NOTAT Oppdragsgiver: Nøtterø Invest AS m.fl. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 01 Versjon: Orientering. Borgheim Syd - Vurdering av trafikkstøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT Oppdragsgiver: Nøtterø Invest AS m.fl. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 01 Versjon: Orientering. Borgheim Syd - Vurdering av trafikkstøy"

Transkript

1 Til: Spir Arkitekter v/ Kristian Ottesen Fra: Norconsult AS v/ Ånund Skomedal Dato Borgheim Syd - Vurdering av trafikkstøy 1. Orientering Norconsult AS har på oppdrag fra Nøtterø Invest AS, Ole Johan Olsen Invest AS, Kirkeveien 222 AS og Borgheim Driftsbygg AS, foretatt beregninger av støy fra veitrafikk i forbindelse med regulering av området Borgheim Syd på Nøtterøy, til boligformål: n:\518\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikkstøy\n borgheim syd trafikkstøy 02.docx Side 1 av 14

2 2. Grenseverdier Støykrav ihht T-1442 og NS8175, med justeringer etter kommuneplan for Færder kommune: T-1442 (2016), nedre grense for støysonen angitt i tabell 1: I gul støysone kan boliger bygges med tilpassede støytiltak. I rød støysone skal boligbygging helst unngås. Planområdet ligger i avvikssone støy, så det tillates boligbygging i rød støysone forutsatt at alle støyutsatte boenheter vil få minimum én stille side. I tabell 3 i T-1442 er det gitt krav til lydnivå utenfor fasade og utendørs oppholdsareal: n:\518\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikkstøy\n borgheim syd trafikkstøy 02.docx Side 2 av 14

3 En har følgende presisering mht. utredning av støyforhold, fra T-1442: «Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side*, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.»* Stille side defineres her som areal utenfor gul støysone (L den 55 db) NS8175: Lydnivå dag-kveld-natt, Lden, skal ikke overstige 55 db fra veitrafikk (nedre grense for gul støysone) på utendørs oppholdsareal og utenfor vindu* Innendørs døgnekvivalent (gjennomsnittlig) støynivå fra veitrafikk skal ikke overstige Lp,A,24h 30 db i boligrom. Maksimalt støynivå skal ikke overstige Lp,AF,max 45 db i soverom om natta (flere enn 10 hendelser) * I dette prosjektet anbefales det at alle boenheter skal ha tilgang på stille side, og at hovedvekten av oppholdsrom, inkl. minst 1 soverom, vender mot stille side. Dette er ihht.. bestemmelsene til Færder kommune for området n:\518\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikkstøy\n borgheim syd trafikkstøy 02.docx Side 3 av 14

4 3. Trafikkforhold Følgende trafikktall ligger til grunn for vurderingene, etter NVDB, fremskrevet 10 år frem i tid: Tabell 1: Grunnlagsdata for vegtrafikk for nullsituasjon (før utbygging) prognoseår Strekning Hastighet ÅDT Tungtrafikkandel Fv 428 Hellaveien, 40 km/t % Fv308 Kirkeveien, nord for firearmskryss Fv308 Kirkeveien, sør for firearmskryss 40 km/t % 40 km/t % Fv308 Kirkeveien, fra kryss med Rektorveien og sørover 40 km/t 50 km/t og 70 km/t % Fv420 Semsveien, fra firearmskryss og østover til kryss med Tinghaugveien Fv420 Semsveien, fra kryss med Tinghaugveien og sørvestover til kryss med Fv km/t % 50 km/t % Fv420 Semsveien, fra kryss med Fv 425 og sørover 50 km/t og 60 km/t % Fv 425 Hjemsengveien 60 km/t % n:\518\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikkstøy\n borgheim syd trafikkstøy 02.docx Side 4 av 14

5 Tabell 2: Grunnlagsdata for vegtrafikk for fremtidig situasjon (ferdig utbygget) prognoseår Strekning Hastighet ÅDT Tungtrafikkandel Fv 428 Hellaveien, 40 km/t % Fv308 Kirkeveien, nord for firearmskryss Fv308 Kirkeveien, fra firearmskryss og sørover til ny rundkjøring Fv308 Kirkeveien, fra ny rundkjøring og sørover Fv420 Semsveien, fra firearmskryss og østover til kryss med Tinghaugveien Fv420 Semsveien, fra kryss med Tinghaugveien og sørvestover til kryss med Fv 425 Fv420 Semsveien, fra kryss med Fv 425 og sørover Fv 425 Hjemsengveien Innkjøring til ny bebyggelse, fra vest Innkjøring til ny bebyggelse, fra øst Innkjøring til ny bebyggelse, midt 40 km/t % 40 km/t % 70 km/t % 50 km/t % 50 km/t % 60 km/t % 60 km/t % 50 km/t % 50 km/t % 50 km/t % n:\518\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikkstøy\n borgheim syd trafikkstøy 02.docx Side 5 av 14

6 4. Utendørs støy Det er beregnet støy etter Nordisk beregningsmetode for veitrafikk med støykartleggingsprogrammet Cadna A. Lydnivå dag-kveld-natt, Lden er dimensjonerende for støysonene (Maksimalnivå vurderes ikke, da trafikkmengdene i området er såpass høye at Lden blir dimensjonerende parameter). Dette gir følgende støysonekart: Støysonekart for situasjon uten utbygging. Beregningshøyde 4 m etter T-1442, for å vurdere i hvilke støysoner boliger er planlagt bygget Støysonekart for utendørs oppholdsareal, uskjermet Støysonekart for utendørs oppholdsareal, skjermet Figur 1 Støysonekart. Dagens bebyggelse. Beregningshøyde 4 meter over terreng. Soner for gul- (55-65 db) og rød- (>65 db) støysone er tegnet inn med rødt og gult (grønnaktig pga. planoverlegget). Området ligger dels i rød støysone, dels i gul støysone, dels utenfor gul støysone. Nye boliger plasseres dels i rød støysone, dels i gul støysone, dels utenfor gul støysone. Plassering av boliger i rød sone (lengst mot vest) er OK pga. avvikssone støy, men tiltak må utføres for å tilfredsstille krav til stille side og innendørs støynivå. n:\518\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikkstøy\n borgheim syd trafikkstøy 02.docx Side 6 av 14

7 Det beregnes støysonekart for utendørs oppholdsareal: Figur 2 Støysonekart, utendørs oppholdsareal, beregningshøyde 1,5 meter over terreng. Uskjermet. Gul og rød støysone er vist. Uteareal på tak næringsdel til bygg lengst mot S/V er vist nederst (annen beregningshøyde enn resterende, 1,5 meter over utearealet) Alle boligene på planområdet har hele eller deler av utearealet utenfor gul sone, bortsett fra enkelte boliger på tak til næringsbygg mot S/V. n:\518\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikkstøy\n borgheim syd trafikkstøy 02.docx Side 7 av 14

8 For å få tilstrekkelig stort støymessig godkjent areal til boliger på tak til næringsbygg N/V, samt mellom boliger mot øst, må det settes opp skjermer: Skjerm settes opp på kant tak næringsbygg, høyde 1,0 meter over bakenforliggende felles uteareal, der ikke annet er oppgitt. Utbredelse: Figur 3 Utbredelse støyskjerm. Takterrasse felt vest (venstre) og uteareal på bakken felt øst (høyre) Dette gir følgende støysonekart for skjermet utendørs oppholdsareal: Figur 4 Støysonekart, utendørs oppholdsareal på tak. Skjermet. Gul støysone er vist. Dersom skjermhøyde økes til 1,5-1,8 meter, vil tilnærmet hele arealet på tak komme utenfor gul støysone Det er beregnet støy ved fasader, for vurdering av fasadetiltak, balkongtiltak, og behov for lufting på stille side: n:\518\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikkstøy\n borgheim syd trafikkstøy 02.docx Side 8 av 14

9 Figur 5 Punktberegninger, Lden, utenfor fasade og balkonger 1. etg. Nedre skisse viser fasadenivåer etter skjerming av østre boligfelt. Nivåer i rød, gul og hvit støysone er fargemerket. n:\518\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikkstøy\n borgheim syd trafikkstøy 02.docx Side 9 av 14

10 Figur 6 Punktberegninger, Lden, utenfor fasade og balkonger 4. etg. Nedre skisse viser fasadenivåer etter skjerming av vestre takterrasse. Nivåer i rød, gul og hvit støysone er fargemerket. n:\518\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikkstøy\n borgheim syd trafikkstøy 02.docx Side 10 av 14

11 Figur 7 Punktberegninger, Lden, utenfor fasade og balkonger 6. etg. (øverst) og 8. etg. Nivåer i rød og gul støysone er fargemerket Høyeste støynivåer på boligfasader mot Kirkeveien er Lden = 66 db (rød sone) Høyeste støynivåer på boligfasader mot Semsveien er Lden = 65 db (gul sone) Høyeste støynivåer på boligfasader mot ny innkjøringsvei er Lden = 64 db (gul sone) n:\518\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikkstøy\n borgheim syd trafikkstøy 02.docx Side 11 av 14

12 Tiltak, balkonger i gul støysone: Balkonger i gul støysone, med nivåer opp til Lden = db, må skjermes med tett rekkverk, høyde 1,2 1,8 meter Balkonger i gul og rød støysone, med nivåer over Lden = db må glasses inn 100 %. Krav til balkong utenfor gul støysone gjelder normalt kun en balkong pr boenhet. Boliger med flere balkonger skal ha minst 1 balkong støymessig godkjent, mens resterende balkonger kan defineres som kun luftebalkong (ikke medregnet i MUA). Dersom en trenger flere balkonger for en boenhet for å lage lokalt stille sider for lufting av oppholdsrom / soverom, vil det bli krav til flere skjermede balkonger for boenheten (se kapittel 5) Tiltak for skjerming av balkonger må vurderes av akustiker i detalj før det søkes om / utarbeide grunnlag for Rammetillatelse. 5. Oppholdsrom og soverom i gul støysone Det anbefales at hovedvekten av oppholdsrom, inkl. minst 1 soverom, skal vende mot stille side (utenfor gul støysone). Dette gir følgende føringer her for boligene: Alle boenheter skal ha minst ett luftevindu i minst halvparten av alle oppholdsrom, inkl. minst 1 soverom, utenfor gul støysone (stille side). Dette kan da være: o Stille side av bygg i forhold til støykilden o Stille side i form av støyskjermet uteareal o Lokal stille side i form av innglasset balkong, med luftevindu mot balkongen o Lokal stille side i form av skjermet balkong, med lavt plassert luftevindu mot skjermet balkong For forskjellige leilighetstyper må en minimum ha: 1-roms: 1 soverom med lufting mot stille side 2-roms: 1 soverom med lufting mot stille side 3-roms: 1 soverom med lufting mot stille side, i tillegg til enten stue/kjk. eller 1 ekstra soverom mot stille side 4-roms: 1 soverom med lufting mot stille side, i tillegg til enten stue/kjk. eller 1 ekstra soverom, mot stille side 5-roms: 1 soverom med lufting mot stille side, i tillegg til enten stue/kjk. og 1 ekstra soverom eller 2 soverom i tillegg, mot stille side Tiltak for lufting av oppholdsrom og soverom må vurderes av akustiker i detalj før Rammetillatelse. n:\518\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikkstøy\n borgheim syd trafikkstøy 02.docx Side 12 av 14

13 6. Innendørs støy fra veitrafikk Støy innendørs er vurdert grovt etter Håndbok 47 fra Byggforsk. Det forutsettes balansert ventilasjonsanlegg. Følgende foreløpige krav til fasaden anbefales for å klare krav til innendørs støynivå (Lp,A,24h 30 db/ Lp,AF,max 45 db i bolig, Lp,A,8h 35 db i kontor/ møterom): Bolig med utendørs støynivå Lden < 60 db: Normalt ingen tiltak Bolig med utendørs støynivå Lden = db: Støyisolerte vinduer Bolig med utendørs støynivå Lden > 65 db: Støyisolerte vinduer og mulig tilleggsisolerte vegger Kontor/ møterom med utendørs støynivå Ld 65 db: Normalt ingen tiltak Kontor/ møterom med utendørs støynivå Ld > 65 db: Støyisolerte vinduer Tiltak for fasaden må detaljberegnes før IG. 7. Endring av støy ved eksisterende bebyggelse Trafikkøkningen pga utbyggingen gir følgende endringer av støynivået ved eksisterende bebyggelse: Bebyggelse langs Kirkeveien: Endring < + 0,8 db Bebyggelse langs Semsveien: Endring < + 0,5 db Endringene ses på som neglisjerbare. 8. Andre støykilder og vurdering av vibrasjonsforhold Det er ikke avdekket andre støykilder som kommer i konflikt med krav. Det er ingen kjente vibrasjonskilder i området som kan gi overskridelser i forhold til krav. n:\518\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikkstøy\n borgheim syd trafikkstøy 02.docx Side 13 av 14

14 9. Vurdering - Oppsummering En har utendørs oppholdsareal utenfor gul sone på bakken, på minst 1 side, for alle boligene på bakkeplan. Pga. terrengmessige/ høydemessige forhold anbefales ikke støyskjermer langs hovedveier på planområdet. For skjerming av utendørs oppholdsareal på bakken i gul sone mellom boligene, monteres lokale støyskjermer etter behov. Utendørs oppholdsareal til boliger på tak til næringsbygg mot S/V bør skjermes Alle områder avsatt til lek ligger utenfor gul støysone (del av BLK1 i gul sone er hovedsakelig gangvei i skråning mot N/V) Innendørs støynivå vil kunne tilfredsstilles, med fasadetiltak på enkelte boenheter Det legges føringer for plassering av luftevinduer for fasader i gul og rød støysone. Plassering av balkonger for å lage lokale områder utenfor gul støysone må planlegges slik at en får et tilstrekkelig antall soverom og oppholdsrom med lufting mot stille side utvidet skjermingsomfang AANSKO AANSKO Vurdering av trafikkstøy AANSKO NEMOL AANSKO Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. n:\518\00\ \5 arbeidsdokumenter\52 trafikkstøy\n borgheim syd trafikkstøy 02.docx Side 14 av 14

NOTAT Oppdragsgiver: Hjertnes Bolig I AS Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 01 Versjon: Orientering. Chr. Hvidts plass 3

NOTAT Oppdragsgiver: Hjertnes Bolig I AS Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 01 Versjon: Orientering. Chr. Hvidts plass 3 Til: Fra: Pål Badski Norconsult AS v/ Ånund Skomedal Dato 2018-03-14 Chr. Hvidts plass 3 Vurdering av trafikkstøy 1. Orientering Norconsult AS har på oppdrag Hjertnes Bolig I AS, foretatt beregninger av

Detaljer

NOTAT Oppdragsgiver: Rose Eiendom Invest AS Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: Orientering. Eik/ Sundby - Vurdering av trafikkstøy

NOTAT Oppdragsgiver: Rose Eiendom Invest AS Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: Orientering. Eik/ Sundby - Vurdering av trafikkstøy Til: Fra: Christian Svarstad Norconsult AS v/ Ånund Skomedal Dato 2018-02-05 Eik/ Sundby - Vurdering av trafikkstøy 1. Orientering Norconsult AS har på oppdrag fra Rose Eiendom Invest AS, foretatt beregninger

Detaljer

Rev. 1. AS har på. Vestlivegen. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2655 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A

Rev. 1. AS har på. Vestlivegen. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2655 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev. 1 Til: Fra: Østlandske Bygg og Betong S v/ Vegard Holten v/ Ånund Skomedal Dato: 8. juni 2015 Vestlivegen 1 A+B, Rælingen STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har på oppdrag fra Østlandske Byggg

Detaljer

Gamleveien, AS har på støy fra. Lørenskog. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

Gamleveien, AS har på støy fra. Lørenskog. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 5 Til: Fra: Spir Arkitekter v/ Joachim Meinich Andreassen n v/ Ånund Skomedal Dato: 20. mars 2017 Gamleveien, Lørenskog STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har på oppdrag fra Spir Arkitekter,

Detaljer

ord AS har på Akustikk-konsult Tlf Prosj.nr. Besøksadr. Torvet 1A

ord AS har på Akustikk-konsult Tlf Prosj.nr.   Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: PV Arkitekter v/ Andreas Berg v/ Ånund Skomedal Dato: 14. november 2016 Dronningens gate, Sandefjo ord STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har på oppdrag fra Pinsemenighetenn Salem ogg Convest

Detaljer

AS har på. Ål Handelspark. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. Ål Handelspark. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: DBC Arkitektur v/ Torstein Haug Hagen v/ Ånund Skomedal Dato: 25. august 2016 Ål Handelspark STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har på oppdrag fra Ra Eigedom foretatt beregninger av støy

Detaljer

AS har på støy fra. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2531 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A

AS har på støy fra. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2531 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: Børve & Borchseniuss v/ Torstein Synnes v/ Ånund Skomedal Dato: 26. februarr 2014 Langemyrvegen, Porsgrunnn STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har på oppdrag fra Wolff Eiendom, A foretattt

Detaljer

AS har på. bolig: Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. bolig: Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 2 Til: Fra: Landskapsarkitektene Berg & Dyring v/ Anne-Bergitte Tinn v/ Ånund Skomedal Dato: 3. mai 2016 Thorbjørnsrød Gård, Moss STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har på oppdrag fra Block

Detaljer

AS har på er området NKB1 Institusjon, med nye

AS har på er området NKB1 Institusjon, med nye NOTAT Rev.. 1 Til: Fra: Arkitektgruppen Drammen S v/ Svein Arne Lerkelund v/ Ånund Skomedal Dato: 5. desember 2016 Kjellstad, Lier STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har på oppdrag fra Lier VO, foretatt

Detaljer

Meieris. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

Meieris. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 1 Til: Fra: ProsjektCompaniet v/ Helen Norheim v/ Ånund Skomedal Dato: 28. august 2013 Soknedalsveien 5-27, Hønefoss TRAFIKKSTØY 1. Orientering skal på oppdragg fra Grunneierne (RSK Invest

Detaljer

27/2, BOLIGER. AS har på av støy. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

27/2, BOLIGER. AS har på av støy. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 1 Til: Fra: Rose Eiendom AS v/ Christiann Svarstad v/ Ånund Skomedal Dato: 28. mai 2013 27/2, SUNDBY, BAMBLE: MULIGHETSSTUDIE BOLIGER STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering AS har på oppdrag fra

Detaljer

Apeltunvegen 2, Bergen

Apeltunvegen 2, Bergen ARTEC Prosjekt Team AS Apeltunvegen 2, Bergen Støyutredening til reguleringsplan 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5014636 Dokument nr.: 5014636-rev 3 Apeltunvegen 2, Bergen Støyutredening til reguleringsplan Revisjon:

Detaljer

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2393. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 1 Til: Ljøterud Ødegård Kongsberg v/ Hans Petter Barkost Fra: v/ Ånundd Skomedal Dato: 12. september 2013 Mulighetsstudie Stordalenss fabrikk, Kongsberg STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har

Detaljer

PK Hus AS. AS har på 13 i. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212 www.akustikk.as. Prosj.nr. 2229. Besøksadr. Torvet 1A

PK Hus AS. AS har på 13 i. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212 www.akustikk.as. Prosj.nr. 2229. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 3 Til: Fra: PK Hus AS v/ Are Bråthen v/ Ånund Skomedal Dato: 4. september 2013 Boliger i Seterveien 13 STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering AS har på oppdrag fra PK Hus AS foretatt beregninger

Detaljer

AS har på. boliger: Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 1881 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. boliger: Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 1881 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 1 Til: Fra: ProsjektCompaniet v/ Bjørn Helmersen v/ Ånund Skomedal Dato: 21. oktober 2015 SANDESENTERET,, NÆRING- OG BOLIGPROSJEKT STØY FRA TOG- OG VEITRAFIKKK 1. Orientering har på oppdrag

Detaljer

INNLEDNING.

INNLEDNING. INNHOLD FORORD... 1 INNLEDNING... 3 REGELVERK/GRENSEVERDIER... 4 Utendørs støyforhold... 4 Definisjoner... 4 Anbefalte krav for oppføring av bolig i støysoner... 4 FORUTSETNINGER... 5 Trafikktall... 5

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger.

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. INNLEDNING Gnr./bnr. 305/287, 578, 1127 og 1128 i Kirkeveien 129 i Arendal kommune detaljreguleres. Hensikten er å lege til rette for to nye firemannsboliger. Det er en eksisterende enebolig og en nyoppført

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152 Martin Rønning Gamle Drammensvei 152 Støyvurdering 2012-08-30 Oppdragsnr.: 5123516 0 2012-08-30 FROBE JAM JAM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra»

Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra» RAPPORT Vurdering av støy for «Detaljregulering B1 Gystadmyra» FORORD Siv.ing.Rolf Bryhni AS har vært engasjert av Gystad Eiendom AS for å utføre støyvurderinger i forbindelse med regulering av B1 Gystadmyra

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Kvislaparken OPPDRAGSNUMMER 10205738 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Svenn Erik Skjemstad Innledning Dette notatet vurderer utendørs støynivå fra veitrafikk

Detaljer

Støyutredning Hovdetoppen

Støyutredning Hovdetoppen Til: Fra: AS/Eldar Sofienlund Gjermund V. Holøyen/Norconsult AS Dato 2018-05-07 Støyutredning Norconsult AS har på oppdrag fra AS utført en vurdering av støy fra vegtrafikk på i Gjøvik kommune. Bakgrunnen

Detaljer

STØY. AS har på. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr ww.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A

STØY. AS har på. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr ww.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 23 Til: Fra: Landskapsarkitekt John Lie v/ Ånund Skomedal Dato: 22. januar 2016 Regulering av Bjerkvik næringsområde STØY 1. Orientering AS har på oppdrag fra Landskapsarkitekt John Liee foretatt

Detaljer

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl

T-1442 angir følgende grenseverdier fra vegtrafikk til boliger. Støynivå utenfor soverom, natt kl INNLEDNING Det er planlagt nytt boligområde langs fylkes vei sør for Tvedestrand. I forbindelse med reguleringsplan er det foretatt en trafikkstøyvurdering hvor det er beregnet støy fra trafikken på FV.

Detaljer

E39 Otneselva - Hestnes

E39 Otneselva - Hestnes Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Otneselva - Hestnes Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 22.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Humlehaugen - støy fra vegtrafikk OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske DATO OPPDRAGSNUMMER 22827001 OPPRETTET AV Mats A. Giske KVALITETSKONTROLL KJAA Humlehaugen 21 Dette notatet vurderer støynivå utendørs

Detaljer

STØY. AS har på. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr ww.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A

STØY. AS har på. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr ww.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 6 Til: Fra: Landskapsarkitekt John Lie v/ Ånund Skomedal Dato: 29. november 2016 Regulering av Bjerkvik næringsområde STØY 1. Orientering har på oppdrag fra Landskapsarkitekt John Liee foretatt

Detaljer

REGULERING AV KJEKSTADMARKA FELT B6 OG B7

REGULERING AV KJEKSTADMARKA FELT B6 OG B7 NOTAT Rev. 1 Til: Fra: Block Watne AS v/ Sigurd Snarseth v/ Ånund Skomedal Dato: 27. november 2009 REGULERING AV KJEKSTADMARKA FELT B6 OG B7 ØKT STØY I EKSISTERENDE BOLIGFELT 1. Orientering har på oppdrag

Detaljer

STØYVURDERING BJERKENETUNET RUGTVEDTMYRA. BAMBLE KOMMUNE.

STØYVURDERING BJERKENETUNET RUGTVEDTMYRA. BAMBLE KOMMUNE. STØYVURDERING BJERKENETUNET RUGTVEDTMYRA. BAMBLE KOMMUNE. HØNEFOSS, 14.12.2017 1 Forord har fått i oppdrag fra Bjerkene Utbygging AS å foreta en støyvurdering i forbindelse med regulering av boliger ved

Detaljer

STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN

STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN Til: Fra: Gravdal Prosjektutvikling AS Norconsult AS Oppdragsnr.: 5131580 Side: 1 av 7 Dato/rev.: 4. april 2013 / rev01: 6. september 2013 Kopi til: STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN I forbindelse

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG STØYVURDERING BJØRNSTADVEIEN SARPSBORG 15.1.2013 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra Bjørnstadveien 50 AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan langs Bjørnstadveien og Fv118/E6 i

Detaljer

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 16.02.2017 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 RAFOSS, KVINESDAL PLANNR. 10372014001 Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Krister Ingebretsen

Detaljer

Støyrapport. Skytterdalen 2-4, gnr. 83 bnr. 45 og 188 Bærum kommune. Planakustikk AS

Støyrapport. Skytterdalen 2-4, gnr. 83 bnr. 45 og 188 Bærum kommune. Planakustikk AS Skytterdalen 2-4, gnr. 83 bnr. 45 og 188 Bærum kommune Støyrapport Prosjektnummer: 5094-01/2017 Dok. nr. Skytterdalen 2-4, Bærum Rev.: Dato: 18.5. 2017 Utarbeidet av: Svein Klausen Gnr.83 bnr 45 og 188,

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

Plangrunnlag Beregningene er basert på digitalt kart samt planlagt infrastruktur og illustrert bebyggelse ihht planforslaget.

Plangrunnlag Beregningene er basert på digitalt kart samt planlagt infrastruktur og illustrert bebyggelse ihht planforslaget. Repstad Eiendom AS Postboks 983 4682 Søgne Dato 26.06.2017 Saksbehandler AE Innvalgsnummer (+47) 38 12 08 37 Vår referanse 3648 Deres referanse OJB Øygardsheia. Reguleringsplan. Vegtrafikkstøy. I forbindelse

Detaljer

Fv 163 Nordvik - Sperrevik

Fv 163 Nordvik - Sperrevik Statens Vegvesen Region Vest Fv 163 Nordvik - Sperrevik Støykartlegging 2011-12-12 Dokument nr.: Aku_02 A 2011-12-12 Oppdatert veigeometri i støyberegninger. IFDES IVVER KOH 0 2011-10-07 Støyvurdering

Detaljer

Støyvurdering Lilleryddingen 2

Støyvurdering Lilleryddingen 2 Oppdragsnr.: 51813 Dokumentnr.: Aku01 Versjon: 0 Til: Fra: Trondheim Kommune Norconsult AS Dato 2016-09-23 Støyvurdering Lilleryddingen 2 I forbindelse med regulering av Lilleryddingen 2, Gnr/Bnr 104/1374

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Fossegrenda HVS DOKUMENTKODE 4161-RIA-NOT-001 EMNE Støyvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune / Pir II AS OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON Inger Johanne

Detaljer

STØYVURDERING Boliger Smedsrud Terrasse - Nannestad Kommune

STØYVURDERING Boliger Smedsrud Terrasse - Nannestad Kommune STØYVURDERING Boliger Smedsrud Terrasse - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 09.11.2017 På forespørsel fra Fundamantgruppen AS er det

Detaljer

Strømsdalen. Eiendomsgruppen Oslo AS. Støy fra veitrafikk ifm. etablering av boligbebyggelse

Strømsdalen. Eiendomsgruppen Oslo AS. Støy fra veitrafikk ifm. etablering av boligbebyggelse Eiendomsgruppen Oslo AS Strømsdalen Støy fra veitrafikk ifm. etablering av boligbebyggelse 2018-07-06 Oppdragsgiver: Eiendomsgruppen Oslo AS Oppdragsgivers kontaktperson: Lorentz Kvalvik Rådgiver: Norconsult

Detaljer

Målselv kommune. Fagerlidal. Støyberegning i henhold til T Oppdragsnr.:

Målselv kommune. Fagerlidal. Støyberegning i henhold til T Oppdragsnr.: Målselv kommune Fagerlidal Støyberegning i henhold til T-1442 2015-09-23 0 2015-09-23 HaSkj RHa FrObe Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning

Nysted Invest AS. Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788. Støyberegning Nysted Invest AS Eneboliger Sandnes, gnr/bnr 62/788 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464981 Kunde: Nysted Invest AS v/ Rune Nysted Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal

Detaljer

STØYVURDERING GRÅLUMVEIEN 40 SARPSBORG.

STØYVURDERING GRÅLUMVEIEN 40 SARPSBORG. STØYVURDERING GRÅLUMVEIEN 40 SARPSBORG. HØNEFOSS, 24.8.2017 1 Forord har fått i oppdrag fra BAS arkitekter å foreta en støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan for boliger i Grålumveien 40 i Sarpsborg

Detaljer

TVU AS v/ AS har på. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

TVU AS v/ AS har på. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 2 Til: Fra: TVU v/ Skule Wærstad v/ Ånund Skomedal Dato: 13. november 2015 Sørby, Sandefjord STØY FRA VEITRAFIKK VED EKSISTERENDE BOLIGER 1. Orientering har på oppdrag fra TVU, foretattt vurderinger

Detaljer

Tromsø Bunkerdepot AS

Tromsø Bunkerdepot AS Tromsø Bunkerdepot AS Stenberg trinn 2 Støyberegning RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Støy 01 501984 Kunde: Tromsø Bunkerdepot AS v/kontorfellesskapet John Kristoffersen Arkitektkontor AS og Dalsbøes

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01

RAPPORT. Granmo gård OPPDRAGSGIVER. Stig O. Bakken EMNE. Støyvurdering. DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 RAPPORT Granmo gård OPPDRAGSGIVER Stig O. Bakken EMNE DATO / REVISJON: 22. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416712-RIA-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 10.11.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Birkenlund Eiendom AS v/ Tore Pettersen Utført av: Kontrollert

Detaljer

SENTRUM. AS har på av støy. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2352 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A

SENTRUM. AS har på av støy. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2352 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: Arkitektene Ljøterud Ødegårdd Kongsberg AS v/ Hans Petterr Barkost AS v/ Ånund Skomedal Dato: 8. april 2013 KRØDEREN: MULIGHETSSTUDIE BOLIGER I SENTRUM STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske Nord OPPDRAG Lund Østre OPPDRAGSNUMMER 29423001 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Bjørn Thomas Melhus Innledning Dette notatet vurderer støynivå utendørs fra

Detaljer

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015

Oppdragsnr: 25125-10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU - 02 Revisjon: 8 Revisjonsdato: 27. mai 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Rapporten er justert etter innspill fra Statens vegvesen, hvor følgende er hensyntatt: Trafikk på fylkesveg 454

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C iht. NS Type brukerområde Målestørrelse Krav klasse C

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C iht. NS Type brukerområde Målestørrelse Krav klasse C Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C iht. NS 8175 Type brukerområde Målestørrelse Krav klasse C I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder L pa,eq,24h [db]

Detaljer

Plan Støyrapport Vedlegg 28 DETALJREGULERING. s. 1/9

Plan Støyrapport Vedlegg 28 DETALJREGULERING. s. 1/9 s. 1/9 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 UTENDØRS STØY - T-1442... 3 2.2 M-128 (2014): VEILEDEREN TIL T-1442... 4 2.3 INNENDØRS STØY - NS 8175... 4 3 MÅLSETTING... 5

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

STØYVURDERING Skjønhaugtunet - Gjerdrum Kommune

STØYVURDERING Skjønhaugtunet - Gjerdrum Kommune STØYVURDERING Skjønhaugtunet - Gjerdrum Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 16.05.2017 På forespørsel Romerike Arkitekter AS er det foretatt beregning

Detaljer

SØREIDE, GNR/BNR 38/624, BERGEN KOMMUNE

SØREIDE, GNR/BNR 38/624, BERGEN KOMMUNE RAPPORT : 10919800-0-R01 Dato : 18.09.2018 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 3 SØREIDE, GNR/BNR 38/624, BERGEN KOMMUNE VURDERING AV UTENDØRS LYDNIVÅ FRA VEITRAFIKKSTØY Oppdragsgiver: Coplan AS v/ Raymond

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Båhusveien 1 Utendørs støyutreding for regulering Kunde: Boligbyggelaget USBL Sammendrag: Deler av planlagt bebyggelse vil iht. beregningene bli liggende i gul støysone. Det er overskridelse av

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Akustiske definisjoner... 3 3. Krav og retningslinjer... 3 4. Beregningsprogram... 4 5. Beregningssituasjon... 4 5.1 Beregningsgrunnlag... 5 5.2 Beregningsforutsetninger...

Detaljer

Hatlestad Eldresenter

Hatlestad Eldresenter RAPPORT Hatlestad Eldresenter OPPDRAGSGIVER Habo Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 30. juni 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 614479-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune

STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.01.2017 Det er foretatt beregning av støyforhold for planlagt

Detaljer

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2367 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 2367 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 1 Til: Fra: Børve & Borchseniuss v/ Torstein Synnes v/ Ånund Skomedal Dato: 24. mai 2013 TORSKEBERGET STØY FRA VEITRAFIKK 1. Orientering har på oppdrag fra Korkom, foretatt beregninger av støy

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Frode Atterås. Boliger Schweigårds vei Støy fra vegtrafikk. Revisjon 2.

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Frode Atterås. Boliger Schweigårds vei Støy fra vegtrafikk. Revisjon 2. OPPDRAG Schweigårds vei 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Frode Atterås DATO KONTROLLERT AV Tormod Kvåle Boliger Schweigårds vei 22-24.

Detaljer

RAPPORT. Støyutredning. Regulering 12 boligtomter ved Granby Gård, Selbu kommune. Prosjekt: Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.

RAPPORT. Støyutredning. Regulering 12 boligtomter ved Granby Gård, Selbu kommune. Prosjekt: Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev. RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Åge Sandvold Prosjektnummer: 29176001 Regulering 12 boligtomter ved Granby Gård, Selbu kommune Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag

Detaljer

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0

Vedlegg 6. Støyutredning RAPPORT. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Vedlegg 6 RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Verdal kommune Vuku Barnehage Prosjektnummer: 28945001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 0 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Verdal kommune vurdert

Detaljer

Boliger med beregnet støynivå over grenseverdi er gjennomgående og har en stille side der grenseverdien i T1442/2016 er tilfredsstill.

Boliger med beregnet støynivå over grenseverdi er gjennomgående og har en stille side der grenseverdien i T1442/2016 er tilfredsstill. RAPPORT Reisopp Utendørs støyutreding for detaljregulering Kunde: Bakke Prosjekt AS v/thomas Wisbech Sammendrag: Boliger med beregnet støynivå over grenseverdi er gjennomgående og har en stille side der

Detaljer

INNHOLD. Side 2 av 8. Rapport : R01

INNHOLD. Side 2 av 8. Rapport : R01 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 UTENDØRS STØY - T-1442... 3 2.2 INNENDØRS STØY - NS 8175... 4 3 MÅLSETNING... 5 4 OM TRAFIKKSTØYBEREGNINGENE... 5 4.1 METODE - TRAFIKKSTØY...

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal Statens Vegvesen v/ Marit H. Berge E39 Svegatjørn - Rådal STØYKARTLEGGING AV DAGSONE VED SVEGATJØRN 2011-12-22 Oppdragsnr.: 00603 Oppdragsnr.: 00603 A 22.12.2011 Tatt ut områdene Rådal og Skeivatnet da

Detaljer

Detaljregu lering for Bussveien langs Foruskanalen, fra k ollektivbrua til Åsenve g en

Detaljregu lering for Bussveien langs Foruskanalen, fra k ollektivbrua til Åsenve g en Detaljregu lering for Bussveien langs Foruskanalen, fra k ollektivbrua til Åsenve g en Støyrapport 2016-06 - 01 Side 1 av 7 I nnhold 1 Innledning 3 2 Grenseverdier 4 2.1 Retningslinje for behandling av

Detaljer

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. STØYRAPPORT Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen har

Detaljer

GNR/BNR 9/5, KARMØY KOMMUNE Eksternstøyvurdering

GNR/BNR 9/5, KARMØY KOMMUNE Eksternstøyvurdering RAPPORT : 7--R1 Dato : 1..1 Antall sider : Antall vedlegg : 1 GNR/BNR 9/, KARMØY KOMMUNE Eksternstøyvurdering Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av: Leif Victor Wee Erling J. Andreassen Sverre Aas SAMMENDRAG

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING Side: 2 av 14 1. INNLEDNING Norconsult AS er engasjert for å foreta en støyvurdering foreksisterende bebyggelse som følge ombygging av Flyplassvegen i Bergen kommune i forbindelse med reguleringsarbeid.

Detaljer

Strek Arkitekter AS Kongens gate Kristiansand. Rådhusveien Reguleringsplan. Vegtrafikkstøy.

Strek Arkitekter AS Kongens gate Kristiansand. Rådhusveien Reguleringsplan. Vegtrafikkstøy. Strek Arkitekter AS Kongens gate 25 4610 Kristiansand Dato 02.02.2017 Saksbehandler AE Innvalgsnummer (+47) 38 12 08 37 Vår referanse 3772 Deres referanse TLT Rådhusveien 36-38. Reguleringsplan. Vegtrafikkstøy.

Detaljer

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nygårdshaven Søgne DOKUMENTKODE 313888 RIA NOT 001 EMNE Veitrafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Kim Ervik KONTAKTPERSON Ola Frøysland SAKSBEH Kim Ervik

Detaljer

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.:

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.: Statens Vegvesen E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 2011-09-15 E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 1 15.08.2011 IVVER JMA ATFOT Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune

STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune STØYVURDERING Hagejordet, Søre Ål - Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 09.03.2018 Revidert: 12.04.2019 På forespørsel fra Areal+ AS

Detaljer

BRUMOEN, VINSTRA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 3. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder Støynivå innendørs 4

BRUMOEN, VINSTRA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 3. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder Støynivå innendørs 4 NORCONSULT AS BRUMOEN, VINSTRA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØY FRA VEITRAFIKK INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 3 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på

Detaljer

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014

Oppdragsnr: 66013 Dato: 25. november 2014. Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 25. november 2014 RAPPORT Åsdalen - Reguleringsplan Kunde: Aukra kommune v/ Kjell Lode Sammendrag: Det tiltenkte området for tjenesteyting ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Fv215. For at grenseverdiene skal bli

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Kongsgårdmoen skole Kunde: Kongsberg Kommunale Eiendom KF v/ Brynjar Henriksen Sammendrag: Planlagt ny skole oppfyller retningslinje T 1442. Oppdragsnr: 47063 00 Dato: 13.08.2013 Rapportnr: AKU01

Detaljer

STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN, GNR/BNR 119/23

STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN, GNR/BNR 119/23 Til: Gravdal Prosjektutvikling AS Fra: Norconsult AS Dato: 4 april 2013 / Rev 02: 22 august 2014 STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN, GNR/BNR 119/23 I forbindelse med planlagt boligbebyggelse

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Spesialrådgivning

NOTAT SAMMENDRAG. Spesialrådgivning NOTAT OPPDRAG E16 Hønenkrysset DOKUMENTKODE 313234-100-AKU-021213 EMNE E16 Hønenkrysset - Trafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen OPPDRAGSLEDER Bernt Mikal Larsen KONTAKTPERSON

Detaljer

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger

Tako-Invest AS. Nygård felt B8 og B9. Støyberegninger Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 Kunde: Tako-Invest AS Nygård felt B8 og B9 Støyberegninger Sammendrag: På oppdrag fra Tako-Invest AS har Sweco

Detaljer

Oppdrag: Områdeplan Ingeberg Vår ref.: AUK Side: 1 av 8. Oppdragsgiver: Hamar Kommune Rev: 0 Dato:

Oppdrag: Områdeplan Ingeberg Vår ref.: AUK Side: 1 av 8. Oppdragsgiver: Hamar Kommune Rev: 0 Dato: NOTAT Oppdrag: Områdeplan Ingeberg Vår ref.: AUK Side: 1 av 8 Oppdragsgiver: Hamar Kommune Rev: 0 Dato: 06.09.2016 Prosjektnr.: 16170 Dokumentnr.: 16170-N01 Saksbehandler: Anders Krogvig Sign.: Kontrollert:

Detaljer

HANSKEMAKARGÅRDEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder 2

HANSKEMAKARGÅRDEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER Støy på uteområder 2 ARKIDECO AS HANSKEMAKARGÅRDEN STØY FRA VEITRAFIKK ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 74 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Kongssenteret Kongsvinger nybygg og tilbygg Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.06.2008 Revidert: 10.10.2008 På oppdrag for Sektor

Detaljer

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.02.2016 På oppdrag for NORDBOLIG innlandet AS er

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Støyutredning Marius Stav Leo Hauge Marius Stav

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Støyutredning Marius Stav Leo Hauge Marius Stav RØNVIKVEIEN UTVIKLING AS RØNVIKVEIEN 71 STØYFAGLIG UTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG

Detaljer

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015

Oppdragsnr: 25125 10 Dato: 10. desember 2014. Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 6 Revisjonsdato: 24. februar 2015 RAPPORT Romsaas B3 Jessheim Hage Kunde: Solon Eiendom v/anders Winter Andersen Sammendrag: Ny bebyggelse er planlagt slik den skjermer mot støy fra E6 og Romsaas Alle. Mest mulig sammenhengende fasader

Detaljer

M E M O R A N D U M. Innendørs støynivå er ikke vurdert i denne rapporten. Støy fra andre støykilder er ikke inkludert i støykartleggingen.

M E M O R A N D U M. Innendørs støynivå er ikke vurdert i denne rapporten. Støy fra andre støykilder er ikke inkludert i støykartleggingen. M E M O R A N D U M Prosjekt nr. Oppdragsgiver Dato 4944-036 Ard Arealplan 19. des 2016 Prosjekt/oppdrag Bergveien 1 Tema Støyberegninger for reguleringsplan Sender Margrét Aðalsteinsdóttir, EFLA Distribusjon

Detaljer

Støykartlegging av Kristianborg barnehage

Støykartlegging av Kristianborg barnehage Til: Fra: Harald Skjong Dato 2016-02-10 Støykartlegging av Kristianborg barnehage I forbindelse med en omregulering av Kristianborg barnehage fra midlertidig til permanent barnehage i Bergen kommune, har

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR NANNESTAD, EIENDOM 27/1 OG 27/626. NOTAT OM VEGTRAFIKKSTØY, LUFTFORURENSNING OG BOMILJØ.

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR NANNESTAD, EIENDOM 27/1 OG 27/626. NOTAT OM VEGTRAFIKKSTØY, LUFTFORURENSNING OG BOMILJØ. INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR NANNESTAD, EIENDOM 27/1 OG 27/626. NOTAT OM VEGTRAFIKKSTØY, LUFTFORURENSNING OG BOMILJØ. Asplan Viak AS har på vegne av Clemens Tomteutvikling AS levert innspill

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: RAPPORT Nesveien 15 Kunde: Nesveien 15 ANS v/christian Krefting Sammendrag: Planområdet ligger delvis i gul støysone, jfr retningslinje T-1442. All planlagt bebyggelse har tilgang til stille side. Alt

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

Fagertunvegen AS Fagertunvegen 3-7, Trondheim kommune

Fagertunvegen AS Fagertunvegen 3-7, Trondheim kommune RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: Fagertunvegen AS Fagertunvegen 3-7, Trondheim kommune Prosjektnummer: 65429001 Dokumentnummer: RIAku01 Rev.: 1 Sammendrag: Sweco Norge AS har på oppdrag fra Fagertunvegen

Detaljer

Støyrapport. Niels A. Nielsens veg 1, Gjøvik Revisjon A Støyskjerm Revisjon B Flyttet støyskjerm

Støyrapport. Niels A. Nielsens veg 1, Gjøvik Revisjon A Støyskjerm Revisjon B Flyttet støyskjerm Støyrapport Niels A. Nielsens veg 1, Gjøvik 31.05.2017 Revisjon A 24.11.2017 Støyskjerm Revisjon B 06.12.2017 Flyttet støyskjerm Oppdragsgiver: Enklere hus AS Utarbeidet av: MjøsPlan AS Hallgeir Mork Støyrapport

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer