ikke gjort noen investeringer. Postene Renseanlegget på Neslandsvatn 4 og Vann til Juvassåsen var ikke fullfinansiert i 2008 og derfor ikke iverksatt. 3 Kriteriene er nærmere omtalt i vedlegg 2. Telemark kommunerevisjon IKS 3

8 Produksjon av vann Prestestranda gjelder behov for å skifte membran i tilknytning til rensesystemet i vannverket. Membranen ble skiftet. Vi har ikke sett vedtaket for denne utbedringen. Midlene var bevilget til denne budsjettposten tidligere år, og sto som ubrukte lånemidler i balansen. Under budsjettbehandlingen i 2008 ba kommunestyret om at administrasjonen la fram sak angående gangvei mellom Neslandstunet og Coop. Vi har ikke sett at det ble lagt fram sak om dette i løpet av I årsmeldingen for 2008 står det at dette tiltaket ikke ble fullført. I årsmeldingen for 2008 ble det rapportert at kommunale veier ble driftet ut fra et minimumsnivå. Det ble også rapportert om hvilke veier som ble asfaltert, 5 samt om arbeidet med vannproduksjon og avløpsrensing. Om investeringer på området rapporterte sektoren at det ikke har vært noe uforutsett. Vedtatte investeringer i budsjettet for 2009: 2009 Budsjett Revidert budsjett Regnskap Kommunale veier Distribusjon av vann Avløpsnett Renseanlegg Neslandsvatn Vann til Juvassåsen Distribusjon av vann er penger til å utbedre ledningsnettet. Budsjettendringen skyldes at administrasjonen har overført midler som var bevilget til vannledning til Voje, men ikke brukt. Overføringen var motivert av et ønske om å avslutte prosjektet vannledning til Voje i regnskapet, og midlene ble overført innenfor samme ansvarsområde. Vi kan ikke se at overføringer mellom investeringsprosjekter er omtalt i delegasjonsreglementet. 6 Arbeidet med å skifte ut vannledninger blir gjort av maskinforvaltningen, særlig om vinteren hvis det er lite brøyting og strøing. Vannledningene ligger ofte under veiene. Værforholdene har betydning for om det går an å grave opp veien. Vinteren 2009 var telen så dyp at det ikke nyttet å skifte ut vannledninger. Derfor ble det mindreforbruk på budsjettposten Distribusjon av vann i Renseanlegget på Neslandsvatn og vann til Juvassåsen ble ikke gjennomført i Det opplyses i budsjettforslaget at de er fullfinansiert. I 2009 fikk kommunene krisepakka fra staten. I kommunestyret sak 6/09 og formannskapet sak 118/09 ble det vedtatt bruk av midlene fra krisepakka i tillegg til bruk av investeringsmidler: 4 Revidert budsjett på kr inkluderer kr med ubrukte lånemidler bevilget av kommunestyret i budsjettet for 2007 i sak 73/06. 5 Årsmelding 2008 s Opplysningene om budsjettendringen er endringer som følge av høringsprosessen. Telemark kommunerevisjon IKS 4

9 Investeringsmidler Krisepakke Totalt Bruer Veier Bygninger Totalt I vedtaket er det spesifisert hvilke veier som skulle oppgraderes, blant annet gangveien mellom Coop og Neslandstunet. Gangveien ble bygget i Kommunestyret vedtok å sette av kroner som en buffer til blant annet renovering av to bruer. Midlene ble bevilget i sak 118/09. Arbeidet med bruene ble ikke iverksatt i I budsjettet for 2011 opplyser administrasjonen at det ikke ble nok tid til å iverksette renoveringen i forhold til tidsfristen regjeringen satte på å bruke opp pengene. Pengene ble brukt til asfaltering. Rapporteringen tilbake til staten er ikke på et detaljeringsnivå der det rapporteres på hvert enkelt prosjekt. De bevilgede midlene fremkommer av kommunens regnskapssystem på riktig ansvarsområde og konto. I regnskapet kan det være vanskelig å se hvordan pengene er styrt i forhold til vedtakene. Midlene som ble bevilget til bruene fra krisepakka ble satt på ansvarsområde vei i regnskapssystemet. I årsmeldingen for 2009 rapporterte administrasjonen at det ble i 2009 satt i gang planlegging og prosjektering av Hovedplan vannforsyning i Drangedal, Ny vannforsyning til Bø i Tørdal, Ny vannforsyning og avløpsrensing på Gautefallheia og Vannledning fra Kroken kirke til Juvassåsen og Brødsjø. Det ble ikke rapportert i årsmeldingen for 2009 om hvorfor vannledningen til Juvassåsen ikke var ferdig. Renseanlegget på Neslandsvatn ble ikke ferdig i 2009, men ble ikke nevnt i årsmeldingen. Det er rapportert om hvilke veier som er utbedret i Vedtatte investeringer i budsjettet for 2010 (regnskapstall pr ): 2010 Budsjett Revidert budsjett Regnskap Kommunale veier Distribusjon av vann Avløpsnett Renseanlegg Neslandsvatn Vann til Juvassåsen Vann til Juvassåsen ble ferdigstilt i Vi har ikke sett saksfremleddet og vedtaket for budsjettjusteringen. Inkludert i de kroner i revidert budsjett ligger også ubrukte midler fra tidligere år. Ellers kom det ikke nye bevilgninger til vann og avløp i Midlene som er brukt, er ubrukte lånemidler fra tidligere år. Under posten kommunale veier er det i tillegg til 2 millioner kroner bevilget i 2010 også kroner som er ubrukte midler fra tidligere år. Vi ser at kommunale veier har et merforbruk på ca kroner. Telemark kommunerevisjon IKS 5

10 3 Gjennomføringsevne og ressurser 3.1 Revisjonskriterier Vedtaket bør følges av finansiering De bevilgede midlene må være styrt mot de politisk prioriterte vedtakene Sektoren bør ha formell og reell kompetanse Sektoren bør ha tid og personell til å gjennomføre arbeidsoppgavene 3.2 Fakta og funn Finansiering og styring av midler mot politisk prioriterte vedtak Vedtak og finansiering Når kommunestyret vedtar budsjettet vedtar de at vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 7 Dette betyr at vedtatte investeringer ikke skal gjennomføres før kommunen har spart opp nok penger. Kommunen har tatt opp lån etter hvert som bevilgningene blir vedtatt. De lånte midlene blir satt inn på bankkonto, og har bidratt til å gi kommunen god likviditet. I balansen har hvert prosjekt egen linje som viser gjenværende ubrukte lånemidler. Når kommunestyret har bevilget så mye at prosjektet er fullfinansiert, setter administrasjonen i gang arbeidet med å gjennomføre prosjektet. Derfor kan det ta noen år fra investeringen blir vedtatt av kommunestyret til den iverksettes. Det kommer ikke fram i balansen hvor mye som totalt er brukt på prosjektet over tid, det må økonomiavdelingen lage egne oversikter over. Kommunen opplyser at de som er ansvarlige for investeringsprosjektet kjenner til hvor mye som står på ubrukte lånemidler for deres prosjekt. Det har kommet nye retningslinjer fra Kommunal- og regionaldepartementet som sier at investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsuavhengig. 8 Kommunen opplyser at det skal ryddes opp i ordningen med ubrukte lånemidler i løpet av høsten 2011, slik at praksisen i Drangedal kommer i samsvar med de nye retningslinjene. For framtiden vil det da bli årlige vedtak på hva midlene skal brukes til, slik at det som er ubrukt pr skal budsjetteres på nytt. Administrasjonen kan ikke iverksette gamle vedtak og bruke penger som er bevilget for flere år siden, men må ha nye vedtak hvert år. Kommunestyret reduserte investeringsbudsjettet i desember 2010 som følge av departementets presisering om at investeringsregnskapet er ettårig. Kommunen har vesentlige ubrukte lånemidler som kommunestyret må ta stilling til i Finansiering av vedtak Nytt renseanlegg på Neslandsvatn fikk første bevilgning i budsjettet for 2007, sak 74/06 vedtatt i kommunestyret I budsjettet for 2009 opplyser administrasjonen at renseanlegget trenger en bevilgning på totalt ca 6 millioner kroner for fullfinansiering. Administrasjonen opplyser at bevilgningen i 2009 ikke ga fullfinansiering, men at det anses fullfinansiert ved bevilgning på 5 millioner i Vi har ikke sett saksframlegg som viser beregninger på hvor mye renseanlegget kommer til å koste eller hvor lang tid prosjektet vil ta. 7 Pkt 2 Generelle vedtak i budsjettvedtakene sakene 74/09 og 78/08 8 Brev datert fra Kommunal- og regionaldepartementet Telemark kommunerevisjon IKS 6

11 Et annet mål for 2009 og 2010 var ny vannforsyning til Bø. I budsjettet for 2009 kan vi ikke se at prosjektet er omtalt. Det fremkommer av tekstdelen i budsjettet for at administrasjonen skal begynne prosjektering av anlegget i Dette målet finner vi ikke igjen i investeringsbudsjettet. Administrasjonen opplyser at prosjektet var under planlegging i 2010, og derfor ikke trengte bevilgning. Det er oppført i budsjettet for Målet om å heve standarden på kommunale veier, vises bare tallmessig i investeringsbudsjettet, og det har ikke kommet økte bevilgninger til drift av veiene. Regnskapsmessig skal arbeid som opprettholder veiens opprinnelige standard høre hjemme i driftsbudsjettet. Administrasjonen opplyser at driftsbudsjettet til vei er tilstrekkelig til å holde veiene åpne, men ikke til å opprettholde standarden. Maskinforvaltningen opplyser at de har brukt veiskrapen på grusveier når det har vært hull, men at det ikke alltid har vært tilstrekkelig budsjettmidler til å kjøpe inn grus til å fylle på veien. Kommunestyret vedtok i sak 118/09 å sette av 1 million kroner som en buffer til blant annet renovering av to bruer. Vedtaket var en følge av krisepakka fra regjeringen. De bevilgede midlene fremkommer av kommunens regnskapssystem på ansvarsområde veg, sammen med midler til andre investeringsprosjekter på vei. Realistisk budsjettering Det har vært vanlig i Drangedal kommune at når budsjettet skal legges, tar sektoren utgangspunkt i fjorårets opprinnelige budsjett. Fjorårets budsjett ble korrigert for økte lønnskostnader. Hvis det fortsatt var inntekter til å øke andre poster, ble disse økt ved hjelp av en deflator. Det har ikke vært vanlig å bruke regnskapstallene når sektorene lagde budsjett. Ifølge delegeringsreglementet vedtar kommunen årsbudsjettet med nettorammer for sektoren. 10 Rådmann har hatt fokus på kravet om at budsjettet må balansere. Teknisk sektor har ikke blitt prioritert i budsjettbehandlingen. Økonomiavdelingen har budsjettert med høye rentekostnader og lave renteinntekter, slik at på slutten av året har økonomiavdelingen hatt en merinntekt som har dekket inn merforbruket i andre sektorer/enheter. Drangedal kommune har hatt en grei økonomi, og har greid å gjøre opp regnskapene i balanse. Administrasjonen opplyser at en hadde en målsetning om å lage et mer realistisk budsjett for Det er flere krefter som har dratt i samme retning. I årsmeldingen for 2009 lagt fram for kommunestyret i møtet sak 032/10 blir det rapportert om at merforbruket på STLK skyldes underbudsjetteringen. En av årsakene er strøm utgiftene som var høyere enn budsjettert. Tidligere hadde sektoren dekket inn høye strømkostnader med midler til vedlikehold. 11 Etter at eiendomsforvaltningen ble skilt ut til DKE KF betalte sektoren husleie i samsvar med vedlikeholdsutgiftene til DKE KF, og brukte opp alle midlene til vedlikehold der. Strømutgiftene ble betalt direkte fra sektoren og dermed ble merforbruket til strøm tydelig. Årsmeldingen er ført i pennen av tidligere sektorleder med støtte fra rådmannen om denne forståelsen av situasjonen. Konstituert sektorleder og økonomisjefen ville heller ikke stå ansvarlig for budsjetter de visste ikke var realistiske. Dermed var rådmannen, STLK og økonomiavdelingen motivert for å jobbe for mer realisme i budsjettet til STLK. Økonomiavdelingen har brukt tid på regnskapstallene for å finne ut hva de består av og hvorfor det hvert år er overskridelser på en del poster. Der det åpenbart har vært feil budsjettering, har det blitt rettet opp slik at budsjettet for 2011 fremstår som mer realistisk i 9 s. 24 i Årsbudsjett 2010, Økonomiplan , Drangedal kommune 10 Delegeringsreglementet, kap 13 Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 11 I samsvar med delegeringsreglementet pkt Telemark kommunerevisjon IKS 7

12 forhold til forventede utgifter. Medarbeiderne som sitter med den faglige kunnskapen på de ulike områdene har blitt involvert i arbeidet. For vei, vann og avløp har økonomiavdelingen hatt direkte kontakt med avdelingsingeniøren på området Sektoren bør ha formell og reell kompetanse Tidligere sektorleder har mastergrad og erfaring fra den type arbeid sektoren driver med fra andre arbeidsgivere. Konstituert sektorleder har mastergrad og lang erfaring fra ulike områder i Drangedal kommune. Han kom fra stilling som samfunnsplanlegger. Avdelingsingeniøren med ansvar for vei, vann og avløp er utdannet på teknisk fagskole Han har lang erfaring og lokalkunnskap som følge av jobb i Drangedal kommune etter å ha hatt dette ansvarsområdet i mange år. Driftsoperatørene innen vann og kloakk har fagbrev innenfor fagfeltet. De ansatte må maskinforvaltningen har fagbrev og/eller lang erfaring. Administrasjonen har utarbeidet en kompetanseutviklingsplan. Sektor for teknikk, landbruk og kultur har ikke bedt om økt kompetanse innenfor vei, vann og avløp i kompetanseutviklingsplanen Sektoren bør ha tid og personell til å gjennomføre arbeidsoppgavene Sektor for teknikk, landbruk og kultur består av sektorleder og 21 ansatte. En avdelingsingeniør har ansvar for vei, vann og avløp. På maskinforvaltningen jobber det en mekaniker og ellers 4 ansatte. I tillegg har sektoren en driftsoperatør for vann og to driftsoperatører for avløp. Tidligere sektorleder opplyser at det har vært lite tid til ledelsesoppgaver. Mye av tiden gikk med til løpende saksbehandling. Sektorleder hadde ikke tid til å utarbeide planer og drive personalarbeid og dette ble rapportert til rådmannen. Det har ikke vært endringer underveis på dette området på tross av omorganiseringen. Konstituert sektorleder er også bevisst dette problemet. Både tidligere og konstituert sektorleder hadde/har planer om dele opp sektoren i mindre enheter/team. Et av målene med det er å flytte en del oppgaver fra sektorleder, slik at sektorleder får frigitt tid til ledelsesoppgaver. Tidligere sektorleder opplyser at det kan være en utfordring at det i denne sammenheng ikke skal tilføres nye ressurser til sektoren, og at alle som jobber der allerede har fulle dager og har vanskelig for å finne tid slik at de kan ta på seg disse oppgavene. Sektoren har en avdelingsingeniør som arbeider med vei, vann og avløp. Han er ansvarlig for gjennomføringen av investeringsprosjektene på området. På drift holder han den daglige kontakten med maskinforvaltningen og koordinerer deres arbeid, og har ansvar for å følge opp driften av vann- og avløpsanleggene. Maskinforvaltningen har vært preget av nedbemanning gjennom flere år. Når noen har gått av med pensjon har det ikke blitt ansatt nye. Av de fire ansatte ved maskinforvaltningen har en ansvar for renhold, avfall, gartnerarbeid om sommeren, håndmåking om vinteren og hjelp til de andre i deres oppdrag. Tre ansatte kjører maskinene. Deres arbeidstid går mye til å grave og kjøre i forbindelse med vann og avløp. De deltar når nye pumper skal kjøres ut og når vanntårnet og ledningsnettet skal spyles, da må de være tre eller fire stykker. De har oppgaven med å skrape veier, lappe hull, feie veiene, klippe kanter og sette brøytestikker. Ellers har de oppdrag for andre enheter i kommunen, som skolene og barnehagene, e-verket, kirkegården. De har også oppgaver for andre private. Det er mange enkeltoppdrag i løpet av et år, for Telemark kommunerevisjon IKS 8

13 eksempel vask av bilene til hjemmetjenesten og grave graver på kirkegården. Maskinforvaltningen skriver timelister som beskriver hva de har gjort og hvem de har utført oppdrag for. De fakturerer for utført arbeid basert på timelistene. De opplever selv at maskinforvaltningen blir flytta rundt og at de lever under en stadig trussel om at avdelingen skal legges ned. For driftsoperatøren på vann styres hverdagen av driften av vannverkene og pumpene, han reparerer når ting stopper opp, tar vannprøver og fører journal. Han skriver en årlig rapport til Folkehelseinstituttet. Av hensyn til beredskapssituasjonen skal én ansatt fra maskinforvaltningen bli vikar for driftsoperatøren på vann. Den tiden han blir vikar på vann, vil det være to ansatte til å kjøre maskiner på maskinforvaltningen. De to driftsoperatørene på avløp styrer hverdagen også selv ut fra hva som må gjøres for å holde avløpssystemet i gang. Det er runder tre ganger i uka til renseanleggene. De er ansvarlig for at 50 kloakkpumper fungerer som de skal og vedlikeholder 26 bygninger. De fleste på maskinforvaltningen/driftsoperatørene og mekanikeren er også med i brannvesenet. 4 Gjennomføringsevne og organisasjonsstruktur 4.1 Revisjonskriterier Denne problemstillingen har følgende revisjonskriterier: Mål og tiltak bør være klare, entydige og ha et avgrenset ambisjonsnivå Organisasjonen bør ha klare hierarkiske strukturer Organisasjonen må ha strukturert kommunikasjon og klare styringslinjer Sektoren bør ha en plan for arbeidsoppgaver som er nødvendige for å gjennomføre vedtaket Ansvaret for utføring av arbeidsoppgavene bør være avklart Sektoren bør ha et system som sikrer at de ulike oppgavene blir utført 4.2 Fakta og funn Klare mål og avgrenset ambisjonsnivå Tidligere praksis på sektoren har vært å ikke legge mye vekt på tekstdelen i budsjettdokumentet. Sektorleder har sett på tekstdelen som en orientering til politikerne om hva sektoren driver med. Sektoren har ikke brukt målene i tekstdelen av budsjettet i det daglige arbeidet. Konstituert sektorleder ser på tekstdelen som en politisk vedtatt plan for hva sektoren skal gjøre gjennom året. I 2008 og 2009 brukes begreper som å heve standarden for kommunale veier, vannforsyning og avløp. I 2010 brukes begrepene høyne innsats og kvalitet for vei. I budsjettdokumentet for 2009 fremgår det at administrasjonen regner med å ferdigstille renseanlegget på Neslandsvatn og vann til Juvassåsen i Renseanlegget er ikke ferdigstilt. Det er mange årsaker til at det ikke er ferdig. Renseanlegget måtte flyttes til en ny tomt. Dagens renseanlegg ligger tett inntil boliger som kan bli utsatt for Telemark kommunerevisjon IKS 9

14 lukt fra anlegget. Ny aktuell tomt for anlegget er utenfor det området som er under regulering. Grunneier har samtykket. I tillegg må NSB gi fra seg litt av Kragerøbanens areal ved Eskilt ved dette tomtealternativet. Dessuten må kommunen ha dispensasjon fra byggegrense fra fylkesvei. Administrasjonen har lenge jobbet med å få utslippstillatelse. Et konsulentselskap har innhentet dokumentasjon på vannkvaliteten. Dette har de brukt ca ¾ år på.. Denne dokumentasjonen har blitt brukt av et annet konsulentselskap til å skrive søknaden for utslippstillatelse. Søknaden må ut på offentlig høring, dette tar minst 2 måneder, før den behandles i kommunestyret. Det er ikke rapportert i årsmeldingen for 2009 om hvorfor vannledningen til Juvassåsen ikke er ferdig. Sektoren opplyser at jobben med å utarbeide anbudsdokumenter er en omfattende prosess der grunnlagsdata skal hentes inn og bearbeides. Et konsulentselskap utfører arbeidet. Anbudsdokumentet lå klart i mars Vannledningen ble ferdig i løpet av Under budsjettbehandlingen for 2008 ble det vedtatt å kjøpe inn tyngre kjøretøy for 1 million kroner. I samme vedtak ble rådmannen bedt om å legge fram egen sak for vise dette behovet. Rådmannen la fram denne saken for kommunestyret , sak 03/08. Her ble det vedtatt å utrede framtidige kostnader til drift og investering på kommunale veier. Administrasjonen oppfattet vedtaket slik at investeringen i tyngre kjøretøy ikke kunne gjennomføres før utredningen ble gjennomført. Investeringen i tyngre kjøretøy er ikke nevnt i senere dokumenter. Under behandling av sak 143/08 i møtet vedtok formannskapet å inngå avtale med Aplan Viak om nevnte utredning. Utredningen ble lagt fram for kommunestyret i sak 54/09 og ble tatt til orientering. I tillegg ba kommunestyret om at dette ble innarbeidet i budsjettet for Under budsjettbehandlingen i møte sak 74/09 ber kommunestyret om en sak på prioritering av investeringsmidlene til vei. Rådmannen la fram sak 16/10 i møte på denne prioriteringen, som ble vedtatt med mindre endringer. Administrasjonen oppfatter det som om de fortsatt ikke har fått klarsignal til å gjennomføre investeringen på tyngre kjøretøy. Av de investeringsprosjektene vi har sett på, har vi ikke klart å finne tilbake til saksframlegg der det framgår hva som i praksis må gjøres for å gjennomføre prosjektet og framdriftsplan Organisasjonen bør ha klare hierarkiske strukturer Administrasjonen er organisert i sektorer. Hver sektor har en sektorleder. Drangedal kommune har et delegeringsreglement som gjelder på et overordnet nivå og delegerer ansvar til rådmannen. I tillegg har Drangedal kommune Skjema for delegering av fullmakt som er undertegnet av rådmannen og sektorlederne. De ansatte i STLK har ikke oppdaterte stillingsinstrukser Strukturert kommunikasjon og klare styringslinjer Drangedal kommune har balansert målstyring. Det rapporteres til politisk nivå på økonomi i driftsregnskapet og sykefravær i årsmeldingene og tertialrapportene. Drangedal kommune har ikke definerte rapporteringsrutiner fra administrasjonen til politisk nivå for investeringsprosjekter. Kommunen har heller ingen skriftlige rutiner som setter krav til innhold i saksframleggene. Politisk er Drangedal organisert med kommunestyre og formannskap. Telemark kommunerevisjon IKS 10

15 I rådmannens ledergruppe deltar sektorlederne, organisasjonssjefen, økonomisjefen og IKTleder. Fra møtene i ledergruppa blir det skrevet referater som legges ut på intranett. På sektor for teknikk, landbruk og kultur er det møter hver morgen for å koordinere oppgavene. Det blir ikke skrevet referater fra disse møtene. Siden sektorleder har budsjettansvar, er det ingen mellomledere som har rapporteringsansvar overfor sektorleder. Slik som sektoren er organisert må sektorlederen holde seg orientert om detaljer på alle områder og forholde seg til alle medarbeiderne. Konstituert sektorleder har foreslått å endre den interne strukturen på STLK og danne team med tre medarbeidere som skal samarbeide og ha kjennskap til hverandres oppgaver. Kanskje skal teamene få budsjettansvar og en teamleder som rapporterer til sektorleder. Dette arbeidet samsvarer med de planene tidligere sektorleder hadde for sektoren. Maskinforvaltningen og driftsoperatørene opplyser at de ikke deltar på møter med ledelsen. De ble ikke involvert i prosessen med å finne kuttforslag i Kommunestyret vedtok i sak å overflytte disse ansatte til DKE KF. De stiller seg positive til selve omorganiseringen, men de opplever at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon om prosessen rundt dette to måneder etter vedtaket. En representant fra maskinforvaltningen skal delta på møter med PVC, hovedtillitsvalgt i kommunen, representanter fra ledelsen i administrasjonen og DKE KF i arbeidet med å gjennomføre omorganiseringen og informere tilbake til maskinforvaltningen og driftsoperatørene om prosessen. Gruppen holdt sitt første møte i om framdriften av prosessen og der ble det bestemt at det skulle holdes et orienteringsmøte for alle involverte medarbeidere. Dette møtet er planlagt Plan for nødvendige arbeidsoppgaver Avdelingsingeniør har i samarbeid med sektorleder ansvar for å iverksette vedtakene for vei, vann og avløp. Sektoren har ikke en årsplan eller veileder for hva som skal gjøres. Avdelingsingeniøren har erfaring med oppgavene og vet hvilke tiltak som skal til, for eksempel prosjektering og anbudskonkurranse for å iverksette en investering. Som en del av arbeidet med å innføre teamstruktur skal det også jobbes med å skrive ned alle oppgavene som utføres på sektoren. Dette skal brukes til å utarbeide strategier og å vurdere nivået på bemanningen, bevilgningene til sektoren og kapasiteten til å ta på seg nye oppgaver. På driftsområdet er det maskinforvaltningen som i praksis utfører de fleste oppgavene. Maskinforvaltningen og driftsoperatørene opplever at ledelsen har for lite fokus på internkontroll, kvalitetssikring, bedriftshelsetjeneste og HMS. Unntaket er produksjon og distribusjon av vann, der administrasjonen har et internkontrollsystem. Dette er et krav fra Mattilsynet. Et eksempel på manglende rutiner for hms og kvalitetssikring er renholdet av anleggene. Maskinforvaltningen rengjør selv bygget med kontorer, garderober og pauserom. De opplyser at det ikke er noen plan på hvor ofte bygget skal bli rengjort, og det blir gjort når de har tid, og det kan gå flere uker i mellom hver gang. Driftsoperatørene er ansvarlig for renhold på anleggene for vann og avløp. For vann er det krav til renhold i internkontrollsystemet. Konstituert sektorleder har ikke fått signaler om at STLK har spesielle utfordringer med HMS. Telemark kommunerevisjon IKS 11

16 4.2.5 Ansvaret for utføring av arbeidsoppgavene bør være avklart For ledergruppa har rådmannen en arbeidsplan som utarbeides hvert halvår. Denne viser arbeidsoppgaver, hvem som er ansvarlig for å utføre dem, eventuelle samarbeidspartnere, frist for når det skal rapporteres tilbake til ledergruppa. Arbeidsplanen er et levende dokument som endres ved behov, og som brukes aktivt av rådmannen og ledergruppa. For sektorene er det ikke en tilsvarende plan. Den personen som har vært saksbehandler før politisk behandling vil også være den som er ansvarlig for iverksetting etter politisk vedtak. Siden det bare er en avdelingsingeniør for vei, vann og avløp, er det han som er saksbehandler og har ansvar for å gjennomføre alle saker på området. På vann og avløp er det så få personer at det aldri oppstår tvil om hvem som skal utføre arbeidsoppgavene. På maskinforvaltningen kommer oppgavene fortløpende, og det er avdelingsingeniøren som fordeler oppgavene. Om vinteren har maskinforvaltningen brøytevakter, og noen har også brannvakter. Hvis de har jobbet lange dager som følge av brann eller brøyting/strøing avspaserer de i etterkant. I slike perioder kan det inntreffe at bare en ansatt møter på ordinære arbeidsdager og at noen oppgaver derfor blir utsatt Sektoren bør ha et system som sikrer at de ulike oppgavene blir utført Underveis i kommunestyremøtene skriver formannskapssekretæren ned vedtakene. Hun følger møtene på sitt kontor via lokalradioen. Når kommunestyremøtet er ferdig og vedtakene fattet, gjør formannskapssekretæren protokollen ferdig, slik at den umiddelbart etter møtet kan gås gjennom av ordfører samt to representanter. Formannskapssekretæren kopierer opp protokollen og sender den til aktuelle mottakere. Videre sender formannskapssekretæren ut særutskrifter til berørte parter i de enkelte sakene. Saksmappen i hver enkelt sak er tilgjengelig i kommunestyresalen, dersom det skulle være behov for opplysninger utover saksfremstillingen. Etter kommunestyremøtene er det formannskapssekretæren som fordeler saksmappene til de ulike sektorene, slik at de kan arkiveres. Tidligere sektorleder var til stede på alle formannskaps- og kommunestyremøter i kommunen, slik at han umiddelbart visste hva som ble vedtatt. Det var bare unntaksvis at han ikke var til stede. Sektorleder får kopi av alle vedtak som angår sektoren fra formannskapssekretæren. De fleste vedtak er resultat av saker som er lagt fram fra administrasjonen. For rådmannen er det arbeidsplanen som er beskrevet ovenfor som sikrer at arbeidet faktisk blir utført. Telemark kommunerevisjon IKS 12

17 5 Revisors vurdering 5.1 Er vedtak iverksatt innenfor fastsatt frist? Hovedinntrykket er at STLK har iverksatt de fleste investeringene. Oppsummert ble seks av ni investeringer gjennomført i samsvar med budsjett i To investeringer ble ikke gjennomført som følge av kommunens finansieringspraksis, og en investering ble utsatt av politikerne. Tre av seks investeringer er gjennomført i En investering ble redusert på grunn av værforholdene. Fra vedtakene om bruk av krisepakka ble Oseidveien og gangveien gjennomført, men ikke renovering av bruene. Dette ble ikke rapportert før i budsjettet for 2011 En av de store investeringene som budsjettdokumentet legger opp til at skulle vært iverksatt i 2009, ble ferdigstilt i Hva hemmer og fremmer gjennomføringen? Finansiering Under budsjettbehandlingene i Drangedal har administrasjonen stort sett fått bevilget de pengene de har bedt om til vei, vann og avløp i budsjettforslaget. Den administrative budsjettprosessen har medført at STLKs reelle budsjettbehov ikke har kommet fram til politisk behandling. Budsjettforslaget som legges fram skal være realistisk og justert etter regnskapstallene. Det arbeidet administrasjonen har gjort i forbindelse med budsjettet for 2011, vil sannsynligvis bidra til at budsjettet kan gi et bedre inntrykk av hva sektoren trenger. Når budsjettet blir mer realistisk kan sektorleder bruke det som et relevant styringsverktøy. Med den praksisen som Drangedal kommune har praktisert med å spare opp midler over flere år til investeringer, er det behov for beskrivende og klare saksutredninger, slik at politikerne får et godt grunnlag for å vurdere bevilgningsbehovet fra år til år. Ordningen kan ha bidratt til å skape et inntrykk av at investeringer ikke iverksettes. Etter presiseringer fra KRD, jf. pkt er økonomiavdelingen i ferd med å legge om praksisen. Den nye praksisen vil også bidra til at overføringer fra et investeringsprosjekt til et annet vil bli lagt fram til politisk behandling. 12 Vi vil derfor ikke komme med anbefalinger knyttet til dette. Kompetanse Vi har ingen grunn til å tro at det er mangel på faglig kompetansen innenfor vei vann og avløp. Leder bør jevnlig vurdere medarbeidernes behov for faglig oppdatering. Mål og rapportering STLK mangler en god struktur på kommunikasjonen mot politisk nivå. Klare og entydige mål og tiltak øker sannsynligheten for en vellykket iverksetting. Tekstdelen i budsjettdokumentet skaper forventninger hos politikerne om hva bevilgningene skal brukes til og hva man kan forvente å få igjen for pengene. Hvis formulerte og vedtatte mål i budsjettet ikke står i forhold til den økonomiske rammen som bevilges, er målene urealistiske. Da vil målene bidra til å forsterke inntrykket av at sektoren ikke gjør jobben sin. Målformuleringer som Å heve standarden, høyne innsats og kvalitet er diffuse utrykk, og det er vanskelig å måle om dette blir oppnådd. Med klarere målformuleringer er det lettere å for administrasjonen å vite hvilke oppgaver de skal iverksette det kommende året. Klare målformuleringer kan harmonisere forventningene mellom administrasjonen og politikerne. 12 Endring i vurderingsdelen som følge av høringsprosessen. Telemark kommunerevisjon IKS 13

18 Når administrasjonen oppgir mål i budsjettdokumentet, må vi anta at rådmannen har vurdert målene som realistiske, jf. kommuneloven 23 nr. 2. Det er rådmannens ansvar at saksutredningen er forsvarlig slik at politikerne får realistisk grunnlag for sine vedtak. Kostnadsoverslag og framdriftsplan bør være selvfølgelige elementer i en forsvarlig saksutredning av investeringsprosjekter. Eksempelvis kan nevnes bevilgningen til vedlikehold av bruene i forbindelse med krisepakka, der det ikke var tid nok til å gjennomføre arbeidet på bruene innen statens tidsfrist for å bruke pengene. Saken ble lagt fram for formannskapet , så sent på året burde tid blitt omtalt som en usikkerhetsfaktor i saksframlegget. Kommunen har en politisk struktur med kommunestyre og formannskap. Dette gjør at politikerne ikke blir spesialiserte, og de får ikke tett kontakt med sin sektor. Det gir et økt behov for god rapportering, både i forhold til mengde og innhold. Klare mål vil gjøre rapporteringen enklere og tydeliggjøre når det er behov for rapportering. Tertialrapporter kan brukes til å rapportere status på bruk av midler i forhold til vedtatte mål for enheten. Årsmeldingen kan følge opp med en resultatevaluering. Om et prosjekt ikke er iverksatt etter politisk intensjon bør årsakene til dette komme frem i resultatevalueringen. Organisasjonsstruktur og kommunikasjon For å finne gode løsninger trenger STLK en leder som har tid til finne de gode kanalene og strukturene slik at kommunikasjonsflyten blir tilstrekkelig. Vi vurderer arbeidet med å danne team på STLK som positivt, fordi dette er et arbeid med målsetting om å få oversikt over hvilke oppgaver sektoren gjør og å strukturere kommunikasjonen internt på sektoren. Tidligere sektorleder kom fra jobb utenfor Drangedal kommune og trengte tid til å bli kjent med sektoren før han kunne definere utfordringer og løsninger. Konstituert sektorleder kom fra en intern stilling og hadde fulgt sektoren gjennom flere år. Det faktum at begge oppfatter lederutfordringene og løsningene på omtrent samme måte, bør gi håp om at endringen som sektoren er i gang med vil føre til en mer hensiktsmessig struktur og at de kan utarbeide gode planverktøy. Når leder ikke har tid til ledelsesoppgaver og hvis medarbeiderne på sektoren heller ikke har tid til å ta på seg oppgaver som kan frigi tid og forenkle oppgavene til leder, kan det være et tegn på at sektoren ikke har nok personalressurser i forhold til de oppgavene de har. Dette vil være et økonomisk og politisk spørsmål. Kommunikasjonen mellom sektorleder og avdelingsingeniøren på den ene siden og maskinforvaltningen og driftsoperatørene på den andre siden har ikke vært tilfredsstillende. Ulik oppfatning av om HMS er en utfordring for STLK, og opplevelsen av for lite informasjon rundt omorganiseringen er et tegn på dette. Det er et lederansvar å sørge for gode kommunikasjonskanaler. Skriftlig kommunikasjon og møtereferater kan være en måte å dokumentere beskjeder, avtaler, ansvar, tidsfrister og annet, og det kan være betryggende for både medarbeidere og ledere om hva innholdet i budskapet var i ettertid. Planer Mangelen på planer framstår som et resultat av sektorleders manglende tid til å utføre lederoppgaver. For sektorleder kunne planer, strategier og målsettinger vært styringsinstrumenter. For medarbeiderne hadde det vært lettere å prioritere i hverdagen. Telemark kommunerevisjon IKS 14

19 Planer kunne også vært grunnlag for rapportering tilbake til sektorleder, og igjen gitt grunnlag for prioriteringer i budsjettet. Mangelen å skriftlige planer gjør sektoren sårbar i forhold til at en avdelingsingeniør sitter med all kompetansen. STLK har nå satt i gang å skrive ned alle arbeidsoppgavene de har. Dette kan danne grunnlag for planer og strategier. Sektoren bør løpende vurdere hvilke planer som er relevante og nyttige. Dette vil også kunne gi sektorleder oversikt over om sektoren har tilstrekkelig med personell som har tid til å gjennomføre oppgavene på tilfredsstillende måte. STLK bør i større grad benytte fremdriftplaner eller prosjektplaner. Å nytte verktøy for fremdrift kan bidra til å klargjøre og koordinere tiltakene. Tidsfrister bør inngå i fremdriftsplaner/prosjektplaner. Å ha et realistisk tidsperspektiv er også viktig for en vellykket iverksetting. Det kan være vanskelig å gardere seg helt mot forsinkelser, særlig de mer kompliserte anskaffelsene. Slik risikovurdering bør inngå i saksutredningen forut for vedtak om gjennomføring og fastsettelse av frister. 6 Revisors konklusjoner og anbefalinger Vårt inntrykk er at STLK har iverksatt de fleste investeringene, men mangler en god struktur på kommunikasjonen mot politisk nivå. Leder har hatt for dårlig med tid til å arbeide med planer, strategier og personalarbeid internt. Vi mener at å frigjøre tid hos leder til å gjøre lederoppgaver, er det viktigste tiltaket i en sektor som er så spesialisert og variert. Sektoren har hatt knapt med ressurser på driftsbudsjettet, men dette er administrasjonen i gang med å rette opp. Revisors anbefalinger: Leder bør ha tid til å drive lederoppgaver. STLK bør fortsette arbeidet med å utvikle organisasjonsstrukturen og å etablere planleggingsverktøy. Administrasjonen bør vurdere behovet for å ha rutiner eller maler for saksframlegg og rapportering i forbindelse med investeringer. Administrasjonen bør fortsette arbeidet med å fremme realistiske budsjettforslag for kommunestyret. Telemark kommunerevisjon IKS 15

20 Litteratur og kildereferanser Lover og forskrifter: Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Forskrift 15. juni 1994 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Bøker: Hansen, Svein Kolstad og Negaard, Arve (2006): Økonomi på tvers. Gyldendal Norsk Forlag AS Egeberg, Morten 1984: Organisasjonsutforming i offentlig virksomhet. Tanum - Norli Roos, Gøran; Von Krogh, Georg; Roos, Johan (2010): Strategi. Fagbokforlaget Kjellberg, Francesco og Reitan, Marit (1995): Studiet av offentlig politikk. Tano Bøker med redaktører: Offerdal, Audun (2000): Iverksettingsteori resultatene blir sjelden som planlagt, og det kan være en fordel?, Baldersheim, Harald og Rose, Lawrence E (red): Det kommunale laboratoium. Fagbokforlaget Vedlegg Vedlegg 1: Rådmannens uttalelse Vedlegg 2: Revisjonskriterier Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS 16

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Drangedal kommune Kontrollutvalg

Drangedal kommune Kontrollutvalg Drangedal kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 03.05.2011 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, "Møterommet" Trond Inge Haugen Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Tinn kommune Kontrollutvalget

Tinn kommune Kontrollutvalget Tinn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Tinn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.03.2011 Møtested: Møteleder: Formannskapsalen Ingar Hovden Forfall: Medlem Jorunn Elnes Meldt forfall Varamedlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter

Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter Oslo 3. desember 2013 Bestilling av FR gjennomgang av rapporter Sekretariatets saksbehandling innebærer: 1. involvering i overordnet analyse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017 Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Drangedal kommune Kontrollutvalg

Drangedal kommune Kontrollutvalg Drangedal kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2011. Tid: kl 09.00 13.00. Møtested: Møteleder: Kommunehuset, "Møterommet" Trond Inge Haugen Til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 Fra: Rådmannen Dato: 07.01.2015 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2015 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

KU og forvaltningsrevisjon

KU og forvaltningsrevisjon KU og forvaltningsrevisjon 1 Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse at kommunen fører kontroll

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan

Forvaltningsrevisjonsplan Forvaltningsrevisjonsplan 2016-2017 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 27.03.14 kl. 13.00 15.30 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal,

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 25.04.2012. Til stede: Bjarne Bakken

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 25.04.2012. Til stede: Bjarne Bakken Notodden kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 25.04.2012 Møtested: Møteleder: 4 etg. Kommunehuset Bjarne Bakken Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2009 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Miljøbygget, Sal II De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Gildeskål kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS gjennomgå tilsettingsrutinene i kommunen.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Rakkestad kommunestyre Ordfører Postboks 264 1891 RAKKESTAD Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2015/13164-9-169123/2015-CASSTO 510/128 14.10.2015

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 021/15 KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2016 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 08.09.15 Paul Stenstuen 021/15

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Bestillerdialogen et trekantdrama? Eller forutsetning for god og treffende forvaltningsrevisjon?

Bestillerdialogen et trekantdrama? Eller forutsetning for god og treffende forvaltningsrevisjon? Bestillerdialogen et trekantdrama? Eller forutsetning for god og treffende forvaltningsrevisjon? v/ Kirsti Torbjørnson leder for forvaltningsrevisjon Telemark kommunerevisjon IKS Hva skal jeg snakke om?

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg

Detaljer

Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor

Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor Kontrollutvalget i Deanu Gielda/ Tana kommune Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor Kopi til: Kontrollutvalgets varamedlemmer. Rådmannen MØTEINNKALLING Det innkalles til møte i kontrollutvalget.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt.

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt. Arkivsak-dok. 12/02571-1 Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Drangedal kommunalteknisk drift og 11.12.12 eiendomsforvaltning KF Kommunestyret 13.12.12 DKE KF - BUDSJETT 2013 Daglig leders

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tid Kl. 09.00-12.30

MØTEPROTOKOLL. Tid Kl. 09.00-12.30 MØTEPROTOKOLL Møtedato: 11.06.14 Tid Kl. 09.00-12.30 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Ragnhild Thomassen (fung.leder), Arne Bergersen, Terje Stiansen, Kristen Bjormyr (vara), Dega

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer