PROTOKOLL Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 8. til 10. mai 2012 Radisson Blu Hotell Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 8. til 10. mai 2012 Radisson Blu Hotell Tromsø"

Transkript

1 PROTOKOLL Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 8. til 10. mai 2012 Radisson Blu Hotell Tromsø

2 SAK 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkallinga til fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Troms godkjennes. Vedtak: Innkallinga til fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Troms godkjennes. SAK 1.2 VALG AV DIRIGENTER Følgende velges til dirigenter under fylkesårsmøtet: Arla Vilhelmsson, Erling Bratsberg, Ragna Schwenke, Anne Jespersen Vedtak: Følgende velges til dirigenter under fylkesårsmøtet: Arla Vilhelmsson, Erling Bratsberg, Ragna Schwenke, Anne Jespersen. Grete o SAK 1.3 VALG AV REFERENTER Følgende velges til referenter under fylkesårsmøtet: Berit Nymo, Linda Wikeland, Guro Rognli, Jorid Meyer Vedtak: Følgende velges til referenter under fylkesårsmøtet: Berit Nymo, Linda Wikeland, Guro Rognli, Jorid Meyer. SAK 1.4 GODKJENNING AV DELEGATER Se vedlagte oversikt over delegater og andre deltakere. Oppdatert oversikt legges fram på fylkesårsmøtet. Vedlegg 1.

3 Delegatene til fylkesårsmøtet ifølge vedlagte oversikt godkjennes. Vedtak: Delegatene til fylkesårsmøtet ifølge vedlagte oversikt godkjennes, med endring på delegat 74; Tove Thomassen erstattes av Grethe Nordahl. SAK 1.5 GODKJENNING AV SAKSLISTE (Se vedlegg 2) Saksliste for fylkesårsmøtet godkjennes. Vedtak: Saksliste for fylkesårsmøtet godkjennes. SAK 1.6 FASTSETTING AV VEILEDENDE TIDSPLAN (Se vedlegg 3) Veiledende tidsplan for fylkesårsmøtet godkjennes. Vedtak: Veiledende tidsplan for fylkesårsmøtet godkjennes. Når valgkomiteen har en delt innstilling på leder og nestleder, bør det for fremtiden av hensyn til både delegatene på årsmøtet og til de som stiller seg disponibel for å utføre svært viktige verv som leder/nestleder i Utdanningsforbundet Troms, legges opp til en saksliste som gir årsmøtedelegatene de beste muligheter til å gjøres seg kjent med lederkandidatene før de avlegger sin stemme. Sak 1.7 MØTEREGLEMENT (Se neste side)

4 Møtereglement Leder åpner årsmøtet og har ansvar for møtet fram til og med punkt Konstituering: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av 4 dirigenter 3. Valg av 4 referenter 4. Godkjenning av saksliste 5. Fastsetting av tidsplan for årsmøtet 6. Fastsetting av møtereglement for årsmøtet 7. Fastsetting av valgreglement for årsmøtet 8. Valg av redaksjonsnemnd 9. Valg av pressenemnd på 2 medlemmer 10. Valg av tellekorps 11. Valg av 2 representanter til å skrive under protokollen, sammen med dirigentene og møtesekretærene Dirigentene leder årsmøtet fram til avslutningen. Ordinær møtetid framgår av vedtatt tidsplan Årsmøtet er åpent for presse og kringkasting, når ikke annet er vedtatt. Fra forhandlingene på møtet kan det sendes ut pressemeldinger som blir redigert av pressenemnda Følgende signal brukes overfor dirigentene: Brukes ved avstemning og til å be om ordet Ber om ordet til replikk Ber om ordet til dagsorden eller saksopplysning

5 2 Innlegg er begrenset til 3 minutter. De som skal presentere en spesiell sak/innlede til debatt på vegne av fylkesstyret, kan få utvidet taletid til 10 minutter 3 Fylkesstyrets medlemmer kan få ordet utenom talerlisten for å svare på spørsmål. 4 Forslag om strek og/eller avgrensing av taletid blir tatt opp til avgjørelse straks. 5 Utsendinger som ber om ordet til replikk, dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum ett minutts taletid. 6 Til hvert innlegg kan det gis anledning til 3 replikker. I tillegg kan taleren få svarreplikk. Det gis ikke anledning til replikk til replikk Forslag må leveres skriftlig og være undertegnet med forslagstillerens navn og lokallag. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at møtet har vedtatt å sette strek ved de inntegnede talerne. Forslag kan heller ikke trekkes etter at strek er satt Møtet avgjør voteringsmåte. Vedtak skjer ved vanlig flertall i saker der ikke annet er bestemt i loven. De valgte utsendinger og fylkesstyret har stemmeplikt. Fylkesstyret har ikke stemmerett i spørsmål som gjelder årsmelding og regnskap Utsendinger med stemmerett kan ikke gå fra møtet før skriftlig søknad om permisjon er innvilget Utsendingene fra hvert lokallag sitter samlet på henvist plass. Vedtak: Fylkesstyrets innstilling vedtatt.

6 SAK 1.8 VALGREGLEMENT 1. Generelt om valgene (unntak valg av HT-V og vara HT-V) Valgene gjelder for årsmøteperioden Alle valg skal være skriftlige, såfremt ikke årsmøtet bestemmer noe annet. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen/fylkesstyret 2. Kandidater som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Valgkomiteen foreslår kandidater til alle verv, med unntak av forslag til ny valgkomité og nominering til sentrale verv. Disse foreslås av fylkesstyret. 2. Valg/nominasjoner i plenum 2.1. Valg av leder Den kandidaten som får 50 % av stemmene er valgt. Om ingen av kandidatene får 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen Valg av nestleder. Samme valgregler som for leder 2.3. Styremedlemmer og varamedlemmer til fylkesstyret Her velges styremedlemmer fra medlemsgruppene barnehage, grunnskole og videregående separat. Innenfor hvert område skal det velges en kontaktperson som skal markeres i eget felt på stemmeseddelen. Stemmeseddelen skal enten inneholde markering for at en følger valgkomiteens innstilling, eller inneholde navn på den kandidaten/det antall kandidater som skal velges. Resten av fylkesstyret velges i egen runde. Det samme gjelder varamedlemmene til styret Delegater og varadelegater til landsmøtet Valget gjennomføres på samme måte som for øvrige medlemmer av fylkesstyret, jfr pkt Valgkomité Valget gjennomføres som for fylkesstyret, jfr pkt Nominasjon av kandidater til sentralstyret, representantskapet og sentral valgkomité Vedtak: Fylkesstyrets innstilling vedtatt med følgende endring: HT-V og vara HT-V erstattes med HT-V 1 og HT-V 2.

7 SAK 1.9 VALG AV REDAKSJONSNEMND Magne Reigstad, Cissel Samulesen, Rita Pedersen, Tove Fedje Vedtak: Magne Reigstad, Cissel Samulesen, Rita Pedersen og Tove Fedje velges til redaksjonsnemnd. SAK 1.10 VALG AV PRESSENEMND: Gro Eggenheim Vedtak: Gro Eggenheim velges til pressenemnd. SAK 1.11 VALG AV TELLEKORPS Vigdis Ryeng Eva Sæveraas Valgkomiteen fungerer som tellekorps Vedtak: Vigdis Ryeng, Eva Sæveraas og valgkomiteen fungerer som tellekorps. SAK 1.12 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN. Turid Henriksen, Tom Ramberg

8 Vedtak: Turid Henriksen, Tom Ramberg velges til å underskrive protokollen. SAK 2 ÅRSMELDING PERIODEN Årsmeldingen for Utdanningsforbundet Troms godkjennes. Vedtak: Årsmeldingen for Utdanningsforbundet Troms godkjennes med følgende endringer: 1. Tillegg til pkt , Annen representasjon: Medlemmer i nasjonale faglige råd fra Utdanningsforbundet Troms: Britt Talmo, Bardufoss/Høgtun i Faglig råd byggfag, Svein Willy Albertsen, Tromsø Maritime skole og Ellinor Tande, Stangnes i Faglig råd Service og samferdsel. 2. Vurdering i følge vedtatte retningslinjer for arbeidet Tilleggsmelding fro perioden 1. januar 31. juli -12 utarbeides av sittende fylkesstyre innen 31. juli -12. Tilleggsmeldingen legges frem på neste fylkesårsmøte. For fremtiden må det klart fremkomme hvilken tidsperiode årsmeldingen gjelder for. SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene fra Utdanningsforbundet Troms godkjennes Vedtak: Regnskapet for driftsårene fra Utdanningsforbundet Troms godkjennes. SAK 4 BUDSJETT Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner fylkesstyrets forslag til rammebudsjett for perioden Fylkesstyret gis fullmakt til å justere budsjettet årlig i samsvar med behov og inntektsutvikling.

9 Vedtak: Fylkesstyrets innstilling vedtatt SAK 05 RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Retningslinjer for perioden vedtas. Vedtak: Fylkesstyrets innstilling vedtas med tillegg: endringer og tilleggsforslag oversendes fylkesstyret og innarbeides i handlingsplanen som utarbeides på grunnlag av retningslinjene SAK 06 INNSENDTE SAKER/ÅRSMØTESAKER SAK 6.1 LEDERNES PLASS I ORGANISASJONEN Saken er innsendt av Utdanningsforbundet Harstad Forslag til vedtak: Det skal opprettes egen medlemsgruppe for ledere Det skal vedtektsfestes at lederforum skal være ledernes klubb, og at alle lokallag skal opprette lederforum Alle ledermedlemmene skal bli ivaretatt av HTV Vedtak: Ledernes plass i Utdanningsforbundet må utredes, og tillitsvalgte må få skolering i forhold til ivaretakelse av denne medlemsgruppen. SAK 6.2 SYSTEMATISK SKOLERING AV HOVEDTILLITSVALGTE OG LOKALLAGSLEDERE Saken er innsendt av Utdanningsforbundet Tromsø Forslag til vedtak: Årsmøtet i Utdanningsforbundet Troms ønsker at det på sentralt plan skal utarbeides en systematisk grunnskolering for hovedtillitsvalgte og for lokallagsledere. Saken sendes sentralt.

10 Vedtak: Årsmøtet i Utdanningsforbundet Troms ønsker at det på sentralt plan skal utarbeides en systematisk grunnskolering for hovedtillitsvalgte og for lokallagsledere. Saken sendes sentralt. SAK 6.3 PLASSTILLITSVALGTES TID TIL TILLITSVALGTOPPGAVER Saken er innsendt av Utdanningsforbundet Tromsø Forslag til vedtak: Hovedavtalen bør bli tydeligere på at tillitsvalgte skal ha systematisk og tilstrekkelig tid til å utføre sine tillitsvalgtoppgaver. Utdanningsforbundet skal bidra til å sette et større fokus på og skjerping av forpliktelsene om fellesskolering i Hovedavtalen Vedtak: Enstemmig vedtatt SAK 6.4 MIDLERTIDIGE STILLINGER I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet ber Utdanningsforbundet i årsmøteperioden om å arbeide for å rekruttere og beholde dyktige forskere i lærerutdanningen. Bruken av midlertidige stillinger i UHsektoren må bli kraftig redusert Vedtak: Enstemmig vedtatt SAK 6.5 ANSATTE I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTORENE SOM LØNNSTAPERE Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Troms støtter UH-medlemmenes rettferdige krav om at utdanning og forskning skal lønne seg, og at gapet mellom lønn i skoleverket og lønn i universitets- og høyskolesektoren må prioriteres fjernet i kommende landsmøteperiode. Vedtak: Enstemmig vedtatt.

11 SAK 6.6 GNIST og GLØD er ikke nok Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Det er og vil bli en stor underdekning av kvalifiserte lærere i norske barnehage og skole. Det er også en akseptert sannhet at mange unge kvalifiserte lærere går over i andre yrker. Den beste argumentasjon for å kunne anbefale noen å utdanne seg til lærer vil være gode lønns- og arbeidsvilkår. Årsmøtet i Utdanningsforbundet Troms ønsker å uttrykke misnøye med den innsatsen KS har gjort som ansvarlig forhandlingspart for å sikre gode lønns- og arbeidsforhold og god rekruttering til verdens viktigste yrker. KS har ikke gjort noe for å bedre arbeidsforholdene til de som jobber i barnehage og skole. Et partssamarbeid forutsetter tillit og respekt mellom partene. Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Troms ber Utdanningsforbundets sentralstyre vurdere sin rolle i GNIST og GLØD. Kampanjer har i seg selv liten effekt på stabil rekruttering til læreryrket. Den beste argumentasjonen for rekruttering er gode lønns- og arbeidsforhold. Vedtak: enstemmig vedtatt SAK 7 SAK 7.1 VALG VALG AV LEDER OG NESTLEDER Valg av leder, vedtektenes Valgnemndas innstilling: Valgnemndas innstilling er delt Anne Løkse Berthinussen Thomas Nordgård Salangen Tromsø Vedtak: Thomas Nordgård ble valgt som leder.

12 Valg av nestleder, vedtektenes Valgnemndas innstilling: Anita Richardsen Tromsø Vedtak: Anita Richardsen ble valgt som nestleder. SAK 7.2 VALG AV HOVEDTILLITSVALGT 1 OG HOVEDTILLITSVALGT Valg av Hovedtillitsvalgt 1, vedtektenes Valgnemndas innstilling: Hege Ryeng Tromsø Vedtak: Hege Ryeng velges som Hovedtillitsvalgt Valg av Hovedtillitsvalgt 2, vedtektenes Valgnemndas innstilling: Marion Dahl Schjelderup Kvæfjord Vedtak: Marion Dahl Schjelderup velges som Hovedtillitsvalgt 2.

13 SAK 7.3 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL FYLKESSTYRET Valg av styremedlemmer, vedtektenes Valgnemndas innstilling: Medlemsgruppe grunnskole: Ole Ragnar Leistad Berg Kontaktperson Trude Bostad Lyngen Ranveig Heide Harstad Rune Bakkejord Tromsø Medlemsgruppe barnehage: Nina Bolle Dyrøy Kontaktperson Siri Hagensen Lenvik Lene Berglund Tromsø Ledermedlem Medlemsgruppe videregående/fagskole: Jon Arvid Haugen Skjervøy Kontaktperson Hege Ryeng Tromsø Marion Dahl Schjelderup Kvæfjord Medlemsgruppe faglig og administrativt støttesystem: Gro Eggenheim Bardu Vedtak: Valgnemndas innstilling vedtatt.

14 SAK 7.4 VALG AV VARAMEDLEMMER TIL FYLKESSTYRET Valg av varamedlemmer til fylkesstyret, vedtektenes Valgnemndas innstilling: 1) Ragnhild Lund Lenvik Barnehage Lederrepresentant 2) Anders Reed Herstad Tromsø Videregående/Fagskole 3) Berit Nymo Lenvik Grunnskole Lederrepresentant 4) Marianne Solbø Tranøy Grunnskole 5) Ellinor Angell Tromsø Barnehage 6) Grethe Nysæther Balsfjord Faglig/administrativt støttesystem Vedtak: Valgnemndas innstilling vedtatt.

15 SAK 7.5. UTSENDINGER TIL LANDSMØTET MED VARAREPRESENTANTER Valg av delegater til Landsmøtet, vedtektenes Valgnemndas innstilling: Leder i Utdanningsforbundet Troms Grunnskole Leder Anita Richardsen Tromsø Grunnskole Nestleder Jon Arvid Haugen Skjervøy VGO/Fagskole Kontaktperson Nina Bolle Dyrøy Barnehage Kontaktperson Ole Ragnar Leistad Berg Grunnskole Kontaktperson Gro Eggenheim Bardu FAS Grete Theodorsen Tromsø Grunnskole Lokallagsleder Ann-Mari Milo Tromsø Barnehage HTV Tromsø Lorentzen Vedtak: Thomas Nordgård Tromsø Grunnskole Leder Anita Richardsen Tromsø Grunnskole Nestleder Jon Arvid Haugen Skjervøy VGO/Fagskole Kontaktperson Nina Bolle Dyrøy Barnehage Kontaktperson Ole Ragnar Leistad Berg Grunnskole Kontaktperson Gro Eggenheim Bardu FAS Morten Rennemo Harstad Grunnskole Lokallagsleder Ann-Mari Milo Tromsø Barnehage HTV Tromsø Lorentzen

16 Valg av vara til Landmøtedelegasjonen, vedtektenes Valgnemndas innstilling: 1) Hege Ryeng Tromsø VGO/Fagskole HTV/Styremedl 2) Morten Rennemo Harstad Grunnskole Lokallagsleder 3) Siri Hagensen Lenvik Barnehage Styremedlem 4) Rune Bakkejord Tromsø Grunnskole Styremedlem 5) Ranveig Heide Harstad Grunnskole Styremedlem 6) Lene Berglund Tromsø Barnehage Styremedlem 7) Marion D. Schjelderup Kvæfjord VGO/Fagskole Vara HTV/stm. 8) Grethe Nysæther Balsfjord FAS Vara til styret Vedtak: 1) Hege Ryeng Tromsø VGO/Fagskole HTV/Styremedl 2) Grete Theodorsen Tromsø Grunnskole Lokallagsleder 3) Siri Hagensen Lenvik Barnehage Styremedlem 4) Rune Bakkejord Tromsø Grunnskole Styremedlem 5) Ranveig Heide Harstad Grunnskole Styremedlem 6) Lene Berglund Tromsø Barnehage Styremedlem 7) Marion D. Schjelderup Kvæfjord VGO/Fagskole Vara HTV/stm. 8) Grethe Nysæther Balsfjord FAS Vara til styret

17 SAK 7.6. VALGNEMND MED VARAREPRESENTANTER Medlemmer: Astrid Pia Stensaker Skånland BHG Lederrepr. Ann Mari Milo Lorentzen Tromsø BHG Gun Brith Michelsen Målselv BHG Berit Olsen Nordreisa VGO Lederrepr. Sylvi Berg Harstad VGO Lederrepr. Tom Ramberg Longyearbyen VGO Tone Magelssen Lyngen GSK Odd Røsvik Tromsø GSK Turid Henriksen Lenvik GSK Morten Rennemo Harstad GSK Karin Rørnes Tromsø UH Vara: Jorid Meyer Nordreisa GSK Lederrepr. Georg Mathisen Kåfjord GSK Lena Molund Sørreisa GSK Susann Myrvang Ibestad BHG Magne Reigstad Lenvik VGO Harriet Eriksen Salangen FAS Vedtak: Fylkesstyrets innstilling vedtatt.

18 SAK 8.1 LÆRERROLLEN Fylkesstyrets innstilling til vedtak: En forutsetning for en god skole og barnehage er at lærerne har et profesjonelt handlingsrom. Vi har tatt på oss et samfunnsmandat der formålet er at opplæringen skal gi alle barn og unge kunnskaper, holdninger og verdier som gjør dem i stand til å mestre sitt eget liv og delta i arbeids- og samfunnslivet. Vi vil derfor arbeide aktivt for å fremme en lærerrolle der det er rom og tid til å utføre kjerneoppgavene. Vi vil aktivt motarbeide byråkratisering av lærer- og lederrollen i både skole og barnehage. Vi vil også motarbeide måle- og rangeringsregimer som fremmer snevert læringsarbeid og uthuler samfunnsmandatet. I dette ligger det også at vi må ha tid til den enkelte elev og det enkelte barn, og vi venter at det innføres normer for gruppestørrelse i barnehage og skole som gjør dette mulig. Vi forventer også verdsetting av kompetanse og et lønnssystem som virker rekrutterende på lærere og ledere både i barnehage og skole. Innspill fra fylkesårsmøtet tas med i landsmøtedelegasjonens arbeid med landsmøtesaker. Vedtak: Fylkesstyrets innstilling vedtatt.

19 SAK 8.2 PROFESJONSETISK PLATTFORM Fylkesstyrets innstilling til vedtak: - Utdanningsforbundet Troms støtter det fremlagte forslaget til profesjonsetisk plattform med de endringer som framkom på fylkesårsmøtet mai o Sendes sentralstyret i Utdanningsforbundet - Utdanningsforbundet Troms ønsker at det settes i gang et arbeid med å utvikle et profesjonsetisk råd. Rådet vil ha ansvar for å forvalte den profesjonsetiske plattformen mellom landsmøtene. - Den profesjonetiske plattformen tas inn i Utdanningsforbundets modulskolering. - Mye faglig kompetanse om etikk generelt og etikk for førskolelærere, lærere og ledere spesielt er samlet i lærerutdanningsmiljøene. I tillegg er lærerutdanningsinstitusjonen gjennom grunn-, etter- og videreutdanning av profesjonen, helt avgjørende for å forankre og videreutvikle profesjonsetikken og den profesjonsetiske plattformen. Derfor ser Utdanningsforbundet Troms det som naturlig at den profesjonsetiske plattformen kommer aktivt til anvendelse i lærerutdanningene, etter- og videreutdanning av lærere, og veiledning av nyutdannede lærere. Vedtak: Fylkesstyrets innstilling vedtatt med følgende tillegg: Nytt strekpunkt: Profesjonsetisk plattform må benyttes aktivt av praksislærere i vurdering av studentenes praksis. SAK 8.3 ENDRING AV VEDTEKTENE. KVOTERING. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Vedtektene må endres slik at følgende paragraf får ny tekst. Endringene er markert ved understreking: 15.1: Likestillingsloven 21. skal brukes ved valg. Vedtak: Fylkestyrets innstilling vedtatt mot tre stemmer.

20 SAK 9 NOMINASJONER TIL LANDSPLAN Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Utdanningsforbundet Troms foreslår følgende nominasjoner til landsplan: Leder: Mimi Bjerkestrand Nestleder: Ragnhild Lied, Steffen Handal Sentralstyremedlemmer: Karin Rørnes, Kari Anne Gimse, Tom Ramberg, Tove Fedje, Anita Rose Bakke, Frank Bergli, Reidun Blankholm, Hege Valås, Evy Ann Eriksen, Gunnar Opstad, Tove Marie Børresen, Solveig Eldegard, Kolbjørg Ødegaard. Varamedlemmer: Representantskapet: Fylkesleder, fylkesnestleder, kontaktperson grunnskole som vara. Valgkomiteen: Anne Løkse Berthinussen Vedtak: Utdanningsforbundet Troms foreslår følgende nominasjoner til landsplan: Leder: Mimi Bjerkestrand Nestleder: Ragnhild Lied, Steffen Handal Sentralstyremedlemmer: Anne Løkse Berthinussen, Kari Anne Gimse, Tom Ramberg, Tove Fedje, Anita Rose Bakke, Frank Bergli, Reidun Blankholm, Hege Valås, Evy Ann Eriksen, Gunnar Opstad, Tove Marie Børresen, Solveig Eldegard, Kolbjørg Ødegaard. Varamedlemmer: Representantskapet: Thomas Nordgård, Anita Richardsen, Ole Ragnar Leistad, Karin Rørnes. Valgkomiteen: Anne Løkse Berthinussen

21 SAK 10 RESOLUSJONER SAK 10.1 RESOLUSJON 1 Forslag til vedtak: Resolusjon 1 vedtas. Sendes til media Vedtak: Enstemmig vedtatt SAK 10.2 RESOLUSJON 2 Forslag til vedtak: Resolusjon 2 vedtas. Sendes til Troms fylkeskommune Sentralstyre Media Vedtak: Enstemmig vedtatt SAK 10.3 RESOLUSJON 3 Forslag til vedtak: Resolusjon 3 vedtas. Sendes til sentralstyret Vedtak: Enstemmig vedtatt SAK 10.4 RESOLUSJON 4 Forslag til vedtak: Resolusjon 4 vedtas. Sendes til Fylkestinget i Troms Fylkesrådet i Troms Media

22 Vedtak: Enstemmig vedtatt SAK 10.5 RESOLUSJON 5 Forslag til vedtak: Resolusjon 5 vedtas. Sendes til media, KS, Utdanningsforbundet sentralt Vedtak: Enstemmig vedtatt SAK 10.6 RESOLUSJON 6 Forslag til vedtak: Resolusjon 6 vedtas. Sendes til medier i Troms KS Troms Vedtak: Enstemmig vedtatt SAK 10.8 RESOLUSJON 8 Forslag til vedtak: Resolusjon 5 vedtas. Sendes til Forskerforum, Bladet Utdanning, Kunnskapsdepartementet Vedtak: Enstemmig vedtatt Rett protokoll bevitnes: Turid H Henriksen Tom Ramberg

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 07 VALG SAK 7.1 VALG AV LEDER OG NESTLEDER 7.1.1. Valg av leder, vedtektenes 45.1.6.1 Thomas Nordgård 7.1.2. Valg av nestleder, vedtektenes 45.1.6.1

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.4.16 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Møtetid: 5.april 2016 kl. 1800-2100 Møtested: Thon hotell sentrum Tilstede: Antall stemmeberettigede: 32 Saksliste: 1. Konstituering ( 58.1.1)

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 18.-19.10.10 Møtested : Fylkeskontoret Møteledere: Randi Lillegård, Jon A. Haugen PROTOKOLL Tid: 18.10.10 kl 10.30-16.00 19.10.10 kl 09.00-15.30

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 3. mars 2014 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 3. mars kl. 10.30-15.30 Til stede fra styret: Forfall Thomas Nordgård Jon Arvid

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25. juni 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25. juni 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 PROTOKOLL Tid: 25. juni 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede fra styret: Anita Richardsen (perm

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : april Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : april Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 19.-20. april 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 PROTOKOLL Tid: 19.-20. april 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede fra styret: Anita Richardsen

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. 22.06.10 Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø Møteledere : Geir Wedel Hestdahl og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 21.06.10 kl 1030-1530 22.06.10

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : september Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : september Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 8.-9. september 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 8.-9. september 2015 kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 25.-26. januar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 25.-26. januar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: PROTOKOLL Tid: 25. januar 2012 kl 10.30-16.30 26. januar 2012 kl 08.30-15.30

Detaljer

Forretningsorden for NSOs landsmøte 2015

Forretningsorden for NSOs landsmøte 2015 Forretningsorden for NSOs landsmøte 2015 1 Landsmøtet Landsmøtet er Norsk studentorganisasjons (NSO) øverste organ. Møtet reguleres av NSOs vedtekter, kapittel 4, samt forretningsordenen for møtet. 1.1

Detaljer

LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE

LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE ÅRSMØTE 2015 Innhold Program Årsmøte LAFK Starfighters...3 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Sak 10 Sak 11 Åpning av møtet ved styreleder Jørgen Jakobsen...3

Detaljer

1.1 Foreningens navn er <<LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord>>. Det engelske navnet er <<The

1.1 Foreningens navn er <<LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord>>. Det engelske navnet er <<The 1 Navn 1.1 Foreningens navn er . Det engelske navnet er . 2 Formål Foreningens formål er: 2.1

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14.-15. februar 2009

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14.-15. februar 2009 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON

Detaljer

PROTOKOLL FYLKESSTYREMØTE NR 1/2016

PROTOKOLL FYLKESSTYREMØTE NR 1/2016 1 PROTOKOLL FYLKESSTYREMØTE NR 1/2016 Tid: 26.-27. januar 2016 kl 10:30 15:30 Møtested: Til stede fra styret: Forfall: Møteledere: Ved protokollen: Fylkeskontoret, Tromsø Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og PBL-A vedrørende ny hovedtariffavtale f.o.m. 1. mai 2012 t.o.m. 30.

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og PBL-A vedrørende ny hovedtariffavtale f.o.m. 1. mai 2012 t.o.m. 30. 26. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og PBL-A vedrørende ny hovedtariffavtale f.o.m. 1. mai 2012 t.o.m. 30. april 2014 Forhandlingene med PBL-A om ny hovedtariffavtale

Detaljer

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Sist endret på årsmøtet 2013 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har SV også en bokstav

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Sist endret på årsmøtet 2013 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har SV også en bokstav

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2016. - Kvantitativ undersøkelse blant ledere i barnehagene. Helge Habbestad Renate M. Walberg

Kompetanse Tromsbarnehagene 2016. - Kvantitativ undersøkelse blant ledere i barnehagene. Helge Habbestad Renate M. Walberg Kompetanse Tromsbarnehagene 2016 - Kvantitativ undersøkelse blant ledere i barnehagene Helge Habbestad Renate M. Walberg Hvilke utfordringer har barnehagen knyttet til kompetanseheving? 2013 Økonomi 85

Detaljer

Forretningsordenen regulerer den praktiske gjennomføringen av landsmøtet. Denne kommer i tillegg til NSOs vedtekter, og er underlagt disse.

Forretningsordenen regulerer den praktiske gjennomføringen av landsmøtet. Denne kommer i tillegg til NSOs vedtekter, og er underlagt disse. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 17.04.15-19.04.15 Ansvarlig Landsstyret Saksnummer LM5 00.03-15 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden for landsmøte

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009 En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen 30. - 31. mars 2009 1 Kjære delegat/funksjonær på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen For at Utdanningsforbundet

Detaljer

REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP REGLEMENT FOR VERDAL FORMANNSKAP 1. Valg og sammensetning. Formannskapet består av 9 medlemmer med varamedlemmer. Formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer i det konstituerende møte, jfr.

Detaljer

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage

HEMNES. Årsmøte. 7. april 2016 kl. 18.00. Bjerka barnehage Årsmøte 7. april 2016 kl. 18.00 Bjerka barnehage Innhold: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 1.1: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 1.2 Valg av dirigent... 3 Sak 1.3 Valg av referent... 3

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 02 ÅRSMELDING Innhold 1. Faktadel... 3 1.1. Styringsorganer og representasjon... 3 1.1.1. Fylkesstyret fra 1.8.12-31.7. 15... 3 1.1.2. Arbeidsutvalget...

Detaljer

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 Quality Hotel & Resort 26.-28. mai Innhold Side 4 - Åpning Hilsningstaler Permisjoner Side 5 - Sak 01: Sak 02: Side 6 - Sak 03: Åpning og godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført Landsmøtet 2016

Vedtekter LEVE. Ajourført Landsmøtet 2016 Vedtekter LEVE Ajourført Landsmøtet 2016 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 10.-11. desember 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 10.-11. desember 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 10.-11. desember 2014 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 10. desember kl. 09.00-15.40 11. desember kl. 09.00-15.30 Til stede fra

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : juni Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : juni Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 22.-23. juni 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 22.-23. juni 2015 kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Quality Grand Hotell Konsberg 13. mai 2013 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste Sak 11 Handlingsplan

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 6.-7. mars 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 6.-7. mars 2013. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 6.-7. mars 2013 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 6. mars 2013 kl. 10.30-15.30 7. mars 2013 kl. 09.00-15.00 Til stede fra styret:

Detaljer

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten FORSLAG GENERALFORSAMLING I NFKH 6. JUNI 2016 SAKSLISTE 1. Åpning og konstituering av møtet Sigrid J. Askum 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Vedtekter for NLR Rogaland

Vedtekter for NLR Rogaland Vedtekter for NLR Rogaland 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Rogaland er en forening med oppgaver rettet mot landbruket med hovedkontor på Særheim og kontor i distrikta. 2 Formål Formålet til Norsk

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten

Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Årsmøte 2015 Protokoll Årsmøte Byneset Golfklubb Avholdt på Byneset golf, onsdag 25. februar 2015 - kl 19.00 Leder Øyvind Krag Ingul startet årsmøte, og gikk igjennom sakslisten Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Hvordan vil økt flyktningestrøm påvirke kommunene? Nina Gran, Fagleder KS

Hvordan vil økt flyktningestrøm påvirke kommunene? Nina Gran, Fagleder KS Hvordan vil økt flyktningestrøm påvirke kommunene? Nina Gran, Fagleder KS Mottaksetablering «.. Flere kommuner opplever at det er de private aktørene som tar kontakt, uformelt og tilfeldig» Må stilles

Detaljer

FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER

FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER Buskerud Arbeiderpartis gjeldende vedtekter vedtatt på årsmøtet 25. mars 2012: 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer

Detaljer

Vedtekter 2013-2016 Vedtatt på landsmøtet 2013 med virkning fra 16. november 2013.

Vedtekter 2013-2016 Vedtatt på landsmøtet 2013 med virkning fra 16. november 2013. KAPITTEL I ORGANISASJONENS FORMÅL OG VIRKSOMHET 1 ORGANISASJONENS NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens juridiske navn er: Mental Helse Mental Helse... (fylkets navn) Mental Helse... (kommunens/kommunenes

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Vedtekter. Farmasiforbundet, en yrkesorganisasjon i Parat vedtatt november 2013 gjeldende fra 1. januar 2014

Vedtekter. Farmasiforbundet, en yrkesorganisasjon i Parat vedtatt november 2013 gjeldende fra 1. januar 2014 Vedtekter Farmasiforbundet, en yrkesorganisasjon i Parat vedtatt november 2013 gjeldende fra 1. januar 2014 Innhold: 1 Navn 2 Formål 3 Medlemmer 4 Kontingent 5 Organisasjon 6 Lokal organisering 7 Sentral

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : desember Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : desember Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 15.-16. desember 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 15.-16. desember 2015 kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2015

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2015 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Lover SKI JFF revidet april 2016 Side 1 av 4 Endringslogg Endring Vedtektsendringer vedtatt ved årsmøtet 14.

Detaljer

Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Hordaland og Sogn og Fjordane. Lover for Vestlandets Fuglehundklub, stiftet 1926 Vedtatt av Generalforsamlingen den 13.03.2013, med senere endringer, på Generalforsamling 12.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 10 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling i Senter Borettslag, avholdt den 09. mai 2016.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling i Senter Borettslag, avholdt den 09. mai 2016. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling i Senter Borettslag, avholdt den 09. mai 2016. Møtet ble åpnet av: Wenche Leonhardsen Fra BORI BBL møtte: Henriette Carstensen Den oppsatte saksliste ble

Detaljer

LOVER FOR FANA RØDE KORS. Vedtatt på årsmøte i Fana Røde Kors den 6. Mars 2009 Godkjent av distriktsstyret den 10 februar 2010.

LOVER FOR FANA RØDE KORS. Vedtatt på årsmøte i Fana Røde Kors den 6. Mars 2009 Godkjent av distriktsstyret den 10 februar 2010. LOVER FOR FANA RØDE KORS Vedtatt på årsmøte i Fana Røde Kors den 6. Mars 2009 Godkjent av distriktsstyret den 10 februar 2010. 1 Kapittel I. Formål 1. Fana Røde Kors er stiftet den 8.november 1946. Den

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAFSLUND ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAFSLUND ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAFSLUND ASA Den 3. mai 2004 kl. 16:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hafslund ASA i Drammensveien 144, kantinen (5.etg.) Oslo. Møtet var innkalt

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

2. innkalling til Årsmøte 2016 Forum for utvikling og miljø (ForUM) torsdag 21. april kl 10-15 Miljøhuset Mariboes gate 8, Oslo.

2. innkalling til Årsmøte 2016 Forum for utvikling og miljø (ForUM) torsdag 21. april kl 10-15 Miljøhuset Mariboes gate 8, Oslo. Til ForUMs medlemsorganisasjoner Til orientering: Klima- og miljødepartementet Norad Oslo, 18. mars 2016 2. innkalling til Årsmøte 2016 Forum for utvikling og miljø (ForUM) torsdag 21. april kl 10-15 Miljøhuset

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

LOV FOR NAMSOS IDRETTSLAG FOTBALL Stiftet 28. november 1904

LOV FOR NAMSOS IDRETTSLAG FOTBALL Stiftet 28. november 1904 LOV FOR NAMSOS IDRETTSLAG FOTBALL Stiftet 28. november 1904 Loven er sist endret på årsmøte i NIL Fotball den 26. november 2014. 1 FORMÅL Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme fotballaktiviteter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer