Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet"

Transkript

1 Arsregnskap, Landbruks- og matdepartementet Ledelseskommentarer til årsregnskapet 214 Formål og revisjonsordning: Landbruks- og matdepartementet (LMD) skal dekke et bredt forvaltningsområde gjennom sitt ansvar for landbruks- og matpolitikken. Ansvarsområdet til departementet er matproduksjon og matpolitikk, jordbruk, skogbruk, reindrift, kulturlandskap, miljø, ressursvern og utvikling av nye landbruksbaserte næringer. Departementet er en viktig premissleverandør når det gjelder forbrukerspørsmål og spørsmål om arealplanlegging, regionalpolitikk og internasjonale spørsmål. LMD har ansvaret for en stor del av virksomheten i hele kjeden fra primærprodusent til forbruker. Departementet er også et betydelig forskningsdepartement, med fire underliggende forskningsinstitutter. LMD fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet. Det er Riksrevisjonen som reviderer LMD. Bekreftelse: Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelsene om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet. Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av LMDs disponible bevilgninger og av regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. Vurderinger av vesentlige forhold: I 214 har LMD hatt en tildeling på kapittel 11 post 1 driftsutgifter på kr Dette inkluderer kr 7 37 som var overført fra 213. Departementet har hatt driftsutgifter på kr Når det tas hensyn til merinntekter og offentlige refusjoner, har departementet et mindreforbruk på kr som er godkjent overført til 215, jf note B og brev fra Finansdepartementet. LMD er i gang med flere prosesser for å modemisere forvaltningen og forenkle regelverk og rutiner. Departementet skal også utarbeide stortingsmeldinger og følge opp flere utvalg i 215. Departementet vil bruke overføringene til å dekke utgifter til bl.a. dette. Artskontorapporteringen viser at departementet har om lag 85 % faste driftsutgifter. Dette inkluderer lønn og kostnader til lokaler. Departementets post 45 brukes til større utstyrskjøp og vedlikehold og posten har en merinntektsfullmakt knyttet til salg av eiendom. Bevilgningen brukes til å gjennomføre nødvendige oppgraderinger og reparasjoner ved ulike eiendommer som departementet eier og har ansvar for. Stortinget har gitt departementet fullmakt gjennom romertallsvedtak V, første ledd, til å selge eiendommer innenfor en nærmere angitt ramme.

2 I tillegg til administrasjon knyttet til departementets driftskapittel 11, disponerer LMD midler over en rekke budsjettkapitler som dekker bl.a. kunnskapsutvikling og beredskap i 4 forskningsinstitutter og forskningsmidler til Norges forskningsråd. LMD har også utbetalt støtte til organisasjoner, jfr. budsjettfremlegg i Prop 1 S. Departementet har i 214 fått innbetalt 15,9 mill. kroner i avdrag fra Statskog SF. Lånet ble gitt til Statskog SF i forbindelse med et større skogkjøp i 211. Oppdatert utlånssaldo er oppført i departementets beholdning rapportert til kapitalregnskapet. Oslo, 16. mars 215 /;/1:v~ 'r:'f;;isell Departementsråd

3 Prinsippnote årsregnskapet Årsregnskap for LMD er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene"), fastsatt 12. desember 23 med endringer, senest 18. september 213. Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt og nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115. Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger LMD står oppført med i kapitalregnskapet. Oppstillingen av artskontorapporeringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser grupper av kontoer som inngår i mellomværende med statskassen. Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet: a) regnskapet følger kalenderåret b) regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret c) utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp d) regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen "Netto rapportert til bevilgningsregnskapet" er lik i begge oppstillingene. LMD er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt LMD tilføres ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år. Bevilgningsrapporteringen Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som LMD har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som LMD disponerer. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser LMD står oppført med i statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva LMD har fått stilt til disposisjon Prop. 1 S. og som ikke er tildelt våre virksomheter eller virksomheter under andre departement for hver kombinasjon av kapittel/post. Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kombinasjon av kapittel/post (belastningsfullmakter) vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til bevilgningsoppstillingen. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet og vises i kolonnen for regnskap. LMD har ikke avgitt belastningsfullmakter.

4 Artskontorapporteringen Artskontorapporteringen viser regnskapstall LMD har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Note 7 til artskontorapporteringen viser forskjeller mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

5 Årsregnskap 214 Landbruks- og matdepartementet Rapporteringsperiode: Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 214 Utgifts- Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 214 Merutgift(-) og kapittel mindreuteift 11 Landbruks- og matdepartementet 1 Driftsutgifter A,B Landbruks- og matdepartementet 21 Spesielle driftsutgifter A,B 831 I Landbruks- og matdepartementet 45 Større utstyrskjøp og vedlikehald - ordinære A,B forvaltningsorgan 11 Landbruks- og matdepartementet 5 Større utstyrskjøp og vedlikehald - forvaltningsorgan A,B Kunnskapsutvikling og beredskap 5 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og A,B m.m. på matområdet beredskap, VI 1112 Kunnskapsutvikling og beredskap 51 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og A,B m.m. på matområdet beredskap, Bioforsk 1112 Kunnskapsutvikling og beredskap 52 Støtte til fagsentra, Bioforsk A,B m.m. på matområdet 11I5 Mattilsynet 1 Driftsutgifter A,B Mattilsynet 23 esporingsløysinga A,B : Forsking og innovasjon 5 Forskingsaktivitet, Norges forskingsråd A,B Forsking og innovasjon 51 Basisløyvingar m.m Noregs forskingsråd A,B Forsking og innovasjon 52 Innovasjonsaktivitet m.m A,B Forsking og innovasjon 53 Omstillingsmidlar instituttsektoren mv. A,B Støtte til organisasjonar m.m 7. Støtte til organisasjonar A,B Støtte til organisasjonar m.m 7 1 Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjonar A,B og prosessar 1139 Genressursar, miljø- og 7 Tilskott til miljø- og ressurstiltak A,B ressursregistreringar 1139 Genressursar, miljø- og 71 Tislkott til genressursforvaltning A,B ressursregistreringar 1141 Kunnskapsutvikling m.m. innan miljø- 5 Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse A,B og næringstiltak i landbruket 1141 Kunnskapsutvikling og 52 Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om A,B kunnskapsformidling om arealressursar, skog og landskap arealressurser. skog og landskap 1143 Statens landbruksforvaltning 6 Tislkott til veterinærdekning A,B Regionale og lokale tiltak i landbruket 77 Regionale og lokale tiltak i landbruket A,B Verdiskapings- og utviklingstiltak i 71 Tilskott til verdiskapsingstiltak i skobruket A,B skogbruket Side 1av13

6 Årsregnskap 214 Landbruks- og matdepartementet 1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i 72 Tilskott til auka bruk av tre A, B I skogbruket 1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i 73 Tislkott til skog-, klima- og energitiltak A, B skogbruket 1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i 74 Tiltak for industriell bruk av trevirke A, B 5 5 skogbruket 115 Til gjennomføring av jordbruksavtalen 1 Driftsutgifter A,B m.m. 115 Til gjennomføring av jordbruksavtalen 21 Speseille driftsutgifter A,B m.m. 115 Til gjennomføring av jordbruksavtalen 77 Utviklingstiltak A,B m.m Til gjennomføring av reindriftsavtalen 51 Tilskott til Utviklings- og investeringsfondet A,B Til gjennomføring av reindriftsavtalen 79 Velferdsordningar A,B Myndigbeitsoppgåver og 7 Tilskott til Statskog SFs myndigheitsoppgåver og A,B sektorpolitiske oppgåver på statsgrunn sektorpolitiske oppgåver 1161 Myndigbeitsoppgåver og 75 Tislkott til oppsyn i statsalmenningar A,B sektorpolitiske oppgåver på statsgrunn 21- Statsrådet 1 Driftsutgifter B Statens erstatningsansvar og 71 Erstatningsansvar m.m. B 2 72 Stortingets rettferdsvederlagsordning Sum utgiftsført Inntekts- Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling Regnskap 214 Merinntekt og kapittel mindreinntekt(-) 41 Landbruks- og matdepartementet 1 Refusjoner m.m B Landbruks- og matdepartementet 16 Refusjon av foreldrepenger B Landbruks- og matdepartementet 18 Refusjon av sykepenger B Kunnskapsutvikling og beredskap m.m 3 Husleie, Bioforsk på matområdet 4162 Statskog SF - forvaltning av statleg 9 Avdrag på lån eig ars kap 539 Tilfeldige inntekter 29 Ymse Aksjar i selskap under Landbruks- og 85 Utbytte matdepartementet 5652 Statskog SF - renter og utbytte 8 Renter Statskog SF - renter og utbytte 85 Utbytte Side 2 av 13

7 Årsregnskap 214 Landbruks- og matdepartementet 57 Folketrygdens inntekter 71 Trygdeavgift 6 6 ol 57 Folketrygdens inntekter 72 Arbeidsgiveravgift Sum inntektsført Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Kapitalkontoer 6471 Norges Bank KK /innbetalinger Norges Bank KK/utbetalinger Endring i mellomværende med statskassen Sum ravvortert Beholdnimi:er rannortert til kaoitalre1mskaoet (21412) Konto Tekst Endring 626 Aksjer Innskudd I Utlån til statsforetak Mellomværende med statskassen Side 3 av 13

8 Årsregnskap 214 Landbruks- og matdepartementet Note A Forklaring av samlet tildeling Kanittel 2 post Overført fra i fior Årets tildelin2er Samlet tildelin Side 4 av 13

9 Årsregnskap 214 Landbruks- og matdepartementet Note B Forklarin avmuli overførbart belø til neste år Kapittel og Merutgift(-)/ mindre Utgiftsført av andre i hht Merutgift(-)/ Standard refusjoner på Merinntekter iht Omdisponering fra post 1 post Stikkord avgitte belastningsutgift mindreutgift etter avgitte til 45 ellertil post 1/21 fra Mulig overførbart fullmakter Innsparinger belastoings-fullmakter inntektspostene merinntcktsfullmakt Sum grunnlag for overføring Maks. overførbart beløp beløp beregnet av neste års bevilgning virksom beten "kan oi eiført!" (5(1,om iircls tildeling i note AJ "kan overføres, kan nyttes fs.um arels Og fjc'lr.1irels tildeling] under DOS/ 5" Ikke aktuel I [Sum årets og fjorårets tildeling] I lk.ke aktuell lkke aktuel I ll<ke aktuell O "kan overføres" lk.ke aktuell "kan ot eifores" "kan overføres" Ikke aktucl I I "kanoveifores" lkke aktuell lkke aktuel I "kan overføres" "kan ot e1føres" I rsum årets og fj('lrhrcts lilddingl "kan overføres" I [Surn årcls og florårets tildeling] I "kan ove1føres" I [Sum årets ('lg. fjoriircls tildeling] lkl<e aktuell I "kan oveifdres" rsum iirct~ og fjorårets tildeling] [~\m1 årets og fjorårets tildeling] "kan Ol 1 eiføres" I [5"' -!I a' iirets tildeling i nnc AJ!J<ke aktuell "kan Ol'eifores" [Sum 5.rcts C'lg ijorår~ls 1i!delingl Stim 5rcts og flcwårcts tildeling] "kan Ol'eiføres" *Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning: på driftspostene 1-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres", Se rundskriv R-2/215 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevil ninger ~ Forklaring til bruk av budsjettfullmakter ~ ~ Mottatte belastningsfullmakter : J LMD har mottatt belastoiugsfullmakt fra SMK. kapittel 21 Statsrådet. for 214 på kr 7.,-. Budsjettstatus brev fra SMK 16.6 ingen eudting. Ny henvendelse fra SMK i brevsfonn totale utgifter forresten av året. resultert i årets bev ble kutt med ny! bevilgning kr for 214. LMD har benyttet kr av fullmakten. ; I henhold til rundskriv G fra Justis- og beredskapsdepartementet kan departementene belaste utgifter på kapittel 4 71 post 71. LMD har belastet kapittel 471 post 71 i 214 med kr Stikko rdet (<kan overføres»: LMDs bevilgninger påf lgende kapitler og poster er gitt stikkordet "kan overføres": , , og Mindreutgiftene inngår i overforingene. S1ikkordct «kan ovetføres. kan benyttes under>>: LMDs bevilgning på kapiuel 11 post 45 er gitt stikkordet "kan overføres, kan nyttes under post 5". ' Avgitte bclastningsfullmakter (utgiftsført av aodre): LMD har ikke avgitt belasningsfullmakter i 214. Fullmakt til å bruke standard refusjoner av lønnsutgifter til å overskride utgifter: Innbetalinger av standard refusjoner inngår i overføringene. Fullmakt ril å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter : LMD barmerinntektsfullmakt til å overskride bevilgning p& kapittel 11 post 1 mot merinntekter på 41Post1 Merinntekten inngår i overføringene. Mulig overførbart beløp: Mulig overfmt beløp beregnes i hele tusen kroner. LMD har mottatt brev fra Finaosdepanemetnet og alle overføringene er godkjent overført til 21 S. Bevilgningen påfølgende kapitler og poster disponeres i sin helhet av IMO og mulig overført beløp stemmer med godkjente overfotinger på postene; I l , og LMD har gitt tildelingsbrev ril underliggende virksomheter eller virksom beter under aodrc departement. slik at mulig overført beløp må sees i sammenheng med disse virksomhetene: Matilsynet, LandbruksdirektorateL Innovasjon Norge og Fylkesmannen. Dette gjelder felgende kapitler og poster; , l og i I I l Side 5 av 13

10 Årsregnskap 214 Landbruks- og matdepartementet pps fir I mg av art s k on t orappor t ermgen or 214 Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet Note Innbetalinger fra gebyrer I Innbetalinger fra tilskudd og overføringer I Salgs- og leieinnbetalinger I Andre innbetalinger 1 JO 11 Innbetaling av finansinntekter 1 Sum innbetalinger Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter 2 I JO Offentlige refusjoner vedrørende lønn Utbetalt til investeringer 3 Utbetalt til kjøp av aksjer Andre utbetalinger til drift Utbetaling av finansutgifter 4 Sum utbetalinger Netto rapporterte utgifter til drift og investeringer Innkrevingsvirksombet og andre overføringer til staten Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m Sum innkrevingsvirksomhet og andre ove1føringer til staten Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Utbetalinger av tilskudd og stønader Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer til andre Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler 57 Folketrygdens inntekter - Arbeidsgiveravgift Tilfeldige inntekter (gruppeliv m.m) Sum inntekter og utgifter rapportert på f elleskapitler Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet Oversikt over mellomværende med statskassen Eiendeler og gjeld Fordringer (legg til linjer og vis på konto) Kasse (legg til linjer og vis på konto) 7 Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank (legg til linjer og vis på k 7 Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter (legg til linjer og vis på konto) 7 Annen gjeld (legg til linjer og vis på konto) 7 Sum mellomværende med statskassen S ide 6 av 13

11 Årsregnskap 214 Landbruks- og matdepartementet N ote 1 I note k ter rapportert ti 1 bevtlgniogsregns k apet Innbetalinger fra gebyrer Byggesaksgebyr Tilsynsavgift elsikkerhet Gebyrer I avgift omsetning produksjon sprengstoff første omsetningsledd Sum innbetalinger fra gebyrer innbetalingerfra tilskudd og oveiføringer Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer Salgs- og leieinnbetalinger Diverse tilfeldige inntekter (diverse inntekter post 1-29) Annen lei~inntekt Sum salgs- og leieinnbetalinger J Andre innbetalinger Salgsswn anleggsmidler, avgiftsfri 1 11 Sum andre innbetalinger JO JOI Innbetaling av finansinntekter Renteinntekter Valutagevinst (agio) Annen finansinntekt Sum innbetaling av finansinntekter Sum inntekter rapportert til bevill!llingsreenskanet Side 7 av 13

12 Årsregnskap 214 Landbruks- og matdepartementet N o t e 2 Utb e tar mger til I ønn 2 sos1a. I e u t c21 rt er 2 mn b e t a r mger av o en 12e re f USJ oner vedrørende lønn Utbetalinger til lønn og sosiale utgi,fier Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonsutgifter* Andre ytelser Sum utbetalinger til lønn og sosiale utgifter * Denne linjen benyttes av virksomheter som innbetaler pensjonspremie til SPK. Offentlige refusjoner vedrørende lønn Sykepenger og andre refusjoner Sum offentlige refusjoner vedrørende lønn Antall årsverk: 145 X Side 8 av 13

13 Årsregnskap 214 Landbruks- og matdepartementet Note 3 Utbetalt til investeringer Immaterielle eiendeler og lignende Tomter, bygninger og annen fast eiendom Beredskapsanskaffelser Infrastruktureiendeler Nasjonaleiendom og kulturminner Maskiner og transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Andre utgiftsførte investeringer(*) Sum utbetalt til investeringer (*) Spesifiseres ytterli~ere dersom det er andre vesentlige poster som bør frem~å av regnskapet Side 9 av 13

14 Årsregnskap 214 Landbruks- og matdepartementet Note 4 Andre utbetalinger til drift og utbetaling av fmansutgifter Andre utbetalinger til drift Husleie Vedlikehold egne bygg og anlegg Vedlikehold og ombygging av leide lokaler Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne 15 I Reiser og diett Øvrige driftsutgifter(*) Sum andre utbetalinger til drift Utbetaling av finansutgifter Renteutgifter Agiotap Andre finansutgifter Sum utbetaling av finansutgifter (*) Bør spesifiseres ytterligere dersom det er vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet Side 1 av 13

15 Årsregnskap 214 Landbruks- og matdepartementet Note 5 lnnkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten RenteiIUltekter til statskassen Utbytte Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten Side 11 av 13

16 Årsregnskap 214 Landbruks- og matdepartementet Note 6 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Overføringer til statlige fond Overføringer til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter Overføringer til andre statlige regnskaper Tilskudd til ikke-finansielle foretak Tilskudd til ideelle organisasjoner Tilskudd til statsforvaltningen Tilskudd til utlandet Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten Side 12 av 13

17 Årsregnskap 214 Landbruks- og matdepartementet Note 7 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen 214 Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen Spesifisering av bokført Spesifisering av rapportert Forskjell avregning med statskassen mellomværende med statskassen Finansielle anleggsmidler Finansielle anleggsmidler* Sum Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Kasse og bank Sum Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum Langsiktige forpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum Sum * Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 7 B LMD har ikke hatt investeringer i aksjer og andeler i 214. D e I B S ipesa.fl 1serm2 av mvesterm2er 1. a k. sier 2 ses I k apsan d eer I Balanseført Forretnings- Antall Årets resultat i egenkapital i Balanseført verdi kontor Ervervsdato aksjer Eierandel Stemmeandel selskapet selskapet i regnskap* Aksjer Selskap I Selskap 2 Balanseført verdi * Investeringer i aksjer er bokført til anskaffelseskost. Balanseført verdi er den samme i både virksomhetens kontospesifikasjon og kapitalregnskapet. Side 13 av 13

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten

Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Årsregnskap Fylkesmannen i Nordland, del VI i årsrapporten Ledelseskommentarer Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer

VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer VI Årsregnskap 2014 for Fylkesmannen i Buskerud Ledelseskommentarer Innledning Fylkesmannen i Buskerud er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens

Detaljer

Endringer i rapporteringspakken fra forrige utgave

Endringer i rapporteringspakken fra forrige utgave Endringer i rapporteringspakken fra forrige utgave Følgende oppstillinger fra årsregnskapet, jf. rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap, er tatt inn i rapporteringspakken:

Detaljer

Innhold DEL I. LEDERS BERETNING... 3 DEL II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 6 DEL III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER...

Innhold DEL I. LEDERS BERETNING... 3 DEL II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 6 DEL III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... Årsrapport 2014 1 Innhold DEL I. LEDERS BERETNING... 3 DEL II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 6 DEL III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 Resultater og måloppnåelse i 2014... 8 Virksomhetsmål

Detaljer

Sametingets årsregnskap 2014. Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014

Sametingets årsregnskap 2014. Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014 Sametingets årsregnskap 2014 Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014 1 DEL VI ÅRSREGNSKAP... 3 LEDELSESKOMMENTARER... 3 FORMÅL... 3 BEKREFTELSE... 3 VESENTLIGE FORHOLD VED ÅRSREGNSKAPET...

Detaljer

Leders beretning. Helen Sæter Leder

Leders beretning. Helen Sæter Leder Årsrapport 2014 Innhold Leders beretning 3 Kommisjonens medlemmer pr. 31.12.2014 4 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 5 Årets aktiviteter og resultater 7 Styring og kontroll i virksomheten 13 Vurdering

Detaljer

100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning.

100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning. 100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning. I 2013 ble 8 av 19 544 nye pensjoner betalt for sent. Det betyr at 99,9 % ble betalt i tide. 50 Årsregnskap

Detaljer

Årsrapport for Bioteknologirådet 2014

Årsrapport for Bioteknologirådet 2014 Årsrapport for Bioteknologirådet 2014 Årsrapport for Bioteknologirådet 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Del I. Direktørens beretning... 3 Del II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 10/2740 PAB 22.11.2013 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 Forside: Grande Boule, 2012 (blankpolerte stålkuler og en rødlakkert stålkule) Kunstnere: Mari Røysamb og Ole Rosèn Skjold leir Foto: Jenny-Marie Johnsen 2 Kunst i offentlige

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012 Dato Referanse 13.12.2012 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard for statlige virksomheter per desember 2012 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Oppbygging av notatet... 2 1.2 Oppsummering av endringer...

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning...2 Formål...2 Målgruppe...2 Oppbygging av notatet...2 Overordnet om

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 19. desember 2014) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer