Årsrapport Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE. www.kongsvinger.kommune.no"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE

2 2

3 Innholdsfortegnelse Kongsvinger kommune... 5 Ordførers kommentar... 6 Rådmannens kommentar... 8 Organisasjon...10 Administrativ organisering...11 Kommunens styringssystem...12 Selskaper...13 Måloppnåelse og nøkkeltall...14 Overordnet styringskort for Kongsvinger kommune...14 Oppfølging av kommunestyrevedtak...16 Tjenesteområde: SAMFUNN...23 Tjenesteområde: OPPVEKST...31 Tjenesteområde: HELSE-OG OMSORG...38 Medarbeidere og organisasjon...48 Organisasjon...48 Kompetanse...49 Arbeidsmiljø...51 Likestillingsredegjørelse...52 Kjønnsbalanse totalt og på tjenesteområdene

4 Årsberetning...59 Driftsinntekter...61 Driftsutgifter...62 Balanseregnskapet...67 Arbeidskapital...67 Finans...69 Gjeld...70 Fond...71 Investeringer...72 SKJEMADEL...76 Økonomisk oversikt drift...77 Økonomisk oversikt investering...78 Økonomisk oversikt balanse...79 Regnskapsskjema 1 A drift...80 Regnskapsskjema 1 B driftregnskap...81 Regnskapsskjema 2 A Investeringer...82 Regnskapsskjema 2 B Investeringer...83 NOTER...88 Revisjonsberetning GRUNNLAGSDATA FOR TJENESTEOMRÅDENE

5 Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune er en bykommune i Hedmark fylke som grenser mot kommunene Eidskog, Sør- Odal, Grue samt Sverige. Kommunen er også regionsenter for Glåmdalsregionen, som består av områdene Odal, Vinger, Eidskog og Solør. Byens beliggenhet deles av elva Glomma, med Kongsvinger festning som et landemerke på en høyde i den nordlige delen. Kommunesenteret ligger i dalbunnen på omtrent 150 meter over havet. Kommunen er i hovedsak dekket av skog, men langs Glomma er det likevel en del landbruk. Det høyeste punktet i kommunen er Rafjellet nord i kommunen med sine 576 meter over havet, og lengst øst i kommunen finnes det kjente Finnskogområdet. Kongsvinger kommune utvalgte nøkkeltall Folketall Antall fødte i året Tilflyttingsoverskudd Antall arbeidsplasser Ikke data Andel arbeidsledige årsgj. snitt % 3,5 % 3,6 % 3,4 % 3,0 % Alle Kostra-tall for 2012 i dokumentet er foreløpige tall pr. 15. mars. Endelige tall for 2012 vil først foreligge pr. 15. juni. 5

6 Ordførers kommentar Det skjedde mye i Kongsvinger i 2012 For første gang på flere tiår hadde Kongsvinger en innbyggervekst på over 100, i alt 116, og det er all grunn til å tro at den utviklingen vil fortsette. Det arbeides med firefelt vei vestover mot Oslo og Romerike, og vi har fått timesavganger med tog til/fra Oslo. Vi driver aktiv lobby for å få ned reisetiden med tog til under en time mellom Oslo og Kongsvinger, og det vil medføre at Kongsvinger blir en mer attraktiv by å bosette seg i. Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres en omstilling av organisasjonen i Kongsvinger kommune, både for å jobbe på en ny og mer hensiktsmessig måte med det formål å yte gode tjenester, og for å drifte kommunen rimeligere. I dette arbeidet hører det også med at vi nedlegger og går ut av selskaper som er for dyre å drifte, fungerer dårlig eller av annen grunn viser seg uhensiktsmessige å opprettholde. Det har vært arbeidet for å få opp resultatene i skolene, og nå ser vi at det går rett vei. De er bedre enn noen gang tidligere. Vi har også tatt tak i rusproblematikken og hadde i løpet av sensommeren 10 innflytningsklare leiligheter. I tillegg har vi etablert Holt gård som aktivitetssenter for Jobben. Vi får gode tilbakemeldinger på det vi gjør, men det er selvfølgelig et kontinuerlig arbeid vi dessverre aldri blir ferdig med. I løpet av 2012 etablerte kommunen mange nye sykehjemsplasser gjennom ombygging på Roverudhjemmet og kjøp av Skyrud sykehjem. I tillegg valgte vi å drifte seks nye plasser ved Skyrud. Totalt ble det åpnet syv nye plasser for personer med demens. I forbindelse med samhandlingsreformen har Kongsvinger kommune sammen med fem andre kommuner i regionen leid deler av 7. etasje på sykehuset til en øyeblikkelig hjelp døgnavdeling, og det er vedtatt å bygge om for interkommunal legevakt sammen med fire av kommunene. Den modellen vekker oppsikt på landsbasis fordi samhandlingen mellom sykehus og kommunale helsetjenester helt klart vil gi gode løsninger for pasientene. Dette året har vi også hatt en omfattende oppgradering av svømmehallen, og den er blitt en storstue for hele regionen og brukere i alle aldere. En ny storstue får vi på Gyldenborg etter at Kongsvinger kommune, museene og Hedmark Fylkeskommune er blitt enige om en spleiselag om et nytt og flott museum oppunder festningen. I løpet av året har vi også innviet et nytt og flott friidrettsanlegg på Tråstad. Til slutt vil jeg nevne at kommunen har vedtatt bygging av ny ishall. Jeg tror man må en del år tilbake for å finne tilsvarende aktivitet i Kongsvinger. Samtidig har vi klart å få kontroll på økonomien, selv om vi slett ikke skal påstå at kommunen har en god økonomi. Til tross for et regnskapsmessig overskudd, har vi fortsatt områder der vi sliter med overforbruk. 6

7 Politisk har vi et godt klima i Kongsvinger, selv om vi selvfølgelig har saker vi er politisk uenige om. Posisjonen besto i 2012 av Høyre, Pensjonistpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Kristelig folkeparti. Dette har vært et styringssterkt flertall, og vi har hatt en seriøs opposisjon med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Til slutt må jeg få skryte av en utrolig dyktig stab av ansatte i Kongsvinger kommune. Svært mange av disse strekker seg lengre enn man kan forvente for å gi kommunens innbyggere gode tjenester. Vi ser frem til et spennende år i 2013, med ny ungdomsskole som den politiske viktigste sak. 7

8 Rådmanns kommentar Hver time, hver dag, hele året produserer Kongsvinger kommunes ansatte gode velferdstjenester for våre innbyggere. Brukerundersøkelsene som ble gjennomført i 2012 viser at det en svært høy tilfredshet med de kommunale tjenestene, innenfor alle tjenesteområder. Dette er lett å glemme når medias blikk på kommunen blir referanseramme for kommunens tjenesteproduksjon. I tillegg til å ha gode brukerundersøkelser, kan Kongsvinger være stolte av bedre læringsresultater enn noen gang tidligere, og at antall plasser i demensomsorgen er økt. I budsjettet for 2012 hadde rådmannen 3 hovedsatsningsområder: Sunn kommuneøkonomi Befolkningsvekst/arbeidsplasser Fremtidsrettet tjenesteproduksjon Sunn kommuneøkonomi Et av kravene som ble stilt til rådmannen i budsjettet for 2012 var å iverksette tiltak som sikret at kommunen har en sunn kommuneøkonomi. Resultatet for året viser at kommunen fortsatt har et for høyt driftsnivå, da det er registrert et merforbruk i forhold til budsjett på totalt 11,5 mill. Gjennom omstillingsprosjektet er det iverksatt flere tiltak som skal bidra til at driftsnivået tilpasses kommunens økonomiske driftsrammer. Befolkningsvekst Kongsvinger kommune hadde i 2012 en vekst på 116 innbyggere og nærmer seg målet om 8 1 % befolkningsvekst. Gjennom året er det arbeidet aktivt med å tilrettelegge for ytterligere innbyggervekst gjennom ulike aktiviteter og tiltak. Det viktigste arbeidet skjer gjennom utvikling av gode tjenester, næringsutvikling, byutvikling og arbeidet med samferdsel. En milepæl er nådd da Kongsvinger med virkning fra desember 2012 har fått timesavganger med tog på strekningen Kongsvinger Oslo. Det er også jobbet aktivt med å synliggjøre mulighetene som ligger i Kongsvinger som avlastningsby for Oslo-regionen, hvor etablering av kryssningsspor vil være avgjørende for at reisetiden til Oslo reduseres til under en time. Kommunen gjennomfører et offensivt program for næringsutvikling. Samarbeidet med Hedmark Kunnskapspark og etableringen av K+ begynner å gi resultater, både i forhold til etableringer og utvikling av etablerte bedrifter. Kongsvinger kommune har hatt en av landets beste barnehagegarantier. Rådmannen er ikke i tvil om at denne både har bidratt til å gjøre Kongsvinger mer attraktiv for innflyttere, samtidig med at den har bidratt til god profileringseffekt. Men sett i forhold til kommunens økonomiske situasjon, med et innsparingsbehov på 35 millioner, finner ikke rådmannen rom for å videreføre denne. I budsjettet for 2012 foreslo rådmannen å jobbe videre med utvikling av kulturhus. Målet var å fortsette en byutvikling som ville bidra til økt innbyggerrekruttering. På grunn av at kommunen ikke kom til enighet med en

9 hotellutbygger, og at kommunen har en anstrengt økonomisk situasjon, vil ikke dette prosjektet bli videreført. Kongsvinger kommune jobber imidlertid fortsatt aktivt med byutvikling gjennom prosjektene Glommengata, festningsavenyen m.v. Fremtidsrettede tjenester På bakgrunn, både av de økonomiske utfordringene kommunen står overfor, og at det er nødvendig å tilrettelegge for mer fremtidsrettede tjenester, startet kommunen opp et omfattende omstillingsprosjekt i Det ble nedsatt i alt 22 prosjektgrupper som involverte over 100 medarbeidere. Gruppene skulle utrede og komme med forslag innenfor hvilke områder kommunen har et forbedringspotensial, og gi innspill til mulige tiltak som kunne være med å forbedre/effektivisere dagens tjenesteproduksjon. Med bakgrunn i delprosjektrapportene er det utarbeidet en sluttrapport som er lagt til grunn for den omstilling / effektivisering kommunen er i ferd med å gjennomføre i Hovedkonklusjonen for omstillingen er: Kvaliteten på de tjenestene kommunen leverer må videreutvikles slik at læringsresultatene forbedres, at dropout i skolen og rekruttering til rusmiljø reduseres og at hjelpebehovet til innbyggerne reduseres ved en bevisst satsning på forebyggende arbeid. Dette betyr i praksis at kommunens hovedsatsningsområder fremover vil være arbeide med samhandling på tvers av tjenesteområder, praksisendringer, etablering av bedre styringssystemer og mer enhetlig ledelse. Rådmannen ønsker å understreke at omstillingsarbeidet i 2012 kun er starten på en lang endringsprosess, og at de største utfordringene først kommer i 2013 når planene skal iverksettes. Dette arbeidet vil stille store krav til både ledere og medarbeidere. Som øverste administrative leder forventer jeg at alle samarbeider på en best mulig måte og ser muligheter, slik at vi kan gi innbyggerne tjenester vi er stolte av også i fremtiden. Avslutningsvis ønsker jeg å takke for innsatsen som er nedlagt innenfor alle tjenesteområder i 2012, og ønske oss alle lykke til med hensyn til de omstillinger vi står overfor i Oppgaver må gjennomføres raskere og rimeligere der dette er mulig. Dette innebærer blant annet økt fokus på digitalisering, og kutt av ressurser innen støttetjenester og KKEiendom Tilbud / tjenester som ikke gir ønsket effekt, eller som kommunen ikke kan prioritere når den har dårlig råd, må fjernes. Reduksjon av barnehagegarantien er et resultat av dette. Kongsvinger 5. april 2013 Torleif Lindahl Rådmann 9

10 Organisasjon Politisk organisering Rådmann De sentrale politiske posisjonene ivaretas av: Ordfører Varaordfører Leder komite oppvekst Leder komite helse- og omsorg Leder komite næring/kultur miljø Leder planutvalg Leder kontrollutvalg Øystein Østgaard Helge Thomassen Eli Wathne Haavard Noer Lasse Andreassen Johan Aas Per Jonny Voldseth 10

11 Administrativ organisering Kommunalsjef Økonomi Karin Nagell Kommunalsjef Helse- og omsorg Marianne Birkeland (kst) Rådmann Torleif Lindahl Kommunalsjef Oppvekst Unni Strøm Kommunalsjef Samfunn Rune Lund (kst) Service og kommunikasjon Lars Gillund Personal og lønn Tove Hendnes Økonomienhet Karin Nagell Regionalt innkjøp Trond Sommer Teknisk forvaltning Steinar Haarr (kst) Brandval skole Mari Anne Rapstad Vinger barnehage May Elin Solheim Rus og psykisk helse Karin Trosdal (kst) Kultur og fritidsenheten StigFonås Langeland skole Solvår Østvold (kst) Sentrum barnehage Jorunn Arnesen Hjemmebaserte tjenester Linda Aarskog NAV Tom Østhagen Marikollen skole Kari Nystuen (kst) Marikollen barnehage Liv Sutterud Roverudhjemmet May Kordal Kongsvinger kommunale eiendomsenhet (KKE) Uno Frivoll Vennersberg skole Hanne Stolt Wang Vangen barnehage Inger Leer Sandstad Langelandshjemmet Marianne Vikertorpet (kst) Austmarka barne- og ungdomsskole Britt- Marie Paulsson Brandval barnehage Mari Anne Rapstad Austmarka omsorg May Helene Wolden Roverud barne- og ungdomsskole Bjørn Solhaug (kst) Barn og unge Anne Regi Ring Helse Anne Christine Ringstad Holt ungdomsskole Jørgen Bo Gundersen Glåmdal PP-senter Kari Simonsen Aktivitet og bistandsenhet Birger Bråthen Tråstad ungdomsskole Berit Johnsrud 11

12 Kommunens styringssystem Tjenesteproduksjonen i en kommune er sammensatt og omfatter mange tjenesteområder. For å kunne kvalitetssikre tjenesteproduksjonen og samtidig sikre at alle kommunale instanser arbeider mot de samme overordnede målsettinger, er rådmannen avhengig av gode styringssystemer. For å ivareta målstyring har Kongsvinger kommune har i dag etablert følgende formelle styringssystemer: Balansert målstyring (BMS) Kommunen skal ha klare mål både for tjenesteproduksjonen til brukerne, for trivselen til de ansatte og for å sikre en tilfredsstillende forvaltning av driftsbevilgningene. Dette ivaretas ved at kommunen årlig utarbeider overordnede styringskort både for kommunen som helhet, og for de ulike tjenesteområdene. Målene består både av kvalitative og kvantitative tallstørrelser. På bakgrunn av de overordnede styringskortene, utarbeider hver enkelt enhet sine egne styringskort som bidrar til at de overordnede målene nås. Alle tjenesteområdene rapporterer tertialvis i forhold til faktisk måloppnåelse. Systemet med balansert målstyring sikrer at alle tjenesteområder arbeider mot felles overordende mål for kommunen, og at rådmannen har et effektivt redskap for å registrere at kommunen er på riktig vei. Årshjul En oversikt som viser når i året ulike styringsdokumenter blir behandlet politisk og administrativt. Kvalitetssystem Myndighetene har forventninger om at kommunene har en kontinuerlig effektivisering og kvalitetssikring av sin tjenesteproduksjon. For å imøtekomme kravene har kommunen gått til anskaffelse av et elektronisk kvalitetssystem, KVALITEKET. Hovedmålsettingen med kvalitetssystemet er å sikre at innbyggerne får levert like tjenester på tvers av enheter, og at kvalitetsforbedringer og effektivisering gis høy prioritet i tjenesteproduksjonen. Kvalitetssystemet består av tre integrerte delmoduler: Dokumentmodul, meldingsmodul og en risikoanalysemodul. o I dokumentmodulen vil man finne alle prosedyrer for tjenesteutøvelse i kommunen. Felles prosedyrer skal være med å dokumentere at kommunen utfører sine tjenester i henhold til lovverk og andre formelle retningslinjer. o I meldingsmodulen har de ansatte mulighet til å være med å forbedre dagens tjenesteleveranser ved å melde inn forbedringsforslag, eller å melde fra om avvik slik at tiltak kan settes inn i forhold til dette. o I risikoanalysemodulen får de ansatte tilgang til et verktøy for å kartlegge de trusler som finnes, og som kan være til hinder for kommunens måloppnåelse. Ved å kartlegge slike utfordringer kan kommunen iverksette tiltak som bidrar til at risikoene reduseres. 12

13 Selskaper Kongsvinger kommune har eierskap i følgende selskaper pr : Interkommunale selskaper Eierandel Glåmdal Interkommunale Renovasjon IKS (GIR) 47,8 % Glåmdal Interkommunale Vann og Avløp IKS (GIVAS) 75 % Glåmdal Brannvesen IKS (GBI) 77 % Glåmdal Interkommunale Voksenopplæring (GIV) 25 % Glåmdal Revisjon IKS 33 % Glåmdalssekretæren IKS 15 % Glåmdal Krisesenter IKS 34,9 % Aksjeselskaper Aktør AS 100 % Eskoleia AS 50 % Kongsvinger Park AS 34 % Hedmark kunnskapspark AS 5,97 % Kongsvinger kompetanse og næringssenter 20 % Eidsiva Energi AS 0,052 % * Kongsvinger Sportsanlegg AS og Kongsvinger svømmehall AS ble omgjort til kommunale driftsenheter med virkning fra

14 Måloppnåelse og nøkkeltall Overordnet styringskort for Kongsvinger kommune Mål Indikator Resultat 2011 Ambisjonsni vå 2012 Resultat 2012 Mål 2015 Befolkningsvekst Befolkning Samfunn Flere arbeidsplasser Økning i antall arbeidsplasser Ikke data 75 Ikke data 300 Kommentar: Den positive trenden fortsetter, og Kongsvinger kommune kunne i 2012 registrere en ytterligere økning i innbyggertallet på 116 personer. Målet om en økning på 1 % årlig er derfor innen rekkevidde. Den gjennomgående satsningen på innbyggervekst de siste 5 år, ser derfor ut til å ha hatt ønsket effekt. Mål Indikator Resultat 2011 Ambisjonsni vå 2012 Resultat 2012 Mål 2015 Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet Ikke målt ,5 av 6 4,4 av 6 4,5 av 6 Tjenester Tjenesteproduksjon innenfor alle virksomhetsområder skal minst tilsvare landsgjennomsnittet. Produksjonsindeks ,8 100 Kommentar: Brukerne av tjenester i Kongsvinger kommune er stort sett fornøyde med de tjenester som leveres innenfor alle tjenesteområder. Brukerundersøkelsene følges opp ved at alle enheter utarbeider egne tiltaksplaner i forhold til de tilbakemeldinger som er gitt. Tjenesteproduksjonsindeksen viser at kommunens innbyggere i hovedtrekk har tilgang til et like godt tjenestetilbud som resten av landet. Indeksen sier ikke noe om kommunens effektivitet, da den ikke inkluderer ressursbruk for tjenesteproduksjonen. Mål Indikator Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Resultat 2012 Mål 2015 Medarbeiderskap Ikke målt ,5 av 6 4,5 av 6 4,5 av 6 Organisasjon Attraktiv arbeidsplass Lederskap Ikke målt ,5 av 6 4,4 av 6 4,5 av 6 Nærvær 91 % 91 % 90,4 % 93 % Kommentar: Medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte i Kongsvinger kommune trives på jobb, og at de i all hovedsak er meget fornøyde med sine ledere. Det er registrert små variasjoner mellom tjenesteområdene. Det er marginale endringer sammenlignet med forrige måling i Nærværet i kommunen er noe lavere enn i 2011, og kan forklares ved et høyere fravær innenfor tjenesteområde Helse- og omsorg. 14

15 Mål Indikator Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Resultat 2012 Mål 2015 Økonomi Fellesskapets verdier skal forvaltes slik at den sikrer kommunens handlefrihet Brutto driftsresultat Netto driftsresultat 3,4 % 1,4 % 6,0 % 1,0 % 4,0 % 1,9 % 7,5 % 2,0 % Kommentar: Brutto driftsresultat er lavere enn målsettingen, og indikerer at driftskostnadene er for høye i forhold til kommunens driftsinntekter. Det er i 2012 registrert et merforbruk i forhold til budsjett på ca. 11,5 mill innenfor tjenesteområdene. Kommunens netto driftsresultat er bedre enn målsettingen for Dette skyldes økte skatteinntkter og ekstraordinære inntekter hvor utgiftene først vil påløpe i Midlene er derfor avsatt på bundet fond. 15

16 Oppfølging av kommunestyrevedtak Kommunestyret har i 2012 behandlet 155 saker. Av disse er 147 ferdigbehandlet, det vil si en gjennomføringsgrad på 95 %. Følgende saker står som ikke ferdigbehandlet pr : Saksnr. Vedtak Status 006/09 151/09 Politikk på nett gjennomføring Alle faste politikere i komiteer, formannskap og kommunestyre skal være papirløse Alle representanter i kommunestyret og komiteledere har fått tildelt IPader. 020/10 Strandpromenade Kongsvinger Gjestegård-Sæter Tiltaket er gjennomført. Gjenstår kun avslutningsarbeider til våren inkludert utsetting av benker m.m. 063/10 Hjorteviltplan Kommunen tar i 2010 initiativ til et samarbeid med rettighetshavere og veg og banemyndigheter for å diskutere konkrete tiltak som vil føre til færre ulykker langs Kongsvinger- og Solørbanen og riksvegstrekningene i kommunen. Eidskog kommune er i dialog med statens vegvesen om samme sak. Kongsvinger kommune avventer utfallet av denne dialogen. 089/10 Revidering av økonomi. Innkjøp og finansreglement Administrasjonen bes utarbeide et forslag på et avsnitt/vedlegg om salg av eiendeler og rettigheter som kan inkluderes ved neste revisjon av reglementet. 113/10 Tilbud på Vennersberg for befolkningen med særskilt fokus på barn og unge Revidering av reglementet vil gjøres i Rådmannen igangsetter et utredningsarbeid angående etablering av et møtested for voksne lokalt på Vennersberg. 017/11 Nytt orgel Vinger kirke Kongsvinger kommune gir tilskudd på opptil 2/3 av kostnadene til nytt orgel, oppad begrenset til 4 mill. kroner. Utredningen er utsatt, da det er ønskelig å se på dette i sammenheng med andre pågående prosjekter i nærområdet. Orgelet vil bli levert i 2013, og tilskudd vil bli utbetalt så snart sluttregnskap foreligger. 16

17 Saksnr. Vedtak Status 057/11 Tertialrapport I/2011 revidert budsjett nr. II/2011 Kommunestyret ber rådmann legge fram en sak med vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjeneste og vaskeri. 062/11 Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner Det opprettes et prosjekt for utarbeidelse av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Kongsvinger kommune. Prosjektet organiseres og gjennomføres i henhold til prosjektplan. Handlingsplan skal legges fram til politisk behandling innen /11 Forebyggende tiltak for motorinteressert ungdom Kommunestyret gir sin tilslutning til videre arbeid med sikte på å etablere et tiltak for motorinnteressert ungdom. Det søkes tilskudd til prosjektleder. Saken fremmes for kommunestyret for endelig beslutning når nødvendige avklaringer, herav økonomiske konsekvenser, kommer på plass. 077/11 Logistikkterminal i Kongsvinger Det bevilges nødvendig beløp for flytting og andre forhold i forbindelse med etablering av et logistikksenter i Kongsvinger, oppad begrenset til kr Midlene fremskaffes fra kommunens næringsfond, Innovasjon Norge (IN) og omstillingsmidler Rådmannen har foreløpig ikke foretatt en vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjeneste og vaskeri. Administrasjonen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage tiltaksplan sammen med de politiske representantene som er utpekt. Tiltaksplanen vil bli innarbeidet i folkehelseplanen. Uavklart Midlene var tenkt nyttet til flytting av en større bedrift. Flyttingen er ikke lenger aktuell. 17

18 Saksnr. Vedtak Status 099/11 Abonnementsgebyr vann og avløp. Utredning fra GIVAS Kongsvinger kommunestyre ber GIVAS gjennomføre en vurdering av de utfordringene som ligger i å kategorisere abonnentene i henhold til kommunestyrets prinsippvedtak om differensiering av fastleddet. Saken om differensiering av fastledd fremmes for kommunestyret på nytt. Svarbrev fra GIVAS IKS følger som vedlegg til sak om årsmelding Konklusjonen er at kost-nytte effekten anses som negativ ved en kategorisering av abonnementene. 100/11 GIVAS IKS, handlingsplan og økonomiplan høringsuttalelse Kongsvinger kommunestyre ber GIVAS informere kommunestyret om innholdet i rapporten som er bestilt for å vurdere prinsippet om selvkost Departementets høringsfrist er 20. mars på deres utredning vedrørende dette temaet. Det er på grunn av denne utredning svaret har ligget i bero. 167/11 Budsjett 2012 Økonomiplan Rådmannen bes legge fram en analyse av inn- og utflytting hvem flytter inn og hvem flytter ut, og hvorfor flytter de inn/ut? Rådmannen bes legge fram en sak om felles tilsyns-/nattevaktordninger for flere tjenester (HDO, PU, krisesenter etc) Rådmannen bes legge fram en sak der det vurderes om kommunen kan overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd Sak vedrørende kommunens mulighet til å overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd.vil bli lagt frem for komite for næring, kultur og miljø i møte

19 Saksnr. Vedtak Status 167/11, forts. Budsjett 2012 Økonomiplan Rådmannen bes legge fram en sak om retaksering av eiendom, der ulike fremgangsmåter drøftes Vurdering av endringer i lovverket gjør at det foreløpig ikke er fremmet en sak om retaksering av eiendommer i kommunen. Vegvedlikeholdet må følges opp jf. tidligere vedtak. Veivedlikeholdsplanen for 2012 bør framlegges snarest og innen Kongsvinger Ap vil gi ungdommen en skikkelig ungdomsklubb i sentrum. Rådmannen bes om å utarbeide et forslag til ungdomsklubb i en prøveperiode snarest. Klubben sin aktivitet evalueres senest der en vurderer tilbudet for ungdommen som en permanent ordning. 169/11 Eierskapsmelding For å sikre at kommunen kan utøve et aktivt eierskap, bes rådmannen om å utrede alternative modeller som sikrer en bedre dialog mellom selskapene og deltakerkommunene. For selskaper som mottar tilskudd fra Kongsvinger kommune bes det om at utredningen av alternative modeller også inkluderer mulighetene for strategisk styring gjennom tilskuddstildelingen. Saken følges opp av regionrådet/ordfører 19

20 Saksnr. Vedtak Status 102/12 Valg av fremtidig modell for pedagogiskpsykologisk tjeneste i Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune sier opp dagens avtale om PP-tjenesten. Overfor avtalepartene presiseres imidlertid at Kongsvinger kommune ønsker et fortsatt interkommunalt samarbeid om PP-tjenesten. En forutsetning for et fortsatt interkommunalt samarbeid er at ny avtale med samarbeidskommunene Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal og fylkeskommunen fremforhandles innen 1. desember Avtale sagt opp i september /12 Rapport forvaltningsrevisjon saksbehandling byggesak og landbruk Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger 106/12 Skatteoppkrevers årsrapport for /12 Frivillighetsmelding Revisjon av handlingsprogrammet skal behandles av kommunestyret. 124/12 Etablering og igangsetting av interkommunalt øyeblikkelig hjelptilbud i 7. etasje ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Det gjennomføres prosjektmøter med samarbeidende kommuner hver 14.dag. Det er nedsatt i alt 4 arbeidsgrupper. Lokalene ble overtatt medio februar og innkjøp/plassering/installering av utstyr er godt i gang. Samarbeidsavtaler med SI om areal er ferdigforhandlet, og avtaler om servicetjenester (vaskeri, renhold, matforsyning) og faglig bistand (laboratorietjenester, radiologi, lege og spesialsykepleier) vil snart bli sluttført. Bemanningsprosessen er i gang og teamleder ble ansatt med virkning fra 19 mars. Det er inngått avtale om lege i 70% stilling med virkning fra 1juni og ansettelser av sykepleiere vil snart bli sluttført. Informasjonsplan er under utarbeidelse. 20

21 Saksnr. Vedtak Status 125/12 147/12 Glåmdal interkommunale legevakt ombyggingsprosjekt av nye lokaler Prosjektet er godt i gang. Prosjektleder er Knut Thore Kristiansen fra SI. Det har vært per dato 5 prosjektmøter Arbeidet sendes ut på anbudsrunde rett over påske. Dato for ferdigstillelse etter arbeidsplan er , med planlagt åpning Prosjektmøter med samarbeidende kommuner gjennomføres hver 14. dag. Forhandling om fordelingsnøkkel ikke igangsatt, og vil skje på rådmannsnivå 135/12 155/12 Salg av aksjer til KB Eiendom Kongsvinger AS Prosjekt vedrørende lovpålagt installering av Nødnett går parallelt. Under arbeid 137/12 Lokalisering av Turistinformasjon i Kongsvinger Rådmannen bes innhente tilbud på drift av turistinformasjon for perioden fra , der blant annet følgende skal belyses: - åpningstid - tilgjengelighet/universell utforming - mulighet til å legge ut brosjyrer - betjening av digitale kanaler - pris Anbudsrunde pågår 138/12 Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret ber rådmannen vurdere opprettelsen av en fast vikarpool i kommunen 21

22 Saksnr. Vedtak Status 138/12, forts. Budsjett 2013 Økonomiplan Som en del av omstillingsarbeidet og med utgangspunkt i kontinuerlig forbedring ber vi rådmannen om å fremme en sak om innføring av en felles og helhetlig kompetanseplan for Kongsvingerskolen innen Kompetanseplanen skal sikre: Kompetanse innenfor basisfag som norsk, matematikk, naturfag og språk, samt klasseledelse En fremtidsrettet skole Optimal utnyttelse og utvikling av faglig kompetanse Kompetansetiltak bes gjennomført i dialog med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Forelagt komitè for oppvekst, og fått utsatt frist til /12 139/12, forts. Rådmannen bes legge frem oversikt over kostnader til ny legevaktordning etter at ny fordelingsnøkkel og betingelser for Grues inntreden er fremforhandlet Omstilling 2012 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om Etablering av bofellesskap for ungdom som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om Opprettelse av heldøgnsboliger for personer med psykiske lidelser, rus-, adferdsog felles-problematikk som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om fremtidig bruk av Kongsvinger kommunens eiendomsmasse (eid og leid) som behandles politisk Omstilling Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om eierstrategi for eiendomsmassen i Kongsvinger kommune som behandles politisk Under utredning Under utredning Under utredning Under utredning 22

23 Tjenesteområde: SAMFUNN Område samfunn omfatter følgende tjenester og (KOSTRA-) funksjoner: Plansaksbehandling, Byggesaksbehandling, kart og oppmåling, Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak, Tilrettelegging og bistand for næringslivet, Kommunale veier, Rekreasjon i tettsted, Naturforvaltning og friluftsliv, Kulturminnevern, Bibliotek, Kino, Museer, Kunstformidling, Idrett, Musikk- og kulturskoler, Aktivitetstilbud barn og unge, Andre kulturaktiviteter og kulturbygg, Sosialt arbeid, Introduksjons- og kvalifiseringsordningen, Rus, Økonomisk sosialhjelp, By- og samfunnsutvikling, Eiendomsforvaltning Viktige resultater og hendelser i 2012 Innbyggertallet for Kongsvinger har økt med 116 personer, opp til Gjennom arbeidet med K+ og kommunens 1. linjetjeneste for næringsutvikling er del 2 av omstillingsprogrammet 10nye har inngått inkubatoravtaler med tre bedrifter og vurderer ytterligere 3 potensielle inkubotorbedrifter/prosjekter. Innføring av timesavganger på tog fra desember 2012 Bygging av E16 - Parsellen Kongsvinger- Slomarka går for fullt. E16 Gävle-Bergen vedtatt og omskiltet. Skandinavisk systemanalyse gjennomført i samarbeid med det svenske partnerskapet for E16. Gang/sykkelveg langs E16 fra Øvre Langelandsvei til Askeladdveien sluttført. Strandpromenaden videreført til Gråsand. Avtale inngått om etablering av museumsvirksomhet på Gyldenborg. Utvikling av hotell og konferansesenter på Festningen har gått for fullt i hele 2012 Arbeidet med opprusting av Glommengata og Haakon Mallings plass igangsatt Bygging av ny ishall igangsatt høsten 2012 Skansesletta friidrettsanlegg åpnet Antall innbyggere som lever av sosialhjelp er lavere enn noen gang. Særlig positivt er det at antallet unge under 25 år som lever av sosialhjelp over tid er nede på kun 19 personer i snitt hver måned Vedtatt Kommunal planstrategi med planoversikt Levekårskartlegging Kongsvinger 2010/ 11. Arbeidsplasser sysselsetting Det er en stor utfordring at utvikling i antall arbeidsplasser i perioden viser en nedadgående trend, og antall sysselsatte som bor og jobber i Kongsvinger er redusert. Siden 2008 er antall arbeidsplasser i Kongsvinger redusert med nesten 800. Arbeidet med omstillingsprosjektet for næringsutvikling har gått for fullt i 2012, i form av K+ og 10Nye AS, i tillegg til førstelinjetjenesten. Resultatene så langt er positive og man ser en klar styrke i at 1. linjetjenesten er sterkt koblet opp mot dette. Det er registrert et stort idetilfang for mulige nye bedrifter med 120 nye ideer, hvorav med et vekstpotensiale. 5 bedrifter er tatt opp som inkubatorbedrifter. 23

Videreføring av tidlig innsats som strategi i oppvekst

Videreføring av tidlig innsats som strategi i oppvekst KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 14.06.2012 017/12 BTHE Kommunestyret 28.06.2012 048/12 BTHE Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Kvalitetsmelding for oppvekst 2011

Kvalitetsmelding for oppvekst 2011 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 14.06.2012 016/12 BTHE Kommunestyret 28.06.2012 047/12 BTHE Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-031, K2-A00, K3-&34

Detaljer

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 14.06.2011 051/11 KAMO Kommunestyret 23.06.2011 055/11 KAMO Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-210 : Arkivsaknr.:

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret BTHE Formannskap BTHE Formannskap 22.11.2011 094/11 BTHE Komité for oppvekst 24.11.2011 014/11 BTHE Formannskap 29.11.2011

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Rådmannens forslag Strategidokument 2015 2018 Rådmann Inger Anne Speilberg 06.11.2014 1 Strategidokument 2015-2018 MÅL og ØKONOMI de neste 4 år Vårt viktigste styringsdokument Oppdragsdokument for; Helhetlig

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kontrollutvalget 22.4.2015 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at det

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Svar på spørsmål fra Terje Aschim (GBL) til kommunestyremøtet om utskiftning av gamle oljetanker

Svar på spørsmål fra Terje Aschim (GBL) til kommunestyremøtet om utskiftning av gamle oljetanker Saksnr: 08/286-100 Svar på spørsmål fra Terje Aschim (GBL) til kommunestyremøtet 16.12.10 om utskiftning av gamle oljetanker Tabellen viser kostnadene for anbud/kontrakt og sluttkostnader: Anlegg Anbudssum

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009

Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009 Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST MARIKOLLEN SKOLE 2009 SAMFUNN Mål Suksessfaktor Mål for Virksomhetsområde politisk nivå Mål for virksomhetsområde administrativt Befolkningsvekst Et attraktivt

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 18:00 19:35. Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 022/10-024/10

Møtedato: Møtetid: 18:00 19:35. Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 022/10-024/10 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST Møtedato: 25.11.2010 Møtetid: 18:00 19:35 Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 022/10-024/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Skriftlig

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 15.04.2010 009/10 OVA Formannskap 20.04.2010 030/10 OVA Kommunestyret 29.04.2010 038/10 OVA Saksansv.: Unni

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Behandling av strategisk plan for Glåmdal regionråd

Behandling av strategisk plan for Glåmdal regionråd KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.01.2013 004/13 HNY Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-026, K3- &00 : Arkivsaknr.: 11/2611 Behandling av strategisk plan

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015 FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN Leinesfjord 12. Mai 2015 AGENDA 1) Innledning om reformen 2) Alternativer for Steigen 3) Salten Regionråd, Mulighetsstudier for Salten (BDO) 4) Viktige temaer for Steigen

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder:

Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder: Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg Fakta om Rakkestad + Sarpsborg Kilder: Strategisk analyse av Rakkestad. Kommunereformen 2015-2017. Kommunereformen 2014-2016. Hovedfase 1 i Sarpsborg

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

Kongsvinger kommune Mål og budsjett 2012 økonomiplan 2012-2015. 1. Rådmannens kommentarer... 4. 2 Økonomiplan for virksomhetsområdene 2012-2015

Kongsvinger kommune Mål og budsjett 2012 økonomiplan 2012-2015. 1. Rådmannens kommentarer... 4. 2 Økonomiplan for virksomhetsområdene 2012-2015 Kongsvinger kommune Mål og budsjett 2012 økonomiplan 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentarer... 4 Overordnet styringskort Kongsvinger kommune..7 Organisasjon... 9 2 Økonomiplan for virksomhetsområdene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 18:00 20:30. Jørgen Bo Gundersen, Gunn Elin Holseter (sekretær)

Møtedato: Møtetid: 18:00 20:30. Jørgen Bo Gundersen, Gunn Elin Holseter (sekretær) KONGSVINGER KOMMUNE MØTEBOK FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST Møtedato: 07.04.2011 Møtetid: 18:00 20:30 Møtested: Vinger Ungdomsklubb - Holt ungdomsskole Saksnr.: 005/11-006/11 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE Utkast, versjon 0.1 Grunnlagsdokumentet er utarbeidet av de seks kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad. Dokumentet danner grunnlag for en ny storkommunene

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES ordfører/sign TILLEGGSSAK:

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES ordfører/sign TILLEGGSSAK: KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 27.01.2009 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Fra plan til (sam)handling. Kristiansand

Fra plan til (sam)handling. Kristiansand Fra plan til (sam)handling Kristiansand.18.11.2015 Det er i barnehagen det skjer! Tidlig innsats i en helhetlig sammenheng Jo Fiske Direktør oppvekst og utdanning Regiondirektør i Statped Innhold > 1.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra lokalisering, organisering og finansiering

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra lokalisering, organisering og finansiering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret KAMO Formannskap KAMO Formannskap 11.09.2012 048/12 KAMO Formannskap 25.09.2012 052/12 KAMO Saksansv.: Torleif Lindahl

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-5 053 &14 KULTUR Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 1. Faglig og personlig 5,0

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1420. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

SVELVIK KOMMUNE ROBEK-reisen

SVELVIK KOMMUNE ROBEK-reisen SVELVIK KOMMUNE ROBEK-reisen 2002-2018 Fakta om Svelvik Vestfoldkommune på 57 kvadratkilometer 6604 innbyggere svak befolkningsvekst i mange år 4 tettsteder Viktigste næringer: Jordbruk 5. største fruktkommune

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Kommunereformen, kontrollutvalgene og sekretariatene

Kommunereformen, kontrollutvalgene og sekretariatene Kommunereformen, kontrollutvalgene og sekretariatene Martin Hill Oppegaard 12. Mars 2015 2 Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre,

Detaljer

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform, veien videre ET STERKERE LOKALDEMOKRATI 2014: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem,

Detaljer