Registrering av sætermiljø i Odalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registrering av sætermiljø i Odalen"

Transkript

1 Rapport: Registrering av sætermiljø i Odalen Solør-Odal Forsøksring Februar 2007 Kvinnemuseet/ Solør-Odalmuseene September 2007 Knut Ola B. Storbråten

2 Innholdsfortegnelse: Registrering av sætermiljø i Odalen...6 Nord-Odal 1. Dalsætra/Suterudsvangen: Raudåssætra: Grenisætra: Mellomsætra/Millomsætervangen: Kroksrudsætra Svarverudsætra Søgnessætra Rabbsætra/Geitrabben Bjelkersætra Illgosætra Ekornholsætra Viksætra Sandsætra Galterudsætra Mørktjernsætra Rudsætra Bjørnstadsætra Gammelsætra (Bjørnstad) Nysætra (Føsker) Tempelsætra Slåmotsætra Føskersætra Sundsætra Botshaugsætra Lisætra Rovelstadsætra Nysætra (Rovelstad) Plassætra (Rovelstad) Sætervangene nord for Trautgruva Brontjennsætra Gamlevangen (Linder) Vatningssætra Holtsætra Skinnarbu Nysætra (Øvre Holt) Lindersætra Eriksætra Gammelvangen Fjellsætra Svarttjennsætra Gammalsætra (Fjell) Kroktjennsætra Gørtjennsætra Jomfrusætra

3 45. Gardsætra/Kolstadsætra Skyrudsætra/Nybyggersætra Bergesætra Skirshaugsætra Knappersætra Holtslåtten/Høltisætra Holsætra Dalsæterdammen Grytsætra Gjelbekksætra Nysætra (Tannes) Rotsætra Paradissætra Hølsætra Puttsætra Bjønnstampen Stømnersætra Korbølsætra Aurtjennsætra Rudsætra Garviksætra Odals-Østmosætra Bakkesætra Skålbergsætra Solungs-Østmosætra Nordgardsætra Hundbysætra Nersætra Nysætra (Søndre Berg) Sillerudsætra Abborsætra Bergsætra Husmannsætra (Søndre Berg) Kuggerudsætra Øvre Grasberget...30 Sør-Odal 1. Børstadsætra Fuluvangen Mellandsvangen/Mellandsætra Grimslandsætra Rudsætra Valstadsætra Kjølstadsætra Brattfallsætra Sundbysætra, gamle Granbergsætra, gamle Nysætra (Taugl) Taulsætra Vestbyvangene-Bergervangene

4 14. Tonersætra Jerstadsætra og Osvangen Nordre Øfstgardsæter Øfstgardsætra, søndre Plassætra Toerkoia Hokjølsætra Rognhaugsætra Trondsætra/ Einsætra Kolltjernsætra Nordsetsætra Viksæter Gamlevangen-Osvangen-Igletjernet Bjørkerudsætra Sætergrenda vest for Mangsethøgda Krakerudvangen / Krakerudsætra Bjørtjernsbråten Fresvollsætra Øvre Fresvollia Huvenesvangen / Raustadsætra Syversvangen / Høybyvangen Jelsnesengene sæter Fresvoll eng Hauggardssætra/Hauggardsvangen Oppistuvangen Jelsnesvangen/Jelsnessætra Nyvangen (Fresvoll) Dingsrudvangen Presterudsætra Mjøgsjøvangen Hærnesvangen Skårillvangen Torgersætra Skårersætra/Skåråvangen Flinterudvangen Hærnessætra Bergersætra, øvre- og nedre Låksåvangen Branerudvangen /-sætra Søndre Krogsrudvangen/-sætra Nordre Kroksrudvangen Strømsvangen Samarivangen/Prestsætra Nysætra Bråtåsætra Vålberget/Villberget sæter Kollsrudsætra/Gammelsætra Olsrudvangen Sætergrenda ved Høljeren: Kollsrudsætra

5 64. Kamphaugsætra Galterudsætra Isakrudsætra Hamnbergsætra Ånerudvanga / Ånerudsætrene Josefbergsætra Høgdasætra Lurholsætra / Lurhølvangen Husmannssætra Nedre Lissetsætra / Hagensætra Øvre Lissetsætra / Fjøslisætra Norddisisætra Meldisisætra Ullarsætra / Ullernvangen Disisætra Mjøgsjøsætra / Kolsetsætra Vesle-Røyser / Skøyensætra Nysætra Stimannsberget Masterud Gjersøysætra Amundvangen-Meilivangen Råskjell Prestbråtåsætra/Prestbråtån Klommasætrene Gammelsætra Gamlevangen / Gammelvangen (mellom Flaen og Brenna) Vålhaugsætra Spiksetsætra / Leirhuluvangen Børjesætra Vestbysætra Moasætra Hornessætra Branvollsætra Lurhølvangen Skjulstadsætra Hagasætra Gurikollsætra Nysætra Blenkjopp Nord-Aulivangen Aulisætra...58 Sætrer i Sør-Odal som ikke er funnet:...59 Bebodde småbruk/gårder i Sør-Odal som tidligere har vært sætrer (uten spor av sæterdrift)...59 Kartreferanser og tilstand: Sætrer i Nord-Odal...61 Kartreferanser og tilstand: Sætrer i Sør-Odal...63 Registeringsskjema

6 Registrering av sætermiljø i Odalen Feltarbeidet ble utført sommeren 2005 og Til registreringen ble det utarbeidet et skjema, se bakerst i rapporten. For hver av sætrene er det registrert grunneiere med gards- og bruksnummer, hva som finnes av bygninger og andre landskapselementer, hvem som har brukt sætra og hvor lenge sæterdrifta pågikk. I Sør-Odal ble beliggenheten målt nøyaktig med GPS. I Nord-Odal hadde vi ikke tilgjengelig og beliggenheten anslått mer grovt. For å angi hvordan sæterlandskapet framstår i dag, ble det laget bokstavkoder: A) Sætervangen er lite preget av gjengroing B) En del busker og trær (begynnende gjengroing) C) Gjengroing kommet langt D) Skog E) Plantefelt F) Nyryddet / restaurert Noen sætrer har mangelfulle opplysninger, andre har rikholdige. Grunneierforholdet kan være omtvistet i noen tilfeller. I denne rapporten er det brukt de opplysningene som finnes i økonomisk kartverk (ØK-kart) for kommunene. Der det er flere sætrer i nærheten av hverandre, blir disse gjerne omtalt som ei sætergrend, men praksisen her har variert litt for de to kommunene. En del av opplysningene om hvem som har brukt sætra er hentet fra Bygdebøkene for Nordog Sør-Odal av Birger Kirkeby. Noe er dessuten hentet fra sæterundersøkelsen til Instituttet for sammenlignende kulturforskning v/ Gunnar Mandt i 1935, Mari Moss i 1934 og nedtegnelser gjort av Magne Aurom. I tillegg kommer et utall muntlige kilder. Enkelte, svært gamle sætrer er ennå ikke registrert. Dette har bakgrunn i at beliggenheten ikke lenger er kjent. Når og om disse blir gjenfunnet, vil de bli registret og føyd til i rapporten. For Sør-Odal er de aktuelle sætrene listet opp i en egen tabell. Prosjektleder vil med dette få takke hele registreringsmannskapet for en flott innsats! Roverud 22. februar 2007 Registrering av sætermiljøer i Odalen kom i gang i 2005 etter initiativ fra Nord- og Sør-Odal kommune og Sør-Odal Slekts- og historielag v/ Ole Sverre Moss. Prosjektet er ledet av Solør- Odal Forsøksring v/ Knut Ola B. Storbråten, mens registreringen i felt er utført av et frivillig registreringsmannskap i begge kommuner. Prosjektledelsen er finansiert gjennom SMILmidler. -Prosjektleder- 6

7 Nord-Odal: 1. Dalsætra/Suterudsvangen: Arealet tilhører Nord-Odal kommune (1/22). Landskapselementer: Ingen registrerte. Sæter til Suterud og Dal (Jordfetdalen). Arealet solgt fra Suterud Skog til Nord-Odal kommune i Sætra ble lagt ned før Se også sæter nr 60 i Sør-Odal. Var en del av sætergrenda Aulisætra. Tilstand: Det er fortsatt mulig å se preget av sætervang, men gjengroinga har kommet langt. 2. Raudåssætra: Arealet tilhører Jan Thore Helgedagsrud (2/1), Anne Ljønerholth (3/5) og Hans Jacob Luker (3/7). Bygninger: Stabburet i Kroken ble flyttet til Raudåssætervangen og laftet opp der det opprinnelige størhuset stod. Landskapselementer: Rester etter stall (mur). Sæterdrifta ble lagt ned ca Brukt til ca 1877 av Helgedagsrud. Skiftlige kilder forteller at Nust brukte sætra i 1687 og at den tidligere var brukt av Årstad. Den ble også kalt Årstadsætra Tilstand: Deler av sætervangen har fortsatt en del urter og gras. Resten bærer fortsatt noe preg av sætervang. 3. Grenisætra: Arealet tihører Halvor Haukerud (4/3) og Solveig og Kari Rolstad Liland (4/2). Landskapselementer: Rester etter laftestokker. Sæter med to vanger for søndre og nordre Haukerud. De siste som lå her var Kari Svarverud og Kari H. Svenneby. Størhuset ble brukt som koie ca Det brant visstnok opp til slutt. Sætra ble opprinnelig brukt av Greni i Nes, derav navnet. Areal ca 4 daa. Sætra ble tatt i bruk før 1800 av Greni og ble siden brukt av Haukerud fram til ca 1890 Tilstand: Delvis gjengrodd. 4. Mellomsætra/Millomsætervangen: Arealet tilhører Reidun Gjersaas Arnesen (4/4) Landskapselementer: Steintrapp. 7

8 Var enkeltsæter til Millom Haukerud. Sæterdrifta ble nedlagt ca Løa brant opp ca 1909 og størhuset ble revet og kjørt ned til ved ca Tilstand: Delvis gjengrodd. 5. Kroksrudsætra Arealet tilhører?. Størhuset tilhører Hans M Krogsrud. Bygninger i stand: Størhus (ca 1903), flyttet 300 m sørover i 1979 etter jordskifte. Fjøs (1903). Sætra ble brukt av nordre og søndre Kroksrud, samt Kroksrudvangen. Sætra ble tatt i bruk ca 1800 og nedlagt i Den har også blitt brukt som skogshusvær. Tilstand: Fortsatt mulig å se preget av sætervang med gjengroinga har kommet langt. 6. Svarverudsætra Arealet tilhører Eva og Kjell Haukerud (8/2) Landskapselementer: Ingen registrerte. Enkeltsæter til Sø-Klengerud og Nord-Klengerud (Svarverud). Sætra ble lagt ned ca 1915 Tilstand: Skog. 7. Songnessætra Arealet tilhører Lars-Ole Saugnes (8/4) Bygninger: Størhus, restaurert. Var sæter for Nord-Songnes. Sæterdrifta ble lagt ned Tilstand: Det er fortsatt mulig å se preget av sætervang, men gjengroinga har kommet langt. 8. Rabbsætra/Geitrabben Arealet tilhører Odd Arne Farsethås (8/3) Bygninger: Størhus, restaurert. Sæterdrifta ble lagt ned ca Var sæter for Nord-Klengerud. Tilstand: En del trær og busker. Vangen fortsatt dominert av urter og gras. 8

9 9. Bjelkersætra Arealet tilhører Odd Arne Farsethås (8/3) Landskapselementer: Ingen registrerte. Sæterdrifta ble lagt ned litt etter Randi Vangen lå her med dyr etter Størhuset og fjøset stod ca Ble seinere brukt som stall. Sø-Songnes hadde egne hus. Var sæter for Bjelker og Sø-Songnes (Kirkeby, 1969). Tilstand: Fullstendig gjengrodd. 10. Illgosætra Arealet tilhører Jan Petter Haugen (10/5) og Tom Gabrielsen (10/4) Landskapselementer: Hustufter av størhus og stall, samt sætervegen. Illgosætra ble brukt av Illgo, Illgoshaugen, Grønnerud og Velta. Sætra er nevnt i 1723 og drifta ble lagt ned ca Tilstand: Det er fortsatt grasdekket sætervang, men store trær dominerer landskapet. 11. Ekornholsætra Arealet tilhører Per Thoner (11/16), Thor Ekornhol (11/8), Ola Haukerud (11/4), Kai Nesset (11/1), Kjell Oddvar Lervik (11/12). Bygninger: 2 størhus (Per Thoner og Kjell Oddvar Lervik) Begge i god stand. Andre landskapselementer: Ruiner av 1 størhus, 1 kokeri, 3 fjøs og 1 skåle/bu. Sætergrenda Ekornholsætra ble brukt av Nord- og Sør-Ekornhol, Haugen, Åsen og Hagen. Det var tre størhus med tilhørende fjøs, løer etc. Sæterdrift fram til ca Tilstand: En del trær og busker, men fortsatt stor sætervang. 12. Viksætra Arealet tilhører Ronny Nordseth (12/1) og Helge Hansen (11/19) Landskapselementer: Ruiner av størhus, mjølkebu, 2 fjøs og 2 låver samt synlig ile og sæterveg. Viksætra var sæter med to vanger; Ner-Vik og Tjernet. De delte størhus og mjølkebu, men hadde hvert sitt fjøs og løe Viksætra er nevnt i 1865 men er eldre. Det ble slutt med sæterdrift i Vangen var på 20 daa. Tilstand: Alle husa har rast sammen, og sætervangen gror igjen. Det er fortsatt mulig å se preget av sætervang. 9

10 13. Sandsætra Arealet tilhører Kirsti Tangen og Terje Stensrud (34/11), Dagfinn Vik (34/5), Elin og Roger Trøftmoen (34/15), Kjetil Andreassen (13/1), Willy Stenshagen (13/5). Brit Snekkerlien (14/1), Tor Harald Soløst (14/3), Gine Skolbekken og Roar Ilbråten (14/5,6), Arne Olaf Sween (14/7) og Tom Helstad (14/19). Bygninger og landskapselementer: Tangenvangen: Størhus, gammalt, noe forfall, men tett tak. Uthus, fjøstuft, brønn. Viksvangen: Nedrast størhus, Stall, OK tilstand (brukt som kalvefjøs av Morten Soløst til 1992). Finnstu-/Trondstuvangen: Størhus bygd 1942, god tilstand, fjøs, god tilstand, hønehus, OK tilstand Steinsvangen: Fjøstufter. Trondstuvangen: Tuft etter størhus. Søstuvangen: Tuft etter størhus og et annet hus, brønn i bruk. Nordstu- og Oppistuvangen: Tuft etter størhus, nedrast fjøs, fjøstuft. Tom Helstads hytte: Hytte i bruk. Sætergrenda Sandsætra ligger om lag 460 moh vest for Sand., 1,5 times gange fra bygda. Den gamle sætervegen går fra bygda og er fortsatt i bruk. I Sandsætra var det sju vanger. Her sætret nedre Sand (Prestgarden), Stein og Steinshagen, to Viksgarder og fire Soløstgarder. Sandsætra er nevnt i Siden var det sæterdrift helt fram til Morten Soløst hadde da ligget her 50 somre. Tilstand: Tangenvangen: Fortsatt preg av sætervang. Viksvangen: Noe preg av sætervang, men skog. Finnstu-/Trondstuvangen: Drift fram til 1992, inngjerdet. Steinsvangen: Skog. Trondstuvangen: Lite preg av sætervang. Søstuvangen: Lite preg av sætervang. Nordstu- og Oppistuvangen: Skog. 14. Galterudsætra Arealet tilhører Gunvor Røhne (17/1) Bygninger og landskapselementer: Størhus i stand, falleferdig mjølkebu, brønn, tuft etter låve. Sætra ble brukt av Løkker og Galterud og er nevnt i Sætra ligger på Løkker skog.1 times gange fra bygda. De hadde hvert sitt fjøs og låve, men felles størhus. Løkker brukte sætra til tidlig på 1920-tallet. Margit Skyrud var den siste budeia. Galterud sætret til Sætra ble brukt som koie en periode, mjølkebua ble brukt som stall. (Gammalsætra lå nordvest for Masthaugen og ble brukt av Løkker til tidlig på 1800-tallet. Løkkerlia er nå eier. Husmanssætra lå i nordenden av Mørktjernet. Husmennene til Løkker og Galterud brukte denne fram til 1890-åra. Vangen er nå tilvokst). 10

11 Tilstand: Fortsatt mulig å se preg av sætervang. Vangen er på 7-8 daa. Noe av vangen er plantet igjen. 15. Mørktjernsætra Arealet tilhører Hans Håkon Heier (16/1) Bygninger og landskapselementer: Hytte/ombygd gammalt størhus, god tilstand. Ble flyttet 60 m østover før krigen. Hadde mjølkebu før flyttingen. Lå på ei hylle ved Mørktjernet. Fjøset ble revet i forbindelse med bygging av veg. Tuft etter størhus, rydningsrøyser, brønn. Sætra ble brukt av Heer som heimesæter først på sommeren. Utesætra eller bortesætra var Murukollsætra (ved Tennungsaga). Sætra er nevnt i Seim hadde stort fjøs her (gammal sæterrett). Sæterdrifta opphørte omkring Brukt av en tropp av Hjemmefronten under andre verdenskrig. Tilstand: Fortsatt preg av sætervang. 16. Rudsætra Arealet tilhører Henrik Tronbøl, Kari-Anne Linner og Harald Hove (Skjulstadskogen) (15/2). Landskapselementer: Tufter etter størhus. Sætra ble brukt av tre bruk på Rud. De leide da sæter fra Galterud. Den ligger like ved Eidsvolldelet på Galterud skog. Bjertbekken renner forbi og ned i sjøen Bjugen. Sætringa tok slutt tidlig på 1900-tallet. Tilstand: Eidsvollvegen (1946) avskar noe av vangen. Preg av sætervang her og der, men er delvis fullstendig gjengrodd. Deler av vangen er plantet til. 17. Bjørnstadsætra Arealet tilhører Astrid og Ivar Natland (19/1) og Arnfinn Fossen (19/4,5,6) Bygninger: Størhus m/ mjølkebu. God tilstand. 2 hus av nyere dato. Landskapselementer: Tufter etter fjøs (revet ca 1980) og størhus på Hauvavangen. Sætervegen i bruk. Sætra ble brukt av Bjørnstad og Bjørnstadhaugen. Den ligger i Bjørnstad skog, om lag 1 times gange fra bygda. To vanger, til sammen om lag 10 daa. Bjørnstadhaugens vang ble nedlagt først. Alle hus er borte, kun tufter igjen. Bjørnstad hadde den største sætervangen. De to gardene sætret sammen på denne vangen til det ble slutt på 1920-tallet. Vangen ble slått under krigen og noe seinere. Bjørnstad var egentlig heimesæter. Den gamle sætra var Gammelsætra ved Bjerten. Sætra ble brukt som koie. Tilstand: Bjørnstadvangen blir holdt i hevd. Den andre har fortsatt preg av sætervang. 11

12 18. Gammelsætra (Bjørnstad) Arealet tilhører Arnfinn Fossen (19/4) Landskapselementer: Tufter etter størhus (flyttet), fjøs og låve. Synlig sæterveg. Dette var den gamle sætra til Bjørnstad (Søvangen). Eidsvollinger lå her tidlig på 1900-tallet. Fra ble sætra brukt av Breibyneset (budeie i alle år var Tolline Breibyneset). Vangen var på daa og inngjerdet. Tilstand: Sætervangen, den indre delen rundt hustomtene, er fortsatt ganske åpen. I ytterkanten har den større trær. 19. Nysætra (Føsker) Arealet tilhører Inger Johanne Delphin (20/5) Føsker skog Landskapselementer: Tufter etter 2 størhus, 2 fjøs og ett annet hus. Skogskoie og stall litt sør for sætra. Sætra ble brukt av Eidsvoll-gardene Milli, Hemli og Hol. Den ligger ved delet mot Eidsvoll 530 moh. Sætra ble tatt i bruk ca og var i drift til Tilstand: Den indre vangen er åpen og fin med mindre trær. Den ytre vangen er mest skog. 20. Tempelsætra Arealet tilhører Inger Johanne Delphin (20/5) Landskapselementer: Tufter etter størhus og et annet hus. Tempelseterkoia m/uthus. (ca 1950). Sætra ble brukt av Eidsvoll-gardene Milli, Hemli og Hol. Sæterdrifta ble lagt ned før Tilstand: En del av vangen er åpen, mens noe er plantet igjen. 21. Slåmotsætra Arealet tilhører Inger Johanne Delphin (20/5) Landskapselementer: Alt er borte. Sætra ble brukt av Slåmot, Føskerbråten, Nord-Verket, og Klengerud. Sæterdrifta ble lagt ned ca Tilstand: Arealet er fullstendig gjengrodd. 22. Føskersætra Arealet tilhører Inger Johanne Delphin (20/5) 12

13 Landskapselementer: Tufter etter størhus m/mjølkebu og to fjøs. Rydningsrøyser, brønn og sæterveg. Sætra ble brukt av Nord- og Sør-Føsker som hadde felles størhus men egne fjøsa og egne vanger. Sørli og Verket hadde slåttevanger. Heile sætervangen var på 70 daa og inngjerdet. Sætra er nevnt i Sør-Føsker sætret fram til Breiby brukte sætra fram til tidlig på 1950-tallet. Magnhild Eidsæther f. Strand (1909) var den siste budeia. Arealet ble solgt fra gardene som opprinnelig eide sætra til nåværende eier. Tilstand: Det er mulig å se preg av sætervang på deler av arealet. Noe er plantet igjen på 1950-tallet. Noe er ryddet/tynnet. 23. Sundsætra Arealet tilhører Alf Tveter d.b. (20/6) Bygninger: Størhus m/ mjølkebuer og fjøs (1800-tallet). God tilstand. Tette tak. Landskapselementer: Tufter etter fjøs og låve, rydningsrøyser og sæterveg. Sætra ble brukt av Breiby (østsida av Råsen) og Breibyhaugen. De hadde hvert sitt fjøs men felles størhus med mjølkebuer i hver sin ende. Sætringa tok slutt i Tilstand: En del av sætervangen blir beitet jevnlig (ikke inngjerding). Ca 20 daa har en del trær og busker, men også mye urtevegetasjon. Hele vangen er på 60 daa. 24. Botshaugsætra Arealet tilhører Astrid og Ivar Natland (19/1) Landskapselementer: Tuft etter størhus. Sætra ble brukt av Botshaug og Tynsak i Eidsvoll fra 1700-tallet. Bjørnstad eide sætra. Sæterdrifta tok slutt ca Det er usikkert hvem som lå her de siste åra. Tilstand: Det indre av vangen har åpent preg, mens det er skog i ytterkanten av vangen. 25. Lisætra Arealet tilhører Tor Kjøstel Lie (22/8) Bygninger: Størhus og mjølkebu, god tilstand (brukes som hytte). Landskapselementer: Sammenrast sommerfjøs, tufter etter sauefjøs, sæterveg. Tidligere var det ei å, Løsetåa, som rant forbi. Den ble demt opp på 1960-tallet og dannet en sjø, Nydammen, ved sætra. Sætra er hovedsaklig brukt av Li. Sæterdrifta ble avsluttet i Torbjørg Fossen g. Verket) lå her på slutten. 13

14 Tilstand: Arealet rundt husa slås jevnlig som en plen. Mesteparten av vangen har gras og urter og er forholdsvis åpen. 26. Rovelstadsætra Arealet tilhører Nord-Odal kommune (23/1, 24/1,3) Landskapselementer: Ingen. Planert med bulldoser ca Noen steiner kan antyde hustomter. Ottvegen går over vangen. Vangen er skiltet. Sætra ble brukt av Rovelstad og Røne som lå her sammen. Sæterdrifta ble lagt ned pga plager med bjørn. Flyttet til Nysætra. (se neste). Tilstand: Få synlige tegn på sætervang. Bulldosert på slutten av 1950-tallet. 27. Nysætra (Rovelstad) Arealet tilhører Nord-Odal kommune (23/1, 24/1,3) Landskapselementer: Tufter etter et hus, rydningsrøyser. Har stått ljørkoie her. Koie m/ uthus (rett før krigen) i god stand. Sætra ble brukt av Rovelstad og erstattet den gamle Rovelstadsætra (se forrige) ca Sæterdriftas ble lagt ned ca 1900 (usikkert). Tilstand: Noe grasvekst på den indre vangen. 28. Plassætra (Rovelstad) Arealet tilhører Nord-Odal kommune (23/1, 24/1,3) Landskapselementer: Rydningsrøyser. Sætra ble brukt av plasser under Rovelstad, Rovelstadstuen og Rovelstadmoen. Den er nevnt i Usikkert når drifta ble lagt ned. Ligger på Plassæterhøgda, 327 moh. Skiltet. Tilstand: Skog, men fortsatt mulig å se preget av sætervang. 29. Sætervangene nord for Trautgruva Arealet tilhører Erik M. Haug (25/29), Aud Østby Amundsen (25/8), Tosten Trøften (25/1) og Nord-Odal Kommune (25/2). Landskapselementer: Tufter etter bolig på Nilsrudvangen. Ellers ikke registrert. Husa på Nestuvangen ble flyttet til Øvergruva (størhus og fjøs). God tilstand. Nilsrudvangen/Jakobsvangen var bebodd av Ole Jakobsen m/ fam. Tilstand: Naturskog. Sø-Østbyvangen ble brukt av Sø-Østby. Tilstand: Naturskog. Nestuvangen ble brukt av Nestua Trøften. Tilstand: Naturskog. Nord-Østbyvangen ble brukt av Nord-Østby u. Trauten. Tilstand: Naturskog. 14

15 Det antas at sætringa tok slutt tidlig (ca 1860?) 30. Brontjennsætra Arealet tilhører Esther T. Haug (27/6,11) og Kari-Anne Linner (26/1) Landskapselementer: Nedrast størhus, fjøs og løe, falleferdig størhus samt tufter etter 3 andre bygninger. Den ene sætra ble brukt av Nordstua Haug hvor Astrid Haugsmoen ( ) var budeie. Den andre ble brukt av Søstua Haug. Her var det mjølkeku fram til 1930-tallet og ungdyr til slutten av 40-tallet. Budeier var Maria Laben, Olga Kjølstad og Anne Sannerud. Tilstand: Sætevangene er ganske gjengrodde. Noe er plantet igjen. 31. Gamlevangen (Linder) Arealet tilhører Kari-Anne Linner (26/1) Landskapselementer: Tufter etter 1-2 hus. På en låg rygg 70 m sør for Gamlevangdøsset. Sætra ble brukt av Linder til ca Sæterdrifta ble gitt opp fordi bjørnen var plagsom. De begynte derfor å bruke Lindersætra innunder Skuta (nr 36). Tilstand: Vangen er fullstendig gjengrodd. 32. Vatningssætra Vatningssætra består av Øststuvangen, Monstuvangen og Plassvangen. Arealet tilhører Fredrik Haug (27/12), Erik M. Haug (27/14) og Kari-Anne Linner (26/1). Bygninger: 2 Størhus ( ett fra 1800, ett 95 år), 1 mjølkebu (1800), 1 fjøs (1800), alle i god stand. Landskapselementer: Fjøstomt og låvetomt. Sætra ble brukt av Øststua og Monsstua Haug. De hadde felles størhus fram til 1911, da det andre ble bygd. Sætervegen gikk over Linder. De brukte kløv og sleip derfra og fram til sætra. Denne vegen ble brukt fram til ny-vegen kom på slutten av 1930-tallet. Den var ferdig ca 1 km sør for Sætersjøen i 1939, og ble fullført i Mjølka ble da hentet med bil og satt på rampa ved Bruvoll Landhandleri før kl Mjølka ble kjølt i bekken vest for Romedalsvegen. Budeier var Gunvor Nilsrud ( ), Hjørdis Bråten (1952), Edle Haugsmoen (1953) og Dagmar Vik (1954). Øststua sætret til Monsstua fram til 1959/60. Det ble dyrket korn på Monstuvangen fram til 1980-tallet. Plassvangen lå trolig der rasteplassen er i dag. Dette var sæter for husmennene til Haug og Linder. 15

16 Tilstand: Øststu-vangen blir slått inn til husa. Noe er også nyryddet. Monsstu-vangen ble plantet til på 1990-tallet. 33. Holtsætra Arealet tilhører Anders Holth (29/16) Bygninger: Størhus, stabbur (mjølkebu?) gamle og velholdte. Ny skåle. Sætra ble brukt av Ner-Holt (Hansstua) og dessuten Inngjerdingen, Huken og muligens Moen. Vangene ble slått sammen på slutten av 1800-tallet (drifta opphørt på de andre vangene). En del gamle hus ble da revet og erstattet av nye. Det har dessuten stått gamle høybuer på vangen som ble revet i Et fjøs ble revet på 1980-tallet. Dette ble solgt og befinner seg i dag ved Skjerdingen Høyfjellshotell. Er i bruk som stall. Alf Sæther ( ) var den siste sveiseren. Hadde med seg søsteren Ragnhild ( ). Sæterdrifta ble lagt ned Tilstand: Sætervangen er gjengrodd med naturskog. Noe er nyryddet. 34. Skinnarbu Arealet tilhører Arne Stenberg (29/5) Bygninger: Størhus og fjøs i god stand. Den var tilholdssted for flyktninger under 2. verdenskrig. Sæterdrifta trolig avsluttet ca Tilstand: Preg av sætervang. 35. Nysætra (Øvre Holt) Arealet tilhører Per Thomas Nyhuus (29/1) Landskapselementer: Nedrast størhus (?), Har også fungert som stall. Lemkoie, forfalt. Rydningsrøyser og hustufter. Sætra ble brukt av Øvre Holt. Ukjent når drifta ble lagt ned. På Skinnarmyra, rett sør for Nysætra, var det flyslipp under 2. verdenskrig. Tilstand: Fullstendig gjengrodd, men det er tydelig å se hvor grensene til sætervangen har gått. 36. Lindersætra Arealet tilhører Erik M. Haug (27/14) Landskapselementer: Ingen registrerte. 16

17 Sætra ble brukt av Linder etter at sæterdrifta på Gamlevangen opphørte. Dette skjedde trolig ca Eriksætra Arealet tilhører Ellen-Karine Aarvig Hauge (29/53) Bygninger: Størhus, stort og nyrestaurert, uthus. Høystandard fritidshus. Inngjerdet hage/tun. Sætra ble brukt av Øvre Holt til ca Ida Amundsen og Trygve Malerud var budeie og sveiser til ca Eriksætra har vært fast bebodd i perioder. Tilstand: Sætervangen er hage og tun. 38. Gammelvangen Arealet tilhører Erik M. Haug (25/29) Ingen registrerte landskapselementer. Ingen opplysninger om når det har vært drift der. 39. Fjellsætra Arealet tilhører Hans Petter Skinstad (40/1) Sætra lå meter ova Tostensbråten. Landskapselementer: Det skal være tufter etter størhus og fjøs på sætervangen. Var sæter for Søstua og Nordstua Fjell. Sætra var i bruk til vel Natalie fra Ner-Fjell lå der og Arne Løfsgaard var der og fridde. Det gikk gutu gjennom Tonerroa som munnet ut nedenfor Kjølbråten. 40. Svarttjennsætra Arealet tilhører Ola Thesen (41/1) Landskapselementer: Skogshusvær brant ca 2000 etter lynnedslag. Ellers tufter etter hustomt (størhus?) på sørsida. Sætra ble brukt av Mellom-Fjell. Fra omkring 1860 ble den bebodd husmannsplass. Fra 1907 bodde det ingen der. Stuehuset ble flyttet til Mobråten i Knapper. Et skogshusvær for Mellom-Fjell ble oppført seinere som brant ned ca

18 Tilstand: Fortsatt preg av sætervang på noe av arealet. 41. Gammalsætra (Fjell) Arealet tilhører Ola Thesen (41/1,5) Landskapselementer: Hustomter og røyser. Dette var den eldste sætra til Øver-Fjell, som lå 1,5 times gange litt nord-vest for garden. Etter hvert ble garden delt; Fjell nordre, Øver-Fjell og Fjellstad. Sætra ble brukt av alle tre gardene (tre fjøs, ett størhus) fram til omkring Da bygde de tre gardene hver si nye sæter. Årsaken var visstnok at Gammalsætra lå høgt, og dyra hadde lett for å legge seg langt nede. 42. Kroktjennsætra Arealet tilhører Ola Thesen (41/1) Landskapselementer: Mur, trolig mur i størhuset. Muligens ei synlig klopp i myra nede ved Kroktjennet. Røys. Sæter til Mellom-Fjell. Sætervangen var 20 daa, var inngjerdet og gikk helt ned til Kroktjennet. Sæterdrifta ble trolig avsluttet mellom Noe av husa stod att i åra fortalte Nils Johnsrud. Tilstand: Skog (mye ungskog). 43. Gørtjennsætra Arealet tilhører Ove Nygaard (42/7) Landskapselementer: Hustufter. Sætra ble etablert ca 1870 av Fjellstad etter at Gammalsætra ble nedlagt. Den lå 5 min sørover fra Gammalsætra og var i bruk til ca Det var oppdyrket 30 daa jord der som ble slått med slåmaskin. Denne teigen lå sør for husa. Sætra hadde størhus, fjøs, kalvhus og stor låve, samt en ualminnelig fin do. Låven ble solgt til nedriving, størhuset råtnet ned, men en del av huset, trolig mjølkebua, stod i Jomfrusætra Arealet tilhører Erik Fjeld Rasmussen (42/5) Landskapselementer: Hustufter etter størhus, låve, fjøs og do. 18

19 Sætra ble bygd av Øver-Fjell, gammalsætra ble nedlagt. Det gamle størhuset brant litt før 1. verdenskrig. Et nytt ble satt opp men er nå revet. Sætra ble brukt til 1947, da Ole P Myrer og Marius Ringkilen lå her. Fra Skulstad ble sætra brukt til ca Doen var fire stolper og et nevertak. Sætervangen var pløyd. Tegning finnes hos Ola Kolstad. Tilstand: Skog, men med grasslette midt på. 45. Gardsætra/Kolstadsætra Arealet tilhører Ola Kolstad (42/1) Bygninger: Størhus, egentlig koie (1943), fjøs, skåle og do. Tette tak og bra stand (fjøset noen dårlige stokker). Tømmerbygning under oppføring. Sætra ble bygd av Nordre Fjell, da Gammalsætra ble nedlagt. Sæterdrifta ble lagt ned ca Fjøset ble flyttet til Øiset, siden flyttet tilbake og om gjort til koie. Tilstand: Sætervangen har en god del ungskog, men har fortsatt preg av sætervang. 46. Skyrudsætra/Nybyggersætra Arealet tihører Hans Gustav Henriksen (46/1) Landskapselementer: Steinrøyser på et hogstfelt. Sætra ble brukt av Køyen, Skyrud, og Finnbråten. Ikke sæterdrift etter Bergesætra Arealet tilhører Hans Gustav Henriksen (46/1) Landskapselementer: Steinrøyser og muligens ei hustuft. Koie og stall som aldri har vært sæterhus. Sætra ble brukt av Mellomberget, Ner-Myrer, Sjåoppiberget og Nordre Ringkilen. Sæterdrifta ble avsluttet like før Mellomberget hadde retten til å bruke sætra så lenge de hadde bruk for den. 48. Skirshaugsætra I Skirshaugen er det opprinnelig to sætrer: Øversætra og Nersætra. Arealet i Øversætra tilhører Hans Gustav Henriksen (46/1). Arealet i Nersætra tilhører Kjell Ola Bakke (44/1) Ingen registrerte landskapselementer i Øversætra. 19

20 Bygninger i Nersætra: Størhus (gml, påbygd ca 1930?), løe (slutten av 1700), do, God stand. (Fjøstomt). Øversætra ble brukt av Mesundstad. Sæterdrifta her ble avsluttet ca Trolig brukte Nordre Morterud den tidligere, men de ga seg tidlig med sæterdrift. Nersætra ble brukt av Søstua Morterud. De ga seg med sæterdrift i 1954, men det ble gjort slåttonn på vangen til Tilstand: Øversætra: Gjengroinga har kommet langt. Nersætra: Slått rundt husa. Vangen er inngjerdet og holdes rein for skog. I god hevd. 49. Knappersætra Arealet tilhører Tove Enerhaugen (47/3) Landskapselementer: Husa er borte. Størhuset ble flyttet til Momyrene som hytte, løa til Fallet. Knappersætra ble brukt av Søstua Knapper til Tidligere hadde både Søstua og Nordstua Knapper, Vangen av Stormoen og Mellomberget skal ha sætret der. Sætervangen gikk ned i Knappersætertjennet. Løa lå nederst på vangen. 50. Holtslåtten/Høltisætra Arealet tilhører Frank Holtet (46/45) Bygninger: Størhus og fjøs fra ca God stand. Høltisætra ble brukt som utslått til Holtet i Knapper. I ca 1930 ble det bygd størhus. Sæterdrifta ble nedlagt ca De siste åra sætret de helt til fôret var oppbrukt, vanligvis til uti oktober. Husa er satt opp av sidebord fra Rasen-saga. Tilstand: Sætevangen er åpen. Det blir beitet på vangen. 51. Holsætra Arealet tilhører Hans Gustav Henriksen (46/1). Kåre Aamodt har hytte her. Landskapselementer: Hustomter etter fjøs og størhus. Hytte. Sætra ble brukt av Bakken, Oppi og Jonsrud i Knapper. Ingen husker at Holen har sætret der, sjøl om navnet tilsier det. Sæterdrifta ble nedlagt ca Tilstand: Sætervangen er åpen, hyttetomt. 20

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Løkkelandskapets historikk... 4 1.2 Kildegrunnlaget... 5 2.

Detaljer

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre

NESBYGDA HISTORIELAG. Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop. Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre NESBYGDA HISTORIELAG Harving i Skjæret Nordre midt på forrige århundre Bygdevandring 26. juni 2005 Nøsterud, i området fra Skjæra til Tørkop Bedehuset/Nesbygda kirke før og nå Pløying i Støa Nesbygda historielag

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag.

Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag. Her er en del bilder med tekster som er sent inn til Ringerikes Blad Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag. den 20. november 2002. FRA GAMLE DAGER FEGRIBAKKEN; Hvem har opplysninger

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler.

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks lokaler. Side 1. ISSN 0809-6082 Medlemsblad for Ski slektshistorielag. Nr 2 2010 - Årgang 9. Foto Gyrid Jørgensen Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust foredrag i Ski biblioteks

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009. Løssalg kr 50,- Opplag 600. God Jul & Godt Nytt År!

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009. Løssalg kr 50,- Opplag 600. God Jul & Godt Nytt År! BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 26 Nr. 2 Julen 2009 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt År! Fjell-Nytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bryllup i Fjellverden...

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud Bygdevandring Stomperud Søndag 26. Mai 2002 I området: Syvertsvolden Eika, bygdas største tre? Grønlia Stomperud Syvertsvolden Den første vi vet bodde på Syvertsvollen het Anders Gulliksen,» Schuldsvollen»,

Detaljer

Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie

Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie medlemsbl adet 1 2009 Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie mangenfjellet turlag Lederen Medlemsbladet for Mangenfjellet turlag «Mangenfjellet» nr. 1/2009 er trykket i et opplag på 4600

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Einar Sørlie: Korpsmusikk i Sørum i mer enn 100 år Olaug Hexeberg: Barndomsminner fra Vesterskaun Oppvekst på Melvold i Frogner i mellomkrigs-tida Del 21: Frogner ungdomslag

Detaljer

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan vi har jobbet Landskapet

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Jegerkurs i undervisningen

Jegerkurs i undervisningen KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 3 2007 54. ÅRGANG BANDET Jegerkurs i undervisningen s.18 Tomv V.I.L s. 10 Nytt studietilbud s. 16 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Tomb Fagskole godt igang... 4 Andakt... 5 Nytt

Detaljer

FORORD. God lesning! Trude Aga Brun, Kulturarv Vestfold fylkeskommune prosjektleder

FORORD. God lesning! Trude Aga Brun, Kulturarv Vestfold fylkeskommune prosjektleder FORORD Larvik by har en spennende forhistorie og Fritzøe jernverk i Hammerdalen er på mange måter arnestedet. I denne artikkelen vil vi fortelle om historiene som skjuler seg under bakken og hva som skjer

Detaljer

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Dokumentasjon av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap

Dokumentasjon av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap Vedlegg til fredningssak Dokumentasjon av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap Navn: Bogstad gård med plasser og kulturlandskap Adresse: Sørkedalen, Oslo Gnr/bnr: 13/1, 13/3, 13/36, 27/50, 27/2751,

Detaljer

Forslag om fredning av Solbråsetra gnr 55 bnr 1, samt gnr 41 bnr 31 og gnr 161 bnr 2 i Sør-Fron kommune

Forslag om fredning av Solbråsetra gnr 55 bnr 1, samt gnr 41 bnr 31 og gnr 161 bnr 2 i Sør-Fron kommune Forslag om fredning av Solbråsetra gnr 55 bnr 1, samt gnr 41 bnr 31 og gnr 161 bnr 2 i Sør-Fron kommune Oppland fylkeskommune, 21.09.2009 Innhold 1. Historikk... s. 1 1.1 Lokalisering og bakgrunn... s.

Detaljer

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er Røyken Historielag Lederen har ordet Tiden flyr og snart er det jul igjen! Det går jo så altfor fort. Har vi fått gjort noe siden sist da? To markvandringer er avviklet. 1. juni var det fint vær og mange

Detaljer

Hol pensjonat, Naturog kultursenter. Ola Vaagan Slåtten. Bilde: Nygard ved Haugastøl, langs Rallarvegen.

Hol pensjonat, Naturog kultursenter. Ola Vaagan Slåtten. Bilde: Nygard ved Haugastøl, langs Rallarvegen. 2012 Hol pensjonat, Naturog kultursenter Ola Vaagan Slåtten Bilde: Nygard ved Haugastøl, langs Rallarvegen. PROSJEKTRAPPORT: KULTURMINNER HALLINGSKARVET 2012 Hol historielag fikk i sin tid penger av fylkesmannen

Detaljer

ELVERUM VÅLER ÅSNES GRUE KONGSVINGER EIDSKOG Nr. 1 / 2007. Finnskogvandrer'n

ELVERUM VÅLER ÅSNES GRUE KONGSVINGER EIDSKOG Nr. 1 / 2007. Finnskogvandrer'n ELVERUM VÅLER ÅSNES GRUE KONGSVINGER EIDSKOG Nr. 1 / 2007 Finnskogvandrer'n ÅRSMØTE 18. APRIL TURPROGRAM 2007 Nyheter JUBILANT I GRAVBERGET En ekte skogens mann, Torbjørn Suren, fyller 80 år 19. april.

Detaljer

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret Lokalhistorie Slik var det engang på Tveita, side 4-5 8. oktober 2003 åpner Tveita Senter dørene for publikum etter en omfattende og nødvendig

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer

Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn.

Tjøme slekt Maagerø. Olava og Søren Sørensen med etterkommere. Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn. Tjøme slekt Maagerø Olava og Søren Sørensen med etterkommere Her på Fyrodden bodde det også folk i gamle dager men de fleste bodde litt lenger inn. 1 Preface Maagerø ligger på Tjømes nordøstside. Stedet

Detaljer

Jutulen. Årgang 17 Årsskrift frå Vågå Historielag. Redaktør: Knut Raastad. Fotoskanning: Nils Valde Annonser: Dag Aasheim

Jutulen. Årgang 17 Årsskrift frå Vågå Historielag. Redaktør: Knut Raastad. Fotoskanning: Nils Valde Annonser: Dag Aasheim Jutulen 2013 Årgang 17 Årsskrift frå Vågå Historielag Jutulen 2013 Årgang 17 Årsskrift frå Vågå Historielag Redaktør: Knut Raastad Fotoskanning: Nils Valde Annonser: Dag Aasheim Tilretteleggjing for trykk:

Detaljer

Oskar Aamodt Nr. 1 Februar 2009 25. årg.

Oskar Aamodt Nr. 1 Februar 2009 25. årg. - 1 - Brandvalitten Oskar Aamodt Nr. 1 Februar 2009 25. årg. - 2 - Brandvalitten Medlemsblad for Brandval Historielag INNHOLD Festen er over av Halvor Noer s 2 Distriktslege Lorentz N. Bull av Kari Noer

Detaljer

Artikler nr. 5 2000 6. årgang

Artikler nr. 5 2000 6. årgang Sigurd Ribbung og Håkon Håkonsson på Romerike I Håkon Håkonssons saga er bygda Skaun nevnt to ganger, begge i forbindelse med kongens kamp mot ribbungene. Det var islendingen Sturla Thordarson (29.07.1214-30.07.1284)

Detaljer