Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune"

Transkript

1 Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune Fjeldstad H & Gaarder G Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo. Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune

2 Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo S U P P L E R E N D E N AT U R T Y P E K A R T L E G G I N G I OSLO K O M M U N E

3 Rapport 2006:85 ISBN Utførende institusjon: Prosjektansvarlig: Geir Gaarder Prosjektmedarbeider(e): Helge Fjeldstad Oppdragsgiver: Oslo kommune Kontaktperson hos oppdragsgiver: Bård Øyvind Bredesen Referanse: Fjeldstad H & Gaarder G Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo. Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006:85. Referat: Det er gjennomført supplerende kartlegging av naturtyper i Oslo kommune. Nye lokaliteter er identifisert og eksisterende lokaliteter er kvalitetssikret. Totalt er 35 lokaliteter vurdert 4 emneord: Biologisk mangfold Naturtyper Flora Planteliv

4 Forord har utført en supplerende kartlegging av naturtypelokaliteter i Oslo. Utvalgte lokaliteter er kvalitetssikret og nye lokaliteter er lagt til. Utredningen er utført på oppdrag fra Oslo kommune. Kontaktperson hos kommunen har vært Bård Øyvind Bredesen, som sammen med Frode Bye skal ha takk for hjelpa med rapporten. Også Arve Græsdal, Lars Ove Hansen og Jan Wesenberg har bidratt med verdifulle kunnskaper om lokaliteter og arter i forbindelse med prosjektet. Oslo Geir Gaarder Helge Fjeldstad

5 Innhold FORORD...4 INNHOLD...5 SAMMENDRAG INNLEDNING METODE INNSAMLING AV INFORMASJON PRESENTASJON VERDSETTING NATURGRUNNLAGET NATURGEOGRAFI OG KLIMA GEOLOGI KULTURPÅVIRKNING NATURTYPER PRIORITERTE NATURTYPELOKALITETER I KOMMUNEN KILDER SKRIFTLIGE KILDER MUNTLIGE KILDER...46

6 Sammendrag Det er gjennomført supplerende kartlegging av biologisk mangfold i bynære områder i Oslo kommune. Nye lokaliteter er identifisert og et utvalg av eksisterende lokaliteter er kvalitessikret med hensyn på verdier og avgrensning. Totalt 35 lokaliteter er gjennomgått. Tabell 0-1 Oversikt over vurderte lokaliteter Navn Nummer Verdi Naturtype Arnjot Gelines vei U Artsrike veikanter Hekkveien C Store gamle trær Ullernveien B Kalkskog A Rasmark, berg og kantkratt Ulsrudvannet sørøst 3 B Gammel barskog Ulsrudvannet øst 5 B B Gammel barskog Ulsrudvannet nordøst 5 A Kalkskog Bremsrud 6 A Kalkskog Bremsrud øst 7 U Granskog Fjellstadputten øst 8 B B Kalkskog Bamseveien - Holmendammen Fjellstadbakken- Ødegården 8 U Kalkskog Løkken 1 A Kalkskog Sørli 2 B Gammel barskog Sandåsveien II C Rik sumpskog Abbortjernbekken C Gammel barskog Lørenskog B Naturbeitemark Lørenskog fukteng Ekebergåsen nordside Enebakkveien - Ryenbergveien C B Rik edelløvskog B Kalkskog Ljabrubakken B Kalkskog Ljabrubakken II U Småbiotoper Vingolfveien Økernveien v Hasle kirke B Rasmark, berg og kantkratt Grottenveien A Rasmark, berg og Rapport 2006:85 6

7 kantkratt Furubråtveien C Andre viktige forekomster Killingen nord II B Rasmark, berg- og kantkratt, kalkrike strandberg, slåtteeng Killingen nord I B Strandeng Johan Collets allê C Store gamle trær Langlia C Store gamle trær Blindernbekken B Rik edellauvskog Ødegården i Maridalen C Hagemark Grefsenkollveien B Sørvendte berg og rasmarker Gjeddetjern B Rikere sumpskog Grønlia B Gammel barskog Lutdalen 9 B Gammel barskog Ulsrudmyra 10 C Intakt lavlandsmyr Rapport 2006:85 7

8 1 Innledning I Stortingsmelding nr. 58 om bærekraftig utvikling (Miljøverndepartementet 1997) har Stortinget bestemt at «alle landets kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av år 2003». Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet en håndbok til hjelp for kommunene i kartleggingsarbeidet (Direktoratet for naturforvaltning 1999a). Oslo kommune har gjennomført en slik registrering gjennom en systematisk naturfaglig kartlegging av kommunens arealer (Blindheim & Bendiksen 2004, Blindheim & Korbøl 2005, Biofokus under utarbeidelse, m.fl.). Det har imidlertid vært behov for oppdateringer av status på en del eldre registrerte områder med mangelfulle opplysninger, samt suppleringer av nye lokaliteter som følge av ny informasjon som kommunen har mottatt. Til å gjennomføre oppdateringen av en spesifisert liste med eksisterende og potensielle lokaliteter ble konsulentfirmaet engasjert. Rapport 2006:85 8

9 2 Metode Direktoratet for naturforvaltning (1999a) sin håndbok i kartlegging av biologisk mangfold har vært en sentral rettesnor for hvordan arbeidet har blitt lagt opp. Håndboka sine metoder for hvilke naturtyper som skulle registreres, verdsettes og presenteres, har vært styrende. Håndboka deler norsk natur inn i 7 hovedtyper og har valgt ut 56 naturtyper innenfor disse som skal prioriteres ved kartleggingen. Den samme hovedinndelingen og de samme prioriteringene av naturtyper er brukt i dette prosjektet. Også håndboka sitt verdsettingssystem er fulgt. I tillegg er lokalitetene avgrenset manuelt på økonomiske kartblad. Under feltarbeidet har det blitt samlet inn belegg av en del interessante arter som er oversendt botanisk museum i Oslo. Artsomtaler er basert på vanlig, gjeldende navnsetting og systematikk for de ulike artsgruppene. 2.1 Innsamling av informasjon Friluftsetaten, Oslo kommune utarbeidet på forhånd en liste over lokaliteter/områder som skulle undersøkes. Dette omfattet dels lokaliteter som allerede lå inne i Oslo kommune sin database Natur2000, men der informasjonen av ulike årsaker ble ansett som for mangelfull eller usikker. I tillegg var en del lokaliteter valgt ut som følge av informasjon mottatt fra ulike hold om potensielt verdifulle naturtyper, i form av notat, brev og personlige meddelser. Vårt arbeid omfattet i første rekke nytt feltarbeid for å beskrive og vurdere naturverdiene innenfor de oppgitte lokalitetene bedre. I tillegg ble det innhentet og systematisert enkelte eksisterende data. 21 lokaliteter fra Oslo kommunes database er kartlagt på nytt (Oslo kommune 2006). For to lokaliteter (lokalitet Grottenveien og Ekebergskråningen) er først og fremst avgrensingen av lokalitetene kontrollert, men her er det også kartlagt noe. For andre lokaliteter er følgende utført: Lokalitet Biologisk kvalitet Tiltak Syd for Holmendammen Lodnefiol Ikke undersøkt Seterbråten v E6 Fagerrogn Enslig tre i skråningen, som ikke er undersøkt. Ikke vurdert som egen naturtypelokalitet Skullerudåsen Sølvdobla Solblom Spredte enkeltforekomster av solblom langs stier i området Sølvdobla-Dølerud, v Katisa S Nøklevann, og ved Sandbakken. Gjerne sterile rosetter på 0,5x0,5m (Jan Wesenberg pers. medd.). Ikke undersøkt. Ikke vurdert som egne naturtypelokaliteter. Sukkertoppen Myskemaure, trollurt, Ikke undersøkt. Rapport 2006:85 9

10 (UTM PM ) Ulsrudvann Rundtjern furuvintergrønn Gämle funn av myggblom Gannelt funn av vasstelg Vurdert lokalitet 10 Ikke undersøkt. Vasstelg er etter all sansynlighet utgått (JW pers. medd). Området er neppe en verdifull naturtypelokalitet lenger. Lutdalen Pannararia Rubiginosa Undersøkt - se lokalitet 9 Skraperudtjern nordøst Marklevende sopp Undersøkt se lokalitet 1 Mellom Bråten og Sørli Marklevende sopp Undersøkt - se lokalitet 2 Mellom Ulsrudvann og Bukkeberget Marklevende sopp Undersøkt - se lokalitet 3 Like sørøst for Ulsrudvannet Marklevende sopp (myrjordtunge) Undersøkt - se lokalitet 10 Øst for Ulsrudvannet Marklevende sopp Undersøkt - se lokalitet 5 og 5B Mellom Ødegården og Fjellstadbakken Marklevende sopp Undersøkt - se lokalitet 8 og 8B Skeletocutis carneogrisea 3 lokaliteter Områdene er befart men ikke vurdert som interessante naturtypelokaliteter. Soppen forekommer spredt i området der den tilsynelatende inngår som ordinær snylter på fiolkjuke. Soppen er ikke nevnt i den nye rødlista. 2.2 Presentasjon Prosjektet resulterer i en rapport med vedlagt manuskart. 2.3 Verdsetting Alle lokaliteter er verdsatt etter Direktoratet for naturforvaltning (1999a) sitt system (revidert, ny utgave fra sommeren 2006 er benyttet), som deler inn lokalitetene i viktige (B) og svært viktige (A) områder. I tillegg kommer områder av lokal betydning (C) som Direktoratet for naturforvaltning (1999c) har føyd til i etterkant av håndbokarbeidet. Det er satt opp 5 kriterier for verdsetting av lokalitetene: Størrelse og velutviklethet (verdien øker med størrelsen og utviklingsgraden) Grad av tekniske inngrep (tekniske inngrep reduserer verdien) Forekomst av rødlistearter (verdien øker med antall og trusselsgrad) Kontinuitetspreg (verdien øker med miljøets alder) Sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt) Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å plassere en lokalitet som viktig eller svært viktig. I håndboka til Direktoratet for naturforvaltning (1999a) er også rødlistearter gitt direkte verdi som viktige (arter i kategorien hen- Rapport 2006:85 10

11 synskrevende og bør overvåkes) eller svært viktige (arter i kategorien direkte truet, sårbar og sjelden). Rødlistekategorienes rangering og forkortelser er (med engelsk navn i parentes) (Kålås m.fl 2006): EX utryddet (extinct) EW utryddet i vill tilstand (extinct in wild) RE regionalt utdødd (regionally extinct) CR kritisk truet (critically endangered) EN strekt truet (endangered) VU sårbar (vulnerable) V sårbar (vulnerable) NT nær truet (near threatened) DD datamangel (data deficient) LC livskraftig (least concern) NE ikke vurdert (not evaluated) NA ikke egnet (not applicable) For øvrig vises det til den nye rødlista (Kålås m.fl 2006) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer artene lever i og viktige trusselsfaktorer som de er utsatt for. Rapport 2006:85 11

12 3 Naturgrunnlaget 3.1 Naturgeografi og klima Det norske meteorologiske institutt, DNMI, har en målestasjon på Blindern. Her er den gjennomsnittlige årstemperaturen for perioden på 5,7 C, med minimum i januar på gjennomsnittlig 4,3 C og maksimum i juli på gjennomsnittlig 16,4 C. Nedbørsnormalen for samme periode er 763 mm/år, med mest nedbør i månedene juli-oktober (Kilde: DNMIs hjemmeside; met.no). Kommunen har variert topografi og dekker spekteret fra borenemoral vegetasjonssone der edelløvskoger inngår i sørvendte lier til sørboreal og mellomboreal vegetasjonssoner i de høyestliggende deler av kommunen. (Moen 1998). 3.2 Geologi Berggrunnen i kommunen er dominert av kalkrike kambro-silurbergarter nede i Oslogryta og fattigere grunnfjellsbergarter som gneiser i sør og øst. Nordmarka er dominert av forholdsvis harde og fattige dypbergarter som granitt og syenitt. Rik berggrunn sammen med et meget gunstig lokalklima legger forholdene til rette for å danne noen av Norges mest artsrike naturtyper. Figur 2 Berggrunnskart over Oslo kommune Kilde: Norges geologiske undersøkelse Rapport 2006:85 12

13 3.3 Kulturpåvirkning Kommunen er delt i en byggesone der utnyttelsen til bolig, veg og næringsvirksomhet er betydelige, mens markaområdene hovedsakelig er dominert av naturlige vegetasjonstyper. I byggesonen er det imidlertid større og mindre lommer med naturnær vegetasjon. Spesielt gjelder dette øyene i fjorden, enkelte strandområder samt grønne lunger omkring enkelte vann og vassdrag. Rapport 2006:85 13

14 4 Naturtyper Under følger en oversikt over registrerte lokaliteter. Til hver lokalitet er det utarbeidet manuskart som avgrenser områdene (vedlegg..). I parentes bak lokalitetsnavnet er kommunalt naturtypenummer oppgitt (hvis det er snakk om nye lokaliteter, så er det her bare startet på nummer 1 ). 4.1 Prioriterte naturtypelokaliteter i kommunen Arnjot Gelines vei ( ) UTM: NM ( ) Naturtype: Artsrike veikanter Verdi: Uproritert U Trusler: Gjødsling, gjengroing, nedbygging Feltsjekk: HF og GGA Eldre opplysninger: I Oslo kommune sin database Natur2000 var det bare oppgitt at dette var en lokalt viktig naturtype, med følgende tekst: Lokaliteten bør oppsøkes og undersøkes nærmere. Korrekt avgrensning mangler. I tillegg forelå et artsfunn av slåpetorn. Revidert områdevurdering: Beliggenhet: Tidligere avgrenset lokalitet ble vurdert å være feil. Vi fant i stedet et område med tørrbakke litt lengre vest i samme vei, samt et mindre område med flatsiv i vegkanten 70 vest for denne igjen (hører ikke til denne lokaliteten). Områdebeskrivelse: Sørvendt vegskråning langs vestre del av Arnljot Gelines vei. Området har preg av gammelt industriområde med for det meste noe til sterkt forstyrret mark. Avgrenset lokalitet har preg av tørrbakke på grunnlendt kalkrik mark. Lokaliteten ligger i utkanten av plen. I vegkant og dels inne på plenen vokser blant annet typiske tørrbakke- og skrotmarksarter som sølvmure, bitterbergknapp, hvitdodre, sandarve, stormaure, hvit legesteinskløver, smørbukk, samt en ubestemt starr i plenen. Rødlistearter og truete vegetasjonstyper: Ingen kjente. Verdsetting: Tørrbakkeområdet er såpass lite, artsfattig og uten spesielt kravfulle eller sjeldne arter til at det er vanskelig å forsvare selv en verdi som lokalt viktig (C). Vi vil derfor sette verdi uproritert (U) her. Det kan likevel ikke utelukkes at tilfeldige forekomster av ulike skrotmarksarter gir grunnlag for høyere verdi, i det minste temporært. Rapport 2006:85 14

15 Skjøtsel og hensyn:. Tørrbakkeområdet ligger i utkant av plen og blir godt nok skjøttet. Hekkveien ( ) UTM: NM Naturtype: Store gamle trær Verdi: Lokalt viktig C Trusler: Gjengroing, nedbygging Feltsjekk: HF og GGA Eldre opplysninger: I Oslo kommune sin database Natur2000 var det oppgitt at dette var en viktig naturtype, med følgende tekst: Stor edelløvtre med kronediameter på 30 meter. Treet måler ca 1 meter i diameter og har forholdsvis grov sprekkebark. Revidert områdevurdering: Beliggenhet: Lokaliteten er noe utvidet mot sør for å fange opp spisslønn og hule epletrær som bl.a. kan ha potensial for kravfulle insektarter. Områdebeskrivelse: Lokaliteten ligger i et hageanlegg. Sentralt er ei stor eik på ca 1 meter i diameter. Eika har ikke grov sprekkebark eller hulrom og er i god vekst. I tillegg står det enkelte middelaldrende spisslønner og flere middels store, men delsvis hule epletrær i hagen. Plenen er artsfattig, trolig godt gjødslet og uten spesielle kvaliteter. Rødlistearter og truete vegetasjonstyper: Ingen kjente. Verdsetting: Verdien som lokalt viktig (C) opprettholdes, fordi det er snakk om ei relativt grov eik, samt forekomst av hule epletrær. Det er vanskelig å forsvare høyere verdi, siden eika mangler grov sprekkebark og hulrom, og det heller ikke er påvist rødlistearter eller andre spesielt kravfulle arter her så langt. Skjøtsel og hensyn:. Treet bør pleies på en måte som gjør at det lever så lenge som mulig. På sikt kan det oppstå hulrom i treet, noe som er svært viktig for sjeldne insekter, og slike bør ikke fylles igjen eller på andre måter forringes når de oppstår. En bør beskjære krona dersom den blir for stor og tung, framfor å kappe ned treet. Det bør holdes relativt åpent rundt treet, med en god del solinnstråling. En bør unngå graving i nærheten av eika, og rydde eventuelt oppslag av kratt. Epletrærne bør få stå i fred fram til etter at de dør en naturlig død. Ullernveien 7 ( ) UTM: NM Naturtype: Kalkskog Rapport 2006:85 15

16 Verdi: Viktig B Trusler: Nedbygging, forsøpling Feltsjekk: HF og GGA Eldre opplysninger: I Oslo kommune sin database Natur2000 var det oppgitt at dette var en viktig naturtype, med følgende tekst: Lokaliteten ble observert høsten 2003 av Terje Blindheim. Kalkskog som ikke er undersøkt nærmere. Rest av tidligere større kalkrygg. Potensielt interessant for en rekke artsgrupper. Bør undersøkes nærmere. Revidert områdevurdering: Beliggenhet: Lokaliteten ligger på en liten åskolle, omgitt av boliger. Avgrensningen er ganske skarp mot sør, litt mer diffus mot vest, nord og øst (som følge av gradvis økende preg av parklandskap). Områdebeskrivelse: Det er snakk om en bratt østvendt kalkskog med grove furutrær beliggende i eiendomsgrensa mellom flere eiendommer. Det er innslag av lind, hassel, gran og spisslønn. Edelgran er i spredning. Det er noe rik bakkevegetasjon med liljekonvall og blåveis, noe som indikerer kalkskog. Det er fylt ut litt hageavfall etc fra tomtene på oversiden, men problemet er forholdsvis lite. Rødlistearter og truete vegetasjonstyper: Kalkskog Noe truet (VU) Verdsetting: Området verdsettes til viktig (B), siden det dreier seg om en ganske typisk kalkskog med potensial for rødlistearter (primært marklevende sopp). Lite areal, noe negativ påvirkning og fravær av funn av høyt rødlistede arter tilsier at verdien ikke bør settes høyere. Skjøtsel og hensyn:. En bør oppfordre grunneiere til ikke å tømme hageavfall ned i skråningen. Innførte arter som edelgran bør fjernes. Eventuell hogst bør bare utføres som selektiv hogst av naturlig hjemmehørende treslag, der lind, hassel og grov, gammel furu spares. Hogst av de tre sistnevnte artene kan lett føre til at f.eks. forekomster av rødlistede marklevende sopp knyttet til disse treslagene går tapt. Bamseveien - Holmendammen ( ) UTM: NM Naturtype: Rasmark, berg og kantkratt Verdi: Svært viktig A Trusler: Nedbygging, forsøpling Feltsjekk: HF og GGA Rapport 2006:85 16

17 Eldre opplysninger: I Oslo kommune sin database Natur2000 var det oppgitt at dette var en lokalt viktig naturtype, med følgende tekst: Kalkrike berg med verdifull engflora typisk for kalkrike enger i Oslo. Området er i gjengroing. Forslag til Skjøtsel: Det er nødvendig å rydde omfattende oppslag av rosebusker med mer. Slått med års mellomrom er ønskelig. Karplanteregistreringer på lokaliteten: Aksveronika, gulllkløver, markmalurt, nakkebær, smaltimotei. Revidert områdevurdering: Beliggenhet: Lokaliteten ligger ute i et lite parklandskap, med et tjern på sørsiden (Holmendammen). Den er ganske skarpt avgrenset mot artsfattig plen på alle kanter. Områdebeskrivelse: Det er snakk om en kalkrik bergknaus med verdifull engflora av type Oslofjordutforming. Den mest artsrike delen ligger i sør, mens det i nord er tett kratt av bringebær og nyperoser. Området er truet av gjengroing, da det ikke ser ut til å ha vært gjennomført slått her i nyere tid (med et usikkert unntak av de sørligste partiene). Flere typiske og til dels kravfulle og rødlistede arter typiske for kalkrike, tørre enger forekommer, som smaltimotei, aksveronika, engtjæreblom, gjeldkarve, smørbukk, bitterbergknapp, tysk mure, blåklokke, gulmaure, sølvbunke, flerårsknavel, nakkebær og enghavre. Rødlistearter og truete vegetasjonstyper: Smaltimotei (EN), aksveronika (VU). Bergknaus - Oslofjordutforming sterkt truet (EN) Verdsetting: Området verdsettes til svært viktig (A), siden det er en typisk forekomst av denne sterkt truede vegetasjonstypen, og enkelte høyt rødlistede arter opptrer. Lite areal og noe mangelfull skjøtsel trekker verdien noe ned. Verdien er oppjustert fra forrige vurdering, som følge av revidert nasjonal rødliste, der to av artene på knausen har fått forhøyet sin status vesentlig. Skjøtsel og hensyn:. Det bør utføres slått og rydding av hele lokaliteten, inkludert fjerning av busker, bringebær og rosekratt. Det er spesielt viktig å hindre gjengroing i søndre del. Gjødsling og forsøpling må unngås både på og inntil lokaliteten. Ulsrudvannet sørøst (lokalitet 3) UTM: PM Naturtype: Gammel barskog Verdi: Viktig B Trusler: Hogst Feltsjekk: HF og Arve Græsdal , AG 28 og , AG , AG , AG Rapport 2006:85 17

18 Beliggenhet: Lokaliteten utgjør toppen av en rygg mellom Ulsrudvannet og Nøklevann. Avgrensingen er skarp mot nord og øst men noe mer diffus mot sør og vest. Områdebeskrivelse: Lokaliteten er et fattig furuskogsområde med smådaler med litt rikere granskog, hovedsakelig blåbærgranskog. Det er røsslyngfuruskog og lavfuruskog på toppene. I smådalene er det naturskogpreg med læger av gran i ulike nedbrytningsgrader. Skogen er flersjiktet. Flere rødlistede sopparter er påvist her, og bl.a. ble vrangstorpigg (VU) registrert under befaringen i 2006 og Skeletocutis brevispora (VU) ble registrert I tillegg er det her registrert arter som rødskjellsopp, gulnende slørsopp, svart trompetsopp og røykmusserong. Det er få riktig gamle trær. Foruten gran og furu er det også innslag av bjørk og rogn. Rødlistearter og truete vegetasjonstyper: Vrangstorpigg Sarcodon lundelli (VU) Skeletocutis brevispora (VU) Verdsetting: Området verdsettes til viktig (B), ikke minst fordi to ganske høyt rødlistet art forekommer, men også fordi det er funnet flere andre kravfulle, marklevende sopp. Skjøtsel og hensyn: Det bør ikke foretas noen former for hogst, og død ved bør få ligge i ro. Ulsrudvannet øst (lokalitet 5 B) UTM: PM Naturtype: Gammel barskog Verdi: Viktig B Trusler: Hogst Feltsjekk: HF og Arve Græsdal Beliggenhet: Lokaliteten utgjør et mindre fuktdrag på åsen mellom Nøklevann og Ulsrudvann. En bergvegg avgrenser området skarpt i vest, mens en mindre rygg avgrenser mot nord og øst. I sør avgrenses området mot hogstflate. Områdebeskrivelse: Lokaliteten omfatter en fuktig gammel gransumpskog i et søkk øst for en stor bergvegg. En natursti går gjennom området. Sumpskogen, som er forholdsvis fattig, har tidligere vært grøftet, men grøftesystemet fungerer antagelig ikke i dag. Det er mye død ved av gran, både av yngre og eldre alder. Den rødlistede barksoppen rynkeskinn (NT) ble påvist under befaringen på ei granlåg. Rødlistearter og truete vegetasjonstyper: Rynkeskinn Phlebia centrifuga (DC) Verdsetting: Området verdsettes til viktig (B), ut fra naturtype, tilstand, samt funn av rødlisteart. Skjøtsel og hensyn:. Det bør ikke foretas noen former for hogst, og død ved bør få ligge i ro. Den gamle grøfta bør ikke renskes opp, men i stedet få gro helt igjen. Rapport 2006:85 18

19 UTM: PM Naturtype: Kalkskog Verdi: Svært viktig A Trusler: Hogst Feltsjekk: HF og Arve Græsdal , AG , AG , AG , AG Beliggenhet: Lokaliteten omfatter toppen av det småkuperte åspartiet mellom Nøklevann og Ulsrudvann. Lokaliteten er skarpt avgrenset mot lia i øst og veg/naturtype i nord. I sør avgrenses denne av hogstflate, mens avgrensingen i vest er mer diffus. Områdebeskrivelse: Det er snakk om et tilsynelatende fattig furuskogsområde med røsslyngfuruskog og lavfuruskog. Artsfunn av sopp tyder imidlertid på at det kan være en tørr mineralrik skog med ganske høy ph. Det er lite død ved og fravær spesielt gamle trær. Skogen er flersjiktet. I enkelte søkk på åsryggen er det innslag av litt rikere lågurtgranskog. Tidligere er det her gjort funn av en rekke uvanlige piggsopper, som svarthvit sølvpigg, svartsølvpigg (NT), rynkebrunpigg (DD) og beltebrunpigg, samt lakrismusserong (NT). Det er gjort følgende funn av kravstore og rødliste arter i området: Norsk navn Latinsk navn Rødlisteestatus Dato Navn Gulnende slørsopp Cortinarius rubicundulus Arve Græsdal Beltebrunpigg Blå brunpigg Fagerbrunpigg Hydnellom concrecens Hydnellum caeruleum Hydnellum geogenium Arve Græsdal Arve Græsdal Arve Græsdal Skarp rustbrunpigg Hydnellum pekeii Arve Græsdal Oransjebrunpigg Hynellum aurantiacum Arve Græsdal Svarthvit sølvpigg Phellodon mamaleucus Arve Græsdal Svartsølvpigg Phellodon niger NT Arve Græsdal Beltesølvpigg Phellodon tomentosus Arve Græsdal Ringsløs smørsopp Suillus granulatus Arve Græsdal Gråsvart kremle Crf.Russula albonigra NT Arve Græsdal Rynkebrunpigg Hydnellum scrobi- DD Arve Græsdal Rapport 2006:85 19

20 Svart trompetsopp culatum Craterellus cornucopioides Arve Græsdal Lakrismusserong Trichloma apium NT Arve Græsdal notat udatert Arve Græsdal Området benyttes mye til friluftsliv med bl.a. lavvo som er satt opp, og det er et nettverk av stier i området. Rødlistearter og truete vegetasjonstyper: rynkebrunpigg Hydnellum scrobiculatum (DD), svartsølvpigg Phellodon niger (NT), lakrismusserong Trichloma apium (NT), kalkskog (VU). Verdsetting: Funn av flere og rødlistede og kravfulle arte, og en sårbar vegetasjonstype, samt antatt godt potensiale for flere rødlistearter,gjør at vi samlet sett under litt tvil setter verdien til svært viktig (A). Skjøtsel og hensyn:. Det bør ikke foretas noen former for hogst, og død ved bør få ligge i ro. Bremsrud (lokalitet 6) UTM: PM Naturtype: Kalkskog, edelløvskog Verdi: Svært viktig A Trusler: Hogst Feltsjekk: HF og Arve Græsdal , AG , AG Beliggenhet: Lokaliteten ligger vestvendt i lia med grense mot det gjengrodde kulturlandskapet ved Bremsrud. I nord og løst blir området raskt fattigere med større innslag av furu, mens i sør er grensen mer diffus, mot yngre granskog. Områdebeskrivelse: Lokaliteten er en rik granskog med innslag av edelløvtrær som alm, ask, lind og hassel. Bakkevegetasjonen er rik og lågurtpreget med liljekonvall, blåveis, knollerteknapp, trollhegg og teiebær. Området har lite død ved. Skogen er flersjiktet med åpne glenner med fravær av riktig gamle trær. Det er tidligere gjort funn av flere kravfulle og dels rødlistede marklevende sopparter som gråkjuke (NT), blek korallsopp, blå brunpigg, skarp rustbrunpigg, beltebrunpigg, vrangstorpigg (VU), skjeggfrynsesopp og liten fagervokshatt (Arve Græsdal notat udatert). I tillegg kommer blodkjuke på furu. Rødlistearter og truete vegetasjonstyper: Gråkjuke Boletopsis leucomelaena (NT), vrangstorpigg Sarcodon lundelli (VU). Kalkskog er vurdert som noe truet (VU) og alm lindeskog er vurdert som hensynskrevende vegetasjonstype (LR). Rapport 2006:85 20

21 Verdsetting: Området verdsettes til svært viktig (A) som følge av et par funn av rødlistede sopper, deriblant en truet art. I tillegg er det forekomst av to rødlistede vegetasjonstyper. Skjøtsel og hensyn: Det bør ikke foretas noen former for hogst, og død ved bør få ligge i ro. Bremsrud øst (lokalitet 7) UTM: PM Naturtype: Granskog Verdi: Uprioritert Trusler: Hogst Feltsjekk: HF og Arve Græsdal Beliggenhet: Lokaliteten omfatter et flatere parti i den vestvendte skråningen øst for Nøklevann. Avgrenses i nord, øst og sør mot fattigere furuskogsområder. I vest er avgrensningen mindre klar. Områdebeskrivelse: Lokaliteten er en rik granskog som delvis har blitt flatehogd og delvis er tynnet i løpet av siste 1-2 år. Det ligger nå igjen mye hogstavfall fra felling av grantrær. Tidligere er det funnet sopper som praktslørsopp, gulnende slørsopp, gråkjuke (NT) og gulbrun storpigg (NT) (Arve Græsdal notat udatert). Innslag av furu i området. Rødlistearter og truete vegetasjonstyper: Gråkjuke Boletopsis leucomelaena (NT), gulbrun storpigg Sarcodon verispellis (NT) Verdsetting: Området er vanskelig å verdisette som følge av ganske fersk hogstpåvirkning. Det settes derfor her bare uprioritert som verdi, og anbefales at lokaliteten oppsøkes på nytt i en god soppsesong innenfor en tidshorisont på 10 år, for å sjekke om noen av de kravfulle og rødlistede artene fortsatt forekommer her. Skjøtsel og hensyn:. Det bør ikke foretas noen ytterligere former for hogst her inntil naturverdiene er bedre klarlagt. Fjellstadputten øst (lokalitet 8 B) UTM: PM Naturtype: Rik sumpskog Verdi: Viktig B Trusler: Hogst Feltsjekk: HF og Arve Græsdal , AG Rapport 2006:85 21

22 Beliggenhet: Lokaliteten ligger inntil lysløypa som avgrenser denne mot sør. I vest nord og øst avgrenses lokaliteten av tørrere mark med generelt yngre granskog. Områdebeskrivelse: Lokaliteten er en rik gransumpskog som tidligere har blitt grøftet. Grøftene fungerer også i dag. Av andre treslag ble det registrert rogn. Skogen har mye død granved i ulik nedbrytningsfase. Skogen er ganske åpen med dårlig sjiktning. Noe plukkhogst har trolig vært foretatt tidligere. Arter som trollurt, hengeving, knollerteknapp, blåveis og teiebær indikerer relativt god næringsstatus. Mosen grønsko (VU) og soppen Skeletocutis carneogrisea ble registrert på granlæger. Rødlistearter og truete vegetasjonstyper: Grønsko Buxbaumia viridis (VU). Rik sumpskog er vurdert som sterkt truet (EN) Verdsetting: Området verdsettes til viktig (B), siden det er forekomst av en rødlistet mose samt rødlistet vegetasjonstype. Skjøtsel og hensyn: Det bør ikke foretas noen former for hogst, og død ved bør få ligge i ro. Grøfta som drenerer mot øst bør fylles for å gjenskape sumpskogen. Fjellstadbakken-Ødegården (lokalitet 8) UTM: PM Naturtype: Kalkskog Verdi: Lokalt viktig C Trusler: Hogst Feltsjekk: HF og Arve Græsdal , AG , AG Beliggenhet: Lokaliteten omfatter yngre granskog på begge sider av lysløypa. Avgrensingen i sør er gjort mot mer grunnlendt furuskog, mens den mot nord er diffus. Områdebeskrivelse: Lokaliteten omfatter en ensaldret granskog i hogstklasse III, sannsynligvis kommet opp etter en tidligere flateavvirkning. Granskogen er tett og det er tilnærmet fraværende feltsjikt. Vurdering av vegetasjonstyper er derfor vanskelig. Under feltarbeid august 2006 ble det gjort ett funn av signalarten duftbrunpigg. Tidligere er rødlistearten gulbrun storpigg (NT) registrert i området av Arve Graæsdal ( ). For øvrig er også oransjebrunpigg, fagerbrunpigg og rank korlallsopp registrert fra området (AG ). Ut fra artsfunnene på sopp er dette trolig en kalkskog. Rødlistearter og truete vegetasjonstyper: gulbrun storpigg Sarcodon vercipellis (NT), kalkskog er vurdert som noe truet (VU) vegetasjonstype. Verdsetting: Til tross for en skogstilstand med ensartet granskog er området vurdert til å ha lokal verdi(c) da det er funnet rødlistet sopp i området og kalkskog er en noe truet vegetasjonstype (VU). Rapport 2006:85 22

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet)

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) ble 27.10.2010 vedtatt omregulert til kombinert bebyggelse og anlegg - undervisning/ forskning/ kontor, samt

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Røssedal Bygg A/S, co/ Andenæs Eiendom AS, foretatt en naturfaglig

Detaljer

Kartlegging av naturverdier på Ekeberg 2008. Notat 29. oktober 2008

Kartlegging av naturverdier på Ekeberg 2008. Notat 29. oktober 2008 Kartlegging av naturverdier på Ekeberg 2008 Notat 29. oktober 2008 Bakgrunn På oppdrag for Friluftsetaten i Oslo kommune har BioFokus v/ Terje Blindheim foretatt naturfaglige undersøkelser på Ekeberg.

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN

NOTAT SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nesodden Kommune teknisk avdeling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 17.06.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng Oppdrag nr: 532483 SAMMENDRAG

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Omsrud *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3015 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 6.7.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e): Oppdragsgiver:

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)F6,'(%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-13 Ekstrakt BioFokus, ved Stefan Olberg, har på oppdrag for Trysilhus Sørøst AS vurdert og kartlagt naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Detaljer

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost.

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost. NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 536926 Befaring RV23, Dagslett Linnes Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Frode Nordang Bye, Statens vegvesen NOTAT NATURMILJØ

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging

Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Prinsdal skytebane, en botanisk kartlegging Anders Thylén BioFokus-notat 2012-16 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Oslo kommune Bymiljøetaten kartlagt botaniske naturverdier på Prinsdal skytebane. Det

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Jordet nordre *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3004 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 27.6.2012 Eventuelle tidligere

Detaljer

Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby

Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby Ulrika Jansson BioFokus-notat 2013-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Flateby Sentrumsutvikling AS og Enebakk kommune kartlagt naturverdier

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)N&+42'()+4@&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)N&+"42'()+4@""&62%1C)P%2')1.66,'&C) :;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:R

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr Notat Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag BM-notat nr 1-2011 Dato: 07.09.2011 Notat Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 07.09.2011 Røros lufthavn, Røros kommune vurderinger

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak

Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-20 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Frogn kommune kartlagt naturverdiene i et lite skogholt på Leer

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-1 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as v/ Torstein Synnes og Esset AS foretatt

Detaljer

Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013.

Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Arkitektkontoret Henning Karlsen AS Detaljregulering Sandviklandet Del: Naturfaglige vurderinger og innspill Dato: 08.06.2015 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr:

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Hartman

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Naturverdier på Marienlyst

Naturverdier på Marienlyst Naturverdier på Marienlyst Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-4 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Civitas kartlagt naturverdier på NRK sin eiendom på Marienlyst i Oslo. Det er i all hovedsak naturtypen

Detaljer

'&C):;;42'()#V41&I)

'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O&44&%,()+4@""&62%1C)K,''&%)1.66,M '&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Kartlegging av naturtyper på Stuåsen i Skjelsvik (60/1), Porsgrunn kommune Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper på Stuåsen i Skjelsvik (60/1), Porsgrunn kommune Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper på Stuåsen i Skjelsvik (60/1), Porsgrunn kommune 2015 Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-10 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag Strandgata 22 AS foretatt kartlegging

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde. Kim Abel. BioFokus-notat

Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde. Kim Abel. BioFokus-notat Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde Kim Abel BioFokus-notat 2012-30 1.1.1.1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Nøtterøy kommune ved Ronny Meyer gitt innspill

Detaljer

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Beliggenhet Eiendom AS foretatt biologiske undersøkelser på eiendommen med gbnr 8/1549 og adresse Lillehagveien 38. Eiendommen er ca 2 daa. Det er fra tidligere

Detaljer

BioFokus-rapport Dato. Antall sider

BioFokus-rapport Dato. Antall sider Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Asker kommune foretatt biologiske undersøkelser i to delområder rundt Solli i Vestmarka. Feltbefaringen avdekket ingen naturtyper eller rødlistearter i det

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Kartlegging av naturtyper på Nyhusåsen, Porsgrunn Undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper på Nyhusåsen, Porsgrunn Undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper på Nyhusåsen, Porsgrunn 2017. Undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging.. Sigve Reiso BioFokus-notat 2017-32 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har foretatt kartlegging

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Bergsrud, øst *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3016 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 6.7.2012 Eventuelle tidligere

Detaljer

1) i ettertid omtale konsekvensene av inngrepet for naturmangfold av utbygd anleggsveg.

1) i ettertid omtale konsekvensene av inngrepet for naturmangfold av utbygd anleggsveg. Oppdragsgiver: Oppdrag: 608853-02 E18 L-R Reguleringsplan Dato: 01.09.2017 Skrevet av: Rune Solvang Kvalitetskontroll: ANLEGGSVEG_NY_BRENTÅSEN_SØ BAKGRUNN Det er gjennomført en naturfaglig befaring av

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Seljord kommune Sinnesodden, Seljord Del: Konsekvensutredning naturmangfold Dato: 18.11.2016 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Lars Krugerud Oppdrag nr: 535

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Kartlegging av naturtyper ved Kalvehue på Sandøya, Porsgrunn kommune Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper ved Kalvehue på Sandøya, Porsgrunn kommune Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper ved Kalvehue på Sandøya, Porsgrunn kommune 2016 Sigve Reiso BioFokus-notat 2016-29 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har foretatt kartlegging av naturtyper ved Kalvehue på Sandøya

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

6,'&C):;;42'()#V41&I)

6,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O266&%,()+4@""&62%1C)P%2')1.6M 6,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Til: Bever Utvikling AS Fra: Norconsult Dato/Rev: 2015-10-01 Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Det er planlagt å etablere næringspark ved Diseplass

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat BioFokus-notat , side 1

Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat BioFokus-notat , side 1 BioFokus-notat 2016-35, side 1 Kartlegging av naturverdier ved Skjøtt telvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-35 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Areal Viken AS kartlagt naturverdier øst for

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Hafton *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3005 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 27.6.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-13 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Rieber prosjekt AS kartlagt biologiske verdier ved Løvenskioldbanen i Bærum.

Detaljer

Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune

Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2016-20 Ekstrakt BioFokus ved Ole J. Lønnve har på oppdrag for Ann- Cathrin Torp foretatt en naturfaglig undersøkelse

Detaljer

Notat Litra Grus AS Anders Breili

Notat Litra Grus AS Anders Breili Notat Til: Fra: Kopi til: Litra Grus AS Anders Breili Rambøll Norge AS Saknr. Arkivkode Dato 14/4775-4 PLAN 2014p 03.09.2014 NATURMILJØ OG STILLBRUBERGET MASSETAK I forbindelse med søknad om dispensasjon

Detaljer

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk:

Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt. Lokalt viktig C. Naturtyperegistreringer. Grus- og steinstrender med spesiell flora. Mosaikk: Lok. nr. 685 Nakkholmen bukt 030110685 Lokalt viktig C Sand- og grusstrand Grus- og steinstrender med spesiell flora 01-01-2003 (siste) Lokalitetskrivelse innlagt av B0B den 13.10.2003, etter unders0kelse

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Grasfjellet 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Grasfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-32 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Norconsult v/ Torgeir

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET PLANLAGT KRAFTSTASJON VED SUPPAM I LEIKANGER KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 13.10.2010 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper vest for Søndre Bondi gård, samt drøfting av planlagte skjøtselstiltak i forbindelse med boligbygging

BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper vest for Søndre Bondi gård, samt drøfting av planlagte skjøtselstiltak i forbindelse med boligbygging Kartlegging av naturtyper vest for Søndre Bondi gård, samt drøfting av planlagte skjøtselstiltak i forbindelse med boligbygging Kim Abel BioFokus-notat 2016-8 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus ved Kim Abel

Detaljer

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu)

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Grunneier: John Aalbu Gnr/bnr: 191/1 ID Naturbase: BN00027029 Areal, nåværende: 9,8 da naturbeitemark UTM: 255-256, 427-428, høyde: 620-630

Detaljer

Naturverdier i den kompakte byen

Naturverdier i den kompakte byen Naturverdier i den kompakte byen o Hva er blågrønn struktur? o Viktige naturtyper og arter i byen o Hvorfor er de der? o Konflikter? o Muligheter? Anders Thylén, BioFokus, 09.12.15 Naturverdier i den kompakte

Detaljer

Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA

Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA Store likheter mellom MiS- og naturtypekartlegging Liknende målsettinger: sikre biomangfold og sjeldne- og truete arter

Detaljer

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo.

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Innledning Siste Sjanse v/ Terje Blindheim har på oppdrag fra Selvaagbygg v/ Liv Eva Wiedswang

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold på. gnr/bnr 29/1 i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1

Kartlegging av biologisk mangfold på. gnr/bnr 29/1 i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1 Kartlegging av biologisk mangfold på gnr/bnr 29/1 i Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2015-19 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra grunneier Reidun Holmen, representert ved Rolf Erik Holmen,

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN Oppdragsgiver: Jarle Viken Oppdrag: 532105 Steinbrot Heggdalene, Leikanger Del: Dato: 2013-05-24 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN INNHOLD 1 Innledning... 1 2

Detaljer

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten.

SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) *Navn på lokaliteten. SLÅTTEMARK. SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) *Navn på lokaliteten Kleiva *Kommune Sør-Aurdal *Områdenr. 3014 ID i Naturbase *Registrert i felt av: Geir Høitomt *Dato: 11.7.2012 Eventuelle tidligere registreringer

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Bamble kommune Del: Kartlegging naturmiljø Dato: 31.08.2012 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Kjell Sverre Rogn (Bamble kommune) Oppdrag nr: 527 475 1. BAKGRUNN

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold ved. Vakås i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat

Kartlegging av biologisk mangfold ved. Vakås i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat Kartlegging av biologisk mangfold ved Vakås i Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2015-1 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Asker kommune ved prosjekt og utbyggingsavdelingen foretatt biologiske

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

ASK SENTRUM KARTLEGGING AV NATURTYPER I

ASK SENTRUM KARTLEGGING AV NATURTYPER I ASK SENTRUM KARTLEGGING AV NATURTYPER I FORBINDELSE MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 03.06.2016. Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Naturmangfold Langeskogen

Naturmangfold Langeskogen Naturmangfold Langeskogen Dato: 06.11.13 Eksisterende informasjon Planområde består av for det meste av middels og lav bonitet, mindre områder lengst nord og sørvest er registrert med svært høy bonitet

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2015:4 12. OKTOBER 2015 R apport 2 015:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer