ASKER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR MARKVEIEN OG TILLIGGENDE OMRÅDER, YGGESETH. OVERSENDELSE AV ARKEOLOGISK FELTRAPPORT. VARSEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASKER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR MARKVEIEN OG TILLIGGENDE OMRÅDER, YGGESETH. OVERSENDELSE AV ARKEOLOGISK FELTRAPPORT. VARSEL"

Transkript

1 ---- ASKER ~~MINISTRASJONEN Asker kommune Bygnings- og regueringssjefen. Postboks ASKER Vår saksbehander Frode Piskog Teefon Teefaks E-post Vår dato Deres dato V år referanse 05/07603/007 L2 Deres referanse S05/02165 ASKER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR MARKVEIEN OG TILLIGGENDE OMRÅDER, YGGESETH. OVERSENDELSE AV ARKEOLOGISK FELTRAPPORT. VARSEL Det vises ti oversendese datert av varse om igangsatt regueringsarbeid i henhod ti pan- og bygningsovens 27-1 nr. Titaket er vurdert ut fra fykeskommunens roe som fagmyndighet for kuturminnevern og som regiona panmyndighet med basis i fykespan, fykesdepaner, rikspoitiske retningsinjer for utvagte innsatsområder samt oppgaver etter friuftsoven. Fykesrådmannen har føgende merknad ti varse om igangsatt reguering: Automatisk fredete kuturminner Det vises ti fykesrådrnannens tidigere uttaese ti varse, datert Arkeoogisk registrering av panområdet er gjennomført, jf. vedagt registreringsrapport datert I forbindese med registreringen be det registrert en okaitet med bosetningsspor i form av 13 stopehu, 12 muige stopehu, steinring, to steinstrenger og 2 rydningsrøyser, id To av stopehuene er datert ti meom 50 f.kr. ti 60 e.kr. (trekudatering ved ett standardavvik), jf. fetrapport side 6. Stopehuene kan representere rester etter forhistoriske hus, noe det er registrert ra av i Asker kommune. De automatisk fredete kuturminnene igger i et område som er foresått reguert ti boigområde A 14. Kuturminnene kommer i direkte konfikt med formået. Kuturminnene igger på en grunn fate med oppfiset grunnfje. Bevaring av kuturminnene kan vanskeig kombineres med utbygging av boiger i området. Ved offentig ettersyn vi fykesrådmannen vurdere å søke dispensasjon fra kuturminneovens 8.4 for gjennomføring av panen. Fykesrådmannen ber om at man i den videre panprosess beregner tistrekkeig tid ti en eventue dispensasjonsbehanding, jf. kuturminneovens 9 andre edd. v;;;igten U. Frode Piskog rådgiver arkeoogi (') c,.._ J ~ &_, -j Oaug Eidet rådgiver pan Schweigaards gate 4, O 185 Oso Organisasjonsnr: NO Sentrabord: (+47) Teefax: (+47) MVA Bankgiro:

2 Kopi rnv: Fykesmannen i Oso og Akershus Asker museum Universitetets kuturhistoriske museer, Odsakssamingen Statens vegvesen Grunneiere ved Odd Lars Vanberg, Gudofs Bakstadsvei 23, 1392 Vettre Vedegg: Rapport fra registrering av automatisk fredete kuturminner i forbindese med regueringspan på gbnr. 70/7 med fere i Asker kommune, Akershus fyke. Ved Ingrid Marie Finstad Saksbehandere: Automatisk fredete kuturminner: ASKER KOMMUN E - DOKUMENTSENTOi A ~g nr,, tj - ~ n A:k kocj p " r.. 7 F P~ 2r:'"'" - L..".J GA~rk~ko~ae~s~ ~ Ssksrn U Or ~=-=-==~

3 V FYLKES KOMMUNE Vår ref.: 05/07603 Rapport fra registrering av automatisk fredete kuturminner i forbindese med regueringspan på gbnr m.f i Asker kommune, Akershus fyke. V/Ingrid Marie Finstad ØK-kart Gårdsnr./-navn. Bruksnr./-navn CL Yggeseth 7 Y ggeseth Nordre 11 Sohoug 21 Haug 23 og 50 Aasvod 83, 102 og 105 Funn: Det be registrert ett automatisk fredet kuturminne. R-nr. Funntype Datering Gårdsnr./-bruk Bosetningsspor Jernader 70 Yggseth 13 stopehu F /-40 BP 12 muige stopehu F /-40 BP steinring Jernader 2 Steinstrenger evn. en fegate Uviss 2 rydningsrøyser Uviss Foto 1: Faten syd for Bråtenveien (i sørvest), tatt mot øst-sørøst... E Ingrid Marie Finstad fykes'koirmune3

4 Innedning... 3 Områdebeskrivese... 3 Metode... 3 Gårdsnavnshistorie... 5 Utdrag fra Rygh ''Norske Gaardnavne"... 5 Fornminner i nærområdet Odsaksfunn på den berørte gården Funn R95055 Bosetningsspor fra jernader, og nyere tid funnet på , Y ggeseth... 6 Vedegg Fotoiste Registreringsskjema for R95055 fra Askeadden Registrerte fornminner i nærområdet fra Askeadden ASKER KOMMUNE DO \\ 11'1 1\iTf,, r,,.. i1 ~ i Rag nr '} '} j: 1-q /..,.:) 2

5 Innedning Bakgrunn for undersøkesen er reguering av Markveien og tiiggende områder på Y ggeset gnr. 70 i Asker. Registreringen oppfyer undersøkesespikten i henhod ti kuturminneovens 9. Utgiftene ti registreringen dekkes av titakshaver jmf. Km. 10. Det gjøres oppmerksom på at R95055 er automatisk fredet i henhod ti km. 4 og 6. Det be benyttet dager i fet og fem dager ti rapportskriving. I at 16 dager. Område beskrivese Panområdet igger 40 ti 85 meter over havet og grenser ti Semmestadveien i øst, Daveien i sør, Edevodveien i nord og utmark i vest og nordvest. Fra hee sørig havde av panområdet hvor terrenget faer mot sør er det utsikt mot havet når man kommer over 50 meter. Også i øst-deen av området er det havutsikt. Det har tidigere vært dyrket på faten meom Åsakerveien og Markveien, på faten syd for Bråtenveien på gbnr. 70/ 105 og sydvestig hjørne av panområdet på gbnr. 70/102 sør for Daveien. Sistnevnte fate er svært fuktig med eiret undergrunn, og ae tre er bevokst med forhodsvis ung øvskog. den nordigste faten er det skrint og fje i dagen i øst, mens det i vest er svært fuktig, eiret grunn. Det vokser bandingsskog på den angsgående høyderyggen i øst-vest-retning i nordig havde. Resten av panområdet består av boiger og opparbeidede hager. Det igger en fin fate het nordøst i panen hvor det ikke er mer enn 20 cm ned ti skifergrunnfje. Under torven å det et tynt ag med medium brun humus ibandet skiferfiser. Samme grunnen fantes det på høyderyggen som går på angs fra øst ti vest gjennom området, mens det i vest var medium brun, sitig jord som gikk over i ys grå eire, før man støtte på grunnfje på cm dybde. Metode Det be foretatt overfateregistrering etter synige fornminner, sjaktet med gravemaskin og gravd 41 prøvestikk. Prøvestikkene er 50 x 50 cm store ruter som man graver omtrentig 50 cm dype. Jordmassene i hvert prøvestikk bir så sodet for å finne gjenstander fra steinader. Ae 41 prøvestikk var negative. En iten de av panområdet, faten på gbnr. 70/ 105 be undersøkt ved hjep av maskine sjakting. En gravemaskin fjernet matjordaget i ca tre meter brede sjakter fordet utover tomta. Bosetningsspor vi være synige som et avgrenset skifte av masse og farge mot undergrunnen. ASKER KOMHUNE Reg.nr.! Ark hou _, _ '".. C' ) "(' ~"' L 1 C ; JOJ , 3

6 '.,'. Pangrense ; ; Fornminneavgrensning ' - Sjakter strukturer Rydningsrøyser X PrøvesHkk Kartutsnitt med panen, sjakter, funn og prøves tikk inntegnet: ØK-kart CL Ark kode 5 Saks nr ' :f FrP. "~'"'-; -. ~ # '... IJ t /.,.... ~

7 Gårdsnavnshistorie Gårdsnavn kan være en kide ti å få vite ader på gården, hvorvidt det har vært et spesiet virke på den, eer om det har eksistert naturforhod knyttet ti gården og området rundt som i dag er tapt eer endret. Enkete gårdsnavn kan knyttes opp ti tidsperioder med bakgrunn i språkige og historiske årsaker. I føge Rygh opptrer Y ggeset første gang i skriftige kider i Biskop Eysteins Jorde bog (den røde Bog) som er en fortegnese over det geistige gods i Oso Bispedømme rundt år Navnet kommer av Yggjusetr, og første edd viser ti evenavnet Y ggja som må ha tihørt en bekk i vest som nord for Gjeum øper ut i Gjeumvannet. Sike naturnavn er av uviss ader, men kan være svært game. Setr derimot, som er andre edd i Yggjusetr, kan dateres tibake ti jernader, med produktiv periode fra e.kr. (Margit Harsson, 2002). Utdrag fra Rygh "Norske Gaardnavne" Om gården Y ggseth skriver Rygh: 70. Yggeset. Udt. y2ggeset. -- Yggiusæter RB Øggesetter Øggeset /. Y ggjusetr, hvori ste Led udentviv er et Evenavn Y ggja; dette maa da have tihørt den idt vestigere øbende Bæk, som nordenom Gjeum fader i Gjeumvandet. Evenavnet kunde have Sammenhæng med uggr, Frygt, Ængstese; af denne Stamme kunde ogsaa forkares det nu afagte Sønavn Ygderen i Høand (segn. 105 der) og Sønavnet Yddin i Ø. Sidre (tides skr. Ygden). Fornminner i nærområdet R-nr. Funn type Datering Gårdsnr./-navn Avstand fra panen Gravhaug Jernader 67 Enes 370m mot ØNØ Gravfet med åtte Jemader 71 Østeren 640 m not vest gravhauger og fire gravrøyser Gravfet med to Jernader 71 Østeren 760 m mot nordvest gravhauger Det er ikke registrert noen fornminner i umiddebar nærhet ti panområdet. Det nærmeste fornminnet ti okaitet R95055 igger i underkant av 400 m øst-nordøst for okaiteten. De tre nærmeste fornminnene er nevnt i tabeen over, og består av graver fra jernader. Både gravene og bosetningssporene på okaitet R95055 kan med andre ord være samtidige. Odsaksfunn på den berørte gården Det er bitt funnet en skafthuøks fra sen-neoittikurnbronseader på Y ggeseth i C-nr. Utdrag fra odsaksamingens tivekstkataog Funnsted Datering Stenøxe med Skafhu, 11 cm. (4 1/4") ang. Yggeseth Sen-neoittikum/ Banen bærer Spor af, at Øxeo, efter at være bronseader gaaet i Stykker over det oprindeige Skafthu, har faaet nyt Hu indsebet. F. Vaaren 1874 paa ASKER KC Y ggesæt i Asker Sogn og Pgd., Akerhus Amt. OOI<'.Iff'~.~, i RO!] nr -- :~~~ ,., 1 ~ t r)..,()''" J 51 Ark.koct<J S - SaKs nr U.OH

8 Funn R95055 Bosetningsspor fra jernader, og nyere tid funnet på 70/105, Yggeseth Type Anta Stopehu 13 Muige stopehu 12 Steinring Steinstrenger 2 Rydningsrøyser 2 Dateringer F /-40 BP F /-40 BP Innenfor regueringspanen be det registrert ett automatisk fredet kuturminne i form av bosetningsspor fra jernader. Bosetningssporene omfatter 26 enketstrukturer og igger i ett heing mot øst på en tidigere dyrket fate. Det har sannsynigvis vært fri sikt både mot sør og øst, med havutsikt i østig retning. Undergrunnen består av gubrun ti rødbrun sandig grus med mye skiferfiser. Skifergrunn:fjeet igger rett under O- 20 cm med matjord engst sør innenfor fornminneavgrensningen. Resten av faten har cm med matjord. Bant bosetningssporene utgjør F - F5 en kar stoperekke. Det finnes fere aternative stoperekker bant de resterende stopehuene, men en tokning er vanskeig å gi uten at man åpner et større område samtidig. Samtige stopehu har skoningsstein. To av strukturene, F20 og F23, be snittet under registreringen. Ku prøver fra F5 og F7 er sendt ti anayse og er bitt datert ti førromersk jernader. Atmosf.,riske data fra Stwver et a (1998); OXCa v3 9 Brunk Ramsey (2003), eub r: 4 sd: 12 prob usp[chron] R95055-F ~! 1990±40B '=T r--~~ R95055-F : 2000±401.6Bf----+-~411!!1~~+--~ 600f.Kr. 400f.Kr. 200f.Kr. o 200e.Kr. 400e.Kr. Kaibrert datering O 000 f.kr f.kr 800 f.kr. 500 f.kr. O TN MN SN Edre BA Yngre BA Førromersk Romersk Foke- Merovinger Viking! I IV-VI jernader jernader vandring tid tid Edre Yngre Bronseader Edre jernader Yngre jernader Midde steinader steinader ader R95055 ASKER KOM 'v'u"je oo~<uir r ;-;~'r :::: =< :-=--=--=-=--=--=----:..--..;.;.:-_-:::;-.:.-., RGg.P', Den hetrukne injen viser dateringene av stopehuene F5 og F7. Sti et inje,:v~s ttrc_a?t~!! ~3 ader på okaiteten. Ark 1--oo~ ~ Ark kodes Saks nr t c..

9 Foto 2:0versiktsbide av R95055 tatt mot øst. t--- ASKER KOMMt..i"NE DOKt!M P~ NE3t ' ' ~ "'F~ ", :.. t j) /...,, r.,..

10 V FYLKESKOMM U N E Tegnforkaring Fornminneavgrensning -- Sjakter Strukturer o Rydningsrøyser R95055 r.):vi "'AU NE _,' J ~- ;' ~ ~ :: R

11 Struktur beskrivese F Sto ehu -koordinat Stopehu, ovat, 60 x 75 cm, en saming med stein i dimensjonen O- 30 cm. Svært ukar nedgravning mot sithodig, gruset, ys beige undergrunn. Foto 4: F, stopehu i pan, sett mot sør-sørøst. Stopehu, ujevnt, 50 x 60 cm, en saming med stein i dimensjonen cm. Svært ukar nedgravning mot ys grå ti gubrun, sitig grus. Foto 5: F2, stopehu i pan, sett mot sør-sørøst. -koordinat Stopehu, 00 x 150 cm, en saming av stein i dimensjonen O - 20 cm. Svært utfytende og utydeig nedgravning mot ys grå ti gubrun, sitig grus. - t.. '. - ~-.~~ - '. :-\~~~ 'it': ::~ :1 ~!'1~.,.. :" ' I, M. " ~,. " ".,.._ -.,._ J ~.. ~- -~-.. _ :... ' , : ;,...,t;" -~ ~- '-~... - ~~~ '... Foto 6: F3, stopehu i pan, sett mot sør-sørøst., A_~-~~~~~~~:~v~~~3 Rog.nr ~ - - J --J U.Oft 9

12 V 'FVLKI;'S 'K~HJIIMIJNE koordinat Stopeh:tJtU, ov.a[t,55 x 7'5 cm, en.saming av stein i dimensjonen 8 ti 26 cm. Svært ukar nedgtavn~tn:g mot bnmbeige :grushoh!i:g sit. Føro 1:.Pf., sropehrt11 i:pian, sett mo søn>øst. F s s totp~ 1 h u n 1 x-koørdinat. y-koordinat 99737;9 0~43;4 Daterine; '99Ø+/ 40 ~p Stopehu., en 'Ova.saming av stein'( [Q- 20 cm) på 50 x 75 cm utgjør det vestige hjørnet i en.stor nedgta'vifing med medium brun, sitig grus på 11 O x 140 cm som igger mot brunbeige, gruset ~ sit ~. Foto 8: P5, stopehu i pian, sen 'mot oo'fdvest. Muig.stopehu, ovat, '60 x 75 cm. Består av medium brun grov sand ti fin grus med noe humus o:g stein i dimensjonen[() - 20 cm. Tydeig avgrenset mot rødbrun, sandig, fin grus. r-----=-= ASKER KOMMUNE DO KUM E '-JTS E h!ter Reg.r>r O

13 F7 S tope h u 11 x-koordinat y-koordinat ,9 kuprøve 2000+/-40 BP Stopehu, ovat, 60 x 70 cm. Består av medium brun, grov sand og fin grus med noe humus og stein i dimensjonen O - 30 cm. Tydeig ned gravning mot rødbrun, fin, sandig grus. Foto 0: F 7, stopehu i pan, sett mot nord-nordvest. Muig stopehu, ovat, 65 x 85 cm, men forsvinner inn i sjaktkant. Svært ukar nedgravning mot rødbrun, fin, sandig grus. ASKER KOM.MUNEt---D_O~K=.: UME.NTS FNiEi-{ Reg.nr. Foto i: F8, muig stopehu i pan, sett mot vest U.Otf ~ J 11

14 -koordinat Stopehu, ovat, 70 x 80 cm. En saming av stein i dimensjonen 8-28 cm med en noe ukart nedgravning som består av medium brun, grov sand og fin grus med noe humus. Ligger i gubrun, sandhodig grus. Foto 12: F9, stopehu i pan, sett mot nord-nordvest. -koordinat Stopehu, rundt, 60 cm i diameter. En saming av stein i dimensjonen O - 20 cm. Noen s ni nedgravning er vanskei å se mot undergrunnen- gubrun, sandhodig grus. Foto 13: F O, stopehu i pan, sett mot nord-nordvest. -koordinat Stopehu, ovat, 60 x 75 cm. En saming av stein i dimensjonen O ti40 cm. Fymassen i stopehuet er bare en anese mørkere enn den ys rødbrune, sandhodige grusgrunnen. ~. -.~ -i- ~! ~ -. ~ ~~~;;..-~.. -- :... :~~J~1 -.z~ :~~~, : t. '. 4/i:~ ":'f:;'-. t,:.- ~~.. - ' '..!'...""t-.1 '-!~... ~... "'.... ~~. t ~'....,....'::'... : :~ ; ':: :.:V ~.-\'\... ;.:..;. ~,.;~ \, - ~~;< tr ',:.'.':../';.._,._,.Ni <. /. \." Z., ~"!...'-.-~.,:~. _,!"(:).1...,,..,, 7_ ~ } : :.; ~,,.. ; ~-.... ' :. ~. 4 ' ',..,, '.o. ~,J '... '":"'-.". 'c~~. Foto 14: F 11, stopehu i pan, sett mot sørvest. ASKER KOMMUNE DOKUMFNTSEI!TEti Reg.nr. < r J r--- - Ar~.cct ~ Saksr.r U.Off

15 -koordinat Stopehu, rundt, 35 cm i diameter. En saming av tre stein stit mot hverandre i dimensjonen O - 15 cm. Svært ukar nedgravning mot ys gubrun ti rødbrun, sandhodig grus. -koordinat Stopehu, ovat, 65 x 80 cm. Nedgravningen består av medium brun, humushodig sand og grus. Steinene i stopehuet er i dimensjonen O- 30 cm. Kart avgrenset mot ys gubrun og rødbrun sandhodig grus. -koordinat Stopehu, rundt, 50 cm i diameter. En saming stein i dimensjonen cm med fymasse medium brun, humushodig sand og grus. Noe ukart avgrenset mot rødbrun sandhodig grus. ASKER KOMMUNE DOKUMENTSEI-JTER Foto 17: F 14, stopehu i pan, sett mot sørvest. Reg.nr.;"' -\..... ~ tp - ' t..... o~ ) ~ Ark kt de r r A f: I<GOe ~ -- j Sa-snr U CH ~

16 -koordinat Stopehu, rundt, 50 cm i diameter. En saming stein i dimensjonen cm i diameter. Nedgravningen er ukart avgrenset og består av medium brun, humushodig sand! grus mot rødbrun, sandhodig grus. Foto 18: F 15, stopehu i pan, sett mot sørvest. F 16 Steinrin x-koordinat -koordinat , Steinring, tinærmet rund, men forsvinner inn i sjaktkanten. Dersom den er rund, er diameteren omtrent 260 cm. Fra den sydigste steinen og bort ti sjaktkanten er det 185 cm. Steinene i dimensjonen cm i diameter virker som de er agt intensjonet ned i undergrunnen med sin fateste side opp. De igger i rødbrun sandhodig grus. Foto 19: F6, steinring sett mot sørvest, med meterstokk. -koordinat Stopehu, rundt, - 60 cm i diameter. Medium brun, humushodig sand! grus, og konsentrasjon av skoningsstein ( 8-30 cm) i nordvest-enden. Tydeig avgrenset mot rødbrun sandhodig grus. ASKER KOMMUNE t----d_o_kumentsenteri Reg.nr ! 14

17 Foto 21: F 7, stopehu i pan, sett mot vest-nordvest. -koordinat Stopehu, rundt, 45 cm i diameter. En saming med stein i dimensjonen 8-38 cm i diameter. Noe ukar nedgravning som består av medium brun, humushodig sand og grus. Ligger i rødbrun sandhodig grus. Foto 22: F/8, stopehu i pan, sett mot nord-nordøst. Stopehu, rundt, 40 cm i diameter. Består av medium brun, humushodig sand og grus. Nokså tydeig avgrenset mot rødbrun sandhodig grus. Foto 23: F19, stopehu i pan, sett mot sørvest. Reg.nr. Ark koae p Ark kcj& S - ASKER KOMM UNE DOKUM ENTSENTER ; S?.~ 5:.;;c " 27 Fr=n -~ 2""'"".. ) - _ =-= ~ Saksnr ~ - U.OH

18 Muig stopehu, rundt, ca 45 cm i diameter. Fyt med medium brun, humushodig sand og grus. Kart avgrenset mot rødbrun, sandhodig grus. Strukturen be snittet under registreringen. Den viste seg å være het pakket med steiner i dimensjonen O- 22 cm. I profi var den 50 cm bred o 27 cm d. Foto 24: F20, muig stopehu i pan, sett mot nord. Foto 25: F20, i profi, sett mot nord. -koordinat Stopehu, rundt, 50 cm i diameter. Den store steinen på 32 x 57 cm, har troig vært brukt som skoning og stått på høykant mot stopen. Nedgravningen er tydeig mot rødbrun, sandhodi rus o består av medium brun humushodig sand og grus. Foto 26: F21, stopehu i pan, sett mot nord-nordøst. Muig stopehu, ovat, 60 x 11 O cm. I østenden av strukturen igger det en stein på 25 x 45 cm. Resten av strukturen består av medium brun, humushodig sand og grus innimeom 5-12 cm store sammenpakkede stein. Nedgravningen er kart avgrenset mot rødbrun, sandhodig grus. ASKER I~O M M U NE DOKUMf:J...JTSEI\TER ~----- ~ ~ f<:g nr. 7...,.!." ~- ' 1_" J "\,... " /... 16

19 Foto 27: F22, muig stopehu, sett mot nord-nordøst. -koordinat Stopehu, rundt, 30 cm i diameter. Består av medium brun, humushodig sand og grus. Nedgravningen er tydeig mot rødbrun, sandhodig grus og består av medium brun humushodig sand og grus. Strukturen be snittet under registreringen. Den er 32 cm bred og 12 cm d p. Foto 28: F23, stopehu i pan, sett mot sør-sørøst. Foto 29: F23, stopehu i profi, sett mot sør-sørøst. Muig stopehu, rundt, 65 cm i diameter. En saming av stein i dimensjonen O- 50 cm uten noen kar nedgravning. Ligger i gubrun, sandhodig grus. Foto 30: F24" muig stopehu i pan, sett mot sørvest. Ark kor, Ark kc;:": :;--. ~L-p,...,... ~ 27 ' -> /.... J

20 Muig stopehu, ovat, 45 x 50 cm. En saming stein i dimensjonen cm uten noen kar nedgravning. Ligger i rødbrun, sandhodig grusundergrunn. Foto 31: F25, muig stopehu. sett mot sørvest. Muig stopehu, rundt, 55 cm i diameter. En saming stein i dimensjonen O- 22 cm. Nedgravningen er tydeig avgrenset mot rødbrun, sandhodig grusundergrunn og består av medium brun, humushodig sand og grus. Ligger kun en hav meter fra skifergrunnfjeet i nordøst. Foto 32: F26, muig stopehu, sett mot sør-sørøst. AS KER KOMMUNE DOKUMENTSENTER Reg.nr. sn~~b6h Ark k'jde P 2 7 FEB Ark <ooe S -- - F27T o stemstrenger S::t"S"' rua., F27a F27b x-koordinat y-koordinat x-koordinat y-koordinat , , , , , , ,3 To steinstrenger. F27a er fire meter ang, som sjaktens bredde og en meter bred. Den består av stein i dimensjonen cm, som ae igger godt nede i undergrunnen. Den kan være bunnen av et steingjerde, en rydningsrøys, eer sammen med F27b minner den om en fegate. Det er måt to punkter på steinstrengen, ett i hver ende. Det samme gjeder F27b som igger to meter øst for F27a. Også denne er ike ang som sjakten, fire meter, men det ser ut ti at den fortsetter ti neste sjakt (mot nordvest) hvor det igger to steiner i dimensjonen cm. Resten av steinene i F27b har dimensjonen cm. Bredden på denne steinstrengen er, 5 m. Ligger i gubrun grus med mye skiferfiser j _j 18

21 Foto 33: F27a ti høyre og F27b ti venstre, steinstrenger fegate, sett mot øst-sørøst. Rydningsrøys, avang, 1,5 x 2, 5 m. En stor stein i hver ende på 70 cm i diameter, mens resten av steinene er i dimensjonen cm. Hø den på rø sa er 20 cm ArL 1: 1 ;-:. ' ~- ~

22 Rydningsrøys, 6 meter i diameter. Ca 80 cm høy med steiner i dimensjonen O - 50 cm i diameter. Bitt fyt på ganske nyig. Det igger gasskår og hermetikk høyt oppe i røysa. Ar ~ : ~ ~--.- 1'7:,-.-- ' L ~.v -... o ~ -- - ~ ~ 20

23 Vedegg Fotoiste Foto Motiv Faten syd for Bråtenveien (i sørvest) 2 Oversiktsbide av R Oversiktsbide av R F, stopehu i pan 5 F2, stopehu i pan 6 F3, stopehu i pan 7 F4, stopehu i pan 8 F5, stopehu i pan 9 F6, muig stopehu i pan 10 F7, stopehu i pan I F8, muig stopehu i pan 12 F9, stopehu i pan 13 F O, stopehu i pan 14 FI, stopehu i pan 15 F2, stopehu i pan 16 F13, stopehu i pan 17 F14, stopehu i pan 18 F 15, stopehu i pan 19 F 16, steinring, med meterstokk 20 F 16, steinring, med meterstokk 21 F7, stopehu i pan 22 FIS, stopehu i pan 23 F 9, stopehu i pan 24 F20, muig stopehu i pan 25 F20, muig stopehu i profi 26 F21, stopehu i pan 27 F22, muig stopehu i pan 28 F23, stopehu i pan 29 F23, stopehu i profi 30 F24, muig stopehu i pan 31 F25, muig stopehu i pan 32 F26, muig stopehu i pan 33 F27a ti høyre og F27b ti venstre, steinstrenger/ muig fegate 34 F28, rydningsrøys 35 F29, rydningsrøys Himmeretning Side Øst-sørøst Øst 7 Øst-sørøst 7 Sør-sørøst 9 Sør-sørøst 9 Sør-sørøst 9 Sørvest JO Nordvest O Nord-nordvest 11 Nord-nordvest I Vest i Nord-nordvest 12 Nord-nordvest 12 Sørvest 12 Sørvest 13 Sørvest 13 Sørvest 13 Sørvest 14 Sørvest 14 Sør-sørøst 14 Vest-nordvest 15 Nord-nordøst 15 Sørvest 15 Nord 16 Nord 16 Nord-nordøst 16 Nord-nordøst 17 Sør-sørøst 17 Sør-sørøst 17 Sørvest 17 Sørvest 18 Sør-sørøst 18 Øst-sørøst 19 Sørvest 19 Vest 20 ~ -- ASKER KO M~.IUNf. DOKUMFN ',,n-r i(,, - Rt>pw.?.., ~ '. '... r ~ ' ~ '"'

24 Registreringsskjema for R95055 fra Askeadden Kassifisering Kategori: Arkeoogisk okaitet Art: Bosetning/aktivitetsomrgde Stedfesting Fyke: Kommune: Akershus Asker ØK-kart: CL Gårdsnavn: Høyde over havet: Yggeseth 60 Eiendomsoppysninger Eiendom 1 Kommune: Gnr: Bnr: Asker 70 OS Feste nr: Seksjonsnr: o o Eiendom 2 Kommune: Gnr: Bnr: Asker 70 OS Feste nr: Seksjonsnr: o o Oppretting og ansvar Registert Ar~ kode p Ark kodes Lokaitet Arkeoogisk okaitet- Bosetning/aktivitetsområde Dato: Ansvarig etat: Akershus r,u-;-:o:;:;h; fykeskommune Utført av: Ingrid Finstad Instans: Akershus fykeskommune Saksnr Detajer Litteratu rhenvisn ing: Rapport fra registrering av automatisk fredete kuturminner i forbindese med regueringspan på gbnr. 70/7, 11, 21, 23, 50, 83, 102 og 105 Asker kommune, Akershus fyke. V/Ingrid Marie Finstad Beskrivese: Bosetningsspor fra jernader som omfatter 26 enketstrukturer. Bant bosetningssporene utgjør F - FS en kar stoperekke. Det finnes fere aternative stoperekker bant de resterende stopehuene, men en tokning er vanskeig g g uten at man åpner et større område samtidig. Samtige stopehu har skoningsstein. Ku fra stopehu FS og F7 er sendt ti anayse og er bitt datert ti førromersk jernader (FS: 1990+/-40 BP og F7 : 2000+/-40 BP). 22

25 Terrengbeskrivese: Bosetningssporene igger i ett heing mot øst på en tidigere dyrket fate. Det har sannsynigvis vært fri sikt både mot sør og øst, med havutsikt i østig retning. Undergrunnen består av gubrun t i rødbru n sandig grus med mye skiferfiser. Orientering: Ligger rett syd for Bråtenveien og 45 meter nord for Daveien, midt på tomta ti 70/105. Tihørende enketminner R.!Stopehu AUT R ~ Steinring AUT R ~ Steinstreng IKKE R ~ Rydningsrøys IKKE Vernestatus for okaitet Vernetype: Automatisk fredet Lovgrunnag: Kuturminneoven av 1978 Paragraf: 4 Vedtak: Vernedato: Tingystdato: Sikringssone Beskrivese: Vernetype: Lovgrunnag: KML Paragraf: 6 Automatisk fredet Sikringssone på: Vernedato: 5 meter RE>g nr. ASKER K.>r..;;IVIu L~ DOKU Mf!' -, ~, :r ri~ ;-::r ' Saks nr UOir

26 V FYLKES KOMMUNE Registrerte fornminner i nærområdet fra Askeadden Lokaitet Arkeoogisk okaitet- Gravminne - Kassifisering Kategori: Arkeoogisk okaitet Art: Gravminne Stedfesting Fyke: Kommune: Akershus Asker ØK-kart: CM Gårdsnavn: E nes Eiendomsoppysninger Kommune: Gnr: Bnr: Bruksnavn: Asker Enes søndre o Feste nr: Seksjonsnr: O Oppretting og ansvar Registert Dato: Utført av: M. Werenskiod Fyfoto, serie: 2203 MO (R04), 2520 G14 (R04) Detajer Ansvarig etat: Instans: Tidigere id nummer: Rag.nr. ASKER KOMMUNE DOKUMENTS ENTER 27 F~="'"' "'"'""S Litteraturhenvisning: t ) Ingen. Ark kode p Beskrivese: Ark. koda S r:s~a;-- ks-nr.:..;:..:: Rundaktig haug. Noks~ ukart markert. Ingen stein i dagen i NØ-deen, i SV-deen st. s ~ antakeig fra åkeren. Toppen avfatet. I N-siden grop, d m. Haugen kan muigens h 'itbrukt som ysthus. Bevokst med gress; angs 50-havde havebusker. I NØ-deen et svært bj erketre. O ca 7m, h p~ N-siden ca 0,7m. Terrengbeskrivese:.&.kerhome på høyeste de av NØ-SV-gående åsrygg. Dyrket mark, gartneri. Vidt utsyn ti ae kanter; mot Ø ti Osofjorden devis stengt av trær. Orientering: Ca 20m V for V-hjørnet på det N-igste drivhuset, ca 35m SSØ for våningshuset på gården. 24

27 Tihørende enketminner R..!GravhaugAUT Vernestatus for okaitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnag: Kuturminneoven av 1978 Tingystdato: Paragraf: Vedtak: Lokaitet Arkeoogisk okaitet - Gravfet - Hestehagen Kassifisering Kategori: Arkeoogisk okaitet Art: Gravfet Stedfesting Fyke: Kommune: Akershus Asker ØK-kart: CL Gårdsnavn: Øste ren Eiendomsoppysninger Eiendom 1 Kommune: Gnr: Bnr: Bruksnavn: Asker 71 Øste ren Eiendom 2 Kommune: Gnr: Bnr: Bruksnavn: Asker Hestehagen Oppretting og ansvar Kontroert !- 25

28 Dato: Utført av: Registert E. Skjesvik Ansvarig etat: Instans: Dato: Utført av: Fyfoto, serie: M. Werenskiod, MOS (R), 2520 G12 (R07) Ansvarig etat: Instans: Tidigere id nummer: Detajer Litteratu rhenvisni ng: Ingen. Beskrivese: Fetet best3r av iat 12 fornminner, nemig 8 rundhauger, 3 rundrøyser og 1 ang røys. Lengst i N på kronen av høydedraget, ca 2,5m NNØ for høyspentmast og ca 150m NNV for våningshuset : 1. Rundrøys. Temmeig kart markert. Toppet. Bygd av svær kamp og bruddstein, innti 1m Virker urørt, men noen stein er fjernet i forbindese med reising av masten. Bevokst med yng, mose, øvbusker og øvtrær. D Bm, h 1,2m. På samme høydedrag ca 18m SSV for 1. : 2. Lang røys. 5-deen nokså overtorvet, markert med en fotkjede av store, agte kampestein, mange innti 1m ange. Fotkjeden er ubrutt på V agside, ikeedes i en strekning på ca Sm midt på Ø - an~sde. I NØ er den mer utydeig. På en Sm's strekning i SØ manger den. I røysas NNØ-ende star en reist stein, synig h 0,6m. Fornminnet virker urørt, men noen avsteinene i fotkjeden er utgidd. Temmeig tigrodd med ,,.,.,, 4 r , _ r"' " Reg nr AS KER KOMMUNE DOKUMEf\!TS!:NTER ~ -..":' '-to,..." _.., _,., 1.. ~- J A ~~o A r ~ ; "J J ; ~ - - Sai,s," U.Off

29 V FYLKESKOMM UNE Fornminnene 9-12 igger is-deen av fetet. Mange av fornminnene be påvist av gårdbruker Gunnar Østeren. Fra tunet og S for haugene 9-12 går en gamme vei som fortsetter ned gjennom ia mot Voen. Lange strekninger har den karakter av huvei, br 2-3m og dybde 0,6-0,Sm. Veien be fugt ti et myrendt område SØ for Linandet. I ia ovenfor myra går et noenunde paraet øp, på N-siden av hovedøpet. Odtidsvei Østern-naustet i Voen? Veifaret inntegnet på fyfoto 2203 MOS. Terrengbeskrivese: NØ-SV-gående småknauset høydedrag som faer av mot Ø. Løv- og bartrær, øvkratt, frodig gressvekst. Utsikten for det meste stengt av trærne, men gimtvis vidt utsyn over Osofjorden i ø. Orientering: 5-enden: SOm Ø-ØNØ for driftsbygningen. N-enden: 225m N for driftsbygningen på gården. Tihørende enketminner k 1:. Gravhaug AUT ~ ~ Gravhaug AUT ~ ~ Gravhaug AUT R ~ Gravhaug AUT R 2 Gravhaug AUT ~. Gravhaug AUT R z Gravhaug AUT R ~ R ~ Gravhaug AUT Gravrøys AUT R 10 Gravrøys AUT R 11 Gravrøys AUT R 12Gravrøys AUT Vernestatus for okaitet Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: Lovgrunnag: Kuturminneoven av 1978 Tingystdato: Paragraf: Vedtak: ASKER KOMMUNE DOKUMENTS ENTER 27 ~--1 r '), -,, :.:.: ' '... ) J ' ! 27

30 Lokaitet Arkeoogisk okaitet- Gravfet- Kassifisering Kategori: Arkeoogisk okaitet Art: Gravfet Stedfesting Fyke: Kommune: Akershus Asker ØK-kart: CL Gårdsnavn: Østeren Eiendomsoppysninger Kommune: Gnr: Bnr: Bruksnavn: Asker 71 1 Østeren o Festenr: Seksjonsnr: O Oppretting og ansvar Registert Dato: Utført av: M. Werenskiod Fyfoto, serie: 2203 MOS (R16), 2520 G12 (ROS) Ansvarig etat: Instans: Tidigere idnummer: ASKER KOMMUN E? DOKUMENTS~f' r :: ~1 - Detajer R~g nr.:;"':!""~!~r "..._ Litteraturhenvisning: Aust-Agder fykeskommune: Nyregistrering av automatisk fredete kuturminnerødegårdsanegg/gravminner gnr 36, bnr 4, Kvaae Bygand kommune. Rapport,kartutsnitt, skisse og foto.. Brev fra UO av ti eieren av 22/19. r-a-,k-k-ocj_e_p Ar ~ kc'ut S Sg~s11r r ;JO Beskrivese: Lengst i NV :. Rundhaug. Forhodsvis kart markert. Steinbandet. Mindre stein. På toppen en mengde øse, nevestore og et par rundkamp, nok fra åkeren. Haugen er sikkert urørt. Bevokst med hassebusker og ønn. o ca Sm, h ca o,am. Ca 3m SØ for.: 2. Rund haug. Nokså ukart markert. Noe steinbandet. Spredte rund kamp. I midten vid forsenkning, d 4m. Her og eers på haugen igger en de større, øse stein sannsynigvis fra åkeren. Bevokst med hassebusker, noe ønn og bregner. D 12m, h 0,6m. Fornminneutvagsmøte : Frigis for søppetømmingsanegg. Dette prosjekt ikke reaisert. Terreng beskrivese: Høyeste de av åkerhome som heer mot Ø og SØ. Bandet øvskog og tett kratt. Fri beiqqenhet, men utsynet for det meste stenqt av trær. I VSV sees tunet oå Nordre Yqqeset

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

Skien kommune Mælagata 08-1395

Skien kommune Mælagata 08-1395 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Mælagata 08-1395 GNR.BNR.: 4-23, 413-1, 4-184, 4-104, 4-101, 413-1, 6-1, 413-1, 6-1. Figur 1: Bilde av hage/beiteområde ved Petersborgvegen.

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kirke, gnr. 162 Rapport ved Torbjørn Preus Schou RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

12/4425. Lier kommune.

12/4425. Lier kommune. 12/4425. Lier kommune. Planområdet er uthevet i rødt omriss. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Ekeberg i Lier Saksnummer 12/4425 Kommune Lier Gårdsnavn Ekeberg Gårds- og 154/25

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING I, I i ll D I 11 L I',I: \I\11,AI _- r Il K i, i r;;. Lb L( C I i RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING GRAVRØYS MED FUNN FRA ELDRE ROMERTID, YNGRE BRONSEALDER OG SEINNEOLITIKUM, SAMT BOPLASSFUNN FRA SEINMESOLITIKUM

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN

Detaljer

ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA

ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK BEFARING, MANDALSELVA MANDAL KOMMUNE Rapport ved: Silje Hauge 1 R A P P O R

Detaljer

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862).

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). David N. Simpson De kulturhistoriske samlinger Bergen Museum Universitetet i Bergen September

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Fangstanlegg I skog køn det være vanskelig d oppdage. I utgangspunktet

Fangstanlegg I skog køn det være vanskelig d oppdage. I utgangspunktet Fangstanlegg I skog køn det være vanskelig d oppdage. I utgangspunktet md plasserlngen ha en direkte tilknytning til terrengforrnasjonen og basert pd dyrenes naturlige trelc.beler. Skogfullmektig Hans

Detaljer

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Varia 71 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Vibeke Vandrup. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Den tapte middelalder?

Detaljer

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Løkkelandskapets historikk... 4 1.2 Kildegrunnlaget... 5 2.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer

SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL

SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL Stiftesen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Spør ikke: «Hva kan andet gjøre for meg?". Men: «Hva kan jeg gjøre for det». John F. Kennedy Nr. 1-1984 - 33. årgang Løssag kr. 5, Car von Ossietzky Nasjona Saming

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

PER HAAVALDSEN. Men selv om smaken for det sterke var utbredt, var det ikke alle Bom. hadde anledning eller mulithet til & innta sine mer eller mindr~

PER HAAVALDSEN. Men selv om smaken for det sterke var utbredt, var det ikke alle Bom. hadde anledning eller mulithet til & innta sine mer eller mindr~ NR.25 19 7 7 PER HAAVALDSEN hadde anledning eller mulithet til & innta sine mer eller mindr~ "Dr:ikk or lev lykkelig!" lyder en (noe fritt oversatt) i_nnskr irl gres\{ sorn f'innes p& et eldr e jer nalders

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

Hardangervidda gjennom 9500 år. en kulturhistorisk rapport

Hardangervidda gjennom 9500 år. en kulturhistorisk rapport Hardangervidda gjennom 9500 år - en kulturhistorisk rapport 1 2 Innledning Norge er det eneste landet i Europa som har fjellområder med villrein. Det er derfor et nasjonalt mål og ansvar å sikre villreinen

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Kulturmiljøet Mølen bruk av fjernmåling i endringsanalyser

Kulturmiljøet Mølen bruk av fjernmåling i endringsanalyser Kulturmiljøet Mølen bruk av fjernmåling i endringsanalyser Anneli Nesbakken og Ole Risbøl Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Anneli Nesbakken and Ole Risbøl: The burial cairns at Mølen remote sensing

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer