Slik har vi det i Hol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik har vi det i Hol"

Transkript

1 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding

2 Åpning av gangbrua ved Øyo, Otilia Ryo-Bergstad klipper snora sammen med ordfører Erik Kaupang Innledning Gjennomføringsgrad av nye og gamle planer og prosjekter har vært god i 2010 og i kommunestyreperioden Rehabiliteringen /ombyggingen av Hol ungdoms skole er det største bygge prosjektet i meldingsåret. Kommunen har gitt store økonomiske bidrag til andre prosjekter slik som Geilo kulturkyrkje og planovergangen Øyo/Brusletto. Bygging av Geilo nye bibliotek er igangsatt. Prosjektene gjennomført i 2010 har fulgt vedtatte framdriftsplaner og bevilgede økonomiske rammer. Varaordfører Hallvard Lilleslett prater med 5 åringer på servicetorgets 5 årsjubileum Hol kommune har fortsatt solid økonomi, men årets netto driftsresultat er på 1,9 % mot et måltall for kommuner på > 3 %. På den andre siden er det kun 27 kommuner som har et kronemessig bedre regnskaps resultat (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk). Regnskapsmessig mindreforbruk ble i 2010 på 18,1 mill. kr på grunn av merinntekter fra energisektoren (12,0 mill. kr), premieavvik (5,1 mill. kr) og eldremilliarden (1,0 mill. kr). Kommunen har meget god likviditet. Arbeidskapitalen, målt i prosent av driftsinntektene, ligger 2,5 ganger så høyt som landsgjennomsnittet. Statistikk viser at Hol kommune har et godt tjenestetilbud og en god økonomisk handlefrihet. Alle etater og avdelinger har vist god budsjettdisiplin i Driftsresultatet i meldingsåret forsterker utfordringene i handlings programmet og økonomiplanen om kostnadseffektivisering og behovet for økte inntekter. Dyktige tilsatte er suksessfaktoren for å skape gode tjenester og fornøyde brukere. Det er god grunn til å takke medarbeiderne for innsatsen i Erik Kaupang, ordfører Lars Ole Skogen, rådmann 2

3 Viktige begivenheter Her er noen eksempler på begivenheter som har skjedd i Hol kommune i 2010: Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt Kommunedelplan for Geilo ble vedtatt Reguleringsplan for Neroljordet i Holet ble vedtatt Gatebruksplan ved Hovet skole ble gjennomført Gatebruksplan Geilo sentrum fase I ble bygd Planoverganger Øyo/Brusletto ble sanert og gangbru og kulvert bygd Ombygging av Skriu-bekken i Holet ble ferdigstilt Hol Kulturskole feiret 30 år med forestillingen «Anarki» etter manus av Ståle Stein Berg Hol kommunes kulturpris ble tildelt Kjell Eikrehagen Ungdommens kulturmønstring gjennomført med rekordoppslutning Hol Ungdomsskole gjenåpnet til skoleårets start etter omfattende ombygging Geilo Kulturkyrkje åpnet i november Byggestart for Geilo Nye Bibliotek Lansering av Hol i 100 år, bind III, i november Oppussing av Huset, dagsenteret på Stensheim ble ferdigstilt Nytt søppelhåndteringsanlegg på Geilotun ble ferdigstilt Oppussing av 8 bad på Geilotun og Høgehaug ble utført Oppstart av prosjekt Hallingdal Lokalmedisinske senter 20 unge boligsøkende fikk et tilskudd på kr fra Hol kommune ved kjøp eller bygging av egen bolig Veksthus Geilo (mininæringshage) ble etablert i Reiselivssenteret på Geilo Ny politisk organisasjonsstruktur (gjeldende fra neste valgperiode) Hol kulturskoles jubileumsforestilling «Anarki» Åpning av Fjellmatsenteret 3

4 Ordfører Erik Kaupang tar i mot kronprinsparet på Geilomo Barnesykehus Samfunnsperspektivet Politisk virksomhet Kommunestyrene blir overført på Radio Hallingdal og sakspapirer og møteprotokoller blir lagt ut på kommunens internettsider: hol.kommune.no. Mange av kommunens innbyggere benytter seg av dette tilbudet. Utvikling av antall saker i perioden : Kommunestyret Formannskap Teknisk hovedutvalg Hovedutvalg helse og sosial Hovedutvalg kultur - og oppvekst Eldreråd Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Tabellen viser at det er stor forskjell i saksmengden mellom de ulike utvalgene. Antall saker i teknisk hovedutvalg har gått markant ned. Det skyldes at etterslepet gjennom flere år nå er hentet inn. 4

5 Det ble gjennomført strategikonferanse over to dager i Deltakere på konferansen var kommunestyremedlemmene og administrasjonen i kommunen. Strategikonferansen gir administrasjonen styringssignaler om hva som skal prioriteres. Et viktig tema for årets konferanse var kommunens struktur, kostnadsnivå, inntekts potensiale, tjenestenivå og organisering. Kommunestyret vedtok ny politisk organisasjonsstruktur. Det finnes grendeutvalg i alle bygdene. Disse er mer eller mindre aktive ettersom hvilke saker som skal behandles. I 2010 har grendeutvalget i Skurdalen engasjert seg særlig i boligbygging. Tettstedsutvalget for Geilo har ikke fungert de siste årene, men på slutten av 2010 ble et nytt styre konstituert. Oppfølging av satsingsområder i kommuneplanen Langsiktig og bærekraftig bruk av ressurser I 2010 ble ny kommuneplan samfunnsdelen vedtatt. Den inneholder visjoner, hovedmål og strategier for kommunen fram til Den har 14 visjoner for kommunens arbeid: Det skal være en positiv befolkningsutvikling i Hol kommune. Hol kommune skal ha varierte, attraktive og trygge arbeidsplasser. Det skal være attraktivt å bo i Hol kommune. Hol skal være en av landets beste hyttekommuner. Geilo skal være et sted der både fastboende og turister trives. Hol kommune skal være en stolt nasjonalparkkommune og Geilo en tydelig nasjonalparklandsby der naturog kulturverdiene bidrar til trivsel, næringsutvikling og godt omdømme. Hol kommune skal ha et stimulerende og utviklende oppvekst- og læringsmiljø. Hol kommune skal utnytte det rike mangfoldet av naturgitte og menneske skapte kulturuttrykk og kulturminner i kommunen. Innbyggere og gjester i Hol kommune skal føle trygghet for egen helse og velferd. Hol kommune skal gjennom langsiktig planlegging ha et aktivt landbruk og en god forvaltning av utmarksressursene i alle bygder. Hol kommune skal ha en langsiktig og bærekraftig arealforvaltning. Hol kommune skal ha en effektiv, trygg og miljøvennlig infrastruktur. Hol kommune skal være en foregangs kommune innen klimaarbeid og bærekraftig energibruk. Hol kommune skal være et trygt lokalsamfunn for fastboende og gjester. I 2010 startet også arbeidet med kommuneplanens arealdel. Denne omfatter hele kommunen unntatt Geilo. Arealdelen skal blant annet følge opp de arealbehovene og arealendringene som fremkommer i kommuneplanens samfunnsdel. Randsoneplanlegging for Hallingskarvet Nasjonalpark integreres som en del av kommuneplanarbeidet. Hoveddelen av arbeidet gjennomføres i Ny kommunedelplan for Geilo ble vedtatt i juni Det har vært en kompleks plan som det har tatt lang tid å utarbeide. Planen inneholder blant annet nye områder for boligformål, reiselivsutvikling, nærings- og industriområder, samt fritidsboliger. 5

6 Det er utarbeidet en regional klimaplan for Hallingdal og Valdres. Det samla klimautslippet innenfor kommunens grenser er høyt over lands gjennomsnittet. Grunnen er hovedsakelig veitrafikken med gjennomgang strafikk og med trafikk til turistanleggene. I 2011 skal det ut arbeides en lokal plan for kommunen. fra året før (4.422). Men det generelle bildet er at folketallsutviklinga i Hol har vært negativ de siste 10 årene. Hol kommune gir et tilskudd til unge boligsøkende under 35 år på kr ved førstegangsetablering i egen leilighet/bolig i kommunen. I 2010 kom det inn 48 søknader, der 32 oppfylte vilkårene om tildeling av tilskuddet. Kommunen betalte ut kr 3 mill til 20 søkere. De resterende søkerne ble overført til Det ble i 2010 arbeidet med å få til byggeklare boligtomter i Skurdalen. Endelige tomtekostnader blir avhengige av hvilke tekniske løsninger en velger/ får godkjent. Regional Plan for Hardangervidda skal sikre villreinens levevilkår. Arbeidet med Regional plan for Hardangervidda fortsatte i Dette er en plan for alle kommunene rundt Hardangervidda både fra Buskerud, Hordaland og Telemark. Planen skal sikre villreinens levevilkår, men skal også ta hensyn til lokal bruk og nærings utvikling i fjellområdene. Planen forventes vedtatt av Fylkestinget i 2011 og skal sluttgodkjennes av Miljøverndepartementet. Hol kommune er en stor hyttekommune. Det er nå 5667 fritidsboliger i kommunen (tallet er basert på tall for hytterenovasjon). I tillegg til det store antall hytter har Hol kommune 713 fritidsleiligheter i større leilighetskomplekser. Trivsel og gode levekår Senere års folketellinger i Hol viser at kommunen har en netto fraflytting hadde Hol innbyggere. Dette er en liten oppgang Bolighus i Skurdalen, gammelt hus som er renovert. Det er også vedtatt av kommunestyret at det skal klargjøres et kommunalt boligfelt på Geilo. Utarbeidelse av reguleringsplan, grunnerverv og opparbeidelse av teknisk infrastruktur gjøres i 2011 og Arbeidet med å kontrollere at boplikten oppfylles i Hol kommune fortsatte gjennom hele Hol kommune har nullkonsesjon for bruk av boliger. Formålet med nullkonsesjon er at man vil forhindre at boliger blir benyttet til fritidsformål. Konsesjonsloven ble endret i 2010 slik at slekt- 6

7 skapsparagrafen kunne oppheves. Kommunestyret gjorde vedtak om at denne paragrafen ikke skulle oppheves i Hol. Etter plan- og bygningsloven er imidlertid bruken av boliger til fritidsboliger i strid med lovverket. Hol kommune har, sammen med de øvrige hallingdalskommunene etablert et tilflyttingsprosjekt med personer fra Nederland (Belgia og Tyskland). I løpet av 2010 kom to familier til kommunen. Til sammen har 12 personer flyttet til kommunen gjennom dette prosjektet. Det ble arrangert to vertskapskurs E veit litt meir i Tema var lokal kunnskap, særlig rundt nasjonalparkene og hva som skjer i Hol nasjonal parkkommune. 104 personer deltok. Hensikten er at disse deltakerne skal være godt vertskap for kommunen og for nasjonalparkene. Næringslivet er en viktig samarbeidspartner i nasjonalparkprosjektet. Det ble i 2010 arrangert to seminarer for næringslivet som tar for seg bærekraftig utvikling. Tema for seminarene har vært hvordan næringen kan bruke nasjonalparkene som ressurs. Det har blitt jobbet med oppfølging av den kommunale trafikksikkerhetsplanen i Hol kommune mottok i 2010 et tilskudd på kr fra Fylkeskommunen til trafikksikkerhetstiltak. Det er søkt om trafikksikringsmidler for flere tiltak i 2010 for gjennomføring i Dette gjelder Dagali og Skurdalen oppvekstsenter, Gatebruksplan Hovet skole (ekstra tildeling) og sanering av planoverganger Øyo/Brusletto. Marcel, Gerda, Robin og Joren Sleeking er fornøyde nederlendere bosatt i Hovet. Geilo er nasjonalparklandsby. I 2010 ble det sammen med skolene i kommunen utarbeidet et undervisningsopplegg for alle 6. klassingene med tema nasjonalpark, flora og fauna, stølsdrift, jakt og fangst. Opplegget ble gjennomført høsten 2010 og skal bli et årlig opplegg. Skarveskola planlegges også utvidet til et opplegg for ungdomsskoleelevene. Kommunens største tettsted, Geilo, er inne i en omfattende endring. Gatebruksplan Geilo sentrum skal gjennomføres i flere faser. Fase 1 (Geilovegen vest) ble gjennomført i 2010 med renovering av vann- og avløpsnett, opparbeidelse av fortau og gangfelt (bruk av gatestein/heller), masseutskiftning og asfaltering av vei, opparbeidelse av grønne lommer / parker, samt implementering av opphøyde fartshumper ifb med gangfelt. Arbeidet med gatebruksplanen fortsetter i 2011 med fase 2. Geilo kulturkyrkje ble ferdigstilt i Hol kommune ga et investeringstilskudd 7

8 på kr 30 mill til prosjektet. Byggherre var Hol kirkelige fellesråd. Åpning av Geilo kulturkyrkje Sanering av planovergangene Øyo/ Brusletto ble i hovedsak ferdigstilt i Hele veginfrastrukturen med belysning er endret. Kulvert er blitt implementert i løsningen for tiltaket, samt at gangbru ved Øyo er tatt i bruk. Første tog kjører over den nye kulverten ved Øyo. Hol kommune arbeidet med en kommunal reguleringsplan på Geilomoen Lund gård for å kunne bygge en ny barnehage der. Reguleringsarbeidet forventes ferdig våren Det har blitt arbeidet med flere regulerings planer som gjelder bygdene i Styret i Dagali flyplass står som prosjekteier av en ny reguleringsplan for Dagali flyplass med Svangtjønn. Planen forventes vedtatt i Reguleringsplan for Nerolsjordet i Holet ble vedtatt i Jordet er planlagt utbygd med et nærmiljøanlegg ved Holet skule, med offentlige bygninger for framtidige behov for helseog sosialetaten, med private boliger og med aktiviteter i forbindelse med gården Nerol ( Inn på tunet ). De fleste vann og avløpsprosjekter som ble videreført i 2010 har ligget på vent pga manglende personell med VA-kompetanse ved Teknisk Etat. Det er gjennomført forprosjekt for følgende VA-prosjekter i 2010: Dagali VA Vann og avløpsnett Geilo sentrum Hovedledning kloakk Geilo, øst Det arbeides videre med disse tiltakene i Ledningsnettet i Geilo sentrum er og vil bli byttet ut i forbindelse med gjennomføring av Gatebruksplan Geilo sentrum fase I og II. Utbygger av underjordisk garasjeanlegg mellom Mega/Tunet-bygningene vil dekke de fleste kostnader i forbindelse med prosjektering og gjennomføring av VA-tiltakene som er nødvendig for fase II. Flomsikring Skriu er ferdigstilt i 2010 der trase for elveløp er blitt ferdig steinlagt, bruer over Skriu er blitt oppgradert Flomsikring av Skriu ble ferdig i

9 med trerekkverk, steinlegging og asfalt ering, tilsåing av grøntareal og rist løsning for fjerning av uønsket avfall i Skriu før utløp i Holsfjorden. Toalettanlegg Hagafoss er sluttført/ ferdigstilt og sluttrapport er godkjent i Lokal næringsutvikling Hol kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune og kan gi bistand i forbindelse med etablering, bedriftsutvikling, prosjekter med mer. Hol kommunes egen støtteordning for bedriftsetablering og næringsutvikling er tiltaksfondet. Det ble i 2010 gitt tilskudd fra tiltaksfondet til nyetableringer og utviklingsprosjekter på til sammen kr Hol Bil og Traktor fikk midler fra tiltaksfondet. I 2010 kom det inn 16 søknader. Av disse ble det innvilget 12 tilskudd til Høve Støtt, Geilo Liftutleie, Hol Bil og Traktor, Fagerli Leirskole, Destinasjon Geilo m.fl. I kommunestyret 16. desember ble det vedtatt å utarbeide nye retningslinjer for næringsstøtte i Hol kommune, gjeldende fra Dette vil da gjelde alle typer næringsstøtte. Reiselivet har stor økonomisk betydning for både Geilo og hele Hol-samfunnet. Den direkte omsetningen beløper seg til ca 1,1 milliard årlig. Reiselivet utgjør ca 700 faste arbeidsplasser. Hol kommune som reisemål har fremdeles en stor utfordring med å møte konkurransen fra øvrige destinasjoner i inn- og utland. Hol kommune har støttet reiselivet direkte gjennom bl.a. prosjektet «Geilo tilbake på kartet», skibussen på Geilo og Hallingdal Reiseliv. Kleivi Næringspark er et område med store og små bedrifter på grensen mellom Ål og Hol. Det er de senere årene investert mye i ny infrastruktur, og det er åpnet for nye 200 dekar næringsareal. Prosjektet Grønn Kleivi ble avsluttet i Veksthus Geilo er et samarbeidsprosjekt mellom Hol kommune og Hallingdal Næringshage AS om å etablere lokal næringshage på Geilo. Veksthus Geilo fremstår nå som en attraktiv næringshage der sentrale aktører er Hol kommune gjennom turistinformasjonen og nasjonalparklandsbykontoret. Stiftelsen Norsk Fjellmatsenter har etablert seg i lokalene etter Posten. Øvrige aktører i dette miljøet er Statens naturoppsyn, Destinasjon Geilo, Staiway AS, Høve Støtt AS, Geilo Skiheiser, Geilo Løyper AS, Hallingkost og Hallingdal Næringshage. Hallingdal Etablerersenter er et tilbud til den som trenger rådgivning for å starte og drive egen virksomhet. I 2010 var det flere etablerere fra Hol kommune som fikk rådgivning fra senteret. Dialog og lokal medvirkning Hol kommune har mange frivillige lag og organisasjoner som gjør en stor innsats på mange områder, særlig for barn- og unge. I alt 37 lag og organisasjoner mottok i 2010 et 9

10 samlet driftstilskudd fra kommunen i størrelses orden kr søkere fikk innvilget prosjekttilskudd til kulturelle aktiviteter på til sammen ca kr Fra arrangementsfondet ble det tildelt kr til kultur- og oppvekstetatens åpningsarrangement i/ved Geilo Kulturkyrkje. I tillegg til dette støtter kommunen idrettslagene, Hol og Geilo, gjennom faste driftsavtaler. Løypekjører Jan Holden har varierte arbeidsoppgaver Hol har inngått avtale om å være MOT-kommune (hodningsskapende arbeid for barn og unge). Dette er et sektorovergripende tiltak der leder er kultur- og oppvekstsjef og koordinator er ruskonsulenten. Tiltaket fikk sin oppstart ved skoleårets begynnelse Hol kommune er MOT-kommune. Hol kommune gir store bidrag til arbeidet med stier og løyper. Løypeområdene er svært ulike i organisasjon, arbeidsmetoder og fi nansiering. 10

11 Issoleie Tjenesteperspektivet Oppfølging av satsingsområder i kommuneplanen Alle innbyggere i kommunen skal sikres trygghet for liv og helse gjennom støtte til forebyggende og helsefremmende tiltak. Dette er nasjonale satsingsområder som det siste året har blitt aktualisert gjennom den kommende samhandlingsreformen. Frisklivskoordinatoren i kommunen jobber tiltaksrettet mot brukere i både helse, barnehage og skoler, samt mot ansatte og idrettslag. Hol kommune har gjennom deltagelse i prosjekt Lokalmedisinsk senter i Hallingdal forsterket fokuset på forebyggende og helsefremmende tiltak. Av andre forebyggende tiltak kan en nevne Selvbyggerprosjekt der brukere med psykiske lidelser er med på å pusse opp et hus på Geilo. Dette tiltaket skal ferdigstilles i Oppussing av HUSET, dagsenteret på Steensheim, ble ferdigstilt i Dagsenteret gir et godt aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser. Dagsenteret leverer mat til Norsk ToppidrettsGymnas (NTG), produserer opptenningsbriketter, driver med steinsliping og har flere planer som skal øke aktiviteten for brukerne. Kommunen har et apparat som bidrar til at innbyggerne i kommunen får hurtig og riktig hjelp etter sykdom og skade. Kommunen har 11

12 videreutviklet og forbedret måten å tildele tjenester på, gjennom å lette søknads prosessen og kvalitetssikre behovskartlegging og vedtak skriving. Hol kommune sikter også høyt når det gjelder den faglige kvaliteten i avlastnings- og rehabiliteringstilbudet vårt. Dette blir ivaretatt gjennom en egen rehabiliteringsplan som var ferdig rullert i september Temaplan for pleie- og omsorgstjenester ble vedtatt i kommunestyret i november Oppfølging av de ikke kostnadskrevende tiltakene i vedtaket er godt i gang, og det arbeides fortsatt med finansiering av de kostnadskrevende driftstiltakene. Investeringstiltakene er innarbeidet i budsjett for 2011og ble vedtatt i desember Digital kompetanse er fortsatt satsings område i skolen. Flere SMART-boards er på plass ved alle skolene, og kompetansen i bruken av disse er økt ved kursing. Regionale løsninger også for IKT i skolene er underveis. Lærernes arbeidsplasser er knyttet til elevenes læringsarealer. «Ny» Hol Ungdomsskole var ferdig til skolestart august Hol kulturskole har våren 2010 feiret sine første 30 år med oppføring av forestillingen Anarki etter manus av vår lokale Ståle Stein Berg. Mer enn 120 unge deltok og samfunnshussalen var fullsatt ved alle forestillingene. Kulturskolen har siste året lykkes i å knytte til seg danselærer(e), slik at den store tilstrømminga til dette tilbudet er taklet til alles tilfredshet. Det ble i 2009 tilsatt leder i prosjektet «Forebyggende arbeid barn og unge». Hensikten med prosjektet er å samordne tjenestene på tvers av etatene. Hovedprosjektet ferdigstilles våren Hol ungdomsskole flyttet inn i ombygd, ny skole til skolestart Skolen er blitt topp moderne med det tekniske utstyret en kan ønske seg. Skolen har fått tre baser i den forstand at hvert trinn har sitt eget læringsareal med egne innganger. Spesialrom er felles. Forfatter Kåre Olav Solhjell, Hol i 100 år. 12

13 Atferdsprosjektet for skolene i Hallingdal er inne i sitt tredje år. Alle skolene i Hol har eller er i ferd med å utdanne ART-instruktører (ART = Agression Replacement Training), Holet skule startet opp som PALSskole (Positiv atferd og støttende læringsmiljø) og Hol ungdomsskole har tatt til som MOT-skole i tillegg til ART og Anerkjennende Elevsamtaler. MOT og PALS er skoleomfattende tiltak slik at skolene skal preges av dette i ett og alt. Alt dette arbeidet er Anti-Mobbingsarbeid. Ungdommens Kulturmønstring ble gjennomført for 7.gang i egen regi. Det var god oppslutning også denne gangen med 28 innslag. Fritidsklubbtilbudet er nærmest uendret i All fritidsklubb aktivitet på Geilo foregår nå på Skarvet Ungdomskafé. Den kulturelle skolesekken er inne i et godt spor i samarbeidet med Buskerud Fylkeskommune. Skarveskolen for 6.trinn er et ny utviklet tiltak sammen med Statens Naturoppsyn og Nasjonalparkkoordinator. Det er laget en plan for Den kulturelle pilleesken/spaserstokken som er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og oppvekstetaten og helseog sosialetaten. Det ble tilbudt 9 forestillinger i I tillegg fortsatte tilbudet til boende på Høgehaug. Felles løft for tidlig innsats er et nytt regionalt prosjekt for skole- og barnehage i samarbeid med Øverby Kompetansesenter. Prosjektet er i sin første fase der fokus er på barnehagene og PPT og deres kompetanse på områdene Sosial kompetanse og Språkutvikling. Målsettinga er å gjennom føre prosjektet for barnehage og skole i løpet av Det er søkt regionale skjønnsmidler til prosjektet for Hol i 100 år, bind III, ble lansert , i Geilo Kulturkyrkje. Forfatter Kåre Olav Solhjell presenterte det siste bindet, mens Bjørn Furuset viste en bildeserie fra boka. Hol i 100 år er nå sluttført og lokalhistorien i Hol er ført helt fram til i dag. Forfatteren er engasjert i arbeidet med Utvandrerhistoria som fullføres i løpet av de neste to åra. Geilo bibliotek flyttet inn i brakker i Byggestart for nytt bibliotek på Geilo var i september 2010, og arbeidet er kommet godt i gang. Brukerundersøkelser Hol kommune gjennomfører brukerundersøkelser innenfor flere fagfelt for å kunne forbedre tjenestene til innbyggerne. De fleste undersøkelsene er utviklet av KS og resultatene er offentlige, no. Undersøkelsene gjør det også mulig å sammenligne seg med et landsgjennomsnitt. Lokale kunstnere har de siste somrene vist sine kunstverk i låven på Geilojordet. Gode tilbakemeldinger gjør at disse utstillingene vil fortsette. 13

14 Brannvesenet har øvelse på Ustaoset. Resultatoppnåelse andre mål Oppfølging av satsingsområder i kommuneplanen Byggesaksavdelingen hadde også i 2010 et travelt år selv om antall saker har gått noe ned. Den nye plan- og bygningslovens byggesaksdel ble innført 1. juli Det medførte hele 83 byggesøknader i juni. Det kom inn 268 byggesøknader i 2010, mot 290 året før. og bygningsloven flest klager av alle kommunene i Buskerud. Fylkesmannen i Buskerud behandlet 35 klager fra Hol kommune (Drammen hadde 21 klagesaker). Av klagesakene fikk Hol kommune medhold i 31 saker (88,6 %). Det tyder på en god og forsvarlig saksbehandling. Hol kommune gjennomfører tilsyn med ulovlige byggesaker. Alle ulovlig heter som er meldt inn i 2010, er fulgt opp. I tillegg utfører kommunen et egeninitiert tilsyn med utvalgte byggeprosjekter. Byggesaksavdelingen gjennomfører tilsynet. Hol kommune hadde også i 2010 et stort antall klager etter plan- I 2010 ble det arbeidet med ca 40 reguleringsplaner. De fleste planene var private reguleringsforslag. Det ble vedtatt 4 regulerings- og bebyggelses planer i Saksbehandlingstiden er svært lang i noen saker, ca 3 år. Årsaken til det er innsigelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og fra Statens Vegvesen. Lang saksbehandlingstid 14

15 skyldes således ikke forhold i kommunen. I 2010 ble det søkt om 67 delinger av eiendom som er 22 saker mer enn året før. Plan- og byggesaksavdelingen behandlet 61 saker. Det er et etterslep i saker fra tidligere år på ca 50 saker. Mange av fradelingssøknadene er dispensasjoner og trenger politisk behandling. Mange saker må behandles både etter plan- og bygningsloven og etter jordloven. Saksbehandlingen har ingen lovpålagte frister og har vært lang i Hol kommune. Det er et mål at saksbehandlingen ikke skal overskride 4 måneder. Kommunehelsesamarbeid Vestre Viken, Regionrådet i Hallingdal, Kleivi Næringspark, Felleskjøkkenet for Ål og Hol, Skatteoppkreveren i Hallingdal, PPT (Pedagogisk og Psykologisk Tjeneste) for Ål og Hol, Felles barnevern i Hallingdal, Felles legevaktsentral og natt legevakt, IKT Hallingdal, Miljørettet helsevern i Hallingdal og Hallingdal Etablerersenter. Hol kommune er vertskommune for Felleskjøkken Ål og Hol, Kleivi Næringspark og e-post i IKTsamarbeidet i Hallingdal. Det har vært en kraftig nedgang i antall kartforretninger de tre siste årene. Nå ligger nivået nesten på tilsvarende nivå som på 90 tallet. Antall rekvisisjoner i 2010 var 136, av dette var det 5 seksjoneringssaker. Avholdte kartforretninger er 155. I 2010 er det blitt gjennomført branntilsyn på alle planlagte særskilte brannobjekt etter at branninspektør stillingen ble besatt i begynnelsen av årsplan for feiing og tilsyn er ut arbeidet/revidert/oppdatert i Feiervesenet har fortsatt problemer med å gjennomføre feiing og tilsyn på alle boliger og hytter som ligger inne i de årlige planene, jfr politiske vedtekter. Dette vil forhåpentligvis bli forbedret ved ansettelse av en 3. feierinspektør i Tidlig vinter Av interkommunalt samarbeid kan nevnes Kommunerevisjon IKS, Hallingdal Renovasjon IKS, Retura Val-Hall AS, Vinn AS, IKA Kongsberg, 15

16 Medarbeiderperspektivet Oppfølging av satsingsområder i kommuneplanen Prosjektet med å utarbeide en lokal arbeidsgiverstrategi for Hol kommune mot 2020 ble fullført i løpet av året. Utgangspunktet for arbeidsgiverstrategien var prosessverktøyet Stolt og unik, utviklet av Kommunenes Sentralforbund. Det har vært en meget stor ut skiftning av personell ved Teknisk Etat i Teknisk sjef, sjef for Driftsavdelingen, branninspektør, 5 av 6 nye prosjekledere / ingeniører ved Driftsplanlegging og prosjekt har blitt ansatt i løpet av helse- og sosialetaten. Med 5 lærlinger oppfyller Hol kommune KS sine anbefalinger med 1 lærling per 1000 innbygger. Hol kommune har stor overvekt av kvinner blant sine medarbeidere, de utgjør 72,2 %. Størst kvinneandel finner vi i barnehageområdet og innenfor pleie- og omsorg. Fraværet er stabilt, en total fraværsprosent på 5,8 %. En nedgang i det totale sykefraværet med 10,8 %, fra 6,5 % i 2009 til 5,8 % i Hol kommune hadde 5 lærlinger i Alle lærlingene er ansatt innen Lyst på jobb i Hol kommune? Se nettsiden vår for ledige stillinger. De seniorpolitiske tiltakene ble evaluert i 2010 og ble vedtatt i januar Kvinner Menn Totalt Seniorpolitiske tiltak AFP Tiltakene innebærer ulike former for redusert arbeidstid. Legemeldt sykefravær (statistikk fra NAV) kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Legemeldt fravær 6,4 % 5,3 % 5,8 % 5,6 % 16

17 Flaggheising på Geilo Menighetshus Økonomiperspektivet Det er mer informasjon om regnskapet i Årsmelding 2010 Hol kommune. Du finner denne på nettsidene våre: I Hol kommune reduserte netto driftsresultat seg fra 17,7 mill. kr i 2009 til 8,7 mill. kr i Nedgangen skyldes blant annet en økning i avdrags utgiftene og en nedgang i finansinntektene. Det ble vedtatt nytt finansreglement i 2010 som gir anledning til å plassere overskuddslikviditet i pengemarkedsfond og i obligasjons fond, men det ble ikke foretatt noen plasseringer utover bankinnskudd i Et netto driftsresultat på rundt 3 prosent av brutto driftsinntekter over en lengre tidsperiode er ansett som et tegn på en sunn kommuneøkonomi (Kommunalog regionaldepartementet). Landets kommuner har ikke oppnådd dette målet mer enn to ganger i løpet av de siste 13 årene. Hol er for første gang under dette resultatmålet og har sammen med Buskerudgjennomsnittet lavest score i 2010 med 1,9 %. Hol har et godt inntektsgrunnlag og driftsinntektene var på 451,0 mill. kr i Skatt på inntekt og formue, naturressursskatt og rammetilskudd kalles frie inntekter og utgjorde 38,8 % av driftsinntektene. 17

18 Naturressursskatten er relatert til kraft-/ energisektoren, og slik sett vil denne sektoren sammen med rammetilskudd og skatt på inntekt/formue være like store, dvs. hver utgjør om lag 1/3 av driftsinntektene. Under sentraladministrasjonen inngår bl.a. plan, byggesaker og landbruk. Kultur og oppvekst sammen med helse og sosial står for om lag 2/3 av kommunens totale driftsutgifter. Hol er vertskommune for Kleivi Næringspark og for Felleskjøkkenet. Utgiftene i kraftomsetningen gjelder inntekts- og naturressursskatt. Investeringsnivået har vært høyt over flere år og har ført til høy lånegjeld. Hol har god likviditet og har utsatt budsjetterte investeringslån til Bokført lånegjeld lød på 208,2 mill. kr hvorav Kleivi Næringspark og Felleskjøkken hefter for 17,0 mill. kr. eller evne til å betale de løpende forpliktelser. Arbeidskapitalen for Hol var på 240,7 mill. kr ved utgangen av I arbeidskapitalen ligger det blant annet ubrukte lånemidler på 8,0 mill. kr samtidig som det ligger en del bindinger i fondskapitalen både på drifts- og investeringstiltak. Stiplet linje uttrykker kommunen eksklusive Kleivi og Felleskjøkkenet. Arbeidskapitalen defineres som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld og gir uttrykk for kommunens likviditet 18

19 Hol Sentrum 1938 Gratis advokathjelp Alle innbyggere i Hol kommune har mulighet for 30 minutters gratis bistand fra en advokat en gang pr år. Denne tjenesten er uavhengig av inntekt. Hol kommune er med på et pilot prosjekt med tilbud om juridisk veiledning og råd til innbyggere i kommunen. Du kan komme med alle typer juridiske spørsmål, bortsett fra spørsmål om straff og egen næringsvirksomhet. Det vil være advokat tilgjengelig en dag i måneden på servicetorget på Geilo. Avtale med advokat bestilles på epost: eller tlf Hol Sentrum

20 Kontaktinformasjon Hol kommune: Tlf: Faks Servicetorget: Kyrkjevegen 19 Kommunehuset: Ålmannvegen (5-11) Foto: Bjørn Furuseth, Gerd Fossly, Finn Johnsen, Annette Glück, Hilde Eggen Lægreid, Espen Bille-Larsen, Frode Widme

Årsmelding 2010 HOL KOMMUNE

Årsmelding 2010 HOL KOMMUNE Årsmelding 2010 HOL KOMMUNE Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 RESULTATOPPNÅELSE TERTIALRAPPORTER... 3 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE... 5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET...

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Hol kommune 2009 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2009 2 av Hol kommunes 6 OL-deltakere INNLEDNING I 2009 er det vedtatt og igangsatt store prosjekter. Renovering av Hol ungdomsskole

Detaljer

Slik har vi det i Hol

Slik har vi det i Hol Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2011 1 VET DU DETTE OM HOL KOMMUNE? 1. Hvor mange innbyggere er det i Hol kommune? a. ca 4.500 b. ca 10.000 c. ca 2.300 2. Hvilken aldersgruppe

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE... 5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 POLITISK VIRKSOMHET... 6 OPPFØLGING

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

Årsmelding 2011. Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Behandlet i Hol Kommunestyre sak nr. 31/12 den 31.05.2012 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE...

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00. (Merk møtetidspunktet) Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune,

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen Kommuneplan for Sømna 2018-28 Samfunnsdelen Første tekstutkast 1. Bakgrunn/formål Skrives senere 2. Visjon Sømna den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna er kystkommunen lengst sør på Helgeland,

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer!

Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna kommune Kommuneplan 2018 28 Samfunnsdelen Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer! 07.06.2017 Planforum - Andrine Solli Oppegård, ordfører Det jeg skal si litt om 1. Status - hvor vi står

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune.

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Statusrapport for stier - og løyper i Hol kommune. MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00-11.30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune 1 Velferdsbeskrivelse kommune 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 10 som består av SSBs kostragrupper 14 og 15. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Styringskort Gode venner på tur langs Folkestien,

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

HOL KOMMUNE. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 m/årsbudsjett 2011

HOL KOMMUNE. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 m/årsbudsjett 2011 HOL KOMMUNE Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 m/årsbudsjett 2011 Vedtatt i Hol Kommunestyre sak nr. 131/10 den 16.12.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNEPLAN 2010-2022 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET

Detaljer

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi Folkevalgte 22.10.2015 Agenda - Plansystem og økonomi Plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Årshjulet Økonomiplan

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Rådmannens forslag Strategidokument 2015 2018 Rådmann Inger Anne Speilberg 06.11.2014 1 Strategidokument 2015-2018 MÅL og ØKONOMI de neste 4 år Vårt viktigste styringsdokument Oppdragsdokument for; Helhetlig

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap 12.06.2017 066/17 Kommunestyre 26.06.2017 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Lindeberg, Nils Arkiv: K1-100 Arkivsaknr: 14/661 Planstrategi

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000

Detaljer

Faktaark Hol kommune

Faktaark Hol kommune 1 Faktaark Innhold: Politisk virksomhet o Kommunestyret side 2 o Formannskapet.side 3 o Organisasjonskart.side 3 Kommentarer fra kommunens årsberetning...side 4 Oppsummering...side 5 Befolkningsframskrivning

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/481-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/481-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 15/481-5 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2015 2. TERTIAL Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2016-2019 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre XXXXXXXX Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 MØTEINNKALLING HOL kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 TILLEGG TIL SAKSKART Side Saker til behandling 93/13 13/03845-6 Handlingsprogram

Detaljer

HOL KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET...

HOL KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET... Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS OPPSUMMERING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 3 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 TJENESTEPERSPEKTIVET... 24 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET... 32 ØKONOMIPERSPEKTIVET... 38

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer