Rapport fra kulturhistorisk registrering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra kulturhistorisk registrering"

Transkript

1 Rapport fra kulturhistorisk registrering Detaljregulering Gottstøyl caravanplass Bykle kommune Gnr. 2 / bnr. 1

2 Rapport fra kulturhistorisk registrering Kommune: Bykle Gardsnavn: Gardsnummer: 2 Bruksnummer: 1 Tiltakshaver: Uleberg ANS Adresse: C/O Jon Uleberg, 4755 Hovden i Setesdal Konsulent: Plankontoret H.H. AS Navn på sak: Detaljregulering Gottstøyl caravanplass Saksnummer: 2014/ Registrering utført: Ved: Nils Ole Sundet Rapport utført: Ved Nils Ole Sundet Tidsforbruk: For- og etterarbeid: 5 timer Feltarbeid inkl. kjøring: 9 timer Autom. e kulturminner i området: Id nummer: Kullgroper 99114, 99242, 99263, 99355, 99368, 99410, 99464, Sammendrag og faglige konklusjoner: Området ble overflateregistrert og det ble søkt med metalldetektor i utvalgte områder. Det ble registrert ett nytt automatisk kulturminne, en kullgrop. Fra tidligere var det kjent syv kullgroper innenfor området. Disse ble kontrollregistrert og informasjonen om dem i Askeladden ble oppdatert. 2

3 Innhold Bakgrunn for planen... 3 Området... 3 Kulturminner/kulturmiljø og grunnlaget for kulturhistorisk registrering... 4 Strategi og metode... 8 Dokumentasjon... 8 Registreringen... 8 Automatisk e kulturminner... 9 Konklusjon Bakgrunn for planen Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et nytt caravanområde på Hovden. Aust-Agder fylkeskommune kjente til syv kullgroper innenfor området. Disse ble registrert på 1980-tallet. Fylkeskommunen vurderte at området kunne inneha et potensiale for uregistrerte automatisk e kulturminner, kulturminner som ikke er synlige på markoverflaten som for eksempel jernvinneanlegg uten tuft. De kjente kulturminnene sin tilstand og kartfesting ble vurdert som usikker. Fylkeskommunen fremsatte derfor et krav om en arkeologisk registrering og en kontrollregistrering av de kjente kulturminnene innenfor området. Begrunnelsen for undersøkelsene er hjemlet i kulturminnelovens 9, hvor fylkeskommunen er forpliktet til å undersøke om større offentlige og private tiltak kan komme i konflikt med hensynet til automatisk fredede fornminner. Området Registreringsområdet ligger på Hovden, på vestsiden av Otra, se kart til høyre. Mot sør er avgrensningen Fjellparkvegen, mot vest Fjellparken, mot øst en bekk og mot nord er avgrensningen ikke trukket langs en topografisk formasjon eller lignende. 3

4 Kulturminner/kulturmiljø og grunnlaget for kulturhistorisk registrering Kulturminneloven (av 1978) har til hensikt å ivareta og forvalte landets kulturminner og kulturmiljøer både som del av vår felles nasjonale kulturarv og identitet og som et ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Jamfør kulturminnelovens 2 defineres kulturminner som alle spor etter menneskelig aktivitet i vårt fysiske miljø. Dette omfatter også lokaliteter som kan knyttes til historiske hendelser, tro eller tradisjon. I samme lovtekst defineres kulturmiljø som områder hvor kulturminner er en del av en større helhet eller sammenheng. Kulturminnelovens 4 setter et skille i vernestatus ved årstallet 1537 e. kr. (Reformasjonen). Kulturminner som kan dateres til før 1537, dvs. forhistorisk tid eller middelalder, defineres som automatisk. Kulturminner som kan dateres til 1537 og senere kalles nyere tids kulturminner. Nyere tids kulturminner er ikke automatisk, med unntak av stående byggverk med opprinnelse i perioden , samt skipsfunn og samiske kulturminner som er eldre enn 100 år. Da nyere tids kulturminner kan ha varierende grad av verneverdi, vil de kunne bli vedtaks jamfør 15, 19 og 20 i kulturminneloven, eller reguleres til bevaring. Jamfør 3 i kulturminneloven skal ingen kulturminner med vernestatus automatisk utsettes for tiltak som på noen måte kan føre til forstyrrelse eller skjemming med mindre tillatelse er gitt i henhold til 8 Tillatelse til inngrep i automatisk e kulturminner. De aller fleste automatisk e kulturminner som registreres i Aust-Agder er spor etter bosetning, dyrkning og jernutvinning fra forhistorisk tid eller middelalder. Bosetningsspor vil typisk være redskaper og avslag av flint og bergart, ildsteder, kokegroper og stolpehull. Rester etter dyrkning vil ofte være rydningsrøyser, fossile dyrkingslag eller åkerreiner. Spor etter jernutvinning sees gjerne i form av kullgroper, ovnstufter eller slagghauger. Andre typer kulturminner som også forekommer i Aust-Agder er gravminner som gravhauger, gravrøyser og flatmarksgraver, samt gamle veifar i form av hulveisystemer. Selv om man kjenner til et mangfold av automatisk e kulturminner over hele landet, er det anslått at kun % av alle landets kulturminner er kjent og registrert. De øvrige kulturminnene er ikke synlige på markoverflaten eller har bare ikke blitt registrert. Mange av de tidligere registrerte automatisk e kulturminner er kartfestet på Økonomisk kartverk og er markert med en rune-r. En del kulturminner er også innlemmet i andre kartverk og kartdata. I Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase, Askeladden, er det samlet og kartfestet en stor del av landets kulturminner. Dette er ikke en allment tilgjengelig database, og adgang er i stor grad forbeholdt nasjonale og regionale myndigheter, landets kommuner og andre parter i planleggingsprosesser. Aust-Agder fylkeskommune har kjennskap til en rekke kulturminner som ennå ikke er lagt inn i Askeladden. I tillegg er en rekke bygninger oppført før 1900, lagt inn i det såkalte SEFRAK-registeret. Fordi man regner med at et stort antall av landets kulturminner ikke er kartfestet eller tidligere registrert, er offentlig forvaltning og arealplanlegging avhengige av selv å påvise og hente ut den nødvendige informasjon om kulturminner for å kunne utføre de lovpålagte oppgavene som kulturminneloven 9 (Undersøkelsesplikt m. v.) fordrer. Dette medfører at den regionale kulturminnevernmyndighet (fylkeskommunene) må foreta undersøkelser i de områder som berøres av reguleringsplaner, byggeplaner og lignende tiltak. 4

5 Datering og tidslinjer Med arkeologisk datering menes tidfesting av gjenstand, struktur eller kulturminne. En slik tidfesting kan enten gis i årstall, såkalt absolutt datering, eller ved å spesifisere hvorvidt det som dateres er yngre eller eldre enn noe annet, såkalt relativ datering (Bang-Andersen 2005:75). Det finnes mange forskjellige metoder for å aldersbestemme et kulturminne. De metodene som oftest brukes ved aldersbestemmelse av arkeologisk materiale i Norge er typologisk datering, radiokarbondatering (AMS) og strandlinjedatering. I dag kjenner mann til et mangfold av forskjellige materielle levn fra forskjellige perioder av forhistorien, hvilket gjør at man har utarbeidet relativt velutviklede typologiske serier for forskjellige gjenstandsgrupper og strukturer. Derfor er det i noen tilfeller tilstrekkelig å sammenligne den strukturen eller gjenstanden man vil aldersbestemme med andre kjente strukturer eller gjenstander. En annen måte å datere kulturminner på er ved radiokarbondatering (kullstoff 14, AMS-metoden). Denne metoden forutsetter at kulturminnet inneholder organisk materiale, eksempelvis kull (relativt små mengder er påkrevd), som gjennom en naturvitenskapelig analyse vil kunne angi en rimelig nøyaktig datering i kalenderår for når det organiske materialet var sist i bruk. Ved arkeologisk registrering er det ikke alltid man finner daterbart materiale. Dette kan enten være fordi man ved arkeologisk registrering holder inngripen i kulturminnet på et minimum, eller fordi kulturminnet er fra steinalder, hvor det sjeldent blir funnet bevart organisk materiale. Ved datering av boplasser og aktivitetsområder fra steinalder brukes ofte en strandforskyvningskurve, såkalt strandlinjedatering. Prinsippet bak en strandforskyvningskurve er at strandlinjens høyde over havet har endret seg til forskjellige tider i forhistorien. Ved isens tilbaketrekning har et massivt trykk forsvunnet fra landmassene. Som resultat begynte landmassene gradvis å stige. Derav viser en strandforskyvningskurve landets stigning i forhold til havoverflaten på gitte tidspunkter i forhistorien (Sigmond et al. 2013:372). Strandforskyvningskurver kan variere stort fra region til region. Eksempelvis er den marine grensen (høyeste havnivå etter siste istid) innerst i Oslofjorden på 220 moh., mens den i søndre Østfold er på ca. 185 moh. (Jaksland 2001:13). I Arendalsområdet antas det at den marine grensen ligger på ca. 70 moh. (Bergstrøm og Jansen 2001:7), mens den i Tvedestrand trolig ligger litt høyere. Strandlinjedatering tar utgangspunkt i at boplasser/aktivitetsområder fra steinalder og andre kulturminner kan sies å ha tilknytning til tidligere tiders strandlinjer. Datering av funn ved bruk av strandlinjekurve er en metode som angir eldste/tidligste mulige datering (terminus post quem) av det aktuelle kulturminnet. Dette vil nok ofte kun være en sannsynlig alder, da man ikke nødvendigvis vil kunne fastslå eksakt hvor langt kulturminnet har ligget fra daværende strandkant (Bjerck 2005:363). Det vil ofte være fordelaktig å bruke strandlinjedatering av steinalderboplasser i kombinasjon med andre dateringsmetoder, eksempelvis typologisk datering av det arkeologiske materialet. Figur 2 viser et eksempel på hvordan en strandforskyvningskurve kan se ut. Tabell 1 viser en detaljert inndeling av de arkeologiske periodene og varigheten av dem. 5

6 Høyde over dagens havnivå Strandforskyvningskurve Antall år før nåtid (ukalibrert) Etter Andersen 1976 Figur 1: Eksempel på strandforskyvningskurve for Arendalsområdet, modifisert etter Andersen (1976). Det er ikke utarbeidet en god strandforskyvningskurve for kysten av Aust-Agder ennå, men de senere års registreringer, særlig i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal, har gitt god kunnskap som grunnbasis for utarbeidelse av en tentativ strandforskyvningskurve i fylket. 6

7 Hovedperioder Underperioder Datering Tidligmesolitikum Fosnafasen f.kr. Eldre steinalder (mesolitikum) Mellommesolitikum Tørkopfasen f.kr. Nøstvetfasen f.kr. Senmesolitikum Kjeøyfasen f.kr. Tidligneolitikum TN f.kr. Yngre steinalder (neolitikum) Mellomneolitikum MNa MNb f.kr f.kr. Senneolitikum SN f. Kr. Bronsealder Eldre bronsealder Periode I-III f.kr. Yngre bronsealder Periode IV-VI f.kr. Førromersk jernalder 500 f.kr. - Kr. F. Jernalder Eldre jernalder Eldre romertid Yngre romertid Folkevandringstid Kr. F e. Kr e.kr e.kr. Yngre jernalder Merovingertid Vikingtid e.kr e.kr. Middelalder e.kr. Nyere tid 1537 e.kr. - nåtid Tabell 1: Oversikt over periodeinndeling.

8 Strategi og metode Det ble gjennomført en visuell overflateregistrering registreringsområdet og de kjente kulturminnene ble kontrollregistrert. Planområdet ble overflateregistrert. Overflateregistrering er en metode brukt i utmark for å påvise automatisk fredede kulturminner som er synlige på markoverflaten. Registreringen foregår ved at arkeologen søker gjennom reguleringsområdet, for å finne strukturer som er synlige. For eksempel gravhauger, hustufter, fangstgroper og lignende. Ved registreringen ble det brukt GPS og håndholdt datamaskin med reguleringsplan inntegnet i kartgrunnlaget. Dette utstyret er viktig ved innmåling av kulturminner, men er også nyttig for navigering i utmark og skogsområder. Miljørevisjon. De fra før kjente kulturminnene ble registrert på 1980-tallet og informasjonen om kartfesting var usikker, samt deres tilstand. Disse ble derfor kontrollregistrert der kartfestingen ble oppdatert, oppdatering av beskrivelse og kontroll av tilstand. Dokumentasjon GPS og pda Det ble benyttet pda Carlson Surveyor mini utstyrt med ArcPad 10, og tilkoblet cpos, type ALTUS APS-3. Registreringsområdet var inntegnet på elektronisk kart med et valgt bakgrunnskart for navigering. Generelt om dokumentasjon For nye kulturminner blir standard prosedyre fulgt, der alle automatisk e kulturminner blir lagt inn i Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase Askeladden. Alle kulturminner blir målt inn og kartfestet med polygon som viser den faktiske utstrekningen av kulturminnet, dette gjelder det som kalles enkeltminnenivå i Askeladden. Lokalitetsnivå i Askeladden omfatter selve kulturminnet (enkeltminnet) sammen med viktige landskapsformer som gir kulturminnets dets identitet. Alle registreringer blir/ble etterbehandlet på kontor før innlasting i Askeladden. Kulturminnene ble dokumentert gjennom beskrivelse og innmåling. Det ble ikke utført noen skissetegninger. Det ble ikke tatt noen foto under registreringen. Registreringen Registreringsområdet ble visuelt overflatebefart. Området er preget av fjellgrunn som til dels er synlig på overflaten, eller har en tynn bunnvegetasjon som dekke. Langs Fjellparkvegen og oppover langsmed Fjellparken er det et sammenhengende myrsystem. Langsmed bekken som danner grense for registreringsområdet mot vest så er det noen mindre fuktige partier, sammen med mindre myrer inne i området. Det ble ikke observert noen jernutfelling fra myrene innenfor registreringsområdet. Det er områder med løsmasser som består av steinblokker eller mer grus, eller en kombinasjon av disse. Det ble registrert en ny kullgrop under overflateregistreringen (id ). Det ble benyttet spade for undersøkelse av grunnen, og det ble plukket ut flere områder som ble undersøkt med metalldetektor: I nordvest på småflater ved og rundt kullgropene id og På småflater mellom kullgropene id , og

9 Ved id På nordsiden av myra, synlig fra Fjellparkvegen, i skråningen som går nedover mot myra. Det ble søkt nesten fra bekken i vest og østover bort til der registreringsområdet går ned til Fjellparkvegen. Det ble ikke registrert noen kulturminner under søket med metalldetektor. Automatisk e kulturminner De syv kjente kullgropene ble kontrollregistrert. I dette arbeidet ble beskrivelse av kulturminnene, tilstand og kartfestingen oppdatert. Fire av syv kulturminner var veldig godt kartfestet, mens kulturminnene id , og var det store avvik på kartfestingen, der to av kartfestingene i Askeladden lå nordvest for id Tabellen under gir beskrivelser av kulturminnene, og de er vist på kart bak i rapporten. Kulturminne ID Kategori Type kulturminne Vernetype Kullfremstillingsanlegg Kullgrop Automatisk Kullfremstillingsanlegg Kullgrop Automatisk Kullfremstillingsanlegg Kullgrop Automatisk Beskrivelse Sirkulærformet kullgrop med voll kun mot nord, ellers er nedgravingen i flukt med terrenget. Gropa måler sørvest-nordøst4,6 m, topp voll 2,9 m med en registreringsdybde på 0,8 m. Indre mål 2,2 m med en nedgravingsdybde 0,6 m. Sirkulær formet uttak, diameter 1 m. Sirkulær formet kullgrop gravet ned i en steinur. Gropa måler nord-sør 3,5 m, topp voll 2,7 m med en registreringsdybde på 0,3 m. Indre mål 2 m med en nedgravingsdybde på 0,25 m. Kvasirektangulær form på uttak, måler 1 x 1,2 m. Sirkulærformet kullgrop med lav voll. Gropa måler nord-syd 5 m, topp voll 2,8 m med en registreringsdybde på 0,25 m. Indre mål 2,1 m med en nedgravingsdybde 0,15 m. Rektangulær formet på uttaket som måler 1,8 x 2 m. Vokser en del einerkjerr og bjørketrær på gropa. 9

10 99355 Kullfremstillingsanlegg Kullgrop Automatisk Kullfremstillingsanlegg Kullgrop Automatisk Kullfremstillingsanlegg Kullgrop Automatisk Sirkulær formet kullgrop med tydelig voll. Gropa er gravet i et område med steinblokker. Sidegrop mot nord og ei mulig sidegrop mot nordvest. Gropa måler 4,6 m, topp voll 3,1 m med en registreringsdybde på 0,7 m. Indre mål 2 m med nedgravingsdybde 0,6 m. Kvasirektangulærformet uttak, med et 90 graders hjørne, måler 1,3 x 1,2 m. Sidegropen mot nord ligger akkurat utenfor vollen, måler 0,9 x 0,6 x 0,3 m. Mulig sidegrop mot nordvest, orientert med kortenden mot vollen, noe som avviker fra den generelle plasseringen av sidegroper på Hovden. Den kan være et resultat av at stein er fjernet, måler 0,7 x 0,5 x 0,3 m. Gropa ligger i et bjørkebelte med en del einerkjerr. Sirkulær form på kullgropa med en lav tydelig voll. Gropa er litt irregulær i formen. Gropa måler topp voll 4,7 m med en registreringsdybde 0,4 m. Indre mål 2,3 m med nedgravingsdybde 0,3 m. Rektangulær formet på uttaket, måler ca. 1,3 x 1,4 m. Tydelig sidegrop mot sørsørvest som måler ca. 0,8 x 0,5 x 0,2 m, med flere andre mulige sidegroper rundt gropa. Kullgropa ligger i et blokkrikt område, slik at det er vanskelig å skille naturdannelser fra tillagde groper. I nordøstre voll er det en mulig kanal. Det er fyrt bål i gropa, og det er noe avfall i gropa. Sirkulær formet kullgrop med tydelig voll. Gropa måler nordsyd 3,6 m med en registreringsdybde på 0,6 m. Indre mål 2,4 m med en nedgravingsdybde 0,5 m. Rektangulær form på uttaket, måler 1,2 x 1 m. Vokser noen bjørker på gropa. 10

11 99464 Kullfremstillingsanlegg Kullgrop Automatisk Kullfremstillingsanlegg Kullgrop Automatisk Rektangulær-sirkulær formet kullgrop med et avlangt pyramiderektangulærformet uttak. Gropa måler sørvestnordøst 7,5 m, topp voll 3,5 m med en registreringsdybde på 0,55 m. Indre mål 2,3 m med en nedgravingsdybde 0,4 m. Uttakets lengde 1,5 x 0,5, motsatt 2,4 x 0,35 m. Vokser noen bjørketrær på gropa. Sirkulær form med en svak antydning til voll. Gropa er målt nord-syd 3,5 m, topp voll 2,3 m med en registreringsdybde på 0,3 m. Indre mål 1,9 m med nedgravingsdybde 0,2 m. Rektangulær formet på uttaket, måler 1,3 x 1 m. 11

12 Konklusjon Det var fra tidligere kjent syv kullgroper, alle automatisk e kulturminner, innenfor registreringsområdet. Det ble gjennomført en visuell overflateregistrering og en del mindre områder ble undersøkt med metalldetektor. Det ble registrert en ny kullgrop. De tidligere kjente kulturminnene ble kontrollregistrert, og informasjonen om disse i Askeladden ble oppdatert. Arendal Nils Ole Sundet, feltleder Vedlegg : Kart over registreringsområdet med kulturminner. Litteraturliste: Andersen, B. G Hove. Naturinvertering. Rådet for Hove leir og friluftssenter. Bang-Andersen, Sveinung Datering i Norsk Arkeologisk Leksikon. Einar Østmo og Lotte Hedeager (red.). Pax Forlag A/S. Oslo. Bergstrøm, Bjørn og Ivar J. Jansen Kvartærgeologiske kart Arendal og Tromøy. NGU rapport nummer Bjerck, Hein B Strandlinjedatering i Norsk Arkeologisk Leksikon. Einar Østmo og Lotte Hedeager (red.). Pax Forlag A/S. Oslo. Jaksland, Lasse Vinterbrolokalitetene en kronologisk sekvens fra mellom- og senmesolitikum i Ås, Akershus. Varia 52. Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsakssamlingen, Universitetet i Oslo, Oslo. Sigmond, Ellen M. O., Inge Bryhni og Knut Jorde Norsk Geologisk Ordbok. Akademika Forlag. Trondheim. 12

13 Registreringsområde Gottstøyl caravanplass, Bykle kommune registrerte kulturminner Registreringsområde Gottstøyl caravanplass ± Kullgrop 5 m sikringssone jf. kml Meter

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

Skien kommune Mælagata 08-1395

Skien kommune Mælagata 08-1395 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Mælagata 08-1395 GNR.BNR.: 4-23, 413-1, 4-184, 4-104, 4-101, 413-1, 6-1, 413-1, 6-1. Figur 1: Bilde av hage/beiteområde ved Petersborgvegen.

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya

Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya Rapport 13/2008 Utvidelse av dagbrudd for nefelinsyenitt på Stierdna/Stjernøya Einar Eythórsson Elin Rose Myrvoll Forsidebilde: Napparvárri/Nabbaren på Stierdna/Stjernøya Foto Elin Rose Myrvoll 2008 II

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status. Databeskrivelse: Kulturminner

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status. Databeskrivelse: Kulturminner I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status Databeskrivelse: Kulturminner 1 I standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Kulturminner - Historikk og status

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT Rendalen kommune, Hedmark fylke Gnr./Bnr. 10/6 m.fl F.komm. saks nr: 08/27711 ØK-kartblad: CT 087-5-4

Detaljer

12/4425. Lier kommune.

12/4425. Lier kommune. 12/4425. Lier kommune. Planområdet er uthevet i rødt omriss. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Ekeberg i Lier Saksnummer 12/4425 Kommune Lier Gårdsnavn Ekeberg Gårds- og 154/25

Detaljer

Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Innhold 1. Innledning... s. 1 2. Stavkirkene i Valdres... s. 2 2.1 Bakgrunn for vurdering av kirkene... s. 2 2.2 Hedal stavkirke, Sør-Aurdal kommune... s. 3 2.3 Reinli stavkirke,

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

Hardangervidda gjennom 9500 år. en kulturhistorisk rapport

Hardangervidda gjennom 9500 år. en kulturhistorisk rapport Hardangervidda gjennom 9500 år - en kulturhistorisk rapport 1 2 Innledning Norge er det eneste landet i Europa som har fjellområder med villrein. Det er derfor et nasjonalt mål og ansvar å sikre villreinen

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING, LYNGDAL KIRKE LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kirke, gnr. 162 Rapport ved Torbjørn Preus Schou RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo OVERPLØYDE STEINALDERLOKALITETER LILLE - EDET, GNR 60 BNR 2 HALDEN

Detaljer

BILDØY Fjell kommune. Kulturhistoriske registreringar områdeplan. Rapport 66 2010

BILDØY Fjell kommune. Kulturhistoriske registreringar områdeplan. Rapport 66 2010 BILDØY Fjell kommune Kulturhistoriske registreringar områdeplan nordre bildøy Rapport 66 2010 Forord Etter omorganiseringa av kulturminnevernet i 1990 vart ansvaret for automatisk freda kulturminne i plansaker

Detaljer

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189

Vibeke Vandrup Martens: Vassås-prosjektet. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Varia 71 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Vibeke Vandrup. Et ødegårdsanlegg på Gran nordre, Hof kommune, Vestfold sid. 175 189 Martens: Middelalderens jordbruksbebyggelse Den tapte middelalder?

Detaljer

DIVE ANALYSE SKI SENTRUM

DIVE ANALYSE SKI SENTRUM NIKU OPPDRAGSRAPPORT 44/2014 DIVE ANALYSE SKI SENTRUM Kulturhistorisk stedsanalyse for Ski sentrum Kari Larsen, Anne-Cathrine Flyen, Gro Jerpåsen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

Kulturmiljøet Mølen bruk av fjernmåling i endringsanalyser

Kulturmiljøet Mølen bruk av fjernmåling i endringsanalyser Kulturmiljøet Mølen bruk av fjernmåling i endringsanalyser Anneli Nesbakken og Ole Risbøl Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Anneli Nesbakken and Ole Risbøl: The burial cairns at Mølen remote sensing

Detaljer

slide slide slide slide slide slide

slide slide slide slide slide slide Jeg heter altså Ingar M. Gundersen, og er prosjektleder ved Kulturhistorisk museum. Som mange av dere sikkert har fått med dere, så foretar Statens vegvesen nå en omfattende utbygging av ny E6 mellom Ringebu

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO KULTURHISTORISK MUSEUM Arkeologisk seksjon. Prosjektplan

UNIVERSITETET I OSLO KULTURHISTORISK MUSEUM Arkeologisk seksjon. Prosjektplan UNIVERSITETET I OSLO KULTURHISTORISK MUSEUM Arkeologisk seksjon Prosjektplan Undersøkelse av automatisk fredet kulturminne (ID 176646, gravminne) Søknad om utbedring av eldre dreneringsgrøft Angard, 36/1,

Detaljer

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Løkkelandskapets historikk... 4 1.2 Kildegrunnlaget... 5 2.

Detaljer

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862).

Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). Rapport: Arkeologisk flatavdekkingsundersøkelse på Svarthaugen, Gnr 29, Berge, Herøy k., Møre og Romsdal (B15862). David N. Simpson De kulturhistoriske samlinger Bergen Museum Universitetet i Bergen September

Detaljer

Kultur og natur i Grimsdalen landskapsvernområde

Kultur og natur i Grimsdalen landskapsvernområde NIKU Tema 38 Kultur og natur i Grimsdalen landskapsvernområde Sluttrapport fra DYLAN-prosjektet Ole Risbøl, Kathrine Stene og Anne Sætren (red.) 1 Risbøl, Ole; Stene, Kathrine og Sætren, Anne (red.).2011.

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Andabeløy Gnr 109 Bnr 10 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Flekkefjord

Detaljer

Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog

Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog NIKU Rapport 22 Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog Fase 3 Ole Risbøl, NIKU Arnt Kristian Gjertsen, Skog og landskap Kjetil Skare, Hedmark fylkeskommune Risbøl, Ole, Gjertsen,

Detaljer