inntekter Folkevalde,politisk komit/utval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-7 684-23 250-29 500 inntekter -7 684-23 250-29 500 Folkevalde,politisk komit/utval 777 942 2 617 055 4 357 270"

Transkript

1 1000 Formannskap 1000 Folkevalde,politisk komit/utval Møtegodtgjersle Tapt arbeidsforteneste Faglitteratur og abonnement Matvarer Informasjonstiltak Representasjon gåver m.m Telefongodtgjersle Forsikr.bygg anlegg utstyr Kontingent Tilskot lagog organisasjoner Tilleggsog nye løyvingar utgifter inntekter Folkevalde,politisk komit/utval Stortings, fylke og kommuneval Møtegodtgjersle Kontormateriell Matvarer Servering representasjon Husleige Kjøp andre tenester private utgifter Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 1

2 inntekter Stortings, fylke og kommuneval Stønad politiske parti Andre tilskot utgifter Stønad politiske parti Barne og ungdomsråd Tilskot lagog organisasjoner utgifter inntekter Barne og ungdomsråd Ordførar/varaordførar Køyregodtgjerdsle trekkpliktig Løn ordførar Møtegodtgjersle Faglitteratur og abonnement Utgifter telefon/datakommunikasjon Representasjon gåver m.m Telefongodtgjersle Transport Forsikr.bygg anlegg utstyr Driftstilskot via løn utgifter inntekter Ordførar/varaordførar Kontroll og revisjon Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 2

3 Møtegodtgjersle Tapt arbeidsforteneste Faglitteratur og abonnement Kontingent Andre konsulenttenester Kjøp teneste andre kommunar Tilleggsog nye løyvingar utgifter inntekter Kontroll og revisjon Næringsmiddeltilsyn Kjøp teneste andre kommunar utgifter Næringsmiddeltilsyn Utbyggingsområde bustader Kjøp andre tenester private Renteutgifter forseint bet.rekningar utgifter inntekter Utbyggingsområde bustader Tilrettel./bistand næringslivet Informasjonstiltak Kontingent Kjøp teneste andre kommunar Næringstilskot Tilleggsog nye løyvingar Avs. bundne driftsfond utgifter Bruk bundne driftsfond inntekter Tilrettel./bistand næringslivet Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 3

4 3255 Reiselivsnæring Informasjonstiltak utgifter inntekter Reiselivsnæring Formannskap Administrasjon 1200 Administrasjon Løn lærarar Lønsavsetjing Overtid Godtgjerdsle tillitsvalde Anna løn Pensjon lærarar Kontormateriell Kopieringsmateriell EDButgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Matvarer Servering representasjon Velferdstiltak Andre tenester Portoutgifter Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Representasjon gåver m.m Transport Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 4

5 Forsikr.bygg anlegg utstyr Forsikring kommuneansvar Kontingent Driftsavtalar EDB program Kopieringsavtale EDButstyr/program Læremiddel og undervisningsutstyr Leige/leasing transportmidlar Leige op. leasing driftsmidlar Reparasjoner Juridisk bistand Andre konsulenttenester Interne overføringar Kjøp teneste andre kommunar Interkommunale tiltak Bedriftshelseteneste Kjøp andre tenester private Renteutgifter forseint bet.rekningar Avs. bundne driftsfond Avskrivning utstyr utgifter Avgiftsfrie salsinntekter Avg.pl.sal varer og tenester Andre refusjonar frå staten Interne overføringar inntekter Administrasjon Strategisk leiing Køyregodtgjerdsle trekkpliktig Anna løn Faglitteratur og abonnement Boksamling Utgifter telefon/datakommunikasjon Telefongodtgjersle Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 5

6 utgifter Purregebyr inntekter Strategisk leiing Innkjøp Kjøp teneste andre kommunar utgifter inntekter Innkjøp Økonomiteneste Faglitteratur og abonnement Boksamling Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Kontingent Driftsavtalar EDB program EDButstyr/program Leige op. leasing driftsmidlar Driftsavtalar data Andre konsulenttenester Kjøp teneste staten Kjøp teneste andre kommunar Tap på fordringar Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 6

7 Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr utgifter Purregebyr Interne overføringar Renter andre fordringar Morarenter inntekter Økonomiteneste Drift felles ITsystem Overtid Løn lærling Anna løn EDButgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Arbeids og verneklær Utgifter telefon/datakommunikasjon Kopieringsutgifter Drift/vedlikehald transportmidlar Forsikr.bygg anlegg utstyr Driftsavtalar EDB program Kontorinventar og utstyr EDButstyr/program Leige/leasing transportmidlar Andre konsulenttenester Kjøp teneste andre kommunar Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr utgifter Avg.pl.sal varer og tenester Fylkestilskot lærlingeordning Refusjon frå forsikringselskap Interne overføringar Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 7

8 Renter andre fordringar inntekter Drift felles ITsystem Pensjon utgifter Pensjon Overformynderi Møtegodtgjersle Kontingent Renteutgifter forseint bet.rekningar utgifter inntekter 16 Overformynderi Kart og oppmåling Andre konsulenttenester Avs. bundne driftsfond utgifter Sysselsetjingstilskot AETAT Refusjon frå fylket Bruk bundne driftsfond inntekter Kart og oppmåling Utbyggingsområde bustader Festeutgifter Festeavgift utgifter inntekter Utbyggingsområde bustader Landbruksforvaltning Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 8

9 Refusjon frå andre kommunar inntekter Landbruksforvaltning Kyrkjeleg administrasjon Tilskot lagog organisasjoner Andre tilskot utgifter Kyrkjeleg administrasjon Trudomssamfunn Tilskot lagog organisasjoner utgifter Trudomssamfunn Kyrkjegardar, drift og vedlikehald Tilskot lagog organisasjoner utgifter Kyrkjegardar, drift og vedlikehald Administrasjon Skule og oppvekstadministrasjon 1200 Administrasjon Honorar/stipend tr.pl Køyregodtgjerdsle trekkpliktig Anna løn Kontormateriell Faglitteratur og abonnement Velferdstiltak Andre tenester Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Representasjon gåver m.m Telefongodtgjersle Driftsavtalar EDB program EDButstyr/program Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 9

10 Tilleggsog nye løyvingar utgifter inntekter Administrasjon Førskule basis/barnehage Løn lærarar Overtid Løn lærling Anna løn Pensjon lærarar Faglitteratur og abonnement Matvarer Representasjon gåver m.m Kurs/rettleiingsmateriell Kle/verktøygodtgjersle Husleige Driftsavtalar EDB program Interne overføringar Kjøp teneste andre kommunar Tilskot lagog organisasjoner Avs. bundne driftsfond utgifter Statstilskot Andre refusjonar frå staten Fylkestilskot lærlingeordning Refusjon frå andre kommunar Bruk ubunde disposisjonsfond Bruk bundne driftsfond inntekter Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 10

11 Førskule basis/barnehage Private barnehagarbasistilbod Kjøp teneste andre kommunar Tilskot lagog organisasjoner utgifter inntekter Private barnehagarbasistilbod Skjønsmidlar barnehagar Anna undervisningsmateriell Interne overføringar Kjøp andre tenester private Andre tilskot utgifter inntekter Skjønsmidlar barnehagar Grunnskule Løn lærarar Pensjon lærarar Faglitteratur og abonnement Lærebøker Velferdstiltak Andre tenester Representasjon gåver m.m Kurs/rettleiingsmateriell Opphaldsutgifter Stipend Transport Husleige Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 11

12 Driftsavtalar EDB program EDButstyr/program Andre konsulenttenester Interne overføringar Kjøp teneste fylket Kjøp teneste andre kommunar Kjøp andre tenester private Tilskot lagog organisasjoner Tilleggsog nye løyvingar Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr utgifter Statstilskot Refusjon frå andre kommunar Bruk bundne driftsfond inntekter Grunnskule PPTteneste grunnskule Kjøp teneste andre kommunar utgifter inntekter PPTteneste grunnskule Administrasjon grunnskule Løn lærarar Tillegg ubekvem arbeidstid Pensjon lærarar Faglitteratur og abonnement Boksamling Portoutgifter Kjøp teneste andre kommunar Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 12

13 utgifter Bruk bundne driftsfond inntekter Administrasjon grunnskule Vaksenopplæring Løn lærarar Sjukevikar Tillegg ubekvem arbeidstid Pensjon lærarar Lærebøker Matvarer Servering representasjon Driftsavtalar EDB program Kjøp teneste andre kommunar Avs. bundne driftsfond utgifter Statstilskot inntekter Vaksenopplæring Vaksenopplæring innvandrarar Sjukevikar Lærebøker utgifter inntekter Vaksenopplæring innvandrarar Skulelokale og skyss Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 13

14 Transport Skuleskyss Materiell vedlikehald bygning Kjøp andre tenester private utgifter Refusjon frå fylket inntekter Skulelokale og skyss Musikk og kulturskule Sjukevikar Anna vikarløn Honorar/stipend tr.pl Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon lærarar EDButgifter variabelt Boksamling Anna undervisningsmateriell Representasjon gåver m.m Husleige Kontingent Driftsavtalar EDB program Kopieringsavtale Kontorinventar og utstyr EDButstyr/program Bøker og andre media Læremiddel og undervisningsutstyr Reparasjoner Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 14

15 Interne overføringar Kjøp teneste andre kommunar Kjøp andre tenester private Avs. bundne driftsfond utgifter Brukarbetaling Andre leigeinntekter Billettinntekter Andre refusjonar frå staten Interne overføringar Bruk bundne driftsfond inntekter Musikk og kulturskule Skule og oppvekstadministrasjon Rimbareid skule 2020 Grunnskule Løn lærarar Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Løn vikar fødselspermisjon Anna vikarløn Løn eksamensvakt/sensor Overtid Løn lærling Løn støttekontakt Honorar/stipend tr.pl Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon lærarar Kontormateriell Andre forbruksvarer Kopieringsmateriell EDButgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Lærebøker Fritt skulemateriell Boksamling Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 15

16 Arbeidsmateriell formingsaktivitet Matvarer/matr til heimkunnskap Anna undervisningsmateriell Medisinske forbruksvarer Matvarer Servering representasjon Velferdstiltak Arbeids og verneklær Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Kopieringsutgifter Representasjon gåver m.m Stipend Kle/verktøygodtgjersle Transport Husleige Kontingent Driftsavtalar EDB program Kopieringsavtale EDButstyr/program Læremiddel og undervisningsutstyr Leige op. leasing driftsmidlar Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Drift og vedlikehaldsavtaler Andre konsulenttenester Interne overføringar Kjøp teneste fylket Kjøp teneste andre kommunar Kjøp andre tenester private Tilleggsog nye løyvingar Renteutgifter forseint bet.rekningar utgifter Andre leigeinntekter Statstilskot Sysselsetjingstilskot AETAT Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 16

17 Andre refusjonar frå staten Refusjon fødselspermisjon Refusjon frå fylket Fylkestilskot lærlingeordning Refusjon frå andre kommunar Interne overføringar inntekter Grunnskule Administrasjon grunnskule Sjukevikar Kontormateriell utgifter inntekter Administrasjon grunnskule Morsmålsundervisning Løn lærarar Sjukevikar Pensjon lærarar utgifter Morsmålsundervisning Skulefritidsordning Løn lærarar Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Løn vikar fødselspermisjon Anna vikarløn Overtid Løn lærling Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 17

18 Anna løn Pensjon lærarar Lærebøker Fritt skulemateriell Boksamling Arbeidsmateriell formingsaktivitet Leiker Anna undervisningsmateriell Kle/verktøygodtgjersle Kontingent Læremiddel og undervisningsutstyr utgifter Brukarbetaling Sysselsetjingstilskot AETAT inntekter Skulefritidsordning SFO funksjonshemma Løn anna personale Kle/verktøygodtgjersle utgifter SFO funksjonshemma Rimbareid skule Øvrebygda skule 2020 Grunnskule Løn lærarar Sjukevikar Ferievikar Løn vikar fødselspermisjon Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 18

19 Anna vikarløn Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon lærarar Kontormateriell Andre forbruksvarer EDButgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Lærebøker Fritt skulemateriell Boksamling Arbeidsmateriell formingsaktivitet Matvarer/matr til heimkunnskap Anna undervisningsmateriell Medisinske forbruksvarer Matvarer Servering representasjon Velferdstiltak Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Kopieringsutgifter Representasjon gåver m.m Kle/verktøygodtgjersle Transport Kontingent Driftsavtalar EDB program Kopieringsavtale Teknisk utstyr / maskiner EDButstyr/program Bøker og andre media Leige op. leasing driftsmidlar Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Andre konsulenttenester Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 19

20 Interne overføringar Kjøp andre tenester private Tilleggsog nye løyvingar Renteutgifter forseint bet.rekningar utgifter Andre leigeinntekter Sysselsetjingstilskot AETAT Refusjon fødselspermisjon inntekter Grunnskule Skulefritidsordning Løn lærarar Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Anna vikarløn Pensjon lærarar Lærebøker Fritt skulemateriell Arbeidsmateriell formingsaktivitet Leiker Anna undervisningsmateriell Arbeids og verneklær Kle/verktøygodtgjersle utgifter Brukarbetaling inntekter Skulefritidsordning Øvrebygda skule Sælevik skule 2020 Grunnskule Løn lærarar Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 20

21 Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Anna vikarløn Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon lærarar Kontormateriell EDButgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Anna kontormateriell Lærebøker Fritt skulemateriell Boksamling Arbeidsmateriell formingsaktivitet Leiker Matvarer/matr til heimkunnskap Anna undervisningsmateriell Medisinske forbruksvarer Matvarer Velferdstiltak Andre tenester Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Kle/verktøygodtgjersle Kontingent Driftsavtalar EDB program Kopieringsavtale Læremiddel og undervisningsutstyr Leige op. leasing driftsmidlar Reparasjoner Drift og vedlikehaldsavtaler Materiell vedlikehald bygning Interne overføringar Kjøp andre tenester private Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 21

22 Tilleggsog nye løyvingar Renteutgifter forseint bet.rekningar utgifter Andre refusjonar frå staten Refusjon frå andre kommunar Interne overføringar inntekter Grunnskule Skulefritidsordning Løn lærarar Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Anna vikarløn Pensjon lærarar Arbeidsmateriell formingsaktivitet Leiker Kle/verktøygodtgjersle Kontingent Tilskot lagog organisasjoner Tilleggsog nye løyvingar utgifter Brukarbetaling inntekter Skulefritidsordning Sælevik skule Fitjarstølane barnehage 2010 Førskule basis/barnehage Sjukevikar Ferievikar Anna vikarløn Overtid Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 22

23 Løn lærling Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Kontormateriell Faglitteratur og abonnement Arbeidsmateriell formingsaktivitet Leiker Anna undervisningsmateriell Matvarer Velferdstiltak Reinhaldsutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Representasjon gåver m.m Kle/verktøygodtgjersle Person/yrkesskadeforsikring Driftsavtalar EDB program EDButstyr/program Læremiddel og undervisningsutstyr Reparasjoner Materiell vedlikehald bygning utgifter Brukarbetaling Interne overføringar Bruk bundne driftsfond inntekter Førskule basis/barnehage Styrka tilbod førskulebarn Løn lærarar Anna vikarløn Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 23

24 Pensjon lærarar Leiker Anna undervisningsmateriell Kle/verktøygodtgjersle Transport EDButstyr/program Læremiddel og undervisningsutstyr Interne overføringar Tilskot lagog organisasjoner Andre tilskot utgifter Statstilskot Refusjon frå andre kommunar inntekter Styrka tilbod førskulebarn Fitjarstølane barnehage Plan, byggesak og oppmåling 1200 Administrasjon EDButgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Boksamling Utgifter telefon/datakommunikasjon Driftsavtalar EDB program EDButstyr/program Juridisk bistand Andre konsulenttenester Interne overføringar Intern husleige Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 24

25 Tilleggsog nye løyvingar utgifter Interne overføringar inntekter Administrasjon Plansakshandsaming Driftsavtalar EDB program Andre konsulenttenester Interne overføringar Intern husleige Avskrivning utstyr utgifter Gebyr byggesak/oppmåling inntekter Plansakshandsaming Bygge, delings og seksj.saker Overtid Anna løn Kontormateriell Faglitteratur og abonnement Arbeids og verneklær Utgifter telefon/datakommunikasjon Driftsavtalar EDB program EDButstyr/program Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 25

26 Interne overføringar Intern husleige Tap på fordringar Tapsavsetjing Avskrivning utstyr utgifter Gebyr byggesak/oppmåling Refusjon fødselspermisjon Interne overføringar inntekter Bygge, delings og seksj.saker Kart og oppmåling Representasjon gåver m.m Drift/vedlikehald transportmidlar Forsikr.bygg anlegg utstyr Kontingent Driftsavtalar EDB program Interne overføringar Intern husleige Tapsavsetjing Avs. bundne driftsfond Avskrivning utstyr utgifter Avgiftsfrie salsinntekter Gebyr byggesak/oppmåling Avg.pl.sal varer og tenester Bruk bundne driftsfond inntekter Kart og oppmåling Plan, byggesak og oppmåling Drift og vedlikehald, bygg og anlegg 1200 Administrasjon Andre overføringar til staten Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 26

27 Tilleggsog nye løyvingar utgifter Administrasjon Administrasjonslokale Løn reinhaldspersonale Ferievikar Løn reinhald Faglitteratur og abonnement Arbeids og verneklær Reinhaldsutgifter Portoutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Kle/verktøygodtgjersle Drift/vedlikehald transportmidlar Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Husleige Vedlikehald bygninger Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald teknisk utstyr Renteutgifter forseint bet.rekningar utgifter Husleige leigde bygg Avg.pl.sal varer og tenester Intern husleige inntekter Administrasjonslokale Førskulelokale og skyss Løn reinhaldspersonale Løn vaktmeister Tillegg ubekvem arbeidstid Løn reinhald Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 27

28 Reinhaldsutgifter Kle/verktøygodtgjersle Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Eigedomsavgifter EDButstyr/program Vedlikehald bygninger Reparasjoner Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr utgifter inntekter Førskulelokale og skyss Skulelokale og skyss Løn reinhaldspersonale Løn vaktmeister Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Løn vikar fødselspermisjon Anna vikarløn Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Løn reinhald Faglitteratur og abonnement Arbeids og verneklær Reinhaldsutgifter Utgifter telefon/datakommunikasjon Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 28

29 Kle/verktøygodtgjersle Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Eigedomsavgifter Kontingent Teknisk utstyr / maskiner EDButstyr/program Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Drift og vedlikehaldsavtaler Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr Andre konsulenttenester Kjøp teneste andre kommunar Kjøp andre tenester private Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr utgifter Refusjon fødselspermisjon Ref. for MVA pål. inv.rekn Refusjon frå forsikringselskap Bruk ubunde disposisjonsfond inntekter Skulelokale og skyss Institusjonslokaler Løn vaktmeister Ferievikar Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Faglitteratur og abonnement Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 29

30 Arbeids og verneklær Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Straum Straum tilfeldig kraft Forsikr.bygg anlegg utstyr Husleige Eigedomsavgifter Kontorinventar og utstyr Teknisk utstyr / maskiner EDButstyr/program Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Drift og vedlikehaldsavtaler Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr Andre konsulenttenester Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr utgifter inntekter Institusjonslokaler Kommunalt disponerte bustader Løn reinhaldspersonale Løn vaktmeister Sjukevikar Ferievikar Anna løn Løn reinhald Arbeids og verneklær Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 30

31 Utgifter telefon/datakommunikasjon Kle/verktøygodtgjersle Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Straum Husleige Eigedomsavgifter Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Drift og vedlikehaldsavtaler Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald teknisk utstyr Andre konsulenttenester Renteutgifter forseint bet.rekningar Avskrivning utstyr utgifter Husleige eigne bygg inntekter Kommunalt disponerte bustader Husvære eigne Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Eigedomsavgifter Avskrivning utstyr utgifter inntekter Husvære eigne Utleige areal/grunn Andre leigeinntekter 2 00 inntekter 2 00 Utleige areal/grunn Kommunale utleigebustadar Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 31

32 Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Eigedomsavgifter Avskrivning utstyr utgifter Brukarbetaling Husleige eigne bygg inntekter Kommunale utleigebustadar Årskog kai Juridisk bistand utgifter Andre leigeinntekter Bruk bundne driftsfond inntekter Årskog kai Kommunale vegar Løn vaktmeister Løn anna personale Anna løn Arbeids og verneklær Transport Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Forsikr.bygg anlegg utstyr Eigedomsavgifter Teknisk utstyr / maskiner Vedlikehald anlegg og uteareal Reparasjoner Drift og vedlikehaldsavtaler Rapportmal: Driftsrapport detaljert 31. oktober 2014 kl Side 32

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014 1000 Formannskap 1000 Folkevalde,politisk komit/utval 1.10505 Honorar/stipend tr.pl. 1.10507 Køyregodtgjerdsle trekkpliktig 1.10803 Møtegodtgjersle 1.10804 Tapt arbeidsforteneste 1.11008 Faglitteratur

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2017 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2015 2016 2017 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Kyrkjeleg administrasjon 2017 2018 2017 2016 Rekneskap 2015 10100 Løn i faste stillingar 470000 260000 260000 244426 10300 Løn ekstrahjelp 15657 10500 Godtgjerdsle tillitsvalde 30000 30000 30000 10803

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Sunnhordland interkommunale

Budsjett og økonomiplan Sunnhordland interkommunale og økonomiplan 2018-2021 Sunnhordland interkommunale legevakt IKS 2 Føreord Dette dokumentet utgjer dagleg leiar sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for åra 2018-2021. Det inneheld talbudsjett, kommentarar

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

-3 842 700-3 499 318-3 394 644 inntekter -3 842 700-3 499 318-3 394 644 Skatt på inntekt og formue -3 842 700-3 499 318-3 394 644

-3 842 700-3 499 318-3 394 644 inntekter -3 842 700-3 499 318-3 394 644 Skatt på inntekt og formue -3 842 700-3 499 318-3 394 644 1801 Skatt på formue og inntekt 8000 Skatt på inntekt og formue 1.187001 Skatt på inntekt og formue 51 923 861 51 550 000 52 370 000 inntekter 51 923 861 51 550 000 52 370 000 Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 ØKONOMIPLAN 2015 2018 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 Innhold Drift... 3 skjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 skjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg ØKONOMIPLAN 2017 2020 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg Innhold Drift... 3 Budsjettskjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 Budsjettskjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap Samnanger kommune Rekneskap 2013 Innhaldsoversikt rekneskap 2013 Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-10 Driftsrekneskap side 1-87 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger

Detaljer

Innhaldsoversikt rekneskap 2012

Innhaldsoversikt rekneskap 2012 Innhaldsoversikt rekneskap Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-9 Driftsrekneskap side 1-86 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger kyrkjestyre 9 - Næring 9 - Kultur 14

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

SAK 16/11 REKNESKAP 2010

SAK 16/11 REKNESKAP 2010 SAK 16/11 REKNESKAP 2010 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2010. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

SAK 19/07 REKNESKAP 2006

SAK 19/07 REKNESKAP 2006 SAK 19/07 REKNESKAP 2006 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2006. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - investering

Årsbudsjett 2014 - investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:58 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 32002 KJØP MASKINER 0 0 97 32202

Detaljer

Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT Vedlegg: Budsjett 2018

Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT Vedlegg: Budsjett 2018 Nord- Sør- Ringebu Fron Fron Frya Renseanlegg Representantskapssak 43 Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Budsjett 2018./1 Bakgrunn: Kostnadene som er

Detaljer

BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste

BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste Ål kommune BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste Hovudoversiktar Detaljbudsjett-drift Oversyn investeringsprosjekt Oversyn saldo på fond Oversyn vedtekne sparetiltak

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

FITJAR KOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2011

FITJAR KOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2011 FITJAR KOMMUNE ÅRSREKNESKAP 2011 Innhald: 1A 1B 2A 2B HO-dr HO-inv HO-bal Note 1a Note 1b Note 2a Note 2b Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8a Note 8b Note 8c Note 8b Note 8b Note 9 Note 10 Note

Detaljer

Fagleg Forum for Fron Kulturskole er orientert om årsmeldinga for 2015 i møte

Fagleg Forum for Fron Kulturskole er orientert om årsmeldinga for 2015 i møte Representantskapssak 03/16 Representantskapet 25.05.2016: Sak 1/16 - Årsmelding for Fron kulturskole 2015 Trykte vedlegg: 1. Årsmelding for Nord-Fron kommune, virksomhetsområde Kultur, avsnitt Fron kulturskole.

Detaljer

SAK 01/14 REKNESKAP 2013

SAK 01/14 REKNESKAP 2013 SAK 01/14 REKNESKAP 2013 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2013. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Investeringsrekneskapen 2013 - Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett 13 1000 Naustdal kyrkjegard. Reidskapshus, 2010 39000 Den norske kyrkja 2302 Byggetenester 292 357,60 21 698

Detaljer

Samnanger kommune der du vil leva og bu Friluftslivets år. BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen

Samnanger kommune der du vil leva og bu Friluftslivets år. BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen Samnanger kommune der du vil leva og bu 2015 Friluftslivets år BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen side Budsjettskjema 1 A og 2B 3 Hovudoversikt investering og drift 5 Investeringsbudsjett 8 Driftsbudsjett

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

SAK 01/12 REKNESKAP 2011

SAK 01/12 REKNESKAP 2011 SAK 01/12 REKNESKAP 2011 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2011. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad

Detaljer

Årsbudsjett 2016 - Investering

Årsbudsjett 2016 - Investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 11:29 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 600.000 437.000

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap side 9-13 Driftsrekneskap side

2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap side 9-13 Driftsrekneskap side 1 av 126 Samnanger kommune der du vil leva og bu Samnanger kommune 2015 - Friluftslivets år Rekneskap 2015 2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap

Detaljer

Konton. Tekst ERV. r Frisk

Konton. Tekst ERV. r Frisk 10100 Løn i faste stillinger(stillingsheimlar) 101000 Løn i faste stillingar (stillingsheimlar) 10101 Lærarløn faste stillingar (stillingsheimlar) 101020 Lærarløn faste stillingar (stillingsheimlar) 10102

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE DRIFTSBUDSJETTET INVESTERINGSBUDSJETTET

SKJÅK KOMMUNE DRIFTSBUDSJETTET INVESTERINGSBUDSJETTET SKJÅK KOMMUNE DRIFTSBUDSJETTET INVESTERINGSBUDSJETTET 2016 2019 Innhaldsfortegnelse Budsjett / ansvar Betegnelse Frå Til side side Samandrag driftsbudsjett 1.. 1 Samandrag investeringer 2.. 2 Anskaffelse

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Fron Kulturskule Nord-Fron kommune Sør-Fron kommune

Fron Kulturskule Nord-Fron kommune Sør-Fron kommune Fron Kulturskule 16.10.2017 Nord-Fron kommune Sør-Fron kommune Representantskapssak 33/17 Sak 3/17: Budsjett for Fron kulturskole 2018. Vedlegg: 1. Forslag til budsjett for 2018. 2. Kommentarar til budsjett

Detaljer

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 Budsjett Austrheim sokn Ansvar: Tjeneste: Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 2016 100 Soknet 089 Finansieringstransaksjoner 1500 Renteutgifter 90 000 120000 Renter kyrkjevindu og gravplass 1510 Avdrag

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Andre som var til stades på møtet: Økonomisjef Erdal sak 52/10, rådmann Ramsli og ass.rådmann Våge under heile møtet.

MØTEPROTOKOLL. Andre som var til stades på møtet: Økonomisjef Erdal sak 52/10, rådmann Ramsli og ass.rådmann Våge under heile møtet. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 25.11.2010 Møtetid: 15:00-17:40 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Ibestad rapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 29. januar kl 16.26 Side Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

Kontoplan driftsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan driftsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontoplan driftsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 27. januar 23:3 010 Fast lønn 101000 Løn i faste stillingar (stillingsheimlar) 101010 Lønn faste stillinger - timelønn

Detaljer