SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN PLANBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014

2 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for endret regulering av fv. 330 Hoveveien fra Høylandsgata til Hove, plan Planbeskrivelse Oppdragsnummer: 2077 Oppdragsgiver: Versjon: 4 Dato siste revisjon: Oppdragsansvarlig: Oppdragsmedarbeidere: Egenkontroll: Sidemannskontroll: Lagret: revidert av Finn Estensen Stian Hadland Karoline Bergsjordet Finn Estensen Tom Koll Frafjord Tonje Doolan TD FE O:\2077_Regulering av Hoveveien\06_Rapport\2077_planbeskrivelse_Hovevein_juni14.docx

3 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove INNHOLD 0 Sammendrag Saken gjelder Bakgrunn for planarbeidet Tiltakshaver/forslagsstiller Konsekvensutredning Planprosessen Gjeldende planer Overordnete planer og føringer Gjeldende planer Gjeldene reguleringsplaner Pågående planarbeid Øvrige føringer Beskrivelse av planområdet Beliggenhet Størrelse og avgrensning Eierforhold Landskap og topografi Naturtyper og biologisk mangfold Grunnforhold Eksisterende bebyggelse og arealbruk Vegetasjon Kulturminner og fornminner Barn og unges forhold Friområder og friluftsliv i nærmiljøet Transportsituasjon Spesielle miljøforhold Eksisterende tekniske anlegg Beskrivelse av planforslaget Bærende ide Arealbruk Vegløsninger/trafikkforhold Bolig Universell utforming Andre forhold Gjennomføring Kunngjøring av planoppstart IVAR, , barnas representant, , Statens vegvesen, Lyse, Rogaland fylkeskommune, Regionalutviklingsavdelingen, Jernbaneverket, NorEngros Kjosavik AS, Trygve Høiland, Eiendom 2 AS, Odd Magne Vatne, Sverre B. Iversen, Jan T. Narvestad, Per Frafjord, aug Røde Kors Rogaland,

4 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove 5.14 Ingun Grude Espeland, Kvelluren AS v/haver Advokatfirma Ans, Øgreid Eiendom AS, Hoveveien Utbyggingsselskap AS, Bøndenes Innkjøpslag v/ingeniør Jacob Aarsheim AS, Konsekvenser av planforslaget Konsekvenser for miljø, helse og trivsel Konsekvenser for naturmangfold og biologisk mangfold Støy Konsekvenser for barn og unge Trafikale forhold Kulturminner og kulturmiljø Klima- og energiforbruk Landskap og estetikk Beredskap, risiko, sikkerhet og sårbarhet Universell utforming Nærmiljø Kostnader Fremdrift Risiko- og sårbarhetsvurderinger Organisering av arbeidet Identifiserte risikoer Oppsummering VEDLEGG 1. Plankart, datert Planbestemmelser, datert Illustrasjoner samferdselsanlegg (Kurt Watne) 4. Illustrasjoner bru (Link Arkitektur AS) 5. Støyrapport, datert (Sinus AS) 6. Kopi av varsel og innkomne merknader 7. Sjekkliste risiko- og sårbarhetsanalyse 8. Sjekkliste for faglig utarbeidelse av reguleringsplaner (ihht. Startpakke) 9. Sjekkliste konsekvenser for miljø og helse (ihht. Startpakke) 10. Tjenestesjekkliste (ihht. Startpakke) 11. sosi-fil og txt-fil leveres digitalt

5 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 1 0 Sammendrag Generelt Planforslaget legger til rette for kollektivtrase og separate anlegg for gående og syklende på fylkesvei 330, Hoveveien, på strekket mellom Høylandsgata og Hovebakken. Formålet er å forbedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, øke trafikksikkerheten og legge til rette for bærekraftige transportløsninger. Tiltaket er et positivt grep for byutvikling og miljøvennlig transport. Anlegget vil kunne innebære et verdiløft for eiendommene i området. Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan og regionens satsing på å øke kollektivandelen. Vedtak om å styrke Hoveveien som kollektivakser er blant annet begrunnet i de store utbyggingsområdene mot sør og sørøst. Veibredder/tverrsnitt Vegen er foreslått med kollektivfelt, kjørefelt, sykkelbane og fortau på hver side av vegen. Nødvendig veibredde er 25 meter. Kryss Trafikksikkerhet og trafikkavvikling er de viktigste premissene, både ved valg av krysstype og ved plassering og utforming av krysset, sammen med omgivelsene (Håndbok 263, Statens vegvesen). Det er i planforslaget valgt bruk av rundkjøring. Rundkjøringer gir lav fart og har få alvorlige ulykker, og er funnet mest hensiktsmessig i denne reguleringsplanen på grunn av andelen tunge næringskjøretøy som benytter Hoveveien. Avkjørsler En del avkjørsler saneres og omlegges i planforslaget for å gi færre konfliktpunkt og et sikrere og triveligere nærmiljø, og samtidig bedre fremkommelighet på hovedveg. Gang- og sykkelveier Det er foreslått å etablere 2-sidig separat gang- og sykkelfelt på hele strekket. Sykkelveg er foreslått i en bredde på 1,8 meter og fortau en bredde på 3,0 meter. Det er foreslått at disse skilles med kantstein. Bru og underganger Det er foreslått å etablere gangbru ved Gand videregående skole. Bru er foreslått i en bredde på 5,5 meter. For å sikre trygg forbindelse mellom planområdet og togstasjon, Sandnes stasjon. Det er foreslått å tilrettelegge for en undergang ved Prior-bygget, som leder myke trafikanter mellom Sandvedparken og boligområdet øst for Hoveveien. I tillegg er det foreslått å utbedre eksisterende undergang helt i sør for å tilrettelegge for utvidelse av vegbanen. Bussholdeplasser Det er 7 eksisterende bussholdeplasser innen planområdet. Planforslaget legger til rette for, til sammen, 6 bussholdeplasser. En er foreslått fjernet da flytting førte til at 2 bussholdeplasser kom i en avstand på ca. 70 meter fra hverandre. Plasseringen er tilsvarende eksisterende, med noe tilpasning for å sikre sikt og hensiktsmessig avstand til kryss. Det er foreslått å tilrettelegge alle med universell utforming og leskur. På grunn av at planforslaget legger opp til gateprofil tilrettelegges det for kantstopp.

6 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 2 Landskap Beplantning vil være en viktig del av veganlegget. Det er foreslått gjennomgående rekker med trær plassert i midtrabatt, i tillegg til beplantning av rundkjøringer. Støyskjerming Det er beregnet veitrafikkstøy for boligeiendommer og skolen langs hele strekket. Nødvendig skjermingshøyde er satt til 3,5 meters høyde. I tillegg må det vurderes lokale tiltak på uteplasser og/eller fasader. Bygninger Totalt er 7 bygninger foreslått revet: En enebolig To «annen lagerbygning» En «annen kontorbygning» Ett «garasjeuthus anneks til bolig» En transformatorstasjon Ett lagerbygg

7 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 3 1 Saken gjelder 1.1 Bakgrunn for planarbeidet Bakgrunn for planarbeidet er ønske om å tilrettelegge for kollektivfelt langs Hoveveien i. Gjeldende kommuneplans samfunnsdel sier (side 71) at det må «gjøres grep for å bedre forholdene for kollektivtrafikken i knutepunkt og langs viktige kollektivårer i sentrum og ellers i kommunen. Det foreslås bl.a. kollektivfelt langs flere hovedkollektivårer inn mot sentrum og mot Sandnes øst». 1.2 Tiltakshaver/forslagsstiller fremmer, på vegne av, forslag til detaljregulering for tilrettelegging av kollektivfelt langs Hoveveien i. 1.3 Konsekvensutredning plan stiller, i 5.2 punkt b, krav til at det skal legges til rette for separate kollektivfelt i Hoveveien mellom sentrum og Kvelluren næringspark. Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. Planarbeidet er vurdert i henhold til 3 og 4 og vedlegg I og II i Forskrift om konsekvensutredning. Planmyndigheten i har vurdert at tiltaket ikke innebærer tiltak som faller inn under kriteriene i 4 og vedlegg II. Planen skal ikke konsekvensutredes. 1.4 Planprosessen Tidligere saksgang Varsel om planoppstart Nytt varsel om planoppstart, annonsert i Stavanger Aftenblad og på hjemmesidene til og, samt brev sendt til berørte parter og instanser, med frist for merknader satt til kvartal 2014 Innsendelse av planforslag til 1.gangsbehandling Det ble avholdt åpen kontordag fra klokken Det er i tillegg avholdt møter med en rekke av grunneierne innen planområdet. Alle møtene har vært gjennomført av tiltakshaver () og plankonsulent. Det kom inn 18 merknader til varsel, disse er oppsummert i kapittel 5.

8 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side Forventet fremdrift Tema Innlevering av detaljreguleringsforslag og ROSanalyse 2. kvartal 2014 Førstegangsbehandling av planforslag 3. kvartal 2014 Offentlig ettersyn 3./4. kvartal 2014 Annengangsbehandling og vedtak 1.kvartal 2015 Antatt tid Tabell 1-1 Antatt fremdrift

9 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 5 2 Gjeldende planer 2.1 Overordnete planer og føringer Plandokumentet berører ikke nasjonale plandokumenter. Likevel ligger nasjonale og rikspolitiske retningslinjer til grunn for planleggingen i området: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Fylkesdelplan for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, rundskriv T- 5/93 Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (støyretningslinjen), T-1442 (2012) 2.2 Gjeldende planer Nasjonal transportplan Tiltaket er tatt inn i andre periode av nasjonal transportplan (del av Jærenpakke II) Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland Prosjektet er ikke direkte omtalt Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (FDP-J) Fylkesdelplanen ble vedtatt av fylkestinget og godkjent av Regjeringen Planen er for tiden under revisjon og Regionalplan for Jæren er for tiden på høring. Det er lagt strategier i planen for å sikre transportog arealbruk som legger opp til økt overgang til mindre ressurskrevende transportformer, som blant annet kollektivtransport, og å ha et bymønster som bygger videre på eksisterende bystruktur. Planen har skissert forslag til «Sandnes buss» som viser trase langs Hoveveien, det heter at en høyverdig kollektivåre fra Sandnes sentrum vil ha mange alternative traseer. I plankartet er bybane foreslått i trase langs Hoveveien. Figur 2-1 Utsnitt fra Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren (Rogaland fylkeskommune)

10 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side Regionalplan for Jæren Regionalplan for Jæren skal erstatte FDP-J, og er forventet vedtatt oktober Planen viderefører fokus på samordnet areal- og transportplanlegging fra FDP-J. I planen for stamnett for kollektivtrafikken ligger traseen langs Hoveveien som «busstrase primært separat trase/kollektivfelt». Figur 2-2 Utsnitt fra kart «Regional stamnett for kollektivtrafikk og busstraseer med separat trase/kollektivfelt (Rogaland fylkeskommune) Kommuneplan for Sandnes Planområdet ligger som hovedåre for kollektivtrafikk i gjeldene kommuneplan. Det heter i bestemmelsene 5.2 følgende (relevant utdrag): a) Langs hovedårene for kollektivtrafikk skal buss/bybane sikres god fremkommelighet gjennom egne felt eller andre prioriteringstiltak. b) Det skal legges til rette for separate kollektivfelt i Hoveveien mellom sentrum og Kvelluren næringspark. c) Kollektivknutepunkt og stoppesteder for buss/bybane skal utformes iht. krav om universell utforming. Det skal sikres gode gang- og sykkelforbindelser fram til holdeplassene/kollektivknutepunktene. Figur 2-3 Utsnitt fra plan ()

11 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side Kommunedelplan for sentrum Store deler av planområdet ligger innenfor sentrumsplanen, området i nord til E39-bru. Planen er en egen delplan for sentrumsområdet som skal ha en høyere detaljeringsgrad enn kommuneplan. I planen står det under kollektivtraseer at det på Hoveveien skal legges til rette for separate kollektivfelt Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes Visjon for kulturminnearbeidet er «kulturminner og kulturmiljøer skal bidra til å styrke trivsel, identitet og verdiskaping i Sandnes». Det er satt opp fire målsettinger for kulturminnevern, blant annet å «dokumentere dagens og gårsdagens Sandnes for ettertiden» og «bevare representative kulturminner og kulturmiljøer fra fortid og samtid». Det er flere kulturminner innenfor og i forbindelse med planområdet Sykkelplan for Sandnes Planen ble vedtatt i I denne er Hoveveien prioritert som hovedtrase for sykkel. Tiltak som foreslås er sykkelfelt. 2.3 Gjeldene reguleringsplaner Følgende reguleringsplaner blir berørte og overlappes av denne planen: Plan , Gand videregående skole og Pilabakken 1-17(vedtatt ) Plan , Endret regulering for Hoveveien 36 (vedtatt 2007) Plan 98101, Rogaland Egglag (industri, vedtatt 1999) Plan , omr. mellom Hoveveien og Austråttbakken (kontor/bolig, vedtatt 1974) Plan , Espedalen, gnr. 39, bnr.7, 42, 86, 150 m.fl.(industri/bolig, vedtatt 1976) Plan , Utvidelse av E39 til 4 felt fra Hove til Sandved (vei, vedtatt 2010) Plan 97136, Kvelluren næringspark (næring, vedtatt 1999) Plan , AU09 og AU10 Hove (næring/bolig, vedtatt 2010) 2.4 Pågående planarbeid Plan , Endret reg. for et omr. mellom Brugata, Gandalsgt., Elveplassen og Hoveveien. Området skal utvikles til næring, industri og offentlig formål. 2.5 Øvrige føringer Statens vegvesens håndbøker i forhold til profiler, utforming og dimensjonering blir lagt til grunn for utforming av veganlegget.

12 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 8 3 Beskrivelse av planområdet 3.1 Beliggenhet Planområdet består av nordlig del av Hoveveien som ligger i. Den nordlige delen av planområdet er en del av kommunens sentrumsplan, Størrelse og avgrensning Planområdet ligger i hovedsak langs Fv.330, Hoveveien, fra Hovebakken ned til krysset mellom Hoveveien og Høylandsgata. Planområdet er ca. 65 daa. Figur 3-1 Varslet planområdet

13 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 9 Figur 3-2 Flyfoto av planområdet, gul linje indikerer Hoveveien () 3.3 Eierforhold Gnr/bnr Hjemmelshaver Kommentar 39/25 Rogaland fylkeskommune Gand videregående skole 39/39 Hoveveien 11, bolig 39/42 Nye leiligheter og Kiwi butikk 39/87 Raunabakken, veg 39/127 Iversen Dag Sigve og Reidun J Nygård Hoveveien 26, bolig 39/251 Bru Anne Gerd Hoveveien 28, bolig 39/263 Kvelluren 2, ubebygd 39/414 Høyblokk 39/474 Hoveveien 42, bolig 39/508 Hoveveien 5, varehandel, reparasjon av motorvogner 39/515 Hoveveien 51, bolig 39/516 Hoveveien 40, bolig 39/524 Hoveveien 9, off. adm og forsvar 39/537 Tillegg 39/1013 Hoveveien 30, kontorbygg

14 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 10 39/1034 Hoveveien 32, lagerhall 39/1075 Hoveveien 38 og 38a, bolig og kontor 39/1077 Park 39/1083 Hoveveien 34, butikk/forretningsbygg 39/1125 Hovebakken 1, Røde kors 39/1126 Del av lagerhall i Hoveveien 32 39/1135 Ospabakken, veg 39/1258 Rogaland fylkeskommune Veggrunn for fv /1314 Frafjord Aase Karin S og Olinehagen 4, bolig Frafjord Per 39/1431 Tillegg til 39/ /1527 Rogaland fylkeskommune Rv.e-39/rv. 13/fv. 323/fv /1594 Rogaland fylkeskommune Hovebakken, veg 40/12 Øvremyr 40/23 Pilabakken 1, bolig 40/79 «Hagesnippen» 40/235, 41/337 Rogaland fylkeskommune 41/132 Kirke Hoveveien, fylkesvei 3.4 Landskap og topografi Planområdet heller fra øst mot vest og svakt fra sør mot nord. Eksisterende vegbane er relativt flat, og heller fra sør mot nord. Bebyggelsen rundt vegbane følger det naturlige terrenget, og er preget av boligbebyggelse som er bygget i skråning i øst, mens området i vest er flatt og preget av jernbanen rett utenfor planområdet og noe lavere, i hovedsak, næringsbebyggelse. 3.5 Naturtyper og biologisk mangfold Planområdet er i stor grad bebygd og planområdet ligger registrert som industriområde og bymessig bebyggelse, samt riksveg i gjeldende kommuneplan. Det er ikke kjennskap til spesielt biologisk mangfold (temakart.no). 3.6 Grunnforhold Planområdet er merket som svake grunnforhold og ligger innenfor risikoområde for radon i kommunens miljøplan

15 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side Eksisterende bebyggelse og arealbruk Langs Hoveveien er det variert bebyggelse, som består av eneboliger, blokkbebyggelse, næringsbygg med forretning/kontor og offentlige bygg. Boligbebyggelse er stort sett konsentrert på østsiden av Hoveveien, mens det på vestsiden stort sett er næringslokaler, men med en større boligblokk og noen bolighus. Deler av Hoveveien fremstår med gateprofil der næringsbebyggelsen er henvendt mot gaten. Boliger ligger ikke henvendt mot vegen og er delvis skjult av vegetasjon og skjerming Figur 3-3 Foto av eksisterende bebyggelse langs Hoveveien. Bilde 1 fra sør mot nord med høyblokk på venstre side. Bilde 2 fra sør mot nord med eksisterende boligbebyggelse til høyre. Bilde 3 fra nord mot sør med Priorbygg på høyre side. 3.8 Vegetasjon Vegetasjonsbildet langs strekket er relativt grønt, men noe ujevnt. Det er, på sørlig del av strekket, fra parken og videre, en rabatt mellom gangveg og kjøreveg som er beplantet med gress og noe trær (se fig. 3-3 bilde 2). I tillegg er det noe trær og busker i forbindelse med private hager, samt noe trær langs vegen. Hovedinntrykket er varierende grad av grønt langs traseen. Figur 3-4 Fotografier fra vegen fra sør mot nord

16 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side Kulturminner og fornminner Som kartet i figur 3-4 viser er det flere kulturminner i nærhet til planområdet. Det er i hovedsak sefrak registrerte hus som er merket i kartet, i tillegg til kulturmiljøet Pilabakken. Rogaland fylkeskommune har i sin merknad til varsel satt fokus på følgende kulturminner: Innenfor planområdet: Pilabakken, 1, 3 og 11 (Sefrak B). I umiddelbar nærhet av planområdet: Holbergsgt. 2, Gjesdalsvn. 2D, Gravarsvn. 6, Pilabakken 5,7,11 og 17, Austråttbakken 23, 23, 33, Raunabakken 4A og Espedalsveien 4. Kulturminneplanen for Sandnes omfatter flere bygninger, som også må hensyntas. Spesielt bygningsmiljøene i Pilabakken (vernet med hensynssone i nettopp vedtatt plan for Gand vgs) og Espedalsveien (fredet) samt anlegget på Hoveveien 11. Figur 3-5 Kartutsnitt kulturminner (Temakart.no) 3.10 Barn og unges forhold Gand videregående skole ligger nord i planen. Deler av Hoveveien er brukt som skolevei for nevnte videregående skole. Austrått barne- og ungdomsskole ligger øst for planområdet. Deler av Hoveveien blir brukt som skoleveg, men størsteparten av barn til skolen bor på østsiden av Hoveveien. Det er en park på østsiden av Hoveveien, denne er utstyrt med fotballmål som gjør den tilrettelagt for barn og unge. Figur 3-6 Foto av park tatt fra Hoveveien (vest mot øst) 3.11 Friområder og friluftsliv i nærmiljøet Sandvedparken ligger på vestsiden av Hoveveien, over jernbanen. Sandvedparken er regionalt friluftsområde og ligger som viktig grøntområde til undervisningsbruk i kommunens miljøplan ( ). Det er forbindelse mellom planområdet og Sandvedparken via Brugata i nord og Hovebakken i sør.

17 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 13 Planområdet ligger ikke i nærheten av nasjonale friluftsområder (DN Naturbase) Transportsituasjon Trafikken er sammensatt av kollektivtrafikk, næringstrafikk og privatbiler. Hovedtyngden er lokaltrafikk til boliger og næringseiendommene Biltrafikk Hoveveien er en del av fylkesveinettet (fv.330) og er en viktig transportåre fra sør og inn mot Sandnes. Hoveveien har i dag to kjørefelt med 2-sidig fortau. Samlet vegbredde er noe varierende, mellom 8-10 meter. Det er mange avkjørsler fra bolig og næring til Hoveveien. Flere avkjørsler har fortau som adkomst. Det er bygget ny rundkjøring ved Kvelluren i forbindelse med næringsutviklingen i området. Ådt på vegstrekningen er 7500 (Statens vegvesen, 2012), hovedtyngden er fra sør. Ådt på strekket rett før bro i Kvelluren er 5900 (Statens vegvesen, 2012). Det er, i perioden , registrert 5 ulykker på strekket, med «lettere skadd» (Nasjonal vegdatabank) Kollektivtrafikk Hoveveien er en viktig kollektivakse fra sør mot Sandnes sentrum. Det går buss gjennom hele planområdet. Rute 13 og 14 går begge Ganddal-Sandnes. Rute X40 går Gand vgs Stavanger. Nevnte ruter har to avganger i timen på hverdager (figur 3-6). Kollektivtrafikken benytter i dag felles kjørebane med øvrig trafikk. Problemet for kollektivtrafikken er at ved kødannelse blir også kollektivtrafikken hindret på samme måte som øvrig trafikk. Det er 7 holdeplasser for buss innenfor planområdet. 2 er utført som busslommer, en helt sør i planområdet på østsiden av vegne, og en helt nord i planområdet på vestsiden av vegen. Resterende bussholdeplasser er kantstopp der bussen stopper i kjørebanen. Det er bare 1 bussholdeplass (helt i sør) som er tilrettelagt med bussskur. Figur 3-5 indikerer eksisterende bussholdeplasser (en på hver side i nærheten av hverandre) Eksisterende busstopp tilfredsstiller ikke krav til universell utforming. Figur 3-7 Eksisterende bussholdeplasser indikert (flyfoto finn.no)

18 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 14 Rute Frekvens Områder som nås med ruten 13 4 ganger i timen morgen og ettermiddag. 1 gang i timen kveld (etter kl.18). 1 gang i timen helger 14 2 ganger i timen morgen o g ettermiddag. I gang i timen kveld (etter kl.18.30). 1 gang i timen helger. Sandnes-Hove-Ganddal-Sandved-Sandnes Sandnes-Sandved-Ganddal-Hove-Sandnes X40 5 ganger daglig hverdager Stavanger-Rv44-Sykehuset-E39-Forus- Varatun-Sandved-Ganddal-Hove Figur 3-8 Bussruter innen planforslaget Myke trafikanter Det er i dag sammenhengende fortau på østsiden av Hoveveien på hele strekningen. På vestsiden av vegen er det fortau frem til bussholdeplass ved Gand vgs fra nord, samt fra Brugata til enden av planområdet i sør. Langs store deler av strekket benyttes også fortauet som adkomst til eiendommene slik at det lett kan oppstå konflikt mellom bil og myke trafikanter. Fortauet har varierende bredde fra 1,8 2,5 meter. Figur 3-9 Foto fra nord mot sør, høyblokk til høyre i bildet (google.maps.no) Det er tilrettelagt for kryssing av Hoveveien, i hovedsak i plan. Det er etablert to oppmerkede fotgjengerfelt på strekket, ett ved høyblokken (Hoveveien 7) og ett i forbindelse med parken (sør for Hoveveien 40). Helt sør i planen mot Kvelluren er det etablert kryssing av Hoveveien ved undergang.

19 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 15 Strekningen innen planområdet er definert som hovedrute, «Hoveruta» i sykkelkart over Nord-Jæren. Det er ingen separate tilbud til syklister innen planområdet. Syklister må krysse en rekke kryssende veier der syklister har vikeplikt eller må gå av sykkelen. Strekningen i planforslaget binder sammen sørlige deler av kommunen som Ganddal med sentrum. Med Sandnes sentrum, jernbanen, butikker, boliger og arbeidsplasser vil strekningen også være en viktig trase for gående. Figur 3-10 Utsnitt fra Sykkelkart over Nord- Jæren (Statens vegvesen) 3.13 Spesielle miljøforhold Forurensing Planområdet ligger innenfor område som er forurenset av vegtrafikk. Nordlig del ligger innenfor «over øvre vurderingsterskel», mens sørlig del ligger innenfor «over nedre vurderingsterskel». Planområdet er indikert med rødt. I følge kommunens miljøplan er det fare for noe forurensing i grunnen, spesielt mot sør der det foreligger utslippstillatelse for industri. Det antas at det ikke forekommer forurensing innen planområdet, da området i stor grad er og har vært i bruk til næring som ikke antas å forårsake forurensing. Figur 3-11 Utsnitt fra kart 3.4, Luftforurensing ( miljøplan )

20 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side Støyforhold Miljødirektoratets støykartlegging viser at det er noe vegtrafikkstøy på Hoveveien i dag. Kartet viser også støy fra bruen som går over deler av planområdet, det antas at bebyggelse i nærhet av bruen også blir berørt av støy fra E39, selv om de ligger på et lavere nivå i terrenget. Planområdet er indikert med ellipse. Figur 3-12 Utsnitt fra støykart (Miljøstatus i Norge, Miljødirektoratet) 3.14 Eksisterende tekniske anlegg Innenfor planområdet har Lyse eksisterende infrastruktur som må tas hensyn til, dette gjelder både høy- og lavspent strøm, fiber, gassrør og gatelys. I tillegg har IVAR en hovedvannledning på Ø 700 og en gammel hovedvannledning som ikke er i drift, innenfor planområdet. Vannledningen har et restriksjonsbelte på 7 m på vestsiden og 5 m på østsiden målt fra senter rør. Jernbaneverket har etablert et koblingshus ved Brugata, vest for eiendom 39/508. Nødvendige sikkerhetsavstander må ivaretas i planarbeidet.

21 Sykkelfelt Kjørefelt Kjørefelt Sykkelfelt Rabatt Rabatt Rabatt Rabatt Fortau Kollektivfelt Rabatt Kollektivfelt Fortau Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 17 4 Beskrivelse av planforslaget 4.1 Bærende ide Tilrettelegge for kollektivtrase, samt skille gående og syklende langs strekket. Det er planlagt to kjørefelt i hver retning, der ett av feltene skal være kollektivfelt, i tillegg til kjørearealene er det forutsatt sykkelbane og fortau på begge sider av vegen. Sykkelfeltet er fastsatt til 1,8 meter. Fortauene har en bredde på 3 meter. Rabatten har en bredde på 2,5 meter som er tilstrekkelig for planting av trær. 3m 0, 2 5 m 1, 5 5 m 3,25m 3,25m 0, 2 5 m 2,5m 0, 2 5 m 3,25m 3,25m 1, 5 5 m 0, 2 5 m 3m Figur 4-1 Vegsnitt hovedpart av veg Profilen er noe annerledes helt i sør og frem til først rundkjøring (ca. 65 meter), som følge av at den er tilpasset tilgrensende reguleringsplan.

22 Sykkelfelt Kjørefelt Kjørefelt Sykkelfelt Fortau Rabatt Kollektivfelt Rabatt Rabatt Rabatt Kollektivfelt Fortau Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 18 3m 1 m 0, 2 5 m 3,25m 3 m 0, 2 5 m 1,5m 3 m 3,25m 0, 2 5 m 1m 3m Figur 4-2 Vegsnitt helt i sør 4.2 Arealbruk Planen tilrettelegger, i hovedsak, for etablering av kollektivfelt og separasjon av fotgjengere og syklister. I tillegg regulerer planen en boligeiendom og utvidelse av eksisterende næringsområde, i tillegg til å inkludere nødvendig areal til annen teknisk veggrunn Reguleringsformål og arealregnskap Arealformål er i stor grad knyttet til vegareal. Andre formål innen bebyggelse og anlegg er i hovedsak areal knyttet til behov for støyskjerming. Formål Areal (daa) 12-5, nr1 Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse 4,0 Kirke/annen religionsutøvelse 0,2 Næringsbebyggelse (6) 4,5 Øvrige kommunaltekniske anlegg 0,0 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (3) 7,6 Sum areal denne kategori 16,3

23 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side , nr2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Annen veggrunn tekniske anlegg (26) 5,8 Fortau (18) 9,6 Gang-/sykkelveg (3) 1,2 Kjøreveg 30,5 Leskur/plattformtak (6) 0,6 Sum areal denne kategori 47,7 12-5, nr3 Grønnstruktur Park 0,5 Sum areal denne kategori 0,5 Sum areal alle kategorier 64, Byggegrenser Det er foreslått byggegrense på 20 meter fra senter veg, med bakgrunn i innspill fra Statens vegvesen i forhold til mulighet for fremtidige tilpasninger Estetikk Vegen er tilpasset terreng, bebyggelse og øvrig arealbruk. Det er tilstrebet en enhetlig kryssutforming med rundkjøring så langt det har latt seg gjøre. Beplantning er forslått for å markere og forsterke linjer gjennom krysset og for å gjøre krysset mer lesbart, og reduserer inntrykket av et stort trafikkområde. Det er foreslått beplanting i rundkjøringer og i midtrabatt. Resterende arealer vil bestå av asfalt. 4.3 Vegløsninger/trafikkforhold Planforslaget følger eksisterende trase og er en utvidelse og utbedring av denne. Det er foreslått kantstopp for kollektivtrafikk, da de kjører i egne felt og således ikke vil hindre annen trafikk ved stopp. Det er foreslått å etablere beplantet midtrabatt på 2,5 meter og tosidig kollektivfelt, kjørefelt, sykkelfelt og gangfelt på hver side av denne langs hele strekket. Fortau er foreslått etablert med bredde 3 meter gjennomgående for hele strekningen. Sykkelfeltet er foreslått i en bredde på 1,8 meter i tråd med Sykkelhåndboken som anbefaler denne bredden ved ådt over Sykkelfeltet etableres gjennomgående på begge sider av veien frem til rundkjøring i sør. I nord ender planen i gangbru som leder over Hoveveien og binder denne sammen med grøntområdet og togstasjonen i vest. Det er foreslått å beholde 6 av 7 eksisterende busstopp. Alle bussholdeplassene er foreslått med universell utforming, og med leskur. Det er foreslått undergang ved park (sør for Hoveveien 40) for å binde sammen boliger i øst med Sandvedparken.

24 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side Trafikksikkerhet Veganlegget legger opp til god trafikksikkerhet. Rundkjøring legger opp til trafikksikkerhet, sammen med sanering av avkjørsler. I tillegg er det foreslått å separere syklende og gående, i tillegg er fortau foreslått utbedret og sanering av avkjørsler fører til at myke trafikanter ikke er tvunget til å dele samme vegbane som biler. Foreslått undergang i sør og en gangbru i nord er tiltak som bidrar til å heve sikkerheten på strekket. 4.4 Bolig Det er kun én boligeiendom som i sin helhet inngår i planområdet. Det er gnr. 39 bnr. 40, Hoveveien 11, som er foreslått regulert til boligformål med hensynsonen båndlegging etter lov om kulturminner. Hensikten med dette er å sikre at inngrep som skjer på eiendommen som følge av dette planarbeidet, og andre fremtidige tiltak, skjer i samråd med kulturmyndighetene og at kulturmiljøet ivaretas. 4.5 Universell utforming Universell utforming er et gjennomgående prinsipp i planforslaget. Busstopp er foreslått universelt utformet, og det er stilt krav til at det ikke skal nyttes allergifremkallende beplanting i veganlegget. Stigning i underganger er foreslått med 7 % i tråd med retningslinjer, og det er foreslått at alle kantstopp skal opparbeides med busskantstein og ledelinjer. 4.6 Andre forhold Støyberegning Sinus har utarbeidet en støyrapport i forhold til forventet veitrafikkstøy for eksisterende boliger langs Hoveveien på strekket som er inkludert i planforslaget (se vedlegg 5). Rapporten viser at det per i dag er flere boliger som ligger i gul sone og noen i rød i forhold til trafikkstøy, dette gjelder særlig boliger som ligger nær Hoveveien. Den økte trafikkmengden fører til at det er anbefalt relativt omfattende støyskjermingstiltak. I tillegg må det gjøres lokale skjermingstiltak på uteplasser og/eller fasader. Det er i plankartet inntegnet støyskjermer på 3,5 meter i tråd med anbefalinger fra Sinus AS. I tillegg er det i bestemmelsene foreslått at lokale skjermingstiltak utredes i en senere fase, hvor det er aktuelt. Dette gjelder spesielt høyblokk, Røde kors eiendom, 39/1125 og bolig, 39/515. Høyblokk ligger delvis i rød støysone, mens 39/1125 og 39/515 ligger fullstendig i rød støysone. Mulige fasadetiltak inkluderer støydempende ventiler, vinduer med lyddempende glass, balansert ventilasjon og ekstra spon- eller gipsplater i himling og yttervegg. For høyblokk kan det bli aktuelt med innglasset balkong. I tillegg er det, ved 5 meters beregningshøyde, noen boliger i nord som ligger innenfor rød støysone. Støyavbøtende tiltak er sikret i bestemmelsene. 39/515 39/1125 Figur 4-3 Utsnitt fra støysonekart (Sinus AS)

25 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side Tekniske anlegg Det er foreslått å fjerne eksisterende trafostasjon og tilrettelegge for ny i samme området, i tråd med merknad fra Lyse Forhold til funksjonshemmede Planforslaget er i tråd med krav og anbefalinger i forhold til stigning og materialvalg. Det vurderes at funksjonshemmede er godt ivaretatt i planforslaget Vegetasjon Planforslaget har intensjon om å gi vegen et tydelig grønt preg som kan bryte opp den brede asfaltflaten og skille vegen visuelt fra tilstøtende arealer. Det er foreslått at rundkjøringer beplantes for å skape grønne «øyer» på strekket, samtidig som det er en beplantet rabatt med trerekke langs hele strekket. Rabattens bredde på 2,5 meter er tilstrekkelig for å kunne plante trær. Tretyper som kan nyttes er for eksempel søyleeik, søylebøk og smalkornet rogn Rekkefølgekrav Det er satt rekkefølgekrav i forhold til at tekniske planer skal utarbeides og godkjennes før igangsetting. Det er videre satt krav til at beplanting skal godkjennes av. Nye avkjørsler skal opparbeides før stenging av eksisterende. Det er satt krav til at støyskjerming skal opparbeides samtidig med vegprosjektet. Det er i tillegg satt krav til dokumentasjon av forurensing i grunn før gravearbeider starter Overvann Overflatevann fra Hoveveien ledes i dag via rørsystemer til Storåna, både via eksisterende samleledning for spillvann og overvann ledning frem til Gravarsveien og via eksisterende overvannsledninger under jernbanen. Planforslaget legger opp til håndtering av overvann etter samme prinsipp som dagens system, med nødvendige tilpassinger. Dagens veg er planlagt utvidet med en dobling av dagens bredder. Det må derfor vurderes behov for etablering av fordrøyingsanlegg, eventuelt å øke kapasiteten på overvannssystemet frem til utslippspunkt da avrenningen fra området vil bli større enn dagens situasjon. Sandnes kommune har som mål også å skulle forbedre miljøkvaliteten i Storåna ved å samle opp en større del partikler fra avrenningsområdene enn dagens anlegg klarer å håndtere via tradisjonelle sandfangsanlegg. Behov for sedimenteringsanlegg for avrenningsområdene må derfor tas med i vurderingen. Eventuelt fordrøyings- og sedimenteringsanlegg vil kunne bygges under bakkenivå på den delen av veganlegget som utvides. Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at teknisk plan for VA-anlegg skal inkluderes i prosjekteringen. Vurdering av overvannshåndtering må inngå i denne prosjekteringen. v/bymiljø har varslet at de vil skifte ut eksisterende hovedvannledninger i området. Det er planlagt at dette gjøres samtidig med bygging av det nye veganlegget. 4.7 Gjennomføring Det forventes å få vedtatt reguleringsplan i starten av Tiltaket er foreløpig foreslått i Jærenpakke 2, men med lav prioritet. Det antas at prosjektet kan gjennomføres i perioden

26 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 22 5 Kunngjøring av planoppstart Varsel om planoppstart ble sendt til berørte, naboer, interesseorganisasjoner og offentlige etater , og varslet i Stavanger Aftenblad og på kommunens og Dimensjon Rådgivning AS sine nettsider. Frist for uttalelser var satt til Det kom inn 18 uttalelser, 7 fra offentlige og 11 fra private: 1. IVAR, brev datert , barnas representant, brev datert , brev datert Statens vegvesen, brev datert Lyse, brev datert Rogaland fylkeskommune, Regionalutviklingsavdelingen, brev datert Jernbaneverket, brev datert NorEngros Kjosavik AS, epost datert Trygve Høiland, brev datert Eiendom 2 AS, brev datert Odd M. Vatne, brev datert Sverre Iversen, brev datert aug Røde Kors Rogaland, brev datert Ingun Grude Espeland, epost datert Kvelluren AS v/haver Advokatfirma Ans, brev datert Øgreid Eiendom AS, epost datert Hoveveien Utbyggingsselskap AS, brev datert Bøndenes Innkjøpslag v/ingeniør Jacob Aarsheim, brev datert Merknader er oppsummert her, for kopi fullstendig merknad og varsel se vedlegg IVAR, De gjør oppmerksom på at IVAR har hovedvannledning Ø 700 og en gammel hovedvannledning som ikke er i drift, innenfor planområdet. Vannledningen har et restriksjonsbelte på 7 m på vestsiden og 5 m på østsiden, målt fra senter rør. Det er vedlagt kartskisse som viser trase. Forslagsstillers kommentar Innspill fra IVAR tas til orientering. Planforslaget forholder seg til samme trase som eksisterende. 5.2, barnas representant, Barnas representant har følgende innspill: En må generelt sett sikre trygg trafikk for myke trafikanter. En må sikre trygg skolevei for barn og ungdom som beveger seg i området. En må se på endringer i støynivå for de som bor og oppholder seg langs Hoveveien. Forslagsstillers kommentar Planforslaget søker å sikre trygg trafikk. Dette er løst gjennom å separere gående og syklende, samt at det er tilrettelagt for tosidig gjennomgående fortau og sykkelfelt på hele strekket.

27 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 23 Sikker kryssing av vegbane er sikret gjennom undergang, gangbru og noe kryssing i plan på lysregulerte fotgjengerfelt. Støyanalyse er utført av Sinus AS og deres innspill er tatt med videre i planforslaget. 5.3, De oppgir at det er «grunn til å tro at det kan finnes forurenset grunn innenfor planområdet, på nøringseiendommer og spesielt på jernbaneområdet». I reguleringsbestemmelsene må det i rekkefølgebestemmelsene tas inn krav om: «Før gravearbeid kan igangsettes må det undersøkes om det finnes forurenset grunn på det aktuelle området. Miljøkonsulent må utføre undersøkelsene og utarbeide «tiltaksplan for graving i forurenset grunn» i henhold til Forurensningsforskriften. Tiltaksplan skal være godkjent av kommunen (Bymiljøsjefen) før gravearbeider kan igangsettes». «Det må lages tekniske planer for forurensing (for eksempel sedimentering) av overvann for å unngå partikkelavrenning og forurensningstilførsler til overvannsystemet og Storåna. Det må planlegges tilstrekkelig arealer for slike tiltak både i anleggsperioden og etterpå. Tekniske planer skal være godkjent av kommunen før gravearbeider kan igangsettes. Tiltak for behandling av forurenset vann fra området med forurenset grunn skal tas inn i «Tiltaksplanen for graving i forurenset grunn». Utover det har de følgende merknader: Geotekniske forhold bør undersøkes. Kommunens VA-avdeling skal skifte vann og avløpsledninger i forbindelse med veiopprustningen. Forslagsstillers kommentar Det er stilt krav til dokumentasjon om det er forurenset grunn, og krav til utarbeiding av tiltaksplan ved eventuelle funn. Det er vurdert at planforslaget har tilstrekkelig areal for tilrettelegging av sedimenteringsanlegg under vegareal om det er nødvendig i forhold til avrenning til Storåna. Det er foreslått at dette vurderes som en del av teknisk plan for VA (se punkt 4.5.6). Det er tatt til orientering og vil bli samordnet i prosessen at kommunens VA-avdelingen skal skifte vann- og avløpsledninger i forbindelse med opprustning av vegen. 5.4 Statens vegvesen, De opplyser at deres innspill til planarbeidet er tilkjennegitt i planmøter som er avholdt og de har ingen vesentlige merknader eller kommentarer. De ønsker fortsatt god dialog og et godt plansamarbeid. Forslagsstillers kommentar Utforming av veganlegget er i tråd med nasjonale føringer og veiledere. Planforslaget er presentert for representanter hos Statens vegvesen i form av arbeidsmøter. Vegvesenet har, i etterkant av møtet, kommet med innspill som er tatt opp i planforslaget. Dette gjelder i forhold til byggegrense, krysning av veg og bredde i undergang. 5.5 Lyse, Lyse gjør oppmerksom på eksisterende infrastruktur innenfor planområdet. Det gjelder både høy- og lavspent strøm, fiber, gassrør og gatelys. Det er vedlagt kart som viser infrastruktur.

28 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 24 Forslagsstillers kommentar Det er avsatt areal til ny trafostasjon da den eksisterende er foreslått fjernet i forbindelse med utbygging av vegen. 5.6 Rogaland fylkeskommune, Regionalutviklingsavdelingen, Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet og som sektormyndighet for kulturminnevern. De har følgende innspill: Det er viktig at det tas høyde for den økte trafikkmengden som vil resulterer fra utbyggingen av Sørbø Hove. Kollektivfeltets utforming må vurderes i forhold til nærområdene. Minner om at det må gjøre utredning knyttet til støy, både for utbyggingsperioden og ved ferdigstilt tiltak. Minner om at det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsundersøkelse. I forhold til kulturminnevern har de følgende innspill: Basert på SEFRAK-registeret foreligger følgende registreringer av nyere tids kulturminner i området og dets umiddelbare nærhet: Innenfor planområdet: Pilabakken, 1, 3 og 11 (Sefrak B). I umiddelbar nærhet av planområdet: Holbergsgt. 2, Gjesdalsvn. 2D, Gravarsvn. 6, Pilabakken 5,7,11 og 17, Austråttbakken 23, 23, 33, Raunabakken 4A og Espedalsveien 4. De viser til at Kulturminneplanen for Sandnes omfatter flere bygninger og at også disse må hensyntas. Spesielt må en være oppmerksom på bygningsmiljøene i Pilabakken (vernet med hensynssone i nettopp vedtatt plan for Gand vgs) og Espedalsveien (fredet) samt anlegget på Hoveveien 11. De synes at anlegget i Hoveveien 11 med bolighus, garasje/stall, rester etter låve, gammel frukthage, gammel steingard er undervurdert når det ikke er kategorisert som verneverdig. Og sier videre at en bør nytte anledningen i forbindelse med ny reguleringsplan til å legge/videreføre hensynssone over disse bygningsmiljøene. Konsekvensene for de nevnte kulturminner og kulturminner som nevnes i kulturminneplanen for Sandnes må avklares og kommenteres, både direkte konflikter og indirekte konflikter. Det kan i tillegg være uregistrerte kulturminner i området. Ved mistanke om dette må dette avklares. De varsler administrativ innsigelse/forslag om innsigelse for Fylkesutvalget dersom kulturminneverdier trues eller reduseres vesentlig som følge av endelig planforslag. Dette gjelder særlig bygningsmiljøene i Pilabakken og Espedalsveien samt anlegget på Hoveveien 11. Kulturseksjonen er imidlertid innstilt på å få til en positiv dialog i forhold til planarbeidet og ønsker å bidra til et omforent planforslag. Forslagsstillers kommentar ROS-analyse følger prosjektet og det er gjort støyutredning av Sinus AS. Det ble avholdt befaring av planområdet sammen med fylkeskommunens kulturseksjon Hoveveien 11 er bevart i planforslaget, gjennom at det er foreslått å regulere eiendommen med hensynssone bevaring. Det er foreslått at ett bygg rives her. Det er usikkert om dette

29 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 25 bygget fortsatt er her (fra flyfoto ser det ut som om det allerede er fjernet). Fra tidligere befaring er det mulig at dette var et drivhus. Pilabakken er ikke tatt med i reguleringsplanforslaget foruten adkomst til området. Planbeskrivelsen har kommentert direkte og indirekte konsekvenser av planforslaget i forhold til bygningsmiljøene i kapittel Jernbaneverket, Jernbaneverket eier arealer tett opp til området. De opplyser at disse områdene ofte er i bruk og helt nødvendige for å vedlikeholde Jærbanen. Jernbaneverket forutsetter at tiltaket som foreslås i kommende reguleringsplan ikke berører disse områdene. Jernbaneverket kan ikke akseptere reduksjon av arealer for jernbanen på Brueland. Dersom det i planarbeidet foreslås å regulere tiltak i strid med gjeldende kommuneplan, vil jernbaneverket vurdere å fremme innsigelse til planforslaget. Forslagsstillers kommentar Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan. Figur 5-1 viser planforslaget lagt over gjeldende kommuneplan (Kommuneplan er med skravur). Brugata Figur 5-1 Utsnitt av planforslag over gjeldende kommuneplan 5.8 NorEngros Kjosavik AS, Grunneier Hoveveien 5. Ønsker at planlagt utvidelse av Hoveveien ikke påvirker eiendommen i en slik grad at eiendommen blir uegnet til vanlig næringsvirksomhet. Betingelser for at eiendommen skal fungere er mulighet for varelevering med stor bil/trailer i nedre plan og min. for stor lastebil i 2. plan. Samt tilfredsstillende parkeringsdekning for butikk. Eiendommen har hovedadkomst fra Hoveveien og adkomst fra Brugata for varelevering og parkering for virksomhet i byggets andre etasje. De opplyser at planforslag datert gjør adkomst og bruk av eiendommen så godt som umulig og er helt uakseptabelt. De foreslår at Hoveveien trekkes et par meter lenger østover i krysset med Brugata og 3-4 meter mot øst i nordre ende av deres eiendom. Dette vil gjøre

30 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 26 varelevering vanskelig, men det kan kompenseres ved erstatningsareal mot vest supplert med kjøp av tilleggsareal slik at varemottak kan flyttes til byggets vestside. De ber om at følgende punkter hensyntas i planforslaget: Adkomst i plan 1 for stor lastebil/trailer Adkomst for lastebil fra Brugata i plan 2 Garasje/bod for leilighetene Min 10 m avstand fra vegg til nærmeste fortauskant for å sikre tilfredsstillende lysforhold Forslagsstillers kommentar Planforslaget legger til rette for ny adkomst til tomten, og det er lagt til rette for utvidelse av næringsvirksomhet mot nord. Det synes at dette vil tilfredsstille krav om adkomst til eksisterende næring (se figur 5-1). 5.9 Trygve Høiland, Planforslag som ble presentert i bystyresalen viste støyskjerm i trapp til inngang og foran innkjørsel til garasje. Håper det tas hensyn til adkomst. Forslagsstillers kommentar Foreslått adkomst er uendret fra eksisterende. På grunn av utvidelse av veien vil det være nødvendig å snu inngang til eksisterende garasje, eller eventuelt bygge ny garasje. Det er foreslått å tilrettelegge med lokal støyskjerming på eiendommen for ikke å stenge adkomst til husets inngang fra fortauet, da det er omtrent 2 meter fra ytre fortauskant til ytterdør Eiendom 2 AS, De oppgir at det har et næringsbygg i Hoveveien 38 b, som leies ut til 5 kontor. De er avhengig av tilkomst og parkering her. De ønsker en detaljert plan for tilkomst i Hoveveien 38 b. Forslagsstillers kommentar Avkjørsel over fortau til eiendommen er foreslått sanert i planforslaget. Det er foreslått at Hoveveien 38 og 38a (finner ikke at det er noe som heter Hoveveien 38b) får adkomst til eiendommen via gange og sykkel over fortauet fra Hoveveien. Adkomst med bil er løst fra Espedalsveien Odd Magne Vatne, Grunneier av Huginsgate 10, har følgende innspill: Gnr. 39 bnr. 278 grenser til Hoveveien. Eiendommen er godkjent for utbygging i bebyggelsesplan for gnr. 39 bnr. 278, Huginsgate 10, plan Planen åpner for utskilling av tre boligtomer, hvor to tomer grenser mot Hoveveien. Alle tomtene får adkomst fra Huginsgate. Ber om at utvidelsen av Hoveveien skjer vestover, slik at bebyggbarheten på tomtene ikke reduseres. Dersom Hoveveien reguleres med «urbant tverrsnitt» ber jeg om at muligheten for å redusere byggegrensen mot Hoveveien vurderes. Eksisterende bebyggelse og godkjente boligtomter må skjermes mot støy fra Hoveveien, både direkte og via retur av støy fra fasadene på priorbygget.

31 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 27 Forslagsstillers kommentar Utvidelse av Hoveveien skjer i hovedsak vestover. Planforslaget legger opp til byggegrense 20 meter fra senter veg, i tråd med krav fra Statens vegvesen. I tillegg er det foreslått støyskjermer, i en høyde på 3,5 meter langs deler av vegen, som vil skille boliger fra veg Sverre B. Iversen, Jan T. Narvestad, Per Frafjord, aug Sverre Iversen ønsker at kollektivfelt blir plassert på vestsiden av Hoveveien slik at utvidelsen berører deres eiendommer i Olinehagen minst mulig. Han ønsker også støyskjerming fra trafikken på Hoveveien, gjerne mellom vei og sykkelsti. Forslagsstillers kommentar Vegen er i hovedsak utvidet mot vest. Støyskjerming er foreslått mellom vegareal og annen bebyggelse Røde Kors Rogaland, Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by registrerer at reguleringsplanen innebærer ny gangog sykkelsti som vil gå 3,5 meter inn på deres eiendom, gnr. 39 bnr De opplyser at eiendommen er preget av støy fra eksisterende trafikk og ber om at planforslaget legger til rette for støyskjerming gjennom støydempende vinduer. Det mener at de i liten grad vil ha nytte av en støyskjerm. Forslagsstillers kommentar Det er foreslått i bestemmelsene at det bygget får lokal støyskjerming. Det må utredes nærmere hvilket tiltak som vil være mest hensiktsmessig Ingun Grude Espeland, Grunneier gnr 39 bnr 39. Viser til at foreløpig plan viser at ca. halvparten av eiendommen blir berørt i forbindelse med en ny rundkjøring. Viser videre til at det ikke synes at det er satt av areal til adkomst. Ber om at det blir hensyntatt i den videre planleggingen. Legger til at det bør legges inn en planfri kryssing for fotgjengere av Hoveveien mellom Brugata/Hoveveien og Espedalsveien/Hoveveien slik at en får en sikker adkomst til butikk og videre til skolene i Austrått. Forslagsstillers kommentar Det er foreslått å legge eiendommen under hensynssone vern, i tråd med signaler fra fylkeskommunen. Eksisterende adkomst er mer eller mindre opprettholdt. Det er sett på mulighet for å tilrettelegge for planfritt kryss som foreslått. Det er funnet svært vanskelig da rampene til undergang er plasskrevende. På grunn av stigning og ramper vil det være en såpass lengre veg ved bruk av undergang, at erfaring tilsier at kryssing i plan vil bli benyttet. Det er derfor funnet mest hensiktsmessig å tilrettelegge for trygg kryssing i plan Kvelluren AS v/haver Advokatfirma Ans, Kvelluren AS er eier av eiendommen gnr 39 bnr 89, delvis under E 39. Eiendommen er regulert til næringsbebyggelse, men på eiendommen står det et bolighus med garasje som begge ligger langs Hoveveien. De anmoder om at det gjøres minst mulig inngrep på eiendommen.

32 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 28 De stiller seg mest kritisk til planlagt undergangen, som de mener vil påføre eiendommen store ulemper, i forhold til tap av areal, mens det synes å være begrensede fordeler og behov for undergangen. I tillegg er det, i traseen til undergangen, etablert viktig offentlig infrastruktur, som vil være kostnadskrevende. I tillegg kan de ikke se behov for undergang på det aktuelle stedet da «det allerede etablert undergang for gående og syklende i tilknytting til rundkjøringen like sør for E39. Fra denne rundkjøringen til den nå planlagte undergang er det ca. 175 meter.» De mener det vil være mer hensiktsmessig å etablere ny undergang nærmere sentrum. De viser videre til at ny kryssende gang- og sykkelsti vil skape hindringer og redusere mulighetene for en samfunnsgavnlig utnytting av næringsområdet. Forslagsstillers kommentar Undergang binder sammen boligområdet i øst med Sandvedparken. Dette anses som viktig da det tilrettelegges for en sikker veg for de som vil nyte parken og friområdet. Tilgang til grønne områder er viktig for folkehelsen, og det er en viktig del av kommunens politikk at alle innbyggere skal ha tilgang og god tilgjengelighet til slike områder. I forhold til tidligere forslag er vegen trukket noe inn og gang- og sykkelvegen deler ikke eiendommen i to. Planforslaget foreslår å rive tre bygg på eiendommen, for å kunne tilrettelegge for utvidelse i tråd med overordnede planer Øgreid Eiendom AS, Grunneiere for eiendommene sør for E39 og østsiden av Hoveveien. De viser til at veg og undergang må planlegges slik at det ikke tar byggeområde fra deres tomt. De opplyser at de ser det som mest nærliggende å tilrettelegge for kombinasjonsbygg som må ha tilkomst med stor bil, samt muligheten for å komme til de ulike planene. Forslagsstillers kommentar Planforslaget har bare tatt med høyst nødvendige arealer for å opprettholde forlengelsen av eksisterende undergang og rampe for eksisterende gang- og sykkelveg Hoveveien Utbyggingsselskap AS, Hoveveien Utbyggingsselskap AS er eier av gnr. 39 bnr. 529 (tidligere PRIOR-eiendom). De opplyser om at det tidligere er gjennomført reguleringsarbeid i tilknytning til eiendommen, og at planforslaget ble lagt frem til 1.gangs behandling. Saken ble utsatt i påvente av ytterliggere utredninger av en mer overordnet plan for hele området fra Brueland til Hove. De ønsker å være i dialog med tiltakshaver av planforslaget, slik at planene kan samkjøres. Forslagsstillers kommentar Det er avholdt møte med representanter for Hoveveien Utbyggingsselskap AS, Det ble i møtet presentert planforslaget deres, plan Endret regulering for Gnr 39 bnr 529, samt foreløpig planskisse for Hoveveien. Det ble avtalt at adkomst foreslått i deres planforslag, plan , skal innarbeides i planforslaget. Det er gjort i foreliggende forslag til plan.

33 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side Bøndenes Innkjøpslag v/ingeniør Jacob Aarsheim AS, Bøndenes Innkjøpslag leier lokaler på eiendommen gnr. 39, bnr. 87, 1034, 1083 og 1126 Hoveveien Det informeres om at eiendommen er en næringseiendom med reparasjon og salg av bobiler, tilhenger, båter og campingvogner, samt butikk for verktøy og landbruksrelaterte varer. De ønsker at det sikres adkomst for store kjøretøy inn Raunabakken og ut i Ospabakken, og at adkomst til butikk og kundeparkering via Ospabakken blir opprettholdt. Det er vedlagt kartskisse som viser eksisterende kjøremønster. Forslagsstillers kommentar Kommunen avholdt møte med grunneier, Det ble på møtet åpnet for å tilrettelegge for bolig innen dette området. Planfaglig vurdering er at det passer å tilrettelegge for bolig så nær kollektivtilbud og sentrum, i tråd med prinsippene om samordnet areal- og transportplanlegging. Området foreslås omdisponert til boligformål gjennom pågående kommuneplanprosess.

34 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 30 6 Konsekvenser av planforslaget 6.1 Konsekvenser for miljø, helse og trivsel Planforslaget legger til rette for mer bruk av kollektivtransport, sykkel og gange, gjennom tiltak som gjør det attraktivt å bruke dem. Ved at flere innbyggere sykler og går, fører dette til mer bevegelse og bedre folkehelse. I tillegg til trim får gående og syklende også frisk luft og får opplevelsen ved å komme seg ut. Kollektivtransport som buss gir også mulighet til å møte andre mennesker, i en setting der det er tid til «en drøs». Dette er også positivt for folkehelsen, i en tid da man benytter mye av tiden foran elektronisk media. I tillegg til økt helse og trivsel, er det også mer universelt tilgjengelig enn bilbruk. Det er ikke alle som har økonomi eller anledning til å kjøpe seg bil, men det er flere som har mulighet til å bruke gange, sykkel eller buss for å bevege seg rundt. Planforslaget legger opp til redusert transportbehov og til økt bruk av miljøvennlige reiser, dette kan være med på å redusere lokal luftforurensing og øke luftkvaliteten i området. 6.2 Konsekvenser for naturmangfold og biologisk mangfold Det er ikke registrert spesielle naturverdier, naturtyper eller arter innenfor planområdet (Kilde: naturdatabase til direktoratet for naturforvaltning, dirnat.no). Området er i dag utbygd, og planforslaget legger til rette for en utvidelse og forbedring av eksisterende vegbane. På bakgrunn av dette vurderes det at tiltaket ikke vil ha vesentlig betydning for økosystemene i området. 6.3 Støy Det foreslås å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende samferdselsanlegg, dette tilrettelegger for flere som går, sykler og tar kollektivtransport. Trafikkmengden antas å ha en framskriving på ca. 2 % økning per år og støyrapport fra Sinus AS viser at bygninger langs Hoveveien allerede i dag er utsatt for støy utover det som er anbefalt i T Topografien i området gjør at boliger er bygget i skråning, som fører til at støy ikke blir stoppet av de første rekker med boliger langs vegen. Planforslaget legger til rette for støyskjermer langs store deler av strekket, i tillegg til at det er foreslått lokale tiltak der dette er funnet nødvendig for å sikre tilfredsstillende støynivå på innemiljø og uteplasser. Planforslaget anses å bedre støysituasjonen for beboere tilgrensende planforslaget. Trafikkmengden antas å ville ha økt, uavhengig av planforslaget. Planforslaget sikrer at beboere blir sikret mot støy, så langt det lar seg gjøre. På grunn av topografien er det det ikke alle boliger som vil ha nytte av støyskjerm langs vegen. Situasjonen for dem blir uforandret fra dagens. Trafikkmengden antas å øke noe hvert år, men utbedring av vegen vil muligens føre til at trafikken vil øke noe mer. Planen sikrer støytiltak som vil innebære en vesentlig forbedring for beboere her. 6.4 Konsekvenser for barn og unge Hoveveien blir i noen grad nyttet til skoleveg, og planforslaget legger til rette for å sikre adkomst for myke trafikanter. Dette er foreslått gjennom sammenhengende gang- og sykkelareal inn mot sentrum. Det er også sikret trygg ferdsel til Sandvedparken gjennom undergang.

35 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 31 En stor andel barn og unge benytter kollektivtilbud, og tilrettelegging av tiltaket vil bety et godt tilbud for dem. 6.5 Trafikale forhold Strekningen utvikles i tråd med nasjonale føringer i forhold til å tilrettelegge for at trafikkveksten i byområdet dekkes gjennom gang-, sykkel- og kollektivtrafikk. Vegen blir oppgradert med separate kollektivfelt, og gjennomgående separate sykkel- og gangfelt. Kapasiteten på vegen økes og kollektivtrafikken blir prioritert foran øvrig trafikk og kollektivtransport blir dermed et mer attraktivt tilbud å benytte. Kryssing for myke trafikanter forbedres gjennom tilrettelegging for ny undergang, signalkryss og ny gangbru Trafikksikkerhet Et av hovedformålene med planen er å bedre trafikksikkerheten på strekket for alle trafikanter. Med tiltak som er foreslått oppnås å separere kollektivtransport fra øvrige kjøretøy, etablere rundkjøringer, tilrettelegge for undergang. Forholdene for kollektivtrafikk, utrykningskjøretøy, gående og syklende blir oppgradert, samt at det blir estetisk penere. Foreslått tiltak vil i hovedsak gi bedret trafikksikkerhet og fremkommelighet for beboere og andre gjennom sanering av direkte adkomster Kollektiv Planforslaget er i tråd med overordnede føringer i forhold til tilrettelegging av kollektivtrase på dette strekket. Hoveveien ligger nær, og som en del av, Sandnes sentrum. Det er flere boliger i området, og det foreligger planer for utvidelse av eksisterende boligområde øst for Hoveveien mot Austrått, i tillegg til en større utbygging av området Sørbø-Hove. Kollektivfelt vil gi bedre fremkommelighet for bussen. Bussen blir mer pålitelig, da den slipper unna køståing. Samt at økt bruk vil gi grunnlag for flere passeringer og avganger. Det er foreslått tilrettelegging for busstopp på samme plass som eksisterende, med små justeringer for å tilpasse plassering til nye adkomster og siktlinjer. Dette synes fornuftig da bussholdeplasser i dag ligger i en avstand på ca. 300 meter fra hverandre. Det er i tillegg foreslått leskur på alle holdeplasser. Dette anes å økte attraktiviteten for bruk av kollektivtilbud, da det gir en plass i ly for vind og regn når man venter på bussen. Tilrettelegging slik at bussen går fortere enn bil, flere passeringer i timen og komfortable ventesteder synes å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt for befolkningen Gang- og sykkeltrafikk Det er foreslått tosidig separate gang- og sykkelfelt langs hele strekket. Dette sikrer god og sikker fremkommelighet for myke trafikanter Kryss Kryssløsningen som er funnet mest hensiktsmessig er rundkjøring, på grunn av at vegen er nyttet til en stor andel næringstransport. Det er tilrettelagt for 2 nye rundkjøringer og utbedring av 2 eksisterende. I tillegg til rundkjøring er det foreslått T-kryss med høyre av/høyre på der dette er funnet mest hensiktsmessig.

36 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 32 T-kryss er foreslått ved Hoveveien 11, eiendom 39/39. Rundkjøring er mer arealkrevende, og anlegning av rundkjøring her ville kreve riving av huset. Det er i planforslaget nå foreslått at eiendom vernes, i tråd med innspill fra fylkeskommunen etter befaring med dem Adkomst Planforslaget foreslår sanering av flere adkomster, for å skape mer trafikksikre forhold. Det er sett på ulike løsninger for å tilrettelegge for gode alternative adkomster. Adkomst til gnr 39 bnr 251, Hoveveien 28 Adkomst til 39/251 via fortau saneres. Gul pil på figur 6-1 indikerer eksisterende adkomst. Det er foreslått at eiendommen får adkomst fra eksisterende veg, Raunabakken (se fig. 6-2). Figur 6-1 Pil indikerer eksisterende adkomst (flyfoto:finn.no) Figur 6-2 Utsnitt fra planforslag som viser ny adkomst (sirkel indikerer eiendommen) Denne endringen vil føre til at biler til eiendommen ikke må krysse fortau. Dette skaper en mer trafikksikker løsning for myke trafikanter. Bolig har i dag sin biloppstillingsplass på nordsiden av huset og hageareal på sørsiden. Dette må endres for å tilpasses ny adkomst. Dette vil sannsynligvis være noe ubeleilig for beboere her, da hageareal må omdisponeres til biloppstilling. Det vurderes likevel at ulemper for nabo i forhold til ny adkomst oppveies av økt trafikksikkerhet for allmennheten. Adkomst til gnr 39 bnr 508, Hoveveien 5 Adkomst til næringseiendom benyttet av NorEngros AS har i dag adkomst fra Hoveveien for varetransport, og fra Brugata til butikk og leiligheter. Eksisterende adkomst fra Hoveveien (indikert med gul pil på figur 6-3) er foreslått sanert, da foreslått utvidelse av veg krever denne bredden. I tillegg er det foreslått å sanere adkomst fra Brugata på grunn av nærhet til foreslått rundkjøring.

37 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 33 Figur 6-3 Eksisterende adkomst (flyfoto:finn.no) Figur 6-4 Utsnitt fra planforslag Det er sett på mulighet for utvide vegen mot øst for å beholde eksisterende adkomst, men dette er funnet vanskelig på grunn av veiens geometri. Det er videre sett på mulighet for adkomst på vestsiden av eiendommen, ved å føre veien under eksisterende bru. Dette ville bety bygging av ny bru, og det vil legge føringer for flere tomter som blir berørt av denne løsningen. Planforslaget har foreslått at det legges til rette for ny adkomst gjennom T-kryss (fig. 6-4). Det er foreslått å omdisponere areal fra jernbanen til næring/bolig i tråd med kommuneplanen for å gjøre det mulig for grunneier å benytte ny adkomst. Dette vil trolig gi grunneier en mulighet til å utnytte tomten sin noe bedre. Det er allerede i dag relativt trangt og vanskelig å komme ned til garasjene. Det vil likevel være økonomiske konsekvenser i forhold til å endre bygningsmassen for å tilpasse bygninger til veg og adkomst. Det vurderes at den samfunnsnyttige gevinsten med tilrettelegging av hovedkollektivtrase, i kombinasjon med separate gang- og sykkelarealer er høyere enn ulempe for nabo. Adkomst til gnr 39 bnr 414, Hoveveien 7 En høyre av/høyre på løsning ved dagens adkomst til høyblokk er vanskelig på grunn av høydeforskjell når profilet til Hoveveien utvides. Det er sett på mulighet for å bruke adkomst på baksiden av bygget i Hoveveien 9, men det er ikke plass til veg mellom jernbane og bygg. Adkomst ved høyblokk er flyttet lengre sør for å gi plass for nødvendig rampe ned til inngang. På grunn av høydeforskjell er det foreslått å kurve denne noe for å ta opp stigning. Dette medfører at 2 garasjer, samt noe uteareal kommer i konflikt med vegareal. Konsekvensen av løsningen er at felles uteareal blir noe mindre, og det blir mindre lys og utsikt fra 1. etasje i sør, samt at 2 garasjer må omplasseres. Sporing viser at bredde på veg og svingradius er tilfredsstillendende for renovasjonsbil og utrykningskjøretøy. Det er også vurdert at det er nok areal til å tilrettelegge for garasjer innen tomten med noe bytting av plasser på eksisterende boder og garasjer.

38 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 34 Figur 6-5 Eksisterende situasjon (flyfoto:finn.no) Figur 6-6 Utsnitt fra planforslaget Det er foreslått å opprettholde kryssing i plan, da det er intuitivt for beboere i høyblokk å krysse gata. For å sikre en sikker kryssing er det foreslått at kryssing opparbeides med signalregulering. Det er sette på muligheter for å tilrettelegge med undergang, men plasskrevende ramper gjør det utfordrende og førere til at gående må ta «omveier» for å komme til andre siden av gaten. Det vurderes at folk vil, selv om det tilrettelegges for undergang, krysse gaten i plan. Det vurderes derfor som mer trafikksikkert å opprettholde krysning i plan. Adkomst til gnr 39 bnr 989, Hugins gate 9 Det er foreslått å sanere eksisterende kjøreadkomst over fortau. Denne adkomsten vil enda være tilgjengelig for gående og syklende. Eiendommen er i matrikkelen registrert som enebolig men synes, i hvert fall delvis, å være i bruk som næring. Det er to garasjer på eiendommen som er tilpasset innkjøring fra Hoveveien. Planforslaget legger opp til at det blir adkomst til eiendommen fra Hugins gate i øst. Adkomst til Hoveveien vil måtte skje med en trappeløsning. Adkomst via naboeiendom fra Espedalsveien vil ikke Figur 6-7 Foto av næringseiendom, garasjer til venstre i bildet være mulig på grunn av støyskjerming som er foreslått i plankartet. Dette vil trolig skape utfordringer for eiendommen. Bruk av bygget er uklart og det er derfor vanskelig å si eksakt hvordan planforslaget vil virke inn på eiendommen.

39 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 35 Adkomst til gnr 39 bnr 529 og gnr 39 bnr 989, Hoveveien 19, 21 Figur 6-9 viser avkjørsler som stenges med x. Pil indikerer eksisterende adkomst som er foreslått å beholdes og benyttes. x Forslaget er i samsvar med forvalter av eiendommen og er tilpasset deres fremtidige planer for eiendommen. x x Figur 6-8 Sanering avkjørsler og nye adkomstløsninger (flyfoto:www.google.com) 6.6 Kulturminner og kulturmiljø Det er flere bygninger som er registrert som bevaringsverdige i Kulturminneregisteret i Sandnes og inngår i Kulturminneplanen. Fylkeskommunens kulturseksjon har utpekt tre kulturmiljø som spesielt bør hensyntas, disse er Pilabakken, Espedalsveien og Hoveveien 11. Pilabakken består av en rekke med 7 boliger på sørsiden av vegen, og Gand videregående skole på nordsiden av vegen. Ingen bygninger i Pilabakken ligger innenfor planforslaget, men planforslaget grenser til området, og vil således ha noen virkninger på bygningsmiljøet her. På grunn av vegetasjon i form av store trær på nordsiden av Pilabakken, samt vegens kurvatur har Hoveveien relativt liten visuell virkning på området. Planforslaget legger opp til å utvide vegen, men det får liten fysisk konsekvens for Pilabakken, Figur 6-9 Pilabakken, foto fra vest mot øst foruten eiendom 40/23 i hjørnet som får regulert hjørnet på tomten til «annen veggrunn». I forhold til andre konsekvenser er støy den største konsekvensen. Dette er ikke særegent for bare Pilabakken, og er omtalt i punkt 6.3 under støy. I Espedalsveien har kommunen registrert to kulturmiljø, fredningsverdig på nordsiden og bevaringsverdig på sørsiden (markert med punkt i fig. 6-12).

40 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 36 Figur 6-10 Utsnitt fra kart over kulturminner () Dette området ligger et stykke fra planområdet, og vil ikke bli fysisk direkte berørt av tiltaket. Vegens kurvatur gjør også at Hoveveien er lite synlig fra området.det vil bli noe mer støy som følge av tiltaket, noe som en måtte anta med tiden, selv om vegen her ikke ble utbedret. Støy er nærmere utredet i punkt 6.3. Det antas ikke at tiltaket forringer kulturminnet. Hoveveien 11 er ikke registrert som verneverdig. Eiendommen ligger noe gjemt fra vegen bak vegetasjon. Planforslaget foreslår at denne eiendommen reguleres med hensynssone vern. Dette vurderes å være en positiv virkning av planforslaget i forhold til kulturminner, da dette grepet sikrer eiendommen.

41 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 37 Figur 6-11 Illustrasjon som viser tiltaket fra nord mot sør, Hoveveien 11 ligger på høyre side (Kurt Watne) I oppsummering synes det ikke at tiltaket vil ha noe særlig innvirkning for kulturmiljøene langs traseen. Konsekvensene av planforslaget er støy og mer asfaltert flate, og dette er konsekvenser for alle boliger i området, og ikke spesielt for bygg som er vernet. Eksisterende kulturmiljø ligger allerede i dag langs Hoveveien, og vegen er planlagt utbedret, mer eller mindre i samme trase. Det anses derfor ikke som at det vil ha særlig negativ virkning på kulturminnene i området. 6.7 Klima- og energiforbruk Planforslaget legger til rette for at kollektiv, gang og sykkel blir et mer attraktivt valg. Erfaringer med denne type trase har vist at det har ført til mer bruk av kollektiv transport. I tillegg er det foreslått separate traseer for gående og syklende. Dette inviterer til mer bruk av gange og sykkel. Tiltaket legger til rette for miljøvennlig transport som fører til mindre bilkjøring og mindre energiforbruk. Det anses at tiltaket, relativt sett, vil ha lavere klimautslipp. 6.8 Landskap og estetikk Det er foreslått at planforslaget vil følge eksisterende trase, og være en utvidelse av denne. Dette betyr at planforslaget tilrettelegger for omtrent dobbelt så mye vegareal som det er i dag, som fører til mer asfalterte og harde flater i området. Samtidig betyr planforslaget at vegen blir strammet opp, og teknisk utforming sammen med grønne elementer som beplantede rundkjøringer og trerekke i midtrabatt. Dette kan være med å gi området et positivt løft. I tillegg til vegarealet er det foreslått omfattende støyskjerming. Det er foreslått i form av skjermer mellom vegareal og annet areal, i tillegg til gjennom lokal støyskjerming. Skjermene vil kunne gi en «barriere» mellom veganlegget og annen bebyggelse rundt. Planforslaget foreslår å forholde seg til eksisterende trase. Omfattende støyskjerming via støyskjermer vil kunne skape et landskap der veg og bebyggelse på hver side av vegen «ikke

42 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 38 snakker sammen». Det vil være et viktig grep i utforming av støyskjerming at det tilstrebes å hindre barrierer, for eksempel ved transparente flater. 6.9 Beredskap, risiko, sikkerhet og sårbarhet Risiko- og sårbarhetsvurderingen (kapittel 7)har funnet at det er noen risiko- og sårbarhetstema i forbindelse med utbygging av planforslaget. Disse knytter seg i hovedsak til naturforhold som oversvømmelse av Storåna og havnivåstigning. I tillegg er det identifisert fare i forhold til hopp fra bru, og mer støy og støv som følge av tilrettelegging for økt trafikk. Med avbøtende tiltak vurderes det at området er godt egnet for foreslåtte utbygging Universell utforming Alle offentlige anlegg er planlagt med universell utforming. Det anses at planforslaget er i tråd med prinsippene om universell utforming Nærmiljø Tilrettelegging for infrastruktur for kollektiv, gange og sykkel er viktige grep for byutvikling. Et attraktivt samferdselsanlegg med høy frekvens på kollektivtilbudet kan danne grunnlag for en mer urban utvikling og øke eiendomsverdiene i noen områder Bolig Bolig er i hovedsak lokalisert på østsiden av Hoveveien, med noen unntak. Planforslaget gjør relativt lite direkte inngrep i boligeiendommer langs strekket. Tiltaket synes å kunne gi både positive og negative konsekvenser for beboere i området. En heving av standard på vegbanene kan gi et bedre bo- og gatemiljø. Samtidig som en utvidelse av vegareal kan gi en barriereeffekt, og vanskeliggjøre kryssing av gate. Det tilrettelegges for høyverdig kollektivtrase som kan nyttes av beboere i området. Tiltaket legger også opp til sikker bevegelse langs traseen og med sikre krysninger til målpunkt som togstasjonen og Sandvedparken. En oppgradering på hele strekket kan løfte området. Planforslaget tilrettelegger for bedre kapasitet på vegnettet, som kan gi økning i trafikk. Flere eiendommer langs Hoveveien, ligger i dag innenfor gul og rød støysone. Dette er forsøkt bøtet med støyskjermer og lokale skjermingstiltak. Samtidig som støyskjermer skjermer for støy, kan de også skape skygge i hager og private uteoppholdsarealer. Det er viktig at støyskjermer utformes på en måte som skaper minst mulig ulemper for boliger i området, og at det nyttes fasadetiltak der dette er mest hensiktsmessig. Det synes at tiltaket, i hovedsak, vil ha positive virkninger de fleste innbyggere i området Næring Næringseiendommer er i hovedsak lokalisert på vestsiden av vegen. Utvidelsen av vegen er, i stor grad, foreslått mot vest. For NorEngros AS er det foreslått ny adkomst. Dette vil kreve at bygg må omplasseres/ombygges for å kunne nytte garasjer og varelevering som i dag. Eiendommene 39/1013, 39/1034, 39/87, 39/1126, 39/1083, Hoveveien 30 og 32 er foreslått omdisponert fra næring til bolig, i ny kommuneplan. En eventuell omdisponering vil føre til at næringen må relokalisere til et annet sted. Det antas ikke å være vanskelig å finne annet egnet lokale for næring. Bolig på eiendommen er tilpasset området og eiendommen er i dag omkranset av boliger i øst, sør og nord. Bolig vil føre til mer liv i området på dag- og kveldstid, mindre næringstrafikk, og mer personbiltrafikk.

43 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side Sol- og skyggeforhold Støyskjermene kan påvirke sol- og skyggeforholdene på Hoveveien, og eiendommene som grenser til. Ved utforming av støyskjermene må det gjøres nøye vurderinger som hindrer eller minimerer ulempen for private eiendommer, særlig på hager og uteoppholdsarealer. Hovedvekten av boliger i Hoveveien ligger på østsiden av vegen, og støyskjermer kan medføre skygge på eiendommen de skal skjerme som følge av at skjermen står på solsiden. Støyrapporten viser at støyskjerm, i flere tilfeller, må suppleres av lokale fasadetiltak. Vurderinger i forhold til solforhold må også tas med i vurdering av type støyskjerming og utfomrming Bygninger som rives 39/89 2 bygg «annen lagerbygning» 1 bygg enebolig 39/529 1 bygg «annen kontorbygning» 39/39 1 bygg «garasjeuthus anneks til bolig» 39/486 1 bygg transformatorstasjon 40/61 1 bygg lagerbygg jernbane 6.12 Kostnader Opparbeidelse av kollektivfelt i Hoveveien er kostnadsberegnet til 170 mill. kr. Dette inkluderer også utskifting av vann- og avløpsledninger. Opparbeidelse av selve vegtraseen er kostnadsberegnet til 148 mill. i 2014 kr. Dette er en overordnet beregning på bakgrunn av reguleringsplanforslag. Der er betydelige kostnader for bygging av konstruksjoner og bru over Hoveveien ved Gand videregående skole er kostnadsberegnet til ca. 15 mill Fremdrift Det forventes å få vedtatt reguleringsplan innen utgangen av Tiltaket er foreløpig foreslått i Jærenpakke II, men med lav prioritet. Det antas at prosjektet kan gjennomføres i perioden

44 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 40 7 Risiko- og sårbarhetsvurderinger Formålet med ROS-analysen er å kartlegge mulige risikoer og sårbarheter som er knyttet til regulering og utbygging av Hoveveien fra Høylandsgata til Hove. Denne ROS-analysen er gjennomført i henhold til sjekkliste basert på «Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser» (1994) og «Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene» (2001) fra Direktorat for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). 7.1 Organisering av arbeidet Erfaring med det konkrete området, kartstudier og tilgjengelig litteratur danner grunnlaget for tema som er vurdert i ROS-analysen. De forskjellige risikoene er klassifisert i forhold til sannsynlighet og konsekvens for den enkelte hendelse (tabell 7-1 og 7-2). Grad av sannsynlighet Beskrivelse 1. Usannsynlig Usannsynlig må ikke forstås som at denne hendelsen aldri vil kunne inntreffe, men som at sannsynligheten for en slik hendelse er særdeles lav. 2. Lite sannsynlig Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen ikke vil inntreffe. 3. Mindre sannsynlig Hendelsen kan inntreffe. 4. Sannsynlig Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen vil inntreffe. 5. Meget sannsynlig Hendelsen vil etter all sannsynlighet inntreffe, ofte flere ganger. Tabell 7-1 Klassifisering av sannsynlighet i løpet av 50 år Grad av konsekvens Beskrivelse 1. Ufarlig Hendelsen kan medføre små personskader eller økonomisk eller miljømessig skade av ubetydelig størrelse. Systembrudd er uvesentlig. 2. Mindre alvorlig Hendelsen kan medføre personskade, eller en mindre økonomisk eller miljømessig skade. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke er tilgjengelig. 3. Alvorlig Hendelsen kan medføre alvorlig personskade (men sjelden med døden som følge), eller betydelig økonomisk eller miljømessig skade. System settes ut av drift for en kortere periode. 4. Svært alvorlig Hendelsen kan medføre alvorlig personskade og dødsfall, eller meget betydelig økonomisk eller miljømessig skade. System settes ut av drift over et lengre tidsrom. 5. Katastrofalt Hendelsen kan medføre et betydelig antall alvorlig skade og døde, eller særdeles stor økonomisk eller miljømessig skade. Systemet settes ut av drift varig eller for en betydelig periode. Tabell 7-2 Klassifisering av konsekvens Tema er vurdert gjennom sjekklisten (vedlegg 7). Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en matrise for å finne grad av risiko temaet utgjør (figur 7-1).

45 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side 41 Konsekvens Sannsynlighet 1. Ufarlig 2. Mindre 3. Alvorlig 4. Svært 5. Katastrofalt alvorlig alvorlig 5. Meget sannsynlig 4. Sannsynlig Mindre sannsynlig 2. Lite sannsynlig Usannsynlig GRØNN GUL RØD Akseptabel risiko risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig Akseptabel risiko risikoreduserende tiltak må vurderes Uakseptabel risiko risikoreduserende tiltak er nødvendig Figur 7-1 Matrise som viser prinsippet for sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens 7.2 Identifiserte risikoer Alle tema som er identifisert med risiko i sjekklisten er nærmere utredet her. Det er også vurdert risikoreduserende tiltak der dette er nødvendig. Når risikoreduserende tiltak skal vurderes så skal sannsynlighetsreduserende tiltak vurderes først. Dersom man ikke oppnår effekt av dette, eller det ikke er mulig, skal man vurdere tiltak som begrenser konsekvensen. Dersom det er forskjeller i risiko og sårbarhet mellom de ulike alternativene er dette kommentert. Forskjellene mellom alternativene vil også i konklusjonen bli vurdert samlet for risiko og sårbarhet. ROS-analysen skal gi et representativt bilde av risiko forbundet med fremtidig utbygging av planområdet. Analysen viser 2 tema i grønn sone, 1 tema gul sone og 2 tema i rød sone. Tema i grønn sone regnes som «akseptabel risiko», de er likevel kommentert her. Konsekvens Sannsynlighet 1.Ufarlig 2.Mindre alvorlig 5.Meget sannsynlig 22 3, 4.Sannsynlig 1, 4 3.Mindre sannsynlig 2.Lite sannsynlig 3.Alvorlig 1.Usannsynlig 6 Tabell 7-3 Tema oppsummert i matrise, nummerering i henhold til sjekkliste 4.Svært alvorlig 5.Katastrofal t

46 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side Radon (1 i sjekklisten) I kommunens miljøplan er planområdet avsatt som risikoområde for radongass. Sannsynligheten for at det er radon i området er derfor satt til den midterste graden, meget sannsynlig. Det legges i planforslaget til rette for samferdselsanlegg og noe bolig. Da radon ikke er et problem i fri luft er grad av konsekvens satt til ufarlig i forhold til samferdselsanlegg. Dette gir akseptabel risiko. Det er i planforslaget også tilrettelagt for boligbebyggelse og det er for dette formål satt at konsekvens alvorlig, som gir uakseptabel risiko. Risikoreduserende tiltak for boligformål er å sikre tiltak mot radon i bestemmelsene. Dette gir sannsynlighet meget sannsynlig, og med radonduk eller lignende blir konsekvensen ufarlig, dette gir akseptabel risiko. Figur 7-2 Utsnitt fra Miljøplan , Radon og forurenset grunn/sjøbunn Kart 3.1/3.2 () Havnivåstigning og stormflo (3 i sjekklisten) Planområdet ligger ikke inne på flomsonekartene til Norges Vassdrags- og Energidirektorat. I planlegging som omfatter kystnære områder må det tas hensyn til fremtidig havnivåstigning. I kommunens Klima- og miljøplan heter det at «kommunens deltakelse i Framtidens byer aktualiserer behovet for å tilrettelegge by- og tjenesteutviklingen slik at forventet klimaendring blir tatt hensyn til». Beregnet havstigning for Stavanger, i følge «Havnivåstigning, estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner» (2009) er for år 2050 på 39 cm og for år cm, begge tall er inkludert sikkerhet på 14 cm. Det antas at tallene er tilsvarende for Sandnes. Stormflo er estimert til 165 cm inkludert sikkerhet på 14 cm for år 2050 og 244 cm (inkludert sikkerhet) for år 2100 (se tabell nedenfor, figur 7-3). Figur 7-3 Øvre og nedre verdier for havnivåstigning og stormflo (100 års returnivå) medregnet usikkerheter i havnivåstigning (Havnivåstigning Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner, 2009). For å regne i et perspektiv på 200 år må det legges på 15 cm. Det betyr at tiltak må legges høyere enn 259 cm for å ligge på sikker byggehøyde. Disse tallene har ikke tatt høyde for eventuelle bølger. For å redusere risiko for skade på bebyggelse bør det legges på en høyere kote enn +2,59 meter. Samferdselsanlegget ligger på kote +4,8 mho på det laveste, helt i nord. Det er derfor vurdert at det er sannsynlig at hendelsen vil inntreffe, og at det vil gi ufarlig konsekvens for tiltaket. Dette gir en akseptabel risiko.

47 Planbeskrivelse, plan Hoveveien fra Høylandsgata til Hove Side Flom i elv/bekk Planområdet ligger nær Storåna. Elven ligger delvis i rør, men det er planlagt å åpne denne inn til sentrum. Det er fare for at elven flommer, det er satt til sannsynlig. Da planområdet ligger ca. 4 meter høyere enn elven er det vurdert at konsekvensen av en flom i elven vil være ufarlig. Dette gir akseptabel risiko Bru Det er tilrettelagt for gangbru som binder Hoveveien sammen med jernbanen i vest (se illustrasjoner, vedlegg 4). Det er alltid en viss fare forbundet med hopp fra bru. Det er vurdert at det er usannsynlig at noen hopper fra bruen, som innebærer at det er særdeles lav sannsynlighet for at hendelsen vil inntreffe. Om noen hopper fra bruen kan konsekvensen bli svært alvorlig, alvorlig personskade eller dødsfall. Dette regnes som akseptabel risiko. Det er relativt vanskelig å hindre denne typen ulykker utover å bygge med anbefalt høyde på rekkverk. Figur 7-4 Illustrasjon av bru sett fra øst mot vest (Link Arkitektur AS) Støy og støy fra trafikk Planforslaget legger til rette for utvidelse av eksisterende samferdselsanlegg. Det regnes som meget sannsynlig at tiltaket vil føre til økt trafikk, og dermed mer støy- og støvforurensing. Planforslaget ligger innenfor nedre og øvre vurderingsterskel for luftforurensing, og innenfor nivåer på over 65dBA for støy. Konsekvensen av dette er vurdert å være mindre alvorlig, at det kan medføre personskade og/eller miljømessig skade. Dette gir en uakseptabel risiko. Figur 7-5 Utsnitt fra miljøplan luftforurensing (Sandnes kommune, miljøplan ) Figur 7-6 Utsnitt fra miljøplan støy (, miljøplan ) Som avbøtende tiltak er det foreslått å tilrettelegge for støyskjerming i planen, både lokal støyskjerming, samt støyskjerming i form av vegg langs vegtraseen. Det vurderes at

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN 372R-4. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole. Kommune: Kongsberg

Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN 372R-4. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-4 Planbeskrivelse Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 26.01.2015 E134 Damåsen Saggrenda, omreguleringer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

TILLEGGSNOTAT SANDNES

TILLEGGSNOTAT SANDNES Vedlegg til plan nr 2009-119 i Sandnes ViaNova AS/ Statens vegvesen TILLEGGSNOTAT SANDNES Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon - Hans og Grete stien Kommuner: Sandnes og Stavanger Etter møte i Utvalg

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak-dok. 14/10559-14 Saksbehandler Håkon Auglend. Utvalg for byutvikling 06.05.2015

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak-dok. 14/10559-14 Saksbehandler Håkon Auglend. Utvalg for byutvikling 06.05.2015 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/10559-14 Saksbehandler Håkon Auglend Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 06.05.2015 Plan nr 2014142 - Detaljregulering av bomstasjon i Roald Amundsens

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Planforslaget vurderes være trafikksikkert. Bevegelsesmønster for myke trafikanter er belyst som del av mobilitetsplan/trafikkvurdering.

Planforslaget vurderes være trafikksikkert. Bevegelsesmønster for myke trafikanter er belyst som del av mobilitetsplan/trafikkvurdering. Side 1 av 6 Plansjefens svar på innspill til varsel om planoppstart. Revidert 16.12.2014 Innspill Plankonsulents kommentar Plansjefens kommentar NVE, 24.9.2013 Vassdraget må få en sentral plass i planarbeidet.

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Saksbehandler: Roy Vindvik Arkiv: REG Arkivsaksnr: 08/10830 Løpenummer: 48573/09. Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret

Saksbehandler: Roy Vindvik Arkiv: REG Arkivsaksnr: 08/10830 Løpenummer: 48573/09. Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret REGULERINGSPLANFORSLAG FOR BJØNNESVEIEN 2.GANGSBEHANDLING Innholdsfortegnelse: A. Bilag som følger saken. B. Kort om planforslaget / bakgrunn. C. Kommunal

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer