1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA* Ordinær generalforsamling i Renewable Energy Corporation ASA ("REC" eller "Selskapet") ble avholdt fredag 3. mai 2013 kl i Høyres Hus, Stortingsgata 20, i Oslo kommune. The annual general meeting in Renewable Energy Corporation ASA C'REC" or "the Company") was held on Friday May 3,2OL3 at 1300 hrs (CET) in Høyres Hus, Stoftinosoata 20. Oslo. Norwav. 1. Âpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer Styrets leder Mimi K. Berdal äpnet møtet Tilstede var totalt aksjer, herav aksjer representeft ved fullmakt. Således var ca. 33,39 av Selskapets samlede aksjekapital representert på qeneralforsamlinqen. 1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders The Chairman of the Board, Mimi K. Berdal, opened the meeting. Present were in total 705,848,594 shares, including 216,282,607 shares represented by proxy. Thus, approximately of the Company's total share caoital was reoresented at the oeneral meetino. 2. Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder Følgende beslutning ble fattet: 'Thomas Aanmoen velges til møteleder. Dan el L ndebjerg Haaland velges til â medundertegne protokollen." 2. Election of Chairman of the meet ng and at least one person to co-sign the minutes with the Chairman The following resolution was passed "Thomas Aanmoen is elected to chair the meeting. Daniel Lindebjerg Haaland is elected to co-sign the m nutes." 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice of the meet ng and the agenda Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet: "Innkal\ing og dagsorden godkjennes". There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed: "The notice of and agenda for the meeting are approved." 4. Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer Valgkomiteens innstilling ble gjennomgätt. Følgende beslutning ble fattet: "I n n sti I I i n g e n f ra va I g ko m itee n g od kj e n n es. H o n o ra ret fo r perioden fra 22. mai 2012 til 3. mai 2013 t l styrets leder, styrets nestleder, styrets medlemmer, medlemmer i styrekomiteer og leder og medlemmer i valgkomiteen er (uendret fra i fjor): 4. Directors' remuneration and remuneration for the members of the Nomination Committee The Nomination Committee's proposal was presented. The following resolution was passed: 'The recommendation from the Nomination Committee was approved. The remuneration for the period from May 22, 2012 to May 3, 2013 for the Chairman of the Board, Deputy Chair, Board members, members of Board committees and Chairman and members of the Nominat on Committee is (unchanged from last year): Styrets leder Styrets nestleder Andre styremedlemmer Med lem mer styrekom iteer Leder valgkomiteen Med lem mer i va lg kom teen NOK NOK NOK NOK NOK NOK 2s 000" Chairman of the Board Deputy Chair Other Board members Members of Board committees Chairman of the Nomination Committee Members of the Nominat on Comm ttee NOK 425,000 NOK 275,000 NOK 250,000 NOK 50,000 NOK 30,000 NOK 25,000"

2 5. Godkjennelse av honorar til revisor 5. Approval of auditor's remuneration Forslag til honorar for 2Ol2 til Selskapets revisor ble gjennomgått. Følgende vedtak ble fattet: 'G e n e ra lfo rsa m I i n g e n g od kj e n n e r rev i so rs h o n o ra r fo r 2012 pâ NOK for revisjonen av årsregnskapet til Renewable Energy Corporat on ASA." The proposed remuneration for 2OI2 to the Company's auditor was reviewed. The following resolution was passed "The general meeting approves the auditor's remuneration for 2Ot2 in the amount of NOK 2,377,0OO for the audit of the Annual Financial Statements of Renewable Energy Corporation ASA." 6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning lo 2Ol2 Konsernsjef Ole Enger ga en presentasjon av driften og hovedtallene i konsernregnskapet for Revisjonsberetningen for 2Ot2 ble lest opp av revisor. Følgende vedtak ble fattet: "G e n e ra lfo rsa m I i n g e n god kj e n n e r â rs re g n s ka pet sa mt styrets beretning for Det utbetales ikke utbytte for regnskapsâret." 6. Approval of Annual Financial Statements and Directors' Repoft Íor 2Ol2 The CEO, Mr. Ole Enger, gave a presentation of the group's operations and the main figures of the 2012 consolidated accounts. The auditor presented the 2012 auditor's report. The following resolution was passed: "The General Meeting approves the Annual Financial Statements and the Board of Directors' Report for No dividends will be paid for the financial year." 7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Styrets erklæring om lederlønnsfastsettelse i henhold til allmennaksjeloven g 6-16a ble gjennomgått. Følgende vedtak ble fattet: Del 1: 'Generalforsaml ngen gir sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte." 7. The Board's statement regarding determination of salary and other compensation to leading employees The Board's statement on compensation to leading employees in accordance with the Norwegian public limited liability companies act section 6-16a was discussed. The following resolutlon was passed: Part 1 "The General Meeting supports the statement of the Board regarding compensation to \eading employees." Del 2 'G e n e ra I fo rsa m I i n g e n g od kj e n n e r sty rets e rkl æ ri n g o m langsiktige insentivplaner og tiltak for â beholde nøkkelpersonell." Part 2 "The General Meeting adopts the statement of the Board regarding long term incentive plans and measures to reta n key personnel." 8. Sammenslåing av aksjer (aksjespleis) 8. Consolidat on of shares Styrets forslag til vedtak ble gjennomgätt. Følgende vedtak ble fattet: "Generalforsamlingen vedtar en aksjespleis med en justeringsfaktor pâ 20:1, slik at 20 eksisterende aksjer i selskapet blir 1 ny aksje. Aksjenes pâlydende endres fra NOK 1 t l NOK 20. Aksjespleisen skal gjennomføres pt det t dspunkt styret bestemmer, og innen 15. august Brøkdelsaksjer som oppstår hos aksjeeiere som ved gjennomfør ngen av aksjespleisen har et antall aksjer som ikke er delelig med 20, vil blir rundet opp eller ned til nærmeste hele aksje, avhengig av størrelsen pâ brøkdelsaksjen. Selskapets vedtekter Ç 4 vil, med virkning fra aícnnomfarinoen âv akcicçnlciccn ôo effcr õicnnômføtrino The Board's proposal was presented. The following resolution was passed: "The general meet ng resolves to approve a consolidation of shares with an adjustment factor of 20:1, so that 20 existing shares in the Company consolidate into 7 new share. The shares' nominal value changes from NOK 1 to NOK 20. The consolidation of shares shall be carried out on a date to be determined by the Board, and before 15 August Shareholders'fractional shares that on effectuation of the consolidation cannot be divided by 20, will be rounded up or down to the nearest whole share, depending on the size of the fractional share. The Company's articles of association section 4 will, with cffecf from fhe dafe fhe consolidafion of shares is effecfive

3 av en emisjon av 75 aksjer for å oppnâ et totalt antatl aksjer som er delelig med 20, endres til â lyde: "selskapets aksjekapital er NOK B1B 800 fordelt pâ IOS aksjer, hver pâlydende kr. 20 (tyve kroner). Setskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen"." and after the completion of a share capital increase of 75 shares to achieve a total number of shares dividable by 20, be amended as follows: "The company's share capital s NOK 2,113,818,800 divided into 705,690,940 shares, each with a nominal value of NOK 20. The company's shares shall be reg iste red i n Verd i pa pi rse ntra len ". " 9. Kapitalnedsettelse 9. Share cap tal decrease Styrets forslag til vedtak ble gjennomgätt, herunder styrets forslag til justering av vedtaket. Følgende vedtak ble truffet: The Board's proposal for resolution was discussed, including the Board's proposed adjustment to the resolution. The following resolution was passed: "Aksjekapitalen i Renewable Energy Corporat on ASA settes ned med NOK fra NOK til NOK ved nedskriving av pâlydende fra NOK 20 til NOK 1. Kapitalnedsettelsen skal benyttes til overføring til fond til generalforsaml ngens disposisjon (annen egenkapital), jfr allmennaksjeloven I 12-1, første ledd nr. 3." Fra det tidspunkt kapitalnedsettelsen trer i kraft, skal vedtektene Ç 4 lyde: "Selskapets aksjekapital er NOK fordelt pâ los aksjer, hver pâlydende kr, 1 (én krone). Selskapets aksjer skal være registrert i Verd i pa p i rse ntra Ie n. " "The share capital in Renewable Energy Corporat on ASA is decreased by NOK 2,008,727,860 from NOK 2,113,818,800 to NOK 105,690,940 by reduction of the shares' nominal value from NOK 20 to NOK 7. The amount of the share capital decrease will be transferred to a fund at the general meetings disposal (other equity), cf. the Norwegian public l mited liability companies act Section 12-1 first subsection no. 3. From the effect ve date of the share capital decrease, Section 4 of the articles of assoc at on shall be: "The company's share capital is NOK 105,690,940 divided into 105,690,940 shares, each with a nominal value of NOK 1 The company's shares shall be registered in Ve rd pa p rsentra le n " ". lo. Fullmakt til å utstede aksjer - generelle finansieringsformål m.v. Styrets forslag til vedtak ble gjennomgått. følgende vedtak ble fattet: "Styret gis fullmakt til â øke aksjekapitalen med inntil NOK , som utgjør ca. 70 av eks sterende aksjekapital, ved utstedelse av inntil O0O aksjer gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser. Fullmakten skal kunne anvendes for følgende formâl: 1O. Authorization to issue shares - general financing purposes The Board's proposal was presented. The following resolution was passed: "The Board is granted authorization to increase the share capital w th up to NOK 70,000,000, which is appx. 70 of the exist ng share capital, by issuing up to 10,000,000 shares through one or several share capital increases. The authorizat on to acqu re shares shall be used for one or more of the following purposes: (i) gjennomføring av investeringer, oppkjøp og fusjoner; ( ) in connection w th nvestments, mergers and acquisitions; ( ) gjennomføring av pliktige aksjeutstedelser og for gjennomføring av aksjespleis; og/eller (ii) in connection with effectuation of mandatory share issues and to carry out the consolidation of shares and/or; ( i ) for t gi Selskapet finansiell fleksibilitet. ( ) to prov de the Company with financial flexibility. Pris og tegningsvilkår fastsettes av styret ved hver utstedelse under hensyn til Selskapets behov og aksjenes markedsverdi pâ det aktuelle tidspunkt. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre a ktiva (ti ngsi n nskudd ). Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til â tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utøvelse av fullmakten. Denne fullmakt utløper pâ datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2074, men skal i alle tilfelle utløpe -sene-sf 15 mâneder fra dafoen for lcnne Pr ce and conditions for subscription will be determined by the Board on issuance, according to the Company's needs and the shares' market value at the time. Shares can be issued in exchange for cash settlement or contribution in kind. The existing shareholders preemptive rights to subscribe shares can be deviated from in connection with the effectuation of th is a uthorization. The Board's authorization is valid until the Annual General Meet ng in 2074, but shall n any event exp re at the latest 75 months from the date of this General Meetino.

4 generalforsaml ngen Styret gis samt d g fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utøvelse av fullmakten. Denne fullmakt erstatter fullmakt gitt 22. mai 2012 til å øke aksjekapitalen med inntil NOK Dersom kapitalnedsettelse som foreslâtt i agendapunkt 9 ikke vedtas av generalforsamlingen, skal denne fullmakten i stedet omfatte en økn ng av aksjekapitalen med inntil NOK , som er ca. 70 av aksjekapitalen i slikt tilfelle." The Board s at the same time given author zation to make the necessary amendments to the articles of association on execution of the authorizat on. This authorization replaces the authorization given on 22 May 2012 to increase the share capital by up to NOK 99,700,000. If the share capital decrease as proposed under section 9 is not approved by the general meet ng, this authorization shall nstead include an increase of the share capital by up to NOK 200,000,000 equal to approx. 70 of the share capital in such event." 11. Fullmakt til å erverve egne aksjer 11. Authorization to acquire treasury shares Styrets forslag til vedtak ble gjennomgãtt, herunder styrets forslag til justering av vedtaket. Følgende vedtak ble truffet: "styret gis fullmakt til p3 Selskapets vegne â erverve aksjer i Renewable Energy Corporat on ASA t l ett eller flere av følgende formâl: The Board's proposal for resolution was discussed, including the Board's proposed adjustment to the resolution. The following resolution was passed: "The Board is granted authorization to acqu re shares in Renewable Energy Corporation ASA on behalf of the Company for one or more of the following purposes: ( ) for â oppfylle Selskapets forpliktelser i henhotd tit a ksjekj ø psprog ra m met for de a nsatte, (i) to fulfil of the Company's obligations under the share purchase program for its employees, ( ) i fo rb i n d e lse m e d Se I s ka pets a ksj eo psj o n sp rog ra m for de ansatte, ( ) in connection with the Company's share option program for its employees, og/eller and/or ( ) for â øke aksjonærenes avkastn ng (ii ) to increase return on nvestment for the Com pa ny's sha reho lde rs. Fullmakten gjelder for kjøp av inntil 70 av pâlydende av Selskapets aksjekapital, jf. allmennaksjeloven og 9-3. Aksjer kan erverves til minst NOK 1 pr aksje og maksimalt NOK 250 pr aksje. Aksjene skal erverves ved ordinær omsetning over børs. Styrets fullmakt gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014, eller til den tilbakekalles ved generalforsamlingsbeslutning med ordinæ t flertall, men skal i alle tilfelle utløpe senesf 15 mâneder fra datoen for denne generalforsamlingen. Beslutningen skal meldes til og registreres av Foretaksregisteret innen aksjer erverves i hen hold ti I fu ll ma kten. " The authorization covers purchase(s) of up to 7o of the face value of the share capital of the Company, cf. the Norwegian public limited liability companies act sections 9-2 and 9-3. Shares may be acquired at minimum NOK 1 per share and maximum NOK 250 per share. The shares shall be acquired through ordinary purchase on the stock exchange. The Board9 authorization is valid until the Annual General Meeting in 2014 or until it is revoked by a General Meeting resolution passed with simple majority, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this General Meeting. The decision shall be notified to and registered by the Norweg an Register of Bus ness Enterpr ses prior to acquiring any shares pursuant to this authorization." 12. Styrefullmakt til å beslutte opptak av konvertible lån og lån med tegningsretter 12. Authorization to resolve to ra se convertible loans and loans with warrants Forslaget ble trukket. The proposal was withdrawn 13. Valg av styremedlemmer 13. Election of members to the Board of Directors Valgkom teens forslag ble gjennomgått. følgende vedtak ble fattet: "Føloende veloes som sfvremedlemmer for en neriode nâ The Nomination Committee's proposal was discussed. The following resolution was passed: "The followino arc clecfcd aç mcmherç of fhe Boarul of

5 ett âr frem til neste ordinære generalforsamling M m K. Berdal Jan Christian Opsahl Øystein Stray Spetalen Knut Øversjøen Ragnhild Wiborg" d rectors for a period of one year until the next Annual General Meet ng: M mi K. Berdal lan Christian Opsahl Øystein Stray Spetalen Knut Øversjøen Ragnhild Wiborg" 14. Valg av medlemmer til valgkomiteen 14. Elect on of members to the Nomination Committee Valgkomiteens forslag, som endret den 3. mai 2013, ble gjennomgått. Følgende vedtak ble fattet: 'Tom Ruud og L ve Haukvik Aker velges som medlem av valgkomiteen for to (2) âr. Rune Selmar velges som leder av komiteen." Valgkomiteen består således da av Rune Selmar, leder Live Haukvik Aker Tom Ruud The Nominat on Committee's proposal, as amended on 3 May 2013, was presented. The following resolution was passed: "Tom Ruud and Live Haukvik Aker are elected as members of the Nomination Committee for two years. Rune Selmar is elected as the chairman of the Nomination Committee. " The election committee thus consists of the following persons: Rune Selmar, chairman Live Haukvik Aker Tom Ruud Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet. Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven g5-16, As there were no further matters on the agenda, the Chairman thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was ended. Below is a detailed overview of the results of the voting, including i.a. number of votes for and against the respective resolutions, cf. the Norwegian public l mited liability companies act section Oslo, 3. mai 2013 / Oslo, May 3, 2013 nmoen Daniel Lindebjerg Haaland *These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

6 VPS GeneralMeeting Side 1 av 2 Protokoll for generalforsamling RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA ISIN NOOO1O RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA ceneralforsamlingsdato: Dagens dato: Aksieklasse For Mot Avg tte Avstår lkke avg tt Stemmeberettigede representerte aksjer Sak 2 valg av møteleder samt m nst én person t l å medsignere av protokollen ordinær a Vo avg tte stemmer 100,00 O,OO 0,00 O,OO representert AK 99,97 O,OO 99'97 0,O4 Totalt o Sak 3 Godkjennelse av innkallíng og dagsorden Ord nær avg tte stemmer 100,00 0,00 0/o 0,00 O,OO representert AK 99,97 0,0O 99,97 A,O3 Totalt a O Såk 4 Honorar t l styrets og valgkom teens medlemmer Ord nær 7OZ 977 c'66 t A avgltte stemmer 99,98 O,O3 O,QO 0,00 0/o representert AK 99,59 O,O2 99,62 O,38 olo Totalt , O3t' o 7O544a594 sak 5 Godkiennelse av honorar til revisor Ordinær 7OS 4r O t OOO avgitte stemmer 100,00 0,00 0,00 0,00 repfesentert AK 99,94 0,00 99'94 0,06 olo Totalt 7OS O O0O 0 7O sak 6 Godkjennelse av årcregnskap og årsberetn ng fot 2oL2 Ordln er 7O4272OZ[ t57624a O 705A48594 avg tte stemmer 100,00 0,00 0,00 0,00 % representert AK 99,78 o,/o O,OO 99,78 O,22 Totalt 70, , L5762ß O Sak 7.1 Styrets erklær ng om fastsettelse av lønn m.m - Rådgivende avstemming Ordln er L O avg tte stemmer 99,41 O,59 0,00 0,00 % representert AK 99,O3 o,/o O,59 99,62 O,39 Tota t L L7262 O 7OSa48594 sak 7,2 Styrets erkl er ng om fastsettelse av lønn m.m godkiennelse av erklæring Ord nær 7OO 2A7 4O O4 47O avgitte stemmer 99,4! O,59 O,0O 0,00 qo representert AK 99,21 O,59 99,81 O,2O Totâlt 7OO2A74O9 41A33OB 70, a77 o sak I Sammenslå ng av aksier (aksjespleis) Ordinær 7O !4A O avgitte stemmer 99,55 O,45 0,00 0,00 representert AK 99,55 O,45 99,99 O'O7 Totalt E ''-7 O 7O5 a4a 594 Sak 9 Kap tâlnedsettelse Ordinær 7O2 7lO o a avgitte stemmer 99,62 O,38 O,OO 0,00 representert AK 99, ,93 O,O7 Totalt lr.5,475, ß Sak 10, Fullmakt til å utstede aksjer - generelle f nans er ngsformål m'v.- gjennomføring av invester nger Ord nær 576 O r A avgitte stemmer 8!,87 18,14 O,OO 0,00 yo representert AK 87,67 18,08 99,69 Q'

7 VPS GeneralMeeting Side2 av 2 Totalr s L276t A Sak 10, Fullmakt t l å utstede aksjer - generelle f nansieringsformål m,v, - gjennomfør ng av pl kt ge aksieutstedelser Ordinær 7O2 6A4 5lA O4 73O 1A7 I 1L8 4O avgitte stemmer 99,7t O,29 O,OO O,O0 0/o representert AK 99,55 O,29 99,84 O,t6 Totalt O473Oa87 1LL84O7 O Sak 10. Fullmâkt t l å utstede aksier - generelle f nans er ngsformål m.v. - for å gi selskapet f nans ell fleks bilitet Ordinær A O O7 9O avg tte stemmer 81,87 18,13 0,00 0,00 Vo representert AK 81,59 L8,O7 99,66 O,34 Totalt L A lJ a4a 594 Sak 11.i Fullmakt t l å erverve egne aksjer - for å oppfylle Selskapets forpliktelser henhold til aksjekjøpsprogrammet for de ansatte Ord nær O r 625 t /o avg tte stemmer 99,87 O,t3 0,00 % O,OO representert AK 99,64 O,L3 99,77 O,23 Totalt o' Sak 11. Fullmakt t l å eruerue egne aksier - forb ndelse med Sþlskapets aksjeopsjonsprogram for de ansette Ord nær 7O O t 625 r Vo avg tte stemmer 99,85 O,l5 0,00 0/o O,OO representert AK 99,62 O,l5 99,77 O,23 Totalt 7O O25 a56 7O O Sak 11. i Fullmakt t l å eruerue egne aksier - for å øke aksjonærenes avkastn ng Ordinær 7O3 4AL A3L 7O4 27A avgitte stemmer 99,89 O,ll 0,00 0/o 0,00 representert AK 99,67 O,Ll 99,78 O'22 Totalt O Sak 13 valg av styremedlemmer Ord nær O 8O t 624 7O0 265 O49 7O5 A4A 594 0/o avg tte stemmer 97,Q4 2,96 O'OO O,O4 representert AK 96,78 2'95 99,73 O,23 Totalt O41 20 A4O AO4 7O I 624 7OO 265 O49 7O sak 14 valg av medlemmer til valgkom teen Ord nær 7O4 217 AA6 O 7O4 217 AA yo avg tte stemmer 100,00 0,00 0,00 0,00 representert AK 99,77 0,00 99,77 O,23 Totält 7O42L78,8,6 O 7O42L O7Oa O Kontofører for selskapet: DNB Ð For selskapet: RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA H Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksiekap tal Stemmerett j Ordinær ,oo ,00 Ja ] Sum:, S 5-17 AIm nnel g flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer Vedtektsendr ng krever tilslutning tra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som ef representert på generalforsamlingen

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"),

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA CALLING NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING IN WEIFA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA CALLING NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING IN WEIFA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Ettersom det er stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg

Detaljer

Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION

Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION 1/5 Protokoll for ordinær generalforsamling i (organisasjonsnummer 987 727 713) OFFICE TRANSLATION Minutes of Annual General Meeting in (Register number 987 727 713) Ordinær generalforsamling ble holdt

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

Sted: Thon Conference Oslofjord, Sandviksveien 184, 1300 Sandvika

Sted: Thon Conference Oslofjord, Sandviksveien 184, 1300 Sandvika Til aksjonærene i : INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i ( REC eller Selskapet ): Tid: 14. mai 2007, klokken

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PHOTOCURE ASA MINUTES

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Minutes from ordinary general meeting of Nutri Pharma ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA

Minutes from ordinary general meeting of Nutri Pharma ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA (organisasjonsnummer 966 033 967) avholdt 19. mai 2010, klokken 10.00. I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 28. april

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 ORG NR 984 066 910

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 ORG NR 984 066 910 OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 Den 18. juni 2014

Detaljer

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CLAVIS PHARMA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CLAVIS PHARMA ASA

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CLAVIS PHARMA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CLAVIS PHARMA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CLAVIS PHARMA ASA MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CLAVIS PHARMA ASA Ettersom det er et stort antall utenlandske aksjonærer i Selskapet,

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the Company ) was held on Friday 23 May 2014 at 10:00 at Karenlyst Allé 4, Oslo, Norway.

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the Company ) was held on Friday 23 May 2014 at 10:00 at Karenlyst Allé 4, Oslo, Norway. (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Fredag 23. mai 2014 kl 10:00 ble

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling i Trolltech ASA avholdt 29. mai 2007 kl i Auditorium A2 030, Handelshøyskolen BI,

Referat fra ordinær generalforsamling i Trolltech ASA avholdt 29. mai 2007 kl i Auditorium A2 030, Handelshøyskolen BI, Referat fra ordinær generalforsamling i Trolltech ASA avholdt 29. mai 2007 kl. 1630 i Auditorium A2 030, Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, 0484 Oslo Minutes from the ordinary shareholders meeting of

Detaljer

Nordic Nanovector ASA

Nordic Nanovector ASA Nordic Nanovector ASA Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Minutes of the extraordinary general meeting Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297

Detaljer

(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN

(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN (Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Petrojack ASA. Minutes of Annual General Meeting in Petrojack ASA OFFICE TRANSLATION

Protokoll for ordinær generalforsamling i Petrojack ASA. Minutes of Annual General Meeting in Petrojack ASA OFFICE TRANSLATION OFFICE TRANSLATION Protokoll for ordinær generalforsamling i Petrojack ASA (organisasjonsnummer 987 358 920) Minutes of Annual General Meeting in Petrojack ASA (Register number 987 358 920) Ordinær generalforsamling

Detaljer

BADGER EXPLORER ASA OFFICE TRANSLATION: PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING 2009

BADGER EXPLORER ASA OFFICE TRANSLATION: PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING 2009 BADGER EXPLORER ASA OFFICE TRANSLATION: PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING 2009 Den 24. april 2009 kl 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling (OGF) i

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-8.

representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-8. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY SHIPYARD ASA Fredag 7. april 2017 kl. 12:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen alle 16, 0252 Oslo. i Philly Shipyard

Detaljer

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING IN BIONOR PHARMA ASA (Business Register Number 966 033 967)

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING IN BIONOR PHARMA ASA (Business Register Number 966 033 967) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIONOR PHARMA ASA (Organisasjonsnummer 966 033 967) avholdt 22. april 2016 klokken 12:00, på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo i Møterom 4. I henhold

Detaljer

var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-9.

var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-9. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY SHIPYARD ASA Onsdag 13. april 2016 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen alle 16, 0252 Oslo. i Philly

Detaljer

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS Den 16. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Erling Øverland

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Erling Øverland Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL

Detaljer

Protokoll for ekstraordinar generalforsamling i Bionor Pharma ASA

Protokoll for ekstraordinar generalforsamling i Bionor Pharma ASA Protokoll for ekstraordinar generalforsamling i Bionor Pharma ASA (organisasjonsnummer 966 033 967) avholdt 25. juh 2011, kiokken 10. I henhold til styrets innkalling til ekstraordin^r generalforsamling

Detaljer

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Protokoll fra ordinær generalforsamling Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Car Carriers ASA, org. nr. 910 411 616 ("Selskapet") den 8. juni 2011 kl. 10.00

Detaljer

representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7 og 8.

representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7 og 8. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA Onsdag 27. april 2016 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i American Shipping Company ASA hos Advokatfirmaet BA-HR

Detaljer

1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 5. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE 5. APPROVAL OF AUDITOR'S REMUNERATION

1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 5. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE 5. APPROVAL OF AUDITOR'S REMUNERATION OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org. nr. 984 066 910 ("Selskapet"), skal holdes i: Langkaia 1 i Oslo 27. april 2017 kl.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 29. april 2008 kl 10.30 på Felix konferansesenter

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 12. april 2011 kl 11.00 i selskapets lokaler

Detaljer

Til aksjonærene i REC SILICON ASA. To the shareholders of REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA

Til aksjonærene i REC SILICON ASA. To the shareholders of REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA Til aksjonærene i REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i REC Silicon ASA ( REC Silicon eller Selskapet ): To

Detaljer

SCANSHIP HOLDING ASA

SCANSHIP HOLDING ASA SCANSHIP HOLDING ASA org.nr. 996 819 000 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 16. mai 2017 kl 1200 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Scanship Holding ASA i selskapets lokaler, Lysaker

Detaljer

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHOTOCURE ASA PHOTOCURE ASA

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHOTOCURE ASA PHOTOCURE ASA In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHOTOCURE ASA MINUTES

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA

MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA rnakiiig tomorrow beter GROUP (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA CALLING NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING IN VISTIN PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA CALLING NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING IN VISTIN PHARMA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA Ettersom det er stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN WEIFA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN WEIFA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Ettersom det er et stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise

Detaljer

The annual general meeting in REC Silicon ASA ("REC" or "the Company") was held on May 3,2Ot7 at 1600 hrs (CED at Høyres Hus. Oslo. Norwav.

The annual general meeting in REC Silicon ASA (REC or the Company) was held on May 3,2Ot7 at 1600 hrs (CED at Høyres Hus. Oslo. Norwav. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING r REC SILICON ASA MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN REC SILICON ASA* Ordinaer generalforsamling i REC Silicon ASA ("REC" eller "Selskapet") ble avholdt 3. mai

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

On 1 June 2017, at 10:00 hours, the annual general meeting was held in DNO ASA at Oslo Concert Hall, Lille Sal, Oslo, Norway.

On 1 June 2017, at 10:00 hours, the annual general meeting was held in DNO ASA at Oslo Concert Hall, Lille Sal, Oslo, Norway. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNO ASA* MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN DNO ASA* Den 1. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i DNO ASA i Oslo Konserthus, Lille

Detaljer

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders. The chairman of the board Åge Korsvold opened the meeting.

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders. The chairman of the board Åge Korsvold opened the meeting. nsr PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING INSR INSURANCE GROUP ASA MINUTES FROM AN ORDINARY GENERAL MEETING INSR INURANCE GROUP ASA Den 24. mai 2017 kl. 15:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

INNKALLING TIL SUMMONS TO ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINARY GENERAL MEETING. Interoil Exploration and Production ASA

INNKALLING TIL SUMMONS TO ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINARY GENERAL MEETING. Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Interoil Exploration and Production ASA SUMMONS TO ORDINARY GENERAL MEETING Interoil Exploration and Production ASA Det innkalles herved til generalforsamling i

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING/ MINUTES FROM SHAREHOLDERS MEETING DEEP SEA SUPPLY ASA. 31 March 2006

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING/ MINUTES FROM SHAREHOLDERS MEETING DEEP SEA SUPPLY ASA. 31 March 2006 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING/ MINUTES FROM SHAREHOLDERS MEETING DEEP SEA SUPPLY ASA 31 March 2006 Ordinær generalforsamling i Deep Sea Supply ASA ble avholdt fredag 31. mars kl. 0900 i Shippingklubben,

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA AGR GROUP ASA

MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA AGR GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Fredag 24. mai 2013 kl 10:00 ble

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA. 31. mars 2016 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA. 31. mars 2016 kl. 1000 Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 9. mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA 31. mars 2016 kl.

Detaljer

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo.

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo. MULTICONSULT ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Multiconsult ASA ("Selskapet) tirsdag den 26. april kl. 17:00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS PRTKLL FRA EKSTRARDINÆR GENERALFRSAMLING MINUTES FRM EXTRARDINARY GENERAL MEETING IN Den 1. desember 2016 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i, org.nr. 915 155995 has Advokatfirmaet

Detaljer

agenda: 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda

agenda: 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda Til aksjeeierne i DNO International ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DNO International ASA ("Selskapet") vil bli avholdt på: Thon Hotel Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting

Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING PHOTOCURE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING PHOTOCURE ASA These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PHOTOCURE

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 2. mai 2011. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Notice of Annual General Meeting Organization number 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING FOR 2010 FOR THE FISCAL YEAR 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING FOR 2010 FOR THE FISCAL YEAR 2010 B~DGER E: x F L t~r ER MINUTES OF MEETING ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE FISCAL YEAR 2010 www.bxpl.com Office Transtation PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING FOR

Detaljer

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7. mai 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ("NEC"), den 28. mai 2010 kl 10.00

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

18. juni 2014 kl June 2014 at (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

18. juni 2014 kl June 2014 at (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Link Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 ( Selskapet ), holdes i: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING The annual

Detaljer

24. mai 2013 kl 10:00 24 May 2013 at 10:00 hours (CET) agenda:

24. mai 2013 kl 10:00 24 May 2013 at 10:00 hours (CET) agenda: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 27. november 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

3. Valg av møteleder 3. Election of chairperson

3. Valg av møteleder 3. Election of chairperson Til aksjeeierne i Pioneer Property Group ASA PIONEER PROPERTY GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING* DAGSORDEN 20. mars 2017 kl. 10:00 i Rådhusgata 23, Oslo 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Petrojack ASA. Minutes of Extraordinary General Meeting in Petrojack ASA OFFICE TRANSLATION

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Petrojack ASA. Minutes of Extraordinary General Meeting in Petrojack ASA OFFICE TRANSLATION OFFICE TRANSLATION Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Petrojack ASA (organisasjonsnummer 987 358 920) Minutes of Extraordinary General Meeting in Petrojack ASA (Register number 987 358 920)

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Nordic Nanovector ASA

Nordic Nanovector ASA Nordic Nanovector ASA Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Den 20. desember 2017 kl. 10.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA ("Selskapet) i Thon Hotel Vika

Detaljer

4. Reversed share split

4. Reversed share split INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Ettersom det er stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå foran. Ordinær generalforsamling

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 29. april 2009 kl 11.00 på Felix konferansesenter

Detaljer

SEVAN DRILLING ASA (org.nr )

SEVAN DRILLING ASA (org.nr ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN SEVAN DRILLING ASA (org.nr 989 910 272) Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEAN YIELD ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OCEAN YIELD ASA OCEAN YIELD PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Den 20. april 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Ocean Yield ASA på The Thief, Landgangen 1, 0252 Oslo. Til behandling forelå

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 7. april 2010. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN NORTH ENERGY ASA NORTH ENERGY ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN NORTH ENERGY ASA NORTH ENERGY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN NORTH ENERGY ASA NORTH ENERGY ASA 25. april 2014 kl 09:00 i Aurora Kino, Alta 25 April 2014 at 09:00 at Aurora Kino, Alta

Detaljer

Til: Aksjonærene i Algeta ASA. The shareholders of Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA

Til: Aksjonærene i Algeta ASA. The shareholders of Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Til: Aksjonærene i Algeta ASA To: The shareholders of Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Ordinær generalforsamling i Algeta ASA vil bli avholdt, Tid: Torsdag 19. april 2012,

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

27. mai 2015 kl May 2015 at (CET) 2! APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

27. mai 2015 kl May 2015 at (CET) 2! APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Link Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 ( Selskapet ), holdes i: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING The annual

Detaljer

The general meeting was opened by Svein Sollund, who registered the attending shareholders in the list enclosed hereto as Appendix 1.

The general meeting was opened by Svein Sollund, who registered the attending shareholders in the list enclosed hereto as Appendix 1. JflLfl 1UlLI Jd Lt t OUP Office translation: PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA REG NO 986 922

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN SEVAN DRILLING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN SEVAN DRILLING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN DRILLING ASA (org.nr. 989 910 272) NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN SEVAN DRILLING ASA (org.no. 989 910 272) Denne innkallingen er utferdiget både på

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA Til aksjonærene i REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i REC Silicon ASA ( REC Silicon eller Selskapet ): To

Detaljer