Skole hjem samarbeid Asker videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skole hjem samarbeid Asker videregående skole"

Transkript

1 Skole hjem samarbeid Asker videregående skole

2 Se digital presentasjon med filmer av rektor, miljøarbeider, helsesykepleier og rådgiver eller YouTube:

3 Skolens visjon: Sammen skaper vi kompetanse for fremtiden miljø mestring muligheter Alternative foreldremøter skolestart 3

4 Visjonen innebærer: Slik skaper vi kompetanse for fremtiden sammen: Samarbeid mellom lærerne om undervisning og vurdering Samarbeid mellom tillitselever og lærerne om å gi tilbakemelding på undervisning og vurdering Miljø: Elevrådet bidrar til å skape et godt faglig og sosialt miljø på skolen Makkergrupper gir trygghet i læringsmiljøet for alle elever Mestring: Tilbakemeldingskultur med fokus på hva eleven kan og hva og hvordan han/ hun kan forbedre seg Karakterdempet oppstart gir fokus på mestring framfor prestasjon Muligheter: Ulike prosjekter og emner etter fagfornyelsens overordnede del En bred programfagsvifte gir mange valgmuligheter Alternative foreldremøter skolestart 4

5 Nøkkelpersoner hvem er vi og hva har vi ansvar for? Rektor Cathrine Kittilsen Zandjani Ass. rektor Erling Nereng: Eksamen og elevråd Studieleder Inger-Grethe Solstad: Inntak og fagvalg Trinnledere: Vg1 Anne-Karine Knutsen, Vg2 Knut Petersen-Øverleir og Vg3 Stian Arneberg Krossen: Sosialt og faglig miljø på trinnet Rådgivere: Kari Anne Vold Ulset og Beate Baist Hallgren Miljøarbeider Tommy Aashildrød Helsesykepleier Tone Lise Jakobsen Kontaktlærere i klassene Alternative foreldremøter skolestart 5

6 Handlingsplan og satsingsområder 6

7 Alternative foreldremøter skolestart 7

8 Mestringskultur Bruk av makkergrupper i alle fag Fadderprogram for Vg1 Elevfagkontakt velges/ utpekes for å styrke samarbeidet mellom lærer og elever og ha fokus på læring og mestring Karakterdempet oppstart Elevsamtalene inkluderer egenvurdering Handlingsplan for et trygt og godt læringsmiljø etter Opplæringslovens 9A Aktivt elevråd og skolemiljøutvalg Alternative foreldremøter skolestart 8

9 Profesjonsutvikling Lærerne samarbeider om å utvikle sin pedagogiske praksis. I år er fokus på opplæring etter fagfornyelsen Forskningsbasert og erfaringsbasert utviklingsarbeid Vi har en lærerspesialist i veiledning som leder utviklingsarbeidet i kollegiet Lærerteamene ledes av en gruppe med lærere som har veilederkompetanse Alle får kollegabesøk og besøk av ledelsen i klasserommet Alternative foreldremøter skolestart 9

10 Pedagogisk bruk av IKT Vi bruker samhandlingsverktøy innenfor Office 365 Alle fag har et eget team i Office teams Superbruker-elever hjelper medelevene til å bruke de digitale verktøyene Lærerne bruker digitale verktøy og læringsressurser i kombinasjon med andre metoder Spill i undervisningen øker læring og forståelse Tips om hva foresatte kan gjøre (gjerne i forbindelse med alle ferier): Oppfordre ungdommen til digital rydding Minn om å ta oppdateringer på datamaskin og mobil Alternative foreldremøter skolestart 10

11 Vurdering for læring Standard for vurderingsarbeidet ved Asker vgs: Elevene utfordres alltid til en læringsaktivitet (for eksempel egenvurdering) før tallkarakter gis Elevene jobber ofte i prosess og får tilbakemeldinger underveis i arbeidet Elevens egenvurderingssamtale med foresatte tar utgangspunkt i elevens egenvurdering på høsten Fagsamtaler med framovermeldinger fra faglærerne etter høstferien hjelper eleven til å vite hva han/ hun kan og hva han/ hun må jobbe videre med Alternative foreldremøter skolestart 11

12 Slik jobber vi på trinnene Alle klasser har klassens time samtidig og jobber med ulike tema som psykisk helse, nettvett, demokratiforståelse, bærekraftig utvikling, inkluderende elevmiljø og voksenkurs der de lærer om økonomi, skatt, arbeidsavtaler og liknende. Elevtjenesten, biblioteket og helsetjenesten oppsøker klassene med informasjon igjennom året Trinnet har felles vurderinger og lærerne samarbeider om undervisning og vurdering Det gjennomføres prosjektbasert samarbeid på tvers av fag om tverrfaglige tema i tråd med fagfornyelsen og overordnet del av læreplanen: Demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling Alternative foreldremøter skolestart 12

13 Vg1 har følgende avgangsfag med standpunktkarakter: SSP: Samfunnskunnskap Engelsk Geografi Naturfag Matematikk T/P Idrett: Engelsk Naturfag Matematikk T/P Aktivitetslære Topp/bredde Hva er forskjellen fra ungdomsskolen når det gjelder vurdering? Høyere krav til faglighet og evne til analyse og refleksjon Elevene lærer å bruke fagbegreper, sammenlikne, analysere og drøfte Elevene utfordres til å sette fagstoffet inn i en faglig relevant kontekst/ sammenheng Alternative foreldremøter skolestart 13

14 Hvordan følge med på og hjelpe til med skolearbeidet? Minn om vurderingsplanen og motiver til å lese til vurderinger som skal skje på skolen Eleven ser vurderingsplanen i teams Vær en støttespiller når ungdommen jobber hjemme med noe som skal leveres inn Spør om hva ungdommen får til og hva læreren sier at han/ hun kan jobbe mer med Alternative foreldremøter skolestart 14

15 Eleven finner vurderingsplanen i teams Alternative foreldremøter skolestart 15

16 Tommy Skolens miljøarbeider 16

17 Hva gjør miljøarbeideren? Miljøarbeider Tommy jobber for at alle elever skal trives og ha en god skolehverdag. Dette gjør han ved å være synlig i skolemiljøet og ved å være lett tilgjengelig for alle på skolen Målet er at så mange elever som mulig skal fullføre videregående skole, og med et så godt resultat som mulig. Å ta kontakt med miljøarbeider skal være et «lavterskeltilbud», Tommy skal ikke bedømme noen faglig, men være et bindeledd mellom elever og lærere. Ingenting er for lite eller for teit å ta opp Alternative foreldremøter skolestart 17

18 Hva kan man snakke med miljøarbeideren om? Bekymringer for seg selv eller andre Manglende motivasjon Det er lett å snakke med Tommy om det som ikke er helt greit, og som påvirker hverdagen og skolegangen Tommy tar ungdom på alvor, lager relasjoner og jobber ansikt til ansikt med elevene våre. Om du trenger hjelp ut over det vi kan gi på skolen, vil miljøarbeideren gi deg råd om hvem du kan oppsøke eller bli henvist til. Foresatte kan ta kontakt slik: Send en SMS (mobil ) eller e-post NB! Ikke send sensitive personopplysninger på SMS/e-post Alternative foreldremøter skolestart 18

19 Elevenes skolemiljø Alternative foreldremøter skolestart 19

20 Alternative foreldremøter skolestart 20

21 Opplæringslovens 9A om elevenes skolemiljø etterleves slik: Skolen har en aktiv holdning til at elevene skal ha et godt og trygt skolemiljø Alle ansatte og personer som har tilknytning til skolen har et ansvar for at vi handler og griper inn når en elev ikke har det godt og trygt Eleven skal medvirke aktivt i å utarbeide aktivitetsplan med tiltak og evaluere tiltakene Forebygging: Praktiske og sosiale tiltak på skolen Rutiner for håndtering og oppfølging av mobbing, voldsutøvelse eller annet uakseptabel atferd Alternative foreldremøter skolestart 21

22 Bekymring/ varsling? Ta først kontakt med kontaktlærer Kontaktlærer vil involvere eller vise videre til miljøarbeider, elevtjenesten, helsetjenesten eller en i ledelsen ved behov Les mer på skolens hjemmesider om retten til et trygt og godt skolemiljø: Alternative foreldremøter skolestart 22

23 Elevmiljø Inkluderende elevmiljø, opplevelse av tilhørighet til skolen Samlende aktiviteter arrangert av ulike elevrådskomiteer Felles innsamlingsdag 22. oktober til inntekt for samarbeidsskolen vår i Etiopia Aktiviteter i midttimen og musikk i kantina hver fredag Det som foregår utenfor skolen: Snakk med hverandre i foreldregruppen opprett gjerne facebookgrupper for foreldre Alternative foreldremøter skolestart 23

24 Hvilke forventinger kan du ha til det sosiale elevmiljøet? KLASSEN RUSS ELEVRÅDET REVYEN Klassene er den primære sosiale arenaen i Vg1. Alle klasser er delt inn i to lag bestående av 15 elever i hver. Disse kan møtes på fritiden til private samlinger på initiativ fra elevrådsrepresentantene Elevrådet har mange komiteer som er åpne for alle det kan være en hjelp for elever som sliter å finne seg til rette i klassemiljøet, å engasjere seg i elevrådets arbeid Først i Vg2 danner elevene grupper som ønsker å holde sammen når de blir russ vandregrupper er mer vanlig enn bussgrupper nå Revyen er en arena for alle elever på skolen og bidrar også til et sosialt miljø på skolen Alternative foreldremøter skolestart 24

25 Skolehelsetjenesten Helsesykepleier Tone Lise Jacobsen 25

26 Alternative foreldremøter skolestart 26

27 Alternative foreldremøter skolestart 27

28 Alternative foreldremøter skolestart 28

29 Data fra forrige Ungdataundersøkelser er en viktig pekepinn på hva vi trenger å jobbe med Alternative foreldremøter skolestart 29

30 Alternative foreldremøter skolestart 30

31 Alternative foreldremøter skolestart 31

32 Alternative foreldremøter skolestart 32

33 Rådgiver Kari Anne Vold Ulset tlf:

34 Rådgivers oppgaver Følge med på elevenes tilstedeværelse og faglige utvikling og sette inn oppfølgingstiltak ved behov. Oppfølging av elever som får utfordringer relatert til skole som følge av lærevansker, motivasjon, fysisk eller psykisk sykdom eller annet. Tilrettelegging av ulik karakter, f.eks. retteprogram og digitale lærebøker. Elevene søker selv om utvidet tid på heldagsprøver og eksamen og laster opp dokumentasjon (f.eks. pollenallergi) i VIS Alternative foreldremøter skolestart 34

35 Rådgiver har et tett samarbeid med: Elever Foresatte Kontaktlærere og faglærere Helsesykepleier Miljøarbeider Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Andre skoler Eksternt hjelpeapparat Ledelsen Alternative foreldremøter skolestart 35

36 IKO-modellen: Identifisering Kartlegging Oppfølging Mål: God læringsutvikling Høy tilstedeværelse Aktiv deltakelse i undervisning og vurderingsarbeid Hindre at elever får manglende karaktergrunnlag i fag (IV) Hindre at elever stryker i fag NB! Egenmeldings-skjema må leveres av alle Vg1-elever Alternative foreldremøter skolestart 36

37 Reglement Alternative foreldremøter skolestart 37

38 Ordensreglementet synliggjør elevenes rettigheter og plikter: Elevene skal få et opplæringstilbud som de kan medvirke til og de plikter til å opptre hensynsfullt og rette seg etter reglene gir bestemmelser om tilstedeværelse pålegger elevene å holde god orden i skolearbeidet sitt krever god oppførsel fra eleven i alle skolerelaterte sammenhenger (eksempelvis gjelder reglementet også på skoleturer, overfor medelever på sosiale medier, når eleven gjør skolearbeid mm) gir rektor anledning til å sanksjonere overfor elever som bryter reglementet Les hele reglementet på skolens hjemmeside: Alternative foreldremøter skolestart 38

39 Fraværsreglement Mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, fører til IV (ikke vurdert med karakter) Eleven har plikt til å følge med på eget fravær og kontrollere dette Elev som har dokumentert kronisk sykdom, kan levere egenmelding og vise til denne dokumentasjonen Stort fagfravær, uansett grunn, kan føre til at det ikke er grunnlag for vurdering Eleven skal melde fra med en gang han/ hun er borte fra undervisningen selv om fraværet dokumenteres i etterkant. Manglende melding fører til ordensanmerkning. Foresatte kan levere egenmelding for elever under 18 år. Dette gjelder som dokumentert fravær Alternative foreldremøter skolestart 39

40 Dokumentasjon leveres til kontaktlærer Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven er det ikke fravær, for eksempel rådgivning på skolen møte med PP-tjenesten organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen avtalt samtale med rektor eller andre ansatte helse- og velferdsgrunner arbeid som tillitsvalgt politisk arbeid hjelpearbeid lovpålagt oppmøte representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur (jf femte ledd a til f) Religiøse høytider utenom Den norske kirke Deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B Alternative foreldremøter skolestart 40

41 Elevenes digitale skolehverdag Elevene finner sin timeplan i VIS Elevenes undervisning går igjennom Teams Alternative foreldremøter skolestart 41

42 Foreldresamarbeid Skolen skal holde kontakt med foreldrene til elever som ikke er myndige gjennom hele opplæringsåret Teams for arbeid med fagene, foresatte har ikke tilgang VIS oversikt over fravær og terminkarakter/ standpunkt foresattepålogging på plass i løpet av høsten E-post/sms Foreldremøter i november gjøres gjennom digitale utsendinger sørg for at epostadresse og mobilnummer er korrekt Elevsamtaler med foreldre til elever under 18 år i uke Informasjon på hjemmesiden; timeplan, kalender, nyheter Informasjon på facebook nyheter og aktiviteter i skolehverdagen Alternative foreldremøter skolestart 42

43 Alle grupper har et område i Teams Opplegg for undervisningen Hjemmearbeid Vurderinger Oppgaver Digitale læringsressurser Alternative foreldremøter skolestart 43

44 Timeplanen i VIS Alternative foreldremøter skolestart 44

45 Digitale lærebøker i alle fag i Vg1 Alle fag har digitale lærebøker etter fagfornyelsen Mange av de digitale læreverkene har elevnettsted med oppgaver Digitale verktøy brukes som supplement til læreverket Alternative foreldremøter skolestart 45

46 Praktisk informasjon Elevene må søke Lånekassen om utstyrsstipend, frist 15. november Alle elever får låne alle lærebøker på skolen. Bøkene leveres tilbake ved årets slutt eller om eleven slutter Bøker som er tapt eller ødelagt må erstattes med gjenkjøpspris Elevene må holde seg med skrivesaker selv Elevene har ansvar for datamaskinen er i orden. Anbefales å støtte ungdommene i å ta nødvendige oppdateringer hjemme Eleven får tilgang til nødvendig programvare fra skolen Alternative foreldremøter skolestart 46

47 Koronasituasjonen og smittevern

48 Smitteforebyggende tiltak De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning av covid-19 er i prioritert rekkefølge: 1. Syke personer skal ikke være i på skolen. Varsle kontaktlærer om at du er syk, hold deg hjemme og følg undervisningen digitalt i påvente av eventuell testing 2. God hygiene og forsterket renhold: Vask / sprit hender og unngå berøring av overflater hvis du kan. Gi plass til renholdsarbeiderne når de kommer! 3. Redusert kontakt mellom personer. Fysisk kontakt som håndhilsing og klemming skal unngås. Det skal alltid være en meters avstand til lærere, andre ansatte og elever som ikke går i samme klasse eller faggruppe Alternative foreldremøter skolestart 48

49 Når skal man ikke møte på skolen? Luftveissymptomer: Elever skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de er symptomfrie. Får man symptomer mens man er på skolen, må man kontakte lærer og gå hjem. Hvis man må hentes, skal man ha på munnbind og isoleres mens man venter. Bekreftet covid-19: Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet Nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19: Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet Kilde: Alternative foreldremøter skolestart 49

50 Fravær må meldes Myndige elever eller foresatte sender mail til kontaktlærer om elevens sykdom Dersom eleven er frisk nok til å delta digitalt, tilrettelegges det for dette Eleven skal uansett melde fra til sine faglærere om fraværet Helsefravær teller ikke med på vitnemålet (gjelder fram til 01. november i første omgang) Elever som ikke melder fra om fravær, får anmerkning for umeldt fravær Alternative foreldremøter skolestart 50

51 Hvorfor gjør vi dette? Konsekvenser Hvis elever med symptomer møter på skolen, risikerer vi økt smitte på skolen og i hele samfunnet Hvis vi ikke opprettholder smittevernet, kan alle som har vært i kontakt med en som er smittet, bli satt i karantene Ved økt smitte, kan samfunnet stenges ned og vi må på hjemmeundervisning i en periode Ved å overholde smittevernet, beskytter vi hverandre; besteforeldre, foresatte, familie og venner kan være i en risikogruppe tenk på disse når du omgås andre. Les mer her: Alternative foreldremøter skolestart 51

52 Udirs råd om når man må være hjemme ved sykdom Elever som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. Se oppdaterte smittevernveiledere: Se Folkehelseinstituttets informasjon om hvordan forholde seg hvis man blir syk og hvem som skal testes: yk_med_covid-19/?term=&h= Alternative foreldremøter skolestart 52

53 Forberedelse til «rødt» nivå Hvis koronasmitte oppstår på skolen, kan kommuneoverlegen stenge hele eller deler av skolen for en periode. Digital undervisning tilbys etter timeplanen Hvis myndighetene bestemmer at skolen skal på rødt nivå, blir det redusert oppmøte. Elevene er i delt i to ulike lag som vil møte til ulike tider Alternative foreldremøter skolestart 53

54 Takk for at du tok deg tid til å lese denne presentasjonen Følg med på skolens hjemmeside og facebookside Ta kontakt på Alternative foreldremøter skolestart 54

Velkommen til foreldremøter Vg1

Velkommen til foreldremøter Vg1 Velkommen til foreldremøter Vg1 Velkommen til foreldremøter Vg1 Har du registrert kontaktopplysningene dine? http://tinyurl.com/askerepost Registrer deg også gjerne med digipost Presentasjon Rektor Cathrine

Detaljer

Velkommen til foreldremøter Vg1. Har du registrert kontaktopplysningene dine?

Velkommen til foreldremøter Vg1. Har du registrert kontaktopplysningene dine? Velkommen til foreldremøter Vg1 Har du registrert kontaktopplysningene dine? http://tinyurl.com/askerepost Rektor Cathrine K. Zandjani Ass. rektor Erling Nereng Trinnleder i Vg1: Stian Krossen Rådgiver:

Detaljer

Velkommen til klassemøte

Velkommen til klassemøte Velkommen til klassemøte Agenda Kontaktlærerne presenterer seg Foreldrene presenterer seg Informasjon om orden, adferd, karakterer og fravær Vurderingsplan og karakterdempet oppstart Inntrykk av klassemiljøet

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte tirsdag 23.08.2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

Foreldremøte Vg1 september 2017

Foreldremøte Vg1 september 2017 Foreldremøte Vg1 september 2017 Agenda Informasjon fra rektor Skolemiljø IKO Fravær Informasjon fra Stangehjelpa, team barn og unge Informasjon fra politi Informasjon fra elevombud Klassevis informasjon

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016 Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte vg2 August 2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte VG1 Onsdag

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte VG1 Onsdag Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte VG1 Onsdag 23.08.2017 Målet med velkomstsamtalen er å fremme: tettere og raskere kontakt mellom skole og elev/foresatt godt grunnlag for gode relasjoner kontaktlærer

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg1 studiespesialisering

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg1 studiespesialisering VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg1 studiespesialisering Agenda Velkommen v/ avd.leder Linda Imsland Informasjon fra helsesykepleier Jorunn K. Opstad Informasjon sosialrådgiver, Kjartan Bø Informasjon om

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Foreldremøte VG1. August 2018

Foreldremøte VG1. August 2018 Foreldremøte VG1 August 2018 Velkommen Skolens plattform Engasjement kunnskap omtanke Vurdering for læring Nordlandsmodellen Øke andelen som gjennomfører og består videregående opplæring Vitnemål Fagbrev

Detaljer

Foreldremøte Vg1 September 2016

Foreldremøte Vg1 September 2016 Foreldremøte Vg1 September 2016 Skolens kjerneverdier Åpenhet og mangfold, engasjement og mestring Åpenhet Vi vil at skolen vår skal være et åpent felleskap der den enkelte blir sett og ivaretatt Vi er

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø ved Asker vgs

Handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø ved Asker vgs Handlingsplan for et godt og trygt skolemiljø ved Asker vgs Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG1 03.09.2018 Program Kort presentasjon av skolen og skolens satsningsområder Forventninger til samarbeid hjem/skole, hvor finnes nødvendig informasjon? Informasjon om elevens

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg1 studiespesialisering

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg1 studiespesialisering VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg1 studiespesialisering Program Velkommen v/ avd.leder Ola Terje Hådem Informasjon fra helsesykepleier Jorunn K. Opstad Informasjon om Sola vgs v/ rektor Janne Handeland

Detaljer

Rutine for fravær i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato:

Rutine for fravær i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato: Rutine for i de videregående skolene i Vestfold Sist godkjent dato: 04.08.2016 Emnekategori Kvalitet Dokumenttittel Rutine for i de videregående skolene i Vestfold Organisasjonsnivå Utdanningsdirektøren

Detaljer

LEDELSEN RÅDGIVERNE. Line Lund Nilsen Rigmor Hansen Aarrestad

LEDELSEN RÅDGIVERNE. Line Lund Nilsen Rigmor Hansen Aarrestad LEDELSEN Rektor Ole-Martin Linaker Ass. Rektor Tom A Johnsen Avd.leder realfag Sigrun Pettersen Avdelingsleder samf.fag/språk/økonomi Eirik Ervik Avdelingsleder musikk/drama Renate Bergland Avdelingsleder

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l f o r e l d r e m ø t e v g 1

Ve l k o m m e n t i l f o r e l d r e m ø t e v g 1 Ve l k o m m e n t i l f o r e l d r e m ø t e v g 1 Første skoledagene "Et brennende hjerte for elever" Ambisjoner Omsorg Samarbeid Samarbeid Profesjonelle lærer AMBISJONER OMSORG SAMARBEID Digital

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG1 04.09.2018 Program Kort presentasjon av skolen og skolens satsningsområder Forventninger til samarbeid hjem/skole, hvor finner vi nødvendig informasjon? Informasjon om

Detaljer

Velkommen til Hartvig Nissens skole!

Velkommen til Hartvig Nissens skole! Velkommen til Hartvig Nissens skole! Orienteringsmøte 21.08.18 Vg1 Musikk, dans og drama Skolens ledelse Rektor: Hanna Norum Eliassen Ass. Rektor: Bjørn Atle Schøyen Avd. leder: Gerd Åse Hartvig musikk,

Detaljer

OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER

OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER MØTEPLIKT Du har møteplikt på skolen hver dag og hver time i alle fag. Du skal delta aktivt i opplæringa og bidra til å utvikle et godt læringsmiljø i klassen din. Dette

Detaljer

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Navn Mailadresse og jobbmobil x2 Hvordan elever er fordelt på dere SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av

Detaljer

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016

Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17. Endelig fastsatt 23. juni 2016 Ny fraværsgrense skoleåret 2016/17 Endelig fastsatt 23. juni 2016 Forskrift til Opplæringsloven 3-3: I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e 2 M K

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e 2 M K Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e 2 M K HVEM ER VI? 2MKA Karin Hove-Capote: 95413897 karin.hove-capote@osloskolen.no 2MKB John Alfheim: 95229316 john.alfheim@osloskolen.no

Detaljer

Velkommen til Frogn vgs

Velkommen til Frogn vgs Velkommen til Frogn vgs 19. august 2019 Takk for tilliten! Progam Felles presentasjon Møte med kontaktlærere i klassene Frogn videregående skole 700 elever, 90 pedagoger, 110 ansatte 1. SSP-Studiespesialisering

Detaljer

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Til skolens elever og deres foresatte Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Den 23.06.16 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det

Detaljer

Velkommen til foreldremøte!

Velkommen til foreldremøte! Velkommen til foreldremøte! Skolens visjon Et godt sted å være et godt sted å lære Agenda Velkommen, v/ rektor Johan Vesteraas Helse før prestasjon v/ Sunn Idrett Tone Wigemyr Nytt regelverk om skolemiljø

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS 23.08.2017 VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS Gauldal videregående skole Trivsel læring kunnskap! Velkommen! Spesielt velkommen til foresatte til 1-årselevene våre. Nytt skoleslag. Opp ett nivå på veien

Detaljer

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler

Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Til skolens elever og deres foresatte Informasjon om ny fraværsordning i videregående skoler Den 23.06.16 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det

Detaljer

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring Rutine fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Kontaktlærere se hjemmesiden Navn Mailadresse og jobbmobil X2 SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av dette

Detaljer

NYTT RUNDSKRIV OM FRAVÆR! «10% regelen»

NYTT RUNDSKRIV OM FRAVÆR! «10% regelen» NYTT RUNDSKRIV OM FRAVÆR! «10% regelen» HENSIKT Elevene skal motiveres til jevn innsats og forhindre skulk. Fraværsgrensen gjelder ikke det dokumenterte fraværet «det er lov å være syk» Myndighetene vil

Detaljer

Foreldremøte 1. trinn. Velkommen!

Foreldremøte 1. trinn. Velkommen! Foreldremøte 1. trinn Velkommen! 04.09.2018 Status Iglemyr skole 542 elever en skole i vekst Samarbeid skole-hjem Dere foresatte våre viktigste samarbeidspartnere! Felles mål: elevene Et ønske om at alle

Detaljer

Velkommen til. Foreldremøte for Vg1 5. september 2018

Velkommen til. Foreldremøte for Vg1 5. september 2018 Velkommen til KG Foreldremøte for Vg1 5. september 2018 To grunnpilarer fra 1913 KG skal være en faglig solid skole KG skal være mer enn en skole KG har et godt omdømme Høyt faglig nivå Godt og trygt læringsmiljø

Detaljer

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Torsdag Velkommen til foreldremøte VG1+VG2 HH/HO/SESAM

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Torsdag Velkommen til foreldremøte VG1+VG2 HH/HO/SESAM Moderne Fleksibel - Ambisiøs Torsdag 30.8.2018. Velkommen til foreldremøte VG1+VG2 HH/HO/SESAM Program for kvelden Kl. 1630 1720 (HO-SESAM vg1+vg2 + HH) - Presentasjon av Nydalen vgs. Hvem vi er og litt

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.05.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Fraværshåndtering i videregående skoler

Fraværshåndtering i videregående skoler Fraværshåndtering i videregående skoler 2 Fraværshåndtering i videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune Innhold Formål 3 Oppmøteplikt 3 Fraværsgrensen 4 Fravær som ikke teller med i 10 %-regelen

Detaljer

Oppstart 2016/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts

Oppstart 2016/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts Velkommen! Oppstart 2016/2017 http://sirdal.vgs.no/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning

Detaljer

Velkommen til elever og foresatte Vg1. Frogn vgs 9. november 2017

Velkommen til elever og foresatte Vg1. Frogn vgs 9. november 2017 Velkommen til elever og foresatte Vg1 Frogn vgs 9. november 2017 Agenda kl. 1830-1850 Velkommen ved rektor Hege Johnsen kl. 1850-1920 Kontaktlærermøter på ulike rom, se siste lysbilde Kl. 1920-2030 Dialog

Detaljer

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Torsdag Velkommen til foreldremøte ST VG1 / TL

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Torsdag Velkommen til foreldremøte ST VG1 / TL Moderne Fleksibel - Ambisiøs Torsdag 30.8.2018. Velkommen til foreldremøte ST VG1 / TL Program for kvelden Kl.1730 1815 (kl.1sta-1stb-1stc / AVD.TL) Kl. 1830 1915 (kl.1ste -1STF 1STG) - Presentasjon av

Detaljer

OM FRAVÆR OG KARAKTERER. 16. august 2019

OM FRAVÆR OG KARAKTERER. 16. august 2019 OM FRAVÆR OG KARAKTERER 16. august 2019 MØTEPLIKT Du har møteplikt på skolen hver dag og hver time i alle fag. Du skal delta aktivt i opplæringa og bidra til å utvikle et godt læringsmiljø i klassen din.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Onsdag Velkommen til foreldremøte ST VG1

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Onsdag Velkommen til foreldremøte ST VG1 Moderne Fleksibel - Ambisiøs Onsdag 31.8.2016. Velkommen til foreldremøte ST VG1 Program for kvelden 1845-1915: - Presentasjon av Nydalen vgs hvem vi er og litt om våre satsningsområder her i amfiet -

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG1: May Britt

Detaljer

Bodin videregående skole og maritime fagskole

Bodin videregående skole og maritime fagskole Bodin videregående skole og maritime fagskole Programområde for studiespesialisering og forskningslinje 13.10.2015 s. 1 Tema Å være elev på vg2 ST Visjon, mål og satsingsområder Kvalitet og resultater

Detaljer

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Onsdag Velkommen til foreldremøte ST VG1

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Onsdag Velkommen til foreldremøte ST VG1 Moderne Fleksibel - Ambisiøs Onsdag 31.8.2017. Velkommen til foreldremøte ST VG1 04.09.2017 Program for kvelden Kl. 1630-1710: - Presentasjon av Nydalen vgs. Hvem vi er og litt om våre satsningsområder

Detaljer

FORELDREMØTE Støren kultursal

FORELDREMØTE Støren kultursal FORELDREMØTE - 28.08.18 Støren kultursal 28.08.2018 VELKOMMEN TIL SAMARBEID MED GAULDAL VGS VISJON: VI SKAPER HISTORIE Verdier: Åpen og nysgjerrig i holdning Modig og ansvarlig i handling SKOLENS VISJON,

Detaljer

Frakkagjerd ungdomsskole

Frakkagjerd ungdomsskole Frakkagjerd ungdomsskole 2018/19 Plan for elevenes psykososiale skolemiljø 19.09.2018 Innhold Innledning... 2 Skolens visjon... 2 Mål for skolemiljøarbeidet... 2 Forebyggende arbeid... 2 Tiltak... 3 Oppfølging...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Vg2-3

Velkommen til foreldremøte Vg2-3 Velkommen til foreldremøte Vg2-3 Blindern videregående skole 750 elever Studiespesialisering IB International Baccalaureate Middle Years Programme 4-5 Diploma Programme Fullført og bestått 2018 Trinn Resultat

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

- En dysleksivennlig skole

- En dysleksivennlig skole - En dysleksivennlig skole Velkommen til foreldremøte For Vg1 og Vg2 Program: Orientering om skolen Elevenes rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen. Orientering om stipend og lån. For den enkelte

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

Dokumentasjon for dette er en fraværsregistreringslapp som er undertegnet av den du har hatt møte med

Dokumentasjon for dette er en fraværsregistreringslapp som er undertegnet av den du har hatt møte med Fravær Eleven kan velge IKKE å dokumentere fravær, før de kommer til 10 % i hvert fag. Risiko: får de da mer udokumentert fravær vil karakter falle bort. Følgende er IKKE fravær: Rådgivning i skolen Møte

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for avgangselevene. Russetid, foreldresamarbeid, eksamen, vitnemål

Velkommen til foreldremøte for avgangselevene. Russetid, foreldresamarbeid, eksamen, vitnemål Velkommen til foreldremøte for avgangselevene Russetid, foreldresamarbeid, eksamen, vitnemål Agenda for møtet Skolens rolle i russetiden og forventninger til foresatte v/ rektor Cathrine K. Zandjani Helse

Detaljer

FORELDREMØTE VG1 OG VG2 IDRETTSFAG. 21. september 2016

FORELDREMØTE VG1 OG VG2 IDRETTSFAG. 21. september 2016 FORELDREMØTE VG1 OG VG2 IDRETTSFAG 21. september 2016 Velkommen til oss! Presentasjonen legges på hjemmesiden En av landets eldste- 200 år i 2016 En av landets største studiespesialisering (13 klasser

Detaljer

Velkommen til Hartvig Nissens skole!

Velkommen til Hartvig Nissens skole! Velkommen til Hartvig Nissens skole! Orienteringsmøte 20.08.19 Vg1 Musikk, dans og drama Skolens ledelse Rektor: Hanna Norum Eliassen Fungerende ass. rektor og avd.leder: Bronia Hamilton Avd. leder: Gerd

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg2 studiespesialisering og idrettsfag

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg2 studiespesialisering og idrettsfag VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg2 studiespesialisering og idrettsfag Sola videregående skole Studieforberedende: Studiespesialisering/ idrettsfag Yrkesfag; elektro/ teknikk og industriell produksjon Landslinje

Detaljer

OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER

OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER OM FRAVÆR OG KARAKTERER NYE REGLER MØTEPLIKT Du har møteplikt på skolen hver dag og hver time i alle fag. Du skal delta aktivt i opplæringa og bidra til å utvikle et godt læringsmiljø i klassen din. Dette

Detaljer

Agenda. Ca. kl Møte fotball v/øyvind Skadberg på rom 3 Møte ski med Tengesdal Sport på rom 10

Agenda. Ca. kl Møte fotball v/øyvind Skadberg på rom 3 Møte ski med Tengesdal Sport på rom 10 Velkommen til foreldremøte 8. september 2017 Agenda Velkommen, v/ rektor Johan Vesteraas Helse før prestasjon v/ fagansvarlig OLT-sør Monica K. Torstveit Nytt regelverk om skolemiljø v/rektor MOT og miljøarbeidet

Detaljer

Velkommen som foresatt ved Kirkeparken videregående skole Likeverd, inkludering, omsorg og resultatbevissthet.

Velkommen som foresatt ved Kirkeparken videregående skole Likeverd, inkludering, omsorg og resultatbevissthet. Velkommen som foresatt ved Kirkeparken videregående skole 28.08.19 Likeverd, inkludering, omsorg og resultatbevissthet. SKOLEN I ÅR Ca. 1000 elever 160 ansatte LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL I SENTRUM Studietilbud

Detaljer

Informasjon til foresatte og elever om fraværsgrensen og fraværsreglement på F21

Informasjon til foresatte og elever om fraværsgrensen og fraværsreglement på F21 Informasjon til foresatte og elever om fraværsgrensen og fraværsreglement på F21 Kunnskapsdepartementet innførte fra 1. august 2016 fraværsgrense i videregående skole. I dette skrivet kan du lese om regelverket,

Detaljer

Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus

Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus Lokale retningslinjer for «Fraværsgrense» i de videregående skolene i Akershus Fraværsgrensen (forskrift 3-3 tredje ledd) I videregående skole skal eleven ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter

Detaljer

Nye fraværsregler i videregående opplæring. Hva er nytt? Langmyrvegen 83, 6415 Molde n tlf: n e-post:

Nye fraværsregler i videregående opplæring. Hva er nytt? Langmyrvegen 83, 6415 Molde n tlf: n e-post: Nye fraværsregler i videregående opplæring Hva er nytt? Fraværsgrensen i korte trekk Mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, kan føre til at du mister retten til halvårsvurdering med karakter eller

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kuben videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kuben videregående skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kuben videregående skole Informasjon om fraværsgrensen og fraværsreglementet ved Kuben Kunnskapsdepartementet innførte fra 1. august 201 en fraværsgrense i videregående skole.

Detaljer

Velkommen som foresatt ved Kirkeparken videregående skole! Likeverd, inkludering, omsorg og resultatbevissthet.

Velkommen som foresatt ved Kirkeparken videregående skole! Likeverd, inkludering, omsorg og resultatbevissthet. Velkommen som foresatt ved Kirkeparken videregående skole! Likeverd, inkludering, omsorg og resultatbevissthet. SKOLEN I ÅR Ca. 1000 elever 160 ansatte LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL I SENTRUM Studietilbud

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Vg , kl

Velkommen til foreldremøte Vg , kl Velkommen til foreldremøte Vg1 13.08.18, kl. 18.00-19.30 Agenda Orientering om skolen og elevenes skolemiljø - 9A v/rektor 10% fraværsgrense v/rektor Presentasjon av avdeling for elevtjenester v/avdelingsleder

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg2 studiespesialisering og idrettsfag

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg2 studiespesialisering og idrettsfag VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE PÅ Vg2 studiespesialisering og idrettsfag Kveldens agenda Velkommen v/ avd.leder Silje N. Skagevold Informasjon sosialrådgiver, Kjartan Bø og Lene Rørvik Informasjon om Sola

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ HANDLINGSPLAN TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ Foto Jarle Brynhildsen HALDEN VIDEREGÅENDE SKOLE Del 1: Innledning elevens rett og skolens plikt Eleven har rett til et trygt og godt skolemiljø (opplæringslova 9A-2).

Detaljer

Handlingsplan for et godt skolemiljø 2018

Handlingsplan for et godt skolemiljø 2018 Handlingsplan for et godt skolemiljø 2018 Røyken vgs Innledning Her på Røyken videregående skole er vi opptatt av at alle skal ha et godt arbeidsmiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring.

Detaljer

UNDERVISNINGFire Prinsipper VFL

UNDERVISNINGFire Prinsipper VFL DETTE ER BRANNFJELL Hvordan går det med elevene? Undervisning og vurdering for læring Elevenes læringsmiljø og skolens trivselsplan Samarbeid skole-hjem Kommunikasjon med skolen På vei til videregående

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG2: Kjetil

Detaljer

Foresattemøte Vg1 16. august 2017

Foresattemøte Vg1 16. august 2017 Foresattemøte Vg1 16. august 2017 Takk for tilliten! Agenda Pedagogiske satsningsområde Hvem er vi og hva tilbyr vi? Ledelse og ressurspersoner Skole hjem samarbeid Tilstedeværelse Inntaket til skolen

Detaljer

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Onsdag Velkommen til foreldremøte VG1 og VG2 YF +TL + HH

Moderne Fleksibel - Ambisiøs. Onsdag Velkommen til foreldremøte VG1 og VG2 YF +TL + HH Moderne Fleksibel - Ambisiøs Onsdag 31.8.2016. Velkommen til foreldremøte VG1 og VG2 YF +TL + HH 31.08.2016 Program for kvelden 1800-1830: - Presentasjon av Nydalen vgs hvem vi er og litt om våre satsningsområder

Detaljer

LEDELSEN RÅDGIVERNE. Line Lund Nilsen Rigmor Hansen Aarrestad

LEDELSEN RÅDGIVERNE. Line Lund Nilsen Rigmor Hansen Aarrestad Heggen vgs Ca. 520 elever 6 paralleller studiespesialisering 1 parallell musikk, dans og drama 85 ansatte derav ca. 65 lærere 100 år i 2005 Skolebygg fra 1960 1965 1970 1980 og 1995 LEDELSEN Rektor Ole-Martin

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM UNGDOMSTRINNET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM UNGDOMSTRINNET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM UNGDOMSTRINNET 14.05.18 Rektor Morten Sesseng Ass. rektor Rune Byre Gåsemyr Undervisningsinspektør Kristine Mørk Rådgiver/sos.lærer Lene Sandsdalen Tema for møtet Hva

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velkommen til nytt skoleår!

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velkommen til nytt skoleår! Velkommen til nytt skoleår! Kveldens program Velkommen! Presentasjon av ny rektor Joachim Hirsch Årets lærerteam og rådgiver Trivsel, læringsfaglig utvikling og skolens satsningsområder Viktige datoer

Detaljer

Velkommen til foreldremøte trinn høsten 2019

Velkommen til foreldremøte trinn høsten 2019 Oslo kommune Utdanningsetaten Morellbakken skole 06.06.2019 Velkommen til foreldremøte 05.06.2019 8. trinn høsten 2019 Oslo kommune Utdanningsetaten Morellbakken skole 06.06.2019 I kveld møter dere Rektor

Detaljer

Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole

Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole Agenda Generell orientering om skolen o Generelt o Elevtjenesten o Fraværsordning o Kap 9A i Opplæringsloven o Litt til Omvisning og informasjon på de enkelte

Detaljer

RETNINGSLINJER FRAVÆRSGRENSE I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I TROMS

RETNINGSLINJER FRAVÆRSGRENSE I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I TROMS Dok.id.: 2.1.1.2.3.11 IOVLSP-S-Retningslinjer - fraværsgrense i de videregående Dok.type: Styringsdokumenter Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra:

Detaljer

Mål med skolen (Meld. St /13) Forberede elevene til å bli aktive samfunnsmennesker i det 21. århundre

Mål med skolen (Meld. St /13) Forberede elevene til å bli aktive samfunnsmennesker i det 21. århundre Mål med skolen (Meld. St. 20 2012/13) Forberede elevene til å bli aktive samfunnsmennesker i det 21. århundre Elevens arbeidsmiljø Trivselsplan; inkludering Tipsplakater; påminnelser #Metoo; språkbruk

Detaljer

Handlingsplan. T r akassering. mobbing

Handlingsplan. T r akassering. mobbing Handlingsplan mot T r akassering og mobbing Innholdsfortegnelse 1. Forord av rektor... 3 2. Definisjon mobbing... 4 3. Aktivitetsplikten... 5 4. Forebygging av mobbing... 5 God klasseledelse:... 5 Samarbeid

Detaljer

Velkommen til Lørenskog videregående skole. Informasjonsmøte for foresatte og elever på Vg1

Velkommen til Lørenskog videregående skole. Informasjonsmøte for foresatte og elever på Vg1 Velkommen til Lørenskog videregående skole Informasjonsmøte for foresatte og elever på Vg1 Ledelsen Odin Tellesbø Thomas Tørvi Lisbeth Lauritzsen Svein-Håvard Sletten Kirsti Strømme Østby Korhan Markussen

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Mål med VIP-makkerskap

Mål med VIP-makkerskap Velkommen! Litt info: Hvem er vi? Klassen + makkerskap Vurdering for læring Reglement Timeplanen Foresatte kan få tilgang til fravær og karakterer på www.skolearena.no Foresatteskjema på nettsidene våre:

Detaljer

Foreldremøte vg1. Strand vgs Høst 2017

Foreldremøte vg1. Strand vgs Høst 2017 Foreldremøte vg1 Strand vgs Høst 2017 «Det beste i den enkelte» Visjon Verdier Elevsyn Å være det å bli til som menneske, å dannes, handler om to ting og balansen dem i mellom, nemlig å være og å gjøre

Detaljer

FORELDREMØTE VG2 STUDIESPESIALISERING OG KDA. 18. september 2019

FORELDREMØTE VG2 STUDIESPESIALISERING OG KDA. 18. september 2019 FORELDREMØTE VG2 STUDIESPESIALISERING OG KDA 18. september 2019 Hva sier elevene er best ved skolen? Alle føler seg inkludert Du kan være hvem du vil. Mange ulike mennesker som gjør det lett å skaffe seg

Detaljer

Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole

Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole Velkommen til Jåttå videregående skole Agenda Generell orientering om skolen o Generelt o Elevtjenesten o Fraværsordning o Kap 9A i Opplæringsloven o IKT Informasjon på de enkelte avdelingene og utdanningsprogrammene

Detaljer

Velkommen til Foss videregående skole!

Velkommen til Foss videregående skole! Velkommen til Foss videregående skole! Oss på Foss! Utdanningsprogram for studiespesialisering: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Ca 700 elever og ca. 110

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fyrstikkalleen vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fyrstikkalleen vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2019 Fyrstikkalleen vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE Sjøvegan videregående skole. 7. september

Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE Sjøvegan videregående skole. 7. september Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE 2017 Sjøvegan videregående skole 7. september Program for kvelden Møte i plenum v/ledelsen Generell informasjon Elevenes skolemiljø Fraværsrutiner Eksamen Klassevise

Detaljer