Dok 06/ Årdal kommune REGISTRERING AV SKRED- OG FLAUMSIKRINGSTILTAK I ÅRDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok 06/347-13. Årdal kommune REGISTRERING AV SKRED- OG FLAUMSIKRINGSTILTAK I ÅRDAL KOMMUNE"

Transkript

1 2007 Dok 06/ Årdal kommune REGISTRERING AV SKRED- OG FLAUMSIKRINGSTILTAK I ÅRDAL KOMMUNE

2 Samandrag Rapporttittel: Prosjekttittel: Registrering av skred- og flaumsikringstiltak i Årdal kommune. Risiko og sårbarheits analyser med visualisering gjennom Dato: Forfatter: Oppdragsgjevar: Prosjektleiar : Kontaktperson: Nøkkelord: Orhan Veliu Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Jan Roy Dalheim Jan Roy Dalheim, Bjørn Indrebø, Trude Johnsgaard Sikringstiltak, profil, kartbase, geolograpport, målemetode Tall sider: 63 Tall vedlegg: 14 Samandrag: Dette prosjektet tek føre seg registrering og kartlegging av sikringstiltak i Årdal kommune, gjennom kommunane sin internettkartportal Det er i løpet av prosjektet føreteke målekampanjar for innmåling av sikringstiltaka og tverrprofilane, samt digitalisering og registrering av kartobjekta i kommunane sine databasar. Informasjonsgrunnlaget er innhenta og skanna (tverrprofilar, geolograpporter, bilete og andre tekniske data) som er kopla mot tilsvarande sikringstiltak gjennom For at andre kommunar i Sogn Regionråd kan dra nytte av den metodikken og erfaringa som me har tilegna oss i løpet av prosjektet, har eit anna føremål med prosjektet vore å utarbeide ein rapport som kan brukas som ei kokebok ved realisering av tilsvarande aktivitetar i andre kommunar. Side 2

3 Forord Årdal ligg inst i Sognefjorden ved foten av Jotunheimen. Det meste av busetnaden er konsentrert på dei flate areala som på det høgaste ligg på kote 100. Omkring er det bratte fjellsider som strekkjer seg opp mot 1400 meter. Årdalstangen og Øvre Årdal vart regulert på slutten av 1940-talet, og det meste av tilgjengeleg areal vart bygd ut før Ei rekkje av områda som var teke i bruk til bustadføremål har synt seg å vere svært skredutsette, og ein har frå om lag 1970 bygd ei rekkje skredvollar. Det store talet av skredvollar og undersøkingar (geolograpportar), samt det relativt lange tidsrommet desse er bygde og utarbeidde under, gjer at det har vore vanskeleg å få det naudsynte oversynet det er trong for i samband med vedlikehald og vurdering av skredfare (ROS). Vinteren 2006 søkte ein i samarbeid med Sogn regionråd om midlar til eit pilotprosjekt der føremålet var å samle tilgjengeleg informasjon og kople desse til kartet. Det vart frå fylkesmannen gjeve eit tilsegn på i alt kr ,- til prosjektet. Prosjektet har frå starten vore prega av at vegen vert til medan ein går. Den største årsaka til dette er at ideen bak prosjektet vart utforma av personar utan større kunnskapar omkring data og digitale kart. Etter ein del prøving og feiling har ein ved hjelp av dugande medarbeidarar fått eit godt resultat. Årdal kommune har no eit svært godt oversyn over skred- flaumsikringsanlegg, og vurderingane som ligg til grunn for desse. Dette gjer at ein no har fått kvalitetssikra tilsyn og vedlikehald av anlegga. Det syner seg også at det meste er vurdert minst ein gong i forskjellige geologutgreiingar. Dette betyr likevel ikkje at det kan oppstå skred som kan true liv og verdiar. Fjellskredproblematikken, jfr skredet frå Kleppuri på Årdalstangen i 1983 er eit døme på dette. Det er dessutan i alt ROS arbeid snakk om akseptkriteria. Om akseptkriteria er dei rette i Årdal kan sjølvsagt diskuterast. Jan Roy Dalheim Prosjektleiar Side 3

4 SAMANDRAG 2 FORORD 3 1. INNLEIING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET FØREMÅL MED PROSJEKTET MÅLGRUPPE FOR PROSJEKTET ORGANISERING ØKONOMI - BUDSJETT 7 2. DATAFANGST OG MÅLEMETODE MÅLEMETODE TEORETISK GRUNNLAG OM GPS RTK (REAL TIME KINEMATIC) SOM MÅLEMETODE ANDRE MÅLETEKNIKKAR BRUKT I PROSJEKTET UTSTYR UTSTYR SOM VART NYTTA PROGRAMVARE TIL PROSESSERING AV DATA UTFØRING PLANLEGGING AV LANDMÅLING GRUNNLAGSPUNKT MISSION PLANNING UTFØRING AV LANDMÅLING OPPMÅLING AV PROFILAR MED GPS OPPMÅLING AV PROFILER MED STIKKSTENGER ANDRE DATAKJELDER DIGITALE KARTDATA FRÅ NVE DATAHANDSAMING ETTERPROSESSERING AV LANDMÅLINGSDATA TØMMING AV MOTTAKARAR ANALYSE AV LANDMÅLINGSDATA KONVERTERING AV DATA MELLOM ULIKE DATAFORMAT TRANSFORMASJON KONSTRUERING AV PROFILER 18 Side 4

5 3.3. KARTLEGGING AV SIKRINGSTILTAK BESKRIVING AV VOLLAR I SOSI STANDARDEN REGISTRERING AV VOLLAR I GISLINE TILRETTELEGGING AV OBJEKTTYPAR I OBJEKTKATALOGEN ETABLERING AV LINJER OG FLATER RESULTAT PROFILER KARTBASAR VURDERING AV RESULTAT TILRETTELEGGING AV DATA PÅ INTERNETT VISING AV KARTDATA PÅ VISNING AV DOKUMENTER PÅ KOPLING AV KARTOBJEKT MED DOKUMENTER LITTERATTUR OG REFERANSAR INTERNETTREFERANSAR VEDLEGG 35 VEDLEGG A. SØKNAD 35 VEDLEGG B. TILSAGN 38 VEDLEGG C. PROSJEKTMANDAT 41 VEDLEGG D. MILEPÆLPLAN 43 VEDLEGG E. STATUS 44 VEDLEGG E1. OPPSTARTSMØTE VEDLEGG E2. STATUS VEDLEGG E3. OPPSUMERING VEDLEGG E4. OPPSUMERING VEDLEGG E5. MØTEREFERAT VEDLEGG F. FJELLSKRED 55 VEDLEGG F1. BØTTEJUVET, STEIGGJERBERGET, KLEPPURA 55 VEDLEGG F2. SMÅBAKKANE, DALSURDI, HODNET, HÆREID 56 VEDLEGG G. OVERSIKTSKART GRUNNLAGSPUNKT 57 VEDLEGG H. OVERSIKTSKART SIKRINGSTILTAK 59 VEDLEGG I. FORKORTINGAR OG FAGORD 60 Side 5

6 1. Innleiing 1.1. Bakgrunn for prosjektet Det er i kommunen opp gjennom åra etablert ei mengd med sikringstiltak for å hindre at flaum og skred skal trua busetnad, næringsområde, m.v. Oversyn over sikringstiltaka er ofte berre tilfeldig kartlagt. Det er derfor eit problem at planleggjarar og andre involverte i de kommunale arealplanprosessane ikkje har tilstrekkelig oversikt over kva tiltak som eksisterer og utforminga av desse. På same måte manglar også kunnskapen om tilstanden til tiltaka og korleis ein skal gjennomføre tilsyn og vedlikehaldsarbeid, for at tiltaka skal ha det tiltenkte føremålet. Det vil vere ei viktig hjelp i kommunen sine arealprosessar å etablere datasett og tenester som syner sikringstiltaka. Dette vil også vere svært nyttig i ein beredskapssituasjon, eksempelvis ved vurdering av ein evakueringssituasjon. Årdal kommune er svært utsett for skred og har mange sikringstiltak. Kommunen sitt manuelle arkiv gjev ikkje god nok oversikt over sikringstiltaka, fordi opplysningane ikkje er systematisk arkivert. Framhenting og systematisering av viktig dokumentasjon er derfor ein viktig del av prosjektet. I tillegg er det gjort nøyaktige målingar, registreringar og kontrollar ute i terrenget. Fylkesgeologen har utarbeida spesifikasjonar ved å sette krav til nøyaktigheta på posisjonering av tiltaka, korleis høgdene vert målt, osv. Årdal kommune er med i eit interkommunalt samarbeid på GIS (gjennom Sogn Regionråd) og ein har ein felles webkartportal Dei andre kommunane i samarbeide kan ha nytteverdi av Årdal sitt arbeid, og få eit godt grunnlag for å kartlegge sine eigne sikringstiltak Føremål med prosjektet Registrere og kartlegge sikringstiltak og hendingar digitalt, og knyte dokumentasjon omkring dette til kartet, samt utvikle og spreie kunnskap om bruk av GIS-tenester i arbeidet med å analysere risiko og sårbarheit i kommunale arealplanprosessar, og gjera ROS-data lettare tilgjengelig for planleggarar og andre involverte i kommunal arealplanarbeid Målgruppe for prosjektet Målgruppa for prosjektet er i hovudsak interne sakshandsamarar og offentlige instansar, men prosjektet rettar seg også mot leiarar, innbyggarane og frivillige redningsorganisasjonar. Side 6

7 1.4. Organisering Styringsgruppa: Prosjektleiar: Årdal kommune ved Alf Olsen og Beredskapsansvarlig hos fylkesmannen Jan Roy Dalheim Prosjektgruppe: Bjørn Indrebø Bjørn Falck Rusenes Trude Johnsgaard Orhan Veliu Epost: Mobil telefon.: Darek Hauderowitcz Tune R Knutsen 1.5. Økonomi - Budsjett Det vart frå fylkesmannen gjeve eit tilsegn på i alt kr ,- til prosjektet. Prosjektet har kosta til saman kr ,- pr 31. desember Meir detaljert beskriving av milespælplanen finst i Vedlegg D. Side 7

8 2. Datafangst og målemetode 2.1. Målemetode Innsamling av nødvendige geografiske data for gjennomføring av prosjektet vart utført ved bruk av satellittbasert måleteknikk. Måleteknikken som vart nytta i denne samanheng er RTK med fasemåling. RTK målemetoden er den mest nytta av dei GPS - kinematiske målemetodane. Satellittbaserte målemetodar er fullt avhengige av synlige satellittar som mottakaren krev til å berekna posisjonen (minst fire satellittar). Dermed er det viktig at man har fri sikt til himmelen og får tak i flest moglege satellittar. Det er ikkje mogeleg å måle med GPS inne i bygningar, inne i skogen (om tre er høgare enn 2 meter), eller andre stader kor det ikkje finst open sikt mot himmelen. RTK er den mest relevante rutinen for dette prosjektet. Ein treng berre ein person for å utføre målingane, og dette går utrolig fort (samanlikna med andre klassiske landmålingsmetodar). I tillegg blir krava til nøyaktigheit og pålitelegleik oppfylt. Dermed blei RTK nytta som primærmålemetode der det var gode og mulige forhold til å bruke denne metoden Teoretisk grunnlag Om GPS GPS står for Global Positioning System. Det er eit satellittbasert navigasjonssystem, og består av et nettverk på minst 24 satellittar som er plassert i bane rundt jorda. Det var det amerikanske forsvarsdepartementet som i 1973 beordra at det skulle utviklast eit navigasjonssystem som skulle kunne gje koordinatar i sanntid og i alle tre dimensjoner (øst, nord og høgd). GPS - satellittar går i ein svært nøyaktig bane rundt jorda to gonger i døgnet. Det grunnleggande prinsippet for GPS er at det blir målt ein avstand frå satellittane til mottakaren (alle tilgjengelige). Satellittane har då ein kjent posisjon i rommet i den augneblinken signalet blir sendt ut. Ved å måle tida (eller fasen) dei utsendte signala har vore undervegs, kan avstanden mellom mottakaren og den enkelte satellitt bereknast. Alle avstandar som blir målt, beskriv ei kuleflate, der satellitten er i sentrum. Ved at ein måler til minst fire forskjellige satellittar får ein sin eigen tredimensjonale posisjonen (øst, nord og høgd). Side 8

9 Det kan målast med to forskjellige metodar for å få sin eigen posisjon, kode og fasemåling: Kodemåling Kodemåling er den billigaste varianten. Den går ut på å måle kor lang tid det tek for radiosignalet å gå frå satellitten til mottakaren. Ved at ein måler til minst fire forskjellige satellittar får ein sin eigen posisjon i lengdegrad, breiddegrad og høgde. Dette er også den minst nøyaktige metoden som dessutan ligg på meters nivå. Fasemåling Fasemåling er langt meir presis og nøyaktigheta kan komme ned på centimeter nivå. Dette er ein meir avansert metode der prinsippet er å måle fasen på signalet. Dette vert gjort ved å bestemme tall heile bølgjelengder pluss den resterande mellom satellittane og mottakaren, på denne måten måler ein avstandsforandringar. Ein kan måle på fleire frekvensar, L1, L2 og L5 som er på veg, noko som aukar nøyaktigheita. Dessverre er det ein rekke feilkjelder vedrørande GPS- målingar som ein bør vere klar over da desse har innverknad på nøyaktigheita. Ved å ha kjennskap til dei, kan ein etter beste evne streva etter å eliminere dei vekk. Dei mest vanlige feilkjeldene knytte til GPS- systemet er: Klokkefeil i mottakaren og/ eller satellitten Klokkefeil oppstår på grunn av at klokka i mottakaren er dårligare enn dei i satellittane. Denne feilen eliminerast ved måling mot 4 satellittar. Banefeil Unøyaktigheit i satellittens rapporterte posisjon. Atmosfæriske forstyrrelesar Signala frå satellittane påverkast gjennom ionosfæren og troposfæren. Av desse er det ionosfæren som gjev størst påverknad, den er elektrisk ladda, medan troposfæren er meteorlogisk. Multipath Forstyrretsar frå høge bygningar og naturformasjonar, men kan også vere forstyrrelesar frå for eksempel VHF-radio, radar osv. Satellittdekning Tall synlege satellittar varierer gjennom heile døgnet, og når det er få satellittar blir det vanskelegare og kan hende umuleg å måle. Det som vi kallar mission planning hindrar denne daudtida under måling. Under denne planlegginga vil ein sjå kor god geometri og tall synlige satellittar man har til ei kvar tid. Anna støy Side 9

10 Det kan for eksempel vere støy ved at signala går gjennom vegetasjon som greiner, blader osv. Dårlig geometri Satellittane er dårlig spreidd rundt omkring på himmelkvelvet i forhold til mottakarstasjonen. Det er fleire måtar å måle inn punkt ved bruk av GPS. Metodane er avhengig av de mottakartypar som vert nytta, og av korleis innmåling av punkta vert utført. Berekningane av ein posisjonsfastsetting ved bruk av GPS kan gjerast i sann tid eller i ettertid. Man kan utføre statiske målingar, Stop & Go, kinematiske, og så vidare RTK (Real Time Kinematic) som målemetode RTK er ein kinematisk, sanntidsmålemetode, kor berekningane skjer laupande, slik at resultatet av målingane kjem straks og synest på mottakarens display. Ved RTKmålingar vert det sett ein basestasjon (referanse) over eit kjent punkt (fastmerke), og ein rørleg mottakar, ofte kalla rover. Basestasjonen står fast og sender GPS-data og korreksjonar til roveren via radio samband. Det vert nytta 2 frekvente mottakarar pga. satellittane sender to bærebølgjer med forskjellig frekvens. Ved å samanlikne fasen av signala kan ein berekne hovudparten av den ionosfæriske påverknaden på målingane. Dermed forbetrast nøyaktigleiken vesentleg. Føremålet med denne målerutinen er å måle på ein slik måte at feila på punkta blir minst mogeleg, og å måle på ein mest mogeleg effektiv måte. Kort måletid gir ein effektiv utnytting av mottakarane, men ein bør vere merksam på at det vert brukt minst 5 satellittar med god geometri, helst 7 8 satellittar for å oppnå ein god posisjonsbestemming (nøyaktigheita ligg på nokre få centimeter). Side 10

11 RTK- systemet består av: Ein stilleståande mottakar (base) og ein flyttbar mottakar (rover). RTK- basen sett ein i et kjent punkt (fastmerke) og koplast til ein sendar (radio, GSM, GPRS) som laupande sender ut stasjonen sin fasemålingar (korreksjonar). Roveren mottek data frå basen og samlar sine eigne GPS data gjennom antenna. Berekningsprogrammet i roveren bereknar vektor mellom base og rover. Basen har kjente koordinatar og vi kan berekne rover posisjonen. Avstand mellom base og rover bør ikkje overstiga 10 km. Nøyaktigheta er på mm + 2 ppm Andre måleteknikkar brukt i prosjektet Satellittbaserte målemetodar er avgrensa av tall synlige satellittar og open sikt mot himmelen. Nokre av sikringsvollane, som skal profilerast og kartleggast i dette prosjektet, er bygd opp for lengde sidan, og er delvis eller fullstendig dekka av skog, kor det ikkje er fri sikt til himmelen. I slike områder er det ikkje mogeleg å bruke GPS. Ein måtte da vurdere andre landmålingsmetodar for å kunne registrere resten av sikringsvollane. Bruk av vanlig totalstasjon var også avgrensa pga. tett skog og dårlig sikt mellom totalstasjon og siktepunkt. Samtidig grunnlagsnettet i kommunen dårleg og mangelfullt. Det var derfor vanskeleg å identifisere punkt/fastmerke som kunne nyttast. Etter ein vurdering av ulike målemetodar kom ein til den konklusjon at ein førebels nytte målband og stikkstenger for oppmåling av tverrprofilar for resten av sikringsvollane. Bruk av målband og stikkstenger er kanskje den einklaste måten å måle avstandar og høgdeforskjellar. Ettersom det er dei horisontale avstandane og høgdeforskjellane vi er interessert i, fungerer denne måten bra nok. Stikkstenger brukar ein oftast ved måling på vanskelig tilgjengelige stader og der det ikkje trengs serleg god nøyaktigheit. Dette er ein lite nøyaktig metode, men dersom krava til resultatet er låge, er denne metoden brukbar. Det var nytta 2 meters lange aluminium stikkstenger, delt inn i raude og kvite felt som er 0,10 meter lange. Trappemåling går ut på å stramme opp bandet frå utgangspunktet og holde det mest mogeleg horisontalt så lenge som ein måler seg nedover, som om ein går ned ei trapp, sjå figur 1. For å kunne måle ved bruk av målband og stikkstenger treng Figur 1. Trappemåling Side 11

12 ein minst to personar. I punkt A held ein målbandet (eller ei stikkstanga) fast ved bakken, medan det i punkt B held ein ei stikkstang, nytta til å lodde avlesningspunktet ned i bakken. Person A les av avstanden (L) mellom endepunkta, medan person B les av høgdeforskjellen (h) mellom endepunkta. I neste trinn er nullpunkt i punkt B der person A flyttar og held målbandet fast ved bakken, medan person B flytter til neste haldepunkt og held stikkstanga. Denne prosessen fortsett helt til det siste punktet i profilen. Da flyttar ein seg til den andre sida av vollen og brukar det same teknikken. Avstandar og høgdeforskjellar blir dokumentert slik at desse kan brukast etterpå til å konstruere tverrprofilar. Avstanden frå starten av vollen til den enkelte profil vart målt ved bruk av målband Utstyr Utstyr som vart nytta GPS Leica GPS500: Målebok: TR500 Mottakar: SR530, 2 frekvent Antenne: AT502 Radio: 2ASXm2, Freq. 441 MHz Ashtech: Målebok: Psion Workabout Mottakar: Z Surveyor, 2 frekvent Antenne: AERAT2775_42 Radio: 2ASXm2, Freq. 441 MHz Figur 2. Leica GPS 500 I tillegg ble det nytta målekampanjen. Figur 3. Ashtech Z - Surveyor stativ, treføter, målband og stikkstenger under Side 12

13 Programvare til prosessering av data Leica Geo Office (for overføring av data frå mottakar til PC) GisLine (for behandling av landmålingsdata, oppretting av profilar, topologietablering, tilrettelegging av eigenskapar) Satellite Availability (for planlegging av måletider) VG Trans (for transformasjon av data frå EUREF89 til NGO48) Microsoft Office Word (til rapportskriving) ArcMap (for å lage presentasjonskart) 2.3. Utføring Planlegging av landmåling Grunnlagspunkt Årdal kommune sitt fastmerkenett vart nytta for å sette opp basestasjonar i nærheita av vollane. Etter å ha rekognosert plasseringa til grunnlagspunkta i feltet vart det bestemt om kva punkt som skulle nyttast som basestasjonar ved utføring av GPSmålingar. I denne samanheng vart det utarbeida ein liste over fastmerke med koordinatar og høgder (både NGO48 og EUREF89). Viser til vedlegg A for ein oversikt over nytta punkt i prosjektet Mission planning For å kunne utnytte GPS-teknologien best mogeleg kravdes det eit godt planleggingsarbeid før målingane. Dette vert gjort for å finne den tida på dagen det let seg gjere å måle. Dette vart gjort for å hindre dødtid under målingane. Det er best å ha meir enn 5 synlige satellittar og ein DOP som ligg under 4. For planlegging av måletider vart planleggingsverktøyet Satellite Availability nytta. Dette er eit program som gjev oss den informasjonen som trengst for å planlegge GPS-målingar (satellittdekning og satellittgeometri - DOP). Det var nytta oppdaterte almanac, som vart lasta ned frå Elevasjonsvinkel (Cutoff angle) var sett til 15 gon. Side 13

14 Figur 4. Utskrift fra Satellite Availability Utføring av landmåling Målekampanjen vart utført i perioden juni - august Denne målekampanjen hadde til hendsikt å måle opp nødvendige punkt som skulle nyttast til konstruering av tverrprofilane for sikringsvollane. Dei optiske lodda i treføtene vart kontrollert på førehand av målekampanjen. Fyrst vart det utført GPS-målingar, for 8 vollar. Resten av sikringsvollane (6 stk.) vart målt opp med målband og stikkstenger i laupet av den andre delen av juli Oppmåling av profilar med GPS Ved registrering av tverrprofilar vart det målt inn enkeltpunkt i sekvens, på tvers av sikringsvollen, sjå figur 4. Måletida for kvar enkeltpunkt var på 10 sekunders intervall. For kvar profil vart det målt inn 8-15 punkt. Punkt som vert målt inn her skal etterprosesserast og nyttast for å konstruere profil-linja (i GisLine). Ashtech en vart nytta som basestasjon, medan Leica n ble nytta som rover. Dette pga. betre funksjonar i Leica sin display-meny, samt einklare dataoverførings muligheiter frå målebok til PC. Antennehøgda vart sett til 2 meter. Side 14

15 Figur 5. Oppmåling av tverrprofil - tverrprofil (blå linje) og målte punkt (raude piler) Den fyrste profilen vart målt opp i starten av vollen (Profil 0). Vidare vart profilane målte med ein avstand på meter mellom kvarandre. Profilane vart nummerert i forhold til avstanden frå starten av vollen, for eksempel Profil 50 ligger 50 meter frå starten. Punkta vart nummerert i forhold til profilnummer, for eksempel for Profil 50 vart punkta nummerert slik: 5001, 5002, 5003 og så vidare heilt til det siste punktet i profilen. Same prosedyre vart gjennomført heilt til slutten av sikringsvollen. For ein voll som er 200 meter lang var det målt opp ca tverrprofilar ( målte punkt). Metodikken er ganske rutineprega og det tok 5-10 minutt å måle opp ein profil (avhengig av terrengformasjon og lengda på profilen) Oppmåling av profiler med stikkstenger Registrering av profilane med målband og stikkstenger tek mykje meir tid og engasjement. For å kunne utføre målingane måtte to personar gå ut i feltet. Måling av horisontale avstandar og høgdeforskjellar ved bruk av denne metoden er langsamt og ikkje så nøyaktig. Det tok omtrent ein halv time for å måle opp ein profil. Dette skuldast for det meste at me måtte gå inn i ganske tett skog å utføre målingane. Utfordringa var å finne dei stadene kor det var best forhold å måle. Det vart målt punkt for kvar tverrprofil. Kun 4 5 profiler vart målt opp over heile vollen. Dermed vart det store intervall mellom tverrprofilane (40 50 meter). Kvar profil vart plassert inn på ei skisse over området, og profilane vart nummerert. Side 15

16 2.4. Andre datakjelder Digitale kartdata frå NVE NVE (Norsk vassdrags- og energidirektorat) har stilt digitale kartdata til disposisjon. Dette er data som er digitalisert av NVE, og er i hovudsak utført på grunnlag av planer og kart frå NVE sitt arkiv. Det er mogeleg at nokre sikringsanlegg er digitalisert med feil plassering eller utstrekning. NVE har digitalisert og send oss 18 sikringsanlegg. Kartobjekta er digitalisert som linjer og vart levert i Shape-format. Alle filene måtte fyrst konverterast til SOSI-format. Følgjande tabell viser alle sikringstiltaka som er kartlagt av NVE. Alle utførte tiltak Tiltaksnummer Navn Tiltakstype Arbeidene Tyen og Utlaelv Vedlikehold Vikedalselven Erosjonssikring Utla elv Flomsikring Av nye Tya og Utla Erosjonssikring Seimselven på Årebro s eiendom Erosjonssikring Seimselven på Erik Seim s eiendom Erosjonssikring Farnæselven Erosjonssikring Utla Vedlikehold Årdøla ved Årdalsvatn Erosjonssikring Utla ved Dalsbakken Erosjonssikring Tya ovenfor Utla Vedlikehold Kanal. og Farbargj. av Årdalselv Andre tiltak Utla v.øygarden Flomsikring Seimsdalselv v.asperheim Erosjonssikring Seimsdalselv v.seim Erosjonssikring Utla ved Timmersletti Erosjonssikring Utla ved Svalheim Flomsikring Enkelt tiltak Masseavlagringsbasseng i Lisbethbekken i Utladalen Erosjonssikring Tabell 1. Sikringstiltak som er digitalisert av NVE Side 16

17 3. Datahandsaming 3.1. Etterprosessering av landmålingsdata Tømming av mottakarar Tømming av GPS-mottakaren vart gjort kvar dag etter feltmålingane. For å tømme Leica mottakaren nytta vi oss av ein demo versjon av berekningsprogrammet Leica Geo Office (LGO). For å få et best mogeleg resultat henta vi inn kalibrerte antennedata frå National Geodetic Survey som har internettadresse Dataene vart overført direkte frå mottakar (hadde ikkje kortlesar) og vart importert i eit nytt prosjekt i Leica Geo Office Analyse av landmålingsdata Ved sanntidsmålingar (RTK-målingar) vert sluttkoordinatane berekna laupande. Koordinatane vert levert i tre dimensjonar og det kravdes ikkje noko vidare etterprosessering og analyse av dataene. Koordinatane vart levert i EUREF89. Vi har fjerna nokre punkt som har grove avvik, dvs. punkt med koordinatkvalitet dårligare enn 10 cm. Alle punkt som er nytta har ein standard avvik som er betre enn 10 cm. Nøyaktigheta på dei målte punkt tilfredsstiller dei krav som vart sett opp før me starta målekampanjen Konvertering av data mellom ulike dataformat Dataene som vert lagra i Leica Geo Office er på Leica-format. For å kunne bruke koordinatane vidare måtte me konvertere frå Leica-format til KOF-format. Dataene vart overført til ein katalog på Årdal kommunen sitt område. Kartdataene som vart levert av NVE vart konvertert frå Shape-format til SOSI Transformasjon Transformasjon er i denne samanheng ein overgang mellom forskjellige koordinatsystem eller datum. Ved at ein kjenner den matematiske samanhengen mellom to forskjellige koordinatsystem kan ein utføre ein transformasjon. I samband med dette prosjekt har transformasjoner vore nødvendig for å kunne tilpasse Årdal kommunen sitt koordinat system. GPS-målingane var levert i EUREF89, sone 32. Årdal kommune nyttar NGO48 sone 2, og derfor måtte alle koordinatar fyrst transformerast frå EUREF89 til NGO48. VG Trans - programmet vart nytta for å utføre transformasjonen. Side 17

18 3.2. Konstruering av profiler Eit profil er eit tverrsnitt gjennom terrenget, langs ei gitt linje. Denne linja kallas ein profillinje. For å kunne generere profiler, måtte ein fyrst digitalisere profillinjer på skjermen. Linjene vart digitalisert ved å nytte punkta som er målt inn ved datainnsamlingsperioden, sjå figuren nedanfor. Metodikken som nyttast er beskriven i del Etter at profillinjene er digitalisert så kan ein generere profiler. Dette vart gjort ved å nytta GisLine. Figur 6. Digitaliserte profillinjer (brun farge) som skal nyttast for å generere profiler Når eit profil er ferdig generert, vert det vist i ein grafisk editor, profilgraf-vindauga (figur 7). I profilgraf-vindauga, syner terrenghøgda på vertikalaksen, og avstanden langs profillinja, på horisontalaksen. Side 18

19 Figur 7. Profilgraf-vindauga i GisLine I GisLine-hjelpefiler er det beskrive ein metode korleis ein kan generere eit profil langs ei gitt linje Kartlegging av sikringstiltak I denne delen av prosjektet vart det registrert nye kartobjekt med tilhøyrande eigenskapar. Kartobjekt (sikringsvollar, fanggrop, fangnett, murer, osv.) som registrerast her skal etterpå kunne synast på Samtidig vart det gjort koplingar av desse kartobjekta mot tilhøyrande nettsider på kor det er lagra tilhøyrande dokument (profiler, bilete, geolograpportar, osv.) Beskriving av vollar i SOSI standarden I SOSI versjon 4.0 er det komme nye objekttypar med eigenskapar. Ein av desse nye objekttypane er Voll. Sikringsvollar er beskrive i SOSI Produktspesifikasjon for FKB (Felles KartdataBase), under Bygningsmessige anlegg. Følgjande spesifikasjon gjeld for registrering av sikringsvollar i SOSI: Spesifikasjonen dekker beskriving og definisjon av objekttypen (Voll), samt geometri og ei liste med eigenskapar til objekttypen, sjå figur 7. Geometritypen for objekttypen Voll, i følgje standarden er KURVE. SOSI-koden er 6015 (LTEMA). Definisjonen på objekttypen Voll er definert som: Opphøyd terrengformasjon for eksempel anlagt for å skjerme Som sagt, objekttypen Voll har kun KURVE-geomteri. Voll kan ikkje brukast ved registrering av FLATE-objekt. Skredvollar som er registrert i dette prosjektet er flater. Ved digitalisering av skredvoller nytta me andre objekttypar: SkredvollsAvgrensning og Skredvoll. Flaumsikringstiltak er digitalisert som linjer og brukt objekttypen ElveForbygging. Når det kjem meir detaljerte SOSI-koder som beskriv skredvollar bør ein tilpasse sikringsvollane med nye koder. Dette kan gjerast i GisLine. Førebels er alle skredvollane digitalisert som flater med objekttype Skredvoll, medan andre objekt (murer, fanggrop, fangnett og andre flomsikringstiltak) er digitalisert som linjer. Side 19

20 Figur 8. Eigenskapsliste for objekttypen Voll (kjelde: SOSI standarden) Registrering av vollar i GisLine Registrering av sikringstiltak var gjort i GisLine. I denne prosessen vart det digitalisert kartobjekt med geometri og eigenskapar. I neste del av rapporten beskriv ein dei arbeidstrinna som ein må gå gjennom for å kartlegge eit objekt i GisLine Tilrettelegging av objekttypar i objektkatalogen Vi måtte gå inn i objektkatalogen og legge inn objekttypen, som beskriv ein skredvoll. Ein bør være forsiktig før ein bestemmer å opne katalogen. For å kunne legge til objekttypen med eigenskapar i objektkatalogen i GisLine, må ein velje Objektkatalog under Diverse i hovudmenyen. Side 20

21 Figur 9. Objektkatalog i GisLine Når ein velgjer Objektkatalog vil det komme fram ein dialogboks for val av objektkatalogen. Når ein velgjer Open kjem det fram ein dialogboks med objekttypegrupper. Kvar gruppe har fleire objekttypar. Kvar objekttype har fleire eigenskapar. Når ein velgjer Ny, opprettast det ein ny objekttype. Etter at ein skriv inn namn og beskriving på objekttypen, kan ein legge til rette eigenskapar, geometri og eventuelt topologi og relasjonar. Side 21

22 Figur 10. Objektgrupper med objekttypar og eigenskapar Etter at objekttypen Skredvoll er tilrettelagt i objektkatalogen, kan ein nytte denne ved digitalisering av skredvollane Etablering av linjer og flater Skredvollane synes med ei flate som består av eit sentralpunkt og ei grenselinje som avgrensar flata. På desse sentralpunkta vart det lagt inn eigenskapar som beskriv vollen. Fyrst digitaliserer ein grenselinja, deretter kan ein danne flata. Digitalisering av avgrensingslinja for skredvollane vart gjort ved å nytte punkta som vart målt inn med GPS. Nokre av avgrensingslinjene vart digitalisert på grunnlag av planar og kart frå kommunen sitt arkiv eller ved bruk av flyfoto. Fyrst digitaliserer ein linja, ein velgjer Digitaliser linje i menyen ( Kartredigering Digitaliser linje ), så dukkar det opp dialogen for å velje objekttype. Velgjer geometritype: linje eller kurve og objekttypen som skal nyttast Side 22

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Informasjon og brukarrettleiing

Informasjon og brukarrettleiing Informasjon og brukarrettleiing Om kartløysinga Kartløysinga er tenarbasert. Alle operasjonar blir utførde av ein sentralt plassert tenar (server). Dette inneber at du som brukar berre treng å ha ein pc

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Fylkesatlas i ny versjon (Adaptive2)

Fylkesatlas i ny versjon (Adaptive2) Fylkesatlas i ny versjon (Adaptive2) www.fylkesatlas.no er frå 06.05.2010 oppgradert til ny versjon (basert på Adaptive2). Overgangen til ny teknologi har ført til store endringar/betringar. Raskare prosessering

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv Kart i Google earth Bø 19. april 2012 Arne Hjeltnes, Bø Turlag Bøelva-Gvarvelva, Breisås, Bryggefjell, Folkestadåsane, Gygrestolen, Høyslass-Bruskor,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Informasjon frå SEKOM-sekretariat 2014 Hovudpunkt Dato: 31.07.2014 Vår referanse: 14/179 Arkiv: FE-060 Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 Utviklingsprogrammet for Leikanger, Luster og Sogndal Rådmannen si tilråding: Luster kommune deltek i fase 1 av Utviklingsprogrammet

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013 Nordfjord vassområde Mottakarar: Eid kommune v/ rådmannen Vågsøy kommune v/ Rådmannen Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Postboks 294 6701 MÅLØY Vår referanse (oppgje ved svar) Dato: 13/5650 10.05.2013 Finansiering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 862 11 497 13 359 66 224 290 9 341 18 661 28 002 Aurland 2 149 6 784 8 933 52 238

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 1 826 11 237 13 063 36 260 296 9 237 18 283 27 520 Aurland 1 612 6 383 7 995 64 338

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kva kan kommunane spare? Infomøte fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund http://www.kvam.no/kommunegeolog Websak 12/50 Lovpålagte oppgåve Naturskadelova

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE.

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. Målsetting for analysen Målsettinga for analysen er og vise kor mange personar som

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte Hafs. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Hafs Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak.

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i

Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, 15. 16. mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i KS Sogn og Fjordane Folketal i Sogn og Fjordane pr.

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Geovekst planar i Sogn og Fjordane 2014-2017

Geovekst planar i Sogn og Fjordane 2014-2017 Geovekst planar i Sogn og Fjordane 2014-2017 Årssamling Noreg digitalt, Lokale plan- og kartdagar 5. mars 2014, Alexandra hotel, Loen Olav Håvik, Kartverket Bergen KARTDATA SF Status Plan 2014 Plan 2015,

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 1. Bakgrunn og mål Ny GIV... 3 2. Oppfølgingsprosjektet...

Detaljer

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Bodø 4. november 2015 Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Vidaregåande skular i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Samarbeidsforum Dialog mellom skuleeigarane Rektormøte

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE Side2 INNHALD: 1. INNLEIING... 3 1.1 K-LEAN i Etne kommune... 3 1.2 HENSIKTA MED LEAN... 3 1.3 GEVINST... 3 2. ESSENSEN I LEAN... 4 3. LEAN FØREBUING...

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST...

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... 2 KVEN KAN SØKJE/BRUKE DET ELEKTRONISKE SØKNADSSKJEMAET?... 3 STARTSIDE...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer