BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: PLANUTVALGET kl. 17:00-18:30 Møteleder: Ole Kristian Udnes Parti H Følgende medlemmer møtte: Odd Willy Lørstad Ida Ohme Pedersen Terje Hegge Roger Jensen Tiril Eid Barland Parti AP FRP H Barnas representant V Antall representanter: 5 Fra administrasjonen Arthur Wøhni Hanne Høybach Sigurd Fahlstrøm Terje Hansen Karen Kjeldsberg Pihl Gunleiksrud Tittel Kommunaldirektør for Samfunnsutvikling Bygningssjef Avdelingsleder Konst. Leder områdeutvikling Overarkitekt områdeutvikling Formøter Innspill til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel for Eiendom Slependveien sendt kommunen i brev datert angående Slependen stasjon lokalsenter boliger handel og service. V/Stig Hvinden fra AS Naturbetong og Per Erik Martinussen fra Arcasa Arkitekter AS. Forslag til sentrumsnær boligbebyggelse i Løkkeåsen v/grunneier Jan-Fredrik Larsen og arkitekt Ingrid Sletten fra Hille Melbye Arkitekter. Statens Vegvesen v/ Nils Karbø, Anders Mjell og Marit Ulveseth orienterer om sykkelvei Griniveien; parsell Oslo grense Eiksveien med vekt på dagens situasjon, kommunestyrets vedtak 19. juni 2013, konsekvenser av planen, støymessige konsekvenser og status for gjennomføringen av prosjektet.

2 2 Befaringer Halvorsens vei 36, Ekeberglia 27 B, Skallumhagen 55, Lysaker Stasjon, Dicks vei 8 A. SAKSLISTE Saksnummer Sakstittel 048/16 Godkjenning av protokoll 049/16 ÅRSRAPPORT BÆRUM KOMMUNE 050/16 Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan /16 Fornebu - rammer for videre utvikling 052/16 Fornebu - Lysaker metrotrasé - delområde Lysaker stasjon - områderegulering - 2.gangsbehandling 053/16 Bærum kommunes arkitekturpris jury og statutter 054/16 Ekeberglia 27 B - Klage på reguleringssjefens vedtak av om avslag på søknad om tillatelse til deling av eiendommen gbnr. 8/450, Ekeberglia 27 B. 055/16 Halvorsens vei 36 - Klage på bygningssjefens vedtak av om tillatelse til oppføring av enebolig med hybelleilighet på eiendommen gbnr. 8/ /16 Dicks vei 8 A - behandling av klage - avslag på søknad om garasje 057/16 Skallumhagen 55 - Klage på bygningssjefens vedtak av om tillatelse til oppføring av tomannsbolig, med felles garasjeanlegg, på eiendommen gbnr. 17/ /16 Lommedalsveien behandling av klage på bygningssjefens vedtak av takark mot nord på Kassafabrikken 059/16 Referatsaker Eventuelt

3 3 048/16 : Godkjenning av protokoll Protokoll fra planutvalgets møte godkjennes slik den foreligger. Odd Willy Lørstad (Ap) hadde følgende merknad til protokollens sak 046/16 Åsbråtan 139: Udnes sitt forslag gjøres om til fellesforslag (H, Ap, V, Frp). Forslag til protokoll, med Lørstads endring, ble enstemmig vedtatt. PLAN - 048/ : Protokoll fra planutvalgets møte godkjennes slik den foreligger med følgende merknad til sak 046/16 Åsbråtan 139: Udnes sitt forslag gjøres om til fellesforslag (H, Ap, V, Frp). 049/16 : ÅRSRAPPORT BÆRUM KOMMUNE Årsrapporten for 2015 tas til orientering. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. PLAN - 049/ : Innstilling: Årsrapporten for 2015 tas til orientering.

4 4 050/16 : Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan (LDIP) legges til grunn for arbeidet med Handlingsprogram Utbyggingsrekkefølge a. Det tas utgangspunkt i følgende hovedrekkefølge for utbyggingsområder i styring av investeringene: - Fornebu, Bekkestua/Høvik (Bekkestua nord, Bekkestuamyra/Frøytunveien, Ballerud med flere) - Sandvika øst og vest (Bjørnegårdssvingen, Industriveien, Hamang, Trafo-tomta, Franzefoss med flere) - Fossum b. I det videre planarbeidet legges følgende tidligste estimerte tidspunkt for ferdigstilling av skoler til grunn: Bekkestua skole 2019, Oksenøya skole 2021, Ballerud skole 2023, Sandvika skole 2024, Tårnet skole 2024, Holtekilen 2028 og Fossum c. Utbyggingsrekkefølgen styres gjennom rekkefølgebestemmelser om krav om at skolekapasitet skal være sikret før utbygging kan finne sted. Dette bør i videre planarbeid konkretiseres gjennom at skoleutbygging må være vedtatt eventuelt påbegynt før boliger tas i bruk. For Fornebu vil pågående rullering av Kommunedelplan 2 fastsette egne rekkefølgebestemmelser. 3. Rådmannen anbefaler at størrelsen på og bruken av måltall for å styre boligbyggingen utredes nærmere ved revisjon av arealstrategien. 4. Frem mot neste rullering av LDIP vurderes muligheten for innarbeidelse av et eller flere av de høyest prioriterte P3-prosjektene (prosjekt som ikke tjener lovpålagte oppgaver) innen idrett og kulturområdet. Ole Kristian Udnes (H) fremmet følgende forslag: Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan (LDIP) tas til orientering. Udnes sitt forslag ble enstemmig vedtatt. PLAN - 050/ : Innstilling: Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan (LDIP) tas til orientering.

5 5 051/16 : Fornebu - rammer for videre utvikling 1. Kommunedelplan 2 (KDP2) for Fornebu revideres med tanke på å øke utnyttelsen. 2. Rådmannens bes raskt fremme forslag til planprogram for revisjonen av kommunedelplanen. Planprogrammet skal baseres på følgende forhold: a. Dagens fordeling av arealbruk mellom grøntområder og utbyggingsområder videreføres. b. Økt utnyttelse i tråd med prinsippene i gjeldende KDP2 høyest utnyttelse langs fremtidig metrotrasé og med avtrappende utnyttelse mot vest. Økt utnyttelse primært på ubebygde byggeområder. c. Byggehøyder basert på prinsippene i gjeldende KDP2 - høyere langs fremtidig metrotrasé og med avtrappende høyder mot parken og kysten. d. Grad av utnyttelse for de enkelte delområder defineres i form av prosent bruksareal (% BRA), byggehøyde og krav til uteoppholdsareal. e. Det skal fremmes klare rekkefølgebestemmelser som sikrer at tilfredsstillende sosial og teknisk infrastruktur blir opparbeidet i tråd med utbyggingen. Det må avklares hva som er mulig å bygge ut før Fornebubanen og Vestre lenke (tilkobling fra E18 i vest til Fornebu) Fornebu er etablert. f. Ny utbygging skal redusere klimagassutslipp slik at Fornebu bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om at Norge skal være klimanøytral innen g. Sosial boligprofil skal gjennom bestemmelser og avtaler videreføres og forsterkes h. Bred medvirkning 3. Det åpnes for at det kan igangsettes reguleringsplaner for enkelte delområder parallelt med revisjonen av KDP2 i tråd med hovedtrekkene i rådmannens fremstilling. Det må foreligge avtaler som sikrer forhold til sosial og teknisk infrastruktur, herunder realisering av Fornebubanen. Ole Kristian Udnes (H) fremmet følgende endringsforslag (endringer med uthevet skrift): 1. Kommunedelplan 2 (KDP2) for Fornebu revideres med tanke på å øke utnyttelsen. 2. Rådmannens bes fremme forslag til planprogram for revisjonen av kommunedelplanen. Planprogrammet skal baseres på følgende forhold: A. Det skal utarbeides en oversikt som viser virkninger og konsekvenser av endringene til den nye planen. B. Dagens fordeling av arealbruk mellom grøntområder og utbyggingsområder videreføres.

6 6 C. Økt utnyttelse i tråd med prinsippene i gjeldende KDP2 høyest utnyttelse langs fremtidig metrotrasé og med avtrappende utnyttelse mot vest. Økt utnyttelse primært på ubebygde byggeområder. D. Byggehøyder basert på prinsippene i gjeldende KDP2 - høyere langs fremtidig metrotrasé og med avtrappende høyder mot parken og kysten. E. Oppførte bygg skal hensyntas i den videre utforming. F. Grad av utnyttelse for de enkelte delområder defineres i form av prosent bruksareal (% BRA), byggehøyde og krav til uteoppholdsareal. G. Det skal fremmes klare rekkefølgebestemmelser som sikrer at tilfredsstillende sosial og teknisk infrastruktur blir opparbeidet i tråd med utbyggingen. Det må avklares hva som er mulig å bygge ut før Fornebu banen og Vestre lenke (tilkobling fra E18 i vest til Fornebu) Fornebu er etablert. H. Ny utbygging skal redusere klimagassutslipp slik at Fornebu bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om at Norge skal være klimanøytral innen Parkeringsnormen må evalueres. I. Sosial boligprofil skal gjennom bestemmelser og avtaler videreføres og forsterkes. J. Bred medvirkning. 3. Det åpnes for at det kan igangsettes reguleringsplaner for enkelte delområder parallelt med revisjonen av KDP2 i tråd med hovedtrekkene i rådmannens fremstilling. Det må foreligge avtaler som sikrer forhold til sosial og teknisk infrastruktur, herunder realisering av Fornebubanen. Ida Ohme Pedersen (Frp) fremmet følgende forslag: 1. Kommunedelplan 2 (KDP2) for Fornebu vedtatt i 1999 opprettholdes. Odd Willy Lørstad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Det skal vektlegges variasjoner i det arkitektoniske uttrykk, materialbruk og farger. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag punkt 1 og Pedersens forslag, ble rådmannens forslag punkt 1 vedtatt med 4 mot 1 stemmer (Frp). Forslag fra Udnes punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Udnes punkt 2 A og 2 B ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Udnes punkt 2 C ble vedtatt med 4 mot 1 stemmer (Frp) Forslag fra Udnes punkt 2 D ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Udnes punkt 2 E ble vedtatt med 4 mot 1 stemmer (Ap) Forslag fra Udnes punkt 2 F og 2 G ble enstemmig vedtatt.

7 7 Forslag fra Udnes punkt 2 H ble vedtatt med 4 mot 1 stemmer (V) Forslag fra Udnes punkt 2 I og 2 J ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Udnes punkt 3 ble vedtatt med 4 mot 1 stemmer (Frp) Lørstads forslag følger saken. Protokolltilførsel: Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har foreløpig ikke behandlet saken i partigruppene. Forslag kan derfor komme i formannskapet og i kommunestyret. PLAN - 051/ : Innstilling: 1. Kommunedelplan 2 (KDP2) for Fornebu revideres med tanke på å øke utnyttelsen. 2. Rådmannens bes fremme forslag til planprogram for revisjonen av kommunedelplanen. Planprogrammet skal baseres på følgende forhold: A. Det skal utarbeides en oversikt som viser virkninger og konsekvenser av endringene til den nye planen. B. Dagens fordeling av arealbruk mellom grøntområder og utbyggingsområder videreføres. C. Økt utnyttelse i tråd med prinsippene i gjeldende KDP2 høyest utnyttelse langs fremtidig metrotrasé og med avtrappende utnyttelse mot vest. Økt utnyttelse primært på ubebygde byggeområder. D. Byggehøyder basert på prinsippene i gjeldende KDP2 - høyere langs fremtidig metrotrasé og med avtrappende høyder mot parken og kysten. E. Oppførte bygg skal hensyntas i den videre utforming. F. Grad av utnyttelse for de enkelte delområder defineres i form av prosent bruksareal (% BRA), byggehøyde og krav til uteoppholdsareal. G. Det skal fremmes klare rekkefølgebestemmelser som sikrer at tilfredsstillende sosial og teknisk infrastruktur blir opparbeidet i tråd med utbyggingen. Det må avklares hva som er mulig å bygge ut før Fornebu banen og Vestre lenke (tilkobling fra E18 i vest til Fornebu) Fornebu er etablert. H. Ny utbygging skal redusere klimagassutslipp slik at Fornebu bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om at Norge skal være klimanøytral innen Parkeringsnormen må evalueres. I. Sosial boligprofil skal gjennom bestemmelser og avtaler videreføres og forsterkes. J. Bred medvirkning.

8 8 3. Det åpnes for at det kan igangsettes reguleringsplaner for enkelte delområder parallelt med revisjonen av KDP2 i tråd med hovedtrekkene i rådmannens fremstilling. Det må foreligge avtaler som sikrer forhold til sosial og teknisk infrastruktur, herunder realisering av Fornebubanen. Forslag som følger saken: Det skal vektlegges variasjoner i det arkitektoniske uttrykk, materialbruk og farger. 052/16 : Fornebu - Lysaker metrotrasé - delområde Lysaker stasjon - områderegulering - 2.gangsbehandling 1. Forslag til områderegulering for Fornebu Lysaker områderegulering metrotrasé delområde Lysaker stasjon, alternativ 2, planid , plankart dokument og bestemmelser, dokument , vedtas, jf. plan- og bygningsloven I videre planlegging og utvikling av Lysaker kollektivknutepunkt skal det tilstrebes arealeffektive løsninger for samferdselsanleggene og tilrettelegges for byutvikling, arealbruk og funksjoner som genererer aktivitet og byliv på bakkeplan. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. PLAN - 052/ : Innstilling: 1. Forslag til områderegulering for Fornebu Lysaker områderegulering metrotrasé delområde Lysaker stasjon, alternativ 2, planid , plankart dokument og bestemmelser, dokument , vedtas, jf. plan- og bygningsloven I videre planlegging og utvikling av Lysaker kollektivknutepunkt skal det tilstrebes arealeffektive løsninger for samferdselsanleggene og tilrettelegges for byutvikling, arealbruk og funksjoner som genererer aktivitet og byliv på bakkeplan.

9 9 053/16 : Bærum kommunes arkitekturpris jury og statutter 1. Reviderte statutter for Bærum kommunes arkitekturpris, vedlegg , vedtas. 2. Som jury for arkitekturprisen oppnevnes: 2 politisk valgte representanter Navn (politiker) Navn (politiker) 2 eksterne fagpersoner, etter forslag fra Oslo og Akershus arkitektforening Beate Hølmebakk (gjenvalg) egen praksis/professor ved Arkitekthøyskolen Adnan Harambasic egen praksis/underviser NTNU 1 fagperson fra administrasjonen Hanne Høybakk, bygningsssjef 3. Rådmannens forslag til sekretariat tas til etterretning: Camilla Løvenskiold, byggesak Gro Magnesen, regulering Fellesforslag (H, Ap, V, Frp) til rådmannens forslag punkt 1: Gjeldende statutter punkt 3 Prisens innhold endres ikke. Gjeldende statutter punkt 8 Utdeling og begrunnelse endres ikke. Det skapes mest mulig oppmerksomhet rundt utdelingen av prisen for å ære mottakeren. Ole Kristian Udnes (H) fremmet følgende forslag: Som jury for arkitekturprisen oppnevnes Morten Larsen (H) Tiril Eid Barland (V) fremmet følgende forslag: Som jury for arkitekturprisen oppnevnes primært Eirik Bøe (V) og sekundært Edvard Værland (V). Ida Ohme Pedersen (Frp) fremmet følgende forslag: Som jury for arkitekturprisen oppnevnes Odd Willy Lørstad (Ap). Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Udnes sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom Barlands primærforslag og Pedersens forslag, ble Eirik Bøe valgt med 3 mot 2 stemmer (Frp, Ap).

10 10 PLAN - 053/ : Som jury for arkitekturprisen oppnevnes Morten Larsen (H) og Eirik Bøe (V). Gjeldende statutter punkt 3 Prisens innhold endres ikke. Gjeldende statutter punkt 8 Utdeling og begrunnelse endres ikke. Det skapes mest mulig oppmerksomhet rundt utdelingen av prisen for å ære mottakeren. 054/16 : Ekeberglia 27 B - Klage på reguleringssjefens vedtak av om avslag på søknad om tillatelse til deling av eiendommen gbnr. 8/450, Ekeberglia 27 B Saken sendes fylkesmannen som avgjørende organ. Fellesforslag (H, Ap, V, Frp) fremmet av Ole Kristian Udnes: Planutvalget slutter seg ikke til rådmannens begrunnelse, og omgjør vedtaket av og gir dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for deling av eiendommen gnr. 8, bnr. 450 som omsøkt. I og med at det tidligere er tillatt deling av en rekke eiendommer innenfor planområdet, kan planutvalget ikke se at en dispensasjon i angjeldende sak setter hensynene til reguleringsplanen vesentlig til side. Etter planutvalgets vurdering vil det være en samfunnsmessig fordel å etablere en ny boligtomt i et område som allerede er tatt i bruk til boligformål. En endring som omsøkt vil medføre en fortetting som i noen grad vil bryte med bebyggelses- og tomtestrukturen fastsatt i reguleringsplanen, og vil også kunne medføre en viss fare for presedens. Da begge parsellene etter en deling vil oppfylle kravene fastsatt i kommuneplanen vedrørende tomtestørrelse, utnyttelse etc, og da den nye boligen kan plasseres slik at terrenginngrepet ikke medfører unødige ulemper for turveien og grøntdraget nordvest for eiendommen, finner planutvalget etter en samlet vurdering at fordelene ved en dispensasjon i denne saken er klart større enn ulempene. Rådmannen gis fullmakt til å sette nødvendige vilkår for deletillatelsen i tråd med eventuelle krav som følger av plan- og bygningsloven. Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

11 11 PLAN - 054/ : Planutvalget slutter seg ikke til rådmannens begrunnelse, og omgjør vedtaket av og gir dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for deling av eiendommen gnr. 8, bnr. 450 som omsøkt. I og med at det tidligere er tillatt deling av en rekke eiendommer innenfor planområdet, kan planutvalget ikke se at en dispensasjon i angjeldende sak setter hensynene til reguleringsplanen vesentlig til side. Etter planutvalgets vurdering vil det være en samfunnsmessig fordel å etablere en ny boligtomt i et område som allerede er tatt i bruk til boligformål. En endring som omsøkt vil medføre en fortetting som i noen grad vil bryte med bebyggelses- og tomtestrukturen fastsatt i reguleringsplanen, og vil også kunne medføre en viss fare for presedens. Da begge parsellene etter en deling vil oppfylle kravene fastsatt i kommuneplanen vedrørende tomtestørrelse, utnyttelse etc, og da den nye boligen kan plasseres slik at terrenginngrepet ikke medfører unødige ulemper for turveien og grøntdraget nordvest for eiendommen, finner planutvalget etter en samlet vurdering at fordelene ved en dispensasjon i denne saken er klart større enn ulempene. Rådmannen gis fullmakt til å sette nødvendige vilkår for deletillatelsen i tråd med eventuelle krav som følger av plan- og bygningsloven. 055/16 : Halvorsens vei 36 - Klage på bygningssjefens vedtak av om tillatelse til oppføring av enebolig med hybelleilighet på eiendommen gbnr. 8/ Saken sendes fylkesmannen som avgjørende organ. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. PLAN - 055/ : Saken sendes fylkesmannen som avgjørende organ.

12 12 056/16 : Dicks vei 8 A - behandling av klage - avslag på søknad om garasje Saken sendes fylkesmannen som avgjørende organ. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. PLAN - 056/ : Saken sendes fylkesmannen som avgjørende organ. 057/16 : Skallumhagen 55 - Klage på bygningssjefens vedtak av om tillatelse til oppføring av tomannsbolig, med felles garasjeanlegg, på eiendommen gbnr. 17/ Saken sendes fylkesmannen som avgjørende organ. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. PLAN - 057/ : Saken sendes fylkesmannen som avgjørende organ.

13 13 058/16 : Lommedalsveien behandling av klage på bygningssjefens vedtak av takark mot nord på Kassafabrikken Saken sendes Fylkesmannen som avgjørende organ. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. PLAN - 058/ : Saken sendes Fylkesmannen som avgjørende organ. 059/16 : Referatsaker Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger. Dokumentnummer Tittel 1. Fylkesmannen har fastholdt vedtaket - Niels Leuchs Vei detaljregulering 2. Svar på spørsmål om avkjøring til bensinstasjon - E16 Rud Hauger i Bærum kommune Enstemmig godkjent. PLAN - 059/ : Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

14 14 Eventuelt Ida Ohme Pedersen (Frp) stilte spørsmål om hvem som eier arealene der metrobanen skulle gått opp i dagen fra Fornebu til Lysaker. Rådmannen kommer tilbake til saken så snart som mulig. Odd Willy Lørstad (Ap) stilte på ny spørsmål om rådmannens oppfølging av ulovlighetssakene ved Mølladammen næringspark samt rigg-/lagerplass i Lommedalen. Bygningssjef Hanne Høybach svarte på spørsmålet angående ulovlighetsoppfølgingen. Det skal gjennomføres møte med tiltakshaver og saken gis prioritet. Odd Willy Lørstad (Ap) tok opp referatsaken fra forrige møte i planutvalget «Klage på bygningssjefens vedtak av om avslag på søknad om tillatelse til oppføring av enebolig på eiendommen gbnr. 8/1749, Løkebergveien 42. Om mulighetene for å bebygge eiendommen». Lørstad stilte spørsmål om hvordan det omsøkte tiltaket kan gjennomføres. Rådmannen kommer tilbake til saken så snart som mulig. Ole Kristian Udnes utvalgsleder Borgny Danielsen utvalgssekretær

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 16.02.2018 PLANUTVALGET 15.02.2018 kl. 17.00-18.15 Møteleder: Ole Kristian Udnes Parti H Følgende medlemmer møtte: Odd Willy Lørstad Ida Ohme

Detaljer

BÆR U M K OM M U N E MØTEPROTOKOLL. PLANUTVALGET kl. 17:00-18:00

BÆR U M K OM M U N E MØTEPROTOKOLL. PLANUTVALGET kl. 17:00-18:00 BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 07.06.2019 PLANUTVALGET 06.06.2019 kl. 17:00-18:00 Møteleder: Ole Kristian Udnes Parti H Følgende medlemmer møtte: Parti Marianne Isabel Rieber

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET FORELØPIG MØTEPROTOKOLL PLAN- OG MILJØUTVALGET Torsdag 30. april 2009 kl 14:00 Dato: Godkjent: 30.04.2009 Møteleder: Utvalgsleder Anne-Gerd Steffensen (Frp) Følgende

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 19.06.2015 PLANUTVALGET 18.06.2015 kl. 17:00-20:00 Møteleder: Udnes, Ole Kristian Følgende medlemmer møtte: Lørstad, Odd Willy Hjemdal, Mari Skrede,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 12.05.2015 PLANUTVALGET 07.05.2015 kl. 17:00 18.30 Møteleder: Udnes, Ole Kristian Følgende medlemmer møtte: Lørstad, Odd Willy Hjemdal, Mari Skrede,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 18.05.2016 N - 010.1 15/150746 16/98492 Saksbehandler: Rune Snildal Saksansvarlig: Christian Skattum Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 27.11.2017 N - 125 17/30540 17/247765 Saksansvarlig: Borgny Danielsen Saksbehandler: Borgny Danielsen Behandlingsutvalg

Detaljer

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 23.03.2018 PLANUTVALGET 22.03.2018 kl. 17.00-19.00 Møteleder: Ole Kristian Udnes Parti H Følgende medlemmer møtte: Odd Willy Lørstad Ida Ohme

Detaljer

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 05.02.2018 PLANUTVALGET 01.02.2018 kl. 17.00-18.30 Møteleder: Ole Kristian Udnes Parti H Følgende medlemmer møtte: Odd Willy Lørstad Ida Ohme

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Langsiktig grønn grense Vekstgrense i Bærum kommune. Økosystemregnskap for Osloregionen, brukermøte nr Pedro Ardila

Langsiktig grønn grense Vekstgrense i Bærum kommune. Økosystemregnskap for Osloregionen, brukermøte nr Pedro Ardila Langsiktig grønn grense Vekstgrense i Bærum kommune Økosystemregnskap for Osloregionen, brukermøte nr. 1 2017 Pedro Ardila Utvikling av urbane miljøer Arealstrategi Hovedutviklingsretningene Kommuneplanens

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 18.05.2016 N - 010.1 15/150746 16/98492 Saksbehandler: Rune Snildal Saksansvarlig: Christian Skattum Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN

BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 26.02.2018 HistSak - 15/89884 17/152963 14/13192, N - 515, PLANID - 2014007 Saksbehandler: Anne Sofie Bjørge Saksansvarlig:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 15.05.2013 kl 19:00 Dato: Godkjent: 16.05.2013 Møteleder: Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) Følgende medlemmer møtte: H Ole Kristian Udnes,

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Biblioteket, Kjerringøy Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 10:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona

Detaljer

Til Plan- og bygningsetaten Bærum kommune Deling av Viktor Plahtes vei 2 søknad om dispensasjon fra reguleringsplan

Til Plan- og bygningsetaten Bærum kommune Deling av Viktor Plahtes vei 2 søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Til Plan- og bygningsetaten Bærum kommune 06.07.2017 Deling av Viktor Plahtes vei 2 søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 1. Bakgrunn og s status For informasjon om selve delingen vises det til deleplan

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET kl. 14:00-15:00. Dato: Lisbeth Hammer Krog. Følgende varamedlemmer møtte:

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET kl. 14:00-15:00. Dato: Lisbeth Hammer Krog. Følgende varamedlemmer møtte: BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 09.05.2017 FORMANNSKAPET 02.05.2017 kl. 14:00-15:00 Møteleder: Lisbeth ammer Krog Parti Følgende medlemmer møtte: Kari Brodin Seljelid Kjell Maartmann-Moe

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 04.09.2013 053/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 054/13 Delegasjonssaker 055/13 Meldinger 056/13 Søknad om dispensasjon fra PBL. 29-4 for oppføring

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 22.02.2016 N - 019 15/126003 16/27885 Saksbehandler: Karen K.P. Gunleiksrud Saksansvarlig: Arthur Wøhni Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 30.11.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00 15:25 Saksliste Saksnr Tittel 048/16 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2016

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Formannskapssalen, Gml. rådhus Dato: 19.06.2019 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 17.08.2005 Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Kristian Engevold Bjarne H. Christianen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 31.08.2016 GBR - 76/16, N - 16/10138 16/86706 515.2, PLANID - 2191965320 Saksbehandler: Erik Toresen Saksansvarlig: Arthur Wøhni

Detaljer

Helene Justad (H) fratrådte som inhabil i sak nr. 62. Arne Jørstad (H) tiltrådte i hennes sted under behandlingen.

Helene Justad (H) fratrådte som inhabil i sak nr. 62. Arne Jørstad (H) tiltrådte i hennes sted under behandlingen. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 13.06.2017 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.10.2016 Tid: 10:00-10:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Mette Høyem Medlem

Detaljer

Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap?

Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap? Naturvernforbundet møte 10/10-17 : Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap? Arthur Wøhni kommunaldirektør Samfunn i = 1000 innbyggere 1872 1. verdenskrig fra 6-14.000 Fossum

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 08.12.2015 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Kommunestyrets vedtak og Kommunestyrets behandling 17.06.2015 sak 058/15

Kommunestyrets vedtak og Kommunestyrets behandling 17.06.2015 sak 058/15 Kommuneplanens arealdel Kommunestyrets vedtak og Kommunestyrets behandling 17.06.2015 sak 058/15 KOMMUNESRYRETS VEDTAK Nr Område/tema Forslag 1 Grorud Arealbruk endres til «nytt boligområde» seniorboliger

Detaljer

Kommuneplanens arealdel BÆRUM KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel BÆRUM KOMMUNE Kommuneplanens arealdel 2015-2030 BÆRUM KOMMUNE Bærum i dag Utviklingen i folketallet i Bærum 1950-2010 Areal 191 km2 Befolkning 122.000 Innvandrerandel mer enn 15% Befolkningsvekst 2% siste 3 år Norges

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 12.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 12.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 12.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Kirsti M. L.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for teknisk sektor og landbruk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknisk sektor og landbruk Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2018 Tid: 18:00-18:50 Til stede på møte Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Gotfred Rygh SV Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 21.02.2017 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab

Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 5/12 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 22.08.2012 kl. 18:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 03.04.2014 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/14-023/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.11.2016 N - 010.1 15/150746 16/213220 Saksbehandler: Rune Snildal Saksansvarlig: Arthur Wøhni Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 07.10.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Grøtta AP Leder

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen, Lars Erik Emrud, Frøydis Hansen Aasen, Hellik Lislien og Monica Fulsås

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen, Lars Erik Emrud, Frøydis Hansen Aasen, Hellik Lislien og Monica Fulsås Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 24.04.2018 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Steinar Berthelsen, Lars Erik Emrud,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Sven Erik Hallgren Varamedlem H Karl Bellen (H)

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP

Detaljer

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT

BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT BÆR U M K OM M U N E POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 14.03.2018 OVEDUTVALG FOR BARN OG UN GE 13.03.2018 kl. 18.00-20.00 Møteleder: Anne Lene W. ojem Følgende medlemmer møtte: Elisabeth Nesset

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 19.06.2015 SEKTORUTVALG BISTAND OG OMSORG 16.06.2015 kl. 18:00-20:00 VISNING AV FILM Strandfestivalen på Storøyodden. Utvalgsleder Siw wikan orienterte.

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 14.11.2017 Tidspunkt: 18:00 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Øyvind Leirset

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Orienteringene legges ut på politikernettet under hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift.

MØTEPROTOKOLL. Orienteringene legges ut på politikernettet under hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift. TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR kl. 18:00-20:15. Dato: Morten Skauge

BÆRUM KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. HOVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR kl. 18:00-20:15. Dato: Morten Skauge BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 17.03.2017 OVEDUTVALG FOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR 16.03.2017 kl. 18:00-20:15 Møteleder: Morten Skauge Parti Følgende medlemmer møtte: Wenche Berg-Olsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK

DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 127/17 Formannskapet 06.06.2017 49/17 Kommunestyret 13.06.2017 DETLJREGULERINGSPLAN FOR JESSHEIM S - VEDTAK Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tjenesteleder områdeutvikling. Formøte Leder områdeutvikling Terje Hansen orienterte om Kommuneplanens arealdel

Tjenesteleder områdeutvikling. Formøte Leder områdeutvikling Terje Hansen orienterte om Kommuneplanens arealdel BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT MØTEPROTOKOLL Dato: 11.01.2017 PLANUTVALGET 15.12.2016 kl. 17:00-18:45 Møteleder: Ole Kristian Udnes Parti H Følgende medlemmer møtte: Odd Willy Lørstad Ida Ohme Pedersen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 15.11.2017 GBR - 43/261, N - 16/27651 17/227319 524, GBR - 43/262 Saksansvarlig: Jannike Hovland Saksbehandler: Mari Reiten Norberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.04.2018 Tidspunkt: 18:00 18:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.01.2011 Tidspunkt: 16:00 16:45 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING

BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING BÆRUM KOMMUNE OMRÅDEUTVIKLING Deres ref.: Vår ref.: Dato: 18/86200/TERHAN 18.04.2018 Kommuneplanens arealdel 2017-35 Tilleggshøring - utbygging av Fridtjof Nansens vei 15, Lagåsen Kommunestyret i Bærum

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 09.10.2018 Tidspunkt: 18:00 18:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.05.2019 GBR-43/199, N- 16/30338 19/102260 515.2, PLANID- 2016026 Saksbehandler: Gro Magnesen Saksansvarlig: Jannike Hovland

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 26.02.2018 HistSak-14/13192, 15/89884 17/152963 N-515, PLANID- 2014007 Saksbehandler: Anne Sofie Bjørge Saksansvarlig: Jannike

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Ole Christian Øvrebø L.nr.: 3508/2018 Arkivnr.: 20160001/L13 Saksnr.: 2016/386 Utvalgssak Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1.

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 05.06.2013 038/13 Godkjenning av møteprotokoll 25.042013 039/13 Delegasjonssaker 040/13 Meldinger 041/13 Søknad om utvidelse av areal til pistolskytebane. Sted:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for teknikk og miljø Møtetid: kl. 18:00 22:45 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer møtte 8 av 9. Møtende medlemmer: Live Holck Johannessen (Ap) Joar

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 05.06.2015 HistSak - 15/88167 15/123497 12/19619, PLANID - 2012012, N - 515 Saksbehandler: Majda Anicic Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 15.06.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:30 Saksliste Saksnr Tittel 020/16 Godkjenning av møteprotokoll 04.05.2016

Detaljer

Møteprotokoll. Fra administrasjonen møtte Edina, fagsjef for regulering og Magne Wold, fagsjef for byggesak.

Møteprotokoll. Fra administrasjonen møtte Edina, fagsjef for regulering og Magne Wold, fagsjef for byggesak. LØRENSKOG KOMMUNE Møteprotokoll For: Planutvalget Møtested: Rådhuset, rom 230 Møtedato: 28.03.2011 Fra kl. 18:00 til kl. 19:00 Fra sak nr./til sak nr. 007/11-012/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Richard Sletten Nilsen L.nr.: 23081/2011 Arkivnr.: 20110008/L12 Saksnr.: 2011/1934 Utvalgssak Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk

Detaljer

Etter orienteringen ble det aktivt diskutert og utvekslet meninger. Sak 2/13

Etter orienteringen ble det aktivt diskutert og utvekslet meninger. Sak 2/13 Side 2 ORIENTERING OG DRØFTING Anders Nordgård Larsen orienterte ang. revidering av kommuneplanens arealdel: Det ble gitt en orientering/innledning til planrevisjon, den nye arealplanforslagets innhold,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201431776/30 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. Varamedlemmer: Bente A. Antonsen (Ap).

MØTEPROTOKOLL. Plan- og miljøutvalget. Varamedlemmer: Bente A. Antonsen (Ap). Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og miljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.04.2009 Tid: 17:00 18:10 Av 9 medlemmer var 9 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Til stede: Medlemmer:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Frank Yggeseth

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.09.2015 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Frank Yggeseth

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEBOK. I alt 7 representanter og varamedlemmer.

MØTEBOK. I alt 7 representanter og varamedlemmer. Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2.etg. Møtedato: 16.09.2016 Fra kl. 10:00 Til kl. 11:55 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 19.06.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.2016 Tid: 10:00-10:50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica KRF Medlem Klevstad Knut AP Medlem

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 6/12 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 17.09.2012 kl. 18:00 Sekretariat: 23

Detaljer

SAKSFRAMLEGG NY SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING OTTERSBO IV - PLANID

SAKSFRAMLEGG NY SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING OTTERSBO IV - PLANID Arkiv: L12-5036/2019 Dato: 11.04.2019 Saksbehandler: Bitte Paulsen-Aukan SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 19/18 Planutvalget - Ørland kommune 15.05.2019 19/28 Kommunestyret - Ørland kommune 23.05.2019

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 27.02.2014 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 012/14-018/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Caroline Waller, Plan- og bygningsetaten. Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Caroline Waller, Plan- og bygningsetaten. Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 4/12 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 11.06.2012 kl. 18:00 Sekretariat: 23

Detaljer