Torsken kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsken kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Videokonferanse i Gryllefjord og Medby, kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr PS 27/11 Søknad om tilskudd til prosjekt samspill 2010/429 PS 28/11 24/3 - Salg Torsken skole 2010/260 PS 29/11 Budsjettregulering /310 PS 30/11 36/1 - Søknad om konsesjon ved deling av eiendom 2010/465 PS 31/11 Torsken kommunes plan for den kulturelle skolesekken 2009/379 PS 32/11 Søknad om støtte til tv-serien Hellfjord 2010/429

3 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 27/ Søknad om tilskudd til prosjekt samspill Rådmannens innstilling Torsken kommune ved formannskapet anbefaler omstillingsstyret å bevilge kr ,- i tilskudd til prosjekt Samspill. Saka sendes over til omstillingsstyret v/ prosjektleder til endelig avgjørelse. Saksopplysninger Prosjekt samspill er et samarbeidsprosjekt mellom Midt-Troms kommunene og Rimfrost teaterensemble. Prosjektets mål er å skape en positiv og sterk utvikling innen kommunen og regionens kulturtjeneste og opplevelsestilbud. Prosjektet kjøres som et prøveprosjekt over 3 år. Teatergruppa Rimfrost søker om kr ,- i årlig tilskudd. Vurdering Torsken kommune har flere ganger hatt besøk at teatergruppa med ulike oppsetninger og i ulike anledninger. Gruppa er profesjonell, og opptrer med tidsaktuelle stykker/temaer. Torsken kommune har lite utviklet kulturbaserte næringer, det å satse på en egen teatergruppe i Midt-Troms region er en dristig satsing. Rådmann mener at dette tilbudet er med å skape tilhørighet til region, øke bolysten og som Rimfrost skriver i sin søknad, øke bli lysten. Denne satsingen hører inn under Torsken kommunes omstillingsprosjekt, derfor anbefaler rådmann at søknaden blir oversendt omstillingsstyret med positiv innstilling.

4 Torsken kommune Arkiv: 24/3 Arkivsaksnr: 2010/260-8 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 28/ Kommunestyret i Torsken 24/3 - Salg Torsken skole Rådmannens innstilling Kommunen vedtar å selge Torsken skole med tilhørende parsell av 24/3 på ca 5000 m2, til Wilsgård Fiskeoppdrett AS for kr ,-. Bygget selges ekskl. inventar og løsøre. Omkostninger til oppmåling og overskjøting bekostes av kjøper. Saksopplysninger Torsken skole ble nedlagt høsten De siste årene var det skole og barnehage her. Formannskapet gjorde den i sak 83/10 følgende vedtak: Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å forestå salg av Torsken skole, herunder gjennomføring av takst og kunngjøring av salg. Valg av kjøper skal avgjøres politisk. Bygget er i mellomtiden i noen tilfeller blitt brukt i beredskapsøyemed til skole, ved rasfare og vegstenging. Det ble etter vedtaket tatt kontakt med 3 aktører/meglere vedr. pristilbud for å forestå salget. Vi fikk pris fra 2, og Midt-Troms Eiendom AS var her det billigste alternativet med kr ,- inkl. mva i fast pris, ut fra at kjøpesummen ikke oversteg kr ,-. (provisjonen utgjør kr.2,625 % av kjøpesum, men med et minstebeløp på kr ,-). Moen Marked AS v/ferdinand Fredriksen ble engasjert til å ta takst, som kom på kr ,-. Prisen på takst var kr.7.275,- inkl. mva. Den ble salget av Torsken skole kunngjort i Troms Folkeblad, og samtidig lagt ut på kommunens hjemmeside. Kommunen inngikk kontrakt med Midt-Troms AS den Den ble salget lagt ut på Finn.no, samtidig som prospektet var ferdig.

5 Det har vært 2 interessenter på kjøp av skolen, d.v.s 2 som har vært på befaring. Vi har bare fått bud fra den ene, Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Budene har i 3 etapper gått fra kr ,-, kr ,- og til dagens bud på kr ,-. Vurdering Siden det har vært en ganske laber interesse for kjøp av skolen, vurderes det å akseptere budet på kr ,- selv om dette ligger langt under taksten på kr ,-. Kommunen har løpende utgifter så lenge vi står som eiere, og bygget bør ikke stå tomt for lenge for å unngå uforutsette og store vedlikeholdsutgifter. Det viktigste her bør være å sørge for at en seriøs aktør overtar, og forhåpentligvis får i gang en fornuftig bruk av bygget så snart som mulig. På bakgrunn av dette anbefales å anta tilbudet fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS på kr ,-. Kjøper bør svare for omkostninger til oppmåling og overskjøting. Salget betinges av at det fradeles en parsell på ca 5000 m2 av 24/3. Parsellen begrenses av kommunal veg mot nord og syd, bekk mot øst, og eiendommene 24/99, 24/91 og 24/68 mot vest, konf. vedlagte kartutsnitt M=1:1000. Vedlegg: Kartutsnitt M=1:1000

6 Torsken kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/310-8 Saksbehandler: Dan Lorentzen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 29/ Budsjettregulering Rådmannens innstilling Ingen innstilling Saksopplysninger Budsjett 2011 ble vedtatt den 07.desember Budsjettet var lagt frem og ble vedtatt ut fra den økonomiske kunnskap man hadde på dette tidspunkt. Det har i etterkant av dette vedtaket dukket opp nye økonomiske utfordringer i Torsken kommune som det politisk må tas stilling til. Disse utfordringene er som følger: For høyt budsjettert rammetilskudd jfr Fylkesmannens budsjettkontroll Manglende budsjettering på kulturskole Økning i tilskudd til krisesenter Økning lønnsutgift ved omorganisering PLO Tiltak voksenopplæring IK Samhelse Psykiatritiltak Sum ny økonomisk utfordring Mulige tiltak for inndekning samlet: Reduksjon pensjonskostnad/økning refusjon sykepenger Reduksjon kurs/opplæring Reduksjon driftstilskudd privat barnehage Sum foreslått sentral inndekning

7 Netto utfordring til fordeling på rammene Fordeling på rammene er gjort, som tidligere, med en relativ andel etter hvor stor nettoutgift hver ramme har i forhold det totale budsjettet. Fordeling av utfordringen blir da som følger: Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Sum fordelt Hver enkelt ramme har gjennomgått sine budsjetter og den nye utfordringen. Alle utgiftsposter er gjennomgått nøye og det er ingen tvil om at Torsken kommune må redusere den generelle velferdstilbudet for å møte disse nye utfordringene. Arbeidet fra rammene oppsummeres som følger: Ramme 1: Rammens fordelte utfordring Sum innsparingstiltak Utfordring etter gjennomgang Innsparingstiltak på ramme 1 knytter seg til kutt på kulturskole og lønnsglidning. Ramme 2: Rammens fordelte utfordring Sum innsparingstiltak Utfordring etter gjennomgang Potensiell ytterligere reduksjon Innsparingstiltak på ramme 2 er knyttet til justering av lærerressurser til rammetimer for Ramme 3: Rammens fordelte utfordring Nye interne utfordringer Sum spes.innsparingstiltak Sum uspes. innsparingstiltak Utfordring etter gjennomgang De spesifiserte innsparingstiltakene ( ) er knyttet til en spesifikk gjennomgang av enkeltposter på budsjettet. De uspesifiserte innsparingstiltakene ( ) er på nåværende tidspunkt ikke identifisert, men det dreier seg om kutt i stillinger knyttet til turnus i PLO. Ramme 4: Rammens fordelte utfordring Sum innsparingstiltak Utfordring etter gjennomgang Innsparingstiltakene på ramme 4 er konkrete.

8 Ramme 5: Rammens fordelte utfordring Sum innsparingstiltak Utfordring etter gjennomgang Innsparingstiltakene på ramme 5 er konkrete. Vurdering Budsjettreguleringen som er skissert i saken balanserer. De foreslåtte tiltakene vil bli redegjort for i møtet.

9 Torsken kommune Arkiv: 36/1 Arkivsaksnr: 2010/465-5 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 30/ /1 - Søknad om konsesjon ved deling av eiendom Rådmannens innstilling 1. Formannskapet i Torsken kommune viser til de personer som kan erverve andeler konsesjonsfritt, jfr. konsesjonslovens 5 nr. 1 og tilrådninger i aktuell jordskiftesak, og regulererende bestemmelser datert Formannskapet i Torsken kommune innvilger konsesjon til følgende personer ved overdragelse av eiendommer i Giska i Torsken kommune; a. Tone Hope Andreassen - ideell andel 1/1, ved overdragelse av Gnr 36/ bnr 1. b. John Levi Jensen - ideell andel 1/4, May Britt Hilma Ørnes - ideell andel 1/4, Jan Magne Berg ideell andel 1/4, Peggy Hanne Ranveg Størkersen ideell andel 1/4, ved overdragelse av eiendommen Gnr 36/ bnr 50. c. Ingebjørg Marie Jenssen ideell andel 1/3, Rigmor Jørgensen ideell andel 1/3, John Leon Helge Eilertsen ideell andel 1/3, ved overdragelse av eiendommen Gnr 36 / bnr 51. d. Ole Gunnar Hansen ideell andel 1/1, ved overdragelse av eiendommen Gnr 36 / bnr 52. e. Karin Alice Ellinor Polenschak ideell andel 1/5, Lillian Halse ideell andel 2/5, Lars-Hugo Hansen ideell andel 2/5, ved overdragelse av eiendommen Gnr 36 / bnr 53. f. Marvin Bjarne August Hansen ideell andel 1/3, Oskar Evan Benjaminsen ideell andel 1/3, Johannes Leon Wiliam Vikan ideell andel 1/3, ved overdragelse av eiendommen Gnr 36 / bnr 54.

10 g. Hilmar Johan Sommerset ideell andel 1/5, Hermod Ole Johannes Hansen ideell andel 1/5, Hjalmar John Levi Hansen ideell andel 1/5, Odd Gunnar Johan Hansen ideell andel 1/5, Anne- Grethe Malen Hansen ideell andel 1/25, Roy Gunnar Hansen ideell andel 1/25, Benthe Oliva Hansen ideell andel 1/25, Hege Mari Hansen ideell andel 1/25, Gry Siw Hansen ideell andel 1/25, ved overdragelse av eiendommen Gnr 36 / bnr 55. h. Laila Jonny Sigvarda Wang ideell andel 1/1, ved overdragelse av eiendommen Gnr 36 / bnr 56. i. Herløv Leon John Hansen ideell andel 3/4, Kristine Grande ideell andel 1/112, Katrine Grande Høydal ideell andel 1/112, Cecilie Grande Høydal ideell andel 1/112, Camilla Grande Høydal ideell andel 1/112, Halgeir Hansen ideell andel 1/28, Henning Johan Grande ideell andel 1/28, Britt Helen Grande Hansen ideell andel 1/28, Nina Lill Grande ideell andel 1/28, Stig Olav Grande ideell andel 1/28, Gøril Grande Haglund ideell andel 1/28, ved overdragelse av eiendommen Gnr 36 / bnr 57. Saksopplysninger Overdrager/ selger; Sameiet på Gnr 36/ bnr 1. jfr. egen oversikt (i tilknytning til jordskiftesak). Overtakere/ kjøpere; Sameiepartene jfr. egen oversikt (i tilknytning til jordskiftesak). Vedlegg: - Brev datert , fra Torsken kommune, oversendelse av konsesjonssak - Brev datert , fra Nord Troms jordskifteverk, søknad om konsesjon. - Brev datert , fra Nord Troms jordskifteverk, forkynning utkast til regulererende vedtak. - Sak nr Giska (utmark) ved Nord Troms jordskifterett, forslag til regulerende vedtak av Jordskiftekart over Gnr 36 Kort sammendrag; På vegne av sameiepartene søker jordskifteverket konsesjon for overdragelse av eiendommen Gnr 36/ bnr 1 til de aktuelle sameiepartene/ aktuelle gnr/bnr. Det vises til aktuell jordskiftesak for eiendommen. Det vises også til tidligere behandlinger av saker på eiendommen, inkludert delingssak på eiendommen. Lenvik kommune, som forbereder og saksbehandler landbrukssaker for Torsken, tilrår at foreliggende konsesjonssak behandles under ett som ei sak, i stedet for ei oppsplitting av en rekke enkeltsaker på den aktuelle eiendommen. Beskrivelse av eiendommen;

11 Eiendommen ligger i sør-torsken, på stedet Giska. Eiendommen består av 8 ulike parseller. Arealet har i flg. opplysninger i gårdskart hatt et totalareal på i alt 4448 daa. Eiendommen har noe produktiv skog, mens størsteparten av arealet består av annet areal / impediment. Nyere arealopplysninger / arealoppgaver i forbindelse med aktuell jordskiftesak viser et totalareal på i alt 9716 daa. Beliggenhet og grenser for de nye parsellene fremgår av rettsboka og jordskiftekart i forbindelse med jordskiftet. Alle nye eiendommer / parseller utgår fra eiendommen Gnr 36 / bnr Resteiendommen, Gnr 36/ bnr 1. Nytt areal 956,5 daa. 2. Gnr 36 / bnr 50. Areal 960,0 daa. 3. Gnr 36 / bnr 51. Areal 2254,3 daa. 4. Gnr 36 / bnr 52. Areal 528,7 daa. 5. Gnr 36 / bnr 53. Areal 2055,0 daa. 6. Gnr 36 / bnr 54. Teig 1 : Areal 1212,8 daa. Teig 2 : 299,5 daa. Teig 3 : 5,2 daa. Teig 4 : 5,8 daa. 7. Gnr 36 / bnr 55. Areal 258,8 daa. 8. Gnr 36 / bnr 56. Areal 752,3 daa. 9. Gnr 36 / bnr 57. Areal 426,7 daa. Landbruksfaglig vurdering; Det vises til tidligere vurderinger mht. produksjonsevne mv. på aktuell eiendom. En finner i hovedsak å støtte seg til disse vurderingene. Driftsenheten har ut i fra en landbruksfaglig vurdering svært begrensede produksjonsressurser, avkastningsevnene er liten, med den følge at forrentningsevnen er begrenset. Enheten ligger i et område som legger begrensing på mulighetene for annen bruk av eiendommen og arealene. Ut i fra en avveining av interesser knyttet til eiendommen, finner en at andre samfunnsinteresser (utbyggingsgrunn, fritidsinteresser m.v.) bør tillegges sterkere vekt enn landbruksinteressene, med den følge at foreliggende konsesjonssak bør anbefales innvilget. Felleseie av jord- og skogbrukseiendommer en liten praktisk og hensiktsmessig eierform. I de fleste tilfeller hvor og når tiltak ønskes eller skal iverksettes på eiendommer som eies i fellesskap skal samtlige rettighetshavere godkjenne tiltaket. Noe som er i mange tilefeller er krevende å få til. Felleseier er krevende å forvalte for eierne. I foreliggende sak er selve delingsspørsmålet avgjort tidligere jfr. tidligere delingssak. Nå er det selve konsesjonssaka som er til behandling i kommunen. Eiendommen har over en rekke år fungert som et sameie, med en rekke sameieparter. Hovedeiendommen blir nå delt opp i mindre eiendommer, i hovedsak de aktuelle teigene som eiendommene besto i. Delingsforslaget er utarbeidet av jordskifteverket i Troms. Som følge av at eiendommen har små landbruksressurser, finner landbruksforvaltningen det fornuftig og hensiktsmessig å tilrå omsøkte konsesjonssøknad, jfr. konsesjonslovens 1, 12 m.fl. Beliggenhet og grenser for de nye parsellene fremgår av rettsboka og jordskiftekart i forbindelse med jordskiftet. Det vises til konsesjonslovens bestemmelser, blant annet i 1 og 12;

12 1. (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 5. hensynet til bosettingen Beliggenhet og grenser for de nye parsellene fremgår av rettsboka og jordskiftekart i forbindelse med jordskiftet. 12. (søknad om konsesjon) Søknad om konsesjon etter loven skal sendes til ordføreren i den kommune der eiendommen ligger. Søknaden skal opplyse om erververen, den eiendommen det gjelder og om formålet med og alle vilkårene for ervervet.. Gjelder det arv, gave eller gavesalg, skal eiendommens eller rettighetens verdi oppgis. Kopier av hjemmelsdokument (skjøte), kontrakt og takst skal vedlegges hvis slike dokumenter foreligger. Det må gjøres rede for forhold som kan ha betydning for spørsmålet om konsesjon. Eieren og brukeren må finne seg i at det blir holdt befaring, oppmåling, kartlegging og bonitering av eiendom og bebyggelse. Landbruksforvaltningen mener at forholdene vedrørende søknad om konsesjon er tilstrekkelig gjort rede for gjennom aktuell jordskiftesak. Det vises til denne og saksdokumentene i den forbindelse.

13 Torsken kommune Arkiv: 233 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Arnulf Anderssen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 31/ Torsken kommunes plan for den kulturelle skolesekken Rådmannens innstilling. Torsken kommune slutter seg til framlagte forslag til plan for Den kulturelle skolesekken i Torsken kommune for perioden 2011 til Saksopplysninger Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et permanent tiltak i grunnskolen for hele landet. Målet til Den kulturelle skolesekken er å gi elevene gode, spennende og utfordrende møter med kunst og profesjonelle kunstnere i løpet av sin skoletid. Alle kunstuttrykk inngår i ordningen, visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, film, kunstarter i samspill og kulturarv. Hvert skoleår tilbyr Troms fylkeskommunen et fast kulturelt tilbud til alle elevene i grunnskolen i kommunen. Tilbudet inneholder tilbud innenfor området scenekunst/teater, litteratur, musikk/konserter, film og visuell kunst. Dette skal være et supplement til den ordinære undervisningen i grunnskolen. Det er skoleeier, Torsken kommune, som har ansvaret for gjennomføringen og det pedagogiske innholdet av tilbudene fra kultur i Troms. Til gjennomføring av lokale kulturtiltak mottar Torsken en beløp som skal gå til lokale produksjoner med profesjonelle kunstnere. Men for å kunne benytte seg av de eksterne pengene som er tilgjengelig til kulturtiltak, må kommunen ha et program/plan for tiltakene som skal gjennomføres. En slik plan skal være politisk forankret.

14 Vi har nå utarbeidet planen for Den kulturelle skolesekken i Torsken som beskriver de ulike tiltakene som vi planlegger å gjennomføre i planperioden som er fra 2011 til Vurdering For at Torsken kommune skal kunne benytte seg av statlige midler til lokale kulturtiltak, må kommunen ha et program/plan for de ulike kulturtiltakene vi skal gjennomføre i perioden. Selv om det ikke er snakk om spesielt store summer, utgjør dette likevel et viktig bidrag til kulturaktiviteter. Torsken kommune ville for 2010/11 ha mottatt kr ,- til egne kulturtiltak. Dersom vi får planen for Den kulturelle skolesekken politisk behandlet nå, vil vi få utbetalt disse pengene. I Torsken kommune utgjør plangruppen for den kulturelle skolesekken virksomhetslederne ved oppvekstsentrene og rådgiver i kommunen. Denne plan-gruppen skal møtes minst tre ganger i året for å planlegge og å følge opp utviklingen av den kulturelle skolesekken i kommunen.

15 Torsken kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 32/ Søknad om støtte til tv-serien Hellfjord Rådmannens innstilling Saksopplysninger Saka ble tatt opp som tilleggsak i formannskapet Vurdering

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 22.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-13 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer