Evaluering våren 2019 av emnet IMT1007 Prosjektstyring i interaksjonsdesign

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering våren 2019 av emnet IMT1007 Prosjektstyring i interaksjonsdesign"

Transkript

1 Evaluering våren 2019 av emnet IMT1007 Prosjektstyring i interaksjonsdesign Skrevet av emneansvarlig: Jens Barland, Ny epost: Dato ferdig skrevet: Emnebeskrivelse: Antall studiepoeng: 5 Vedlegg: 1: Detaljert emnebeskrivelse for IMT1007 2: Prosjektoppgave til eksamen 3: Informasjon til studentene i IMT1007 om eksamensprosjektet 4: Sensurveiledning i IMT1007 Se side 10 for konklusjoner og utviklingsforslag. Innhold Andre gang gjennomført... 2 Bakgrunn for emnet og plasseringen i studieprogrammet... 2 Gjennomføring av emnet... 3 Eksamensprosjekt... 4 Noen tall om emnet og om resultatene... 5 Bruk av digitale læremidler... 5 Evaluering med spørreundersøkelse... 7 Forbedringspunkter fra 2018-evalueringen... 9 Sluttrefleksjoner og konklusjoner Vedlegg 1: IMT1007 Prosjektstyring i interaksjonsdesign Vedlegg 2: Prosjektoppgave til eksamen Vedlegg 3: Informasjon til studentene i IMT1007 om eksamensprosjektet Vedlegg 4: Sensurveiledning i IMT

2 Andre gang gjennomført Kurset var nyutviklet og ble gjennomført første gang våren Det ble gjort en del endringer på grunnlag av erfaringene fra den gang, slik at kurset nå i 2019 har vært endret og forbedret. Men vi har også sett enda flere forbedringspunkter, som kommer frem i rapporten her, som bør gi kurset potensial til å bli løftet enda et hakk for neste år. Det hører også med at i første omgang ble utviklet av undertegnede. Nå når det har gått for andre gang har Maren Volsdal Skirbekk kommet inn som ekstra ressurs og spesielt bidratt med den faglige spissingen i smidig-metodikken. Bakgrunn for emnet og plasseringen i studieprogrammet Da vi laget det nye bachelorprogrammet i interaksjonsdesign som ble lansert i 2018, ville vi inkludere utdanning i prosjektledelse. Et slikt emne var med i det tidligere programmet for medieledelse, mens medieproduksjon ikke hadde et slikt emne. Vi ønsket også at vårt eget institutt selv skulle undervise i dette emnet i stedet for slik det var tidligere, da medielederstudentene hadde dette sammen med teknologi- og økonomistudentene hos daværende TØL. Hensikten var å produsere studiepoengene selv samt at vi ville målrette undervisningen mot den spesifikke sjangeren prosjektledelse våre studenter trenger. Det var også derfor vi la til «i interaksjonsdesign» i emnenavnet. Som emnebeskrivelsen viser ligger vekten likevel i hovedsak på generell prosjektstyring, mens metodikk og kunnskap som er spesielt relevant for prosjekter i interaksjonsdesign utgjør en mindre del. Grovt sett var undervisningstiden opprinnelig delt mellom 75 prosent tradisjonell prosjektstyring og 25 prosent innrettet mot interaksjonsdesign. For årets kurs i 2019 ble denne vektingen justert til nærmere prosent, av det som kan kategoriseres på denne måten. Begrunnelsen for å ha en solid del grunnleggende prosjektstyring er at man trenger det som basiskunnskap før man kan fordype seg i en variant av dette. Emnet er plassert tidlig i studieløpet, i semester nr. to av seks i bachelorprogrammet. Årsak én er at prosjektstyring vil være relevant for studentene å praktisere i mange emner og studentarbeider som følger. Da er det nyttig å få denne kunnskapen tidlig, samtidig som den heller ikke krever så spesifikke forkunnskaper. Årsak to er at studentene i interaksjonsdesign tidlig i studieløpet har mye undervisning sammen med andre linjer. Dette er det første emnet hvor bare disse studentene er samlet. Da passer det godt med et emne som normalt vil være både litt lystbetont og faglig ikke veldig vanskelig å ha som arena der man også stimulerer til godt gruppemiljø for denne gjengen studenter, med tanke på læringsmiljøet utover i studieløpet de skal ha sammen. 2

3 Gjennomføring av emnet Se detaljerte emnebeskrivelse i vedlegg 1 som viser planen helt ned til innhold pr. forelesning. Vi gjorde litt småjusteringer underveis basert på tilbakemeldinger fra studentene om behov de signaliserte. Vi avsluttet hver forelesning med å se på dette bildet (i powerpoint) med emnets planer, og dette ble fortløpende oppdatert med endringer som ble gjort: Planen innebar følgende aktiviteter: - Ordinære forelesninger: 7 stk à 2 timer = 14 timer klasseromsundervisning o Alle forelesningstimer inneholdt også aktiviteter med samtale, diskusjoner, korte gruppearbeider («to og to i to minutter» osv.) - Workshop med praktiske øvelser i én hel «forelesning» = 2 timer - Veiledning: o En time (tre ganger) studentene kunne sitte igjen etter forelesningen og arbeide med sitt selvvalgte eksamensprosjekt mens emneansvarlig var til stede og ga veiledning = 3 timer o Veiledning på avtalt tid, der alle grupper fikk tilbud om en halv forelesningstime hver for individuell/gruppevis veiledning. Fordelt på datoene 26/2 og 5/3. Dette tilbudet ble brukt av 10 grupper = 5 forelesningstimer o Utover dette ble de invitert til å ta kontakt, og individuelle henvendelser ble besvart fortløpende. Emneansvarlig tok seg også tid til å være igjen og være tilgjengelig for studentene rett etter hver forelesning. - Faglige arrangementer: o Fagseminar med Grafisk bransjeforening, inkludert middag om kvelden. o Designdagen, 12/3, arrangert av studentene og fakultetet, var satt på timeplanen med obligatorisk fremmøte. 3

4 - Bedriftsbesøk: o Sammen med andreårsstudenter i IMT3006 besøkte studentene OA den 19. mars med program en halv dag, kl Vi laget fire miksede grupper med ulike studenter. Sjefredaktør Erik Sønstelie introduserte disse for fire problemstillinger som bedriften står i når det gjelder deres behov for innovasjon. Alle disse kan relateres til interaksjonsdesign. Bedriftsbesøket ble avsluttet med at studentgruppene presenterte sine forslag til løsninger for OAs ledelse. - Obligatorisk innlevering, én oppgave, for å vise ferdigheter i det digitale verktøyet Microsoft Project. Utlevert 22. januar med frist én uke. Og de studentene som da hadde levert men ikke fått sin levering godkjent, ble fulgt opp med personlig veiledning slik at alle studentene til slutt fikk denne oppgaven godkjent. - Eksamen: Prosjektoppgave (vedlegg 2) med selvvalgt problemstilling, men med veldig spesifikk informasjon om metoden for å løse denne (vedlegg 3), kunne løses individuelt eller i grupper med inntil tre studenter. Eksamensprosjekt Eksamen ble gitt i form av en prosjektoppgave der studentene selv kunne velge problemstillingen. Oppgaven gikk ut på å lage forslaget til en prosjektplan, beskrive og begrunne valg i prosjektet ut ifra smidig prosjektmetodikk, samt et tredje spørsmål om håndtering av en endring underveis i prosjektet (vedlegg 2). Studentene fikk oppgaven 5. februar med innlevering 4. april. Da hadde de åtte uker på seg. Det var bevisst lagt opp til at eksamensprosjektet ikke bare var laget for å få et vurderingsgrunnlag, men at prosjektet i seg selv skulle gi aktiviteter som ga studentene en lærekurve. Derfor var det omfangsrikt og gikk over lang tid. Dette ble også sagt til studentene. Dette inngår derfor i den pedagogiske metoden, at selv om det kalles eksamen og skal brukes som vurderingsgrunnlag, så er hensikten gi en oppgave som gjør at studentene jobber jevnlig med faget over tid. Det gir modning og dybdelæring. Det var også bevisst at det ble tilbudt relativt mye veiledning tidlig i prosessen for å «pushe» studentene til å starte med prosjektarbeidet tidlig. Sammenlignet med 2018 var det lagt til et nytt spørsmål, nr. 2, som spesifikt går på smidig metodikk. Det ble gjort for å gjenspeile endringen i vektlegging i emnets profil og undervisning. Grupper: Studentene fikk selv danne grupper, og ble sterkt oppfordret om å jobbe to eller tre sammen. Begrunnelsen er pedagogisk, fordi prosjektarbeidet skulle foregå over tid så får man bedre læringsutbytte av de diskusjoner som oppstår i grupper. Studenter som jobber alene mister den læringen de får av å diskutere med andre. Se vedlegg 4 for sensurveiledning. 4

5 Noen tall om emnet og om resultatene Antall oppmeldte studenter Antall studenter som fullførte obligatorisk innlevering Antall studenter som fullførte emnet og eksamen 26 stk studenter 25 stk studenter 25 stk studenter Tilstedeværelse: Det ble ikke ført logg, men det var normalt over 20 studenter til stede på hver forelesning, og deltakelsen var lik gjennom hele perioden. Karakterfordeling: Karakter Antall studenter = 25 Antall prosjekter = 13 A 8 3 B 13 6 C 4 4 D - - E - - F - - Gruppearbeid: Studentene kunne selv velge om de ville jobbe med og levere eksamensprosjektet individuelt eller i grupper på to eller tre studenter. Dette fordelte seg slik: - Individuelle prosjekter: 6 stk. prosjekter, karakterer: B B C C C C - Prosjekter med to i gruppen: 2 stk. prosjekter, karakterer: A B - Prosjekter med tre i gruppen: 5 stk. prosjekter, karakterer: A A B B B Det var bare gruppeprosjekter, og ingen individuelle innleveringer, som oppnådde karakteren A. Man skal ikke legge for mye vekt på så små datamengder som her, men det ser i hvert fall ut som om tendensen i karakterene er i favør av å delta i gruppearbeid. Se det som står i forrige avsnitt om oppfordring til å arbeide i grupper med hensyn til læringsutbytte. Om vurderingene: Sensorer for eksamen var emneansvarlig sammen med kollega fra eget institutt som også deltok noe i undervisningen. Bruk av digitale læremidler Presentasjoner: Til alle forelesningene ble det laget Powerpoint-presentasjoner med innholdet pluss annen informasjon. Disse ble gjort tilgjengelige for studentene i pdf-format. Lydopptak: På de fleste forelesningene ble det tatt opp lyd. Studentene ble gjort oppmerksomme på det, og at de ble tatt opp hvis de snakket/diskuterte i timen. Det ble understreket at lydopptakene bare var for intern bruk i denne studentgruppen og at dette ikke skulle deles med andre. Muntlig informasjon og samtykke med alle studentene i klasserommet om dette. Disse ble gjort tilgjengelige for studentene i mp3-format. Blackboard: Denne digitale læringsplattformen ble brukt slik: 5

6 o o o o o informasjon til studentene presentasjoner ble lagt ut fortløpende etter forelesningene lydopptak ble lagt ut fortløpende etter forelesningene en del tilleggslitteratur (utover pensumbøkene) ble lagt ut obligatorisk innlevering ble levert inn og vurdert i Blackboard Programvare for prosjektstyring: Studentene fikk fri tilgang til programmet Microsoft Project via NTNU sin programservice FARM. Det fungerte greit å få programmet gratis på denne måten, men det var også en del studenter som hadde problemer med å ta programmet i bruk eller å få alle funksjoner til å fungere, da de har så mange ulike typer maskiner og operativsystemer. Vi fikk stor hjelp ved at vi blant eldre studenter rekrutterte en «superbruker» som greide å løse de fleste problemene. Inspera ble brukt til innlevering av eksamensprosjektet. Det kunne bare leveres pdf-fil. Her er en erfaring av studentene også skulle kunne levert original datafil til Microsoft Project og ikke som nå bare ta bilder/skjermdump og legge inn i word-filer som ble gjort om til pdf. Da ville flere av prosjektene kunne presentert seg på en bedre måte i innleveringen. Sosiale medier: Ved en anledning delte vi bilder fra undervisningen på Instagram og Facebook, bl.a. med #ntnulife og #ntnudesign. Alle tilstedeværende ble gjort oppmerksomme på det med mulighet til å snu seg eller gå ut av bildene før de ble tatt. 6

7 Evaluering med spørreundersøkelse Det ble gjennomført en nettbasert anonym spørreundersøkelse (via Google docs) etter siste forelesning, men med svarfrist før karakterer ble gitt. Det ble lagt vekt på å lage en enkel undersøkelse med få spørsmål for å stimulere deltakelse. Dessverre svarte bare 5 av 25 studenter. Derfor bør disse svarene og tallene ikke tolkes kvantitativt, men bare som kvalitative data. For analysen og forståelse holdes dette også opp mot den uformelle informasjonen emneansvarlig fikk ved å bruke mye tid sammen med studentene. 1: Hva synes du om emnets faglige innhold? (5 responses) - Veldig bra. God inndeling. - Det faglige innholdet har vært bra, med relevante temaer som forelesning og supplerende informasjon som selvstudie. - Bra - Bra, relevant - Bra, godt utbytte av læring 2: Hvordan vurderer du ditt læringsutbytte av emnet? (5 responses) Skala: 1 = dårligst, 6 = best 3: Hva synes du om undervisningen? (5 responses) - Meget bra. Engasjerende forelesere. - Likte undervisningen veldig, forelesningene var gode, og relativt oversiktlig å følge. Innslag med "praksis" gjorde også at man så verdien av det vi lærte, og dette gav mer iver til å lære - Bra, lett og følge med. Pluss veldig gla at det var opptak av den - Bra, godt tempo, spennende - Bra, likte at den var kreativ og at vi ble oppfordret til å delta 7

8 4: Hvordan vurderer du undervisningen? (5 responses) Skala: 1 = dårligst, 6 = best 5: Litteratur: Hva synes du om pensumboken og andre tekster som er gjort tilgjengelige? (5 responses) - Bra. Lean Ux kan benyttes videre - Pensumbøkene var vidt forskjellige. Lean UX var kort og lettlest, mens Praktisk prosjektledelse hadde større omfang og tungt stoff. Sammen fungerte de godt, men dette skyldes at vi visste hvilke sider fra Praktisk Prosjektledelse som faktisk var relevante. - Bra, men litt overveldende - Likte begge bøkene brukt dette semestret - Bra Her har også foreleserne en kommentar, som kommer til slutt i konklusjonen. 6: Digitale læremidler: Hva synes du om bruken av BlackBoard, det som er lagt ut, om lydopptak, dataprogrammet Microsoft Projects osv.? (5 responses) - Helt ok. Kanskje vurdere muligheten til å benytte andre verktøy enn Project. Blir rotete når det må kjøres virtuelt. - Lydopptak er utrolig nyttig, og veldig greit for å repetere fagstoff. MS Projects var knotete, men ser poenget med å bruke programmet. Blackboard ble brukt på en fornuftig måte, og det var alt i alt god bruk av digitale læremidler. - Veldig glad i lydklippene - Digitale læremidler = bra. Blackboard = mindre bra - Veldig bra med lydopptak Her har også foreleserne en kommentar, som kommer til slutt i konklusjonen. 7: Hvor mange av de 10 samlingene har du vært til stede på? (8 forelesninger + fagdag med grafisk bransje + bedriftsbesøk i OA)? (5 responses) 8

9 8: Hva er dine forslag til forbedringer av emnet? (4 responses) - Endre prosjektverktøy. (MS project) - Praktisk "rollespill" tidligere da dette gav inspirasjon og forståelse om fagstoffet. - Kjem ikkje på noko. Kanskje spre det utover flere forelesninger? Men det er pga av at eg lærer best med forelesningene - Flere dager med «workshop», da man sitter med forskjellige roller og «jobber». Det var bra! 9: Har du andre tilbakemeldinger? (0 responses) - Forbedringspunkter fra 2018-evalueringen Her er kort oppsummert noen punkter fra 2018-evalueringen hvor noen ble forsøkt imøtekommet ved undervisningen i 2019: Studentene ønsket da mer av dette: - Praktisk trening i smidig prosjektmetodikk. (Imøtekommet.) - Prosjektøkonomi, mer undervisning i de økonomiske beregningene som inngår i prosjektplanen. (Delvis imøtekommet.) - Forslag: Bruke et praktisk prosjekt som eksamensoppgave, til forskjell fra nå hvor man «dikter opp» (lager forutsetninger selv) for et selvvalgt prosjekt. (Ikke imøtekommet.) Studentene ønsket da mindre av dette: - Vi kan komprimere undervisningen om den tradisjonelle prosjektmetodikken for å få mer plass til det som handler om interaksjonsdesign. (Imøtekommet.) - Erstatte eksamensprosjekt med en konkret, praktisk oppgave. (Ikke imøtekommet.) Forbedringspunkter: - Bedre egnet pensumbok (litt enklere). (Ikke imøtekommet [Praktisk prosjektledelse].) - Bedre pensumlitteratur om smidig prosjektmetodikk. (Imøtekommet [Lean UX].) 9

10 Sluttrefleksjoner og konklusjoner Refleksjon og konklusjon til slutt er at dette emnet traff studentenes behov godt, både faglig og angående det sosiale for studentgruppen. Noen vesentlige forbedringspunkter ble gjennomført fra 2018 til 2019, men det er fortsatt rom for videre forbedringer: Interaksjonsdesign-elementet i undervisningen er gjort tydeligere med mer tid på smidig prosjektledelse. Boken vi fant i år, Lean UX, fungerte godt. Vi økte mengden praktiske øvelser i denne retningen også, blant annet med en hel forelesning som ble brukt til workshop. Dette var en betydelig økning, noe studentene var positive til. Men de etterspør faktisk enda mer slike praktiske øvelser, samt at de gjerne kan komme enda tidligere i programmet. Kanskje det var denne workshopen som ga noen av studentene en helhetsoversikt over prosjektarbeids og dets mange aspekter en helthetsoversikt som tydeligvis er inspirerende. Dette er i hvert fall et relevant innspill å vurdere. Læringsmiljøet og det sosiale miljøet er helt avgjørende, ikke bare for dette emnet men for at denne studentgruppen skal fungere godt sammen som et bachelorkull. Da dette emnet startet virket studentene underernærte på slikt sosialt fellesskap. I 2018 kom dette noe overraskende på emneansvarlig, men i 2019 var vi forberedt på dette slik at dette behovet var enklere å imøtekomme. Bedriftsbesøket fikk vi positive tilbakemeldinger på, både det å jobbe med ekte problemstillinger og det sosiale ved å gjøre noe sammen (og i dette tilfellet, sammen med studenter på et annet årskull). Pensum og litteratur: Hovedboken Praktisk prosjektledelse har godt innhold, men vi vurderte allerede i 2018 at den ikke traff ikke helt blink. Den er litt for generell, og den hadde også en del innhold som er for avansert for dette begynnerkurset. Sider vi hoppet over var f.eks. stoff om finansiell matematikk som kan anvendes for planlegging av prosjektporteføljer. Men boken har fungert tilstrekkelig, og foreleser har vært tydelig på hvilke sider som kan velges bort. Det vil være fordel om man finner en slik type bok som treffer disse studentene bedre. Årets nye bok Lean UX om smidig prosjektledelse ble vellykket. Den er på engelsk, men det var ingen studenter som uttrykte at det var noe problem. Denne kan gjerne suppleres med norske nettressurser. 5 studiepoeng: Emnet er bare 5 studiepoeng. Omfanget i undervisning og arbeid gikk nok godt utover dette. Det er derfor begrensning på hvor mye mer vi kan putte inn i et revidert emne. Men det vil passe godt som kurs med 7,5 studiepoeng. Eksamen med et langvarig prosjekt over flere uker var vellykket. Hensikten utover evalueringsgrunnlag også var å oppnå et læringsutbytte gjennom lengre arbeid. Dessuten gir dette en mer rettferdig vurdering enn en enkeltprestasjon på en dag. Digitale læringsmidler ligger det mye arbeid i, som bør videreføres. Det er noen utfordringer med MS Projects, men samtidig er dette et standardverktøy studentene bør kjenne til. 10

11 Vedlegg 1: IMT1007 Prosjektstyring i interaksjonsdesign Dette dokumentet ble lagt ut på Blackboard noe tid før undervisningen startet, og gir utfyllende og mer detaljert informasjon til studentene om gjennomføringen av emnet. Versjon pr IMT1007 Prosjektstyring i interaksjonsdesign Emnebeskrivelse på NTNU.no: Informasjonen her er utfyllende til informasjonen i lenken over. Versjon pr denne informasjonen kan bli oppdatert gjennom kurset. Forelesningene Nr., dato, tid Rom Tema Litteratur 1: Tirsdag 8/1, B211 2: Tirsdag 15/1, B211 3: Torsdag 17/1, /3 Eureka 4: Tirsdag 22/1, [13?] B211 5: Tirsdag 29/1, B211 6: Tirsdag 5/2, B211 7: Tirsdag 12/2, B211 8: Tirsdag 19/2, B211 9: Tirsdag 26/2, [13?] B211 Forelesning 1: Introduksjon om emnet, om «prosjekt» og om «designmetodikk» J+M Forelesning 2: Konsept og modeller, planlegging av tid, kost og kvalitet i prosjekter J Fagseminar «Grafisk mot 2020» med Grafisk bransjeforening J Praktisk prosj.ledelse kap. 1-3 PPL kap. 4-9 Forelesning 3: Organisering, risiko og PPL anskaffelser i prosjekter + oblig.oppg. J kap Forelesning 4: Oppfølging, avslutning og evaluering i prosjekter, og ledelse av kreative prosesser + innlevering av oblig. J Forelesning 5: [Om smidig prosjektledelse, 1 av 2] + eks.oppg. M Forelesning 6: [Om smidig prosjektledelse, 2 av 2] + veiledning M Forelesning 7: Workshop med praktiske øvelser J+M Forelesning 8: Oppsummering + etterspurte tema + praktisk arbeid med eksamensprosjekt + veiledning ifm. prosjekt J PPL kap Lean UX Lean UX 10:Torsdag 13/3, hele dagen 1/3 Eureka Designdagen 11: Tirsdag 3/4, innen Inspera Innlevering av eksamensprosjekt 11

12 Vurderingsordning Vurderingsordning: Oppgave Karakter: Bokstavkarakterer - Obligatorisk oppgave gis i forelesning 3, innlevering i tilknytning til forelesning 4. Består i å vise at man har lært seg prosjektstyringsverktøyet (programvaren) Microsofts Project Leveres individuelt. Bestått/ikke bestått. Ved «ikke bestått» får man nytt forsøk etter avtale med foreleser. Man må ha bestått for å kunne innlevere eksamensprosjekt. - Eksamensoppgave for prosjekt gis i forelesning 5. Oppgaven vil bestå i å skrive en rapport om et tenkt og utført prosjekt som viser at man behersker en tilstrekkelig bredde og dybde av kunnskap fra emnet. Kan leveres individuelt eller i gruppe med inntil tre studenter. Hensikten med å gi oppgaven tidlig og mens det fortsatt er forelesninger, er at arbeidet med eksamensoppgaven i seg selv skal bidra til lærekurven studentene har gjennom kurset. Gruppeveiledning avtales i tilknytning til forelesninger. Bokstavkarakterer. Alle i gruppen får samme karakter. Kursmateriell Bok: Rolstadås, Asbjørn, m.fl. (2014). Praktisk prosjektledelse: fra idé til gevinst. Bergen: Fagbokforlaget Utvalgte sider: Denne boken inneholder mer enn studentene trenger på dette kurset. Det vil derfor i forelesningene på de enkelte temaer bli avgrenset hvilke sider i hvert kapittel man trenger å lese som grunnlag for eksamensbesvarelse i dette emnet. Bok: Gothelf, Jeff & Seiden, Josh (2016). Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams. Sebastopol: O Reill Media. Digitalt verktøy: Project 2013, programvare for prosjektstyring. Tilgjengelig via Annet materiale vil kunne bli gjort tilgjengelig via BlackBoard. Forelesere Emneansvarlig: førsteamanuensis Jens Barland - Universitetslektor Maren Volsdal Skirbekk

13 Vedlegg 2: Prosjektoppgave til eksamen Eksamensoppgave IMT1007 Prosjektstyring Prosjektoppgave: Eksamen for IMT1007 Prosjektstyring i interaksjonsdesign Oppgavetekst: Oppgave 1: En bedrift har en nettside de ikke er fornøyde med. Bedriften er kunde i designbyrået der du jobber. Du blir bedt om å lage forslag til et prosjekt som gjør at bedriften kan utnytte digital kommunikasjon bedre i sitt marked. Lag forslaget for en prosjektplan som kan presenteres for kunden før start. Planen kan gjerne inneholde: Prosjektets mål, inkludert enkel kravspesifikasjon. Oversikt over de viktigste interessenter og hva som er deres interesser. Oversikt over de viktigste aktivitetene i prosjektet: hva de er, tid, kost, ressurser, avhengighet. Kort drøftelse av usikkerhet (risiko og muligheter) i en kort tekst for hele prosjektet. Lag planen i programmet Microsoft Project og vis både Gantt-kart og nettverk-diagram. Legg dette inn i tekstdokument for hele prosjektplanen. Det kan gjerne være som vedlegg til slutt etter teksten. Oppgave 2: Bedriften du jobber for vil anvende smidig prosjektmetodikk. Kan du forklare hva dette innebærer og argumentere for hvorfor dette er en egnet arbeidsform i ditt prosjekt? Teksten kan gjerne inneholde momenter om: Blant ulike smidige tilnærminger, hvilken vil dere bruke? Hvilke prinsipper skal dere jobbe etter? Hvilke aktiviteter innebærer dette? Oppgave 3: En typisk situasjon som oppstår i prosjektet er at halvveis i prosjektet (etter 50 % av tiden) har dere brukt 60 % av budsjettet. Samtidig ber kunden om å få legge til enda en funksjon/egenskap som ikke var med i den første bestillingen. Hvordan vil du/teamet løse det med de prinsippene dere har valgt å jobbe etter? 13

14 Vedlegg 3: Informasjon til studentene i IMT1007 om eksamensprosjektet Skriftlig informasjon gitt til studentene samtidig med oppgaven for eksamensprosjektet Praktisk informasjon om oppgaven: Formålet med prosjektoppgaven er å la studentene demonstrere bredde og dybde i ulike aspekter ved prosjektstyring som er det blitt undervist i ved dette emnet. Grupper: Studentene kan arbeide og levere besvarelsen alene eller i grupper på inntil tre studenter. Veiledning i klasserommet gis av faglærer i tilknytning til forelesningen 26. februar, eller etter avtale. Innlevering i Inspera innen onsdag 3. april 2019 kl Omfang: Det stilles ikke formelle krav til lengden, men som veiledning kan man anta at man kan skrive en god besvarelse innenfor maksimalt 15 sider, pluss vedlegg. Vitenskapelig tekst: Teksten skal skrives vitenskapelig. Det betyr at teksten har referanser til teori, faglitteratur og andre kilder, i tråd med Universitetsbibliotekets guide om referansehåndtering: Ved Institutt for design bruker vi referansestilen Harvard: /wiki/norsk/bruke+referansestilen+harvard Vurdering med vanlige bokstavkarakterer A-F. Karakteren på dette prosjektet blir karakteren studenten får i emnet. Ved stryk eller ønske om forbedring kan man ta eksamen om igjen neste gang emnet gjennomføres. I vurderingen legges det vekt på det innleverte prosjektets faglige nivå, den vitenskapelige kvaliteten i arbeidet som er utført, samt studentenes evne til å formidle relevant refleksjon og et klart budskap. Utover dette gjelder sensurveiledningen og NTNUs generelle retningslinjer. Lykke til! 14

15 Vedlegg 4: Sensurveiledning i IMT1007 Sensurveiledning: Vurdering med vanlige bokstavkarakterer A-F. Momenter det legges vekt på i vurderingen: At oppgaveteksten besvares, at innlevert tekst har innhold som er relevant og innenfor det som er etterspurt. Det gjelder for hver deloppgave. Det gjelder også for det oppgaveteksten guider om at besvarelsen «kan inneholde». Det faglige nivået i besvarelsen, målt opp mot pensum og det som er blitt undervist i emnet. Hvordan besvarelsen viser selvstendighet, refleksjon og vurderinger som demonstrerer god kunnskap og forståelse av emnets innhold. Presentasjon, språk og formidling hvordan dette kommuniserer besvarelsens innhold. Det er antydet at man kan levere en god besvarelse på 15 sider pluss evt. vedlegg, men god formidling vektlegges mer enn oppgavens omfang. Vitenskapelig kvalitet i besvarelsen slik det demonstreres gjennom bruk av teori (pensumlitteratur og evt. selvvalgt tilleggslitteratur) og referansehåndtering. Karakteren er sensorenes samlede helhetsvurdering av prosjektoppgaven, men man kan ta utgangspunkt i at deloppgavene veies omtrent slik: 1: 40%, 2: 40%, 3: 20%. Kilde: 15

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER VED IPED

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER VED IPED 1 SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER VED IPED Emne PED2201 Semester Høst 2018 Foreleser(e) Tidspunkt for underveisevalueringen Hvordan ble evalueringen gjennomført (skjema/annet) Kirsten Sivesind

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 Studieplan 2019/2020 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det stilles stadig

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2018-2020) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

INF109 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten)

INF109 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten) INF109 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten) Respondenter Prosent Ny 0 0,0% Distribuert 18 47,4% Noen svar 0 0,0% Gjennomført 19 50,0% Frafalt 1 2,6% I alt 38 100,0% Er det første gang

Detaljer

Evaluering av emnet PED2202 Barn og Ungdom: Oppvekst og opplæring våren 2019

Evaluering av emnet PED2202 Barn og Ungdom: Oppvekst og opplæring våren 2019 Evaluering av emnet PED2202 Barn og Ungdom: Oppvekst og opplæring våren 2019 Kristinn Hegna, Victoria de Leon Born og Kenneth Silseth Oppsummering Alt i alt er studentene forholdsvis fornøyde med både

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2014

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2014 Om emnet EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2014 SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati ble holdt for første gang våren 2014. Sammen med SAMPOL105

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Integrert karriereveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Valgfritt emne på master i karriereveiledning/ Videreutdanningsemne i karriereveiledning på masternivå. Emnet

Detaljer

Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi

Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring KJEM202 er et kurs som har studenter fra en rekke institutter ved MNF. Det er totalt 24 dobbelttimer

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Emnerapport 2014 høst KJEM230

Emnerapport 2014 høst KJEM230 Emnerapport 2014 høst KJEM230 Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring Kurset er grovt delt inn i en spektroskopi-del og en kromatografi-del. De to delene ble undervist av forskjellige

Detaljer

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014 Forvaltningspolitikk medvirkning, styring og autonomi Høst 2014 Evalueringsrapport 1 Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultat for kullet som gjennomførte emnet «Forvaltningspolitikk medvirkning,

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 for trinn

Studieplan - KOMPiS Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 for trinn Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 for 5.-10. trinn Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst

Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler 1) Teori og praktiske

Detaljer

Spørsmålsbank for emneevaluering

Spørsmålsbank for emneevaluering Spørsmålsbank for emneevaluering Undervisning enig Læreren evner å gjøre undervisningen 1 2 3 4 5 6 engasjerende. Læreren evner å gjøre vanskelig stoff forståelig Læreren setter teori i kontekst / gjør

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil kunne gjøre

Detaljer

Rapport IN-KJM H Audun Skau Hansen, Januar 2019

Rapport IN-KJM H Audun Skau Hansen, Januar 2019 Rapport IN-KJM1900 2018H Audun Skau Hansen, Januar 2019 Undervisningsopplegg Kjemidelen av kurset ble avviklet etter samme modell som i 2017, med et todelt prosjekt som strakk seg over 5 uker. I det følgende

Detaljer

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 GEOV111 V16 Emneevaluering fra emneansvarlig: GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 Bakgrunn og svarprosent: GEOV111 er et grunnkurs i Jordens fysikk som er obligatorisk

Detaljer

Hva var hovedårsaken til at du ikke deltok på flere forelesninger?

Hva var hovedårsaken til at du ikke deltok på flere forelesninger? Følger du undervisningen i KJEM130 eller FARM130? Har du forberedt deg til forelesningene i KJEM/FARM130? Hvor stor andel av de ordinære forelesningene har du fulgt (KJEM/FARM130)? Hva var hovedårsaken

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Studentsider Studieplan Helse, miljø og sikkerhet Beskrivelse av studiet HMS-lovgivningen stiller krav om et systematisk arbeid i virksomhetene for å skape et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Studiet

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor GEOV260 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) Bestått av samlet vurdering

Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) Bestått av samlet vurdering Digital hjemmeeksamen/mappe på Inspera Assessment Emnekode/navn: SAP2100 Sosialt ansvar og designeren som premissgiver Emneansvarlig: Thomas Nordby Utleveringsdato/tid: 12.05.2017 klokken 09:00 Innleveringsdato/tid:

Detaljer

Hvordan har læringsutbyttet av forelesningene vært? 1 til 5, der 1 er svært lavt læringsutbytte og 5 er svært høyt læringsutbytte.

Hvordan har læringsutbyttet av forelesningene vært? 1 til 5, der 1 er svært lavt læringsutbytte og 5 er svært høyt læringsutbytte. SAMLET RAPPORT (KJEM + FARM) Følger du undervisning i KJEM131 eller FARM131? Forelesningene: Hvor stor andel av de ordinære forelesningene har du fulgt? Klarhet i fremstillingen. 1 til 5, der 1 er meget

Detaljer

JUROFF 1500 Periodisk emnerapport vår 2016

JUROFF 1500 Periodisk emnerapport vår 2016 JUROFF 1500 Periodisk emnerapport vår 2016 1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden 2. 1.1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra emneplan Emnet JUROFF1500 (strafferett

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport OLE Organisering, læring og endring Vår 2015 Evalueringsrapport Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultater for kullet som gjennomførte emnet «OLE Organisering, læring og endring» (AORG602)

Detaljer

Betegnelse på undervisningsformer og godkjenningsrutiner for obligatoriske aktiviteter

Betegnelse på undervisningsformer og godkjenningsrutiner for obligatoriske aktiviteter Betegnelse på undervisningsformer og godkjenningsrutiner for obligatoriske aktiviteter Dette er en oppsummering fra Workshop 18. desember 2017: «Erfaringsdeling og diskusjon rundt bruk av obligatoriske

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Veiledningspedagogikk 1 Beskrivelse av studiet Veiledningspedagogikk 1 er et tverrfaglig emne som

Detaljer

Gjennom arbeidet med SGO 4011 skal studentene oppnå følgende mål:

Gjennom arbeidet med SGO 4011 skal studentene oppnå følgende mål: Periodisk emneevaluering av SGO 4011 - Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (høsten 2013) 1. Om emnet SGO 4011 er en obligatorisk del av mastergraden i samfunnsgeografi. Emnet omhandler faghistorie

Detaljer

Nettpedagogikk i fleksible studier

Nettpedagogikk i fleksible studier Studentsider Studieplan Nettpedagogikk i fleksible studier Beskrivelse av studiet Studiet er nettbasert med en startsamling og omfatter 7,5 + 7,5 studiepoeng fordelt på 2 emner. Studiet er tilrettelagt

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Sensorveiledning for Praktisk-pedagogisk utdanning og profesjonsfaglige emner i Lektorprogrammet høsten 2017 Generelt

Detaljer

Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115.

Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115. Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115. Thorolf Magnesen, Senter for miljø og ressursstudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet E-post:

Detaljer

Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for LATAM2506 og LATAM4506 Våren 2015 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Emnet LATAM2506 gir en innføring i økonomisk utvikling i Latin-Amerika med fokus på 1900-tallet. Emnet

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen Studentsider Studieplan Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen Beskrivelse av studiet Dette videreutdanningskurset skal bidra til å styrke studentenes kunnskaper, ferdigheter og didaktiske

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Kort om kursene INF1100 og MAT-INF1100L

Kort om kursene INF1100 og MAT-INF1100L Kort om kursene INF1100 og MAT-INF1100L Hans Petter Langtangen 1,2 Joakim Sundnes 1,2 Simula Research Laboratory 1 University of Oslo, Dept. of Informatics 2 Aug 24, 2016 INF1100 er en første introduksjon

Detaljer

Evalueringsrapport SPED102 høsten 2017

Evalueringsrapport SPED102 høsten 2017 Evalueringsrapport SPED102 høsten 2017 Emneansvarlig: Bjarte Furnes Seminarledere: Bjarte Furnes og Elisabeth Hesjedal Innhold SPED102 er et emne på 15 stp. for 3. semesterstudenter som følger bachelorprogrammet

Detaljer

Periodisk emneevaluering EST3010 Tverrestetisk prosjektarbeid vår 2018

Periodisk emneevaluering EST3010 Tverrestetisk prosjektarbeid vår 2018 Periodisk emneevaluering EST3010 Tverrestetisk prosjektarbeid vår 2018 av Kim Johansen Østby Emneansvarlig/faglærer 2018 k.j.ostby@media.uio.no Emnebeskrivelsen Emnebeskrivelsen fungerer godt. Den tydeliggjør

Detaljer

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Utskriftsdato: 10.01.2009 Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Antall kandidater 6 5 4 3 2 Sensor Kandidat 1 0 A B C D E F Karakter Du finner mer om resultat fra opplegget

Detaljer

PERIODISK EMNEEVALUERING

PERIODISK EMNEEVALUERING PERIODISK EMNEEVALUERING Tittel: KUN2016/KUN4016: Tid og visualitet i den tidlig moderne perioden Ekskursjonsemne til Roma HØST 2017 Fagansvarlig: Per Sigurd Tveitevåg Styve Gjennomføringsfakta Det var

Detaljer

Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016

Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016 Rapport Basismodul i Universitets pedagogikk 2016 Una Ørvim Sølvik, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, MOF Bruk av studentaktiviserende virkemidler og integrering av BOPPPS-modellen

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE

EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR 2017. FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE Emnet bestod av 10 dobbeltforelesninger og 8 seminartimer spredt over hele semesteret fra januar til mai. Obligatorisk aktivitet bestod

Detaljer

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Emnekode: Opprette nytt emne: Gå til punkt 1.1. Endre eksisterende: Gå til punkt 2.1. Legge ned eksisterende: Gå til punkt 3.1. 1. Opprette nytt emne: 1.1.

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?»

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Av Synnøve Fluge, studiekonsulent SVT Innledning: Denne rapporten tar sikte på å dokumentere og formidle hvordan

Detaljer

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS201 Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse av studentmassen...

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler: 1) Teori og praktiske

Detaljer

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk 1 2017/18 Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emnet er rettet mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen som har færre enn 30 studiepoeng i engelsk.

Detaljer

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 Studentsider Studieplan Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 Beskrivelse av studiet Sentrale innholdskomponenter i studiet er ulike veiledningsteorier og metoder, pedagogikk, etikk og kompetanseutvikling.

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng?

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? INF143 Hvor fornøyd er du med kurset? Hvor mye har du lært på kurset? Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? Har du savnet forkunnskap? Hvis ja, hva har du savnet forkunnskaper

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Innholdsfortegnelse SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur... 1 SPA1104 Spansk språk II... 4 SPA2402 Spanskspråklige tekster... 7 SPA1202 Spansk språkferdighet

Detaljer

Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for praksisfellesskap (SKOLE6921) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Emnet er tilpasset for ansatte i utdanningssektoren, spesielt skoleledere og lærere.

Detaljer

IKT og læring 1. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Studiets oppbygging. Side 1 av 11

IKT og læring 1. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Studiets oppbygging. Side 1 av 11 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan IKT og læring 1 Beskrivelse av studiet Studiet er nettbasert og benytter universitets digitale

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL105 «Stat -og Nasjonsbygging» ble holdt for første gang våren 2014. Emnet erstatter SAMPOL110 Stat -og nasjonsbygging sammen

Detaljer

Midtveisevaluering SPED4400

Midtveisevaluering SPED4400 Midtveisevaluering SPED4400 Høst 2018/vår 2019 Evalueringen er foretatt med Nettskjema, 21ble invitert, 10 har svart. Evalueringen ble gjennomført januar 2019. Fritekstkommentarer er noen steder sammenfattet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 PROSJEKTLEDELSE Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Deltidsstudium over ett semester med nett- og samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

STUDIEBAROMETERET FOR FAGSKOLESTUDENTER Svarprosent: 45% Antall besvarelser: Totalrapport

STUDIEBAROMETERET FOR FAGSKOLESTUDENTER Svarprosent: 45% Antall besvarelser: Totalrapport STUDIEBAROMETERET FOR FAGSKOLESTUDENTER 2019 Svarprosent: 45% Antall besvarelser: 6 945 Totalrapport OM UNDERSØKELSEN Studiebarometeret for fagskolestudenter 2019 Side 1 av 20 Totalrapport FORKLARINGSSIDE

Detaljer

Emnerapport 2015 vår - Kjem130 og Farm130

Emnerapport 2015 vår - Kjem130 og Farm130 Emnerapport 2015 vår - Kjem130 og Farm130 Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring Undervisningen omfatter emnene KJEM130 og FARM130. Undervisningen i KJEM130 og FARM130 er identisk,

Detaljer

PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2017 Vår

PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2017 Vår PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2017 Vår Emneansvarlig: Ådne Thomassen, Institutt for Samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hovedtema: 1. Teori og

Detaljer

Emneevaluering GEOV276 Vår 2016

Emneevaluering GEOV276 Vår 2016 Emneevaluering GEOV276 Vår 2016 Evaluering av min undervisning i GEOV276, våren 2016 (emneansvarlig) Undertegnede hadde eneansvar for forelesningene og øvelsene i GEOV276/Teoretisk seismologi våren 2016.

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN - gruppe

ORDINÆR EKSAMEN - gruppe ORDINÆR EKSAMEN - gruppe Studium: Bachelor i journalistikk (BJO) Bachelor i interiør (BIN) Bachelor i grafisk design (BGD) Emnenavn: Tverrfaglig samarbeid i kreative team (TSK2100) Emneansvarlig: Fredrik

Detaljer

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Tilsynssensors Årsrapport Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Av Førsteamanuensis Eldar Bråten Institutt for sosialantropologi Universitetet i Bergen 20. april 2010

Detaljer

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng?

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? INF121 Hvor fornøyd er du med kurset? Hvor mye har du lært på kurset? Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? Har du savnet forkunnskap? Hvis ja, hva har du savnet forkunnskaper

Detaljer

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6)

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Tanja 21. juni 2005 MEVIT 4000 HØSTEN 2006 KOKEBOK Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Emneansvarlig:

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for trinn

Studieplan - KOMPiS Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for trinn Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet for 1.-7. trinn Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder

Detaljer

Emnekode og navn: Allv 102 (allmenn litteraturvitenskap)

Emnekode og navn: Allv 102 (allmenn litteraturvitenskap) Emnerapport Vår 2012 Emnekode og navn: Allv 102 (allmenn litteraturvitenskap) Emneansvarlig: Per Buvik Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring: Emnet gjennomført over 14 uker med forelesninger,

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Kort om kursene IN1900, MAT-IN1105, IN-KJM1900

Kort om kursene IN1900, MAT-IN1105, IN-KJM1900 Kort om kursene IN1900, MAT-IN1105, IN-KJM1900 Joakim Sundnes 1 Ole Christian Lingjærde 1 Department of Informatics, University of Oslo 1 Aug 23, 2017 Plan for 23 august Info om kursene IN1900, MAT-IN1105,

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30 studiepoeng.

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (20.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, videreutdanning

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, videreutdanning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, videreutdanning Beskrivelse av studiet Studiet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer