Årsrapport Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE. www.kongsvinger.kommune.no"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE

2 2

3 Innholdsfortegnelse Kongsvinger kommune... 5 Ordførers kommentar... 6 Rådmannens kommentar... 8 Organisasjon...10 Administrativ organisering...11 Kommunens styringssystem...12 Selskaper...13 Måloppnåelse og nøkkeltall...14 Overordnet styringskort for Kongsvinger kommune...14 Oppfølging av kommunestyrevedtak...16 Tjenesteområde: SAMFUNN...23 Tjenesteområde: OPPVEKST...31 Tjenesteområde: HELSE-OG OMSORG...38 Medarbeidere og organisasjon...48 Organisasjon...48 Kompetanse...49 Arbeidsmiljø...51 Likestillingsredegjørelse...52 Kjønnsbalanse totalt og på tjenesteområdene

4 Årsberetning...59 Driftsinntekter...61 Driftsutgifter...62 Balanseregnskapet...67 Arbeidskapital...67 Finans...69 Gjeld...70 Fond...71 Investeringer...72 SKJEMADEL...76 Økonomisk oversikt drift...77 Økonomisk oversikt investering...78 Økonomisk oversikt balanse...79 Regnskapsskjema 1 A drift...80 Regnskapsskjema 1 B driftregnskap...81 Regnskapsskjema 2 A Investeringer...82 Regnskapsskjema 2 B Investeringer...83 NOTER...88 Revisjonsberetning GRUNNLAGSDATA FOR TJENESTEOMRÅDENE

5 Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune er en bykommune i Hedmark fylke som grenser mot kommunene Eidskog, Sør- Odal, Grue samt Sverige. Kommunen er også regionsenter for Glåmdalsregionen, som består av områdene Odal, Vinger, Eidskog og Solør. Byens beliggenhet deles av elva Glomma, med Kongsvinger festning som et landemerke på en høyde i den nordlige delen. Kommunesenteret ligger i dalbunnen på omtrent 150 meter over havet. Kommunen er i hovedsak dekket av skog, men langs Glomma er det likevel en del landbruk. Det høyeste punktet i kommunen er Rafjellet nord i kommunen med sine 576 meter over havet, og lengst øst i kommunen finnes det kjente Finnskogområdet. Kongsvinger kommune utvalgte nøkkeltall Folketall Antall fødte i året Tilflyttingsoverskudd Antall arbeidsplasser Ikke data Andel arbeidsledige årsgj. snitt % 3,5 % 3,6 % 3,4 % 3,0 % Alle Kostra-tall for 2012 i dokumentet er foreløpige tall pr. 15. mars. Endelige tall for 2012 vil først foreligge pr. 15. juni. 5

6 Ordførers kommentar Det skjedde mye i Kongsvinger i 2012 For første gang på flere tiår hadde Kongsvinger en innbyggervekst på over 100, i alt 116, og det er all grunn til å tro at den utviklingen vil fortsette. Det arbeides med firefelt vei vestover mot Oslo og Romerike, og vi har fått timesavganger med tog til/fra Oslo. Vi driver aktiv lobby for å få ned reisetiden med tog til under en time mellom Oslo og Kongsvinger, og det vil medføre at Kongsvinger blir en mer attraktiv by å bosette seg i. Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres en omstilling av organisasjonen i Kongsvinger kommune, både for å jobbe på en ny og mer hensiktsmessig måte med det formål å yte gode tjenester, og for å drifte kommunen rimeligere. I dette arbeidet hører det også med at vi nedlegger og går ut av selskaper som er for dyre å drifte, fungerer dårlig eller av annen grunn viser seg uhensiktsmessige å opprettholde. Det har vært arbeidet for å få opp resultatene i skolene, og nå ser vi at det går rett vei. De er bedre enn noen gang tidligere. Vi har også tatt tak i rusproblematikken og hadde i løpet av sensommeren 10 innflytningsklare leiligheter. I tillegg har vi etablert Holt gård som aktivitetssenter for Jobben. Vi får gode tilbakemeldinger på det vi gjør, men det er selvfølgelig et kontinuerlig arbeid vi dessverre aldri blir ferdig med. I løpet av 2012 etablerte kommunen mange nye sykehjemsplasser gjennom ombygging på Roverudhjemmet og kjøp av Skyrud sykehjem. I tillegg valgte vi å drifte seks nye plasser ved Skyrud. Totalt ble det åpnet syv nye plasser for personer med demens. I forbindelse med samhandlingsreformen har Kongsvinger kommune sammen med fem andre kommuner i regionen leid deler av 7. etasje på sykehuset til en øyeblikkelig hjelp døgnavdeling, og det er vedtatt å bygge om for interkommunal legevakt sammen med fire av kommunene. Den modellen vekker oppsikt på landsbasis fordi samhandlingen mellom sykehus og kommunale helsetjenester helt klart vil gi gode løsninger for pasientene. Dette året har vi også hatt en omfattende oppgradering av svømmehallen, og den er blitt en storstue for hele regionen og brukere i alle aldere. En ny storstue får vi på Gyldenborg etter at Kongsvinger kommune, museene og Hedmark Fylkeskommune er blitt enige om en spleiselag om et nytt og flott museum oppunder festningen. I løpet av året har vi også innviet et nytt og flott friidrettsanlegg på Tråstad. Til slutt vil jeg nevne at kommunen har vedtatt bygging av ny ishall. Jeg tror man må en del år tilbake for å finne tilsvarende aktivitet i Kongsvinger. Samtidig har vi klart å få kontroll på økonomien, selv om vi slett ikke skal påstå at kommunen har en god økonomi. Til tross for et regnskapsmessig overskudd, har vi fortsatt områder der vi sliter med overforbruk. 6

7 Politisk har vi et godt klima i Kongsvinger, selv om vi selvfølgelig har saker vi er politisk uenige om. Posisjonen besto i 2012 av Høyre, Pensjonistpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Kristelig folkeparti. Dette har vært et styringssterkt flertall, og vi har hatt en seriøs opposisjon med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Til slutt må jeg få skryte av en utrolig dyktig stab av ansatte i Kongsvinger kommune. Svært mange av disse strekker seg lengre enn man kan forvente for å gi kommunens innbyggere gode tjenester. Vi ser frem til et spennende år i 2013, med ny ungdomsskole som den politiske viktigste sak. 7

8 Rådmanns kommentar Hver time, hver dag, hele året produserer Kongsvinger kommunes ansatte gode velferdstjenester for våre innbyggere. Brukerundersøkelsene som ble gjennomført i 2012 viser at det en svært høy tilfredshet med de kommunale tjenestene, innenfor alle tjenesteområder. Dette er lett å glemme når medias blikk på kommunen blir referanseramme for kommunens tjenesteproduksjon. I tillegg til å ha gode brukerundersøkelser, kan Kongsvinger være stolte av bedre læringsresultater enn noen gang tidligere, og at antall plasser i demensomsorgen er økt. I budsjettet for 2012 hadde rådmannen 3 hovedsatsningsområder: Sunn kommuneøkonomi Befolkningsvekst/arbeidsplasser Fremtidsrettet tjenesteproduksjon Sunn kommuneøkonomi Et av kravene som ble stilt til rådmannen i budsjettet for 2012 var å iverksette tiltak som sikret at kommunen har en sunn kommuneøkonomi. Resultatet for året viser at kommunen fortsatt har et for høyt driftsnivå, da det er registrert et merforbruk i forhold til budsjett på totalt 11,5 mill. Gjennom omstillingsprosjektet er det iverksatt flere tiltak som skal bidra til at driftsnivået tilpasses kommunens økonomiske driftsrammer. Befolkningsvekst Kongsvinger kommune hadde i 2012 en vekst på 116 innbyggere og nærmer seg målet om 8 1 % befolkningsvekst. Gjennom året er det arbeidet aktivt med å tilrettelegge for ytterligere innbyggervekst gjennom ulike aktiviteter og tiltak. Det viktigste arbeidet skjer gjennom utvikling av gode tjenester, næringsutvikling, byutvikling og arbeidet med samferdsel. En milepæl er nådd da Kongsvinger med virkning fra desember 2012 har fått timesavganger med tog på strekningen Kongsvinger Oslo. Det er også jobbet aktivt med å synliggjøre mulighetene som ligger i Kongsvinger som avlastningsby for Oslo-regionen, hvor etablering av kryssningsspor vil være avgjørende for at reisetiden til Oslo reduseres til under en time. Kommunen gjennomfører et offensivt program for næringsutvikling. Samarbeidet med Hedmark Kunnskapspark og etableringen av K+ begynner å gi resultater, både i forhold til etableringer og utvikling av etablerte bedrifter. Kongsvinger kommune har hatt en av landets beste barnehagegarantier. Rådmannen er ikke i tvil om at denne både har bidratt til å gjøre Kongsvinger mer attraktiv for innflyttere, samtidig med at den har bidratt til god profileringseffekt. Men sett i forhold til kommunens økonomiske situasjon, med et innsparingsbehov på 35 millioner, finner ikke rådmannen rom for å videreføre denne. I budsjettet for 2012 foreslo rådmannen å jobbe videre med utvikling av kulturhus. Målet var å fortsette en byutvikling som ville bidra til økt innbyggerrekruttering. På grunn av at kommunen ikke kom til enighet med en

9 hotellutbygger, og at kommunen har en anstrengt økonomisk situasjon, vil ikke dette prosjektet bli videreført. Kongsvinger kommune jobber imidlertid fortsatt aktivt med byutvikling gjennom prosjektene Glommengata, festningsavenyen m.v. Fremtidsrettede tjenester På bakgrunn, både av de økonomiske utfordringene kommunen står overfor, og at det er nødvendig å tilrettelegge for mer fremtidsrettede tjenester, startet kommunen opp et omfattende omstillingsprosjekt i Det ble nedsatt i alt 22 prosjektgrupper som involverte over 100 medarbeidere. Gruppene skulle utrede og komme med forslag innenfor hvilke områder kommunen har et forbedringspotensial, og gi innspill til mulige tiltak som kunne være med å forbedre/effektivisere dagens tjenesteproduksjon. Med bakgrunn i delprosjektrapportene er det utarbeidet en sluttrapport som er lagt til grunn for den omstilling / effektivisering kommunen er i ferd med å gjennomføre i Hovedkonklusjonen for omstillingen er: Kvaliteten på de tjenestene kommunen leverer må videreutvikles slik at læringsresultatene forbedres, at dropout i skolen og rekruttering til rusmiljø reduseres og at hjelpebehovet til innbyggerne reduseres ved en bevisst satsning på forebyggende arbeid. Dette betyr i praksis at kommunens hovedsatsningsområder fremover vil være arbeide med samhandling på tvers av tjenesteområder, praksisendringer, etablering av bedre styringssystemer og mer enhetlig ledelse. Rådmannen ønsker å understreke at omstillingsarbeidet i 2012 kun er starten på en lang endringsprosess, og at de største utfordringene først kommer i 2013 når planene skal iverksettes. Dette arbeidet vil stille store krav til både ledere og medarbeidere. Som øverste administrative leder forventer jeg at alle samarbeider på en best mulig måte og ser muligheter, slik at vi kan gi innbyggerne tjenester vi er stolte av også i fremtiden. Avslutningsvis ønsker jeg å takke for innsatsen som er nedlagt innenfor alle tjenesteområder i 2012, og ønske oss alle lykke til med hensyn til de omstillinger vi står overfor i Oppgaver må gjennomføres raskere og rimeligere der dette er mulig. Dette innebærer blant annet økt fokus på digitalisering, og kutt av ressurser innen støttetjenester og KKEiendom Tilbud / tjenester som ikke gir ønsket effekt, eller som kommunen ikke kan prioritere når den har dårlig råd, må fjernes. Reduksjon av barnehagegarantien er et resultat av dette. Kongsvinger 5. april 2013 Torleif Lindahl Rådmann 9

10 Organisasjon Politisk organisering Rådmann De sentrale politiske posisjonene ivaretas av: Ordfører Varaordfører Leder komite oppvekst Leder komite helse- og omsorg Leder komite næring/kultur miljø Leder planutvalg Leder kontrollutvalg Øystein Østgaard Helge Thomassen Eli Wathne Haavard Noer Lasse Andreassen Johan Aas Per Jonny Voldseth 10

11 Administrativ organisering Kommunalsjef Økonomi Karin Nagell Kommunalsjef Helse- og omsorg Marianne Birkeland (kst) Rådmann Torleif Lindahl Kommunalsjef Oppvekst Unni Strøm Kommunalsjef Samfunn Rune Lund (kst) Service og kommunikasjon Lars Gillund Personal og lønn Tove Hendnes Økonomienhet Karin Nagell Regionalt innkjøp Trond Sommer Teknisk forvaltning Steinar Haarr (kst) Brandval skole Mari Anne Rapstad Vinger barnehage May Elin Solheim Rus og psykisk helse Karin Trosdal (kst) Kultur og fritidsenheten StigFonås Langeland skole Solvår Østvold (kst) Sentrum barnehage Jorunn Arnesen Hjemmebaserte tjenester Linda Aarskog NAV Tom Østhagen Marikollen skole Kari Nystuen (kst) Marikollen barnehage Liv Sutterud Roverudhjemmet May Kordal Kongsvinger kommunale eiendomsenhet (KKE) Uno Frivoll Vennersberg skole Hanne Stolt Wang Vangen barnehage Inger Leer Sandstad Langelandshjemmet Marianne Vikertorpet (kst) Austmarka barne- og ungdomsskole Britt- Marie Paulsson Brandval barnehage Mari Anne Rapstad Austmarka omsorg May Helene Wolden Roverud barne- og ungdomsskole Bjørn Solhaug (kst) Barn og unge Anne Regi Ring Helse Anne Christine Ringstad Holt ungdomsskole Jørgen Bo Gundersen Glåmdal PP-senter Kari Simonsen Aktivitet og bistandsenhet Birger Bråthen Tråstad ungdomsskole Berit Johnsrud 11

12 Kommunens styringssystem Tjenesteproduksjonen i en kommune er sammensatt og omfatter mange tjenesteområder. For å kunne kvalitetssikre tjenesteproduksjonen og samtidig sikre at alle kommunale instanser arbeider mot de samme overordnede målsettinger, er rådmannen avhengig av gode styringssystemer. For å ivareta målstyring har Kongsvinger kommune har i dag etablert følgende formelle styringssystemer: Balansert målstyring (BMS) Kommunen skal ha klare mål både for tjenesteproduksjonen til brukerne, for trivselen til de ansatte og for å sikre en tilfredsstillende forvaltning av driftsbevilgningene. Dette ivaretas ved at kommunen årlig utarbeider overordnede styringskort både for kommunen som helhet, og for de ulike tjenesteområdene. Målene består både av kvalitative og kvantitative tallstørrelser. På bakgrunn av de overordnede styringskortene, utarbeider hver enkelt enhet sine egne styringskort som bidrar til at de overordnede målene nås. Alle tjenesteområdene rapporterer tertialvis i forhold til faktisk måloppnåelse. Systemet med balansert målstyring sikrer at alle tjenesteområder arbeider mot felles overordende mål for kommunen, og at rådmannen har et effektivt redskap for å registrere at kommunen er på riktig vei. Årshjul En oversikt som viser når i året ulike styringsdokumenter blir behandlet politisk og administrativt. Kvalitetssystem Myndighetene har forventninger om at kommunene har en kontinuerlig effektivisering og kvalitetssikring av sin tjenesteproduksjon. For å imøtekomme kravene har kommunen gått til anskaffelse av et elektronisk kvalitetssystem, KVALITEKET. Hovedmålsettingen med kvalitetssystemet er å sikre at innbyggerne får levert like tjenester på tvers av enheter, og at kvalitetsforbedringer og effektivisering gis høy prioritet i tjenesteproduksjonen. Kvalitetssystemet består av tre integrerte delmoduler: Dokumentmodul, meldingsmodul og en risikoanalysemodul. o I dokumentmodulen vil man finne alle prosedyrer for tjenesteutøvelse i kommunen. Felles prosedyrer skal være med å dokumentere at kommunen utfører sine tjenester i henhold til lovverk og andre formelle retningslinjer. o I meldingsmodulen har de ansatte mulighet til å være med å forbedre dagens tjenesteleveranser ved å melde inn forbedringsforslag, eller å melde fra om avvik slik at tiltak kan settes inn i forhold til dette. o I risikoanalysemodulen får de ansatte tilgang til et verktøy for å kartlegge de trusler som finnes, og som kan være til hinder for kommunens måloppnåelse. Ved å kartlegge slike utfordringer kan kommunen iverksette tiltak som bidrar til at risikoene reduseres. 12

13 Selskaper Kongsvinger kommune har eierskap i følgende selskaper pr : Interkommunale selskaper Eierandel Glåmdal Interkommunale Renovasjon IKS (GIR) 47,8 % Glåmdal Interkommunale Vann og Avløp IKS (GIVAS) 75 % Glåmdal Brannvesen IKS (GBI) 77 % Glåmdal Interkommunale Voksenopplæring (GIV) 25 % Glåmdal Revisjon IKS 33 % Glåmdalssekretæren IKS 15 % Glåmdal Krisesenter IKS 34,9 % Aksjeselskaper Aktør AS 100 % Eskoleia AS 50 % Kongsvinger Park AS 34 % Hedmark kunnskapspark AS 5,97 % Kongsvinger kompetanse og næringssenter 20 % Eidsiva Energi AS 0,052 % * Kongsvinger Sportsanlegg AS og Kongsvinger svømmehall AS ble omgjort til kommunale driftsenheter med virkning fra

14 Måloppnåelse og nøkkeltall Overordnet styringskort for Kongsvinger kommune Mål Indikator Resultat 2011 Ambisjonsni vå 2012 Resultat 2012 Mål 2015 Befolkningsvekst Befolkning Samfunn Flere arbeidsplasser Økning i antall arbeidsplasser Ikke data 75 Ikke data 300 Kommentar: Den positive trenden fortsetter, og Kongsvinger kommune kunne i 2012 registrere en ytterligere økning i innbyggertallet på 116 personer. Målet om en økning på 1 % årlig er derfor innen rekkevidde. Den gjennomgående satsningen på innbyggervekst de siste 5 år, ser derfor ut til å ha hatt ønsket effekt. Mål Indikator Resultat 2011 Ambisjonsni vå 2012 Resultat 2012 Mål 2015 Gode tjenestetilbud Brukertilfredshet Ikke målt ,5 av 6 4,4 av 6 4,5 av 6 Tjenester Tjenesteproduksjon innenfor alle virksomhetsområder skal minst tilsvare landsgjennomsnittet. Produksjonsindeks ,8 100 Kommentar: Brukerne av tjenester i Kongsvinger kommune er stort sett fornøyde med de tjenester som leveres innenfor alle tjenesteområder. Brukerundersøkelsene følges opp ved at alle enheter utarbeider egne tiltaksplaner i forhold til de tilbakemeldinger som er gitt. Tjenesteproduksjonsindeksen viser at kommunens innbyggere i hovedtrekk har tilgang til et like godt tjenestetilbud som resten av landet. Indeksen sier ikke noe om kommunens effektivitet, da den ikke inkluderer ressursbruk for tjenesteproduksjonen. Mål Indikator Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Resultat 2012 Mål 2015 Medarbeiderskap Ikke målt ,5 av 6 4,5 av 6 4,5 av 6 Organisasjon Attraktiv arbeidsplass Lederskap Ikke målt ,5 av 6 4,4 av 6 4,5 av 6 Nærvær 91 % 91 % 90,4 % 93 % Kommentar: Medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte i Kongsvinger kommune trives på jobb, og at de i all hovedsak er meget fornøyde med sine ledere. Det er registrert små variasjoner mellom tjenesteområdene. Det er marginale endringer sammenlignet med forrige måling i Nærværet i kommunen er noe lavere enn i 2011, og kan forklares ved et høyere fravær innenfor tjenesteområde Helse- og omsorg. 14

15 Mål Indikator Resultat 2011 Ambisjonsnivå 2012 Resultat 2012 Mål 2015 Økonomi Fellesskapets verdier skal forvaltes slik at den sikrer kommunens handlefrihet Brutto driftsresultat Netto driftsresultat 3,4 % 1,4 % 6,0 % 1,0 % 4,0 % 1,9 % 7,5 % 2,0 % Kommentar: Brutto driftsresultat er lavere enn målsettingen, og indikerer at driftskostnadene er for høye i forhold til kommunens driftsinntekter. Det er i 2012 registrert et merforbruk i forhold til budsjett på ca. 11,5 mill innenfor tjenesteområdene. Kommunens netto driftsresultat er bedre enn målsettingen for Dette skyldes økte skatteinntkter og ekstraordinære inntekter hvor utgiftene først vil påløpe i Midlene er derfor avsatt på bundet fond. 15

16 Oppfølging av kommunestyrevedtak Kommunestyret har i 2012 behandlet 155 saker. Av disse er 147 ferdigbehandlet, det vil si en gjennomføringsgrad på 95 %. Følgende saker står som ikke ferdigbehandlet pr : Saksnr. Vedtak Status 006/09 151/09 Politikk på nett gjennomføring Alle faste politikere i komiteer, formannskap og kommunestyre skal være papirløse Alle representanter i kommunestyret og komiteledere har fått tildelt IPader. 020/10 Strandpromenade Kongsvinger Gjestegård-Sæter Tiltaket er gjennomført. Gjenstår kun avslutningsarbeider til våren inkludert utsetting av benker m.m. 063/10 Hjorteviltplan Kommunen tar i 2010 initiativ til et samarbeid med rettighetshavere og veg og banemyndigheter for å diskutere konkrete tiltak som vil føre til færre ulykker langs Kongsvinger- og Solørbanen og riksvegstrekningene i kommunen. Eidskog kommune er i dialog med statens vegvesen om samme sak. Kongsvinger kommune avventer utfallet av denne dialogen. 089/10 Revidering av økonomi. Innkjøp og finansreglement Administrasjonen bes utarbeide et forslag på et avsnitt/vedlegg om salg av eiendeler og rettigheter som kan inkluderes ved neste revisjon av reglementet. 113/10 Tilbud på Vennersberg for befolkningen med særskilt fokus på barn og unge Revidering av reglementet vil gjøres i Rådmannen igangsetter et utredningsarbeid angående etablering av et møtested for voksne lokalt på Vennersberg. 017/11 Nytt orgel Vinger kirke Kongsvinger kommune gir tilskudd på opptil 2/3 av kostnadene til nytt orgel, oppad begrenset til 4 mill. kroner. Utredningen er utsatt, da det er ønskelig å se på dette i sammenheng med andre pågående prosjekter i nærområdet. Orgelet vil bli levert i 2013, og tilskudd vil bli utbetalt så snart sluttregnskap foreligger. 16

17 Saksnr. Vedtak Status 057/11 Tertialrapport I/2011 revidert budsjett nr. II/2011 Kommunestyret ber rådmann legge fram en sak med vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjeneste og vaskeri. 062/11 Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner Det opprettes et prosjekt for utarbeidelse av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Kongsvinger kommune. Prosjektet organiseres og gjennomføres i henhold til prosjektplan. Handlingsplan skal legges fram til politisk behandling innen /11 Forebyggende tiltak for motorinteressert ungdom Kommunestyret gir sin tilslutning til videre arbeid med sikte på å etablere et tiltak for motorinnteressert ungdom. Det søkes tilskudd til prosjektleder. Saken fremmes for kommunestyret for endelig beslutning når nødvendige avklaringer, herav økonomiske konsekvenser, kommer på plass. 077/11 Logistikkterminal i Kongsvinger Det bevilges nødvendig beløp for flytting og andre forhold i forbindelse med etablering av et logistikksenter i Kongsvinger, oppad begrenset til kr Midlene fremskaffes fra kommunens næringsfond, Innovasjon Norge (IN) og omstillingsmidler Rådmannen har foreløpig ikke foretatt en vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjeneste og vaskeri. Administrasjonen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage tiltaksplan sammen med de politiske representantene som er utpekt. Tiltaksplanen vil bli innarbeidet i folkehelseplanen. Uavklart Midlene var tenkt nyttet til flytting av en større bedrift. Flyttingen er ikke lenger aktuell. 17

18 Saksnr. Vedtak Status 099/11 Abonnementsgebyr vann og avløp. Utredning fra GIVAS Kongsvinger kommunestyre ber GIVAS gjennomføre en vurdering av de utfordringene som ligger i å kategorisere abonnentene i henhold til kommunestyrets prinsippvedtak om differensiering av fastleddet. Saken om differensiering av fastledd fremmes for kommunestyret på nytt. Svarbrev fra GIVAS IKS følger som vedlegg til sak om årsmelding Konklusjonen er at kost-nytte effekten anses som negativ ved en kategorisering av abonnementene. 100/11 GIVAS IKS, handlingsplan og økonomiplan høringsuttalelse Kongsvinger kommunestyre ber GIVAS informere kommunestyret om innholdet i rapporten som er bestilt for å vurdere prinsippet om selvkost Departementets høringsfrist er 20. mars på deres utredning vedrørende dette temaet. Det er på grunn av denne utredning svaret har ligget i bero. 167/11 Budsjett 2012 Økonomiplan Rådmannen bes legge fram en analyse av inn- og utflytting hvem flytter inn og hvem flytter ut, og hvorfor flytter de inn/ut? Rådmannen bes legge fram en sak om felles tilsyns-/nattevaktordninger for flere tjenester (HDO, PU, krisesenter etc) Rådmannen bes legge fram en sak der det vurderes om kommunen kan overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd Sak vedrørende kommunens mulighet til å overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd.vil bli lagt frem for komite for næring, kultur og miljø i møte

19 Saksnr. Vedtak Status 167/11, forts. Budsjett 2012 Økonomiplan Rådmannen bes legge fram en sak om retaksering av eiendom, der ulike fremgangsmåter drøftes Vurdering av endringer i lovverket gjør at det foreløpig ikke er fremmet en sak om retaksering av eiendommer i kommunen. Vegvedlikeholdet må følges opp jf. tidligere vedtak. Veivedlikeholdsplanen for 2012 bør framlegges snarest og innen Kongsvinger Ap vil gi ungdommen en skikkelig ungdomsklubb i sentrum. Rådmannen bes om å utarbeide et forslag til ungdomsklubb i en prøveperiode snarest. Klubben sin aktivitet evalueres senest der en vurderer tilbudet for ungdommen som en permanent ordning. 169/11 Eierskapsmelding For å sikre at kommunen kan utøve et aktivt eierskap, bes rådmannen om å utrede alternative modeller som sikrer en bedre dialog mellom selskapene og deltakerkommunene. For selskaper som mottar tilskudd fra Kongsvinger kommune bes det om at utredningen av alternative modeller også inkluderer mulighetene for strategisk styring gjennom tilskuddstildelingen. Saken følges opp av regionrådet/ordfører 19

20 Saksnr. Vedtak Status 102/12 Valg av fremtidig modell for pedagogiskpsykologisk tjeneste i Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune sier opp dagens avtale om PP-tjenesten. Overfor avtalepartene presiseres imidlertid at Kongsvinger kommune ønsker et fortsatt interkommunalt samarbeid om PP-tjenesten. En forutsetning for et fortsatt interkommunalt samarbeid er at ny avtale med samarbeidskommunene Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal og fylkeskommunen fremforhandles innen 1. desember Avtale sagt opp i september /12 Rapport forvaltningsrevisjon saksbehandling byggesak og landbruk Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger 106/12 Skatteoppkrevers årsrapport for /12 Frivillighetsmelding Revisjon av handlingsprogrammet skal behandles av kommunestyret. 124/12 Etablering og igangsetting av interkommunalt øyeblikkelig hjelptilbud i 7. etasje ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Det gjennomføres prosjektmøter med samarbeidende kommuner hver 14.dag. Det er nedsatt i alt 4 arbeidsgrupper. Lokalene ble overtatt medio februar og innkjøp/plassering/installering av utstyr er godt i gang. Samarbeidsavtaler med SI om areal er ferdigforhandlet, og avtaler om servicetjenester (vaskeri, renhold, matforsyning) og faglig bistand (laboratorietjenester, radiologi, lege og spesialsykepleier) vil snart bli sluttført. Bemanningsprosessen er i gang og teamleder ble ansatt med virkning fra 19 mars. Det er inngått avtale om lege i 70% stilling med virkning fra 1juni og ansettelser av sykepleiere vil snart bli sluttført. Informasjonsplan er under utarbeidelse. 20

21 Saksnr. Vedtak Status 125/12 147/12 Glåmdal interkommunale legevakt ombyggingsprosjekt av nye lokaler Prosjektet er godt i gang. Prosjektleder er Knut Thore Kristiansen fra SI. Det har vært per dato 5 prosjektmøter Arbeidet sendes ut på anbudsrunde rett over påske. Dato for ferdigstillelse etter arbeidsplan er , med planlagt åpning Prosjektmøter med samarbeidende kommuner gjennomføres hver 14. dag. Forhandling om fordelingsnøkkel ikke igangsatt, og vil skje på rådmannsnivå 135/12 155/12 Salg av aksjer til KB Eiendom Kongsvinger AS Prosjekt vedrørende lovpålagt installering av Nødnett går parallelt. Under arbeid 137/12 Lokalisering av Turistinformasjon i Kongsvinger Rådmannen bes innhente tilbud på drift av turistinformasjon for perioden fra , der blant annet følgende skal belyses: - åpningstid - tilgjengelighet/universell utforming - mulighet til å legge ut brosjyrer - betjening av digitale kanaler - pris Anbudsrunde pågår 138/12 Budsjett 2013 Økonomiplan Kommunestyret ber rådmannen vurdere opprettelsen av en fast vikarpool i kommunen 21

22 Saksnr. Vedtak Status 138/12, forts. Budsjett 2013 Økonomiplan Som en del av omstillingsarbeidet og med utgangspunkt i kontinuerlig forbedring ber vi rådmannen om å fremme en sak om innføring av en felles og helhetlig kompetanseplan for Kongsvingerskolen innen Kompetanseplanen skal sikre: Kompetanse innenfor basisfag som norsk, matematikk, naturfag og språk, samt klasseledelse En fremtidsrettet skole Optimal utnyttelse og utvikling av faglig kompetanse Kompetansetiltak bes gjennomført i dialog med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger. Forelagt komitè for oppvekst, og fått utsatt frist til /12 139/12, forts. Rådmannen bes legge frem oversikt over kostnader til ny legevaktordning etter at ny fordelingsnøkkel og betingelser for Grues inntreden er fremforhandlet Omstilling 2012 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om Etablering av bofellesskap for ungdom som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om Opprettelse av heldøgnsboliger for personer med psykiske lidelser, rus-, adferdsog felles-problematikk som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om fremtidig bruk av Kongsvinger kommunens eiendomsmasse (eid og leid) som behandles politisk Omstilling Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om eierstrategi for eiendomsmassen i Kongsvinger kommune som behandles politisk Under utredning Under utredning Under utredning Under utredning 22

23 Tjenesteområde: SAMFUNN Område samfunn omfatter følgende tjenester og (KOSTRA-) funksjoner: Plansaksbehandling, Byggesaksbehandling, kart og oppmåling, Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak, Tilrettelegging og bistand for næringslivet, Kommunale veier, Rekreasjon i tettsted, Naturforvaltning og friluftsliv, Kulturminnevern, Bibliotek, Kino, Museer, Kunstformidling, Idrett, Musikk- og kulturskoler, Aktivitetstilbud barn og unge, Andre kulturaktiviteter og kulturbygg, Sosialt arbeid, Introduksjons- og kvalifiseringsordningen, Rus, Økonomisk sosialhjelp, By- og samfunnsutvikling, Eiendomsforvaltning Viktige resultater og hendelser i 2012 Innbyggertallet for Kongsvinger har økt med 116 personer, opp til Gjennom arbeidet med K+ og kommunens 1. linjetjeneste for næringsutvikling er del 2 av omstillingsprogrammet 10nye har inngått inkubatoravtaler med tre bedrifter og vurderer ytterligere 3 potensielle inkubotorbedrifter/prosjekter. Innføring av timesavganger på tog fra desember 2012 Bygging av E16 - Parsellen Kongsvinger- Slomarka går for fullt. E16 Gävle-Bergen vedtatt og omskiltet. Skandinavisk systemanalyse gjennomført i samarbeid med det svenske partnerskapet for E16. Gang/sykkelveg langs E16 fra Øvre Langelandsvei til Askeladdveien sluttført. Strandpromenaden videreført til Gråsand. Avtale inngått om etablering av museumsvirksomhet på Gyldenborg. Utvikling av hotell og konferansesenter på Festningen har gått for fullt i hele 2012 Arbeidet med opprusting av Glommengata og Haakon Mallings plass igangsatt Bygging av ny ishall igangsatt høsten 2012 Skansesletta friidrettsanlegg åpnet Antall innbyggere som lever av sosialhjelp er lavere enn noen gang. Særlig positivt er det at antallet unge under 25 år som lever av sosialhjelp over tid er nede på kun 19 personer i snitt hver måned Vedtatt Kommunal planstrategi med planoversikt Levekårskartlegging Kongsvinger 2010/ 11. Arbeidsplasser sysselsetting Det er en stor utfordring at utvikling i antall arbeidsplasser i perioden viser en nedadgående trend, og antall sysselsatte som bor og jobber i Kongsvinger er redusert. Siden 2008 er antall arbeidsplasser i Kongsvinger redusert med nesten 800. Arbeidet med omstillingsprosjektet for næringsutvikling har gått for fullt i 2012, i form av K+ og 10Nye AS, i tillegg til førstelinjetjenesten. Resultatene så langt er positive og man ser en klar styrke i at 1. linjetjenesten er sterkt koblet opp mot dette. Det er registrert et stort idetilfang for mulige nye bedrifter med 120 nye ideer, hvorav med et vekstpotensiale. 5 bedrifter er tatt opp som inkubatorbedrifter. 23

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Årsrapport 2013. Nav Inderøy

Årsrapport 2013. Nav Inderøy Årsrapport 2013 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Elin Andersen

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering...

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering... 1 Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Kongsvinger kommune Mål og budsjett 2012 økonomiplan 2012-2015. 1. Rådmannens kommentarer... 4. 2 Økonomiplan for virksomhetsområdene 2012-2015

Kongsvinger kommune Mål og budsjett 2012 økonomiplan 2012-2015. 1. Rådmannens kommentarer... 4. 2 Økonomiplan for virksomhetsområdene 2012-2015 Kongsvinger kommune Mål og budsjett 2012 økonomiplan 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentarer... 4 Overordnet styringskort Kongsvinger kommune..7 Organisasjon... 9 2 Økonomiplan for virksomhetsområdene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015 FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN Leinesfjord 12. Mai 2015 AGENDA 1) Innledning om reformen 2) Alternativer for Steigen 3) Salten Regionråd, Mulighetsstudier for Salten (BDO) 4) Viktige temaer for Steigen

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 AGDENES KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 03.05.2010 i sak 11/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/6910

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/6910 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 22.11.2011 092/11 TOSO Formannskap 29.11.2011 104/11 TOSO Hovedarbeidsmiljøutvalget 08.12.2011 019/11 TOSO Kommunestyret

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom Rauma og Vestnes kommuner. Om å skape en ny felles kommune

Intensjonsavtale. mellom Rauma og Vestnes kommuner. Om å skape en ny felles kommune Intensjonsavtale mellom Rauma og Vestnes kommuner Om å skape en ny felles kommune Versjon Anledning Redaktør 07.03 Avsluttende forhandlingsmøte Aak Rauma TR/OV/BRR 2 Del I Overordna perspektiver Visjon

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012. Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012. Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012 Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no Bankgiro:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Kontrollutvalget kan ikke gå inn i enkeltsaker og dette er også en pågående kontrollutvalget

Kontrollutvalget kan ikke gå inn i enkeltsaker og dette er også en pågående kontrollutvalget Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ 14.2.13 1/13 Inmasjon fra enhetene Marikollen Kontrollutvalget tar redegjørelsen om Marikollen skole til skole (med omvisning) 2/13 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder:

Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg. Fakta om Rakkestad + Sarpsborg. Kilder: Vedlegg 1 til grunnlagsdokument Rakkestad - Sarpsborg Fakta om Rakkestad + Sarpsborg Kilder: Strategisk analyse av Rakkestad. Kommunereformen 2015-2017. Kommunereformen 2014-2016. Hovedfase 1 i Sarpsborg

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 Vi ruster Gjøvik for framtida Vi vil at Gjøvik skal være preget av kunnskap og skaperkraft, valgfrihet og mangfold, inkludering og toleranse.

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet Saksfremlegg Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer