ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD"

Transkript

1 NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING E39 FARDAL-OSESTAD LINDESNES KOMMUNE GNR 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 10, BNR DIV Rapport ved: Ghattas Sayej, Jenny Kalseth og Rune Fredriksen 0

2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Lindesnes Gårdsnavn: E39 Fardal-Osestad Gårdsnummer: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 Bruksnummer: Diverse Kartreferanse Tiltakshaver: Adresse: Statens vegvesen region sør Sørvisboks 723, 4808 Arendal Navn på sak: Reguleringsplan for E39 Fardal-Osestad, Lindesnes kommune Saksnummer: Prosjektnummer: Registrering utført: august sept okt Ved: Jenny Kalseth, Astrid Brønseth Lorentzen, Rune A. Fredriksen og Ghattas Sayej Rapport utført: okt nov Ved Ghattas J. Sayej, Jenny Kalseth og Rune Fredriksen Autom. fredete kulturminner i området: Nyere tids kulturminner i området: ja ja Registreringsnummer Fotodokumentasjon (APS-nummer): Faglige konklusjoner: Planen er ikke i konflikt med kulturminner. Automatisk fredete kulturminner Nyere tids kulturminner X Planen er i konflikt X Planen er i konflikt Ingen synlige, potensiale under bakken Ikke påvist til nå, nærmere arkivsjekk påkreves Ikke vurdert Ikke vurdert Videre saksgang (for saksbehandler): Registreringer Merknader Videre reg. ikke nødvendig Ingen merknad X Videre reg. Nødvendig Tilrår spesialområde Reg. Fullført Tilrår dispensasjon Foreløpig uavklart Merknader: En del av område er i konflikt med kulturminneloven 1

3 Innholding 1.0) Innledning: ) Bakgrunn: ) Begrunnelsen: ) Metode: ) Naturmiljø: ) Kulturmiljø: ) Tidligere arkeologiske registreringer: ) Gravhaug Vestre Udland: ) Hulvei Udland: ) Tradisjonslokalitet Tveiten ødegård: ) Stedsnavn: ) Osestad: ) Udland: ) Steinsland: ) Fardal: ) Haugenes: ) Nye arkeologiske registreringer høst 2007: ) Felt 1 (Fardal): ) Felt 2 (Steinsland): ) Østlig del: ) Vestlig del: ) Felt 3 (Udland): ) Østlig del: ) Vestlig del: ) Felt 4 (Osestad): ) Prøvestikking: ) Prøvestikkområde 1: ) Prøvestikkområde 2: ) Prøvestikkområde 3: ) Prøvestikkområde 4 og 5: ) Prøvestikkområde 6: ) Prøvestikkområde 7 og 8: ) Prøvestikkområde 9: ) Prøvestikkområde 10: ) Prøvestikkområde 11: ) Prøvestikkområde 12: ) Prøvestikkområde 13: ) Prøvestikkområde 14: ) Prøvestikkområde 15: ) Prøvestikkområde 16 og 17: ) Overflateregistreringen: ) Gravrøys: ) Hulvei 1, ved Steinsland: ) Melkeplass 1: ) Melkeplass 2: ) Kvernhus: ) Konklusjon: 39 5) Vedlegg:

4 1.0) Innledning 1.1) Bakgrunn Bakgrunn for arkeologisk registrering av automatiske fredete kulturminner er reguleringsplan for E39 Fardal-Osestad. Kart over planområdet er vist på forsiden av rapporten. 1.2) Begrunnelsen Begrunnelsen for arkeologisk undersøkelse er hjemlet i kulturminnelovens 9, hvor fylkeskommunen er forpliktet til å undersøke om offentlige og private tiltak kan komme i konflikt med hensynet til automatisk fredete kulturminner. 1.3) Metode Undersøkelsen ble foretatt ved hjelp av befaring, prøvestikking, sjakting med gravemaskin, samt søk i arkiver, Oldsaksamlingens tilvekstkatalog, bygdebok for Sør Audnedal og Askeladden. Arkeologisk registrering i planområdet ble gjennomført fra 13 til 17. august 2007 av Rune A. Fredriksen og Ghattas J. Sayej og fra 3. september til 12. oktober 2007 av Jenny Kalseth og Astrid Brønseth Lorentzen. 1.4) Naturmiljø Reguleringsplanen for E39 Fardal-Osestad omfatter et vidstrakt område avgrenset i nord av Fardal, Tveita, område Surtemyra på Udland og område Sandvika i Osestadvatnet. Mot sør er planområdet avgrenset av Haugenestjønn, Steinslandstjønna og Udlandsvatnet. Mot øst er planområdet avgrenset av Turvatnet og mot vest Osestad. Gårdene som inngår i området er Gnr. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Under gårdene inngår diverse bruk. Planområdet består av en vid øst-vestgående dal avgrenset mot nord og sør av blandingsskogbevokste heier med større og mindre nord-sør-vendte daler. En del flater, myrer, bekkefar og vann imellom. Heiene er ofte avrundete og urlendte. Planområdet er vist på kartutsnittet på forsiden av rapporten. 1.5) Kulturmiljø Planområdet består av et godt bevart kultur- og jordbrukslandskap. Det er tidligere registrert to automatisk fredete kulturminner i selve planområdet; en gravhaug på Vestre Udland (ID # 58912) og en hulvei på Udland (ID # 40173). I tillegg finnes en del nyere tids kulturminner. Disse finnes ofte i tilknytning til bruk i området: åkre, steingjerder, buhaver, rydningsrøyser, hustufter, kvernhus, melkeplasser og andre ruiner og steinstrukturer. Enkelte gårdsgrenser og steingjerder krysser gamle åkre. 2.0) Tidligere arkeologiske registreringer Det er tidligere registrert en gravhaug og en hulvei i planområdet. Under følger en kort redegjørelse for de to kulturminnene. Begge registreringer er vist på kartutsnitt (Kart 1). GPS er tatt av begge kulturminnene. Det er i tillegg tradisjon om ødegård på Tveiten. 2.1) Gravhaug Vestre Udland (ID # 58912, GPS-punkt: N Ø395408): På Vestre Udland Gnr 107/2 ligger en tidligere registrert gravhaug. Gravhaugen er vist på kart 1 og foto 1 under. På toppen av en knaus ca 20m øst for en høyspentmast. Gravhaug er rund og har åpning mot vest. Bredden i åpningen er ca. 4m. Det er enkelte steiner i haugens sentrum. Bevokst med gran ved åpningen, ellers småbjørk, blåbær og gress. Haugen er ca. 3

5 10m i diameter og 1m i høyden. Gravhaugen er ikke berørt av ny bebyggelse på toppen av kollen. Terrengbeskrivelse: Fjellknaus i beite som ligger inntil og syd for E39. Orientering: 30m sør for det sted gårdsveien tar av fra E39. Foto 1. Gravhaugen på Udland. Foto mot NØ. 2.2) Hulvei Udland (ID # 40173, GPS-punkt: N Ø395825): På Udland Gnr 106/2 ligger en tidligere registrert hulvei. Hulveien er vist på kart 1 og foto 2 under. Fra kanten av rasteplassen og opp til steingjerdet går en hulvei i retning øst-vest. Opp til 46m av hulveien er bevart mellom nydyrkning og E39. Svake spor sees 20m inn på dyrket mark og frem til en steinblokk som måler 1x1m. Flere utydelige hulveisspor kan sees i terrenget (46m i lengden, 2-4m i bredden og 1m i dybden). Terrengbeskrivelse: øst-helling ned mot rasteplass ved E39. Gjennom den lange og brede dalen mellom Fardal og Osestad har det mest sannsynlig gått veifar fra forhistorisk tid av. Det finnes skriftlige beretninger fra middelalderen som omhandler veifar i Audnedalen. Blant annet finnes en 1500 talls tekst (1557) som handler om samferdsel i Audnedalen, og en ulykke ved Hage bru. Ellers så finnes det veilover i Gulatingsloven for området. Fardal har i følge tradisjonen sitt navnlige opphav fra den gamle trafikken som gikk igjennom den øst- vestgående dalen mellom Fardal og Osestad. Ferdafolk skal ha fartet gjennom dalen siden den var eneste alternative øst- vest- gående vei i området. Etter hvert ble også det gamle veifaret gjennom dalen nyttet som postvei. I dag går derfor E39 i god tradisjon gjennom dalen. Rester av det gamle veifaret gjennom dalen kan sees på Udland. Der finnes det flere hulveispor. Den registrerte hulveien i dalen (Udland) er beskrevet over. 4

6 På gårdene Fardal Gnr 103 og Stubakken Gnr 108 ble det i forbindelse med veifaret opprettet skysskifter og kongelige postgårder. Foto 2. Hulveien på Udland. Foto mot V. Kart 1. Kartutsnittet viser beliggenheten til gravhaugen (ID# 58912) og hulveien (ID# 40173) slik de ligger langs E39. 5

7 2.3) Tradisjonslokalitet Tveiten ødegård: Tveiten gård Gnr 105 ligger like nord for Steinsland Gnr 104. Opprinnelig skal Tveiten ha vært en ødegård. Navnet Tveit betyr mest sannsynlig et jordstykke som er skilt ut eller gjerdet inn. Tveitgårdene ser ut til å ha vært ryddet mot slutten av jernalderen/vikingtid, før kristendommen. Tveiten ble mest sannsynlig lagt øde engang i middelalderen for siden å bli bosatt igjen i senmiddelalder eller etter reformatorisk tid. Når gården ble bosatt på ny sto den lenge i matrikkelen under Steinsland. Tveiten gård er vist på kartet på forsiden av rapporten. 2.4) Stedsnavn 2.4.1) Osestad Gnr 109 (Hovåsen): Navnet hov viser tilbake til gudehov der de gamle norrøne gudene ble dyrket. Populær tro mener at i vikingtiden var et hov et hus der det ble ofret og bedt til gudene. Hovene var sannsynligvis dels også utendørs og knyttet til bygdas mest fremstående mann ) Udland Gnr 106: Knaben 2.4.3) Steinsland Gnr 104: Valbakkan og Husefjellet (bygdeborg) 2.4.4) Fardal Gnr 103: Bjønndalen 2.4.5) Haugenes Gnr 102: Haugenestjønn og Haugenes 3.0) Nye arkeologiske registreringer høst 2007 I områder med dyrka mark ble det foretatt registrering ved hjelp av maskinell flateavdekking. Denne metoden innebærer fjerning av matjorden i sjakter for å kunne avdekke eventuelle forhistoriske kulturminner under matjordlaget. Disse viser seg som nedgravinger i den gamle markoverflaten, og eksempler på dette kan være flatmarksgraver eller bosetningsspor som stolpehull, ildsteder eller kokegroper. I områder utenom dyrka mark, ble det undersøkt for automatisk fredede kulturminner ved hjelp av prøvestikking. Denne undersøkelsesmetoden innebærer at man graver prøveruter på omtrent 40 x 40 cm. Dybden rutene graves i varierer, vanligvis graver man seg ned til steril undergrunn. Hele området som berøres av veiutbyggingen ble også undersøkt ved hjelp av visuell overflateregistrering. Kulturminner som er synlige over markoverflaten ble målt inn, tatt bilde av og beskrevet. Områdene med dyrka mark langs den planlagte veitraseen ble undersøkt ved hjelp av maskinell flateavdekking i sjakter. Prøvesjaktene ble lagt på åkerflater i til sammen 4 felt; (1) Fardal, (2) Steinsland, (3) Udland og (4) Osestad. Samtlige åkre/områder ligger kloss inntil eksisterende E39 mellom Fardal og Osestad. Prøvesjaktene er markert på kartutsnittet under, kart 2. Til sammen ble det åpnet 13 sjakter av varierende lengde. Sjaktenes bredde var på mellom 3 og 4 meter. Alle sjaktene er beskrevet og målt inn med håndholdt GPS. Strukturer som ble funnet i sjaktene er dokumentert med foto i plan og evt. snitt, og med tegning i målestokk 1:10 og/eller 1:20. Alle synlige strukturer fikk eget strukturnummer (S-nr). 6

8 Kart 2: Oversikt over prøvesjaktene i undersøkelsesområdet. ØK- kart, Statens Kartverk. 3.1) Felt 1: Fardal (gnr 103/3,5,6,10) Kun en sjakt ble tatt på Fardal, sjakt 1. Sjakt 1 Lengde Ca 12 meter Bredde Ca 3,7 meter Dybde - Retning Ca øst-vest Strukturer Ingen Funn Ingen Undergrunnen virket veldig omrotet, og det ble derfor tatt et jafs godt nedi med grabben i vestlig ende av sjakta for å undersøke. Massene viste seg å være omrotet over en meter ned i undergrunnen, trolig grunnet årlige oversvømmelser fra Tarvatnet i øst. Videre undersøkelser ble derfor stoppet i dette området. 7

9 Bilde 3: Vestlig ende av sjakt 1. Viser de omrotede massene 1 m ned i undergrunnen. Foto: Jenny Kalseth 3.2) Felt 2: Steinsland (gnr 104/4, 105/3,4) På Steinsland ble det til sammen tatt 5 sjakter, i 3 av disse ble det funnet bosetningsspor i form av forskjellige typer strukturer (sjakt 2, 4 og 13). Området kan deles i en østlig og en vestlig del. Kart 3: Omtrentlig plassering av sjakt 2 og sjakt 13 i terrenget. ØK-kart, Statens Kartverk Sjakt 2 Lengde Bredde Dybde Retning Strukturer Funn Ca 200 meter Ca 3,5-4 meter cm Sørøst-nordvest 56 strukturer 3 funn 8

10 3.2.1) Østlig del: Sjakt 2 og 13 ble lagt i østlig del av jordene på Steinsland. I sjakt 2 ble det registrert flere typer bosetningsspor i form av kokegrop, nedgravinger, stolpehull, kullflekker og flere ukjente strukturer. De fleste strukturene konsentrerer seg i den østlige delen av sjakt 2, kalt område 1. Terrenget hvor sjakt 2 er lagt, er noe ulendt. Når matjorden var fjernet, ble det tydelig det skilte seg ut 4 tørre partier med sand, mens områdene mellom er preget av fuktig, siltlignende sand, steiner og flere dreneringsgrøfter. De tørre partiene er kalt område 1-4, nummerert fra øst mot vest. Det er registrert strukturer i alle områdene. Sjakt 13 ble tatt på samme flate som område 1 ligger, og vil derfor presenteres sammen med område 1 i det følgende. Deretter presenteres område 2, 3 og 4. Foto 4: Oversikt over de tørre områdene i sjakt 2. Bilde tatt mot øst. Foto: Jenny Kalseth Område 1 I område 1 og sjakt 13 er det registrert nedgravinger, mulige stolpehull, mulig grophus, kullflekker og flere ukjente strukturer (Område 1: S1-20, 31, 32, 36-44, 63, 64, 74, 93, 94, 96-99, 101). Hele det avdekkede området er tegnet i plan, målestokk 1:20 (tegning nr 1,2,3,4,5,6,14, 16,17). 9

11 Figur 1: Plantegning over område 1 av sjakt 2, og sjakt 13. Noen av de mulige stolpehullene (S1 - S14) i område 1 danner et mønster; en oval form på ca 3,5 x 2,5 meter. Årsaken til at de kan tolkes som stolpehull, er formasjonen de ligger i. De mulige stolpehullene er grunne, kun 3-5 cm dype. Disse er merket med hus 1 i strukturlista. I den lille utvidelsen av sjakt 2 som sees på figur 1 over, dukket det opp en ukjent struktur, kalt bamsestruktur, se foto 5 under. Strukturen består av en stor runding (ca 1,5 meter i diameter) med gulaktig sand som skjærer gjennom 3 mørke flekker (0,5-1 m i diameter) som ligger rundt. I vestlig ende ligger et rundt ildsted. Vest for ildstedet ligger ytterligere to mørke flekker, av samme type og størrelse som de 3 tilknyttet hovedstrukturen. To prøvesjakter ble tatt for å undersøke om det var noen sammenheng mellom de ulike strukturene. Prøvesjaktene viste at det utvilsomt er sammenheng, og at nedgravingene er dype (over 50 cm). Det er altså et omfattende anlegg det her dreier seg om. Foto 5: Ukjent struktur, kalt bamsestruktur. Omtrentlig sted for prøvesjakter tegnet inn. Område 1, sjakt 2. Målestokken er på 1 meter. Bilde tatt mot øst. Foto: Jenny Kalseth 10

12 En annen ukjent struktur (S31) ble også registrert i område 1. Den lå et stykke sørvest for bamsestrukturen. Det ble funnet fragment av en krittpipe og keramikk med lys glasur i strukturen, som dermed trolig er fra nyere tid. Verd å notere er at sanda i midten av struktur 31 (se foto 6) er av samme type som den som er i magen på bamsestrukturen. Sanda er gulaktig og mer grovkornet enn sanda i området ellers. Foto 6: S31 i plan. Sjakt 2, område 1. Målestokk: 1 meter. Foto: Jenny Kalseth. Sjakt 13 Lengde Bredde Dybde Retning Strukturer Funn Ca 13 meter 3,5-4,5 meter cm Sørøst- nordvest 5 stk Ingen I sjakt 13 ble det funnet en samling/haug med leire. Formen etter fremrensking fremsto som tilnærmet rektangulær (3x2 meter). Flere steiner lå spredt i strukturen uten noe synlig mønster. En prøvesjakt avslørte av leira går langt ut til sidene, utenfor kanten av sjakta. Det ble forsøkt å grave nedover i prøvesjakta for å måle dybde på leira, men den var så hard/ugjennomtrengelig at det ville krevd alt for mye tid. 11

13 Foto 7: S98 med prøvesjakt. Sjakt 13. Bilde tatt mot øst. Foto: Jenny Kalseth I sørøstlig ende av sjakt 13 dukket det opp deler av en voll som fortsatte inn i sjaktkanten, mulig tilhørende et grophus (S96). En liten prøvesjakt bekreftet at det dreier seg om en oppbygd voll. Foto 8: S96, mulig del av grophus. S 97, en mulig nedgraving skimtes bak til høyre. Sjakt 13. Bildet tatt mot nord. Foto: Jenny Kalseth. 12

14 Område 2 I område 2 er det registrert en kullflekk og mulige stolpehull (område 2: S35, 45,47,48,49,50,52,55,57,58,59,61,66,67,68). Området er tegnet i plan, målestokk 1:20 (figur 2 og 3). Figur 2: Tegning nr. 7, område 2. Figur 3: Tegning nr. 8, område 2. Det som er registrert som mulige stolpehull i område 2, fremsto i plan som mørke flekker i bakken på hver side av en lang smal grøft ( hus 2), se foto 7. Snitting viste av de mulige 13

15 stolpehullene ikke var spesielt dype (opptil 9 cm), men om at de ligger i system er de vanskelige å avskrive. Type struktur og mulig datering på denne er ukjent. Foto 9: Hus 2 i område 2, sjakt 2. Målestokk: 1 meter Bilde tatt mot vest. Foto: Jenny Kalseth Område 3 I område 3 er det registrert en kokegrop, stolpehull og nedgravinger (område 3: S25-30). Området er tegnet i plan, målestokk 1:20 (se figur 4 og 5). Radiokarbon datering ble foretatt fra kokegropen og viste at området kan datters til 90 kalibrert år før Kristus til 120 kalibrert år etter Kristus (BP 2040 to 1830), som er en del av forromersk jernalder i Norge. Figur 4: Område 3, tegning nr. 9 14

16 Figur 5: Område 3, tegning nr.10 Foto 10: S25, kokegrop. Område 3, sjakt 2. Foto: Jenny Kalseth. VP17 radiokarbon datering (BP 2040 to 1830), førromersk jernalder. 15

17 Foto 11: S28 stolpehull, snitt. Område 3, sjakt 2. Foto: Jenny Kalseth Område 4 I område 4 er det registrert tre stolpehull (område 4: S21,22,23). Området er ikke tegnet. Foto 12: S21 og S22 stolpehull, snitt. Område 4, sjakt 2. Foto: Jenny Kalseth 3.2.2) Vestlig del Sjakt 3, 4 og 5 ble lagt i vestlig del av området på Steinsland. 16

18 Kart 4: Kartet viser omtrentlig plassering av sjakt 3, 4 og 5 i terrenget. Sjakt 3 Lengde Bredde Dybde Retning Strukturer Funn Ca 51 meter Ca 3,8 meter cm Ca øst- vest Ingen Ingen Undergrunnen i sjakt 3 består av brun sand og en del stein. En mulig stolpehull-lignende struktur ble registrert her (S72), men denne ble avskrevet etter snitting. Sjakt 4 Lengde Ca 13 meter Bredde 0 3,6 meter Dybde cm Retning Ca øst- vest Strukturer 2 stk Funn Ingen Undergrunnen bestod av brun sand med steiner av varierende størrelse. Det ble registrert bosetningsspor i form av to runde nedgravinger (S71 og S72). Hele sjakten ble tegnet i plan (se figur 6 og 7) i målestokk 1:20. I tillegg ble snittet av S71 tegnet i målestokk 1:10 (figur 7). 17

19 Figur 6: tegning 12, sjakt 4 Figur 7: tegning 13, sjakt 4 Foto 13: Snitt, S71 i sjakt 4. Foto: Jenny Kalseth. 18

20 Sjakt 5 Lengde Bredde Dybde Retning Strukturer Funn Ca 73 meter Ca 3,5 meter cm Ca øst- vest Ingen Ingen Sjakt 5 er tatt på et jorde hvor det er en forhøyning i den midtre delen (se foto 14 under). I den østlige delen av sjakta var det mye grus og store steiner. Oppå flaten vekslet det mellom grå finkornet grus og oransje finkornet grus (jernutfelling). Skråningen i vestlig del besto av grus og store steiner. En mulig stolpehull-lignende struktur ble registrert her (S73), men denne ble avskrevet etter snitting. Foto 14: Sjakt 5. Bilde tatt mot vest. Foto: Jenny Kalseth 3.3) Felt 3: Udland (gnr 106/1,2 107/2,3) På Udland ble det til sammen tatt 6 sjakter. Det ble funnet bosetningsspor i en av disse; sjakt 10. Området kan deles i en østlig og en vestlig del ) Østlig del: Omfatter sjakt 10 og 12. Sjakt 10 Lengde Bredde Dybde Retning Strukturer Funn Ca 62 meter Ca 3,5 meter cm Ca øst-vest Ingen Ingen 19

21 Kart 5: Omtrentlig plassering av sjakt 10 og 12 i forhold til hulveien (ID # 40173) som går opp fra rasteplassen ved E39. ØK-kart, Statens Kartverk. Sjakt 10 ligger som en fortsettelse av den tidligere registrerte hulveien som går fra rasteplassen ved E39 opp mot jordet (se kart 5). Fire mulige strukturer ble registrert, men disse ble avskrevet ved snitting. I S89 ble det funnet en teglstein. S90, 91 og 92 tolkes som steinopptrekk. Jordet sjakta er tatt på ligger på en liten nordvendt terrasse som ikke er ca 15 meter bred og ca 80 meter lang. I østlig del av sjakta var det meget fuktig og mye stor stein. I vestlig ende var det tørr undergrunn bestående av brun sand. Strukturene ble tegnet i plan i målestokk 1:20 (figur 8). Figur 8: tegning nr 22, Felt 3 20

22 Foto 15: S89, plan. Foto: Jenny Kalseth Sjakt 12 Lengde Bredde Dybde Retning Strukturer Funn Ca 23 meter Ca 3,5 meter cm Sørvest -nordøst Ingen Ingen Under et tynt lag med torv, dukket det over hele sjakta opp mengder med stor stein ) Vestlig del omfatter sjakt 7, 8, 9 og 11 I dette området ligger den tidligere registrerte gravhaugen (ID # 58912, GPS: N Ø395408), og en gravrøys (GPS: N Ø395533) som ble registrert ved befaringen i forbindelse med registreringen i 2007 (se side 36). Kart 6: Kartet viser omtrentlig plassering av sjakt 7, 8, 9 og 11 i forhold til gravhaugen og gravrøysa som er registrert i området. ØK-kart, Statens Kartverk. 21

23 Sjakt 7 Lengde Bredde Dybde Retning Strukturer Funn Ca 51 meter Ca 4 meter cm ca. øst- vest Ingen Ingen Sjakt 7 ble besluttet tatt etter at prøvestikk viste av undergrunnen i området så lovende ut (prøvestikkområde 6, se side 28). I østlig ende starter sjakta ca 17 meter vest for gravrøysa. I denne delen er undergrunnen siltlignende og meget våt. En dreneringsgrøft med pent opplagt stein ble observert her (se foto 16). Midtre del består av mye stor stein. I den vestlige delen av sjakta er det et tørrere parti med rødgul sandjord. Det var i denne delen prøvestikkene var tatt. Foto 16: Dreneringsgrøft i østlig ende av sjakt 7. Målestokken er på 1 m. Foto: Jenny Kalseth Sjakt 8 Lengde Ca 20 meter Bredde Ca 4 meter Dybde cm Retning ca øst- vest Strukturer Ingen Funn Ingen Undergrunnen besto av store mengder stor stein og grus. Sjakt 9 Lengde Bredde Dybde Retning Strukturer Funn Ca 11 meter Ca 3,5 meter 2 meter ca nord- sør Ingen Ingen 22

24 Først i en dybde av 1,7 meter dukket den sterile undergrunnen i sjakt 9 opp. Årsaken kan kanskje være at det har blitt fylt på med masser i området. Bl.a. av sikkerhetsmessige årsaker ble gravingen av sjakta avsluttet allerede etter 11 meter (våt og ustabil undergrunn, dyp sjakt). Foto 17. Sjakt 9. Tatt mot nord. Foto: Jenny Kalseth. Sjakt 11 Lengde Bredde Dybde Retning Strukturer Funn 122 meter Ca 3,5 meter cm Ca øst-vest Ingen Ingen Undergrunnen i de første 90 meterne av sjakta, målt fra vestlig ende, består av grålig leireblandet sand med jernutfelling i enkelte områder. I den østlige enden er sjakta preget av store steiner. I sjakt 11 ble det registrert 14 strukturer, hvorav 13 ble avskrevet ved snitting. Trolig dreier det seg om steinopptrekk. S79 er tolket til å være en nedgravd rydningsrøys fra nyere tid. Bonden fortalte at det var vanlig å grave ned rydningssteinen fra jordene. 23

25 Foto 18: østlig ende av sjakt 11. Bilde tatt mot vest. Foto: Jenny Kalseth 3.4) Felt 4: Osestad (gnr 109/4,5) Kun en sjakt ble tatt på Osestad, sjakt nr 6. Sjakt 6 Lengde Bredde Dybde Retning Strukturer Funn Ca 78 meter Ca 3,5 meter cm ca sørøst- nordvest Ingen Ingen Undergrunnen i sjakt 6 besto av grus med en god del stein av varierende størrelse. Mange dreneringsgrøfter fra nyere tid i den nordvestlige delen av sjakta. Kart 7: Kartet viser omtrentlig plassering av sjakt 6 i terrenget. ØK-kart, Statens Kartverk 24

26 3.5) Prøvestikking Til sammen i undersøkelsesområdet ble det gravd 74 prøvestikk fordelt på 16 prøvestikkområder. Hvert prøvestikkområde er målt inn med håndholdt GPS. Det er spesielt spor etter steinbrukende tid man søker etter ved bruk av prøvestikking som metode. Hele undersøkelsesområdet ligger over marin grense, dvs. kystbundne lokaliteter finnes ikke her. Derimot er det 2 innsjøer i undersøkelsesområdet; Udlandsvatnet og Osestadvatnet. Flest prøvestikk er tatt i områder i tilknytning til disse vannene, men også andre bobare flater er undersøkt. Prøvestikkene er benevnt med initialer til den som tok stikket (JK: Jenny Kalseth, ABL: Astrid B. Lorentzen) og de ble nummerert forløpende. Kun et prøvestikk (JK 33) i hele undersøkelsesområdet var positivt; 4 flintavslag ble funnet et i prøvestikk tatt i en skråning med rullestein på østsiden av Osestadvatnet (prøvestikkområde 15). I det følgende presenteres prøvestikkområdene i nummerrekkefølge. I de tilfellene prøvestikkene er markert på kart, er plasseringen på kartet markert omtrentlig med svarte firkanter for negative prøvestikk og rød firkant for positivt prøvestikk. Kart 8: Oversikt, prøvestikkområder. ØK-kart, Statens Kartverk ) Prøvestikkområde 1 Prøvestikkene ble tatt i dyrka mark for å undersøke om området kunne være aktuelt for sjakting. Prøvestikkene viste at massene var omrotet helt ned til 60 cm. Bonden som eier 25

27 jordet kunne fortelle at hele åkeren ofte ble oversvømt ved flom. Dette forklarer sandsjiktene som dukket opp i flere av prøvestikkene. Området ble vurdert som lite egnet for permanent bosetning og ingen sjakting ble foretatt. Kart 9: Prøvestikkområde 1, ØK-kart, Statens Kartverk 3.5.2) Prøvestikkområde 2 Prøvestikkområde 2 ligger i en liten nordvendt flate i bunnen av en skråning, ned mot en bekk. Kart 10: Prøvestikkområde 2, ØK-kart, Statens Kartverk 3.5.3) Prøvestikkområde 3 Prøvestikkområde 3 ligger i en flatere del av en nordvendt skråning. Området er preget av mange steiner, enkelte deler av det flatere partiet er dekket av stein på over 0,5 m i diameter. 26

28 Kart 11: Prøvestikkområde 3, ØK-kart, Statens Kartverk 3.5.4) Prøvestikkområde 4 og 5 Prøvestikkområde 4 ligger på en liten flate på toppen av en knaus, 120 m.o.h. Prøvestikkområde 5 ligger ved en bekk i den lille dalen nordvest for prøvestikkområde 4. Kart 12: Prøvestikkområde 4 og 5, ØK-kart, Statens Kartverk 3.5.5) Prøvestikkområde 6 To prøvestikk (JK 7 og ABL 12) ble tatt i dyrka mark for å sjekke om undergrunnen og området var egnet for sjakting; vurdert som egnet, sjakt nr 7 ble senere tatt her (se beskrivelse av sjakt nr 7 side 22). Grunneieren av Gnr 107, Bnr 4 funnet i eiendommen mange bryner, bakstehelles, tobakk piper og en stålspiss som er mest sannsynlig fra vikingtid (se bildet 19a - 19e nedenfor). 27

29 Bilde 19a: stålspiss, vikingtid? Bilde 19b: Bryne (ukjent datering) Bilde 19c: Bryne (ukjent datering) Bilde 19d: bakstehelles (ukjent datering) Bilde 19e: Tobakk pipe (ca tallet) ) Prøvestikkområde 7 og 8 Prøvestikkområde 7 er en svakt skrånende skogkledd terrasse like ovenfor sjakt 4. I JK9 dukket det opp en kullflekk, som ble forsøkt avgrenset med en utvidelse av prøvestikket til 70 x 80 cm. Dette lyktes ikke, kullflekken fortsatte inn i profilen. Ytterligere to prøvestikk (JK11 og ABL15) ble tatt i nærheten. Stratigrafien i disse var helt annerledes enn i JK9, og kullflekken ble på grunnlag av dette tolket som natur. Prøvestikkområde 8 ligger på en liten østvendt flate like nedenfor en berghammer. 28

30 Kart 13: Prøvestikkområde 7 og 8, med sjaktene i nærområdet tegnet inn. ØK-kart, Statens Kartverk 3.5.7) Prøvestikkområde 9 Området er en fuktig flate like nedenfor en berghammer og ligger i dyrka mark. Muligens oppdyrket myr. To prøvestikk ble tatt for å sjekke om undergrunnen var egnet for prøvesjakting. I begge prøvestikkene virket massene omrotet, og ca 40 cm ned i bakken seg det inn masse vann. Området ble vurdert som lite egnet for mer permanente bosetningsspor og ingen sjakting ble foretatt. Kart 14: Prøvestikkområde 9. Sjakt 8 og 11, og omtrentlig sted for prøvestikkene fra prøvestikkområde 10 (nordøst for sjakt 11) også markert på kartet. ØK-kart, Statens Kartverk ) Prøvestikkområde 10 Sjakt 11 ligger i dyrka mark som er eid av Normann Vigeland. Eieren fortalte felt arkeologene at han hadde funnet masse flint og en steinøks på åkeren i områdene nordvest for sjakta. Eieren var ikke interessert i å levere inn funnene, men arkeologene fikk anledning til å se på funnene og tokk bilde av dem (se foto 20a-20j). 29

31 Foto 20a: grønnsteinsøksa Foto 20b: flint avslag Foto 20c: Flint avslag Foto 20d: Flint avslag Foto 20e: Flintavslag Foto 20f: Flintavslag Foto 20g: Flintavslag Foto20h: flintavslag 30

32 Foto 20i: Rullestein Foto 20j: Grønnstein! Blant flinten fantes det ingen diagnostiske gjenstander/avslag fra gjenstandsproduksjon, funnene kan dermed vanskelig dateres nærmere enn til steinbrukende tid. Flere av bitene hadde spor etter sekundær bearbeiding i form av retusj og/eller bruksspor. Grønnsteinsøksa ble funnet i samme område som flinten. Den er tydelig slått med tosidig teknikk, kun eggen og deler av bredsidene slipt. Øksa har ikke smalsider, men den har likevel et klart neolitisk preg. Området ble på grunnlag av opplysninger om hvor flinten og øksa var funnet prøvestukket intensivt. Massene ble i utgangspunktet ikke såldet, men forsiktig gravd med graveskje, inkludert dyrkningslaget. Ingen flint funnet. Alle prøvestikkene tatt i dyrka mark, unntatt JK21 og ABL22. Kart 15: Prøvestikkområde 10, ØK-kart, Statens Kartverk ) Prøvestikkområde 11 (dyrka mark) Ligger på en høyde 161 m.o.h. sørvest for Osestadvatnet med utsikt utover store områder. Nærheten til vannet og beliggenheten gjorde at vi satte 5 prøvestikk på høyden. Alle negative. 31

33 Foto 21: Prøvestikkområde 11. Bildet tatt mot sørvest. Astrid graver i prøvestikk ABL24. Foto: Jenny Kalseth. Kart 16: Prøvestikkområde 11, ØK-kart, Statens Kartverk ) Prøvestikkområde 12 Ligger helt nede ved vannet på nordøstsiden av Osestadvatnet. Grusveien som går langs vannet på denne siden, tar opp mesteparten av flaten ned mot vannet. Foto 22: Prøvestikkområde 12. De svarte firkantene markerer omtrentlig sted for prøvestikk. Fra venstre: JK26, ABL26, JK25, ABL25. Neset til høyre i bildet besto kun av rullestein, og ble ikke prøvestukket i. Bildet tatt mot nordvest. Foto: Jenny Kalseth 32

34 3.5.11) Prøvestikkområde 13 Dyrka mark område i nordlig ende av Udlandsvannet. Kart 17: Prøvestikkområde 13. ØK-kart, Statens Kartverk ) Prøvestikkområde 14 Ligger i et lita vik på østsiden av Osestadvatnet. Det var kun helt nede mot vannet at det var mulig å prøvestikke, og iom at vannstanden var såpass høy, var det ikke mulig å grave spesielt dypt. Foto 23: Prøvestikkområde 14. De grå firkantene markerer omtrentlig sted for prøvestikk. Fra venstre: JK32, JK31, ABL30. Bildet tatt mot øst. Foto: Jenny Kalseth ) Prøvestikkområde 15 Prøvestikkområdet ligger i en vestvendt skråning ned mot Osestadvatnet bestående av rullestein av varierende størrelse. Noe slakere helling noen steder, med løsmasser 33

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Skollevoll Gnr 36 Bnr 343 Farsund kommune Rapport ved Yvonne Olsen R A P P O RT F R A K U LT U R H

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.74/1,2,6 &9

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.74/1,2,6 &9 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER INDRE EIKELAND GNR.74/1,2,6 &9 LYNGDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE

ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING ÅVESLANDSBAKKENE LYNGDAL KOMMUNE GNR 172 BNR 1 Rapport ved: Rune

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N S KJERNØY. Gnr 27 Bnr 7. Askeladden id:120390, foto tatt mot øst. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R S KJERNØY Gnr 27 Bnr 7 M ANDAL KOMMUNE Askeladden

Detaljer

Skien kommune Nordre Grini

Skien kommune Nordre Grini TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Nordre Grini GNR. 57, BNR. 2 OG 289 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 57 Bruksnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER 1 R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Repstadveien 332 Gnr 67 Bnr 6 Søgne Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett mot nord Rapport

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND

ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING STOKKELAND SONGDALEN KOMMUNE GNR 88 BNR 2 Rapport ved: Rune A.

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Huseby 2/32 Farsund kommune R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K B E FA R I N G / R E G I S T R

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERINGG Løkkan - Byremo Gnr 58 Bnr 2 Audnedal Kommune Figur 1 Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot nordvest.

Detaljer

Skien kommune Sanniveien

Skien kommune Sanniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Sanniveien GNR. 80, BNR. 10 OG GNR. 82, BNR. 3 Figur 1. Del av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SKIEN KOMMUNE MÆLA GNR. 4, BNR. 215 Ill. oversiktbilde over undersøkelsesområde mot vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, BRENNÅSEN

ARKEOLOGISK REGISTRERING, BRENNÅSEN N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, BRENNÅSEN SONGDALEN KOMMUNE Brennåsen gnr. 76, bnr. 1, 9 og 10

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.99/17 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER LØYNINGA, HOLUM GNR.99/17 MANDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Svege Gnr 66 Bnr 15 og 18 Flekkefjord kommune Figur 1: Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot sørøst.

Detaljer

Skien kommune Bakkane

Skien kommune Bakkane TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Bakkane GNR/ BNR. 216/2, 217/205, 217/283 1: Hovedhuset på Bakkane gård. Bildet er tatt mot vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R S KARPEID GNR.36 BNR 2 S ØGNE KOMMUNE. Rapport

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N HEDDELAND GNR 84 BNR 48

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N HEDDELAND GNR 84 BNR 48 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING HEDDELAND MARNARDAL KOMMUNE GNR 84 BNR 48 Haugen sett mot øst.

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem

Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem GNR. 33, 36, 37 OG 38 Figur 1: Stallen på Haugmoen gård sett mot nord RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tveida Gnr 105 Bnr 1 Lindesnes Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett fra E-39 Rapport ved Ann

Detaljer

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen

Gnr 109 Bnr 10. Rapport ved Yvonne Olsen REGIONALAVDELINGEN F YLKESKK ONSERV ATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Andabeløy Gnr 109 Bnr 10 Flekkefjord kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Flekkefjord

Detaljer

FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27, BNR 2,41

FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27, BNR 2,41 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K R E G I ST R E R IN G, DY N GVO L L FARSUND KOMMUNE DYNGVOLL GNR. 27,

Detaljer

Arkeologisk registrering

Arkeologisk registrering Nærings-, Samferdsel- og Kulturavdelingen Fylkeskonservatoren i Vest-Agder. Arkeologisk registrering Oftenes Søgne kommune gnr 31 bnr 114 Rapport ved: Rune A. Fredriksen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅRNES

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅRNES N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅRNES LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Silje Hauge R A P P O R T F

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER ÅROS Gnr 20 Bnr 4,92 m.fl SØGNE KOMMUNE Lokalitet A, id:115566, foto tatt mot øst. Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT

Detaljer

Bø kommune Holta GNR. 53, BNR. 28

Bø kommune Holta GNR. 53, BNR. 28 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Holta GNR. 53, BNR. 28 Fig.1: Sjakt 1 og 2 sett mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Holta Gardsnummer:

Detaljer

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal

Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Rv 38 Eklund - Sannidal Dette bildet, som ble fremskaffet av Sigmund Heldal fra Sannidal Historielag, viser området rundt Sannidal stasjon

Detaljer

Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune

Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Øvre Kvåle Gnr 140 Bnr 5 Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K E O L O

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sande Gnr 14 Bnr 30 Kvinesdal Kommune Figur 1 Flyfoto som viser Sande Rapport ved Ann Monica J. Bueklev

Detaljer

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N K YRKJEBYGD. Gnr 4, Bnr 8. Kokegroplokalitet. Foto tatt mot nord. Rapport ved Ghattas Sayej

F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N K YRKJEBYGD. Gnr 4, Bnr 8. Kokegroplokalitet. Foto tatt mot nord. Rapport ved Ghattas Sayej N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L OG IS K E R E G I ST R E R IN G E R K YRKJEBYGD Gnr 4, Bnr 8 Å SERAL KOMMUNE

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR 75 BNR 5,6.

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR 75 BNR 5,6. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING ROSSELANDSVEIEN 46 SONGDALEN KOMMUNE GNR 75 BNR 5,6 Rapport ved:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING HALSEFIDJA GNR..200 BNR.22 MF MANDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

Tokke kommune Myrstøyl

Tokke kommune Myrstøyl TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Myrstøyl GNR. 123, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: Bruksnummer: 123 Kartreferanse

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM

ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, LØYNING, HOLUM MANDAL KOMMUNE Gnr. 99, Bnr 17 Rapport ved Torbjørn

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL

ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING DYNGVOLL FARSUND KOMMUNE GNR 27, BNR 9 Kart 1: vises område i generelt

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGESLETTA GNR. 168 YTRE BERGE OG GNR. 167 ØVRE BERGE LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved Endre Wrånes Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

Siljan kommune Øvre Thorsholt GNR. 17, BNR. 8

Siljan kommune Øvre Thorsholt GNR. 17, BNR. 8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Øvre Thorsholt GNR. 17, BNR. 8 R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K R E G I S T R E R I N G Kommune: Siljan Gardsnavn: Øvre

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N SØGNE KOMMUNE.

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N SØGNE KOMMUNE. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O G I S K R E G I S T R E R I N G A V L Ø P S A N L E G G P Å T A N G V A L

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Ytre Åros. Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune. Rapport ved Morten Olsen R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Ytre Åros Gnr 20 Bnr 1, 160 m. fl. Søgne kommune Rapport ved Morten Olsen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N SØGNE KOMMUNE

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N SØGNE KOMMUNE N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O G I S K R E G I S T R E R I N G L I N N E G R Ø V A N G N R. 1 8 SØGNE KOMMUNE

Detaljer

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune

Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Sølvbekken, Tonstad Gnr 52 Bnr 7, 303 Sirdal kommune Rapport ved Frode Svendsen R A P P O RT F R A

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R J ÅBEKK GNR./BNR 37/14,11,66, 41/4, 36/1,2

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Porsgrunn kommune Ekelund gård

Porsgrunn kommune Ekelund gård TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Ekelund gård GNR. 121, DIV. BNR. Sjakt 1 i planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ODDEMARKA

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ODDEMARKA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ODDEMARKA KRISTIANSAND KOMMUNE GNR 152 BNR 1762 M.FL. Rapport

Detaljer

Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune

Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Soldatheimen Gnr. 113 Bnr. 36, 70, 49, 88 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim R A P P O RT

Detaljer

Skien kommune Larønningen

Skien kommune Larønningen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Larønningen GNR. 221, BNR. 2, 3, 2138 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn: Larønningen/Bybakken Gardsnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HERDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HERDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, HERDAL LYNGDAL KOMMUNE Herdal Gnr 156, Bnr 2 Rapport ved: Silje

Detaljer

Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune

Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Ytre Møll Bnr 128 Gnr 7 Mandal kommune Figur 1 Deler av Torp på Ytre Møl Rapport ved Ann Monica Jensen

Detaljer

Bø kommune Rv. 46 Folkestad bru

Bø kommune Rv. 46 Folkestad bru TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Rv. 46 Folkestad bru Gamle Folkestad bru. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn: Gardsnummer: Bruksnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGE YTRE GNR..168 BNR.386 LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica Jensen Bueklev 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER REGIONALAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Lastad Gnr 38, Bnr 139 Søgne kommune Rapport ved Ghattas Jeries Sayej. RAPPORT FRA ARKEOLOGISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Søgne Gårdsnavn:

Detaljer

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK UTGRAVING Notodden kommune Gransherad - Ormemyr Bildet viser kullgrop 116749-1 under utgravning. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn:

Detaljer

Nissedal kommune Sandnes

Nissedal kommune Sandnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sandnes GNR. 1, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 3

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Digermyr Bnr 153, Gnr 6 Vennesla kommune Rapport ved Vegard Kaasen Engen R A P

Detaljer

Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim

Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim RAPPORT 38 2012 REGIONALUTVIKLINGSAVDELINGEN KULTURSEKSJONEN Sømme GNR.15 BNR.3 og 46 SOLA KOMMUNE Figur 1: Planområdet. Retning NØ. Foto: Kim Thunheim Kulturseksjonen ved Fylkeskommunen er førsteinstans

Detaljer

Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand

Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Gartnertomten,Brevikstrand GNR. 92, BNR. 4, 12 Figur 1: Oversiktsbilde over planområdet, med sjakter 1-4 utgravet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING ROM ØSTRE GNR..155 BNR.4 LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica Jensen Bueklev 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Løkka Skinsnes Gnr 39 Bnr 123, 130 Mandal Kommune Rapport ved Hege Andreassen 1 R A P P O RT F R A

Detaljer

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Svensejordet, på Venstøp GNR. 8, BNR. 22,28,57 Figur 1: Ildstedet i sjakt D, tatt mot sør RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Fyresdal kommune Vinsnes

Fyresdal kommune Vinsnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Vinsnes GNR. 24, BNR. 1,3 Deler av planområdet ligger på en liten odde ute i Nesvatn. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Bamble kommune Tveiten Øde

Bamble kommune Tveiten Øde TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Tveiten Øde GNR. 46, BNR. 1 Figur 1: Lokalitet 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Tveiten

Detaljer

Bamble kommune Langbakken/Tangvald

Bamble kommune Langbakken/Tangvald TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Langbakken/Tangvald GNR. 38, BNR. 1 Fig.1: Lokalitet 2 Langbakken, sett mot NV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Bamble

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Leire Gnr 29 Bnr flere Søgne Kommune Figur 1 Flyfoto over del av Leiredalen Rapport ved Ann Monica

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA ÅSERAL KOMMUNE Hodna, Austre Øygard gnr 20, bnr 3,4 og 10

Detaljer

2012/4788 Hurum kommune

2012/4788 Hurum kommune 2012/4788 Hurum kommune Nordlig del av planområdet, sett mot SØ Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Søndre Sætrevei Saksnummer 2012/4788 Kommune Gårdsnavn Gårds- og bruksnummer

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Reguleringsplan for Lunde.

SØGNE KOMMUNE Reguleringsplan for Lunde. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O G I S K R E G I S T R E R I N G R E G U L E R I N G S P L A N F O R L U N

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER SKINNARSMOEN Gnr 103 Bnr 4,5,23,42 SONGDALEN KOMMUNE Figur 1: Flyfoto over Skinnarsmoen Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1.

Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr 231 bnr.1. R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Tuftenes gnr. 76 bnr. 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,20,39 og 42, gnr. 77 bnr. 3, gnr. 203, bnr 5 og gnr

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I TINN KOMMUNE SLETTUNGDALEN/STEINSRUD GNR. /BNR. : 169/1og 2, 3/1, 3/3, 166/1 og 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1 Figur 1. Kullgrop RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Sauli Gardsnummer:

Detaljer

Drangedal kommune Eidsåsen

Drangedal kommune Eidsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Eidsåsen GNR. 15, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Drangedal Gardsnavn: Eie Gardsnummer: 15 Bruksnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING HELLE GNR.20 BNR.5 FLEKKEFJORD KOMMUNE Rapport ved: Ann Monica

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Sagmyra Gnr 11, 12 og 206 Bnr div Kristiansand kommune Deler av planområdet den drenerte myra. Bildet

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Knudsmyr Bnr 158, Gnr 3 Kristiansand kommune Rapport ved Vegard Kaasen Engen R

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SKIEN KOMMUNE ALVESTAD-RUGTVEDT/KVERNDAMMEN GNR. 225, BNR. 5,12-1 - RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien

Detaljer

Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst

Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst GNR. 43, BNR. 22 Vøllestadtjenna RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Drangedal Gardsnavn:

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R K ULLGROP ID:115989 F INTLANDSMONAN INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE Søknad om bygging av landbruksvei på Egilstad.

LYNGDAL KOMMUNE Søknad om bygging av landbruksvei på Egilstad. N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K E O L O G I S K R E G I S T R E R I N G L A N D B R U K S V E I E G I L S T A D LYNGDAL

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SELJORD KOMMUNE FOSSHEIM GNR. 121, BNR. 1 Ill 1: Oversiktsbilde, midtre del av området. Mot NNV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Sauherad kommune Gvarv Vest

Sauherad kommune Gvarv Vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Gvarv Vest Bilde 1. Gravhaug (id 70993) vest i reguleringsplanen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn:

Detaljer

Porsgrunn kommune Vallermyrene

Porsgrunn kommune Vallermyrene TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Vallermyrene RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Valler Gardsnummer: 44 Bruksnummer: 83,

Detaljer

Høva barnehage, Nes kommune. 2015/3092 Nes

Høva barnehage, Nes kommune. 2015/3092 Nes Høva barnehage, Nes kommune 2015/3092 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen januar 2016 Saksnavn Høva barnehage gnr 53 bnr 68. 123 og del av bnr 5 Høva - Nesbyen Nes kommune varsel om oppstart

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE VÅGSLID HØGFJELLSHOTELL GNR. 99, BNR. 52 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Vågslid

Detaljer

Seljord kommune Vefallåsen

Seljord kommune Vefallåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Vefallåsen GNR. 8, BNR. 1 Strandlinjen i undersøkelsesområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn:

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SKIEN KOMMUNE ØSTRE KJELLEMO - TOLLNES GNR. 221, BNR. 350 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn:

Detaljer

Notodden kommune Løkjelia og Damstul

Notodden kommune Løkjelia og Damstul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Løkjelia og Damstul GNR. 79, BNR. 7-8 Fra Damstul ved Nystulvatnet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, STORE KIGEHOLMEN

ARKEOLOGISK REGISTRERING, STORE KIGEHOLMEN N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, STORE KIGEHOLMEN MANDAL KOMMUNE KIGE GNR. 30, BNR 1,2,4-5,6 R

Detaljer

Arkeologisk registrering

Arkeologisk registrering Nærings-, Samferdsel- og Kulturavdelingen Fylkeskonservatoren Arkeologisk registrering Heddeland, Marnardal Kommune gnr 84 bnr 48 Rapport ved: Rune A. Fredriksen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Notodden kommune Høymyr

Notodden kommune Høymyr TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Høymyr GNR. 90, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Høymyr Gardsnummer: 90 Bruksnummer:

Detaljer

RAPPORT KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV. GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune

RAPPORT KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV. GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune RAPPORT 69 2015 KULTUR AVDELINGEN S EKSJON FOR KULTURARV GNR. 29 BNR. 7 Hå kommune Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten i Rogaland fylke.

Detaljer

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune

Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Dvergsnes Gnr. 96 Bnr. 2 og 64 Kristiansand kommune Rapport ved Linda Åsheim 2 R A P P O RT F R A A

Detaljer

Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda

Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Rognstranda - Hydrostranda Figur 1. Landskap langs ledningstraseen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn:

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKEE REGISTRERINGER Ljosland Gnr 7 Bnr Diverse Åseral Kommune Rapport ved Hege Andreassen 1 R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer