OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: TVI-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Hilde Foyn Bruun. Registrering av varemerke. Kravet om særpreg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 25.03.2014 13-086552TVI-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Hilde Foyn Bruun. Registrering av varemerke. Kravet om særpreg."

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: TVI-OTIR/03 Dommer: Tingrettsdommer Hilde Foyn Bruun Saken gjelder: Registrering av varemerke. Kravet om særpreg. Tretorn Aktiebolag Advokat Jaime Moreno Espantaleón mot Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter Advokat Pål Erik Wennerås Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder gyldigheten av vedtak om å nekte registrering av varemerke. Spørsmålet er om merket har særpreg, jf varemerkeloven Framstilling av saken. Saksøker, Tretorn Aktiebolag, (heretter kalt Tretorn), er innehaver av internasjonal varemerkeregistrering nr for et bueformet figurmerke, som ser slik ut: Int. reg. nr ( ) Det internasjonale merket ble registrert den 28. november Den etterfølgende utpekningen av Norge av 21. mai 2008, omfatter følgende varer: Klasse 18: Klasse 25: Klasse 28: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. Clothing, footwear, including sports and leisure wear shoes, headgear. Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes. Internasjonal registrering nr er basert på en EU-registrering, CTM , fra 30. april Det vil si at varemerket har vern og beskyttelse i alle EU-land. Den internasjonale registrering nr har blitt godkjent i andre land som er utpekt, Australia, Kina, Janpan, Sveits, Korea, Singapore, Russland og Tyrkia og Ukraina. Merket er godkjent i USA for varer i klasse 18 og 25. Det samme merket er også registrert nasjonalt for blant annet klær og sko i Sverige og Danmark, samt Benelux, Canada, Hong Kong, Sør Afrika, USA, Frankrike, Sveits, Sør- Korea, Japan, Filippinene, Libanon, Singapore og Argentina TVI-OTIR/03

3 Tretorn er innehaver av to registreringer i Norge av samme merke: Registrering nr Int. reg. nr Registrering nr er en nasjonal registrering som ble registrert i Patentstyret 8. august Registreringen gjelder klasse 25; støvler, sko og tøfler. Internasjonal registrering nr er registrert 15. februar Registreringen gjelder for en rekke varer i klassene 3, 9 og 14, blant annet kosmetikk, solbriller, beskyttelses sko, smykker og klokker. Norge er utpekt, og registeringen ble besluttet gjeldende i Norge 27. november Utpekingen av Norge av Int. reg. nr , innebærer en søknad om registrering av varemerket i Norge, jf varemerkeloven 70 første og annet ledd. Patentstyrets første avdeling behandlet søknaden og fattet vedtak 7. mars 2011 med slik slutning: Den internasjonale registreringen nektes vern i Norge for varene "goods made of [leather and imitations of leather] and not included in other classes" og "trunks and travelling bags" i klasse 18 og for alle varene i klassene 25 og 28. Den internasjonale registreringen gis vern i Norge for varene "Leather and imitations of leather; animal skins, hides; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery" i klasse 18. Første avdeling fant at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket "som et særskilt kjennetegn for de aktuelle varene". Første avdeling fant imidlertid at merket hadde særpreg for noen av varetypene i søknaden, se slutningen ovenfor i annet avsnitt. Første avdeling la til grunn at distinktivitetsnormen er skjerpet i løpet av tiden som er gått siden registrering nr i Tretorn påklaget vedtaket fra Første avdeling til (den gang) Patentstyret Annen avdeling, som fattet avgjørelse 21. mars 2013 hvor vedtaket til Første avdeling ble stadfestet TVI-OTIR/03

4 Annen avdeling uttalte blant annet: "- - - De varer i klasse 18, 25 og 28 som Første avdeling har nektet å gi den internasjonale registreringen vern for henvender seg til alminnelige forbrukere, og det må påregnes et vekslende oppmerksomhetsnivå. Den relevante omsetningskretsen er stor og uensartet, og man kan ikke regne med at den har særlig gode forutsetninger for å oppfatte det registrerte merket som et særlig kjennetegn for noens varer. Varemerket er et figurmerke som består av en skråstilt bueform. I registrering nummer er buen vist anbrakt på siden av en sko. For de vareslag som Første avdeling har nektet vern for må det tas i betraktning at det finnes et mangfold av figurutforminger brukt som dekor eller forsterkninger på denne typen varer. Dette får betydning for gjennomsnittsforbrukerens forutsetninger, og det må etter Annen avdelings oppfatning legges til grunn at med det mangfold av mønstre av denne typen som finnes i markedet, vil gjennomsnittsforbrukeren ikke så lett klare å gjenkalle et bestemt slikt mønster i erindringen, og knytte dette mønsteret til én næringsdrivende. Det gjør seg også gjeldende et visst friholdelsesbehov idet en lav terskel for registrering av denne typen designelementer kan føre til at det for nye produsenter etter hvert blir vanskelig å finne egnede designelementer som ikke er belagt med varemerkerettigheter. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at det mønster som registreringen i nærværende sak gjelder verken er uvanlig eller iøynefallende. Det må legges til grunn at den skråstilte buen av gjennomsnittsforbrukeren vil bli oppfattet som en rent dekorativ applikasjon, eventuelt som et funksjonelt element. Det må følgelig legges til grunn at merket mangler særpreg og derfor ikke kan registreres for de varene i klasse 18, 25 og 28 som Første avdeling har nektet vern for, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Det skal tilføyes at også nokså ordinære designelementer etter omstendighetene vil kunne registreres på grunnlag av innarbeidelse, jf. varemerkeloven 14 tredje ledd, slik f.eks. de velkjente Adidas-stripene og Nike-buen, som registreringshaveren har vist til, er eksempel på. I nærværende sak er imidlertid Annen avdeling enig i Første avdelings vurdering for så vidt gjelder vurderingen etter varemerkeloven 14 tredje ledd opp mot den innleverte dokumentasjon for bruk av merket. Annen avdeling er oppmerksom på at merket er registrert i EU og i en rekke andre jurisdiksjoner, noe som kan tyde på anvendelse av en noe lempeligere distinktivitetsnorm enn den nærværende avgjørelse bygger på. Annen avdeling har imidlertid ikke funnet å kunne tillegge dette avgjørende vekt. Annen avdeling viser til at den distinktivitetsnorm nærværende avgjørelse bygger på er godt i samsvar med Annen avdelings praksis, jf. PS Når det gjelder de enkeltregistreringer det er vist til i klagen bemerkes at det kun er det registreringssøkte merkets særpreg som foreligger til Annen avdelings vurdering i herværende sak. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at registrering nummer fra 1985 ikke kan anses TVI-OTIR/03

5 som representativ for dagens praktisering av distinktivitetsnormen " Patentstyret Annen avdeling er med virkning fra 1. april 2013 erstattet av Klagenemnda for industrielle rettigheter, (Klagenemnda), jf LOV Stevning fra Tretorn innkom tingretten 22. mai 2013 med krav om at vedtaket fra Annen avdeling er ugyldig. Staten v/klagenemnda innga tilsvar med påstand om at staten frifinnes. Hovedforhandling ble holdt 25. februar Det vises til rettsboken. 2. Saksøkerens påstandsgrunnlag og påstand. Saksøker, Tretorn, har i korthet anført: - Annen avdelings vedtak om å nekte registrering av varemerket i Norge er ugyldig. Annen avdeling har feilaktig lagt til grunn at merket mangler særpreg. - Det er et minimum av særpreg som kreves. Figuren trenger ikke å være uvanlig, original eller fantasifull. Det er nok at kjennetegnet av forbrukerne oppfattes som ett av produsentens identifikasjonsmerker. - Patentstyrets avgjørelse skaper usikkerhet om hvilken terskel eller grad av særpreg som skal legges til grunn som registreringsvilkår, og hvilket oppmerksomhetsnivå som tilskrives den konkrete omsetningskretsen i saken. Et moment er at kjennetegnet er registrert for blant annet lær og lærimitasjoner samt paraplyer og parasoller uten at særpregsspørsmålet stiller seg annerledes for slike varer enn for klær og sko. - Varemerket er enkelt å huske. Annen avdeling har feilaktig lagt til grunn at det vil bli oppfattet som en dekorasjon. Varemerket mangler det estetiske tilsnittet. Merket vil bli oppfattet som et varemerke. Merket har evne til å skille saksøkers sko og klær fra andres og det utgjør ikke annet enn et varemerke. Det utpeker kommersiell opprinnelse, fanger forbrukernes blikk, og er det eneste synlige elementet som vil erindres ved en senere anledning når forbrukerne skal gjenta kjøpet. Den økende omsetningen til saksøker dokumenterer det. - Omsetningskretsen for de aktuelle varene har ikke et vekslende oppmerksomhetsnivå. Tvert i mot, omsetningskretsen utviser mer forsiktighet enn i ordinære kjøpssituasjoner. Forbrukerne kjøper klær, sko og hodeplagg sjeldnere enn dagligdagse produkter TVI-OTIR/03

6 - Annen avdeling har lagt feilaktig lagt til grunn at det finnes et mangfold av mønstre innenfor den relevante varegruppen. - Varemerker som ligner hverandre forsterker hverandre som synlige identitetsmerker. - Merket tjener ikke som dekor og har heller ingen teknisk funksjon. Tretorn Aktiebolag har ikke valgt figuren fordi den skal være pen, men fordi den er deres merke. Figuren har heller ikke noen teknisk virkning, og er heller ikke funksjonelt nødvendig for at varene skal kunne brukes. - Annen avdeling har lagt til grunn en strengere særpregsnorm enn det som følger av gjeldende rett. Det vises til relevant rettspraksis knyttet til det samme merket, særlig praksis i Sverige og Danmark. - Konsekvensen av avgjørelsen til Annen avdeling er at Tretorns registrering nr , plasseringsmerke på fritidssko, er ugyldig. - Subsidiært anføres at merket har opparbeidet særpreg gjennom bruk, jf varemerkeloven 14 tredje ledd annet punktum. Når det gjelder bruk forut for søknaden, vises til at det er solgt over par sko for ca. 2 millioner korner. Det har vært salg i andre land i Europa, Asia og USA. Det vises til reklame i motemagasiner og i Tretorns kataloger distribuert gjennom kles- og sportsbutikker. Tretorn har brukt SEK i Norge i perioden Kravet til særpreg som er opparbeidet ved bruk var også oppfylt da saken ble behandlet Patentstyret. Saksøkerens påstand: Prinsipalt: Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse nr av 21. mars 2013 kjennes ugyldig og oppheves når det gjelder den del av vedtaket som nekter den internasjonale registreringen vern i Norge. Subsidiært: Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse nr av 21. mars 2013 kjennes ugyldig og oppheves delvis når det gjelder den del av vedtaket som nekter den internasjonale registreringen vern i Norge. I begge tilfelle: Tretorn Aktiebolag tilkjennes saksomkostninger TVI-OTIR/03

7 3. Saksøktes påstandsgrunnlag og påstand. Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter har i korthet anført: - Annen avdeling har korrekt lagt til grunn at merket ikke tilfredsstiller kravene til særpreg. Avgjørelsen er basert på korrekt rettsanvendelse. - EU-domstolens praksis må tillegges betydelig rettskildemessig vekt. I nyere rettspraksis fra Førsteinstansretten i EU og EU-domstolen er det stilt kvalifiserte vilkår når det gjelder kravet til særpreg for varer i klasse 18 og 25. Det vises til avgjørelse fra førsteinstansretten for EU av 29. september 2009, T-139/08, "Half- Smiley", hvor det foretas flere viktige presiseringer. Det vises videre til førsteinstansrettens dom av 28. september 2010 i sak T-388/09, "Rosenruist", og til EU-domstolens kjennelse 26. april 2012 i sak C-377/11 P, "Deichmann", som må tolkes i lys av klagevedtaket i OHIM og dommen i førsteinstansretten. - Nasjonale registreringer har mindre rettskildemessig vekt. Det er ingen mangel ved vedtaket at Annen avdeling ikke har vurdert registrering i andre EU-stater. Slike registreringer er ikke avgjørende for registrering i Norge. Noe av den dokumentasjon som saksøker har vist til, er dessuten av eldre dato, før nyere rettspraksis fra EU. Det fremgår heller ikke hva som er grunnlaget for disse registeringene, om de skyldes bruk eller iboende særpreg. - Registreringer av lignende merker i andre land er dessuten basert på søknader som er langt snevrere enn i denne saken. De gjelder bare sko, og noen ganger særskilte sko, og alle gjelder plasseringsmerker. Disse begrensningene gjør at det blir en lavere terskel for kjennetegnsfunksjonen. - Annen avdeling har korrekt lagt til grunn at gjennomsnittsbrukerens oppmerksomhet varierer, og at oppmerksomheten ikke er spesielt høy for varene i klasse 18 og Særpreget må vurderes i lys av at søknaden gjelder alle varetyper innen klasse 18, 25 og 28, bortsett fra juletrepynt i klasse 28. Søknaden er ikke begrenset til luksusprodukter eller på andre måter. - Annen avdeling har korrekt lagt til grunn at merket verken er uvanlig eller iøyenfallende, og at gjennomsnittsbrukeren vil oppfatte merket som en rent dekorativ applikasjon, eventuelt som et funksjonelt element. Spørsmålet er hvordan merket oppfattes av omsetningskretsen og ikke hva som rent faktisk er formålet med merket TVI-OTIR/03

8 - Det vises til rettspraksis fra EU og OHIM hvor det gjentatte ganger er lagt til grunn at tilsvarende merker kan oppfattes som dekor eller forsterkning. - Når det spesielt gjelder sports- og fritidssko har Annen avdeling korrekt lagt til at det er et mangfold av merker. Dette gjør det vanskeligere for gjennomsnittsbrukeren å gjenkjenne merket. - Selv om mangfoldet har medført at gjennomsnittsbrukeren er trent til å oppfatte merkene på sports- og fritidssko som varemerker, er det uansett ikke avgjørende fordi søknaden omfatter sko generelt, jf EU-domstolens kjennelse i "Deichmann", premiss Annen avdeling har korrekt lagt en viss vekt på friholdelsesbehovet, som også er relevant for figurmerker, selv om friholdelsesbehovet kan få større betydning når det gjelder beskrivende merker. - Annen avdeling har korrekt lagt til grunn at merket ikke har utviklet særpreg gjennom bruk. - Det er saksøker som har bevisbyrden for at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. Det er ikke tilstrekkelig dokumentert at merket er innarbeidet på en slik måte at det kan tillates registrert etter en helhetsvurdering i medhold av varemerkeloven 14 tredje ledd annet punktum. - Bruken i seg selv er ikke avgjørende, men virkningen i den relevante omsetningskretsen. Vurderingen skal skje for alle varer som det søkes registrering for. Dokumentasjon for bruk og virkninger av denne må knyttes til Norge, og da slik at den må gjelde hele landet. - Anførselen om utvikling av særpreg gjennom bruk svekkes ytterligere idet saksøker har brukt andre merker for de samme varetyper som er omfattet av søknaden. - Det er bare bruk som ble påberopt overfor Annen avdeling som kan tas i betraktning ved rettens overprøving. Det vises til at retten skal vurdere gyldigheten på grunnlag av det faktum som forelå på vedtakstidspunktet. - Saksøkers subsidiære påstand må avvises. Det er for sent å fremsette ny subsidiær påstand i hovedforhandlingen. Selv om den subsidiære påstanden ligger innenfor rammen av saksøkers prinsipale påstand, har ikke retten kompetanse til å avsi dom i tråd med saksøkers subsidiære påstand. Retten skal ta stilling til vedtakets gyldighet på samme som grunnlag som Annen avdeling. Det vil si at vilkårene for TVI-OTIR/03

9 registrering skal vurderes for alle varer som er omfattet av søknaden. Det er for sent å begrense søknaden når saken står for retten. Saksøktes påstand: 1. Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes. 2. Staten v/klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader. 4. Rettens vurdering Rettslige utgangspunkter. Rettskildene. Spørsmålet er om merket mangler særpreg for de varer som omfattes av Annen avdelings avgjørelse om å nekte den internasjonale registreringen vern i Norge. Dette er et rettsanvendelsesspørsmål som retten kan prøve fullt ut. Det foreligger ikke samme grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet ved prøvingen, slik som ved Patentstyrets avgjørelse av patentsaker, jf Rt Varemerkeloven skal tolkes i samsvar med EU-retten. Varemerkeloven gjennomfører Norges forpliktelser etter direktiv 2008/95 "om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker", (kodifisert versjon), som viderefører det tidligere direktivet 89/104 uten materielle endringer. Direktivet ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 146/2009 av 4. desember Varemerkeloven av tilsvarer direktiv 2008/95 artikkel 3.1 (b), som igjen er basert på forordning 207/2009 artikkel 7.1. Direktiv 2008/95 artikkel 3.1 (b) viderefører det tidligere direktiv 89/104/EF artikkel 3.1 (a) uten endringer. Etter EØS-avtalens artikkel 6, jf artikkel 2 a, skal de bestemmelsene i avtalen og vedleggene til den som er materielt identiske med bestemmelser i EU-retten, tolkes i samsvar med de avgjørelser av EU-domstolen som var truffet på det tidspunkt da avtalen ble undertegnet, det vil si 2. mai Praksis fra EU-domstolen yngre enn 2. mai 1992 er ikke formelt bindende for Norge etter EØS-avtalens artikkel 6, man skal likevel tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk på direktivregulert område, jf jf Rt (GOD MORGON). Bestemmelsen i artikkel 6 skal i følge EØS-loven nr 109/ gjelde som norsk lov. Når man står overfor et rettsspørsmål som er regulert i Varmerkedirektivet, vil direktivteksten være utgangspunktet for tolkningen. Det er ikke direktivteksten, men praktiseringen av den som er avgjørende for realiseringen av de grunnleggende målsettinger som ligger til bak EØS-avtalen; like konkurransevilkår, frie varebevegelser TVI-OTIR/03

10 osv. Det vises for øvrig til Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, "Kjennetegnsrett", 3. utgave, 2010, hvor det står: " De lavere konvensjonsorganers praksis må benyttes med langt større varsomhet enn EU-domstolens avgjørelser. På den ene siden kan man si at avgjørelsene fra OHIM, og Retten ikke bør tillegges noen særlig vekt, så lenge det rettssyn som de bygger på, ikke er bekreftet av EU-domstolen. EU-domstolen kan nemlig meget vel velge en annen kurs (se f.eks. EU-domstolens avgjørelser i sak C-383/99 P, BABY-DRY, Sml s. I-6251 og sak C-299/99 PHILIPS, Sml s. I-5475). På den annen siden kan man si at der avklarende praksis fra EU-domstolen mangler, utgjør de lavere konvensjonsorganers avgjørelser det beste grunnlaget for en enhetlig praksis innenfor Fellesskapet la gå at det senere kan bli nødvendig å korrigere kursen, om EU-domstolen skulle slå inn på en annen linje. Dette taler for å legge en viss vekt på etablert praksis fra OHIM og Retten, jfr. Rt.2002 s. 391, [- - - ] GOD MORGON. Det kan imidlertid settes spørsmålstegn ved om det er grunn til å gå så langt som Høyesterett gjorde i Rt.2006 s. 1473, [- - - ] livbøye, hvor en tolkning som var fastslått i Rt.1988 s BUD, ble fraveket under henvisning til praksis fra OHIM " [Lassen, 2010, side 32.] Varemerkeloven av 14 tilsvarer varemerkeloven av Varemerkeloven 14 viderefører rettstilstanden fra 13 i 1961-loven. Søknadsdatoen i denne saken er 21. mai Varemerkeloven nr 8/2010 trådte i kraft 1. juli 2010 og får anvendelse her. Det vises til overgangsbestemmelsene. Kravet til særpreg er regulert i varemerkeloven 14 hvor det står: 14.Alminnelige registreringsvilkår Et varemerke som skal registreres må bestå av et tegn som kan beskyttes etter 2 og som kan gjengis grafisk. Det må ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder. Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som: a) angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten, eller b) i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk utgjør sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten. Vilkårene i første og annet ledd må være oppfylt både på søknadsdagen og registreringsdagen. Ved vurderingen etter første ledd annet punktum og annet ledd skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet. Særpreget må knytte seg til bruk av merket som kjennetegn for varer som stammer fra innehaver av merket. Dette følger også av det alminnelige kravet til varemerker i 2 hvor TVI-OTIR/03

11 det står at "et varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, ". [Rettens kursiv.] I 14 presiseres det at kravet til særpreg må knytte seg til de varer og tjenester som søknaden gjelder. Kravene til særpreg må vurderes i lys av varemerkelovens hovedformål som er å markere produktenes kommersielle opprinnelse. Det vises til lovforarbeidene hvor det står: Det tredje vilkåret første ledd stiller opp, er at varemerket som må ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder, jf. annet punktum. Denne bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b og erstatter varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Merket må være egnet til å skille de konkrete varer eller tjenester søknaden gjelder fra varer eller tjenester som stammer fra andre. Dette må vurderes ut fra hvordan den relevante omsetningskretsen her i riket ville oppfatte merket. For alminnelige forbruksvarer vil den relevante målestokken være gjennomsnittsforbrukeren, som etter EF-domstolens praksis skal anses for å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet. Det er helhetsinntrykket merket gir, som skal vurderes, jf. for eksempel EF-domstolens avgjørelser i sak C 329/02 P SAT september 2004 og sak C 37/03 P Bio ID 15. september 2005, jf. også sak C 273/05 P Celltech 19. april Merket kan som helhet ha tilstrekkelig særpreg selv om dets enkeltdeler isolert sett ikke oppfyller dette kravet. Vurderingen av særpreg vil kunne gli over i vurderingen av de to registreringshindrene i annet ledd bokstav a eller b. I utgangspunktet stiller imidlertid disse to bestemmelsene opp selvstendige registreringsvilkår. De utelukker fra registrering visse betegnelser som skal kunne brukes fritt av alle næringsdrivende. [Ot prp nr 98 ( ) s 49.] 4.2. Omsetningskretsen og oppmerksomhetsnivå. Spørsmålet om et merke har tilstrekkelig særpreg, vil bero på hvem som er den relevante omsetningskretsen for de varer eller tjenester som søknaden gjelder. Hvis varetypen retter seg mot en spesialisert omsetningskrets med særlig høy oppmerksomhet mot varens kommersielle opprinnelse, vil kravet til særpreg settes lavere. Det vises til Rt , God Morgon, hvor det står: Vurderingen må skje i forhold til den varen som det gjelder, i dette tilfellet appelsinjuice. Ett og samme uttrykk kan således være distinktivt i forhold til noen varer, men ikke i forhold til andre. Dette synspunkt er lagt til grunn av Høyesterett i blant annet Superlek-dommen i Rt og av Førsteinstansdomstolen i EF i flere av de sakene som jeg kommer tilbake til. Videre skal vurderingen ta utgangspunkt i hvorvidt en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som distinktivt i den nevnte betydning. I EF-organenes praksis er det lagt til grunn at forbrukere av dagligvarer, som det er spørsmål om i vår sak, gjennomgående har et relativt lavt bevissthetsnivå mht. slike forhold. Dette innebærer at et merke må ha større særpreg for å ha distinktiv evne for forbruksvarer enn for varer som henvender seg til en mer spesialisert kundekrets TVI-OTIR/03

12 Særpreget må foreligge for alle varer som er aktuelle innenfor den enkelte varetype som er angitt i søknaden. Det vil si at selv om varetypen dekker luksusvarer, må det tas utgangspunkt i oppmerksomhetsnivået til omsetningskretsen for varer med et lavere prisnivå. Det vises til uttalelser fra Førsteinstans i "Half-Smiley", i sak T-139/08, premiss 20: 20 The distinctiveness of the mark at issue must therefore be assessed in respect of all the goods for which protection of that mark has been claimed, taking into account the presumed expectations of an average consumer who does not display a particularly high level of attention. Søknaden i denne saken omfatter alle varer i klasse 18, 25 og 28 med unntak for juletrepynt i klasse 28. Søknaden er ikke begrenset til særskilte varer innenfor de enkelte varetyper. Den er således ikke begrenset til moteklær for klær i klasse 25. Retten legger derfor til grunn at den relevante omsetningskretsen i denne saken er mer variert enn det som ble lagt til grunn for varemerket MANGO (for moteklær) i Borgarting lagmannsretts dom 4. oktober 2007, LB På den annen side omfatter ikke søknaden forbruksvarer som kjøpes daglig i selvbetjeningsbutikker. Dette innebærer at omsetningskretsen vil ha et høyere oppmerksomhetsnivå enn det som må legges til grunn for dagligvarer. Rettens konklusjon er etter dette at omsetningskretsen for de varer saken gjelder vil ha et vekslende oppmerksomhetsnivå. Det må tas utgangspunkt i det laveste oppmerksomhetsnivå innenfor hver varetype, og det kan da ikke legges til grunn noe særlig høyt oppmerksomhetsnivå Rettslige utgangspunkter. Kravet til særpreg. Distinktivitetsnormen. Før retten går over til en konkret vurdering av om merket har særpreg vurdert opp mot de enkelte varetyper, vil retten se nærmere på hva som ligger i kravet til særpreg. For at et tegn skal ha særpreg i varemerkelovens forstand, må det "ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen", jf Rt , GULE SIDER, avsnitt 42, med henvisning til Lassen og Stenvik, 2. utgave, (2003). Det er ikke noe krav om at merket skal være uvanlig, originalt eller fantasifullt for å ha særpreg som varemerke. Det er tilstrekkelig at merket oppfattes som identifikasjonsmerke til produsenten, og at merket er egnet til å skille varene og tjenester fra varene og tjenester TVI-OTIR/03

13 til andre produsenter. Det vises til dom 16. september 2004 fra EU-domstolen i sak C- 329/02 P, SAT.1 mot OHIM, hvor det står i premiss 41: 41 Registration of a sign as a trade mark is not subject to a finding of a specific level of linguistic or artistic creativity or imaginativeness on the part of the proprietor of the trade mark. It suffices that the trade mark should enable the relevant public to identify the origin of the goods or services protected thereby and to distinguish them from those of other undertakings. Det er et minimum av særpreg som kreves. Som illustrasjon vises til Førsteinstansens avgjørelse 29. september 2009 i sak T-139/08, "Half-Smiley", premiss 16: 16 A minimum degree of distinctive character is, however, sufficient to render the absolute ground for refusal set out in Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94 inapplicable (Case T-337/99 Henkel v OHIM (Round red and white tablet) [2001] ECR II-2597, paragraph 44, and Joined Cases T-405/07 and T-406/07 CFCMCEE v OHIM CARD and PAYWEB CARD) [2009] ECR II-0000, paragraph 57). Det vises videre til direktiv 2008/95 artikkel 2 og 3.1 (b) hvor det står: Article 2 Signs of which a trade mark may consist A trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking form those of other undertakings. Article 3 Grounds for refusal or invalidity 1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: (a) (b) trade marks which are devoid of any distinctive character; [Rettens kursiv.] Det vises videre til Lassen, 2010, side 70 hvor det står: "Siden midten av 1990-tallet har praksis vært preget av en målsetting om tilpasning til den generelle distinktivitetsnormen som er trukket opp gjennom EU-domstolens praksis. I GOD MORGON-saken (Rt s. 391, - - -) konkluderte førstvoterende, etter å ha gått gjennom praksis fra EU-domstolen og Retten, med at "at det som kan utledes av det EF-rettslige materialet, indikerer at kravet til særpreg settes temmelig TVI-OTIR/03

14 lavt" (s. 4010, ). Senere har man imidlertid fått et par avgjørelser fra EUdomstolen, som kanskje kan oppfattes som uttrykk for en justering i retning av en noe mer restriktiv norm, jfr. avgjørelsene i forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, - - -, og sak C-104/01 Libertel, Ettersom rettstilstanden er i bevegelse, kan man ikke alltid gå ut fra at tidligere praksis selv ikke nokså unge avgjørelser gir et riktig bilde av den rådende rettstilstand. I nyere tid synes imidlertid distinktivitetskravet å ha ligge noenlunde stabilt, selv om det finnes eksempler på enkeltstående avgjørelser som det ikke er så lett å forstå at er basert på den samme normen. For visse typer varemerker har det nok også funnet sted en mer generell utvikling, og da i liberal retning. Man finner f.eks. avgjørelser som godtar slagord og bokstav- og tallkombinasjoner som neppe ville passert tidligere (- - -). " De rettskilder som er gjennomgått ovenfor trekker i retning av at kravet til distinktivitet settes lavt. Annen avdeling har imidlertid sluttet seg til uttalelsen fra Første avdeling som la til grunn at det for figurmerker har skjedd "en viss innstramming av distinktivitetsnormen i praksis i de senere årene". Første avdeling viser til dom 29. september 2009 fra Førsteinstansretten i "Half Smiley", sak T-139/08 og til tre avgjørelser fra Patentstyrets første avdeling. Retten kan ikke se Førsteinstansrettens dom i sak T-139/08, "Half Smiley", gir grunnlag for en "innstramming" av distinktivitetsnormen, slik Første avdeling har lagt til grunn. Det vises til premiss 16 som er inntatt ovenfor, hvor det vises til tidligere praksis. Det vises videre til premiss 27. For øvrig er dommen i "Half Smiley" basert på en konkret vurdering av det omtvistede merket. Det vises til premiss 31 og 32 hvor det står: 31 There is no aspect of the trade mark at issue which may be easily and instantly memorised by an even relatively attentive relevant public and which would make it possible for it to be perceived immediately as an indication of the commercial origin of the goods in question. As was correctly pointed out by the Board of Appeal, it will be perceived exclusively as a decorative element whether it relates to goods in Class 14 or to those in Classes 18 and 25. Thus, the mark at issue does not make it possible for any of the goods at issue to be distinguished from competing goods. 32 That finding cannot be called into question by the fact that the relevant public is used to perceiving figurative signs that are simply stripes as trade marks or that numerous manufacturers have registered such marks to designate goods in Class 25. Det vises videre til konklusjonen i premiss 37: 37 It follows that the Board of Appeal was right to find that the mark at issue is a very simple and banal design, which has an exclusively decorative function and would not be perceived as an indication of the commercial origin of the goods in question TVI-OTIR/03

15 Dommen i "Half Smiley" er for øvrig omtalt i juridisk teori som et eksempel på et ikke-beskrivende merke uten tilstrekkelig særpreg. Det vises til Lassen, 2010, side 73 til 74, hvor det samtidig fremgår at nektelse av registrering på grunn av manglende særpreg oftere vil ramme beskrivende merker Retten kan heller ikke se at dom 28. september 2010 i Førsteinstansretten i sak T-388/09, Rosenruist, gir grunnlag for en generell innstramming av distinktivitetsnormen. Førsteinstansretten i Rosenruist fant etter en konkret vurdering at merket i den saken ville bli oppfattet som ren dekor, og at det derfor ikke var egnet som kjennetegn for kommersiell opprinnelse. EU-domstolens kjennelse av 26. april 2012, i sak C-307/011 P, gjelder et figurmerke som ble søkt registrert i klasse 10: "Ortopediske sko" og i klasse 25: "Sko". Kjennelsen gjelder overprøving av dom fra Førsteinstansretten som igjen gjaldt overprøving av klagevedtak av 3. april 2009 fra OHIM, [Office for Harmonization in the Internal Market], i sak R 224/2007-4, hvor OHIM nektet registrering i EU av International registrering No W Innehaver av merket var et tysk selskap, ("Deichmann"). Vedtaket fra klageinstansen i OHIM ble opprettholdt av førsteinstansretten i sak T-202/09. Deichmann anket Førsteinstansens avgjørelse og EU-domstolen avsa kjennelse 26. april 2012 i sak C-307/011 P, hvor anken fra Deichmann ble avvist. Kjennelsen fra EU-domstolen i sak 307/11 P er fremlagt for retten i norsk oversettelse fra tysk. I første del av kjennelsen har Domstolen gjengitt begrunnelsen til Førsteinstansretten. I premiss 19 til 22 fremgår det at Førsteinstansretten etter en konkret vurdering fant at merket ikke har særpreg som kjennetegn, men at det vil bli oppfattet som dekor, og at merket "består i varens utseende". Dette berodde på en konkret vurdering som lå som et premiss for kjennelsen i EU-domstolen. Når det gjelder omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå står det i premiss 25 i EU-domstolens kjennelse under gjengivelsen av førsteinstansrettens dom: 25. Retten har i avsnittsnr. 52 av den påankede dommen videre avvist den ankende parts argument at forbrukeren ved sports- og fritidssko tilnærmet utelukkende bestemte for dem etter merkene som kan ses på skoene. Argumentet avvises med den begrunnelse at varefortegnelsen av det angjeldende merket inneholder "ortopediske sko" og "sko" i den generelle ordbetydningen, og derfor er det som den ankende part fremfører spesielt vedrørende sports- og fritidssko i det foreliggende tilfelle ubetydelig. I Domstolens egen vurdering i "Deichmann" står det blant annet: 52. I avsnittsnumrene 33 og 34 av den påankede dommen har retten spesielt bekreftet ankeinstansens realitetsvurdering ved at den har avgjort at det angjeldende merket er en TVI-OTIR/03

16 enkel og banal form som ikke i betydelig grad avviker fra former normalt anvendt i skobransjen, at de stiplede linjene i formens indre ligner på sting til en søm som ville oppstå hvis dette merket sys på sko, og at merket utelukkende vil oppfattes som pynt eller forsterkning av de merkede varene. 53. Fordi retten på denne måten har konstatert at merket som er søkt registrert ikke avviker fra normen eller det som er vanlig i skobransjen, kunne retten rettslig uangripelig komme til den konklusjon at dette merket mangler adskillende evne Vedrørende den andre ankegrunnen har retten i avsnittsnr. 52 av den påankende dommen med rette avgjort at det forholdet, at forbrukeren ved sports- og fritidssko nærmeste utelukkende kunne bestemme seg for kjøp etter merkene som ses på skoene, er ubetydelig for godkjenning av den adskillende evnen til det angjeldende merket fordi merket har vært søkt registrert for "ortopediske sko" og "sko" i den generelle ordbetydningen. Denne ankegrunnen må derfor avvises. [Rettens kursiv.] "Deichmann" gjaldt både klasse 10: ortopediske sko; og klasse 25: "Sko". Denne saken gjelder ikke ortopediske sko. Det sentrale er imidlertid at uttalelsen om at merket "ikke i betydelig grad avviker fra former normalt anvendt i skobransjen", er basert på en forutgående konkret vurdering om at "merket i seg selv" mangler adskillende evne, jf premiss 19. Den konkrete vurderingen av om merket i Deichmann vil oppfattes som kjennetegn for kommersiell opprinnelse, gir ikke grunnlag for generelle slutninger om innholdet i distinktivitetsnormen. Basert på de rettskilder retten har gjennomgått ovenfor, kan ikke retten se at det har skjedd noen innstramming av distinktivitetsnormen for figurmerker i de senere år, slik Første avdeling, med tilslutning fra Annen avdeling, har uttalt. Dette trekker i retning av at Annen avdeling har tatt utgangspunkt i en strengere distinktivitetsnorm enn det er grunnlag for. Dette er imidlertid ikke avgjørende for gyldighetsspørsmålet idet retten har full prøvelsesadgang, jf punkt 4.5 nedenfor Kravet til særpreg for sports- og fritidssko og -klær. Søknaden fra Tretorn, og nektelsen om registrering, av varer i klasse 25 gjelder for "Clothing, footwear, including sports and leisure wear shoes, headgear". Det er presisert at søknaden omfatter sports- og fritidsklær, men søknaden er ikke begrenset til å gjelde denne gruppen. Idet søknaden ikke er begrenset til sports- og fritidsklær, kan ikke særpreget for varer i klasse 25 vurderes ut fra en særskilt norm for sports- og fritidsklær. Det vises til punkt 4.2 ovenfor TVI-OTIR/03

17 I lys av premissene til Annen avdeling, og prosedyren for tingretten, vil retten likevel se nærmere på om det gjelder en særskilt distinktivitetsnormen for sports- og fritidssko og eventuelt klær for sports- og fritidsformål. Premiss 60 i EU-domstolens kjennelse 26. april 2012, Deichmann, som er omtalt i punkt 4.3 ovenfor, bygger på en forutsetning om at det er en lempeligere distinktivitetsnorm for sports- og fritidssko enn for sko i sin alminnelighet og for ortopediske sko. Deichmann gjaldt bare særpreg for sko, og det står ikke noe særskilt i kjennelsen når det gjelder distinktivitetsnormen for andre varetyper. Etter EU-domstolens kjennelse 26. april 2012 i Deichmann er det kommet en avgjørelse fra klageinstansen i OHIM av 28. august 2013, Gamp Studio S.R.L., sak R 125/2013-2, hvor det står premiss 17: 17 It is common knowledge that devices like the IR holder s have for many years become increasingly common on clothing and particularly on footwear. The public have become accustomed to identifying a particular brand of running shoe or sports shirt based only on a distinctive pattern or design. The extensive use of advertising on television, Internet and in the printed media have, in the eyes of the relevant public, asserted the power of a design, even a relatively simple one, to be able to act as a distinguishing sign. [Rettens kursiv.] Premiss 17 ovenfor trekker i retning av en lempeligere norm for sports- og fritidssko, på samme måte som premiss 60 i Deichmann. I tillegg omfatter uttalelsen sportsskjorter. Det fremgår av uttalelsen at omsetningskretsen for sports- og fritidssko og skjorter er blitt vant til å oppfatte merker som kjennetegn for produsenten, og at denne omsetningskretsen er særlig trenet til å skille mellom de ulike merkene. Praksis fra OHIM forut for EU-domstolens kjennelse i Deichmann bygger også på at forbrukere av sports- og fritidssko er vant til å oppfatte merkene som kjennetegn for kommersiell opprinnelse, og at de vil la kjøpet bestemmes av slike merker. Det vises til klagevedtak 7. mai 2002 i sak R 938/ premiss 21, klagevedtak 3. juni 2003 i sak R 813/ premiss 17, klagevedtak 5. juli 2006 i sak R 0051/ premiss 14, klagevedtak 26. september 2007 i sak R- 306/ premiss 13 og klagevedtak 27. september 2007 i sak R 581/ premiss 16. De nevnte avgjørelsene gjelder alle plasseringsmerker på sko. Premiss 16 i sak R 581/2007-2, klagevedtak av 27. september 2007, IMAC, omfatter i tillegg sportsskjorter, på sammen måte som premiss 17 i klagevedtak 28. august 2013, Gamp Studio S.R.L., sak R 125/2013-2, som er sitert ovenfor. Under henvisning til den praksis som retten har gjennomgått ovenfor, legger retten til grunn at det stilles lempeligere krav til særpreg for varemerker for sports- og fritidssko og - klær. Det vil si at omsetningskretsen lettere vil oppfatte merker som kjennetegn for kommersiell opprinnelse, og at forbrukerne er trenet til å skille ulike merker fra hverandre TVI-OTIR/03

18 Retten legger for øvrig til grunn som en vitterlig kjensgjerning at omsetningskretsen i Norge har et like høyt oppmerksomhetsnivå i Norge som i EU. Retten går over til å se nærmere på om Annen avdeling har lagt til grunn en annen distinktivitetsnorm for sports- og fritidssko enn det retten har lagt til grunn ovenfor. Det vises til uttalelsen fra Annen avdeling hvor det står: " For de vareslag som Første avdeling har nektet vern for må det tas i betraktning at det finnes et mangfold av figurutforminger brukt som dekor eller forsterkninger på denne typen varer. Dette får betydning for gjennomsnittsforbrukerens forutsetninger, og det må etter Annen avdelings oppfatning legges til grunn at med det mangfold av mønstre av denne typen som finnes i markedet, vil gjennomsnittsforbrukeren ikke så lett klare å gjenkalle et bestemt slikt mønster i erindringen, og knytte dette mønsteret til én næringsdrivende." Uttalelsen fra Annen avdeling er basert på en faktisk forutsetning om at det for alle varer som Første avdeling har nektet registrering for, "finnes et mangfold av figurutforminger brukt som dekor eller forsterkninger". Retten kommer nærmere tilbake til om det, rent faktisk, er grunnlag for en slik påstand for alle varer som det er nektet registrering for, se punkt 4.5 nedenfor. Annen avdelings uttalelse om "mangfold av figurutforminger brukt som dekor eller forsterkninger" omfatter som nevnt alle varer som det er nektet registrering for. Det vil si at uttalelsen også omfatter sports- og fritidsklær. Det vises dessuten til at Annen avdeling henviser til Første avdeling, som uttrykkelig viser til joggesko i sin uttalelse. Det står i uttalelsen fra Første avdeling: " Til dette skal Patentstyret bemerke, at figurelementer, også dekorative, i utgangspunktet kan være særpregede nok til å tjene som et særskilt kjennetegn på de aktuelle varene. Ved vurderingen av om nærværende merke oppfyller garantifunksjonen, må det i dette tilfellet imidlertid legges vekt på at det finnes et mangfold av både heldekkende dekor og banale figurelementer som stiplete linjer, striper, vinger og buer på de aktuelle varene. Gjennomsnittsforbrukeren er derfor vant til at det finnes et stort mangfold av figurutforminger brukt som dekor eller forsterkninger av varene, på blant annet klær, vesker og fotballer. Som illustrasjon på dette mangfoldet viser vi til bilder av «trainers» (type joggesko) og «fotballer» etter søk på Google den 25. februar 2011 (vedlegg 1, 2 og 3 nederst i dokumentet). Selv om en figurutforming er et kjennetegn for innehaver av varene, vil gjennomsnittsforbrukeren derfor ikke nødvendigvis oppfatte det som et varemerke på slike varer. Det mangfoldet av blant annet linje- og stripemønstre som finnes innenfor dette varesegmentet, medfører at gjennomsnittsforbrukeren vil ha større vanskeligheter med å gjenkalle en bestemt dekor eller et mønster i erindringen, og knytte dette til én bestemt næringsdrivende. Dette uttales i Patentstyrets annen avdelings avgjørelse nr. 7658, (figurmerke) TVI-OTIR/03

19 " [Rettens kursiv.] Henvisningen til joggesko i uttalelsen fra Første avdeling, trekker i retning av at Første avdeling med begrepet "dette varesegmentet" sikter til et utvalg av de varer som det er nektet registrering for, herunder sports- og fritidssko. Dette tyder på at Annen avdeling har lagt til grunn en strengere distinktivitetsnorm for "dette varesegmentet", herunder joggesko, enn for varer hvor det ikke er vanlig med "blant annet linje- og stripemønstre". Basert på ovennevnte ser ikke retten bort fra at Annen avdeling har lagt til grunn en strengere norm for sports- og fritidssko, snarere enn å legge til grunn en lempeligere norm for slike varer. Annen avdelings rettsanvendelse er i så fall i motstrid med praksis fra OHIM, jf rettens gjennomgang ovenfor av praksis fra OHIM. Annen avdeling viser i sin til uttalelse til egne avgjørelser. I den grad det er motstrid mellom rettsanvendelsen til Patentstyret og praksis fra EU, legger retten avgjørende vekt på praksis fra OHIM og rettspraksis fra EU, jf punkt 4.1 ovenfor om rettskildebildet. Dersom Annen avdeling har lagt til grunn en strengere norm for sports- og fritidssko, enn den som gjelder for andre typer fottøy i klasse 25, er det blitt anvendt en for streng norm for alle typer fottøy i klasse 25. Dette er imidlertid ikke avgjørende for gyldigheten idet retten har full prøvelsesadgang, se punkt 4.5 nedenfor Særpreg: Konkret vurdering. Retten går over til å vurdere om merket har et "iboende særpreg" gitt de rettslige utgangspunkter som retten har lagt til grunn i punkt 4.1. til 4.4 ovenfor. Retten kan ikke se at det er grunnlag for å hevde at merket vil bli oppfattet som et "funksjonelt element" slik Annen avdeling har lagt til grunn. Annen avdeling har heller ikke angitt hva slags funksjon det siktes til. Uttalelsen er helt generell. Den er ikke knyttet opp mot én vare, eller et utvalg av varer, som er omfattet av nektelsen. Dette til forskjell fra Annen avdelings avgjørelse i PS hvor det konkret pekes på at perforeringen kan "gi en bedre ventilert sko". Samtidig fant Annen avdeling i PS at denne funksjonen ikke var relevant for andre varer enn sko. Da Annen avdeling i PS fant at merket heller ikke ville bli oppfattet som dekor for annet enn sko, ble registreringen gitt virkning i Norge for klær og hodeplagg i klasse 25 og for alle varer i klasse 28, se siste del av Annen avdelings uttalelse i PS Forutsetningen for drøftelsen nedenfor, herunder den konkrete vurdering opp mot de enkelte varetyper i søknaden, er at merket ikke vil bli oppfattet som et funksjonelt element TVI-OTIR/03

20 for noen varer, slik retten har lagt til grunn ovenfor. Drøftelsen nedenfor vil bare gjelde spørsmålet om merket vil bli oppfattet som rent dekor. Det springende punkt er om merket vil bli oppfattet som kjennetegn for kommersiell opprinnelse eller bare som dekor for de varer som Annen avdeling har nektet registrering for. Merket i denne saken er et figurmerke med en skråstilt bueform. Det dekker en viss flate og er tydelig i formen. Det er ikke beskrivende. Retten finner at merket er lett å oppfatte og enkelt å huske. Formen er ikke så enkel at registrering uten videre kan nektes fordi merket "i seg selv" mangler særpreg. Dette til forskjell fra det Førsteinstansretten kom til i "Half Smiley", se EU-domstolens kjennelse, sak C-307/11 P, premiss 19, jf punkt 4.3 ovenfor. Det forhold at merket i denne saken "i seg selv" har særpreg følger også av det faktum at Patentstyret har godkjent merket som varemerke for en rekke varer, jf punkt 1 ovenfor. Annen avdeling har uttalt på generelt grunnlag at det "mønster" som registreringen gjelder "verken er uvanlig eller iøyenfallende", og at gjennomsnittforbrukeren vil oppfatte merket som "rent dekorativ applikasjon". Retten legger imidlertid til grunn at det må foretas en konkret vurdering av særpreg opp mot de enkelte varetyper. Kravet til konkret begrunnelse for å nekte registrering gjør seg særlig gjeldende i lys av at Patentstyret allerede har godkjent det samme merket for en rekke ulike varetyper, jf punkt 1 ovenfor. Hensynet til forutsigbarhet tilsier at den samme distinktivitetsnormen skal anvendes for alle registreringer av det samme merket i Patentstyret. Når det gjelder nasjonal registrering , kan retten som nevnt ikke se at det er grunnlag for at distinktivitetsnormen er strammet inn siden dette merket ble registrert i 1985, se punkt 4.3 ovenfor. Retten legger også vekt på at den internasjonale registreringen er godkjent for hele EU, jf punkt 1 ovenfor. Hensynet til rettsenhet taler for at den internasjonale registreringen også gis virkning i Norge. Det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU. Registering i EU er imidlertid ikke i seg selv tilstrekkelig for å tillegge den internasjonale registreringen virkning i Norge. Det er ikke kjent om registreringen bygger på iboende særpreg og/eller særpreg opparbeidet gjennom bruk. Registreringer i land utenfor EU har imidlertid mindre vekt. I tillegg til at det faktiske grunnlaget for registreringen er ukjent, kommer at regelverket i disse landene kan være forskjellig fra det norske TVI-OTIR/03

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7658 Int. reg. nr. 772 933 Nasj. ref. nr. 2002 01536 Quick Sports International BV, Ge Strijen, Nederland

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7658 Int. reg. nr. 772 933 Nasj. ref. nr. 2002 01536 Quick Sports International BV, Ge Strijen, Nederland Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7658 Int. reg. nr. 772 933 Nasj. ref. nr. 2002 01536 Innehaver: Quick Sports International BV, Ge Strijen, Nederland Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Avsagt: Saksnr.: Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer. 01.06.2015 i Borgarting lagmannsrett, 14-095107ASD-BORG/02

Avsagt: Saksnr.: Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer. 01.06.2015 i Borgarting lagmannsrett, 14-095107ASD-BORG/02 BORGARTING LAGMANNSRETT I Avsagt: Saksnr.: 01.06.2015 i Borgarting lagmannsrett, 14-095107ASD-BORG/02 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Petter Ringnes Kyrre Grimstad Helga Bjørnestad

Detaljer

17/ oktober Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00072 13. oktober 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072 Klager: CCS Healthcare AB Representert ved: L-O Lundquist Patentbyrå AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

17/ august Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00063 30. august 20107 Klager: Representert ved: Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.) og Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha (Nippon Telegraph and Telephone Corporation)

Detaljer

17/ november Abbott Medical Optics Inc. Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ november Abbott Medical Optics Inc. Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00188 7. november 2017 Klager: Representert ved: Abbott Medical Optics Inc. Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00026 19. april 2017 Klager: Representert ved: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00009 26. april 2017 Klager: Representert ved: Just Fabulous Inc Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00110 19. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00055 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00035 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00029 7. juni 2017 Klager: Representert ved: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

17/ oktober The Procter and Gamble Company Oslo Patentkontor AS

17/ oktober The Procter and Gamble Company Oslo Patentkontor AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00103 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Procter and Gamble Company Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00044 1. september 2017 Klager: Representert ved: Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052 Klager: Smith & Nephew Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102 Klager: Sharp KK (also trading as Sharp Corp) Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7992 Int. reg. nr. 0934193 Nasj. ref. nr. 200711030 Int. reg. dato: 2007.06.28 Prioritet: 2007.02.08 Innehaver: Audi AG, 85045 Ingolstadt, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

17/ oktober Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00087 9. oktober 2017 Klager: Representert ved: Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Thomas

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00003 9. mars 2017 Klager: Representert ved: Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ august International Gaming Projects Limited Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august International Gaming Projects Limited Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00051 31. august 2017 Klager: Representert ved: International Gaming Projects Limited Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173 Klager: Russian Standard Intellectual Property Holding AG Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080 Klager: Eurail Group GIE Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/00036 Klager: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00192 Klager: Daihen Corporation Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tore Lunde

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

L)k)ILI- - co OSLO TINGRETT. 18.3.2015 i Oslo tingrett 14-129620TVI-OTIR/06

L)k)ILI- - co OSLO TINGRETT. 18.3.2015 i Oslo tingrett 14-129620TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT L)k)ILI- - co I Avsagt: Saksnr.: 18.3.2015 i Oslo tingrett 14-129620TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Overprøving av gyldigheten av Klagenernnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr.

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8197 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00125 Søknadsnr. 200901545 Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH 45202 Cincinnati, Ohio, USA

Detaljer

17/ desember Luigi Lavazza S.p.A. Advokatfirma DLA Piper Norway

17/ desember Luigi Lavazza S.p.A. Advokatfirma DLA Piper Norway AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00199 19. desember 2017 Klager: Representert ved: Luigi Lavazza S.p.A. Advokatfirma DLA Piper Norway Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

17/ september British Polythene Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september British Polythene Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00048 15. september 2017 Klager: Representert ved: British Polythene Ltd. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7995 Int. reg. nr. 0945205 Nasj. ref. nr. 200715830 Int. reg. dato: 2007.11.09 Prioritet: 2007.06.22 Innehaver: Audi AG, 85045 Ingolstadt, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 31. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 31. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 31. oktober 2016 Sak 16/00140 Klager: DKH Retail Limited Representert ved: Pretor Advokat AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Anne Cathrine

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

17/ juni The Juice Plus+ Company, LLC Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juni The Juice Plus+ Company, LLC Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00033 7. juni 2017 Klager: Representert ved: The Juice Plus+ Company, LLC Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

17/ oktober Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS

17/ oktober Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00101 13. oktober 2017 Klager: Representert ved: Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00216 Dato: 17. februar 2017 Klager: Representert ved: Synteo Holding AB Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126 Klager: Eaton Industries (Austria) GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Bruichladdich Distillery Company Limited. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Bruichladdich Distillery Company Limited. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00203 Dato: 26. januar 2017 Klager: Representert ved: Bruichladdich Distillery Company Limited Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

17/ april Pro Design International A/S Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Pro Design International A/S Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00008 21. april 2017 Klager: Representert ved: Pro Design International A/S Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

17/ oktober WorldVentures Holdings, LLC Bryn Aarflot AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober WorldVentures Holdings, LLC Bryn Aarflot AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00183 16. oktober 2017 Klager: Representert ved: WorldVentures Holdings, LLC Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

17/ desember Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma. Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00097 18. desember 2017 Klager: Representert ved: Truls Magne Bratfoss Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma Innklagede: Representert ved: Allierogruppen AS Advokatfirmaet Grette DA

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

17/ november Renewable Energy Group, Inc. Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ november Renewable Energy Group, Inc. Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00190 20. november 2017 Klager: Representert ved: Renewable Energy Group, Inc. Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

17/ oktober HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00083 3. oktober 2017 Klager: Representert ved: HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 692548 (199805709) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 692548 (199805709) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7383 Int. reg. nr. 692 548 Nasj. ref. nr. 1998 05709 Innehaver: August Storck KG, Berlin, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 18. mai 2015 Sak VM 14/ 093. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 18. mai 2015 Sak VM 14/ 093. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 18. mai 2015 Sak VM 14/ 093 Klager: Uni-Charm Corp Representert ved: Plougmann & Vingtoft Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 22. juni 2015 Sak VM 15/076. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 22. juni 2015 Sak VM 15/076. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 22. juni 2015 Sak VM 15/076 Klager: Safway Services LLC Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

16/ september OY Hartwall AB Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

16/ september OY Hartwall AB Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00007 15. september 2017 Klager: Representert ved: The Citrus Division of the Plant Production and Marketing Board Acapo AS Innklagede: Representert ved: OY Hartwall AB Onsagers

Detaljer

17/ mars The Procter & Gamble Company Oslo Patentkontor AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars The Procter & Gamble Company Oslo Patentkontor AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00018 22. mars 2017 Klager: Representert ved: The Procter & Gamble Company Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

AVGJØRELSE. Patentstyrets avgjørelse av 3. juli 2014 krav om administrativ overprøving

AVGJØRELSE. Patentstyrets avgjørelse av 3. juli 2014 krav om administrativ overprøving AVGJØRELSE Vår ref.: OP 2014/00007 Registreringsnr.: 083282 Søknadsnr.: 20110720 Design: Snusboks Innehaver: Skruf Snus AB Fullmektig: Oslo Patentkontor AS Kravstiller: Swedish Match North Europe AB Fullmektig:

Detaljer

16/ februar Life Technologies Corporation Oslo Patentkontor AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

16/ februar Life Technologies Corporation Oslo Patentkontor AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00215 23. februar 2017 Klager: Representert ved: Life Technologies Corporation Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer