inntekter Folkevalde,politisk komit/utval

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-7 684-23 250-29 500 inntekter -7 684-23 250-29 500 Folkevalde,politisk komit/utval 777 942 2 617 055 4 357 270"

Transkript

1 1000 Formannskap 1000 Folkevalde,politisk komit/utval Møtegodtgjersle Tapt arbeidsforteneste Faglitteratur og abonnement Matvarer Informasjonstiltak Representasjon gåver m.m Telefongodtgjersle Forsikr.bygg anlegg utstyr Kontingent Tilskot lagog organisasjoner Tilleggsog nye løyvingar utgifter inntekter Folkevalde,politisk komit/utval Stortings, fylke og kommuneval Møtegodtgjersle Kontormateriell Matvarer Servering representasjon Husleige Kjøp andre tenester private utgifter Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 1

2 inntekter Stortings, fylke og kommuneval Stønad politiske parti Andre tilskot utgifter Stønad politiske parti Barne og ungdomsråd Tilskot lagog organisasjoner utgifter inntekter Barne og ungdomsråd Ordførar/varaordførar Køyregodtgjerdsle trekkpliktig Løn ordførar Møtegodtgjersle Faglitteratur og abonnement Utgifter telefon/datakommunikasjon Representasjon gåver m.m Telefongodtgjersle Transport Forsikr.bygg anlegg utstyr Driftstilskot via løn utgifter inntekter Ordførar/varaordførar Kontroll og revisjon Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 2

3 Møtegodtgjersle Tapt arbeidsforteneste Faglitteratur og abonnement Kontingent Andre konsulenttenester Kjøp teneste andre kommunar Tilleggsog nye løyvingar utgifter inntekter Kontroll og revisjon Næringsmiddeltilsyn Kjøp teneste andre kommunar utgifter Næringsmiddeltilsyn Utbyggingsområde bustader Kjøp andre tenester private Renteutgifter forseint bet.rekningar utgifter inntekter Utbyggingsområde bustader Tilrettel./bistand næringslivet Informasjonstiltak Kontingent Kjøp teneste andre kommunar Næringstilskot Tilleggsog nye løyvingar Avs. bundne driftsfond utgifter Bruk bundne driftsfond inntekter Tilrettel./bistand næringslivet Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 3

4 3255 Reiselivsnæring Informasjonstiltak utgifter inntekter Reiselivsnæring Formannskap Administrasjon 1200 Administrasjon Løn lærarar Lønsavsetjing Overtid Godtgjerdsle tillitsvalde Anna løn Pensjon lærarar Kontormateriell Kopieringsmateriell EDButgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Matvarer Servering representasjon Velferdstiltak Andre tenester Portoutgifter Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Representasjon gåver m.m Transport Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 4

5 Forsikr.bygg anlegg utstyr Forsikring kommuneansvar Kontingent Driftsavtalar EDB program Kopieringsavtale EDButstyr/program Læremiddel og undervisningsutstyr Leige/leasing transportmidlar Leige op. leasing driftsmidlar Reparasjoner Juridisk bistand Andre konsulenttenester Interne overføringar Kjøp teneste andre kommunar Interkommunale tiltak Bedriftshelseteneste Kjøp andre tenester private Renteutgifter forseint bet.rekningar Avs. bundne driftsfond Avskrivning utstyr utgifter Avgiftsfrie salsinntekter Avg.pl.sal varer og tenester Andre refusjonar frå staten Interne overføringar inntekter Administrasjon Strategisk leiing Køyregodtgjerdsle trekkpliktig Anna løn Faglitteratur og abonnement Boksamling Utgifter telefon/datakommunikasjon Telefongodtgjersle Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 5

6 utgifter Purregebyr inntekter Strategisk leiing Innkjøp Kjøp teneste andre kommunar utgifter inntekter Innkjøp Økonomiteneste Faglitteratur og abonnement Boksamling Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Kontingent Driftsavtalar EDB program EDButstyr/program Leige op. leasing driftsmidlar Driftsavtalar data Andre konsulenttenester Kjøp teneste staten Kjøp teneste andre kommunar Tap på fordringar Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 6

7 Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr utgifter Purregebyr Interne overføringar Renter andre fordringar Morarenter inntekter Økonomiteneste Drift felles ITsystem Overtid Løn lærling Anna løn EDButgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Arbeids og verneklær Utgifter telefon/datakommunikasjon Kopieringsutgifter Drift/vedlikehald transportmidlar Forsikr.bygg anlegg utstyr Driftsavtalar EDB program Kontorinventar og utstyr EDButstyr/program Leige/leasing transportmidlar Andre konsulenttenester Kjøp teneste andre kommunar Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr utgifter Avg.pl.sal varer og tenester Fylkestilskot lærlingeordning Refusjon frå forsikringselskap Interne overføringar Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 7

8 Renter andre fordringar inntekter Drift felles ITsystem Pensjon utgifter Pensjon Overformynderi Møtegodtgjersle Kontingent Renteutgifter forseint bet.rekningar utgifter inntekter 16 Overformynderi Kart og oppmåling Andre konsulenttenester Avs. bundne driftsfond utgifter Sysselsetjingstilskot AETAT Refusjon frå fylket Bruk bundne driftsfond inntekter Kart og oppmåling Utbyggingsområde bustader Festeutgifter Festeavgift utgifter inntekter Utbyggingsområde bustader Landbruksforvaltning Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 8

9 Refusjon frå andre kommunar inntekter Landbruksforvaltning Kyrkjeleg administrasjon Tilskot lagog organisasjoner Andre tilskot utgifter Kyrkjeleg administrasjon Trudomssamfunn Tilskot lagog organisasjoner utgifter Trudomssamfunn Kyrkjegardar, drift og vedlikehald Tilskot lagog organisasjoner utgifter Kyrkjegardar, drift og vedlikehald Administrasjon Skule og oppvekstadministrasjon 1200 Administrasjon Honorar/stipend tr.pl Køyregodtgjerdsle trekkpliktig Anna løn Kontormateriell Faglitteratur og abonnement Velferdstiltak Andre tenester Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Representasjon gåver m.m Telefongodtgjersle Driftsavtalar EDB program EDButstyr/program Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 9

10 Tilleggsog nye løyvingar utgifter inntekter Administrasjon Førskule basis/barnehage Løn lærarar Overtid Løn lærling Anna løn Pensjon lærarar Faglitteratur og abonnement Matvarer Representasjon gåver m.m Kurs/rettleiingsmateriell Kle/verktøygodtgjersle Husleige Driftsavtalar EDB program Interne overføringar Kjøp teneste andre kommunar Tilskot lagog organisasjoner Avs. bundne driftsfond utgifter Statstilskot Andre refusjonar frå staten Fylkestilskot lærlingeordning Refusjon frå andre kommunar Bruk ubunde disposisjonsfond Bruk bundne driftsfond inntekter Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 10

11 Førskule basis/barnehage Private barnehagarbasistilbod Kjøp teneste andre kommunar Tilskot lagog organisasjoner utgifter inntekter Private barnehagarbasistilbod Skjønsmidlar barnehagar Anna undervisningsmateriell Interne overføringar Kjøp andre tenester private Andre tilskot utgifter inntekter Skjønsmidlar barnehagar Grunnskule Løn lærarar Pensjon lærarar Faglitteratur og abonnement Lærebøker Velferdstiltak Andre tenester Representasjon gåver m.m Kurs/rettleiingsmateriell Opphaldsutgifter Stipend Transport Husleige Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 11

12 Driftsavtalar EDB program EDButstyr/program Andre konsulenttenester Interne overføringar Kjøp teneste fylket Kjøp teneste andre kommunar Kjøp andre tenester private Tilskot lagog organisasjoner Tilleggsog nye løyvingar Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr utgifter Statstilskot Refusjon frå andre kommunar Bruk bundne driftsfond inntekter Grunnskule PPTteneste grunnskule Kjøp teneste andre kommunar utgifter inntekter PPTteneste grunnskule Administrasjon grunnskule Løn lærarar Tillegg ubekvem arbeidstid Pensjon lærarar Faglitteratur og abonnement Boksamling Portoutgifter Kjøp teneste andre kommunar Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 12

13 utgifter Bruk bundne driftsfond inntekter Administrasjon grunnskule Vaksenopplæring Løn lærarar Sjukevikar Tillegg ubekvem arbeidstid Pensjon lærarar Lærebøker Matvarer Servering representasjon Driftsavtalar EDB program Kjøp teneste andre kommunar Avs. bundne driftsfond utgifter Statstilskot inntekter Vaksenopplæring Vaksenopplæring innvandrarar Sjukevikar Lærebøker utgifter inntekter Vaksenopplæring innvandrarar Skulelokale og skyss Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 13

14 Transport Skuleskyss Materiell vedlikehald bygning Kjøp andre tenester private utgifter Refusjon frå fylket inntekter Skulelokale og skyss Musikk og kulturskule Sjukevikar Anna vikarløn Honorar/stipend tr.pl Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon lærarar EDButgifter variabelt Boksamling Anna undervisningsmateriell Representasjon gåver m.m Husleige Kontingent Driftsavtalar EDB program Kopieringsavtale Kontorinventar og utstyr EDButstyr/program Bøker og andre media Læremiddel og undervisningsutstyr Reparasjoner Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 14

15 Interne overføringar Kjøp teneste andre kommunar Kjøp andre tenester private Avs. bundne driftsfond utgifter Brukarbetaling Andre leigeinntekter Billettinntekter Andre refusjonar frå staten Interne overføringar Bruk bundne driftsfond inntekter Musikk og kulturskule Skule og oppvekstadministrasjon Rimbareid skule 2020 Grunnskule Løn lærarar Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Løn vikar fødselspermisjon Anna vikarløn Løn eksamensvakt/sensor Overtid Løn lærling Løn støttekontakt Honorar/stipend tr.pl Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon lærarar Kontormateriell Andre forbruksvarer Kopieringsmateriell EDButgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Lærebøker Fritt skulemateriell Boksamling Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 15

16 Arbeidsmateriell formingsaktivitet Matvarer/matr til heimkunnskap Anna undervisningsmateriell Medisinske forbruksvarer Matvarer Servering representasjon Velferdstiltak Arbeids og verneklær Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Kopieringsutgifter Representasjon gåver m.m Stipend Kle/verktøygodtgjersle Transport Husleige Kontingent Driftsavtalar EDB program Kopieringsavtale EDButstyr/program Læremiddel og undervisningsutstyr Leige op. leasing driftsmidlar Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Drift og vedlikehaldsavtaler Andre konsulenttenester Interne overføringar Kjøp teneste fylket Kjøp teneste andre kommunar Kjøp andre tenester private Tilleggsog nye løyvingar Renteutgifter forseint bet.rekningar utgifter Andre leigeinntekter Statstilskot Sysselsetjingstilskot AETAT Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 16

17 Andre refusjonar frå staten Refusjon fødselspermisjon Refusjon frå fylket Fylkestilskot lærlingeordning Refusjon frå andre kommunar Interne overføringar inntekter Grunnskule Administrasjon grunnskule Sjukevikar Kontormateriell utgifter inntekter Administrasjon grunnskule Morsmålsundervisning Løn lærarar Sjukevikar Pensjon lærarar utgifter Morsmålsundervisning Skulefritidsordning Løn lærarar Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Løn vikar fødselspermisjon Anna vikarløn Overtid Løn lærling Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 17

18 Anna løn Pensjon lærarar Lærebøker Fritt skulemateriell Boksamling Arbeidsmateriell formingsaktivitet Leiker Anna undervisningsmateriell Kle/verktøygodtgjersle Kontingent Læremiddel og undervisningsutstyr utgifter Brukarbetaling Sysselsetjingstilskot AETAT inntekter Skulefritidsordning SFO funksjonshemma Løn anna personale Kle/verktøygodtgjersle utgifter SFO funksjonshemma Rimbareid skule Øvrebygda skule 2020 Grunnskule Løn lærarar Sjukevikar Ferievikar Løn vikar fødselspermisjon Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 18

19 Anna vikarløn Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon lærarar Kontormateriell Andre forbruksvarer EDButgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Lærebøker Fritt skulemateriell Boksamling Arbeidsmateriell formingsaktivitet Matvarer/matr til heimkunnskap Anna undervisningsmateriell Medisinske forbruksvarer Matvarer Servering representasjon Velferdstiltak Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Kopieringsutgifter Representasjon gåver m.m Kle/verktøygodtgjersle Transport Kontingent Driftsavtalar EDB program Kopieringsavtale Teknisk utstyr / maskiner EDButstyr/program Bøker og andre media Leige op. leasing driftsmidlar Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Andre konsulenttenester Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 19

20 Interne overføringar Kjøp andre tenester private Tilleggsog nye løyvingar Renteutgifter forseint bet.rekningar utgifter Andre leigeinntekter Sysselsetjingstilskot AETAT Refusjon fødselspermisjon inntekter Grunnskule Skulefritidsordning Løn lærarar Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Anna vikarløn Pensjon lærarar Lærebøker Fritt skulemateriell Arbeidsmateriell formingsaktivitet Leiker Anna undervisningsmateriell Arbeids og verneklær Kle/verktøygodtgjersle utgifter Brukarbetaling inntekter Skulefritidsordning Øvrebygda skule Sælevik skule 2020 Grunnskule Løn lærarar Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 20

21 Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Anna vikarløn Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon lærarar Kontormateriell EDButgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Anna kontormateriell Lærebøker Fritt skulemateriell Boksamling Arbeidsmateriell formingsaktivitet Leiker Matvarer/matr til heimkunnskap Anna undervisningsmateriell Medisinske forbruksvarer Matvarer Velferdstiltak Andre tenester Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Kle/verktøygodtgjersle Kontingent Driftsavtalar EDB program Kopieringsavtale Læremiddel og undervisningsutstyr Leige op. leasing driftsmidlar Reparasjoner Drift og vedlikehaldsavtaler Materiell vedlikehald bygning Interne overføringar Kjøp andre tenester private Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 21

22 Tilleggsog nye løyvingar Renteutgifter forseint bet.rekningar utgifter Andre refusjonar frå staten Refusjon frå andre kommunar Interne overføringar inntekter Grunnskule Skulefritidsordning Løn lærarar Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Anna vikarløn Pensjon lærarar Arbeidsmateriell formingsaktivitet Leiker Kle/verktøygodtgjersle Kontingent Tilskot lagog organisasjoner Tilleggsog nye løyvingar utgifter Brukarbetaling inntekter Skulefritidsordning Sælevik skule Fitjarstølane barnehage 2010 Førskule basis/barnehage Sjukevikar Ferievikar Anna vikarløn Overtid Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 22

23 Løn lærling Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Kontormateriell Faglitteratur og abonnement Arbeidsmateriell formingsaktivitet Leiker Anna undervisningsmateriell Matvarer Velferdstiltak Reinhaldsutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Representasjon gåver m.m Kle/verktøygodtgjersle Person/yrkesskadeforsikring Driftsavtalar EDB program EDButstyr/program Læremiddel og undervisningsutstyr Reparasjoner Materiell vedlikehald bygning utgifter Brukarbetaling Interne overføringar Bruk bundne driftsfond inntekter Førskule basis/barnehage Styrka tilbod førskulebarn Løn lærarar Anna vikarløn Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 23

24 Pensjon lærarar Leiker Anna undervisningsmateriell Kle/verktøygodtgjersle Transport EDButstyr/program Læremiddel og undervisningsutstyr Interne overføringar Tilskot lagog organisasjoner Andre tilskot utgifter Statstilskot Refusjon frå andre kommunar inntekter Styrka tilbod førskulebarn Fitjarstølane barnehage Plan, byggesak og oppmåling 1200 Administrasjon EDButgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Boksamling Utgifter telefon/datakommunikasjon Driftsavtalar EDB program EDButstyr/program Juridisk bistand Andre konsulenttenester Interne overføringar Intern husleige Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 24

25 Tilleggsog nye løyvingar utgifter Interne overføringar inntekter Administrasjon Plansakshandsaming Driftsavtalar EDB program Andre konsulenttenester Interne overføringar Intern husleige Avskrivning utstyr utgifter Gebyr byggesak/oppmåling inntekter Plansakshandsaming Bygge, delings og seksj.saker Overtid Anna løn Kontormateriell Faglitteratur og abonnement Arbeids og verneklær Utgifter telefon/datakommunikasjon Driftsavtalar EDB program EDButstyr/program Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 25

26 Interne overføringar Intern husleige Tap på fordringar Tapsavsetjing Avskrivning utstyr utgifter Gebyr byggesak/oppmåling Refusjon fødselspermisjon Interne overføringar inntekter Bygge, delings og seksj.saker Kart og oppmåling Representasjon gåver m.m Drift/vedlikehald transportmidlar Forsikr.bygg anlegg utstyr Kontingent Driftsavtalar EDB program Interne overføringar Intern husleige Tapsavsetjing Avs. bundne driftsfond Avskrivning utstyr utgifter Avgiftsfrie salsinntekter Gebyr byggesak/oppmåling Avg.pl.sal varer og tenester Bruk bundne driftsfond inntekter Kart og oppmåling Plan, byggesak og oppmåling Drift og vedlikehald, bygg og anlegg 1200 Administrasjon Andre overføringar til staten Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 26

27 Tilleggsog nye løyvingar utgifter Administrasjon Administrasjonslokale Løn reinhaldspersonale Ferievikar Løn reinhald Faglitteratur og abonnement Arbeids og verneklær Reinhaldsutgifter Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Kle/verktøygodtgjersle Drift/vedlikehald transportmidlar Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Husleige Vedlikehald bygninger Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald teknisk utstyr Renteutgifter forseint bet.rekningar utgifter Husleige leigde bygg Avg.pl.sal varer og tenester Intern husleige inntekter Administrasjonslokale Førskulelokale og skyss Løn reinhaldspersonale Løn vaktmeister Tillegg ubekvem arbeidstid Løn reinhald Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 27

28 Reinhaldsutgifter Kle/verktøygodtgjersle Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Eigedomsavgifter EDButstyr/program Vedlikehald bygninger Reparasjoner Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr utgifter inntekter Førskulelokale og skyss Skulelokale og skyss Løn reinhaldspersonale Løn vaktmeister Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Løn vikar fødselspermisjon Anna vikarløn Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Løn reinhald Faglitteratur og abonnement Arbeids og verneklær Reinhaldsutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 28

29 Kle/verktøygodtgjersle Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Eigedomsavgifter Kontingent Teknisk utstyr / maskiner EDButstyr/program Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Drift og vedlikehaldsavtaler Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr Andre konsulenttenester Kjøp teneste andre kommunar Kjøp andre tenester private Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr utgifter Refusjon fødselspermisjon Ref. for MVA pål. inv.rekn Refusjon frå forsikringselskap Bruk ubunde disposisjonsfond inntekter Skulelokale og skyss Institusjonslokaler Løn vaktmeister Ferievikar Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Faglitteratur og abonnement Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 29

30 Arbeids og verneklær Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Straum Straum tilfeldig kraft Forsikr.bygg anlegg utstyr Husleige Eigedomsavgifter Kontorinventar og utstyr Teknisk utstyr / maskiner EDButstyr/program Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Drift og vedlikehaldsavtaler Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr Andre konsulenttenester Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr utgifter inntekter Institusjonslokaler Kommunalt disponerte bustader Løn reinhaldspersonale Løn vaktmeister Sjukevikar Ferievikar Anna løn Løn reinhald Arbeids og verneklær Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 30

31 Utgifter telefon/datakommunikasjon Kle/verktøygodtgjersle Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Straum Husleige Eigedomsavgifter Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Drift og vedlikehaldsavtaler Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald teknisk utstyr Andre konsulenttenester Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr utgifter Husleige eigne bygg inntekter Kommunalt disponerte bustader Husvære eigne Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Eigedomsavgifter Avskrivning utstyr utgifter inntekter Husvære eigne Utleige areal/grunn Andre leigeinntekter 2 00 inntekter 2 00 Utleige areal/grunn Kommunale utleigebustadar Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 31

32 Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Eigedomsavgifter Avskrivning utstyr utgifter Brukarbetaling Husleige eigne bygg inntekter Kommunale utleigebustadar Årskog kai Juridisk bistand utgifter Andre leigeinntekter Bruk bundne driftsfond inntekter Årskog kai Kommunale vegar Løn vaktmeister Løn anna personale Anna løn Arbeids og verneklær Transport Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Forsikr.bygg anlegg utstyr Eigedomsavgifter Teknisk utstyr / maskiner Vedlikehald anlegg og uteareal Reparasjoner Drift og vedlikehaldsavtaler Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 32

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste

BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste Ål kommune BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste Hovudoversiktar Detaljbudsjett-drift Oversyn investeringsprosjekt Oversyn saldo på fond Oversyn vedtekne sparetiltak

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

7.1 Budsjettskjema 1A Drift

7.1 Budsjettskjema 1A Drift Innhold 7.1 Budsjettskjema 1A Drift... 3 7.2 Hovedoversikt drift... 5 7.3 Netto ramme, fordelt einingsvis... 7 7.4.1 Netto ramme, Formannskap, per ansvar og teneste... 9 7.4.2 Netto ramme, OOU-komite,

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 35480 AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND 47.514 0 0 0 0 0

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den 22.01.2014, klokka 15:00

Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1 den 22.01.2014, klokka 15:00 HITRA KOMMUNE Fillan den 16.01. Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 20112015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 20112015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus Møterom 1

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Budsjett 2012 VADSØ MENIGHET

Budsjett 2012 VADSØ MENIGHET Regnskap Budsjett % Regnskap Budsjett % Budsjett 2010 2010 Pr.1.okt. 2011 2012 Art: 10100 FAST LØNN Funksjon: 41 KIRKELIG ADMINISTRASJON 776221 815000 95 % 598556 820000 73 % 840000 Funksjon: 42 KIRKER

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Postadresse: Norheimsund kyrkje, Postboks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefon: 56 55 17 45

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0 Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter 1.7026. utgår, ny 8106 0 202 000 0 0 0 0 1.7027. Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen 0 203 000 0 0 0 0 1.7029. utgår, ny 8107

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Saksnummer: osl/09-14 Innkallingsdato: 17.09.2014 Møtedato: 24.09.2014 Møtestad: Strandebarm kyrkje Møtetid: 15.00 til 17.00 Medlemer tilstades på møtet 6: Hans Atle

Detaljer