Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014"

Transkript

1 Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern april 2015

2 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Tun Media AS er morselskap i Tun Media-konsernet og ble etablert i 2000 som en sammenslåing av Landbruksforlaget AS, Bondebladet og AS Nationen. Fusjonen samlet de viktigste og største medieengasjementene innen norsk landbrukssamvirke. Virksomheten drives fra sentrale lokaler i Oslo, mens AS Nationen også har en avdeling i Trondheim. Tun Media AS har strategiske og langsiktige eiere. De største er Tine SA (25,5 prosent), Norges Bondelag (24,82 prosent), Nortura SA (22,55 prosent), Felleskjøpet Agri SA (11,01 prosent), Landkreditt SA (7,65 prosent), Gjensidige Forsikring ASA (3,26 prosent) og Norske Felleskjøp (2,14 prosent). Tun Media AS sitt vedtektsfestede formål er å drive medievirksomhet med bakgrunn i landbrukets og distriktenes interesser, og konsernets publikasjoner er knyttet opp mot denne strategiske kjernevirksomheten. Tun Media AS utgir medlemsbladet Bondebladet og fagbladene Norsk Landbruk og Traktor. AS Nationen, der Tun Media AS eier 100 % av aksjene, utgir dagsavisen Nationen på papir og digitale plattformer. Tun Media AS utfører også fellestjenester for begge selskapene i konsernet. Dette gjelder annonsesalg, opplags- og markedsarbeid, IT, HR, eiendom, regnskap, økonomi og administrasjon. Regnskapsfunksjonen er utkontraktert med virkning fra 1. mars Tun Media konsern gjennomførte i 2012 en omfattende restrukturerings- og omstillingsprosess som tok utgangspunkt i en ny, overordnet strategi for konsernet, med definerte kjerneområder og påfølgende plan for avvikling av virksomhet, samt bemanningsog kostnadsreduserende tiltak i gjenværende. Omstillingsprosessen ble gjennomført som planlagt, og medført et betydelig redusert kostnadsnivå i konsernet og selskapet. Strategisk kjernevirksomhet ble definert som «medievirksomhet knyttet til landbruk og distrikt». Av konsernets publikasjoner ble det besluttet å videreføre Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor. Nationens vedtatte posisjon er som distriktenes næringsavis, og visjonen er å være en pådriver for levedyktig næringsvirksomhet i hele landet. Nationens målgruppe som abonnenter og lesere er alle som er opptatt av viktige distriktsnæringer. 2

3 Bondebladets vedtatte posisjon er som organisasjonsblad for landbruket. Målgruppen for publikasjonen på abonnements- og lesersiden er alle norske bønder og alle som er engasjert og involvert i landbruksorganisasjonene. Tun Media AS inngikk fra 2013 en ny femårsavtale med Norges Bondelag om utgivelse av Bondebladet og avtale med organisasjonene i landbrukssamvirket om kollektivabonnement. «Det ledende fagbladet for bonden» er Norsk Landbruks vedtatte posisjon. Visjonen er å bidra til økt lønnsomhet i gardsdriften, og målgruppen som abonnent og leser er den profesjonelle bonden som vil forbedre driften. Publikasjonen Traktors visjon er som det ledende magasinet for traktor-entusiaster og å være uunnværlig for alle som er opptatt av traktor. Trekk i markedsutviklingen for mediebransjen og Tun Media i 2014 Mediebransjen står midt i det digitale taktskiftet, og 2014 var et krevende år for bransjen med forsterket overgang både av leservaner og inntektsstrømmer fra papir til digitalt. I henhold til offisielle opplagstall for mediehus er mer enn 30 prosent av totalopplaget nå digitalt. (Mediebedriftene.no) Digitale opplag inkluderer da rene digitale abonnement og abonnement som gir digital tilgang i tillegg til papiravis. Undersøkelsen viser videre at 54 prosent av medienes nettbesøk kommer fra mobil og nettbrett. Endringene fordrer utvikling av nye forretningsmodeller for salg av redaksjonelt innhold, og aktører har lansert ulike modeller for enkeltsalg og kombinasjonssalg av papir- og digitale produkter. Nationen, som den eneste av konsernets publikasjoner, lanserte et nytt digitalt produkt 31. mars, og tilbød fra den dato hele avisen på papir, nett og mobil. Samtidig ble det vesentligste av det journalistiske innholdet på nett gjort betalbart. Nationen har som målsetting å konvertere sine papirlesere over på digitale produkter, samt at tilgangen av nye abonnenter hovedsakelig også skal skje på det digitale. Gjennom omleggingen i mars startet denne konverteringsprosessen, og utviklingen med konvertering av papiravislesere til digitale lesere gjennom 2014 har vært god. Med den raske konverteringen i markedet fra papir- til digitale produkter har konsernet også igangsatt arbeidet med å utvikle digitale produkter for de øvrige publikasjonene. Veksten i reklamemarkedet for 2014 var negativ med 3,3 prosent, og samlede reklameinvesteringer i Norge i 2014 var 19,1 milliarder kroner.(irm Mediemarkedet Q Q4 2014) Innenfor de ulike mediekanalene varierte utviklingen i Digital reklame inklusive mobilmarkedsføring økte med 8,5 prosent, og hvor web-tv økte med 72 prosent og merkevareannonsering på mobil og nettbrett økte med 53 prosent. Tilbakegangen for annonsering i trykt dagspresse ble 16 prosent i (IRM Mediemarkedet Q Q4 2014) I Nationens kategori riksaviser er reduksjonen i

4 21,6 prosent. Nationens tilbakegang fra 2013 er 23 prosent, noe høyere enn kategorien. Dette skyldes i hovedsak at AS Nationen ikke har hatt den samme veksten på annonseinntekter på nett og mobil. Fagpressen, hvor Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor inngår, omsatte totalt for 542 millioner i annonsemarkedet i Dette innebærer en nedgang på 5,1 prosent totalt papir og digitalt, og hvor papir utgjør 8,2 prosent alene. I «Annonseutvikling Fagpressen 2014» fra Fagpressen forklares nedgangen blant annet med reduksjon i formidlede omsetninger fra mediebyråene. Videre forklares det med at gjennomsnittlig utgivelsesfrekvens sank med en halv utgivelse, økning i den gjennomsnittlige rabatten og nedgang i omsetning av bilag. Samlede annonseinntekter for fagpressen i Tun Media konsern hadde en nedgang på 10,9 prosent, som er en noe høyere enn totalmarkedet. De siste årene har det skjedd store endringer i oppslutningen om de ulike mediekanalene: Bruken av internett har økt kraftig, mens papiravisene har falt betydelig. I henhold til TNS Gallup har papiravisene tapt 35 prosent av leserne siden år 2000, og samlet sett hadde de 159 målte avistitlene en tilbakegang på 10,4 prosent fra 2013 til De siste årene har mobil og nettbrett som kanaler hatt en formidabel vekst. Undersøkelser offentliggjort i Mediaprospect 2015 av Dr Erik Wilberg viser at andelen som leser nyheter på mobil og nett siden 2011 har økt fra henholdsvis 19 prosent og 7 prosent til henholdsvis 42 prosent og 35 prosent. I samme periode har andelen papiravis falt fra 88 prosent til 79 prosent. Utviklingen bekrefter store strukturelle endringer i bransjen og behov for omstilling for å møte nye brukervaner og teknologiske endringer. I henhold til TNS Den offisielle Magasin Undersøkelsen (MU) 2015/1 leser 35 prosent av Norges befolkning blader og magasiner hver dag, og markedet har vært stabilt med 0,8 prosent økning i forhold til Undersøkelsen viser at magasiner blir i gjennomsnitt tatt frem og lest/tittet i 3,7 ganger, noe som er framgang i forhold til 2013 på 3,4 ganger. I tillegg til de utfordringer mediebransjen står ovenfor på grunn av betydelige strukturelle endringer og markedsmessige utfordringer, har AS Nationen også blitt utfordret ved at produksjonsstøtten er vesentlig redusert for Endringer i tildelingskriterier medførte at støtten ble redusert med 4,5 millioner kroner i forhold til 2013, og tilskuddet utgjorde 21,9 millioner kroner i I statsbudsjettet for 2015 la regjeringen frem forslag om innføring av 8 prosent merverdiavgift for utgaver på papir og digitalt. AS Nationen ble omfattet av merverdiavgift på 25 prosent på digitalt abonnement fra 31. mars Papirproduktene er fortsatt fritatt fra moms. Bransjeorganisasjonene har brukt mye tid i 2014 på argumenter for momsfritak både på papir og digitalt, og det er i dag et flertall på Stortinget for utvidet momsfritak. 4

5 Regjeringen vil be ESA vurdere om slik 0-sats er i tråd med regelverket for statsstøtte, og en avgjørelse kan komme i løpet av Opplags- og lesertallsutvikling De siste årenes store endringer i oppslutningen om de ulike mediekanalene har resultert i kraftig økt bruk av internett med tilhørende kraftig fall for papiravisene. Veksten i bruk av mobil og nettbrett er særlig voksende som nyhetskanal for leserne. Der er store strukturelle endringer i bransjen som har medført at stadig nye forretningsmodeller for mediebedrifter er under utvikling. Nationen, som den eneste av konsernets publikasjoner, lanserte sitt digitale leserprodukt 31.mars, og tilbød fra den dato avisen på papir, nett og mobil. Nationens godkjente opplag ved utgangen av 2014 er , opp fra ved utgangen av 2013, en økning på 7,5 prosent. Opplagsøkningen kom etter flere år med nedgang i opplagstallene, og er et resultat av at Nationen har lykkes med forretningsmodell for kombinasjonssalg av papir- og digitale produkter. Avisen er abonnementsbasert etter avvikling av løssalget i Totalt hadde Nationen i 2014 netto lesere. Isolert sett for de ulike kanalene hadde papiravisen lesere, nationen.no lesere og mobilutgaven lesere. Bondebladets opplag var ved utgangen av 2014 på , en nedgang på 0,9 prosent fra Bondebladet hadde i lesere, en oppgang på 7 prosent fra året før. Bondebladet utgis som ukentlig medlemsblad for medlemmer i Norges Bondelag, AL Gartnerhallen, Geno SA, HOFF SA, Landkreditt SA, Norske Felleskjøp SA, Nortura SA og Tine SA, i tillegg til at salg gjennom direkteabonnement. Utgivelsen er etter avtale, og denne løper ut Bondebladet utgis på papir, og har i tillegg egen hjemmeside; bondebladet.no. Ved utgangen av 2014 hadde Norsk Landbruk et opplag på , en nedgang på 2 prosent i forhold til utgangen av Antall lesere var , ned 2,8 prosent fra Norsk Landbruk er abonnementsbasert og på papir, og publikasjonen har i tillegg egen hjemmeside; norsklandbruk.no. Traktor hadde ved utgangen av året abonnenter, en nedgang på 3 prosent i forhold til utgangen av Traktor hadde i lesere, ned 21,6 prosent fra Mediebransjens opplagsinntekter har vært under press som følge av fallende papiropplag. Tun Media konsern har hatt en økning i samlede opplagsinntekter i 2014 for gjenværende publikasjoner med 68,3 millioner kroner mot 66,2 millioner i Opplagsinntekter i Tun Media AS var stabile på 29,7 millioner kroner i 2014 og

6 Annonsemarkedet IRM, Institutet for reklam- og mediestatistik, har i sin rapport fra 3. mars 2015 kommet med tallene for det norske annonsemarkedet i Den viser en negativ vekst på 3,3 prosent basert på en samlet omsetning på kr. 19,1 milliarder. Investeringer i digital reklame inklusiv mobilmarkedsføring økte med 8,2 prosent i Annonseinvesteringene i trykt dagspresse hadde en omsetning på 4,3 milliarder kroner, en reduksjon på 16 prosent fra Riksaviser, kategorien for Nationen, har en tilbakegang på 21,6 prosent. Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor er i kategorien fagpresse. Denne kategorien reduserte annonseinntekter totalt både for papir og digitalt med 5,1 prosent i 2014 med en omsetning på 542 millioner kroner. Internett inklusiv mobil er nå den største reklamekanalen, etterfulgt av dagspresse inklusiv innstikk. Tun Media konsern hadde en reduksjon i annonseomsetningen i Samlet hadde konsernet i 2014 annonseinntekter på 34,6 millioner kroner, mot 40,1 millioner kroner i Tun Medias publikasjoner Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor, hadde en samlet omsetning på 28,1 millioner kroner i 2014 mot 31,5 millioner kroner i 2013, en reduksjon på 11 prosent. Dette er en høyere tilbakegang enn markedet som skyldes redusert omsetning på innstikk. Nationen, i kategori riksaviser, hadde en reduksjon i annonseinntekter på 24 prosent, mot tilbakegang i markedet på 21,6 prosent. Tun Media konsern har i 2014 implementert tiltak som vil øke de digitale annonseinntektene fremover. Dette er satsing på mobil, levende bilde, big data og aktiviteter i sosiale media. Det er en viktig målsetning å ha sterk vekst fremover i digitale annonseinntekter. Papir som annonsekanal vil fortsatt være betydelig i konsernet, og for å opprettholde aktivitet og markedsandeler gjennomføres også tiltak for konsernets papirutgaver. I 2014 ble Bondebladet revitalisert med ny visuell profil og tydeligere seksjonering. Selskapets og konsernets hovedtall i 2014 Tun Media AS hadde i 2014 samlede driftsinntekter på 63,7 millioner kroner mot 69,1 millioner kroner i Selskapet har i likhet med øvrige medieaktører hatt sviktende omsetning på annonsesiden, og dette har resultert i lavere inntekter i Tun Media konsern hadde i 2014 samlede driftsinntekter på 127,7 millioner kroner, en nedgang på 7 prosent, fra 137,1 millioner i Sum driftskostnader i Tun Media AS var i ,8 millioner kroner mot 65,2 millioner kroner i Tun Media konsern hadde 136,5 millioner kroner i sum driftskostnader mot 129,6 millioner kroner i Konsernet har hatt en vesentlig reduksjon i driftskostnader etter gjennomføring av en omfattende omstillingsprosess i Avvikling av ytelsesbaserte 6

7 pensjonsordninger medførte imidlertid en økning i personalkostnader i Dette er en engangseffekt etter utgiftsføring av balanseførte pensjonsmidler konsern på 18, 5 millioner kroner pr Netto finansposter i 2014 for Tun Media AS var 8 tusen kroner mot 2,2 millioner kroner i Netto finansposter på konsernnivå var 1 million kroner i 2014 mot 0,9 million kroner i Ordinært resultat før skatt i Tun Media AS i 2014 ble 5,6 millioner kroner mot 2,8 millioner kroner i Ordinært resultat før skatt for konsernet ble i ,6 millioner kroner, mot 4,9 millioner kroner i Egenkapital Tap fra flere virksomhetsområder, både gjennom drift og ekstraordinære kostnader, har over flere år svekket egenkapitalen i Tun Media AS vesentlig. Siden 2012 har flere tiltak blitt iverksatt for å styrke egenkapitalen. I 2012 ble det gjennomført en kapitalforhøyelse på 22,3 millioner kroner gjennom nytegning, og samme år ble det gjennomført en omstillingsprosess med kostnadsreduksjon på 28 millioner kroner på årsbasis. Tun Media AS hadde ved inngangen til 2014 en bokført negativ egenkapital på 13,8 millioner kroner. Tun Media AS har siden omstillingsprosessen i 2012 avgitt positive årsresultat, og i 2014 har resultatet redusert bokført negativ egenkapital pr til 7 millioner kroner. Årsresultatet er positivt påvirket av at selskapet i 2014 balanseførte verdien av fremførbare underskudd som tidligere ikke var balanseført. Den bedrede lønnsomheten sannsynliggjør at skattefordelen vil kunne utnyttes. Videre er det identifisert vesentlige merverdier knyttet til selskapets bokførte eiendeler, og styret mener at selskapets reelle egenkapital er positiv. Merverdier er knyttet til de publikasjoner selskapet eier og drifter; Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor. Tiltak som er gjennomført for å styrke selskapets lønnsomhet i omstillingsprosessen, og senest i 2014 ved avvikling av ytelsesordninger pensjon, har og vil gi positive resultateffekter. Dette gjør at Tun Media AS og konsernet har langt bedre forutsetninger for lønnsom drift fremover, og regnskapsmessig overskudd skal bidra til en gjenoppbygging av egenkapitalen i selskapet over tid. Det budsjetteres med positive resultater også i 2015, og inngangen i 2015 er i henhold til budsjett. Datterselskapet AS Nationen hadde ved utgangen av 2014 en bokført egenkapital på 50 millioner kroner. AS Nationen har en egenkapitalandel på 69 prosent, som anses solid og tilstrekkelig for selskapets videre drift og utvikling. Bokført egenkapital i Tun Media konsern var 43 millioner kroner ved utgangen av 2014, en økning fra 40 millioner kroner ved utgangen av

8 Likviditet Tun Media AS hadde ved utgangen av 2014 omløpsmidler på 26,1 millioner kroner, hvorav 21,8 millioner kroner var bankinnskudd. Sum omløpsmidler konsern var 63,7 millioner kroner, hvorav 54,4 millioner kroner var bankinnskudd. Tun Media AS har også en likviditetsgaranti på 12,6 millioner kroner, stillet fra et utvalg aksjonærer. Tun Media AS inngår i konsernkontoordning med datterselskapet AS Nationen. Tun Media AS har innfridd all langsiktig gjeld overfor eksterne långivere. Styret finner likviditetssituasjonen tilfredsstillende, både for Tun Media AS og konsernet. Risiko For publikasjonene i Tun Media AS og i datterselskapet AS Nationen er de viktigste inntektskildene opplags- og annonseinntekter (i tillegg til produksjonstilskudd for Nationen). Annonsemarkedet er konjunkturutsatt, og konsernets annonseinntekter er til en viss grad påvirket av realøkonomiske forhold som vekst i den norske økonomien, arbeidsledighet etc. Det er knyttet risiko til opplags- og lesertallsutviklingen, sett i lys av de pågående strukturelle endringene i mediebransjen generelt. En negativ utvikling påvirker både opplags- og annonseinntekter. Tun Media er eksponert for prisendringer i papirmarkedet, og deltar i et innkjøpssamarbeid i regi av Mediebedriftenes Landsforening. Papirpriser forhandles årlig med leverandørene. Konsernets likviditetsrisiko anses som lav. Tun Media AS har også en likviditetsgaranti stillet av et utvalg aksjonærer. Konsernet har en konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse, og har etablerte rutiner for oppfølging av likviditetsrisiko, likviditetsprognoser m. m. Tun Media AS og konsernet er i liten grad eksponert for kredittrisiko knyttet til selskapets opplagsinntekter, ettersom publikasjonene i hovedsak selges basert på forhåndsbetaling gjennom tegning av abonnement. Selskapet og konsernet har etablert rutiner for god og løpende oppfølging av fordringsmassen. AS Nationen mottar produksjonstilskudd, og lavere fremtidig produksjonstilskudd representerer utfordringer for lønnsomheten i selskapet, som kan forverres ytterligere dersom regjeringen får politisk gjennomslag for intensjon nedfelt i Sundvollen-erklæringen om reduksjon i produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier. Styret mener det er viktig at myndighetene finner gode løsninger på forholdene knyttet til merverdiavgift. Full merverdiavgift på digitalt redaksjonelt innhold, slik dagens regelverk tilsier, skaper problemer for mediebedriftene når leserne i økende grad forflytter seg fra papir til digitale plattformer. 8

9 Selskapet og konsernet er ikke eksponert for valutarisiko. Ytre miljø Tun Media AS og konsernet ønsker minst mulig negativ innvirkning på det ytre miljø, og søker til enhver tid å legge til rette for redusert miljøbelastning fra egen virksomhet. Selskapets og konsernets drift forurenser ikke det ytre miljø nevneverdig. Organisasjon Tun Media AS hadde gjennomsnittlig 32,8 årsverk i 2014 mot 39,3 årsverk i Tun Media konsern hadde i gjennomsnitt 60,4 årsverk i 2014 mot 63,1 årsverk i Årsverkene inkluderer eventuelle vikarer som lønnes av selskapet. Av antall ansatte i konsernet pr var 31 kvinner og 25 menn, og i Tun Media var 18 kvinner og 14 menn. Konsernet utkontrakterte abonnementsdrift og IT-drift i 2013, og regnskapsfunksjonen i Konsernet hadde ved utgangen av ansatte mot 58 ved utgangen av Styret hadde syv medlemmer, hvorav en kvinne og seks menn. Av disse er en representanter fra de ansatte. Tun Media har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn, og har en innarbeidet policy som skal sikre at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Styret er av den oppfatning at det er likestilling mellom kjønnene, og har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling i Konsernet ønsker å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av religion, livssyn og etnisk opprinnelse. Alle fysiske løsninger har universelle utforminger for å hindre diskriminering grunnet nedsatt funksjonsevne. Tun Media AS har gode pensjons-, forsikrings- og øvrige personalordninger. Etter at ytelsesbaserte pensjonsordninger ble avviklet i 2014 er samtlige ansatte medlem av innskuddsbasert pensjonsordning med innskudd utover minimumskravet. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler i Tun Media AS og datterselskapene. Høsten 2014 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse som avdekket gjennomgående høy grad av medarbeidertilfredshet. Styret anser derfor arbeidsmiljøet som godt. Sykefraværet i Tun Media AS var 2,3 prosent i 2014 mot 4 prosent i 2013, og for konsernet var fraværet som i 2013, på 6,7 prosent. Verken selskapet eller konsernet hadde i 2014 skader eller ulykker. 9

10 Selskapets administrerende direktør/konsernsjef tiltrådte 1. mars Vedkommende er også sjefsredaktør og daglig leder i AS Nationen. Fra 1. januar til og med 28. februar 2014 var økonomi- og administrasjonsdirektøren konstituert som daglig leder i begge selskaper. Hendelser etter balansedagen Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som har betydning for vurdering av selskapet og konsernet. Framtidsutsikter Mediebransjen forventer fortsatt nedgang i annonseinntekter. IRMs siste prognose datert 18. mars 2015 spår en tilbakegang i total medieomsetning på 0,8 prosent med en omsetning på 18,9 milliarder kroner. Prognosen viser blant annet tilbakegang for dagspresse, herunder riksaviser, og for ukepresse og fagpresse. Nedgangen i disse mediegruppene oppveies mye av oppgang i merkevare mobil/tablet og internett, herunder særlig web-tv. Tun Media konsern har iverksatt tiltak for å møte disse utfordringene gjennom tilførsel av økt kompetanse og utvikling av nye produkter. AS Nationen har som målsetning å konvertere sine papirlesere over på digitale produkter, og har siden omleggingen i 2014 hatt en jevn økning i antall abonnenter som registrerer seg som digitale lesere. Selskapet har hatt et komplett produkt hvor abonnenter både får tilgang til avisens innhold på papir og digitalt, og har fra 2015 utvidet tilbudet til også å omfatte et rent digitalt abonnement. Selskapet har økning i antall abonnenter i 2014, og 2015 har også startet med fortsatt økning i abonnementsmassen. Programmet «Nationen 6+1» ble iverksatt i 2014 med målsetning om omlegging til en papirutgave per uke, og seks digitale utgaver. Planen er å implementere den nye modellen fra 2016, avhengig av utviklingen i antall abonnenter, annonsetilgang og totaløkonomi. For publikasjoner i Tun Media AS skal posisjonen i abonnements- og lesermarkedet opprettholdes, og målrettede tiltak er under planlegging, samt igangsatt. I 2015 vil det også for disse bli vurdert utvikling av digitale abonnementsprodukter. I 2014 ble det satt i gang et prosjekt for å styrke Bondebladets posisjon blant leserne. Det ble gjennomført leserundersøkelse og intervju med interessenter for å kartlegge publikasjonens rolle. Resultatet av innsiktet resulterte i en større omlegging av Bondebladets design og tydeliggjøring av innholdet. I løpet av 2015 er målet at Bondebladet skal bli tilgjengelig digitalt. Norsk Landbruk og Traktor vil i løpet av 2015 gjennomgå en analyse av posisjon. Det er satt i gang et prosjekt hvis formål er å fornye Norsk Landbruk for å snu opplagsutviklingen. I den sammenheng blir også Traktors posisjon vurdert. 10

11 Gjennomførte omstillingstiltak fra og med 2012 har etter styrets vurdering skapt et bedre grunnlag for fremtidig lønnsomhet i Tun Media AS og konsernet. Ytterligere strategiarbeid i et mer langsiktig perspektiv pågår, i nært samarbeid mellom administrasjon, styre og eiere. Forutsetning om fortsatt drift Styret er av den oppfatning at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir et rettvisende bilde av selskapets virksomhet i 2014 og den finansielle stillingen ved årsskiftet. Styret avlegger årsregnskapet under forutsetning om fortsatt drift. Oslo, 29. april 2015 Johnny Ødegård Einar Frogner Kjell Steinar Rakkenes Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Marit Bårnes Einar Taranrød Storsul Andreas Gjølme Styremedlem Styremedlem Styremedlem Espen Eikaas Syljuåsen Styremedlem/Ansattes representant Mads Yngve Storvik Konsernsjef og administrerende direktør 11

12 Tun Media AS Resultatregnskap Tun Media AS - mor/ konsern (Alle beløp i hele tusen) Konsernet Tun Media Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad 9, Annen driftskostnad Sum driftskostnader før avskrivninger Brutto driftsresultat Avskrivninger Brutto driftsresultat etter avskrivninger Nedskrivninger DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Finansinntekter Rentekostnad Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen finanskostnad Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Anvendelse av årsresultatet: Overført til annen egenkapital/udekket tap Sum anvendelse

13 Tun Media AS Balanse pr Eiendeler Tun Media AS - mor/ konsern (Alle beløp i hele tusen) Konsernet Tun Media Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Andre Goodwill rettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 3, Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kortsiktige plasseringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

14 Tun Media AS Balanse pr Egenkapital og gjeld Tun Media AS - mor/ konsern (Alle beløp i hele tusen) Konsernet Tun Media Note Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Garantiansvar Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til selskap i samme konsern 5, Sum annen langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Forskudd fra kunder Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 29. april 2015 Johnny Ødegård Styrets leder Einar Frogner Styrets nestleder Andreas Gjølme Styremedlem Kjell Steinar Rakkenes Styremedlem Marit Bårnes Styremedlem Einar Taranrød Storsul Styremedlem Espen Eikaas Syljuåsen Ansattes representant/styremedlem Mads Yngve Storvik Adm.direktør

15 Kontantstrømoppstilling Tun Media AS - mor/ konsern Tun Media AS (Alle beløp i hele tusen) Konsernet Tun Media Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat Tap ved restrukturering før skattekostnad Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld Endring i pensjonsmidler/-forpliktelse Poster klassifisert som inv.- eller fin.aktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 237 Innbetalinger ved salg av virksomhet Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Kortsiktige investeringer Salg av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

16 Tun Media AS Noter til årsregnskapet 2014 (Alle beløp i hele tusen) Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inkluderer Tun Media AS og selskaper som Tun Media AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved oppkjøp av selskaper blir merverdier allokert og fordelt på fysiske eiendeler, andre rettigheter og goodwill. Datterselskap Datterselskap, tilknyttede selskap og felleskontrollerte selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene vurderes til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning anses nødvendig. Det vil foretas nedskrivning til virkelig verdi dersom verdifall skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående og det anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger vil reverseres dersom grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser og abonnement balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet,samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Side 1

17 Tun Media AS Noter til årsregnskapet 2014 (Alle beløp i hele tusen) Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til kurs ved regnskapsårets slutt. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter, som handles i et aktivt marked, er klassifisert som omløpsmidler og verdsatt til virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Med virkning fra er alle ansatte i Tun Media AS og konsern medlem av innskuddspensjonsordning, etter at den ytelsesbaserte ordningen ble avsluttet med virkning fra Konsekvensen av avslutningen er utgiftsføring av tidligere balanseførte pensjonsmidler. Ved innskuddsordning gjør konsernet normalt opp sine forpliktelser ved innbetaling av beregnet premie. I noen ordninger inngår imidlertid et forsikringselement. Denne forpliktelsen aktuarberegnes og balanseføres. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Note 1 Egenkapital Tun Media AS: Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Konsernet Tun Media: Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Side 2

18 Tun Media AS Noter til årsregnskapet 2014 (Alle beløp i hele tusen) Note 2 Varige driftsmidler Tun Media AS: Varige driftsmidler Andre imm. eiendeler Maskiner og inventar Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivinger Årets nedskrivninger 0 Sum av og nedskrivninger Konsernet Tun Media: Varige driftsmidler Andre rettigheter og prod.system Maskiner og inventar Sum Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler 0 Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Akk. nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger - Sum av og nedskrivninger Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: Maskiner og inventar Immaterielle eiendeler 3-10 år 3-5 år Note 3 Datterselskap Anskaffelsestidspunkt Forr.-kontor Eierandel Stemmeandel AS Nationen Oslo 100,00 % 100,00 % Investeringene i datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet foretas full konsolidering. Investeringer etter kostmetoden Selskapets navn Aksjekapital Antall aksjer (hele tall) Pålydende per aksje i kroner Balanseført verdi AS Nationen Sum eiet av Tun Media AS 1 Side 3

19 Tun Media AS Noter til årsregnskapet 2014 (Alle beløp i hele tusen) Note 4 Aksjer og andeler i andre foretak Tun Media AS: Selskap Eierandel Kostpris Balanseført verdi Andel Produsentregistret I/S Sum 14,28 % ,28 % Konsernet Tun Media: Selskap Kostpris Balanseført verdi AS Norsk Telegrambyrå 4 4 Andel Produsentregistret I/S Sum Note 5 Transaksjoner og mellomværende med selskap i samme konsern Transaksjoner med tilknyttede selskaper Gruppen har foretatt flere forskjellige transaksjoner med tilknyttede selskap. Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentligste transaksjonene som er foretatt er som følger: Husleie Tun Media AS innehar husleiekontrakt med AS Schweigaardsgate 34 A. Kostnadsført husleie og relaterte kostnader tilknyttet husleieavtale med AS Schweigaardsgate utgjør for konsernet 3,3 MNOK. Tun Media AS viderebelaster lokalleie til datterselskapet AS Nationen. Konserntjenester Selskapet har avtale med AS Nationen om kjøp av tjenester fra Tun Media AS. Dette omfatter tjenester knyttet til HR, økonomi og regnskap, opplag, annonse, IT og digitale tjenester. Konserntjenestene blir fordelt etter nærmere bestemte fordelingsnøkler, avhengig av hvilke tjenester de ulike selskapene benytter seg av og omfanget av dette. Konsernkontoordning Tun Media AS er administrator for konsernkontoordning hvor selskapet og AS Nationen er deltakere. I selskapsregnskapet for Tun Media AS er det i balansen presentert det totale innestående og trekk som Tun Media konsern har i ordningen. Renter, gebyrer og etc tilsvarer administrator-selskapets betingelser hos bankforbindelsen. Langsiktig gjeld AS Nationen Sum Kortsiktig gjeld AS Nationen Sum Side 4

20 Tun Media AS Noter til årsregnskapet 2014 (Alle beløp i hele tusen) Note 6 Finansielle instrumenter Fondsandeler Tun Media AS Konsernet Tun Media Kostpris Bokført verdi Aksje-, rente- og obligasjonsfond Sum Verdipapirfond regnskapsføres til virkelig verdi. Note 7 Likvide midler Bankinnskudd Tun Media AS Konsernet Tun Media Bundne skattetrekksmidler utgjør: Note 8 Aksjekapital og aksjonærer Antall Pålydende Aksjekapitalen består av: (hele tusen) (i hele kroner) Aksjekapital A-aksjer , Sum Oversikt over de største aksjonærene pr Aksjer Eierandel Stemmeandel Tine SA ,50 % 25,50 % Norges Bondelag ,82 % 24,82 % Nortura SA ,55 % 22,55 % Felleskjøpet Agri SA ,01 % 11,01 % Landkreditt SA ,65 % 7,65 % Gjensidige Forsikring ASA ,26 % 3,26 % Norske Felleskjøp SA ,14 % 2,14 % DDB AS ,88 % 0,88 % Gartnerhallen SA ,62 % 0,62 % Norges Skogeierforbund ,60 % 0,60 % Geno SA ,43 % 0,43 % Felleskjøpet Rogaland Agder SA ,19 % 0,19 % Naturviterne ,12 % 0,12 % Hoff SA ,08 % 0,08 % Norsk Pelsdyravlslag ,06 % 0,06 % Det Kgl Selskap for Norges Vel ,04 % 0,04 % Norges Bygdekvinnelag ,03 % 0,03 % Norsk Landbrukssamvirke ,00 % 0,00 % Honningsentralen AL 576 0,00 % 0,00 % Norsvin SA 576 0,00 % 0,00 % Norges Bygdeungdomslag 288 0,00 % 0,00 % Tidligere ansatte 816 0,00 % 0,00 % Sum ,00 % 100,00 % Note 9 Pensjoner Selskapene i konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har ordning som oppfyller lovens krav. Tidligere ytelsesordninger i konsernet ble lukket med virkning fra , og disse ordningen ble avviklet med virkning fra Fra og med er samtlige ansatte medlem i tidligere etablerte innskuddsordninger. Gjenstående pensjonsmidler er knyttet til innskuddsordningens risikodekninger. Tidligere balanseførte pensjonsmidler knyttet til ytelsesordningen ble utgiftsført i forbindelse med avvikling av ordningene. Innskuddsbasert ordning baserer seg på at selskapet yter et tilskudd på 5 prosent av lønn fra 1-6G og 8 prosent av lønn fra 6-12G. I tillegg dekkes risikoforsikring, som omfatter uførhet og barnepensjon for de som inngår i innskuddsordningen. Det ble i 2010 vedtatt en lovendring knyttet til AFP. Lovendringen innebærer en avvikling av eksisterende ordning der effekten resultatføres. Underdekning i gammel ordning vil innebære premiebetalinger i perioden Denne underdekningen er hensyntatt i forpliktelsen pr Side 5

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer