Slik har vi det i Hol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik har vi det i Hol"

Transkript

1 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding

2 Åpning av gangbrua ved Øyo, Otilia Ryo-Bergstad klipper snora sammen med ordfører Erik Kaupang Innledning Gjennomføringsgrad av nye og gamle planer og prosjekter har vært god i 2010 og i kommunestyreperioden Rehabiliteringen /ombyggingen av Hol ungdoms skole er det største bygge prosjektet i meldingsåret. Kommunen har gitt store økonomiske bidrag til andre prosjekter slik som Geilo kulturkyrkje og planovergangen Øyo/Brusletto. Bygging av Geilo nye bibliotek er igangsatt. Prosjektene gjennomført i 2010 har fulgt vedtatte framdriftsplaner og bevilgede økonomiske rammer. Varaordfører Hallvard Lilleslett prater med 5 åringer på servicetorgets 5 årsjubileum Hol kommune har fortsatt solid økonomi, men årets netto driftsresultat er på 1,9 % mot et måltall for kommuner på > 3 %. På den andre siden er det kun 27 kommuner som har et kronemessig bedre regnskaps resultat (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk). Regnskapsmessig mindreforbruk ble i 2010 på 18,1 mill. kr på grunn av merinntekter fra energisektoren (12,0 mill. kr), premieavvik (5,1 mill. kr) og eldremilliarden (1,0 mill. kr). Kommunen har meget god likviditet. Arbeidskapitalen, målt i prosent av driftsinntektene, ligger 2,5 ganger så høyt som landsgjennomsnittet. Statistikk viser at Hol kommune har et godt tjenestetilbud og en god økonomisk handlefrihet. Alle etater og avdelinger har vist god budsjettdisiplin i Driftsresultatet i meldingsåret forsterker utfordringene i handlings programmet og økonomiplanen om kostnadseffektivisering og behovet for økte inntekter. Dyktige tilsatte er suksessfaktoren for å skape gode tjenester og fornøyde brukere. Det er god grunn til å takke medarbeiderne for innsatsen i Erik Kaupang, ordfører Lars Ole Skogen, rådmann 2

3 Viktige begivenheter Her er noen eksempler på begivenheter som har skjedd i Hol kommune i 2010: Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt Kommunedelplan for Geilo ble vedtatt Reguleringsplan for Neroljordet i Holet ble vedtatt Gatebruksplan ved Hovet skole ble gjennomført Gatebruksplan Geilo sentrum fase I ble bygd Planoverganger Øyo/Brusletto ble sanert og gangbru og kulvert bygd Ombygging av Skriu-bekken i Holet ble ferdigstilt Hol Kulturskole feiret 30 år med forestillingen «Anarki» etter manus av Ståle Stein Berg Hol kommunes kulturpris ble tildelt Kjell Eikrehagen Ungdommens kulturmønstring gjennomført med rekordoppslutning Hol Ungdomsskole gjenåpnet til skoleårets start etter omfattende ombygging Geilo Kulturkyrkje åpnet i november Byggestart for Geilo Nye Bibliotek Lansering av Hol i 100 år, bind III, i november Oppussing av Huset, dagsenteret på Stensheim ble ferdigstilt Nytt søppelhåndteringsanlegg på Geilotun ble ferdigstilt Oppussing av 8 bad på Geilotun og Høgehaug ble utført Oppstart av prosjekt Hallingdal Lokalmedisinske senter 20 unge boligsøkende fikk et tilskudd på kr fra Hol kommune ved kjøp eller bygging av egen bolig Veksthus Geilo (mininæringshage) ble etablert i Reiselivssenteret på Geilo Ny politisk organisasjonsstruktur (gjeldende fra neste valgperiode) Hol kulturskoles jubileumsforestilling «Anarki» Åpning av Fjellmatsenteret 3

4 Ordfører Erik Kaupang tar i mot kronprinsparet på Geilomo Barnesykehus Samfunnsperspektivet Politisk virksomhet Kommunestyrene blir overført på Radio Hallingdal og sakspapirer og møteprotokoller blir lagt ut på kommunens internettsider: hol.kommune.no. Mange av kommunens innbyggere benytter seg av dette tilbudet. Utvikling av antall saker i perioden : Kommunestyret Formannskap Teknisk hovedutvalg Hovedutvalg helse og sosial Hovedutvalg kultur - og oppvekst Eldreråd Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Tabellen viser at det er stor forskjell i saksmengden mellom de ulike utvalgene. Antall saker i teknisk hovedutvalg har gått markant ned. Det skyldes at etterslepet gjennom flere år nå er hentet inn. 4

5 Det ble gjennomført strategikonferanse over to dager i Deltakere på konferansen var kommunestyremedlemmene og administrasjonen i kommunen. Strategikonferansen gir administrasjonen styringssignaler om hva som skal prioriteres. Et viktig tema for årets konferanse var kommunens struktur, kostnadsnivå, inntekts potensiale, tjenestenivå og organisering. Kommunestyret vedtok ny politisk organisasjonsstruktur. Det finnes grendeutvalg i alle bygdene. Disse er mer eller mindre aktive ettersom hvilke saker som skal behandles. I 2010 har grendeutvalget i Skurdalen engasjert seg særlig i boligbygging. Tettstedsutvalget for Geilo har ikke fungert de siste årene, men på slutten av 2010 ble et nytt styre konstituert. Oppfølging av satsingsområder i kommuneplanen Langsiktig og bærekraftig bruk av ressurser I 2010 ble ny kommuneplan samfunnsdelen vedtatt. Den inneholder visjoner, hovedmål og strategier for kommunen fram til Den har 14 visjoner for kommunens arbeid: Det skal være en positiv befolkningsutvikling i Hol kommune. Hol kommune skal ha varierte, attraktive og trygge arbeidsplasser. Det skal være attraktivt å bo i Hol kommune. Hol skal være en av landets beste hyttekommuner. Geilo skal være et sted der både fastboende og turister trives. Hol kommune skal være en stolt nasjonalparkkommune og Geilo en tydelig nasjonalparklandsby der naturog kulturverdiene bidrar til trivsel, næringsutvikling og godt omdømme. Hol kommune skal ha et stimulerende og utviklende oppvekst- og læringsmiljø. Hol kommune skal utnytte det rike mangfoldet av naturgitte og menneske skapte kulturuttrykk og kulturminner i kommunen. Innbyggere og gjester i Hol kommune skal føle trygghet for egen helse og velferd. Hol kommune skal gjennom langsiktig planlegging ha et aktivt landbruk og en god forvaltning av utmarksressursene i alle bygder. Hol kommune skal ha en langsiktig og bærekraftig arealforvaltning. Hol kommune skal ha en effektiv, trygg og miljøvennlig infrastruktur. Hol kommune skal være en foregangs kommune innen klimaarbeid og bærekraftig energibruk. Hol kommune skal være et trygt lokalsamfunn for fastboende og gjester. I 2010 startet også arbeidet med kommuneplanens arealdel. Denne omfatter hele kommunen unntatt Geilo. Arealdelen skal blant annet følge opp de arealbehovene og arealendringene som fremkommer i kommuneplanens samfunnsdel. Randsoneplanlegging for Hallingskarvet Nasjonalpark integreres som en del av kommuneplanarbeidet. Hoveddelen av arbeidet gjennomføres i Ny kommunedelplan for Geilo ble vedtatt i juni Det har vært en kompleks plan som det har tatt lang tid å utarbeide. Planen inneholder blant annet nye områder for boligformål, reiselivsutvikling, nærings- og industriområder, samt fritidsboliger. 5

6 Det er utarbeidet en regional klimaplan for Hallingdal og Valdres. Det samla klimautslippet innenfor kommunens grenser er høyt over lands gjennomsnittet. Grunnen er hovedsakelig veitrafikken med gjennomgang strafikk og med trafikk til turistanleggene. I 2011 skal det ut arbeides en lokal plan for kommunen. fra året før (4.422). Men det generelle bildet er at folketallsutviklinga i Hol har vært negativ de siste 10 årene. Hol kommune gir et tilskudd til unge boligsøkende under 35 år på kr ved førstegangsetablering i egen leilighet/bolig i kommunen. I 2010 kom det inn 48 søknader, der 32 oppfylte vilkårene om tildeling av tilskuddet. Kommunen betalte ut kr 3 mill til 20 søkere. De resterende søkerne ble overført til Det ble i 2010 arbeidet med å få til byggeklare boligtomter i Skurdalen. Endelige tomtekostnader blir avhengige av hvilke tekniske løsninger en velger/ får godkjent. Regional Plan for Hardangervidda skal sikre villreinens levevilkår. Arbeidet med Regional plan for Hardangervidda fortsatte i Dette er en plan for alle kommunene rundt Hardangervidda både fra Buskerud, Hordaland og Telemark. Planen skal sikre villreinens levevilkår, men skal også ta hensyn til lokal bruk og nærings utvikling i fjellområdene. Planen forventes vedtatt av Fylkestinget i 2011 og skal sluttgodkjennes av Miljøverndepartementet. Hol kommune er en stor hyttekommune. Det er nå 5667 fritidsboliger i kommunen (tallet er basert på tall for hytterenovasjon). I tillegg til det store antall hytter har Hol kommune 713 fritidsleiligheter i større leilighetskomplekser. Trivsel og gode levekår Senere års folketellinger i Hol viser at kommunen har en netto fraflytting hadde Hol innbyggere. Dette er en liten oppgang Bolighus i Skurdalen, gammelt hus som er renovert. Det er også vedtatt av kommunestyret at det skal klargjøres et kommunalt boligfelt på Geilo. Utarbeidelse av reguleringsplan, grunnerverv og opparbeidelse av teknisk infrastruktur gjøres i 2011 og Arbeidet med å kontrollere at boplikten oppfylles i Hol kommune fortsatte gjennom hele Hol kommune har nullkonsesjon for bruk av boliger. Formålet med nullkonsesjon er at man vil forhindre at boliger blir benyttet til fritidsformål. Konsesjonsloven ble endret i 2010 slik at slekt- 6

7 skapsparagrafen kunne oppheves. Kommunestyret gjorde vedtak om at denne paragrafen ikke skulle oppheves i Hol. Etter plan- og bygningsloven er imidlertid bruken av boliger til fritidsboliger i strid med lovverket. Hol kommune har, sammen med de øvrige hallingdalskommunene etablert et tilflyttingsprosjekt med personer fra Nederland (Belgia og Tyskland). I løpet av 2010 kom to familier til kommunen. Til sammen har 12 personer flyttet til kommunen gjennom dette prosjektet. Det ble arrangert to vertskapskurs E veit litt meir i Tema var lokal kunnskap, særlig rundt nasjonalparkene og hva som skjer i Hol nasjonal parkkommune. 104 personer deltok. Hensikten er at disse deltakerne skal være godt vertskap for kommunen og for nasjonalparkene. Næringslivet er en viktig samarbeidspartner i nasjonalparkprosjektet. Det ble i 2010 arrangert to seminarer for næringslivet som tar for seg bærekraftig utvikling. Tema for seminarene har vært hvordan næringen kan bruke nasjonalparkene som ressurs. Det har blitt jobbet med oppfølging av den kommunale trafikksikkerhetsplanen i Hol kommune mottok i 2010 et tilskudd på kr fra Fylkeskommunen til trafikksikkerhetstiltak. Det er søkt om trafikksikringsmidler for flere tiltak i 2010 for gjennomføring i Dette gjelder Dagali og Skurdalen oppvekstsenter, Gatebruksplan Hovet skole (ekstra tildeling) og sanering av planoverganger Øyo/Brusletto. Marcel, Gerda, Robin og Joren Sleeking er fornøyde nederlendere bosatt i Hovet. Geilo er nasjonalparklandsby. I 2010 ble det sammen med skolene i kommunen utarbeidet et undervisningsopplegg for alle 6. klassingene med tema nasjonalpark, flora og fauna, stølsdrift, jakt og fangst. Opplegget ble gjennomført høsten 2010 og skal bli et årlig opplegg. Skarveskola planlegges også utvidet til et opplegg for ungdomsskoleelevene. Kommunens største tettsted, Geilo, er inne i en omfattende endring. Gatebruksplan Geilo sentrum skal gjennomføres i flere faser. Fase 1 (Geilovegen vest) ble gjennomført i 2010 med renovering av vann- og avløpsnett, opparbeidelse av fortau og gangfelt (bruk av gatestein/heller), masseutskiftning og asfaltering av vei, opparbeidelse av grønne lommer / parker, samt implementering av opphøyde fartshumper ifb med gangfelt. Arbeidet med gatebruksplanen fortsetter i 2011 med fase 2. Geilo kulturkyrkje ble ferdigstilt i Hol kommune ga et investeringstilskudd 7

8 på kr 30 mill til prosjektet. Byggherre var Hol kirkelige fellesråd. Åpning av Geilo kulturkyrkje Sanering av planovergangene Øyo/ Brusletto ble i hovedsak ferdigstilt i Hele veginfrastrukturen med belysning er endret. Kulvert er blitt implementert i løsningen for tiltaket, samt at gangbru ved Øyo er tatt i bruk. Første tog kjører over den nye kulverten ved Øyo. Hol kommune arbeidet med en kommunal reguleringsplan på Geilomoen Lund gård for å kunne bygge en ny barnehage der. Reguleringsarbeidet forventes ferdig våren Det har blitt arbeidet med flere regulerings planer som gjelder bygdene i Styret i Dagali flyplass står som prosjekteier av en ny reguleringsplan for Dagali flyplass med Svangtjønn. Planen forventes vedtatt i Reguleringsplan for Nerolsjordet i Holet ble vedtatt i Jordet er planlagt utbygd med et nærmiljøanlegg ved Holet skule, med offentlige bygninger for framtidige behov for helseog sosialetaten, med private boliger og med aktiviteter i forbindelse med gården Nerol ( Inn på tunet ). De fleste vann og avløpsprosjekter som ble videreført i 2010 har ligget på vent pga manglende personell med VA-kompetanse ved Teknisk Etat. Det er gjennomført forprosjekt for følgende VA-prosjekter i 2010: Dagali VA Vann og avløpsnett Geilo sentrum Hovedledning kloakk Geilo, øst Det arbeides videre med disse tiltakene i Ledningsnettet i Geilo sentrum er og vil bli byttet ut i forbindelse med gjennomføring av Gatebruksplan Geilo sentrum fase I og II. Utbygger av underjordisk garasjeanlegg mellom Mega/Tunet-bygningene vil dekke de fleste kostnader i forbindelse med prosjektering og gjennomføring av VA-tiltakene som er nødvendig for fase II. Flomsikring Skriu er ferdigstilt i 2010 der trase for elveløp er blitt ferdig steinlagt, bruer over Skriu er blitt oppgradert Flomsikring av Skriu ble ferdig i

9 med trerekkverk, steinlegging og asfalt ering, tilsåing av grøntareal og rist løsning for fjerning av uønsket avfall i Skriu før utløp i Holsfjorden. Toalettanlegg Hagafoss er sluttført/ ferdigstilt og sluttrapport er godkjent i Lokal næringsutvikling Hol kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune og kan gi bistand i forbindelse med etablering, bedriftsutvikling, prosjekter med mer. Hol kommunes egen støtteordning for bedriftsetablering og næringsutvikling er tiltaksfondet. Det ble i 2010 gitt tilskudd fra tiltaksfondet til nyetableringer og utviklingsprosjekter på til sammen kr Hol Bil og Traktor fikk midler fra tiltaksfondet. I 2010 kom det inn 16 søknader. Av disse ble det innvilget 12 tilskudd til Høve Støtt, Geilo Liftutleie, Hol Bil og Traktor, Fagerli Leirskole, Destinasjon Geilo m.fl. I kommunestyret 16. desember ble det vedtatt å utarbeide nye retningslinjer for næringsstøtte i Hol kommune, gjeldende fra Dette vil da gjelde alle typer næringsstøtte. Reiselivet har stor økonomisk betydning for både Geilo og hele Hol-samfunnet. Den direkte omsetningen beløper seg til ca 1,1 milliard årlig. Reiselivet utgjør ca 700 faste arbeidsplasser. Hol kommune som reisemål har fremdeles en stor utfordring med å møte konkurransen fra øvrige destinasjoner i inn- og utland. Hol kommune har støttet reiselivet direkte gjennom bl.a. prosjektet «Geilo tilbake på kartet», skibussen på Geilo og Hallingdal Reiseliv. Kleivi Næringspark er et område med store og små bedrifter på grensen mellom Ål og Hol. Det er de senere årene investert mye i ny infrastruktur, og det er åpnet for nye 200 dekar næringsareal. Prosjektet Grønn Kleivi ble avsluttet i Veksthus Geilo er et samarbeidsprosjekt mellom Hol kommune og Hallingdal Næringshage AS om å etablere lokal næringshage på Geilo. Veksthus Geilo fremstår nå som en attraktiv næringshage der sentrale aktører er Hol kommune gjennom turistinformasjonen og nasjonalparklandsbykontoret. Stiftelsen Norsk Fjellmatsenter har etablert seg i lokalene etter Posten. Øvrige aktører i dette miljøet er Statens naturoppsyn, Destinasjon Geilo, Staiway AS, Høve Støtt AS, Geilo Skiheiser, Geilo Løyper AS, Hallingkost og Hallingdal Næringshage. Hallingdal Etablerersenter er et tilbud til den som trenger rådgivning for å starte og drive egen virksomhet. I 2010 var det flere etablerere fra Hol kommune som fikk rådgivning fra senteret. Dialog og lokal medvirkning Hol kommune har mange frivillige lag og organisasjoner som gjør en stor innsats på mange områder, særlig for barn- og unge. I alt 37 lag og organisasjoner mottok i 2010 et 9

10 samlet driftstilskudd fra kommunen i størrelses orden kr søkere fikk innvilget prosjekttilskudd til kulturelle aktiviteter på til sammen ca kr Fra arrangementsfondet ble det tildelt kr til kultur- og oppvekstetatens åpningsarrangement i/ved Geilo Kulturkyrkje. I tillegg til dette støtter kommunen idrettslagene, Hol og Geilo, gjennom faste driftsavtaler. Løypekjører Jan Holden har varierte arbeidsoppgaver Hol har inngått avtale om å være MOT-kommune (hodningsskapende arbeid for barn og unge). Dette er et sektorovergripende tiltak der leder er kultur- og oppvekstsjef og koordinator er ruskonsulenten. Tiltaket fikk sin oppstart ved skoleårets begynnelse Hol kommune er MOT-kommune. Hol kommune gir store bidrag til arbeidet med stier og løyper. Løypeområdene er svært ulike i organisasjon, arbeidsmetoder og fi nansiering. 10

11 Issoleie Tjenesteperspektivet Oppfølging av satsingsområder i kommuneplanen Alle innbyggere i kommunen skal sikres trygghet for liv og helse gjennom støtte til forebyggende og helsefremmende tiltak. Dette er nasjonale satsingsområder som det siste året har blitt aktualisert gjennom den kommende samhandlingsreformen. Frisklivskoordinatoren i kommunen jobber tiltaksrettet mot brukere i både helse, barnehage og skoler, samt mot ansatte og idrettslag. Hol kommune har gjennom deltagelse i prosjekt Lokalmedisinsk senter i Hallingdal forsterket fokuset på forebyggende og helsefremmende tiltak. Av andre forebyggende tiltak kan en nevne Selvbyggerprosjekt der brukere med psykiske lidelser er med på å pusse opp et hus på Geilo. Dette tiltaket skal ferdigstilles i Oppussing av HUSET, dagsenteret på Steensheim, ble ferdigstilt i Dagsenteret gir et godt aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser. Dagsenteret leverer mat til Norsk ToppidrettsGymnas (NTG), produserer opptenningsbriketter, driver med steinsliping og har flere planer som skal øke aktiviteten for brukerne. Kommunen har et apparat som bidrar til at innbyggerne i kommunen får hurtig og riktig hjelp etter sykdom og skade. Kommunen har 11

12 videreutviklet og forbedret måten å tildele tjenester på, gjennom å lette søknads prosessen og kvalitetssikre behovskartlegging og vedtak skriving. Hol kommune sikter også høyt når det gjelder den faglige kvaliteten i avlastnings- og rehabiliteringstilbudet vårt. Dette blir ivaretatt gjennom en egen rehabiliteringsplan som var ferdig rullert i september Temaplan for pleie- og omsorgstjenester ble vedtatt i kommunestyret i november Oppfølging av de ikke kostnadskrevende tiltakene i vedtaket er godt i gang, og det arbeides fortsatt med finansiering av de kostnadskrevende driftstiltakene. Investeringstiltakene er innarbeidet i budsjett for 2011og ble vedtatt i desember Digital kompetanse er fortsatt satsings område i skolen. Flere SMART-boards er på plass ved alle skolene, og kompetansen i bruken av disse er økt ved kursing. Regionale løsninger også for IKT i skolene er underveis. Lærernes arbeidsplasser er knyttet til elevenes læringsarealer. «Ny» Hol Ungdomsskole var ferdig til skolestart august Hol kulturskole har våren 2010 feiret sine første 30 år med oppføring av forestillingen Anarki etter manus av vår lokale Ståle Stein Berg. Mer enn 120 unge deltok og samfunnshussalen var fullsatt ved alle forestillingene. Kulturskolen har siste året lykkes i å knytte til seg danselærer(e), slik at den store tilstrømminga til dette tilbudet er taklet til alles tilfredshet. Det ble i 2009 tilsatt leder i prosjektet «Forebyggende arbeid barn og unge». Hensikten med prosjektet er å samordne tjenestene på tvers av etatene. Hovedprosjektet ferdigstilles våren Hol ungdomsskole flyttet inn i ombygd, ny skole til skolestart Skolen er blitt topp moderne med det tekniske utstyret en kan ønske seg. Skolen har fått tre baser i den forstand at hvert trinn har sitt eget læringsareal med egne innganger. Spesialrom er felles. Forfatter Kåre Olav Solhjell, Hol i 100 år. 12

13 Atferdsprosjektet for skolene i Hallingdal er inne i sitt tredje år. Alle skolene i Hol har eller er i ferd med å utdanne ART-instruktører (ART = Agression Replacement Training), Holet skule startet opp som PALSskole (Positiv atferd og støttende læringsmiljø) og Hol ungdomsskole har tatt til som MOT-skole i tillegg til ART og Anerkjennende Elevsamtaler. MOT og PALS er skoleomfattende tiltak slik at skolene skal preges av dette i ett og alt. Alt dette arbeidet er Anti-Mobbingsarbeid. Ungdommens Kulturmønstring ble gjennomført for 7.gang i egen regi. Det var god oppslutning også denne gangen med 28 innslag. Fritidsklubbtilbudet er nærmest uendret i All fritidsklubb aktivitet på Geilo foregår nå på Skarvet Ungdomskafé. Den kulturelle skolesekken er inne i et godt spor i samarbeidet med Buskerud Fylkeskommune. Skarveskolen for 6.trinn er et ny utviklet tiltak sammen med Statens Naturoppsyn og Nasjonalparkkoordinator. Det er laget en plan for Den kulturelle pilleesken/spaserstokken som er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og oppvekstetaten og helseog sosialetaten. Det ble tilbudt 9 forestillinger i I tillegg fortsatte tilbudet til boende på Høgehaug. Felles løft for tidlig innsats er et nytt regionalt prosjekt for skole- og barnehage i samarbeid med Øverby Kompetansesenter. Prosjektet er i sin første fase der fokus er på barnehagene og PPT og deres kompetanse på områdene Sosial kompetanse og Språkutvikling. Målsettinga er å gjennom føre prosjektet for barnehage og skole i løpet av Det er søkt regionale skjønnsmidler til prosjektet for Hol i 100 år, bind III, ble lansert , i Geilo Kulturkyrkje. Forfatter Kåre Olav Solhjell presenterte det siste bindet, mens Bjørn Furuset viste en bildeserie fra boka. Hol i 100 år er nå sluttført og lokalhistorien i Hol er ført helt fram til i dag. Forfatteren er engasjert i arbeidet med Utvandrerhistoria som fullføres i løpet av de neste to åra. Geilo bibliotek flyttet inn i brakker i Byggestart for nytt bibliotek på Geilo var i september 2010, og arbeidet er kommet godt i gang. Brukerundersøkelser Hol kommune gjennomfører brukerundersøkelser innenfor flere fagfelt for å kunne forbedre tjenestene til innbyggerne. De fleste undersøkelsene er utviklet av KS og resultatene er offentlige, no. Undersøkelsene gjør det også mulig å sammenligne seg med et landsgjennomsnitt. Lokale kunstnere har de siste somrene vist sine kunstverk i låven på Geilojordet. Gode tilbakemeldinger gjør at disse utstillingene vil fortsette. 13

14 Brannvesenet har øvelse på Ustaoset. Resultatoppnåelse andre mål Oppfølging av satsingsområder i kommuneplanen Byggesaksavdelingen hadde også i 2010 et travelt år selv om antall saker har gått noe ned. Den nye plan- og bygningslovens byggesaksdel ble innført 1. juli Det medførte hele 83 byggesøknader i juni. Det kom inn 268 byggesøknader i 2010, mot 290 året før. og bygningsloven flest klager av alle kommunene i Buskerud. Fylkesmannen i Buskerud behandlet 35 klager fra Hol kommune (Drammen hadde 21 klagesaker). Av klagesakene fikk Hol kommune medhold i 31 saker (88,6 %). Det tyder på en god og forsvarlig saksbehandling. Hol kommune gjennomfører tilsyn med ulovlige byggesaker. Alle ulovlig heter som er meldt inn i 2010, er fulgt opp. I tillegg utfører kommunen et egeninitiert tilsyn med utvalgte byggeprosjekter. Byggesaksavdelingen gjennomfører tilsynet. Hol kommune hadde også i 2010 et stort antall klager etter plan- I 2010 ble det arbeidet med ca 40 reguleringsplaner. De fleste planene var private reguleringsforslag. Det ble vedtatt 4 regulerings- og bebyggelses planer i Saksbehandlingstiden er svært lang i noen saker, ca 3 år. Årsaken til det er innsigelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og fra Statens Vegvesen. Lang saksbehandlingstid 14

15 skyldes således ikke forhold i kommunen. I 2010 ble det søkt om 67 delinger av eiendom som er 22 saker mer enn året før. Plan- og byggesaksavdelingen behandlet 61 saker. Det er et etterslep i saker fra tidligere år på ca 50 saker. Mange av fradelingssøknadene er dispensasjoner og trenger politisk behandling. Mange saker må behandles både etter plan- og bygningsloven og etter jordloven. Saksbehandlingen har ingen lovpålagte frister og har vært lang i Hol kommune. Det er et mål at saksbehandlingen ikke skal overskride 4 måneder. Kommunehelsesamarbeid Vestre Viken, Regionrådet i Hallingdal, Kleivi Næringspark, Felleskjøkkenet for Ål og Hol, Skatteoppkreveren i Hallingdal, PPT (Pedagogisk og Psykologisk Tjeneste) for Ål og Hol, Felles barnevern i Hallingdal, Felles legevaktsentral og natt legevakt, IKT Hallingdal, Miljørettet helsevern i Hallingdal og Hallingdal Etablerersenter. Hol kommune er vertskommune for Felleskjøkken Ål og Hol, Kleivi Næringspark og e-post i IKTsamarbeidet i Hallingdal. Det har vært en kraftig nedgang i antall kartforretninger de tre siste årene. Nå ligger nivået nesten på tilsvarende nivå som på 90 tallet. Antall rekvisisjoner i 2010 var 136, av dette var det 5 seksjoneringssaker. Avholdte kartforretninger er 155. I 2010 er det blitt gjennomført branntilsyn på alle planlagte særskilte brannobjekt etter at branninspektør stillingen ble besatt i begynnelsen av årsplan for feiing og tilsyn er ut arbeidet/revidert/oppdatert i Feiervesenet har fortsatt problemer med å gjennomføre feiing og tilsyn på alle boliger og hytter som ligger inne i de årlige planene, jfr politiske vedtekter. Dette vil forhåpentligvis bli forbedret ved ansettelse av en 3. feierinspektør i Tidlig vinter Av interkommunalt samarbeid kan nevnes Kommunerevisjon IKS, Hallingdal Renovasjon IKS, Retura Val-Hall AS, Vinn AS, IKA Kongsberg, 15

16 Medarbeiderperspektivet Oppfølging av satsingsområder i kommuneplanen Prosjektet med å utarbeide en lokal arbeidsgiverstrategi for Hol kommune mot 2020 ble fullført i løpet av året. Utgangspunktet for arbeidsgiverstrategien var prosessverktøyet Stolt og unik, utviklet av Kommunenes Sentralforbund. Det har vært en meget stor ut skiftning av personell ved Teknisk Etat i Teknisk sjef, sjef for Driftsavdelingen, branninspektør, 5 av 6 nye prosjekledere / ingeniører ved Driftsplanlegging og prosjekt har blitt ansatt i løpet av helse- og sosialetaten. Med 5 lærlinger oppfyller Hol kommune KS sine anbefalinger med 1 lærling per 1000 innbygger. Hol kommune har stor overvekt av kvinner blant sine medarbeidere, de utgjør 72,2 %. Størst kvinneandel finner vi i barnehageområdet og innenfor pleie- og omsorg. Fraværet er stabilt, en total fraværsprosent på 5,8 %. En nedgang i det totale sykefraværet med 10,8 %, fra 6,5 % i 2009 til 5,8 % i Hol kommune hadde 5 lærlinger i Alle lærlingene er ansatt innen Lyst på jobb i Hol kommune? Se nettsiden vår for ledige stillinger. De seniorpolitiske tiltakene ble evaluert i 2010 og ble vedtatt i januar Kvinner Menn Totalt Seniorpolitiske tiltak AFP Tiltakene innebærer ulike former for redusert arbeidstid. Legemeldt sykefravær (statistikk fra NAV) kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Legemeldt fravær 6,4 % 5,3 % 5,8 % 5,6 % 16

17 Flaggheising på Geilo Menighetshus Økonomiperspektivet Det er mer informasjon om regnskapet i Årsmelding 2010 Hol kommune. Du finner denne på nettsidene våre: I Hol kommune reduserte netto driftsresultat seg fra 17,7 mill. kr i 2009 til 8,7 mill. kr i Nedgangen skyldes blant annet en økning i avdrags utgiftene og en nedgang i finansinntektene. Det ble vedtatt nytt finansreglement i 2010 som gir anledning til å plassere overskuddslikviditet i pengemarkedsfond og i obligasjons fond, men det ble ikke foretatt noen plasseringer utover bankinnskudd i Et netto driftsresultat på rundt 3 prosent av brutto driftsinntekter over en lengre tidsperiode er ansett som et tegn på en sunn kommuneøkonomi (Kommunalog regionaldepartementet). Landets kommuner har ikke oppnådd dette målet mer enn to ganger i løpet av de siste 13 årene. Hol er for første gang under dette resultatmålet og har sammen med Buskerudgjennomsnittet lavest score i 2010 med 1,9 %. Hol har et godt inntektsgrunnlag og driftsinntektene var på 451,0 mill. kr i Skatt på inntekt og formue, naturressursskatt og rammetilskudd kalles frie inntekter og utgjorde 38,8 % av driftsinntektene. 17

18 Naturressursskatten er relatert til kraft-/ energisektoren, og slik sett vil denne sektoren sammen med rammetilskudd og skatt på inntekt/formue være like store, dvs. hver utgjør om lag 1/3 av driftsinntektene. Under sentraladministrasjonen inngår bl.a. plan, byggesaker og landbruk. Kultur og oppvekst sammen med helse og sosial står for om lag 2/3 av kommunens totale driftsutgifter. Hol er vertskommune for Kleivi Næringspark og for Felleskjøkkenet. Utgiftene i kraftomsetningen gjelder inntekts- og naturressursskatt. Investeringsnivået har vært høyt over flere år og har ført til høy lånegjeld. Hol har god likviditet og har utsatt budsjetterte investeringslån til Bokført lånegjeld lød på 208,2 mill. kr hvorav Kleivi Næringspark og Felleskjøkken hefter for 17,0 mill. kr. eller evne til å betale de løpende forpliktelser. Arbeidskapitalen for Hol var på 240,7 mill. kr ved utgangen av I arbeidskapitalen ligger det blant annet ubrukte lånemidler på 8,0 mill. kr samtidig som det ligger en del bindinger i fondskapitalen både på drifts- og investeringstiltak. Stiplet linje uttrykker kommunen eksklusive Kleivi og Felleskjøkkenet. Arbeidskapitalen defineres som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld og gir uttrykk for kommunens likviditet 18

19 Hol Sentrum 1938 Gratis advokathjelp Alle innbyggere i Hol kommune har mulighet for 30 minutters gratis bistand fra en advokat en gang pr år. Denne tjenesten er uavhengig av inntekt. Hol kommune er med på et pilot prosjekt med tilbud om juridisk veiledning og råd til innbyggere i kommunen. Du kan komme med alle typer juridiske spørsmål, bortsett fra spørsmål om straff og egen næringsvirksomhet. Det vil være advokat tilgjengelig en dag i måneden på servicetorget på Geilo. Avtale med advokat bestilles på epost: eller tlf Hol Sentrum

20 Kontaktinformasjon Hol kommune: Tlf: Faks Servicetorget: Kyrkjevegen 19 Kommunehuset: Ålmannvegen (5-11) Foto: Bjørn Furuseth, Gerd Fossly, Finn Johnsen, Annette Glück, Hilde Eggen Lægreid, Espen Bille-Larsen, Frode Widme

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol Hol kommune 2008 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2008 RÅDMANNENS INNLEDNING En oppsummering av 2008 viser at det er mye positivt som skjer i Hol kommune, men det er også noen

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Innholdsfortegnelse 1 FORSLAG TIL TILTAK... 5 1.2

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer