Omstillingsarbeidet i Meløy STRATEGI- OG og HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstillingsarbeidet i Meløy 2012 2018. STRATEGI- OG og HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 Omstillingsarbeidet i Meløy STRATEGI- OG og HANDLINGSPLAN

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 2. Satsninger vedtatt av kommunestyret 3. Visjon for omstillingsarbeidet 4. Strategier for omstillingsarbeidet 5. Mål 6. Delmål 7. Effektmålene 8. Mulighetsområdene 9. Organisering 10. Mandat og delegasjon 11. Økonomi budsjett 12. Informasjon og kommunikasjonsstrategi 13. Handlingsplan Resultat målinger og rapporter

3 Bakgrunn Omstillingsprosjektet for Meløy Kommune ( ) er igangsatt med bakgrunn i dagens situasjon i kommunen: Utviklingen i Glomfjord fra sommeren 2011 nedlegging av industri m/konsekvenser Behov for å erstatte arbeidsplasser = enda tyngre satsing på næringsutvikling Meløy kommune vedtar å ta tak i saken sammen med MNU Vedtak om å arbeide bredere mht. hvilke næringer å satse på Initiativ for styrket samarbeid med fylke/stat

4 VISJON FOR OMSTILLINGSARBEIDET Utvikle Meløy kommune som et kraftsenter for næringsutvikling i Saltenregionen og i Nord-Norge Gjenoppbygge antall sysselsatte og innbyggertallet i kommunen på 2010-nivå innen 2018 Deretter øke både antall sysselsatte og innbyggertallet i kommunen frem mot 2025

5 STRATEGIER FOR OMSTILLINGSARBEIDET Sikre flere bein å stå på næringsmessig, men samtidig fokusere på Meløys komparative fordeler innenfor; industrien og olje og gass Utnytte og utvikle næringspotensialet i regionen innenfor; fiske, marin sektor, landbruk, tjenesteytende- og opplevelses næringene og offentlige arbeidsplasser Utvikle en egen bolyst-følelse for Meløy gjennom satsing på; kvinner og ungdom natur, fritid, opplevelser og kultur tilrettelegge for boligutvikling og -bygging sentrumsutbygging

6 MÅL Sikre et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden, der bredden i næringsgrunnlaget utnyttes og videreutvikles på næringslivets premisser(bolyst, arbeidsplasser, fremtidshåp)

7 Delmål BEST PÅ OMSTILLING «Bli opplevd som den beste omstillingskommunen i Norge i løpet av 2015»

8 Hva betyr å være best på omstilling? Bli et forbilde, «Look to Meløy» Skape bolyst, beholde et positivt omdømme Evne å yte innflytelse, påvirke retning Skape arbeidsplasser Internasjonalt fokus Globalt marked, skape arbeidsplasser/hente arbeidskraft Bruke det vi er best til Være innovativ ved bruk av omstillingsmidler Øke kompetansen i kommunen Arbeide på næringslivets premisser, levedyktig og kommersielt Skape, fremfor å rydde Dristig og fandenivoldsk Ydmyk imøtekommende Involverende og inkluderende prosess, skape eierskap Stole på oss selv, skape selv Komplementære kunnskap og egenskaper

9 EFFEKT MÅL 1 Etablere 60 arbeidsplasser i 2012 Etablere 200 arbeidsplasser i 2013 Etablere 900 arbeidsplasser i omstillingsperioden Etablere 1500 arbeidsplasser innen utgangen av Inngang Industri Opplevelses næringen Olje/gass Leverandørutvikling Primær Privat tjeneste Havbruk/marin Offentlig

10 Arbeids plasser: EFFEKT MÅL 1 SPESIFISERT Industri Opplevelses næringen Olje/ Gass Leverandør utvikling Primær Privat tjeneste Havbruk/ fiske Offentlig (180) 1 (2) 5 (5) 5 (10) 30 (50) 15 (16) 5 (10) (450) 50 (52) 80 (85) 70 (80) 15 (15) 30 (80) 50 (66) 100 (110) (660) 50 (102) 20 (105) 30 (110) 5 (20) 100 (80) 100 (166) 120 (230)

11 Målene skal nås gjennom utvikling og ekspansjon i næringene: Industri inklusive solindustri Havbruk- og fiskerisektoren Privat tjenesteytende- og service næringer Primærnæringene Turisme/reiseliv Leverandørindustrien Olje- og gassektoren Offentlige arbeidsplasser

12 Målene skal nås ved å ha: Ambisjon om å: Ivareta et regionalt internasjonalt og globalt perspektiv: Meløy i verden, Meløy i regionen Utnytte kommunens naturgitte fortrinn Heve kompetansenivået i kommunen (studiepoeng) Omsette kommunens industrikompetanse for bruk i flere næringer At omstillingen oppleves som en kompetent, dristig og ydmyk prosessen Forutsetninger om å: Evne å utnytte og utvikle kompetanse (kunnskap/egenskaper) i hele omstillingskjeden Skape eierskap i omstillingsapparatet som helhet, og blant innbyggerne Kontinuerlig utvikle kompetanse i egen organisasjon, i omstillingsapparatet som helhet, og blant innbyggerne

13 Mulighetsområdet i forhold til industri og leverandør utvikling Prosjekt I forbindelse med omstillingspakken og arbeidet med omstillingen i Meløy har Meløy kommune som mål å få etablert minst 450 industriarbeidsplasser samt 80 arbeidsplasser ved leverandørutvikling innen Meløy kommune har tradisjon for industri med tyngdepunkt i Glomfjord Industripark. Leverandørindustrien har et godt utgangspunkt etter å ha servet industrien i Glomfjord med tjenester. Mulighetsområdet Glomfjord industripark har en godt utbygd infrastruktur og internasjonalt sett rimelig energi og billig kjølevann. De er bygd opp betydelig kompetanse på metallurgiske prosesser, krystallinsk silisium til solindustrien spesielt, maskinering og moderne stykkproduksjon med Lean produksjon som forbedringsverktøy. I forbindelse med denne produksjonen og utviklings-/utvidelsesprosjekter har leverandørindustrien bygd opp kunnskaper om nye materialer, design/konstruksjon, serieproduksjon av deler og effektivt vedlikehold. Utnyttelse av kompetansen fra solosatsingen i Glomfjord i kombinasjon med mineralsatsingen som er under oppbygging i Norge gir spennende muligheter som bygger videre på kompetansen i industrien i kommunen. På leverandørsiden har flere startet prosessen med å få en fot innenfor som leverandører/underleverandører til oljeindustrien. Det skal derfor jobbes videre med utvikling av leverandørindustrien. Ansvarlig Meløy Næringsutvikling Utførende Finn Nordmo og Øyvind Jenssen, MNU Framdrift Er igangsatt og vil pågå i hele omstillingsperioden.

14 Mulighetsområdet i forhold til industri og leverandør utvikling Prosjekt I forbindelse med omstillingspakken og arbeidet med omstillingen i Meløy har Meløy kommune som mål å få etablert minst 450 arbeidsplasser innenfor området industri innen Et av del-prosjektene er utvikling av produkter basert på mineralet kvarts. I Glomfjord Industripark er det bygd opp kompetanse på kvarts og kvartsprodukter. Gjennom bedriften Scan Crucible er det tilført kunnskap og teknologi fra Kina, Japan og Korea. Et av del-prosjektene er produksjon av magnesium metall basert på mineralet dolomitt. I Glomfjord Industripark er det godt utbygd infrastruktur for etablering av et smelteverk Mulighetsområdet Det foreligger planer om å etablere en kvartspulverfabrikk i lokalene til den nedlagte fabrikken til Scan Crucible. Det åpner for muligheten til også å bygge opp et FOU-anlegg basert på utstyret til Scan Crucible for testing av kvartspulver i Glomfjord. Potensialet er 35 ansatte i kvartspulverfabrikken og FOU-anlegget. Videre så arbeides det med ideen om produksjon av såkalt syntetisk kvarts og aerogel, begge er kvartsprodukter. Basert på mineralet dolomitt fra Granåsen i Mosjøen, ledige lokaler i Glomfjord, rimelig energi og allerede utbygd infrastruktur jobbes det med å etablere et smelteverk for produksjon av magnesium metall. Magnesium er det viktigste metallet for aluminiumslegeringer. Både Alcoa og Hydro er store forbrukere av magnesium. Potensialet er 40 arbeidsplasser i Glomfjord og i forbindelse med gruvedriften i dolomittbruddet Ansvarlig Meløy Næringsutvikling Utførende Finn Nordmo og Øyvind Jenssen Framdrift Igangsettes sommeren 2012 avsluttes høsten 2017

15 Mulighetsområdet i forhold til opplevelses og tjenesteytende næringer Prosjekt I forbindelse med omstillingspakken og arbeidet med omstillingen i Meløy har Meløy kommune som mål å få etablert minst 132 arbeidsplasser innenfor området opplevelses- og tjenesteytende næringer innen Utvikling av Ørnes som regionens handlesenter ved oppbygging av et større «shopping-bygg» Utvikle Meløys fortrinn når det gjelder «fiske- og attraksjonsturisme» Utvikle Svartisen som en framtidig «turistmagnet» for Nord-Norge Utvikle spennende og attraktiv produktpakker Bidra til etablering og utvikling av nettverk Bidra til kompetanseheving i næringene Mulighetsområdet Meløy har et naturlig potensiale for utvikling innenfor disse næringene i og med at man er et regionssenter for handel og har Svartisen og kysten i sin umiddelbare nærhet Ansvarlig Meløy Næringsutvikling, Meløy kommune sammen med næringene Utførende Espen Maruhn, Randi Tinnan og Stine Estensen Framdrift Igangsettes høsten 2012 avsluttes våren 2018

16 Mulighetsområdet i forhold til olje og gass Prosjekt 1. I forbindelse med omstillingspakken og arbeidet med omstillingen i Meløy har Meløy kommune som mål å få etablert minst 80 arbeidsplasser innenfor området olje og gass /offshoretjenester innen Meløy kommune har allerede bedrifter som leverer servicetjenester til offshore-industrien. Utbygging av Aasta Hansteen feltet medfører stort behov for leverandører av ulike tjenester. Videre så skal plattformen når den kommer i drift bemannes. Dette gjelder også framtidige felt som Nordland Arbeide for ilandføring av gass til Meløy og regionen slik at den kan gi industrielle og kommersielle muligheter for industri i regionen. Mulighetsområdet I forbindelse med bygging av Aasta Hansteen og kommende plattformen og rørledninger legges det opp til stor andel ringvirkninger for Nord Norske bedrifter. I Meløy er det allerede bedrifter som er kvalifisert som leverandører, og som har vekstpotensial. Videre så kommer det økende behov for marine tjenester, og i løpet av 2014 skal det ansettes driftsbemanning på plattformen. Meløy Bedrift Service (Opplæringskontoret) i samarbeid med Meløy VGS har i flere år gjennom lærlingeordningen fått frem prosessoperatører som oljeindustrien har ansatt. Ansvarlig Meløy Næringsutvikling Utførende Finn Nordmo Framdrift Igangsettes våren 2012 avsluttes våren 2018

17 Mulighetsområdet i forhold til havbruk, fiske og landbruk Prosjekt 1. Arbeide med muligheten for å få etablert en smoltproduksjon på eksisterende og nye arter i Meløy i forhold til økt etterspørsel for smolt i regionen. 2. Etablere en finansieringsordning for fiskere som skal ha som formål å motivere og rekruttere for nyetableringer i næringen. Finansieringsordning skal også bidra til få kjøpt kvote slik at grunnlaget for næringen trygges. 3. Grønnomsorg i forbindelse med landbruket. Kortreiset mat. «Åpne» gården for besøks- og opplevelsesnæringen. Mulighetsområdet Med de mulighetene som ligger innenfor havbruk, fiske og landbruk ser en et potensiale til etableringen av rundt 80 nye arbeidsplasser i disse næringene. Særlig innenfor tradisjonelt fiske ser en muligheter med de ressurser som er i havet og også oppdrettes virksomhet av laks som bidrar til en mer helseframbringende kosthold. Ansvarlig Espen Maruhn, Randi Tinnan og Stine Estensen, MNU Utførende Meløy Næringsutvikling AS Framdrift Igangsettes høsten 2012 og ferdigstilles våren 2018

18 Mulighetsområdet i forhold til næringsutvikling Prosjekt Høyteknologisk senter Etablering av et EK-fond Informasjonsarbeid og markedsføring Tilrettelegging for etablering og entreprenørskap Industrielt teknologi, innovasjons- og utviklingssenter Arbeide for å bedre bolysten og bokvaliteten i Meløy kommune SOS Etablereropplæring og veiledning med særlig forbehold kvinner og ungdom Mulighetsområdet Med bakgrunn i at Meløy de siste år har vært blant de beste kommuner i Norge når det gjelder næringsutvikling og bedriftsetablering, er målet å bli den beste omstillingskommunen i Norge innen Ansvarlig Meløy kommune og Meløy Næringsutvikling Utførende Meløy Næringsutvikling sammen med andre Framdrift Gjennomføre innen omstillingsperiodens utgang

19 Mulighetsområdet i forhold til kompetanse Prosjekt P 300 Trainee-ordningen 3-årig Høyskoleutdanning Forkurs til ingeniørutdanningen Kurs og opplæring, voksenopplæring Bedriftstilpasset opplæring og kurs i forbindelse med bedriftsetablering og kompetanseheving av eksisterende og nye arbeidsplasser og bedrifter Mulighetsområdet Man har erfaring og kompetanse på å gjennomføre slike tiltak. Dessuten har man en videregående skole som har internasjonal utdanningserfaring og kort vei til universitet og høyskole. Ansvarlig Meløy kommune og Meløy Næringsutvikling Utførende Aktuelle leverandører av kompetanse, kurs og opplæring. Et samarbeid mellom flere parter deri blant UiN, Høyskolen i Narvik og videregående skole Framdrift Gjennomføres i perioden

20 Mulighetsområdet i forhold til offentlige arbeidsplasser Prosjekt I forbindelse med omstillingspakken og arbeidet med omstillingen i Meløy har Meløy kommune som mål å få etablert minst 100 statlige arbeidsplasser inn Meløy kommune har behov for å erstatte og/eller etablere 1000 nye arbeidsplasser innenfor helse og omsorg de neste 5 år. Mulighetsområdet Ut fra Meløy kommunes komparative fortrinn innenfor Fornybar energi og egne behov for ny rekruttering er man nødt til å dekke etterspørselen innenfor helse og omsorg sektoren. Ansvarlig Meløy kommune Utførende Meløy kommune i samarbeid med Meløy Næringsutvikling Framdrift Igangsettes våren 2012 avsluttes høsten 2017

21 Satsingsområder vedtatt av kommunestyret Praktiske satsingsområdet for gjennomføringen av arbeidet Industri/ Leverandørutvikling Opplevelses /Tjenesteyt ende næringer Olje/gass Havbruk/ Fiske og Landbruk Off. arbeidsplasser

22 Organiseringen av arbeidet og ansvaret vedtatt av kommunestyret MNU(prosjektledelse) A D M Omstillingsstyre (styringsgruppe) Formannskapet(holdes informert) PO LI TI KK Meløy kommune (kommunestyret prosjekteiere, rapp. 2 ganger årlig)

23 Økonomi - budsjett Tekst (tall i millioner) Sum Kompetanseheving 9,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 Etablering av nye virksomheter 24,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 Utvikling av eksiterende virksomheter 14,0 3,5 3,5 3,0 1,0 1,0 2,0 Nettverksbygging 9,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 Administrasjon av omstillingsarbeidet 20,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 Mobiliseringsarbeid/tiltaksarbeid 24,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 Sum omstillingsbudsjett 100,0 21,5 21,5 21,0 12,0 12,0 12,0 Offentlige omstillingsmidler 75,0 16,0 16,0 16,0 9,0 9,0 9,0 Meløy kommune 25,0 5,5 5,5 5,0 3,0 3,0 3,0 Finansiering av omstillingsbudsjett 100,0 21,5 21,5 21,0 12,0 12,0 12,0

24 Målsetting: Handling: Tidspunkt: Ansvarlig: Økonomi (mill. NOK) Industri/ Leverandørutvikling Initiert 17 ulike prosjekt innenfor dette feltet Det skal etableres en ressursgruppe I omstillingsperioden Øyvind Jenssen Finn Nordmo 22,2 Opplevelses-/ Tjenesteytende næringer Initiert 27 ulike prosjekt innenfor dette feltet Det skal etableres en ressursgruppe Espen Maruhn Randi Tinnan Stine Estensen 2,1 Olje/gass Initiert 2 ulike prosjekt innenfor dette feltet Det skal etableres en ressursgruppe Finn Nordmo 1,7 Havbruk/Fiske og Landbruk Initiert 11 ulike prosjekt innenfor dette feltet Det skal etableres en ressursgruppe Espen Maruhn Tor-Arne Gransjøen 10,6 Off. arbeids-plasser Initiert 1 ulike prosjekt innenfor dette feltet, etablering av 100 off. arbeidsplasser i Meløy Lothar Maruhn Stine Estensen 2,0 Kompetanse Initiert 4 ulike prosjekt innenfor dette feltet. Etableringen av et teknologi- /innovasjonssenter Espen Maruhn 10,0 Næringsutvikling Initiert 15 ulike prosjekt innenfor dette feltet, deri blant drift av omstillingen Lothar Maruhn Espen Maruhn 25,0

25 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI En omstillingssituasjon skaper usikkerhet og utrygghet hos mange av dem som er direkte og indirekte berørt, og informasjonsbehovet vil være stort. Omstillingen i Meløy berører ikke bare en enkelt sektor eller bygd, men et helt samfunn. Det er derfor viktig med en åpen prosess i omstillingsarbeidet og et betydelig fokus på informasjon/kommunikasjon rettet mot innbyggere, næringsliv og andre interessenter. Per i dag er dette behovet blitt dekket av oppslag i presse, media og på andre måter. For Meløy Næringsutviklings del så har man i tillegg gitt ut informasjon gjennom Entreprenuern, Industrifolk, opprettet egen side på Facebook og LinkedId. Både Meløy kommune og Meløy Næringsutvikling har også egne hjemmesiden der man jevnlig har lagt ut informasjon om omstillingen i Meløy samt at det har vært avholdt folkemøter og næringslivsmøter. Prosjektgruppen for omstilling i Meløy utarbeidet en kommunikasjonsplan for arbeidet fram til Stortingets behandling av omstillingssøknaden i juni Når det nye styret kommer på plass bør det utarbeides en ny kommunikasjonsplan som sier noe om målgruppe, kommunikasjonsutfordringer, mål, kommunikasjonskanaler og tiltak.

26 Aktivitet: 2012 Handlingsplan 2012 Handling: Mål: Ansvarlig: Økonomi (K NOK) Arb. plasser Industri/ Leverandørutvikling Etablere nye industrivirksomheter Utnytte Meløys industrielle fortrinn til å skape nye industriarbeidsplasser FN/ØJ/LM Opplevelses-/ Tjenesteytend e næringer Forprosjekt for satsing på reiseliv samt skape bolyst til Meløy Etablere flere arbeidsplasser og skape bolyst EM/RT/SE Olje/gass Samarbeid med Team Bodø og Salten Regionråd Ilandføring av gass og andre oljeaktiviteter FN/LM 500 Havbruk/ Fiskeri Finansiering av fiskebåter og av kvoter. Forprosjekt for nye arter og oppbygging av smoltproduksjon Rekruttering og sikre fiskemottak i Meløy. Utnytte Meløys komparative fordeler som vann, kraft og kompetanse LM/ØJ/EM Offentlige arbeidsplasser Politisk arbeid mot dept Etablere off. arb. Innen 2018 LM/MK Kompetanse Beholde ingeniør og fagarbeider kompetansen i Meløy lengst mulig Etablere flere kompetansearbeidsplass er ØJ/LM/SE Næringsutvikling Bolyst, drift av omstillingen, skape oppmerksomhet og SMB satsing Flere etablerer og arbeidsplasser og skape holdning til omstillingsprosessen LM/EM/SE/RT

27 Budsjett 2012 Hovedbok MNU AS Periode Konto Navn Budsjett 2012 ADMIN MTK OMSTILLING Avd 1 Avd 2 Avd 4 Driftsinntekter Salgsinntekt ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Sum Driftsinntekter ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Driftskostnader Varekostnad , , , ,00 Lønnskostnad , , , ,00 Avskr. varige driftsmidl./immatriel Annen driftskostnad , , , ,00 Sum Driftskostnader , , , ,00 Sum Driftsresultat , , ,00 (25 200,00) Finansinntekter Annen renteinntekt ( ,00) ( ,00) - Annen finansinntekt ( ,00) ( ,00) - Sum Finansinntekter ( ,00) ( ,00) - - Sum Finanskostnader Sum Finansresultat ( ,00) ( ,00) - - Ordinært resultat før skattekostnad ( ,00) ( ,00) ,00 (25 200,00) Ordinært resultat ( ,00) ( ,00) ,00 (25 200,00) Meløy Næringsutvikling AS

28 Resultat i forhold til de oppsatte målene Arb. Lev. Havbruk/ Privat Industri Reiseliv Olje/ Gass Primær Plasser: utvikling tjeneste fiske Offentlig Sum 2012 mål Resultat mål Resultat mål Resultat mål Resultat 0 MÅL RESULTAT

29 Resultat i forhold til de initierte prosjektene Målsetting: Handling: Prosjekt resultater Ansvarlig: Økonomi (mill. NOK) Industri/ Leverandør- utvikling Initiert 17 ulike prosjekt innenfor dette feltet. Øyvind Jenssen Finn Nordmo 22,2 Opplevelses-/ Tjensteytende næringer Initiert 27 ulike prosjekt innenfor dette feltet Espen Maruhn Randi Tinnan Stine Estensen 2,1 Olje/gass Initiert 2 ulike prosjekt innenfor dette feltet. Finn Nordmo 1,7 Havbruk/Fiske og Landbruk Initiert 11 ulike prosjekt innenfor dette feltet. Espen Maruhn Tor- Arne Gransjøen 10,6 Off. arbeids-plasser Initiert 1 ulike prosjekt innenfor dette feltet, etablering av 100 off. arbeidsplasser i Meløy. Lothar Maruhn Stine Estensen 2 Kompetanse Initiert 4 ulike prosjekt innenfor dette feltet. Etableringen av et teknologi-/innovasjonssenter Espen Maruhn 10 Næringsutvikling Initiert 15 ulike prosjekt innenfor dette feltet, deri blant drift av omstillingen Lothar Maruhn Espen Maruhn 25

30 Regnskap i forhold til omstilligsbudsjettet Tekst (tall i tusen) 2012 Regnskap 2013 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Regskap 2016 Regskap 2017 Regnskap Kompetanseheving Etablering av nye virksomheter Utvikling av eksiterende virksomheter Nettverksbygging Administrasjon av omstillingsarbeidet Mobiliseringsarbeid/tiltaksarbeid Sum omstillingsbudsjett Offentlige omstillingsmidler Meløy Næringsutvikling AS Meløy kommune Finansiering av omstillingsbudsjett

31 Rapportering for EK-fondet EK-fondets eierskap AS-kapital EKF-andel i kroner EKF - i % Antall eiere Utgang for EKF Sum

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen INFORMASJON INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE OMSTILLING I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen w HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Den store nedturen I mars 2012 besluttet REC at all produksjon

Detaljer

Rapport. Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018. Lothar Maruhn 10.02.2013

Rapport. Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018. Lothar Maruhn 10.02.2013 Rapport Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018 Lothar Maruhn 10.02.2013 Dokumentet er en oppsummering og oppdatering av omstillingen i Meløy kommune for 2012 vedtatt i Meløy kommunestyret

Detaljer

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Hvor er vi i Norge. Hvor er vi i Europe. VISJON BEST PÅ

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 03/2012

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 03/2012 Dessuten møtte : Prosjektleder Lothar Maruhn Tid : 29. august 2012 kl 10.00 15.30 Sted : Schalthuset, Glomfjord Industripark Protokoll fra forrige møte : Det forelå 2 protokoll til behandling Protokoll

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 25.06.2014 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet: Forfall: Per Swensen, styreleder Kristine Haukalid, nestleder Liv Toril

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status per 2015...

Detaljer

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 06/2013

Protokoll fra møte i Omstillingsstyret i Meløy kommune 06/2013 Tilstede styret: Per Swensen, Meløy kommune(leder) Liv Torill Pettersen, Meløy Næringsforum Tor-Arne Gransjøen, Sundsfjord Smolt AS Kristine Haukalid, Yara Norge AS Rolf B. Nilsen, LO Tilstede samarbeidspart/observatør:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Schalthuset, Glomfjord Møtedato: 11.02.2015 Tid: 09:00-13:30 Til stede på møtet: Forfall: Per Swensen, styreleder Kristine Haukalid, nestleder

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan SPIRE 4 Handlingsplan 2016 10. mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan Framdrift Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE Revidert omstillingsplan SPIRE vedtatt nov. 2015: Nye måltall for SPIRE

Detaljer

1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2015 1. Innledning Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Schalthuset, Glomfjord Møtedato: 25.05.2016 Tid: 09:00-14:30 Til stede på møtet: Forfall: Fra adm. (evt. andre): Merknader: Sigurd Stormo, styreleder

Detaljer

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010 Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE Strategi og handlingsplan for 2010 2010 Bakgrunn... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 5 2010 Det store investeringsåret... 5 Strategi... 6 Administrasjon... 6 Stedsutvikling...

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Næringsutvikling i motgang og medgang

Næringsutvikling i motgang og medgang .... Næringsutvikling i motgang og medgang Dialogmøte, Naustdal, 27. april 2016 Grenland Norges sterkeste prosessindustrimiljø Omsetning: Ca. 25 mrd. NOK/år Eksportandel: Over 80 % Ca. 3.300 industriarbeidsplasser

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2013 Meråker, april 2013 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og hytteturisme... 5 2.3 Helse og rehabilitering...

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Omstilling - Lierne kommune. Handlingsplan Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft

Omstilling - Lierne kommune. Handlingsplan Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft Omstilling - Lierne kommune Handlingsplan Behandlet av styret i Lierne Utvikling AS: 3. februar Vedtatt av kommunestyret: 16. februar - Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016

SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016 SAMSPILL SKAPER VEKST! Erfaringsdeling på Gardemoen Tone Jakobsen, 7. april 2016 NÆRINGSSTRUKTUR PÅ HELGELAND Industri, vannkraft, sjømat, olje/gass, mineraler, reiseliv og store offentlige virksomheter

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Faksimile: informasjonsavisa KraftTak, utgitt av Meløy Utvikling KF. Årsmelding

Faksimile: informasjonsavisa KraftTak, utgitt av Meløy Utvikling KF. Årsmelding Faksimile: informasjonsavisa KraftTak, utgitt av Meløy Utvikling KF Årsmelding Omstilling i Meløy 2013 1 1. Innledning... 3 2. Utfordringer, mål og resultat... 3 2.1 Utfordringer... 3 2.2 Overordnede mål

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Industriutvikling for fremtiden. Karsten Nestvold Direktør Innovasjon Norge Nordland

Industriutvikling for fremtiden. Karsten Nestvold Direktør Innovasjon Norge Nordland Industriutvikling for fremtiden Karsten Nestvold Direktør Innovasjon Norge Nordland Bred definisjon på innovasjon Innovasjon = å skape ny verdi Innovare (lat.) = å fornye Innovasjon er en ny vare, tjeneste,

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 1 1 MULIGHETSSTUDIE 2010 Økt bruk av naturgass i Nordland 2 Synliggjorde stort verdiskapingspotensial

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF. Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00

MØTEPROTOKOLL. Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF. Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00 MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Rådhuset, Ørnes Møtedato: 08.04.2015 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet: Forfall: Per Swensen, styreleder Kristine Haukalid, nestleder Liv Toril

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL rrh RHS OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Schalthuset, Glomfjord Møtedato: 28.10.2013 Tid: 09:00-12:30 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 22/13 13/89 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Det er definert følgende formål (effektmål) for omstillingsprogrammets arbeid med grønn vekst: FORMÅL (effektmål)

Det er definert følgende formål (effektmål) for omstillingsprogrammets arbeid med grønn vekst: FORMÅL (effektmål) Omstillingsstyret vedtok i sak 35/2015 å følge opp «Drømmeløftet i Hurum». Som del av vedtaket ba omstillingsstyret om at det utarbeides et strategidokument for videre arbeid med «grønn vekst 1». Dette

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL rrh RHS OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Omstillingsstyre Meløy Utvikling KF Møtested: Schalthuset, Glomfjord Møtedato: 05.03.2014 Tid: 09:00-13:30 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 9/14 14/20 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Velkommen til frokostmøte

Velkommen til frokostmøte Velkommen til frokostmøte Fredag 4. november 2011 Strategi & Forankr. Gjennomføringsfasen Avsl. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Resultat strategi- og forankringsfasen Strategiplan for omstillingsperioden

Detaljer

Trender i befolknings og næringsutvikling

Trender i befolknings og næringsutvikling Trender i befolknings og næringsutvikling Terje Stabæk, ass. næringssjef Scenariekonferanse 22.03.2012 Foto: Thor-Wiggo Skille Befolkningsutvikling Nordland 1990-2021 SUM Nordland 242000 241000 240000

Detaljer

Kriterier for utvikling av et sterkt lokalt næringsliv Trond Williksen. Your Aquaculture Technology and Service Partner

Kriterier for utvikling av et sterkt lokalt næringsliv Trond Williksen. Your Aquaculture Technology and Service Partner Kriterier for utvikling av et sterkt lokalt næringsliv Trond Williksen AKVA group Teknologi- og service partner til havbruksnæringen Cage based farming Technology AKVA group in brief Velkjent selskap og

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Campuser Mo i Rana Stokmarknes Tromsø Helgeland. Sum 6038 i utdanningsløp Bachelor, Master, Erfaringsbasert MBA Det

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Sekretariatet RFFNord: Steffen Ahlquist, Kåre Ottem og Mikal Lanes Regionale forskningsfond Utlysninger og viktige dokumenter Se nettside http://www.regionaleforskningsfond.no/

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2016-2020 INNHOLD 1 VISJON... 4 2 FORRETNINGSIDE:... 4 3 HOVEDMÅL:... 4 4 FUTURUMS AKTIVITET... 4 5 FUTURUMS EIERE... 5 6 FUTURUMS OMDØMME... 5 7 FUTURUMS MÅLING... 5 8 FUTURUMS

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013 Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal Rørvik 1.10.2013 Gratulerer med opprykk for en inspirasjon! De fleste respondentene er eiere og ansatte/ledere i privat sektor 10 9 8 7 1 0,525 0,4 0,05 0,025

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

uppenerfaringer og innspill fra Interregprosjektet Åge Mariussen Botnia-Atlantica Institute 1

uppenerfaringer og innspill fra Interregprosjektet Åge Mariussen Botnia-Atlantica Institute 1 uppenerfaringer og innspill fra Interregprosjektet LUBAT Åge Mariussen Botnia-Atlantica Institute 1 www.ba-institute.fi Denne krisen er for god til at vi kan kaste den bort (fritt etter Gro Harlem Brundtland)

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer