Planbeskrivelse, virkninger av forslaget og innspill til planarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse, virkninger av forslaget og innspill til planarbeidet"

Transkript

1 Journalpost ID: 20/ Kleivveien nord - områderegulering - 2. gangs behandling Del 2 mer om saken Planbeskrivelse, virkninger av forslaget og innspill til planarbeidet Forslagsstiller: Bærum kommune Arkitekt, illustrasjonsprosjekt/planforslag: MAKE Arkitekter Landskapsarkitekt: Grindaker Landskapsarkitekter Stedsanalyse/planfaglig bistand: A-Lab Illustrasjonsplan til venstre Utsnitt av kommuneplan til høyre

2 Skråfoto som viser avgrensningen av planområdet

3 Innhold 1 Bakgrunn Sakens historie 5 Grunneiere innenfor planområdet inngikk samarbeidsavtale med Bærum kommune om utarbeidelse av områderegulering for Kleivveien 1 til 8, Gamle Ringeriksvei 27, 29 og 31, og Bekkestuveien 20. Planområdet for områdereguleringen svarte ut kommuneplanens krav om felles planlegging Hensikten med planen Saksgang hittil 5 2 Planstatus og rammebetingelser Kommuneplan/kommunedelplan Gjeldende regulering Pågående planarbeid på Bekkestua for øvrig 9 3 Beskrivelse av planområdet Beliggenhet, størrelse og bruk Omkringliggende områder / strøkets karakter Eiendomsforhold Trafikkforhold Støyforhold og luftkvalitet Støy Luftkvalitet Landskap, natur- og rekreasjonsverdier Grunnforhold Bebyggelse og estetikk Kulturminner og kulturmiljø Teknisk infrastruktur Sosial infrastruktur 18 4 Beskrivelse av planforslaget Planforslagets hovedidé og hovedgrep Planavgrensning Arealformål Arealoversikt Antall boliger, leilighetsfordeling og antall arbeidsplasser Utnyttelse Bebyggelsens plassering, utforming og høyde Estetisk redegjørelse Boligmiljø/bokvalitet Utearealer Parkering Kjøreatkomst Gang- og sykkelveier Tekniske planer Universell utforming Grønnstruktur Sol-/skyggeforhold Støyskjerming Luftkvalitet Bevaringsverdier Miljøprogram Klimatilpasning 40 5 Virkninger av planforslaget... 42

4 5.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Barn og unge Grønnstruktur/friluftsliv Naturmangfold Stedets karakter og visuelle kvaliteter Universell tilgjengelighet Landskap Eksponering/fjernvirkning Kulturminner og kulturmiljø Skole-, barnehage og institusjonsbehov Transportbehov Trafikksikkerhet Vann og avløp Energibehov og -forbruk Forurensning Sol-/skyggeforhold Støy og luftkvalitet Konsekvenser for næringsinteresser Grunnervervsbehov 49 6 Medvirkning/forhåndsuttalelser/innspill til planarbeidet Oversikt medvirkning Sammenfatning medvirkningsmøter etter vedtak av planprogrammet Sammenfatning innspill som har kommet etter vedtak av planprogrammet og utenom medvirkningsmøter Oppsummering av innkomne merknader ved offentlig ettersyn med kommunedirektørens kommentar 54

5 1 Bakgrunn 1.1 Sakens historie Grunneiere innenfor planområdet inngikk samarbeidsavtale med Bærum kommune om utarbeidelse av områderegulering for Kleivveien 1 til 8, Gamle Ringeriksvei 27, 29 og 31, og Bekkestuveien 20. Planområdet for områdereguleringen svarte ut kommuneplanens krav om felles planlegging. 1.2 Hensikten med planen Reguleringsplanen er en områderegulering iht. pbl Det er en kommunal reguleringsplan som avklarer rammene for fremtidig arealbruk i området, og legger klare føringer for utforming, kvalitetssikring og utbyggingsrekkefølge. Hensikten med områdereguleringen er å få fastlagt hovedstrukturene for hele planområdet. Planen gir føringer for videre utbygging og sikrer offentlige rom, interne og eksterne sammenhenger og områder som er viktige for grønnstruktur og biologisk mangfold. Målsettingen er å få til en arealeffektiv og klimariktig utnyttelse med høy arkitektonisk kvalitet i alle plan- og byggetrinn. Viktig grønnstruktur skal ivaretas som rekreasjonsområder og tilføre en nye kvaliteter til Bekkestuas nåværende og fremtidige innbyggere. Utviklingen av planområdet må sees i et langsiktig perspektiv. Reguleringsplanen fastsetter prinsipper for utvikling som vil falle godt inn i helheten selv med lang realiseringsperiode. 1.3 Saksgang hittil Oppstartsmøte ble avholdt Planprogram Forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig av planutvalget i møte den , sak 187/16. Vedtaket var enstemmig. Samtidig med at planprogrammet ble sendt på høring ble planoppstart varslet. Det ble gjennomført et medvirkningsverksted under høringen av planprogrammet og varselet om oppstart regulering, der også flere folkevalgte deltok. Planutvalget fastsatte planprogrammet i møte den , sak 071/17. Planutvalget fastsettelse av planprogrammet var enstemmig. Ida Ohme Pedersens (Frp), forslag om at bebyggelsen i hovedsak skal bestå av townhouse eller tilsvarende boliger med maksimalt 3 etasjer falt mot 1. stemme (Frp). Ved fastsetting av planprogrammet ble eiendommen Bekkestuveien 23, som også omfattes av kravet om felles planlegging i kommuneplanen, utelatt. Dersom eier senere ønsker å utvikle sin eiendom til sentrumsformål i tråd med kommuneplanen må det derfor fremmes en egen detaljregulering for denne. Prinsippsak For å sikre en helhetlig utvikling av Bekkestua sentrum øst ble det den , sak 109/19, fremmet en prinsippsak for planutvalget.

6 Prinsippsaken omfattet fire reguleringsplaner, offentlig detaljregulering for gater og byrom Bekkestua sentrum øst, områderegulering Kleivveien nord, områderegulering Bekkestua sør og privat detaljregulering Gamle Ringeriksvei 30 mfl. Ved behandling av prinsippsaken, ga planutvalget føringer for videre regulering av de tre planområdene. Planutvalgets vedtak , sak 116/19: vedtaket var enstemmig med unntak av pkt. 5: 1. Illustrasjonsplan for gater og byrom i Bekkestua sentrum øst, datert 11. juni 2019, dokument , skal legges til grunn for regulering av gater og byrom i Bekkestua sentrum øst. 2. Ved regulering av områdene Kleivveien nord, Bekkestua sør og Gamle Ringeriksvei 30 skal hovedgrep for; byrom, bebyggelsesstruktur og adkomster, samt nedtrapping av bebyggelsens høyder, som vist på illustrasjoner, dokument , dokument og dokument , legges til grunn, med de justeringer og endringer som fremkommer av planutvalgets behandling Reguleringsplanen for gater og byrom i Bekkestua sentrum øst skal 1.gangsbehandles og vedtas før reguleringsplanene for Bekkestua sør, Kleivveien nord og Gamle Ringeriksvei Bebyggelsen på Bekkestua sør baseres på rekkehus og andre former for småhus. Høydene begrenses til 3 etasjer. Mest mulig av grøntområdet bør bevares. Det bør opparbeides en gangforbindelse gjennom området. 5. Kleivveien nord: Utbyggingens kal ha variert boligsammensetning med inntil 5 etasjer. 6. I forbindelse med regulering av Bekkestua sør skal det vurderes om deler av grøntarealet kan være felles og åpent for allmennheten. Punktene 1-3 og 5 har direkte betydning for behandling og utforming av planforslaget for Kleivveien nord. Når det gjelder disse vedtakene som gjelder Kleivveien nord stemte Ida Ohme Pedersen (Frp) mot punkt 5. Ida Ohme Pedersen (Frp) fremmet derimot forslag om at Kleivveien nord skal bygges ut med rekkehus, townhouses og andre former for småhus. Forslaget falt mot 1. stemme (Frp). 1.gangs behandling i planutvalget sak 087/20.

7

8 2 Planstatus og rammebetingelser 2.1 Kommuneplan/kommunedelplan Planforslagets avgrensning er i kommuneplanens arealdel for Bærum avsatt til fremtidig boligbebyggelse, og nåværende, samt fremtidig sentrumsformål. På bakgrunn av områdets beliggenhet på Bekkestua ligger det innenfor kommuneplanens avvikssoner for støy pga. ønske om høy utnyttelse i et område med støybelastning, primært fra veitrafikk. Det er krav om felles planlegging i form av områderegulering eller planprogram med plangrep. I dette tilfelle ivaretas hensynet til felles plan av områderegulering, og samtidig regulering av tilstøtende gater og byrom i egen plan. Figur 1: Kommuneplanens arealdel for Bærum

9 2.2 Gjeldende regulering Planid Bekkestua med omgivelser, vedtatt Figur 2: Bekkestua med omgivelser (planid ), vedtatt Pågående planarbeid på Bekkestua for øvrig Offentlig detaljregulering for gater og byrom Bekkestua sentrum øst, 1. g behandling , offentlig ettersyn Fremmes til 1.gangs behandling før Kleivveien nord. Områderegulering Bekkestua sør, 1. g behandling , offentlig ettersyn Forventes fremmet til 2.gangsbehandling vinteren Privat detaljregulering Gamle Ringeriksvei 30 mfl. Planforslag mottatt, forventes fremmet til 1. gangs behandling på nyåret (2021). Områderegulering for Ballerud Johs Faales vei og Kleivveien 22, planprogram vedtatt, arbeid med reguleringsplan pågår. Forventes fremmet til 1.gangs behandling før sommeren Offentlig detaljregulering Nadderud Idrettspark 1. g behandling 1. g behandling , offentlig ettersyn Forventes fremmet til 2.gangs behandling vinteren Planinitiativ Bærumsveien 229 til 235, oppstart planarbeid vår 2020, planforslag mottatt, forventes fremmet til 1.gangs behandling på nyåret Planinitiativ Bærumsveien 217, oppstartmøte avholdt vår 2020.

10 3 Beskrivelse av planområdet Figur 3: Dagens situasjon 3.1 Beliggenhet, størrelse og bruk Planområdet ligger ca. 100 meter fra Bekkestua T-banestasjon, og i tett tilknytning til Bekkestuas øvrige senterfunksjoner. Planområdet begrenses i syd og vest av Gamle Ringeriksvei, i nord av Bekkestueveien og i øst av kulvert for fylkesvei 165. Planområdet utgjør totalt ca. 17,5 daa. Planområdet består i dag av 15 eneboliger, samt et næringsbygg i krysset Gamle Ringeriksvei/Bekkestuveien. Eneboligene er varierende i størrelse og bygningsår, og med store variasjoner i hva som gjenstår av opprinnelig bygningsmasse. De fleste bygningene er opprinnelig oppført mellom 1900 og 1940, men er endret gjennom modernisering og påbygg. Kleivveien 5 er et unntak fra dette, da boligen og miljøet er svært godt bevart, og fremstår med tidstypisk uttrykk. Som vist i figur 5 og 6 er planområdet tett tilknyttet funksjoner og infrastruktur som utgjør dagens Bekkestua. Det ligger tett plassert som endepunkt i Bekkestuas hovedgate, overordnet veisystem og offentlig kommunikasjon i form av T-bane, trikk og buss.

11 Figur 4: Primære overordnede elementer (Kilde: Stedsanalyse, A-lab)

12 3.2 Omkringliggende områder / strøkets karakter Figur 5: Primære elementer i nærområdet (Kilde: Stedsanalyse, A-lab) Bekkestua sentrum består av bebyggelse som representerer hele det historiske spekteret fra Bekkestua som et villaområde i tilknytning til Drammensbanen og Bærumsbanen, til dagens fortettingsområde for bolig og næring. Enkelte eldre trehus er beholdt, og fungerer som historiske kontraster i skala og arkitektur.

13 Figur 6: Bygningsskala i dagens Bekkestua (kilde: Stedsanalyse, A-Lab)

14 3.3 Eiendomsforhold 3.4 Trafikkforhold Figur 7: Eiendomsforhold Den kommunale hovedveien gjennom området er Gamle Ringeriksvei. Gamle Ringeriksvei er etablert som bygate gjennom Bekkestua, med mulighet for parkering langs veien. På denne strekningen er det lav hastighet med 30-sone. Veien går videre sørover og blir en del av Fv. 609 mot Stabekk i en rundkjøring med tilslutning fra Jens Rings vei og adkomst til Stabekk barneskole. Nord for Bekkestua sentrum krysser Gamle Ringeriksveien Bærumsveien. Jens Rings vei er lagt i tunnel umiddelbart nord for rundkjøringen (Fv. 609 x Gamle Ringeriksvei) og har forbindelse til Bærumsveien i nord. Bærumsveien er dels en vei på terreng, men den er også en del av Fv. 160 som er lagt i tunnel under hele Bekkestua (Bekkestuatunnelen). Bærumsveien (på terreng) og Kleivveien er mindre veier med forbindelser til boligområder og til det planlagte utbyggingsområdet. Nærmeste nabo til planområdet er Bekkestua Senter med en rekke butikker og eget parkeringshus. T-banelinje 3, Trikkelinje 13 og flere busslinjer har avgang nær planlagt utbygging, i ca minutters gangavstand. Området anses som meget godt tilrettelagt for kollektivtransport. Sørøst for området ligger Stabekk barneskole med 400 elever og 45 ansatte. Gang- og sykkelveien over bru gjør det mulig å krysse Gamle Ringeriksvei (fv.609) der den er mest trafikkert.

15 3.5 Støyforhold og luftkvalitet Støy Planområdet er noe utsatt for støy fra biltrafikk, særlig fra fv. 165 ved kulvertåpning i syd Luftkvalitet Figur 8: Støysonekart (Kilde: Bærumskart) Det er registrert noe luftforurensning, hovedsakelig fra privat vedfyring. I tillegg er det registrert NOx fra veitransport. 3.6 Landskap, natur- og rekreasjonsverdier Planområdet er avgrenset av Gamle Ringeriksvei i syd og vest, Bekkestuveien i nord og Jens Rings vei i øst. Indre del av planområdet består av en kolle som ligger i nord/øst syd/vestlig retning med 76,3 moh. som høyeste punkt. Det er stedvis synlig fjell i dagen, og skrint jorddekke. Planområdet består hovedsakelig av eneboliger med tilhørende hageanlegg. Det er i eksisterende situasjon ingen offentlige rekreasjonsområder innenfor planområdet. Vegetasjonen og topografien bidrar til å dempe overgangen fra småhusbebyggelse til sentrumsbebyggelse. Fortetting av sentrum de senere årene har gitt Bekkestua et bymessig preg med mye grå flater, og grønnstrukturen er blitt

16 mer fraværende. Planområdets grønne preg sprer seg visuelt inn i Bekkestuas hovedgate (gamle Ringeriksvei), og bidrar til at grønnstrukturen i den østlige delen av Bekkestua sentrum styrkes. 3.7 Grunnforhold Grunnen innenfor planområdet består i hovedsak av skifer og kalkstein. Løsmasser er i hovedsak fyllmasser med uklassifisert infiltrasjonsevne. Det er ikke påvist forekomster av kvikkleire innenfor planområdet. Aktsomhetsgrad for radon er moderat til lav. 3.8 Bebyggelse og estetikk Bebyggelsen i planområdet består hovedsakelig av småhus i samme skala som småhusbebyggelsen i tilgrensende areal mot nord og syd. Den eldste bygningen, Kleivveien 5, ble oppført rundt Bygningen lengst vest i planområdet (gbnr. 17/97), er den eneste som tilnærmer seg sentrumsbebyggelsen i størrelse, utforming og materialvalg. Planområdet grenser i syd til Gamle Ringeriksvei, som er hovedgaten gjennom Bekkestua sentrum. Planområdet deles på midten av Kleivveien, som går fra Bekkestuveien i nord, sydover mot Ballerud og Ramstad. 3.9 Kulturminner og kulturmiljø Det er registrert kulturminner innenfor området. Området grenser også til et større overordnet kulturmiljø (Bekkestuveien), hvor hovedtyngden av bebyggelsen er fra 1912 til 1915, fase to av utbyggingen skjedde på 1950 tallet. I den senere tid er mange tomter blitt fradelt, og mye av den opprinnelige bebyggelsen er påbygd eller endret. Til tross for dette, er inntrykket langs veien fremdeles intakt. Det er Kleivveien 5 som er av størst kulturhistorisk interesse. Bygningen fremstår slik den opprinnelig ble bygget ca

17 Den er en av få bygninger i området fra dette tidsrommet, som er uendret. Se vedlegg 5, NIKU oppdragsrapport 04/2017; Kleivveien 5, Bekkestua, vurdering av bevaringsverdier for ytterligere informasjon Teknisk infrastruktur Figur 9: Fasade vest (Kilde: NIKU) Kollektiv: Bekkestua er et kollektivknutepunkt med T-bane og buss. Planområdet ligger i direkte tilknytning til Bekkestua T-banestasjon og bussterminal. Og gir gode forutsetninger for å velge å reise kollektivt. Kjørevei: Planområdet grenser i øst til Krysset Jens rings vei Gamle Ringeriksvei som er en høyt trafikkert vei, med ÅDT på ca og fartsgrense 50 km/t. Vedtatt kommunedelplan for E18 viser ny tverrforbindelse i tunnel mellom Gjønnes og E18. Utbygging av Gjønnes diagonalen vil føre til at trafikken blir redusert. Gamle Ringeriksvei er hovedgaten gjennom sentrum. Langs planområdet er det ensidig fortau på sydsiden av veien. Det er opparbeidet enkelte parkeringsplasser i gateløpet. Sykkelvei/ fortau: Hovedsykkelveinettet er ikke opparbeidet gjennom Bekkestua sentrum. Det er ikke tilrettelagt for sykkel langs planområdet. Vann og avløp: Det ligger mange ledninger i området. Bekken som går langs T-banen er lagt i rør.

18 3.11 Sosial infrastruktur Skole: Planområdet sogner til Bekkestua barne og ungdomsskole, men rett i nærheten av Stabekk barneskole og Ringstabekk ungdomsskole. Barnehage: Ringstabekk FUS barnehage, Gartnerveien og Søråsen barnehage ligger i nærheten. Sykehjem: De to nærmeste sykehjemmene ligger på Stabekk. 4 Beskrivelse av planforslaget Fremtidig situasjon ved full utbygging i henhold til planforslaget. 4.1 Planforslagets hovedidé og hovedgrep Figur 11: Takplan (Kilde: Make Arkitekter / Grindaker)

19 Intensjonen med planforslaget er å sikre en forsvarlig videre utvikling av Bekkestua i henhold til kommuneplanens intensjoner om større fortetningsgrad i - og nær prioriterte sentrumsområder og knutepunkter. En av hovedidéene med planforslaget er å skape et nytt grøntområde på Bekkestua ved å avsette romslige utearealer sentralt i området som gjøres allment tilgjengelig. Hovedgrepet er å plassere ny bebyggelse i en ringformasjon langs Gamle Ringeriksvei, Bekkestuaveien og Jens Rings vei for å sikre et fremtidig offentlig tilgjengelige grøntareal og gode bomiljøer. Gjennom dette etableres det både en tydelig næringskant mot gateløpet og skjerming av de interne felles grøntarealet fra biltrafikk og støy. Omgjøringen av Kleivveien til en offentlig gang og sykkeltrasé vil sammen med øvrige indre turveier åpner og forbinder det indre parkrommet med omgivelsene og nye gatetorg. Bevaringen av tømmerhuset i Kleivveien 5 tilfører planen identitet og lokalhistorisk preg. Planforslaget søker å videreutvikle Bekkestuas kvaliteter og særpreg gjennom variasjon av bygningers avtrapping og høyder, smug mellom bygg, og variasjon i vindusformater og material- og fargebruk. 4.2 Planavgrensning Figur 12: Planavgrensning (Kilde: Make Arkitekter)

20 Planens avgrensning er basert på avgrensning i kommuneplanen, eksisterende tomtegrenser, regulert veistruktur og kommunens forslag til reguleringsplan for gater og byrom. Planens avgrensning er også bestemt av sikringssone for tunneltrase fv Ringstabekktunnelen. 4.3 Arealformål Bebyggelse og anlegg (Pbl 12-5 nr. 1): - Boligbebyggelse blokkbebyggelse (B1 og B3) - Bolig/forretning/kontor (BFK1, BFK2 og BFK3) - Uteoppholdsareal (fu) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl 12-5 nr. 2): - Gang-/sykkelveg (ogs1) - Gang-/sykkelveg (ogs2) - Annen veggrunn grøntareal (oa) Sikrings- støy og faresone (Pbl 11-8 a): - Krav vedr. infrastruktur, Ringstabekktunnelen fv Jens Rings vei (H130) Særlige hensyn til landbruks, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø (Pbl 11-8 c): - Bevaring kulturmiljø, Kleivveien 5 (H570) Bestemmelsesområder (Pbl 12-7): - Bestemmelsesområde underjordisk p-kjeller (#1) Felles avkjøring til parkering i underjordisk anlegg vil skje via ny avkjøring fra Gamle Ringeriksvei syd i planområdet. 4.1 Arealoversikt Planområdet A=17 334,0 m2 B1 B3 ogs1 ogs2 oa fu BFK1 BFK2 BFK3 A=1 191,6 m2 A=7 077,2 m2 A=1 002,7 m2 A=331,3 m2 A=165,5 m2 A= 4 906,2 m2 A=786,2 m2 A=532,2 m2 A=1 342,3 m2

21 Figur 13: Nytt plankart (Kilde: Bærum Kommune) 4.2 Antall boliger, leilighetsfordeling og antall arbeidsplasser Det legges opp til totalt ca. 210 boligenheter fordelt på delområdene B1-B3 og BFK1-BFK3. Det planlegges ca. 43 stk. 1-2-roms, 67 stk. 3-roms og 100 stk. 4-5-roms leiligheter. Gjennomsnitlig leilighetsstørrelse er ca. 75 m2. Innenfor delområdene BFK1, BFK2 og BFK3 legges det opp til næringsformål i bygningenes første etasje, med atkomst fra offentlig gateplan. Andel næringsformål er på inntil 1100 m2. Det er planlagt for publikumsrettet service- og handelsnæring. Det er ikke tatt stilling til konkrete leietakere, og det er derfor ikke mulig å gi estimat på antall arbeidsplasser. 4.3 Utnyttelse Utnyttelsen defineres som maks. BRA, og skal ikke overstige m2 BRA fordelt på følgende: felt B1 - Tillatt bruksareal skal ikke overstige m2 BRA. felt B3 - Tillatt bruksareal skal ikke overstige m2 BRA. felt BFK1 - Tillatt bruksareal skal ikke overstige m2 BRA. Av dette kan maks. 350 m2 BRA benyttes til næringsformål. felt BFK2 - Tillatt bruksareal skal ikke overstige m2 BRA. Av dette kan maks. 250 m2 BRA benyttes til næringsformål. felt BFK3 - Tillatt bruksareal skal ikke overstige m2 BRA. Av dette kan maks. 500 m2 BRA benyttes til næringsformål. Sambruksarealer for parkeringskjeller, bodareal, trapperom og tekniske rom som er helt eller delvis under terreng skal ikke medregnes i tillatt bruksareal, og det skal ikke medregnes tillegg i bruksareal

22 for tenkte plan. Fellesfunksjoner som sykkelparkering, frittliggende nettstasjon og pergolaer i utomhusanlegget tillates oppført utenfor byggegrenser, og skal heller ikke medregnes i tillatt bruksareal. 4.4 Bebyggelsens plassering, utforming og høyde Bebyggelse tillates innenfor byggegrenser og i henhold til maksimale kotehøyder som vist på plankartet. Der byggegrenser ikke er angitt, er formålsgrensen lik byggegrensen. Ny bebyggelse som ligger mot gate skal plasseres i formålsgrense mot tilstøtende fortau. Figur 14: Fotavtrykk (Kilde: Make Arkitekter)

23 Figur 15: Snitt N (Kilde: Make Arkitekter) Figur 16: Snitt O (Kilde: Make Arkitekter) Innenfor delområde B3 skal bebyggelsen mot Jens Rings vei og Gamle Ringeriksvei, Hus 3, 4 og 5, og bebyggelse mot krysset Kleivveien/Gamle Ringeriksvei i delområde BFK3, ha en tilbaketrukket øverste etasje og angis med byggegrense i plankartet. Langs Bekkestuveien skal bebyggelse innenfor delområde BFK1 ha to inntrekk i øverste etasjer mot Torg 1 og B1 skal ha to inntrekk i øverste etasjer mot øst. Figur 17: Snitt I (Kilde: Make Arkitekter) Figur 18: Snitt J (Kilde: Make Arkitekter) Figur 19: Snitt K (Kilde: Make Arkitekter)

24 Figur 20: Snitt P (Kilde: Make Arkitekter) For å ivareta nødvendige toleranser i prosjekteringsfase tillates det at tekniske anlegg og takoppbygg for heiser overskrider maksimal kotehøyde med 1,5 m på inntil 20% av takflaten. Med unntak av byggets øverste etasje tillates pergolaer for takterrasser inntil 2,5 m på inntil 20% av takflaten. Rekkverk tillates oppført over maksimal kotehøyde, og skal utføres i transparente materialer. Etasjeantall forholder seg til vedtatte føringer for utvikling av Bekkestua sentrum øst, jf vedtatt planprogram og prinsippsak fremmet for planutvalget Estetisk redegjørelse Figur 20: Fasade A langs Kleivveien mot øst (Kilde: Make Arkitekter) Figur 21: Fasade D langs Kleivveien mot vest (Kilde: Make Arkitekter) Bygningsvolumene innenfor planområdet organiseres rundt det eksisterende huset i Kleivveien 5, som sammen med deler av dets tilhørende uteområder, skal bevares. De tilstøtende punkthusene rundt Kleivveien 5 skal benytte arkitektoniske virkemidler som formater, motiver, takform og utvendig materialitet for å danne en visuell referanse og relasjon til det eksisterende huset. De øvrige bygningsvolumene er organisert rundt og langs planområdets avgrensing og skjermer den indre bebyggelsen og det offentlige og sentrale grøntarealet mot de omkringliggende trafikkerte veiene Gamle Ringeriksvei, Bekkestuveien og Jens Rings vei.

25 Figur 22: Fasade B langs Gamle Ringeriksvei mot øst (Kilde: Make Arkitekter) Figur 23: Fasade C langs Bekkestuveien mot sør (Kilde: Make Arkitekter) Bebyggelsen som henvender seg mot de offentlige sentrumsgatene skal være av en mer urban karakter og ha varierte fasadeutrykk, materialer og volum. Mot sentrumsområdet i krysset Gamle Ringeriksvei /Bekkestuveien, skal volumene trappes ned. Hus i delområder BFK1, BFK2 og BFK3 skal ha butikkfasader med direkte adkomst fra gateplan mot Gamle Ringeriksvei og Bekkestuveien for publikumsrettede næringsfunksjoner. Arkitektoniske virkemidler som variasjoner i vindusformater, andel åpninger i fasadene, balkongtyper, fasadematerialer og detaljer bidrar til at de nye bygningene tilpasses områdets bebyggelse og skala. Materialpaletten tar utgangspunkt i eksisterende materialiteter på Bekkestua, tre og tegl Ved å variere fasadematerialer og farger brytes opplevelsen av bygningsmassen opp i mindre volumer. Balkonger integreres i bygningsvolumene for å redusere virkningen av balkongene i fasadene, og for å skape en klarere relasjon mellom private-, felles- og offentlige arealer. 4.6 Boligmiljø/bokvalitet Ny bebyggelse innenfor planområdet tillates enten innenfor byggegrenser eller formålsgrenser der byggegrenser ikke er fastsatt. Det er i bestemmelsene oppgitt en minimumsavstand mellom motstående byggs fasader på 10 m. Denne oppdelingen og innbyrdes organiseringen av bygningsvolumene innenfor planområdet muliggjør at 80% av MUA fristilles som fellesareal på bakken med sammenhengende lekearealer på solrike uteoppholdsarealer. Gjennom bestemmelsene stilles det krav til at den nye bebyggelsen skal gis en god arkitektonisk utforming og volumoppbygging. Materialbruk, detaljer, bygningsvolumer og fargebruk skal avstemmes mot hverandre for å skape en helhetlig utbygging som samtidig ivaretar variasjon.

26 4.7 Utearealer Figur 24: Minste uteoppholdsareal (Kilde: Make Arkitekter) Krav til utearealer er basert på kommuneplanens normer for arealer, dagslys og støyavskjerming. Forslaget som vist i illustrasjonsplanen legger opp til totalt ca m2 uteareal fordelt på terreng, balkonger og terrasser og baserer seg på ca m2 BRA bolig.

27 Felles uteoppholdsareal MUA utgjør ca m2 som fellesareal på terreng/lokk. Av dette fellesarealet på terreng vil ca m2 tilrettelegges som lekeareal, og det legges opp til totalt ca m2 privat uteareal som balkonger og terrasser. Lamellbebyggelsen langs eksisterende veier omslutter et indre landskapsrom med hagen og parken rundt Kleivveien 5 som et sentralt og viktig landemerke og som møtested for beboere og besøkende. I åpninger mellom lamellbebyggelsen etableres forbindelser, både visuelle og funksjonelle til omgivelsene rundt. Det etableres her adkomster, både trinnfri gang/sykkelvei (Kleivveien) og trappeanlegg fra områdene rundt via adkomstplasser til en indre ringvei som knytter hele anlegget sammen. Fra denne veien har man adkomst til boligene og alle de ulike delene av uteområdet. Langs denne indre veien etableres ulike plasser/tun med variert størrelse, karakter og funksjon der det tilrettelegges for ulike typer lek, aktivitet og opphold. Det etableres nærlekeplasser med sandlek og andre aktiviteter for små barn ved sentrale plasser og i forbindelse med inngangsparti. I parken opparbeides lekeområde med bl.a. naturlek og akebakke. Parken vil være velegnet til fri lek og opphold både sommer og vinter. Mellom adkomstveien og boligbebyggelsen etableres større vegetasjonsfelt i ulik bredde med staude- og buskbeplantning og enkelte mindre trær. Disse vil, sammen med parken, gi utearealene et grønt og frodig preg og være med på å definere uterommene. Vegetasjonsfeltene vil også fungere som skjerm for private utearealer tilhørende leiligheter i 1. etasje. Sykkelparkering legges i forbindelse med inngangspartier. 4.8 Parkering Parkeringskravet baseres på gjeldende kommuneplan hvor Bærum kommunes parkeringsnorm, som del av de utfyllende bestemmelsene og retningslinjene til kommuneplanens arealdel, definerer Bekkestua som et A-område. Det skal etableres 1 plass for bil pr. 100m² BRA bolig. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være for forflytningshemmede. Alle parkeringsplasser skal kunne tilrettelegges med ladepunkt for el-bil. Ved etablering av bilpool ordning kan parkeringskravet reduseres med inntil 20 % i henhold til retningslinjene i kommuneplanen. Dekningsgraden for parkering for næringslokaler/forretning er vurdert som tilstrekkelig rundt planområdet og Bekkestua, og det planlegges derfor ikke etablering av nye parkeringsplasser for næringsformål. Det skal avsettes minimum 3 plasser for sykler pr. 100m² BRA bolig og minimum 1 plass pr. 100m² BRA forretning/kontor. Sykkelparkering skal ha høy kvalitet og være tilpasset ulike type sykler, som lastesykkel og sykkelvogner. Min. 50 % av sykkelplassene for bolig skal være under tak. Det planlegges etablering av ca. 211 plasser for bilparkering til bolig i kjelleren. Totalt planlegges det etablering av ca. 630 (bolig) + 10 (næring) plasser for sykkelparkering i kjeller og utendørs i utomhusanlegget.

28 Figur 25: Parkeringsanlegg (Kilde: Make Arkitekter) 4.9 Kjøreatkomst Felles avkjøring til parkering i underjordisk anlegg vil skje via ny avkjøring fra Gamle Ringeriksvei syd i planområdet i delområde B3 hus 5. Varelevering og avfallshåndtering for næringslokaler skal foregå fra Gamle Ringeriksvei, mellom delområde BFK2 og BFK3, og mot Bekkestuveien, mellom delområde BFK1 og B1.

29 4.10 Gang- og sykkelveier Figur 26: Gang- og sykkelvei (Kleivveien) fra sør (Kilde: Make Arkitekter) Figur 27: Prinsippsnitt gang- og sykkelvei (Kleivveien) (Kilde: Grindaker) Det tilrettelegges for gode gang- og sykkelforbindelser gjennom planområdet der de myke trafikantene prioriteres. Adkomst for fotgjengere og syklister skjer fra eksisterende og eventuelt fremtidig gang- og sykkeltraseer rundt området via forplasser og torg inn i området. Hovedgangforbindelsen til Bekkestua sentrum etableres fra torg i nordøst med bred trapp med mulighet for å trille sykkel og barnevogn. En intern ringvei rundt parken fungerer som hovedadkomst til boligene og uteområdene. Mindre gangstier på kryss av den indre ringveien og parken og mellom bygg skaper gode forbindelser internt i området, samt til sentrum, bussterminal, T-bane stasjon og omgivelsene for øvrig.

30 Kleivveien er en sentral forbindelse gjennom området og utformes som frittliggende gang- og sykkelvei ihht. kommunens veinormal, med bredde min 6,5m (3m veibredde, 0,25 cm skulder og 1,5m grøft/snøsone.) Kleivveien 5 får trinnfri adkomst via gangsti fra Kleivveien. Adkomst til sykkelparkering i kjeller skjer fra fortau syd i Gamle Ringeriksvei. Det tilrettelegges for sykkelparkeringer en rekke steder på terreng, også overdekte, hensiktsmessig plassert i forhold til møbleringssoner, adkomst og innganger. Den eksisterende Kleivveien, som går gjennom planområdet mellom Gamle Ringeriksvei i syd og Bekkestuveien i nord, omgjøres og oppgraderes til offentlig gang- og sykkelvei i henhold til kommunens veinormal. Traséen justeres fra eksisterende veiløp for å tilpasse seg ny bebyggelse Tekniske planer Figur 28: Prinsipp løsning - VA-plan (Kilde: Rambøll) Merk at figuren ikke er revidert etter at bygg B2 er tatt ut I den grad det er mulig skal eksisterende ledningsnett for vann og avløp brukes videre i tiltaket og det vises til vedlagt notat «K-NOT-003 Kleivveien Nord, forslag til Regulering. Vann og avløp av

31 », utarbeidet VA-konsulent v/ Rambøll, hvor det beskrives behov for tiltak i forbindelse med overvann, vannforsyning, spillvann og slokkevannskapasitet. Oslofjord varme fikk konsesjon på levering av fjernvarme i Bekkestua/Nadderudområdet i oktober Kleivveien nord knyttes til dette anlegget. Figur 28b: Kart som viser konsesjonsområde for fjernvarme Det vil være behov for omplassering av nettstasjon som i dag ligger i sydlig del av planområdet mot rundkjøringen Gamle Ringeriksvei/Jens Rings vei.

32 Figur 29: Renovasjonsplan (Kilde: Grindaker) Avfallshåndtering for boligene løses som nedgravde avfallsbeholdere og avfallsrom. Dimensjonering av renovasjonsløsning for boliger og næring skal følge kommunale forskrifter. Plassering av- og tilkomst til de nedgravde avfallsbeholdere for bolig og avfallshåndteringen tilhørende næring skal være i tråd med kommunale føringer og anbefalinger. Avfallspunktene er plassert slik at de er mindre enn 50 meter fra boliginngangene, unntaksvis enkelte steder der avstanden blir noe lengre, men aldri over 100 meter. Avfallspunktene skjermes ved bruk av beplantning og har UU-atkomst. Varelevering og avfallshåndtering for næringslokaler skal foregå fra Gamle Ringeriksvei, mellom delområde BFK2 og BFK3, og mot Bekkestuveien, mellom delområde BFK1 og B1.

33 Figur 30: Tilrettelegging brann og slukkemannskap (Kilde: Grindaker) Utforming av adkomst, kjørevei og oppstillingsplasser for brannvesen er i henhold til notat «Retningslinjer for overordnet brannteknisk prosjektering, rev. 0 av » fra Rambøll Norge AS og er innarbeidet i landskapsplanen utarbeidet av LARK v/ Grindaker Landskapsarkitekter AS. Brann- og slukkemannskap har kjøreadkomst for brannbil inn i området fra syd via Kleivplassen fra Gamle Ringeriksvei, og fra nord via Bekkestuveien. Ringveien og Kleivveien fungerer som kjøreadkomst til alle innganger og oppstillingsplasser. Fra oppstillingsplasser nås alle leiligheter, enten fra hageplan eller fra gateplan. Oppstillingsplassene får et gressarmert permeabelt dekke.

34 4.12 Universell utforming Det skal prosjekteres for tilgjengelighet for boliger iht. gjeldende Byggteknisk forskrift (TEK). Adkomst til byggene og felles utearealer mellom byggene på tun/dekke skal prosjektertes som universelt utformet. Trinnfri universell adkomst til boliger og utearealer skjer via Kleivveien (gang-og sykkelvei) fra Gamle Ringerikesvei i sør og Bekkestuveien i nord. Kleivveien får maksimal stigning 1:15. Fra Kleivveien er det trinnfri adkomst via gangsti med stigning 1:12 (med reposer og i tilnærmet tidligere trasé) til Kleivveien 5. Adkomst via trapper sikres i henhold til krav om UU Grønnstruktur Figur 31: Landskapsplan (Kilde: Grindaker)

35 Eksisterende høydedrag/landskapsformasjon ved kollen rundt Kleivveien 5, med tilhørende hageanlegg og enkelte større trær (bjørk og gran), bevares og blir en viktig del av grønnstrukturen i Bekkestua sentrum. Rundt høydedraget etableres park med vegetasjon i ulike sjikt som forsterker grønnstrukturen. De delene av utearealene som ligger på terreng muliggjør etablering av livsløpstrær, noe som er positivt bl.a. for biologisk mangfold. Over parkeringskjeller er det sikret nok plass til jordtykkelse som muliggjør etablering av stauder, prydgress, buskfelt og mindre trær. Det er lagt opp til store arealer med beplantning, så denne delen av uteanlegget vil også bli også en viktig del av grønnstrukturen. Store deler av tak anlegges som ekstensive grønne tak. Uteanlegget blir også en viktig del av den blågrønne strukturen, der overvann ledes til plantefelt for infiltrasjon og fordrøying. Der det er mulig terrengmessig etableres regnbed i lavbrekk med formål å fordrøye mest mulig av overvannet lokalt Sol-/skyggeforhold Figur 32: Solstudie 21.mars, kl (Kilde: Make Arkitekter)

36 Figur 33: Solstudie 1.mai, kl (Kilde: Make Arkitekter) Figur 33b: MUA - solbelyst 21.mars, fra kl. 09 til 14 (Kilde: Make Arkitekter) I henhold til reguleringsbestemmelsene skal minimum 30% av felles uteoppholdsarealer ha direkte sollys minst 5 timer ved jevndøgn.

37 Det vises til vedlagte sol-/skyggediagrammer som viser at forslaget i illustrasjonsplanen oppnår tilstrekkelig andel felles uteoppholdsarealer med direkte sollys ved jevndøgn. Illustrasjonene foran viser beregnet skygge ved utvalgte tidspunkt Støyskjerming Figur 34: Støysonekart 2018 (Kilde: Rambøll) Det er beregnet ekvivalente og maksimale lydnivå fra både veitrafikk og T-bane, ved fasade og for utendørs oppholdsareal for prognosesituasjon med fremskrevne tall på alle veier og for en prognosesituasjon hvor delen av Gamle Ringeriksvei som er vest for området er miljøgate. Samtlige støyutsatte fasader ligger i både gul og rød støysone. Figur 35: Støysonekart miljøgate (Kilde: Rambøll)

38 I prognosesituasjon med fremskrevne tall på alle veier har punkthusene i senter av området (delområde B3 hus 1 og 2) støynivåer under nedre grenseverdi iht. retningslinje T-1442, samt hele delområde B1 og mesteparten av delområde BFK1 og B3 hus 3. Støyforhold langs Gamle Ringeriksvei forbedrer seg om gateløpet omgjøres til miljøgate, men fasadene mot vei i BFK2, BFK3 og B3 hus 5 vil fortsatt ligge i gul støysone. Figur 36: Støysonekart 2038 (Kilde: Rambøll) Alle fasader mot uteoppholdsareal i senter av området har støynivåer under nedre grenseverdi iht. retningslinje T For de støyutsatte leilighetene som ligger i gul og rød støysone vil det kreves lokale støyreduserende tiltak for å oppnå støynivå under nedre grenseverdi i form av mindre tiltak som f.eks. himlingsabsorbenter på balkonger, tett rekkverk på balkonger med en høyde på 1,7 m eller innglassing av balkonger. Planområdet inngår i sin helhet i avviksområde for støy der det åpnes for inntil 70 db på støyutsatt fasade «Bekkestua #16», og bestemmelser til KP Arealdel følges for avviksområder. Det vises til notat «c-rap-001 Rev. 4, Kleivveien Nord - Støyutredning» utarbeidet av Rambøll AS hvor vurderinger og behov for tiltak beskrives Luftkvalitet Aktuelle lokale kilder til luftforurensning innenfor planområdet er utslipp fra vegtrafikk og boligoppvarming. I Bærum kommune overvåkes luftkvaliteten ved to målestasjoner, hvor den ene er plassert ved Bekkestua bibliotek. Målestasjonene måler svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogenoksider (NOx), som er forurensningsstoffer som bl.a. kan knyttes til eksosutslipp, veislitasje og vedfyring. Utslippsmengde fra de ulike forurensningskildene varierer både over døgnet og året, samt ut ifra lokale meteorologiske forhold. Luftkvalitetsdata tilgjengelig på nettsiden Luftkvalitet.info (en overvåkningsside driftet av Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) på vegne av Miljødirektoratet, Statens Vegvesen og NILU) viser at middelverdiene som indikerer gjennomsnittlig konsentrasjon av forurensningsstoffene PM10, PM2,5

39 og NOx, hovedsakelig fra privat vedfyring og fra veitransport, i planområdet er innenfor angitte grenseverdier. I sanerings- og utbyggingsperioden vil det forekomme økt utslipp til luft som et resultat av blant annet en økning i transport- og anleggstrafikk, utgraving og generelle byggearbeider Bevaringsverdier Figur 37: Fasade E mot Kleivveien 5 (Kilde: Make Arkitekter) De to bygningene i Kleivveien 5 er registrert som kulturminner i kommunens kulturminnebase (Miljøatlas kulturvern). Både som bygningstypologi og som del av et historisk bygningsmiljø vurderes Kleivveien 5 samlet sett til å ha kulturhistorisk verdi. Bygningene med deler av eksisterende utomhusanlegg, bevares og sikres med egen henssynssone bevaring kulturmiljø i plankart og i tilhørende bestemmelser. Det eksisterende hovedhuset i Kleivveien 5 vil være felles for beboere i området og kan benyttes til fellesaktiviterer for beboerne eller leies ut til utadrettet virksomhet. Hageanlegget rundt bevares og skjøttes som et allment tilgjengelig uteområde med en samlingsplass med sittegrupper på plassen foran hovedhuset. Den allmenne tilgangen sikres med tinglyst erklæring. Det vises til vedlagt rapport «NIKU Oppdragsrapport 04/2017 Kleivveien 5, Bekkestua Vurdering av bevaringsverdier» av , utarbeidet Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) Miljøprogram Bebyggelse og uteoppholdsarealer prosjekteres i henhold til gjeldende regelverk vedørende støy og vibrasjoner, og anleggsarbeider skal planlegges med tiltak for å redusere støybelastning for omgivelsene gjennom byggetiden. Det skal sikres nødvendige rutiner for at det foretas nødvendig vedlikehold av utstyr i forbindelse med anleggsområdet slik at støynivået holdes på et minimum. Mengden av avfall i byggeprosessen skal holdes på et lavt nivå i henhold til gjeldende føringer og lovverk. Det skal legges til rette for kildesortering på anleggsplassen, inkludert riveavfall fra de eksisterende bygninger, og avfall skal sendes til godkjente mottak. Det skal utarbeides en avfallsplan for håndtering av avfall som skal følges opp av en ansvarlig person ved byggeplassen. Håndtering, sortering og transport av husholdningsavfall skal følge handlingsplan fra Bærum kommune. Bebyggelsen skal planlegges og prosjekteres med sikte på å minimere energibruken i byggets levetid, og prosjekteres etter gjeldene krav for dette i Byggteknisk forskrift (TEK).

40 Forurensning av grunnen og massehåndtering skal følge gjeldende forskrifter og lovverk, og tiltaksplan for dette skal utarbeides. Tiltak for å unngå utslipp av forurenset vann i anleggsfasen skal iverksettes. Arkitekt og landskapsarkitekt skal detaljprosjektere grøntstruktur, variert beplanting, grønne takflater, regnbed etc. som tiltak for å håndtere overvann og fordrøye dette lokalt. Det skal benyttes miljøvennlige materialer med lang levetid og god materialutnyttelse, lokal- eller nærprodusert og-/ eller svanemerkede produkter i henhold til gjeldene krav i Byggteknisk forskrift (TEK). Det skal utarbeides en tiltaksplan som inkluderer en beskrivelse av avbøtende tiltak mot luftforurensing og støv, som omfatter både byggeområdet og berørte naboarealer. «Kleivveien Nord - Miljøprogram» utarbeidet av Rambøll AS skal utvides til å omfatte en miljøoppfølgingsplan (MOP) som videreføres og oppdateres gjennom alle plan- og byggefaser inntil tiltaket er ferdigstilt Klimatilpasning På terreng og lokk over parkeringskjeller i plan 2 skal det opparbeides felles uteoppholdsarealer med lekeplass, gangveier og beplantede oppholdsarealer. Det skal etableres åpne fordrøyningsløsninger for overvann. Løsningene skal utformes slik at de stimulerer til lek og er integrert med grøntstrukturen. Det skal sikres tilstrekkelig underlag for beplanting, både for gress og buskvekster. Utearealet skal generelt gis en utforming med vekt på universell utforming, sikkerhet og estetikk, og med et fokus på en tiltalende «blågrønn» plan. Målet med overvannshåndteringen er å utnytte vannet som ressurs og tilføre estetiske kvaliteter til anlegget. Løsninger for terrengforming/fall og materialbruk er valgt med den hensikt at overvann fortrinnsvis skal håndteres på eget område, det være seg gjennom infiltrasjon, forsinkning, og åpen fordrøyning, slik at overvannsnettet blir belastet i minst mulig grad. Prinsipper som følges (tretrinnsstrategien): 1. Infiltrere små nedbørsmengder 2. Fordrøye og forsinke større nedbørsmengder 3. Lede overvannet trygt i åpne flomveier ved ekstreme nedbørshendelser Noe av overvannet vil infiltreres i områder med permeable overflater og dekker. Det som ikke infiltreres ledes videre på overflaten til andre LOD-tiltak, som åpne vannrenner til regnbed/åpen fordrøyning. LOD-tiltak for å håndtere og fordrøye overvann lokalt: - Grønne tak på bygg (sedum, urter, gressdekke, eng) - Grønne tak på kjellerdekke (vegetasjonsdekke for stauder, busker og mindre trær) - Trær - Regnbed/plantefelt - Åpne vannrenner - Permeable dekker På tak - Bygninger

41 Grønne intensive tak etableres på nybygg (sedum, urter og gressdekke). Overflødig vann fra grå takflater ledes til terreng der det håndteres sammen med overvann på terreng. På kjellerdekke - Hagen Store deler av hagen etableres på betongdekke over parkeringskjeller. Det er lagt inn tilstrekkelig plass til jorddybde nok til stauder, busker og mindre trær. Vann ledes til plantefelt i lavbrekk for infiltrasjon. På terreng Parken og Kleivveien Kleivparken og Kleivveien g/s-veien etableres på terreng. For å håndtere overvannet fra dette området etableres regnbed i forsenkninger. Overvann fra balkonger og deler av tak ledes fra taknedløp via åpne vannrenner til regnbedene. Regnbedet på terreng vil fungere som fullverdige regnbed, da oppbyggingen kan utføres ihht anbefalte krav. Primært infiltreres overvann i regnbedet, men ved ekstremnedbør vil vannet stige 20 cm før det går i overløp til kommunalt nett. Flomveier/drenslinjer Dersom nedbørsmengden overstiger kapasiteten i drensledningsnettet, vil overvann drenere på overflaten via flomveier/dreneringslinjer (Krf RIVA). Overvannshåndteringen er planlagt med utgangspunkt i Bærum kommunes veileder, og skal i hovedsak fordrøyes og infiltreres innenfor planområdet. Overvannssystemet dimensjoneres for ekstremtilfeller/25-års regnhendelser. Dette er ivaretatt som rekkefølgebestemmelse før rammetillatelse kan gis. Bebyggelsen kan lokaliseres med støynivå utenfor fasade på opptil Lden 70 db fra vei under forutsetning av at alle boenheter skal ha en stille side, at minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruk skal ha vindu mot stille side og at minimum ett soverom skal ligge mot stille side. Støynivå på uteoppholdsareal skal ikke overstige Lden 55 db. Dette ivaretas i reguleringsbestemmelser til arealformål. Sikringssone for tunneltrase fv Ringstabekktunnelen ivaretas i reguleringsbestemmelser og som rekkefølgekrav der samtykke fra veimyndigheten må ligge til grunn. Frittliggende nettstasjon plasseres i henhold til områdekonsesjonshavers anbefaling

42 5 Virkninger av planforslaget 5.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Hendelse/situasjon Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak 1.Steinsprang 5.Skybrudd/store nedbørsmengder Ja Ja Lite sannsynlig 1 Sannsynlig 3 Alvorlig 3 Vannskader 2 Generell fare for steinsprang v/inn- og utløp av tunneler. Ikke registrert som aktsomhetsområde, men risiko bør vurderes nærmere i forbindelse med anleggsfasen. Tiltaket skal etablere overvannshåndtering på egen grunn. Overvannssystemet dimensjoneres for ekstremtilfeller/25-års regnhendelser. 10.Sårbar flora Ja Mindre sannsynlig 2 Mindre alvorlig 2 Ikke registrert viktige naturtyper. Generell fare for spredning av svartelistede arter ved forflytning av masser fra områder med hageanlegg. 11.Sårbar fauna 12.Fornminner 13. Kulturminner/- miljø Ja Ja Ja 22. Vannforsyning Ja 23. Avløpssystem Ja 39.Støy og støv, trafikk 46.Radogass 48.Ulykke med farlig gods Ja Ja Nei Mindre sannsynlig 2 Mindre sannsynlig 2 Mindre sannsynlig 2 Mindre sannsynlig 2 Mindre sannsynlig 2 Meget sannsynlig 4 Mindre sannsynlig 2 Lite sannsynlig 1 Mindre alvorlig 2 Ubetydelig 1 Alvorlig 3 Alvorlig 3 Alvorlig 3 Mindre alvorlig 2 Alvorlig 3 Alvorlig 3 Ikke kjente forekomster. Generell risiko for sårbar fauna ved bygge- og anleggstiltak i eneboligområder med hageanlegg. Tiltak: Det settes av store grøntarealer innenfor planområdet som erstatning for eksisterende områder med mulighet for reetablering av habitat. Ikke kjent. Det er funnet fornminner i området rundt Bekkestua tidligere. Tiltak i henhold til kulturminneloven ved eventuelle funn av fornminner. Hensynssone ved Kleivveien 5 for bevaring av bygg og bygningsmiljø Ledningsanlegg må oppgraderes Ledningsanlegg må oppgraderes Deler av planområdet er i rød og gul støysone. Tiltak: Planbestemmelsene sikrer tiltak i tråd med T-1442 Moderat til lav aktsomhet. Tiltak i henhold til Tek Jens Rings vei er fylkesvei med høy ÅDT og moderat andel godstrafikk, og ligger rett utenfor planavgrensningen. Tiltak: Planforslaget opprettholder byggegrenser mot fylkesvei i øst. 49. Brudd i transportnettet Ja Lite sannsynlig 2 Ubetydelig 1 Jens Rings vei er en viktig del av det lokale transportnettet. Ved akutt stenging av Ringstadbekktunnelen kan dette føre til omdirigering av trafikk til Gamle Ringeriksvei. 53. Ulykke i av- /påkjørsel 54. Ulykke med gående/syklende Ja Ja Mindre sannsynlig 2 Mindre sannsynlig 2 Alvorlig 3 Alvorlig 3 Generell ulykkesrisiko ved trafikk Generell ulykkesrisiko ved trafikk

43 5.2 Barn og unge Planforslaget medfører få konsekvenser for barn og unge. Brukergruppen er normal for denne type leiligheter som er egnet for både barnefamilier, seniorer og enslige. Det etableres uteoppholdsareal med tydelige kvalitetskrav iht. gjeldende føringer, med blant annet lekeplass på felles oppholdsareal. Kleivveien oppgraderes til gang- og sykkelvei, og det etableres offentlige tverrforbindelser for å sikre trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter gjennom planområdet. Generelt medfører planforslaget en betydelig positiv konsekvens ved at privatiserte hager innenfor planområdet omgjøres til allment tilgjengelige grønt- og lekearealer for barn og unge. 5.3 Grønnstruktur/friluftsliv Planforslaget får konsekvenser for eksisterende grønnstruktur og friluftsliv ved at et større eneboligområde utbygges, men vil tilføre nye grønne uteoppholdsarealer, og sikre en forsvarlig skjøtsel av eksisterende terreng, samt flomvern og overvannshåndtering. At tidligere private hager omgjøres til allment tilgjengelige uteområder vurdere vi som en positiv konsekvens. 5.4 Naturmangfold Det er ikke påvist registreringer av sårbare arter ( verneområder eller naturtyper ( som innebærer konflikt med planforslaget. Planforslaget innebærer at eksisterende grøntstruktur i de private hagene vil fjernes i forbindelse med ny utbygging, og medfører en generell risiko for etablerte arter påvirkes. Det skal imidlertid reetableres betydelige nye grøntområder med variasjon i utforming og beplantning. Planforslaget vurderes derfor til å ikke føre til stor belastning på økosystemet i planområdet. Arborist ved COWI AS har innmålt, registrert og vurdert store trær innenfor planområdet. Det vil i samråd med kompetent foretak/trepleier/arborist utarbeides en tiltaksplan for trær som skal bevares i forbindelse med uteanlegget tilknyttet bevaringsområdet rundt Kleivveien 5. Det vises til vedlagt notat «Stedsanalyse Fagnotat: Vurdering av trær» av , utarbeidet av COWI AS. 5.5 Stedets karakter og visuelle kvaliteter Det blir konsekvenser for estetikk og tilpasning til omgivelsene da planforslaget endrer et eksisterende eneboligområde til konsentrert blokkbebyggelse. Den nye bebyggelsen får konsekvenser for omgivelse ved at det skapes en ny urban identitet og et nytt grøntareal.

44 Figur 38: Perspektiv fra krysset Gamle Ringeriksvei/ Bekkestuveien - Eksisterende situasjon (Kilde: Google) Figur 39: Perspektiv fra krysset Gamle Ringeriksvei/ Bekkestuveien - Forslag (Kilde: Make Arkitekter)

45 Figur 40: Perspektiv fra Kleivveien mot nord - Eksisterende situasjon (Kilde: Google) Figur 41: Perspektiv fra Kleivveien mot nord- Forslag (Kilde: Make Arkitekter) 5.6 Universell tilgjengelighet For boligene skal det prosjekteres for tilgjengelighet iht. gjeldende Byggteknisk forskrift (TEK). Adkomst til byggene, felles- og offentlige utearealer skal prosjekteres som universelt utformet. Universell utforming og krav til tilgjengelighet skal følge gjeldende Byggteknisk forskrift (TEK) hvor dette skal ivaretas. Planforslaget vil betydelig forbedre tilgjengeligheten innenfor planområdet sett opp mot eksisterende forhold.

46 5.7 Landskap Det blir konsekvenser for landskapsbildet, da det eksisterende villa- og boligområdet som går fra å bestå av småhusbebyggelse på terreng, til å utbygges med konsentrert blokkbebyggelse med underliggende P-kjeller. Deler av terrenget (kollen) og eksisterende store trær rundt Kleivveien 5 søkes bevart som kulturmiljø. Høydeprofilen i den eksisterende veitraséen Kleivveien bevares i så stor grad som mulig slik at bebyggelsen i planområdets tilpasser seg det eksisterende landskapets terrengkarakteristikk. 5.8 Eksponering/fjernvirkning Figur 42: Fasade nord (Kilde: Make Arkitekter) Figur 43: Fasade sør (Kilde: Make Arkitekter) Figur 44: Fasade øst (Kilde: Make Arkitekter) Figur 45: Fasade vest (Kilde: Make Arkitekter)

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID 201608 Dato: 09.08.17 Revidert: 01.03.18, 16.04.18, endret i tråd med kommunestyrets vedtak 18.06.18. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Aumliveien 2 og 4

REGULERINGSPLAN FOR Aumliveien 2 og 4 TYNSET KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Aumliveien 2 og 4 PLANBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 26.03.2019 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.03.2019 Godkjent av kommunestyret: xx.xx.xxxx

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

6.2 Reguleringsbestemmelser

6.2 Reguleringsbestemmelser Vedlegg 1 Saksnr: 201401897-64 Side 57 av 61 6.2 Reguleringsbestemmelser for Nordre gate 20-22 Gnr. 228, bnr. 238,239,240 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart merket kartnummer OIB-201401897,

Detaljer

Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: Dato for kommunestyrets egengodkjenning: DETALJREGULERING FOR SANDNES SKOLE OG BARNEHAGE Nasjonal arealplan-id: 20170064 Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.07.2017 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: xx.xx.2017 1 AVGRENSNING

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunelogoen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda, gnr. 105 bnr. 40 mfl. Hjellestad marina Nasjonal

Detaljer

Byåsveien 162, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Byåsveien 162, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140038 Arkivsak:14/8156 Byåsveien 162, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 18.2.2019 Dato for godkjenning av Bystyret : 13.12.2018

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID 2015001768 Forslag til reguleringsbestemmelser 29.04.2016, revidert 15.06.16 1. Generelt 1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

I medhold av i Plan- og bygningsloven av nr.71 har Bærum kommunestyre i møte vedtatt disse bestemmelser.

I medhold av i Plan- og bygningsloven av nr.71 har Bærum kommunestyre i møte vedtatt disse bestemmelser. BÆRUM KOMMUNE ArkivsakID: 15/62561 JournalpostID: 2015124344 Dokument: 2777176 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr.71 har Bærum kommunestyre i møte 16.12.2015 vedtatt disse bestemmelser.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 15.05.2018 GBR-18/20, GBR- 16/20119 18/83180 18/323, GBR- 18/21, N-515.2, PLANID-2016020 Saksbehandler: Synnøve Hench Saksansvarlig:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING YRKESSKOLEN

ARENDAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING YRKESSKOLEN ARENDAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING YRKESSKOLEN Planident: 09062014-4 Ark.sak: 16/29141 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.03.2019, PS 19/35 Plankartets dato: 25.05.2018, sist endret

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Storgata 160-162 - 164 Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser er datert 07.8.2018. Tilhørende reguleringsplankart er datert 29.6.2018. Reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områdeplan HIS ALLÉ 26.01.18 BAKGRUNN Kommunedelplan for His bydelssenter Kommunedelplanen ble vedtatt av Arendal bystyre 28. september 2017. Planen legger opp til en konsentrert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id:

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id: Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id: 2016026 Saksansvarlig Liv Åshild Lykkja Formannskapet 25.06.2019 PS 91/19 Innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140030 Arkivsak: 13/36018 Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.3.2016

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/01296-46 Saksbehandler Maria Skåren Detaljreguleringsplan for Grålumveien 40 A - utlegging til offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag REGULERINGSBESTEMMELSER Datert: 31.05.2017 Vedtatt av kommunestyret: dato --, sak nr. --/-- Ordfører sign. 1 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Åsane gnr. 199 bnr. 150 mfl. @ Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg Nasjonal arealplan-id 1201_62890000 Saksnummer

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert: 14.02.2014 Reguleringsbestemmelser datert: 14.02.2014

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag REGULERINGSBESTEMMELSER Datert: 05.07.2017 Vedtatt av kommunestyret: dato --, sak nr. --/-- Ordfører sign. 1 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet utarbeidet av Myrseth AS Arkitektkontor datert

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet utarbeidet av Myrseth AS Arkitektkontor datert Byplankontoret Planident: r20180024 Arkivsak:14/1178 Lillebyområdet B6-1, Ladeveien 7B, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 3.7.2018 Dato for godkjenning

Detaljer

Reguleringsplan for Varnaveien 10 og 10a.

Reguleringsplan for Varnaveien 10 og 10a. Moss kommune Reguleringsplan for Varnaveien 10 og 10a. Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering. Vedtatt dato:xx.xx.xx Dato for siste mindre endring:xx.xx.xx PlanID 413 Saksnummer 18/21875 1. Planens

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Reguleringsbestemmelser - alt. A

Reguleringsbestemmelser - alt. A Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Storgata 162-164 Reguleringsbestemmelser - alt. A Reguleringsbestemmelser er datert 20.03.17. Tilhørende reguleringsplankart er datert 13.03.17. Reguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 Revisjon 26.05.2015.2015 Saksnr: 12/5045 Journalpost: Plan datert: Revidert: BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 1 Hensikt Planen

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802)

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802) DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN Nasjonal planid: 182020140056 Dato for siste revisjon av bestemmelser: rev ihht. vedtak av kommunestyret i sak 11/16 01.04.2016 Dato for siste revisjon av planen: 10.09.2015

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Side 1 av 5 Mandal kommune Teknisk forvaltning Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Plan id: 201312 Vedtatt 17.12.15 Ordførers underskrift PLANENS INNHOLD Det regulerte området er vist

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 Arkivopplysninger: PlanID: 07150 Saksbehandler: Anne Marie Stenmark Arkivsak: 12/1300-23 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING ASPEVEIEN 1A

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING ASPEVEIEN 1A Oppdragsgiver Halden kommune Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING ASPEVEIEN 1A PLANID: 0101_G-717 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Halden kommunestyre:

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket med Gnr 108/79 m/flere Underhaugvegen - Prestmoen datert

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket med Gnr 108/79 m/flere Underhaugvegen - Prestmoen datert PLANBESTEMMELSER TIL DETALJPLAN FOR 1-249 Gnr 108/79 m/flere Underhaugvegen - Prestmoen Reguleringsplankart datert : 11.05.16, revidert 02.02.17. Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.16 sist revidert

Detaljer

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei.

1.1.2 Terrengtilpasninger Ved byggemelding skal det legges frem snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei. Detaljregulering for Området syd for Holtet. Bestemmelser. Plan nr. 2014001 Dato: 10.01.14 rev.31.01.2014 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr 1) 1.1 Bebyggelse og anlegg fellesbestemmelser (pbl 12-5 nr

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID

Saksframlegg. Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID Saksframlegg Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID-20160002 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby GBNR - 53/70, FA - L12 16/2771 Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser.

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser. DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYMOEN GNR/BNR 73/67, 73/58 MFL. SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID 201417 Dato: 11.10.2016 Revidert: av Søgne kommune 18.10.16. Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20130053 Arkivsak: 13/25513 Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.08.2016 Dato

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 159 bnr. 419 m.fl. Leaparken Nasjonal arealplan-id 1201_64260000 Saksnummer 201421730 Siste

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 Saksnr: 15/500 Plan datert: 10.08.2015 Revidert: (etter politisk behandling) BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 1 Hensikt 1.1 Hensikten med planen er å legge til rette

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Plan nr. 0272.01

Detaljer

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7)

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_64140000 Saksnummer

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074200 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Datert: 23.01.2015 Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Gjerdrum Kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER Gjerdrum Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Gjerdrum Kommune Detaljregulering for Teietunet Plantype: Planforslag høring: Detaljregulering Fra 03.10.13 til 21.10.13 Oppdatert: 13.10.13 Arkivsak: 12/338 PLANENS INTENSJON Formålet

Detaljer

3.4 Støy Støygrenseverdier i retningslinje T-1442:2016, tabell 3, gjelder for planen, med følgende presiseringer og unntak:

3.4 Støy Støygrenseverdier i retningslinje T-1442:2016, tabell 3, gjelder for planen, med følgende presiseringer og unntak: Byplankontoret Planident: r20180024 Arkivsak: 14/1178 Lillebyområdet B6-1, Gnr/bnr 415/37, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 20.12.2018 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser.

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser. DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYMOEN GNR/BNR 73/67, 73/58 MFL. SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID 201417 Dato: 11.10.2016 Revidert: av Søgne kommune 18.10.16. og 20.02.17. Revidert av SPISS: 10.02.2017

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 37600/2015 Saksnr.: 2011/ 2983 Bestemmelser til reguleringsplan for: Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 Plan ID: 20110009 Dato: 16.09.2015 Reguleringsplan vedtatt: 18.11.15

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Årstad, gnr. 162 bnr. 75 mfl. VILLA FREDHEIM Nasjonal arealplan-id 1201_65210000 Saksnummer 201619435 Siste revisjonsdato

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

BESTEMMELSER TIL REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Time Bestemmelser til: BESTEMMELSER TIL REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Planen er basert på et privat reguleringsforslag

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Årstad, gnr. 162 bnr. 75 mfl. VILLA FREDHEIM Nasjonal arealplan-id 1201_65210000 Saksnummer 201619435 Siste revisjonsdato

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Reguleringsplankart datert Reguleringsbestemmelser datert Revidert:

Reguleringsplankart datert Reguleringsbestemmelser datert Revidert: Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering: ULLVAREN, LAVIKA Plan ID: 1703245 Reguleringsplankart datert 25.03.15. Reguleringsbestemmelser datert 25.03.15 Revidert: 23.11.17 1 Planområdet reguleres

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer