RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE"

Transkript

1 ROGALAND FYLKESKOMMUNE REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN RAPPORT FRA KULTURHISTORISK SYNFARING/REGISTRERING RENNESØY KOMMUNE HANASAND INDUSTRIOMRÅDE GNR 41, BNR. 1 Lokalitet 1 ligger på den lett skrånende flaten midt i bildet. 1

2 Kommune: Rennesøy Gardsnavn: Hanasand Øvre Gardsnummer: 41 Bruksnummer: 1 Kartreferanse Tiltakshaver: Adresse: JOP A/S Navn på sak: Reguleringsplan for Hanasand Industriområde del III Saksnummer: 08/5735 og 10/5488 Prosjektnummer: Registrering utført: Ved: Sikke Viste og Anne Drageset Sikke Viste og Harald B. Midthjell Rapport utført: Ved Sikke Viste Autom. fredete kulturminner i området: Nyere tids kulturminner i området: Husmannstuft og jordkjeller Registreringsnummer Fotodokumentasjon (APS-nummer): Digital foto Faglige konklusjoner: Planen er ikke i konflikt med kulturminner. Automatisk fredete kulturminner Nyere tids kulturminner X Planen er i konflikt X Planen er i konflikt Ingen synlige, potensiale under bakken Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk påkreves Ikke vurdert Ikke vurdert Videre saksgang (for saksbehandler): Registreringer Videre reg. ikke nødvendig Videre reg. nødvendig X Reg. fullført Merknader Ingen merknad Tilrår spesialområde Tilrår dispensasjon Foreløbig uavklart Merknader: 2

3 BAKGRUNN FOR PLANEN: Bakgrunnen for de arkeologiske registreringene er varsel om reguleringsplan for Hanasand Industriområde del III. Forslagsstiller er Dimensjon AS på vegne av JOP A/S. Området planlegges utbygd for tradisjonell industri og teknologibasert næring. Rogaland fylkeskommune mente at området hadde potensial for ikke registrerte automatisk freda kulturminner både fra bronsealder/jernalder og steinalder. Bakgrunnene for dette er de topografiske forholdene i området, samt at det i nærområdet er registrert en gravrøys fra jernalder (ID44679). SAMMENDRAG Innenfor planområdet ble det både sjaktet med maskin og prøvestukket for hånd med spade. Til sammen ble det gravd 20 sjakter med maskin i dyrka mark og beitemark. Det ble ikke gjort funn av automatisk freda kulturminner i noen av sjaktene. I beiteområdene innenfor planområdet ble det gravd totalt 92 prøvestikk. Prøvestikkene ble først og fremst gravd på tørre flater i området. Til sammen ble det registrert 5 steinalderlokaliteter innenfor planområdet. Totalt ble det funnet 101 flint gjenstander, for det meste flintavslag og bearbeidede biter flint, men også to mikroflekkefragment og en mulig skiveøks. Det ble også funnet en mulig bearbeidet bit av bergkrystall. Det ble slik gjort funn av automatisk fredete fornminner etter Lov av 9. juni 1978, nr. 50, 3, 4, 6 og 8 innenfor området omfattet av reguleringsplanen. OMRÅDET Planområdet ligger på Hanasand, nordøst på Rennesøy. Området strekker seg fra eksisterende industriområde på Hanasand og rundkjøring ned mot tunnelinnslaget for Finnfast i øst, til eiendomsgrense mot gnr. 22, bnr. 13 i vest. I sør grenser planen til Hanasandveien (Rv 519) og i nord til sjø. Planområdet er på ca 160 mål og består hovedsaklig av beiteterreng, men også av noen dyrka marker i sørøst. Området ligger i et småkuppert terreng med enkelte bratte skrenter og bekker innimellom. Tilnærmet midt i planområdet ligger en liten myr. Høyden over havet i området strekker seg fra 0 moh ved sjøen og til 30 moh ved Hanasandveien. Midt i planområdet ligger en fin vik kalt Rennarsvika, denne er av lokalbefolkningen brukt som badeplass og fiskeplass. 3

4 Fig. 1. Planområdet er markert med mørk stiplet linje. AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Øst for planområdet er det registrert en gravrøys (ID44679). Denne dateres til jernalderen. I den NØ-kanten av røysa er det bygget et moderne sjømerke. Det er også registrert en hustuft (ID24341) fra jernalder/middelalder og en langrøys (ID64543) fra jernalder ved Dravika sørøst for planområdet. 4

5 Fig. 2. Kart med registrerte fornminner i nærområdet. STRATEGI OG METODE Planområdet ble undersøkt ved maskinell prøvesjakting, samt prøvestikking. Sjakting innebærer å fjerne matjorden med gravemaskin i sjakter med 3-4 meters bredde og varierende lengde. Slik vil vi kunne iaktta spor i undergrunnen som stolpehull fra hus, rester etter graver og jordbruksaktivitet fra bronsealder/jernalder og middelalder. Det ble lagt 20 sjakter på i alt 906,5 meter. Sjaktene ble fotografert, målt opp og beskrevet. Det ble også tatt GPS punkter av alle sjaktene. Ved prøvestikking graves det ca 40x40 cm store prøveruter i bakken med spade. Prøverutene ble gravd ned til steril undergrunnsmasse, som leire, berg eller ned til stein som forhindret videre graving. Dette for å påvise eventuelt tilvirket steinmateriale, særlig flint. Alle massene under torvlaget ble sollet med håndholdt soll. Prøvestikk 1-70, og ble sollet i vann, enten i sjøen eller i forskjellige bekker i området. De resterende stikkene ble tørrsollet. Alle prøvestikkene ble beskrevet og kartfestet med GPS. Noen funnførende prøvestikk ble også fotografert. Under registreringen ble det brukt en GPS av typen Garmin etrex High Sensitivity. 5

6 DELTAGERE OG TIDSROM Undersøkelsen ble foretatt over 14 dager i perioden til og i perioden til av Sikke Viste (14 dagsverk), Anne Drageset (11 dagsverk) og Harald B. Midthjell (2 dagsverk). Til sammen ble det brukt 27 dagsverk i forbindelse med undersøkelsen i felt. Medvirkende var også maskinfører Tor Arnstein Aanestad fra TS Stangeland. Rapporten ble skrevet av Sikke Viste i perioden til (10 dagsverk). Værforholdene i løpet av undersøkelsesperioden var jevnt over gode med mye sol og lite regn. UNDERSØKELSEN Innenfor planområdet ble det sjaktet med maskin samt gravd prøvestikk for hånd på utvalgte steder. Søkesjaktene ble gravd i dyrka mark, samt på rydda flater i beitemark. Prøvestikk ble gravd på tørre flater i beitemark. Undersøkelsen ble startet med sjakting med gravemaskin, deretter ble det prøvestukket for hånd. RESULTATER AV SJAKTING MED GRAVEMASKIN Det ble til sammen gravd 20 sjakter av ulik lengde innenfor planområdet. Sjakt 1-12 ble gravd i dyrka mark i den østre delen av planområdet. Sjakt ble gravd i beiteområde i den midterste og vestre delen av planområdet. Det ble ikke registrert automatisk freda kulturminner i noen av sjaktene. Sjakt 1-6 ble åpnet på det høyesteliggende jordet som ligger parallelt med Hanasandveien i den østre delen av planområdet. I den vestre delen av jordet ble det først lagt to parallelle sjakter (sjakt 1-2) i retning SØ-NV. Deretter ble det gravd fire parallelle sjakter (sjakt 3-6) i retning NNØ-SSV øst for sjakt 1-2. Alle parallelle sjakter ligger med 12 meter mellomrom. Sjakt 1 ble gravd over to små høydedrag ellers er området flatt og uten særlig helling. Undersøkelsen viste at undergrunnsforholdene er relativ uforstyrret, men består for det meste av torv/myrjord, blandet med områder med grå til gråbrun sand og områder med rødbrun sand og noe grus. Generelt var det lite stein i undergrunnsmassen og i matjordlaget. Flere steder krysset moderne veiter og steingrøfter sjaktene. Fig. 3. Området der sjakt 1 6 ble gravd. Sjakt 6 ligger nærmest i bildet. Bilde tatt mot V. Foto SV. Sjakt 7-12 ble åpnet på jorde nord for sjakt 1-6. Dette jordet ligger litt lavere og er tilnærmet flatt. Det ble først gravd en sjakt (sjakt 7) i den østre delen av jordet i retning N-S. Deretter ble det gravd tre parallellerekker (sjakt 8-11) med et mellomrom på 12 meter vest for sjakt 7. Siste sjakt (sjakt 12) ble 6

7 gravd sør for sjakt 10 og 11 i et lite område mellom to lave bergknauser, denne sjakten er orientert SØ- NV. Undergrunnsforholdene i dette området er også relativt uforstyrret men består utelukkende av myrjord. Myrmassen var tørr og særdeles lett å grave i med maskin. Dette kan skyldes at det var tørt og fint vær med mye sol og noe vind da sjaktene ble gravd. Der sjakt 12 ble gravd kom vi ned på berg like under matjordlaget. Fig. 4. Området der sjakt 7-12 ble gravd. Sjakt 7 ligger lengst til høyre i bildet. Bilde er tatt mot N. Foto SV. Sjakt ble gravd i beiteområdet tilnærmet midt i planområdet. Her er terrenget småkupert og sjaktene ble dermed lagt slik terrenget tillot det. Det vil si at sjaktene ble åpnet på små flater som ikke helte altfor mye. Undergrunnen i dette området består av brun til rødbrun grus og sand iblandet mye stein av forskjellig størrelse. Det ble ikke påvist strukturer eller gjort funn av gjenstander som er automatisk freda i forbindelse med sjaktene. Imidlertid ble det funnet en steinalderlokalitet (Lok.1, se nedenfor for beskrivelse) ved prøvestikking i dette området. Deler av sjakt 15 og 17 og hele sjakt 16 inngår i feltavgrensingen for lokaliteten. Lok.1 ble funnet etter at sjaktene var ferdig gravde og oppgravd masse var lagt tilbake. Fig. 5. Sjakt 15 ligger midt i bildet, med sjakt 14 til høyre og sjakt 16 til venstre. Bilde er tatt mot N. Foto SV. 7

8 Sjakt ble gravd i beitemark i den vestre delen av planområdet. I denne marka heller terrenget ned fra Hanasandveien i sør til den flater ut i nordre del. Sjaktene ble orientert etter terrenget. Den første sjakta som ble åpnet (sjakt 18) ble gravd i retning NNV-SSØ, mens de to neste sjaktene (sjakt 19-20) ble åpnet på flaten i nord i henholdsvis retning Ø-V og NØ-SV. Undersøkelsen viste at undergrunnen i den sørlige delen av området består av gråbrun sand og grus, mens i den nordlige delen er det et ca 20 cm tykt torvlag under matjordlaget før en kommer ned på bløt gråbrun sand og grus. Generelt består undergrunnen av mye stein i forskjellig størrelse. Det ble ikke påvist strukturer eller gjort funn av gjenstander som er automatisk freda i forbindelse med sjaktene. Imidlertid ble det funnet en steinalderlokalitet (Lok.3, se nedenfor for beskrivelse) ved prøvestikking i dette området. Hele sjakt 20 inngår i denne lokaliteten. Det ble også påvist moderne kulturminner i form av en hustuft og en jordkjeller i området, disse tilhører en gammel husmannsplass som har vært i området. Fig. 6. Område med sjakt Sjakt 18 er først i bildet. Bilde er tatt mot NNV. Foto AD. RESULTATER AV PRØVESTIKKING Til sammen ble det gravd 92 prøvestikk innenfor planområdet. Gjennom prøvestikking ble det påvist 5 steinalderlokaliteter i området. Lokalitetene ligger mellom 5 24 moh. Lokalitet 1 Lokalitet 1 består av 10 positive prøvestikk (PS6, PS11, PS16-17, PS21-23, PS25 og PS27-28). Lokaliteten ligger mellom moh, tilnærmet midt i planområdet i småkupert beiteterreng. Lokaliteten avgrenses i alle retninger av vekselvis negative prøvestikk og lave bergknauser. Hovedkonsentrasjonen av funnene ligger på en flate på ca moh, her ble det i PS 11 totalt gjort 28 funn, blant annet to mikroflekkefragment. I PS 16, som ligger like sør for PS 11 ble det gjort 20 funn. 8

9 Dette utgjør de to mest funnførende prøvestikkene i området. Ellers ble det funnet fra 1 til 7 gjenstander i de andre prøvestikkene. I PS 27, som ligger i den vestre delen av lokaliteten ble det funnet en mulig skiveøks. Totalt ble det funnet 71 flintgjenstander innefor Lok.1. Fig.7. Den vestre delen av Lok.1. Bilde er tatt mot Ø. Foto SV. Massen i prøvestikkene varierte mellom mellombrun humus (PS6, 11, 16) og grå til brun/rødbrun sand og grus (PS 17, 21,22, 23, 25, 27). I PS 28 bestod massen av fuktig myrholdig jord. I de fleste prøvestikkene var det mye stein. Prøvestikkene var i hovedsak mellom cm dype. Torvlaget varierte mellom cm i prøvestikkene. Funnene i prøvestikkene ble utelukkende gjort i massen under torvlaget i alt fra 10 til 70 cm dybde. Noen av flintbitene som ble funnet er klart vannrullet. Fig. 8. Positivt prøvestikk, PS17. Foto AD. 9

10 Da det ble gravd sjakter i området før lokaliteten ble påvist er den blitt noe forstyret av en sjakt (Sjakt 16) som ligger tilnærmet midt i lokaliteten. Fig. 8. Lok. 1. Sjakt 16 midt i bildet ligger innenfor lokaliteten. Mikroflekker er blitt brukt i senmesolikikum ( f.kr.), mens skiveøkser dateres til tidligmesolitikum ( f.kr.). Dette kan muligens tyde på at det er flere bruksfaser og at lokaliteten kan dateres til flere faser. Lokalitet 2 Lokalitet 2 består av 4 positive prøvestikk (PS2, PS12-13 og PS15). Lokaliteten ligger i svakt skrånende terreng opp fra Rennarsvika. Den avgrenses i nord (mot sjøen og viken) av negative prøvestikk og i øst, vest og sør av vekselvis negative prøvestikk og berg/ bergknauser. Like vest for lokaliteten renner en liten bekk. Lokaliteten ligger mellom 5 og 10 meter over havet. Fig. 10. Lok.2 ligger til venstre i bildet, nedenfor bergknausen. Lok.1 ligger til høyre og bak bergknausen. Bilde er tatt mot S. Foto SV. Til sammen ble det gjort 7 funn innenfor lokaliteten; fire flintbiter, to flintavslag og en flintknoll. En av flintbitene er vannrullet. Massen i prøvestikkene bestod av brun til rødbrun grus og sand iblandet en hel del stein. Dybden på 10

11 prøvestikkene varierte mellom cm, og funnene ble gjort i dybde mellom cm i masse bestående av brun/rødbrun grus og sand. Lokalitet 3 Lokalitet 3 består av 4 positive prøvestikk (PS41, PS42, PS43 og PS44). Lokaliteten ligger i den vestre delen av planområdet i lett skrånende dalgang i beiteområde. Den ligger mellom moh. Lokaliteten avgrenses av negative prøvestikk og bergknauser i alle retninger. Til sammen ble det gjort 13 funn innenfor lokaliteten, fem flintavslag og åtte biter flint. Massen i prøvestikkene bestod av grå grus under et torvlag med varierende tykkelse (fra cm). De fleste prøvestikkene inneholdt noe småstein. Dybden på prøvestikkene varierte mellom cm og funnene ble gjort i dybde mellom cm, i masse bestående av grå grus. Det ble også gjort et funn av en bit flint i PS73 som ligger lengst sør i beitemarka. Dette funnet er skilt fra lokalitet 3 gjennom flere negative prøvestikk. Fig. 11. Lokalitet 3, hvit pil til venstre i bildet markerer området for lokaliteten. Hvit pil til høyre i bilde markerer plassering for PS73. Mørke striper i maken markerer gjenfylte sjakter. Bilde er tatt mot SSØ. Foto SV. Da det ble gravd sjakter i området før lokaliteten ble påvist er den blitt noe forstyret av en sjakt (Sjakt 20) som ligger tilnærmet midt i lokaliteten. Lokalitet 4 Lokalitet 4 består av 3 positive prøvestikk (PS56, PS61 og PS63). Lokaliteten ligger i en liten og smal dalgang lengst nordvest innenfor planområdet. Denne dalen er ca 80 meter lang og ca 25 meter bred på det bredeste, den har en svak helling ned mot sjøen og er orientert i retning NNV-SSØ. Gjennom dalgangen renner en liten bekk. Lokalitet 4 ligger lengst nord i dalgangen, i en høyde over havet mellom 5 og 9/10 meter. Lokaliteten er avgrenset av eiendomsgrense og grense for planen i nord, av negative prøvestikk i sør og bergknauser i øst og vest. Det ble til sammen funnet 6 gjenstander innenfor lokaliteten, to flintavslag og tre biter vannrullet flint. 11

12 Massen i prøvestikkene bestod av gråbrun til brun sand og grus. Alle prøvestikkene inneholdt en hel del stein. Torvlaget varier i tykkelse, der minste tykkelse er 8 cm og største er 25 cm. Dybden på prøvestikkene varierer mellom 37 til 48 cm, der funnene er gjort i hele sand- og gruslagets dybde. Fig. 12. Lokalitet 4. Hvite piler markerer to av prøvestikkene innenfor lokaliteten. Bilde er tatt mot Ø. Foto SV. Lokalitet 5 Lokalitet 5 består av fire positive prøvestikk (PS66, PS67, PS68 og PS69). Lokaliteten ligger lengst sørvest innenfor planområdet, i liten dalgang som strekker seg fra Hanasandveien i sør og ca. 90 meter mot NNV. Dalgangen er ca. 25 cm bred i retning Ø-V. Gjennom dalgangen renner en liten bekk. Lokaliteten ligger mellom 12 og 22 meter over havet. Lokaliteten avgrenses av negative prøvestikk i sør og av bekk, bergknaus og grense for planområdet i øst, vest og nord. Fig. 13. Lokalitet 5 er i området der personen i bilde sitter. Bekken i området renner gjennom buskene midt i bildet. Grensen for planen går frem til steinmuren til høyre i bildet. Bilde er tatt mot S. Foto SV. 12

13 Til sammen ble det gjort 5 funn innenfor lokaliteten, et flintavslag, tre biter flint og en bit bergkrystall. Bergkrystall biten kan muligens være natur. Fig. 14. Anne Drageset i bilde, hun dokumenterer det postitive prøvestikket PS66 Bortsett fra PS66 som bestod av rødbrun sand og grus bestod massen i de andre prøvestikkene av grå til gråbrun sand og grus. Dybden på prøvestikkene varierte mellom 50 og 60 cm, og funnene ble gjort i dybde på mellom cm i sand og grusmasse. Husmannsplass I området der sjakt ble gravd, og sør for Lok.3 ble det registrert en hustuft og en jordkjeller etter en husmannsplass som har vært i området. Hustuften måler 7x9 meter, den har to innganger en i nord og en i øst. SØ for tuften er det bygd opp to rekker med steinmurer. Trolig er disse et gjerdesystem. 13

14 Fig. 15. Hustuft. Den nordre inngangen i midten av bildet. Bilde er tatt mot VSV. Foto AD. Fig. 16. Steinmurene i det mulige gjerdesystemet ses forrest i bilde. Hustuften med den østre inngangen ses bakenfor murene. Bilde er tatt mot NV. Foto AD. Jordkjelleren er murt opp av flate heller og er lagt inn i terrenget slik at den glir i ett med landskapet rundt. Fig. 17. Jordkjeller. Bilde er tatt mot Ø. Foto AD. 14

15 KONKLUSJON Etter fullførte registreringer i forbindelse med Reguleringsplan for Hanasand Industriområde i Rennesøy kommune ble det påvist fem steinalderlokaliteter. Lok.1 inneholdt 71 flintgjenstander, for det meste biter av flint og flintavslag, men det ble også funnet to mikroflekkefragment og en mulig skiveøks. På bakgrunn av funnene kan Lok. 1 dateres til mesolitikum ( f.kr.), mikroflekkefragmentene gir en datering til senmesolitikum ( fkr.), mens skiveøksen gir en datering til tidligmesolitikum ( f.kr). Lok. 2 inneholdt 7 flintfunn, Lok. 3 inneholdt 13 flintfunn, Lok. 4 inneholdt 6 flintfunn og Lok. 5 inneholdt 4 flintfunn og en mulig bearbeidet bergkrystallbit. Det meste av flinten i disse lokalitetene består av bearbeidede biter og avslag, en del av materialet er også vannrullet. En mer eksakt datering enn til steinalderen er vanskelig å gi for disse lokalitetene. I forbindelse med undersøkelsen foretatt på Hanasand ble det gjort funn av automatisk fredete fornminner etter Lov av 9. juni 1978, nr. 50, 3, 4, 6 og 8 fordelt på fem steinalderlokaliteter. STAVANGER Arkeolog Vedlegg: 1. Liste over sjakter 2. Liste over prøvestikk 3. Funnliste 4. Fotoliste kamera 1 5. Fotoliste kamera 2 6. GPS innmålinger 7. Ortofoto med markering av sjakter, prøvestikk, lokaliteter og husmannsplass 8. Ortofoto med markerte GPS-punkter 15

16 VEDLEGG 1 LISTE OVER SJAKTER SJAKT 1 FUNNTOM Orientering: SØ-NV Lengde: 129 m Bredde: 3 m Dybde: 5-30 cm Beskrivelse: Gravd i dyrka mark. Undergrunnen består av grå til brungrå sand iblandet noe stein. Sjakten ble gravd over to små høydedrag. Høydedraget lengst SØ i sjakten består av fjell like under matjordlaget, her er også matjordlaget på sitt tynneste (5 cm). Flere torvflekker samt moderne dreneringsgrøfter ble også påvist flere steder i sjakten. SJAKT 2 FUNNTOM Orientering: SØ-NV Lengde: 118 m Bredde: 3 m Dybde: cm Beskrivelse: Gravd i dyrka mark parallelt med sjakt 1. Undergrunnen består av grå sand iblandet en hel del stein, med flere torvflekker. Flere moderne grøfter krysser sjakten på tvers. SJAKT 3 FUNNTOM Orientering: NNØ-SSV Lengde: 51,5 m Bredde: 3 m Dybde: cm Beskrivelse: Gravd i dyrka mark øst for sjakt 1 og 2. Undergrunnen består av brun sandholdig leire enkelte områder med mer sand ligger i leiren. De siste 7,5 meter i NNØ består undergrunnen av rødbrun til lysere brun sand. Her er det også noe mer større stein i massen. Ellers er det ingen steiner i den leirholdige massen. Fire moderne steinveiter krysser sjakten, disse ligger i den leirholdige massen. Enkelte steder ble det gått litt ned i leiren, dette for å se om det kom et annet lag under leiren, noe det ikke gjorde. SJAKT 4 FUNNTOM Orientering: NNØ-SSV Lengde: 45 m Bredde: 3 m Dybde: 35 cm Beskrivelse: Gravd i dyrka mark parallelt med sjakt 3. Undergrunnen består av gulbrun sand og grus. Noe av massen er torvholdig og mer brun av farge, dette gir et noe flekket utseende på undergrunnen. Bortsett fra lengst NØ i sjakten er det lite til ingen steiner. Flere moderne dreneringsgrøfter krysser sjakten. SJAKT 5 FUNNTOM Orientering: NNØ-SSV Lengde: 42 m Bredde: 3 m Dybde: cm 16

17 Beskrivelse: Gravd i dyrka mark parallelt med sjakt 4. I de første 2 meterne mot SSV består undergrunnen av brun torv iblandet sand. I de neste 3 meterne mot NNØ består undergrunnen av gulbrun sand og grus. I de neste 11 meterne består undergrunnen av brun torv iblandet en hel del råttent tre i massen. De neste 9 meterne betår av lys brun sand, noe torvholdig. De siste 16 meterne består undergrunnen av gulbrun til rødbrun sand og grus, noe stein i massen. Flere moderne dreneringsgrøften kan ses i hele sjakten. SJAKT 6 FUNNTOM Orientering: NNØ-SSV Lengde: 41 m Bredde: 3 m Dybde: cm Beskrivelse: Gravd i dyrka mark parallelt med sjakt 5. I de første 3 meterne mot SSV består undergrunnen av gulbrun sand og grus, noe spettet med brun sand. I de neste 10 meterne mot NNØ består undergrunnen av brun humusholdig sand. Enkelte flekker med grå sand i denne delen. I de neste 10 meterne består undergrunnen av lys rødbrun sand og grus. De siste 18 meterne består undergrunnen av rødbrun sand og grus. Lengst i NNØ kom det frem mye stein i massen. I sjakten er det gravd ned flere moderne steinveiter. SJAKT 7 FUNNTOM Orientering: N-S Lengde: 81 m Bredde: 3 m Dybde: cm Beskrivelse: Gravd i dyrka mark nord for sjakt 3-6. Undergrunnen i sjakten ser ut til å være gammel myr. Mange store steiner de 10 første sørligste meterne, samt i et parti midt i sjakten. Ellers består undergrunnen av mørk brun og grå og mellombrun fuktig myrtorv med lommer av guloransje grus. SJAKT 8 FUNNTOM Orientering: N-S Lengde: 26 m Bredde: 3 m Dybde: cm Beskrivelse: Gravd i dyrka mark parallelt med sjakt 7. Undergrunnen består av mørk brun til grå og mellombrun fuktig myrtorv. Lite sein i massen. I sørlig ende går en ca 6 meter lang steinveite, også en moderne grøft midt i sjakten. SJAKT 9 FUNNTOM Orientering: N-S Lengde: 39 m Bredde: 3 m Dybde: 30 cm Beskrivelse: Gravd i dyrka mark parallelt med sjakt 7. Undergrunnen består av mørk brun til grå og mellombrun fuktig myrtorv. Lite sein i massen. SJAKT 10 FUNNTOM Orientering: N-S Lengde: 50 m Bredde: 3 m Dybde: cm 17

18 Beskrivelse: Gravd i dyrka mark parallelt med sjakt 8 og 9. Undergrunnen består av mørk brun til grå og mellombrun fuktig myrtorv. Lite sein i massen. I den sørlige delen av sjakten består undergrunnen i hovedsak av sand, mens det er mye mørk myrjord i nord. SJAKT 11 FUNNTOM Orientering: N-S Lengde: 35 m Bredde: 3 m Dybde: 30 cm Beskrivelse: Gravd i dyrka mark parallelt med sjakt 10. Undergrunnen består av mørk brun til grå og mellombrun myrtorv med guloransje grus i lommer. Noen få steiner i massen og tre moderne dreneringsgrøfter kan ses i sjakten. SJAKT 12 FUNNTOM Orientering: SØ-NV Lengde: 14 m Bredde: 3 m Dybde: cm Beskrivelse: Gravd i dyrka mark sør for sjakt 10 og 11. Fjell like under matjordlaget i hele sjakten. SJAKT 13 FUNNTOM Orientering: N-S Lengde: 25 m Bredde: 3 m Dybde: cm Beskrivelse: Sjakten er gravd i beiteområde i lett hellende terreng ned mot sjøen i N. Undergrunnen består av gråbrun grus iblandet noe mørk brun torv i lommer. En del stein i både torvlaget/matjorden og undergrunnen. SJAKT 14 FUNNTOM Orientering: NØ-SV Lengde: 22 m Bredde: 3 m Dybde: cm Beskrivelse: Gravd på en liten flate i beitemark nord for Sjakt 14. Undergrunnen består av mørk gråbrun til brun grus. Lommer med gulbrun til rødbrun grus og mørke torvflekker i undergrunnen. Mye stein i både torvlaget/matjorden og undergrunnen. SJAKT 15 FUNNTOM Orientering: NØ-SV Lengde: 22 m Bredde: 3 m Dybde: cm Beskrivelse: Gravd i beitemark NNV for sjakt 14. Undergrunnen består av rødoransje til brungrå grus og sand. Enkelte lommer med mørk brun torv. Mye stein i massen, men kanskje litt mindre store steiner enn i sjakt 13 og

19 SJAKT 16 FUNNTOM Orientering: Ø-V Lengde: 32 m Bredde: 3 m Dybde: cm Beskrivelse: Gravd i beitemark nordvest for sjakt 15. Undergrunnen består av rødbrun sand og grus, fargen går flere steder over i gråbrun til grå masse. Enkelte lommer med mer mørk brun humusholdig sand/torv. I V mer mørkere brun farge. SJAKT 17 FUNNTOM Orientering: N-S Lengde: 39 m Bredde: 3 m Dybde: cm Beskrivelse: Gravd i beitemark sør for sjakt 16. Undergrunnen består av brungrå til rødbrun sand og grus. Noen lommer med mer grå sand g grus, samt lommer med torvmasse. Mye stein i massen, mest mindre stein, men også noen store. SJAKT 18 FUNNTOM Orientering: NNV-SSØ Lengde: 43 m Bredde: 3 m Dybde: cm Beskrivelse: Gravd i beitemark i den vestre delen av planområdet. Undergrunnen består av gråbrun sand og grus, samt en god del stein. Enkelte lommer med torv og mer humusholdig masse. I NNV del av sjakten er det en del store steiner i undergrunnen. Sjakten ligger i slakt hellende terreng. SJAKT 19 FUNNTOM Orientering: Ø-V Lengde: 29 m Bredde: 3 m Dybde: cm Beskrivelse: Gravd i beitemark nord for sjakt 18. Undergrunnen i den vestre delen består av mye stein og til dels berg. Deretter kommer et område med grå sand og grus. Og den østre delen består av myrjord og torv og en del trerøtter. Mye stein i massen, enkelte er store. SJAKT 20 FUNNTOM Orientering: NØ-SV Lengde: 23 m Bredde: 3 m Dybde: 45 cm Beskrivelse: Under torvlaget/matjorden ligger et ca 20 cm tykt lag med myrtorv, det ble gravd gjennom dette laget. Laget under består av fet og bløt gråbrun sand og grus. En god del stein i massen. I sjakten ses flere moderne steinveiter. 19

20 VEDLEGG 2 LISTE OVER PRØVESTIKK LOKALITET 1 PS 6 FUNNFØRENDE LOK 1 Dybde: 60 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 11 cm med torv over 50 cm med mellombrun humus. Svært mange knyttneve til hodestore steiner pakket sammen i stikket. Funn: F2 1 bit flint PS 11 FUNNFØRENDE LOK 1 Dybde: 70 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 13 cm torv over 57 cm med løs mellombrun humus med mange neve- til hodestore steiner, samt svært mye småstein. Funn: F3 2 mikroflekkefragment (flint), 16 flintavslag, 3 biter flint (vannrullet), 7 biter flint. Funnene er gjort i mellombrun humus (13-70 cm). PS 16 FUNNFØRENDE LOK 1 Mål: 45 x 40 cm Dybde: 71 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 11 cm med torv over 60 cm med løs mellombrun humus med mange neve- til hodestore steiner, samt mye småstein. Funn: F8 16 flintavslag, 4 biter flint (2 stk vannrullet). Funnet i alle lag under torven (11-71 cm). PS 17 FUNNFØRENDE LOK 1 Dybde: 52 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-18 cm torv/mørk brun humus cm lys grå mineralsk masse med mye småstein cm rødbrun grus. Mange nevestore steiner i hele stikket. Stikket ender på en stor stein. Funn: F9 3 flintavslag, 4 bit flint (2 stk vannrullet). Funnet i alle lag under torven, men med en konsentrasjon i de øverste 24 cm (18-52 cm). PS 21 FUNNFØRENDE LOK 1 Dybde: 48 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 18 cm med torv over 30 cm med lys brun løs og fin sand. Stikket stopper på tre store steiner. Funn: F10 1 bit flint (vannrullet). Funnet i de øverste 28 cm. PS 22 FUNNFØRENDE LOK 1 Dybde: 48 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: cm med sandholdig torv over 18 cm med lys brun sand og grus. I den sørvendte profilveggen går torven ned til 30 cm dybde, eller ser dybden ca 20 cm. Det er trolig i dette området funnene ble gjort. Funn: 20

21 F11 2 bit flint (1 vannrullet). Funnet ved ca cm, i sammenblandet grus/sand og torv. PS 23 FUNNFØRENDE LOK 1 Mål: 40 x 38 cm Dybde: 55 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-20 cm torv/sandblandet humus cm mørk brunrød grus og sand cm brun grus og sand, noe stein i massen. Stikket stopper på to jordfaste steiner, mellom disse steinene låg noe myrjord. Funn: F12 2 bit flint. Funnet ved cm, i brun grus. PS 25 FUNNFØRENDE LOK 1 Dybde: 54 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-11 cm torv cm mørk brun humus grovkornet grus fuktig grovkornet grus. Noen nevestore steiner i stikket. Funn: F13 2 bit flint. Funnet i de øverste 29 cm. PS 28 FUNNFØRENDE LOK 1 Mål: 42 x 37 cm Dybde: 57 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 20 cm med torv over 37 cm med fuktig myrholdig masse. Stikket ble raskt fylt med vann, vannspeilet stod opp til 17 cm. Funn: F15 2 biter flint (vannrullet). Funnet ved cm dybde i myrholdig masse. PS 27 FUNNFØRENDE LOK 1 Dybde: 48 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 15 cm med torv over 33 cm med kompakt brun grus og sand. Stikket stopper på rotaberg. Funn: F14 1 øks (mulig), 5 flintavslag. Funnet i brun grus (20-40cm). LOKALITET 2 PS 2 FUNNFØRENDE LOK 2 Dybde: 61 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-22 cm torvjord, cm mørk brun humusholdig masse, mange små og mellomstore steiner. Trekull på omkring 44 cm. Funn: F1 2 bit flint (lag 2 ved ca 44 cm dybde). PS 12 FUNNFØRENDE LOK 2 Mål: 40 x 42 cm Dybde: 50 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 14 cm med torv over 36 cm med brun sand, noe nevestor stein i massen. Stikket stopper på flere store steiner. Funn: F4 1 bit flint (vannrullet) Funnet er gjort mellom cm ned i stikket. PS 13 FUNNFØRENDE LOK 2 Mål: 45 x 40 cm Dybde: 48 cm 21

22 Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-23 cm mørk brun fet torv, noe fuktig masse cm mørk gråbrun sandholdig torv, bløt masse cm brun grus og sand, noe stein i massen. Stikket stopper på rotaberg og flere store steiner. Sev noe vann inn i stikket i bunnen. Funn: F5 1 bit flint. Funnet i brun grus og sand (40-48 cm). PS 15 FUNNFØRENDE LOK 2 Dybde: 61 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 17 cm med torv over 44 cm med rødbrun sand og grus iblandet mye småstein og knyttenevestor stein. Funn: F6 2 flintavslag. Funnet i overgangen mellom torv og rødbrun sand (15-25 cm). F7 1 flintknoll. Funnet i rødbrun sand (40-50 cm). LOKALITET 3 PS 41 FUNNFØRENDE LOK 3 Mål: 40 x 37 cm Dybde: 77 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-40 cm torv, i de siste 20 cm låg det en del trerøtter i massen cm grå grus og sand. Stikket stopper på stein. Funn: F16 5 flintavslag. Funnet i gruslaget (40-77 cm). PS 42 FUNNFØRENDE LOK 3 Mål: 40 x 38 cm Dybde: 47 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-29 cm matjord/torv cm grå grus med en del småstein. Stikket stopper på stein. Funn: F17 4 biter flint. Funnet i overgangen mellom matjord og gruslag (29 cm). PS 43 FUNNFØRENDE LOK 3 Mål: 43 x 40 cm Dybde: 61 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-13 cm torv cm matjord med en del trerester cm grå grus med en del småstein. Funn: F18 3 biter flint. Funnet i gruslaget (46-61 cm). PS 44 FUNNFØRENDE LOK 3 Mål: 39 x 41 cm Dybde: 72 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-21 cm torv cm grå grus og sand, noe småstein cm grå sand, noen flere småsteiner. Funn: F19 1 bit flint. Funnet i det øverste gruslaget (21-46 cm). PS 73 FUNNFØRENDE LOK 3 Dybde: 45 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-8 cm torv cm tørr grå sand og grus, noe stein i massen. Massen i prøvestikket ble tørrsollet. Funn: F27 1 bit flint. Funnet i gruslag (20-30 cm). 22

23 LOKALITET 4 PS 56 FUNNFØRENDE LOK 4 Mål: 40 x 38 cm Dybde: 48 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-8 cm torv cm grå sand og grus cm mørk gråbrun humus. Stikket stopper på to store steiner. Funn: F20 2 flintavslag. PS 61 FUNNFØRENDE LOK 4 Mål: 41 x 40 cm Dybde: 54 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-25 cm torv cm brun grus og sand med noe småstein. Funn: F21 3 biter flint (vannrullet). Funnet i laget med brun grus (25-54 cm). PS 63 FUNNFØRENDE LOK 4 Mål: 36 x 40 cm Dybde: 37 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-16 cm torv/mørk brun humus cm brungrå grus og sand med mye stein. Stikket stopper på stein. Funn: F22 1 bit flint. Funnet i den øverste delen av gruslaget (16-37 cm). LOKALITET 5 PS 66 FUNNFØRENDE LOK 5 Mål: 40 x 44 cm Dybde: 51 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-24 cm mørk brun matjord/torv cm rødbrun grus med jernutfelling blandet med lommer av grå sand. Funn: F23 1 bit flint. PS 67 FUNNFØRENDE LOK 5 Mål: 42 x 43 cm Dybde: 54 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-24 cm torv/humus mørk brun cm sandblandet humus med lommer av grå sand. Stikket stopper på to steiner. Funn: F24 1 flintavslag. PS 68 FUNNFØRENDE LOK 5 Mål: 45 x 41 cm Dybde: 49 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-37 cm torv/mørk brun humus cm grå sand og grus med mye småstein. Funn: F25 2 biter flint. PS 69 FUNNFØRENDE? LOK 5 Dybde: 60 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-20 cm torv cm gråbrun sand og grus/rotaberg cm grå 23

24 sand og rotaberg. Stikket stopper på berg. Sev inn noe vann i stikket i bunnen. De siste 20 cm i stikket ble tørrsollet. Dette da første del av stikket (0-40cm) ble gravd i mai mens den resterende delen av stikket ble gravd i juni. Funn: F26 1 bit av bergkrystall (mulig natur?). FUNNTOMME PRØVESTIKK PS 1 - FUNNTOMT Dybde: 51 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-15 cm torvjord, cm gråbrun grus, cm rødbrun grus PS 3 FUNNTOMT Mål: 45 x 35 cm Dybde: 40 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 15 cm med torv over 25 cm med rødbrun sand og grus. Stikket er preget av mye stein i massen. PS 4 FUNNTOMT Dybde: 50 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 21 cm torv over 29 cm med mellombrun humus. Mange store og mellomstore steiner i stikket. En del småstein. Stikket ender på en stor stein. PS 5 FUNNTOMT Dybde: 40 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 10 cm med torv over 30 cm med mellombrun humus. Mange store og mellomstore steiner og mye småstein en del fra rotaberg. Stikket ender på tre store steiner. PS 7 FUNNTOMT Mål: 60 x 40 cm Dybde: 55 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-15 cm torv, cm rotaberg, cm mørk brun til svart fet humusholdig masse, iblandet mye trekull (til dels store biter), cm brun grus og sand. I alle lagene i stikket var det mye stein. Stikket ender på flere store steiner. PS 8 FUNNTOMT Mål: 45 x 45 cm Dybde: 40 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 10 cm torv over 30 cm rødbrun sand iblandet litt grus og mye stein. Stikket stopper på rotaberg. PS 9 FUNNTOMT Mål: 40 x 46 cm Dybde: 29 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 11 cm med torv over 18 cm med løs mellombrun humus. Stikket ble avsluttet pga mange tykke røtter. PS 10 FUNNTOMT Dybde: 39 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-18 cm mørk brun fuktig torv, cm grå grus og mye fyllitt, cm oransje grus med mye småstein. Stikket ender på berg. Stikket fylte seg raskt med vann. 24

25 PS 14 FUNNTOMT Dybde: 40 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 20 cm med mørk brun til svart fuktig torv over 20 cm med brun grus og rotaberg. Stikket ender på rotaberg. Stikket var særdeles fuktig og ble raskt fylt med vann. PS 18 FUNNTOMT Dybde: 53 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 20 cm med torv over 33 cm med brun grus iblandet mye småstein og knyttenevestor stein. Stikket stopper på kompakt steinlag og i bunnen sev det inn litt vann. PS 19 FUNNTOMT Dybde: 61 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-12 cm torv cm lomme med grus. Denne massen er kun å finne i den sørvendte profilveggen, resten av massen består av mørkbrun myrjord cm mørkbrun myrjord. I bunnen av stikket kommer et kompakt lag med stein. PS 20 FUNNTOMT Dybde: 40 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 14 cm med torv over 26 cm med brun sand. I stikket er det flere store steiner noe som gjorde det vanskelig å grave stikket dypere. PS 24 FUNNTOMT Dybde: 51 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-19 cm mørk brun torv/humus cm gulbrun grus cm gråbrun grus. Mange neve- til hodestore steiner i stikket. PS 26 FUNNTOMT Mål: 60 x 40 cm Dybde: 46 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 13 cm med torv over 33 cm med humusholdig grus. Feler store steiner i stikket som gjorde at det måtte utvides noe i motsatt retning. PS 29 FUNNTOMT Dybde: 39 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 21 cm med torv over 18 cm med gråbrun finkornet sand. Noe småstein i stikket, men generelt lite løsmasser. PS 30 FUNNTOMT Dybde: 30 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 12 cm med torv over 18 cm med flisfjell og gråbrun sand og grus. I den vestre delen av stikket skrår berg ned til bunnen. Stikket stopper på berg. PS 31 FUNNTOMT Dybde: 30 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 12 cm med torv over 18 cm med flisfjell og gråbrun sand og grus. I den vestre delen av stikket skrår berg ned til bunnen. Stikket stopper på berg. 25

26 PS 32 FUNNTOMT Dybde: 45 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 36 cm med fuktig myrtorv over 9 cm med grå grus bestående hovedsakelig av oppfliset rotaberg med noen få andre bergarter. Stikket fyltes raskt med vann. PS 33 FUNNTOMT Dybde: 20 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-20 cm med torv med litt løsmasser i bunn. Stikket stopper på berg. PS 34 FUNNTOMT Dybde: 60 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-60 cm fet fuktig myrtorv. Stikket stopper på berg. Stikket fyltes raskt med vann. Da det var ingen løsmasser i stikket ble det ikke sollet. PS 35 FUNNTOMT Dybde: 55 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-15 cm torv, cm fuktig mørk gråbrun grus. Noen lommer med oransje sand. Stein i bunnen. PS 36 FUNNTOMT Dybde: 48 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-28 cm torv, cm grå sand iblandet rotaberg og litt annen bergart. Stikket stopper på berg. PS 37 FUNNTOMT Dybde: 49 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-30 cm torv, cm grå sand iblandet rotaberg og litt annen bergart. Stikke stopper på berg. PS 38 FUNNTOMT Mål: 40 x 37 cm Dybde: 27 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-20 cm torv, cm grå sand og grus iblandet rotaberg. Stikket stopper på berg. PS 39 FUNNTOMT Dybde: 30 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-18 cm torv, cm grå sand og grus iblandet noe rotaberg. Stikket stopper på berg. PS 40 FUNNTOMT Mål: 55 x 40 cm Dybde: 33 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 23 cm med torv over 10 cm med grå grus og sand. I stikket ligger flere store jordfaste steiner, det ble gravd så dypt mellom disse steinene som det gikk an. PS 45 FUNNTOMT Mål: 43 x 40 cm Dybde: 37 cm 26

27 Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-6 cm torv cm matjord, mørk brun og fet cm grå, løs sand. Stikket stopper på to store steiner. PS 46 FUNNTOMT Mål: 37 x 39 cm Dybde: 53 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-15 cm torv og grus med en del småstein cm grå/lys grå lomme med leire cm mørk brun matjord. PS 47 FUNNTOMT Mål: 36 x 44 cm Dybde: 50 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-7 cm torv cm mørk brun matjord cm grå løs sand. PS 48 FUNNTOMT Mål: 41 x 37 cm Dybde: 56 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-15 cm torv cm grå grus cm mørk brun fet torv/myrtorv cm gråbrun grus og sand, noe mer sandholdig i bunnen av stikket. Noen få småsteiner. PS 49 FUNNTOMT Mål: 43 x 42 cm Dybde: 32 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 19 cm med torv over 13 cm med brungrå sand og grus, en god del stein i massen. PS 50 FUNNTOMT Dybde: 41 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 23 cm med torv/gråbrun humus over 18 cm med rødbrun gris med mye småstein. PS 51 FUNNTOMT Dybde: 48 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 35 cm med fuktig myrjord over 13 cm med grå løs sand. Ingen småstein i denne massen. PS 52 FUNNTOMT Mål: 40 x 38 cm Dybde: 65 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-40 cm torv/humus, noe grus gråbrun grus og sand. Stikket stopper på stein. PS 53 FUNNTOMT Mål: 45 x 39 cm Dybde: 47 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-22 cm torv, denne torven består av mye røtter cm grå grus og sand, en god del småstein i massen. Stikket stopper på stein. PS 54 FUNNTOMT Mål: 49 x 44 cm Dybde: 41 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-23 cm mørk brun humus/torv cm grå sand iblandet mye småstein. 27

28 PS 55 FUNNTOMT Dybde: 43 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-23 cm mørk brun torv/humus cm grå sand iblandet mye småstein. Stikket stopper på en stor stein. PS 57 FUNNTOMT Mål: 41 x 49 cm Dybde: 28 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-19 cm mørk brun torv/humus cm grå grus med en del småstein. Stikket stopper på en stor stein. PS 58 FUNNTOMT Dybde: 51 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-15 cm torv (god del røtter) cm lys brun sand cm brungrå grus og sand med en del småstein. Stikket stopper på flere steiner. PS 59 FUNNTOMT Mål: 40 x 41 cm Dybde: 46 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-18 cm torv cm brungrå grus og sand med en hel del småstein. Stikket stopper på en stor stein. PS 60 FUNNTOMT Mål: 46 x 38 cm Dybde: 50 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-31 cm mørk brun torv/humus cm grå sand og grus med en del småstein. PS 62 FUNNTOMT Dybde: 75 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-50 cm fuktig fet mørk brun myrtorv/humus. Inneholder en del røtter cm grå grus og samd med mye småstein. PS 64 FUNNTOMT Mål: 40 x 41 cm Dybde: 56 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-21 cm torv, noe grusholdig cm rødbrun grus og sand, lite småstein i massen. PS 65 FUNNTOMT Mål: 46 x 42 cm Dybde: 62 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-24 cm torv cm rødbrun grus og sand, noe småstein i massen. PS 70 FUNNTOMT Mål: 38 x 43 cm Dybde: 42 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-21 cm torv, cm brun grus noe rødbrun av farge. PS 71 FUNNTOMT Mål: 43 x 42 cm Dybde: 37 cm 28

29 Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-16 cm torv cm lysegrå finkornet svært kompakt sand med en del småstein og grus. PS 72 FUNNTOMT Dybde: 28 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-20 cm torv cm lys grå sand med en del småstein og grus. Stikket avsluttet ved store steiner i bunnen. PS 74 FUNNTOMT Mål: 30 x 35 cm Dybde: 33 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-12 cm mørk brun kompakt torv cm grå sand. Stikket stopper på berg. PS 75 FUNNTOMT Mål: 43 x 43 cm Dybde: 44 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-18 cm noe sandblandet torv cm lys grå sand med noe småstein. En stor stein i midten av stikket ligger over berggrunn. PS 76 FUNNTOMT Mål: 42 x 40 cm Dybde: 17 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-14 cm torv med noe skiferflis og en del grå sand i bunnen cm grå sand med mye skiferflis/mulig forvitret berggrunn. Stikket stopper på berg. PS 77 FUNNTOMT Dybde: 40 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-23 cm mørk brun torv cm gråbrun sand. Lite stein i massen. Stikket stopper på berg. PS 78 FUNNTOMT Mål: 42 x 44 cm Dybde: 70 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-37 cm torv/myr, mørk brun og svært fuktig cm grå sand med en del grus. Varierende konsistens i farge og fuktighet. Stikket stopper på berggrunn som skrår ned mot vest. PS 79 FUNNTOMT Mål: 38 x 45 cm Dybde: 33 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-14 cm mørk brun torv cm grå sand og grus iblandet rotaberg. Stikket stopper på berg. PS 80 FUNNTOMT Mål: 37 x 40 cm Dybde: 38 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-20 cm mørk brun fet torv cm lysere gråbrun sand, bløt masse. PS 81 FUNNTOMT Dybde: 44 cm 29

30 Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-22 cm fet, mørk brun torv cm brun flekket sand og torv/myrjord. Det ble stukket med jordborret og myrjorden fortsetter i cm nedover før det ble truffet på berg. PS 82 FUNNTOMT Mål: 41 x 36 cm Dybde: 39 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-9 cm mørk brun torv cm gråbrun sand. PS 83 FUNNTOMT Mål: 43 x 40 cm Dybde: 16 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-10 cm mørk brun torv cm gråbrun sand og noe grus. Stikket stopper på berggrunn. PS 84 FUNNTOMT Mål: 43 x 41 cm Dybde: 55 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-52 cm torv/matjord, mørkebrun, en god del trekull i hele dybden. Noe mer sandblandet i nederste halvdel cm lysegrå, kompakt silt. Stikket stopper på berggrunn. PS 85 FUNNTOMT Dybde: 36 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-23 cm mørk brun torv, noe trekull i massen cm grå sand iblandet noen flekker med torv. Stikket stopper på berggrunn. PS 86 FUNNTOMT Mål: 38 x 37 cm Dybde: 34 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-34 cm svart tørr sandjord med mye stein og grus, hovedsakelig kvartsitt og skifer/sandstein. Stikket stopper på berggrunn. PS 87 FUNNTOMT Dybde: 42 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-18 cm torvjord, mørk brun og kompakt cm gråbrun sand med lite stein og grus. Tørr masse. PS 88 FUNNTOMT Mål: 43 x 42 cm Dybde: 22 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-11 cm mørk brun torv cm grå sand., veldig lite småstein i massen. Stikket stopper på berg. PS 89 FUNNTOMT Mål: 45 x 45 cm Dybde: 18 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-16 cm mørk brun torv cm grå sand iblandet mørk brun torv. Stikket stopper på berg. PS 90 FUNNTOMT Mål: 41 x 40 cm Dybde: 49 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-44 cm brunsvart fuktig torv/myrjord, fri for stein og grus cm grå sand med mye stein. Stikket stopper på berg. 30

31 PS 91 FUNNTOMT Dybde: 38 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-14 cm mørkebrun torv cm rustrød sand cm lys grå sand med mye jernutfelling. Stikket stopper på svært porøs berggrunn. PS 92 FUNNTOMT Mål: 41 x 39 cm Dybde: 40 cm Lagbeskrivelse fra topp til bunn: 0-15 cm mørk brun torv cm grå sand. Stikket stopper på berg. 31

32 VEDLEGG 3 FUNNLISTE F nr.: Funn type: Funnkontekst: Lokalitet: Dato: Sign.: 1 2 biter flint PS 2 (ca ved 44 cm) Lok AD 2 1 bit flint PS 6 Lok AD 3 2 mikroflekkefragment i flint PS 11 (13-70 cm) Lok AD 16 flintavslag 3 biter flint (vannrullet) 7 biter flint 4 1 bit flint (vannrullet) PS 12 (20-30 cm) Lok SV 5 1 bit flint PS 13 (40-48 cm) Lok SV 6 2 flintavslag PS 15 (15-25 cm) Lok SV 7 1 flintknoll PS 15 (40-50 cm) Lok SV 8 16 flintavslag PS 16 (11-71cm) Lok AD 4 biter flint (2 stk vannrullet) 9 3 flintavslag PS 17 (18-52 cm) Lok AD 4 biter flint (2 stk vannrullet) 10 1 bit flint (vannrullet) PS 21 (ca ved 28 cm) Lok AD 11 2 biter flint PS 22 (15-25 cm) Lok SV 12 2 biter flint PS 23 (30-50 cm Lok SV 13 2 biter flint PS 25 (ca ved 29 cm) Lok SV 14 1 øks (mulig) PS 27 (20-40 cm) Lok SV 5 flintavslag 15 2 biter flint (vannrullet) PS 28 (30-50 cm) Lok SV 16 5 flintavslag PS 41 (40-77 cm) Lok SV 17 4 biter flint PS 42 (ca ved 29 cm) Lok AD 18 3 biter flint PS 43 (46-61 cm) Lok AD 19 1 bit flint PS 44 (30-44 cm) Lok SV 20 2 flintavslag PS 56 Lok AD 21 3 biter flint (vannrullet) PS 61 (25-54 cm) Lok SV 22 1 bit flint PS 63 (16-37 cm) Lok SV 23 1 bit flint PS 66 (24-57 cm) Lok SV 24 1 flintavslag PS 67 (24-54 cm) Lok AD 25 2 biter flint PS 68 (37-49 cm) Lok AD 26 1 bit av bergkrystall PS 69 (20-40 cm) Lok AD (natur?) 27 1 bit flint PS 73 (20-30 cm) Løsfunn SV 32

33 Fotoliste kamera 1 (første del): VEDLEGG 4 Foto nr.: Motiv: Retning mot: Dato: Sign.: 1 Oversiktsbilde Ø 7/5 AD 2 Oversiktsbilde N 7/5 AD 3 Oversiktsbilde S 7/5 AD 4 Oversiktsbilde VNV 7/5 AD 5 Oversiktsbilde ØSØ 7/5 AD 6 Oversiktsbilde Ø 7/5 AD 7 Oversiktsbilde N 7/5 AD 8 Oversiktsbilde S 7/5 AD 9 Oversiktsbilde N 7/5 AD 10 Oversiktsbilde NNV 7/5 AD 11 Oversiktsbilde NØ 7/5 AD 12 Oversiktsbilde NV 7/5 AD 13 Oversiktsbilde V 7/5 AD 14 Oversiktsbilde SV 7/5 AD 15 Oversiktsbilde V 7/5 AD 16 Oversiktsbilde N 7/5 AD 17 Oversiktsbilde V 7/5 AD 18 Oversiktsbilde S 7/5 AD 19 Oversiktsbilde N 7/5 AD 20 Oversiktsbilde NØ 7/5 AD 21 Oversiktsbilde N 7/5 AD 22 Oversiktsbilde V 7/5 AD 23 Oversiktsbilde Sjakt 1 og 2 NV 11/5 AD 24 Oversiktsbilde Sjakt 1 og 2 NØ 11/5 AD 25 Sjakt 1 SØ 11/5 AD 26 Sjakt 2 (ikke ferdig gravd) SØ 11/5 AD 27 Sjakt 1 NV 11/5 AD 28 Sjakt 2 NV 11/5 SV 29 Sjakt 2 SØ 11/5 SV 30 Sjakt 2, sørøstre del SØ 11/5 SV 31 Sjakt 3 SSV 11/5 SV 32 Sjakt 3 NNØ 11/5 SV 33 Arbeidsbilde NNØ 11/5 SV 34 Sjakt 4 NØ 11/5 SV 35 Sjakt 4 SSV 11/5 SV 36 Sjakt 5 SSV 11/5 SV 37 Sjakt 5 NNØ 11/5 SV 38 Sjakt 6 SSV 11/5 SV 39 Sjakt 6 NNØ 11/5 SV 40 Oversiktsbilde sjakt 1-6 V 11/5 SV 41 Oversiktsbilde sjakt 1-6 V 11/5 SV 42 Oversiktsbilde sjakt 5-6 SV 11/5 SV 43 Sjakt 8-9 og avdekking av sjakt 10 N 12/5 AD 44 Sjakt 7 N 12/5 AD 45 Sjakt 8 S 12/5 AD 46 Sjakt 9 N 12/5 AD 47 Sjakt 10 S 12/5 AD 48 Sjakt 11 N 12/5 SV 49 Sjakt 12 NV 12/5 SV 50 Oversiktsbilde sjakt 7-9 NNØ 12/5 SV 33

34 51 Oversiktsbilde sjakt 8-12 N 12/5 SV 52 Sjakt 13 N 12/5 SV 53 Sjakt 14 SV 12/5 SV 54 Sjakt 15 NNV 12/5 SV 55 Sjakt 16 V 12/5 SV 56 Oversiktsbilde sjakt 15 N 18/5 SV 57 Oversiktsbilde sjakt 14 NØ 18/5 SV 58 Oversiktsbilde sjakt 7-12 Ø 18/5 SV 59 Oversiktsbilde sjakt 14 NØ 18/5 SV 60 Sjakt 18 NNV 18/5 AD 61 Sjakt 19 Ø 18/5 AD 62 Sjakt 20 NØ 18/5 AD 63 Moderne hustuft VSV 18/5 AD 64 Moderne hustuft NV 18/5 AD 65 Moderne hustuft NV 18/5 AD 66 Oversiktsbilde sjakt N 18/5 AD 67 Jordkjeller Ø 18/5 AD 68 Jordkjeller 18/5 AD 69 Sjakt 17 NNV 18/5 AD 70 Oversiktsbilde lokalitet 1 og 2 SSØ 19/5 SV 71 Oversiktsbilde lokalitet 1 og 2 S 19/5 SV 72 Oversiktsbilde lokalitet 1 og 2 SSV 19/5 SV 73 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk 7 og 8 SSØ 19/5 SV 74 Positivt prøvestikk 12 lokalitet 1 S 19/5 SV 75 Positivt prøvestikk 12 lokalitet 1 S 19/5 SV 76 Positivt prøvestikk 17 lokalitet 2 NV 20/5 AD 77 Oversiktsbilde lokalitet 1 S 20/5 SV 78 Oversiktsbilde lokalitet 1 S 20/5 SV 79 Positivt prøvestikk 21 lokalitet 2 V 20/5 AD 80 Positivt prøvestikk 25 lokalitet 2 S 20/5 AD 81 Oversiktsbilde P28 (positivt) og P29 (negativt) S 21/5 SV 82 Oversiktsbilde P28 (positivt) og P29 (negativt) ØSØ 21/5 SV 83 Oversiktsbilde lokalitet 2 Ø 21/5 SV 84 Oversiktsbilde lokalitet 2 Ø 21/5 SV 85 Oversiktsbilde lokalitet 2 SØ 21/5 SV 86 Oversiktsbilde lokalitet 2 S 21/5 SV 87 Oversiktsbilde lokalitet 2 SV 21/5 SV 88 Oversiktsbilde lokalitet 2 V 21/5 SV 89 Oversiktsbilde lokalitet 2 V 21/5 SV 90 Positivt prøvestikk 23 lokalitet 2 21/5 SV 91 Positivt prøvestikk 23 lokalitet 2 21/5 SV 92 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk N 25/5 SV 93 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk NNØ 25/5 SV 94 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk SSØ 25/5 SV 95 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk S 25/5 SV 96 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk 36 SØ 25/5 SV 97 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk SSV 25/5 SV 98 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk V 25/5 SV 99 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk NNV 27/5 SV 100 Oversiktsbilde lokalitet 3 SØ 27/5 SV 101 Oversiktsbilde lokalitet 3 Ø 27/5 SV 102 Oversiktsbilde lokalitet 4 NV 27/5 SV 103 Oversiktsbilde lokalitet 4 NØ 28/5 SV 104 Oversiktsbilde lokalitet 4 Ø 28/5 SV 34

35 105 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk SØ 28/5 SV 106 Oversiktsbilde lokalitet 4 SØ 28/5 SV 107 Oversiktsbilde lokalitet 4 Ø 28/5 SV 108 Prøvestikk? 29/5 SV 109 Oversiktsbilde lokalitet 5 SØ 29/5 SV 110 Arbeidsbilde lokalitet 5 29/5 SV 111 Oversiktsbilde lokalitet 5 29/5 SV 112 Oversiktsbilde lokalitet 5 29/5 SV 35

36 Fotoliste kamera 2 (andre del): VEDLEGG 5 Foto nr.: Motiv: Retning mot: Dato: Sign.: 1 Negativt prøvestikk 71 Ø 28/6 HBM 2 Negativt prøvestikk 72 Ø 28/6 HBM 3 Positivt prøvestikk 73 lokalitet 3 28/6 SV 4 Oversiktsbilde lokalitet 3 N 28/6 SV 5 Oversiktsbilde lokalitet 3 NNØ 28/6 SV 6 Negativt prøvestikk 74 28/6 SV 7 Negativt prøvestikk 76 Ø 28/6 HBM 8 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk SSØ 28/6 SV 9 Oversiktsbilde mot negativt prøvestikk 71 N 28/6 HBM 10 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk VNV 28/6 HBM 11 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk N 28/6 SV 12 Negativt prøvestikk 76 SØ 28/6 HBM 13 Negativt prøvestikk 77 NNØ 28/6 SV 14 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk SØ 28/6 SV 15 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk SØ 28/6 SV 16 Oversiktsbilde mot negativt prøvestikk 79 SV 28/6 SV 17 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk 76 og 78 NNV 28/6 SV 18 Negativt prøvestikk 79 NØ 29/6 SV 19 Negativt prøvestikk 80 NNV 29/6 SV 20 Oversiktsbilde lokalitet 5 N 29/6 SV 21 Oversiktsbilde lokalitet 5 NNV 29/6 SV 22 Oversiktsbilde lokalitet 5 NV 29/6 SV 23 Negativt prøvestikk 81 NNØ 29/6 SV 24 Negativt prøvestikk 82 SSØ 30/6 SV 25 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk 84, 86, 87 NV 30/6 HBM 26 Negativt prøvestikk 83 NNØ 30/6 SV 27 Negativt prøvestikk 85 30/6 SV 28 Negativt prøvestikk 86 SØ 30/6 HBM 29 Negativt prøvestikk 87 SØ 30/6 HBM 30 Negativt prøvestikk? 30/6? 31 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk 83, 85, 88- S 30/6 SV Oversiktsbilde mot negative prøvestikk 83, 85, 88- SØ 30/6 SV Negativt prøvestikk 90 VSV 30/6 HBM 34 Oversiktsbilde mot negativt prøvestikk 90 N 30/6 HBM 35 Oversiktsbilde mot negativt prøvestikk 91 N 30/6 HBM 36 Oversiktsbilde mot negative prøvestikk Ø 30/6 SV 37 Oversiktsbilde mot negativt prøvestikk 90 SØ 30/6 SV 38 Gravrøys ID44679 Ø 30/6 HBM 39 Gravrøys ID44679 SØ 30/6 HBM 40 Gravrøys ID44679 N 30/6 HBM 41 Gravrøys ID44679 NØ 30/6 HBM 42 Utsikt fra gravrøys ID44679 NV 30/6 HBM 43 Utsikt fra gravrøys ID44679 V 30/6 HBM 44 Utsikt fra gravrøys ID44679 SV 30/6 HBM 45 Utsikt fra gravrøys ID44679 SØ 30/6 HBM 46 Utsikt fra gravrøys ID44679 Ø 30/6 HBM 47 Utsikt fra gravrøys ID44679 NØ 30/6 HBM 36

37 Liste over GPS punkter: VEDLEGG 6 GPS nr.: Innmålt punkt UTM 32V 202 Sjakt 1, NV-ende Sjakt 1, NV-ende Sjakt 1, SØ-ende Sjakt 1, SØ-ende Sjakt 2, NV-ende Sjakt 2, NV-ende Sjakt 2, SØ-ende Sjakt 2, SØ-ende Sjakt 3, SSV-ende Sjakt 3, SSV-ende Sjakt 3, NNØ-ende Sjakt 3, NNØ-ende Prøvestikk Prøvestikk Sjakt 4, SV-ende Sjakt 4, SV-ende Sjakt 4, NØ-ende Sjakt 4, NØ-ende Sjakt 5, NØ-ende Sjakt 5, NØ-ende Sjakt 5, SV-ende Sjakt 5, SV-ende Sjakt 6, NØ-ende Sjakt 6, NØ-ende Sjakt 6, SV-ende Sjakt 6, SV-ende Sjakt 7, S-ende Sjakt 7, S-ende Sjakt 7, N-ende Sjakt 7, N-ende Sjakt 8, S-ende Sjakt 8, S-ende SLETTET 235 SLETTET 236 SLETTET 237 Sjakt 8, N-ende Sjakt 8, N-ende Sjakt 9, S-ende Sjakt 9, S-ende Sjakt 9, N-ende Sjakt 9, N-ende Sjakt 10, S-ende Sjakt 10, S-ende Sjakt 10, N-ende Sjakt 10, N-ende Sjakt 11, S-ende Sjakt 11, S-ende Sjakt 11, N-ende Sjakt 11, N-ende Sjakt 12, SØ-ende Sjakt 12, SØ-ende

38 253 Sjakt 12, NV-ende Sjakt 12, NV-ende Sjakt 13, S-ende Sjakt 13, S-ende Sjakt 13, N-ende Sjakt 13, N-ende Sjakt 14, SV-ende Sjakt 14, SV-ende Sjakt 14, NØ-ende Sjakt 14, NØ-ende Sjakt 15, SSØ-ende Sjakt 15, SSØ-ende Sjakt 15, NNV-ende Sjakt 15, NNV-ende Sjakt 16, Ø-ende Sjakt 16, Ø-ende Sjakt 16, V-ende Sjakt 16, V-ende Sjakt 18, S-ende Sjakt 18, S-ende Sjakt 18, N-ende Sjakt 18, N-ende Sjakt 19, V-ende Sjakt 19, V-ende Sjakt 19, Ø-ende Sjakt 19, Ø-ende Sjakt 20, SV-ende Sjakt 20, SV-ende Sjakt 20, NØ-ende Sjakt 20, NØ-ende Hustuft, moderne Hustuft, moderne Hustuft, moderne Hustuft, moderne Jordkjeller Sjakt 17, S-ende Sjakt 17, S-ende Sjakt 17, N-ende Sjakt 17, N-ende Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk

39 309 Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk

40 145 Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk 87 FEIL FEIL 157 Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk Prøvestikk 91 FEIL FEIL 161 Prøvestikk Gravrøys ID

41 P63 P72 P61 P57 P71 P62 P59 P56 P60 P58 P55 P75 LOK 4 P74 P54 P53 P66 P64 P65 P36 P51 P67 P70 LOK 5 P49 P52 P80 P34 P35 P38 P68 P69 P33 P42 S20 P45 P43 P14 P31 P40 P37 P41 P39 P30 P10 P44 P28 P46 LOK 3 P6 P27 P22 P29 P23 P17 P47 P50 P73 LOK 1 P77 S18 P19 P18 P15 P9 P20 P1 P4 P48 S19 Feltavgrensing P32 P88 S17 P81 Negative prøvestikk Positive prøvestikk Husmannstuft, moderne Jordkjeller Gravrøys Gravrøys P86 P87 P25 P26 S15 S14 S1 S11 S10 S9 P79 Negative sjakter P90 P84 P82 S16 P24 P92 P91 P89 P83 P85 P7 P2 P5 LOK 2 P11 P8 P16 P21 P76 P78 P13 P12 P3 S2 S12 S13 S8 S3 S7 S4 S5 S6

Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim

Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim RAPPORT 38 2012 REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN Sømme GNR.15 BNR.3 og 46 SOLA KOMMUNE Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim Kulturseksjonen ved Fylkeskommunen er førsteinstans

Detaljer

RAPPORT KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV. GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune

RAPPORT KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV. GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune RAPPORT 69 2015 KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten i Rogaland fylke.

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER LØYNINGA, HOLUM GNR.99/17 MANDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skollevoll Gnr 36 Bnr 343 Farsund kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N HEDDELAND GNR 84 BNR 48

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N HEDDELAND GNR 84 BNR 48 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING HEDDELAND MARNARDAL KOMMUNE GNR 84 BNR 48 Haugen sett mot øst.

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

Bø kommune Holta GNR. 53, BNR. 28

Bø kommune Holta GNR. 53, BNR. 28 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Holta GNR. 53, BNR. 28 Fig.1: Sjakt 1 og 2 sett mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Holta Gardsnummer:

Detaljer

Bamble kommune Langbakken/Tangvald

Bamble kommune Langbakken/Tangvald TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Langbakken/Tangvald GNR. 38, BNR. 1 Fig.1: Lokalitet 2 Langbakken, sett mot NV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Bamble

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.74/1,2,6 &9

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.74/1,2,6 &9 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER INDRE EIKELAND GNR.74/1,2,6 &9 LYNGDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

Skien kommune Bakkane

Skien kommune Bakkane TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Bakkane GNR/ BNR. 216/2, 217/205, 217/283 1: Hovedhuset på Bakkane gård. Bildet er tatt mot vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Nissedal kommune Sandnes

Nissedal kommune Sandnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sandnes GNR. 1, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 3

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R S KJERNØY Gnr 27 Bnr 7 M ANDAL KOMMUNE Askeladden

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R S KARPEID GNR.36 BNR 2 S ØGNE KOMMUNE. Rapport

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Huseby 2/32 Farsund kommune R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K B E FA R I N G / R E G I S T R

Detaljer

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl.

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SKIEN KOMMUNE MÆLA GNR. 4, BNR. 215 Ill. oversiktbilde over undersøkelsesområde mot vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Nordre Grini

Skien kommune Nordre Grini TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Nordre Grini GNR. 57, BNR. 2 OG 289 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 57 Bruksnummer:

Detaljer

Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem

Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem GNR. 33, 36, 37 OG 38 Figur 1: Stallen på Haugmoen gård sett mot nord RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Bamble kommune Tveiten Øde

Bamble kommune Tveiten Øde TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Tveiten Øde GNR. 46, BNR. 1 Figur 1: Lokalitet 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Tveiten

Detaljer

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Andabeløy Gnr 109 Bnr 10 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Flekkefjord

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND SONGDALEN KOMMUNE GNR 88 BNR 2 Rapport ved: Rune A.

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Digermyr Bnr 153, Gnr 6 Vennesla kommune Rapport ved Vegard Kaasen Engen R A P

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sande Gnr 14 Bnr 30 Kvinesdal Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Sande Rapport ved Ann Monica J. Bueklev

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Svege Gnr 66 Bnr 15 og 18 Flekkefjord kommune Figur 1: Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot sørøst.

Detaljer

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal Dette bildet, som ble fremskaffet av Sigmund Heldal fra Sannidal Historielag, viser området rundt Sannidal stasjon

Detaljer

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune Rapport ved Frode Svendsen R A P P O RT F R A

Detaljer

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord

RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING. Sak: Linnestad Næringsområde nord RAPPORT ARKEOLOGISK REGISTRERING Sak: Linnestad Næringsområde nord Gbnr 212/2 Kommune Re Saksnr 2007/03102 Rapport v/ Unn Yilmaz Rapportdato 26.10.2007 http://www.vfk.no/ Bakgrunn for undersøkelsen Hensikten

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER ÅROS Gnr 20 Bnr 4,92 m.fl SØGNE KOMMUNE Lokalitet A, id:115566, foto tatt mot øst. Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT

Detaljer

Siljan kommune Øvre Thorsholt GNR. 17, BNR. 8

Siljan kommune Øvre Thorsholt GNR. 17, BNR. 8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Øvre Thorsholt GNR. 17, BNR. 8 R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K R E G I S T R E R I N G Kommune: Siljan Gardsnavn: Øvre

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SKIEN KOMMUNE ØSTRE KJELLEMO - TOLLNES GNR. 221, BNR. 350 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERINGG Løkkan - Byremo Gnr 58 Bnr 2 Audnedal Kommune Figur 1 Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot nordvest.

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER REGIONALAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Lastad Gnr 38, Bnr 139 Søgne kommune Rapport ved Ghattas Jeries Sayej. RAPPORT FRA ARKEOLOGISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Søgne Gårdsnavn:

Detaljer

Bø kommune Rv. 46 Folkestad bru

Bø kommune Rv. 46 Folkestad bru TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Rv. 46 Folkestad bru Gamle Folkestad bru. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn: Gardsnummer: Bruksnummer:

Detaljer

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim 2 R A P P O RT F R A A

Detaljer

Porsgrunn kommune Ekelund gård

Porsgrunn kommune Ekelund gård TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Ekelund gård GNR. 121, DIV. BNR. Sjakt 1 i planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ODDEMARKA

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ODDEMARKA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ODDEMARKA KRISTIANSAND KOMMUNE GNR 152 BNR 1762 M.FL. Rapport

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skarpeid Gnr 35 Bnr 8, m.flere Søgne Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Skarpeid, hentet fra Norge i

Detaljer

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal GNR. 13, BNR. 3 Figur 1: Gryteødden sett fra planområdets grense i sørøst. Tatt mot sørvest RAPPORT

Detaljer

Høva barnehage, Nes kommune. 2015/3092 Nes

Høva barnehage, Nes kommune. 2015/3092 Nes Høva barnehage, Nes kommune 2015/3092 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen januar 2016 Saksnavn Høva barnehage gnr 53 bnr 68. 123 og del av bnr 5 Høva - Nesbyen Nes kommune varsel om oppstart

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SELJORD KOMMUNE FOSSHEIM GNR. 121, BNR. 1 Ill 1: Oversiktsbilde, midtre del av området. Mot NNV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Sanniveien

Skien kommune Sanniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Sanniveien GNR. 80, BNR. 10 OG GNR. 82, BNR. 3 Figur 1. Del av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE

ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE LYNGDAL KOMMUNE GNR 172 BNR 1 Rapport ved: Rune

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, BRENNÅSEN

ARKEOLOGISK REGISTRERING, BRENNÅSEN N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, BRENNÅSEN SONGDALEN KOMMUNE Brennåsen gnr. 76, bnr. 1, 9 og 10

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Leire Gnr 29 Bnr flere Søgne Kommune Figur 1 Flyfoto over del av Leiredalen Rapport ved Ann Monica

Detaljer

Røyken kommune Spikkestad Nord B4

Røyken kommune Spikkestad Nord B4 KULTURHISTORISK REGISTRERING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Spikkestad Nord B4 GBNR.: 6/5 SAKSNR: Oversiktsbilde over planområdet. Spikkestad Gård sees i enden av åkeren. Navn på sak: Spikkestad Nord 6/5 Kommune:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM MANDAL KOMMUNE Gnr. 99, Bnr 17 Rapport ved Torbjørn

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Ytre Åros Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING

RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING MASSEUTTAK TAU, STRAND K. GNR/BNR. 13/3, 13/5, 13/21, 14/1, 14/2, 14/7, 16/75, 18/1, 18/3 OG

Detaljer

Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand

Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand GNR. 92, BNR. 4, 12 Figur 1: Oversiktsbilde over planområdet, med sjakter 1-4 utgravet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SKIEN KOMMUNE ALVESTAD-RUGTVEDT/KVERNDAMMEN GNR. 225, BNR. 5,12-1 - RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien

Detaljer

2012/4788 Hurum kommune

2012/4788 Hurum kommune 2012/4788 Hurum kommune Nordlig del av planområdet, sett mot SØ Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Søndre Sætrevei Saksnummer 2012/4788 Kommune Gårdsnavn Gårds- og bruksnummer

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tveida Gnr 105 Bnr 1 Lindesnes Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett fra E-39 Rapport ved Ann

Detaljer

Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune

Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim R A P P O RT

Detaljer

Tokke kommune Myrstøyl

Tokke kommune Myrstøyl TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Myrstøyl GNR. 123, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: Bruksnummer: 123 Kartreferanse

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA ÅSERAL KOMMUNE Hodna, Austre Øygard gnr 20, bnr 3,4 og 10

Detaljer

Drangedal kommune Eidsåsen

Drangedal kommune Eidsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Eidsåsen GNR. 15, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Drangedal Gardsnavn: Eie Gardsnummer: 15 Bruksnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER SKINNARSMOEN Gnr 103 Bnr 4,5,23,42 SONGDALEN KOMMUNE Figur 1: Flyfoto over Skinnarsmoen Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

Arkeologisk registrering

Arkeologisk registrering Nærings-, Samferdsel- og Kulturavdelingen Fylkeskonservatoren i Vest-Agder. Arkeologisk registrering Oftenes Søgne kommune gnr 31 bnr 114 Rapport ved: Rune A. Fredriksen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING HALSEFIDJA GNR..200 BNR.22 MF MANDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Knudsmyr Bnr 158, Gnr 3 Kristiansand kommune Rapport ved Vegard Kaasen Engen R

Detaljer

FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27, BNR 2,41

FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27, BNR 2,41 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K R E G I ST R E R IN G, DY N GVO L L FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27,

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING HELLE GNR.20 BNR.5 FLEKKEFJORD KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

R A P P O R T F R A K U LT U R H I S T O R I S K

R A P P O R T F R A K U LT U R H I S T O R I S K ROGALAND FYLKESKOMMUNE R E G I O N A L U T V I K L I N G S A V D E L I N G E N K U L T U R S E K S J O N E N R A P P O R T F R A K U LT U R H I S T O R I S K REGISTRERING G NR 33, B NR. 76, 415, 820 1

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, STORE KIGEHOLMEN

ARKEOLOGISK REGISTRERING, STORE KIGEHOLMEN N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, STORE KIGEHOLMEN MANDAL KOMMUNE KIGE GNR. 30, BNR 1,2,4-5,6 R

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING,

ARKEOLOGISK REGISTRERING, NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING, AMFENES Gnr.. 24, bnr. 85 SØGNE KOMMUNE Planområdet sett mot sørvest. Rapport ved Torbjørn Preus Schou og Yvonne

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGE YTRE GNR..168 BNR.386 LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica Jensen Bueklev 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Bø kommune Hellestad Sandtak AS

Bø kommune Hellestad Sandtak AS TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hellestad Sandtak AS GNR. 4, BNR. 1. GNR.9, BNR. 2 OG 416 Bilde 1Hellestad Sandtak RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING ROM ØSTRE GNR..155 BNR.4 LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica Jensen Bueklev 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R J ÅBEKK GNR./BNR 37/14,11,66, 41/4, 36/1,2

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N SØGNE KOMMUNE

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N SØGNE KOMMUNE N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O G I S K R E G I S T R E R I N G L I N N E G R Ø V A N G N R. 1 8 SØGNE KOMMUNE

Detaljer

RAPPORT 23 ÅR 2014. Grannessletta GNR.16,35,37 BNR.5,7,14,20,25 og 26 SOLA KOMMUNE KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV

RAPPORT 23 ÅR 2014. Grannessletta GNR.16,35,37 BNR.5,7,14,20,25 og 26 SOLA KOMMUNE KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV RAPPORT 23 ÅR 2014 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV Grannessletta GNR.16,35,37 BNR.5,7,14,20,25 og 26 SOLA KOMMUNE Foto: Grannessletta gnr. 37 bnr. 26 mot vest. Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen

Detaljer

Ar keol og i sk r a p p or t

Ar keol og i sk r a p p or t SØNDREGGE BARNEHAG E KOMMUNE: STEINKJER GNR/BNR: 197/2, 197/1266 SAKSNUMMER :15/08007 ASKELADDEN ID: 216155 Ar keol og i sk r a p p or t Ku l tu rh i stori sk reg i streri n g Audun Berg Selfjord, arkeolog

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Svensejordet, på Venstøp GNR. 8, BNR. 22,28,57 Figur 1: Ildstedet i sjakt D, tatt mot sør RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda

Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda Figur 1. Landskap langs ledningstraseen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn:

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I TINN KOMMUNE SLETTUNGDALEN/STEINSRUD GNR. /BNR. : 169/1og 2, 3/1, 3/3, 166/1 og 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER 1 R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Repstadveien 332 Gnr 67 Bnr 6 Søgne Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett mot nord Rapport

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N K YRKJEBYGD. Gnr 4, Bnr 8. Kokegroplokalitet. Foto tatt mot nord. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N K YRKJEBYGD. Gnr 4, Bnr 8. Kokegroplokalitet. Foto tatt mot nord. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R K YRKJEBYGD Gnr 4, Bnr 8 Å SERAL KOMMUNE

Detaljer

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1.

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1. R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE VÅGSLID HØGFJELLSHOTELL GNR. 99, BNR. 52 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Vågslid

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK UTGRAVING Notodden kommune Gransherad - Ormemyr Bildet viser kullgrop 116749-1 under utgravning. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn:

Detaljer

RAPPORT # 74 ÅR 2015 KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV FIGGJO GNR/ BNR. 29/3 SANDNES KOMMUNE

RAPPORT # 74 ÅR 2015 KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV FIGGJO GNR/ BNR. 29/3 SANDNES KOMMUNE RAPPORT # 74 ÅR 2015 KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV FIGGJO GNR/ BNR. 29/3 SANDNES KOMMUNE Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten i

Detaljer

Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst

Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst GNR. 43, BNR. 22 Vøllestadtjenna RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Drangedal Gardsnavn:

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SKIEN KOMMUNE SKIEN FRITIDSPARK G.NR. 17, B.NR. 310 M.FL. Figur 1. Ortofotoet (1:10 000) viser Skien fritidspark og nærliggende områder.

Detaljer

Fyresdal kommune Vinsnes

Fyresdal kommune Vinsnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Vinsnes GNR. 24, BNR. 1,3 Deler av planområdet ligger på en liten odde ute i Nesvatn. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R K ULLGROP ID:115989 F INTLANDSMONAN INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G REGULERINGSPLAN HESJASLETTA GNR/BNR 26/28, 6/12, 6/17,

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I TINN KOMMUNE LYNGFLÅT GNR. 99, BNR. 1,2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Lyngflot Gardsnummer:

Detaljer

Porsgrunn kommune Vallermyrene

Porsgrunn kommune Vallermyrene TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Vallermyrene RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Valler Gardsnummer: 44 Bruksnummer: 83,

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE Søknad om bygging av landbruksvei på Egilstad.

LYNGDAL KOMMUNE Søknad om bygging av landbruksvei på Egilstad. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O G I S K R E G I S T R E R I N G L A N D B R U K S V E I E G I L S T A D LYNGDAL

Detaljer

Sauherad kommune Gvarv Vest

Sauherad kommune Gvarv Vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Gvarv Vest Bilde 1. Gravhaug (id 70993) vest i reguleringsplanen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn:

Detaljer

Tinn kommune Gaustatoppen Naturpark

Tinn kommune Gaustatoppen Naturpark TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Gaustatoppen Naturpark OMRÅDE H21, H27 OG H36B Terreng i H21. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISKEE BEFARING

ARKEOLOGISKEE BEFARING R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE BEFARING Tregde Gnr 32 Bnr 120 Mandal Kommune Figur 1 Foto som viser tjønna, tatt mot sør Rapport ved Ann Monica

Detaljer

Sjakt med funn av tre kokegroper Id 178710. Bilde tatt mot sørøst.

Sjakt med funn av tre kokegroper Id 178710. Bilde tatt mot sørøst. Arkivsak.nr: 13/8937 Befaringsdato: 22.-26.9., 29.9.-3.10. og 6.-7.10.2014 Kommune: Bodø Gård: Mørkved Gnr: 42, Bnr: 1-5, 7, 9, 35 m/flere Formål: Arkeologisk registrering i forbindelse med oppstart av

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1 Figur 1. Kullgrop RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Sauli Gardsnummer:

Detaljer