Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse"

Transkript

1 Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012

2 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD LOKALISERING TRAFIKKFORHOLD VEGSTANDARD MYKE TRAFIKANTER KOLLEKTIVTRAFIKK RASTEPLASSER ULYKKER LANDSKAP, NATUR OG RESSURSGRUNNLAG ELG SKREDFARE VERNEINTERESSER KRAFTLEDNINGER 5 3 PLANSTATUS KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEDELPLAN REGULERINGSPLAN 8 4 MEDVIRKNING LISTE OVER KUNNGJØRINGSINNSPILL SAMMENDRAG AV, OG KOMMENTAR TIL KUNNGJØRINGSINNSPILL INFORMASJONSMØTE FORPROSJEKT INFORMASJONSMØTE OFFENTLIG ETTERSYN LISTE OVER INNKOMNE MERKNADER INNKOMNE MERKNADER MED STATENS VEGVESEN SINE KOMMENTARER 14 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET PLANOMRÅDET AREALFORMÅL VEGUTFORMING 19 6 VURDERINGER OG KONSEKVENSER OVERORDNEDE PLANER OG MÅL STØY RISIKO OG SÅRBARHET VILT GRUNNFORHOLD JORD OG SKOGBRUK KRAFTLEDNINGER TILTAK FOR GÅENDE OG SYKLENDE UNIVERSELL UTFORMING LANDSKAP, NATUR OG RESSURSGRUNNLAGET VERNEINTERESSER 24

3 6.12 JURIDISKE FORHOLD 25 1 BAKGRUNN Tiltaksområdet strekker seg over to kommuner: Tokke kommune i sør og Vinje kommune i nord. Vegen er en del av stamvegnettet rute 5a, men standarden er langt under normale krav til denne type anlegg. Prosjektet er spilt inn som et prioritert tiltak i Nasjonal transportplan (NTP) Strekningen er ikke spesielt nevnt i NTP, men i kapittel 10 Investeringsprogram står det i underpunkt Utbygging og utbedring av lavtrafikkerte veger: For å bedre forholdene blant annet for næringslivets transporter legger regjeringen opp til å eliminere de verste flaskehalsene. Regjeringen vil prioritere strekninger der vegen er smal og svingete og ikke tilfredsstiller kravene til gul midtstripe. Disse vegene vil normalt bli utbedret til 8,5 meter bredde. Med regjeringens forslag til prioriteringer i de ulike korridorene, vil det være mulig å foreta utbedringer/utbygginger på store deler av E134 i Buskerud, Telemark, Hordaland og Rogaland. Tiltaket omfatter i hovedtrekk utbedring av eksisterende veg. Målet er en bedre og sikrere trafikkavvikling. Siktforhold, kurvatur, sideareal og vegens bæreevne skal forbedres. Finn.no, manipulert 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Lokalisering Planområdet for E134 strekker seg fra Raudåi bru i Tokke kommune til Åmot, administrasjonssenteret i Vinje kommune. Strekningen er ca. 2,3 km lang. Maps.google.no 2

4 2.2 Trafikkforhold E134 har en årsdøgntrafikk på kjøretøy per døgn på strekningen (Nasjonal Vegdatabank, NVDB). Tungtrafikkandelen (% av totaltrafikk på ruta) varierer fra % i byområdene på øst og vestsiden av fjellet og 20 % over Haukelifjell (Nasjonal Transportplan , NTP). For næringslivet har ruta 5a en nasjonal betydning. Den er en viktig transport åre for gods mellom de søndre deler av Øst Norge og de søndre deler av Vestlandet nord for Stavanger. De generelle prognosetallene for Telemark (NTP ) indikerer en trafikkøkning på 1,2 % pr år fram til 2015 og videre 0,9 % pr år fram mot Prognose for trafikkmengde i 2021 er anslått til ca kjøretøy per døgn. Fartsgrensa på strekningen i Tokke kommune er 80 km/t, og reduseres til 60 km/t like før kommunegrensa. I Åmot sentrum er fartsgrensa 50 km/t Vegstandard I Vinje kommunes kommunedelplan for trafikksikring , er strekningen E134 Åmot Rogdeli nevnt som utbedringstiltak som er særdeles omfattende og ressurskrevende. Det er foreslått en omlegging av bakkene øst for Åmot. Videre beskrives strekningen mellom Seljord og Åmot i NTP med at enkelte partier har dårlig kurvatur og bredde. Dagens vegstandard avviker stedvis vesentlig fra vegnormalstandarden, (håndbok 017). Vegen er smal med ingen, eller svært smal skulder. Vegen har stedvis en kurvatur som bør rettes ut. Eksempel på smal vegbredde og skulder og at sviktende skulder bør utbedres Myke trafikanter Vegen er ikke egnet for gående eller syklende. Det er ikke tilrettelagt fortau eller gang og sykkelveg langs E134 på den aktuelle strekningen. Det er heller ingen eller smal skulder å gå på Kollektivtrafikk Rute T 143 Dalen Åmot Rauland Rjukan fungerer som skolebuss på strekningen. På hverdager har Haukeliekspressen fem avganger hver vei. Det er ikke registrert holdeplasser på strekningen (NVDB). 3

5 2.2.4 Rasteplasser Det er ikke registrert rasteplasser langs strekningen. I Nasjonal Vegdatabank er det registrert stoppunkt like sør for Raudåi bru. Her er det en orienteringstavle. Åmot sentrum har mange muligheter Ulykker I NVDB er det registrert 5 ulykker i perioden fra innenfor planområdet. 2 av ulykkene var i kategori alvorlig skadd, mens 3 av ulykkene var i kategori lettere skadd. 2 av ulykkene skjedde ved krysset Vinjevegen X kv.68 ved Haugen. I 1999 var det en dødsulykke (utforkjøring) på strekningen. Det er ingen spesiell ulykkestype som forekommer hyppigere enn andre. De fleste ulykkene skjedde i 60 sonen. 2.3 Landskap, natur og ressursgrunnlag Tiltaksområdet inngår i det som av Norsk Institutt for Jord og Skogkartlegging (NIJOS) er kategorisert som i landskapskategori 12, Dal og fjellbygder i Telemark og Aust Agder. Landskapstypen er preget av hyppige vekslinger og variasjon i landformer. I tiltaksområdet strekker E134 seg på østsiden av et dalføre med hovedakse sør nord. En rygg i vest forhindrer derimot inntrykket av det sør nordgående dalføre. Ved kommunegrensen møter E134 et dalføre retning øst vest der landskapet åpner seg og heller mot nord. E134 følger den østre dalsiden ned mot Åmot sentrum. Landskapsrom i tiltaksområdet (Finn.no). Terrenget i området er tidvis svært sidebratt ned mot dalføre i vest og løsmassene består av et lag morene i varierende tykkelse av stein/blokk over fjell. Bonitetskart, (skogoglandskap.no). Det er barskog og blandingsskog langs E134 og i åssidene. Skogen har hovedsakelig høg bonitet og er år gammel. Det er fulldyrka jord ved Sudbø i Vinje kommune. Ved Rogdelitjønn er det myrområde (skogoglandskap.no). 4

6 2.3.1 Elg Det er i 2005 registrert vilttrekk for Elg langs E134 fra Bjønntjønn til Rogdelitjønn (NVDB) Skredfare Det er ikke registrert ras eller skredfare i planområdet Verneinteresser Det er ikke dokumenterte kulturminner på strekningen, men Sekreteriat for registrering av faste kulturminner (SEFRAK) har registrert flere bygninger. Disse ligger på Haugen, Leirli og Sudbø, (eiendom 38/10, 38/7, 37/1/5, 38/12 og 37/2/1). 3 av disse er meldepliktig ved riving eller ombygging: et bolighus fra 1800 tallet, et lofthus for lagring av blant annet kjøtt og fisk, samt et våningshus. SEFRAK registrert bygninger. Rød trekant: meldepliktig ved riving eller ombygging, gul trekant: annen SEFRAK bygning. (miljøstatus.no). SEFRAK registrert våningshus fra 1800 tallet Det er ikke registrert verneområder ved planområdet. Øst for E134 er fuglearten Tårnseiler registrert. Denne er nær truet. Registreringen er ikke innenfor planområdet men lenger inn i skogen ved Skaret nordøst for Bøli. Det er undersøkt om det er foretatt miljøregistrering i skog for å avdekke viktige biologiske områder. På kartet over skogkartlegging på nettsiden til skog og landskap, er det ingen funn på noen av temaene. Det er foretatt en kartlegging av naturverdier i planområdet. Resultatene fra denne kartleggingen er beskrevet i rapporten Kartlegging av naturverdier langs E134 datert Det ble funnet gammelt beite/slåtteeng i gjengroingsfasen i lia nedenfor vegen i profil Kraftledninger Statnetts høyspenningsanlegg krysser høyt over E134 ved km 1660 sør for Rogdelitjønn og ved km 2290 ved Haugen. Høyspenningsanlegget er i planen regulert som hensynssone; faresone. Det er foreslått at sonen etableres 10 m ut fra hver side fra senterlinjen. Det er eksisterende bygninger i nærheten av begge anleggene men det er ikke planlagt noen nye bygninger i, eller i nærheten av anlegget. 5

7 3 PLANSTATUS 3.1 Kommuneplanens arealdel Tokke kommune I møte den vedtok Tokke kommunestyre kommuneplanens arealdel for perioden E134 vises med rød strek. Områdene rundt er regulert til LNF område, med noe hus og hyttebebyggelse. Vinje kommune Vinje kommunes gjeldende arealdel til kommuneplanen ble sist revidert Områder med gule prikker er LNFområde der spredt bolig og næringsbebyggelse er tillatt. Brune areal markerer nåværende hytte og fritidsboliger. 6

8 Revidert kommuneplan, Vinje kommune Revidert kommuneplan for Vinje kommune, arealdelen, ble vedtatt Rød stiplet linje i Vinje kommune viser fremtidig trase for E134. Lilla strek i plankartet er trasé for høyhastighetsbane. Områder med gule prikker er bosteder, mens blå prikker er næringsbygg. I kommuneplanen for Vinje kommune står det at kommunen skal arbeide for å utvikle status og standard på riksog europaveger gjennom kommunen. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel (vedtatt ) I politisk arbeid og planlegging skal ein sørgje for at E134 utviklar seg til å verte førstevalet for reisande mellom aust og vest både på grunn av reisetid og reisekomfort. 3.2 Kommunedelplan Kommunedelplan for Åmot ble vedtatt E134 er omkranset av LNF områder i sør. Et område nord for Haugsgrenda er ansett som verdifullt kulturlandskap, mens et område ved elva nord for E134 er verdifullt friluftsområde. I nord er områder regulert til industri, forretning og boliger. Stiplet linje øst/nord for E134 illustrerer gang og sykkelveg. Gang- og sykkelveg 7

9 3.3 Reguleringsplan Reguleringsplan for Åmot sentrum, I Vinje kommune, vest for planområdet, er det vedtatt gang og sykkelveg langs E134 og Åmotvegen i reguleringsplan for Åmot sentrum. Reguleringsplan for Åmot næringsområde, I Vinje kommune, vest for E134, er området regulert til industri og lager. Innkjøring til industriområdet er fra E134, sør for bensinstasjon. I sør er området regulert til område for jord og skogbruk. Planen ble sist revidert i Reguleringsplan for Rogdelig massetak, Steinbrudd / Steintipp ved Rogdeli i Tokke kommune er regulert (1997). Reguleringsplanen inneholder også skogbruk og verna skog. Innkjørsel til steinbruddet er fra E134. Når uttak av masser av avsluttet skal området tilbakeføres til skogbruk. 8

10 4 MEDVIRKNING Varsling av oppstart av reguleringsplanarbeid ble kunngjort i Varden, Telemarksavisa og Vest Telemark blad Grunneiere, naboer offentlige myndigheter og andre berørte ble samtidig varslet i brev datert Liste over kunngjøringsinnspill Liste over kunngjøringsinnspill 1. Telemark fylkeskommune Fylkesmannen i Telemark NVE Telemark Bilruter AS Gisle Halvorsen Tor Strømme Stein Versto og Geir Olav Mandt

11 4.2 Sammendrag av, og kommentar til kunngjøringsinnspill Merknadene er kommentert fortløpende i kursiv. 1 Telemark fylkeskommune (datert ) Langs E134 er det flere registrerte kulturminner langs vegen og sannsynligvis kan det ligge flere uregistrerte kulturminner ved vegen. Telemark Fylkeskommune ønsker derfor å foreta en registrering i planområdet før det gis endelig uttale til planen. Kommentar: Arkeologiske registreringer ble utført i september Overflateregistreringer foregikk over to dager. Etter befaring av planlagt område for sjakting ble sjaktingen innstilt på grunn av terrengets art, bestående av myrlendt terreng og berggrunn. Det ble ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. 2 Fylkesmannen i Telemark (datert ) I planprosessen skal det tas hensyn til landbruk, biologisk mangfold, forurensing, samfunnssikkerhet og barn og unge sine interesser. Kommentar: Vi har foretatt kartlegging av naturverdier i planområdet. Det er foretatt feltregistrering langs E134 på strekningen Rogdeli Åmot. Registreringene ble utført i juli På strekningen er det en lokalitet med eldre kulturmark som har visse kvaliteter knyttet til biologisk mangfold. Her ble det funnet en del typiske planter knyttet til gammel kulturmark. Området forøvrig består for det meste av ordinære barskogtyper, ung løvskog og produksjonsskog. Floraen langs vegtraseen synes triviell. Vi har i størst mulig grad tatt hensyn til landbruk. Tiltaket er utbedring av eksisterende veg, og beslaglegger derfor lite nytt areal. Det ventes dermed ingen negative konsekvenser for jord og skogbruksnæringen. Strekningen får bedre standard, noe som reduserer faren for akuttutslipp som følge av trailervelt. Det er utarbeidet en Risiko og sårbarhetsanalyse for strekningen. Vi foreslår å etablere separat gang og sykkelveg fra Åmot og opp til Plassane, samt utvidet skulder på begge sider av vegen videre fram til forbi bebyggelsen etter Rogdelitjønn. 3 NVE (datert ) Alle vann og vassdrag i området skal merkes tydelig på plankartet og reguleres til Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, jf 11 7 nr 6. NVE anbefaler å legge vegbanen i minst mulig direkte berøring med vassdrag og tilhørende kantsoner. I planen bør det vurderes behov for tiltak for å hindre at løsmasse transporteres ut i vassdraget med vegarbeidet. Ved kryssing av vassdrag anbefales det å unngå å bruke rør og kulvert. Der det er kraftledninger som krysser vegen skal de reguleres som teknisk infrastruktur, med unntak av kraftledninger i sentral og regionalnettet som vises med hensynssone. Vurdering av skredfaren og eventuelle risikoreduserende tiltak av vegen bør omtales i planarbeidet. Kommentar: Statnett har et høyspenningsanlegg sør for Rogdelitjønn. Denne vil ikke berøres av tiltaket. Det er også et høyspenningsanlegg som krysser E134 øst for Haugsjuvet bru. Det må sannsynligvis gjøres tiltak på dette spennet for å sikre tilstrekkelig fri høyde over vegen. Det bør etableres rekkverk forbi høyspentmasten som står nede i skråningen vest for brua. Det er utarbeidet en Risiko og sårbarhetsanalyse for strekningen. Denne konkluderer med at planområdets generelle sårbarhet fremstår som liten for et bredt spekter av uønskede hendelser. Det er gjennom sårbarhetsvurderingen ikke vurdert noen faretema med forhøyet sårbarhet. Det er gjennom den innledende farekartleggingen og sårbarhetsvurderingen heller ikke identifisert spesielle tiltak som må legges til grunn i planbestemmelsene. For hendelser knyttet til mulige private drikkevannskilder i planområdet er grunnlaget for vurderingen såpass usikker at det anbefales at det gjennomføres ytterligere kartlegging av disse i neste planfase. 10

12 4 Telemark Bilruter AS (datert ) Det må bygges en snuplass for buss ved Langård ved kommunegrensa mellom Vinje og Tokke slik at busselskapet kan snu og sette skolebarn av ved avkjørselen til Plassane. Forutsettes at det blir bygd gang og sykkelveg på strekningen. Kommentar: Vi foreslår å etablere separat gang og sykkelveg fra Åmot og opp til Plassane, samt utvidet skulder på begge sider av vegen videre fram til forbi bebyggelsen etter Rogdelitjønn. Vi har ikke forslått etablering av snuplass for buss. 5 Gisle Halvorsen, Gnr/bnr 43/26 (datert ) Avkjørselen til eiendommen Rogdeli er bratt opp til E134. Avkjørselen må tilpasses ny veg slik at avkjørselen opprettholder den standarden den har i dag. Ber om at det vurderes løsninger som kan redusere støy. Ber om at 60 sonen fra Åmot utvides til etter avkjørselen. Kommentar: For å få til bedre stigningsforhold i avkjørselen, foreslår vi å flytte avkjørselen meter nærmere Åmot. Det er utarbeidet støyrapport for strekningen, og eventuelle tiltak vurderes ut fra resultatene fra denne. Reguleringsplanen har ikke lagt opp til at dagens fartsgrense endres. 6 Tor Strømme, gnr/bnr 37/17 (datert ) Påpeker at strekningen har 4 stygge avkjørsler, herav den kommunale vegen til Plassane boligfelt. Sistnevnte avkjørsel ligger også på en bakketopp og har svært liten plass for busstopp (skolebuss). Tunge kjøretøy har problemer med å komme opp bakken opp fra Åmot på vinterstid. Svært farlig å ferdes som fotgjenger og syklist på denne strekningen. Skolebarn får i dag busskyss den korte strekningen pga farlig skoleveg. I tillegg til å planlegge gang og sykkelveg fra Åmot og opp til Plassane må man også se på tiltak for gående og syklende videre østover. Kommentar: Alle avkjørsler på strekningen blir vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen. Avkjørselen til Plassane er spesielt viktig å utforme skikkelig. Det er ikke så lett å få gjort noe med stigningsforholdene for denne bakken. Men breddeutvidelse, sammen med utretting av kurver og utjevning av vertikalkurvatur vil øke framkommeligheten for tunge kjøretøy. Vi foreslår separat gang og sykkelveg fra Åmot og opp til Plassane, videre foreslår vi å bruke eksisterende bru for gående og syklende, samt utvidet skulder videre fram til forbi bebyggelsen ved profil 1600 (forbi Rogdelitjønn). 7 Stein Versto, Gnr/bnr 37/2 (datert og ) Ønsker at vegen utvides vestover slik at ny veg kommer lengre vekk fra eiendommen Sudbø. Ønsker å bevare trerekke som står langsmed E134. Ønsker at fartsgrensen på 60 km/t opprettholdes etter at vegen blir utbedret. Ønsker gang og sykkelveg fra Leirli til Åmot. Kommentar: Vi fyller ut på motsatt side av eiendommen i kurve rett før eiendommen, så går vi noe inn på eiendommen før vi retter opp neste kurve med ny bru. Dersom vi skulle gått ytterligere ut i lia for å unngå inngrep på eiendommen Sudbø, ville brua måtte bli betydelig lenger. Reguleringsplanen har ikke lagt opp til at dagens fartsgrense endres. Vi foreslår å etablere separat gang og sykkelveg fra Åmot og opp til Plassane, samt utvidet skulder videre fram til forbi bebyggelsen etter Rogdelitjønn. 8 Geir Olav Mandt for Åse Mandt, Gnr/bnr 38/10 (datert ) Ønsker at utvidelsen av E134 skjer mot øst og på motsatt side av bygningene på Leirli. Forutsetter av det iverksettes tiltak i forhold til eventuelt økt støynivå. Forutsetter av avkjørsel til eiendommen opprettholdes slik som i dag. 11

13 Kommentar: Utvidelsen skjer mot øst, på motsatt side av eiendommen og avkjørselen opprettholdes som i dag. Det er utarbeidet støyrapport for strekningen, og eventuelle tiltak vurderes ut fra resultatene fra denne. 4.3 Informasjonsmøte Sammen med Vinje kommune arrangerte Statens vegvesen Region sør åpent informasjonsmøte i Åmot 28. september 2009 i forbindelse med at det var varslet oppstart av reguleringsplanarbeid på E134. Nesten 50 personer møtte opp. Til informasjonsmøtet var det lagt ei foreløpig linje som utgangspunkt for diskusjon. Folk ga uttrykk for at strekningen er trang og smal, har vanskelige avkjørsler og er nær bebyggelsen. Det er ofte kaotiske tilstander vinterstid på grunn av vogntog som har problemer med å komme opp bakken. Det oppleves som farlig å være fotgjenger eller syklist på denne strekningen, og skoleungene tar buss pga farlig skoleveg. Man var opptatt av tryggere skoleveg, at avkjørsler opprettholdes og forbedres, og at støytiltak iverksettes. Flertallet av de frammøtte ønsket et annet alternativ enn eksisterende trase. Forslaget gikk ut på å legge linja på sørsiden av eksisterende E134 mellom Raudå og Åmot (mellom eksisterende veg og sagbruket). Vegvesenet lovet å se på alternative løsninger. 4.4 Forprosjekt Etter informasjonsmøtet ble det utarbeidet et forprosjekt som inneholdt analyse av tre alternativer; utbedring av eksisterende veg, en omlegging nær eksisterende veg, og en lengre omlegging som tok hensyn til en eventuell omlegging av E134 sør for Vinjevatn. Statens vegvesen anbefalte en løsning for E134 der ny veg følger eksisterende veg fra Raudå bru og ned til Langård og videre i ny trase på sørsiden av eksisterende veg ned mot Åmot sentrum. Dette alternativet har samme start og endepunkt som alternativet som følger eksisterende veg, men vil gi bedre stigningsforhold i bakken ned mot Åmot enn det en ville fått ved utbedring av eksisterende veg. Eksisterende veg mellom Plassane og Åmot vil da fungere som lokalveg og gang og sykkelveg. Det anbefalte alternativet ble vurdert til å ha middels store terrenginngrep, mens alternativet med en større omlegging hadde svært dårlig terrengtilpassing med store skjæringer og fyllinger. Kostnadsmessig lå anbefalte alternativ noe over alternativet med utbedring langs eksisterende veg, mens kostnadene for den større omleggingen var betydelig høyere og samtidig mer uviss. Vinje kommune mente at alternativet vegvesenet anbefalte var i tråd med det som ble konkludert på informasjonsmøtet , og ba om at videre planlegging ble basert på dette alternativet. 4.5 Informasjonsmøte I forbindelse med videre utarbeidelse av reguleringsplan for det anbefalte alternativet ble det høsten 2010 foretatt geologiske undersøkelser langs den nye linja. Geologene konkluderte med å fraråde å gå videre med planlegging langs denne linja. Vi inviterte derfor til et nytt informasjonsmøte for å orientere om situasjonen. Vi fikk tilbakemeldinger på møtet og fra Vinje kommune om at alternativet langs eksisterende E134 er det som er mest realistisk å få gjennomført i denne omgang. Vi fortsatte derfor arbeidet med optimalisering og regulering av et alternativ som ligger i dagens trase. 12

14 4.6 Offentlig ettersyn Forslag til reguleringsplan lå ute til offentlig ettersyn i perioden 22. november 2011 til 9. januar Annonse om offentlig ettersyn ble kunngjort i avisene Varden, Telemarksavisa og Vest Telemark Blad 22. november Grunneiere, offentlige myndigheter og andre berørte fikk oversendt reguleringsplanen i brev datert 17. november Liste over innkomne merknader Det kom inn 8 merknader til planforslaget. Innkomne merknader følger som eget vedlegg. 1. Telemark fylkeskommune Fylkesmannen i Telemark og Telemark Bilruter Tor Tjønn Alexander Stettin Håvard Brattland og Helge Rorgersen Tor Strømme Stein Versto

15 4.8 Innkomne merknader med Statens vegvesen sine kommentarer Kommentarene er kommentert fortløpende i kursiv. 1 Telemark fylkeskommune (datert ) Planforslaget er i tråd med de innspill som ble gitt i tidlig planfase. Fylkeskommunen har ingen nye merknader til planforslaget. Vegvesenets kommentar: Vi tar merknaden til etterretning. 2 Fylkesmannen i Telemark (datert og ) Fylkesmannen mener generelt at vegvesenet må se dette prosjektet i sammenheng med en eventuell framtidig veg på sørsiden av Vinjevatn. Fylkesmannen peker på at det må tas hensyn til landbrukets behov for driftsavkjørsler, spesielt for tyngre kjøretøy som tømmerbiler. De ber også om at det vurderes tiltak for å unngå kollisjoner med kryssende vilt i vegbanen. Fylkesmannen hadde innsigelse til planen i forhold til biologisk mangfold. Det som i rapporten om kartlegging av naturverdier langs E134 er registrert som gammel kulturmark, kan være kategorisert som slåtteeng, en naturtype som har B verdi etter DN håndbok En del av dette området var i reguleringsplanen regulert som midlertidig anleggsområde. Fylkesmannen foreslår at vi endrer planens avgrensning slik at anleggsområdet ikke går inn i kulturmarka. Vegvesenets kommentar: Vi har i hele planprosessen vært klar over ønsket om en framtidig E134 på sørsiden av Vinjevatn. Dette har derfor vært en del av totalvurderingen i planleggingen av dette tiltaket. Vi har i planforslaget tatt hensyn til landbrukets behov for driftsavkjørsler. Tiltaket vil sannsynligvis redusere faren for viltpåkjørsler. Økt vegbredde, sammen med bedre kurvatur og siktforhold, fører til at det blir lettere å oppdage vilt i kjørebanen tidsnok til å unngå kollisjon. Vi tar merknaden om biologisk mangfold til etterretning, og har redusert anleggsbeltet og planens avgrensning slik Fylkesmannen ber om. Tiltaket vil da ikke komme i konflikt med kulturmarka. Fylkesmannen har i brev datert frafalt innsigelsen. 3 Telemark Bilruter AS (datert ) Telemark Bilruter har skoletransporten på denne strekningen. Dette skjer med stor buss, og det må kjøres ekstra for å snu. Telemark Bilruter ønsker at det etableres en snuplass etter den siste avkjørselen, ca profil Vegvesenets kommentar: Vi vil ikke foreslå å etablere snuplass for buss slik Telemark Bilruter foreslår som en del av reguleringsplanen. Inngrepet vil bli stort, siden det er snakk om stor buss, m lang. Et slikt tiltak og spørsmålet om behovet, bør tas opp uavhengig av denne reguleringsplanen. 4 Tor Tjønn, gnr/bnr 37/23,30 (datert ) Merknadene går på opplysninger om eiendomsforhold. Vegvesenets kommentar: Vi tar merknaden til etterretning, og har rettet opp planmaterialet i henhold til dette. 14

16 5 Alexander Stettin (datert ) Er positiv til tiltaket. Mener at gjerde eller mur mellom fortau og forretningsområdet må nedfelles i reguleringsbestemmelsene. Mener det bør etableres et krysningspunkt 5 meter fra vegkant som koordineres med gs veg mellom vestsida av Steinmerre og fram til gamlebrua. Spør om det muligens er bedre å legge gang og sykkelvegen et nivå høyere enn kjørebanen. Vegvesenets kommentar: Hva som er mest hensiktsmessig tiltak for å sikre de gående og syklende på fortauet vil bli løst og detaljert i byggeplanfasen. Vi vil knytte det nye fortauet til eksisterende gang og sykkelveg ved brua. Vi har underveis i planarbeidet vurdert å legge gang og sykkelvegen på et høyere nivå enn kjørebanen. Den løsningen vi foreslår vil kreve mindre areal, og vi får muligheten til å benytte gang og sykkelvegen i forbindelse med trafikkavvikling i anleggsperioden. 6 Håvard Brattland og Helge Rorgermoen, gnr/bnr 37/16 og 37/35 (datert ) Kan ikke godta planløsningen fordi det blir umulig å drive forretningsdrift i bygga dersom foreslåtte tiltak blir realisert. Mener plassen som blir tilbake til kundeparkering og varelevering blir ubrukelig. Snørydding blir mer kronglete og kostbar. Mener eiendommene mister verdi. Vegvesenets kommentar: Vi ser problemene som oppstår i forhold til parkering. Arealet er ikke stort nok til å få til de ønskede løsningene både for gang og sykkeltrafikk og for parkering og varelevering. Vi har valgt fortausløsning forbi forretningene for å ta minst mulig areal. Selv om vi ser konflikten i forhold til de ulike interessene, velger Statens vegvesen å prioritere en løsning for gående og syklende slik at det etableres et gjennomgående tilbud for denne trafikkantgruppen ned til sentrum. 7 Tor Strømme (datert ) Er bekymret for trafikkfarlige avkjørsler mellom kommunegrensa og til kryss ned til Rogdeli. Ønsker en forbikjøringslomme/ventelomme i krysset opp til Plassane (når en kommer fra Åmot og skal svinge inn til Plassane). Vegvesenets kommentar: Vi har vurdert alle avkjørslene på strekningen. Der det er mulig, har vi enten utbedret, lagt om eller slått sammen. Alle avkjørsler er sjekket for sikt, og vil med ny linjeføring av E134 få tilfredsstillende siktforhold. Vi forstår ønsket om en forbikjøringslomme ved avkjørselen til Plassane. Vi vil ikke foreslå en slik løsning både fordi det er arealkrevende og fordi trafikkmengden på strekningen er lav. Vårt forslag bedrer situasjonen betraktelig i forhold til dagens situasjon, fordi ny kurvatur bedrer siktforholdene vesentlig. 8 Stein Versto, gnr/bnr 37/2 (datert ) Anmoder på det sterkeste om at man finner en annen løsning slik at den dyrka marka på Sudbø ikke blir berørt. Ber om at det blir brukt ressurser på å bygge ei lengre bru. Mener eksisterende avkjørsel er trafikkfarlig, og ønsker etablert ny avkjørsel til eiendommen ca 80 meter lengre øst. 15

17 Vegvesenets kommentar: Vi har mulighet til å justere linja noe, men det vil ikke få veldig stor effekt. Dersom vi skal endre på linja for å redusere inngrepet på eiendommen, vil det enten føre til en krappere kurvatur på brua og mer utfylling, eller en mye lengre bru. Dette vil i begge tilfeller føre til større inngrep og større kostnad. Det er dårlig sikt i eksisterende avkjørsel, spesielt i retning Åmot. Avkjørselen vil bli utbedret etter foreslått reguleringsplan ved at avkjørselen får bedre hjørneavrunding, og får siktforhold i henhold til vegnormalen. Avkjørselen blir bedre både stigningsmessig og siktmessig. Statens vegvesen har ingen innvendinger mot at det etableres en avkjørsel til eiendommen lenger øst, det er gode siktforhold i begge retninger. Det er imidlertid ikke noe som er nødvendig i forhold til utbedring av E134 og vi opprettholder vårt opprinnelige forslag. Tokke kommune (pr telefon ) Opplyser at det er et sentralt vilttrekk i området ved Rogdeli. Mener skilting er viktig. Vegvesenets kommentar: Vi har gjennomgått viltrapporter som er utført for Tokke og Vinje kommuner i Det er ikke registrert viltulykker med personskade i planområdet, selv om man årlig opplever viltpåkjørsler her. Etter en gjennomgang av strekningen er det i rapporten foreslått å opprettholde eksisterende skilting på strekningen, og forlenge den skilta strekningen noe. Utbedring av vegen til 8,5 meters bredde, bredere sideareal og utretting av horisontalkurvaturen vil føre til at siktforholdene blir betydelig bedret i forhold til dagens situasjon. Muligheten for å oppdage vilt i kjørebanen i tide for å unngå kollisjon vil derfor bli betydelig større enn i dag. 16

18 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Målet med å utbedre vegen er: Å redusere antall ulykker på strekningen Å øke regulariteten for trafikken Å utbedre forholdene for myke trafikanter Å ta hensyn til naturmiljø og landskap 5.1 Planområdet Planområdet følger E134 fra Raudåi bru til Åmot sentrum (HP16 km 0,8 HP16 3,2). Tiltaket er del av en større bompengefinansiert utbedring av E134 mellom Seljord og Åmot. Utbedringen innebærer en breddeutvidelse av dagens veg og til dels ny kurvatur der hvor dagens kurvatur ikke er forenlig med Statens vegvesens krav til utbedring av veger. På den første kilometeren, etter Raudåi bru, følges dagens vegkurvatur. På denne strekningen vil utbedringen i hovedsak bestå av en breddeutvidelse av dagens veg. Eksisterende avkjørsler beholdes. Dagens linjeføring, fra utkjørselen fra Landegård (profil km 1870) ned mot Haugsjuvet bru (profil ca. km 2300), oppfyller ikke krav til utforming etter Statens vegvesens håndbok 017. Vegen må derfor legges noe om. Forslag til ny veg har utjevnet horisontalkurvatur og anlagt bredere skulder. Den utvida skulderen (1,5 m på begge sider) vil fungere som løsning for gående og syklende. Det er foreslått ny bru over Haugselva. Brua vil få et ca. 60 meter langt spenn og foreslåes bygget med et hovedspenn på ca. 25 meter og to sidespenn på ca.15 meter. Plassering av den nye brua gjør at brua kan bygges samtidig som trafikk går som normalt over dagens bru. Etter åpning er det ikke ønskelig å opprettholde trafikk på den gamle brua. Det er foreslått separat gang og sykkelveg langs E134 fra adkomstveg ved Haugen og mot Åmot sentrum. Gang og sykkelvegen er foreslått i dagens skjæring på østsiden av vegen. Utforming av gangog sykkelveg med skråningsutslag, fører til at anlegget vil komme betraktelig nærmere et hus på eiendom gbnr. 37/1, profil ca. km Huset foreslås innløst i reguleringsplanen og adkomsten stenges. Direkte etter brua over Haugselva er det foreslått å forskyve vegen vest for dagens trase, før den svinges tilbake til dagens trase i ca. profil km Foreslått trase innebærer at gbnr. 38/11 må innløses. Avkjørselen ved Haugen, profil ca. km 2400, er foreslått utbedret og utformet som et rettvinklet T kryss. Ved profil ca går E134 inn i tettbebygd strøk i Åmot sentrum. Det er foreslått å stramme opp krysset, Vinjevegen X Sagvegen, for en mer oversiktlig trafikksituasjonen. Fra krysset Vinjevegen X Sagvegen er utbedring av dagens veg tenkt gjort innenfor dagens vegareal. Normalprofilet vil her være kun 7,5 meter bredt (to kjørefelt á 3 meter og 0,75 meter skulder). Ved utkjørselen, profil km 2920, går gang og sykkelvegen over til fortau. Fortauet skilles fysisk fra parkeringsareal ved forretninger med rekkverk. Det etableres kantstein mot kjørebanen. Kantstein skal senkes ved alle utkjørsler, for å sikre beboernes fremkommelighet med bil over fortau og gang og sykkelveg. (Viser til vedlegg: «Skisse av løsning i profil » for en illustrasjon av rekkverksløsninger). Det foreslås også å rydde opp i alle utkjørselsmulighetene på vestsiden av E134. Utkjørselen i profil ca. km 2980 foreslås stengt, og det store utkjørselsområdet ved bensinstasjonen, km , forslåes strammet inn til to definerte utkjørsler. Det skal etableres gjerde som hindrer inn og utkjøring. 17

19 5.2 Arealformål Bolig Arealformålet bolig videreføres fra kommunedelplan for Åmot, vedtatt Ved å bruke bolig som underliggende arealbrukskategori sikres det at dagens formål opprettholdes etter opphøring av anleggsperioden. Forretning Arealformålet forretning videreføres fra kommunedelplan for Åmot, vedtatt Ved å bruke forretning som underliggende arealbrukskategori sikres det at dagens formål opprettholdes etter opphøring av anleggsperioden. Industri/lager Arealformålet industri/lager videreføres fra reguleringsplan Del av Åmot næringsområde, revidert Ved å bruke industri/lager som underliggende arealbrukskategori, sikres det at dagens formål opprettholdes etter opphøring av anleggsperioden. Bensinstasjon Arealformålet bensinstasjon videreføres fra reguleringsplan Del av Åmot næringsområde, revidert Ved å bruke bensinstasjon som underliggende arealbrukskategori sikres det at dagens formål opprettholdes etter opphøring av anleggsperioden. Kjøreveg Arealformålet omfatter kjørefelt med nødvendige breddeutvidelser på E134, samt noen avkjørsler langs vegen. Skulder og rekkverksrom er medregnet i vegformålet. Vegen forflyttes noe i forhold til opprinnelig trasé for å oppnå tilfredsstillende vertikal og horisontalkurvatur. Fortau Arealformålet omfatter 3 m bredt fortau. Gang og sykkelveg Arealformålet omfatter kjørefelt med bredde 3,5 m. Skulder er medregnet i formålet gang og sykkelveg. Annen veggrunn tekniske anlegg Annen veggrunn teknisk innbefatter et område nord for bensinstasjon som videreføres fra reguleringsplan Del av Åmot næringsområde, revidert Ved å bruke annen veggrunn teknisk som underliggende arealbrukskategori, sikres det at dagens formål opprettholdes etter opphøring av anleggsperioden. Annen veggrunn grøntareal Annen veggrunn grønt innbefatter, grøft og skjæring/fylling. I tillegg er det lagt til ca. 1 3 meter for å ta høyde for eventuelle endringer som følge av grunnforhold eller feil i kartgrunnlaget. Hele vegvesenets eiendom reguleres, det som ikke reguleres til veg, blir annen veggrunn. Tilstøtende vegareal som for eksempel kan benyttes til rast og lignende er da regulert som annen veggrunn. Vegetasjonsskjerm Arealformålet vegetasjonsskjerm er brukt for å videreføre reguleringsplan, Del av Åmot næringsområde, revidert I reguleringsplanen for næringsområdet er arealformål, parkbelte i industristrøk brukt. Etter ny plan og bygningslov 2008 finnes ikke dette formål lenger, 18

20 vegetasjonsskjerm anses som nærliggende å bruke da man vil oppnå skjerming av bebyggelsen i nord og området ned mot elva fra industrien. Landbruks natur og fritidsformål samt reindrift (LNFR) Under anleggsområdene foreslås LNFR som arealbrukskategori. Hensynssone fareområde høyspenningsanlegg Det er lagt inn hensynssone med bredde 20 m der Statnetts høyspenningsanlegg krysser vegen, sør for Rogdelitjønn (ved profil 1660), og ved Haugen (profil 2290). Andre anlegg har ingen betydning for tiltaket. Hensikten med sonen er å fastsette hvilke areal som kan være utsatt for elektromagnetiske felt. I bestemmelsene forbys det oppføring av byggverk i denne faresonen. Midlertidig anleggsområde Det er avsatt et midlertidig anleggsbelte i en bredde på 10 m på hver side av vegen. Unntakene gjelder for eksempel der det finnes bebyggelse innenfor anleggsbredden. Som hovedregel er det lagt anleggsbelte opp til 2 meter fra husvegg. Ved opphøring av anleggsperioden skal arealet ryddes og tilbakeføres til opprinnelig formål og tilstand (underliggende arealbrukskategori). Byggegrense Det legges ikke inn byggegrense langs vegen i plankartet, ettersom det ikke er hensiktsmessig å regulere en så bred korridor. Det vil si at byggegrensa reguleres av Veglovens 29, 2. ledd. Lovens bestemmelse fastsetter byggegrensa 50 meter fra midtlinje, dersom ikke annet framgår av 3., 4. eller 5. ledd i 29. Det presiseres at byggegrensen gjelder for alle arealformål og at bygg derfor ikke kan settes opp innenfor byggegrensen. 5.3 Vegutforming Vegen skal i hovedsak utbedres langs eksisterende trasé med breddeutvidelse. Kravene til utbedringene er basert på at det er en stamveg med spredt bebyggelse, årsdøgntrafikk på ca og fartsgrense på km/t. Prognose for trafikkmengde i 2021 er anslått til ca kjøretøy per døgn. Dermed dimensjoneres vegen etter dimensjoneringsklasse D2 i Håndbok 017. Der hvor dagens veg ikke tilfredsstiller krav til kurvatur for utbedring av eksisterende, vil vegen være nødt til å benytte arealer utover dagens vegareal for å få til en akseptabel linjeføring. Dette er dimensjoneringsforutsetningene: Standardklasse: D2 Vegbredde 2x3,25 m Skulderbredde 1 m Min. hor. radius 150 m (300 m er benyttet i planen) Min. kotoideparameter Se vegklasse H2 (tabell C13 HB 017) Overhøyde Se vegklasse H2 (tabell C13 HB 017) Min. vert. radius høybrekk Tilpasses eksisterende veg (H2 = 2000) Min. vert. radius lavbrekk Tilpasses eksisterende veg (H2 = 1600) Stigning Tilpasses eksisterende veg (H2 = 8 %) Min. stoppsiktkrav kurvatur 100 m (Se vegklasse H2 (tabell C13 HB 017) for radier større enn R h min ) Fylling Helling: 1:2 Jordskjæring Helling: 1:2 Fjellskjæring Helling: 5:1 19

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Saksliste Saksnr Tittel PS 12/32 Referat og meldingar PS 12/33 Reguleringsplan for E134 Åmot aust

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan DE/KART/ANNET Mai - 2010 Planprogram Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan Planprogram 1 Side Planprogram Dette planprogram danner grunnlag for planarbeidet med reguleringsplan for

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde Statens vegvesen igangsetter arbeid med reguleringsplan for R

Detaljer

Forord. Gang og sykkelveg

Forord. Gang og sykkelveg Forord Statens vegvesen region øst har utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv172 fra Svingen til Fråstad i Fet kommune. Strekningen er 1420 meter og kobles sammen med eksisterende gang

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

PLAN FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING

PLAN FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING PLAN 345 - FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING Sakstittel: Plan 345 - FV 563 Askebakken - Hanevik/Eivika - VA/veiutbedring (del 1) Forslagsstiller: Askøy kommune Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Beregnet til Øvre Eiker kommune Dokument type Vedlegg til planbeskrivelse datert 2010-07-26 Dato 2011-05-25 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Revisjon 00 Dato

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER

SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE REGULERINGSENDRING FOR SKAUN MOTORSPORTSENTER Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 13/2737 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 6/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 SAKEN GJELDER: SLUTTBEHANDLING - MINDRE

Detaljer

SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN

SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN Beregnet til Skaun kommune Dokument type Planbeskrivelse Dato 11.04.2014 SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN SKAUN MOTORSPORTSENTER ENDRING AV REGULERINGSPLAN Revisjon 00 Dato 2014-04-11

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Forslag til detaljregulering Forslag til planbestemmelser Rv. 4 Hadeland Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Region øst Prosjekt Vestoppland 6.6.217 OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru Fauske kommune PlanID: 2015002 Dato: 07.03.2016 Dato for siste revisjon: 10.05.2016 Dato for kommunestyrets vedtak: Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru 1 GENERELT 1.1

Detaljer

BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN

BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN PARSELL STORSKREDA SØRBOTN Dato: 09.09.2011 Dato for siste revisjon: 09.09.2011 Dato for kommunestyrets

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2011005. DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE Bystyrets egengodkjenning: 21.06.07, sak 47/07

Detaljer

Riksveg 36 Årås - Årnes, reguleringsplan i Sauherad kommune. Reguleringsbestemmelser

Riksveg 36 Årås - Årnes, reguleringsplan i Sauherad kommune. Reguleringsbestemmelser Riksveg 36 Årås - Årnes, reguleringsplan i Sauherad kommune Reguleringsbestemmelser Region sør Skien kontorsted Plan og prosjektering Telemark Dato: 12. mars 2012 Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn.

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201516982/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HEIS Dato: 18.10.2016 Laksevåg, gnr. 149 bnr.

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev Reguleringsendring Planbeskrivelse Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato:02.06.16 - rev. 21.06.16 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes» - «Trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Detaljreguleringsplan Sleveland

Detaljreguleringsplan Sleveland Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for 201500001 Detaljreguleringsplan Sleveland Bestemmelsene er datert: 27.11.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for Kommunestyrets vedtak: 14.12.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Verdal kommune. Ørin sør Reguleringsplan. RG-PROSJEKT AS E-post: Organisasjonsnr.

Verdal kommune. Ørin sør Reguleringsplan. RG-PROSJEKT AS  E-post: Organisasjonsnr. Verdal kommune Ørin sør Reguleringsplan RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato Prosjekt nr. 11.09.07 L07029 RAPPORT Tittel: Ørin Sør Reguleringsplan

Detaljer

Statens vegvesen. Behov for endring av grense for Lullefjellet naturreservat i Storfjord kommune i forbindelse med vegutbedring av E8 i Skibotndalen

Statens vegvesen. Behov for endring av grense for Lullefjellet naturreservat i Storfjord kommune i forbindelse med vegutbedring av E8 i Skibotndalen Statens vegvesen Fylkesmannen i Troms Strandveien 13 9296 TROMSØ Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Kjell Grønsberg - 77617356 2013/143647-057 10.06.2015

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 13.06.2017 035/17 Kommunestyret 20.06.2017 043/17 Arkivsak ID 15/1321 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola 2.gangsbehandling - reguleringsplan Fv 818 - gang -

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger:

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger: PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for Fv 78 arm Drevja - Ømmervatn Planopplysninger: Arkivsaksnr. 12/330 Planbeskrivelse datert: 21.11.2012 Planvedtak dato Saksnr: Planident: 20131043 Innledning: Reguleringsplan

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta

POLITISK VEDTAK BESTEMMELSER. Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken. Kommune: Alta BESTEMMELSER POLITISK VEDTAK Prosjekt: Rv. 93 Salkobekken - Karibakken Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 20. april 2016 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id: 20150008 1 GENERELT 1.

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR

PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR PORSGRUNN KOMMUNE/STATENS VEGVESEN REGION SØR REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NY MOTORVEG E18 VESTFOLD GRENSE LANGANGEN I PORSGRUNN KOMMUNE Dato for siste revisjon: 30.06.08 Bystyrets egengodkjenning:

Detaljer

Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram

Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram PlanID: 12.05.2017 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Planområdet... 2 2.1 Lokalisering og avgrensning... 2 2.2 Arealbruk på tilstøtende eiendommer...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

REGULERINGSPLAN E6 HAVNEKRYSSET - KVITHAMMAR STJØRDAL KOMMUNE PLANID: A PLANBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN E6 HAVNEKRYSSET - KVITHAMMAR STJØRDAL KOMMUNE PLANID: A PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN E6 HAVNEKRYSSET - KVITHAMMAR STJØRDAL KOMMUNE PLANID: 1-200-A PLANBESTEMMELSER Dat. 14.05.2010 Rev. 06.09.2010 Reguleringsplan E6 Havnekrysset-Kvithammar 2 REGULERINGSPLAN FOR E6 HAVNEKRYSSET

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU

BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Nasjonal arealplan-id: 20252012001 BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 TANA BRU Detaljreguleringen ble vedtatt av Tana kommune i møte. den 2013. Detaljreguleringen legger til rette for etablering

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for området som ligger innenfor planens begrensning. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 1124 0494, DETALJREGULERING FOR TURVEG HAFRSFJORD, TRASÈ JOA I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.08 har Sola kommunestyre

Detaljer

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet E6 Kolomoen Kåterud Reguleringsplan Stange kommune Prosjektpresentasjon Stange 26. januar 2011 Agenda 18.00 18.05 Innledning/velkommen Stange kommune 18.05 18.20 E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31. mai 2017. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

E18 RUGTVEDT DØRDAL. Omregulering Gjennomgang av planforslagene som ligger ute til offentlig ettersyn Bamble

E18 RUGTVEDT DØRDAL. Omregulering Gjennomgang av planforslagene som ligger ute til offentlig ettersyn Bamble E18 RUGTVEDT DØRDAL Omregulering Gjennomgang av planforslagene som ligger ute til offentlig ettersyn Bamble 09.08.2017 Bakgrunn og innledning Reguleringsplan for ny E18 ble vedtatt i 2012. For å redusere

Detaljer

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN

1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/17 Formannskapet 25.04.2017 1. GANGS BEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 455 GJERDRUMSVEGEN Vedtak Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Forslag til reguleringsplanbestemmelser

Forslag til reguleringsplanbestemmelser Forslag til reguleringsplanbestemmelser Detaljreguleringsplan for plan 1902_1845 Reguleringsplan og konsekvensutredning Fv. 91 Breivikeidet bru Hov Dato: 20.04.2016 Dato for siste revisjon: 15.12.2016

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer

RAPPORT - TRAFIKKSTØY

RAPPORT - TRAFIKKSTØY RAPPORT - TRAFIKKSTØY Rv 15 Rudilykkja - Nørdre Snerle, reguleringsplan Beregning av vegtrafikkstøy Utarbeidet for: Statens vegvesen region Øst 3602 Juni 2015 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Rv 15 Rudilykkja

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 19.05.2014 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM VEST - ROMSAAS Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 303 Jarlsberg travbane Bekkeveien (Hogsnestunnelen), TØNSBERG KOMMUNE.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 303 Jarlsberg travbane Bekkeveien (Hogsnestunnelen), TØNSBERG KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 303 Jarlsberg travbane Bekkeveien (Hogsnestunnelen), TØNSBERG KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan xxx (PlanID), saksnr.

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA. AREALFORMÅL Området er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens 12-5:

DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA. AREALFORMÅL Området er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA Sist revidert av Lunner kommune:20.10.2016 Plan nr. 0533-2016-0006 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune REGULERINGSPLAN Planbestemmelser Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: 2016003 Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune Region øst Hamar kontorsted Januar 2018 Reguleringsbestemmelser Rv.2 Kirkenær Åsnes grense.

Detaljer

2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert

2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RV. 3 GRUNDSET NORD AREALPLAN-ID 2016 _ Bestemmelser datert: 27.06.2016 Vedtatt av kommunestyret, sak /16:...2016 Tilhørende dokumenter: - Planbeskrivelse

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Steinkjer kommune S5 Fartgrense: 80 Trafikkgrunnlag

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planid: 01061155 Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre +

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer