Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp"

Transkript

1 Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp - Drangedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning Bakgrunn og rammer Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensing Metode og kvalitetssikring Høring Er vedtak iverksatt? Revisjonskriterier Fakta og funn Gjennomføringsevne og ressurser Revisjonskriterier Fakta og funn Finansiering og styring av midler mot politisk prioriterte vedtak Sektoren bør ha formell og reell kompetanse Sektoren bør ha tid og personell til å gjennomføre arbeidsoppgavene 8 4 Gjennomføringsevne og organisasjonsstruktur Revisjonskriterier Fakta og funn Klare mål og avgrenset ambisjonsnivå Organisasjonen bør ha klare hierarkiske strukturer Strukturert kommunikasjon og klare styringslinjer Plan for nødvendige arbeidsoppgaver Ansvaret for utføring av arbeidsoppgavene bør være avklart Sektoren bør ha et system som sikrer at de ulike oppgavene blir utført 12 5 Revisors vurdering Er vedtak iverksatt innenfor fastsatt frist? Hva hemmer og fremmer gjennomføringen? Revisors konklusjoner og anbefalinger...15 Litteratur og kildereferanser...16 Vedlegg...16 I. Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse...17 II. Vedlegg 2: Revisjonskriterier...19 III. Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring...23 Telemark kommunerevisjon IKS i

3 Sammendrag Forvaltningsrevisjon er bestilt av kontrollutvalget i Drangedal kommune i sak 22/10. Rapporten har to hovedproblemstillinger: Problemstilling1: Er politiske vedtak iverksatt og skjer iverksettelsen innenfor det tidsrommet som kommunestyret har bestemt? Problemstilling 2: Hva hemmer (og fremmer) gjennomføring av politiske vedtak ved sektor for teknikk, landbruk og kultur? a) I hvilken grad har manglende gjennomføringsevne sammenheng med manglende ressurser? b) I hvilken grad har manglende gjennomføringsevne sammenheng med uklar organisasjonsstruktur? Vårt inntrykk er at sektor for teknikk, landbruk og kultur har iverksatt de fleste investeringene. Oppsummert ble seks av ni investeringer gjennomført i samsvar med budsjett i To investeringer ble ikke gjennomført som følge av kommunens finansieringspraksis, og en investering ble utsatt av politikerne. Tre av seks investeringer er gjennomført i En investering ble redusert på grunn av værforholdene. Fra vedtakene om bruk av krisepakka ble Oseidveien og gangveien gjennomført, men ikke renovering av bruene. Dette ble ikke rapportert før i budsjettet for 2011 En av de store investeringene som i følge budsjettdokumentet skulle vært iverksatt i 2009, ble ferdigstilt i Sektor for teknikk, landbruk og kultur mangler en god struktur på kommunikasjonen mot politisk nivå. Drangedal kommune har ikke definerte rapporteringsrutiner for investeringsprosjekter fra administrasjonen til politisk nivå. Kommunen har heller ingen skriftlige rutiner som setter krav til innhold i saksframleggene. Teksten i budsjettdokumentene kan ha gitt forventninger om at mer kan gjennomføres enn det som er realistisk både i forhold til økonomi og tid. Leder har hatt for dårlig med tid til å arbeide med planer, strategier og personalarbeid internt. Dette kan være et resultat av strukturen internt på sektoren, oppgavefordelingen og /eller personalressursene. Vi mener at å frigjøre tid hos leder til å gjøre lederoppgaver, er det viktigste tiltaket i en sektor som er så spesialisert og variert. Sektoren har hatt knapt med ressurser på driftsbudsjettet, men dette er administrasjonen i gang med å rette opp. Økonomiavdelingen og sektor for teknikk, landbruk og kultur har samarbeidet om å skape et mer realistisk budsjett for 2011, basert på regnskapstall og de enkelte saksbehandlernes fagkunnskaper. Når budsjettet er mer realistisk, kan sektorleder bruke det som et relevant styringsverktøy. Drangedal kommune har hatt en praksis der kommunestyret har bevilget midler til investeringer litt etter litt. Vedtatte investeringer har ikke blitt gjennomført før kommunen har spart opp nok penger. Kommunen har tatt opp lån etter hvert som bevilgningene blir vedtatt. Når kommunestyret har bevilget så mye at prosjektet er fullfinansiert, setter administrasjonen i gang arbeidet med å gjennomføre prosjektet. Derfor kan det ta noen år fra investeringen blir Telemark kommunerevisjon IKS ii

4 vedtatt av kommunestyret til den iverksettes. Ordningen kan ha bidratt til å skape et inntrykk av at investeringer ikke iverksettes. Etter presiseringer fra kommunal- og regionaldepartementet er økonomiavdelingen i ferd med å legge om praksisen. Revisors anbefalinger: Leder bør ha tid til å drive lederoppgaver. STLK bør fortsette arbeidet med å utvikle organisasjonsstrukturen og å etablere planleggingsverktøy. Administrasjonen bør vurdere behovet for å ha rutiner eller maler for saksframlegg og rapportering i forbindelse med investeringer. Administrasjonen bør fortsette arbeidet med å fremme realistiske budsjettforslag for kommunestyret. Skien Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud Mikelborg prosjektleder Telemark kommunerevisjon IKS iii

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer Forvaltningsrevisjon er bestilt av kontrollutvalget i Drangedal kommune i sak 22/10. Gjennom en forvaltningsrevisjon ønsker kontrollutvalget å klargjøre hvilke kommunestyrevedtak sektor for teknikk, landbruk og kultur (STLK) har fulgt opp, årsakene til at vedtakene eventuelt ikke er gjennomført, og hvordan rapporteringen tilbake til formannskapet og kommunestyret har vært. Drangedal kommune har fått utarbeidet flere rapporter fra PriceWaterhouseCoopers der temaene har vært omstilling, effektivisering og å skille drift og forvaltning på vei vann og avløp. I sak 069/10 vedtok kommunestyret å skille kommunalteknisk drift og forvaltning. Driftsfunksjonene for vann, avløp og vei skal overføres til Drangedal kommunale eiendomsforetak KF (DKE KF) Vedtaket ble gjort basert på en rapport fra PricewaterhouseCoopers Alternative organiseringer av seksjon for Teknikk, landbruk og kultur, datert Forvaltningsrevisjonen baserer seg på funn som er gjort i den nåværende strukturen der drift og forvaltning er samlet i STLK. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel Problemstillinger og revisjonskriterier Rapporten har to hovedproblemstillinger: Problemstilling1: Er politiske vedtak iverksatt og skjer iverksettelsen innenfor det tidsrommet som kommunestyret har bestemt? Problemstilling 2: Hva hemmer (og fremmer) gjennomføring av politiske vedtak ved sektor for teknikk, landbruk og kultur? c) I hvilken grad har manglende gjennomføringsevne sammenheng med manglende ressurser? d) I hvilken grad har manglende gjennomføringsevne sammenheng med uklar organisasjonsstruktur? Revisjonskriteriene 1 for problemstillingene i problemstilling 1 er utledet fra kommuneloven 23. Revisjonskriteriene for problemstilling 2 er utledet fra iverksettingsteori. Iverksettingsteori er teori for hva som kjennetegner organisasjoner som klarer å gjennomføre oppgaver innenfor fastsatte tidsfrister. Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten. 1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. Telemark kommunerevisjon IKS 1

6 1.3 Avgrensing Kontrollutvalget ønsker å se på gjennomføring av vedtak innenfor vei, vann og avløp. Vi avgrenser derfor mot alle de andre oppgavene som ligger til sektor for teknikk, landbruk og kultur. Tidsmessig er prosjektet avgrenset til å gjelde vedtak fra 2008 fram til , inkludert budsjettvedtaket for Noen av vedtakene har historie lengre tilbake i tid, og da har vi kommentert dette. Vi tar ikke med arbeidet med vann og avløpsanlegget på Gautefall. Dette er et samarbeid med Nissedal kommune og har vært under planlegging i perioden vi har sett på. 1.4 Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 2 Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 1.5 Høring Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen og sendt på høring med kopi til ordfører. Rådmannens høringsuttalelse ligger i sin helhet i vedlegg 1. I høringsperioden fikk vi tilbakemelding fra ordfører som førte til endringer i faktadelen på side 4 og vurderingsdelen side 13. Endringene er merket med fotnote. 2 RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005 og revidert med virkning fra 1.februar Den er gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 2

7 2 Er vedtak iverksatt? 2.1 Revisjonskriterier Rådmannen har et overordnet ansvar for at vedtak blir iverksatt slik kommunestyret har bestemt. Iverksettelse skal skje innenfor vedtatt tidsrom Fakta og funn Vedtatte investeringer i budsjettet for 2008: Fra budsjett 2008 Budsjett Revidert budsjett Regnskap Kommunale veier Distribusjon av vann Avløpsnett Renseanlegg Neslandsvatn Tyngre kjøretøy Vann til Juvassåsen Vannledning Voje Produksjon av vann Prestestanda Investeringer i kommunale veier skal skje i samsvar med gjeldende veiplan. Kommunens veiplan er en liste over kommunale veier med behov for oppgradering, med en enkel beskrivelse av nødvendige tiltak og anslag på hvor mye oppgraderingen kan komme til å koste. Veiplanen følger som vedlegg i saker som gjelder investeringer i kommunale veier. Kommunestyret eller formannskapet prioriterer rekkefølgen fra sak til sak. I 2008 ble det overført kr av administrasjonen til dekning av utgifter til vei i et boligfelt, derfor er revidert budsjett redusert til kroner. Dette er en regnskapsmessig budsjettendring, fordi veien skulle aktiveres sammen med boligfeltet, det vil si føres i balansen som en del av kommunens eiendom. Budsjettpostene Distribusjon av vann og Avløpsnett skal dekke utbedring av ledningsnettet. Budsjettet til Distribusjon av vann ble redusert med kr av administrasjonen og omdisponert til Pumpehus idrettsanlegg. Kostnadene ble betalt av Drangedal kommune, men arbeidet ble utført av Drangedal idrettslaget. Vi har derfor ikke undersøkt dette nærmere. Administrasjonen kan gjøre omdisponeringer i investeringsbudsjettet mellom vedtatte prosjekter underveis. Når et prosjekt er ferdig, må all finansiering av investeringsprosjektet være politisk vedtatt. Bevilgningen til kjøp av tyngre kjøretøy ble vedtatt med en forutsetning om at det skulle legges fram en nytte/kostnadsvurdering av behovet før bevilgningen ble benyttet. En kost/nytte-vurdering ble lagt fram for kommunestyret i februar i sak 003/08. Administrasjonen forsto det slik at kommunestyret ikke ga klarsignal til å gjennomføre investeringen, og det er derfor ikke gjort noen investeringer. Postene Renseanlegget på Neslandsvatn 4 og Vann til Juvassåsen var ikke fullfinansiert i 2008 og derfor ikke iverksatt. 3 Kriteriene er nærmere omtalt i vedlegg 2. Telemark kommunerevisjon IKS 3

8 Produksjon av vann Prestestranda gjelder behov for å skifte membran i tilknytning til rensesystemet i vannverket. Membranen ble skiftet. Vi har ikke sett vedtaket for denne utbedringen. Midlene var bevilget til denne budsjettposten tidligere år, og sto som ubrukte lånemidler i balansen. Under budsjettbehandlingen i 2008 ba kommunestyret om at administrasjonen la fram sak angående gangvei mellom Neslandstunet og Coop. Vi har ikke sett at det ble lagt fram sak om dette i løpet av I årsmeldingen for 2008 står det at dette tiltaket ikke ble fullført. I årsmeldingen for 2008 ble det rapportert at kommunale veier ble driftet ut fra et minimumsnivå. Det ble også rapportert om hvilke veier som ble asfaltert, 5 samt om arbeidet med vannproduksjon og avløpsrensing. Om investeringer på området rapporterte sektoren at det ikke har vært noe uforutsett. Vedtatte investeringer i budsjettet for 2009: 2009 Budsjett Revidert budsjett Regnskap Kommunale veier Distribusjon av vann Avløpsnett Renseanlegg Neslandsvatn Vann til Juvassåsen Distribusjon av vann er penger til å utbedre ledningsnettet. Budsjettendringen skyldes at administrasjonen har overført midler som var bevilget til vannledning til Voje, men ikke brukt. Overføringen var motivert av et ønske om å avslutte prosjektet vannledning til Voje i regnskapet, og midlene ble overført innenfor samme ansvarsområde. Vi kan ikke se at overføringer mellom investeringsprosjekter er omtalt i delegasjonsreglementet. 6 Arbeidet med å skifte ut vannledninger blir gjort av maskinforvaltningen, særlig om vinteren hvis det er lite brøyting og strøing. Vannledningene ligger ofte under veiene. Værforholdene har betydning for om det går an å grave opp veien. Vinteren 2009 var telen så dyp at det ikke nyttet å skifte ut vannledninger. Derfor ble det mindreforbruk på budsjettposten Distribusjon av vann i Renseanlegget på Neslandsvatn og vann til Juvassåsen ble ikke gjennomført i Det opplyses i budsjettforslaget at de er fullfinansiert. I 2009 fikk kommunene krisepakka fra staten. I kommunestyret sak 6/09 og formannskapet sak 118/09 ble det vedtatt bruk av midlene fra krisepakka i tillegg til bruk av investeringsmidler: 4 Revidert budsjett på kr inkluderer kr med ubrukte lånemidler bevilget av kommunestyret i budsjettet for 2007 i sak 73/06. 5 Årsmelding 2008 s Opplysningene om budsjettendringen er endringer som følge av høringsprosessen. Telemark kommunerevisjon IKS 4

9 Investeringsmidler Krisepakke Totalt Bruer Veier Bygninger Totalt I vedtaket er det spesifisert hvilke veier som skulle oppgraderes, blant annet gangveien mellom Coop og Neslandstunet. Gangveien ble bygget i Kommunestyret vedtok å sette av kroner som en buffer til blant annet renovering av to bruer. Midlene ble bevilget i sak 118/09. Arbeidet med bruene ble ikke iverksatt i I budsjettet for 2011 opplyser administrasjonen at det ikke ble nok tid til å iverksette renoveringen i forhold til tidsfristen regjeringen satte på å bruke opp pengene. Pengene ble brukt til asfaltering. Rapporteringen tilbake til staten er ikke på et detaljeringsnivå der det rapporteres på hvert enkelt prosjekt. De bevilgede midlene fremkommer av kommunens regnskapssystem på riktig ansvarsområde og konto. I regnskapet kan det være vanskelig å se hvordan pengene er styrt i forhold til vedtakene. Midlene som ble bevilget til bruene fra krisepakka ble satt på ansvarsområde vei i regnskapssystemet. I årsmeldingen for 2009 rapporterte administrasjonen at det ble i 2009 satt i gang planlegging og prosjektering av Hovedplan vannforsyning i Drangedal, Ny vannforsyning til Bø i Tørdal, Ny vannforsyning og avløpsrensing på Gautefallheia og Vannledning fra Kroken kirke til Juvassåsen og Brødsjø. Det ble ikke rapportert i årsmeldingen for 2009 om hvorfor vannledningen til Juvassåsen ikke var ferdig. Renseanlegget på Neslandsvatn ble ikke ferdig i 2009, men ble ikke nevnt i årsmeldingen. Det er rapportert om hvilke veier som er utbedret i Vedtatte investeringer i budsjettet for 2010 (regnskapstall pr ): 2010 Budsjett Revidert budsjett Regnskap Kommunale veier Distribusjon av vann Avløpsnett Renseanlegg Neslandsvatn Vann til Juvassåsen Vann til Juvassåsen ble ferdigstilt i Vi har ikke sett saksfremleddet og vedtaket for budsjettjusteringen. Inkludert i de kroner i revidert budsjett ligger også ubrukte midler fra tidligere år. Ellers kom det ikke nye bevilgninger til vann og avløp i Midlene som er brukt, er ubrukte lånemidler fra tidligere år. Under posten kommunale veier er det i tillegg til 2 millioner kroner bevilget i 2010 også kroner som er ubrukte midler fra tidligere år. Vi ser at kommunale veier har et merforbruk på ca kroner. Telemark kommunerevisjon IKS 5

10 3 Gjennomføringsevne og ressurser 3.1 Revisjonskriterier Vedtaket bør følges av finansiering De bevilgede midlene må være styrt mot de politisk prioriterte vedtakene Sektoren bør ha formell og reell kompetanse Sektoren bør ha tid og personell til å gjennomføre arbeidsoppgavene 3.2 Fakta og funn Finansiering og styring av midler mot politisk prioriterte vedtak Vedtak og finansiering Når kommunestyret vedtar budsjettet vedtar de at vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 7 Dette betyr at vedtatte investeringer ikke skal gjennomføres før kommunen har spart opp nok penger. Kommunen har tatt opp lån etter hvert som bevilgningene blir vedtatt. De lånte midlene blir satt inn på bankkonto, og har bidratt til å gi kommunen god likviditet. I balansen har hvert prosjekt egen linje som viser gjenværende ubrukte lånemidler. Når kommunestyret har bevilget så mye at prosjektet er fullfinansiert, setter administrasjonen i gang arbeidet med å gjennomføre prosjektet. Derfor kan det ta noen år fra investeringen blir vedtatt av kommunestyret til den iverksettes. Det kommer ikke fram i balansen hvor mye som totalt er brukt på prosjektet over tid, det må økonomiavdelingen lage egne oversikter over. Kommunen opplyser at de som er ansvarlige for investeringsprosjektet kjenner til hvor mye som står på ubrukte lånemidler for deres prosjekt. Det har kommet nye retningslinjer fra Kommunal- og regionaldepartementet som sier at investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsuavhengig. 8 Kommunen opplyser at det skal ryddes opp i ordningen med ubrukte lånemidler i løpet av høsten 2011, slik at praksisen i Drangedal kommer i samsvar med de nye retningslinjene. For framtiden vil det da bli årlige vedtak på hva midlene skal brukes til, slik at det som er ubrukt pr skal budsjetteres på nytt. Administrasjonen kan ikke iverksette gamle vedtak og bruke penger som er bevilget for flere år siden, men må ha nye vedtak hvert år. Kommunestyret reduserte investeringsbudsjettet i desember 2010 som følge av departementets presisering om at investeringsregnskapet er ettårig. Kommunen har vesentlige ubrukte lånemidler som kommunestyret må ta stilling til i Finansiering av vedtak Nytt renseanlegg på Neslandsvatn fikk første bevilgning i budsjettet for 2007, sak 74/06 vedtatt i kommunestyret I budsjettet for 2009 opplyser administrasjonen at renseanlegget trenger en bevilgning på totalt ca 6 millioner kroner for fullfinansiering. Administrasjonen opplyser at bevilgningen i 2009 ikke ga fullfinansiering, men at det anses fullfinansiert ved bevilgning på 5 millioner i Vi har ikke sett saksframlegg som viser beregninger på hvor mye renseanlegget kommer til å koste eller hvor lang tid prosjektet vil ta. 7 Pkt 2 Generelle vedtak i budsjettvedtakene sakene 74/09 og 78/08 8 Brev datert fra Kommunal- og regionaldepartementet Telemark kommunerevisjon IKS 6

11 Et annet mål for 2009 og 2010 var ny vannforsyning til Bø. I budsjettet for 2009 kan vi ikke se at prosjektet er omtalt. Det fremkommer av tekstdelen i budsjettet for at administrasjonen skal begynne prosjektering av anlegget i Dette målet finner vi ikke igjen i investeringsbudsjettet. Administrasjonen opplyser at prosjektet var under planlegging i 2010, og derfor ikke trengte bevilgning. Det er oppført i budsjettet for Målet om å heve standarden på kommunale veier, vises bare tallmessig i investeringsbudsjettet, og det har ikke kommet økte bevilgninger til drift av veiene. Regnskapsmessig skal arbeid som opprettholder veiens opprinnelige standard høre hjemme i driftsbudsjettet. Administrasjonen opplyser at driftsbudsjettet til vei er tilstrekkelig til å holde veiene åpne, men ikke til å opprettholde standarden. Maskinforvaltningen opplyser at de har brukt veiskrapen på grusveier når det har vært hull, men at det ikke alltid har vært tilstrekkelig budsjettmidler til å kjøpe inn grus til å fylle på veien. Kommunestyret vedtok i sak 118/09 å sette av 1 million kroner som en buffer til blant annet renovering av to bruer. Vedtaket var en følge av krisepakka fra regjeringen. De bevilgede midlene fremkommer av kommunens regnskapssystem på ansvarsområde veg, sammen med midler til andre investeringsprosjekter på vei. Realistisk budsjettering Det har vært vanlig i Drangedal kommune at når budsjettet skal legges, tar sektoren utgangspunkt i fjorårets opprinnelige budsjett. Fjorårets budsjett ble korrigert for økte lønnskostnader. Hvis det fortsatt var inntekter til å øke andre poster, ble disse økt ved hjelp av en deflator. Det har ikke vært vanlig å bruke regnskapstallene når sektorene lagde budsjett. Ifølge delegeringsreglementet vedtar kommunen årsbudsjettet med nettorammer for sektoren. 10 Rådmann har hatt fokus på kravet om at budsjettet må balansere. Teknisk sektor har ikke blitt prioritert i budsjettbehandlingen. Økonomiavdelingen har budsjettert med høye rentekostnader og lave renteinntekter, slik at på slutten av året har økonomiavdelingen hatt en merinntekt som har dekket inn merforbruket i andre sektorer/enheter. Drangedal kommune har hatt en grei økonomi, og har greid å gjøre opp regnskapene i balanse. Administrasjonen opplyser at en hadde en målsetning om å lage et mer realistisk budsjett for Det er flere krefter som har dratt i samme retning. I årsmeldingen for 2009 lagt fram for kommunestyret i møtet sak 032/10 blir det rapportert om at merforbruket på STLK skyldes underbudsjetteringen. En av årsakene er strøm utgiftene som var høyere enn budsjettert. Tidligere hadde sektoren dekket inn høye strømkostnader med midler til vedlikehold. 11 Etter at eiendomsforvaltningen ble skilt ut til DKE KF betalte sektoren husleie i samsvar med vedlikeholdsutgiftene til DKE KF, og brukte opp alle midlene til vedlikehold der. Strømutgiftene ble betalt direkte fra sektoren og dermed ble merforbruket til strøm tydelig. Årsmeldingen er ført i pennen av tidligere sektorleder med støtte fra rådmannen om denne forståelsen av situasjonen. Konstituert sektorleder og økonomisjefen ville heller ikke stå ansvarlig for budsjetter de visste ikke var realistiske. Dermed var rådmannen, STLK og økonomiavdelingen motivert for å jobbe for mer realisme i budsjettet til STLK. Økonomiavdelingen har brukt tid på regnskapstallene for å finne ut hva de består av og hvorfor det hvert år er overskridelser på en del poster. Der det åpenbart har vært feil budsjettering, har det blitt rettet opp slik at budsjettet for 2011 fremstår som mer realistisk i 9 s. 24 i Årsbudsjett 2010, Økonomiplan , Drangedal kommune 10 Delegeringsreglementet, kap 13 Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 11 I samsvar med delegeringsreglementet pkt Telemark kommunerevisjon IKS 7

12 forhold til forventede utgifter. Medarbeiderne som sitter med den faglige kunnskapen på de ulike områdene har blitt involvert i arbeidet. For vei, vann og avløp har økonomiavdelingen hatt direkte kontakt med avdelingsingeniøren på området Sektoren bør ha formell og reell kompetanse Tidligere sektorleder har mastergrad og erfaring fra den type arbeid sektoren driver med fra andre arbeidsgivere. Konstituert sektorleder har mastergrad og lang erfaring fra ulike områder i Drangedal kommune. Han kom fra stilling som samfunnsplanlegger. Avdelingsingeniøren med ansvar for vei, vann og avløp er utdannet på teknisk fagskole Han har lang erfaring og lokalkunnskap som følge av jobb i Drangedal kommune etter å ha hatt dette ansvarsområdet i mange år. Driftsoperatørene innen vann og kloakk har fagbrev innenfor fagfeltet. De ansatte må maskinforvaltningen har fagbrev og/eller lang erfaring. Administrasjonen har utarbeidet en kompetanseutviklingsplan. Sektor for teknikk, landbruk og kultur har ikke bedt om økt kompetanse innenfor vei, vann og avløp i kompetanseutviklingsplanen Sektoren bør ha tid og personell til å gjennomføre arbeidsoppgavene Sektor for teknikk, landbruk og kultur består av sektorleder og 21 ansatte. En avdelingsingeniør har ansvar for vei, vann og avløp. På maskinforvaltningen jobber det en mekaniker og ellers 4 ansatte. I tillegg har sektoren en driftsoperatør for vann og to driftsoperatører for avløp. Tidligere sektorleder opplyser at det har vært lite tid til ledelsesoppgaver. Mye av tiden gikk med til løpende saksbehandling. Sektorleder hadde ikke tid til å utarbeide planer og drive personalarbeid og dette ble rapportert til rådmannen. Det har ikke vært endringer underveis på dette området på tross av omorganiseringen. Konstituert sektorleder er også bevisst dette problemet. Både tidligere og konstituert sektorleder hadde/har planer om dele opp sektoren i mindre enheter/team. Et av målene med det er å flytte en del oppgaver fra sektorleder, slik at sektorleder får frigitt tid til ledelsesoppgaver. Tidligere sektorleder opplyser at det kan være en utfordring at det i denne sammenheng ikke skal tilføres nye ressurser til sektoren, og at alle som jobber der allerede har fulle dager og har vanskelig for å finne tid slik at de kan ta på seg disse oppgavene. Sektoren har en avdelingsingeniør som arbeider med vei, vann og avløp. Han er ansvarlig for gjennomføringen av investeringsprosjektene på området. På drift holder han den daglige kontakten med maskinforvaltningen og koordinerer deres arbeid, og har ansvar for å følge opp driften av vann- og avløpsanleggene. Maskinforvaltningen har vært preget av nedbemanning gjennom flere år. Når noen har gått av med pensjon har det ikke blitt ansatt nye. Av de fire ansatte ved maskinforvaltningen har en ansvar for renhold, avfall, gartnerarbeid om sommeren, håndmåking om vinteren og hjelp til de andre i deres oppdrag. Tre ansatte kjører maskinene. Deres arbeidstid går mye til å grave og kjøre i forbindelse med vann og avløp. De deltar når nye pumper skal kjøres ut og når vanntårnet og ledningsnettet skal spyles, da må de være tre eller fire stykker. De har oppgaven med å skrape veier, lappe hull, feie veiene, klippe kanter og sette brøytestikker. Ellers har de oppdrag for andre enheter i kommunen, som skolene og barnehagene, e-verket, kirkegården. De har også oppgaver for andre private. Det er mange enkeltoppdrag i løpet av et år, for Telemark kommunerevisjon IKS 8

13 eksempel vask av bilene til hjemmetjenesten og grave graver på kirkegården. Maskinforvaltningen skriver timelister som beskriver hva de har gjort og hvem de har utført oppdrag for. De fakturerer for utført arbeid basert på timelistene. De opplever selv at maskinforvaltningen blir flytta rundt og at de lever under en stadig trussel om at avdelingen skal legges ned. For driftsoperatøren på vann styres hverdagen av driften av vannverkene og pumpene, han reparerer når ting stopper opp, tar vannprøver og fører journal. Han skriver en årlig rapport til Folkehelseinstituttet. Av hensyn til beredskapssituasjonen skal én ansatt fra maskinforvaltningen bli vikar for driftsoperatøren på vann. Den tiden han blir vikar på vann, vil det være to ansatte til å kjøre maskiner på maskinforvaltningen. De to driftsoperatørene på avløp styrer hverdagen også selv ut fra hva som må gjøres for å holde avløpssystemet i gang. Det er runder tre ganger i uka til renseanleggene. De er ansvarlig for at 50 kloakkpumper fungerer som de skal og vedlikeholder 26 bygninger. De fleste på maskinforvaltningen/driftsoperatørene og mekanikeren er også med i brannvesenet. 4 Gjennomføringsevne og organisasjonsstruktur 4.1 Revisjonskriterier Denne problemstillingen har følgende revisjonskriterier: Mål og tiltak bør være klare, entydige og ha et avgrenset ambisjonsnivå Organisasjonen bør ha klare hierarkiske strukturer Organisasjonen må ha strukturert kommunikasjon og klare styringslinjer Sektoren bør ha en plan for arbeidsoppgaver som er nødvendige for å gjennomføre vedtaket Ansvaret for utføring av arbeidsoppgavene bør være avklart Sektoren bør ha et system som sikrer at de ulike oppgavene blir utført 4.2 Fakta og funn Klare mål og avgrenset ambisjonsnivå Tidligere praksis på sektoren har vært å ikke legge mye vekt på tekstdelen i budsjettdokumentet. Sektorleder har sett på tekstdelen som en orientering til politikerne om hva sektoren driver med. Sektoren har ikke brukt målene i tekstdelen av budsjettet i det daglige arbeidet. Konstituert sektorleder ser på tekstdelen som en politisk vedtatt plan for hva sektoren skal gjøre gjennom året. I 2008 og 2009 brukes begreper som å heve standarden for kommunale veier, vannforsyning og avløp. I 2010 brukes begrepene høyne innsats og kvalitet for vei. I budsjettdokumentet for 2009 fremgår det at administrasjonen regner med å ferdigstille renseanlegget på Neslandsvatn og vann til Juvassåsen i Renseanlegget er ikke ferdigstilt. Det er mange årsaker til at det ikke er ferdig. Renseanlegget måtte flyttes til en ny tomt. Dagens renseanlegg ligger tett inntil boliger som kan bli utsatt for Telemark kommunerevisjon IKS 9

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706027 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av kommunale veier Forvaltningsrevisjon 26.04.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Generelt om vei og trafikk i Bærum kommune... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Revisjonens forståelse av bestillingen

Detaljer

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1 I N N H O L D Side 0. Sammendrag 2 0.1 Målsetting for prosjektet 2 0.2 Arbeidets omfang og begrensninger. 2 0.3 Revisors vurderinger og konklusjoner.. 2 0.4 Revisors anbefalinger 4 1. Innledning 5 1.0

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer