Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 4.mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 4.mars 2014"

Transkript

1 Økonomi i HSO Orientering til HSO-komiteen 4.mars

2 Regnskapsresultat HSO Helse og omsorg Millioner kroner - nominelle Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Lønn inkludert sosiale kostnader 863,7 891,7 829,9-61,7 Andre driftsutgifter 380,2 413,7 421,6 7,8 Sum driftsutgifter 1243,9 1305,4 1251,5-53,9 Andre inntekter -165,8-179,1-168,8 10,3 Refusjon sykelønn og fødselspenger -47,5-46,6-0,6 46 Sum driftsinntekter -213,3-225,7-169,4 56,3 Netto driftsresultat 1030,6 1079,7 1082,1 2,4 Sosiale tjenester Millioner kroner - nominelle Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Lønn inkludert sosiale kostnader 171,5 174,6 181,5 6,9 Andre driftsutgifter 164,4 179,5 153,2-26,4 Sum driftsutgifter 335,9 354,1 334,7-19,5 Andre inntekter -7-6,8-2,6 4,2 Refusjon sykelønn og fødselspenger -87,1-78,6-61,5 17 Sum driftsinntekter -94,1-85,3-64,1 21,3 Netto driftsresultat 241,8 268,8 270,6 1,

3 Regnskapsanalyse Hensikt med analysen Hva er ressursbruken i årene på tjenesteleveranser med utgangspunkt i nivå og omfang i 2010 Tallene tar utgangspunkt i tjenesteomfang i 2010 og er justert for: Lønnsoppgjør Endring i pensjonspremieprosenter og reguleringspremie, samt prisvekst Samhandlingsreformen (P05) Effekten av kvalifiseringsprogrammet (P13) Nye tilbud og nedleggelser i perioden Skap gode dager Flyttinger mellom programmer 3

4 Ressursbruk Ressursbruk Samlet betraktning HSO (P05 og P13) Månedlig ressursbruk Sett samlet er det en økning i kostnader på 77,8 mill kr i hele perioden som utgjør 8,0% For helse- og omsorgstjenestene er økningen i all hovedsak knyttet til vekst i lønnsutgifter -økt ledertetthet -fagrådgivere på alle VH -bemanningskonsulent på alle VH -volumøkning i hjemmesykepleien -økning BPA -økning støttekontakt For sosiale tjenester er økningen i all hovedsak knyttet til ytelser -økning i utbetalinger til sosialhjelp Totalt ressursbruk årlig og prosentvis årlig endring total ,0 % 115,0 % 110,0 % 105,0 % 100,0 % 95,0 % 90,0 % 85,0 % 80,0 % Endring 100,0 % 101,2 % 102,6 % 108,0 % 4

5 Omsorgstrapper Omsorgstrappen - "Eldreomsorg" BEON- prinsippet (beste effektive omsorgsnivå) Lindrende/palliativ Øyeblikkelig hjelp døgntilbud Sykehjem langtid, psykogeriatri Sykehjem langtid, demens Sykehjem langtid, somatikk Sykehjem korttid, forsterket (USK) Sykehjem ordinær korttid, rullerende Sykehjem korttid, rehabilitering Sykehjem korttid, demens Sykehjem kortid, avlastning Omsorgsbolig med heldøgnsbemanning Omsorgsbolig med hjemmetjenester Hjemmesykepleie, fysio/ergoterapi i hjemmet Omsorgslønn til pårørende Dagsenter for eldre Hjemmehjelp Hjelpemiddelteam, lager med hjelpemidler Trygghetsalarmer Forebyggende tiltak, herunder oppsøkende virksomhet for de over 75år Hjemmeboende eldre uten behov for kommunale tjenester

6 Produksjonsplan enhetspriser Tjenester i helse- og omsorgsdistriktene og på Helsehuset Produksjonsplan kommunale omsorgstilbud Målgruppe Antall plasser Døgnpris kost 2013 Kostnad Døgnpris budsjett 2014 Lindrende/Palliativ Spesialisert sykehjem for pleie i livets sluttfase/lindrende 7 4,233 3,113 Øyeblikkelig hjelp Spesialisert tidsbegrenset opphold for kronisk syke 8 2,625 2,192 Psykogeriatri langtid For personer med alvorlige atferdsavvik som ikke kan bo i eget hjem 17 2,920 2,491 Demens langtid For personer med alvorlig demens som ikke kan bo i eget hjem 134 2,721 2,462 Somatisk langtid Pleietrengende som ikke kan bo i eget hjem 250 2,194 2,149 Forsterket kortid (USK) Pleietrengende som trenger medisinsk tilsyn 14 2,625 2,192 Ordinær korttid Hjemmeboende med behov for rullerende opphold 15 2,168 1,549 Rehabilitering korttid Fysisk opptrening av personer med midlertidig funksjonstap 8 1,993 1,820 Demens korttid For demente med behov for midlertidig opphold 19 2,567 2,627 Avlastning Hjemmeboende med behov for midlertidig opphold 20 1,890 1,468 Omsorgsbolig, heldøgnsbemannet For personer med behov for døgnkontinuerlige tjenester 71 1,435 0,

7 Generelt for alle virksomhetsbudsjettene Tilført prisvekst Lønnsvekst kommer med lønnsoppgjøret Helårseffekt av fjorårets lønnsoppgjør lagt inn Helårseffekt av nye stillinger i 2013 lagt inn Uttrekk som følge av lavere forventet pensjonskostnad Uttrekk for å finansiere opp farmasøytstilling Budsjettmodellene skal evalueres etter halvgått år Virksomhetslederne får en totalramme av rådmannen og skal se driften under ett for å sikre forsvarlig drift Nedenfor vises detaljvurderinger som ligger til grunn for tildelt ramme per virksomhet

8 Skap Gode Dager Utviklingsleder: Lisbeth Bakken 8

9 Skap Gode Dager 461 Skap gode dager Avvik regnskap/budsjett ,5 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,9 mill kr B Budsjettjustering ifht ,8 mill kr C Flyttinger 1,0 mill kr D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i E Tiltak i økonomiplan for Budsjett mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av prosjektmidler C. Husleie, farmasøyt og lærlingeordning D. Ingen aktuelle for Skap Gode Dager E. Effekt av lean, innovasjon og nærvær, netto i null

10 Tiltak 2014 Målrettet kompetansehevende tiltak PPI for fagrådgivere Hversdagsmestring Klinisk blikk Forebygging, håndtering og debriefing av vold og trusler Målrettet arbeidskultursatsing Nærværskonsept DrEAM Målrettet lederutvikling PPI for ledere Økonomiledelse

11 Tjenestetildeling og samordning Virksomhetsleder: Kirsten Blindheim 11

12 Tjenestetildeling og samordning 391 Tjenestetildeling og samordning budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,3 mill kr B Budsjettjustering i fht ,4 mill kr C Flyttinger -65,9 mill kr D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i ,3 mill kr E Tiltak i økonomiplan for ,4 mill kr Budsjett ,9 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler gitt i 2013 C. Vederlagsinntekter, samhandlingsreformen, jurist D. Økte dokumenterte behov E. Forventet økning i vederlagsinntekter, effekt av lean, innovasjon og forvaltningspraksis + omstillingsmidler

13 Tiltak 2014 Stor budsjettutfordring omstilling nødvendig Mulig omstillingsbehovet ikke kan hentes inn i år Ekstern bistand: Vurdering av mulighetsrom ifht tidligere påløpte kostnader Kompetansehevning av saksbehandlere Endring av pasientflyt (Rett pasient på rett plass til rett tid)

14 Helsetjenesten Virksomhetsleder/Helsesjef: Anniken Blichfeldt Muren 14

15 Helsetjenesten 451 Helsetjenesten - budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,7 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,2 mill kr B Budsjettjustering i fht ,4 mill kr C Flyttinger 65,4 mill kr D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i E Tiltak i økonomiplan for ,2 mill kr Budsjett ,2 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av bundne midler C. Beredskap og medfinansieringsordningen D. Ingen aktuelle for Helsetjenesten E. Effekt av lean, innovasjon + ø-hjelpsplasser legevakt og legetjenester

16 Tiltak 2014 Folkehelsekoordinator Oppfølging av alle innleggelser i sykehus fra egne tjenester Tettere oppfølging av Legevakten Hjelpemiddelteamet vurderes flyttet nærmere Helsehuset

17 Drammen Helsehus Virksomhetsleder: Kjersti Eide 17

18 Drammen Helsehus 381 Drammen Helsehus - budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,2 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,5 mill kr B Budsjettjustering i fht ,9 mill kr C Flyttinger 1,9 mill kr D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i E Tiltak i økonomiplan for ,9 mill kr Budsjett ,6 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler gitt i 2013 C. Husleie, vederlagsinntekter og ME-prosjekt D. Ingen aktuelle for Helsehuset E. Ny budsjettmodell korttidsplasser, effekt av lean, innovasjon og forvaltningspraksis + omstillingsmidler

19 Tiltak 2014 Stor budsjettutfordring omstilling nødvendig Avlastningsplassene flyttes ut til distriktene vår 2014 Forsinkelse medfører muligens overforbruk i plasser blir igjen på Helsehuset Alle plassene vil ha åpent hele uken og hele året Hittil har flere av plassene hatt helgestengt og sommerstengt Utnytter kompetanse på tvers, ø-hjelp + lindrende Flere plasser blir forsterkede korttidsplasser Budsjettmodellen må vurderes ifht plassene Kreftkoordinator ansettes fast Finansiert ut

20 Gulskogen Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder; Eva Elisabeth Szuts 20

21 Gulskogen helse- og omsorgsdistrikt 301 Gulskogen Helse og Omsorgsdistrikt budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,3 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,5 mill kr B Budsjettjustering i fht C Flyttinger 3,2 mill kr D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i ,3 mill kr E Tiltak i økonomiplan for ,4 mill kr Budsjett mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Husleie, ny budsjettmodell hjemmetjeneste, vederlagsinntekter, BPA D. Ny budsjettmodell sykehjem E. Effekt av lean, innovasjon og forvaltningspraksis

22 Tiltak 2014 Overtatt krets fra Landfalløya Krevende overgang Ny bemanningsplan og turnus på sykehjemmet Innfører samarbeidsturnus i hjemmetjenesten Øker fokus på rutiner og dokumentasjon

23 Åssiden Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Hege Rokke 23

24 Åssiden helse- og omsorgsdistrikt 311 Åssiden Helse og Omsorgsdistrikt - budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,4 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,5 mill kr B Budsjettjustering i fht ,1 mill kr C Flyttinger -4,4 mill kr D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i ,7 mill kr E Tiltak i økonomiplan for ,5 mill kr Budsjett mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Husleie, ny budsjettmodell hjemmetjeneste, vederlagsinntekter D. Ny budsjettmodell sykehjem E. Effekt av lean, innovasjon og forvaltningspraksis + endring av inst.plasser demens til somatikk med ½ årseffekt

25 Tiltak 2014 Overlatt krets til Gulskogen Gått fra 4.hver helg til 3.hver helg for alle ansatte Innfører samarbeidsturnus på én avdeling på sykehjemmet 12 plasser gjøres om demens-somatikk: ½ års effekt Igangsetter prosjekt med hjemmerehabilitering sammen med flere andre distrikt Deltar inn i utviklingshjemmetjenesten ifht velferdsteknologi

26 Hamborgstrøm Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Trine Aas 26

27 Hamborgstrøm helse- og omsorgsdistrikt 321 Hamborgstrøm Helse og Omsorgsdistrikt Avvik regnskap/budsjett 2013 A Fremskrevet budsjett 2013 B Budsjettjustering ifht 2013 C Flyttinger D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i 2014 E Tiltak i økonomiplan for 2014 Budsjett ,8 mill kr Nettobudsjett 84 mill kr -0,1 mill kr 0,8 mill kr 2,2 mill kr 2,5 mill kr 85,2 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Husleie, ny budsjettmodell hjemmetjeneste, vederlagsinntekter D. Ny budsjettmodell sykehjem E. Effekt av lean, innovasjon, nærvær, forvaltningspraksis og ny budsjettmodell omsorgsboliger

28 Tiltak 2014 Gått fra 4.hver helg til 3.hver helg for alle ansatte Innfører budsjettmodell for omsorgsboliger Økt samarbeid med hjemmetjenesten Vurderes vårsemesteret

29 Losjeplassen Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Anita Korsbøen Andersen 29

30 Losjeplassen helse- og omsorgsdistrikt 331 Losjeplassen Helse og Omsorgsdistrikt - budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,7 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,6 mill kr B Budsjettjustering i fht ,2 mill kr C Flyttinger -0,7 mill kr D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i ,3 mill kr E Tiltak i økonomiplan for ,9 mill kr Budsjett ,3 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Husleie, ny budsjettmodell hjemmetjeneste, vederlagsinntekter, BPA D. Ny budsjettmodell sykehjem E. Effekt av lean, innovasjon, nærvær og forvaltningspraksis

31 Tiltak 2014 Ikke behov for særlige tiltak knyttet til økonomi Satser på velferdsteknologi - dagsenter Satser på samarbeid med frivillige

32 Marienlyst Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Kari Johanne Tønnesen 32

33 Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt 341 Marienlyst Helse og Omsorgsdistrikt - budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,5 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,0 mill kr B Budsjettjustering ifht C Flyttinger 0,6 mill kr D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i ,0 mill kr E Tiltak i økonomiplan for mill kr Budsjett ,5 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Husleie, ny budsjettmodell hjemmetjeneste, vederlagsinntekter D. Ny budsjettmodell sykehjem E. Effekt av lean, innovasjon, forvaltningspraksis, nærvær og ny budsjett modell omsorgsboliger, uttrekk Austadgata + omstillingsmidler

34 Tiltak 2014 Austadgata avviklet som heldøgnsbemannede boliger Stor budsjettutfordring omstilling nødvendig Innfører budsjettmodell for omsorgsboliger Ledelse av omsorgsbolig legges til hjemmetjenesten Ny bemanningsplan og turnus Økt samarbeid med hjemmetjenesten Vurderes vårsemesteret 2014 Ugunstig bygning ifht kostnadseffektivitet Budsjettmodellen sykehjem vurderes vårsemesteret 2014 Bygningsmessige endringer vurderes

35 Åskollen Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Hanne Berg Stubberud 35

36 Åskollen helse- og omsorgsdistrikt 351 Åskollen Helse og Omsorgsdistrikt - budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,3 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett , mill kr B Budsjettjustering ,4 mill kr C Flyttinger 3,7 mill kr D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i ,6 mill kr E Tiltak i økonomiplan for ,7 mill kr Budsjett ,0 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + utfasing drift av Seilmakerstua C. Husleie, ny budsjettmodell hjemmetjeneste, vederlagsinntekter D. Ny budsjettmodell sykehjem E. Effekt av lean, innovasjon og forvaltningspraksis

37 Tiltak 2014 Ikke behov for særlige tiltak knyttet til økonomi Ansvar for drift av tilbud psykisk helse overført til virksomhet for Psykisk helsetjenester Ny bruk av Seilmakerstua vurderes vårsemesteret

38 Fjell Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder Margareth Lien 38

39 Fjell helse- og omsorgsdistrikt 361 Fjell Helse og Omsorgsdistrikt budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett ,8 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,2 mill kr B Budsjettjustering ,2 mill kr C Flyttinger 2,0 mill kr D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i ,4 mill kr E Tiltak i økonomiplan for ,6 mill kr Budsjett ,7 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Husleie, ny budsjettmodell hjemmetjeneste, vederlagsinntekter + MEprosjekt D. Ny budsjettmodell sykehjem E. Effekt av lean, innovasjon og forvaltningspraksis

40 Tiltak 2014 Ikke behov for særlige tiltak knyttet til økonomi Budsjettmodell for sykehjem vurderes våren

41 Konnerud Helse- og omsorgsdistrikt Virksomhetsleder: Tone Svenkerud 41

42 Konnerud helse- og omsorgsdistrikt 371 Konnerud Helse og Omsorgsdistrikt Avvik regnskap/budsjett ,9 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,4 mill kr B Budsjettjustering ,1 mill kr C Flyttinger - D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i ,4 mill kr E Tiltak i økonomiplan for ,8 mill kr Budsjett ,2 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler C. Husleie, ny budsjettmodell hjemmetjeneste, vederlagsinntekter D. Ny budsjettmodell sykehjem E. Effekt av lean, innovasjon og forvaltningspraksis

43 Tiltak 2014 Nye bemanningsplaner Gått fra 4.hver helg til 3.hver helg for alle ansatte Innføring av samarbeidsturnus Fredholdt åpner på helg

44 Tilrettelagte tjenester, bo- og dagtilbud Virksomhetsleder: Thea Bye 44

45 Tilrettelagte tjenester, bo- og dagtilbud 421 Tilrettelagte tjenester, Bo- og dagtilbud budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett 2013 ikke relevant Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,1 mill kr B Budsjettjustering 2013+B200-0,4 mill kr C Flyttinger -0,2 mill kr D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i mill kr E Tiltak i økonomiplan for ,5 mill kr Budsjett mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler gitt i 2013 C. Uttrekk ledelse D. Helårseffekt nye brukere og husleie Blentenborg E. Effekt av lean, innovasjon og nærvær

46 Tiltak 2014 Innføring av samarbeidsturnus Budsjettmodell for omsorgsboliger for funksjonshemmede vil bli utarbeidet i 2014 Kartlegging av behov for alternative boliger foretas

47 Tilrettelagte tjenester Virksomhetsleder: Espen Sørvig 47

48 Tilrettelagte tjenester, boveiledning og aktivitet 431 Tilrettelagte tjenester Boveiledning og aktivitet budsjettramme 2014 Avvik regnskap/budsjett 2013 A Fremskrevet budsjett 2013 B Budsjettjustering 2013 C Flyttinger D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i 2014 E Tiltak i økonomiplan for 2014 Budsjett 2014 Ikke relevant Nettobudsjett 58,3 mill kr -0,8 mill kr -0,3 mill kr 2,8 mill kr 0,6 mill kr 60,6 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon C. Uttrekk ledelse D. Nye brukere avlastning + fra oppvekst E. Effekt av lean, innovasjon og nærvær

49 Tiltak 2014 Innføring av samarbeidsturnus Budsjettmodell for omsorgsboliger for funksjonshemmede vil bli utarbeidet i 2014 Bruk av ambulant team vurderes utvidet til noen boliger som i dag er bemannede Kartlegging av behov for alternative boliger foretas Økt fagsatsing, særlig vedr utfordrende atferd

50 Psykisk helsetjenester Virksomhetsleder: Inger Johanne Eide 50

51 Psykisk helsetjenester 411 Psykisk Helsetjenester Avvik regnskap/budsjett ,3 mill kr Nettobudsjett A Fremskrevet budsjett ,2 mill kr B Budsjettjustering ,8 mill kr C Flyttinger 0,1 mill kr D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i mill kr E Tiltak i økonomiplan for Budsjett ,3 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon C. Uttrekk bundne midler D. Økte antall brukere (inkl Seilmakerstua) E. Effekt av lean, innovasjon og nærvær

52 Tiltak 2014 Overtakelse av brukere fra Seilmakerstua Nye brukere fra VVHF Etablering av Schwartzgate 20 Økt samarbeid med SFR rundt personer med rus- og psykisk helseproblematikk

53 Senter for rusforebygging Virksomhetsleder: Bente Moen 53

54 Senter for rusforebygging Senter for rusforebygging Avvik regnskap/budsjett ,5 mill kr A Fremskrevet budsjett ,7 mill kr B Budsjettjustering ,3 mill kr C Flyttinger - D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i ,9 mill kr E Tiltak i økonomiplan for ,4 mill kr Budsjett ,9 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av bundne midler C. Ikke av betydning for SFR D. LAV/LAR, kjøp av eksterne rusplasser E. Effekt av lean, innovasjon og reduksjon statlig rammetilskudd

55 Tiltak 2014 Usikkerhet knyttet til redusert rammetilskudd 6,4 mill kr Drammen kommune har etablert tilbud som vil stå i fare grunnet ny finansieringsordning Øremerkede tilskudd til det vi allerede har etablert Førsteprioritering av tilskudd til Kirkens Bymisjon opp i mot hva som har mest effekt Økt samarbeid med Psykisk helsetjenester rundt personer med rus- og psykisk helseproblematikk

56 NAV Virksomhetsleder/NAV-leder: Steinar Hansen 56

57 NAV Drammen NAV Drammen Avvik regnskap/budsjett ,1 mill kr A Fremskrevet budsjett ,7 mill kr B Budsjettjustering ,1 mill kr C Flyttinger - D Tiltak forrige økonomiplan med effekt i ,0 mill kr E Tiltak i økonomiplan for ,6 mill kr Budsjett ,0 mill kr A. Rulleringstidspunkt 1.nov 2013 B. Justering pris, lønn, pensjon + uttrekk av engangsmidler gitt i 2013 C. Ingen D. Boligtilskudd E. Effekt av lean, innovasjon og nærvær, endring kapitaltilskudd + omstillingsmidler

58 Tiltak 2014 Stor budsjettutfordring fortsatt omstilling nødvendig Fortsatt fokus på forvaltningspraksis Følger med utvikling i fht økonomisk sosialhjelp

59 STRUKTUR innhold STRUKTUR - innhold INNHOLD - struktur Strategisk utvikling av HSO: Organisasjon Ledelse Roller Prosesser Medbestemmelse Kompetanse God virksomhetsstyring Økonomi Ledelse Nøkkeltall Styringsinfo Kompetanse Kompetanse Tjenesteutvikling Medvirkning Organisasjonskultur Arbeidsprosesser

Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 10.mars 2015

Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 10.mars 2015 Økonomi i HSO Orientering til HSO-komiteen 10.mars 2015 11.03.2015 Regnskapsresultat 2014 - HSO Helse og omsorg Millioner kroner - nominelle Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik Lønn inkludert

Detaljer

Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 15.mars 2016

Økonomi i HSO. Orientering til HSO-komiteen 15.mars 2016 Økonomi i HSO Orientering til HSO-komiteen 15.mars 2016 Regnskapsresultat 2015 HSO 2015 2015 2 Som ledere i HSO skal vi balansere hensynet til FAG FOLK PENGER HSO i 2015 Vi har gjennomført noen omstillinger

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Ny organisering i HSO. Informasjon til Eldrerådet 07. nov 2012

Ny organisering i HSO. Informasjon til Eldrerådet 07. nov 2012 Ny organisering i HSO Informasjon til Eldrerådet 07. nov 2012 Eksisterende hovedstruktur 30.11.2012 2 Hovedmål for OU-prosessen Å sikre en dynamisk og effektiv organisasjon innen helse, sosial og omsorg,

Detaljer

Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013

Økonomistyring i HSO. Komitémøte 8.okt 2013 Økonomistyring i HSO Komitémøte 8.okt 2013 14.10.2013 På jakt etter det økonomiske handlingsrommet i HSO Regnskapsanalyse 2010-2011-2012-2013 Benchmarking Kommunerapport for ASSS-nettverket, KS KOSTRA-rapport,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/1356-1 DRAMMEN 23.01.2012 OMSTRUKTURERING AV DAGSENTERTILBUDET VED HJEMMETJENESTEN STRØMSØ

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/1356-1 DRAMMEN 23.01.2012 OMSTRUKTURERING AV DAGSENTERTILBUDET VED HJEMMETJENESTEN STRØMSØ Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/1356-1 DRAMMEN 23.01.2012 OMSTRUKTURERING AV DAGSENTERTILBUDET VED HJEMMETJENESTEN STRØMSØ

Detaljer

Tjenestetildeling og samordning

Tjenestetildeling og samordning Tjenestetildeling og samordning Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 12. April 2016 14.04.2016 Tjenestetildeling og samordning sikre at alle borgere i Drammen får riktig helse- og omsorgstjenester, til

Detaljer

Samhandlingsreformen økonomiske rammer. Formannskapet, 10.sept 2013

Samhandlingsreformen økonomiske rammer. Formannskapet, 10.sept 2013 Samhandlingsreformen økonomiske rammer Formannskapet, 10.sept 2013 11.09.2013 Etterspørsel helse- og omsorgstjenester Etterspørsel 1.halvår (1.jan-30.juni) 2011 2012 2013 Endring 2011-12 Endring 2012-13

Detaljer

Jeg vil helst bo hjemme

Jeg vil helst bo hjemme Jeg vil helst bo hjemme Turid Lohne Velund sleder 25. September 2008 Bærum kommune Landets 5. største kommune 105 000 innbyggere Balansert målstyring Resultatledelse for ca. 200 tjenesteledere Brukerundersøkelser

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen

Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/500-1 DRAMMEN

Detaljer

Temaplan for Helse, Sosial og Omsorg. Formannskapsseminar 3.nov 2015

Temaplan for Helse, Sosial og Omsorg. Formannskapsseminar 3.nov 2015 Temaplan for Helse, Sosial og Omsorg Formannskapsseminar 3.nov 2015 03.11.2015 Helse Sosial Omsorg Ledelse Kompetanse Kultur Strategisk utvikling av HSO Tjenesteutvikling Organisasjonsutvikling 2 Organisasjonsutvikling

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401538 Arkivkode: 120.1 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 04.12.2014 Bydelsutvalget 16.12.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

Spørsmål nr. 25 (2013)

Spørsmål nr. 25 (2013) Spørsmål nr. 25 (2013) Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/150-26 070 DRAMMEN 01.10.2013 Lin-Merete Carlsen (AP) har stilt spørsmål

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Hvor går veien mot framtida? - prioriterte tiltak 2016

Hvor går veien mot framtida? - prioriterte tiltak 2016 Hvor går veien mot framtida? - prioriterte tiltak 2016 Strategisk utvikling av HSO Tjenesteutvikling Organisasjonsutvikling Helse Sosial Omsorg Ledelse Kompetanse Kultur 2 Demografisk utvikling (prognose

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401267 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2964-1 DRAMMEN 29.01.2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2964-1 DRAMMEN 29.01.2008 Notat Til : Bystyrekomite helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2964-1 DRAMMEN 29.01.2008 FLYTTING AV LINDRENDE ENHET VED LOSJEPLASSEN BO- OG SERVICESENTER

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Behov for heldøgns pleie og omsorgsplasser

Behov for heldøgns pleie og omsorgsplasser KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 21.11.2012 074/12 OEG Kommunestyret 13.12.2012 151/12 OEG Saksansv.: Øivind Græsmo Arkiv:K1-113, K2-F00

Detaljer

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Bystyrekomité for Helse, sosial og omsorg Bystyrekomité for Oppvekst og utdanning 10. november 2015 11.11.2015

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Kvalitet på tjenestene i HSO Resultater fra ny brukerundersøkelse første skritt på veien til fremtidens brukerdialog

Kvalitet på tjenestene i HSO Resultater fra ny brukerundersøkelse første skritt på veien til fremtidens brukerdialog Kvalitet på tjenestene i HSO Resultater fra ny brukerundersøkelse 2016 - første skritt på veien til fremtidens brukerdialog 15.03.2017 Planlegging av ny brukerundersøkelse 2016 Endret fokus Fra organisasjonen

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem»

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Sandnes Kommune Prosjekt omstilling og effektivisering i Levekår 2016 Sandnes kommune Innledning På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov

Detaljer

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 1 LIVSGLEDE ØYEBLIKK 2 Status Flyktninger i Fauske Kommune Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe Sulitjelma I dag I morgen Brygga 40 stk. Røvika 50 stk Røsvik 3

Detaljer

Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014

Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014 Utskrivningsklare pasienter sett fra kommunen Bergen kongressenter 10.mars 2014 Tord Moltumyr Kommuneoverlege og helsesjef Meland kommune, Leder av Samarbeidsutvalget i Nordhordland tord.moltumyr@meland.kommune.no

Detaljer

Oppfølging av HSO-plan. Utvikling av Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt

Oppfølging av HSO-plan. Utvikling av Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt Oppfølging av HSO-plan Utvikling av Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt 12.5.216 Antall personer Antall personer Antall personer Antall personer Antall personer Antall personer Antall personer Antall

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning?

Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning? Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning? Tord Moltumyr Kommuneoverlege og helsesjef Meland kommune, tord.moltumyr@meland.kommune.no Nordhordland + Gulen: 9 kommuner - Ca. 40.000 innbyggere Helsehusprosjekt.

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Eldrerådet Råd for funksjonshemmede November 2015 25.11.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i forbindelse med HSO-planvedtaket

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Status velferdsteknologi og digitalisering i HSO, 9. mars 2015

Status velferdsteknologi og digitalisering i HSO, 9. mars 2015 Status velferdsteknologi og digitalisering i HSO, 9. mars 2015 v/ Koordinator velferdsteknologi Kjersti Linneberg, Skap gode dager 10.03.2015 1 Noen gjennomførte aktiviteter 2014: Undervisning med tema

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Samhandlingsreformen og kommunene - to år ut i reformen

Samhandlingsreformen og kommunene - to år ut i reformen Samhandlingsreformen og kommunene - to år ut i reformen Liv Overaae Seniorrådgiver, KS Fornebu 8.mai 2014 Jeg får den hjelp jeg trenger, når jeg trenger det Strategisk interessepolitikk Kunnskaps- grunnlag

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG Møtedato: 04.02.2014 Fra saksnr.: 1/14 Fra/til kl. 17.00/19:45 Til saksnr.: 5/14 Møtested: Storstua kl 17.00 Utvalgets medlemmer Sigrid

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport Rådmannens forslag Presentasjon for Formannskapet Tirsdag 15. oktober Kobbervik gård barnehage 15.10. Oppsummering (1) Drammen kommune driver kostnadseffektive tjenester og fullfører

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGSTJENESTER MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGSTJENESTER MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGSTJENESTER MIDTRE GAULDAL KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET: 17.06.13 UTGAVE PR. 29.05.13 KRITERIER FOR TILDELING AV OMSORGSTJENESTER Midtre Gauldal kommune Kommunens tjenestetilbud

Detaljer

Velferdsteknologi og digitalisering i HSO

Velferdsteknologi og digitalisering i HSO Velferdsteknologi og digitalisering i HSO v/ Koordinator velferdsteknologi Kjersti Linneberg, Skap gode dager 26.03.2015 1 Noen gjennomførte aktiviteter 2014: Undervisning med tema velferdsteknologi for

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Psykiatritjeneste: Opptrappingsplan 2007

Psykiatritjeneste: Opptrappingsplan 2007 Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/288-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Kirsti Sveås Psykiatritjeneste: Opptrappingsplan 2007 Saksdokumenter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

En naturlig avslutning på livet

En naturlig avslutning på livet En naturlig avslutning på livet Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen Palliativ omsorg, trygghet og valgfrihet http://www.ks.no Et prosjekt i samarbeid mellom Agenda Kaupang (hovedleverandør),

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

Ambulant KØH. Fase 1: 03.05 29.05.15 Fase 2: 01.09 31.12.15 Fase 3: 01.01 31.12.16. Erfaringer og prosess

Ambulant KØH. Fase 1: 03.05 29.05.15 Fase 2: 01.09 31.12.15 Fase 3: 01.01 31.12.16. Erfaringer og prosess Ambulant KØH Fase 1: 03.05 29.05.15 Fase 2: 01.09 31.12.15 Fase 3: 01.01 31.12.16 Erfaringer og prosess Presentasjon til OSS på Agder 03.12.2015 ved Nina E. Smith, leder av KØH tilbudet i Østre Agder Mål

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

Årsplan 2016. Psykisk helse og habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Psykisk helse og habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

Omstilling helse og omsorg. Presentasjon

Omstilling helse og omsorg. Presentasjon Omstilling helse og omsorg Presentasjon 30.10.2014 Forslaget Ett helhetlig forslag for omstilling av HO. Forslaget er bredt forankret. Forslaget bygger på anbefalt praksis fra Helsedirektoratet dette gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Dato: 31.08.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Helse- og omsorgsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Dokumentene

Detaljer

Folkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg

Folkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg Folkevalgtopplæring 12. januar Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg 12.1.2016 Tema og dagsorden Tema Tid Innlegg Info: Komiteens politiske ansvarsområder Hvilke tjenester som sorterer inn under

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AKSA-13/13773-14 66279/14 07.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 27.10.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Byrådssak 1165 /16. Brukervalgordninger innen hjemmebaserte tjenester ESARK-43-201613214-3. Hva saken gjelder: 1. Bakgrunn, hva innebærer brukervalg

Byrådssak 1165 /16. Brukervalgordninger innen hjemmebaserte tjenester ESARK-43-201613214-3. Hva saken gjelder: 1. Bakgrunn, hva innebærer brukervalg Byrådssak 1165 /16 Brukervalgordninger innen hjemmebaserte tjenester ROBR ESARK-43-201613214-3 Hva saken gjelder: 1. Bakgrunn, hva innebærer brukervalg Brukervalg innen hjemmebaserte tjenester innebærer

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus. Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13

Klinikk for psykisk helse og rus. Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13 Klinikk for psykisk helse og rus Lokalt samhandlingsutvalg 14.02.13 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Saksframlegg. Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister Saksframlegg Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister Arkivsak.: 15/46843 Forslag til vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Rehabilitering i praksis og samhandling Slagbehandlingskjeden i Trondheim. Kommunaldirektør Tor Åm, Trondheim kommune

Rehabilitering i praksis og samhandling Slagbehandlingskjeden i Trondheim. Kommunaldirektør Tor Åm, Trondheim kommune Rehabilitering i praksis og samhandling Slagbehandlingskjeden i Trondheim Kommunaldirektør Tor Åm, Trondheim kommune Hvorfor er vi så fornøyd med slagbehandlingskjeden? Vi har bygget kjeden i fellesskap

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre?

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 27.11.2014 1 Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde 2014: 66 214 Drammen

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Saksbehandler: Hans Tune Arkiv: H12 &31 Arkivsaksnr.: 06/ Dato:

Saksbehandler: Hans Tune Arkiv: H12 &31 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Tune Arkiv: H12 &31 Arkivsaksnr.: 6/85-1 Dato: 7.2.26 STATISTIKK - PASIENTFLYT I OMSORGSTJENESTEN INNSTILLING TIL: Eldreomsorgsutvalget Administrasjonens innstilling: "Det

Detaljer

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT

BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT NOTAT Til: Rådmenn i deltakerkommunene Fra: Brann- og redningssjef Dato: 20.05.16 BUDSJETTRAMME FOR TBRT IKS I 2017 BEREDSKAP-, FOREBYGGENDE- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN DRIFT For 2017 ber brann- og redningssjefen

Detaljer

HSO plan Rådet for funksjonshemmede

HSO plan Rådet for funksjonshemmede HSO plan 2015-2018 Rådet for funksjonshemmede 04.09.2014 15.09.2014 Mål for Helse, Sosial og Omsorg (HSO) Bystrategien LIVSKVALITET OG MESTRING (P05) Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende

Detaljer

Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013

Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013 Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013 HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGS- TJENESTER F O R E B Y G G E HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGS- TJENESTER HELSEHUS SYKEHUS B E H A N D L E Nedgang i antall

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering. Fredag 3. november 2006

Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering. Fredag 3. november 2006 Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering Fredag 3. november 2006 Flere i arbeid, færre på stønad fattigdom skal bekjempes AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØYEBLIKKELIG HJELP PLASSER - MODUM KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØYEBLIKKELIG HJELP PLASSER - MODUM KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2280 H10 Audun Eriksen ØYEBLIKKELIG HJELP PLASSER - MODUM KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG: Modum oppretter to øyeblikkelig hjelp plasser på Modumheimen

Detaljer

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Lederperspektivet NYE KRAV hva er nytt/ukjent? Utfordringsbildet og kunnskapsgrunnlaget HVORFOR?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 22.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/39- Sverre Osland, 23431070 120.2 BU-sak: 176/2012 Økonomirapportering

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

HØRINGSNOTAT OU-2012 LEVANGER KOMMUNE. Lederteamet i Distrikt Nesset-Frol

HØRINGSNOTAT OU-2012 LEVANGER KOMMUNE. Lederteamet i Distrikt Nesset-Frol HØRINGSNOTAT OU-2012 LEVANGER KOMMUNE Lederteamet i Distrikt Nesset-Frol Det vises til at rådmannen ønsker innspill på de strategiske og langsiktige løsningene. Lederteamet i Distrikt Nesset-Frol (Enhetsleder

Detaljer

Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune

Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune Etablere en eller flere arbeidstidsordning som sikrer en brukerrettet, faglig og økonomisk optimal tilrettelegging av tjenestene.

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

HØRING AV TEAMPLAN FOR HSO FRA DELTA

HØRING AV TEAMPLAN FOR HSO FRA DELTA HØRING AV TEAMPLAN FOR HSO 2015-2018 FRA DELTA DELTA ER I DENNE RAPPORTEN TILLITSVALGTE FRA DE FORSKJELLIGE OMRÅDENE INNEFOR HSO OG HTV,SOM SAMMEN HAR KOMMET FREM TIL VÅR HØRING DELTA ER SVÆRT GODT FORNØYD

Detaljer