Oslo kommune. Slik styres Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune. Slik styres Oslo"

Transkript

1 Oslo kommune Slik styres Oslo

2 2

3 Innhold Kort om Oslo 4 Styringssystemet i Oslo 5 Parlamentarisme 5 Bystyret 5 Bystyrets komiteer 7 Bystyrets sekretariat 7 Ordføreren 7 Heltidspolitikere 7 Lovbestemte politiske utvalg 8 Styrer, råd og utvalg 8 Byrådet 9 Bydelene 10 Byens økonomi 10 Kommunale etater, foretak og aksjeselskap 11 Statlig tilsyn og kontroll 11 Sentrale årstall i Oslos historie 12 Ord og uttrykk 14 3

4 Kort om Oslo Oslo fikk sin første bymessige bebyggelse omkring år Det var Oslos naturlige havnemuligheter og et rikt oppland som gjorde at byen vokste frem nettopp her hvor den ligger i dag. Fremveksten av kongemakten og kirken bidro til å befeste bydannelsen. På slutten av 1200-tallet ble Oslo permanent hovedstad. I 1624 brant den gamle byen under Ekeberg. Kong Christian IV bygde opp byen igjen ved Akershus festning og kalte den Christiania. I 1925 fikk byen tilbake sitt gamle navn Oslo. I dag har Oslo rundt innbyggere. Byens samlede areal utgjør ca. 453 km 2, hvorav 75 prosent er skog, sjøer og elver. De store rekreasjonsområdene hovedstaden har, inkludert 40 øyer i Oslofjorden, legger til rette for et bredt spekter av friluftsaktiviteter. Industri, skipsverft og mekaniske verksteder utgjorde størstedelen av Oslos næringsliv etter andre verdenskrig. I dag er Oslo en by der de fleste jobber med forretningsvirksomhet eller tjenesteyting. Den fysiske utformingen av byen er under endring. Deler av Oslo åpnes mot fjorden. Området fra Frognerkilen i vest til Ormundsundet i sørøst endrer karakter. Her vil vi i de neste årene se nye boliger, parker og offentlige tilbud. Sentralt i Bjørvika bygges hele Norges opera, og på den gamle Vestbanetomten i Vika får byen et nytt kulturhus og hovedbibliotek. Veisystemet i byen har blitt utvidet kontinuerlig de senere år, blant annet med tunneler, omkjøringsveier og reguleringer for å bedre trafikkavviklingen, miljøet og sikkerheten. Årlig finner mange betydelige arrangementer sted i Oslo. Av de mest kjente er utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus. Oslo er en idrettshovedstad og vertsby for Holmenkollen Ski Festival, Bislett Games og Norway Cup. I 2011 arrangeres VM på ski i Oslo. 4

5 Styringssystemet i Oslo Parlamentarisme Bystyret er kommunens øverste styringsorgan. Det er Oslos parlament og består av 59 representanter valgt gjennom kommunevalg hvert fjerde år. Sakene som behandles i bystyret blir i hovedsak fremmet av byrådet, og behandlet i en av de fem komiteene som avgir innstilling til bystyret. I bystyrets første møte etter kommunevalget velges ordfører og varaordfører, medlemmer i forretningsutvalget, bystyrekomiteene, kontrollutvalget, valgstyret og klagenemnda. Byrådet er byens regjering og leder kommunens administrasjon. Ordføreren gir oppdraget med å danne byråd til den byrådslederkandidat som har størst mulighet til å få et flertall i bystyret bak sitt byråd. Når byrådet skal settes sammen, står byrådslederen fritt til også å velge personer som ikke er medlem av bystyret. Kravet er at vedkommende er valgbar til bystyret. Det enkelte medlem av byrådet har instruksjonsrett overfor sin administrasjon, og avgjørelsesmyndighet på sitt fagområde innenfor rammen av den myndighet han eller hun er delegert av byrådet. Tilsvarende ordninger gjelder for staten og den enkelte statsråd i regjeringen. Byrådet avgir innstillinger i de saker som fremmes for bystyret og iverksetter bystyrets vedtak. Avgjørelsesmyndighet er i mange saker i Oslo kommune delegert til byrådet, de kommunale etatene, bydelsutvalgene eller til styrene i de kommunale foretakene. Oslo kommune har en parlamentarisk styringsmodell med et byråd som er avhengig av bystyrets tillit. Dette til forskjell fra de fleste andre norske kommuner, som ledes på tradisjonell måte med et formannskap. Det parlamentariske styringssystemet ble etablert i Den tidligere rådmannsfunksjonen ble erstattet av byrådet, som overtok ledelsen av kommunens administrasjon. Det parlamentariske styringssystemet innebærer at bystyret kan stille mistillitsforslag til en av byrådene eller hele byrådet. Får forslaget flertall, må byråden eller byrådet gå av. Byrådet kan også be om bystyrets tillitt ved å stille kabinettspørsmål. Får ikke byrådet bystyrets støtte etter å ha stilt kabinettspørsmål, går byrådet av. Bystyret Valg Bystyret velges hvert fjerde år ved kommunevalg. Det nyvalgte bystyret trer i funksjon så snart som mulig etter valget i september, og senest 1. november samme år. Ansvar og oppgaver Bystyret handler på kommunens vegne i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Bystyret fører overordnet tilsyn med kommunens samlede virksomhet. Det er også bystyret som vedtar kommunens budsjett, både hvor mye som skal bevilges til de ulike formål og hvordan dette skal finansieres. Kommunens inntekter består av skatteinntekter, statlige overføringer og kommunale avgifter. Bystyremøter Bystyret holder normalt sine møter den siste onsdagen i hver måned, fra kl til kl Bystyrets møter er åpne for publikum. Bystyremøtene starter med muntlig spørretime, og behandler deretter sakene som er ført opp på sakskartet. Bystyret kan også gjøre vedtak i saker som ikke er ført opp på sakskartet, forutsatt at møtelederen eller en tredel av de tilstedeværende representantene ikke motsetter seg dette. Vedtaksprotokoll, referat og sakskart fra bystyrets møter ligger på kommunens nettsider 5

6 Mandatfordeling i bystyret perioden : Parti Mandater Det norske Arbeiderparti 18 Sosialistisk Venstreparti 6 Kristelig Folkeparti 2 Venstre 5 Høyre 16 Fremskrittspartiet 9 Rødt (tidl. Rød Valgallianse) 3 Avstemning og vedtak For at bystyret skal kunne fatte et gyldig vedtak, må minst halvparten av representantene være til stede. De fleste saker blir avgjort ved alminnelig flertall. Muntlig spørretime Muntlig spørretime avholdes i begynnelsen av møtet, etter at møtet formelt er satt og dagsorden vedtatt. Her kan bystyrets medlemmer eller de vararepresentanter som deltar i møtet, stille spørsmål til byrådet eller ordføreren. Spørsmålene må gjelde saker som ikke står på det ordinære sakskartet, eller er til behandling i bystyrekomiteene. Innbyggerinitiativ Byens innbyggere har mulighet til å fremme forslag til saker som skal behandles i bystyrets møte. Det er et krav at saken omhandler forhold som gjelder kommunens virksomhet og at saken ikke allerede ligger til behandling i bystyrets organer, eller nylig har blitt behandlet av disse. I tillegg må 300 innbyggere stille seg bak et innbyggerinitiativ. Følgende større saker behandles av bystyret: Kommunens budsjett; herunder å bevilge kommunale midler, fastsette størrelsen på kommunale skatter og avgifter Kommunens økonomiplan Overordnet planlegging Bystyremeldinger Kontrollere og godkjenne kommunale regnskaper og årsberetninger Kommunale vedtekter og forskrifter Regulerings- og utbyggingsplaner Vurdere kommuneplanen en gang i valgperioden Føre tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet Gjennomføre valg eller oppnevninger til styrer, råd og utvalg Spørsmålene må også inngå i de saksområder som naturlig hører hjemme i bystyret. Hvem som er spørsmålsstillere, skal meldes ordføreren senest kl møtedagen. 6

7 Bystyrets komiteer Alle saker som blir tatt opp i bystyret er først behandlet i en av bystyrets komiteer, forretningsutvalget, valgstyret eller i kontrollutvalget. Bystyret avgjør hvor mange komiteer det til enhver tid skal være og hvordan oppgavene skal fordeles mellom dem. Med unntak av de bystyremedlemmene som eventuelt sitter i kontrollutvalget, er alle faste medlemmer i bystyret faste medlemmer i en av bystyrekomiteene. Tilsvarende er varamedlemmer til bystyret også varamedlemmer i en av komiteene. Komiteenes ledere og nestledere er heltidspolitikere. Ordføreren og byrådene har anledning til å møte og tale i komiteene, men har ikke stemmerett. Bystyrets komiteer Byutviklingskomiteen Finanskomiteen Helse- og sosialkomiteen Kultur- og utdanningskomiteen Samferdsels- og miljøkomiteen Publikumsdeltakelse i avgjørelsesprosessen Enhver som har interesser i en sak komiteen har til behandling, kan skrive til vedkommende komite og presentere sitt syn. Talspersoner for organisasjoner, spesielt interesserte grupper og andre parter, kan be om et møte for å presentere sitt syn. Henvendelse om slike deputasjoner rettes til komitesekretærene. Bystyrets sekretariat Bystyrets sekretariat er sekretariat for bystyret, bystyrekomiteene, klagenemnda, valgstyret og forretningsutvalget. Sekretariatet skal legge forholdene til rette for byens folkevalgte. En stor del av dette arbeidet er avvikling av møter, saksbehandling og informasjon. Bystyrets sekretariat er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av stortingsvalg, sametingsvalg, kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg i Oslo. Arbeidet i bystyrekomiteene Komiteenes oppgave er å foreta den forberedende politiske behandlingen av sakene og avgi innstilling til bystyret. Mye av den politiske tautrekkingen foregår i komiteene. Bystyret fatter sjelden vedtak som ikke samsvarer med flertallsinnstillingen fra vedkommende komite, når komiteens sammensetting avspeiler det politiske flertallet i bystyret. Forretningsutvalget bestemmer hvilken komite som skal behandle de enkelte sakene. Komitemedlemmene forbereder merknader og forslag på forhånd og presenterer dem i komitemøtet, eventuelt i merknadsmøter som avholdes før komitemøtet. I mer kompliserte saker kan komiteen oppnevne en arbeidsgruppe, som forbereder saken før endelig behandling i komiteen. Komiteen kan invitere personer til å redegjøre eller orientere i en sak. I tillegg har de anledning til å arrangere åpne eller lukkede høringer for å innhente opplysninger fra sakkyndige fagpersoner i enkeltsaker eller på saksområder. Medlemmene kan også selv ta opp saker i komiteen, med forslag om at komiteen ber byrådet fremme en sak om et bestemt emne. Ordføreren Ordfører og varaordfører blir valgt av og blant bystyrets medlemmer. Valget foregår på bystyrets konstituerende møte, normalt i oktober. Ordføreren har en særskilt stilling som byens fremste folkevalgte representant. Ordføreren leder møtene i bystyret og forretningsutvalget. Som møteleder er det ordførerens oppgave å påse at forhandlingene foregår i samsvar med forretningsorden, og sørge for at det blir truffet gyldige vedtak i henhold til gjeldende lover og bestemmelser. Ordføreren skal videre kontrollere at sakene er forberedt på forsvarlig måte, at partienes merknader og dissenser kommer frem og at forslag til vedtak foreligger. Heltidspolitikere Ordfører, samt ledere og nestledere i bystyrekomiteene er heltidslønnede politikere. Det samme gjelder byrådene. Bystyret og byrådet har i tillegg et støtteapparat som består av gruppesekretærer og byrådssekretærer. Komiteenes ordinære møter er åpne for publikum. 7

8 Lovbestemte politiske utvalg Styrer, råd og utvalg Kontrollutvalget Ifølge kommuneloven skal alle kommuner ha et kontrollutvalg valgt av kommunestyret eller bystyret. I tillegg skal klagebehandlingen enten håndteres av kommunestyret selv eller av en spesiell klagenemnd. Kontrollutvalgets hovedoppgave er på bystyrets vegne å føre tilsyn med kommunens samlede virksomhet. Utvalget skal se til at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte og føre kontroll med den økonomiske forvaltningen. I tillegg skal utvalget påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet og måloppnåelse ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger. I medhold av kommuneloven og andre bestemmelser kan bystyret oppnevne komiteer eller faste utvalg for bestemte kommunale formål eller deler av den kommunale virksomheten. Bystyret fastsetter arbeidsområdet til utvalgene, og delegerer deler av sin beslutningsmyndighet. Avgjørelsen om å overdra blant annet ansvaret for primærhelsetjenesten og sosialtjenesten til de 15 bydelene, er et eksempel på slik delegasjon av myndighet. Bystyret har delegert sin myndighet til å oppnevne styrer for kommunale foretak til byrådet. Kontrollutvalget velges av bystyret for hele valgperioden, og består av representanter fra alle partier i bystyret. Minst ett av bystyres medlemmer skal være medlem av kontrollutvalget. Det er Kommunerevisjonen som forbereder kontrollutvalgets saker. Ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer i kommunale nemnder med beslutningsmyndighet, medlemmer av byrådet og kommunalt ansatte kan ikke velges til kontrollutvalget. Klagenemnda Oslo kommunes klagenemnd behandler klager over alle enkeltvedtak i kommunen der det ikke finnes andre klageordninger. Det kan for eksempel gjelde opptak til videregående skoler, tildeling av kommunale boliger eller fordeling av tilskuddsmidler. Klagenemnda består av tre medlemmer hvorav minst en jurist, med varamedlemmer. I tillegg settes nemnda med ytterligere to medlemmer i personaljuridiske saker og i vederlagsutvalgssaker. Faglig sekretariat for Oslo kommunes klagenemnd er byrådsavdelingene og Helse- og velferdsetaten. Bystyrets sekretariat er faglig sekretariat når det gjelder klager over vedtak fattet av byrådsavdelingene. Forretningsutvalget Forretningsutvalget behandler saker om bystyrets indre forhold, valgsaker, de folkevalgtes arbeidsbetingelser, kommunens sentrale representasjon og andre saker bystyret bestemmer. Forretningsvalget fordeler innkomne saker blant bystyrets organer og har ansvar for tilsynet med Bystyrets sekretariat. Utvalget er dessuten kommunens valgkomite. 8

9 Byrådet Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av bystyrets vedtak. Byrådet har også myndighet til selv å bestemme i en rekke saker. Byrådet skal komme med forslag til kommunens forvaltning. Det er også byrådets oppgave å føre tilsyn med kommunens virksomhet. Byrådene kan ikke sitte både i byrådet og bystyret samtidig, men det er et krav at en byråd må være valgbar til bystyret. Dersom en bystyrerepresentant blir valgt til byråd, må vedkommende fratre sitt verv som medlem av bystyret og andre kommunale verv i den tiden han eller hun fungerer som byråd. Byrådene har møterett og møteplikt i bystyrets møter. De kan ta ordet og delta i debattene, men de har ikke stemmerett. Det enkelte medlem av byrådet har instruksjonsrett overfor sin administrasjon og avgjørelsesmyndighet på sitt fagområde, innenfor den rammen som er delegert av bystyret. I hastesaker kan byrådet fatte avgjørelser som ellers skulle vært avgjort av et annet organ, for eksempel bystyret, når vedtaket må fattes raskt og det ikke er tid til å innkalle det aktuelle organet. Byrådsavdelingene Hver byrådsavdeling blir ledet av et medlem av byrådet. I tillegg har den enkelte byrådsavdeling en administrativ leder en kommunaldirektør. Byrådsavdelingene, som tilsvarer departementene på regjeringsplan, forbereder saker som skal til behandling i byrådet og i bystyret. Det er byrådsavdelingenes ansvar å forsikre seg om at alle sider av en sak er tilstrekkelig belyst. Særlig gjelder dette økonomiske forhold. Videre skal byrådsavdelingene påse at alle med rett til å uttale seg, blir hørt og at saksbehandlingen skjer i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser. Byrådsavdelingene iverksetter avgjørelser og vedtak fattet av bystyret eller byrådet. Byrådet avgjør hvor mange og hvilke byrådsavdelinger det vil ha, og hvilke arbeidsområder den enkelte avdeling skal håndtere. Det er for tiden syv byrådsavdelinger med hver sin byråd. Denne inndelingen følger ikke helt inndelingen i bystyrekomiteene. Antall virksomheter og foretak under den enkelte byrådsavdeling vil også variere. Byrådet og det enkelte byrådsmedlem har instruksjonsmyndighet overfor underliggende etater. Byrådsavdelingene Byrådslederens avdeling Byrådsavdeling for finans og utvikling Byrådsavdeling for byutvikling Byrådsavdeling for barn og utdanning Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Byrådsavdeling for næring og kultur 9

10 Bydelene Oslo er inndelt i 15 bydeler. I hver bydel er det et bydelsutvalg som er et folkevalg organ, og en bydelsadministrasjon, ledet av en bydelsdirektør. Bydelsdirektøren er tilsatt av byrådet. Bydelsutvalgene Bydelsutvalgene består av 15 medlemmer. Ved kommunevalget i 2007 var det for første gang også valg til bydelsutvalg i alle Oslos bydeler. Tidligere ble bydelsutvalgene oppnevnt av bystyret. Møter i bydelsutvalgene er åpne for publikum, med mindre annet er bestemt ved lov. Innkalling og sakskart til møtene offentliggjøres. Bydelsutvalgene skal føre tilsyn med bydelenes virksomhet og fatte avgjørelser i saker som er delegert fra bystyret. Bydelens ansvar og oppgaver Ansvaret for behandling og forebygging innen helse- og sosialtjenesten er en av bydelenes viktigste oppgaver. Det er bydelene som administrerer helse- og sosialomsorg, barnevern, barnehager, kommunale kultur- og ungdomstiltak samt fritidsaktiviteter for barneskoletrinnet. Bydelene kan kjøpe og selge tjenester, og utveksle tilbud seg imellom. Fra 1. januar 2004 fikk bydelene en rekke nye oppgaver som skolefritidsordningen, forvaltning av lokale parker, økonomisk bostøtte og TT-ordningen. Byens økonomi Oslo kommune får hovedsakelig sine inntekter fra kommunale skatter og avgifter, overføringer fra staten og utbytte fra kommunale virksomheter. Den største inntektskilden er skatter og avgifter. Kommunebudsjettet Kommunebudsjettet skal omfatte alle kommunens utgifter og inntekter i vedkommende budsjettår, og er bindende for de kommunale myndigheter. I Oslo legger byrådet frem forslag til budsjett som deretter behandles i bystyrets komiteer. Finanskomiteen fremmer saken for bystyret til behandling og vedtak. Byrådets forslag til tallbudsjett skal bygge på aktivitetsplaner for det kommende år. Disse planene skal inneholde hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvilket omfang de skal ha. Bystyret understreker i sin instruks at tallbudsjettet er det overordnede styringselement i budsjettet, og tallbudsjettet skal overholdes. Gjennom budsjettet avgjør bystyret omfanget av kommunal service og hvilken kvalitet tjenestetilbudet skal ha, hvorvidt man må betale for tjenesten og hvor mye den eventuelt skal koste. Administrativ budsjettbehandling Kommunale etater og bedrifter utarbeider sine budsjettforslag med utgangspunkt i direktiver fra byrådet. Byrådet samler budsjettforslagene fra etatene og bedriftene og lager et samlet budsjettforslag, som vanligvis legges frem for bystyret i slutten av september. Politisk budsjettbehandling Den politiske behandlingen av kommunebudsjettet tar til i oktober med behandling i fagkomiteene og finanskomiteen. Fagkomiteene avgir sine budsjettinnstillinger til finanskomiteen, som foretar en samlet budsjettbehandling og fremmer sin innstilling for bystyret. Dette skjer vanligvis i slutten av november. Byrådet vil under budsjettbehandlingen ofte fremme en eller to tilleggsinnstillinger med justerte forslag, som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett og andre forhold. Tilleggsinnstillingene inngår i finanskomiteens avsluttende budsjettbehandling. Bystyrets budsjettvedtak blir trykket som Dokument nr. 3. Regnskap og årsberetning Innen 15. februar må byrådet ha lagt frem et avsluttet regnskap for foregående regnskapsår. Dette sendes kommunerevisoren. Kommunale etater, bedrifter og aksjeselskaper må fremlegge en årsrapport om aktivitetene i året som er gått, og sammenligne dem med vedtatte budsjetter og handlingsplaner. Byrådet vil så utarbeide en samlet årsberetning, som beskriver alle aktivitetene i kommunen siste år. Bystyrekomiteene behandler regnskapet og årsberetningen sammen med Kommunerevisjonens rapport og kontrollutvalgets uttalelse. Finanskomiteen fremmer samlet innstilling til bystyret. Bystyret skal behandle årsoppgjøret innen utgangen av juni. Oslo kommunes regnskap trykkes årlig som Dokument nr

11 Kommunale etater, foretak og aksjeselskap Statlig tilsyn og kontroll Utenom de 15 bydelene er de fleste forvaltningsenheter i Oslo kommune organisert som etater, med en administrativ leder til å ivareta den løpende virksomheten. Virksomhetens omfang bestemmes hvert år gjennom budsjettet, som vedtas av bystyret. Noen virksomheter er organisert som kommunale foretak. Oslo kommune er dessuten helt eller delvis eier av en rekke aksjeselskap, som blant annet selskapene AS Oslo Sporveier, Oslo Vei AS, Oslo Nye teater A/S og Oslo Kinematografer AS. Ved siden av å være kommune, er Oslo kommune tillagt fylkeskommunale oppgaver og deler fylkesmann med det omkringliggende fylket Akershus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus representerer staten overfor kommunene, og skal som statens tilsynsmann se til at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med norsk lov, forskrifter og andre statlige retningslinjer. Bystyrets representanter kan bringe saker inn for fylkesmannen for lovlighetskontroll. Dette gjelder alle avgjørelser som er fattet av folkevalgte organ eller av administrasjonen. Minst tre av bystyrets medlemmer må stå bak et forslag om at en sak skal oversendes fylkesmannen. Fylkesmannen vil vurdere om avgjørelsen er innholdsmessig lovlig, om den er truffet av noen som har myndighet til å treffe en slik avgjørelse, og om avgjørelsen er fattet på lovlig måte. Dersom det blir påvist vesentlige feil, blir vedtaket som hovedregel kjent ugyldig og opphevet. Fylkesmannen kan også etter eget initiativ ta opp enhver avgjørelse til lovlighetskontroll. 11

12 Sentrale årstall i Oslos historie ca Arkeologiske funn tilsier at byen vokser frem ca. år ca Ifølge Snorres kongesagaer lar kong Harald Hardråde «reise køpstad øst i Oslo». ca Oslo blir bispesete. ca Kong Håkon V bygger Akershus festning. ca Svartedauden Norge blir dansk provins Reformasjonen. ca Trelasthandelen begynner Oslo brenner. Den dansk/norske kongen Christian IV flytter byen inn under Akershus festning Borgerne av byen får bymarka i gave av kong Christian IV Den store pesten Storbrann. Kirken og 1/3 av byen legges i aske Vår Frelsers kirke (Domkirken) innvies Borgerrepresentasjon innføres Oslo Havnevesen opprettes Stilling som tolvmandsskriver (formannskapssekretær) innføres De gyldne år i trelasteksporten Universitetet grunnlegges Christiania (Kristiania) blir hovedstad Det kommunale selvstyre innføres i Norge. ca Industrialiseringen begynner Slottet står ferdig. Påbegynt Den første jernbanen (Østbanestasjonen) åpnes Den store sentrumsbrannen Første hestesporvei åpnes Elektrisk sporvei Første forstadsbane (til Holmenkollen) Norge blir selvstendig. Kong Haakon VII ankommer Oslo Første samlede kommunale byplan Magistratembete oppheves med virkning fra Rådmannsordningen innføres Byen skifter navn fra Kristiania til Oslo Grunnstein legges til det nye rådhuset Oslo Lufthavn Fornebu åpnes Byutvidelse. Oslo og Aker kommune slås sammen Det nye rådhuset innvies Oslo feirer 900-årsjubileum Byggingen på byens første drabantby, Lambertseter tar til De VI. Olympiske vinterleker arrangeres i Oslo. 12

13 1956 Frognerbadet åpnes Regjeringsbygget innvies Den Norske Opera åpnes Munch-museet åpnes Tunnelbanen åpnes Sentrum får de første gågater Bydelsutvalgene opprettes først 34, senere utvidet til Oslo Konserthus innvies NSBs jernbanetunnel under byens sentrum åpnes, samtidig med stasjonene Oslo Sentralstasjon og Nationaltheatret Fire prøvebydeler får forvaltningsansvar for egne helse- og sosialtjenester Nytt parlamentarisk styringssystem med byråd i Oslo. Byrådet tiltrer 5. februar Østlige og vestlige forstadsbaner knyttes sammen på Stortinget stasjon Antallet bydelsutvalg reduseres til 25. Bydelsutvalgene får ansvar for helse- og sosialforvaltningen Oslo Spektrum åpnes Bompengeringen rundt byen står ferdig Veisystemet Fjellinjen er ferdig bygd Kommunevalget 9. september gir sosialistisk flertall i bystyret etter 16 år med borgerlig styre Oslo får sin første kvinnelige ordfører Antall representanter i bystyret reduseres fra 85 til Byrådene får instruksjonsmyndighet over sine avdelinger Formannskapet legges ned Byrådet stiller kabinettspørsmål og går av, men gjenvelges 14 dager senere Forsøk med direkte valg på bydelsutvalg i 4 bydeler, de resterende utvalg velges av bystyret Kommunevalget 11. september gir borgerlig flertall, men Arbeiderpartiet danner mindretallsbyråd Byrådet går av etter å ha stilt kabinettspørsmål og et nytt byråd fra Høyre blir valgt Osloborger nr blir født 16. november Kommunestyrevalget 15. september gir borgerlig flertall Oslo feirer 1000-års jubileum Kommunevalget 15. september gir borgerlig flertall Antall bydeler reduseres fra 25 til Bydelsvalg i alle bydeler Kommunevalget 10. september gir borgerlig flertall. 13

14 Ord og uttrykk Bydel Oslo kommune er inndelt i 15 bydeler. I hver bydel er det et bydelsutvalg med 15 medlemmer og en bydelsadministrasjon ledet av en bydelsdirektør. Byråd Politisk organ som leder kommunens administrasjon. Byrådets oppgaver og ansvar kan sammenlignes med regjeringens på riksplan. Også betegnelse på enkeltmedlem i byrådet. Byrådsavdeling Tilsvarer departement på riksplan og blir ledet av en byråd. Forbereder saker som skal til behandling i bystyret og iverksetter avgjørelser og vedtak fattet av bystyret eller byrådet. Byrådet avgjør hvilke avdelinger det ønsker og hvilke områder de skal arbeide innenfor. Har ansvar for at alle sider av en sak blir belyst. Skal påse at saksbehandling skjer i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser. Byrådssekretær Hver enkelt byråd har sin egen politiske sekretær. Bystyre Kommunens øverste styringsorgan med 59 medlemmer som blir valgt i kommunevalg hvert fjerde år. Har faste møter normalt en gang per måned, ledet av ordføreren. Bystyrekomite Saker som blir behandlet i bystyret har først vært i en av bystyrets komiteer eller i forretningsutvalget. Komiteene fremmer saker med innstilling til bystyret. I komiteene sitter bystyrets faste medlemmer. Bystyrets sekretariat Utfører faglig og praktisk hjelp til ordfører, bystyre og bystyrekomiteene. Deputasjoner Representanter for foreninger, lag og lignende kan orientere en bystyrekomite i en spesiell sak som skal til behandling i bystyret. Kommunale etater, foretak eller aksjeselskap Betegnelse på ulike kommunale virksomheter eller administrative enheter som utfører oppgaver i kommunen. Den løpende virksomhet ledes av en administrativ leder eller styre som rapporterer til byrådet. Forretningsutvalg Fordeler saker som kommer fra byrådet til bystyrets fagkomiteer. Er kommunens valgkomite, har ansvaret for kommunens representasjon og de folkevalgtes arbeidsforhold. Fylkesmann Statens representant i fylkene. Påser at kommunene ikke handler i strid med lover og bestemmelser. Heltidspolitikere Betegnelse på de av kommunens politikere som arbeider med politikk på heltid; ordfører, ledere og nestledere i bystyrets komiteer, politiske sekretærer og fraksjonsledere, byråder og byrådssekretærer. Kommuneplan Samlet plan for alle aktiviteter innen byen med formål å planlegge for kommunens utvikling på lang sikt. Kontrollutvalg Et utvalg oppnevnt av bystyret som skal føre løpende kontroll med kommunens økonomi og forvaltning. Ordfører Byens fremste folkevalgte representant og leder av bystyrets møter. Økonomiplan Økonomisk plan som strekker seg over fire år. 14

15 15

16 TOTAL/F design Foto: Jarle Nyttingnes Oslo kommune Bystyrets sekretariat Telefon:

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM Oslo kommune BYSTYRET BYRÅDET PARLAMENTARISME TUR OG UTDANNING OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM FINANS OG UTVIKLING BYDELER HELSE OG SOSIAL FAKTA OM OSLO Oslo er Norges hovedstad og har nærmere 530 000 innbyggere.

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Reglement for forretningsutvalget

Reglement for forretningsutvalget Dok. type: Reglement BKDOK-2004-00173.08 Rev. dato: 160316 Sak nr. 201525566-91 Side 1 av 5 Reglement for forretningsutvalget Vedtatt av Bergen bystyre sak 73-16, 160316 KAPITTEL 1 RETTSLIG GRUNNLAG OG

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 53/2003. Versjon: 1 Bemyndiget: /Ordføreren/Byrådet

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 53/2003. Versjon: 1 Bemyndiget: /Ordføreren/Byrådet Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 19.02.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 53/2003 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 19.02.2003 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget: /Ordføreren/Byrådet

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Saksnr: 201118767-13 Saksbehandler: RKR Delarkiv: BYST-0200 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Vedtatt av Bergen bystyre i møte 22. april 2002,

Detaljer

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016.

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016. Dok. type: Reglement BKDOK-2012-00138.15 Rev. dato: 230516 Saksnr. 201525566-100 Side 1 av 8 Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune 2015-2019. Oppdatert 1. mai 2016.

Detaljer

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedatt av fylkestinget 26.2.2013, sak 9/13 Kilde: Arkiv i Nordland REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedtatt av fylkestinget 26.februar 2013, sak 9/13 1 Reglement for fylkesråd 1 Fylkesråd

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Saksfremlegg Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Hvem styrer hva i Bergen? En kort presentasjon av det politiske systemet

Hvem styrer hva i Bergen? En kort presentasjon av det politiske systemet Hvem styrer hva i Bergen? En kort presentasjon av det politiske systemet Bystyrets oppgaver Det politiske systemet Bergen kommune innførte et parlamentarisk styringssystem i juni 2000. Bystyret som er

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE 2016-2019. Vedtatt av Utsira kommunestyre den 8. februar 2016. AE. Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300. Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål

Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300. Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300 Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål Oppgaven Alternative mulige løsninger Praktiske og økonomiske konsekvenser

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 12.10.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE 26. OKTOBER 2011

KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE 26. OKTOBER 2011 Rådmannen Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti Senterparitet Kristelig Folkeparti Venstre Høyre Fremskrittspartiet Pensjonistpartiet By- og bygdelista _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Mette Braathen/Trond

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme

Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme Saknr. 15/8693-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Politisk styringsmodell i Hedmark fylkeskommune - formannskapsmodell eller parlamentarisme Fylkesordførers Innstilling til vedtak: Saken legges fram

Detaljer

Reglement Hemne formannskap

Reglement Hemne formannskap 09/1578-6 033 &00 Reglement Hemne formannskap Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 15/12 2009, sak 112/09 Innholdsfortegnelse: 1. Valg og sammensetning...3 2. Formannskapets ansvars- og myndighetsområde...3

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Kommunal- og regionaldepartementet Statsråd: Sylvia Brustad KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 98/521 Dato: 28.4.2000 U. off. 5, 1. ledd. GJENNOMFØRING AV SAMMENSLUTNINGEN AV RAMNES KOMMUNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

HONORARREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

HONORARREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Saksnr: 200719292-64 Saksbehandler: MAHO Delarkiv: BYST-0273 HONORARREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Vedtatt av Bergen bystyre i møte 22. april 2002, B-sak 80-02. Endret ved vedtak i Bergen bystyre 131003

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

Saksbehandlingsreglene i kommuneloven. Helge Mogstad

Saksbehandlingsreglene i kommuneloven. Helge Mogstad Saksbehandlingsreglene i kommuneloven Helge Mogstad Kommuneloven Ramme for den kommunale virksomheten ikke innholdet i vedtaket Rollefordeling mellom politikk og administrasjon Stor frihet til organisering

Detaljer

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 1 LOVHJEMMEL Fagskolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune er underlagt

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt i Representantskapets møte 17. oktober 1973 med endringer til og med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/6824-1 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.10.2011 Tid: Kl. 18:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet,

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 06.10.2015 Tid: Kl. 19.00 Felles middag gammelt og nytt kommunestyre Kulturkafeen Kl. 20.00 Vedtaksmøte SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag.

Detaljer

MØTEINNKALLING - KONSTITUERENDE MØTE

MØTEINNKALLING - KONSTITUERENDE MØTE MØTEINNKALLING - KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 12.10.2011 kl. 20.00* NB! *Møtet starter så snart det avtroppende kommunestyret har avsluttet sitt møte. Møtet er åpent

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt i kommunestyret den 24.mai 2006, sak nr.53/06, overskrift endret i Fsk-sak 199/06, satser sist endret i Kst-sak 093/09) 1. FAST GODTGJØRING

Detaljer

Reglement for saksbehandling av politiske saker

Reglement for saksbehandling av politiske saker Reglement for saksbehandling av politiske saker Kommunestyrets vedtak 17. juni 2014 1. Formål Reglementet skal ivareta kvalitetssikring, inneha tilstrekkelig involvering og påse god saksflyt i saksbehandlingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Ordføreren. Rettelser og tillegg:

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. POLITISK ORGANISERING ETTER 2011 Arkivsaksnr.: 09/20729

Saksframlegg. Trondheim kommune. POLITISK ORGANISERING ETTER 2011 Arkivsaksnr.: 09/20729 POLITISK ORGANISERING ETTER 2011 Arkivsaksnr.: 09/20729 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret skal etter valget i 2011 bestå av 67 representanter.

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer