Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014"

Transkript

1 Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern april 2015

2 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Tun Media AS er morselskap i Tun Media-konsernet og ble etablert i 2000 som en sammenslåing av Landbruksforlaget AS, Bondebladet og AS Nationen. Fusjonen samlet de viktigste og største medieengasjementene innen norsk landbrukssamvirke. Virksomheten drives fra sentrale lokaler i Oslo, mens AS Nationen også har en avdeling i Trondheim. Tun Media AS har strategiske og langsiktige eiere. De største er Tine SA (25,5 prosent), Norges Bondelag (24,82 prosent), Nortura SA (22,55 prosent), Felleskjøpet Agri SA (11,01 prosent), Landkreditt SA (7,65 prosent), Gjensidige Forsikring ASA (3,26 prosent) og Norske Felleskjøp (2,14 prosent). Tun Media AS sitt vedtektsfestede formål er å drive medievirksomhet med bakgrunn i landbrukets og distriktenes interesser, og konsernets publikasjoner er knyttet opp mot denne strategiske kjernevirksomheten. Tun Media AS utgir medlemsbladet Bondebladet og fagbladene Norsk Landbruk og Traktor. AS Nationen, der Tun Media AS eier 100 % av aksjene, utgir dagsavisen Nationen på papir og digitale plattformer. Tun Media AS utfører også fellestjenester for begge selskapene i konsernet. Dette gjelder annonsesalg, opplags- og markedsarbeid, IT, HR, eiendom, regnskap, økonomi og administrasjon. Regnskapsfunksjonen er utkontraktert med virkning fra 1. mars Tun Media konsern gjennomførte i 2012 en omfattende restrukturerings- og omstillingsprosess som tok utgangspunkt i en ny, overordnet strategi for konsernet, med definerte kjerneområder og påfølgende plan for avvikling av virksomhet, samt bemanningsog kostnadsreduserende tiltak i gjenværende. Omstillingsprosessen ble gjennomført som planlagt, og medført et betydelig redusert kostnadsnivå i konsernet og selskapet. Strategisk kjernevirksomhet ble definert som «medievirksomhet knyttet til landbruk og distrikt». Av konsernets publikasjoner ble det besluttet å videreføre Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor. Nationens vedtatte posisjon er som distriktenes næringsavis, og visjonen er å være en pådriver for levedyktig næringsvirksomhet i hele landet. Nationens målgruppe som abonnenter og lesere er alle som er opptatt av viktige distriktsnæringer. 2

3 Bondebladets vedtatte posisjon er som organisasjonsblad for landbruket. Målgruppen for publikasjonen på abonnements- og lesersiden er alle norske bønder og alle som er engasjert og involvert i landbruksorganisasjonene. Tun Media AS inngikk fra 2013 en ny femårsavtale med Norges Bondelag om utgivelse av Bondebladet og avtale med organisasjonene i landbrukssamvirket om kollektivabonnement. «Det ledende fagbladet for bonden» er Norsk Landbruks vedtatte posisjon. Visjonen er å bidra til økt lønnsomhet i gardsdriften, og målgruppen som abonnent og leser er den profesjonelle bonden som vil forbedre driften. Publikasjonen Traktors visjon er som det ledende magasinet for traktor-entusiaster og å være uunnværlig for alle som er opptatt av traktor. Trekk i markedsutviklingen for mediebransjen og Tun Media i 2014 Mediebransjen står midt i det digitale taktskiftet, og 2014 var et krevende år for bransjen med forsterket overgang både av leservaner og inntektsstrømmer fra papir til digitalt. I henhold til offisielle opplagstall for mediehus er mer enn 30 prosent av totalopplaget nå digitalt. (Mediebedriftene.no) Digitale opplag inkluderer da rene digitale abonnement og abonnement som gir digital tilgang i tillegg til papiravis. Undersøkelsen viser videre at 54 prosent av medienes nettbesøk kommer fra mobil og nettbrett. Endringene fordrer utvikling av nye forretningsmodeller for salg av redaksjonelt innhold, og aktører har lansert ulike modeller for enkeltsalg og kombinasjonssalg av papir- og digitale produkter. Nationen, som den eneste av konsernets publikasjoner, lanserte et nytt digitalt produkt 31. mars, og tilbød fra den dato hele avisen på papir, nett og mobil. Samtidig ble det vesentligste av det journalistiske innholdet på nett gjort betalbart. Nationen har som målsetting å konvertere sine papirlesere over på digitale produkter, samt at tilgangen av nye abonnenter hovedsakelig også skal skje på det digitale. Gjennom omleggingen i mars startet denne konverteringsprosessen, og utviklingen med konvertering av papiravislesere til digitale lesere gjennom 2014 har vært god. Med den raske konverteringen i markedet fra papir- til digitale produkter har konsernet også igangsatt arbeidet med å utvikle digitale produkter for de øvrige publikasjonene. Veksten i reklamemarkedet for 2014 var negativ med 3,3 prosent, og samlede reklameinvesteringer i Norge i 2014 var 19,1 milliarder kroner.(irm Mediemarkedet Q Q4 2014) Innenfor de ulike mediekanalene varierte utviklingen i Digital reklame inklusive mobilmarkedsføring økte med 8,5 prosent, og hvor web-tv økte med 72 prosent og merkevareannonsering på mobil og nettbrett økte med 53 prosent. Tilbakegangen for annonsering i trykt dagspresse ble 16 prosent i (IRM Mediemarkedet Q Q4 2014) I Nationens kategori riksaviser er reduksjonen i

4 21,6 prosent. Nationens tilbakegang fra 2013 er 23 prosent, noe høyere enn kategorien. Dette skyldes i hovedsak at AS Nationen ikke har hatt den samme veksten på annonseinntekter på nett og mobil. Fagpressen, hvor Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor inngår, omsatte totalt for 542 millioner i annonsemarkedet i Dette innebærer en nedgang på 5,1 prosent totalt papir og digitalt, og hvor papir utgjør 8,2 prosent alene. I «Annonseutvikling Fagpressen 2014» fra Fagpressen forklares nedgangen blant annet med reduksjon i formidlede omsetninger fra mediebyråene. Videre forklares det med at gjennomsnittlig utgivelsesfrekvens sank med en halv utgivelse, økning i den gjennomsnittlige rabatten og nedgang i omsetning av bilag. Samlede annonseinntekter for fagpressen i Tun Media konsern hadde en nedgang på 10,9 prosent, som er en noe høyere enn totalmarkedet. De siste årene har det skjedd store endringer i oppslutningen om de ulike mediekanalene: Bruken av internett har økt kraftig, mens papiravisene har falt betydelig. I henhold til TNS Gallup har papiravisene tapt 35 prosent av leserne siden år 2000, og samlet sett hadde de 159 målte avistitlene en tilbakegang på 10,4 prosent fra 2013 til De siste årene har mobil og nettbrett som kanaler hatt en formidabel vekst. Undersøkelser offentliggjort i Mediaprospect 2015 av Dr Erik Wilberg viser at andelen som leser nyheter på mobil og nett siden 2011 har økt fra henholdsvis 19 prosent og 7 prosent til henholdsvis 42 prosent og 35 prosent. I samme periode har andelen papiravis falt fra 88 prosent til 79 prosent. Utviklingen bekrefter store strukturelle endringer i bransjen og behov for omstilling for å møte nye brukervaner og teknologiske endringer. I henhold til TNS Den offisielle Magasin Undersøkelsen (MU) 2015/1 leser 35 prosent av Norges befolkning blader og magasiner hver dag, og markedet har vært stabilt med 0,8 prosent økning i forhold til Undersøkelsen viser at magasiner blir i gjennomsnitt tatt frem og lest/tittet i 3,7 ganger, noe som er framgang i forhold til 2013 på 3,4 ganger. I tillegg til de utfordringer mediebransjen står ovenfor på grunn av betydelige strukturelle endringer og markedsmessige utfordringer, har AS Nationen også blitt utfordret ved at produksjonsstøtten er vesentlig redusert for Endringer i tildelingskriterier medførte at støtten ble redusert med 4,5 millioner kroner i forhold til 2013, og tilskuddet utgjorde 21,9 millioner kroner i I statsbudsjettet for 2015 la regjeringen frem forslag om innføring av 8 prosent merverdiavgift for utgaver på papir og digitalt. AS Nationen ble omfattet av merverdiavgift på 25 prosent på digitalt abonnement fra 31. mars Papirproduktene er fortsatt fritatt fra moms. Bransjeorganisasjonene har brukt mye tid i 2014 på argumenter for momsfritak både på papir og digitalt, og det er i dag et flertall på Stortinget for utvidet momsfritak. 4

5 Regjeringen vil be ESA vurdere om slik 0-sats er i tråd med regelverket for statsstøtte, og en avgjørelse kan komme i løpet av Opplags- og lesertallsutvikling De siste årenes store endringer i oppslutningen om de ulike mediekanalene har resultert i kraftig økt bruk av internett med tilhørende kraftig fall for papiravisene. Veksten i bruk av mobil og nettbrett er særlig voksende som nyhetskanal for leserne. Der er store strukturelle endringer i bransjen som har medført at stadig nye forretningsmodeller for mediebedrifter er under utvikling. Nationen, som den eneste av konsernets publikasjoner, lanserte sitt digitale leserprodukt 31.mars, og tilbød fra den dato avisen på papir, nett og mobil. Nationens godkjente opplag ved utgangen av 2014 er , opp fra ved utgangen av 2013, en økning på 7,5 prosent. Opplagsøkningen kom etter flere år med nedgang i opplagstallene, og er et resultat av at Nationen har lykkes med forretningsmodell for kombinasjonssalg av papir- og digitale produkter. Avisen er abonnementsbasert etter avvikling av løssalget i Totalt hadde Nationen i 2014 netto lesere. Isolert sett for de ulike kanalene hadde papiravisen lesere, nationen.no lesere og mobilutgaven lesere. Bondebladets opplag var ved utgangen av 2014 på , en nedgang på 0,9 prosent fra Bondebladet hadde i lesere, en oppgang på 7 prosent fra året før. Bondebladet utgis som ukentlig medlemsblad for medlemmer i Norges Bondelag, AL Gartnerhallen, Geno SA, HOFF SA, Landkreditt SA, Norske Felleskjøp SA, Nortura SA og Tine SA, i tillegg til at salg gjennom direkteabonnement. Utgivelsen er etter avtale, og denne løper ut Bondebladet utgis på papir, og har i tillegg egen hjemmeside; bondebladet.no. Ved utgangen av 2014 hadde Norsk Landbruk et opplag på , en nedgang på 2 prosent i forhold til utgangen av Antall lesere var , ned 2,8 prosent fra Norsk Landbruk er abonnementsbasert og på papir, og publikasjonen har i tillegg egen hjemmeside; norsklandbruk.no. Traktor hadde ved utgangen av året abonnenter, en nedgang på 3 prosent i forhold til utgangen av Traktor hadde i lesere, ned 21,6 prosent fra Mediebransjens opplagsinntekter har vært under press som følge av fallende papiropplag. Tun Media konsern har hatt en økning i samlede opplagsinntekter i 2014 for gjenværende publikasjoner med 68,3 millioner kroner mot 66,2 millioner i Opplagsinntekter i Tun Media AS var stabile på 29,7 millioner kroner i 2014 og

6 Annonsemarkedet IRM, Institutet for reklam- og mediestatistik, har i sin rapport fra 3. mars 2015 kommet med tallene for det norske annonsemarkedet i Den viser en negativ vekst på 3,3 prosent basert på en samlet omsetning på kr. 19,1 milliarder. Investeringer i digital reklame inklusiv mobilmarkedsføring økte med 8,2 prosent i Annonseinvesteringene i trykt dagspresse hadde en omsetning på 4,3 milliarder kroner, en reduksjon på 16 prosent fra Riksaviser, kategorien for Nationen, har en tilbakegang på 21,6 prosent. Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor er i kategorien fagpresse. Denne kategorien reduserte annonseinntekter totalt både for papir og digitalt med 5,1 prosent i 2014 med en omsetning på 542 millioner kroner. Internett inklusiv mobil er nå den største reklamekanalen, etterfulgt av dagspresse inklusiv innstikk. Tun Media konsern hadde en reduksjon i annonseomsetningen i Samlet hadde konsernet i 2014 annonseinntekter på 34,6 millioner kroner, mot 40,1 millioner kroner i Tun Medias publikasjoner Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor, hadde en samlet omsetning på 28,1 millioner kroner i 2014 mot 31,5 millioner kroner i 2013, en reduksjon på 11 prosent. Dette er en høyere tilbakegang enn markedet som skyldes redusert omsetning på innstikk. Nationen, i kategori riksaviser, hadde en reduksjon i annonseinntekter på 24 prosent, mot tilbakegang i markedet på 21,6 prosent. Tun Media konsern har i 2014 implementert tiltak som vil øke de digitale annonseinntektene fremover. Dette er satsing på mobil, levende bilde, big data og aktiviteter i sosiale media. Det er en viktig målsetning å ha sterk vekst fremover i digitale annonseinntekter. Papir som annonsekanal vil fortsatt være betydelig i konsernet, og for å opprettholde aktivitet og markedsandeler gjennomføres også tiltak for konsernets papirutgaver. I 2014 ble Bondebladet revitalisert med ny visuell profil og tydeligere seksjonering. Selskapets og konsernets hovedtall i 2014 Tun Media AS hadde i 2014 samlede driftsinntekter på 63,7 millioner kroner mot 69,1 millioner kroner i Selskapet har i likhet med øvrige medieaktører hatt sviktende omsetning på annonsesiden, og dette har resultert i lavere inntekter i Tun Media konsern hadde i 2014 samlede driftsinntekter på 127,7 millioner kroner, en nedgang på 7 prosent, fra 137,1 millioner i Sum driftskostnader i Tun Media AS var i ,8 millioner kroner mot 65,2 millioner kroner i Tun Media konsern hadde 136,5 millioner kroner i sum driftskostnader mot 129,6 millioner kroner i Konsernet har hatt en vesentlig reduksjon i driftskostnader etter gjennomføring av en omfattende omstillingsprosess i Avvikling av ytelsesbaserte 6

7 pensjonsordninger medførte imidlertid en økning i personalkostnader i Dette er en engangseffekt etter utgiftsføring av balanseførte pensjonsmidler konsern på 18, 5 millioner kroner pr Netto finansposter i 2014 for Tun Media AS var 8 tusen kroner mot 2,2 millioner kroner i Netto finansposter på konsernnivå var 1 million kroner i 2014 mot 0,9 million kroner i Ordinært resultat før skatt i Tun Media AS i 2014 ble 5,6 millioner kroner mot 2,8 millioner kroner i Ordinært resultat før skatt for konsernet ble i ,6 millioner kroner, mot 4,9 millioner kroner i Egenkapital Tap fra flere virksomhetsområder, både gjennom drift og ekstraordinære kostnader, har over flere år svekket egenkapitalen i Tun Media AS vesentlig. Siden 2012 har flere tiltak blitt iverksatt for å styrke egenkapitalen. I 2012 ble det gjennomført en kapitalforhøyelse på 22,3 millioner kroner gjennom nytegning, og samme år ble det gjennomført en omstillingsprosess med kostnadsreduksjon på 28 millioner kroner på årsbasis. Tun Media AS hadde ved inngangen til 2014 en bokført negativ egenkapital på 13,8 millioner kroner. Tun Media AS har siden omstillingsprosessen i 2012 avgitt positive årsresultat, og i 2014 har resultatet redusert bokført negativ egenkapital pr til 7 millioner kroner. Årsresultatet er positivt påvirket av at selskapet i 2014 balanseførte verdien av fremførbare underskudd som tidligere ikke var balanseført. Den bedrede lønnsomheten sannsynliggjør at skattefordelen vil kunne utnyttes. Videre er det identifisert vesentlige merverdier knyttet til selskapets bokførte eiendeler, og styret mener at selskapets reelle egenkapital er positiv. Merverdier er knyttet til de publikasjoner selskapet eier og drifter; Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor. Tiltak som er gjennomført for å styrke selskapets lønnsomhet i omstillingsprosessen, og senest i 2014 ved avvikling av ytelsesordninger pensjon, har og vil gi positive resultateffekter. Dette gjør at Tun Media AS og konsernet har langt bedre forutsetninger for lønnsom drift fremover, og regnskapsmessig overskudd skal bidra til en gjenoppbygging av egenkapitalen i selskapet over tid. Det budsjetteres med positive resultater også i 2015, og inngangen i 2015 er i henhold til budsjett. Datterselskapet AS Nationen hadde ved utgangen av 2014 en bokført egenkapital på 50 millioner kroner. AS Nationen har en egenkapitalandel på 69 prosent, som anses solid og tilstrekkelig for selskapets videre drift og utvikling. Bokført egenkapital i Tun Media konsern var 43 millioner kroner ved utgangen av 2014, en økning fra 40 millioner kroner ved utgangen av

8 Likviditet Tun Media AS hadde ved utgangen av 2014 omløpsmidler på 26,1 millioner kroner, hvorav 21,8 millioner kroner var bankinnskudd. Sum omløpsmidler konsern var 63,7 millioner kroner, hvorav 54,4 millioner kroner var bankinnskudd. Tun Media AS har også en likviditetsgaranti på 12,6 millioner kroner, stillet fra et utvalg aksjonærer. Tun Media AS inngår i konsernkontoordning med datterselskapet AS Nationen. Tun Media AS har innfridd all langsiktig gjeld overfor eksterne långivere. Styret finner likviditetssituasjonen tilfredsstillende, både for Tun Media AS og konsernet. Risiko For publikasjonene i Tun Media AS og i datterselskapet AS Nationen er de viktigste inntektskildene opplags- og annonseinntekter (i tillegg til produksjonstilskudd for Nationen). Annonsemarkedet er konjunkturutsatt, og konsernets annonseinntekter er til en viss grad påvirket av realøkonomiske forhold som vekst i den norske økonomien, arbeidsledighet etc. Det er knyttet risiko til opplags- og lesertallsutviklingen, sett i lys av de pågående strukturelle endringene i mediebransjen generelt. En negativ utvikling påvirker både opplags- og annonseinntekter. Tun Media er eksponert for prisendringer i papirmarkedet, og deltar i et innkjøpssamarbeid i regi av Mediebedriftenes Landsforening. Papirpriser forhandles årlig med leverandørene. Konsernets likviditetsrisiko anses som lav. Tun Media AS har også en likviditetsgaranti stillet av et utvalg aksjonærer. Konsernet har en konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse, og har etablerte rutiner for oppfølging av likviditetsrisiko, likviditetsprognoser m. m. Tun Media AS og konsernet er i liten grad eksponert for kredittrisiko knyttet til selskapets opplagsinntekter, ettersom publikasjonene i hovedsak selges basert på forhåndsbetaling gjennom tegning av abonnement. Selskapet og konsernet har etablert rutiner for god og løpende oppfølging av fordringsmassen. AS Nationen mottar produksjonstilskudd, og lavere fremtidig produksjonstilskudd representerer utfordringer for lønnsomheten i selskapet, som kan forverres ytterligere dersom regjeringen får politisk gjennomslag for intensjon nedfelt i Sundvollen-erklæringen om reduksjon i produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier. Styret mener det er viktig at myndighetene finner gode løsninger på forholdene knyttet til merverdiavgift. Full merverdiavgift på digitalt redaksjonelt innhold, slik dagens regelverk tilsier, skaper problemer for mediebedriftene når leserne i økende grad forflytter seg fra papir til digitale plattformer. 8

9 Selskapet og konsernet er ikke eksponert for valutarisiko. Ytre miljø Tun Media AS og konsernet ønsker minst mulig negativ innvirkning på det ytre miljø, og søker til enhver tid å legge til rette for redusert miljøbelastning fra egen virksomhet. Selskapets og konsernets drift forurenser ikke det ytre miljø nevneverdig. Organisasjon Tun Media AS hadde gjennomsnittlig 32,8 årsverk i 2014 mot 39,3 årsverk i Tun Media konsern hadde i gjennomsnitt 60,4 årsverk i 2014 mot 63,1 årsverk i Årsverkene inkluderer eventuelle vikarer som lønnes av selskapet. Av antall ansatte i konsernet pr var 31 kvinner og 25 menn, og i Tun Media var 18 kvinner og 14 menn. Konsernet utkontrakterte abonnementsdrift og IT-drift i 2013, og regnskapsfunksjonen i Konsernet hadde ved utgangen av ansatte mot 58 ved utgangen av Styret hadde syv medlemmer, hvorav en kvinne og seks menn. Av disse er en representanter fra de ansatte. Tun Media har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn, og har en innarbeidet policy som skal sikre at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Styret er av den oppfatning at det er likestilling mellom kjønnene, og har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling i Konsernet ønsker å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av religion, livssyn og etnisk opprinnelse. Alle fysiske løsninger har universelle utforminger for å hindre diskriminering grunnet nedsatt funksjonsevne. Tun Media AS har gode pensjons-, forsikrings- og øvrige personalordninger. Etter at ytelsesbaserte pensjonsordninger ble avviklet i 2014 er samtlige ansatte medlem av innskuddsbasert pensjonsordning med innskudd utover minimumskravet. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler i Tun Media AS og datterselskapene. Høsten 2014 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse som avdekket gjennomgående høy grad av medarbeidertilfredshet. Styret anser derfor arbeidsmiljøet som godt. Sykefraværet i Tun Media AS var 2,3 prosent i 2014 mot 4 prosent i 2013, og for konsernet var fraværet som i 2013, på 6,7 prosent. Verken selskapet eller konsernet hadde i 2014 skader eller ulykker. 9

10 Selskapets administrerende direktør/konsernsjef tiltrådte 1. mars Vedkommende er også sjefsredaktør og daglig leder i AS Nationen. Fra 1. januar til og med 28. februar 2014 var økonomi- og administrasjonsdirektøren konstituert som daglig leder i begge selskaper. Hendelser etter balansedagen Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har betydning for vurdering av selskapet og konsernet. Framtidsutsikter Mediebransjen forventer fortsatt nedgang i annonseinntekter. IRMs siste prognose datert 18. mars 2015 spår en tilbakegang i total medieomsetning på 0,8 prosent med en omsetning på 18,9 milliarder kroner. Prognosen viser blant annet tilbakegang for dagspresse, herunder riksaviser, og for ukepresse og fagpresse. Nedgangen i disse mediegruppene oppveies mye av oppgang i merkevare mobil/tablet og internett, herunder særlig web-tv. Tun Media konsern har iverksatt tiltak for å møte disse utfordringene gjennom tilførsel av økt kompetanse og utvikling av nye produkter. AS Nationen har som målsetning å konvertere sine papirlesere over på digitale produkter, og har siden omleggingen i 2014 hatt en jevn økning i antall abonnenter som registrerer seg som digitale lesere. Selskapet har hatt et komplett produkt hvor abonnenter både får tilgang til avisens innhold på papir og digitalt, og har fra 2015 utvidet tilbudet til også å omfatte et rent digitalt abonnement. Selskapet har økning i antall abonnenter i 2014, og 2015 har også startet med fortsatt økning i abonnementsmassen. Programmet «Nationen 6+1» ble iverksatt i 2014 med målsetning om omlegging til en papirutgave per uke, og seks digitale utgaver. Planen er å implementere den nye modellen fra 2016, avhengig av utviklingen i antall abonnenter, annonsetilgang og totaløkonomi. For publikasjoner i Tun Media AS skal posisjonen i abonnements- og lesermarkedet opprettholdes, og målrettede tiltak er under planlegging, samt igangsatt. I 2015 vil det også for disse bli vurdert utvikling av digitale abonnementsprodukter. I 2014 ble det satt i gang et prosjekt for å styrke Bondebladets posisjon blant leserne. Det ble gjennomført leserundersøkelse og intervju med interessenter for å kartlegge publikasjonens rolle. Resultatet av innsiktet resulterte i en større omlegging av Bondebladets design og tydeliggjøring av innholdet. I løpet av 2015 er målet at Bondebladet skal bli tilgjengelig digitalt. Norsk Landbruk og Traktor vil i løpet av 2015 gjennomgå en analyse av posisjon. Det er satt i gang et prosjekt hvis formål er å fornye Norsk Landbruk for å snu opplagsutviklingen. I den sammenheng blir også Traktors posisjon vurdert. 10

11 Gjennomførte omstillingstiltak fra og med 2012 har etter styrets vurdering skapt et bedre grunnlag for fremtidig lønnsomhet i Tun Media AS og konsernet. Ytterligere strategiarbeid i et mer langsiktig perspektiv pågår, i nært samarbeid mellom administrasjon, styre og eiere. Forutsetning om fortsatt drift Styret er av den oppfatning at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir et rettvisende bilde av selskapets virksomhet i 2014 og den finansielle stillingen ved årsskiftet. Styret avlegger årsregnskapet under forutsetning om fortsatt drift. Oslo, 29. april 2015 Johnny Ødegård Einar Frogner Kjell Steinar Rakkenes Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Marit Bårnes Einar Taranrød Storsul Andreas Gjølme Styremedlem Styremedlem Styremedlem Espen Eikaas Syljuåsen Styremedlem/Ansattes representant Mads Yngve Storvik Konsernsjef og administrerende direktør 11

12 Tun Media AS Resultatregnskap Tun Media AS - mor/ konsern (Alle beløp i hele tusen) Konsernet Tun Media Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad 9, Annen driftskostnad Sum driftskostnader før avskrivninger Brutto driftsresultat Avskrivninger Brutto driftsresultat etter avskrivninger Nedskrivninger DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Finansinntekter Rentekostnad Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen finanskostnad Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Anvendelse av årsresultatet: Overført til annen egenkapital/udekket tap Sum anvendelse

13 Tun Media AS Balanse pr Eiendeler Tun Media AS - mor/ konsern (Alle beløp i hele tusen) Konsernet Tun Media Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Andre Goodwill rettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 3, Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kortsiktige plasseringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

14 Tun Media AS Balanse pr Egenkapital og gjeld Tun Media AS - mor/ konsern (Alle beløp i hele tusen) Konsernet Tun Media Note Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Garantiansvar Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til selskap i samme konsern 5, Sum annen langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Forskudd fra kunder Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 29. april 2015 Johnny Ødegård Styrets leder Einar Frogner Styrets nestleder Andreas Gjølme Styremedlem Kjell Steinar Rakkenes Styremedlem Marit Bårnes Styremedlem Einar Taranrød Storsul Styremedlem Espen Eikaas Syljuåsen Ansattes representant/styremedlem Mads Yngve Storvik Adm.direktør

15 Kontantstrømoppstilling Tun Media AS - mor/ konsern Tun Media AS (Alle beløp i hele tusen) Konsernet Tun Media Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat Tap ved restrukturering før skattekostnad Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld Endring i pensjonsmidler/-forpliktelse Poster klassifisert som inv.- eller fin.aktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 237 Innbetalinger ved salg av virksomhet Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Kortsiktige investeringer Salg av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

16 Tun Media AS Noter til årsregnskapet 2014 (Alle beløp i hele tusen) Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inkluderer Tun Media AS og selskaper som Tun Media AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved oppkjøp av selskaper blir merverdier allokert og fordelt på fysiske eiendeler, andre rettigheter og goodwill. Datterselskap Datterselskap, tilknyttede selskap og felleskontrollerte selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene vurderes til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning anses nødvendig. Det vil foretas nedskrivning til virkelig verdi dersom verdifall skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående og det anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger vil reverseres dersom grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser og abonnement balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet,samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Side 1

17 Tun Media AS Noter til årsregnskapet 2014 (Alle beløp i hele tusen) Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til kurs ved regnskapsårets slutt. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter, som handles i et aktivt marked, er klassifisert som omløpsmidler og verdsatt til virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Med virkning fra er alle ansatte i Tun Media AS og konsern medlem av innskuddspensjonsordning, etter at den ytelsesbaserte ordningen ble avsluttet med virkning fra Konsekvensen av avslutningen er utgiftsføring av tidligere balanseførte pensjonsmidler. Ved innskuddsordning gjør konsernet normalt opp sine forpliktelser ved innbetaling av beregnet premie. I noen ordninger inngår imidlertid et forsikringselement. Denne forpliktelsen aktuarberegnes og balanseføres. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Note 1 Egenkapital Tun Media AS: Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Konsernet Tun Media: Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Side 2

18 Tun Media AS Noter til årsregnskapet 2014 (Alle beløp i hele tusen) Note 2 Varige driftsmidler Tun Media AS: Varige driftsmidler Andre imm. eiendeler Maskiner og inventar Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivinger Årets nedskrivninger 0 Sum av og nedskrivninger Konsernet Tun Media: Varige driftsmidler Andre rettigheter og prod.system Maskiner og inventar Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler 0 Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Akk. nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger - Sum av og nedskrivninger Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: Maskiner og inventar Immaterielle eiendeler 3-10 år 3-5 år Note 3 Datterselskap Anskaffelsestidspunkt Forr.-kontor Eierandel Stemmeandel AS Nationen Oslo 100,00 % 100,00 % Investeringene i datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet foretas full konsolidering. Investeringer etter kostmetoden Selskapets navn Aksjekapital Antall aksjer (hele tall) Pålydende per aksje i kroner Balanseført verdi AS Nationen Sum eiet av Tun Media AS 1 Side 3

19 Tun Media AS Noter til årsregnskapet 2014 (Alle beløp i hele tusen) Note 4 Aksjer og andeler i andre foretak Tun Media AS: Selskap Eierandel Kostpris Balanseført verdi Andel Produsentregistret I/S Sum 14,28 % ,28 % Konsernet Tun Media: Selskap Kostpris Balanseført verdi AS Norsk Telegrambyrå 4 4 Andel Produsentregistret I/S Sum Note 5 Transaksjoner og mellomværende med selskap i samme konsern Transaksjoner med tilknyttede selskaper Gruppen har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskap. Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentligste transaksjonene som er foretatt er som følger: Husleie Tun Media AS innehar husleiekontrakt med AS Schweigaardsgate 34 A. Kostnadsført husleie og relaterte kostnader tilknyttet husleieavtale med AS Schweigaardsgate utgjør for konsernet 3,3 MNOK. Tun Media AS viderebelaster lokalleie til datterselskapet AS Nationen. Konserntjenester Selskapet har avtale med AS Nationen om kjøp av tjenester fra Tun Media AS. Dette omfatter tjenester knyttet til HR, økonomi og regnskap, opplag, annonse, IT og digitale tjenester. Konserntjenestene blir fordelt etter nærmere bestemte fordelingsnøkler, avhengig av hvilke tjenester de ulike selskapene benytter seg av og omfanget av dette. Konsernkontoordning Tun Media AS er administrator for konsernkontoordning hvor selskapet og AS Nationen er deltakere. I selskapsregnskapet for Tun Media AS er det i balansen presentert det totale innestående og trekk som Tun Media konsern har i ordningen. Renter, gebyrer og etc tilsvarer administrator-selskapets betingelser hos bankforbindelsen. Langsiktig gjeld AS Nationen Sum Kortsiktig gjeld AS Nationen Sum Side 4

20 Tun Media AS Noter til årsregnskapet 2014 (Alle beløp i hele tusen) Note 6 Finansielle instrumenter Fondsandeler Tun Media AS Konsernet Tun Media Kostpris Bokført verdi Aksje-, rente- og obligasjonsfond Sum Verdipapirfond regnskapsføres til virkelig verdi. Note 7 Likvide midler Bankinnskudd Tun Media AS Konsernet Tun Media Bundne skattetrekksmidler utgjør: Note 8 Aksjekapital og aksjonærer Antall Pålydende Aksjekapitalen består av: (hele tusen) (i hele kroner) Aksjekapital A-aksjer , Sum Oversikt over de største aksjonærene pr Aksjer Eierandel Stemmeandel Tine SA ,50 % 25,50 % Norges Bondelag ,82 % 24,82 % Nortura SA ,55 % 22,55 % Felleskjøpet Agri SA ,01 % 11,01 % Landkreditt SA ,65 % 7,65 % Gjensidige Forsikring ASA ,26 % 3,26 % Norske Felleskjøp SA ,14 % 2,14 % DDB AS ,88 % 0,88 % Gartnerhallen SA ,62 % 0,62 % Norges Skogeierforbund ,60 % 0,60 % Geno SA ,43 % 0,43 % Felleskjøpet Rogaland Agder SA ,19 % 0,19 % Naturviterne ,12 % 0,12 % Hoff SA ,08 % 0,08 % Norsk Pelsdyravlslag ,06 % 0,06 % Det Kgl Selskap for Norges Vel ,04 % 0,04 % Norges Bygdekvinnelag ,03 % 0,03 % Norsk Landbrukssamvirke ,00 % 0,00 % Honningsentralen AL 576 0,00 % 0,00 % Norsvin SA 576 0,00 % 0,00 % Norges Bygdeungdomslag 288 0,00 % 0,00 % Tidligere ansatte 816 0,00 % 0,00 % Sum ,00 % 100,00 % Note 9 Pensjoner Selskapene i konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har ordning som oppfyller lovens krav. Tidligere ytelsesordninger i konsernet ble lukket med virkning fra , og disse ordningen ble avviklet med virkning fra Fra og med er samtlige ansatte medlem i tidligere etablerte innskuddsordninger. Gjenstående pensjonsmidler er knyttet til innskuddsordningens risikodekninger. Tidligere balanseførte pensjonsmidler knyttet til ytelsesordningen ble utgiftsført i forbindelse med avvikling av ordningene. Innskuddsbasert ordning baserer seg på at selskapet yter et tilskudd på 5 prosent av lønn fra 1-6G og 8 prosent av lønn fra 6-12G. I tillegg dekkes risikoforsikring, som omfatter uførhet og barnepensjon for de som inngår i innskuddsordningen. Det ble i 2010 vedtatt en lovendring knyttet til AFP. Lovendringen innebærer en avvikling av eksisterende ordning der effekten resultatføres. Underdekning i gammel ordning vil innebære premiebetalinger i perioden Denne underdekningen er hensyntatt i forpliktelsen pr Side 5

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer