Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse"

Transkript

1 Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012

2 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD LOKALISERING TRAFIKKFORHOLD VEGSTANDARD MYKE TRAFIKANTER KOLLEKTIVTRAFIKK RASTEPLASSER ULYKKER LANDSKAP, NATUR OG RESSURSGRUNNLAG ELG SKREDFARE VERNEINTERESSER KRAFTLEDNINGER 5 3 PLANSTATUS KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEDELPLAN REGULERINGSPLAN 8 4 MEDVIRKNING LISTE OVER KUNNGJØRINGSINNSPILL SAMMENDRAG AV, OG KOMMENTAR TIL KUNNGJØRINGSINNSPILL INFORMASJONSMØTE FORPROSJEKT INFORMASJONSMØTE OFFENTLIG ETTERSYN LISTE OVER INNKOMNE MERKNADER INNKOMNE MERKNADER MED STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER 14 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET PLANOMRÅDET AREALFORMÅL VEGUTFORMING 19 6 VURDERINGER OG KONSEKVENSER OVERORDNEDE PLANER OG MÅL STØY RISIKO OG SÅRBARHET VILT GRUNNFORHOLD JORD OG SKOGBRUK KRAFTLEDNINGER TILTAK FOR GÅENDE OG SYKLENDE UNIVERSELL UTFORMING LANDSKAP, NATUR OG RESSURSGRUNNLAGET VERNEINTERESSER 24

3 6.12 JURIDISKE FORHOLD 25 1 BAKGRUNN Tiltaksområdet strekker seg over to kommuner: Tokke kommune i sør og Vinje kommune i nord. Vegen er en del av stamvegnettet rute 5a, men standarden er langt under normale krav til denne type anlegg. Prosjektet er spilt inn som et prioritert tiltak i Nasjonal transportplan (NTP) Strekningen er ikke spesielt nevnt i NTP, men i kapittel 10 Investeringsprogram står det i underpunkt Utbygging og utbedring av lavtrafikkerte veger: For å bedre forholdene blant annet for næringslivets transporter legger regjeringen opp til å eliminere de verste flaskehalsene. Regjeringen vil prioritere strekninger der vegen er smal og svingete og ikke tilfredsstiller kravene til gul midtstripe. Disse vegene vil normalt bli utbedret til 8,5 meter bredde. Med regjeringens forslag til prioriteringer i de ulike korridorene, vil det være mulig å foreta utbedringer/utbygginger på store deler av E134 i Buskerud, Telemark, Hordaland og Rogaland. Tiltaket omfatter i hovedtrekk utbedring av eksisterende veg. Målet er en bedre og sikrere trafikkavvikling. Siktforhold, kurvatur, sideareal og vegens bæreevne skal forbedres. Finn.no, manipulert 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Lokalisering Planområdet for E134 strekker seg fra Raudåi bru i Tokke kommune til Åmot, administrasjonssenteret i Vinje kommune. Strekningen er ca. 2,3 km lang. Maps.google.no 2

4 2.2 Trafikkforhold E134 har en årsdøgntrafikk på kjøretøy per døgn på strekningen (Nasjonal Vegdatabank, NVDB). Tungtrafikkandelen (% av totaltrafikk på ruta) varierer fra % i byområdene på øst og vestsiden av fjellet og 20 % over Haukelifjell (Nasjonal Transportplan , NTP). For næringslivet har ruta 5a en nasjonal betydning. Den er en viktig transport åre for gods mellom de søndre deler av Øst Norge og de søndre deler av Vestlandet nord for Stavanger. De generelle prognosetallene for Telemark (NTP ) indikerer en trafikkøkning på 1,2 % pr år fram til 2015 og videre 0,9 % pr år fram mot Prognose for trafikkmengde i 2021 er anslått til ca kjøretøy per døgn. Fartsgrensa på strekningen i Tokke kommune er 80 km/t, og reduseres til 60 km/t like før kommunegrensa. I Åmot sentrum er fartsgrensa 50 km/t Vegstandard I Vinje kommunes kommunedelplan for trafikksikring , er strekningen E134 Åmot Rogdeli nevnt som utbedringstiltak som er særdeles omfattende og ressurskrevende. Det er foreslått en omlegging av bakkene øst for Åmot. Videre beskrives strekningen mellom Seljord og Åmot i NTP med at enkelte partier har dårlig kurvatur og bredde. Dagens vegstandard avviker stedvis vesentlig fra vegnormalstandarden, (håndbok 017). Vegen er smal med ingen, eller svært smal skulder. Vegen har stedvis en kurvatur som bør rettes ut. Eksempel på smal vegbredde og skulder og at sviktende skulder bør utbedres Myke trafikanter Vegen er ikke egnet for gående eller syklende. Det er ikke tilrettelagt fortau eller gang og sykkelveg langs E134 på den aktuelle strekningen. Det er heller ingen eller smal skulder å gå på Kollektivtrafikk Rute T 143 Dalen Åmot Rauland Rjukan fungerer som skolebuss på strekningen. På hverdager har Haukeliekspressen fem avganger hver vei. Det er ikke registrert holdeplasser på strekningen (NVDB). 3

5 2.2.4 Rasteplasser Det er ikke registrert rasteplasser langs strekningen. I Nasjonal Vegdatabank er det registrert stoppunkt like sør for Raudåi bru. Her er det en orienteringstavle. Åmot sentrum har mange muligheter Ulykker I NVDB er det registrert 5 ulykker i perioden fra innenfor planområdet. 2 av ulykkene var i kategori alvorlig skadd, mens 3 av ulykkene var i kategori lettere skadd. 2 av ulykkene skjedde ved krysset Vinjevegen X kv.68 ved Haugen. I 1999 var det en dødsulykke (utforkjøring) på strekningen. Det er ingen spesiell ulykkestype som forekommer hyppigere enn andre. De fleste ulykkene skjedde i 60 sonen. 2.3 Landskap, natur og ressursgrunnlag Tiltaksområdet inngår i det som av Norsk Institutt for Jord og Skogkartlegging (NIJOS) er kategorisert som i landskapskategori 12, Dal og fjellbygder i Telemark og Aust Agder. Landskapstypen er preget av hyppige vekslinger og variasjon i landformer. I tiltaksområdet strekker E134 seg på østsiden av et dalføre med hovedakse sør nord. En rygg i vest forhindrer derimot inntrykket av det sør nordgående dalføre. Ved kommunegrensen møter E134 et dalføre retning øst vest der landskapet åpner seg og heller mot nord. E134 følger den østre dalsiden ned mot Åmot sentrum. Landskapsrom i tiltaksområdet (Finn.no). Terrenget i området er tidvis svært sidebratt ned mot dalføre i vest og løsmassene består av et lag morene i varierende tykkelse av stein/blokk over fjell. Bonitetskart, (skogoglandskap.no). Det er barskog og blandingsskog langs E134 og i åssidene. Skogen har hovedsakelig høg bonitet og er år gammel. Det er fulldyrka jord ved Sudbø i Vinje kommune. Ved Rogdelitjønn er det myrområde (skogoglandskap.no). 4

6 2.3.1 Elg Det er i 2005 registrert vilttrekk for Elg langs E134 fra Bjønntjønn til Rogdelitjønn (NVDB) Skredfare Det er ikke registrert ras eller skredfare i planområdet Verneinteresser Det er ikke dokumenterte kulturminner på strekningen, men Sekreteriat for registrering av faste kulturminner (SEFRAK) har registrert flere bygninger. Disse ligger på Haugen, Leirli og Sudbø, (eiendom 38/10, 38/7, 37/1/5, 38/12 og 37/2/1). 3 av disse er meldepliktig ved riving eller ombygging: et bolighus fra 1800 tallet, et lofthus for lagring av blant annet kjøtt og fisk, samt et våningshus. SEFRAK registrert bygninger. Rød trekant: meldepliktig ved riving eller ombygging, gul trekant: annen SEFRAK bygning. (miljøstatus.no). SEFRAK registrert våningshus fra 1800 tallet Det er ikke registrert verneområder ved planområdet. Øst for E134 er fuglearten Tårnseiler registrert. Denne er nær truet. Registreringen er ikke innenfor planområdet men lenger inn i skogen ved Skaret nordøst for Bøli. Det er undersøkt om det er foretatt miljøregistrering i skog for å avdekke viktige biologiske områder. På kartet over skogkartlegging på nettsiden til skog og landskap, er det ingen funn på noen av temaene. Det er foretatt en kartlegging av naturverdier i planområdet. Resultatene fra denne kartleggingen er beskrevet i rapporten Kartlegging av naturverdier langs E134 datert Det ble funnet gammelt beite/slåtteeng i gjengroingsfasen i lia nedenfor vegen i profil Kraftledninger Statnetts høyspenningsanlegg krysser høyt over E134 ved km 1660 sør for Rogdelitjønn og ved km 2290 ved Haugen. Høyspenningsanlegget er i planen regulert som hensynssone; faresone. Det er foreslått at sonen etableres 10 m ut fra hver side fra senterlinjen. Det er eksisterende bygninger i nærheten av begge anleggene men det er ikke planlagt noen nye bygninger i, eller i nærheten av anlegget. 5

7 3 PLANSTATUS 3.1 Kommuneplanens arealdel Tokke kommune I møte den vedtok Tokke kommunestyre kommuneplanens arealdel for perioden E134 vises med rød strek. Områdene rundt er regulert til LNF område, med noe hus og hyttebebyggelse. Vinje kommune Vinje kommunes gjeldende arealdel til kommuneplanen ble sist revidert Områder med gule prikker er LNFområde der spredt bolig og næringsbebyggelse er tillatt. Brune areal markerer nåværende hytte og fritidsboliger. 6

8 Revidert kommuneplan, Vinje kommune Revidert kommuneplan for Vinje kommune, arealdelen, ble vedtatt Rød stiplet linje i Vinje kommune viser fremtidig trase for E134. Lilla strek i plankartet er trasé for høyhastighetsbane. Områder med gule prikker er bosteder, mens blå prikker er næringsbygg. I kommuneplanen for Vinje kommune står det at kommunen skal arbeide for å utvikle status og standard på riksog europaveger gjennom kommunen. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel (vedtatt ) I politisk arbeid og planlegging skal ein sørgje for at E134 utviklar seg til å verte førstevalet for reisande mellom aust og vest både på grunn av reisetid og reisekomfort. 3.2 Kommunedelplan Kommunedelplan for Åmot ble vedtatt E134 er omkranset av LNF områder i sør. Et område nord for Haugsgrenda er ansett som verdifullt kulturlandskap, mens et område ved elva nord for E134 er verdifullt friluftsområde. I nord er områder regulert til industri, forretning og boliger. Stiplet linje øst/nord for E134 illustrerer gang og sykkelveg. Gang- og sykkelveg 7

9 3.3 Reguleringsplan Reguleringsplan for Åmot sentrum, I Vinje kommune, vest for planområdet, er det vedtatt gang og sykkelveg langs E134 og Åmotvegen i reguleringsplan for Åmot sentrum. Reguleringsplan for Åmot næringsområde, I Vinje kommune, vest for E134, er området regulert til industri og lager. Innkjøring til industriområdet er fra E134, sør for bensinstasjon. I sør er området regulert til område for jord og skogbruk. Planen ble sist revidert i Reguleringsplan for Rogdelig massetak, Steinbrudd / Steintipp ved Rogdeli i Tokke kommune er regulert (1997). Reguleringsplanen inneholder også skogbruk og verna skog. Innkjørsel til steinbruddet er fra E134. Når uttak av masser av avsluttet skal området tilbakeføres til skogbruk. 8

10 4 MEDVIRKNING Varsling av oppstart av reguleringsplanarbeid ble kunngjort i Varden, Telemarksavisa og Vest Telemark blad Grunneiere, naboer offentlige myndigheter og andre berørte ble samtidig varslet i brev datert Liste over kunngjøringsinnspill Liste over kunngjøringsinnspill 1. Telemark fylkeskommune Fylkesmannen i Telemark NVE Telemark Bilruter AS Gisle Halvorsen Tor Strømme Stein Versto og Geir Olav Mandt

11 4.2 Sammendrag av, og kommentar til kunngjøringsinnspill Merknadene er kommentert fortløpende i kursiv. 1 Telemark fylkeskommune (datert ) Langs E134 er det flere registrerte kulturminner langs vegen og sannsynligvis kan det ligge flere uregistrerte kulturminner ved vegen. Telemark Fylkeskommune ønsker derfor å foreta en registrering i planområdet før det gis endelig uttale til planen. Kommentar: Arkeologiske registreringer ble utført i september Overflateregistreringer foregikk over to dager. Etter befaring av planlagt område for sjakting ble sjaktingen innstilt på grunn av terrengets art, bestående av myrlendt terreng og berggrunn. Det ble ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. 2 Fylkesmannen i Telemark (datert ) I planprosessen skal det tas hensyn til landbruk, biologisk mangfold, forurensing, samfunnssikkerhet og barn og unge sine interesser. Kommentar: Vi har foretatt kartlegging av naturverdier i planområdet. Det er foretatt feltregistrering langs E134 på strekningen Rogdeli Åmot. Registreringene ble utført i juli På strekningen er det en lokalitet med eldre kulturmark som har visse kvaliteter knyttet til biologisk mangfold. Her ble det funnet en del typiske planter knyttet til gammel kulturmark. Området forøvrig består for det meste av ordinære barskogtyper, ung løvskog og produksjonsskog. Floraen langs vegtraseen synes triviell. Vi har i størst mulig grad tatt hensyn til landbruk. Tiltaket er utbedring av eksisterende veg, og beslaglegger derfor lite nytt areal. Det ventes dermed ingen negative konsekvenser for jord og skogbruksnæringen. Strekningen får bedre standard, noe som reduserer faren for akuttutslipp som følge av trailervelt. Det er utarbeidet en Risiko og sårbarhetsanalyse for strekningen. Vi foreslår å etablere separat gang og sykkelveg fra Åmot og opp til Plassane, samt utvidet skulder på begge sider av vegen videre fram til forbi bebyggelsen etter Rogdelitjønn. 3 NVE (datert ) Alle vann og vassdrag i området skal merkes tydelig på plankartet og reguleres til Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, jf 11 7 nr 6. NVE anbefaler å legge vegbanen i minst mulig direkte berøring med vassdrag og tilhørende kantsoner. I planen bør det vurderes behov for tiltak for å hindre at løsmasse transporteres ut i vassdraget med vegarbeidet. Ved kryssing av vassdrag anbefales det å unngå å bruke rør og kulvert. Der det er kraftledninger som krysser vegen skal de reguleres som teknisk infrastruktur, med unntak av kraftledninger i sentral og regionalnettet som vises med hensynssone. Vurdering av skredfaren og eventuelle risikoreduserende tiltak av vegen bør omtales i planarbeidet. Kommentar: Statnett har et høyspenningsanlegg sør for Rogdelitjønn. Denne vil ikke berøres av tiltaket. Det er også et høyspenningsanlegg som krysser E134 øst for Haugsjuvet bru. Det må sannsynligvis gjøres tiltak på dette spennet for å sikre tilstrekkelig fri høyde over vegen. Det bør etableres rekkverk forbi høyspentmasten som står nede i skråningen vest for brua. Det er utarbeidet en Risiko og sårbarhetsanalyse for strekningen. Denne konkluderer med at planområdets generelle sårbarhet fremstår som liten for et bredt spekter av uønskede hendelser. Det er gjennom sårbarhetsvurderingen ikke vurdert noen faretema med forhøyet sårbarhet. Det er gjennom den innledende farekartleggingen og sårbarhetsvurderingen heller ikke identifisert spesielle tiltak som må legges til grunn i planbestemmelsene. For hendelser knyttet til mulige private drikkevannskilder i planområdet er grunnlaget for vurderingen såpass usikker at det anbefales at det gjennomføres ytterligere kartlegging av disse i neste planfase. 10

12 4 Telemark Bilruter AS (datert ) Det må bygges en snuplass for buss ved Langård ved kommunegrensa mellom Vinje og Tokke slik at busselskapet kan snu og sette skolebarn av ved avkjørselen til Plassane. Forutsettes at det blir bygd gang og sykkelveg på strekningen. Kommentar: Vi foreslår å etablere separat gang og sykkelveg fra Åmot og opp til Plassane, samt utvidet skulder på begge sider av vegen videre fram til forbi bebyggelsen etter Rogdelitjønn. Vi har ikke forslått etablering av snuplass for buss. 5 Gisle Halvorsen, Gnr/bnr 43/26 (datert ) Avkjørselen til eiendommen Rogdeli er bratt opp til E134. Avkjørselen må tilpasses ny veg slik at avkjørselen opprettholder den standarden den har i dag. Ber om at det vurderes løsninger som kan redusere støy. Ber om at 60 sonen fra Åmot utvides til etter avkjørselen. Kommentar: For å få til bedre stigningsforhold i avkjørselen, foreslår vi å flytte avkjørselen meter nærmere Åmot. Det er utarbeidet støyrapport for strekningen, og eventuelle tiltak vurderes ut fra resultatene fra denne. Reguleringsplanen har ikke lagt opp til at dagens fartsgrense endres. 6 Tor Strømme, gnr/bnr 37/17 (datert ) Påpeker at strekningen har 4 stygge avkjørsler, herav den kommunale vegen til Plassane boligfelt. Sistnevnte avkjørsel ligger også på en bakketopp og har svært liten plass for busstopp (skolebuss). Tunge kjøretøy har problemer med å komme opp bakken opp fra Åmot på vinterstid. Svært farlig å ferdes som fotgjenger og syklist på denne strekningen. Skolebarn får i dag busskyss den korte strekningen pga farlig skoleveg. I tillegg til å planlegge gang og sykkelveg fra Åmot og opp til Plassane må man også se på tiltak for gående og syklende videre østover. Kommentar: Alle avkjørsler på strekningen blir vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen. Avkjørselen til Plassane er spesielt viktig å utforme skikkelig. Det er ikke så lett å få gjort noe med stigningsforholdene for denne bakken. Men breddeutvidelse, sammen med utretting av kurver og utjevning av vertikalkurvatur vil øke framkommeligheten for tunge kjøretøy. Vi foreslår separat gang og sykkelveg fra Åmot og opp til Plassane, videre foreslår vi å bruke eksisterende bru for gående og syklende, samt utvidet skulder videre fram til forbi bebyggelsen ved profil 1600 (forbi Rogdelitjønn). 7 Stein Versto, Gnr/bnr 37/2 (datert og ) Ønsker at vegen utvides vestover slik at ny veg kommer lengre vekk fra eiendommen Sudbø. Ønsker å bevare trerekke som står langsmed E134. Ønsker at fartsgrensen på 60 km/t opprettholdes etter at vegen blir utbedret. Ønsker gang og sykkelveg fra Leirli til Åmot. Kommentar: Vi fyller ut på motsatt side av eiendommen i kurve rett før eiendommen, så går vi noe inn på eiendommen før vi retter opp neste kurve med ny bru. Dersom vi skulle gått ytterligere ut i lia for å unngå inngrep på eiendommen Sudbø, ville brua måtte bli betydelig lenger. Reguleringsplanen har ikke lagt opp til at dagens fartsgrense endres. Vi foreslår å etablere separat gang og sykkelveg fra Åmot og opp til Plassane, samt utvidet skulder videre fram til forbi bebyggelsen etter Rogdelitjønn. 8 Geir Olav Mandt for Åse Mandt, Gnr/bnr 38/10 (datert ) Ønsker at utvidelsen av E134 skjer mot øst og på motsatt side av bygningene på Leirli. Forutsetter av det iverksettes tiltak i forhold til eventuelt økt støynivå. Forutsetter av avkjørsel til eiendommen opprettholdes slik som i dag. 11

13 Kommentar: Utvidelsen skjer mot øst, på motsatt side av eiendommen og avkjørselen opprettholdes som i dag. Det er utarbeidet støyrapport for strekningen, og eventuelle tiltak vurderes ut fra resultatene fra denne. 4.3 Informasjonsmøte Sammen med Vinje kommune arrangerte Statens vegvesen Region sør åpent informasjonsmøte i Åmot 28. september 2009 i forbindelse med at det var varslet oppstart av reguleringsplanarbeid på E134. Nesten 50 personer møtte opp. Til informasjonsmøtet var det lagt ei foreløpig linje som utgangspunkt for diskusjon. Folk ga uttrykk for at strekningen er trang og smal, har vanskelige avkjørsler og er nær bebyggelsen. Det er ofte kaotiske tilstander vinterstid på grunn av vogntog som har problemer med å komme opp bakken. Det oppleves som farlig å være fotgjenger eller syklist på denne strekningen, og skoleungene tar buss pga farlig skoleveg. Man var opptatt av tryggere skoleveg, at avkjørsler opprettholdes og forbedres, og at støytiltak iverksettes. Flertallet av de frammøtte ønsket et annet alternativ enn eksisterende trase. Forslaget gikk ut på å legge linja på sørsiden av eksisterende E134 mellom Raudå og Åmot (mellom eksisterende veg og sagbruket). Vegvesenet lovet å se på alternative løsninger. 4.4 Forprosjekt Etter informasjonsmøtet ble det utarbeidet et forprosjekt som inneholdt analyse av tre alternativer; utbedring av eksisterende veg, en omlegging nær eksisterende veg, og en lengre omlegging som tok hensyn til en eventuell omlegging av E134 sør for Vinjevatn. Statens vegvesen anbefalte en løsning for E134 der ny veg følger eksisterende veg fra Raudå bru og ned til Langård og videre i ny trase på sørsiden av eksisterende veg ned mot Åmot sentrum. Dette alternativet har samme start og endepunkt som alternativet som følger eksisterende veg, men vil gi bedre stigningsforhold i bakken ned mot Åmot enn det en ville fått ved utbedring av eksisterende veg. Eksisterende veg mellom Plassane og Åmot vil da fungere som lokalveg og gang og sykkelveg. Det anbefalte alternativet ble vurdert til å ha middels store terrenginngrep, mens alternativet med en større omlegging hadde svært dårlig terrengtilpassing med store skjæringer og fyllinger. Kostnadsmessig lå anbefalte alternativ noe over alternativet med utbedring langs eksisterende veg, mens kostnadene for den større omleggingen var betydelig høyere og samtidig mer uviss. Vinje kommune mente at alternativet vegvesenet anbefalte var i tråd med det som ble konkludert på informasjonsmøtet , og ba om at videre planlegging ble basert på dette alternativet. 4.5 Informasjonsmøte I forbindelse med videre utarbeidelse av reguleringsplan for det anbefalte alternativet ble det høsten 2010 foretatt geologiske undersøkelser langs den nye linja. Geologene konkluderte med å fraråde å gå videre med planlegging langs denne linja. Vi inviterte derfor til et nytt informasjonsmøte for å orientere om situasjonen. Vi fikk tilbakemeldinger på møtet og fra Vinje kommune om at alternativet langs eksisterende E134 er det som er mest realistisk å få gjennomført i denne omgang. Vi fortsatte derfor arbeidet med optimalisering og regulering av et alternativ som ligger i dagens trase. 12

14 4.6 Offentlig ettersyn Forslag til reguleringsplan lå ute til offentlig ettersyn i perioden 22. november 2011 til 9. januar Annonse om offentlig ettersyn ble kunngjort i avisene Varden, Telemarksavisa og Vest Telemark Blad 22. november Grunneiere, offentlige myndigheter og andre berørte fikk oversendt reguleringsplanen i brev datert 17. november Liste over innkomne merknader Det kom inn 8 merknader til planforslaget. Innkomne merknader følger som eget vedlegg. 1. Telemark fylkeskommune Fylkesmannen i Telemark og Telemark Bilruter Tor Tjønn Alexander Stettin Håvard Brattland og Helge Rorgersen Tor Strømme Stein Versto

15 4.8 Innkomne merknader med Statens vegvesen sine kommentarer Kommentarene er kommentert fortløpende i kursiv. 1 Telemark fylkeskommune (datert ) Planforslaget er i tråd med de innspill som ble gitt i tidlig planfase. Fylkeskommunen har ingen nye merknader til planforslaget. Vegvesenets kommentar: Vi tar merknaden til etterretning. 2 Fylkesmannen i Telemark (datert og ) Fylkesmannen mener generelt at vegvesenet må se dette prosjektet i sammenheng med en eventuell framtidig veg på sørsiden av Vinjevatn. Fylkesmannen peker på at det må tas hensyn til landbrukets behov for driftsavkjørsler, spesielt for tyngre kjøretøy som tømmerbiler. De ber også om at det vurderes tiltak for å unngå kollisjoner med kryssende vilt i vegbanen. Fylkesmannen hadde innsigelse til planen i forhold til biologisk mangfold. Det som i rapporten om kartlegging av naturverdier langs E134 er registrert som gammel kulturmark, kan være kategorisert som slåtteeng, en naturtype som har B verdi etter DN håndbok En del av dette området var i reguleringsplanen regulert som midlertidig anleggsområde. Fylkesmannen foreslår at vi endrer planens avgrensning slik at anleggsområdet ikke går inn i kulturmarka. Vegvesenets kommentar: Vi har i hele planprosessen vært klar over ønsket om en framtidig E134 på sørsiden av Vinjevatn. Dette har derfor vært en del av totalvurderingen i planleggingen av dette tiltaket. Vi har i planforslaget tatt hensyn til landbrukets behov for driftsavkjørsler. Tiltaket vil sannsynligvis redusere faren for viltpåkjørsler. Økt vegbredde, sammen med bedre kurvatur og siktforhold, fører til at det blir lettere å oppdage vilt i kjørebanen tidsnok til å unngå kollisjon. Vi tar merknaden om biologisk mangfold til etterretning, og har redusert anleggsbeltet og planens avgrensning slik Fylkesmannen ber om. Tiltaket vil da ikke komme i konflikt med kulturmarka. Fylkesmannen har i brev datert frafalt innsigelsen. 3 Telemark Bilruter AS (datert ) Telemark Bilruter har skoletransporten på denne strekningen. Dette skjer med stor buss, og det må kjøres ekstra for å snu. Telemark Bilruter ønsker at det etableres en snuplass etter den siste avkjørselen, ca profil Vegvesenets kommentar: Vi vil ikke foreslå å etablere snuplass for buss slik Telemark Bilruter foreslår som en del av reguleringsplanen. Inngrepet vil bli stort, siden det er snakk om stor buss, m lang. Et slikt tiltak og spørsmålet om behovet, bør tas opp uavhengig av denne reguleringsplanen. 4 Tor Tjønn, gnr/bnr 37/23,30 (datert ) Merknadene går på opplysninger om eiendomsforhold. Vegvesenets kommentar: Vi tar merknaden til etterretning, og har rettet opp planmaterialet i henhold til dette. 14

16 5 Alexander Stettin (datert ) Er positiv til tiltaket. Mener at gjerde eller mur mellom fortau og forretningsområdet må nedfelles i reguleringsbestemmelsene. Mener det bør etableres et krysningspunkt 5 meter fra vegkant som koordineres med gs veg mellom vestsida av Steinmerre og fram til gamlebrua. Spør om det muligens er bedre å legge gang og sykkelvegen et nivå høyere enn kjørebanen. Vegvesenets kommentar: Hva som er mest hensiktsmessig tiltak for å sikre de gående og syklende på fortauet vil bli løst og detaljert i byggeplanfasen. Vi vil knytte det nye fortauet til eksisterende gang og sykkelveg ved brua. Vi har underveis i planarbeidet vurdert å legge gang og sykkelvegen på et høyere nivå enn kjørebanen. Den løsningen vi foreslår vil kreve mindre areal, og vi får muligheten til å benytte gang og sykkelvegen i forbindelse med trafikkavvikling i anleggsperioden. 6 Håvard Brattland og Helge Rorgermoen, gnr/bnr 37/16 og 37/35 (datert ) Kan ikke godta planløsningen fordi det blir umulig å drive forretningsdrift i bygga dersom foreslåtte tiltak blir realisert. Mener plassen som blir tilbake til kundeparkering og varelevering blir ubrukelig. Snørydding blir mer kronglete og kostbar. Mener eiendommene mister verdi. Vegvesenets kommentar: Vi ser problemene som oppstår i forhold til parkering. Arealet er ikke stort nok til å få til de ønskede løsningene både for gang og sykkeltrafikk og for parkering og varelevering. Vi har valgt fortausløsning forbi forretningene for å ta minst mulig areal. Selv om vi ser konflikten i forhold til de ulike interessene, velger Statens vegvesen å prioritere en løsning for gående og syklende slik at det etableres et gjennomgående tilbud for denne trafikkantgruppen ned til sentrum. 7 Tor Strømme (datert ) Er bekymret for trafikkfarlige avkjørsler mellom kommunegrensa og til kryss ned til Rogdeli. Ønsker en forbikjøringslomme/ventelomme i krysset opp til Plassane (når en kommer fra Åmot og skal svinge inn til Plassane). Vegvesenets kommentar: Vi har vurdert alle avkjørslene på strekningen. Der det er mulig, har vi enten utbedret, lagt om eller slått sammen. Alle avkjørsler er sjekket for sikt, og vil med ny linjeføring av E134 få tilfredsstillende siktforhold. Vi forstår ønsket om en forbikjøringslomme ved avkjørselen til Plassane. Vi vil ikke foreslå en slik løsning både fordi det er arealkrevende og fordi trafikkmengden på strekningen er lav. Vårt forslag bedrer situasjonen betraktelig i forhold til dagens situasjon, fordi ny kurvatur bedrer siktforholdene vesentlig. 8 Stein Versto, gnr/bnr 37/2 (datert ) Anmoder på det sterkeste om at man finner en annen løsning slik at den dyrka marka på Sudbø ikke blir berørt. Ber om at det blir brukt ressurser på å bygge ei lengre bru. Mener eksisterende avkjørsel er trafikkfarlig, og ønsker etablert ny avkjørsel til eiendommen ca 80 meter lengre øst. 15

17 Vegvesenets kommentar: Vi har mulighet til å justere linja noe, men det vil ikke få veldig stor effekt. Dersom vi skal endre på linja for å redusere inngrepet på eiendommen, vil det enten føre til en krappere kurvatur på brua og mer utfylling, eller en mye lengre bru. Dette vil i begge tilfeller føre til større inngrep og større kostnad. Det er dårlig sikt i eksisterende avkjørsel, spesielt i retning Åmot. Avkjørselen vil bli utbedret etter foreslått reguleringsplan ved at avkjørselen får bedre hjørneavrunding, og får siktforhold i henhold til vegnormalen. Avkjørselen blir bedre både stigningsmessig og siktmessig. Statens vegvesen har ingen innvendinger mot at det etableres en avkjørsel til eiendommen lenger øst, det er gode siktforhold i begge retninger. Det er imidlertid ikke noe som er nødvendig i forhold til utbedring av E134 og vi opprettholder vårt opprinnelige forslag. Tokke kommune (pr telefon ) Opplyser at det er et sentralt vilttrekk i området ved Rogdeli. Mener skilting er viktig. Vegvesenets kommentar: Vi har gjennomgått viltrapporter som er utført for Tokke og Vinje kommuner i Det er ikke registrert viltulykker med personskade i planområdet, selv om man årlig opplever viltpåkjørsler her. Etter en gjennomgang av strekningen er det i rapporten foreslått å opprettholde eksisterende skilting på strekningen, og forlenge den skilta strekningen noe. Utbedring av vegen til 8,5 meters bredde, bredere sideareal og utretting av horisontalkurvaturen vil føre til at siktforholdene blir betydelig bedret i forhold til dagens situasjon. Muligheten for å oppdage vilt i kjørebanen i tide for å unngå kollisjon vil derfor bli betydelig større enn i dag. 16

18 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Målet med å utbedre vegen er: Å redusere antall ulykker på strekningen Å øke regulariteten for trafikken Å utbedre forholdene for myke trafikanter Å ta hensyn til naturmiljø og landskap 5.1 Planområdet Planområdet følger E134 fra Raudåi bru til Åmot sentrum (HP16 km 0,8 HP16 3,2). Tiltaket er del av en større bompengefinansiert utbedring av E134 mellom Seljord og Åmot. Utbedringen innebærer en breddeutvidelse av dagens veg og til dels ny kurvatur der hvor dagens kurvatur ikke er forenlig med Statens vegvesens krav til utbedring av veger. På den første kilometeren, etter Raudåi bru, følges dagens vegkurvatur. På denne strekningen vil utbedringen i hovedsak bestå av en breddeutvidelse av dagens veg. Eksisterende avkjørsler beholdes. Dagens linjeføring, fra utkjørselen fra Landegård (profil km 1870) ned mot Haugsjuvet bru (profil ca. km 2300), oppfyller ikke krav til utforming etter Statens vegvesens håndbok 017. Vegen må derfor legges noe om. Forslag til ny veg har utjevnet horisontalkurvatur og anlagt bredere skulder. Den utvida skulderen (1,5 m på begge sider) vil fungere som løsning for gående og syklende. Det er foreslått ny bru over Haugselva. Brua vil få et ca. 60 meter langt spenn og foreslåes bygget med et hovedspenn på ca. 25 meter og to sidespenn på ca.15 meter. Plassering av den nye brua gjør at brua kan bygges samtidig som trafikk går som normalt over dagens bru. Etter åpning er det ikke ønskelig å opprettholde trafikk på den gamle brua. Det er foreslått separat gang og sykkelveg langs E134 fra adkomstveg ved Haugen og mot Åmot sentrum. Gang og sykkelvegen er foreslått i dagens skjæring på østsiden av vegen. Utforming av gangog sykkelveg med skråningsutslag, fører til at anlegget vil komme betraktelig nærmere et hus på eiendom gbnr. 37/1, profil ca. km Huset foreslås innløst i reguleringsplanen og adkomsten stenges. Direkte etter brua over Haugselva er det foreslått å forskyve vegen vest for dagens trase, før den svinges tilbake til dagens trase i ca. profil km Foreslått trase innebærer at gbnr. 38/11 må innløses. Avkjørselen ved Haugen, profil ca. km 2400, er foreslått utbedret og utformet som et rettvinklet T kryss. Ved profil ca går E134 inn i tettbebygd strøk i Åmot sentrum. Det er foreslått å stramme opp krysset, Vinjevegen X Sagvegen, for en mer oversiktlig trafikksituasjonen. Fra krysset Vinjevegen X Sagvegen er utbedring av dagens veg tenkt gjort innenfor dagens vegareal. Normalprofilet vil her være kun 7,5 meter bredt (to kjørefelt á 3 meter og 0,75 meter skulder). Ved utkjørselen, profil km 2920, går gang og sykkelvegen over til fortau. Fortauet skilles fysisk fra parkeringsareal ved forretninger med rekkverk. Det etableres kantstein mot kjørebanen. Kantstein skal senkes ved alle utkjørsler, for å sikre beboernes fremkommelighet med bil over fortau og gang og sykkelveg. (Viser til vedlegg: «Skisse av løsning i profil » for en illustrasjon av rekkverksløsninger). Det foreslås også å rydde opp i alle utkjørselsmulighetene på vestsiden av E134. Utkjørselen i profil ca. km 2980 foreslås stengt, og det store utkjørselsområdet ved bensinstasjonen, km , forslåes strammet inn til to definerte utkjørsler. Det skal etableres gjerde som hindrer inn og utkjøring. 17

19 5.2 Arealformål Bolig Arealformålet bolig videreføres fra kommunedelplan for Åmot, vedtatt Ved å bruke bolig som underliggende arealbrukskategori sikres det at dagens formål opprettholdes etter opphøring av anleggsperioden. Forretning Arealformålet forretning videreføres fra kommunedelplan for Åmot, vedtatt Ved å bruke forretning som underliggende arealbrukskategori sikres det at dagens formål opprettholdes etter opphøring av anleggsperioden. Industri/lager Arealformålet industri/lager videreføres fra reguleringsplan Del av Åmot næringsområde, revidert Ved å bruke industri/lager som underliggende arealbrukskategori, sikres det at dagens formål opprettholdes etter opphøring av anleggsperioden. Bensinstasjon Arealformålet bensinstasjon videreføres fra reguleringsplan Del av Åmot næringsområde, revidert Ved å bruke bensinstasjon som underliggende arealbrukskategori sikres det at dagens formål opprettholdes etter opphøring av anleggsperioden. Kjøreveg Arealformålet omfatter kjørefelt med nødvendige breddeutvidelser på E134, samt noen avkjørsler langs vegen. Skulder og rekkverksrom er medregnet i vegformålet. Vegen forflyttes noe i forhold til opprinnelig trasé for å oppnå tilfredsstillende vertikal og horisontalkurvatur. Fortau Arealformålet omfatter 3 m bredt fortau. Gang og sykkelveg Arealformålet omfatter kjørefelt med bredde 3,5 m. Skulder er medregnet i formålet gang og sykkelveg. Annen veggrunn tekniske anlegg Annen veggrunn teknisk innbefatter et område nord for bensinstasjon som videreføres fra reguleringsplan Del av Åmot næringsområde, revidert Ved å bruke annen veggrunn teknisk som underliggende arealbrukskategori, sikres det at dagens formål opprettholdes etter opphøring av anleggsperioden. Annen veggrunn grøntareal Annen veggrunn grønt innbefatter, grøft og skjæring/fylling. I tillegg er det lagt til ca. 1 3 meter for å ta høyde for eventuelle endringer som følge av grunnforhold eller feil i kartgrunnlaget. Hele vegvesenets eiendom reguleres, det som ikke reguleres til veg, blir annen veggrunn. Tilstøtende vegareal som for eksempel kan benyttes til rast og lignende er da regulert som annen veggrunn. Vegetasjonsskjerm Arealformålet vegetasjonsskjerm er brukt for å videreføre reguleringsplan, Del av Åmot næringsområde, revidert I reguleringsplanen for næringsområdet er arealformål, parkbelte i industristrøk brukt. Etter ny plan og bygningslov 2008 finnes ikke dette formål lenger, 18

20 vegetasjonsskjerm anses som nærliggende å bruke da man vil oppnå skjerming av bebyggelsen i nord og området ned mot elva fra industrien. Landbruks natur og fritidsformål samt reindrift (LNFR) Under anleggsområdene foreslås LNFR som arealbrukskategori. Hensynssone fareområde høyspenningsanlegg Det er lagt inn hensynssone med bredde 20 m der Statnetts høyspenningsanlegg krysser vegen, sør for Rogdelitjønn (ved profil 1660), og ved Haugen (profil 2290). Andre anlegg har ingen betydning for tiltaket. Hensikten med sonen er å fastsette hvilke areal som kan være utsatt for elektromagnetiske felt. I bestemmelsene forbys det oppføring av byggverk i denne faresonen. Midlertidig anleggsområde Det er avsatt et midlertidig anleggsbelte i en bredde på 10 m på hver side av vegen. Unntakene gjelder for eksempel der det finnes bebyggelse innenfor anleggsbredden. Som hovedregel er det lagt anleggsbelte opp til 2 meter fra husvegg. Ved opphøring av anleggsperioden skal arealet ryddes og tilbakeføres til opprinnelig formål og tilstand (underliggende arealbrukskategori). Byggegrense Det legges ikke inn byggegrense langs vegen i plankartet, ettersom det ikke er hensiktsmessig å regulere en så bred korridor. Det vil si at byggegrensa reguleres av Veglovens 29, 2. ledd. Lovens bestemmelse fastsetter byggegrensa 50 meter fra midtlinje, dersom ikke annet framgår av 3., 4. eller 5. ledd i 29. Det presiseres at byggegrensen gjelder for alle arealformål og at bygg derfor ikke kan settes opp innenfor byggegrensen. 5.3 Vegutforming Vegen skal i hovedsak utbedres langs eksisterende trasé med breddeutvidelse. Kravene til utbedringene er basert på at det er en stamveg med spredt bebyggelse, årsdøgntrafikk på ca og fartsgrense på km/t. Prognose for trafikkmengde i 2021 er anslått til ca kjøretøy per døgn. Dermed dimensjoneres vegen etter dimensjoneringsklasse D2 i Håndbok 017. Der hvor dagens veg ikke tilfredsstiller krav til kurvatur for utbedring av eksisterende, vil vegen være nødt til å benytte arealer utover dagens vegareal for å få til en akseptabel linjeføring. Dette er dimensjoneringsforutsetningene: Standardklasse: D2 Vegbredde 2x3,25 m Skulderbredde 1 m Min. hor. radius 150 m (300 m er benyttet i planen) Min. kotoideparameter Se vegklasse H2 (tabell C13 HB 017) Overhøyde Se vegklasse H2 (tabell C13 HB 017) Min. vert. radius høybrekk Tilpasses eksisterende veg (H2 = 2000) Min. vert. radius lavbrekk Tilpasses eksisterende veg (H2 = 1600) Stigning Tilpasses eksisterende veg (H2 = 8 %) Min. stoppsiktkrav kurvatur 100 m (Se vegklasse H2 (tabell C13 HB 017) for radier større enn R h min ) Fylling Helling: 1:2 Jordskjæring Helling: 1:2 Fjellskjæring Helling: 5:1 19

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Beregnet til Øvre Eiker kommune Dokument type Vedlegg til planbeskrivelse datert 2010-07-26 Dato 2011-05-25 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Revisjon 00 Dato

Detaljer

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 13/2737 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 6/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN

BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN PARSELL STORSKREDA SØRBOTN Dato: 09.09.2011 Dato for siste revisjon: 09.09.2011 Dato for kommunestyrets

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger:

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger: PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger: Arkivsaksnr. 12/330 Planbeskrivelse datert: 21.11.2012 Planvedtak dato Saksnr: Planident: 20131043 Innledning: Reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Statens vegvesen. Behov for endring av grense for Lullefjellet naturreservat i Storfjord kommune i forbindelse med vegutbedring av E8 i Skibotndalen

Statens vegvesen. Behov for endring av grense for Lullefjellet naturreservat i Storfjord kommune i forbindelse med vegutbedring av E8 i Skibotndalen Statens vegvesen Fylkesmannen i Troms Strandveien 13 9296 TROMSØ Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Kjell Grønsberg - 77617356 2013/143647-057 10.06.2015

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Verdal kommune. Ørin sør Reguleringsplan. RG-PROSJEKT AS E-post: Organisasjonsnr.

Verdal kommune. Ørin sør Reguleringsplan. RG-PROSJEKT AS  E-post: Organisasjonsnr. Verdal kommune Ørin sør Reguleringsplan RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato Prosjekt nr. 11.09.07 L07029 RAPPORT Tittel: Ørin Sør Reguleringsplan

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Nasjonal arealplan-id: 20252012001 BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Detaljreguleringen ble vedtatt av Tana kommune i møte. den 2013. Detaljreguleringen legger til rette for etablering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE)

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITET A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) KOPI AV: VARSLING NABOLISTER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

064/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

064/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 064/15 Utval for tekniske saker og næring 26.05.2015 052/15 Kommunestyret 11.06.2015 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 12/235-15/14183 Plan 1136 - Reguleringssak

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Endringer etter offentlig høring. Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Endringer etter offentlig høring. Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Prosjekt: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg lang fv. 76 Osloveien Frogn kommune Region øst Oslo

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 Rev. 25.05.09 PLANBESKRIVELSE 1.1 Dagens situasjon Eksisterende rv 30 på den planlagte vegparsellen har dårlig kurvatur, vegen er smal og har dårlige

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING Plankart og bestemmelser Rv. 4 Hadeland Sandvold Amundrud Gran kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0 3780 Dimensjoneringsklasse: UH5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune Planbeskrivelse med merknadsbehandling Reguleringsendring Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 02.09.2016 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes»

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 29.12.2011 Saksnr.: 200904068/55 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: SKAG Kopi til: Åsane, del

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs 23.10.2014 Kommunestyret 11.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for miljø, plan og ressurs 23.10.2014 Kommunestyret 11.11.2014 Arkiv: 3067 Arkivsaksnr: 2014/3722-1 Saksbehandler: Rune Illum Høgh Plan 3067 - Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs E12 mellom kryss Brennåsveien og regulert atkomst til Polarsirkelen Lufthavn.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 18.10.11 TORSKEN KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV TORSKEN GÅRD, EIENDOMMENE 24/110, 11 MED FLERE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG.. 2. BAKGRUNN..... PLANSTATUS..

Detaljer

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato:

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg Utgave: 1 Dato: 2014-02-17 Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer