1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA* Ordinær generalforsamling i Renewable Energy Corporation ASA ("REC" eller "Selskapet") ble avholdt fredag 3. mai 2013 kl i Høyres Hus, Stortingsgata 20, i Oslo kommune. The annual general meeting in Renewable Energy Corporation ASA C'REC" or "the Company") was held on Friday May 3,2OL3 at 1300 hrs (CET) in Høyres Hus, Stoftinosoata 20. Oslo. Norwav. 1. Âpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer Styrets leder Mimi K. Berdal äpnet møtet Tilstede var totalt aksjer, herav aksjer representeft ved fullmakt. Således var ca. 33,39 av Selskapets samlede aksjekapital representert på qeneralforsamlinqen. 1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders The Chairman of the Board, Mimi K. Berdal, opened the meeting. Present were in total 705,848,594 shares, including 216,282,607 shares represented by proxy. Thus, approximately of the Company's total share caoital was reoresented at the oeneral meetino. 2. Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder Følgende beslutning ble fattet: 'Thomas Aanmoen velges til møteleder. Dan el L ndebjerg Haaland velges til â medundertegne protokollen." 2. Election of Chairman of the meet ng and at least one person to co-sign the minutes with the Chairman The following resolution was passed "Thomas Aanmoen is elected to chair the meeting. Daniel Lindebjerg Haaland is elected to co-sign the m nutes." 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice of the meet ng and the agenda Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet: "Innkal\ing og dagsorden godkjennes". There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed: "The notice of and agenda for the meeting are approved." 4. Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer Valgkomiteens innstilling ble gjennomgätt. Følgende beslutning ble fattet: "I n n sti I I i n g e n f ra va I g ko m itee n g od kj e n n es. H o n o ra ret fo r perioden fra 22. mai 2012 til 3. mai 2013 t l styrets leder, styrets nestleder, styrets medlemmer, medlemmer i styrekomiteer og leder og medlemmer i valgkomiteen er (uendret fra i fjor): 4. Directors' remuneration and remuneration for the members of the Nomination Committee The Nomination Committee's proposal was presented. The following resolution was passed: 'The recommendation from the Nomination Committee was approved. The remuneration for the period from May 22, 2012 to May 3, 2013 for the Chairman of the Board, Deputy Chair, Board members, members of Board committees and Chairman and members of the Nominat on Committee is (unchanged from last year): Styrets leder Styrets nestleder Andre styremedlemmer Med lem mer styrekom iteer Leder valgkomiteen Med lem mer i va lg kom teen NOK NOK NOK NOK NOK NOK 2s 000" Chairman of the Board Deputy Chair Other Board members Members of Board committees Chairman of the Nomination Committee Members of the Nominat on Comm ttee NOK 425,000 NOK 275,000 NOK 250,000 NOK 50,000 NOK 30,000 NOK 25,000"

2 5. Godkjennelse av honorar til revisor 5. Approval of auditor's remuneration Forslag til honorar for 2Ol2 til Selskapets revisor ble gjennomgått. Følgende vedtak ble fattet: 'G e n e ra lfo rsa m I i n g e n g od kj e n n e r rev i so rs h o n o ra r fo r 2012 pâ NOK for revisjonen av årsregnskapet til Renewable Energy Corporat on ASA." The proposed remuneration for 2OI2 to the Company's auditor was reviewed. The following resolution was passed "The general meeting approves the auditor's remuneration for 2Ot2 in the amount of NOK 2,377,0OO for the audit of the Annual Financial Statements of Renewable Energy Corporation ASA." 6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning lo 2Ol2 Konsernsjef Ole Enger ga en presentasjon av driften og hovedtallene i konsernregnskapet for Revisjonsberetningen for 2Ot2 ble lest opp av revisor. Følgende vedtak ble fattet: "G e n e ra lfo rsa m I i n g e n god kj e n n e r â rs re g n s ka pet sa mt styrets beretning for Det utbetales ikke utbytte for regnskapsâret." 6. Approval of Annual Financial Statements and Directors' Repoft Íor 2Ol2 The CEO, Mr. Ole Enger, gave a presentation of the group's operations and the main figures of the 2012 consolidated accounts. The auditor presented the 2012 auditor's report. The following resolution was passed: "The General Meeting approves the Annual Financial Statements and the Board of Directors' Report for No dividends will be paid for the financial year." 7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Styrets erklæring om lederlønnsfastsettelse i henhold til allmennaksjeloven g 6-16a ble gjennomgått. Følgende vedtak ble fattet: Del 1: 'Generalforsaml ngen gir sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte." 7. The Board's statement regarding determination of salary and other compensation to leading employees The Board's statement on compensation to leading employees in accordance with the Norwegian public limited liability companies act section 6-16a was discussed. The following resolutlon was passed: Part 1 "The General Meeting supports the statement of the Board regarding compensation to \eading employees." Del 2 'G e n e ra I fo rsa m I i n g e n g od kj e n n e r sty rets e rkl æ ri n g o m langsiktige insentivplaner og tiltak for â beholde nøkkelpersonell." Part 2 "The General Meeting adopts the statement of the Board regarding long term incentive plans and measures to reta n key personnel." 8. Sammenslåing av aksjer (aksjespleis) 8. Consolidat on of shares Styrets forslag til vedtak ble gjennomgätt. Følgende vedtak ble fattet: "Generalforsamlingen vedtar en aksjespleis med en justeringsfaktor pâ 20:1, slik at 20 eksisterende aksjer i selskapet blir 1 ny aksje. Aksjenes pâlydende endres fra NOK 1 t l NOK 20. Aksjespleisen skal gjennomføres pt det t dspunkt styret bestemmer, og innen 15. august Brøkdelsaksjer som oppstår hos aksjeeiere som ved gjennomfør ngen av aksjespleisen har et antall aksjer som ikke er delelig med 20, vil blir rundet opp eller ned til nærmeste hele aksje, avhengig av størrelsen pâ brøkdelsaksjen. Selskapets vedtekter Ç 4 vil, med virkning fra aícnnomfarinoen âv akcicçnlciccn ôo effcr õicnnômføtrino The Board's proposal was presented. The following resolution was passed: "The general meet ng resolves to approve a consolidation of shares with an adjustment factor of 20:1, so that 20 existing shares in the Company consolidate into 7 new share. The shares' nominal value changes from NOK 1 to NOK 20. The consolidation of shares shall be carried out on a date to be determined by the Board, and before 15 August Shareholders'fractional shares that on effectuation of the consolidation cannot be divided by 20, will be rounded up or down to the nearest whole share, depending on the size of the fractional share. The Company's articles of association section 4 will, with cffecf from fhe dafe fhe consolidafion of shares is effecfive

3 av en emisjon av 75 aksjer for å oppnâ et totalt antatl aksjer som er delelig med 20, endres til â lyde: "selskapets aksjekapital er NOK B1B 800 fordelt pâ IOS aksjer, hver pâlydende kr. 20 (tyve kroner). Setskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen"." and after the completion of a share capital increase of 75 shares to achieve a total number of shares dividable by 20, be amended as follows: "The company's share capital s NOK 2,113,818,800 divided into 705,690,940 shares, each with a nominal value of NOK 20. The company's shares shall be reg iste red i n Verd i pa pi rse ntra len ". " 9. Kapitalnedsettelse 9. Share cap tal decrease Styrets forslag til vedtak ble gjennomgätt, herunder styrets forslag til justering av vedtaket. Følgende vedtak ble truffet: The Board's proposal for resolution was discussed, including the Board's proposed adjustment to the resolution. The following resolution was passed: "Aksjekapitalen i Renewable Energy Corporat on ASA settes ned med NOK fra NOK til NOK ved nedskriving av pâlydende fra NOK 20 til NOK 1. Kapitalnedsettelsen skal benyttes til overføring til fond til generalforsaml ngens disposisjon (annen egenkapital), jfr allmennaksjeloven I 12-1, første ledd nr. 3." Fra det tidspunkt kapitalnedsettelsen trer i kraft, skal vedtektene Ç 4 lyde: "Selskapets aksjekapital er NOK fordelt pâ los aksjer, hver pâlydende kr, 1 (én krone). Selskapets aksjer skal være registrert i Verd i pa p i rse ntra Ie n. " "The share capital in Renewable Energy Corporat on ASA is decreased by NOK 2,008,727,860 from NOK 2,113,818,800 to NOK 105,690,940 by reduction of the shares' nominal value from NOK 20 to NOK 7. The amount of the share capital decrease will be transferred to a fund at the general meetings disposal (other equity), cf. the Norwegian public l mited liability companies act Section 12-1 first subsection no. 3. From the effect ve date of the share capital decrease, Section 4 of the articles of assoc at on shall be: "The company's share capital is NOK 105,690,940 divided into 105,690,940 shares, each with a nominal value of NOK 1 The company's shares shall be registered in Ve rd pa p rsentra le n " ". lo. Fullmakt til å utstede aksjer - generelle finansieringsformål m.v. Styrets forslag til vedtak ble gjennomgått. følgende vedtak ble fattet: "Styret gis fullmakt til â øke aksjekapitalen med inntil NOK , som utgjør ca. 70 av eks sterende aksjekapital, ved utstedelse av inntil O0O aksjer gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser. Fullmakten skal kunne anvendes for følgende formâl: 1O. Authorization to issue shares - general financing purposes The Board's proposal was presented. The following resolution was passed: "The Board is granted authorization to increase the share capital w th up to NOK 70,000,000, which is appx. 70 of the exist ng share capital, by issuing up to 10,000,000 shares through one or several share capital increases. The authorizat on to acqu re shares shall be used for one or more of the following purposes: (i) gjennomføring av investeringer, oppkjøp og fusjoner; ( ) in connection w th nvestments, mergers and acquisitions; ( ) gjennomføring av pliktige aksjeutstedelser og for gjennomføring av aksjespleis; og/eller (ii) in connection with effectuation of mandatory share issues and to carry out the consolidation of shares and/or; ( i ) for t gi Selskapet finansiell fleksibilitet. ( ) to prov de the Company with financial flexibility. Pris og tegningsvilkår fastsettes av styret ved hver utstedelse under hensyn til Selskapets behov og aksjenes markedsverdi pâ det aktuelle tidspunkt. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre a ktiva (ti ngsi n nskudd ). Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til â tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utøvelse av fullmakten. Denne fullmakt utløper pâ datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2074, men skal i alle tilfelle utløpe -sene-sf 15 mâneder fra dafoen for lcnne Pr ce and conditions for subscription will be determined by the Board on issuance, according to the Company's needs and the shares' market value at the time. Shares can be issued in exchange for cash settlement or contribution in kind. The existing shareholders preemptive rights to subscribe shares can be deviated from in connection with the effectuation of th is a uthorization. The Board's authorization is valid until the Annual General Meet ng in 2074, but shall n any event exp re at the latest 75 months from the date of this General Meetino.

4 generalforsaml ngen Styret gis samt d g fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utøvelse av fullmakten. Denne fullmakt erstatter fullmakt gitt 22. mai 2012 til å øke aksjekapitalen med inntil NOK Dersom kapitalnedsettelse som foreslâtt i agendapunkt 9 ikke vedtas av generalforsamlingen, skal denne fullmakten i stedet omfatte en økn ng av aksjekapitalen med inntil NOK , som er ca. 70 av aksjekapitalen i slikt tilfelle." The Board s at the same time given author zation to make the necessary amendments to the articles of association on execution of the authorizat on. This authorization replaces the authorization given on 22 May 2012 to increase the share capital by up to NOK 99,700,000. If the share capital decrease as proposed under section 9 is not approved by the general meet ng, this authorization shall nstead include an increase of the share capital by up to NOK 200,000,000 equal to approx. 70 of the share capital in such event." 11. Fullmakt til å erverve egne aksjer 11. Authorization to acquire treasury shares Styrets forslag til vedtak ble gjennomgãtt, herunder styrets forslag til justering av vedtaket. Følgende vedtak ble truffet: "styret gis fullmakt til p3 Selskapets vegne â erverve aksjer i Renewable Energy Corporat on ASA t l ett eller flere av følgende formâl: The Board's proposal for resolution was discussed, including the Board's proposed adjustment to the resolution. The following resolution was passed: "The Board is granted authorization to acqu re shares in Renewable Energy Corporation ASA on behalf of the Company for one or more of the following purposes: ( ) for â oppfylle Selskapets forpliktelser i henhotd tit a ksjekj ø psprog ra m met for de a nsatte, (i) to fulfil of the Company's obligations under the share purchase program for its employees, ( ) i fo rb i n d e lse m e d Se I s ka pets a ksj eo psj o n sp rog ra m for de ansatte, ( ) in connection with the Company's share option program for its employees, og/eller and/or ( ) for â øke aksjonærenes avkastn ng (ii ) to increase return on nvestment for the Com pa ny's sha reho lde rs. Fullmakten gjelder for kjøp av inntil 70 av pâlydende av Selskapets aksjekapital, jf. allmennaksjeloven og 9-3. Aksjer kan erverves til minst NOK 1 pr aksje og maksimalt NOK 250 pr aksje. Aksjene skal erverves ved ordinær omsetning over børs. Styrets fullmakt gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014, eller til den tilbakekalles ved generalforsamlingsbeslutning med ordinæ t flertall, men skal i alle tilfelle utløpe senesf 15 mâneder fra datoen for denne generalforsamlingen. Beslutningen skal meldes til og registreres av Foretaksregisteret innen aksjer erverves i hen hold ti I fu ll ma kten. " The authorization covers purchase(s) of up to 7o of the face value of the share capital of the Company, cf. the Norwegian public limited liability companies act sections 9-2 and 9-3. Shares may be acquired at minimum NOK 1 per share and maximum NOK 250 per share. The shares shall be acquired through ordinary purchase on the stock exchange. The Board9 authorization is valid until the Annual General Meeting in 2014 or until it is revoked by a General Meeting resolution passed with simple majority, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this General Meeting. The decision shall be notified to and registered by the Norweg an Register of Bus ness Enterpr ses prior to acquiring any shares pursuant to this authorization." 12. Styrefullmakt til å beslutte opptak av konvertible lån og lån med tegningsretter 12. Authorization to resolve to ra se convertible loans and loans with warrants Forslaget ble trukket. The proposal was withdrawn 13. Valg av styremedlemmer 13. Election of members to the Board of Directors Valgkom teens forslag ble gjennomgått. følgende vedtak ble fattet: "Føloende veloes som sfvremedlemmer for en neriode nâ The Nomination Committee's proposal was discussed. The following resolution was passed: "The followino arc clecfcd aç mcmherç of fhe Boarul of

5 ett âr frem til neste ordinære generalforsamling M m K. Berdal Jan Christian Opsahl Øystein Stray Spetalen Knut Øversjøen Ragnhild Wiborg" d rectors for a period of one year until the next Annual General Meet ng: M mi K. Berdal lan Christian Opsahl Øystein Stray Spetalen Knut Øversjøen Ragnhild Wiborg" 14. Valg av medlemmer til valgkomiteen 14. Elect on of members to the Nomination Committee Valgkomiteens forslag, som endret den 3. mai 2013, ble gjennomgått. Følgende vedtak ble fattet: 'Tom Ruud og L ve Haukvik Aker velges som medlem av valgkomiteen for to (2) âr. Rune Selmar velges som leder av komiteen." Valgkomiteen består således da av Rune Selmar, leder Live Haukvik Aker Tom Ruud The Nominat on Committee's proposal, as amended on 3 May 2013, was presented. The following resolution was passed: "Tom Ruud and Live Haukvik Aker are elected as members of the Nomination Committee for two years. Rune Selmar is elected as the chairman of the Nomination Committee. " The election committee thus consists of the following persons: Rune Selmar, chairman Live Haukvik Aker Tom Ruud Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet. Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven g5-16, As there were no further matters on the agenda, the Chairman thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was ended. Below is a detailed overview of the results of the voting, including i.a. number of votes for and against the respective resolutions, cf. the Norwegian public l mited liability companies act section Oslo, 3. mai 2013 / Oslo, May 3, 2013 nmoen Daniel Lindebjerg Haaland *These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

6 VPS GeneralMeeting Side 1 av 2 Protokoll for generalforsamling RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA ISIN NOOO1O RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA ceneralforsamlingsdato: Dagens dato: Aksieklasse For Mot Avg tte Avstår lkke avg tt Stemmeberettigede representerte aksjer Sak 2 valg av møteleder samt m nst én person t l å medsignere av protokollen ordinær a Vo avg tte stemmer 100,00 O,OO 0,00 O,OO representert AK 99,97 O,OO 99'97 0,O4 Totalt o Sak 3 Godkjennelse av innkallíng og dagsorden Ord nær avg tte stemmer 100,00 0,00 0/o 0,00 O,OO representert AK 99,97 0,0O 99,97 A,O3 Totalt a O Såk 4 Honorar t l styrets og valgkom teens medlemmer Ord nær 7OZ 977 c'66 t A avgltte stemmer 99,98 O,O3 O,QO 0,00 0/o representert AK 99,59 O,O2 99,62 O,38 olo Totalt , O3t' o 7O544a594 sak 5 Godkiennelse av honorar til revisor Ordinær 7OS 4r O t OOO avgitte stemmer 100,00 0,00 0,00 0,00 repfesentert AK 99,94 0,00 99'94 0,06 olo Totalt 7OS O O0O 0 7O sak 6 Godkjennelse av årcregnskap og årsberetn ng fot 2oL2 Ordln er 7O4272OZ[ t57624a O 705A48594 avg tte stemmer 100,00 0,00 0,00 0,00 % representert AK 99,78 o,/o O,OO 99,78 O,22 Totalt 70, , L5762ß O Sak 7.1 Styrets erklær ng om fastsettelse av lønn m.m - Rådgivende avstemming Ordln er L O avg tte stemmer 99,41 O,59 0,00 0,00 % representert AK 99,O3 o,/o O,59 99,62 O,39 Tota t L L7262 O 7OSa48594 sak 7,2 Styrets erkl er ng om fastsettelse av lønn m.m godkiennelse av erklæring Ord nær 7OO 2A7 4O O4 47O avgitte stemmer 99,4! O,59 O,0O 0,00 qo representert AK 99,21 O,59 99,81 O,2O Totâlt 7OO2A74O9 41A33OB 70, a77 o sak I Sammenslå ng av aksier (aksjespleis) Ordinær 7O !4A O avgitte stemmer 99,55 O,45 0,00 0,00 representert AK 99,55 O,45 99,99 O'O7 Totalt E ''-7 O 7O5 a4a 594 Sak 9 Kap tâlnedsettelse Ordinær 7O2 7lO o a avgitte stemmer 99,62 O,38 O,OO 0,00 representert AK 99, ,93 O,O7 Totalt lr.5,475, ß Sak 10, Fullmakt til å utstede aksjer - generelle f nans er ngsformål m'v.- gjennomføring av invester nger Ord nær 576 O r A avgitte stemmer 8!,87 18,14 O,OO 0,00 yo representert AK 87,67 18,08 99,69 Q'

7 VPS GeneralMeeting Side2 av 2 Totalr s L276t A Sak 10, Fullmakt t l å utstede aksjer - generelle f nansieringsformål m,v, - gjennomfør ng av pl kt ge aksieutstedelser Ordinær 7O2 6A4 5lA O4 73O 1A7 I 1L8 4O avgitte stemmer 99,7t O,29 O,OO O,O0 0/o representert AK 99,55 O,29 99,84 O,t6 Totalt O473Oa87 1LL84O7 O Sak 10. Fullmâkt t l å utstede aksier - generelle f nans er ngsformål m.v. - for å gi selskapet f nans ell fleks bilitet Ordinær A O O7 9O avg tte stemmer 81,87 18,13 0,00 0,00 Vo representert AK 81,59 L8,O7 99,66 O,34 Totalt L A lJ a4a 594 Sak 11.i Fullmakt t l å erverve egne aksjer - for å oppfylle Selskapets forpliktelser henhold til aksjekjøpsprogrammet for de ansatte Ord nær O r 625 t /o avg tte stemmer 99,87 O,t3 0,00 % O,OO representert AK 99,64 O,L3 99,77 O,23 Totalt o' Sak 11. Fullmakt t l å eruerue egne aksier - forb ndelse med Sþlskapets aksjeopsjonsprogram for de ansette Ord nær 7O O t 625 r Vo avg tte stemmer 99,85 O,l5 0,00 0/o O,OO representert AK 99,62 O,l5 99,77 O,23 Totalt 7O O25 a56 7O O Sak 11. i Fullmakt t l å eruerue egne aksier - for å øke aksjonærenes avkastn ng Ordinær 7O3 4AL A3L 7O4 27A avgitte stemmer 99,89 O,ll 0,00 0/o 0,00 representert AK 99,67 O,Ll 99,78 O'22 Totalt O Sak 13 valg av styremedlemmer Ord nær O 8O t 624 7O0 265 O49 7O5 A4A 594 0/o avg tte stemmer 97,Q4 2,96 O'OO O,O4 representert AK 96,78 2'95 99,73 O,23 Totalt O41 20 A4O AO4 7O I 624 7OO 265 O49 7O sak 14 valg av medlemmer til valgkom teen Ord nær 7O4 217 AA6 O 7O4 217 AA yo avg tte stemmer 100,00 0,00 0,00 0,00 representert AK 99,77 0,00 99,77 O,23 Totält 7O42L78,8,6 O 7O42L O7Oa O Kontofører for selskapet: DNB Ð For selskapet: RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA H Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksiekap tal Stemmerett j Ordinær ,oo ,00 Ja ] Sum:, S 5-17 AIm nnel g flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer Vedtektsendr ng krever tilslutning tra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som ef representert på generalforsamlingen

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30.

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30. To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 28.

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL:

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: tl6 UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: PROTOKOLT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMTING I ROCKSOURCE ASA (org. nr. 94o 376 645) MINUTES FROM AN ORDINARY

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000 (For English version see pages 11-20) Til aksjonærene i Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg, 10. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Rocksource ASA, org. nr. 940376 645, for avholdelse i kontorlokalene til Advokatfirmaet

Detaljer

INNKALLING INVITATION

INNKALLING INVITATION INNKALLING til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA. Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, mandag 18. mai 2015, kl. 15.00. Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering. INVITATION to the Annual

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA (org.nr. 912 218 929) Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet") To the shareholders of

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ), holdes i lokalene til: NOTICE OF EXTRAORDINARY

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA Styret ("Styret") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") den 17. august 2015 kl 13.00 CET i Forskningsparken,

Detaljer

Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005

Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005 P R O T O K O L L EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING APPTIX ASA OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY M I N U T E

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 GLOBAL RIG COMPANY ASA

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 4 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION ASA (org. nr. 990 295 697) Styret

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA holdes hos: Comfort

Detaljer

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association.

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 2. september 2015 kl. 10.00

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Innkalling Invitation

Innkalling Invitation Innkalling Invitation Innkalling til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA Ekornes-Bua, Ålesund, Brunholmgt. 8, torsdag 14. mai 2009, kl. 17.00. Invitation to the annual General Meeting of Ekornes ASA

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer