ASKER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR MARKVEIEN OG TILLIGGENDE OMRÅDER, YGGESETH. OVERSENDELSE AV ARKEOLOGISK FELTRAPPORT. VARSEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASKER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR MARKVEIEN OG TILLIGGENDE OMRÅDER, YGGESETH. OVERSENDELSE AV ARKEOLOGISK FELTRAPPORT. VARSEL"

Transkript

1 ---- ASKER ~~MINISTRASJONEN Asker kommune Bygnings- og regueringssjefen. Postboks ASKER Vår saksbehander Frode Piskog Teefon Teefaks E-post Vår dato Deres dato V år referanse 05/07603/007 L2 Deres referanse S05/02165 ASKER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR MARKVEIEN OG TILLIGGENDE OMRÅDER, YGGESETH. OVERSENDELSE AV ARKEOLOGISK FELTRAPPORT. VARSEL Det vises ti oversendese datert av varse om igangsatt regueringsarbeid i henhod ti pan- og bygningsovens 27-1 nr. Titaket er vurdert ut fra fykeskommunens roe som fagmyndighet for kuturminnevern og som regiona panmyndighet med basis i fykespan, fykesdepaner, rikspoitiske retningsinjer for utvagte innsatsområder samt oppgaver etter friuftsoven. Fykesrådmannen har føgende merknad ti varse om igangsatt reguering: Automatisk fredete kuturminner Det vises ti fykesrådrnannens tidigere uttaese ti varse, datert Arkeoogisk registrering av panområdet er gjennomført, jf. vedagt registreringsrapport datert I forbindese med registreringen be det registrert en okaitet med bosetningsspor i form av 13 stopehu, 12 muige stopehu, steinring, to steinstrenger og 2 rydningsrøyser, id To av stopehuene er datert ti meom 50 f.kr. ti 60 e.kr. (trekudatering ved ett standardavvik), jf. fetrapport side 6. Stopehuene kan representere rester etter forhistoriske hus, noe det er registrert ra av i Asker kommune. De automatisk fredete kuturminnene igger i et område som er foresått reguert ti boigområde A 14. Kuturminnene kommer i direkte konfikt med formået. Kuturminnene igger på en grunn fate med oppfiset grunnfje. Bevaring av kuturminnene kan vanskeig kombineres med utbygging av boiger i området. Ved offentig ettersyn vi fykesrådmannen vurdere å søke dispensasjon fra kuturminneovens 8.4 for gjennomføring av panen. Fykesrådmannen ber om at man i den videre panprosess beregner tistrekkeig tid ti en eventue dispensasjonsbehanding, jf. kuturminneovens 9 andre edd. v;;;igten U. Frode Piskog rådgiver arkeoogi (') c,.._ J ~ &_, -j Oaug Eidet rådgiver pan Schweigaards gate 4, O 185 Oso Organisasjonsnr: NO Sentrabord: (+47) Teefax: (+47) MVA Bankgiro:

2 Kopi rnv: Fykesmannen i Oso og Akershus Asker museum Universitetets kuturhistoriske museer, Odsakssamingen Statens vegvesen Grunneiere ved Odd Lars Vanberg, Gudofs Bakstadsvei 23, 1392 Vettre Vedegg: Rapport fra registrering av automatisk fredete kuturminner i forbindese med regueringspan på gbnr. 70/7 med fere i Asker kommune, Akershus fyke. Ved Ingrid Marie Finstad Saksbehandere: Automatisk fredete kuturminner: ASKER KOMMUN E - DOKUMENTSENTOi A ~g nr,, tj - ~ n A:k kocj p " r.. 7 F P~ 2r:'"'" - L..".J GA~rk~ko~ae~s~ ~ Ssksrn U Or ~=-=-==~

3 V FYLKES KOMMUNE Vår ref.: 05/07603 Rapport fra registrering av automatisk fredete kuturminner i forbindese med regueringspan på gbnr m.f i Asker kommune, Akershus fyke. V/Ingrid Marie Finstad ØK-kart Gårdsnr./-navn. Bruksnr./-navn CL Yggeseth 7 Y ggeseth Nordre 11 Sohoug 21 Haug 23 og 50 Aasvod 83, 102 og 105 Funn: Det be registrert ett automatisk fredet kuturminne. R-nr. Funntype Datering Gårdsnr./-bruk Bosetningsspor Jernader 70 Yggseth 13 stopehu F /-40 BP 12 muige stopehu F /-40 BP steinring Jernader 2 Steinstrenger evn. en fegate Uviss 2 rydningsrøyser Uviss Foto 1: Faten syd for Bråtenveien (i sørvest), tatt mot øst-sørøst... E Ingrid Marie Finstad fykes'koirmune3

4 Innedning... 3 Områdebeskrivese... 3 Metode... 3 Gårdsnavnshistorie... 5 Utdrag fra Rygh ''Norske Gaardnavne"... 5 Fornminner i nærområdet Odsaksfunn på den berørte gården Funn R95055 Bosetningsspor fra jernader, og nyere tid funnet på , Y ggeseth... 6 Vedegg Fotoiste Registreringsskjema for R95055 fra Askeadden Registrerte fornminner i nærområdet fra Askeadden ASKER KOMMUNE DO \\ 11'1 1\iTf,, r,,.. i1 ~ i Rag nr '} '} j: 1-q /..,.:) 2

5 Innedning Bakgrunn for undersøkesen er reguering av Markveien og tiiggende områder på Y ggeset gnr. 70 i Asker. Registreringen oppfyer undersøkesespikten i henhod ti kuturminneovens 9. Utgiftene ti registreringen dekkes av titakshaver jmf. Km. 10. Det gjøres oppmerksom på at R95055 er automatisk fredet i henhod ti km. 4 og 6. Det be benyttet dager i fet og fem dager ti rapportskriving. I at 16 dager. Område beskrivese Panområdet igger 40 ti 85 meter over havet og grenser ti Semmestadveien i øst, Daveien i sør, Edevodveien i nord og utmark i vest og nordvest. Fra hee sørig havde av panområdet hvor terrenget faer mot sør er det utsikt mot havet når man kommer over 50 meter. Også i øst-deen av området er det havutsikt. Det har tidigere vært dyrket på faten meom Åsakerveien og Markveien, på faten syd for Bråtenveien på gbnr. 70/ 105 og sydvestig hjørne av panområdet på gbnr. 70/102 sør for Daveien. Sistnevnte fate er svært fuktig med eiret undergrunn, og ae tre er bevokst med forhodsvis ung øvskog. den nordigste faten er det skrint og fje i dagen i øst, mens det i vest er svært fuktig, eiret grunn. Det vokser bandingsskog på den angsgående høyderyggen i øst-vest-retning i nordig havde. Resten av panområdet består av boiger og opparbeidede hager. Det igger en fin fate het nordøst i panen hvor det ikke er mer enn 20 cm ned ti skifergrunnfje. Under torven å det et tynt ag med medium brun humus ibandet skiferfiser. Samme grunnen fantes det på høyderyggen som går på angs fra øst ti vest gjennom området, mens det i vest var medium brun, sitig jord som gikk over i ys grå eire, før man støtte på grunnfje på cm dybde. Metode Det be foretatt overfateregistrering etter synige fornminner, sjaktet med gravemaskin og gravd 41 prøvestikk. Prøvestikkene er 50 x 50 cm store ruter som man graver omtrentig 50 cm dype. Jordmassene i hvert prøvestikk bir så sodet for å finne gjenstander fra steinader. Ae 41 prøvestikk var negative. En iten de av panområdet, faten på gbnr. 70/ 105 be undersøkt ved hjep av maskine sjakting. En gravemaskin fjernet matjordaget i ca tre meter brede sjakter fordet utover tomta. Bosetningsspor vi være synige som et avgrenset skifte av masse og farge mot undergrunnen. ASKER KOMHUNE Reg.nr.! Ark hou _, _ '".. C' ) "(' ~"' L 1 C ; JOJ , 3

6 '.,'. Pangrense ; ; Fornminneavgrensning ' - Sjakter strukturer Rydningsrøyser X PrøvesHkk Kartutsnitt med panen, sjakter, funn og prøves tikk inntegnet: ØK-kart CL Ark kode 5 Saks nr ' :f FrP. "~'"'-; -. ~ # '... IJ t /.,.... ~

7 Gårdsnavnshistorie Gårdsnavn kan være en kide ti å få vite ader på gården, hvorvidt det har vært et spesiet virke på den, eer om det har eksistert naturforhod knyttet ti gården og området rundt som i dag er tapt eer endret. Enkete gårdsnavn kan knyttes opp ti tidsperioder med bakgrunn i språkige og historiske årsaker. I føge Rygh opptrer Y ggeset første gang i skriftige kider i Biskop Eysteins Jorde bog (den røde Bog) som er en fortegnese over det geistige gods i Oso Bispedømme rundt år Navnet kommer av Yggjusetr, og første edd viser ti evenavnet Y ggja som må ha tihørt en bekk i vest som nord for Gjeum øper ut i Gjeumvannet. Sike naturnavn er av uviss ader, men kan være svært game. Setr derimot, som er andre edd i Yggjusetr, kan dateres tibake ti jernader, med produktiv periode fra e.kr. (Margit Harsson, 2002). Utdrag fra Rygh "Norske Gaardnavne" Om gården Y ggseth skriver Rygh: 70. Yggeset. Udt. y2ggeset. -- Yggiusæter RB Øggesetter Øggeset /. Y ggjusetr, hvori ste Led udentviv er et Evenavn Y ggja; dette maa da have tihørt den idt vestigere øbende Bæk, som nordenom Gjeum fader i Gjeumvandet. Evenavnet kunde have Sammenhæng med uggr, Frygt, Ængstese; af denne Stamme kunde ogsaa forkares det nu afagte Sønavn Ygderen i Høand (segn. 105 der) og Sønavnet Yddin i Ø. Sidre (tides skr. Ygden). Fornminner i nærområdet R-nr. Funn type Datering Gårdsnr./-navn Avstand fra panen Gravhaug Jernader 67 Enes 370m mot ØNØ Gravfet med åtte Jemader 71 Østeren 640 m not vest gravhauger og fire gravrøyser Gravfet med to Jernader 71 Østeren 760 m mot nordvest gravhauger Det er ikke registrert noen fornminner i umiddebar nærhet ti panområdet. Det nærmeste fornminnet ti okaitet R95055 igger i underkant av 400 m øst-nordøst for okaiteten. De tre nærmeste fornminnene er nevnt i tabeen over, og består av graver fra jernader. Både gravene og bosetningssporene på okaitet R95055 kan med andre ord være samtidige. Odsaksfunn på den berørte gården Det er bitt funnet en skafthuøks fra sen-neoittikurnbronseader på Y ggeseth i C-nr. Utdrag fra odsaksamingens tivekstkataog Funnsted Datering Stenøxe med Skafhu, 11 cm. (4 1/4") ang. Yggeseth Sen-neoittikum/ Banen bærer Spor af, at Øxeo, efter at være bronseader gaaet i Stykker over det oprindeige Skafthu, har faaet nyt Hu indsebet. F. Vaaren 1874 paa ASKER KC Y ggesæt i Asker Sogn og Pgd., Akerhus Amt. OOI<'.Iff'~.~, i RO!] nr -- :~~~ ,., 1 ~ t r)..,()''" J 51 Ark.koct<J S - SaKs nr U.OH

8 Funn R95055 Bosetningsspor fra jernader, og nyere tid funnet på 70/105, Yggeseth Type Anta Stopehu 13 Muige stopehu 12 Steinring Steinstrenger 2 Rydningsrøyser 2 Dateringer F /-40 BP F /-40 BP Innenfor regueringspanen be det registrert ett automatisk fredet kuturminne i form av bosetningsspor fra jernader. Bosetningssporene omfatter 26 enketstrukturer og igger i ett heing mot øst på en tidigere dyrket fate. Det har sannsynigvis vært fri sikt både mot sør og øst, med havutsikt i østig retning. Undergrunnen består av gubrun ti rødbrun sandig grus med mye skiferfiser. Skifergrunn:fjeet igger rett under O- 20 cm med matjord engst sør innenfor fornminneavgrensningen. Resten av faten har cm med matjord. Bant bosetningssporene utgjør F - F5 en kar stoperekke. Det finnes fere aternative stoperekker bant de resterende stopehuene, men en tokning er vanskeig å gi uten at man åpner et større område samtidig. Samtige stopehu har skoningsstein. To av strukturene, F20 og F23, be snittet under registreringen. Ku prøver fra F5 og F7 er sendt ti anayse og er bitt datert ti førromersk jernader. Atmosf.,riske data fra Stwver et a (1998); OXCa v3 9 Brunk Ramsey (2003), eub r: 4 sd: 12 prob usp[chron] R95055-F ~! 1990±40B '=T r--~~ R95055-F : 2000±401.6Bf----+-~411!!1~~+--~ 600f.Kr. 400f.Kr. 200f.Kr. o 200e.Kr. 400e.Kr. Kaibrert datering O 000 f.kr f.kr 800 f.kr. 500 f.kr. O TN MN SN Edre BA Yngre BA Førromersk Romersk Foke- Merovinger Viking! I IV-VI jernader jernader vandring tid tid Edre Yngre Bronseader Edre jernader Yngre jernader Midde steinader steinader ader R95055 ASKER KOM 'v'u"je oo~<uir r ;-;~'r :::: =< :-=--=--=-=--=--=----:..--..;.;.:-_-:::;-.:.-., RGg.P', Den hetrukne injen viser dateringene av stopehuene F5 og F7. Sti et inje,:v~s ttrc_a?t~!! ~3 ader på okaiteten. Ark 1--oo~ ~ Ark kodes Saks nr t c..

9 Foto 2:0versiktsbide av R95055 tatt mot øst. t--- ASKER KOMMt..i"NE DOKt!M P~ NE3t ' ' ~ "'F~ ", :.. t j) /...,, r.,..

10 V FYLKESKOMM U N E Tegnforkaring Fornminneavgrensning -- Sjakter Strukturer o Rydningsrøyser R95055 r.):vi "'AU NE _,' J ~- ;' ~ ~ :: R

11 Struktur beskrivese F Sto ehu -koordinat Stopehu, ovat, 60 x 75 cm, en saming med stein i dimensjonen O- 30 cm. Svært ukar nedgravning mot sithodig, gruset, ys beige undergrunn. Foto 4: F, stopehu i pan, sett mot sør-sørøst. Stopehu, ujevnt, 50 x 60 cm, en saming med stein i dimensjonen cm. Svært ukar nedgravning mot ys grå ti gubrun, sitig grus. Foto 5: F2, stopehu i pan, sett mot sør-sørøst. -koordinat Stopehu, 00 x 150 cm, en saming av stein i dimensjonen O - 20 cm. Svært utfytende og utydeig nedgravning mot ys grå ti gubrun, sitig grus. - t.. '. - ~-.~~ - '. :-\~~~ 'it': ::~ :1 ~!'1~.,.. :" ' I, M. " ~,. " ".,.._ -.,._ J ~.. ~- -~-.. _ :... ' , : ;,...,t;" -~ ~- '-~... - ~~~ '... Foto 6: F3, stopehu i pan, sett mot sør-sørøst., A_~-~~~~~~~:~v~~~3 Rog.nr ~ - - J --J U.Oft 9

12 V 'FVLKI;'S 'K~HJIIMIJNE koordinat Stopeh:tJtU, ov.a[t,55 x 7'5 cm, en.saming av stein i dimensjonen 8 ti 26 cm. Svært ukar nedgtavn~tn:g mot bnmbeige :grushoh!i:g sit. Føro 1:.Pf., sropehrt11 i:pian, sett mo søn>øst. F s s totp~ 1 h u n 1 x-koørdinat. y-koordinat 99737;9 0~43;4 Daterine; '99Ø+/ 40 ~p Stopehu., en 'Ova.saming av stein'( [Q- 20 cm) på 50 x 75 cm utgjør det vestige hjørnet i en.stor nedgta'vifing med medium brun, sitig grus på 11 O x 140 cm som igger mot brunbeige, gruset ~ sit ~. Foto 8: P5, stopehu i pian, sen 'mot oo'fdvest. Muig.stopehu, ovat, '60 x 75 cm. Består av medium brun grov sand ti fin grus med noe humus o:g stein i dimensjonen[() - 20 cm. Tydeig avgrenset mot rødbrun, sandig, fin grus. r-----=-= ASKER KOMMUNE DO KUM E '-JTS E h!ter Reg.r>r O

13 F7 S tope h u 11 x-koordinat y-koordinat ,9 kuprøve 2000+/-40 BP Stopehu, ovat, 60 x 70 cm. Består av medium brun, grov sand og fin grus med noe humus og stein i dimensjonen O - 30 cm. Tydeig ned gravning mot rødbrun, fin, sandig grus. Foto 0: F 7, stopehu i pan, sett mot nord-nordvest. Muig stopehu, ovat, 65 x 85 cm, men forsvinner inn i sjaktkant. Svært ukar nedgravning mot rødbrun, fin, sandig grus. ASKER KOM.MUNEt---D_O~K=.: UME.NTS FNiEi-{ Reg.nr. Foto i: F8, muig stopehu i pan, sett mot vest U.Otf ~ J 11

14 -koordinat Stopehu, ovat, 70 x 80 cm. En saming av stein i dimensjonen 8-28 cm med en noe ukart nedgravning som består av medium brun, grov sand og fin grus med noe humus. Ligger i gubrun, sandhodig grus. Foto 12: F9, stopehu i pan, sett mot nord-nordvest. -koordinat Stopehu, rundt, 60 cm i diameter. En saming av stein i dimensjonen O - 20 cm. Noen s ni nedgravning er vanskei å se mot undergrunnen- gubrun, sandhodig grus. Foto 13: F O, stopehu i pan, sett mot nord-nordvest. -koordinat Stopehu, ovat, 60 x 75 cm. En saming av stein i dimensjonen O ti40 cm. Fymassen i stopehuet er bare en anese mørkere enn den ys rødbrune, sandhodige grusgrunnen. ~. -.~ -i- ~! ~ -. ~ ~~~;;..-~.. -- :... :~~J~1 -.z~ :~~~, : t. '. 4/i:~ ":'f:;'-. t,:.- ~~.. - ' '..!'...""t-.1 '-!~... ~... "'.... ~~. t ~'....,....'::'... : :~ ; ':: :.:V ~.-\'\... ;.:..;. ~,.;~ \, - ~~;< tr ',:.'.':../';.._,._,.Ni <. /. \." Z., ~"!...'-.-~.,:~. _,!"(:).1...,,..,, 7_ ~ } : :.; ~,,.. ; ~-.... ' :. ~. 4 ' ',..,, '.o. ~,J '... '":"'-.". 'c~~. Foto 14: F 11, stopehu i pan, sett mot sørvest. ASKER KOMMUNE DOKUMFNTSEI!TEti Reg.nr. < r J r--- - Ar~.cct ~ Saksr.r U.Off

15 -koordinat Stopehu, rundt, 35 cm i diameter. En saming av tre stein stit mot hverandre i dimensjonen O - 15 cm. Svært ukar nedgravning mot ys gubrun ti rødbrun, sandhodig grus. -koordinat Stopehu, ovat, 65 x 80 cm. Nedgravningen består av medium brun, humushodig sand og grus. Steinene i stopehuet er i dimensjonen O- 30 cm. Kart avgrenset mot ys gubrun og rødbrun sandhodig grus. -koordinat Stopehu, rundt, 50 cm i diameter. En saming stein i dimensjonen cm med fymasse medium brun, humushodig sand og grus. Noe ukart avgrenset mot rødbrun sandhodig grus. ASKER KOMMUNE DOKUMENTSEI-JTER Foto 17: F 14, stopehu i pan, sett mot sørvest. Reg.nr.;"' -\..... ~ tp - ' t..... o~ ) ~ Ark kt de r r A f: I<GOe ~ -- j Sa-snr U CH ~

16 -koordinat Stopehu, rundt, 50 cm i diameter. En saming stein i dimensjonen cm i diameter. Nedgravningen er ukart avgrenset og består av medium brun, humushodig sand! grus mot rødbrun, sandhodig grus. Foto 18: F 15, stopehu i pan, sett mot sørvest. F 16 Steinrin x-koordinat -koordinat , Steinring, tinærmet rund, men forsvinner inn i sjaktkanten. Dersom den er rund, er diameteren omtrent 260 cm. Fra den sydigste steinen og bort ti sjaktkanten er det 185 cm. Steinene i dimensjonen cm i diameter virker som de er agt intensjonet ned i undergrunnen med sin fateste side opp. De igger i rødbrun sandhodig grus. Foto 19: F6, steinring sett mot sørvest, med meterstokk. -koordinat Stopehu, rundt, - 60 cm i diameter. Medium brun, humushodig sand! grus, og konsentrasjon av skoningsstein ( 8-30 cm) i nordvest-enden. Tydeig avgrenset mot rødbrun sandhodig grus. ASKER KOMMUNE t----d_o_kumentsenteri Reg.nr ! 14

17 Foto 21: F 7, stopehu i pan, sett mot vest-nordvest. -koordinat Stopehu, rundt, 45 cm i diameter. En saming med stein i dimensjonen 8-38 cm i diameter. Noe ukar nedgravning som består av medium brun, humushodig sand og grus. Ligger i rødbrun sandhodig grus. Foto 22: F/8, stopehu i pan, sett mot nord-nordøst. Stopehu, rundt, 40 cm i diameter. Består av medium brun, humushodig sand og grus. Nokså tydeig avgrenset mot rødbrun sandhodig grus. Foto 23: F19, stopehu i pan, sett mot sørvest. Reg.nr. Ark koae p Ark kcj& S - ASKER KOMM UNE DOKUM ENTSENTER ; S?.~ 5:.;;c " 27 Fr=n -~ 2""'"".. ) - _ =-= ~ Saksnr ~ - U.OH

18 Muig stopehu, rundt, ca 45 cm i diameter. Fyt med medium brun, humushodig sand og grus. Kart avgrenset mot rødbrun, sandhodig grus. Strukturen be snittet under registreringen. Den viste seg å være het pakket med steiner i dimensjonen O- 22 cm. I profi var den 50 cm bred o 27 cm d. Foto 24: F20, muig stopehu i pan, sett mot nord. Foto 25: F20, i profi, sett mot nord. -koordinat Stopehu, rundt, 50 cm i diameter. Den store steinen på 32 x 57 cm, har troig vært brukt som skoning og stått på høykant mot stopen. Nedgravningen er tydeig mot rødbrun, sandhodi rus o består av medium brun humushodig sand og grus. Foto 26: F21, stopehu i pan, sett mot nord-nordøst. Muig stopehu, ovat, 60 x 11 O cm. I østenden av strukturen igger det en stein på 25 x 45 cm. Resten av strukturen består av medium brun, humushodig sand og grus innimeom 5-12 cm store sammenpakkede stein. Nedgravningen er kart avgrenset mot rødbrun, sandhodig grus. ASKER I~O M M U NE DOKUMf:J...JTSEI\TER ~----- ~ ~ f<:g nr. 7...,.!." ~- ' 1_" J "\,... " /... 16

19 Foto 27: F22, muig stopehu, sett mot nord-nordøst. -koordinat Stopehu, rundt, 30 cm i diameter. Består av medium brun, humushodig sand og grus. Nedgravningen er tydeig mot rødbrun, sandhodig grus og består av medium brun humushodig sand og grus. Strukturen be snittet under registreringen. Den er 32 cm bred og 12 cm d p. Foto 28: F23, stopehu i pan, sett mot sør-sørøst. Foto 29: F23, stopehu i profi, sett mot sør-sørøst. Muig stopehu, rundt, 65 cm i diameter. En saming av stein i dimensjonen O- 50 cm uten noen kar nedgravning. Ligger i gubrun, sandhodig grus. Foto 30: F24" muig stopehu i pan, sett mot sørvest. Ark kor, Ark kc;:": :;--. ~L-p,...,... ~ 27 ' -> /.... J

20 Muig stopehu, ovat, 45 x 50 cm. En saming stein i dimensjonen cm uten noen kar nedgravning. Ligger i rødbrun, sandhodig grusundergrunn. Foto 31: F25, muig stopehu. sett mot sørvest. Muig stopehu, rundt, 55 cm i diameter. En saming stein i dimensjonen O- 22 cm. Nedgravningen er tydeig avgrenset mot rødbrun, sandhodig grusundergrunn og består av medium brun, humushodig sand og grus. Ligger kun en hav meter fra skifergrunnfjeet i nordøst. Foto 32: F26, muig stopehu, sett mot sør-sørøst. AS KER KOMMUNE DOKUMENTSENTER Reg.nr. sn~~b6h Ark k'jde P 2 7 FEB Ark <ooe S -- - F27T o stemstrenger S::t"S"' rua., F27a F27b x-koordinat y-koordinat x-koordinat y-koordinat , , , , , , ,3 To steinstrenger. F27a er fire meter ang, som sjaktens bredde og en meter bred. Den består av stein i dimensjonen cm, som ae igger godt nede i undergrunnen. Den kan være bunnen av et steingjerde, en rydningsrøys, eer sammen med F27b minner den om en fegate. Det er måt to punkter på steinstrengen, ett i hver ende. Det samme gjeder F27b som igger to meter øst for F27a. Også denne er ike ang som sjakten, fire meter, men det ser ut ti at den fortsetter ti neste sjakt (mot nordvest) hvor det igger to steiner i dimensjonen cm. Resten av steinene i F27b har dimensjonen cm. Bredden på denne steinstrengen er, 5 m. Ligger i gubrun grus med mye skiferfiser j _j 18

21 Foto 33: F27a ti høyre og F27b ti venstre, steinstrenger fegate, sett mot øst-sørøst. Rydningsrøys, avang, 1,5 x 2, 5 m. En stor stein i hver ende på 70 cm i diameter, mens resten av steinene er i dimensjonen cm. Hø den på rø sa er 20 cm ArL 1: 1 ;-:. ' ~- ~

22 Rydningsrøys, 6 meter i diameter. Ca 80 cm høy med steiner i dimensjonen O - 50 cm i diameter. Bitt fyt på ganske nyig. Det igger gasskår og hermetikk høyt oppe i røysa. Ar ~ : ~ ~--.- 1'7:,-.-- ' L ~.v -... o ~ -- - ~ ~ 20

23 Vedegg Fotoiste Foto Motiv Faten syd for Bråtenveien (i sørvest) 2 Oversiktsbide av R Oversiktsbide av R F, stopehu i pan 5 F2, stopehu i pan 6 F3, stopehu i pan 7 F4, stopehu i pan 8 F5, stopehu i pan 9 F6, muig stopehu i pan 10 F7, stopehu i pan I F8, muig stopehu i pan 12 F9, stopehu i pan 13 F O, stopehu i pan 14 FI, stopehu i pan 15 F2, stopehu i pan 16 F13, stopehu i pan 17 F14, stopehu i pan 18 F 15, stopehu i pan 19 F 16, steinring, med meterstokk 20 F 16, steinring, med meterstokk 21 F7, stopehu i pan 22 FIS, stopehu i pan 23 F 9, stopehu i pan 24 F20, muig stopehu i pan 25 F20, muig stopehu i profi 26 F21, stopehu i pan 27 F22, muig stopehu i pan 28 F23, stopehu i pan 29 F23, stopehu i profi 30 F24, muig stopehu i pan 31 F25, muig stopehu i pan 32 F26, muig stopehu i pan 33 F27a ti høyre og F27b ti venstre, steinstrenger/ muig fegate 34 F28, rydningsrøys 35 F29, rydningsrøys Himmeretning Side Øst-sørøst Øst 7 Øst-sørøst 7 Sør-sørøst 9 Sør-sørøst 9 Sør-sørøst 9 Sørvest JO Nordvest O Nord-nordvest 11 Nord-nordvest I Vest i Nord-nordvest 12 Nord-nordvest 12 Sørvest 12 Sørvest 13 Sørvest 13 Sørvest 13 Sørvest 14 Sørvest 14 Sør-sørøst 14 Vest-nordvest 15 Nord-nordøst 15 Sørvest 15 Nord 16 Nord 16 Nord-nordøst 16 Nord-nordøst 17 Sør-sørøst 17 Sør-sørøst 17 Sørvest 17 Sørvest 18 Sør-sørøst 18 Øst-sørøst 19 Sørvest 19 Vest 20 ~ -- ASKER KO M~.IUNf. DOKUMFN ',,n-r i(,, - Rt>pw.?.., ~ '. '... r ~ ' ~ '"'

24 Registreringsskjema for R95055 fra Askeadden Kassifisering Kategori: Arkeoogisk okaitet Art: Bosetning/aktivitetsomrgde Stedfesting Fyke: Kommune: Akershus Asker ØK-kart: CL Gårdsnavn: Høyde over havet: Yggeseth 60 Eiendomsoppysninger Eiendom 1 Kommune: Gnr: Bnr: Asker 70 OS Feste nr: Seksjonsnr: o o Eiendom 2 Kommune: Gnr: Bnr: Asker 70 OS Feste nr: Seksjonsnr: o o Oppretting og ansvar Registert Ar~ kode p Ark kodes Lokaitet Arkeoogisk okaitet- Bosetning/aktivitetsområde Dato: Ansvarig etat: Akershus r,u-;-:o:;:;h; fykeskommune Utført av: Ingrid Finstad Instans: Akershus fykeskommune Saksnr Detajer Litteratu rhenvisn ing: Rapport fra registrering av automatisk fredete kuturminner i forbindese med regueringspan på gbnr. 70/7, 11, 21, 23, 50, 83, 102 og 105 Asker kommune, Akershus fyke. V/Ingrid Marie Finstad Beskrivese: Bosetningsspor fra jernader som omfatter 26 enketstrukturer. Bant bosetningssporene utgjør F - FS en kar stoperekke. Det finnes fere aternative stoperekker bant de resterende stopehuene, men en tokning er vanskeig g g uten at man åpner et større område samtidig. Samtige stopehu har skoningsstein. Ku fra stopehu FS og F7 er sendt ti anayse og er bitt datert ti førromersk jernader (FS: 1990+/-40 BP og F7 : 2000+/-40 BP). 22

25 Terrengbeskrivese: Bosetningssporene igger i ett heing mot øst på en tidigere dyrket fate. Det har sannsynigvis vært fri sikt både mot sør og øst, med havutsikt i østig retning. Undergrunnen består av gubrun t i rødbru n sandig grus med mye skiferfiser. Orientering: Ligger rett syd for Bråtenveien og 45 meter nord for Daveien, midt på tomta ti 70/105. Tihørende enketminner R.!Stopehu AUT R ~ Steinring AUT R ~ Steinstreng IKKE R ~ Rydningsrøys IKKE Vernestatus for okaitet Vernetype: Automatisk fredet Lovgrunnag: Kuturminneoven av 1978 Paragraf: 4 Vedtak: Vernedato: Tingystdato: Sikringssone Beskrivese: Vernetype: Lovgrunnag: KML Paragraf: 6 Automatisk fredet Sikringssone på: Vernedato: 5 meter RE>g nr. ASKER K.>r..;;IVIu L~ DOKU Mf!' -, ~, :r ri~ ;-::r ' Saks nr UOir

26 V FYLKES KOMMUNE Registrerte fornminner i nærområdet fra Askeadden Lokaitet Arkeoogisk okaitet- Gravminne - Kassifisering Kategori: Arkeoogisk okaitet Art: Gravminne Stedfesting Fyke: Kommune: Akershus Asker ØK-kart: CM Gårdsnavn: E nes Eiendomsoppysninger Kommune: Gnr: Bnr: Bruksnavn: Asker Enes søndre o Feste nr: Seksjonsnr: O Oppretting og ansvar Registert Dato: Utført av: M. Werenskiod Fyfoto, serie: 2203 MO (R04), 2520 G14 (R04) Detajer Ansvarig etat: Instans: Tidigere id nummer: Rag.nr. ASKER KOMMUNE DOKUMENTS ENTER 27 F~="'"' "'"'""S Litteraturhenvisning: t ) Ingen. Ark kode p Beskrivese: Ark. koda S r:s~a;-- ks-nr.:..;:..:: Rundaktig haug. Noks~ ukart markert. Ingen stein i dagen i NØ-deen, i SV-deen st. s ~ antakeig fra åkeren. Toppen avfatet. I N-siden grop, d m. Haugen kan muigens h 'itbrukt som ysthus. Bevokst med gress; angs 50-havde havebusker. I NØ-deen et svært bj erketre. O ca 7m, h p~ N-siden ca 0,7m. Terrengbeskrivese:.&.kerhome på høyeste de av NØ-SV-gående åsrygg. Dyrket mark, gartneri. Vidt utsyn ti ae kanter; mot Ø ti Osofjorden devis stengt av trær. Orientering: Ca 20m V for V-hjørnet på det N-igste drivhuset, ca 35m SSØ for våningshuset på gården. 24

27 Tihørende enketminner R..!GravhaugAUT Vernestatus for okaitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnag: Kuturminneoven av 1978 Tingystdato: Paragraf: Vedtak: Lokaitet Arkeoogisk okaitet - Gravfet - Hestehagen Kassifisering Kategori: Arkeoogisk okaitet Art: Gravfet Stedfesting Fyke: Kommune: Akershus Asker ØK-kart: CL Gårdsnavn: Øste ren Eiendomsoppysninger Eiendom 1 Kommune: Gnr: Bnr: Bruksnavn: Asker 71 Øste ren Eiendom 2 Kommune: Gnr: Bnr: Bruksnavn: Asker Hestehagen Oppretting og ansvar Kontroert !- 25

28 Dato: Utført av: Registert E. Skjesvik Ansvarig etat: Instans: Dato: Utført av: Fyfoto, serie: M. Werenskiod, MOS (R), 2520 G12 (R07) Ansvarig etat: Instans: Tidigere id nummer: Detajer Litteratu rhenvisni ng: Ingen. Beskrivese: Fetet best3r av iat 12 fornminner, nemig 8 rundhauger, 3 rundrøyser og 1 ang røys. Lengst i N på kronen av høydedraget, ca 2,5m NNØ for høyspentmast og ca 150m NNV for våningshuset : 1. Rundrøys. Temmeig kart markert. Toppet. Bygd av svær kamp og bruddstein, innti 1m Virker urørt, men noen stein er fjernet i forbindese med reising av masten. Bevokst med yng, mose, øvbusker og øvtrær. D Bm, h 1,2m. På samme høydedrag ca 18m SSV for 1. : 2. Lang røys. 5-deen nokså overtorvet, markert med en fotkjede av store, agte kampestein, mange innti 1m ange. Fotkjeden er ubrutt på V agside, ikeedes i en strekning på ca Sm midt på Ø - an~sde. I NØ er den mer utydeig. På en Sm's strekning i SØ manger den. I røysas NNØ-ende star en reist stein, synig h 0,6m. Fornminnet virker urørt, men noen avsteinene i fotkjeden er utgidd. Temmeig tigrodd med ,,.,.,, 4 r , _ r"' " Reg nr AS KER KOMMUNE DOKUMEf\!TS!:NTER ~ -..":' '-to,..." _.., _,., 1.. ~- J A ~~o A r ~ ; "J J ; ~ - - Sai,s," U.Off

29 V FYLKESKOMM UNE Fornminnene 9-12 igger is-deen av fetet. Mange av fornminnene be påvist av gårdbruker Gunnar Østeren. Fra tunet og S for haugene 9-12 går en gamme vei som fortsetter ned gjennom ia mot Voen. Lange strekninger har den karakter av huvei, br 2-3m og dybde 0,6-0,Sm. Veien be fugt ti et myrendt område SØ for Linandet. I ia ovenfor myra går et noenunde paraet øp, på N-siden av hovedøpet. Odtidsvei Østern-naustet i Voen? Veifaret inntegnet på fyfoto 2203 MOS. Terrengbeskrivese: NØ-SV-gående småknauset høydedrag som faer av mot Ø. Løv- og bartrær, øvkratt, frodig gressvekst. Utsikten for det meste stengt av trærne, men gimtvis vidt utsyn over Osofjorden i ø. Orientering: 5-enden: SOm Ø-ØNØ for driftsbygningen. N-enden: 225m N for driftsbygningen på gården. Tihørende enketminner k 1:. Gravhaug AUT ~ ~ Gravhaug AUT ~ ~ Gravhaug AUT R ~ Gravhaug AUT R 2 Gravhaug AUT ~. Gravhaug AUT R z Gravhaug AUT R ~ R ~ Gravhaug AUT Gravrøys AUT R 10 Gravrøys AUT R 11 Gravrøys AUT R 12Gravrøys AUT Vernestatus for okaitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnag: Kuturminneoven av 1978 Tingystdato: Paragraf: Vedtak: ASKER KOMMUNE DOKUMENTS ENTER 27 ~--1 r '), -,, :.:.: ' '... ) J ' ! 27

30 Lokaitet Arkeoogisk okaitet- Gravfet- Kassifisering Kategori: Arkeoogisk okaitet Art: Gravfet Stedfesting Fyke: Kommune: Akershus Asker ØK-kart: CL Gårdsnavn: Østeren Eiendomsoppysninger Kommune: Gnr: Bnr: Bruksnavn: Asker 71 1 Østeren o Festenr: Seksjonsnr: O Oppretting og ansvar Registert Dato: Utført av: M. Werenskiod Fyfoto, serie: 2203 MOS (R16), 2520 G12 (ROS) Ansvarig etat: Instans: Tidigere idnummer: ASKER KOMMUN E? DOKUMENTS~f' r :: ~1 - Detajer R~g nr.:;"':!""~!~r "..._ Litteraturhenvisning: Aust-Agder fykeskommune: Nyregistrering av automatisk fredete kuturminnerødegårdsanegg/gravminner gnr 36, bnr 4, Kvaae Bygand kommune. Rapport,kartutsnitt, skisse og foto.. Brev fra UO av ti eieren av 22/19. r-a-,k-k-ocj_e_p Ar ~ kc'ut S Sg~s11r r ;JO Beskrivese: Lengst i NV :. Rundhaug. Forhodsvis kart markert. Steinbandet. Mindre stein. På toppen en mengde øse, nevestore og et par rundkamp, nok fra åkeren. Haugen er sikkert urørt. Bevokst med hassebusker og ønn. o ca Sm, h ca o,am. Ca 3m SØ for.: 2. Rund haug. Nokså ukart markert. Noe steinbandet. Spredte rund kamp. I midten vid forsenkning, d 4m. Her og eers på haugen igger en de større, øse stein sannsynigvis fra åkeren. Bevokst med hassebusker, noe ønn og bregner. D 12m, h 0,6m. Fornminneutvagsmøte : Frigis for søppetømmingsanegg. Dette prosjekt ikke reaisert. Terreng beskrivese: Høyeste de av åkerhome som heer mot Ø og SØ. Bandet øvskog og tett kratt. Fri beiqqenhet, men utsynet for det meste stenqt av trær. I VSV sees tunet oå Nordre Yqqeset

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde F7 Rydningsrøys Mål: Lengde: 4,5 m, bredde 2,5 m, høyde 40 cm. Rydningsrøys på en bergknaus. Steinene er for det meste nevestore, men det er enkelte større steiner. Det er kun et tynt lag med steiner på

Detaljer

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet

Funn: Det ble registrert en steinalderlokalitet (R 89461)innenfor planområdet Vår ref.: 04/05176 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på Kjærnes, gbnr. 111/1, 82, 125, 168, 187, 212, 235, i Ås kommune, Akershus fylke. V/Stig

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067.

ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn 41 Norderås 1 Norderås 42 Ås 7 Ås kirkegård II. Funn: Det ble registrert et bosetningsområde R117067. Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med VA-ledning fra 42/7 Ås kirkegård II til 41/1 Norderås i Ås kommune, Akershus. ØK-kart Gårdsnr. -navn. Bruksnr. -navn CO039-5-1

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner og to nyere tids kulturminner Vår ref.: 10/8505 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Rykkinveien 100 gbnr 94/23, Bærum kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

August Baugstø Hanssen 1.12.2008 Akershus fylkeskommune

August Baugstø Hanssen 1.12.2008 Akershus fylkeskommune Rapport fra utvidet registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av G.M. Brydesvei 34, gbnr. 64/22 i Asker kommune, Akershus fylke. V ed August Baugstø Hanssen. 30.6-4.7.2008.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr.10/6574 17.juni 2011 Registreringsrapport Reguleringsplan - Pentagon UMB Ås kommune David J. A. Hill Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Pentagon- UMB Innhold Landskap og kulturmiljø...

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra eldre steinalder under kulturminneregistreringen.

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra eldre steinalder under kulturminneregistreringen. Vår ref.: 06/13204 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Li, gbnr. 39/265 mfl. i kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CO043-5-4,

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/23006 26. april 2013 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. Skanseveien 20 C Frogn kommune Kristin Fjærestad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold Innledning...

Detaljer

Funn: Det ble registrert en boplass fra steinalderen innenfor planområdet.

Funn: Det ble registrert en boplass fra steinalderen innenfor planområdet. Vår ref.: 04/10356 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av del av gbnr. 140/1 Soprim i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylkes. V/Lars Andersson 12.11

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredete kulturminner Vår ref.: 05/01589 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med plan om leiruttak på gbnr. 85/1, 2, 16 Grini m. fler i kommune, Akershus fylke. V/Kathrine Eikrem og Ingunn

Detaljer

Funn: Det er registrert tre automatisk fredete kulturminner.

Funn: Det er registrert tre automatisk fredete kulturminner. Vår ref.: 09/12653 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av gbnr. 123/8 Dalen østre m.fl, Eidsvoll kommune, Akershus fylke. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr.

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND SONGDALEN KOMMUNE GNR 88 BNR 2 Rapport ved: Rune A.

Detaljer

Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1. R e i d u n M a r i e A a s h e i m

Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1. R e i d u n M a r i e A a s h e i m s.nr 14/26849 9.mars 2015 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete tids kulturminner. G a r d e m o v e i e n 7 1 Ullensaker kommune R e i d u n M a r i e A a s h e i m Arkeologisk feltenhet,

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport 21. oktober 2011 Registreringsrapport Busslomme Ruter, Vinterbro gbnr. 115/1 m. fl. Ås kommune Christine Boon Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune 1 Busslomme Ruter, Vinterbro Innhold Innledning...

Detaljer

Lars Andersson 01.02.2010 Akershus fylkeskommune

Lars Andersson 01.02.2010 Akershus fylkeskommune Vår ref.: 09/10998 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan av gang- og sykkelvei langs rv. 152- Dalsbakken-Glenne på gbnr. 48/1m.fl, 50/1 m.fl, 90/1m.fl

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/309 24. april 2013 Registreringsrapport Med funn av ett automatisk fredet kulturminne. Bruhaug gbnr. 17/39 Hurdal Kommune Kristin Fjærestad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold

Detaljer

Funn: Det er registrert ett nyere tids kulturminne.

Funn: Det er registrert ett nyere tids kulturminne. Vår ref.: 07/3451 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltak i 86/87 Torggata 2-Handelshuset Drøbak i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn.

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 13/6079 4. februar 201 4 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Borgen vest Ullensaker kommune Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER 1 R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Repstadveien 332 Gnr 67 Bnr 6 Søgne Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett mot nord Rapport

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune

Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune Figur 1 Deler av Torp på Ytre Møl Rapport ved Ann Monica Jensen

Detaljer

RAPPORT KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV. GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune

RAPPORT KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV. GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune RAPPORT 69 2015 KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten i Rogaland fylke.

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i området for anleggsvei

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i området for anleggsvei Vår ref.: 08/08965 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med utbedring av tursti langs Lysakerelva på gbnr. 38/47 i Bærum kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart CN045-5-1

Detaljer

FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27, BNR 2,41

FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27, BNR 2,41 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K R E G I ST R E R IN G, DY N GVO L L FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27,

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne Vår ref.: 07/06881 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Østre Greverud for gbnr. 42/2 mfl. i Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune ØK-kart Gårdsnr.

Detaljer

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune Rapport ved Frode Svendsen R A P P O RT F R A

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport s. n r 1 5 / 2 9 2 0 2. m a r s 2 0 1 6 Registreringsrapport Funn av nyere tids kulturminne. R e g u l e r i n g s p l a n f o r g b n r. 6 8 / 4 5 1 m f l. - B j e r k å s h o l m e n Asker kommune K

Detaljer

Skien kommune Bakkane

Skien kommune Bakkane TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Bakkane GNR/ BNR. 216/2, 217/205, 217/283 1: Hovedhuset på Bakkane gård. Bildet er tatt mot vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tveida Gnr 105 Bnr 1 Lindesnes Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett fra E-39 Rapport ved Ann

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE

ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE LYNGDAL KOMMUNE GNR 172 BNR 1 Rapport ved: Rune

Detaljer

Pia Skipper Løken 28.05.04 Akershus fylkeskommune

Pia Skipper Løken 28.05.04 Akershus fylkeskommune Saksnummer; 01/00200 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for Bjørndalen i Asker kommune, Akershus fylke. V/Pia Skipper Løken 26.04.04-28.04.04

Detaljer

Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune

Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K E O L O

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER LØYNINGA, HOLUM GNR.99/17 MANDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skollevoll Gnr 36 Bnr 343 Farsund kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Huseby 2/32 Farsund kommune R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K B E FA R I N G / R E G I S T R

Detaljer

Røyken kommune Spikkestad Nord B4

Røyken kommune Spikkestad Nord B4 KULTURHISTORISK REGISTRERING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Spikkestad Nord B4 GBNR.: 6/5 SAKSNR: Oversiktsbilde over planområdet. Spikkestad Gård sees i enden av åkeren. Navn på sak: Spikkestad Nord 6/5 Kommune:

Detaljer

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra steinalderen innenfor undersøkelsesområdet

Funn: Det ble registrert fire lokaliteter fra steinalderen innenfor undersøkelsesområdet Vår ref.: 07/2521 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med etablering av renseanlegg for gråvann på hyttefeltene Solbergstrand nordre, midtre og søndre i kommune, Akershus

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I NOME KOMMUNE SØVE VIDEREGÅENDE SKOLE GNR. 24, BNR. 1 Figur 1. Bilde av gravhaug. - 1 - RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Skien kommune Nordre Grini

Skien kommune Nordre Grini TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Nordre Grini GNR. 57, BNR. 2 OG 289 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 57 Bruksnummer:

Detaljer

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr

Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Ein tydeleg medspelar Arkeologisk rapport nr: Kristiantunet II Godøy Gnr, b.nr Heidi A Haugene Forord Eit kulturminne er eit spor etter menneskeleg liv og virke i vårt fysiske miljø, som til dømes ein

Detaljer

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP045-5-2, CP046-5-4, CQ045-5-1 105 Robsrud 1 Robsrud

ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CP045-5-2, CP046-5-4, CQ045-5-1 105 Robsrud 1 Robsrud Vår ref.: 05/02182 Ny revidert rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan for terminalanlegg for Posten Norge AS på gbnr. 105/1 i kommune, Akershus fylke.

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R J ÅBEKK GNR./BNR 37/14,11,66, 41/4, 36/1,2

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 2013/5205 14.august 2013 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. Hvamsmovegen Nes kommune - Gang og sykkelveg Kristin Orvik Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal GNR. 13, BNR. 3 Figur 1: Gryteødden sett fra planområdets grense i sørøst. Tatt mot sørvest RAPPORT

Detaljer

Sjakt med funn av tre kokegroper Id 178710. Bilde tatt mot sørøst.

Sjakt med funn av tre kokegroper Id 178710. Bilde tatt mot sørøst. Arkivsak.nr: 13/8937 Befaringsdato: 22.-26.9., 29.9.-3.10. og 6.-7.10.2014 Kommune: Bodø Gård: Mørkved Gnr: 42, Bnr: 1-5, 7, 9, 35 m/flere Formål: Arkeologisk registrering i forbindelse med oppstart av

Detaljer

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Andabeløy Gnr 109 Bnr 10 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Flekkefjord

Detaljer

Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim

Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim RAPPORT 38 2012 REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN Sømme GNR.15 BNR.3 og 46 SOLA KOMMUNE Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim Kulturseksjonen ved Fylkeskommunen er førsteinstans

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SELJORD KOMMUNE FOSSHEIM GNR. 121, BNR. 1 Ill 1: Oversiktsbilde, midtre del av området. Mot NNV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

2012/4788 Hurum kommune

2012/4788 Hurum kommune 2012/4788 Hurum kommune Nordlig del av planområdet, sett mot SØ Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Søndre Sætrevei Saksnummer 2012/4788 Kommune Gårdsnavn Gårds- og bruksnummer

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R S KJERNØY Gnr 27 Bnr 7 M ANDAL KOMMUNE Askeladden

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Knudsmyr Bnr 158, Gnr 3 Kristiansand kommune Rapport ved Vegard Kaasen Engen R

Detaljer

12/4425. Lier kommune.

12/4425. Lier kommune. 12/4425. Lier kommune. Planområdet er uthevet i rødt omriss. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Ekeberg i Lier Saksnummer 12/4425 Kommune Lier Gårdsnavn Ekeberg Gårds- og 154/25

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER SKINNARSMOEN Gnr 103 Bnr 4,5,23,42 SONGDALEN KOMMUNE Figur 1: Flyfoto over Skinnarsmoen Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal Dette bildet, som ble fremskaffet av Sigmund Heldal fra Sannidal Historielag, viser området rundt Sannidal stasjon

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Løkka Skinsnes Gnr 39 Bnr 123, 130 Mandal Kommune Rapport ved Hege Andreassen 1 R A P P O RT F R A

Detaljer

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1.

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1. R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N K YRKJEBYGD. Gnr 4, Bnr 8. Kokegroplokalitet. Foto tatt mot nord. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N K YRKJEBYGD. Gnr 4, Bnr 8. Kokegroplokalitet. Foto tatt mot nord. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R K YRKJEBYGD Gnr 4, Bnr 8 Å SERAL KOMMUNE

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo 3 kullgroper (id. 94733, 94736, 94737) Bitdalen 140/1,2 Vinje kommune

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Funn: Det ble registrert to automatisk fredede kulturminner

Funn: Det ble registrert to automatisk fredede kulturminner 2005/2827 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse ny vannledning langs Jarenveien Jaer østre gbnr44/4, Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn

Detaljer

ARKEOLOGISKEE BEFARING

ARKEOLOGISKEE BEFARING R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE BEFARING Tregde Gnr 32 Bnr 120 Mandal Kommune Figur 1 Foto som viser tjønna, tatt mot sør Rapport ved Ann Monica

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Digermyr Bnr 153, Gnr 6 Vennesla kommune Rapport ved Vegard Kaasen Engen R A P

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 11/23707 21.juni 2013 Registreringsrapport Med funn av to automatisk fredete kulturminner og åtte nyere tids kulturminner. Reguleringsplan gbnr. 144/1 m.fl. Herstua Grus Nannestad kommune Linda Arnestad

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

Kulturminner i Nordland

Kulturminner i Nordland Kulturminner i Nordland Arkivsak nr.: 12/5696 Befaringsdato: 21.24.5., 27.29.5., 30.5. og 4.6.2013 Kommune: Meløy Gård: Sørfore Øvre og Dalen Gnr. 67 og 70 Formål: Områderegulering gang og sykkelveg FV17

Detaljer

A R K E O L O GI S K E R E GI S T R E RI N G E R

A R K E O L O GI S K E R E GI S T R E RI N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O GI S K E R E GI S T R E RI N G E R Midtre Revøy Gnr 5, Bnr 15 Gnr 6, Bnr 2 og 10 Lyngdal kommune Oversiktsbilde tatt

Detaljer

Bamble kommune Langbakken/Tangvald

Bamble kommune Langbakken/Tangvald TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Langbakken/Tangvald GNR. 38, BNR. 1 Fig.1: Lokalitet 2 Langbakken, sett mot NV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Bamble

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Ytre Åros Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen GNR. 63, BNR. 6, 8, 35 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Svensejordet, på Venstøp GNR. 8, BNR. 22,28,57 Figur 1: Ildstedet i sjakt D, tatt mot sør RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGE YTRE GNR..168 BNR.386 LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica Jensen Bueklev 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Spissøy, gnr. 27 og 29, Austevoll kommune. Rapport 6 2006 Forord Etter omorganiseringa

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Forside Ok! S.nr.13/2827 28. februar 2014 Registreringsrapport Med funn av et automatisk fredet kulturminne. Frogner næringspark Sørum kommune Ida Wankel Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune ØKONOMISK

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skarpeid Gnr 35 Bnr 8, m.flere Søgne Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Skarpeid, hentet fra Norge i

Detaljer

GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F

GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F Rapport fra arkeologisk registrering Oslo kommune Byantikvaren ARKEOLOGISK RAPPORT REGISTRERING GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F Saksnummer: 13/523 Oppdragsgiver: Rapport ved: Tidspunkt:

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER REGIONALAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Lastad Gnr 38, Bnr 139 Søgne kommune Rapport ved Ghattas Jeries Sayej. RAPPORT FRA ARKEOLOGISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Søgne Gårdsnavn:

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

Siljan kommune Høisetbakkane, gang-/sykkelveg

Siljan kommune Høisetbakkane, gang-/sykkelveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Høisetbakkane, gang-/sykkelveg GNR. 14, 15, 16, 17 BNR. DIV. Figur 1: Arne Schau med metallsøker i sjakt 67. Tatt mot NNV. R A P P O RT

Detaljer

Funn: Det ble registrert 16 automatiske fredete kulturminner innenfor planområdene

Funn: Det ble registrert 16 automatiske fredete kulturminner innenfor planområdene Vår ref.: 11/02438 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av Klommestein, Kolstad og Tverrvei på gbnr. 11/14 og 12/4 m.fl. i Frogn kommune, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Snr.11/18626 30 september 2012 Registreringsrapport Med funn av automatisk fredete kulturminner. Reguleringsplan-Gbnr 44/2- Burumskogen Ås kommune Helan Recasens Sala Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

Detaljer

Funn: Det ble gjenregistrert og innmålt en gravhaug, R I tillegg til gravhaugen ble det registrert to rydningsrøyser.

Funn: Det ble gjenregistrert og innmålt en gravhaug, R I tillegg til gravhaugen ble det registrert to rydningsrøyser. Vår ref.: 05/07324 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan på gbnr. 50/343 i Bærum kommune, Akershus fylkeskommune V/Ingunn Beyer Hansen 06.06 og 12.06

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR 75 BNR 5,6.

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR 75 BNR 5,6. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING ROSSELANDSVEIEN 46 SONGDALEN KOMMUNE GNR 75 BNR 5,6 Rapport ved:

Detaljer

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R140350, og ett nyere tids kulturminner, K140278

Funn: Det ble registrert ett automatisk fredet kulturminne, R140350, og ett nyere tids kulturminner, K140278 Vår ref.: 1999/11465 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med etablering av skiskytterstadion på Solli, Berg søndre, gbnr. 16/1 i Asker kommune, Akershus fylke. 12.7.

Detaljer

Reg i streri n g srap p ort

Reg i streri n g srap p ort 2014/9583 17. f ebruar 2015 Reg i streri n g srap p ort U ten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Ho ls rav ina U tv ide lse av Esva l depon i Område A Nes k ommune Lars Søgaard Sø rensen

Detaljer

ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER

ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER Øye Gnr 114 Bnr Diverse Kvinesdal kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT

Detaljer

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G

R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G S O G N & F J O R D A N E F Y L K E S K O M M U N E K U L T U R A V D E L I N G A R A P P O R T F R Å K U LT U R M I N N E R E G I S T R E R I N G REGULERINGSPLAN SÆBØ 2 GNR./BNR. 1/24 VIK KOMMUNE Utsyn

Detaljer

Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand

Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand GNR. 92, BNR. 4, 12 Figur 1: Oversiktsbilde over planområdet, med sjakter 1-4 utgravet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Svege Gnr 66 Bnr 15 og 18 Flekkefjord kommune Figur 1: Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot sørøst.

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Tjørve. Gnr 33 Bnr 563 og 564. Farsund kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Tjørve. Gnr 33 Bnr 563 og 564. Farsund kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tjørve Gnr 33 Bnr 563 og 564 Farsund kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K E O

Detaljer

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg

Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg . Arkeol ogi sk Kommune: Ørland Ra p p ort Gårdsnavn: Hårberg Gårdsnr./bnr.: 69/9 Arkivsaksnr.: 201410959-8 Kopi: Forsvarsbygg, Ørland kommune, NTNU Vitenskapsmuseet Vedlegg: utdrag fra dateringsrapport

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Skogsøy - Sandvikheia Gnr 18 bnr 34 og 35 Mandal kommune Rapport ved Yvonne Olsen

Detaljer