Omstillingsarbeidet i Meløy STRATEGI- OG og HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstillingsarbeidet i Meløy 2012 2018. STRATEGI- OG og HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 Omstillingsarbeidet i Meløy STRATEGI- OG og HANDLINGSPLAN

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 2. Satsninger vedtatt av kommunestyret 3. Visjon for omstillingsarbeidet 4. Strategier for omstillingsarbeidet 5. Mål 6. Delmål 7. Effektmålene 8. Mulighetsområdene 9. Organisering 10. Mandat og delegasjon 11. Økonomi budsjett 12. Informasjon og kommunikasjonsstrategi 13. Handlingsplan Resultat målinger og rapporter

3 Bakgrunn Omstillingsprosjektet for Meløy Kommune ( ) er igangsatt med bakgrunn i dagens situasjon i kommunen: Utviklingen i Glomfjord fra sommeren 2011 nedlegging av industri m/konsekvenser Behov for å erstatte arbeidsplasser = enda tyngre satsing på næringsutvikling Meløy kommune vedtar å ta tak i saken sammen med MNU Vedtak om å arbeide bredere mht. hvilke næringer å satse på Initiativ for styrket samarbeid med fylke/stat

4 VISJON FOR OMSTILLINGSARBEIDET Utvikle Meløy kommune som et kraftsenter for næringsutvikling i Saltenregionen og i Nord-Norge Gjenoppbygge antall sysselsatte og innbyggertallet i kommunen på 2010-nivå innen 2018 Deretter øke både antall sysselsatte og innbyggertallet i kommunen frem mot 2025

5 STRATEGIER FOR OMSTILLINGSARBEIDET Sikre flere bein å stå på næringsmessig, men samtidig fokusere på Meløys komparative fordeler innenfor; industrien og olje og gass Utnytte og utvikle næringspotensialet i regionen innenfor; fiske, marin sektor, landbruk, tjenesteytende- og opplevelses næringene og offentlige arbeidsplasser Utvikle en egen bolyst-følelse for Meløy gjennom satsing på; kvinner og ungdom natur, fritid, opplevelser og kultur tilrettelegge for boligutvikling og -bygging sentrumsutbygging

6 MÅL Sikre et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden, der bredden i næringsgrunnlaget utnyttes og videreutvikles på næringslivets premisser(bolyst, arbeidsplasser, fremtidshåp)

7 Delmål BEST PÅ OMSTILLING «Bli opplevd som den beste omstillingskommunen i Norge i løpet av 2015»

8 Hva betyr å være best på omstilling? Bli et forbilde, «Look to Meløy» Skape bolyst, beholde et positivt omdømme Evne å yte innflytelse, påvirke retning Skape arbeidsplasser Internasjonalt fokus Globalt marked, skape arbeidsplasser/hente arbeidskraft Bruke det vi er best til Være innovativ ved bruk av omstillingsmidler Øke kompetansen i kommunen Arbeide på næringslivets premisser, levedyktig og kommersielt Skape, fremfor å rydde Dristig og fandenivoldsk Ydmyk imøtekommende Involverende og inkluderende prosess, skape eierskap Stole på oss selv, skape selv Komplementære kunnskap og egenskaper

9 EFFEKT MÅL 1 Etablere 60 arbeidsplasser i 2012 Etablere 200 arbeidsplasser i 2013 Etablere 900 arbeidsplasser i omstillingsperioden Etablere 1500 arbeidsplasser innen utgangen av Inngang Industri Opplevelses næringen Olje/gass Leverandørutvikling Primær Privat tjeneste Havbruk/marin Offentlig

10 Arbeids plasser: EFFEKT MÅL 1 SPESIFISERT Industri Opplevelses næringen Olje/ Gass Leverandør utvikling Primær Privat tjeneste Havbruk/ fiske Offentlig (180) 1 (2) 5 (5) 5 (10) 30 (50) 15 (16) 5 (10) (450) 50 (52) 80 (85) 70 (80) 15 (15) 30 (80) 50 (66) 100 (110) (660) 50 (102) 20 (105) 30 (110) 5 (20) 100 (80) 100 (166) 120 (230)

11 Målene skal nås gjennom utvikling og ekspansjon i næringene: Industri inklusive solindustri Havbruk- og fiskerisektoren Privat tjenesteytende- og service næringer Primærnæringene Turisme/reiseliv Leverandørindustrien Olje- og gassektoren Offentlige arbeidsplasser

12 Målene skal nås ved å ha: Ambisjon om å: Ivareta et regionalt internasjonalt og globalt perspektiv: Meløy i verden, Meløy i regionen Utnytte kommunens naturgitte fortrinn Heve kompetansenivået i kommunen (studiepoeng) Omsette kommunens industrikompetanse for bruk i flere næringer At omstillingen oppleves som en kompetent, dristig og ydmyk prosessen Forutsetninger om å: Evne å utnytte og utvikle kompetanse (kunnskap/egenskaper) i hele omstillingskjeden Skape eierskap i omstillingsapparatet som helhet, og blant innbyggerne Kontinuerlig utvikle kompetanse i egen organisasjon, i omstillingsapparatet som helhet, og blant innbyggerne

13 Mulighetsområdet i forhold til industri og leverandør utvikling Prosjekt I forbindelse med omstillingspakken og arbeidet med omstillingen i Meløy har Meløy kommune som mål å få etablert minst 450 industriarbeidsplasser samt 80 arbeidsplasser ved leverandørutvikling innen Meløy kommune har tradisjon for industri med tyngdepunkt i Glomfjord Industripark. Leverandørindustrien har et godt utgangspunkt etter å ha servet industrien i Glomfjord med tjenester. Mulighetsområdet Glomfjord industripark har en godt utbygd infrastruktur og internasjonalt sett rimelig energi og billig kjølevann. De er bygd opp betydelig kompetanse på metallurgiske prosesser, krystallinsk silisium til solindustrien spesielt, maskinering og moderne stykkproduksjon med Lean produksjon som forbedringsverktøy. I forbindelse med denne produksjonen og utviklings-/utvidelsesprosjekter har leverandørindustrien bygd opp kunnskaper om nye materialer, design/konstruksjon, serieproduksjon av deler og effektivt vedlikehold. Utnyttelse av kompetansen fra solosatsingen i Glomfjord i kombinasjon med mineralsatsingen som er under oppbygging i Norge gir spennende muligheter som bygger videre på kompetansen i industrien i kommunen. På leverandørsiden har flere startet prosessen med å få en fot innenfor som leverandører/underleverandører til oljeindustrien. Det skal derfor jobbes videre med utvikling av leverandørindustrien. Ansvarlig Meløy Næringsutvikling Utførende Finn Nordmo og Øyvind Jenssen, MNU Framdrift Er igangsatt og vil pågå i hele omstillingsperioden.

14 Mulighetsområdet i forhold til industri og leverandør utvikling Prosjekt I forbindelse med omstillingspakken og arbeidet med omstillingen i Meløy har Meløy kommune som mål å få etablert minst 450 arbeidsplasser innenfor området industri innen Et av del-prosjektene er utvikling av produkter basert på mineralet kvarts. I Glomfjord Industripark er det bygd opp kompetanse på kvarts og kvartsprodukter. Gjennom bedriften Scan Crucible er det tilført kunnskap og teknologi fra Kina, Japan og Korea. Et av del-prosjektene er produksjon av magnesium metall basert på mineralet dolomitt. I Glomfjord Industripark er det godt utbygd infrastruktur for etablering av et smelteverk Mulighetsområdet Det foreligger planer om å etablere en kvartspulverfabrikk i lokalene til den nedlagte fabrikken til Scan Crucible. Det åpner for muligheten til også å bygge opp et FOU-anlegg basert på utstyret til Scan Crucible for testing av kvartspulver i Glomfjord. Potensialet er 35 ansatte i kvartspulverfabrikken og FOU-anlegget. Videre så arbeides det med ideen om produksjon av såkalt syntetisk kvarts og aerogel, begge er kvartsprodukter. Basert på mineralet dolomitt fra Granåsen i Mosjøen, ledige lokaler i Glomfjord, rimelig energi og allerede utbygd infrastruktur jobbes det med å etablere et smelteverk for produksjon av magnesium metall. Magnesium er det viktigste metallet for aluminiumslegeringer. Både Alcoa og Hydro er store forbrukere av magnesium. Potensialet er 40 arbeidsplasser i Glomfjord og i forbindelse med gruvedriften i dolomittbruddet Ansvarlig Meløy Næringsutvikling Utførende Finn Nordmo og Øyvind Jenssen Framdrift Igangsettes sommeren 2012 avsluttes høsten 2017

15 Mulighetsområdet i forhold til opplevelses og tjenesteytende næringer Prosjekt I forbindelse med omstillingspakken og arbeidet med omstillingen i Meløy har Meløy kommune som mål å få etablert minst 132 arbeidsplasser innenfor området opplevelses- og tjenesteytende næringer innen Utvikling av Ørnes som regionens handlesenter ved oppbygging av et større «shopping-bygg» Utvikle Meløys fortrinn når det gjelder «fiske- og attraksjonsturisme» Utvikle Svartisen som en framtidig «turistmagnet» for Nord-Norge Utvikle spennende og attraktiv produktpakker Bidra til etablering og utvikling av nettverk Bidra til kompetanseheving i næringene Mulighetsområdet Meløy har et naturlig potensiale for utvikling innenfor disse næringene i og med at man er et regionssenter for handel og har Svartisen og kysten i sin umiddelbare nærhet Ansvarlig Meløy Næringsutvikling, Meløy kommune sammen med næringene Utførende Espen Maruhn, Randi Tinnan og Stine Estensen Framdrift Igangsettes høsten 2012 avsluttes våren 2018

16 Mulighetsområdet i forhold til olje og gass Prosjekt 1. I forbindelse med omstillingspakken og arbeidet med omstillingen i Meløy har Meløy kommune som mål å få etablert minst 80 arbeidsplasser innenfor området olje og gass /offshoretjenester innen Meløy kommune har allerede bedrifter som leverer servicetjenester til offshore-industrien. Utbygging av Aasta Hansteen feltet medfører stort behov for leverandører av ulike tjenester. Videre så skal plattformen når den kommer i drift bemannes. Dette gjelder også framtidige felt som Nordland Arbeide for ilandføring av gass til Meløy og regionen slik at den kan gi industrielle og kommersielle muligheter for industri i regionen. Mulighetsområdet I forbindelse med bygging av Aasta Hansteen og kommende plattformen og rørledninger legges det opp til stor andel ringvirkninger for Nord Norske bedrifter. I Meløy er det allerede bedrifter som er kvalifisert som leverandører, og som har vekstpotensial. Videre så kommer det økende behov for marine tjenester, og i løpet av 2014 skal det ansettes driftsbemanning på plattformen. Meløy Bedrift Service (Opplæringskontoret) i samarbeid med Meløy VGS har i flere år gjennom lærlingeordningen fått frem prosessoperatører som oljeindustrien har ansatt. Ansvarlig Meløy Næringsutvikling Utførende Finn Nordmo Framdrift Igangsettes våren 2012 avsluttes våren 2018

17 Mulighetsområdet i forhold til havbruk, fiske og landbruk Prosjekt 1. Arbeide med muligheten for å få etablert en smoltproduksjon på eksisterende og nye arter i Meløy i forhold til økt etterspørsel for smolt i regionen. 2. Etablere en finansieringsordning for fiskere som skal ha som formål å motivere og rekruttere for nyetableringer i næringen. Finansieringsordning skal også bidra til få kjøpt kvote slik at grunnlaget for næringen trygges. 3. Grønnomsorg i forbindelse med landbruket. Kortreiset mat. «Åpne» gården for besøks- og opplevelsesnæringen. Mulighetsområdet Med de mulighetene som ligger innenfor havbruk, fiske og landbruk ser en et potensiale til etableringen av rundt 80 nye arbeidsplasser i disse næringene. Særlig innenfor tradisjonelt fiske ser en muligheter med de ressurser som er i havet og også oppdrettes virksomhet av laks som bidrar til en mer helseframbringende kosthold. Ansvarlig Espen Maruhn, Randi Tinnan og Stine Estensen, MNU Utførende Meløy Næringsutvikling AS Framdrift Igangsettes høsten 2012 og ferdigstilles våren 2018

18 Mulighetsområdet i forhold til næringsutvikling Prosjekt Høyteknologisk senter Etablering av et EK-fond Informasjonsarbeid og markedsføring Tilrettelegging for etablering og entreprenørskap Industrielt teknologi, innovasjons- og utviklingssenter Arbeide for å bedre bolysten og bokvaliteten i Meløy kommune SOS Etablereropplæring og veiledning med særlig forbehold kvinner og ungdom Mulighetsområdet Med bakgrunn i at Meløy de siste år har vært blant de beste kommuner i Norge når det gjelder næringsutvikling og bedriftsetablering, er målet å bli den beste omstillingskommunen i Norge innen Ansvarlig Meløy kommune og Meløy Næringsutvikling Utførende Meløy Næringsutvikling sammen med andre Framdrift Gjennomføre innen omstillingsperiodens utgang

19 Mulighetsområdet i forhold til kompetanse Prosjekt P 300 Trainee-ordningen 3-årig Høyskoleutdanning Forkurs til ingeniørutdanningen Kurs og opplæring, voksenopplæring Bedriftstilpasset opplæring og kurs i forbindelse med bedriftsetablering og kompetanseheving av eksisterende og nye arbeidsplasser og bedrifter Mulighetsområdet Man har erfaring og kompetanse på å gjennomføre slike tiltak. Dessuten har man en videregående skole som har internasjonal utdanningserfaring og kort vei til universitet og høyskole. Ansvarlig Meløy kommune og Meløy Næringsutvikling Utførende Aktuelle leverandører av kompetanse, kurs og opplæring. Et samarbeid mellom flere parter deri blant UiN, Høyskolen i Narvik og videregående skole Framdrift Gjennomføres i perioden

20 Mulighetsområdet i forhold til offentlige arbeidsplasser Prosjekt I forbindelse med omstillingspakken og arbeidet med omstillingen i Meløy har Meløy kommune som mål å få etablert minst 100 statlige arbeidsplasser inn Meløy kommune har behov for å erstatte og/eller etablere 1000 nye arbeidsplasser innenfor helse og omsorg de neste 5 år. Mulighetsområdet Ut fra Meløy kommunes komparative fortrinn innenfor Fornybar energi og egne behov for ny rekruttering er man nødt til å dekke etterspørselen innenfor helse og omsorg sektoren. Ansvarlig Meløy kommune Utførende Meløy kommune i samarbeid med Meløy Næringsutvikling Framdrift Igangsettes våren 2012 avsluttes høsten 2017

21 Satsingsområder vedtatt av kommunestyret Praktiske satsingsområdet for gjennomføringen av arbeidet Industri/ Leverandørutvikling Opplevelses /Tjenesteyt ende næringer Olje/gass Havbruk/ Fiske og Landbruk Off. arbeidsplasser

22 Organiseringen av arbeidet og ansvaret vedtatt av kommunestyret MNU(prosjektledelse) A D M Omstillingsstyre (styringsgruppe) Formannskapet(holdes informert) PO LI TI KK Meløy kommune (kommunestyret prosjekteiere, rapp. 2 ganger årlig)

23 Økonomi - budsjett Tekst (tall i millioner) Sum Kompetanseheving 9,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 Etablering av nye virksomheter 24,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 Utvikling av eksiterende virksomheter 14,0 3,5 3,5 3,0 1,0 1,0 2,0 Nettverksbygging 9,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 Administrasjon av omstillingsarbeidet 20,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 Mobiliseringsarbeid/tiltaksarbeid 24,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 Sum omstillingsbudsjett 100,0 21,5 21,5 21,0 12,0 12,0 12,0 Offentlige omstillingsmidler 75,0 16,0 16,0 16,0 9,0 9,0 9,0 Meløy kommune 25,0 5,5 5,5 5,0 3,0 3,0 3,0 Finansiering av omstillingsbudsjett 100,0 21,5 21,5 21,0 12,0 12,0 12,0

24 Målsetting: Handling: Tidspunkt: Ansvarlig: Økonomi (mill. NOK) Industri/ Leverandørutvikling Initiert 17 ulike prosjekt innenfor dette feltet Det skal etableres en ressursgruppe I omstillingsperioden Øyvind Jenssen Finn Nordmo 22,2 Opplevelses-/ Tjenesteytende næringer Initiert 27 ulike prosjekt innenfor dette feltet Det skal etableres en ressursgruppe Espen Maruhn Randi Tinnan Stine Estensen 2,1 Olje/gass Initiert 2 ulike prosjekt innenfor dette feltet Det skal etableres en ressursgruppe Finn Nordmo 1,7 Havbruk/Fiske og Landbruk Initiert 11 ulike prosjekt innenfor dette feltet Det skal etableres en ressursgruppe Espen Maruhn Tor-Arne Gransjøen 10,6 Off. arbeids-plasser Initiert 1 ulike prosjekt innenfor dette feltet, etablering av 100 off. arbeidsplasser i Meløy Lothar Maruhn Stine Estensen 2,0 Kompetanse Initiert 4 ulike prosjekt innenfor dette feltet. Etableringen av et teknologi- /innovasjonssenter Espen Maruhn 10,0 Næringsutvikling Initiert 15 ulike prosjekt innenfor dette feltet, deri blant drift av omstillingen Lothar Maruhn Espen Maruhn 25,0

25 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI En omstillingssituasjon skaper usikkerhet og utrygghet hos mange av dem som er direkte og indirekte berørt, og informasjonsbehovet vil være stort. Omstillingen i Meløy berører ikke bare en enkelt sektor eller bygd, men et helt samfunn. Det er derfor viktig med en åpen prosess i omstillingsarbeidet og et betydelig fokus på informasjon/kommunikasjon rettet mot innbyggere, næringsliv og andre interessenter. Per i dag er dette behovet blitt dekket av oppslag i presse, media og på andre måter. For Meløy Næringsutviklings del så har man i tillegg gitt ut informasjon gjennom Entreprenuern, Industrifolk, opprettet egen side på Facebook og LinkedId. Både Meløy kommune og Meløy Næringsutvikling har også egne hjemmesiden der man jevnlig har lagt ut informasjon om omstillingen i Meløy samt at det har vært avholdt folkemøter og næringslivsmøter. Prosjektgruppen for omstilling i Meløy utarbeidet en kommunikasjonsplan for arbeidet fram til Stortingets behandling av omstillingssøknaden i juni Når det nye styret kommer på plass bør det utarbeides en ny kommunikasjonsplan som sier noe om målgruppe, kommunikasjonsutfordringer, mål, kommunikasjonskanaler og tiltak.

26 Aktivitet: 2012 Handlingsplan 2012 Handling: Mål: Ansvarlig: Økonomi (K NOK) Arb. plasser Industri/ Leverandørutvikling Etablere nye industrivirksomheter Utnytte Meløys industrielle fortrinn til å skape nye industriarbeidsplasser FN/ØJ/LM Opplevelses-/ Tjenesteytend e næringer Forprosjekt for satsing på reiseliv samt skape bolyst til Meløy Etablere flere arbeidsplasser og skape bolyst EM/RT/SE Olje/gass Samarbeid med Team Bodø og Salten Regionråd Ilandføring av gass og andre oljeaktiviteter FN/LM 500 Havbruk/ Fiskeri Finansiering av fiskebåter og av kvoter. Forprosjekt for nye arter og oppbygging av smoltproduksjon Rekruttering og sikre fiskemottak i Meløy. Utnytte Meløys komparative fordeler som vann, kraft og kompetanse LM/ØJ/EM Offentlige arbeidsplasser Politisk arbeid mot dept Etablere off. arb. Innen 2018 LM/MK Kompetanse Beholde ingeniør og fagarbeider kompetansen i Meløy lengst mulig Etablere flere kompetansearbeidsplass er ØJ/LM/SE Næringsutvikling Bolyst, drift av omstillingen, skape oppmerksomhet og SMB satsing Flere etablerer og arbeidsplasser og skape holdning til omstillingsprosessen LM/EM/SE/RT

27 Budsjett 2012 Hovedbok MNU AS Periode Konto Navn Budsjett 2012 ADMIN MTK OMSTILLING Avd 1 Avd 2 Avd 4 Driftsinntekter Salgsinntekt ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Sum Driftsinntekter ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Driftskostnader Varekostnad , , , ,00 Lønnskostnad , , , ,00 Avskr. varige driftsmidl./immatriel Annen driftskostnad , , , ,00 Sum Driftskostnader , , , ,00 Sum Driftsresultat , , ,00 (25 200,00) Finansinntekter Annen renteinntekt ( ,00) ( ,00) - Annen finansinntekt ( ,00) ( ,00) - Sum Finansinntekter ( ,00) ( ,00) - - Sum Finanskostnader Sum Finansresultat ( ,00) ( ,00) - - Ordinært resultat før skattekostnad ( ,00) ( ,00) ,00 (25 200,00) Ordinært resultat ( ,00) ( ,00) ,00 (25 200,00) Meløy Næringsutvikling AS

28 Resultat i forhold til de oppsatte målene Arb. Lev. Havbruk/ Privat Industri Reiseliv Olje/ Gass Primær Plasser: utvikling tjeneste fiske Offentlig Sum 2012 mål Resultat mål Resultat mål Resultat mål Resultat 0 MÅL RESULTAT

29 Resultat i forhold til de initierte prosjektene Målsetting: Handling: Prosjekt resultater Ansvarlig: Økonomi (mill. NOK) Industri/ Leverandør- utvikling Initiert 17 ulike prosjekt innenfor dette feltet. Øyvind Jenssen Finn Nordmo 22,2 Opplevelses-/ Tjensteytende næringer Initiert 27 ulike prosjekt innenfor dette feltet Espen Maruhn Randi Tinnan Stine Estensen 2,1 Olje/gass Initiert 2 ulike prosjekt innenfor dette feltet. Finn Nordmo 1,7 Havbruk/Fiske og Landbruk Initiert 11 ulike prosjekt innenfor dette feltet. Espen Maruhn Tor- Arne Gransjøen 10,6 Off. arbeids-plasser Initiert 1 ulike prosjekt innenfor dette feltet, etablering av 100 off. arbeidsplasser i Meløy. Lothar Maruhn Stine Estensen 2 Kompetanse Initiert 4 ulike prosjekt innenfor dette feltet. Etableringen av et teknologi-/innovasjonssenter Espen Maruhn 10 Næringsutvikling Initiert 15 ulike prosjekt innenfor dette feltet, deri blant drift av omstillingen Lothar Maruhn Espen Maruhn 25

30 Regnskap i forhold til omstilligsbudsjettet Tekst (tall i tusen) 2012 Regnskap 2013 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Regskap 2016 Regskap 2017 Regnskap Kompetanseheving Etablering av nye virksomheter Utvikling av eksiterende virksomheter Nettverksbygging Administrasjon av omstillingsarbeidet Mobiliseringsarbeid/tiltaksarbeid Sum omstillingsbudsjett Offentlige omstillingsmidler Meløy Næringsutvikling AS Meløy kommune Finansiering av omstillingsbudsjett

31 Rapportering for EK-fondet EK-fondets eierskap AS-kapital EKF-andel i kroner EKF - i % Antall eiere Utgang for EKF Sum

Rapport. Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018. Lothar Maruhn 10.02.2013

Rapport. Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018. Lothar Maruhn 10.02.2013 Rapport Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018 Lothar Maruhn 10.02.2013 Dokumentet er en oppsummering og oppdatering av omstillingen i Meløy kommune for 2012 vedtatt i Meløy kommunestyret

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Loppa kommune. Handlingsplan 2012. Vedtatt i programstyret. Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012

Loppa kommune. Handlingsplan 2012. Vedtatt i programstyret. Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012 2012 Loppa kommune Handlingsplan 2012 Vedtatt i programstyret Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012 Handlingsplan for 2012 BAKGRUNN Denne planen følger opp strategiplanen for 2011 2012 og beskriver tiltaksdelen

Detaljer

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen INFORMASJON INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE OMSTILLING I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen w HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Den store nedturen I mars 2012 besluttet REC at all produksjon

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

Næringsstrategi 2014-2024

Næringsstrategi 2014-2024 Næringsstrategi 2014-2024 Vedtatt 12. februar 2014 Visjon: Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer.

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014 Berlevåg kommune Hovedmål I perioden 2011-2014 skal Berlevåg kommune ha en positiv befolkningsutvikling og stabilisering og utvikling i næringslivet gjennom

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Selger opplevelser og hverandre

Selger opplevelser og hverandre KraftTAKMELØY April 2014 Meløy løfter seg Selger opplevelser og hverandre - Meløy har en masse unike opplevelser som kan selges, men vi må lære å designe dem! Og vi må bli flinkere til å selge hverandre!

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

SNF-rapport nr. 28/03

SNF-rapport nr. 28/03 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal av Stig-Erik Jakobsen Grete Rusten SNF-prosjekt nr.: 4293 Sluttevaluering av om omstillingsprogrammet i Vaksdal Prosjektet er finansiert av Vaksdal Næringsselskap

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

SE MOT NORD #vekstinordland

SE MOT NORD #vekstinordland SE MOT NORD #vekstinordland Arbeidsprogram Nordland SV 2015-2019 VÅRT FYLKE, VÅR FRAMTID! Nordland er et mangfoldig fylke, rikt på mange forskjellige naturressurser. Det viktigste er befolkningen, de menneskelige

Detaljer