Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22."

Transkript

1 Rogaland Fylkeskommune Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Januar

2 Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. 2a til Bygningsregistrering Marianne Knutsen Linn Terese Larsen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrol l Peter Sonnenberg Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Side 2 av 22

3 Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. 2a til 22. Innhold 1 Bakgrunn 5 2 Bygningsmiljøet i Skippergata 6 3 Enkel antikvarisk registrering Skippergata 2a til Skippergata 2A (38/81) Skippergata 2 (38/82) Skippergata 4 (38/146) Skippergata 6 (38/110) Skippergata 8 (38/299) Skippergata 12 (38/296) Skippergata 14 (38/283) Skippergata 16 (38/266) Skippergata 18 (38/167) Skippergata 20 (39/166) Skippergata 22 (38/134) 19 4 Verdivurdering og anbefalinger 20 5 Kilder Side 3 av 22

4 Antikvarisk registrering av bygninger i Skippergata 2a til 22. Feil! Fant ikke referansekilden. Sammendrag Bygningene langs Skippergata fra nummer 2a til nummer 22 er i Sandnes kommunes kulturminnedatabase registret som bevaringsverdige, og i Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljø i Sandnes er bygningsmiljøet definert som et viktig kulturmiljø. Kulturmiljøet bestående av en rekke boliger knyttet til den tidlige industrihistorien på Hana, vil kunne bli påvirket av tiltak i kommunedelplanen for kollektivtrase fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen, som er under utarbeiding. Rapporten inneholder en registrering av byggenes antikvariske tilstand i dag med en gjennomgang av byggenes kulturhistoriske aspekter og lesbarhet som kulturmiljø. På bakgrunn av dette blir det gjort et forsøk på å definere kulturmiljøets verdi som ledd i arbeidet med konsekvensutredningen for kollektivtraseén Side 4 av 22

5 1 Bakgrunn Rogaland fylkeskommune har engasjert Norconsult AS til å utarbeide forslag til kommunedelplan for kollektivtrase fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen, i Sandnes kommune. Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for prioritering av kollektivtrafikk på strekningen. Gaten skal opparbeides med kollektivfelt for buss, med spesielle hensyn til gående og syklende da strekningen vil være en viktig forbindelse mellom Sandnes sentrum og Sandnes Øst, med mange målpunkt langs strekningen. I arbeidet med konsekvensutredningen for denne planen, i forbindelse med vurderinger i forhold til kulturminner og kulturmiljø, har det dukket opp et behov for å se nærmere på bygningene som utgjør stor del av det verneverdige kulturmiljøet i Skippergata. Bygningsmiljøet er avmerket som verneverdig i Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes, men det har vist seg vanskelig å finne nærmere opplysninger om byggene og miljøet. Denne rapporten inneholder en enkel registrering av byggene slik de framstår i dag, som enkeltobjekter og som del av kulturmiljøet. Registreringen er basert på utvendige observasjoner og samtaler med noen av eierne, og har hatt som mål å kartlegge de ulike kulturhistoriske aspektene ved både enkeltbygg og kulturmiljøet. Et mål har også vært å prøve å definere kulturmiljøets verdi som ledd i arbeidet med konsekvensutredningen Side 5 av 22

6 2 Bygningsmiljøet i Skippergata Sandnes fikk ladestedsret i 1860, og byens utvikling var i stor grad basert på utnyttelsen av råmateriale i leirbakkene på begge sider av fjorden. Den første utviklingen av industri fant sted allerede på 1700-tallet ved anleggelsen av Sandnes gamle Teglverk på vestsiden av Gandsfjorden, på Trones. På Hanasiden var der i 1910 tre store «moderne» teglverk og tre potterier. (kilde: Sandnes historie, Grude 1910). Industrianleggene lå gjerne ned mot sjøen med tilhørende brygger for transport til og fra av varer med båt. Anleggelsen av industri førte til utbygging av vegnettet og langs vegene ble gjerne boligene for industriarbeiderne bygget, tett, og side ved side, med gavlen vendt mot gateløpene. Dette gav områdene et moderne og urbant preg, med en småskala bebyggelse som likevel var plassutnyttende. Hanas tidligste industrianlegg er det i dag få spor igjen etter. Bygningsminner etter den tradisjonsrike potteri- og teglverksindustrien var kraftig desimert da SEFRAK-registreringen kom i stand på slutten av 1970-tallet, og ingen av de eldste var bevart, kun en fem-seks av de registrerte bygningene var datert før 1900, ingen av dem var produksjons hus. Senere er denne bestanden ytterligere redusert. Men boligene knyttet til industrien er det derimot fremdeles noen få igjen av. Langs Gravarsveien lå før en rekke hus for arbeidere knyttet til teglverksindustrien. Ved SEFRAK registreringen på begynnelsen av 1980-tallet sto kun to av disse, og i 2002 var bare ett tilbake. Begge ble bygd i åra, og representerer en hustype som ble særlig vanlig i bymiljø rundt århundreskiftet, gjerne kalt "Sandneskassen". En gjennomgang av de SEFRAK registrerte byggen, viser at flere av tapene i kategorien "Bolighus" gjelder hus av denne typen. For kort tid tilbake ble også en rekke hus av denne typen i Hanavegen revet. Bygningsrekken i Skippergata, med samme type boliger fra samme tidsepoke, blir derfor viktigere som spor etter en av byens grunnleggende forutsetninger for den veksten som har funnet sted de siste hundre årene. Det har ikke vært mulig innenfor rammen av dette prosjektet å få klarhet i om husene i Skippergata 2a til 22, kan knyttes til én bestemt bedrift. Det kan virke som husene er bygd ut individuelt men etter samme mal og plan Side 6 av 22

7 Flybilde Stavanger 1937, Temakart- Rogaland.no. Situasjonen i 1937 viser hvordan småhusbebyggelsen i stor grad lå langs ferdselsårene. Fra Graverens Teglverk nr. 4 i Vågen mot Hana, , UBB-BS-PKN Side 7 av 22

8 3 Enkel antikvarisk registrering 3.1 SKIPPERGATA 2A TIL 22. Husene i nederste del av Skippergata er i Kommunedelplan for kulturminner og miljøer i Sandnes vurdert som del av et viktig kulturmiljø, der også det fredete Fogdahuset fra 1700-tallet er med. I kulturminneregisteret er husene vurdert som bevaringsverdige. I Kommunedelplanen for kulturminner er «bevaringsverdig» forklart som; Objekter som er definert som kulturminner i Sandnes kommune (lokale), men ikke gitt formelt vern gjennom lovverket. Ved tiltak gjelder planog bygningslovens bestemmelser. Ved store endringer av disse objektene vil bevaringsverdien reduseres og/eller miste status som kulturminner eller svekke/forringe kulturmiljøer. Skippergata 20 er i registeret registrert som å ha mistet sin tidligere bevaringsverdi. Dette bygget har i dag altså ikke status som bevaringsverdig men inngår i bygningsmiljøet eller kulturmiljøet som husrekken utgjør. Huset vil derfor bli sett på i denne rapporten. Spørsmålet videre er om det er flere av husene i rekken som har gjennomgått store endringer og dermed fått redusert betydelig sin bevaringsverdi. Ingen bygg i denne rekken er fredet, og kun to av byggene, Skippergata 2a og 2, er registrert i SEFRAK. I arbeidet med SEFRAK konsentrerte man seg om bygg som var eldre enn Disse to byggene er datert 1898 og er av en litt annen type enn de øvrige byggene. De to eldste husene er vanlig forekommende enkle heimahus fra slutten av 1800-tallet, med hage mellom hus og vei. Denne type bygg er som regel laftet, mens de noe mindre og enklere husene, de typiske arbeiderboligene fra begynnelsen av 1900-tallet, ofte var bindingsverkshus eller reisverks hus. De øvrige byggene i rekken er plassert helt i eiendomsgrensen mot gaten, gjerne med gavlen mot gaten. De enkle byggene med i 1 ½ etasje med bratt og høyt saltak, er sannsynligvis bygg av typen «Sandneskassen». Allerede før 1900 ble disse byggene ferdigprodusert i Sandnes og det fantes mange av denne typen langs byens sentrale gatenett. «Sandneskassen» er et bygg som er konstruert med maskinlaftet tømmer. Det antas derfor at disse byggene er laftet og ikke er bindingsverk- eller reisverks hus. De ni byggene av denne typen har en sentralt plassert pipe og en grunnflate på ca. 70 m2. Grunnplanet er tilnærmet kvadratisk. 6 av de 9 husene av «Sandneskassen» typen står med gavlen mot vegen. Rekken blir brutt av de to vegene Giljarhauggata og Midtreveien. Sistnevnte eksisterte ikke i Ortofoto Temakart-Rogaland.no Side 8 av 22

9 3.2 SKIPPERGATA 2A (38/81) Beskrivelse Enkel trebygning med høy kjelleretasje. Typisk bolighus fra slutten av 1800-tallet med saltak og midtstilt ark mot gaten. Symmetri og en enkel sveitserstil preger bygget. Sannsynligvis laftet. Huset er nylig totalt rehabilitert. Grunnmuren er ny eller nypusset med betong. Tidligere store vinduer i kjeller benyttet til næringslokale er byttet ut med tradisjonelle krysspostvinduer. Ny liggende kledning med staff på alle fasader og nye vinduer og dører. Nytt tak med rød, dobbelt krummet betongtakstein. Dekorlister i gavl og langs gesims ser ut til å være nye, men i tråd med huset opprinnelige karakter. Huset hadde hage mellom bygg og vei opprinnelig. Tomten/hagen er blitt gruslagt, men de to store trærne er beholdt. Garasje på bakside av huset er av eldre karakter, og ser ut til å være i dårlig forfatning. Bygget har beholdt sin hovedform, men mistet all autentisitet i bygningsmateriale. Huset er søkt tilbakeført med materialer som til en viss grad er i tråd med byggets opprinnelige, som f.eks. panel med staff. Borene er imidlertid uhøvlet. Vinduene er krysspost, men ikke kittet slik Kulturminneplanens føringer for nødvendige utbedringer av bevaringsverdige bygg tilsier. (Se kap. 4. Oppsummering). Dette gjelder også taktekkingen, som burde vært rød enkelt krummet tegl. Foto Norconsult Foto viser dagens situasjon Side 9 av 22

10 3.3 SKIPPERGATA 2 (38/82) Beskrivelse: Enkel trebygning med saltak og midtark, som nr. 2a. Grunnmuren er kledd med plater eller fliser. Kledningen er av nyere dato, liggende, uten staff og beiset brun. Ingen dekor på fasadene. Vinduer og dører er ikke opprinnelige, og har ikke opprinnelig form. Mindre tilbygg mot sør og nytt større inngangsparti over to etasjer og opplett på tak på baksiden av huset. Rød betingtakstein av noe eldre dato. Detaljer som ser ut til å være opprinnelig er de synlige, utskårne takåsene i gavlene. Tomten eller hagen, er gjerdet inn av et høyt brunbeiset tre gjerde som ikke er i tråd med byggets kvaliteter, og som oppleves som skjemmende i forhold til lesbarheten i kulturmiljøet. Huset er blitt totalrenovert for noen år siden. Det har i hovedsak beholdt sin hovedform, til tross for endringer på bakside av bygg. Fasadene er preget av store endringer i materialer og form som ikke er i tråd med de antikvariske prinsippene for utbedring. Foto Norconsult Foto viser opprinnelig kvaliteter og utbygg Side 10 av 22

11 3.4 SKIPPERGATA 4 (38/146) Beskrivelse: Enkelt trehus med lav «sandpusset» grunnmur. Gavl mot gaten. Ny liggende kledning med profilering og nyere trerams vinduer. Vindusåpningene er i stor grad i tråd med sannsynlig opprinnelig utforming, men i funkis stil og ikke i sveitserstil med lospost eller tverrpost (se beskrivelse for nr. 14). Nytt utbygget inngangsparti på bakside av huset. Enkel profilering rundt vinduer kan være i tråd med opprinnelig dekor men ser ut til å være ny. Ny svart betongtakstein. Synlige, utskårne takåser i gavl ser ut til å være opprinnelige. Byggets generelle tilstand ser ut til å være god og pusset opp med hensyn på opprinnelige kvaliteter. Husets hovedform er beholdt til tross for utbygg på bakside, men ingen autentiske materialkvaliteter. Foto Norconsult Foto viser opprinnelige kvaliteter og utbygg Side 11 av 22

12 3.5 SKIPPERGATA 6 (38/110) Beskrivelse: Enkel trebygning med gavl mot gate og saltak. Grunnmur er malt mur som ser ut til å være opprinnelig. Kledningen er ny liggende panel med staff. Vinduene er nye og flere av dem er med utforming som ikke er i tråd med byggets karakter. Ny betongtakstein, og flere nyere utbygg på siden og bak huset. Synlige, utskårne takåser i gavl ser ut til å være opprinnelige. Ellers er dekor rundt vinduer og dører av nyere dato, men i tråd med opprinnelig detaljering. Bygget har i hovedsak beholdt sin hovedform, men uryddig utforming av tilbygg forstyrrer til en viss grad lesbarheten av bygget. Ser ut til å være i god teknisk tilstand. Foto Norconsult Foto viser dagens situasjon med nye vinduer og utbygg Side 12 av 22

13 3.6 SKIPPERGATA 8 (38/299) Beskrivelse: Enkel bygning med saltak og plassering med gavl direkte mot gate. Grovpusset og malt mur av nyere dato. Kledning mot vest og øst er opprinnelig eller av eldre dato. Ellers ny liggende kledning med staff, samt nye vannbord og hjørnekasser. Vinduer og dører er av nyere dato. Vindu i møne på baksiden av huset kan være opprinnelig. Ellers ikke opprinnelig vindusform i fasadene. Nyere, svart betongtakstein. Synlige, utskårne takåser i gavl ser ut til å være opprinnelige. Tilbygg på bakside av hus med ny inngang. Nytt gjerde rundt eiendommen I hovedsak beholdt hovedform. Noen opprinnelig materialkvaliteter som hever den kulturhistoriske kvaliteten på huset. Foto Norconsult Foto viser opprinnelig kvaliteter og tilbygg Side 13 av 22

14 3.7 SKIPPERGATA 12 (38/296) Beskrivelse: Enkel trebygning med saltak og gavlvegg ut mot gaten. Grunnmuren er slettpusset og malt og viser sannsynligvis opprinnelig uttrykk. Fasadene mot gaten og på sidene har plastkledning. Opprinnelig panel kan ligge under. I gavlene mot gate og hage er det nyere panel i tre. Noen av de mindre vinduene kan være opprinnelige ellers ikke opprinnelige vinduer og dører (husmorvinduer). Taket er tekket med enkeltkrummet teglstein som ser ut til å kunne være opprinnelig, men er i tilsynelatende dårlig stand. Opprinnelig pipe. Synlige, utskårne takåser i gavl ser ut til å være opprinnelige. På baksiden er det bygget tilbygg og trapp. Trappen er skjemmende for bygget, men tilbygget underordner seg husets hovedform. Flere tilbygg i bakgården. Bygget har i stor grad beholdt sin hovedform, men har få autentiske materialkvaliteter og bærer preg av manglende vedlikehold. Foto Norconsult Foto viser opprinnelig kvaliteter og utbygg Side 14 av 22

15 3.8 SKIPPERGATA 14 (38/283) Beskrivelse: Bygning av typen «Sandneskassen» med saltak og gavl direkte mot gaten. Grunnmur er relativt høy, slettpusset og malt, og viser sannsynligvis opprinnelig uttrykk. Huset har opprinnelig kledning, bortsett fra på fasade mot gate. Vinduer og dører er nye. Eier forteller at huset ble delvis renovert i 1997 da rekken ble tilbudt isolering av fasade mot veg, samt nye vinduer av det offentlige, (Veivesenet?) Hun forteller også at inntil da var vinduene opprinnelige og disse var krysspostvinduer blant annet av typen med tre rammer i bredden og lospost i 2/3 høyde. (se ill). Nytt tak i 2009, svart betongtakstein. Ny pipe. Synlige, utskårne takåser i gavl ser ut til å være opprinnelige. Bygget er godt vedlikeholdt og har opprinnelige kvaliteter til tross for grundig rehabilitering i nyere tid. Hovedform beholdt. Foto Norconsult Opprinnelig panel. En variant av sveitserstils vindu. Ill fra Sintef, Byggforsk Side 15 av 22

16 3.9 SKIPPERGATA 16 (38/266) Beskrivelse: Enkel trebygning med gavl direkte mot vei. Grunnmuren er høy noe som gir dette bygget en litt annen karakter enn de forutgående der grunnmur er lavere og i større grad er preget av det skrånende terrenget. Grunnmuren er malt pusset betong. Huset har nyere kledning og nye vinduer og dører som ikke er i tråd med byggets karakter. Taket er tekket med ny svart betongtakstein. Pipen ser ut til å være opprinnelig, pusset mur. Synlige, utskårne takåser i gavl ser ut til å være opprinnelige. Huset skiller seg også fra de andre ved at vannbordet mot gavlsiden har en karakteristisk sving nederst mot gesimsen, noe som gir assosiasjoner til jugendstil, heller enn den enkle sveitserstilen som preger de øvrige byggene. Huset har beholdt sin hovedform og har noen kvaliteter som gir bygget en viss karakter. Foto Norconsult Foto viser inngangsdør i grunnmur og tilbygg bak hus Side 16 av 22

17 3.10 SKIPPERGATA 18 (38/167) Beskrivelse: Enkel trebygning av typen «Sandneskassen» men med langvegg mot gaten. Grunnmur malt glattpusset mur, med opprinnelig uttrykk. Ny kledning mot gate men ellers opprinnelig kledning. Nye vinduer av husmor typen. Lister rundt noen av de mindre vinduene er opprinnelig, med rik dekorasjon. Taket er tekket med ny rød(?) betongtakstein. Pipen ser ut til å være opprinnelig. Utbygg med inngangsparti på baksiden ser ut til å være opprinnelig. Som på de øvrige byggene er der synlige, utskårne takåser i gavl som ser ut til å være opprinnelige. På eiendommen befinner det seg en murbygning bygget etter 1937, samt garasje og skur i tre. Murbygningen kan ha vært næringslokaler, og kan kanskje sies å ha kulturhistoriske kvaliteter. Huset innehar betydelige antikvariske kvaliteter med autentiske detaljer og intakt hovedform. Foto Norconsult Foto viser opprinnelig kvaliteter og viktige trekk ved eiendommen Side 17 av 22

18 3.11 SKIPPERGATA 20 (39/166) Beskrivelse: Som nr. 18 vender også dette huset langsiden til gaten. Dette huset er rehabilitert med gode kvaliteter og etter antikvariske prinsipper, men har mistet sin autentisitet både i materialer og i hovedform. Huset er bygget sammen med et nytt stort bygningsvolum som forringer lesbarheten i bygget og som også kan oppleves som forstyrrende for miljøet som helhet. Bygget er vurdert til ikke lenger å inneha antikvariske verdier som enkeltobjekt, men inngår i det helhetlige bygningsmiljøet. Foto Norconsult Foto viser hvorfor bygget er fratatt bevaringsverdi Side 18 av 22

19 3.12 SKIPPERGATA 22 (38/134) Beskrivelse: Bygget er av samme type som de øvrige byggene i rekken, men vender langsiden mot gaten som de to forutgående husene. Dette kan skyldes tomtenes form og størrelse. Grunnmuren er pusset og malt mur, og vindu i muren er av opprinnelig karakter. Kledningen er opprinnelig (liggende panel med staff), bortsett fra mot gate (sannsynligvis isolert i 1997). Utskårete åser i gavl - opprinnelige. En opprinnelig inngangsdør gir huset betydelig antikvarisk kvalitet og har betydning for forståelsen av husrekkens opprinnelige karakter. Ny svart betongtakstein. Pipen ser ut til å være av opprinnelig karakter med pusset mur. Huset har beholdt sin hovedform og innehar betydelige antikvariske materialkvaliteter. Foto Norconsult Foto viser opprinnelig kvaliteter Side 19 av 22

20 4 Verdivurdering og anbefalinger De registrerte bygningene representerer de typiske husene fra denne tiden som går under benevnelsen «Sandneskassen». Allerede før 1900 ble disse byggene ferdigprodusert i Sandnes og var tidligere å finne langs byens sentrale gatenett. Mange av disse har de siste 30 årene forsvunnet, og det er i dag få igjen som står samlet nok til å utgjøre et bygningsmiljø. Til tross for en rekke endringer og utbedringer som har gått på bekostning av husene i Skippergatas autentisitet og verdi som objekter, samt endringer på uteareal og tomter, har bygningsrekken en klar verdi som kulturmiljø. Områdets historie som viktig industristed lar seg lese i denne bygningsrekken. Industriarbeidernes levekår og tidens estetiske og funksjonelle krav lar seg også lese i bygningene. Bygningene har imidlertid gjennomgått til dels store endringer, både i form og materialer, også de seinere årene etter at Kulturminneplanen for Sandnes ble vedtatt. Byggenes interiør er ikke befart og vurdert. Byggenes objektsverdi eller kulturhistoriske egenverdi er søkt anslått under Side 20 av 22

21 Kulturmiljøet som er definert i kulturminneplanen omfatter også det fredete Fogdahuset. Forholdet mellom Fogdahuset og arbeiderboligene langs gateløpet oppleves imidlertid ikke som særlig sterkt slik situasjonen er i dag med veien som barriere. Verdien av kulturmiljøet rundt Fogdahuset og tilhørende anlegg kan vurderes som stor, uavhengig av bygningsmiljøet langs Skippergata. På grunnlag av byggenes karakter og kulturhistoriske verdi, samt miljøets betydning som historiefortellende og miljøskapende, vurderes kulturmiljøet bestående av arbeiderboligene langs Skippergata til å ha middels kulturhistorisk verdi. Anbefalinger Det er viktig at bygningene ikke blir utsatt for ytterligere reduksjon i deres kulturhistorie kvaliteter, spesielt når det gjelder endring av bygningenes hovedform og takflater. Autentiske elementer som kledning og dekorasjoner er det fremdeles noe igjen av på noen få hus. For videre utbedringer og endringer er det viktig at retningslinjen i Kulturminneplanen for Sandnes blir fulgt. Om mulig bør dette innarbeides i kommunedelplanen. 5 Ved utbedring, reparasjon eller evt. gjenoppføring skal opprinnelige bygningsdeler i størst mulig grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng. Dersom ikke historisk dokumentasjon eller tradisjon tilsier noe annet, skal det ved opplegging av tak benyttes brent, rød enkel-krummet tegl. Glasert, svart tegl benyttes på bygninger der det er tradisjon for slik tekking. Ved utskifting av vinduer skal det benyttes vinduer av tre med glass i faste, gjennomgående sprosser med kittfals i ytre ramme. Tilbygg, påbygg og underbygg, herunder også heving, senkning eller endring av takflate, kan tillates når dette etter kommunens skjønn er godt tilpasset i forhold til bygningen og bygningsmiljøets særpreg og tradisjon. For fasadeutforming og materialbruk m.m. på tilbygg, påbygg og underbygg gjelder 4. Dagens trafikk i Skippergata påvirker opplevelsen av bygningsmiljøet, og økt trafikk og eventuell økt vegbredde, vil komme i konflikt med de kulturhistoriske verdiene. Bygningene er imidlertid bygget med hensikt å ligge med fasaden tett i vegen og dette utgjør et av de viktigste trekkene ved disse byggene. Reduksjon av støy og fart vil være avbøtende tiltak som kan dempe den negative påvirkningen på bo- og bygningsmiljøet Side 21 av 22

22 5 Kilder Befaring foretatt 16. og 17. januar 2013, Norconsult ved Marianne Knutsen og Linn Terese Larsen. «Vel bevart i Sandnes», kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Sandnes kommune Vedtatt av Bystyret i «Sandnæs` historie », Lensmand M.A. Grude, Sandnes «Gamle hus da og nå» Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Sandnes kommune, Rogaland fylke Sandnes kommunes internettsider: Kulturminner.sandnes.kommune.no Kulturminner i Hana bydel, tur- og bydelskart. Temakart-rogaland.no Side 22 av 22

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 10 - VURDERING KULTURMINNER. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt: Elveplassen - Folkvordkrysset

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 10 - VURDERING KULTURMINNER. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt: Elveplassen - Folkvordkrysset VEDLEGG 10 - VURDERING KULTURMINNER REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

Revisjon av verneplan i Drøbak. Utvidelse av Antikvarisk spesialområdet Drøbak. Grunnlag.

Revisjon av verneplan i Drøbak. Utvidelse av Antikvarisk spesialområdet Drøbak. Grunnlag. Revisjon av verneplan i Drøbak. Utvidelse av Antikvarisk spesialområdet Drøbak. Grunnlag. Oversikt utarbeidet av Akershus Bygningsvernsenter v/per- Willy Færgestad Daglig leder Drøbak, 17.04.2013 Drøbak

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Vedlegg til planforslaget: Detaljregulering av Frogner sentrum med omlegging av Duevegen Arkitektene Fosse og Aasen AS 13.10.2010 Sørum kommune Plan- og utbyggingsseksjonen

Detaljer

Krokstad senterområde

Krokstad senterområde Rapport Bygningsavdelingen Krokstad senterområde Tidligere Krokstad cellulosefabrikk vurdering av kulturminneverdi Åse Dammann 20. okt. 2008 Krokstad senterområde Tidligere Krokstad cellulosefabrikk vurdering

Detaljer

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene 4.5 Spesielle bestemmelser for de enkelte kulturmiljøene - delområder

Detaljer

Melkefabrikken i Hamar - Bevaringsvurdering BEVARINGSVURDERING KVARTAL 10

Melkefabrikken i Hamar - Bevaringsvurdering BEVARINGSVURDERING KVARTAL 10 BEVARINGSVURDERING KVARTAL 9, 10, 13, 14 Kvartalsstruktur, bebyggelse og anlegg med bevaringsverdi. Kvartal 10 påført byggenes funksjoner Bevaring etter plan- og bygningsloven Bevaringsvurderingen er en

Detaljer

Kvartal 2 bevaringsverdig bebyggelse

Kvartal 2 bevaringsverdig bebyggelse TEKNISK By- og samfunnsenheten Kvartal 2 bevaringsverdig bebyggelse I kommunedelplanen for Kvadraturen og Vestre Havn er det vedtatt at det skal lages en utredning for kvartal 2 der det enkelte hus skal

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14 KONGSVOLD FJELDSTUE Kommune: 1634/Oppdal Gnr/bnr: 62/1 AskeladdenID: 212882 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus

KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Østfold Kommune: 106/Fredrikstad Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR EIKÅSEN 1, PARADIS, GNR. 12, BNR. 72, 204 M.FL.

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR EIKÅSEN 1, PARADIS, GNR. 12, BNR. 72, 204 M.FL. KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR EIKÅSEN 1, PARADIS, GNR. 12, BNR. 72, 204 M.FL. 1. Bakgrunn Bygg & Eiendomsservice AS har engasjert pka ARKITEKTER til å utarbeide en detaljert reguleringsplan for ca 25 nye

Detaljer

KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus

KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Buskerud Kommune: 604/Kongsberg Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1)

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1) KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER Bestemmelser og retningslinjer Generelt Disse bestemmelsene og retningslinjene gjelder for områdene med verneverdige kulturminner og miljøer (herunder også

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I område A, B, C, D, E, F, og G skal bare oppføres boligbebyggelse.

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I område A, B, C, D, E, F, og G skal bare oppføres boligbebyggelse. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FARTANGEN ( AVGRENSET AV E. SUNDTSGT., H. BØTTGERSGT., FARELVA OG FALKUMELVA ). DAT. 14/3-85. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BYGNING 9900178 Strandveien Bygg 17

BYGNING 9900178 Strandveien Bygg 17 BYGNING 9900178 Strandveien Bygg 17 GAB nr: 149826831 estatus: Bolig/bosetning Bolig Opprinnelig bolighus av uisolert tre. Halvannen etasje med kjeller. Tak tekket med tegl. Oppvarmes med elektriske panelovner.

Detaljer

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Gårdsanlegg/bolig Nåværende funksjon: Kontor/møterom Foreslått vernekategori: Totalt

Detaljer

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359.

KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359. Side 1 av 17 KULTURMINNEDOKUMENTASJON FOR SOLBØ OG HØGHAUGEN BOLIGOMRÅDE, NORDÅSTRÆET 89, GNR. 121, BNR 23, 359. BERGEN KOMMUNE Postboks 103 5291 Valestrandsfossen Telefon: 56 39 00 03 Telefaks: 56 19

Detaljer

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling GAB nr: 182253936 Gnr/bnr: 51/3 Oppført: - 1961 Staten Roar Tønseth Sykehus Sykeavdelingen består av to parallelle, hvitpussete, treetasjes huskropper

Detaljer

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Rettslokale/arresthus Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

N 2. Område N 2. Område N 1

N 2. Område N 2. Område N 1 Område N 1 Ridder Flemmings vei, del av Høgdaveien. - Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger. - Klar bebyggelsesstruktur. Bygningene ligger til dels skråstilt i forhold til vei, til dels parallelt

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011

Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Reguleringsplan for Vestbyen II Kuturminnevurdering for kvartalene 9, 10, 12, 16 og 17 Sist revidert 2.2.2011 Innledning Reguleringsplan for Vestbyen II omfatter kvartalene 9 og 10 som har spesielt stor

Detaljer

KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL

KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Møre og Romsdal 1504/Ålesund Fengsel, rettslokale og bolig Fengsel

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 TØYEN Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 999/261 229/166 229/110 AskeladdenID: 117755 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Detaljregulering for: Årstad, gnr. 18 bnr. 305 mfl. Fredlundveien Arealplan-ID 64110000

Kulturminnedokumentasjon. Detaljregulering for: Årstad, gnr. 18 bnr. 305 mfl. Fredlundveien Arealplan-ID 64110000 Kulturminnedokumentasjon Detaljregulering for: Årstad, gnr. 18 bnr. 305 mfl. Fredlundveien Arealplan-ID 64110000 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Mål, metoder... 3 3.1 Mål for dokumentasjonen...

Detaljer

BYGNING 8542 RØDHUS 1

BYGNING 8542 RØDHUS 1 BYGNING 8542 RØDHUS 1 Bygnings- og eiendomsdata Ansvarssted/etat: GAB nr: 171517389 Gnr/bnr: 36/1 Oppført: 1913 Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus:

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14. Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 14 SOGNLI FORSØKSGÅRD Kommune: 1638/Orkdal Gnr/bnr: 248/1 266/7 AskeladdenID: 212938 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

FORMINGSVEILEDER FOR SKADBERG SØR

FORMINGSVEILEDER FOR SKADBERG SØR FORMINGSVEILEDER FOR SKADBERG SØR Rev 02.10.02 GENERELT Reguleringsplanen Skadberg Sør med store grønne fellesarealer. Det fine terrenget og eksisterende vegetasjon er innarbeidet i planen for å muliggjøre

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering.

Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering. Kulturminnedokumentasjon - Nyere tids kulturminne Fana, Krohnhaugen, gnr. 121, bnr. 63. Øvre Krohnåsen 4, boligområde. Detaljregulering. Mars 2014 Forord Det er startet opp reguleringsarbeid for gnr. 121,

Detaljer

Opplysninger om plankartet: Plankart datert: 25.01.2006 Sist revidert: 03.01.2013. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Behandling/saknr.: 13.02.

Opplysninger om plankartet: Plankart datert: 25.01.2006 Sist revidert: 03.01.2013. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Behandling/saknr.: 13.02. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FRIBETEN 6 MED OMGIVELSER PlanID: 0403635 Arkivsaknr.: 05/989 Journalnr: 42 Arkivkode: L 12 Saksbehandler: Randi Engan Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Byggeskikk og estetikk i Levanger

Byggeskikk og estetikk i Levanger Byggeskikk og esteikk i Levanger Byggeskikk og estetikk i Levanger - en veileder 2 Byggeskikk og esteikk i Levanger Byggeskikk og esteikk i Levanger INNHOLD INNHOLD 1 INNLEDNING, MÅLSETTING / MÅLGRUPPER...

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Buskerud 625/Nedre Eiker Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem Verneklasse

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Eiendom1 AS. Kulturminnedokumentasjon Wergelandsalléen. Utgave: 1 Dato: 2014-11-04

Eiendom1 AS. Kulturminnedokumentasjon Wergelandsalléen. Utgave: 1 Dato: 2014-11-04 Kulturminnedokumentasjon Wergelandsalléen Utgave: 1 Dato: 2014-11-04 Kulturminnedokumentasjon Wergelandsalléen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kulturminnedokumentasjon Wergelandsalléen

Detaljer

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Barnehjem Nåværende funksjon: Ungdomshjem Foreslått vernekategori: Totalt antall

Detaljer

ADMINI NOTODDEN BESKRIVELSE OG BILDER

ADMINI NOTODDEN BESKRIVELSE OG BILDER Sider unntatt offentlighet er fjernet, jf Offentleglova 24. ADMINI NOTODDEN BESKRIVELSE OG BILDER DOKUMENTASJONSVEDLEGG TIL FREDNINGSVEDTAK ETTER KULTURMINNELOVEN 15 OG 19 Av Eystein M. Andersen, Telemark

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Februar 2008 Utkast Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Formingsveileder. detaljregulering. Suleskard Fjellgård

Formingsveileder. detaljregulering. Suleskard Fjellgård Formingsveileder detaljregulering Suleskard Fjellgård Dato: 29.06.2012 Side 1 av 5 Formingsveileder Suleskard Fjellgård. Målet med Suleskard Fjellgård er å utvikle et hytte område av høy kvalitet i uberørt

Detaljer

ANTIKVARISKE RETNINGSLINJER

ANTIKVARISKE RETNINGSLINJER ANTIKVARISKE RETNINGSLINJER Narverød boligområde, Tønsberg REINVN. 3, 5 A, B, C, D REINVN. 7, 9, 11 A, B Notatet er utarbeidet av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk på oppdrag fra Skifte Eiendom Utarbeidet

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan?

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan? Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner Nytten av en kulturminneplan? Problemstilling Kunnskaps- og kompetansemangel og holdningen gir betydelige ressurskrevende utfordringer

Detaljer

Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg

Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg Rogaland fylkeskommune Telefon: 51 51 66 00 E-post: firmapost@rogfk.no Hjemmeside: http://www.rogfk.no Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg Opplysninger om søker Søknadsfrist

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/5489 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Detaljer

KOMPLEKS 3382 PARKVEIEN

KOMPLEKS 3382 PARKVEIEN KOMPLEKS 3382 PARKVEIEN Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Villa Nåværende funksjon: Kontorer, UiB Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 BYANTIKVAR UTREDNING Bystyrets vedtak i sak 71//, 15.06.2011 1. tertialrapport 2011. Det utredes ulike modeller for

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

KOMPLEKS 3587 GRENSEKOMMISARIATET I KIRKENES

KOMPLEKS 3587 GRENSEKOMMISARIATET I KIRKENES KOMPLEKS 3587 GRENSEKOMMISARIATET I KIRKENES Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2030/Sør-Varanger Opprinnelig funksjon: Offentlig forvaltning Nåværende funksjon: Offentlig forvaltning Foreslått

Detaljer

BORCHGREVINKS GATE 14, Hamar Regulering til bevaring Planbeskrivelse og bestemmelser

BORCHGREVINKS GATE 14, Hamar Regulering til bevaring Planbeskrivelse og bestemmelser 1 BORCHGREVINKS GATE 14, Hamar Regulering til bevaring Planbeskrivelse og bestemmelser Hamar kommune 25 januar 2008. 1. Rev. 17.4.2008 2. Rev. 4.8.2008 Vedtatt den 17.09.2008 2 DEL 1 PLANBESKRIVELSE 1

Detaljer

S SOLBAKKEN Hus og kulturmiljø

S SOLBAKKEN Hus og kulturmiljø S SOLBAKKEN Hus og kulturmiljø Kortfattet uttalelse om bygningenes og miljøets verneverdi. Vurderingene er basert på utvendig befaring. 2. november 2012 2 OMRÅDET Området Solbakken omfatter 4 villaer:

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.11 22/11

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.11 22/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000248 : E:223 C00 : Arne Hoffmann Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.11 22/11 FORDELING AV TILSKUDDSMIDLER

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 HELGELAND UNGDOMSSENTER Kommune: 1820/Alstahaug Gnr/bnr: 8/124 AskeladdenID: 170133 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter

KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 6 Nordland 1820/Alstahaug Barnevernsinstitusjon,

Detaljer

KOMPLEKS 52 SØRE SUNNMØRE TINGRETT

KOMPLEKS 52 SØRE SUNNMØRE TINGRETT KOMPLEKS 52 SØRE SUNNMØRE TINGRETT Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Møre og Romsdal Kommune: 1519/Volda Opprinnelig funksjon: Sorenskrivergård. Nåværende funksjon: Tingrett. Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 21/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 RAPPORT FRA BEFARINGER August 2010 0 1883 Frogner Meieri, Frogner sentrum i Sørum Kommune AS Frederiksen er engasjert av Øie AS v/dir.

Detaljer

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Vest-Agder 1001/Kristiansand Bolig og næringsvirksomhet.

Detaljer

KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR

KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hedmark Kommune: 403/Hamar Opprinnelig funksjon: Barnevernsinstitusjon Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori:

Detaljer

Arkitektur. Flekkefjord kommune. Den kulturelle skolesekken ARKITEKTUR OG BYGGESKIKK 23.04.08/IOI

Arkitektur. Flekkefjord kommune. Den kulturelle skolesekken ARKITEKTUR OG BYGGESKIKK 23.04.08/IOI Flekkefjord kommune Den kulturelle skolesekken ARKITEKTUR OG BYGGESKIKK 23.04.08/IOI Borgund stavkirke (ca. 1200) Ukjent arkitekt Operahuset i Sydney, Australia (1957-1973). Arkitekt: Jørn Utzon Arkitektur

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer

Kulturminner og kunst TEMAPLAN BEVARING SITUASJONSBESKRIVELSE. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Margrete Vaskinn

Kulturminner og kunst TEMAPLAN BEVARING SITUASJONSBESKRIVELSE. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Margrete Vaskinn Foto: Margrete Vaskinn Kulturminner og kunst TEMAPLAN BEVARING SITUASJONSBESKRIVELSE Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

FORSLAG TIL OPPSTART AV FREDNINGSPROSESS FOR EIKELANDS VERK, GJERSTAD

FORSLAG TIL OPPSTART AV FREDNINGSPROSESS FOR EIKELANDS VERK, GJERSTAD 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.04.2013 2012/3831-12550/2013 / 2/67/C50 Saksbehandler: Kirsten Hellerdal Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FORSLAG TIL OPPSTART AV FREDNINGSPROSESS FOR EIKELANDS

Detaljer

Søknad om endring i regulering.

Søknad om endring i regulering. Time Kommune Dato: 01.06.2015 V. Vetle Hommersand Postboks 38 4349 Bryne Tlf. 51 77 60 00 plan@time.kommune.no Brim arkitektur V. Ingunn B. Waarum Hetlandsgata 12 4344 Bryne Tlf. 97036836 Søknad om endring

Detaljer

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE REGULERINGSPLAN VIGA BRATTEBAKKEN GNR. 109, BRN. 10, 195, ANDABELØY REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 24.01.08 Plankart revidert 3.1.2012 GENERELT 1. Det planlagte området er

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

REGULERINGSPLAN SAKSNUMMER xxx, PLANNUMMER:xsxxx BERGEN KOMMUNE, G NR 50 B NR10 MED FLERE, NEDRE KIRKEBIRKELAND AKTIVITETS- OG FAMILIEPARK

REGULERINGSPLAN SAKSNUMMER xxx, PLANNUMMER:xsxxx BERGEN KOMMUNE, G NR 50 B NR10 MED FLERE, NEDRE KIRKEBIRKELAND AKTIVITETS- OG FAMILIEPARK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag 2. Bakgrunn 3. Mål og metoder 3.1 Mål for dokumentasjonen 3.2 Metoder benyttet under dokumentasjonen 4. Dokumentasjon av kulturminnemiljø 4.1 Områdebeskrivelse 4.2 Områdeavgrensing

Detaljer

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1112/Lund Opprinnelig funksjon: Tuberkulosehjem Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Gamle brannstasjon Kartreferanse 05 ... 1 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3

Detaljer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I VARDØ, BRODTKORPSGT. 1 Kommune: 2002/Vardø Gnr/bnr: 20/197 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/4953-12 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/1 AskeladdenID: 166299 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD

KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Troms Kommune: 1901/Harstad Opprinnelig funksjon: Industri/lager/handel Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Kulturminnesamling. Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011

Kulturminnesamling. Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011 Kulturminnesamling Kommuner i Sør-Trøndelag April 2011 Ny Plan og Bygningslov Hvilke bestemmelser er aktuelle for bygningsvernet? Stikkord: Formelt vern/verneverdi Søknadspliktige tiltak; Saksbehandling;

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer VALEN SJUKEHUS Kommune: 1224/Kvinnherad Gnr/bnr: 185/185 185/182 AskeladdenID: 148699 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer SVINØY TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 1029/Lindesnes Gnr/bnr: 131/1-13, 44/32 131/1-13 AskeladdenID: 175314 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 901/Risør Opprinnelig funksjon: Tollbod Nåværende funksjon: Politistasjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 BREDTVETVEIEN 4/6/8/10, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/141 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 REALFAGBYGGET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/715, 713, 725, 726, 548, 549, 682 164/715, 713, 721, 725, 548, 549 AskeladdenID:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Teatergaten 1, «Maltheby», med opprinnelige og forseggjorte ventilrister i gesims. Foto: BYA v/ Cathrine Reusch.

Teatergaten 1, «Maltheby», med opprinnelige og forseggjorte ventilrister i gesims. Foto: BYA v/ Cathrine Reusch. Teatergaten 1, «Maltheby», med opprinnelige og forseggjorte ventilrister i gesims. Foto: BYA v/ Cathrine Reusch. VENTILER sist rev 12.03.2015/ cr Introduksjon Vi ser et økende ønske om å etablere ventiler

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Kommune: 427/Elverum Gnr/bnr: 28/95 AskeladdenID: 175098 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Kommune: 427/Elverum Gnr/bnr: 28/95 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 109 Omfang

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei.

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken et gammelt veiløp Dølabakken ble anlagt som veiløp i 1790-årene delvis bekostet

Detaljer

KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000

KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000 KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000 2 INNHOLD 1 Sammendrag...4 2 Bakgrunn...4 3 Mål, metoder...4 4 Dokumentasjon av kulturminnemiljø...5 5 Konklusjoner...13

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland.

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland. Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland. Dato FOR-20xx-xx-xx-xx Publisert Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Karmøy kommune, Rogaland Hjemmel LOV-1978-06-09-50-

Detaljer

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Observasjonspost Nåværende funksjon: Ikke operativ Foreslått vernekategori:

Detaljer

Tilleggsnotat til Kulturminnedokumentasjon. Tilsvar til Byantikvarens merknader (ref. 20051084/14 BBY-5120 29.06.2007).

Tilleggsnotat til Kulturminnedokumentasjon. Tilsvar til Byantikvarens merknader (ref. 20051084/14 BBY-5120 29.06.2007). opus bergen as Deres ref.: Vår ref.: P05028 Dato: 04.04.08 Tilleggsnotat til Kulturminnedokumentasjon. Tilsvar til Byantikvarens merknader (ref. 20051084/14 BBY-5120 29.06.2007). En viser til brev datert

Detaljer

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 2014-05-21 Dokument nr.: 03 Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 00 Rev. 00 Dato: 21/5-14

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer