Naturtypelokaliteter i Pasvik registrert i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturtypelokaliteter i Pasvik registrert i 2013"

Transkript

1 SABIMA kartleggingsnotat Naturtypelokaliteter i Pasvik registrert i 2013 Av Rein Midteng, Geir Gaarder, Tom H. Hofton Gammel furuskog i avgrenset naturtype Underbakkvatnet-Lyngklumpen, Sør-Varanger kommune. Foto: Rein Midteng Side 1 av 30

2 Naturtypelokaliteter i Pasvik registrert i 2013 Med støtte fra SABIMA har det blitt kartlagt flere verdifulle naturtyper innenfor Finnmarkseiendommen (FEFO) i Pasvik i Sør-Varanger kommune. Fem områder med gammel furuskog som ikke tidligere har vært avgrenset som naturtyper, er nå avgrenset på kart og gitt en beskrivelse basert på skogstruktur og forekomst av rødlistearter, spesielt sopp. Alle lokalitetene er gitt A-verdi (svært viktig naturtype). Emneord: naturtyper, gammelskog, Sør-Varanger Underbakkvatnet-Lyngklumpen Lokalitet Naturtype Utforming Areal Verdisetting (1051) Underbakkvatnet-Lyngklumpen (1) Gammel barskog (1) Gammel furuskog 5256 dekar Svært viktig (A) Innledning: Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført i forbindelse med privat tur av Rein Midteng, Geir Gaarder og Tom Hellik Hofton , Rein Midteng og Olli Manninen sommeren Til hjelp ved avgrensningen har det blitt benyttet bestandskart fra 2013 samt nye flybilder. Beskrivelsen er skrevet av Rein Midteng i mars 2013 med bidrag fra Gaarder og Hofton. Det aller meste av lokaliteten er befart i felt, minus noe areal i sørvest. Beliggenhet og avgrensning Lokaliteten ligger om lag midt i Pasvikdalføret grensende mot skogsbilveier og flatehogd skog. Unntaket er imot øst hvor den stedvis grenser mot skrinn, uproduktiv skog opp mot selve Lyngsklumpen og mot eldre, men såpass hardt hogd skog at den ikke kvalifiserer til å inkludere i lokaliteten. Lokaliteten er nesten delt i to av flatehogster. Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper: Berggrunnen består av gneis og glimmerskifer, med tykke morenemasser over denne. Lokaliteten ligger delvis i et gammel eskerområde da det i nordvest er mange mindre markerte morenehauger. Enkelte steder er det steinurer og halvgrov stein er vanlig. Et mindre bekkedrag renner gjennom området. I tilknytning til dette er litt myrer, ellers er det lite myr i området. Myrtypene ble i liten grad undersøkt, men trolig er det mest intermediær fastmattemyr og myrkantmark. Et fåtall mindre tjern og putter finnes. Lavfuruskog og kreklingfuruskog er dominerende vegetasjonstyper som veksler etter tilgangen til fuktighet og næring, hvor lavfuruskog særlig forekommer i tilknytning til morenehaugene. Disse typene er typisk for disse mer tørre kontinentale delene av Pasvikdalføret. Furu er klart dominerende treslag. Spredt finnes litt bjørk, men treslaget spiller en underordnet rolle i lokaliteten. Ei og anna hengebjørk finnes. Andre treslag foruten litt vier langs myrkanter ble ikke registrert foruten et fåtall gamle men små seljer. Side 2 av 30

3 Artsmangfold: Ingen krevende karplanter er funnet og lite krevende arter som krekling, røsslyng, tyttebær, reinlavsarter og kvitkrull dominerer i felt- og bunnsjiktet. Finnmarkspors vokser sparsomt i fuktigere områder. Furuskogen har en rik funga av krevende arter knyttet til biologisk gammel furuskog og sandfuruskog, og det er gjort 159 funn av rødlistearter. Artsmangfoldet vurderes tilnærmet å være komplett i forhold til hvilke arter man kan finne i urskogsnær skog i Pasvik. Vedsoppfungaen utmerker seg som særlig interessant. I tillegg til basissettet i gammel furuskog som flekkhvitkjuke (Antrodia albobrunnea), nær truet (NT), taigapiggskinn (Odonticium romellii), (NT), furuplett (Chaetodermella luna), (NT), tyrikjuke (Sidera lenis), (NT) og svartsonekjuke (phellinus nigrilomatus), (NT), har området også forekomster av enda mer kravfulle arter som langkjuke (Gloeophyllum protractum) sårbar (VU), taigasnyltekjuke (Antrodiella pallasii), (VU), kelokjuke (Dicomitus squalens), kritisk trua (CR), med tre funnsteder, taigahvitkjuke (Antrodia infirma), sterkt trua (EN), urskogshvitkjuke (Antrodia primaeva), (EN) og krittkjuke (Antrodia crassa), (CR). Funnet av korallpiggsopp (Hericium coralloides), (NT), på bjørkelåg var også interessant, da dette var det første funnet av arten i Sør-Varanger. I tillegg har lokaliteten en rik funga av jordboende sandfuruskogsarter og med artsdokumentasjonen som ble gjort i 2013, er dette den viktigste lokaliteten for slike arter i Pasvik (og kanskje i hele Nord-Norge). En god del typiske og til dels sjeldne sandfuruskogssopper er påvist, hvorav noen har meget rike forekomster (kanskje av de rikeste som er kjent i Norge). Dette gjelder furugråkjuke (Boletopsis grisea), sårbar (VU), med 22 funnsteder, kransmusserong (Tricholoma matsutake), nær trua (NT), med 27 funnsteder og besk storpigg (Sarcodon scabrosus), (VU), mens lurvesøtpigg (Bankera fuligineoalba), (NT), skyggebrunpigg (Hydnellum gracilipes), (VU), med (ni funnsteder) og huldresølvpigg (Phellodon secretus), sterkt trua (EN), (med tre funnsteder) finnes spredt til sparsomt. Et par steder ble også lakrismusserong (Tricholoma apium), (NT), funnet, en art som tidligere ikke var kjent lenger nord enn Møre og Romsdal og i Finland kun til midtre deler av landet. En del funn gjenstår å mikroskopere og vil senere bli lagt ut på Artskart (www.artsdatabanken.no). Det er kanskje gjort et funn av en ubeskrevet art (Hofton pers. medd.) Selv om lokaliteten er temmelig godt undersøkt mht. dets mangfold av poresopp og bakkelevende sopp, gjenstår utvilsomt en del interessante arter å finne av sopp og andre organismegrupper. Det reelle antall av krevende sopparter er ganske opplagt langt større enn det som så langt er funnet, blant annet fordi vestre deler kun stedvis er overfladisk undersøkt. Området har også verdi for arealkrevende gammelskogsarter som lavskrike og lappmeis, spesielt sett i sammenheng med eldre skog nord for lokaliteten. Side 3 av 30

4 Tabell 1 Funn av rødlistearter og signalarter i den foreslåtte naturtypen Underbakkvatnet- Lyngklumpen, Sør-Varanger kommune Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 2010 læger/mycel Vedb. sopp Antrodia infirma taigahvitkjuke EN Flere 1 Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT 33 Antrodia crassa krittkjuke CR 1 Antrodia primaeva urskogshvitkjuke EN Flere 1 Antrodiella pallasii taigasnyltekjuke VU 1 Crustoderma corneum hornskinn NT 3 Chaetoderma luna furuplett NT 9 Gloeophyllum protractum langkjuke VU 1 Hericium coralloides korallpiggsopp NT 1 Sidera lenis tyrikjuke NT 3 Dicomitus squalens kelokjuke CR 3 Junghuhnia luteoalba okerporekjuke NT 1 Odonticium romellii taigapiggskinn NT 6 Phellinus pini furustokkjuke signal fåtallig Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke NT 3 Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke NT 6 Markb.sopp Boletopsis grisea furugråkjuke VU 22 Hydnellum gracilipes skyggebrunpigg VU 9 Tricholoma matsutake kransmusserong NT 27 Tricholoma apium lakrismusserong NT 1 Bankera fuligineoalba lurvesøtpigg NT 9 Sarcodon scabrosus besk storpigg VU 3 Phellodon secretus huldresølvpigg EN 3 Hydnellum aurantiacum oransjebrunpigg signal spredt Hydnellum caeruleum blå brunpigg signal spredt Lav Cladonia parasitica furuskjell NT 11 Fugl Perisoreus infaustus lavskrike signal Flere Apus apus tårnseiler NT Artskart Sturnus vulgaris stær NT Artskart 1 =Antallet er først kjent etter at mikroskopieringsarbeidet er ferdig. Side 4 av 30

5 Figur 1. Korallpiggsopp (NT) ble funnet på et bjørkelæger i Underbakkvatnet-Lyngklumpen. Dette er det første funnet i fra Sør-Varanger, og det tredje funnet i fra Finnmark siden arten ble funnet for første gang i Finnmark i Foto Rein Midteng. Figur 2. Furugråkjuke (VU) er en krevende art som er avhengig av kombinasjonen grunnlendte humusfattige furuskoger og gammel skog. Arten har en av sine rikeste kjente forekomster i naturtypelokaliteten Underbakkvatnet-Lyngklumpen i Sør-Varanger. Foto Rein Midteng. Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen tekniske inngrep er registrert, men vei grenser stedvis mot lokaliteten. Lokaliteten består i all hovedsak av funksjonell urskog, men også ekte urskog i Side 5 av 30

6 vestre deler. Den funksjonelle urskogen er tidligere urskog som siden har blitt utsatt for én begrenset dimensjonshogst grovt anslått til å omfatte 10 % av stående trær. Da skogen før hogst i liten grad bestod av grove trær, medførte dimensjonshogsten bare at de spredte trærne som hadde store nok dimensjoner til at de var aktuelle for hogst ble tatt ut. Denne hogsten skjedde trolig for mer enn hundre år siden å dømme etter de skråstilte stubbene som er felt med svans eller øks og som mangler felleskår. Etter denne dimensjonshogsten har trærne lagt på seg noe, men fortsatt dominerer en noe småstammet skog. I enkelte partier i vest hvor skogen ennå er mer småstammet enn ellers ( stavatallskog ) og hvor innslaget av grov stein er større enn ellers, finnes urskog. Skogen i området har forynget seg samtidig og etter en hard brann som i temmelig stor grad drepte all stående skog selv om det stedvis er et brukbart innslag av gamle overstandere, trær som ikke ble dimensjonshogst pga. skjev vekst, råte eller av andre årsaker. Dagens skog er i hovedsak er ensjiktet til svakt flersjiktet. Et mindre undersjikt av småfuruer er på vei opp, men høyst sannsynlig har hardt elgbeite forhindret etterveksten på tross av gode foryngelsesforhold. Det er uvisst hvor lenge siden skogen ble forynget, men det må høyst sannsynlig være >150 år siden. Det er kjent fra Sverige at på tross av moderate dimensjoner er slik énsjiktet tettstamma furuskog ofte svært (flere hundre år) gamle. I den senere tid er det blitt dannet noe småstammet liggende og stående død ved som følge av selvtynninger i herskende tresjikt pga. konkurranse mellom trærne. Det finnes også spredt med gamle delvis nedbrente lægre fra tidligere tregenerasjoner. Nesten samtlige av de fåtallige gamle overstanderne av levende furuer fra forrige generasjon, samt de nokså fåtallige gamle gaddene og gamle lægre som finnes, har brannspor. Slike liggende og stående døde trær er gjennomgående grovere enn dagens herskende tresjikt og er trær som enten var læger når brannen gikk over området eller brannskadde trær og gadd som ikke ble hogd og som siden har falt ned på bakken. Herskende dimensjoner er oftest cm i brysthøydediameter og sjeldent grovere, og mye av skogen befinner seg i aldersfase med svak sjiktning, men det er også partivis bledningsfase med god sjiktning og en del gamle, grove trær i oversjiktet. Oppover mot Lyngsklumpen er det større innslag av grovere og eldre trær. Senere snøsmelting kombinert med stedvis nokså mye grov stein har her etter all sannsynlighet begrenset brannens intensitet. Skogen er her også mer flersjiktet enn ellers. Side 6 av 30

7 Figur 3. For trolig >150 år siden gikk en nokså hard brann igjennom mye av Underbakkvatnet-Lyngklumpen-området i Sør-Varanger og de aller fleste av de stående trærne ble drept. Gamle liggende og stående døde trær har merker etter denne brannen. Dagens herskende skog har blitt forynget samtidig og er ensjiktet og har nylig begynt å produsere liggende og stående død ved som følge av selvtynninger. Herskende dimensjoner er oftest cm i brysthøydediameter og skogens utseende virker kanskje ikke spesielt imponerende da gamle grove trær i stor grad mangler. Hele lokaliteten består av funksjonell urskog eller urskog som på dette bildet. De små dimensjonene har trolig gjort at skogen ikke har vær attraktiv for hogst. Foto Rein Midteng. Skjøtsel og hensyn: Hvis en skal bevare de høye naturverdiene vil det være nødvendig å unnta skogen for alle former for hogst. Selv en begrenset gjennomhogst vil ha klart negative virkninger på forekomsten av rødlistearter og vil særlig ramme de mest sjeldne og truede artene. Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene da skogbrann er en naturlig del av økologien til furuskogene i Pasvik og viktige deler av artsmangfoldet er tilpasset dette. Verdibegrunnelse: Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette da lokaliteten oppnår høy verdi på størrelse (over 5000 dekar), artsmangfold (flere arter med status CR og EN, samt flere arter med status VU i gode bestander), påvirkning (innslag av urskog, generelt urskogsnær tilstand) og habitatkvaliteter (gammelskog, mye dødt trevirke i ulike stadier). Samlet er hittil 25 rødlistearter ihht rødlista så langt påvist (2 CR, 3 EN, 5 VU, 15 NT). Antallet kan øke når mikroskoperingsarbeidet er ferdig. Samlet sett gir dette en klar verdi som svært viktig A. Lokaliteten har videre også i både nord-norsk og nasjonal sammenheng svært høye kvaliteter knyttet til sandfuruskog som følge av kombinasjonen urskogsnær tilstand og velutviklet sandfuruskogsutforming. Dette er meget sjeldent nasjonalt. Side 7 av 30

8 Figur 4. Overstander som overlevde brannen og påfølgende hogst i naturtypeområdet ved Underbakkvatnet-Lyngklumpen i Sør-Varanger. Legg merke til brannsporet i lægeret. Foto Rein Midteng. Figur 5. Lokaliteten ved Underbakkvatnet-Lyngklumpen i Sør-Varanger er nesten delt i to og er avgrenset med grønt polygon. Naturtypelokalitet 2011 ses øverst til venstre. Side 8 av 30

9 Figur 6. Vestre deler av lokaliteten ved Underbakkvatnet-Lyngklumpen i Sør-Varanger. Figur 7. Østre deler av lokaliteten ved Underbakkvatnet-Lyngklumpen i Sør-Varanger. Side 9 av 30

10 Litteratur: Brandrud TE og Bendiksen E, 2012: Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. En oversikt over områder som er viktige for biologisk mangfold, inkludert ny kartlegging på Østlandet i NINA Minirapport. Hofton TH, Gaarder G og Midteng R, 2014 (in prep): Soppkartlegging i furuskoger i Pasvik Rapport. Midteng R og Gaarder G, 2010: Registrering av naturtypelokaliteter i Sør- Varanger kommune i s. Asplan Viak rapport Side 10 av 30

11 Vann 154 m.o.h. Lokalitet Naturtype Utforming Areal Verdisetting (1052) Vann 154 m.o.h. (1) Gammel barskog (1) Gammel furuskog 139 dekar Svært viktig (A) Innledning: Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført i forbindelse med privat tur av Rein Midteng, Geir Gaarder og Tom Hellik Hofton Beskrivelsen er skrevet av Rein Midteng i februar 2014 med bidrag fra Gaarder. Til hjelp ved avgrensningen har det blitt benyttet bestandskart fra 2013 samt nye flybilder. Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger om lag midt i Pasvikdalføret i hovedsak grensende mot flatehogd skog. Unntaket er mot øst hvor den grenser mot eldre furuskog. Det er her avgrenset et MiS-område, men vår avgrensning omfatter kun mindre deler av denne. Dette skyldes kombinasjonen av at dette arealet i hovedsak ikke er registrert av oss og at kvalitetene i den delen vi studerte er svakere enn i naturtypelokaliteten. Areal med eldre skog sørøst for avgrensningen av naturtypelokaliteten har lavere kvaliteter, slik at dette ikke er tatt med innenfor lokaliteten. Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper: Berggrunnen består av gneis og glimmerskifer og med tykke morenemasser over denne. Lokaliteten ligger i et eskerområde og består i hovedsak av en markert eskerrygg. Lavfuruskog og en kreklingdominert bærlyngfuruskog er dominerende vegetasjonstyper i lokaliteten. Disse typene er typisk for disse mer tørre kontinentale delene av Pasvikdalføret. Artsmangfold: Ingen krevende karplanter er funnet og lite krevende arter som krekling, røsslyng, tyttebær, reinlavsarter og kvitkrull dominerer i felt- og bunnsjiktet. Furuskogen har en rik funga av krevende arter knyttet til biologisk gammel furuskog og sandfuruskog. Av krevende arter som er registrert kan nevnes furugråkjuke (Boletopsis grisea), sårbar (VU), kransmusserong (Tricholoma matsutake), nær trua (NT), huldresølvpigg (Phellodon secretus), sterkt trua (EN), lurvesøtpigg (Bankera fuligineoalba), (NT), og skyggebrunpigg (Hydnellum gracilipes), (VU). Av vedboende arter ble flekkhvitkjuke (Antrodia albobrunnea), (NT), og furuplett (Chaetoderma luna), (NT), registrert. Side 11 av 30

12 Tabell 2. Funn av rødlistearter og signalarter i den foreslåtte naturtypen «Vann 154 m.o.h.», Sør-Varanger kommune Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall Vedb. sopp Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT 4 Chaetoderma luna furuplett NT 1 Markb.sopp Boletopsis grisea furugråkjuke VU 3 Hydnellum gracilipes skyggebrunpigg VU 3 Tricholoma matsutake kransmusserong NT 4 Bankera fuligineoalba lurvesøtpigg NT 1 Phellodon secretus huldresølvpigg EN 1 Figur 8. Fra østligste deler av eskerryggen ved «Vann 154 moh.» i Sør-Varanger som på bildet hever seg opp i høyre bildehalvdel. Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen tekniske inngrep er registrert. Lokaliteten består av urskogsnær naturskog, dvs. tidligere urskog, men som siden har blitt utsatt for mest sannsynlig kun én dimensjonshogst. Denne hogsten skjedde trolig for mer enn hundre år siden å dømme etter de skråstilte stubbene som er felt med svans eller øks og mangler felleskår. Etter denne dimensjonshogsten har trærne lagt på seg, samtidig som ny skog har kommet opp. Skogen i området er for det meste flersjiktet og har en del gamle overstandere, trær som ikke ble dimensjonshogd pga. skjev vekst, råte eller av andre årsaker. Innslaget av liggende død ved varierer, men lægre finnes i alle nedbrytningsstadier selv om mengden er begrenset pga. lav bonitet, brann- og hogsthistorikk. Herskende dimensjoner er oftest cm i brysthøydediameter og sjeldent grovere, og skogen befinner seg i aldersfase. Side 12 av 30

13 Figur 9. Fra sørligste del av den foreslåtte naturtypen «Vann 154 m.o.h.» i Sør-Varanger, hvor innslaget av død ved skiller seg merkbart i fra areal sørover som ikke er avgrenset som en del av lokaliteten. Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et landskap med nokså høy andel gammel naturskog og dette øker verdien pga. bedre langsiktige muligheter for artene å overleve i lokaliteten. Skjøtsel og hensyn: Hvis en skal bevare de høye naturverdiene vil det være nødvendig å unnta skogen for alle former for hogst. Selv en begrenset gjennomhogst vil ha klart negative virkninger på forekomsten av rødlistearter og vil særlig ramme de mest sjeldne og truede artene. Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene da skogbrann er en naturlig del av økologien til furuskogene i Pasvik og viktige deler av artsmangfoldet er tilpasset dette. Verdibegrunnelse: Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette da lokaliteten oppnår høy verdi på størrelse (grensa er på 50 dekar), artsmangfold (flere arter med status VU og EN), påvirkning (generelt urskogsnær tilstand) og habitatkvaliteter (gammelskog, del dødt trevirke i ulike stadier). Positivt er dessuten forekomsten av lite påvirka sandfuruskog som er en truet og sjelden skogtype i Norge samt nærhet til en stor og også svært viktig naturtypelokalitet i sør. Side 13 av 30

14 Figur 10. Lokaliteten «Vann 154 m.o.h.» i Sør_Varanger er avgrenset med grønt polygon. Naturtypelokalitet Underbakkvatnet-Lyngklumpen ses så vidt nedenfor med grønn strek. Litteratur: Brandrud TE og Bendiksen E, 2012: Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. En oversikt over områder som er viktige for biologisk mangfold, inkludert ny kartlegging på Østlandet i NINA Minirapport. Hofton TH, Gaarder G og Midteng R, 2014 (in prep): Soppkartlegging i furuskoger i Pasvik Rapport. Midteng R og Gaarder G, 2010: Registrering av naturtypelokaliteter i Sør-Varanger kommune i s. Asplan Viak rapport Side 14 av 30

15 Gjøkvatnet Lokalitet Naturtype Utforming Areal Verdisetting (1048) Gjøkvatnet (1) Gammel barskog (1) Gammel furuskog 293 dekar Svært viktig (A) Innledning: Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført i forbindelse med privat tur av Rein Midteng, Geir Gaarder og Tom Hellik Hofton Beskrivelsen er skrevet av Rein Midteng i februar 2014 med bidrag fra Gaarder. Til hjelp ved avgrensningen har det blitt benyttet bestandskart i fra 2013 samt nye flybilder. Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger sør i Pasvikdalføret grensende enten mot sterkt gjennomhogd skog i sør og øst og vann i vest. Avgrensningen mot nord er usikker, og muligens fortsetter også verdifull skog videre nordover. Det er ikke avgrenset MiS-områder innenfor lokaliteten. Figur 11. Interiør fra lokaliteten Gjøkvatnet, Sør-Varanger Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper: Berggrunnen består av gneis og glimmerskifer og med tykke morenemasser over denne. Dels lavfuruskog og særlig en kreklingdominert bærlyngfuruskog er dominerende vegetasjonstyper i lokaliteten. Disse typene er typisk for disse mer tørre kontinentale delene av Pasvikdalføret. I tillegg var det mindre innslag av mer fuktig furuskog (overgang mot furumyrskog). Side 15 av 30

16 Artsmangfold: Ingen krevende karplanter er funnet og lite krevende arter som krekling, røsslyng, tyttebær, reinlavsarter og kvitkrull dominerer i felt- og bunnsjiktet. Furuskogen har en rik funga av krevende arter knyttet til biologisk gammel furuskog og sandfuruskog. Furu er dominerende treslag. Spredt finnes bjørk, og stedvis i fuktigere partier er treslaget dominerende sammen med furu. Krevende arter som er funnet er kelokjuke (Dicomitus squalens), kritisk trua (CR), som er funnet på tre lægre, langkjuke (Gloeophyllum protractum), sårbar (VU), samt fire nær trua (NT) vedboende arter (furuplett, flekkhvitkjuke, taigapiggskinn og tyrikjuke). Av sandfuruskogsarter er kransmusserong (Tricholoma matsutake), nær trua (NT), og besk storpigg (Sarcodon scabrosus), sårbar (VU), og lurvesøtpigg, (NT), funnet. Tabell 3. Funn av rødlistearter og signalarter i den foreslåtte naturtypen Gjøkvatnet, Sør- Varanger kommune. Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall Vedb. Sopp Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT 1 Chaetoderma luna furuplett NT 1 Gloeophyllum protractum Langkjuke VU 1 Odonticium romellii taigapiggskinn NT 1 Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 1 Dichomitus squalens kelokjuke CR 3 Markb.sopp Tricholoma matsutake kransmusserong NT 1 Bankera fuligineoalba lurvesøtpigg NT 2 Sarcodon scabrosus Besk storpigg VU 2 Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen tekniske inngrep er registrert. Lokaliteten består av urskogsnær naturskog, dvs. tidligere urskog men som siden har blitt utsatt for mest sannsynlig kun én dimensjonshogst. I kantsonene mot vann i sentrale og sørlige deler, ble ikke hogstspor sett og her finnes trolig urskog. Skogen i området er for det meste flersjiktet og har en del gamle overstandere, trær som ikke ble dimensjonshogst pga. skjev vekst, råte eller av andre årsaker. Innslaget av liggende død ved varierer, men lægre finnes i alle nedbrytningsstadier. Herskende dimensjoner er oftest cm i brysthøydediameter og sjeldent grovere. Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et landskap med nokså høy andel gammel naturskog og dette øker verdien pga. bedre langsiktige muligheter for artene å overleve i lokaliteten. Side 16 av 30

17 Figur 12. Kelokjuke (CR) ble funnet på flere furulægre i lokaliteten Gjøkvatnet, Sør- Varanger. Skjøtsel og hensyn: Hvis en skal bevare de høye naturverdiene vil det være nødvendig å unnta skogen for alle former for hogst. Selv en begrenset gjennomhogst vil ha klart negative virkninger på forekomsten av rødlistearter og vil særlig ramme de mest sjeldne og truede artene. Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene da skogbrann er en naturlig del av økologien til furuskogene i Pasvik og deler av artsmangfoldet er tilpasset dette. Verdibegrunnelse: Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette da lokaliteten oppnår verdi på størrelse (grensa er på 50 dekar), artsmangfold (flere arter med status CR og VU), påvirkning (generelt urskogsnær tilstand inkl. trolig mindre partier med urskog) og habitatkvaliteter (gammelskog, del dødt trevirke i ulike stadier). Litteratur: Hofton TH, Gaarder G og Midteng R, 2014 (in prep): Soppkartlegging i furuskoger i Pasvik Rapport. Midteng R og Gaarder G, 2010: Registrering av naturtypelokaliteter i Sør-Varanger kommune i s. Asplan Viak rapport Side 17 av 30

18 Figur 13. Lokaliteten Gjøkvatnet i Sør-Varanger er nesten delt i to og er avgrenset med grønt polygon. Naturtypelokalitet 2011 ses øverst til venstre. Side 18 av 30

19 Rømlingåsen Lokalitet Naturtype Utforming Areal Verdisetting (1049) Rømlingåsen (1) Gammel barskog (1) Gammel furuskog 116 dekar Svært viktig (A) Innledning: Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført i forbindelse med privat tur av Rein Midteng, Geir Gaarder og Tom Hellik Hofton Beskrivelsen er skrevet av Rein Midteng i februar 2014 med bidrag fra Gaarder. Til hjelp ved avgrensningen har det blitt benyttet bestandskart i fra 2013 samt nye flybilder. Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger sør i Pasvikdalføret grensende enten mot sterkt gjennomhogd skog i nord, sør og øst samt mot vann i vest. Avgrensningen er nær identisk med avgrenset MiS-område, men tar med litt mer areal i nord da det også her er lignende skog. Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper: Berggrunnen består av gneis og glimmerskifer og med tykke morenemasser over denne. Lokaliteten ligger i et eskerområde og består av en markert eskerrygg. Lavfuruskog og en kreklingdominert bærlyngfuruskog vegetasjonstypene i lokaliteten. Disse typene er typisk for disse mer tørre kontinentale delene av Pasvikdalføret. Artsmangfold: Furu er dominerende treslag, men spredt finnes bjørk. Ingen krevende karplanter er funnet og lite krevende arter som krekling, røsslyng, tyttebær, reinlavsarter og kvitkrull dominerer i felt- og bunnsjiktet. Furuskogen har forekomster av krevende arter knyttet til gammel furuskog, deriblant langkjuke (Gloeophyllum protractum), sårbar (VU), og de nær trua (NT) artene tyrikjuke (Skeletocutis lenis), lamellfiolkjuke (Trichaptum laricinum) og flekkhvitkjuke (Antrodia albobrunnea). Tabell 4. Funn av rødlistearter og signalarter i den foreslåtte naturtypen Rømlingåsen, Sør-Varanger kommune Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall Vedb. sopp Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT 1 Gloeophyllum protractum langkjuke VU 3 Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 1 Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke NT 1 Side 19 av 30

20 Figur 14. Urskogssiluetten nord for tjernet i Rømlingåsen, Sør-Varanger. Figur 15. Innslaget av dødved er begrensa i Rømlingåsen, Sør-Varanger, på tross av urskog, noe som skyldes lav bonitet. Bruk, tilstand og påvirkning: Det finnes spor i form av roting i løsmassene etter relativt fersk (trolig fra siste par tiår) mineralskjerp-aktivitet. Lokaliteten består av urskog. Ingen hogstspor finnes og struktur tilsier at skogen ikke har vært påvirket av hogst. Skogen i området er for det meste flersjiktet. Innslaget av liggende dødved er nokså lavt pga. lav bonitet, men lægre finnes i alle nedbrytningsstadier. Herskende dimensjoner er oftest cm i brysthøydediameter. Side 20 av 30

21 Skjøtsel og hensyn: Hvis en skal bevare de høye naturverdiene vil det være nødvendig å unnta skogen for alle former for hogst. Selv en begrenset gjennomhogst vil ha klart negative virkninger på forekomsten av rødlistearter og vil dessuten ødelegge ett av landets få området med urskog. Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene da skogbrann er en naturlig del av økologien til furuskogene i Pasvik. Verdibegrunnelse: Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette da lokaliteten oppnår høy verdi på størrelse (>50 dekar), middels på artsmangfold (én VU), og høy på påvirkning (urskog). Samlet sett gir dette en klar verdi som svært viktig A. Figur 15. Avgrensning av lokaliteten i Rømlingåsen, Sør-Varanger. Veien til Tommamyra ses til høyre. Litteratur: Hofton TH, Gaarder G og Midteng R, 2014 (in prep): Soppkartlegging i furuskoger i Pasvik Rapport. Midteng R og Gaarder G, 2010: Registrering av naturtypelokaliteter i Sør- Varanger kommune i s. Asplan Viak rapport Side 21 av 30

22 Speldraget-Steinfjellet-Brannvatnet Lokalitet Naturtype Utforming Areal Verdisetting (1007) Speldraget-Steinfjellet-Brannvatnet (1) Gammel barskog (1) Gammel furuskog 7702 dekar Svært viktig (A) Innledning: Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Rein Midteng Asplan Viak A.S. og Halvor Dag Rinde sommeren 2009, Sini Saarela i august 2010 og Rein Midteng i oktober I tillegg er den besøkt i forbindelse med privat tur av Rein Midteng, Geir Gaarder og Tom Hellik Hofton Beskrivelsen er skrevet av Rein Midteng i februar 2013 med bidrag fra Gaarder. Mindre deler ble studert i 1986 av Harald Korsmo hvor vekten ble lagt på utviklingstrinn i urskog. Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger sør i Pasvikdalføret, og starter i nordvest om lag 100 m sør for parkeringsplassen ved Sortbrysttjern. Den grenser mot Øvre Pasvik nasjonalpark hele veien til Steinfjellet og ellers mot flatehogd/hardt gjennomhogd skog. Den grenser mot annen naturtypelokalitet i nord mot Stabbursfjellet. Lokaliteten er gått opp nøyaktig ved hjelp av GPS, men da den har en feilmargin på om lag 5-10 m, er det lagt til en buffer på om lag 20 m utenfor den grensen GPSen viser mellom urskog/hogstkant, for å være sikker på at all urskog ligger innenfor avgrenset naturtypelokalitet. Sentralt i området vest for Steinfjellet forekommer det ei større hogstflate. På denne er det stedvis satt igjen enkelte urørte parti samt generelt noen flerbrukshensyn. Av arronderingsmessige grunner, at omkringliggende skog er urskog som behøver buffer samt at hogstflata har visse naturverdier, er dette arealet inkludert i lokaliteten. Grensen mellom urskog og hogd skog er for øvrig her også gått opp med GPS og punkter fra dette finnes. Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper: Berggrunnen er fattig og løsmassene består av tykke morenematerialer. Det er en del ansamlinger av stein i form av flate gryter/urer (blokkhav) i lokaliteten. Topografien preges av halvlange lisider og koller med små dalforsenkninger. I nord er terrenget slakt. Flere mindre vann og et fåtall myrer forekommer, der sistnevnte for det meste virker fattige. Lavfuruskog og kreklingdominert bærlyngfuruskog er dominerende vegetasjonstyper som veksler etter tilgangen på fuktighet og næring. Disse typene er typisk for disse mer tørre kontinentale delene av Pasvikdalføret. Vegetasjonen er lavvokst noe som skyldes et kontinentalt klima, kanskje forsterket av reinsdyrbeite. Artsmangfold: Furu er klart dominerende treslag. Spredt finnes litt bjørk, men treslaget spiller en underordnet rolle i lokaliteten. Av andre treslag ble det sett et fåtall gamle, men små seljer. Ingen krevende plantearter ble registrert. Furuskogen har en rik funga av krevende arter knyttet til biologisk gammel furuskog og sandfuruskog. Side 22 av 30

Naturtypelokaliteter fra registering i Pasvik 2015

Naturtypelokaliteter fra registering i Pasvik 2015 Sabima kartleggingsnotat 20-2015 Naturtypelokaliteter fra registering i Pasvik 2015 Av Rein Midteng, Geir Gaarder og Tom Hellik Hofton Figur 1. Grovvokst urskog på Toppåsen. Foto Tom H. Hofton. Naturtypelokaliteter

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Registrering av naturtypelokaliteter i Sør-Varanger kommune i

Registrering av naturtypelokaliteter i Sør-Varanger kommune i Fylkesmannen i Finnmark Registrering av naturtypelokaliteter i Sør-Varanger kommune i 2009-2010 Midteng, R. og Gaarder, G Dato: 31.8.2011 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdrag: Registrering av naturtypelokaliteter

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost.

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost. NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 536926 Befaring RV23, Dagslett Linnes Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Frode Nordang Bye, Statens vegvesen NOTAT NATURMILJØ

Detaljer

Nye registreringer av rødlistearter

Nye registreringer av rødlistearter Forfattere: Siw Elin Eidissen og Jostein Lorås Naturvernforbundet i Nordland Nye registreringer av rødlistearter Danielåsen, Geitklauvmyra og Storvassåsen Foreslåtte områder for vern på Statens grunn i

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Sorkvola **** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3. Sammendrag. Feltarbeid

Sorkvola **** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3. Sammendrag. Feltarbeid Sorkvola **** Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Engerdal Inventør: THH, SRE, TBE Kartblad: 1719 II Dato feltreg.: 30.06.2006-01.07.2006, UTM: Ø:655614, N:6882476

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

1) i ettertid omtale konsekvensene av inngrepet for naturmangfold av utbygd anleggsveg.

1) i ettertid omtale konsekvensene av inngrepet for naturmangfold av utbygd anleggsveg. Oppdragsgiver: Oppdrag: 608853-02 E18 L-R Reguleringsplan Dato: 01.09.2017 Skrevet av: Rune Solvang Kvalitetskontroll: ANLEGGSVEG_NY_BRENTÅSEN_SØ BAKGRUNN Det er gjennomført en naturfaglig befaring av

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Til: Bever Utvikling AS Fra: Norconsult Dato/Rev: 2015-10-01 Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Det er planlagt å etablere næringspark ved Diseplass

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Naturmangfold Langeskogen

Naturmangfold Langeskogen Naturmangfold Langeskogen Dato: 06.11.13 Eksisterende informasjon Planområde består av for det meste av middels og lav bonitet, mindre områder lengst nord og sørvest er registrert med svært høy bonitet

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-32 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Norconsult v/ Torgeir

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Notat Litra Grus AS Anders Breili

Notat Litra Grus AS Anders Breili Notat Til: Fra: Kopi til: Litra Grus AS Anders Breili Rambøll Norge AS Saknr. Arkivkode Dato 14/4775-4 PLAN 2014p 03.09.2014 NATURMILJØ OG STILLBRUBERGET MASSETAK I forbindelse med søknad om dispensasjon

Detaljer

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder Jenssæteråsen * Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: 1041 Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN Oppdragsgiver: Jarle Viken Oppdrag: 532105 Steinbrot Heggdalene, Leikanger Del: Dato: 2013-05-24 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN INNHOLD 1 Innledning... 1 2

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning Mørkåsen - Referanse: Thylen A. 2017. Naturverdier for lokalitet Mørkåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5950)

Detaljer

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato:

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: 2014-09-21 Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Kartlegging av verdifull gammel eikeskog ved Bjørnstad i Gjerstad 10.8. 2013

Kartlegging av verdifull gammel eikeskog ved Bjørnstad i Gjerstad 10.8. 2013 SABIMA kartleggingsnotat 6-2013 Kartlegging av verdifull gammel eikeskog ved Bjørnstad i Gjerstad 10.8. 2013 Av Even Woldstad Hanssen Foto: Arne Elvestad Side 1 av 10 Kartlegging av verdifull gammel eikeskog

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-1 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as v/ Torstein Synnes og Esset AS foretatt

Detaljer

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune Ecofact rapport 400 Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune Registrering av beiteskader fra elg 2014 Christina Wegener www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-398-8 Fredet furuskog

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark.

Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark. Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark. Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2015-37 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Trygve Bjarkø (Fram AS) og Stein Helge

Detaljer

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet)

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) ble 27.10.2010 vedtatt omregulert til kombinert bebyggelse og anlegg - undervisning/ forskning/ kontor, samt

Detaljer

Skograuberga utv. Ø ***

Skograuberga utv. Ø *** Skograuberga utv. Ø *** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Lierne Inventør: THH, SRE Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 02.09.2006, UTM: Ø:449494, N:7148539

Detaljer

Raviner i Sør-Trøndelag Naturverdier og kunnskapsnivå. Geir Gaarder,

Raviner i Sør-Trøndelag Naturverdier og kunnskapsnivå. Geir Gaarder, Raviner i Sør-Trøndelag Naturverdier og kunnskapsnivå Geir Gaarder, 25.11.2015 Viktige avklaringer En ravinedal er en geotop og et geomorfologisk system. De er knyttet til tykke og helst finkornede,

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Innkalling til styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Innkalling til styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /Báhčaveaji álbmotmeahccestivra Innkalling til styremøte i Øvre Pasvik nasjonalparkstyre /Báhčaveaji álbmotmeahccestivra Sted: Bioforsk Svanhovd/Øvre Pasvik nasjonalparksenter, Svanvik Tidspunkt: Mandag 23. februar kl 11.30-15.00 Møtet

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-13 Ekstrakt BioFokus, ved Stefan Olberg, har på oppdrag for Trysilhus Sørøst AS vurdert og kartlagt naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Detaljer

skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget BioFokus-notat notat En naturfaglig vurdering

skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget BioFokus-notat notat En naturfaglig vurdering Planlagt skjøtsel skjøtsel i en kantsone vest for solfangeranlegg i Akershus Energipark solfangeranlegget En En naturfaglig vurdering Torbjørn Høitomt BioFokus-notat notat 2012-37 2012 Ekstrakt Biofokus

Detaljer

Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013

Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 SABIMA kartleggingsnotat 9-2013 Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 Av Even Woldstad Hanssen Foto: Reidun Braathen Side 1 av 6 Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 Det

Detaljer

Vern av skog hva er bidraget for arter og naturtyper? Erik Framstad

Vern av skog hva er bidraget for arter og naturtyper? Erik Framstad Vern av skog hva er bidraget for arter og naturtyper? Erik Framstad Skog er viktigste naturtype for naturmangfoldet i Norge Skog dekker 38% av arealet mye habitat Mange varierte naturtyper } 26 klimasoner,

Detaljer

Ytterøya ** Referanse:

Ytterøya ** Referanse: Ytterøya ** Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=2539) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2010 Kommune: Elverum Inventør: REH, KMO, TBL Kartblad: Dato feltreg.:

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Hundålvatnet* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Vefsn Inventør: AST Kartblad: 826 I Dato feltreg.: 0/09/05-2/09/05, UTM: Ø:405835, N:7299074 Areal: 3495 daa

Detaljer

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr Notat Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag BM-notat nr 1-2011 Dato: 07.09.2011 Notat Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 07.09.2011 Røros lufthavn, Røros kommune vurderinger

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Gardavikfjellet 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Gardavikfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004 Storøya* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Rike løvskoger 2006, Troms Kommune: Salangen Inventør: KBS, VFR, TJO Kartblad: 1432-4 Dato feltreg.: 03-10-2006, UTM: Ø:610956, N:7645134 Areal:

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

JYRIHELLEREN FRIVILLIG VERN VURDERING AV TILLEGGSAREAL. WKN rapport 2013:10 4. DESEMBER 2013

JYRIHELLEREN FRIVILLIG VERN VURDERING AV TILLEGGSAREAL. WKN rapport 2013:10 4. DESEMBER 2013 JYRIHELLEREN FRIVILLIG VERN VURDERING AV TILLEGGSAREAL WKN rapport 2013:10 6. 4. 4. DESEMBER 2013 R apport 2 013 : 1 0 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog

Detaljer

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2014-23 Ekstrakt Et mindre areal ble undersøkt for mulig

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

NOTAT OPPDRAGET BEGRENSNINGER PLANOMRÅDET OG VURDERT AREAL

NOTAT OPPDRAGET BEGRENSNINGER PLANOMRÅDET OG VURDERT AREAL NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Skrevet av: Referanse: WS Atkins Int. Ltd Flytting av Spikkestad stasjon, vurdering av konsekvenser for naturmiljøet Biolog Rein Midteng og kvalitetssikret av biolog Oddmund

Detaljer

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt Kalvberget - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Kvalbukta * Referanse:

Kvalbukta * Referanse: Kvalbukta * Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=4019) Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014 Kommune: Hemnes Inventør: GGA Kartblad: 1926 I Dato feltreg.:

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Omsrud *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3015 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 6.7.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA

Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA Store likheter mellom MiS- og naturtypekartlegging Liknende målsettinger: sikre biomangfold og sjeldne- og truete arter

Detaljer

Områdets navn Langtjernbrenna

Områdets navn Langtjernbrenna Områdets navn Langtjernbrenna Referansedata Fylke: Buskerud Kommune: Ringerike Registrant: Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg Dato feltreg: 11.07.2011 Kartblad: 1815-2 UTM sentralpunkt: Ø 0250732 N 6667463

Detaljer

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 Naturtypekartlegging for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Røssedal Bygg A/S, co/ Andenæs Eiendom AS, foretatt en naturfaglig

Detaljer

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen.

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen. Aursjøvola * Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Rendalen Inventør: JKL Kartblad: 2018 IV Istern Dato feltreg.: 28.07.04 UTM: Ø:552700, N:6737500 Areal: 468 daa

Detaljer

Skogforvaltning i Norge

Skogforvaltning i Norge Skogforvaltning i Norge - Biologi og økologiske utfordringer - MIS, Levende Skog og framtida Arnodd Håpnes, WWF Vern og bruk En miljømessig god skogforvaltning krever: - et godt nettverk av verneområder

Detaljer

Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune

Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2017 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Martin Kjellerup Tougaard i Sweco Norge AS

Detaljer

Helakmyrene (utvidelse) -

Helakmyrene (utvidelse) - Helakmyrene (utvidelse) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Ringebu Inventør: SRE Kartblad: 1818 II Dato feltreg.: 31.08.04 UTM: Ø:585000, N:6839000 Areal:

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Grasfjellet 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Grasfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-07 Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Vindvik og

Detaljer

Notat Stedsangivelser er utelatt i denne internettversjonen av notatet. Kontakt Trysil kommune for detaljer.

Notat Stedsangivelser er utelatt i denne internettversjonen av notatet. Kontakt Trysil kommune for detaljer. Atle Rustadbakken Naturkompetanse Vogngutua 21 2380 Brumunddal Tlf + 47 62 34 44 51 Mobil + 47 916 39 398 Org. nr. NO 982 984 513 Vår ref: AR Deres ref: Jan Bekken Sted/dato: Brumunddal 21.05.2002 Notat

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Osdalen sør ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Osdalen sør, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5981)

Detaljer

Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014

Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper. Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014 Tilstand og utvikling i norsk skog 1994-2014 for noen utvalgte miljøegenskaper Aksel Granhus, Skog og Tre, 27.05.2014 Egenskaper som omtales i rapporten: Areal gammel skog Stående volum og diameterfordeling

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Åkremoen ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Nord-Fron Inventør: KAB, SRE Kartblad: 1618 II Sjodalen Dato feltreg.: 28.06.04-29.06.04 UTM: Ø:510079, N:6819956

Detaljer

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo.

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Innledning Siste Sjanse v/ Terje Blindheim har på oppdrag fra Selvaagbygg v/ Liv Eva Wiedswang

Detaljer

Skogbruk og skogvern i Norge. - felles ansvar for felles naturarv. Arnodd Håpnes, WWF

Skogbruk og skogvern i Norge. - felles ansvar for felles naturarv. Arnodd Håpnes, WWF Skogbruk og skogvern i Norge - felles ansvar for felles naturarv Arnodd Håpnes, WWF Bevaring først! Nytt skogvern må baseres på at vi må registrere og kartlegge verneverdiene og bruke prinsippet om bevaring

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart.

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Siden dette er oppstartmelding, så er det hovedsakelig naturkvaliteter som omtales og ne som presenteres. Formålet med oppstartmelding og senere

Detaljer

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla.

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla. Skauma Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: ØRØ Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: 19-06-07 H.o.h.: 257-420moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer