Årsrapport Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE. www.kongsvinger.kommune.no"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE

2 2

3 Innholdsfortegnelse Kongsvinger kommune... 5 Ordførers kommentar... 6 Rådmannens kommentar... 8 Organisasjon...10 Administrativ organisering...11 Kommunens styringssystem...12 Selskaper...13 Måloppnåelse og nøkkeltall...14 Overordnet styringskort for Kongsvinger kommune...14 Oppfølging av kommunestyrevedtak...16 Tjenesteområde: SAMFUNN...23 Tjenesteområde: OPPVEKST...31 Tjenesteområde: HELSE-OG OMSORG...38 Medarbeidere og organisasjon...48 Organisasjon...48 Kompetanse...49 Arbeidsmiljø...51 Likestillingsredegjørelse...52 Kjønnsbalanse totalt og på tjenesteområdene

4 Årsberetning...59 Driftsinntekter...61 Driftsutgifter...62 Balanseregnskapet...67 Arbeidskapital...67 Finans...69 Gjeld...70 Fond...71 Investeringer...72 SKJEMADEL...76 Økonomisk oversikt drift...77 Økonomisk oversikt investering...78 Økonomisk oversikt balanse...79 Regnskapsskjema 1 A drift...80 Regnskapsskjema 1 B driftregnskap...81 Regnskapsskjema 2 A Investeringer...82 Regnskapsskjema 2 B Investeringer...83 NOTER...88 Revisjonsberetning GRUNNLAGSDATA FOR TJENESTEOMRÅDENE

5 Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune er en bykommune i Hedmark fylke som grenser mot kommunene Eidskog, Sør- Odal, Grue samt Sverige. Kommunen er også regionsenter for Glåmdalsregionen, som består av områdene Odal, Vinger, Eidskog og Solør. Byens beliggenhet deles av elva Glomma, med Kongsvinger festning som et landemerke på en høyde i den nordlige delen. Kommunesenteret ligger i dalbunnen på omtrent 150 meter over havet. Kommunen er i hovedsak dekket av skog, men langs Glomma er det likevel en del landbruk. Det høyeste punktet i kommunen er Rafjellet nord i kommunen med sine 576 meter over havet, og lengst øst i kommunen finnes det kjente Finnskogområdet. Kongsvinger kommune utvalgte nøkkeltall Folketall Antall fødte i året Tilflyttingsoverskudd Antall arbeidsplasser Ikke data Andel arbeidsledige årsgj. snitt % 3,5 % 3,6 % 3,4 % 3,0 % Alle Kostra-tall for 2012 i dokumentet er foreløpige tall pr. 15. mars. Endelige tall for 2012 vil først foreligge pr. 15. juni. 5

6 Ordførers kommentar Det skjedde mye i Kongsvinger i 2012 For første gang på flere tiår hadde Kongsvinger en innbyggervekst på over 100, i alt 116, og det er all grunn til å tro at den utviklingen vil fortsette. Det arbeides med firefelt vei vestover mot Oslo og Romerike, og vi har fått timesavganger med tog til/fra Oslo. Vi driver aktiv lobby for å få ned reisetiden med tog til under en time mellom Oslo og Kongsvinger, og det vil medføre at Kongsvinger blir en mer attraktiv by å bosette seg i. Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres en omstilling av organisasjonen i Kongsvinger kommune, både for å jobbe på en ny og mer hensiktsmessig måte med det formål å yte gode tjenester, og for å drifte kommunen rimeligere. I dette arbeidet hører det også med at vi nedlegger og går ut av selskaper som er for dyre å drifte, fungerer dårlig eller av annen grunn viser seg uhensiktsmessige å opprettholde. Det har vært arbeidet for å få opp resultatene i skolene, og nå ser vi at det går rett vei. De er bedre enn noen gang tidligere. Vi har også tatt tak i rusproblematikken og hadde i løpet av sensommeren 10 innflytningsklare leiligheter. I tillegg har vi etablert Holt gård som aktivitetssenter for Jobben. Vi får gode tilbakemeldinger på det vi gjør, men det er selvfølgelig et kontinuerlig arbeid vi dessverre aldri blir ferdig med. I løpet av 2012 etablerte kommunen mange nye sykehjemsplasser gjennom ombygging på Roverudhjemmet og kjøp av Skyrud sykehjem. I tillegg valgte vi å drifte seks nye plasser ved Skyrud. Totalt ble det åpnet syv nye plasser for personer med demens. I forbindelse med samhandlingsreformen har Kongsvinger kommune sammen med fem andre kommuner i regionen leid deler av 7. etasje på sykehuset til en øyeblikkelig hjelp døgnavdeling, og det er vedtatt å bygge om for interkommunal legevakt sammen med fire av kommunene. Den modellen vekker oppsikt på landsbasis fordi samhandlingen mellom sykehus og kommunale helsetjenester helt klart vil gi gode løsninger for pasientene. Dette året har vi også hatt en omfattende oppgradering av svømmehallen, og den er blitt en storstue for hele regionen og brukere i alle aldere. En ny storstue får vi på Gyldenborg etter at Kongsvinger kommune, museene og Hedmark Fylkeskommune er blitt enige om en spleiselag om et nytt og flott museum oppunder festningen. I løpet av året har vi også innviet et nytt og flott friidrettsanlegg på Tråstad. Til slutt vil jeg nevne at kommunen har vedtatt bygging av ny ishall. Jeg tror man må en del år tilbake for å finne tilsvarende aktivitet i Kongsvinger. Samtidig har vi klart å få kontroll på økonomien, selv om vi slett ikke skal påstå at kommunen har en god økonomi. Til tross for et regnskapsmessig overskudd, har vi fortsatt områder der vi sliter med overforbruk. 6

7 Politisk har vi et godt klima i Kongsvinger, selv om vi selvfølgelig har saker vi er politisk uenige om. Posisjonen besto i 2012 av Høyre, Pensjonistpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Kristelig folkeparti. Dette har vært et styringssterkt flertall, og vi har hatt en seriøs opposisjon med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Til slutt må jeg få skryte av en utrolig dyktig stab av ansatte i Kongsvinger kommune. Svært mange av disse strekker seg lengre enn man kan forvente for å gi kommunens innbyggere gode tjenester. Vi ser frem til et spennende år i 2013, med ny ungdomsskole som den politiske viktigste sak. 7

8 Rådmanns kommentar Hver time, hver dag, hele året produserer Kongsvinger kommunes ansatte gode velferdstjenester for våre innbyggere. Brukerundersøkelsene som ble gjennomført i 2012 viser at det en svært høy tilfredshet med de kommunale tjenestene, innenfor alle tjenesteområder. Dette er lett å glemme når medias blikk på kommunen blir referanseramme for kommunens tjenesteproduksjon. I tillegg til å ha gode brukerundersøkelser, kan Kongsvinger være stolte av bedre læringsresultater enn noen gang tidligere, og at antall plasser i demensomsorgen er økt. I budsjettet for 2012 hadde rådmannen 3 hovedsatsningsområder: Sunn kommuneøkonomi Befolkningsvekst/arbeidsplasser Fremtidsrettet tjenesteproduksjon Sunn kommuneøkonomi Et av kravene som ble stilt til rådmannen i budsjettet for 2012 var å iverksette tiltak som sikret at kommunen har en sunn kommuneøkonomi. Resultatet for året viser at kommunen fortsatt har et for høyt driftsnivå, da det er registrert et merforbruk i forhold til budsjett på totalt 11,5 mill. Gjennom omstillingsprosjektet er det iverksatt flere tiltak som skal bidra til at driftsnivået tilpasses kommunens økonomiske driftsrammer. Befolkningsvekst Kongsvinger kommune hadde i 2012 en vekst på 116 innbyggere og nærmer seg målet om 8 1 % befolkningsvekst. Gjennom året er det arbeidet aktivt med å tilrettelegge for ytterligere innbyggervekst gjennom ulike aktiviteter og tiltak. Det viktigste arbeidet skjer gjennom utvikling av gode tjenester, næringsutvikling, byutvikling og arbeidet med samferdsel. En milepæl er nådd da Kongsvinger med virkning fra desember 2012 har fått timesavganger med tog på strekningen Kongsvinger Oslo. Det er også jobbet aktivt med å synliggjøre mulighetene som ligger i Kongsvinger som avlastningsby for Oslo-regionen, hvor etablering av kryssningsspor vil være avgjørende for at reisetiden til Oslo reduseres til under en time. Kommunen gjennomfører et offensivt program for næringsutvikling. Samarbeidet med Hedmark Kunnskapspark og etableringen av K+ begynner å gi resultater, både i forhold til etableringer og utvikling av etablerte bedrifter. Kongsvinger kommune har hatt en av landets beste barnehagegarantier. Rådmannen er ikke i tvil om at denne både har bidratt til å gjøre Kongsvinger mer attraktiv for innflyttere, samtidig med at den har bidratt til god profileringseffekt. Men sett i forhold til kommunens økonomiske situasjon, med et innsparingsbehov på 35 millioner, finner ikke rådmannen rom for å videreføre denne. I budsjettet for 2012 foreslo rådmannen å jobbe videre med utvikling av kulturhus. Målet var å fortsette en byutvikling som ville bidra til økt innbyggerrekruttering. På grunn av at kommunen ikke kom til enighet med en

9 hotellutbygger, og at kommunen har en anstrengt økonomisk situasjon, vil ikke dette prosjektet bli videreført. Kongsvinger kommune jobber imidlertid fortsatt aktivt med byutvikling gjennom prosjektene Glommengata, festningsavenyen m.v. Fremtidsrettede tjenester På bakgrunn, både av de økonomiske utfordringene kommunen står overfor, og at det er nødvendig å tilrettelegge for mer fremtidsrettede tjenester, startet kommunen opp et omfattende omstillingsprosjekt i Det ble nedsatt i alt 22 prosjektgrupper som involverte over 100 medarbeidere. Gruppene skulle utrede og komme med forslag innenfor hvilke områder kommunen har et forbedringspotensial, og gi innspill til mulige tiltak som kunne være med å forbedre/effektivisere dagens tjenesteproduksjon. Med bakgrunn i delprosjektrapportene er det utarbeidet en sluttrapport som er lagt til grunn for den omstilling / effektivisering kommunen er i ferd med å gjennomføre i Hovedkonklusjonen for omstillingen er: Kvaliteten på de tjenestene kommunen leverer må videreutvikles slik at læringsresultatene forbedres, at dropout i skolen og rekruttering til rusmiljø reduseres og at hjelpebehovet til innbyggerne reduseres ved en bevisst satsning på forebyggende arbeid. Dette betyr i praksis at kommunens hovedsatsningsområder fremover vil være arbeide med samhandling på tvers av tjenesteområder, praksisendringer, etablering av bedre styringssystemer og mer enhetlig ledelse. Rådmannen ønsker å understreke at omstillingsarbeidet i 2012 kun er starten på en lang endringsprosess, og at de største utfordringene først kommer i 2013 når planene skal iverksettes. Dette arbeidet vil stille store krav til både ledere og medarbeidere. Som øverste administrative leder forventer jeg at alle samarbeider på en best mulig måte og ser muligheter, slik at vi kan gi innbyggerne tjenester vi er stolte av også i fremtiden. Avslutningsvis ønsker jeg å takke for innsatsen som er nedlagt innenfor alle tjenesteområder i 2012, og ønske oss alle lykke til med hensyn til de omstillinger vi står overfor i Oppgaver må gjennomføres raskere og rimeligere der dette er mulig. Dette innebærer blant annet økt fokus på digitalisering, og kutt av ressurser innen støttetjenester og KKEiendom Tilbud / tjenester som ikke gir ønsket effekt, eller som kommunen ikke kan prioritere når den har dårlig råd, må fjernes. Reduksjon av barnehagegarantien er et resultat av dette. Kongsvinger 5. april 2013 Torleif Lindahl Rådmann 9

10 Organisasjon Politisk organisering Rådmann De sentrale politiske posisjonene ivaretas av: Ordfører Varaordfører Leder komite oppvekst Leder komite helse- og omsorg Leder komite næring/kultur miljø Leder planutvalg Leder kontrollutvalg Øystein Østgaard Helge Thomassen Eli Wathne Haavard Noer Lasse Andreassen Johan Aas Per Jonny Voldseth 10

11 Administrativ organisering Kommunalsjef Økonomi Karin Nagell Kommunalsjef Helse- og omsorg Marianne Birkeland (kst) Rådmann Torleif Lindahl Kommunalsjef Oppvekst Unni Strøm Kommunalsjef Samfunn Rune Lund (kst) Service og kommunikasjon Lars Gillund Personal og lønn Tove Hendnes Økonomienhet Karin Nagell Regionalt innkjøp Trond Sommer Teknisk forvaltning Steinar Haarr (kst) Brandval skole Mari Anne Rapstad Vinger barnehage May Elin Solheim Rus og psykisk helse Karin Trosdal (kst) Kultur og fritidsenheten StigFonås Langeland skole Solvår Østvold (kst) Sentrum barnehage Jorunn Arnesen Hjemmebaserte tjenester Linda Aarskog NAV Tom Østhagen Marikollen skole Kari Nystuen (kst) Marikollen barnehage Liv Sutterud Roverudhjemmet May Kordal Kongsvinger kommunale eiendomsenhet (KKE) Uno Frivoll Vennersberg skole Hanne Stolt Wang Vangen barnehage Inger Leer Sandstad Langelandshjemmet Marianne Vikertorpet (kst) Austmarka barne- og ungdomsskole Britt- Marie Paulsson Brandval barnehage Mari Anne Rapstad Austmarka omsorg May Helene Wolden Roverud barne- og ungdomsskole Bjørn Solhaug (kst) Barn og unge Anne Regi Ring Helse Anne Christine Ringstad Holt ungdomsskole Jørgen Bo Gundersen Glåmdal PP-senter Kari Simonsen Aktivitet og bistandsenhet Birger Bråthen Tråstad ungdomsskole Berit Johnsrud 11

12 Kommunens styringssystem Tjenesteproduksjonen i en kommune er sammensatt og omfatter mange tjenesteområder. For å kunne kvalitetssikre tjenesteproduksjonen og samtidig sikre at alle kommunale instanser arbeider mot de samme overordnede målsettinger, er rådmannen avhengig av gode styringssystemer. For å ivareta målstyring har Kongsvinger kommune har i dag etablert følgende formelle styringssystemer: Balansert målstyring (BMS) Kommunen skal ha klare mål både for tjenesteproduksjonen til brukerne, for trivselen til de ansatte og for å sikre en tilfredsstillende forvaltning av driftsbevilgningene. Dette ivaretas ved at kommunen årlig utarbeider overordnede styringskort både for kommunen som helhet, og for de ulike tjenesteområdene. Målene består både av kvalitative og kvantitative tallstørrelser. På bakgrunn av de overordnede styringskortene, utarbeider hver enkelt enhet sine egne styringskort som bidrar til at de overordnede målene nås. Alle tjenesteområdene rapporterer tertialvis i forhold til faktisk måloppnåelse. Systemet med balansert målstyring sikrer at alle tjenesteområder arbeider mot felles overordende mål for kommunen, og at rådmannen har et effektivt redskap for å registrere at kommunen er på riktig vei. Årshjul En oversikt som viser når i året ulike styringsdokumenter blir behandlet politisk og administrativt. Kvalitetssystem Myndighetene har forventninger om at kommunene har en kontinuerlig effektivisering og kvalitetssikring av sin tjenesteproduksjon. For å imøtekomme kravene har kommunen gått til anskaffelse av et elektronisk kvalitetssystem, KVALITEKET. Hovedmålsettingen med kvalitetssystemet er å sikre at innbyggerne får levert like tjenester på tvers av enheter, og at kvalitetsforbedringer og effektivisering gis høy prioritet i tjenesteproduksjonen. Kvalitetssystemet består av tre integrerte delmoduler: Dokumentmodul, meldingsmodul og en risikoanalysemodul. o I dokumentmodulen vil man finne alle prosedyrer for tjenesteutøvelse i kommunen. Felles prosedyrer skal være med å dokumentere at kommunen utfører sine tjenester i henhold til lovverk og andre formelle retningslinjer. o I meldingsmodulen har de ansatte mulighet til å være med å forbedre dagens tjenesteleveranser ved å melde inn forbedringsforslag, eller å melde fra om avvik slik at tiltak kan settes inn i forhold til dette. o I risikoanalysemodulen får de ansatte tilgang til et verktøy for å kartlegge de trusler som finnes, og som kan være til hinder for kommunens måloppnåelse. Ved å kartlegge slike utfordringer kan kommunen iverksette tiltak som bidrar til at risikoene reduseres. 12

13 Selskaper Kongsvinger kommune har eierskap i følgende selskaper pr : Interkommunale selskaper Eierandel Glåmdal Interkommunale Renovasjon IKS (GIR) 47,8 % Glåmdal Interkommunale Vann og Avløp IKS (GIVAS) 75 % Glåmdal Brannvesen IKS (GBI) 77 % Glåmdal Interkommunale Voksenopplæring (GIV) 25 % Glåmdal Revisjon IKS 33 % Glåmdalssekretæren IKS 15 % Glåmdal Krisesenter IKS 34,9 % Aksjeselskaper Aktør AS 100 % Eskoleia AS 50 % Kongsvinger Park AS 34 % Hedmark kunnskapspark AS 5,97 % Kongsvinger kompetanse og næringssenter 20 % Eidsiva Energi AS 0,052 % * Kongsvinger Sportsanlegg AS og Kongsvinger svømmehall AS ble omgjort til kommunale driftsenheter med virkning fra

14 Måloppnåelse og nøkkeltall Overordnet styringskort for Kongsvinger kommune Mål Indikator Resultat 2011 Ambisjonsni vå 2012 Resultat 2012 Mål 2015 Befolkningsvekst Befolkning Samfunn Flere arbeidsplasser Økning i antall arbeidsplasser Ikke data 75 Ikke data 300 Kommentar: Den positive trenden fortsetter, og Kongsvinger kommune kunne i 2012 registrere en ytterligere økning i innbyggertallet på 116 personer. Målet om en økning på 1 % årlig er derfor innen rekkevidde. Den gjennomgående satsningen på innbyggervekst de siste 5 år, ser derfor ut til å ha hatt ønsket effekt. Mål Indikator Resultat 2011 Ambisjonsni vå 2012 Resultat 2012 Mål 2015 Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet Ikke målt ,5 av 6 4,4 av 6 4,5 av 6 Tjenester Tjenesteproduksjon innenfor alle virksomhetsområder skal minst tilsvare landsgjennomsnittet. Produksjonsindeks ,8 100 Kommentar: Brukerne av tjenester i Kongsvinger kommune er stort sett fornøyde med de tjenester som leveres innenfor alle tjenesteområder. Brukerundersøkelsene følges opp ved at alle enheter utarbeider egne tiltaksplaner i forhold til de tilbakemeldinger som er gitt. Tjenesteproduksjonsindeksen viser at kommunens innbyggere i hovedtrekk har tilgang til et like godt tjenestetilbud som resten av landet. Indeksen sier ikke noe om kommunens effektivitet, da den ikke inkluderer ressursbruk for tjenesteproduksjonen. Mål Indikator Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Resultat 2012 Mål 2015 Medarbeiderskap Ikke målt ,5 av 6 4,5 av 6 4,5 av 6 Organisasjon Attraktiv arbeidsplass Lederskap Ikke målt ,5 av 6 4,4 av 6 4,5 av 6 Nærvær 91 % 91 % 90,4 % 93 % Kommentar: Medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte i Kongsvinger kommune trives på jobb, og at de i all hovedsak er meget fornøyde med sine ledere. Det er registrert små variasjoner mellom tjenesteområdene. Det er marginale endringer sammenlignet med forrige måling i Nærværet i kommunen er noe lavere enn i 2011, og kan forklares ved et høyere fravær innenfor tjenesteområde Helse- og omsorg. 14

15 Mål Indikator Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Resultat 2012 Mål 2015 Økonomi Fellesskapets verdier skal forvaltes slik at den sikrer kommunens handlefrihet Brutto driftsresultat Netto driftsresultat 3,4 % 1,4 % 6,0 % 1,0 % 4,0 % 1,9 % 7,5 % 2,0 % Kommentar: Brutto driftsresultat er lavere enn målsettingen, og indikerer at driftskostnadene er for høye i forhold til kommunens driftsinntekter. Det er i 2012 registrert et merforbruk i forhold til budsjett på ca. 11,5 mill innenfor tjenesteområdene. Kommunens netto driftsresultat er bedre enn målsettingen for Dette skyldes økte skatteinntkter og ekstraordinære inntekter hvor utgiftene først vil påløpe i Midlene er derfor avsatt på bundet fond. 15

16 Oppfølging av kommunestyrevedtak Kommunestyret har i 2012 behandlet 155 saker. Av disse er 147 ferdigbehandlet, det vil si en gjennomføringsgrad på 95 %. Følgende saker står som ikke ferdigbehandlet pr : Saksnr. Vedtak Status 006/09 151/09 Politikk på nett gjennomføring Alle faste politikere i komiteer, formannskap og kommunestyre skal være papirløse Alle representanter i kommunestyret og komiteledere har fått tildelt IPader. 020/10 Strandpromenade Kongsvinger Gjestegård-Sæter Tiltaket er gjennomført. Gjenstår kun avslutningsarbeider til våren inkludert utsetting av benker m.m. 063/10 Hjorteviltplan Kommunen tar i 2010 initiativ til et samarbeid med rettighetshavere og veg og banemyndigheter for å diskutere konkrete tiltak som vil føre til færre ulykker langs Kongsvinger- og Solørbanen og riksvegstrekningene i kommunen. Eidskog kommune er i dialog med statens vegvesen om samme sak. Kongsvinger kommune avventer utfallet av denne dialogen. 089/10 Revidering av økonomi. Innkjøp og finansreglement Administrasjonen bes utarbeide et forslag på et avsnitt/vedlegg om salg av eiendeler og rettigheter som kan inkluderes ved neste revisjon av reglementet. 113/10 Tilbud på Vennersberg for befolkningen med særskilt fokus på barn og unge Revidering av reglementet vil gjøres i Rådmannen igangsetter et utredningsarbeid angående etablering av et møtested for voksne lokalt på Vennersberg. 017/11 Nytt orgel Vinger kirke Kongsvinger kommune gir tilskudd på opptil 2/3 av kostnadene til nytt orgel, oppad begrenset til 4 mill. kroner. Utredningen er utsatt, da det er ønskelig å se på dette i sammenheng med andre pågående prosjekter i nærområdet. Orgelet vil bli levert i 2013, og tilskudd vil bli utbetalt så snart sluttregnskap foreligger. 16

17 Saksnr. Vedtak Status 057/11 Tertialrapport I/2011 revidert budsjett nr. II/2011 Kommunestyret ber rådmann legge fram en sak med vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjeneste og vaskeri. 062/11 Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner Det opprettes et prosjekt for utarbeidelse av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Kongsvinger kommune. Prosjektet organiseres og gjennomføres i henhold til prosjektplan. Handlingsplan skal legges fram til politisk behandling innen /11 Forebyggende tiltak for motorinteressert ungdom Kommunestyret gir sin tilslutning til videre arbeid med sikte på å etablere et tiltak for motorinnteressert ungdom. Det søkes tilskudd til prosjektleder. Saken fremmes for kommunestyret for endelig beslutning når nødvendige avklaringer, herav økonomiske konsekvenser, kommer på plass. 077/11 Logistikkterminal i Kongsvinger Det bevilges nødvendig beløp for flytting og andre forhold i forbindelse med etablering av et logistikksenter i Kongsvinger, oppad begrenset til kr Midlene fremskaffes fra kommunens næringsfond, Innovasjon Norge (IN) og omstillingsmidler Rådmannen har foreløpig ikke foretatt en vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjeneste og vaskeri. Administrasjonen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage tiltaksplan sammen med de politiske representantene som er utpekt. Tiltaksplanen vil bli innarbeidet i folkehelseplanen. Uavklart Midlene var tenkt nyttet til flytting av en større bedrift. Flyttingen er ikke lenger aktuell. 17

18 Saksnr. Vedtak Status 099/11 Abonnementsgebyr vann og avløp. Utredning fra GIVAS Kongsvinger kommunestyre ber GIVAS gjennomføre en vurdering av de utfordringene som ligger i å kategorisere abonnentene i henhold til kommunestyrets prinsippvedtak om differensiering av fastleddet. Saken om differensiering av fastledd fremmes for kommunestyret på nytt. Svarbrev fra GIVAS IKS følger som vedlegg til sak om årsmelding Konklusjonen er at kost-nytte effekten anses som negativ ved en kategorisering av abonnementene. 100/11 GIVAS IKS, handlingsplan og økonomiplan høringsuttalelse Kongsvinger kommunestyre ber GIVAS informere kommunestyret om innholdet i rapporten som er bestilt for å vurdere prinsippet om selvkost Departementets høringsfrist er 20. mars på deres utredning vedrørende dette temaet. Det er på grunn av denne utredning svaret har ligget i bero. 167/11 Budsjett 2012 Økonomiplan Rådmannen bes legge fram en analyse av inn- og utflytting hvem flytter inn og hvem flytter ut, og hvorfor flytter de inn/ut? Rådmannen bes legge fram en sak om felles tilsyns-/nattevaktordninger for flere tjenester (HDO, PU, krisesenter etc) Rådmannen bes legge fram en sak der det vurderes om kommunen kan overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd Sak vedrørende kommunens mulighet til å overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd.vil bli lagt frem for komite for næring, kultur og miljø i møte

19 Saksnr. Vedtak Status 167/11, forts. Budsjett 2012 Økonomiplan Rådmannen bes legge fram en sak om retaksering av eiendom, der ulike fremgangsmåter drøftes Vurdering av endringer i lovverket gjør at det foreløpig ikke er fremmet en sak om retaksering av eiendommer i kommunen. Vegvedlikeholdet må følges opp jf. tidligere vedtak. Veivedlikeholdsplanen for 2012 bør framlegges snarest og innen Kongsvinger Ap vil gi ungdommen en skikkelig ungdomsklubb i sentrum. Rådmannen bes om å utarbeide et forslag til ungdomsklubb i en prøveperiode snarest. Klubben sin aktivitet evalueres senest der en vurderer tilbudet for ungdommen som en permanent ordning. 169/11 Eierskapsmelding For å sikre at kommunen kan utøve et aktivt eierskap, bes rådmannen om å utrede alternative modeller som sikrer en bedre dialog mellom selskapene og deltakerkommunene. For selskaper som mottar tilskudd fra Kongsvinger kommune bes det om at utredningen av alternative modeller også inkluderer mulighetene for strategisk styring gjennom tilskuddstildelingen. Saken følges opp av regionrådet/ordfører 19

20 Saksnr. Vedtak Status 102/12 Valg av fremtidig modell for pedagogiskpsykologisk tjeneste i Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune sier opp dagens avtale om PP-tjenesten. Overfor avtalepartene presiseres imidlertid at Kongsvinger kommune ønsker et fortsatt interkommunalt samarbeid om PP-tjenesten. En forutsetning for et fortsatt interkommunalt samarbeid er at ny avtale med samarbeidskommunene Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal og fylkeskommunen fremforhandles innen 1. desember Avtale sagt opp i september /12 Rapport forvaltningsrevisjon saksbehandling byggesak og landbruk Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger 106/12 Skatteoppkrevers årsrapport for /12 Frivillighetsmelding Revisjon av handlingsprogrammet skal behandles av kommunestyret. 124/12 Etablering og igangsetting av interkommunalt øyeblikkelig hjelptilbud i 7. etasje ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Det gjennomføres prosjektmøter med samarbeidende kommuner hver 14.dag. Det er nedsatt i alt 4 arbeidsgrupper. Lokalene ble overtatt medio februar og innkjøp/plassering/installering av utstyr er godt i gang. Samarbeidsavtaler med SI om areal er ferdigforhandlet, og avtaler om servicetjenester (vaskeri, renhold, matforsyning) og faglig bistand (laboratorietjenester, radiologi, lege og spesialsykepleier) vil snart bli sluttført. Bemanningsprosessen er i gang og teamleder ble ansatt med virkning fra 19 mars. Det er inngått avtale om lege i 70% stilling med virkning fra 1juni og ansettelser av sykepleiere vil snart bli sluttført. Informasjonsplan er under utarbeidelse. 20

21 Saksnr. Vedtak Status 125/12 147/12 Glåmdal interkommunale legevakt ombyggingsprosjekt av nye lokaler Prosjektet er godt i gang. Prosjektleder er Knut Thore Kristiansen fra SI. Det har vært per dato 5 prosjektmøter Arbeidet sendes ut på anbudsrunde rett over påske. Dato for ferdigstillelse etter arbeidsplan er , med planlagt åpning Prosjektmøter med samarbeidende kommuner gjennomføres hver 14. dag. Forhandling om fordelingsnøkkel ikke igangsatt, og vil skje på rådmannsnivå 135/12 155/12 Salg av aksjer til KB Eiendom Kongsvinger AS Prosjekt vedrørende lovpålagt installering av Nødnett går parallelt. Under arbeid 137/12 Lokalisering av Turistinformasjon i Kongsvinger Rådmannen bes innhente tilbud på drift av turistinformasjon for perioden fra , der blant annet følgende skal belyses: - åpningstid - tilgjengelighet/universell utforming - mulighet til å legge ut brosjyrer - betjening av digitale kanaler - pris Anbudsrunde pågår 138/12 Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret ber rådmannen vurdere opprettelsen av en fast vikarpool i kommunen 21

22 Saksnr. Vedtak Status 138/12, forts. Budsjett 2013 Økonomiplan Som en del av omstillingsarbeidet og med utgangspunkt i kontinuerlig forbedring ber vi rådmannen om å fremme en sak om innføring av en felles og helhetlig kompetanseplan for Kongsvingerskolen innen Kompetanseplanen skal sikre: Kompetanse innenfor basisfag som norsk, matematikk, naturfag og språk, samt klasseledelse En fremtidsrettet skole Optimal utnyttelse og utvikling av faglig kompetanse Kompetansetiltak bes gjennomført i dialog med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Forelagt komitè for oppvekst, og fått utsatt frist til /12 139/12, forts. Rådmannen bes legge frem oversikt over kostnader til ny legevaktordning etter at ny fordelingsnøkkel og betingelser for Grues inntreden er fremforhandlet Omstilling 2012 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om Etablering av bofellesskap for ungdom som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om Opprettelse av heldøgnsboliger for personer med psykiske lidelser, rus-, adferdsog felles-problematikk som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om fremtidig bruk av Kongsvinger kommunens eiendomsmasse (eid og leid) som behandles politisk Omstilling Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om eierstrategi for eiendomsmassen i Kongsvinger kommune som behandles politisk Under utredning Under utredning Under utredning Under utredning 22

23 Tjenesteområde: SAMFUNN Område samfunn omfatter følgende tjenester og (KOSTRA-) funksjoner: Plansaksbehandling, Byggesaksbehandling, kart og oppmåling, Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak, Tilrettelegging og bistand for næringslivet, Kommunale veier, Rekreasjon i tettsted, Naturforvaltning og friluftsliv, Kulturminnevern, Bibliotek, Kino, Museer, Kunstformidling, Idrett, Musikk- og kulturskoler, Aktivitetstilbud barn og unge, Andre kulturaktiviteter og kulturbygg, Sosialt arbeid, Introduksjons- og kvalifiseringsordningen, Rus, Økonomisk sosialhjelp, By- og samfunnsutvikling, Eiendomsforvaltning Viktige resultater og hendelser i 2012 Innbyggertallet for Kongsvinger har økt med 116 personer, opp til Gjennom arbeidet med K+ og kommunens 1. linjetjeneste for næringsutvikling er del 2 av omstillingsprogrammet 10nye har inngått inkubatoravtaler med tre bedrifter og vurderer ytterligere 3 potensielle inkubotorbedrifter/prosjekter. Innføring av timesavganger på tog fra desember 2012 Bygging av E16 - Parsellen Kongsvinger- Slomarka går for fullt. E16 Gävle-Bergen vedtatt og omskiltet. Skandinavisk systemanalyse gjennomført i samarbeid med det svenske partnerskapet for E16. Gang/sykkelveg langs E16 fra Øvre Langelandsvei til Askeladdveien sluttført. Strandpromenaden videreført til Gråsand. Avtale inngått om etablering av museumsvirksomhet på Gyldenborg. Utvikling av hotell og konferansesenter på Festningen har gått for fullt i hele 2012 Arbeidet med opprusting av Glommengata og Haakon Mallings plass igangsatt Bygging av ny ishall igangsatt høsten 2012 Skansesletta friidrettsanlegg åpnet Antall innbyggere som lever av sosialhjelp er lavere enn noen gang. Særlig positivt er det at antallet unge under 25 år som lever av sosialhjelp over tid er nede på kun 19 personer i snitt hver måned Vedtatt Kommunal planstrategi med planoversikt Levekårskartlegging Kongsvinger 2010/ 11. Arbeidsplasser sysselsetting Det er en stor utfordring at utvikling i antall arbeidsplasser i perioden viser en nedadgående trend, og antall sysselsatte som bor og jobber i Kongsvinger er redusert. Siden 2008 er antall arbeidsplasser i Kongsvinger redusert med nesten 800. Arbeidet med omstillingsprosjektet for næringsutvikling har gått for fullt i 2012, i form av K+ og 10Nye AS, i tillegg til førstelinjetjenesten. Resultatene så langt er positive og man ser en klar styrke i at 1. linjetjenesten er sterkt koblet opp mot dette. Det er registrert et stort idetilfang for mulige nye bedrifter med 120 nye ideer, hvorav med et vekstpotensiale. 5 bedrifter er tatt opp som inkubatorbedrifter. 23

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering...

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering... 1 Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9

Detaljer

VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012. Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012. Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012 Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no Bankgiro:

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding TATT TI L ORIENTERING I KOMMUNESTYRET 16. JUNI 2010 Freskuka var en suksess og vil bli en årlig tradisjon Investering i ny løypemaskin har gitt innbyggerne mange

Detaljer

Årsmelding. For. Halden Kommune

Årsmelding. For. Halden Kommune Årsmelding For Halden Kommune 2012 1 av 76 2 av 76 Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens innledning... 6 Utviklingstrekk.... 8 Samfunn... 10 Kommuneplanarbeidet.... 10 Miljø... 10 Forurensing... 10 Nedgravde

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1 2 0 0 8 Å R S R A P P O R T 1 INTRODUKSJON Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Molde kommune produserte av tjenester i 2008. Årsrapporten beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene.

Detaljer

Årsmelding Gildeskål Kommune

Årsmelding Gildeskål Kommune 2012 Årsmelding Gildeskål Kommune Sørfugløya. Foto: Petter Jørgen Pedersen Rådmannen Gildeskål kommune 31.12.2012 Gildeskål kommune - Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Organisasjonskart

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune Tertialrapport 2/2014 Aurskog-Høland kommune 1 Innhold 1. PERSONAL... 4 2. FOKUSOMRÅDER... 5 BOLIGBYGGING OG SENTRUMSUTVIKLING... 5 MILJØVERN... 6 BARN OG UNGE... 7 NÆRINGSUTVIKLING... 9 FOLKEHELSE...

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer