Oslo kommune. Slik styres Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune. Slik styres Oslo"

Transkript

1 Oslo kommune Slik styres Oslo

2 2

3 Innhold Kort om Oslo 4 Styringssystemet i Oslo 5 Parlamentarisme 5 Bystyret 5 Bystyrets komiteer 7 Bystyrets sekretariat 7 Ordføreren 7 Heltidspolitikere 7 Lovbestemte politiske utvalg 8 Styrer, råd og utvalg 8 Byrådet 9 Bydelene 10 Byens økonomi 10 Kommunale etater, foretak og aksjeselskap 11 Statlig tilsyn og kontroll 11 Sentrale årstall i Oslos historie 12 Ord og uttrykk 14 3

4 Kort om Oslo Oslo fikk sin første bymessige bebyggelse omkring år Det var Oslos naturlige havnemuligheter og et rikt oppland som gjorde at byen vokste frem nettopp her hvor den ligger i dag. Fremveksten av kongemakten og kirken bidro til å befeste bydannelsen. På slutten av 1200-tallet ble Oslo permanent hovedstad. I 1624 brant den gamle byen under Ekeberg. Kong Christian IV bygde opp byen igjen ved Akershus festning og kalte den Christiania. I 1925 fikk byen tilbake sitt gamle navn Oslo. I dag har Oslo rundt innbyggere. Byens samlede areal utgjør ca. 453 km 2, hvorav 75 prosent er skog, sjøer og elver. De store rekreasjonsområdene hovedstaden har, inkludert 40 øyer i Oslofjorden, legger til rette for et bredt spekter av friluftsaktiviteter. Industri, skipsverft og mekaniske verksteder utgjorde størstedelen av Oslos næringsliv etter andre verdenskrig. I dag er Oslo en by der de fleste jobber med forretningsvirksomhet eller tjenesteyting. Den fysiske utformingen av byen er under endring. Deler av Oslo åpnes mot fjorden. Området fra Frognerkilen i vest til Ormundsundet i sørøst endrer karakter. Her vil vi i de neste årene se nye boliger, parker og offentlige tilbud. Sentralt i Bjørvika bygges hele Norges opera, og på den gamle Vestbanetomten i Vika får byen et nytt kulturhus og hovedbibliotek. Veisystemet i byen har blitt utvidet kontinuerlig de senere år, blant annet med tunneler, omkjøringsveier og reguleringer for å bedre trafikkavviklingen, miljøet og sikkerheten. Årlig finner mange betydelige arrangementer sted i Oslo. Av de mest kjente er utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus. Oslo er en idrettshovedstad og vertsby for Holmenkollen Ski Festival, Bislett Games og Norway Cup. I 2011 arrangeres VM på ski i Oslo. 4

5 Styringssystemet i Oslo Parlamentarisme Bystyret er kommunens øverste styringsorgan. Det er Oslos parlament og består av 59 representanter valgt gjennom kommunevalg hvert fjerde år. Sakene som behandles i bystyret blir i hovedsak fremmet av byrådet, og behandlet i en av de fem komiteene som avgir innstilling til bystyret. I bystyrets første møte etter kommunevalget velges ordfører og varaordfører, medlemmer i forretningsutvalget, bystyrekomiteene, kontrollutvalget, valgstyret og klagenemnda. Byrådet er byens regjering og leder kommunens administrasjon. Ordføreren gir oppdraget med å danne byråd til den byrådslederkandidat som har størst mulighet til å få et flertall i bystyret bak sitt byråd. Når byrådet skal settes sammen, står byrådslederen fritt til også å velge personer som ikke er medlem av bystyret. Kravet er at vedkommende er valgbar til bystyret. Det enkelte medlem av byrådet har instruksjonsrett overfor sin administrasjon, og avgjørelsesmyndighet på sitt fagområde innenfor rammen av den myndighet han eller hun er delegert av byrådet. Tilsvarende ordninger gjelder for staten og den enkelte statsråd i regjeringen. Byrådet avgir innstillinger i de saker som fremmes for bystyret og iverksetter bystyrets vedtak. Avgjørelsesmyndighet er i mange saker i Oslo kommune delegert til byrådet, de kommunale etatene, bydelsutvalgene eller til styrene i de kommunale foretakene. Oslo kommune har en parlamentarisk styringsmodell med et byråd som er avhengig av bystyrets tillit. Dette til forskjell fra de fleste andre norske kommuner, som ledes på tradisjonell måte med et formannskap. Det parlamentariske styringssystemet ble etablert i Den tidligere rådmannsfunksjonen ble erstattet av byrådet, som overtok ledelsen av kommunens administrasjon. Det parlamentariske styringssystemet innebærer at bystyret kan stille mistillitsforslag til en av byrådene eller hele byrådet. Får forslaget flertall, må byråden eller byrådet gå av. Byrådet kan også be om bystyrets tillitt ved å stille kabinettspørsmål. Får ikke byrådet bystyrets støtte etter å ha stilt kabinettspørsmål, går byrådet av. Bystyret Valg Bystyret velges hvert fjerde år ved kommunevalg. Det nyvalgte bystyret trer i funksjon så snart som mulig etter valget i september, og senest 1. november samme år. Ansvar og oppgaver Bystyret handler på kommunens vegne i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Bystyret fører overordnet tilsyn med kommunens samlede virksomhet. Det er også bystyret som vedtar kommunens budsjett, både hvor mye som skal bevilges til de ulike formål og hvordan dette skal finansieres. Kommunens inntekter består av skatteinntekter, statlige overføringer og kommunale avgifter. Bystyremøter Bystyret holder normalt sine møter den siste onsdagen i hver måned, fra kl til kl Bystyrets møter er åpne for publikum. Bystyremøtene starter med muntlig spørretime, og behandler deretter sakene som er ført opp på sakskartet. Bystyret kan også gjøre vedtak i saker som ikke er ført opp på sakskartet, forutsatt at møtelederen eller en tredel av de tilstedeværende representantene ikke motsetter seg dette. Vedtaksprotokoll, referat og sakskart fra bystyrets møter ligger på kommunens nettsider 5

6 Mandatfordeling i bystyret perioden : Parti Mandater Det norske Arbeiderparti 18 Sosialistisk Venstreparti 6 Kristelig Folkeparti 2 Venstre 5 Høyre 16 Fremskrittspartiet 9 Rødt (tidl. Rød Valgallianse) 3 Avstemning og vedtak For at bystyret skal kunne fatte et gyldig vedtak, må minst halvparten av representantene være til stede. De fleste saker blir avgjort ved alminnelig flertall. Muntlig spørretime Muntlig spørretime avholdes i begynnelsen av møtet, etter at møtet formelt er satt og dagsorden vedtatt. Her kan bystyrets medlemmer eller de vararepresentanter som deltar i møtet, stille spørsmål til byrådet eller ordføreren. Spørsmålene må gjelde saker som ikke står på det ordinære sakskartet, eller er til behandling i bystyrekomiteene. Innbyggerinitiativ Byens innbyggere har mulighet til å fremme forslag til saker som skal behandles i bystyrets møte. Det er et krav at saken omhandler forhold som gjelder kommunens virksomhet og at saken ikke allerede ligger til behandling i bystyrets organer, eller nylig har blitt behandlet av disse. I tillegg må 300 innbyggere stille seg bak et innbyggerinitiativ. Følgende større saker behandles av bystyret: Kommunens budsjett; herunder å bevilge kommunale midler, fastsette størrelsen på kommunale skatter og avgifter Kommunens økonomiplan Overordnet planlegging Bystyremeldinger Kontrollere og godkjenne kommunale regnskaper og årsberetninger Kommunale vedtekter og forskrifter Regulerings- og utbyggingsplaner Vurdere kommuneplanen en gang i valgperioden Føre tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet Gjennomføre valg eller oppnevninger til styrer, råd og utvalg Spørsmålene må også inngå i de saksområder som naturlig hører hjemme i bystyret. Hvem som er spørsmålsstillere, skal meldes ordføreren senest kl møtedagen. 6

7 Bystyrets komiteer Alle saker som blir tatt opp i bystyret er først behandlet i en av bystyrets komiteer, forretningsutvalget, valgstyret eller i kontrollutvalget. Bystyret avgjør hvor mange komiteer det til enhver tid skal være og hvordan oppgavene skal fordeles mellom dem. Med unntak av de bystyremedlemmene som eventuelt sitter i kontrollutvalget, er alle faste medlemmer i bystyret faste medlemmer i en av bystyrekomiteene. Tilsvarende er varamedlemmer til bystyret også varamedlemmer i en av komiteene. Komiteenes ledere og nestledere er heltidspolitikere. Ordføreren og byrådene har anledning til å møte og tale i komiteene, men har ikke stemmerett. Bystyrets komiteer Byutviklingskomiteen Finanskomiteen Helse- og sosialkomiteen Kultur- og utdanningskomiteen Samferdsels- og miljøkomiteen Publikumsdeltakelse i avgjørelsesprosessen Enhver som har interesser i en sak komiteen har til behandling, kan skrive til vedkommende komite og presentere sitt syn. Talspersoner for organisasjoner, spesielt interesserte grupper og andre parter, kan be om et møte for å presentere sitt syn. Henvendelse om slike deputasjoner rettes til komitesekretærene. Bystyrets sekretariat Bystyrets sekretariat er sekretariat for bystyret, bystyrekomiteene, klagenemnda, valgstyret og forretningsutvalget. Sekretariatet skal legge forholdene til rette for byens folkevalgte. En stor del av dette arbeidet er avvikling av møter, saksbehandling og informasjon. Bystyrets sekretariat er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av stortingsvalg, sametingsvalg, kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg i Oslo. Arbeidet i bystyrekomiteene Komiteenes oppgave er å foreta den forberedende politiske behandlingen av sakene og avgi innstilling til bystyret. Mye av den politiske tautrekkingen foregår i komiteene. Bystyret fatter sjelden vedtak som ikke samsvarer med flertallsinnstillingen fra vedkommende komite, når komiteens sammensetting avspeiler det politiske flertallet i bystyret. Forretningsutvalget bestemmer hvilken komite som skal behandle de enkelte sakene. Komitemedlemmene forbereder merknader og forslag på forhånd og presenterer dem i komitemøtet, eventuelt i merknadsmøter som avholdes før komitemøtet. I mer kompliserte saker kan komiteen oppnevne en arbeidsgruppe, som forbereder saken før endelig behandling i komiteen. Komiteen kan invitere personer til å redegjøre eller orientere i en sak. I tillegg har de anledning til å arrangere åpne eller lukkede høringer for å innhente opplysninger fra sakkyndige fagpersoner i enkeltsaker eller på saksområder. Medlemmene kan også selv ta opp saker i komiteen, med forslag om at komiteen ber byrådet fremme en sak om et bestemt emne. Ordføreren Ordfører og varaordfører blir valgt av og blant bystyrets medlemmer. Valget foregår på bystyrets konstituerende møte, normalt i oktober. Ordføreren har en særskilt stilling som byens fremste folkevalgte representant. Ordføreren leder møtene i bystyret og forretningsutvalget. Som møteleder er det ordførerens oppgave å påse at forhandlingene foregår i samsvar med forretningsorden, og sørge for at det blir truffet gyldige vedtak i henhold til gjeldende lover og bestemmelser. Ordføreren skal videre kontrollere at sakene er forberedt på forsvarlig måte, at partienes merknader og dissenser kommer frem og at forslag til vedtak foreligger. Heltidspolitikere Ordfører, samt ledere og nestledere i bystyrekomiteene er heltidslønnede politikere. Det samme gjelder byrådene. Bystyret og byrådet har i tillegg et støtteapparat som består av gruppesekretærer og byrådssekretærer. Komiteenes ordinære møter er åpne for publikum. 7

8 Lovbestemte politiske utvalg Styrer, råd og utvalg Kontrollutvalget Ifølge kommuneloven skal alle kommuner ha et kontrollutvalg valgt av kommunestyret eller bystyret. I tillegg skal klagebehandlingen enten håndteres av kommunestyret selv eller av en spesiell klagenemnd. Kontrollutvalgets hovedoppgave er på bystyrets vegne å føre tilsyn med kommunens samlede virksomhet. Utvalget skal se til at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte og føre kontroll med den økonomiske forvaltningen. I tillegg skal utvalget påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet og måloppnåelse ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger. I medhold av kommuneloven og andre bestemmelser kan bystyret oppnevne komiteer eller faste utvalg for bestemte kommunale formål eller deler av den kommunale virksomheten. Bystyret fastsetter arbeidsområdet til utvalgene, og delegerer deler av sin beslutningsmyndighet. Avgjørelsen om å overdra blant annet ansvaret for primærhelsetjenesten og sosialtjenesten til de 15 bydelene, er et eksempel på slik delegasjon av myndighet. Bystyret har delegert sin myndighet til å oppnevne styrer for kommunale foretak til byrådet. Kontrollutvalget velges av bystyret for hele valgperioden, og består av representanter fra alle partier i bystyret. Minst ett av bystyres medlemmer skal være medlem av kontrollutvalget. Det er Kommunerevisjonen som forbereder kontrollutvalgets saker. Ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer i kommunale nemnder med beslutningsmyndighet, medlemmer av byrådet og kommunalt ansatte kan ikke velges til kontrollutvalget. Klagenemnda Oslo kommunes klagenemnd behandler klager over alle enkeltvedtak i kommunen der det ikke finnes andre klageordninger. Det kan for eksempel gjelde opptak til videregående skoler, tildeling av kommunale boliger eller fordeling av tilskuddsmidler. Klagenemnda består av tre medlemmer hvorav minst en jurist, med varamedlemmer. I tillegg settes nemnda med ytterligere to medlemmer i personaljuridiske saker og i vederlagsutvalgssaker. Faglig sekretariat for Oslo kommunes klagenemnd er byrådsavdelingene og Helse- og velferdsetaten. Bystyrets sekretariat er faglig sekretariat når det gjelder klager over vedtak fattet av byrådsavdelingene. Forretningsutvalget Forretningsutvalget behandler saker om bystyrets indre forhold, valgsaker, de folkevalgtes arbeidsbetingelser, kommunens sentrale representasjon og andre saker bystyret bestemmer. Forretningsvalget fordeler innkomne saker blant bystyrets organer og har ansvar for tilsynet med Bystyrets sekretariat. Utvalget er dessuten kommunens valgkomite. 8

9 Byrådet Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av bystyrets vedtak. Byrådet har også myndighet til selv å bestemme i en rekke saker. Byrådet skal komme med forslag til kommunens forvaltning. Det er også byrådets oppgave å føre tilsyn med kommunens virksomhet. Byrådene kan ikke sitte både i byrådet og bystyret samtidig, men det er et krav at en byråd må være valgbar til bystyret. Dersom en bystyrerepresentant blir valgt til byråd, må vedkommende fratre sitt verv som medlem av bystyret og andre kommunale verv i den tiden han eller hun fungerer som byråd. Byrådene har møterett og møteplikt i bystyrets møter. De kan ta ordet og delta i debattene, men de har ikke stemmerett. Det enkelte medlem av byrådet har instruksjonsrett overfor sin administrasjon og avgjørelsesmyndighet på sitt fagområde, innenfor den rammen som er delegert av bystyret. I hastesaker kan byrådet fatte avgjørelser som ellers skulle vært avgjort av et annet organ, for eksempel bystyret, når vedtaket må fattes raskt og det ikke er tid til å innkalle det aktuelle organet. Byrådsavdelingene Hver byrådsavdeling blir ledet av et medlem av byrådet. I tillegg har den enkelte byrådsavdeling en administrativ leder en kommunaldirektør. Byrådsavdelingene, som tilsvarer departementene på regjeringsplan, forbereder saker som skal til behandling i byrådet og i bystyret. Det er byrådsavdelingenes ansvar å forsikre seg om at alle sider av en sak er tilstrekkelig belyst. Særlig gjelder dette økonomiske forhold. Videre skal byrådsavdelingene påse at alle med rett til å uttale seg, blir hørt og at saksbehandlingen skjer i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser. Byrådsavdelingene iverksetter avgjørelser og vedtak fattet av bystyret eller byrådet. Byrådet avgjør hvor mange og hvilke byrådsavdelinger det vil ha, og hvilke arbeidsområder den enkelte avdeling skal håndtere. Det er for tiden syv byrådsavdelinger med hver sin byråd. Denne inndelingen følger ikke helt inndelingen i bystyrekomiteene. Antall virksomheter og foretak under den enkelte byrådsavdeling vil også variere. Byrådet og det enkelte byrådsmedlem har instruksjonsmyndighet overfor underliggende etater. Byrådsavdelingene Byrådslederens avdeling Byrådsavdeling for finans og utvikling Byrådsavdeling for byutvikling Byrådsavdeling for barn og utdanning Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Byrådsavdeling for næring og kultur 9

10 Bydelene Oslo er inndelt i 15 bydeler. I hver bydel er det et bydelsutvalg som er et folkevalg organ, og en bydelsadministrasjon, ledet av en bydelsdirektør. Bydelsdirektøren er tilsatt av byrådet. Bydelsutvalgene Bydelsutvalgene består av 15 medlemmer. Ved kommunevalget i 2007 var det for første gang også valg til bydelsutvalg i alle Oslos bydeler. Tidligere ble bydelsutvalgene oppnevnt av bystyret. Møter i bydelsutvalgene er åpne for publikum, med mindre annet er bestemt ved lov. Innkalling og sakskart til møtene offentliggjøres. Bydelsutvalgene skal føre tilsyn med bydelenes virksomhet og fatte avgjørelser i saker som er delegert fra bystyret. Bydelens ansvar og oppgaver Ansvaret for behandling og forebygging innen helse- og sosialtjenesten er en av bydelenes viktigste oppgaver. Det er bydelene som administrerer helse- og sosialomsorg, barnevern, barnehager, kommunale kultur- og ungdomstiltak samt fritidsaktiviteter for barneskoletrinnet. Bydelene kan kjøpe og selge tjenester, og utveksle tilbud seg imellom. Fra 1. januar 2004 fikk bydelene en rekke nye oppgaver som skolefritidsordningen, forvaltning av lokale parker, økonomisk bostøtte og TT-ordningen. Byens økonomi Oslo kommune får hovedsakelig sine inntekter fra kommunale skatter og avgifter, overføringer fra staten og utbytte fra kommunale virksomheter. Den største inntektskilden er skatter og avgifter. Kommunebudsjettet Kommunebudsjettet skal omfatte alle kommunens utgifter og inntekter i vedkommende budsjettår, og er bindende for de kommunale myndigheter. I Oslo legger byrådet frem forslag til budsjett som deretter behandles i bystyrets komiteer. Finanskomiteen fremmer saken for bystyret til behandling og vedtak. Byrådets forslag til tallbudsjett skal bygge på aktivitetsplaner for det kommende år. Disse planene skal inneholde hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvilket omfang de skal ha. Bystyret understreker i sin instruks at tallbudsjettet er det overordnede styringselement i budsjettet, og tallbudsjettet skal overholdes. Gjennom budsjettet avgjør bystyret omfanget av kommunal service og hvilken kvalitet tjenestetilbudet skal ha, hvorvidt man må betale for tjenesten og hvor mye den eventuelt skal koste. Administrativ budsjettbehandling Kommunale etater og bedrifter utarbeider sine budsjettforslag med utgangspunkt i direktiver fra byrådet. Byrådet samler budsjettforslagene fra etatene og bedriftene og lager et samlet budsjettforslag, som vanligvis legges frem for bystyret i slutten av september. Politisk budsjettbehandling Den politiske behandlingen av kommunebudsjettet tar til i oktober med behandling i fagkomiteene og finanskomiteen. Fagkomiteene avgir sine budsjettinnstillinger til finanskomiteen, som foretar en samlet budsjettbehandling og fremmer sin innstilling for bystyret. Dette skjer vanligvis i slutten av november. Byrådet vil under budsjettbehandlingen ofte fremme en eller to tilleggsinnstillinger med justerte forslag, som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett og andre forhold. Tilleggsinnstillingene inngår i finanskomiteens avsluttende budsjettbehandling. Bystyrets budsjettvedtak blir trykket som Dokument nr. 3. Regnskap og årsberetning Innen 15. februar må byrådet ha lagt frem et avsluttet regnskap for foregående regnskapsår. Dette sendes kommunerevisoren. Kommunale etater, bedrifter og aksjeselskaper må fremlegge en årsrapport om aktivitetene i året som er gått, og sammenligne dem med vedtatte budsjetter og handlingsplaner. Byrådet vil så utarbeide en samlet årsberetning, som beskriver alle aktivitetene i kommunen siste år. Bystyrekomiteene behandler regnskapet og årsberetningen sammen med Kommunerevisjonens rapport og kontrollutvalgets uttalelse. Finanskomiteen fremmer samlet innstilling til bystyret. Bystyret skal behandle årsoppgjøret innen utgangen av juni. Oslo kommunes regnskap trykkes årlig som Dokument nr

11 Kommunale etater, foretak og aksjeselskap Statlig tilsyn og kontroll Utenom de 15 bydelene er de fleste forvaltningsenheter i Oslo kommune organisert som etater, med en administrativ leder til å ivareta den løpende virksomheten. Virksomhetens omfang bestemmes hvert år gjennom budsjettet, som vedtas av bystyret. Noen virksomheter er organisert som kommunale foretak. Oslo kommune er dessuten helt eller delvis eier av en rekke aksjeselskap, som blant annet selskapene AS Oslo Sporveier, Oslo Vei AS, Oslo Nye teater A/S og Oslo Kinematografer AS. Ved siden av å være kommune, er Oslo kommune tillagt fylkeskommunale oppgaver og deler fylkesmann med det omkringliggende fylket Akershus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus representerer staten overfor kommunene, og skal som statens tilsynsmann se til at kommunen driver sin virksomhet i samsvar med norsk lov, forskrifter og andre statlige retningslinjer. Bystyrets representanter kan bringe saker inn for fylkesmannen for lovlighetskontroll. Dette gjelder alle avgjørelser som er fattet av folkevalgte organ eller av administrasjonen. Minst tre av bystyrets medlemmer må stå bak et forslag om at en sak skal oversendes fylkesmannen. Fylkesmannen vil vurdere om avgjørelsen er innholdsmessig lovlig, om den er truffet av noen som har myndighet til å treffe en slik avgjørelse, og om avgjørelsen er fattet på lovlig måte. Dersom det blir påvist vesentlige feil, blir vedtaket som hovedregel kjent ugyldig og opphevet. Fylkesmannen kan også etter eget initiativ ta opp enhver avgjørelse til lovlighetskontroll. 11

12 Sentrale årstall i Oslos historie ca Arkeologiske funn tilsier at byen vokser frem ca. år ca Ifølge Snorres kongesagaer lar kong Harald Hardråde «reise køpstad øst i Oslo». ca Oslo blir bispesete. ca Kong Håkon V bygger Akershus festning. ca Svartedauden Norge blir dansk provins Reformasjonen. ca Trelasthandelen begynner Oslo brenner. Den dansk/norske kongen Christian IV flytter byen inn under Akershus festning Borgerne av byen får bymarka i gave av kong Christian IV Den store pesten Storbrann. Kirken og 1/3 av byen legges i aske Vår Frelsers kirke (Domkirken) innvies Borgerrepresentasjon innføres Oslo Havnevesen opprettes Stilling som tolvmandsskriver (formannskapssekretær) innføres De gyldne år i trelasteksporten Universitetet grunnlegges Christiania (Kristiania) blir hovedstad Det kommunale selvstyre innføres i Norge. ca Industrialiseringen begynner Slottet står ferdig. Påbegynt Den første jernbanen (Østbanestasjonen) åpnes Den store sentrumsbrannen Første hestesporvei åpnes Elektrisk sporvei Første forstadsbane (til Holmenkollen) Norge blir selvstendig. Kong Haakon VII ankommer Oslo Første samlede kommunale byplan Magistratembete oppheves med virkning fra Rådmannsordningen innføres Byen skifter navn fra Kristiania til Oslo Grunnstein legges til det nye rådhuset Oslo Lufthavn Fornebu åpnes Byutvidelse. Oslo og Aker kommune slås sammen Det nye rådhuset innvies Oslo feirer 900-årsjubileum Byggingen på byens første drabantby, Lambertseter tar til De VI. Olympiske vinterleker arrangeres i Oslo. 12

13 1956 Frognerbadet åpnes Regjeringsbygget innvies Den Norske Opera åpnes Munch-museet åpnes Tunnelbanen åpnes Sentrum får de første gågater Bydelsutvalgene opprettes først 34, senere utvidet til Oslo Konserthus innvies NSBs jernbanetunnel under byens sentrum åpnes, samtidig med stasjonene Oslo Sentralstasjon og Nationaltheatret Fire prøvebydeler får forvaltningsansvar for egne helse- og sosialtjenester Nytt parlamentarisk styringssystem med byråd i Oslo. Byrådet tiltrer 5. februar Østlige og vestlige forstadsbaner knyttes sammen på Stortinget stasjon Antallet bydelsutvalg reduseres til 25. Bydelsutvalgene får ansvar for helse- og sosialforvaltningen Oslo Spektrum åpnes Bompengeringen rundt byen står ferdig Veisystemet Fjellinjen er ferdig bygd Kommunevalget 9. september gir sosialistisk flertall i bystyret etter 16 år med borgerlig styre Oslo får sin første kvinnelige ordfører Antall representanter i bystyret reduseres fra 85 til Byrådene får instruksjonsmyndighet over sine avdelinger Formannskapet legges ned Byrådet stiller kabinettspørsmål og går av, men gjenvelges 14 dager senere Forsøk med direkte valg på bydelsutvalg i 4 bydeler, de resterende utvalg velges av bystyret Kommunevalget 11. september gir borgerlig flertall, men Arbeiderpartiet danner mindretallsbyråd Byrådet går av etter å ha stilt kabinettspørsmål og et nytt byråd fra Høyre blir valgt Osloborger nr blir født 16. november Kommunestyrevalget 15. september gir borgerlig flertall Oslo feirer 1000-års jubileum Kommunevalget 15. september gir borgerlig flertall Antall bydeler reduseres fra 25 til Bydelsvalg i alle bydeler Kommunevalget 10. september gir borgerlig flertall. 13

14 Ord og uttrykk Bydel Oslo kommune er inndelt i 15 bydeler. I hver bydel er det et bydelsutvalg med 15 medlemmer og en bydelsadministrasjon ledet av en bydelsdirektør. Byråd Politisk organ som leder kommunens administrasjon. Byrådets oppgaver og ansvar kan sammenlignes med regjeringens på riksplan. Også betegnelse på enkeltmedlem i byrådet. Byrådsavdeling Tilsvarer departement på riksplan og blir ledet av en byråd. Forbereder saker som skal til behandling i bystyret og iverksetter avgjørelser og vedtak fattet av bystyret eller byrådet. Byrådet avgjør hvilke avdelinger det ønsker og hvilke områder de skal arbeide innenfor. Har ansvar for at alle sider av en sak blir belyst. Skal påse at saksbehandling skjer i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser. Byrådssekretær Hver enkelt byråd har sin egen politiske sekretær. Bystyre Kommunens øverste styringsorgan med 59 medlemmer som blir valgt i kommunevalg hvert fjerde år. Har faste møter normalt en gang per måned, ledet av ordføreren. Bystyrekomite Saker som blir behandlet i bystyret har først vært i en av bystyrets komiteer eller i forretningsutvalget. Komiteene fremmer saker med innstilling til bystyret. I komiteene sitter bystyrets faste medlemmer. Bystyrets sekretariat Utfører faglig og praktisk hjelp til ordfører, bystyre og bystyrekomiteene. Deputasjoner Representanter for foreninger, lag og lignende kan orientere en bystyrekomite i en spesiell sak som skal til behandling i bystyret. Kommunale etater, foretak eller aksjeselskap Betegnelse på ulike kommunale virksomheter eller administrative enheter som utfører oppgaver i kommunen. Den løpende virksomhet ledes av en administrativ leder eller styre som rapporterer til byrådet. Forretningsutvalg Fordeler saker som kommer fra byrådet til bystyrets fagkomiteer. Er kommunens valgkomite, har ansvaret for kommunens representasjon og de folkevalgtes arbeidsforhold. Fylkesmann Statens representant i fylkene. Påser at kommunene ikke handler i strid med lover og bestemmelser. Heltidspolitikere Betegnelse på de av kommunens politikere som arbeider med politikk på heltid; ordfører, ledere og nestledere i bystyrets komiteer, politiske sekretærer og fraksjonsledere, byråder og byrådssekretærer. Kommuneplan Samlet plan for alle aktiviteter innen byen med formål å planlegge for kommunens utvikling på lang sikt. Kontrollutvalg Et utvalg oppnevnt av bystyret som skal føre løpende kontroll med kommunens økonomi og forvaltning. Ordfører Byens fremste folkevalgte representant og leder av bystyrets møter. Økonomiplan Økonomisk plan som strekker seg over fire år. 14

15 15

16 TOTAL/F design Foto: Jarle Nyttingnes Oslo kommune Bystyrets sekretariat Telefon:

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM Oslo kommune BYSTYRET BYRÅDET PARLAMENTARISME TUR OG UTDANNING OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM FINANS OG UTVIKLING BYDELER HELSE OG SOSIAL FAKTA OM OSLO Oslo er Norges hovedstad og har nærmere 530 000 innbyggere.

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse: Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 17.12.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat Ikrafttredelse: 17.12.2003 ansvarlig: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0052 REGLEMENT

Detaljer

Reglement for Bodø kontrollutvalg

Reglement for Bodø kontrollutvalg Reglement for Bodø kontrollutvalg (Vedtatt i bystyret 8. september 2011) 1 Virkeområde Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift om kontrollutvalg i kommuner

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Reglement for forretningsutvalget

Reglement for forretningsutvalget Dok. type: Reglement BKDOK-2004-00173.08 Rev. dato: 160316 Sak nr. 201525566-91 Side 1 av 5 Reglement for forretningsutvalget Vedtatt av Bergen bystyre sak 73-16, 160316 KAPITTEL 1 RETTSLIG GRUNNLAG OG

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 53/2003. Versjon: 1 Bemyndiget: /Ordføreren/Byrådet

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 53/2003. Versjon: 1 Bemyndiget: /Ordføreren/Byrådet Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 19.02.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 53/2003 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 19.02.2003 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget: /Ordføreren/Byrådet

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER

KAPITTEL 5. Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL BYSTYRETS ORGANER KAPITTEL 5 Bilde fra bystyresamling i mai 2015, hvor temaet var kommunesammenslåing og parlamentarisme. Foto: BJARTE FRøNSDAL KAPITTEL 5 Bystyrets organer og administrasjon Fordeling på hovedarter VB2015

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 357/03 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 357/03 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse: Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 19.02.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 357/03 Eier/ Bystyrets sekretariat Ikrafttredelse: 19.02.2003 ansvarlig: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0050 REGLEMENT

Detaljer

FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT FOR VALGSTYRET

FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT FOR VALGSTYRET Saksnr: 201525566-53 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT FOR VALGSTYRET KAPITTEL 1 RETTSLIG GRUNNLAG, SAMMENSETNING OG VALG 1.1 Rettslig grunnlag Valgstyret er opprettet

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedatt av fylkestinget 26.2.2013, sak 9/13 Kilde: Arkiv i Nordland REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedtatt av fylkestinget 26.februar 2013, sak 9/13 1 Reglement for fylkesråd 1 Fylkesråd

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Saksfremlegg Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016.

Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Oppdatert 1. mai 2016. Dok. type: Reglement BKDOK-2012-00138.15 Rev. dato: 230516 Saksnr. 201525566-100 Side 1 av 8 Reglement for godtgjørelse for folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune 2015-2019. Oppdatert 1. mai 2016.

Detaljer

Parlamentarisme. Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv

Parlamentarisme. Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv 08.06.2017 Parlamentarisme Styringsordning i Oslo kommune i et rettslig perspektiv 1. Parlamentarisme i kommunal sammenheng -Hva det er, hvorfor, utviklingen 2. Parlamentarisme i Oslo kommune -Organisasjonskart

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Saksnr: 201118767-13 Saksbehandler: RKR Delarkiv: BYST-0200 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE OG PARTIGRUPPER I BERGEN KOMMUNE UTKAST 13.09.11 Vedtatt av Bergen bystyre i møte 22. april 2002,

Detaljer

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295 Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 25.11.2010 Erstatter: Saksnr: Bv 14/10 Brv 117/10 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: 25.11.2010 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes. Parlamentarismeformen 9. februar 2017

Dosent Ingun Sletnes. Parlamentarismeformen 9. februar 2017 Dosent Ingun Sletnes Parlamentarismeformen 9. februar 2017 Innledning Styringsformene formannskap og parlamentarisme er likestilt som styringsformer Kap. 3 i kommuneloven gir særlige regler for en parlamentarisk

Detaljer

Reglement for Omsorgssutvalget

Reglement for Omsorgssutvalget Reglement for Omsorgssutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Omsorgssutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Omsorgsutvalgets medlemmer velges

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-4 - HEH 044, &00 19.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for formannskapet gjeldene til 2015 Revidering av reglement for formannskapet ble vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

1. Valg og sammensetning Kommunestyret fastsetter til enhver tid antall komiteer og fordeling av saksområde på komiteene, jfr. kommuneloven 10a.

1. Valg og sammensetning Kommunestyret fastsetter til enhver tid antall komiteer og fordeling av saksområde på komiteene, jfr. kommuneloven 10a. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYREKOMITEENE 1. Valg og sammensetning Kommunestyret fastsetter til enhver tid antall komiteer og fordeling av saksområde på komiteene, jfr. kommuneloven 10a. Kommunestyret deler

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10.

Bystyrekomiteene som omfattes av dette reglementet er opprettet med hjemmel i kommuneloven 10. Saksnr: 201118767-12 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Vedlegg: Forslag til Reglement for bystyrekomiteene 13.09.11 Reglement for bystyrekomiteene KAPITEL 1: BYSTYREKOMITEENES RETTSGRUNNLAG, ANSVAR

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter Revisjon av byrådets fullmakter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 260-11 og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter 1. VIRKEOMRÅDE Den kompetanse byrådet gis til å

Detaljer

Hvem styrer hva i Bergen? En kort presentasjon av det politiske systemet

Hvem styrer hva i Bergen? En kort presentasjon av det politiske systemet Hvem styrer hva i Bergen? En kort presentasjon av det politiske systemet Bystyrets oppgaver Det politiske systemet Bergen kommune innførte et parlamentarisk styringssystem i juni 2000. Bystyret som er

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.10.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/11 11/747 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalget (levekår)

Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04472 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m.

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m. Møteinnkalling Konstituerende møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 24.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget Reglement for oppvekst- og kulturutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Oppvekst- og kulturutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Oppvekst- og

Detaljer

Politisk organisering

Politisk organisering Politisk organisering 2015-2019 Sammenstilling av innspill fra partigruppene 5. juni 2015 Innholdsfortegnelse Arbeiderpartiet... 2 Fremskrittspartiet... 2 Høyre... 3 Kristelig Folkeparti... 4 Miljøpartiet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Reglement for Bergen bystyre

Reglement for Bergen bystyre Vedlegg: Forslag til Reglement for Bergen bystyre datert 09.09.11 Reglement for Bergen bystyre Kapittel 1 BYSTYRETS SAMMENSETNING OG OPPGAVER 1.1 Antall representanter Bergen bystyre skal ha 67 representanter.

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE I BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE I BERGEN KOMMUNE Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.02 Rev. dato: 180111 Side 1 av 7 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE I BERGEN KOMMUNE 1. Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 14. november 2011, Sak 027/11 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 - GJELDER FRA 01 08 1994 ENDRET I FYLKESTINGET 03 10 1995 OG 29.10.2003. ENDRET I FYLKESTINGET 15.12.2004, 20.10.2010

Detaljer

Forslag til nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune

Forslag til nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Saksnr: 201604261-12 Saksbehandler: EARE Delarkiv: ESARK-0200 Forslag til nytt reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune Sist revidert 211015 sak 235/15 Kapittel 1 GENERELLE

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

Avvik/tillegg fra/til

Avvik/tillegg fra/til Vedlegg: OVERSIKT OVER FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET FOR ORDFØRER I VALGPERIODEN 2003-2007 Forsøkskommune Forsøksmodell avvik fra kommuneloven Avvik/tillegg fra/til kommuneloven. Forsøksmodell - avvik fra

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden 2015-2019 Møtedato: 08.10.2015 Møtested: Eidsberg ungdomsskole, Aulaen Møtetid: 16.00-17.00 Fotografering

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling MØTEINNKALLING - konstituerende møte Dato: 08.10.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300. Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål

Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300. Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål Pressekonferanse Fredrikstad kommune 26.06.14 kl. 1300 Parlamentarisme i Fredrikstad Alternative mulige løsninger og viktige spørsmål Oppgaven Alternative mulige løsninger Praktiske og økonomiske konsekvenser

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE 2016-2019. Vedtatt av Utsira kommunestyre den 8. februar 2016. AE. Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Reglement for Bergen bystyre

Reglement for Bergen bystyre Dok. type: Reglement BKDOK-2004-00171.15 Rev. dato: 211015 Saknr. 201525566-26 Side 1 av 12 Reglement for Bergen bystyre 2015 2019 Vedtatt versjon av bystyret 21.10.15 i B-sak 233-15 KAPITTEL 1 BYSTYRETS

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kontrollkomiteens årsplan for 2016

Kontrollkomiteens årsplan for 2016 Stjørdal kommune Kontrollkomiteen Kontrollkomiteens årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollkomiteens møte den 10. november 2015, Sak 42/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune forslag til endringer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune forslag til endringer Reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen kommune forslag til endringer Sist revidert 191016 sak 278/16 1 GENERELLE FORHOLD 1.1 Hjemmel og virkeområde Reglement for godtgjørelse

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-107 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11 DEL 1:

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING SAK 11/15 VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal tok i 1992/1993 initiativ til eit prosjekt for å utgreie event. eit meir forpliktande interkommunalt samarbeid. Prosjektet

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

Vedtatt budsjett. Regnskap

Vedtatt budsjett. Regnskap BYSTYRETS ORGANER Ordfører: Trude H. Drevland (H) Bystyredirektør: Roar Kristiansen Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Bystyrets organer Regnskap Vedtatt budsjett Beløp i mill. Forslag årsbudsjett

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune

Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Reglement for Ungdomsråd i Sola kommune Vedtatt av Sola kommunestyre i k-sak 67/14 den 30.10.2014 1 Formål Ungdomsrådet arbeider etter politisk målsetting om unges makt og deltakelse i samfunnet. Ungdomsrådet

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor Kommunal- og regionaldepartementet Dato: 30.11.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 10/01904-3 201003942-7 Spesialrådgiver Helene Solbakken, 23 46 14

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer