1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA* Ordinær generalforsamling i Renewable Energy Corporation ASA ("REC" eller "Selskapet") ble avholdt fredag 3. mai 2013 kl i Høyres Hus, Stortingsgata 20, i Oslo kommune. The annual general meeting in Renewable Energy Corporation ASA C'REC" or "the Company") was held on Friday May 3,2OL3 at 1300 hrs (CET) in Høyres Hus, Stoftinosoata 20. Oslo. Norwav. 1. Âpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer Styrets leder Mimi K. Berdal äpnet møtet Tilstede var totalt aksjer, herav aksjer representeft ved fullmakt. Således var ca. 33,39 av Selskapets samlede aksjekapital representert på qeneralforsamlinqen. 1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders The Chairman of the Board, Mimi K. Berdal, opened the meeting. Present were in total 705,848,594 shares, including 216,282,607 shares represented by proxy. Thus, approximately of the Company's total share caoital was reoresented at the oeneral meetino. 2. Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder Følgende beslutning ble fattet: 'Thomas Aanmoen velges til møteleder. Dan el L ndebjerg Haaland velges til â medundertegne protokollen." 2. Election of Chairman of the meet ng and at least one person to co-sign the minutes with the Chairman The following resolution was passed "Thomas Aanmoen is elected to chair the meeting. Daniel Lindebjerg Haaland is elected to co-sign the m nutes." 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice of the meet ng and the agenda Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet: "Innkal\ing og dagsorden godkjennes". There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed: "The notice of and agenda for the meeting are approved." 4. Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer Valgkomiteens innstilling ble gjennomgätt. Følgende beslutning ble fattet: "I n n sti I I i n g e n f ra va I g ko m itee n g od kj e n n es. H o n o ra ret fo r perioden fra 22. mai 2012 til 3. mai 2013 t l styrets leder, styrets nestleder, styrets medlemmer, medlemmer i styrekomiteer og leder og medlemmer i valgkomiteen er (uendret fra i fjor): 4. Directors' remuneration and remuneration for the members of the Nomination Committee The Nomination Committee's proposal was presented. The following resolution was passed: 'The recommendation from the Nomination Committee was approved. The remuneration for the period from May 22, 2012 to May 3, 2013 for the Chairman of the Board, Deputy Chair, Board members, members of Board committees and Chairman and members of the Nominat on Committee is (unchanged from last year): Styrets leder Styrets nestleder Andre styremedlemmer Med lem mer styrekom iteer Leder valgkomiteen Med lem mer i va lg kom teen NOK NOK NOK NOK NOK NOK 2s 000" Chairman of the Board Deputy Chair Other Board members Members of Board committees Chairman of the Nomination Committee Members of the Nominat on Comm ttee NOK 425,000 NOK 275,000 NOK 250,000 NOK 50,000 NOK 30,000 NOK 25,000"

2 5. Godkjennelse av honorar til revisor 5. Approval of auditor's remuneration Forslag til honorar for 2Ol2 til Selskapets revisor ble gjennomgått. Følgende vedtak ble fattet: 'G e n e ra lfo rsa m I i n g e n g od kj e n n e r rev i so rs h o n o ra r fo r 2012 pâ NOK for revisjonen av årsregnskapet til Renewable Energy Corporat on ASA." The proposed remuneration for 2OI2 to the Company's auditor was reviewed. The following resolution was passed "The general meeting approves the auditor's remuneration for 2Ot2 in the amount of NOK 2,377,0OO for the audit of the Annual Financial Statements of Renewable Energy Corporation ASA." 6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning lo 2Ol2 Konsernsjef Ole Enger ga en presentasjon av driften og hovedtallene i konsernregnskapet for Revisjonsberetningen for 2Ot2 ble lest opp av revisor. Følgende vedtak ble fattet: "G e n e ra lfo rsa m I i n g e n god kj e n n e r â rs re g n s ka pet sa mt styrets beretning for Det utbetales ikke utbytte for regnskapsâret." 6. Approval of Annual Financial Statements and Directors' Repoft Íor 2Ol2 The CEO, Mr. Ole Enger, gave a presentation of the group's operations and the main figures of the 2012 consolidated accounts. The auditor presented the 2012 auditor's report. The following resolution was passed: "The General Meeting approves the Annual Financial Statements and the Board of Directors' Report for No dividends will be paid for the financial year." 7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Styrets erklæring om lederlønnsfastsettelse i henhold til allmennaksjeloven g 6-16a ble gjennomgått. Følgende vedtak ble fattet: Del 1: 'Generalforsaml ngen gir sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte." 7. The Board's statement regarding determination of salary and other compensation to leading employees The Board's statement on compensation to leading employees in accordance with the Norwegian public limited liability companies act section 6-16a was discussed. The following resolutlon was passed: Part 1 "The General Meeting supports the statement of the Board regarding compensation to \eading employees." Del 2 'G e n e ra I fo rsa m I i n g e n g od kj e n n e r sty rets e rkl æ ri n g o m langsiktige insentivplaner og tiltak for â beholde nøkkelpersonell." Part 2 "The General Meeting adopts the statement of the Board regarding long term incentive plans and measures to reta n key personnel." 8. Sammenslåing av aksjer (aksjespleis) 8. Consolidat on of shares Styrets forslag til vedtak ble gjennomgätt. Følgende vedtak ble fattet: "Generalforsamlingen vedtar en aksjespleis med en justeringsfaktor pâ 20:1, slik at 20 eksisterende aksjer i selskapet blir 1 ny aksje. Aksjenes pâlydende endres fra NOK 1 t l NOK 20. Aksjespleisen skal gjennomføres pt det t dspunkt styret bestemmer, og innen 15. august Brøkdelsaksjer som oppstår hos aksjeeiere som ved gjennomfør ngen av aksjespleisen har et antall aksjer som ikke er delelig med 20, vil blir rundet opp eller ned til nærmeste hele aksje, avhengig av størrelsen pâ brøkdelsaksjen. Selskapets vedtekter Ç 4 vil, med virkning fra aícnnomfarinoen âv akcicçnlciccn ôo effcr õicnnômføtrino The Board's proposal was presented. The following resolution was passed: "The general meet ng resolves to approve a consolidation of shares with an adjustment factor of 20:1, so that 20 existing shares in the Company consolidate into 7 new share. The shares' nominal value changes from NOK 1 to NOK 20. The consolidation of shares shall be carried out on a date to be determined by the Board, and before 15 August Shareholders'fractional shares that on effectuation of the consolidation cannot be divided by 20, will be rounded up or down to the nearest whole share, depending on the size of the fractional share. The Company's articles of association section 4 will, with cffecf from fhe dafe fhe consolidafion of shares is effecfive

3 av en emisjon av 75 aksjer for å oppnâ et totalt antatl aksjer som er delelig med 20, endres til â lyde: "selskapets aksjekapital er NOK B1B 800 fordelt pâ IOS aksjer, hver pâlydende kr. 20 (tyve kroner). Setskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen"." and after the completion of a share capital increase of 75 shares to achieve a total number of shares dividable by 20, be amended as follows: "The company's share capital s NOK 2,113,818,800 divided into 705,690,940 shares, each with a nominal value of NOK 20. The company's shares shall be reg iste red i n Verd i pa pi rse ntra len ". " 9. Kapitalnedsettelse 9. Share cap tal decrease Styrets forslag til vedtak ble gjennomgätt, herunder styrets forslag til justering av vedtaket. Følgende vedtak ble truffet: The Board's proposal for resolution was discussed, including the Board's proposed adjustment to the resolution. The following resolution was passed: "Aksjekapitalen i Renewable Energy Corporat on ASA settes ned med NOK fra NOK til NOK ved nedskriving av pâlydende fra NOK 20 til NOK 1. Kapitalnedsettelsen skal benyttes til overføring til fond til generalforsaml ngens disposisjon (annen egenkapital), jfr allmennaksjeloven I 12-1, første ledd nr. 3." Fra det tidspunkt kapitalnedsettelsen trer i kraft, skal vedtektene Ç 4 lyde: "Selskapets aksjekapital er NOK fordelt pâ los aksjer, hver pâlydende kr, 1 (én krone). Selskapets aksjer skal være registrert i Verd i pa p i rse ntra Ie n. " "The share capital in Renewable Energy Corporat on ASA is decreased by NOK 2,008,727,860 from NOK 2,113,818,800 to NOK 105,690,940 by reduction of the shares' nominal value from NOK 20 to NOK 7. The amount of the share capital decrease will be transferred to a fund at the general meetings disposal (other equity), cf. the Norwegian public l mited liability companies act Section 12-1 first subsection no. 3. From the effect ve date of the share capital decrease, Section 4 of the articles of assoc at on shall be: "The company's share capital is NOK 105,690,940 divided into 105,690,940 shares, each with a nominal value of NOK 1 The company's shares shall be registered in Ve rd pa p rsentra le n " ". lo. Fullmakt til å utstede aksjer - generelle finansieringsformål m.v. Styrets forslag til vedtak ble gjennomgått. følgende vedtak ble fattet: "Styret gis fullmakt til â øke aksjekapitalen med inntil NOK , som utgjør ca. 70 av eks sterende aksjekapital, ved utstedelse av inntil O0O aksjer gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser. Fullmakten skal kunne anvendes for følgende formâl: 1O. Authorization to issue shares - general financing purposes The Board's proposal was presented. The following resolution was passed: "The Board is granted authorization to increase the share capital w th up to NOK 70,000,000, which is appx. 70 of the exist ng share capital, by issuing up to 10,000,000 shares through one or several share capital increases. The authorizat on to acqu re shares shall be used for one or more of the following purposes: (i) gjennomføring av investeringer, oppkjøp og fusjoner; ( ) in connection w th nvestments, mergers and acquisitions; ( ) gjennomføring av pliktige aksjeutstedelser og for gjennomføring av aksjespleis; og/eller (ii) in connection with effectuation of mandatory share issues and to carry out the consolidation of shares and/or; ( i ) for t gi Selskapet finansiell fleksibilitet. ( ) to prov de the Company with financial flexibility. Pris og tegningsvilkår fastsettes av styret ved hver utstedelse under hensyn til Selskapets behov og aksjenes markedsverdi pâ det aktuelle tidspunkt. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre a ktiva (ti ngsi n nskudd ). Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til â tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utøvelse av fullmakten. Denne fullmakt utløper pâ datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2074, men skal i alle tilfelle utløpe -sene-sf 15 mâneder fra dafoen for lcnne Pr ce and conditions for subscription will be determined by the Board on issuance, according to the Company's needs and the shares' market value at the time. Shares can be issued in exchange for cash settlement or contribution in kind. The existing shareholders preemptive rights to subscribe shares can be deviated from in connection with the effectuation of th is a uthorization. The Board's authorization is valid until the Annual General Meet ng in 2074, but shall n any event exp re at the latest 75 months from the date of this General Meetino.

4 generalforsaml ngen Styret gis samt d g fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utøvelse av fullmakten. Denne fullmakt erstatter fullmakt gitt 22. mai 2012 til å øke aksjekapitalen med inntil NOK Dersom kapitalnedsettelse som foreslâtt i agendapunkt 9 ikke vedtas av generalforsamlingen, skal denne fullmakten i stedet omfatte en økn ng av aksjekapitalen med inntil NOK , som er ca. 70 av aksjekapitalen i slikt tilfelle." The Board s at the same time given author zation to make the necessary amendments to the articles of association on execution of the authorizat on. This authorization replaces the authorization given on 22 May 2012 to increase the share capital by up to NOK 99,700,000. If the share capital decrease as proposed under section 9 is not approved by the general meet ng, this authorization shall nstead include an increase of the share capital by up to NOK 200,000,000 equal to approx. 70 of the share capital in such event." 11. Fullmakt til å erverve egne aksjer 11. Authorization to acquire treasury shares Styrets forslag til vedtak ble gjennomgãtt, herunder styrets forslag til justering av vedtaket. Følgende vedtak ble truffet: "styret gis fullmakt til p3 Selskapets vegne â erverve aksjer i Renewable Energy Corporat on ASA t l ett eller flere av følgende formâl: The Board's proposal for resolution was discussed, including the Board's proposed adjustment to the resolution. The following resolution was passed: "The Board is granted authorization to acqu re shares in Renewable Energy Corporation ASA on behalf of the Company for one or more of the following purposes: ( ) for â oppfylle Selskapets forpliktelser i henhotd tit a ksjekj ø psprog ra m met for de a nsatte, (i) to fulfil of the Company's obligations under the share purchase program for its employees, ( ) i fo rb i n d e lse m e d Se I s ka pets a ksj eo psj o n sp rog ra m for de ansatte, ( ) in connection with the Company's share option program for its employees, og/eller and/or ( ) for â øke aksjonærenes avkastn ng (ii ) to increase return on nvestment for the Com pa ny's sha reho lde rs. Fullmakten gjelder for kjøp av inntil 70 av pâlydende av Selskapets aksjekapital, jf. allmennaksjeloven og 9-3. Aksjer kan erverves til minst NOK 1 pr aksje og maksimalt NOK 250 pr aksje. Aksjene skal erverves ved ordinær omsetning over børs. Styrets fullmakt gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014, eller til den tilbakekalles ved generalforsamlingsbeslutning med ordinæ t flertall, men skal i alle tilfelle utløpe senesf 15 mâneder fra datoen for denne generalforsamlingen. Beslutningen skal meldes til og registreres av Foretaksregisteret innen aksjer erverves i hen hold ti I fu ll ma kten. " The authorization covers purchase(s) of up to 7o of the face value of the share capital of the Company, cf. the Norwegian public limited liability companies act sections 9-2 and 9-3. Shares may be acquired at minimum NOK 1 per share and maximum NOK 250 per share. The shares shall be acquired through ordinary purchase on the stock exchange. The Board9 authorization is valid until the Annual General Meeting in 2014 or until it is revoked by a General Meeting resolution passed with simple majority, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this General Meeting. The decision shall be notified to and registered by the Norweg an Register of Bus ness Enterpr ses prior to acquiring any shares pursuant to this authorization." 12. Styrefullmakt til å beslutte opptak av konvertible lån og lån med tegningsretter 12. Authorization to resolve to ra se convertible loans and loans with warrants Forslaget ble trukket. The proposal was withdrawn 13. Valg av styremedlemmer 13. Election of members to the Board of Directors Valgkom teens forslag ble gjennomgått. følgende vedtak ble fattet: "Føloende veloes som sfvremedlemmer for en neriode nâ The Nomination Committee's proposal was discussed. The following resolution was passed: "The followino arc clecfcd aç mcmherç of fhe Boarul of

5 ett âr frem til neste ordinære generalforsamling M m K. Berdal Jan Christian Opsahl Øystein Stray Spetalen Knut Øversjøen Ragnhild Wiborg" d rectors for a period of one year until the next Annual General Meet ng: M mi K. Berdal lan Christian Opsahl Øystein Stray Spetalen Knut Øversjøen Ragnhild Wiborg" 14. Valg av medlemmer til valgkomiteen 14. Elect on of members to the Nomination Committee Valgkomiteens forslag, som endret den 3. mai 2013, ble gjennomgått. Følgende vedtak ble fattet: 'Tom Ruud og L ve Haukvik Aker velges som medlem av valgkomiteen for to (2) âr. Rune Selmar velges som leder av komiteen." Valgkomiteen består således da av Rune Selmar, leder Live Haukvik Aker Tom Ruud The Nominat on Committee's proposal, as amended on 3 May 2013, was presented. The following resolution was passed: "Tom Ruud and Live Haukvik Aker are elected as members of the Nomination Committee for two years. Rune Selmar is elected as the chairman of the Nomination Committee. " The election committee thus consists of the following persons: Rune Selmar, chairman Live Haukvik Aker Tom Ruud Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet. Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven g5-16, As there were no further matters on the agenda, the Chairman thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was ended. Below is a detailed overview of the results of the voting, including i.a. number of votes for and against the respective resolutions, cf. the Norwegian public l mited liability companies act section Oslo, 3. mai 2013 / Oslo, May 3, 2013 nmoen Daniel Lindebjerg Haaland *These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

6 VPS GeneralMeeting Side 1 av 2 Protokoll for generalforsamling RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA ISIN NOOO1O RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA ceneralforsamlingsdato: Dagens dato: Aksieklasse For Mot Avg tte Avstår lkke avg tt Stemmeberettigede representerte aksjer Sak 2 valg av møteleder samt m nst én person t l å medsignere av protokollen ordinær a Vo avg tte stemmer 100,00 O,OO 0,00 O,OO representert AK 99,97 O,OO 99'97 0,O4 Totalt o Sak 3 Godkjennelse av innkallíng og dagsorden Ord nær avg tte stemmer 100,00 0,00 0/o 0,00 O,OO representert AK 99,97 0,0O 99,97 A,O3 Totalt a O Såk 4 Honorar t l styrets og valgkom teens medlemmer Ord nær 7OZ 977 c'66 t A avgltte stemmer 99,98 O,O3 O,QO 0,00 0/o representert AK 99,59 O,O2 99,62 O,38 olo Totalt , O3t' o 7O544a594 sak 5 Godkiennelse av honorar til revisor Ordinær 7OS 4r O t OOO avgitte stemmer 100,00 0,00 0,00 0,00 repfesentert AK 99,94 0,00 99'94 0,06 olo Totalt 7OS O O0O 0 7O sak 6 Godkjennelse av årcregnskap og årsberetn ng fot 2oL2 Ordln er 7O4272OZ[ t57624a O 705A48594 avg tte stemmer 100,00 0,00 0,00 0,00 % representert AK 99,78 o,/o O,OO 99,78 O,22 Totalt 70, , L5762ß O Sak 7.1 Styrets erklær ng om fastsettelse av lønn m.m - Rådgivende avstemming Ordln er L O avg tte stemmer 99,41 O,59 0,00 0,00 % representert AK 99,O3 o,/o O,59 99,62 O,39 Tota t L L7262 O 7OSa48594 sak 7,2 Styrets erkl er ng om fastsettelse av lønn m.m godkiennelse av erklæring Ord nær 7OO 2A7 4O O4 47O avgitte stemmer 99,4! O,59 O,0O 0,00 qo representert AK 99,21 O,59 99,81 O,2O Totâlt 7OO2A74O9 41A33OB 70, a77 o sak I Sammenslå ng av aksier (aksjespleis) Ordinær 7O !4A O avgitte stemmer 99,55 O,45 0,00 0,00 representert AK 99,55 O,45 99,99 O'O7 Totalt E ''-7 O 7O5 a4a 594 Sak 9 Kap tâlnedsettelse Ordinær 7O2 7lO o a avgitte stemmer 99,62 O,38 O,OO 0,00 representert AK 99, ,93 O,O7 Totalt lr.5,475, ß Sak 10, Fullmakt til å utstede aksjer - generelle f nans er ngsformål m'v.- gjennomføring av invester nger Ord nær 576 O r A avgitte stemmer 8!,87 18,14 O,OO 0,00 yo representert AK 87,67 18,08 99,69 Q'

7 VPS GeneralMeeting Side2 av 2 Totalr s L276t A Sak 10, Fullmakt t l å utstede aksjer - generelle f nansieringsformål m,v, - gjennomfør ng av pl kt ge aksieutstedelser Ordinær 7O2 6A4 5lA O4 73O 1A7 I 1L8 4O avgitte stemmer 99,7t O,29 O,OO O,O0 0/o representert AK 99,55 O,29 99,84 O,t6 Totalt O473Oa87 1LL84O7 O Sak 10. Fullmâkt t l å utstede aksier - generelle f nans er ngsformål m.v. - for å gi selskapet f nans ell fleks bilitet Ordinær A O O7 9O avg tte stemmer 81,87 18,13 0,00 0,00 Vo representert AK 81,59 L8,O7 99,66 O,34 Totalt L A lJ a4a 594 Sak 11.i Fullmakt t l å erverve egne aksjer - for å oppfylle Selskapets forpliktelser henhold til aksjekjøpsprogrammet for de ansatte Ord nær O r 625 t /o avg tte stemmer 99,87 O,t3 0,00 % O,OO representert AK 99,64 O,L3 99,77 O,23 Totalt o' Sak 11. Fullmakt t l å eruerue egne aksier - forb ndelse med Sþlskapets aksjeopsjonsprogram for de ansette Ord nær 7O O t 625 r Vo avg tte stemmer 99,85 O,l5 0,00 0/o O,OO representert AK 99,62 O,l5 99,77 O,23 Totalt 7O O25 a56 7O O Sak 11. i Fullmakt t l å eruerue egne aksier - for å øke aksjonærenes avkastn ng Ordinær 7O3 4AL A3L 7O4 27A avgitte stemmer 99,89 O,ll 0,00 0/o 0,00 representert AK 99,67 O,Ll 99,78 O'22 Totalt O Sak 13 valg av styremedlemmer Ord nær O 8O t 624 7O0 265 O49 7O5 A4A 594 0/o avg tte stemmer 97,Q4 2,96 O'OO O,O4 representert AK 96,78 2'95 99,73 O,23 Totalt O41 20 A4O AO4 7O I 624 7OO 265 O49 7O sak 14 valg av medlemmer til valgkom teen Ord nær 7O4 217 AA6 O 7O4 217 AA yo avg tte stemmer 100,00 0,00 0,00 0,00 representert AK 99,77 0,00 99,77 O,23 Totält 7O42L78,8,6 O 7O42L O7Oa O Kontofører for selskapet: DNB Ð For selskapet: RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA H Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksiekap tal Stemmerett j Ordinær ,oo ,00 Ja ] Sum:, S 5-17 AIm nnel g flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer Vedtektsendr ng krever tilslutning tra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som ef representert på generalforsamlingen

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Sted: Thon Conference Oslofjord, Sandviksveien 184, 1300 Sandvika

Sted: Thon Conference Oslofjord, Sandviksveien 184, 1300 Sandvika Til aksjonærene i : INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i ( REC eller Selskapet ): Tid: 14. mai 2007, klokken

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 ORG NR 984 066 910

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 ORG NR 984 066 910 OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 Den 18. juni 2014

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the Company ) was held on Friday 23 May 2014 at 10:00 at Karenlyst Allé 4, Oslo, Norway.

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the Company ) was held on Friday 23 May 2014 at 10:00 at Karenlyst Allé 4, Oslo, Norway. (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Fredag 23. mai 2014 kl 10:00 ble

Detaljer

Nordic Nanovector ASA

Nordic Nanovector ASA Nordic Nanovector ASA Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Minutes of the extraordinary general meeting Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING IN BIONOR PHARMA ASA (Business Register Number 966 033 967)

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING IN BIONOR PHARMA ASA (Business Register Number 966 033 967) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIONOR PHARMA ASA (Organisasjonsnummer 966 033 967) avholdt 22. april 2016 klokken 12:00, på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo i Møterom 4. I henhold

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Erling Øverland

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Erling Øverland Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

BADGER EXPLORER ASA OFFICE TRANSLATION: PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING 2009

BADGER EXPLORER ASA OFFICE TRANSLATION: PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING 2009 BADGER EXPLORER ASA OFFICE TRANSLATION: PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING 2009 Den 24. april 2009 kl 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling (OGF) i

Detaljer

var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-9.

var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 6. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 7-9. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY SHIPYARD ASA Onsdag 13. april 2016 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen alle 16, 0252 Oslo. i Philly

Detaljer

Protokoll for ekstraordinar generalforsamling i Bionor Pharma ASA

Protokoll for ekstraordinar generalforsamling i Bionor Pharma ASA Protokoll for ekstraordinar generalforsamling i Bionor Pharma ASA (organisasjonsnummer 966 033 967) avholdt 25. juh 2011, kiokken 10. I henhold til styrets innkalling til ekstraordin^r generalforsamling

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 29. april 2008 kl 10.30 på Felix konferansesenter

Detaljer

Til aksjonærene i REC SILICON ASA. To the shareholders of REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA

Til aksjonærene i REC SILICON ASA. To the shareholders of REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA Til aksjonærene i REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i REC Silicon ASA ( REC Silicon eller Selskapet ): To

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 12. april 2011 kl 11.00 i selskapets lokaler

Detaljer

MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA

MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA rnakiiig tomorrow beter GROUP (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MIN UTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA AGR GROUP ASA

MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AGR GROUP ASA AGR GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Fredag 24. mai 2013 kl 10:00 ble

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA. 31. mars 2016 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA. 31. mars 2016 kl. 1000 Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 9. mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA 31. mars 2016 kl.

Detaljer

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo.

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo. MULTICONSULT ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Multiconsult ASA ("Selskapet) tirsdag den 26. april kl. 17:00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Notice of Annual General Meeting Organization number 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS PRTKLL FRA EKSTRARDINÆR GENERALFRSAMLING MINUTES FRM EXTRARDINARY GENERAL MEETING IN Den 1. desember 2016 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i, org.nr. 915 155995 has Advokatfirmaet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting

Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting Innkalling til ordinær generalforsamling / Notification of annual general meeting INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

agenda: 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda

agenda: 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda Til aksjeeierne i DNO International ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DNO International ASA ("Selskapet") vil bli avholdt på: Thon Hotel Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7. mai 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ("NEC"), den 28. mai 2010 kl 10.00

Detaljer

24. mai 2013 kl 10:00 24 May 2013 at 10:00 hours (CET) agenda:

24. mai 2013 kl 10:00 24 May 2013 at 10:00 hours (CET) agenda: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 29. april 2009 kl 11.00 på Felix konferansesenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

4. Reversed share split

4. Reversed share split INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Ettersom det er stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise

Detaljer

18. juni 2014 kl June 2014 at (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

18. juni 2014 kl June 2014 at (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Link Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 ( Selskapet ), holdes i: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING The annual

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA Til aksjonærene i REC SILICON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SILICON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i REC Silicon ASA ( REC Silicon eller Selskapet ): To

Detaljer

27. mai 2015 kl May 2015 at (CET) 2! APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

27. mai 2015 kl May 2015 at (CET) 2! APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Link Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 ( Selskapet ), holdes i: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING The annual

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN SEVAN DRILLING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN SEVAN DRILLING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN DRILLING ASA (org.nr. 989 910 272) NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN SEVAN DRILLING ASA (org.no. 989 910 272) Denne innkallingen er utferdiget både på

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 7. april 2010. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå foran. Ordinær generalforsamling

Detaljer

Til: Aksjonærene i Algeta ASA. The shareholders of Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA

Til: Aksjonærene i Algeta ASA. The shareholders of Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Til: Aksjonærene i Algeta ASA To: The shareholders of Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Ordinær generalforsamling i Algeta ASA vil bli avholdt, Tid: Torsdag 19. april 2012,

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ), holdes i lokalene til: NOTICE OF EXTRAORDINARY

Detaljer

The general meeting was opened by Svein Sollund, who registered the attending shareholders in the list enclosed hereto as Appendix 1.

The general meeting was opened by Svein Sollund, who registered the attending shareholders in the list enclosed hereto as Appendix 1. JflLfl 1UlLI Jd Lt t OUP Office translation: PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA REG NO 986 922

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Office translation:

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Office translation: Office translation: Til aksjonærene i Zalaris ASA To the shareholders in Zalaris ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Zalaris ASA (

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i NEL ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

The following matters were on the agenda:

The following matters were on the agenda: PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNO ASA* MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN DNO ASA* Den 28. mai 2015 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i DNO ASA i Thon Hotel Vika Atrium

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

The shareholders of Algeta ASA. Til: Aksjonærene i Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA

The shareholders of Algeta ASA. Til: Aksjonærene i Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Til: Aksjonærene i Algeta ASA To: The shareholders of Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Ordinær generalforsamling i Algeta ASA vil bli avholdt, Tid: Torsdag 14. april 2011,

Detaljer

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger)

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT Som eier av aksjer i Aurora LPG Holding ASA gir jeg/vi herved STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871)

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) Aksjonærene i Crudecorp ASA

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

3. Valg av møteleder 3. Election of chairperson

3. Valg av møteleder 3. Election of chairperson Til aksjeeierne i Pioneer Property Group ASA PIONEER PROPERTY GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DAGSORDEN 18. mars 2016 kl. 10:00 i Rådhusgata 23, Oslo 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting

1. Valg av møteleder 1. Election of a chairman for the meeting Nordic Nanovector ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297 422 ("Selskapet) torsdag den 19. mai 2016 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Oceanteam Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtektene 7 innkaller styret med dette til ordinær generalforsamling i Oceanteam Shipping ASA: Torsdag 28.

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, 27. mai 2016 kl. 10.00 i hos i Advokatfirmaet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I/ NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN DEEP SEA SUPPLY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I/ NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN DEEP SEA SUPPLY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I/ NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING IN DEEP SEA SUPPLY ASA Styret i Deep Sea Supply ASA innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA

Detaljer

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS

TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS INNKALLING TIL EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 31.10 2007 NOTICE OF EXTRA ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING 31.10 2007 AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

NORSE ENERGY CORP. ASA Org.nr. / Company registration no:

NORSE ENERGY CORP. ASA Org.nr. / Company registration no: Office translation from Norwegian to English. In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail. NORSE ENERGY CORP. ASA Org.nr. / Company

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

4. CHANGE OFTHE BOARD

4. CHANGE OFTHE BOARD PROTOKOLL FRA EKSTRAORDNÆR GENERALFORSAMLNG Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987989297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene

Detaljer

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010.

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. This notice of extraordinary general meeting is submitted to all shareholders

Detaljer

Til aksjeeierne i Photocure ASA. To the shareholders of Photocure ASA NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i Photocure ASA. To the shareholders of Photocure ASA NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Photocure ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS

TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS TIL AKSJONÆRENE I ENPRO AS TO THE SHAREHOLDERS OF ENPRO AS INNKALLING TIL EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13.02 2008 NOTICE OF EXTRA ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING 13.02 2008 AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i holdes hos: The Annual General Meeting of Global

Detaljer

In case of any ambiguity between the Norwegian and the English versions the Norwegian version shall prevail

In case of any ambiguity between the Norwegian and the English versions the Norwegian version shall prevail INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORTH ENERGY ASA 17. februar 2016 kl 09:00 i Tjuvholmen alle 19, Tyveholmen kontorfellesskap, 7. etasje i Oslo NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF EVRY ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF EVRY ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA Denne protokoen er utarbeidet både på norsk og engesk. Ved uoverensstemmeser meom de to versjonene, ska den norske versjonen ha forrang. En ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the "Company")

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the Company) Side 1 av 8 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Org.nr. 983 733 506 ("Selskapet") NOTICE

Detaljer

Badger Explorer ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING FOR FOR 2009 2009

Badger Explorer ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING FOR FOR 2009 2009 SS OG C R Badger Explorer ASA Office Translation PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING FOR FOR 2009 2009 Den 21.april 2010 kl 10:00 ble det avholdt ord nær The Badger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Til aksjeeierne i Biotec Pharmacon ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Til aksjeeierne i Biotec Pharmacon ASA Til aksjeeierne i Biotec Pharmacon ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING To the shareholders of Biotec Pharmacon ASA NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

5. Orientering om Selskapets drift 5. Information regarding the operations of the Company

5. Orientering om Selskapets drift 5. Information regarding the operations of the Company Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 8. april 2015 kl. 10.00 hos Advokatfirmaet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå

Detaljer

Aker Drilling ASA (Business Registration Number 982000564)

Aker Drilling ASA (Business Registration Number 982000564) Aker Drilling ASA (Business Registration Number 982000564) (Selskapet or the Company) PROTOKOLL FOR EKSTRA ORDINSR GENERALFORSAMLING avholdt 6. oktober 2011 i forretningslokalene til Wikborg, Rein & Co,

Detaljer

To the shareholders of SinOceanic Shipping ASA. Til aksjonærene i SinOceanic Shipping ASA NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

To the shareholders of SinOceanic Shipping ASA. Til aksjonærene i SinOceanic Shipping ASA NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (The English version is an office translation only. In case of discrepancies the Norwegian version shall prevail) Til aksjonærene i SinOceanic Shipping ASA To the shareholders of SinOceanic Shipping ASA

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

agenda: 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

23. mai 2014 kl 10:00 23 May 2014 at 10:00 hours (CET) agenda:

23. mai 2014 kl 10:00 23 May 2014 at 10:00 hours (CET) agenda: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY P R O T O K O L L

OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY P R O T O K O L L P R O T O K O L L EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING APPTIX ASA M I N U T E S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING APPTIX ASA Den 10. september, 2004 kl. 08.00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING RE: NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING 2 Til aksjonærene i AUSTEVOLL SEAFOOD ASA / To the shareholders of AUSTEVOLL SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer