Forskningsdokumentasjonssystemer Innstilling fra et utvalg vedrørende valg av forskningsdokumentasjonssystem for Høgskolen i Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsdokumentasjonssystemer Innstilling fra et utvalg vedrørende valg av forskningsdokumentasjonssystem for Høgskolen i Agder"

Transkript

1 Forskningsdokumentasjonssystemer Innstilling fra et utvalg vedrørende valg av forskningsdokumentasjonssystem for Høgskolen i Agder

2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe Sammendrag og anbefalinger Forskningsdokumentasjon til hvilken nytte? ITAR Systemene FRIDA og ForsDOK ForskDok ForskDok - funksjonalitet FRIDA Frida- funksjonalitet Sammenligning av systemene - moduler Økonomiske og organisatoriske rammer rundt systemet Økonomi NTNU: Erfaringer med konvertering og drift Oppsummering Vedlegg

3 1. Bakgrunn Det er to forskningsdokumentasjonssystemer i bruk ved norske universitet og høgskoler: ForskDok (BIBSYS) FRIDA (USIT) Utviklingen av Forskdok - som HiA tok i bruk i startet i 1994 som et samarbeidsprosjekt mellom NTH, NIH og Høgskolene i Volda, Vestfold, Hedmark og Telemark. Utviklingen av FRIDA startet i 2003 som et samarbeidsprosjekt mellom universitetene. Bakgrunnen for etableringen av FRIDA var at universitetene ønsket å utvikle et mer funksjonelt system, blant annet med en tidlig tilpasning til det nye systemet for resultatbasert finansiering som departementet hadde under arbeid. Det var også fokus på muligheter til gjenbruk av data ved import fra eksterne baser (for eksempel ISI, Norart, BIBSYS). I etterkant har Forskdok også i tilfredsstillende grad tilpasset seg disse kravene. Systemet for dokumentasjon av vitenskapelig publisering basert på bruk av bibliografiske data og autoritetsregistre ble innført i Hensikten er i følge utredningen Vekt på forskning (2004) å bidra til kvalitetsmessig bedre og mer pålitelig dokumentasjon av vitenskapelig publisering til bruk blant annet for resultatbasert tildeling av forskningsmidler til universitet og høgskoler. Sett fra høgskolens side er det beklagelig at det ikke er etablert ett felles system for forskningsdokumentasjon i Norge. At det nå er to konkurrerende systemer i bruk, og at det er økt fokusering på forskningsdokumentasjon og rapportering, har skapt behov for en ny vurdering av hvilket system som er mest hensiktsmessig å bruke for høgskolen. Det er samtidig viktig å se på organiseringen av arbeidet slik at en sikrer kvaliteten på høgskolens forskningsdokumentasjon. Det sentrale forskningsutvalget har diskutert forskningsdokumentasjon og forskningsdokumentasjonssystemer (Tema SFU juni 05, Sak SFU 40/05, Sak SFU 11/06). I møte SFU 11/06 ble det konkludert med at høgskolen må vurdere de to systemene i forhold til hverandre. Arbeidsgruppe Vedtak i SFU 11/06: SFU ber rektor i samarbeid med biblioteksjefen og forskningsdirektøren å nedsette en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utarbeide et grunnlag for valg av forskningsdokumentasjonssystem for høgskolen. Utvalget bes legge frem en rapport innen 15. august (Biblioteksjefen har varslet forskningsdirektøren om at utvalgsarbeidet først vil være klart senere på høsten 2006.) 3

4 Arbeidsgruppas sammensetning: Unni Langås, Fakultet for humanistiske fag Trond Randøy, Fakultet for økonomi og samfunnsfag Paul Arentzen, Fakultet for teknologi Guri Paulsen, Forskningssekretariatet Tord Augland, Bibliotektjenesten Else-Margrethe Bredland, Bibliotektjenesten Arbeidsgruppas arbeid: 3 møter Inviterte innledere: Tina Lingjærde, FRIDA/USIT Sverre Magnus Joki, BIBSYS Arild Søntvedt, UBIT 2. Sammendrag og anbefalinger Arbeidsgruppa har følgende anbefaling: Høgskolen bør ikke skifte forskningsdokumentasjonssystem nå. Begge systemene holder mål og tilfredsstiller høgskolens behov for kontroll med og rapportering av forskningsdata. En overgang fra ForskDok til FRIDA vil imidlertid innebære en betydelig ressursinnsats. I og med at begge systemer er under utvikling, er ikke tidspunktet for å prioritere et skifte riktig. Men utviklingen av systemene må selvsagt følges nøye. Bakgrunn for vurderingene Arbeidsgruppa har innhentet informasjon blant annet gjennom besøk fra henholdsvis Frida og ForskDok, samt fra NTNU/UBIT som aktive brukere av Frida. På dette grunnlaget har vi dannet oss et bilde funksjonelle, tekniske og økonomiske sider ved systemene, samt innsats/kostnader knyttet til konvertering. Forskningsdokumentasjonssystemet er et verktøy som primært skal sørge for nødvendige grunnlagsdata for finansiering. Det er også et styringsverktøy lokalt, og et informasjons- og formidlingssystem nasjonalt og internasjonalt. Forøvrig er gode rutiner og klare instrukser med hensyn til arbeidsdeling og ansvar når det gjelder dokumentasjon av forskningsresultater avgjørende for å sikre kvaliteten. Dette er systemuavhengig. 3. Forskningsdokumentasjon til hvilken nytte? Styringsverktøy Grunnlagsdata for resultatbasert sentral (departemental) finansiering Grunnlagsdata for resultatbasert lokal finansiering Grunnlagsdata for rapportering om resultater innenfor norsk forskning Informasjon Informasjon for allmennheten Databank for andre forskere Oversikt over institusjonens publisering Oversikt over egen publisering 4

5 Formidling av tilbud innenfor forskning For næringslivet For forvaltningen Internasjonalt 3.2 Nasjonalt system for registrering av vitenskapelig publisering Fra 2006 er dokumentasjon av vitenskapelig publisering en del av grunnlaget for den resultatbaserte komponenten i forskningsbudsjettene fra Kunnskapsdepartementet til universiteter og høgskoler. Det er utarbeidet en modell for dokumentasjon, avgrensning og vekting av vitenskapelig publisering av Universitets- og høgskolerådet (UHR) i innstillingen Vekt på forskning (2004). UHR viderefører arbeidet for departementet og har blant annet ansvar for å koordinere de faglige vurderingene i forbindelse med ajourhold av registre og nivåer for vitenskapelige publiseringskanaler ITAR ITAR er en tjeneste til støtte for registrering av vitenskapelig publisering. ITAR inneholder autoritetsregistre for vitenskapelige publiseringskanaler, publikasjonsformer og institusjoner. Data (bibliografiske kilder) importeres til ITAR fra ISI, NorArt og BIBSYS. Disse dataene gjøres tilgjengelige i ForskDok og FRIDA. Hensikten er å redusere mengden av egenregistrering for på den måten å høyne kvaliteten på forskningsregistreringen. Fullt utbygd var det beregnet at bibliografiske kilder skulle dekke 95% av den vitenskapelige publiseringen i UH-sektoren. Erfaringen så langt viser at dekningsgraden er lavere enn 50% (jfr. Sak PU 14/06, UHR. Publiseringsutvalget) NTNU (FRIDA) : Under halvparten av de tellende postene kommer fra ITAR. Av disse importerer forskerne ca ¼ selv, det vil si at superbrukerne gjør en vesentlig del av jobben. Tall fra HiA viser at 51 publikasjoner rapportert fra HiA i 2005 var ITAR-basert. Totalt ble det rapportert 237 publikasjoner hvorav 127 var tidsskriftartikler. Det vil si at andelen av poster hentet fra ITAR utgjør 22%. Dersom en bare tar hensyn til tidsskriftartikler er andelen 40%. ITAR-tjenesten er under utvikling. Alt tyder på at en de første årene vil ha stor grad av egenregistrering. Det stiller krav til godt (intuitivt) grensesnitt og gode registreringsrutiner (kvalitetsikring). 5

6 4. Systemene FRIDA og ForsDOK Høgskolen har erfaring med bruk av ForskDok. Informasjon om FRIDA er hentet via prosjektleder for FRIDA og fra administrativ side på UBIT. Arbeidsgruppa har ikke gjort noen kartlegging av hvordan brukerne ved universitetene opplever FRIDA. 4.1 ForskDok ForskDok er utviklet av BIBSYS. Utvikling startet i 1994 som et samarbeidsprosjekt mellom NTH, NIH og Høgskolene i Volda, Vestfold, Hedmark og Telemark. 51 norske forskningsinstitusjoner (vedlegg 1) benytter ForskDok. ForskDok tilfredsstiller departementets krav til avlevering av data om vitenskapelig publisering. Søking i ForskDok-basene er fritt tilgjengelig via BIBSYS Ask. Registering og annen bruk av innholdet i ForskDok-basene er forbeholdt institusjoner som bruker BIBSYS ForskDok. ForskDok består av to databaser, en for publikasjoner og en for prosjekter. Ved registrering i databasene benyttes et personregister og et institusjonsregister utviklet for ForskDok. I tillegg benyttes ITARs autoritetsregister over vitenskapelige publiseringskanaler og Universitets- og høgskolerådets Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner. Høgskolen har brukt ForskDok for registrering av publisering og formidling fra Databasen for forskningsprosjekter brukes ikke systematisk. Det er per dags dato registrert 8115 poster i ForskDok for HiA Registreringen danner grunnlag for - statistikk til departementet (DBH) - Fou-katalogen som publiseres årlig - Formidling/synliggjøring via BIBSYS/Forskdok - Intern budsjettfordeling - Kvalitetssikring/styringsdata ForskDok - funksjonalitet Teknisk Rent teknisk har funksjonaliteten til ForskDok vært tilfredsstillende. Driftstekniske avbrudd hører til sjeldenhetene. Brukerstøtten fungerer også godt. Det har imidlertid vært problemer med bruk av Mac. Grensesnitt for registrering Det nye grensesnittet i ForskDok som ble lansert høsten 2005, representerer en stor forbedring sammenlignet med det foregående. I et system som baserer seg på høy grad av egenregistrering er det viktig at dette er så intuitivt som mulig. Det er fortsatt potensial for forbedringer: - autoritetsregister for publiseringskanaler (utover ITAR) savnes. - hjelpetekstene i registreringsskjermen kan bli mer synlige og lettfattelige. 6

7 - tilpasse noen felter bedre til formålet (kortere felt for vol, nr, sidetall) Søkbarhet Søking foretas via BIBSYS Ask. Dette systemet er også godt tilpasset søking i Forskdokbasene med mulighet til å avgrense til institusjoner, publikasjonskategorier m.m. Forskdok kan søkes simultant med de andre BIBSYS-basene, og i motsetning til i FRIDA kan man foreta fritekstsøk. Imidlertid har ikke ForskDok etablert noe autoritetsregister for vitenskapsdisipliner i publikasjonsbasen. Presentasjon/rapportering Formatet på resultatlisten fra søk i BIBSYS ForskDok er ikke spesielt heldig. Det er behov for større grad av fleksibilitet/valgfrihet. Det er for eksempel ikke mulig å få ut et bibliografisk format som egner seg i en litteratursliste, en cv eller lignende. Eksport av data til referansehåndteringsverktøy (Endnote/Reference Manager) fungerer ikke godt nok. Å ta ut rapporter på institusjonsnivå i et akseptabelt format fungerer tilfredsstillende. Det er imidlertid behov for rapporter på andre nivåer, for eksempel knyttet til den enkelte forsker, til institutt osv. Disse sakene skal iflg. BIBSYS være under arbeid. 4.2 FRIDA USIS presenterer FRIDA som et system som dokumenterer og gir oversikt over forskningsaktiviteter, forskningsresultater og kompetanse. Moduler: - forskningsresultater - forskningskompetanse - årsrapportering - prosjektkatalog Utviklingen av FRIDA startet i 2003 som et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i første omgang Universitetene i Oslo og Tromsø som ikke brukte ForskDok. Ansvar for utvikling og drift ligger hos Universitetet i Oslo/USIT. Universitetene i Oslo og Tromsø og Høgskolen i Oslo har ikke vært brukere av ForskDok. Universitetet i Bergen hadde utviklet sitt eget system, mens Universitetet i Trondheim var ForskDok brukere frem til : Universitetene i Oslo og Tromsø 2004: Universitetene i Trondheim og Bergen 2004: Høgskolen i Oslo 2006: Folkehelseinstituttet Følgende har søkt om å få ta Frida i bruk: Helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Norsk senter for bygdeforskning, UNIS. 7

8 4.2.1 Frida- funksjonalitet (Basert på kommentarer fra FRIDA-ansvarlig ved NTNU: Arild Søntvedt). Teknisk Frida er tilfredsstillende driftsteknisk. Det er ikke registrert problemer med bruk av Mac. Det er problemer ved bruk av SAP til å overføre alle de forfattere som ikke er i NTNUs lønnsregister. En provisorisk løsning er på plass. Grensesnitt for registrering Brukergrensesnittet i FRIDA har hele tiden vært gjenstand for positive tilbakemeldinger i forhold til gamle ForskDok. Ansatte sammenlikner imidlertid med andre muligheter på nettet, og synes inntrykket er noe traust, men det fungerer. En klar fordel med FRIDA er at det bygges et autoritetsregister for publiseringskanaler gjennom den løpende registreringen. Det vil si at en også sikrer konsistens når det gjelder navn på publiseringskanaler utover de som ligger i ITAR. FRIDA har ikke gode nok hjelpetekster, men det jobbes med dette. Søkbarhet FRIDA har ikke Fritekstsøking. Ellers kan søk avgrenses på de etterspurte elementer. FRIDAansvarlig ved NTNU omtaler søkedelen i FRIDA som generelt god. Presentasjon/rapportering Presentasjon/rapportering i FRIDA har gradvis forbedret seg. Det kan bestilles skreddersydde rapporter fra FRIDA. Rapporteringssytemer er for tiden gjenstand for gjennomgang. CVmodul er på arbeidslisten til FRIDA-utvikling. Utviklingsavdelingen snakker om et fleksibelt system der brukerne kan gi inn parametere og få ut rapporter som de vil. - Det er laget et grensesnitt for eksport av fulltekstdokumenter til de institusjonelle arkivene, som DUO (UiO). 4.3 Sammenligning av systemene - moduler Frida Forskdok Publisering x x Prosjektkatalog x x Årsrapportering departementet x x Årsrapportering av annen forskningsvirksomhet x Nei Kompetansekatalog x Under utvikling Fungerer i forhold til DBH/Itar x x Grensesnitt administrative system (FS, SAP osv) x Ikke behov Grensesnitt FEIDE x Brukes ikke Grensesnitt Åpne arkiver* x x Grensesnitt referansehåndteringsverktøy? x * Universitet og høgskoler har utviklet/utvikler åpne arkiver for arkivering av publiserte arbeider: DIVA (NTNU), BORA (UIB, HiB, NHH), DUO (UiO), Munin (UiTØ), PEPIa (UiS, UMB, øvrige høgskoler) Det forutsettes at vitenskapelige fulltekstdokumenter skal kunne leveres til Frida/ForskDok og at: - metadata (tittel, forfatter, osv) bli registrert i Frida - fulltekstdokumentet med metadata bli overført til det respektive universitets fulltekstdatabaser 8

9 5. Økonomiske og organisatoriske rammer rundt systemet 5.2 Økonomi Systemet Forskdok: kr FRIDA: Kostnaden beregnes per vitenskapelig ansatt. Høgskolen i Oslo betaler i 2005 kr for FRIDA. Dette er 50% reduksjon i prisen som skulle vært kr (kfr. Referat fra Møte i Frida styringsgruppe 16. des. 2004). USIT antar at kostnaden for høgskolen vil bli på nivå med Høgskolen i Oslo. Drift lokalt Teknisk: Systemene driftes av henholdsvis USIT og BIBSYS. Det vil si at det ikke er tekniske driftskostnader lokalt. Støttetjeneste: Behovet for ressurser er ikke avhengig av systemvalg. Kvaliteten på tjenestene vil avhenge av hvilke ressurser institusjonen velger å tilføre området. For NTNU: Arbeidsinnsatsen ble økt fra ½ årsverk til 1 årsverk (bibliotektjenesten) ved overgang til FRIDA. I tillegg ligger det et ansvar hos kontaktpersoner i fakultetene/instituttene. Kvalitetssikring Gode rutiner og klare instrukser med hensyn til arbeidsdeling og ansvar er avgjørende for å sikre kvaliteten. Dette er systemuavhengig. Ved HiA er ansvaret slik: - dekan er ansvarlig for fullstendig og riktig registrering i ForskDok - forskerne selv registrerer, eventuelt med støtte av superbrukere - biblioteket har spisskompetanse på systemet og er systemeiere (kontakt BIBSYS) - biblioteket arrangerer kurs og gir opplæring - biblioteket overvåker prosessen - biblioteket sluttkontrollerer før levering av resultater til DBH/KD (via BIBSYS) Ved NTNU er ansvaret slik: - instituttledere er ansvarlig for fullstendig og riktig registrering i FRIDA - fakultets- og instituttkontaktene gjør registreringen sammen med forskerne - UBIT (biblioteket) arrangerer workshops og møter og er ansvarlig for at systemet virker - UBIT overvåker prosessen ved hjelp av FRIDAs makroverktøy - UBIT sluttkontrollerer før levering av resultater til DBH/KD. Kostnaden med de to systemene er relativ lik. Kvaliteten på forskningsdata er tett knyttet til rutiner og kvalitetssikring, dvs. til ressursinnsatsen på institusjonen. Så langt arbeidsutvalget kan se er arbeidsrutinene ved HiA er tilfredsstillende. 9

10 6. NTNU: Erfaringer med konvertering og drift Det ble etablert et prosjekt med en referansegruppe bestående av vitenskapelig og administrativt ansatte (13 medlemmer) som behandlet både politiske og administrative saker. Referansegruppen ble ledet fra rektors kontor med Universitetsbiblioteket som sekretær. Drift av FRIDA ligger nå hos Universitetsbiblioteket med NTNUs sentrale forskningsutvalg som referansegruppe. Konverteringen gikk fint. Innsatsen var ca. 1/2 årsverk for å: - gjennomgang av poster. De eldste var mangelfulle - forfatternavn og stedsnavn samt kobling mellom disse var ofte vanskelig Det er gjort en vesentlig innsats knyttet til opplæring på alle nivåer. 7. Oppsummering Teknisk Rent teknisk fungerer begge systemene tilfredsstillende. Det er få driftstekniske avbrudd. I ForskDok har det imidlertid vært problemer knyttet til nettlesere ved bruk av MAC. Tilsvarende problemer er ikke rapportert for FRIDA. Autorisasjon FRIDA er i motsetning til ForskDok integrert med FEIDE og SAP. Dette gir en mer rigid kontroll med brukerdataimport og autorisasjon. Dette har positive sider i forhold til kontroll, men har skapt problemer ved registrering av ikke-lønnsmottakere ved brukerinstitusjonene. Autorisasjon i Forskdok basert på brukernavn (epostadresse) og passord fungerer bra. Registrering av nye brukere er enkel og effektiv, og man har så langt ikke registrert noe misbruk (piratregistrering). Grensesnitt for registrering / Søkbarhet Erfaringen fra NTNU er at brukerne er godt fornøyd med brukergrensesnittet i FRIDA sett i forhold til den versjonen av ForskDok som NTNU brukte ( gamle ForskDok). Den nye versjonen av ForskDok, tatt i bruk i 2005, har et nytt og forbedret registreringsskjema. Vi har bare i liten grad hatt anledning til å teste brukergrensesnittet for registrering i FRIDA med henblikk på en sammenligning av de to systemer. Men det ser ut til at begge systemene fungerer tilfredsstillende på dette området. Søk fungerer også tilfredsstillende i begge systemene. Søk i ForskDok er integrert med de øvrige BIBSYS-basene, noe som er en fordel både med hensyn til at søkegrensesnitt er velkjent og at resultatene blir bedre synliggjort. Søk i FRIDA Forskningsresultater må derimot søkes særskilt. Den mangler ForskDoks mulighet til fritekstsøk, men har til gjengjeld enkelte opsjoner som ForskDok mangler, bl.a. er resultatene i langt større grad rubrisert under vitenskapsdisipliner, og det er blant annet mulig å sortere resultatlister etter vitenskapelig nivå (ITAR). 10

11 Presentasjon/rapportering Formatet på resultatlisten fra søk i BIBSYS ForskDok kunne ha vært bedre. Det er behov for større grad av fleksibilitet/valgfrihet. Det er for eksempel ikke mulig å få ut et bibliografisk format som egner seg i en litteraturliste, en cv eller lignende. BIBSYS arbeider imidlertid med dette og har gitt løfte om en bedre løsninger vinteren Også i FRIDA er presentasjon/rapportering gjenstand for gjennomgang og videreutvikling. CV-modul er på arbeidslisten til FRIDA-utvikling. Det kan også bestilles skreddersydde rapporter fra FRIDA. Per dato er vel FRIDA muligens noe bedre på dette området. Hva rapportering til DBH angår, fungerer begge systemer tilfredsstillende. Moduler Både Frida og Forskdok har modul for rapportering av forskningsresultater/publikasjoner og forskningsprosjekter. Kompetansekatalog foreligger også i FRIDA, men er foreløpig bare på utviklingsstadiet i Forskdok. Prosjektmodulen har ikke vært systematisk i bruk her ved høgskolen og heller ikke kompetansekatalogen har vært aktuell inntil nå. Økonomi I henhold til pkt. 5.2, vil forskjellen i årlige kostnaden være marginal. Den organisatorisk kostnaden ved implementering av et nytt system er vanskelig å anslå, men det er hevet over tvil at det vil fordre en merkbar innsats, blant annet knyttet til konvertering av poster og opplæring på alle nivåer. Konklusjon Det er fordeler og ulemper med begge systemer, men på det nåværende tidspunkt synes de relativt jevnbyrdige. Etter arbeidsgruppas vurdering holder begge systemene mål og tilfredsstiller høgskolens behov for kontroll med og rapportering av forskningsdata. Systemskifte vil fordre en betydelig innsats. Arbeidgruppa kan ikke se at dette er riktig ressursbruk. Det anbefales derfor at vi inntil videre beholder dagens forskningsdokumentasjonssystem. På bakgrunn av at begge systemer er under utvikling, anbefales det imidlertid at vi følger utviklingen nøye med henblikk på en eventuell ny vurdering i overskuelig framtid. Referanser Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR 12. nov. 2004(http://www.uhr.no/forskning/publiseringsutvalget/sentrale_dokumenter. 11

12 Vedlegg 1 Institusjoner som bruker FRIDA 2003: Universitetene i Oslo og Tromsø 2004: Universitetene i Trondheim og Bergen 2004: Høgskolen i Oslo 2006: Folkehelseinstituttet Følgende har søkt om å få ta Frida i bruk: Helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter ofr helsetjenesten, Norsk senter for for folkemusikk og folkedans, Norsk senter for bygdeforskning, UNIS. Institusjoner som bruker BIBSYS ForskDok Universiteter Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Stavanger Universitetsstudiene på Kjeller Vitenskapelige høgskoler Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges veterinærhøgskole Statlige høgskoler Høgskolen i Agder Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund 12

13 Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Kunsthøgskolen i Oslo Politihøgskolen Sámi allaskuvla/samisk høgskole Private høgskoler Ansgar Teologiske Høgskole Betanien diakonale høgskole Det teologiske Menighetsfakultet Diakonhjemmet høgskole Diakonissehjemmets Høgskole Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning Fjellhaug misjonshøgskole Handelshøgskolen BI Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Misjonshøgskolen Norges Informasjons-teknologiske Høgskole Norsk Lærerakademi Forskningsinstitusjoner Bioforsk Økologisk Møreforsking Molde Møreforsking Volda SINTEF Energiforskning AS Østlandsforskning 13

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Cristin, NVI, NORA og Open Access

Cristin, NVI, NORA og Open Access Cristin, NVI, NORA og Open Access hva skjer? Seminar 27.september 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Current research information system in Norway Cristin skal taes i bruk i 2011

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling 29.05.2006 Kravspesifikasjon Teknisk utvalg I forbindelse med

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene Jeg takker for gode

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Else Margrethe Bredland, Stig A. Slørdahl,

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks (NVI)

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks (NVI) Rektor Deres dato 12.12.2008 Deres referanse 200806828 1 av 5 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Midlertidig tilsetting

Midlertidig tilsetting kunnskap gir vekst Midlertidig tilsetting Landsråd 21.03.2012 Et problem og flere utfordringer Problemet! Midlertidige årsverk per oktober 2011 Undervisnings- og forskerstillinger 2 349 18,80 % Saksbehandler-/utrederstillinger

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Videreutvikling av CRIStin

Videreutvikling av CRIStin Current Research Information SysTem In Norway Videreutvikling av CRIStin Møte i RHFenes strategigruppe for forskning 15.02.2012 Agnethe Sidselrud Hovedmål og effektmål for prosjektet Hovedmål Utvikle CRIStin-systemet

Detaljer

FBF, Bristol,

FBF, Bristol, Hvordan legge til rette og få til et godt samarbeid med kvalitetssikring og deling av data mellom CRIStin og «nye» BIBSYS FBF, Bristol, 18.4.2012 Katrine Weisteen Bjerde, Daglig leder CRIStin Om CRIStin

Detaljer

Vår 2009. Grunnkurs i Frida ved Universitetet i Tromsø

Vår 2009. Grunnkurs i Frida ved Universitetet i Tromsø Vår 2009 Grunnkurs i Frida ved Universitetet i Tromsø 1. INNLEDNING... 1 1.1 Generelt om Frida... 1 1.2 Starte opp Frida. Logge inn med brukernavn og passord... 3 2. HOVEDMENYEN I FRIDA... 4 2.1 Forskningsresultater...

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Cecilie Hopland Jentoft, seniorrådgiver Kristin Gåsemyr, seksjonsleder NSD Norsk senter for forskningsdata Seksjon for statistikk om høgre

Detaljer

Current Research Information System In Norway. Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010

Current Research Information System In Norway. Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010 Current Research Information System In Norway Asgeir Fløtre Hamar, 19. mars 2010 Bakgrunn Resultatbasert finansiering i tre sektorer Arbeidsgruppe 2008: Forslag om å opprette NVI som del av et forskningsdokumentasjonssystem

Detaljer

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen Oppdatert: 2008-11-26 Møte i Styringsgruppen for Brage-konsortiet 2008-10-24 Referat Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Dato: Fredag 24. oktober 2008 Tid: 10:00-16:00 Møteleder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Rapportering og videre arbeid Cristin seminar 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Overordnet plan for innføring av Cristin i de tre sektorene Alle de tre sektorene skal fra 1. januar

Detaljer

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium MØTEREFERAT Oppdatert: 26.09.2007 Referanse Side Prosjekt: Brage 1 / 5 Tid og sted: 28.08.2007, 12:15-16:00, BI Nydalen Oslo Referent: Ellen Røyneberg, BIBSYS Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium

Detaljer

Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering

Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering Høring av forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering 1. Current Research Information System in Norway og Norsk vitenskapsindeks Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse-

Detaljer

Bibliografiske datakjelder i ITAR Bjug Bøyum Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS STYREMØTE 18. JUNI Bokprosjektet

Bibliografiske datakjelder i ITAR Bjug Bøyum Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS STYREMØTE 18. JUNI Bokprosjektet Bibliografiske datakjelder i ITAR Bjug Bøyum Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Bokprosjektet Etablere kjelde for bibliografiske data for vitskapeleg bokpublisering Formål: Forbetre datakvalitet,

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Et felles system og database for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter

Detaljer

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt.

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt. POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: firmapost@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet - Fylkesfordeling

Kunnskapsdepartementet - Fylkesfordeling Kunnskapsdepartementet - Fylkesfordeling Akershus Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Det gir en økning

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

Norsk vitenskapsindeks

Norsk vitenskapsindeks RAPPORT 33/2008 Norsk vitenskapsindeks Forslag til en felles database for vitenskapelig publisering innenfor et nasjonalt system for forskningsinformasjon. Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av

Detaljer

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 Open Access i Norge Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 OPEN ACCESS I NORGE Status Hva skjer? Hva bør skje? 2 STATUS MARS 2010 Så godt som alle universiteter og høgskoler har et institusjonelt

Detaljer

Oppfølging av prosjekter en enklere hverdag?

Oppfølging av prosjekter en enklere hverdag? Oppfølging av prosjekter en enklere hverdag? NARMA 27.11.2012 Ny prosjektmodul i Agresso forenkler hverdagen for økonomimedarbeidere og prosjektledere Universitetet i Stavanger (UiS) Anne Marie Brask Eilertsen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40)

Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Norart + bokanalytter = Sant (Ref #6c39db40) Søknadssum: 120 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitets- og høgskolerådet. Bibliotekutvalget /

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering - Norsk Vitenskapsindeks (NVI)

Høringsuttalelse - Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering - Norsk Vitenskapsindeks (NVI) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 200806828-/HAG Saksbehandler: ALY Vår ref.: 08/11674 Dato: 27.02.2009 Høringsuttalelse - Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering

Detaljer

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Hva er universitets- og høgskolerådet? Samarbeidsorgan for norske akkrediterte universitet,

Detaljer

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Fyll arkivene! 27 sept. 2010 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Agder arthur.n.olsen@uia.no Økt vekt på publisering og åpen

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier. Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier. Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudier Kortform: Praksisprosjektet Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis) 19

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/3882-23.08.13 Delårsregnskap for 2. tertial 2013 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om økonomirapporteringen for 2013. Det er i hovedsak ikke gjort

Detaljer

15/263 Forhandlingsutvalg for UH-sektorens forhandlinger med rettighetshaverorganisasjonene

15/263 Forhandlingsutvalg for UH-sektorens forhandlinger med rettighetshaverorganisasjonene Offentlig journal Rapport generert 08.02.2016 Rapport generert av Karina Johansen 08/343 Personal Klasseringer *** 16/130 Arbejdsgivererklæring ved opsat folkepension Dokument nr 08/343-23 Dokument type

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler Orientering - Revidert Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Regionale økonomiseminarer oktober 2016 Universiteter og høyskoler 2,6 pst. realvekst Mill. kr 5-årig lærerutdanning 150 Fagskolene

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside

Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside Akershus Regjeringen foreslår å bevilge 7,8 millioner kroner til studieplasser ved det nye universitetet

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET BIBLIOTEKUTVALGET Til stede: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim (leder), Universitetsbiblioteket i Trondheim Hovedbibliotekar Kari Fagerjord (nestleder), Høgskolen i Buskerud

Detaljer