Slik virker eldrebølgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik virker eldrebølgen"

Transkript

1 Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse

2 Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner. Utgiftene til sykehjem og eldreomsorg har økt kraftig de siste 10 årene og er snart på nivå med utgiftene for sykehusene. Antallet personer over 67 år i Norge vokser fra ca i 2011 til drøyt 1 million i Dette tilsvarer en vekst på nesten 60 prosent. I 2040 er dette utviklet seg til ca 1,3 millioner mennesker over 67 år, som dermed tilsvarer en dobling sammenliknet med i dag Utfordringene tilknyttet eldrebølgen vil forsterkes mot 2030 i de fleste regioner og kommuner rundt i Norge. Regionale utfordringer ved forgubbing rammer ulikt på forskjellige steder. Det er særlig mindre kommuner med skjev befolkningsstruktur som vil utfordres mot Gruppen eldre over 67 år vokser i mange regioner med mellom 40 og 50 prosent de neste årene. I kommuner som har høyest eldrebølge og mest forgubbing, vil hver tredje innbygger være over 67 år i Det vil utfordre lokalpolitikken, prege Stortingets agenda og gi mer forståelse for bruk av ny teknologi for å løse problemene. De store byene får også en klar økning i antallet eldre, men innvandring og jobbskaping løser en stor del av utfordringen med forgubbing. Nasjonalt vil vi trolig ha helsepersonell tilgjengelig de neste 10 årene, men regionale forskjeller gjør at tilgangen på riktig kompetanse regionalt blir et større problem over tid. Harstad regionen er beskrevet og er et godt eksempel fra Nord Norge på de utfordringene småkommuner som ligger lengst fra et viktig regionsentra, møter. Forhold ikke beregnet i denne rapporten En stor andel av innvandringen til Norge påvirker befolkningsveksten, men det virker mindre direkte inn på antall eldre i befolkningen i et års perspektiv. Det er heller ikke nærmere beskrevet i denne rapporten. NyAnalyse as i

3 Innhold Fakta om eldrebølgen og kommunestruktur 2 Todeling av region Norge mot Oversikt over de verste og beste forgubbingskommuner i Norge 7 Behov for helsepersonell frem mot Case: Harstad regionen 14 Vedlegg: Ulike kart og fakta om Samhandlingsreformen 17 NyAnalyse as ii

4 Innledning Gruppen med de eldste eldre innbyggerne i Norge vil øke kraftig de neste 20 årene, og i de fleste kommunene øker andelen eldre i lokalbefolkningen. Likevel er det store regionale forskjeller på hvor hardt eldrebølgen treffer. Store regioner klarer seg bra med innvandring fra utlandet, gode fødselsstatistikker og tilflytting. En del mindre regioner har derimot utfordringer med å tiltrekke seg og holde på yngre innbyggere. Store forskjeller på hvor Ola Nordmann bor medfører at vi i Norge har svært varierende utfordringer. En definert utfordring i distriktene er knyttet til etablering av kompetansearbeidsplasser på mindre steder. Dette har medført at regjeringen i 2010 satte ned et offentlig utvalg ledet av professor Karen Helene Ulltveit Moe. Utvalget så på forskjellige utfordringer og muligheter for å bedre dagens situasjon. Mange unge flytter fra mindre steder for å studere ved høyskole eller universitet. Mange av de som flytter fra stedet de vokste opp, flytter aldri tilbake. Det er flere grunner til det, men en utfordring er at etterspørselen etter høyt utdannet arbeidskraft er begrenset i distriktene og i små kommuner. Norge har en svært spredt bosetting med 429 kommuner og til dels lange avstander mellom store tettsteder. Kommunestrukturen har ligget ganske stabilt siden Schei kommisjonen gjennomførte en relativt upopulær kommunesammenslåingsprosess på 1960 tallet. Over lengre tid har det også vært et viktig politisk prinsipp at en skal opprettholde en spredt befolkningsstruktur i landet. Den spredte bosettingen vi har i dag, er i stor grad et resultat av systematisk jobbing og ressursbruk for bevaring av sysselsetting i distriktene. Vi har i dag en gjennomsnittlig kommunestørrelse på ca innbyggere: 6 prosent av befolkningen bor i en av 163 kommuner med færre enn innbyggere. 40 prosent av innbyggere bor i en av 379 kommuner med mindre enn innbyggere. De resterende 60 prosent av innbyggerne bor i de 51 største kommunene i Norge. Vi ser fra analysen at regioner med ett eller flere større sentra har en stor fordel sammenliknet med det vi kan kalle ytre, mindre regioner. Slike sentrumsregioner mister færre unge med kompetanse og fruktbarhet (20 40 år), og har samtidig lavere vekst i andelen eldre over 67 år på mellomlang sikt. NyAnalyse as 1

5 Fakta om eldrebølgen og kommunestruktur Eldrebølgen vil prege Norge de neste 20 årene. De store etterkrigskullene vil nærme seg pensjonsalder frem mot 2020, og dette vil påvirke alle lokalsamfunn rundt i landet. Mye vil derfor endre seg for kommunene i de to neste tiårene. Det blir derfor viktig å bygge ut kapasitet innenfor visse tjenesteområder, mens det vil være redusert behov for andre. Grunnlaget for de gode løsningene legges i perioden frem mot kommunevalget i 2015 og stortingsvalget i Prioriteringene i 429 små og store kommuner vil avgjøre hvor gode helse og omsorgstjenester man klarer å levere. Forskjellen mellom å bo i en godt eller dårlig drevet kommune kan derfor bli tydeligere i nær fremtid. De som planlegger godt, vil alltid klare utfordringene best. Noen kommuner eller regioner er klart mer utsatt for tyngdekraften fra eldrebølgen enn andre. I tillegg vet vi at ulike kommuner har svært forskjellig utgangspunkt tilknyttet egen kompetanse, organisering og størrelse Antall i befolkningen, 67 år og eldre Registrert Lav levealder Medium Høy levealder Kilde: SSB NyAnalyse as 2

6 Eldrebølgen i store og små kommuner Tabell: Antall og andel av befolkningen på 67 år eller mer i 2012 og 2030 Innbyggere Antall 67 år+ Andel 67 år+ Kommunestørrelse Antall kommune r >0 < ,9 % 23,5 % >3000 < ,1 % 20,9 % >5000 < ,8 % 19,8 % >10000 < ,3 % 18,4 % >15000 < ,3 % 16,6 % >25000 < ,1 % 17,0 % > < ,0 % 13,5 % Totalt / Snitt ,1 % 16,9 % Kilde: SSB, beregnet av NyAnalyse. Fra tabellen ovenfor ser vi tydelig at kommuner med under innbyggere vil oppleve en sterkere forgubbing, relativt sett, enn større kommuner. Noen funn er: I dag er nesten hver femte innbygger i småkommuner (<3000 innbyggere) over 67 år. I 2030 er andelen økt til nærmere hver fjerde (23,5 prosent). Litt større kommuner med til innbyggere vil også oppleve kraftig press på tjenester når andelen eldre vokser fra prosent til over 20 prosent. For de større bykommunene er utviklingen mindre dramatisk, men det er verdt å merke seg at antallet eldre selvsagt øker mest i absolutte tall i de store byene siden det er flest innbyggere her fra før. NyAnalyse as 3

7 Todeling av region Norge mot 2030 Forgubbingen forsterker seg, men ikke alle steder I den videre analysen ser vi på to regioner (eller kommuner) for å vise ulike utfordringer innen helse og eldreomsorg, samt behovet for teknologibidrag og innovasjon i god tid før Vi har valgt å presentere to regioner med vidt forskjellig utgangspunkt: A Forgubbingen forsterkes Ikke bærekraftig i 2030 kalt Skyggedalen Skyggedalen preges av forgubbing og fraflytting av unge mennesker. Dermed forsterkes alle utfordringene som følger av eldrebølgen mot 2030 i denne regionen. B Unge bosetter seg Bærekraftig i 2030 kalt Solsiden En kommune som opplever stor innflytting, få eldre og at det finnes jobber til alle kalt Solsiden. Illustrasjon Forgubbing korrigert for netto tilflytting av unge mennesker. Andel eldre 67 år+ Bærekraftig kommune/region Netto tilflytting av unge Illustrasjon A: Skyggedalen Bygd i distrikts Norge med et stort forgubbingsproblem ( ) Et sted langt unna storbyene ligger Skyggedalen kommune hvor forgubbing, fraflytting og pessimisme råder. De unge har flyttet til storbyen for å ta utdannelse. Andelen eldre og uføre er NyAnalyse as 4

8 høyest i landet. Nesten hver tredje innbygger er over 67 år, og dette forsterker seg mot NAVkontoret er trolig bygdas største arbeidsgiver ved siden av kommunen. Det finnes få private jobber, og bedriftene i kommunen sliter med å skaffe unge mennesker. Dermed mister bygda viktige byggesteiner for verdiskaping og fremtidig vekst, og et par bedrifter blir stående igjen som ryggraden for hele næringslivet i kommunen. Norge kan stå foran en stor utfordring hvor enkelte regioner på sikt lever på overføringer fra de mest produktive regionene eller statens oljerikdom. Det er en uheldig utvikling som ikke sikrer at vi tar hele landet i bruk. Skyggedalen er historien om en region i forfall hvor de unge flykter unna til storbyen og andre regionsentra, mens de eldre blir flere og flere, både i antall og andel av befolkningen. Både kommuneøkonomien og tjenestetilbudet kommer i ubalanse. Typisk for en kommune med store utfordringer er at forgubbingen forsterker seg ved at innbyggerne lever lenger, og samtidig at færre flytter hjem igjen til kommunen etter utdanning, alternativt at stadig flere flytter fra hjemstedet for å finne relevant arbeid. Skyggedalen er ikke en bærekraftig kommune på lang sikt. I tabellene nedenfor har vi listet opp 10 kommuner som kan være kandidat til Skyggedalen kommune med tilhørende fakta om forgubbing: De 5 kommunene med høyest andel av innbyggerne over 67 år i 2030 Andel 67 år + Vekst til 2030 Kommune Fylke Antall 67+ Andel 67+ Innbyggere 2012 Ibestad Troms 25,7 % 40,3 % 12 14,6 % Kvalsund Finnmark 22,1 % 35,2 % 31 13,1 % Bindal Nordland 21,1 % 34,0 % ,0 % Loppa Finnmark 21,9 % 33,4 % 22 11,5 % Bjarkøy Troms 24,8 % 33,1 % 10 8,2 % 455 De 5 kommunene med høyest andel over 67 år i 2030, i kommuner med flere enn innbyggere Andel 67 år + Vekst til 2030 Kommune Fylke Antall 67+ Andel 67+ Innbyggere 2012 Askvoll Sogn og Fjordane 20,9 % 29,5 % 156 8,6 % Vanylven Møre og Romsdal 18,9 % 28,8 % 254 9,9 % Grue Hedmark 20,2 % 28,6 % 366 8,4 % Porsanger Finnmark 14,1 % 27,4 % ,2 % Hvaler Østfold 15,1 % 26,1 % ,1 % Det er tydelig at små kommuner i Nord Norge sliter med forgubbing, men ser vi på kommuner med over innbyggere, kommer også andre fylker på eldrekartet. Da ser vi at ulike kommuner som Askvoll, Vanylven, Grue og Hvaler også vil få store utfordringer. NyAnalyse as 5

9 Illustrasjon B: Solsiden Region som suser av gårde og de unge flytter hjem (+) Vi lever i verdens rikeste land anno Oljeprisen er over 100 dollar per fat, og oljeklyngen går så det suser. De siste 10 årene har AS Norge tjent seg enda rikere på fordelaktig utvikling i verdensmarkedspriser og råvareeksport. Import av ferdigvarer har også blitt billigere. Vi selger dyrt og kjøper billig. Reallønnsveksten til ansatte i oljeklyngen, finans og andre kunnskapsbaserte vekstnæringer er spesielt høy. Arbeidsledigheten er lav i internasjonal forstand, men altfor mange mennesker er parkert på trygd. Både storbyene på Østlandet og Vestlandet, samt oljeregionen Rogaland er preget av innflytting og boligprisvekst. Bedriftsetableringer har i mange kommuner økt med 20 prosent de siste 10 årene. Driftige gründere og entreprenører strømmer til regionen. Ungdom flest er positive til fremtiden fordi utdannelses og jobbmulighetene er gode. Forgubbing er ikke noen utfordring. Lokal velferdsproduksjon er i stor grad tuftet på innsatsen til innbyggere, tilflytting og bedrifter. Dette er historien om en vellykket region med vekst, unge som jobber i regionen og eldrebølge som ikke tar knekken på en økonomi og et tjenestebehov i balanse. Solsiden er en bærekraftig kommune. I tabellen nedenfor har vi listet opp 5 kommuner som kan være kandidat til Solsiden kommune og presentert viktige fakta om forgubbing. De 5 kommunene med lavest andel over 67 år i 2030 NB! Her er små kommuner (<1000 innbyggere) og større byer (> innbyggere) ekskludert i utvalget. Andel 67 år + Vekst til 2030 Kommune Fylke Antall 67+ Andel 67+ Innbyggere 2012 Rennesøy Rogaland 9,5 % 9,6 % 301 0,1 % Klepp Rogaland 9,2 % 10,8 % ,6 % Gjesdal Rogaland 7,2 % 12,2 % ,0 % Sørum Akershus 10,7 % 12,3 % ,6 % Ås Akershus 11,7 % 12,8 % ,1 % Fra tabellen over ser vi at denne eksklusive listen er en paradegren for vekst og innflyttingsregionene Rogaland og Akershus. Kommuner som Hemsedal i Buskerud, Ulstein i Møre og Romsdal og Meland i Hordaland kommer også godt ut NyAnalyse as 6

10 Oversikt over de verste og beste forgubbingskommuner i Norge Basert på tallene fra SSB har vi laget en oversikt over de 20 kommunene med størst og minst forgubbing. Vi har tatt ut de største byene fordi disse har mindre utfordringer med forgubbing, men de kan selvsagt ha andre problemer. Våre beregninger for de kommunene som er forventet å ha den høyeste andelen av befolkningen over 67 år i 2030, viser at de øker andelen 67+ fra 22 prosent til over 30 prosent. For disse kommunene er pensjons og velferdskostnadene forventet å stige kraftig i årene frem mot 2030, og forsørgerbyrden på den gjenværende befolkningen blir tyngre å bære. Det har aldri før vært noen kommuner i Norge med så stor andel eldre som det vil finnes i disse kommunene, og det kan hende at det finnes et knekkpunkt som ligger under de estimerte andelene. Det betyr at det kan være at utviklingen ikke skjer som forventet. En mulighet er at forsørgerbyrden blir så stor at kommunen klapper sammen ved at mange drar plutselig fra kommunen. Utviklingstrenden er derfor tilknyttet usikkerhet, men vi vårt beste anslag følger SSB sine fremskrivninger. De tjue kommunene med høyest andel over 67 år i 2030 Andel 67 år + Vekst til 2030 Kommune Fylke Antall 67+ Andel 67+ Innbyggere 2012 Ibestad Troms 25,7 % 40,3 % 12 14,6 % Kvalsund Finnmark 22,1 % 35,2 % 31 13,1 % Bindal Nordland 21,1 % 34,0 % ,0 % Loppa Finnmark 21,9 % 33,4 % 22 11,5 % Bjarkøy Troms 24,8 % 33,1 % 10 8,2 % 455 Dyrøy Troms 21,5 % 32,8 % 62 11,2 % Beiarn Nordland 23,2 % 31,8 % 51 8,6 % Gratangen Troms 22,4 % 31,3 % 18 8,9 % Måsøy Finnmark 20,2 % 31,2 % 50 11,0 % Røyrvik Nord Trøndelag 20,6 % 31,1 % 28 10,5 % 494 Torsken Troms 23,0 % 31,0 % 25 8,0 % 892 Leka Nord Trøndelag 24,4 % 31,0 % 30 6,5 % 573 Evenes Nordland 19,9 % 30,7 % 85 10,8 % Roan Sør Trøndelag 21,8 % 30,6 % 63 8,8 % 987 Flatanger Nord Trøndelag 18,9 % 30,5 % 81 11,6 % Osen Sør Trøndelag 22,3 % 30,3 % 59 8,1 % Fedje Hordaland 22,0 % 30,3 % 13 8,3 % 576 Berg Troms 20,3 % 30,1 % 49 9,8 % 887 Fosnes Nord Trøndelag 19,6 % 29,9 % 31 10,3 % 668 Vardø Finnmark 17,3 % 29,8 % ,5 % I snitt er nærmere hver tredje innbygger i disse kommunene over 67 år i Av de 20 kommunene på bunn befinner 17 seg i de fire nordligste fylkene. Dette er urovekkende for regionen. NyAnalyse as 7

11 Kommunene har i snitt innbyggere, så dette er småkommuner med lite stordriftsfordeler i tjenesteproduksjonen og administrasjon. I Ibestad i Troms vil nærmere halve befolkningen være over 60 år i Det er selvsagt mange mellom 60 og 67 som kan jobbe, men det viser utfordringene. Selv om kommunene har høy andel i dag, vil andelen over 67 år stige med i snitt 10 prosentpoeng. De tjue kommunene med lavest andel over 67 år i 2030 Andel 67 år + Vekst til 2030 Kommune Fylke Antall 67+ Andel 67+ Innbyggere 2012 Rennesøy Rogaland 9,5 % 9,6 % 301 0,1 % Klepp Rogaland 9,2 % 10,8 % ,6 % Gjesdal Rogaland 7,2 % 12,2 % ,0 % Sørum Akershus 10,7 % 12,3 % ,6 % Ås Akershus 11,7 % 12,8 % ,1 % Hå Rogaland 10,2 % 13,1 % ,9 % Hemsedal Buskerud 12,0 % 13,1 % 142 1,1 % Klæbu Sør Trøndelag 9,2 % 13,2 % 526 4,0 % Birkenes Aust Agder 11,6 % 13,3 % 348 1,7 % Gjerdrum Akershus 10,2 % 13,3 % 520 3,2 % Ulstein Møre og Romsdal 11,5 % 13,4 % 684 1,9 % Meland Hordaland 9,4 % 13,5 % 740 4,1 % Alta Finnmark 9,7 % 14,2 % ,5 % Time Rogaland 10,1 % 14,4 % ,3 % Skaun Sør Trøndelag 11,3 % 14,4 % 540 3,2 % Iveland Aust Agder 10,4 % 14,6 % 153 4,2 % Søgne Vest Agder 11,4 % 14,6 % 955 3,2 % Os (Hord.) Hordaland 10,4 % 14,7 % ,3 % Audnedal Vest Agder 13,6 % 14,7 % 106 1,2 % Bjerkreim Rogaland 11,6 % 14,8 % 198 3,1 % I snitt er andelen over 67 år i disse kommunene noe høyere i 2030enn i dag, men det er ingen urovekkende utvikling. Seks av kommunene befinner seg i Rogaland, fire i Agder fylkene og to i Akershus. Alta er den eneste byen som kommer med på oversikten, men det skyldes at vi har kuttet alle kommuner over innbyggere. På den måten er topp og bunnlistene mer sammenliknbare. Steder som Oslo, Sandnes, Ullensaker, Stavanger og Sola er tatt ut. Disse by eller bynære regionene har mindre utfordringer med forgubbing enn de fleste andre kommuner. NyAnalyse as 8

12 Behov for helsepersonell frem mot 2030 I dette kapittelet vil vi se på hva eldrebølgen medfører av behov for sysselsatte i perioden frem mot Det vises ved en kombinasjon av egne beregninger og hovedfunn fra en større fremskrivning som Statistisk sentralbyrå har gjort. Kommunene leverer et bredt spekter av tjenester til innbyggerne sine. En rekke av disse tjenestene er knyttet til menneskets livsløp, som fødsel, barnehage, utdanning og pleie ved alderdom. Innenfor eldreomsorgen er følgende tjenester sentrale: Sykehjem Hjemmetjenesten praktisk bistand og hjemmesykepleie Legekontorer Samhandlingsreformen ansvar for utskrivningsklare pasienter Kommunale tjenester har det til felles at de gjerne er intensive i bruk av arbeidskraft. Bruken av tjenestene er avhengig av flere faktorer, og antall eldre i ulike aldersgrupper er en viktig etterspørselsdriver. Nedenfor følger en figur som viser hvordan sykehustjenester henger sammen med alder for nordmenn. Liggedøgn per 1000 innbyggere Figur: Liggedøgnsykehus etter alder, per 1000 innbyggere Menn Kvinner Kilde: SSB Texmon m.fl Alder Figuren over viser aldersavhengig bruk av sykehus. Sykehusene vil med samhandlingsreformen gå fra å være direkte statlig finansiert til å bli delvis finansiert indirekte via kommunene. Som man ser av grafen, vokser gjennomsnittlig antall liggedøgn nærmest eksplosivt med alder. Behovet for andre helse og omsorgstjenester har en lignende sammenheng. Økt antall eldre medfører en sterk vekst i behov for tjenester fra sykehus og kommunal sektor. Vi ser at sykehusopphold og tilhørende utgifter drar seg oppover enda sterkere i alderen 70 år og eldre. NyAnalyse as 9

13 Utdrag fra behovsanalyse til Statistiskk sentralbyrå angående helse og sosialpersonell i 2030 Statistisk sentralbyrå (2011) har gjort en studie hvor behovet for helsemedarbeidere er nærmere belyst. Figuren nedenfor er tatt fra f SSB sin rapport. Som vi ser fra figuren, tar det noe tidd før mangelen på ansatte og varme hender blir kritisk. Samtidig vet vi at andelen eldre stiger bratt, og at slike fremskrivninger er sensitive for de valgte forutsetninger i bunn. Noen funn fra SSB analysen er: En mangel på ca årsverk, tilsvarende sysselsatte, innen helse og omsorg i 2030 ved svak standardvekst i kvalitet på tjenestene (0,5 prosent).. Ved bruk av en historisk standardvekst på 1 prosent øker underskuddet til ca årsverk, eller ca ansatte i Det gir nokså tydelige indikasjoner på at innovasjon og økt bruk av helseteknologi er viktig i fremtiden. Fra tabellen på nestee side er det tydelig at mangelen på helseperson ell vil bli størst innen pleie og omsorg, med en vekst i etterspørsel etter ansatte på mellom 54 og 94 prosent, i perioden Det tilsier en økning på hele 73 prosent i behov for helsearbeidere utt ifra SSBs hovedalternativ. Dermed følger det at både ny teknologi, innovasjon og arbeidsinnvandring bør bidra i fremtiden. NyAnalyse as 10

14 Kilde: SSB Lokale bemanningsbehov frem mot 2030 For å få oversikt over utfordringen tilknyttet personell i pleie og omsorgssektoren har vi fremskrevet behovet til 2030 og fordelt på kommunestørrelse. Antall 67 år+ Sysselsatte årsverk kommunal pleie og omsorg Anslag på sysselsetting i kommunal pleie og omsorg (årsverk) Kommunestørrelse >0 <3000 >3000 <5000 >5000 <10000 >10000 <15000 >15000 <25000 >25000 < > < Totalt / Snitt Antall kommuner Per innbygger 67 år + Bemannings behov Vekst Per kommune ,5 % ,5 % ,0 % ,5 % ,5 % ,8 % ,7 % ,6 % Tabellen over viser antall eldre og sysselsetting innen pleie og o omsorg etter kommunestørrelse. I dag er det i snitt sysselsatt 1/5 årsverk innen kommunal pleie og omsorg per innbygger over 67 år. I større kommuner er det stordriftsfordeler, slik at årsverk per innbygger r ligger noe lavere. Hvis forholdet mellom eldre og helsepersonell holder seg liktt til 2030, medfører det en vekst i kommunalt sysselsettingsbehov på rundt årsverk. NyAnalyse as 11

15 Kommunal pleie og omsorgssektor har mottakere i alle aldersgrupper. Det medfører at dette blir et grovt anslag som indikerer omfanget av sysselsettingsbehovet i Kommunene med størst vekst i antall eldre (alle kommuner) Antall 67 år + Kommune Fylke Vekst Oslo kommune Oslo Bergen Hordaland Trondheim Sør Trøndelag Stavanger Rogaland Bærum Akershus Tromsø Troms Kristiansand Vest Agder Sandnes Rogaland Fredrikstad Østfold Drammen Buskerud Tabellen over viser hvor veksten i antall eldre over 67 år blir størst i antall. I den rosa kolonnen vises tall for vekst i antall innbyggere over 67 år. I de små kommunene er det i snitt sysselsatt ca 1/4 årsverk innen pleie og omsorg per eldre over 67 år. Tabellen under viser tilsvarende økning i antall eldre, men for kommuner med færre enn innbyggere. Antall 67 år + Kommune Fylke Vekst Fitjar Hordaland Austrheim Hordaland Storfjord Troms Kautokeino Finnmark Gjemnes Møre og Romsdal Samnanger Hordaland Gaular Sogn og Fjordane Hurdal Akershus Lardal Vestfold Krødsherad Buskerud NyAnalyse as 12

16 Utviklingen i antallet studenter innen helsedag Omfanget av studenter som tar helse og sosialfag kan si oss noe om hvor kritisk det økte behovet for helsepersonell i 2030 egentlig er. Figuren under viser utviklingen fra 2000 til Studenter ved høyere utdanning innen Helse, sosial og idrettsfag Studenter, Helse, sosial og idrettsfag Andel 30% Studenter på Helse, sosial og idrettsfag % 20% 15% 10% 5% Andel studenter på Helse, sosial og idrettsfag 0 Kilde: SSB % Figuren viser at antallet studenter innen helse og sosialfag har økt noe de siste 10 årene. Det er også vekst i andelen studenter som tar denne typen fagretning, fra ca 18 prosent i 2000 til ca 22 prosent i På mellomlang sikt er ikke tilgangen på ansatte i helse og sosialsektoren kritisk, men vi vet samtidig at antallet eldre øker kraftig. Det betyr at teknologi må supplere og erstatte en etter hvert manglende arbeidskraft. Økt arbeidsinnvandring kan gjøre utfordringene noe mindre på lang sikt, men dette går i bølger fra tiår til tiår avhengig av konjunkturene i hjemlandene. NyAnalyse as 13

17 Utfordringer ved eldrebølgen for Harstad regionenn Vi har valgt å se nærmere på hvordan befolkningen vil utvikle seg i Harstad regionen. Regionen har store demografiske utfordringer frem mot Antallet over 70 år vil stige med ca 40 prosent frem mot 2025 Hver fjerde innbygger utenfor Harstad by vil i 2025 være over 70 Regionen får en stadig lavere andel unge i arbeidsfør alder Det blir krevende å dekke behovet for arbeidskraft i pleie og omsorg fremover Harstad er i dag den nest største byen i Troms fylke og regionsenter for f flere omkringliggende kommuner. I regionen bor det i dag omtrentt mennesker hvorr av bor i selve Harstad by. Harstad er et gammelt handelssted og har hatt bystatus siden Harstad har vært en viktig by for forsvaret, men de i senere årene har forsvaret trappet ned sin aktivitet i byen. Harstad sykehus er i dag en viktig arbeidsgiver i byen sammen med kommunen. Det er ventet økt aktivitet i oljenæringen samtidig med utbyggingen av oljefelt i Nord Norge. Ut ifra befolkningsfremskrivninger for Harstad regionen frem mot 2025 kan vi se hvordan utviklingen for regionen er forventet å se ut. Befolkningen i regionenn er forventet å stige med bare et par prosent mot Dette betyr at regionen vil oppleve en relativ nedgang i befolkningen i forhold til andre regioner i Norge. De flestee av utkantkommunene er forventet å ha negativv befolkningsvekst. Harstad og nabokommunen Kvæfjord er derimot forventet å ha en positiv vekst i befolkningen. Geografien i regionen er et typisk norsk kystlandskap med fjorder og øyer, og med Harstad by i midten. Ferge forbinder flere små steder sammen, men det er likevel ofte større omkjøringer knyttet til fjordene. I gjennomsnitt plasserer kommunesentraene i regionen r segg omtrentt 65 kilometer fra hverandre, noe som gir en forventet reisetid på omtrentt en time. Sammenlignet med andre regioner kan man si at Harstad regionen har krevende geografi og kommunestruktur for å få til velfungerende infrastruktur. Vi har også laget en oversikt over de 20 kommunene i Norge som er forventet å ha høyest andel eldre i Overraskende nok viste det seg at syv av disse kommunene befinner seg i Harstad kommuner vil nestenn en av tre innbyggere i 2025 være over 70 år. Vi har også sett på hvordan befolkningen i aldersgruppen mellom 20 og 40 år vil utvikle seg. Tallene sier at vi vil ha en netto nedgangg av mennesker i denne aldersgruppe en på 4 prosent for hele regionen, men i flere av regionen. For regionen som helhet vil dette bety opp mot 40 prosentt flere eldre, mens i enkelte kommunene vil andelen yngre falle med over 30 prosent. NyAnalyse as 14

18 Befolkningsendring Harstad regionen Vekst i befolkningsgruppen 60% 40% 20% 0% 20% 40% Dyrøy Endring folketall prosent 15% Endring % Endring over 70 16% SalangS en Lavang en 1% 5% 9% 1% 66% 3% Gratan gen Ibesta d 17% 27% 28% 35% 5% 6% Bjarkø y Skånla nd 17% 1% 8% 5% 33% 48% Kvæfjo rd 5% 8% 1% 1% 46% 48% Harstaa Tjelds Evenes d undd Hele region en 10% 13%% 2% 7% 22%% 4% 45% 21% 40% Fra grafen over ser vi følgende sammenhenger for Harstad regionen: Antall over 70 år vil øke med 40 prosent mot 2025 Befolkningsveksten for hele regionenn er bare 2 prosent Antall mellom 20 og 39 år vil falle med 4 prosent Drastisk økning i forsørgerbyrden ogg forverring av bærekraften i befolkningen Det er store utfordringer knyttett til eldrebølgen for hele landet fremover, men disse utfordringene er enda større i Harstad regionen og store deler av Nord Norge. Kommune Fylke 700 år eller eldre 70 år eller eldre Vekst i andel over 70 år Innbyggere 2012 Ibestad Troms 21,6 % 31,4 % 45,3 % 1391 Bjarkøy Troms 18,4 % 29,6 % 60,6 % 477 Evenes Nordland 16,3 % 26,1 % 60,4 % 1335 Tjeldsund Nordland 17,8 % 24,5 % 37,8 % 1317 Gratangen Troms 18,9 % 23,9 % 26,8 % 1107 Dyrøy Troms 17,2 % 23,5 % 36,1 % 1195 Skånland Troms 13,7 % 20,5 % 49,7 % 2887 Lavangen Troms 17,8 % 19,5 % 9,1 % 1003 Salangen Troms 11,6 % 19,1 % 64,3 % 2178 Kvæfjord Troms 12,0 % 16,6 % 39,0 % 3076 Harstad Troms 10,8 % 14,9 % 37,3 % Tabellen rangerer kommuner fra høyest til lavest andel over 70 år. Vi serr at veksten i andelen over 70 år flere steder er dramatisk. Utenfor Harstad by vil hver fjerde innbygger være over 70 år i NyAnalyse as 15

19 Det er en klar tendens til at andelen mennesker med behov for pleiehjelp er på vei mot et nivå som ikke er bærekraftig. Når det blir stadig færre unge i arbeidsfør alder, og antallet eldre øker, vil Harstad regionen møte noen vanskelige vurderinger. Det mest krevende spørsmålet for fremtiden blir hvordan man får dekket behovene innen pleie og omsorg i regionen. Med verdighetsgarantien og samhandlingsreformen vil det bli stadig mer krevende å tilby tilfredsstillende tilbud til eldre i regionen. Slik vi ser disse utfordringene, kan de løses med en kombinasjon av flere virkemidler. Politikerne vil stå ovenfor noen valg: La de eldre bli boende der de bor, men akseptere at kommunen ikke klarer å dekke behovet godt nok. Introdusere nye teknologiske løsninger som kan sikre tryggheten og velferden til de eldre. Øke tilgangen på arbeidskraft gjennom arbeidsinnvandring til regionen, enten fra Norge eller utlandet. NyAnalyse as 16

20 Vedlegg: Kart over eldrebølgens styrke mott 2030 Andel 67 år+ i 2030 Hovedfunn fra kartet Mestt grønt minst forgubbing på Sør Vestlandet og rundt Oslo gryta! Mestt rødt mestt forgubbingg deler av Midt Norge M ogg Nord Norge, særlig Finnmark!! Ogsåå mye rødt ogg oransje i Innlandet i Sør Norge. Storee bykommuner er i hovedsak grønne, for eksempel Trondheim, Bergen, Tromsø og Alta. Regionsentra, også i Nord Norge, som Syd Varanger, Alta og Bodø, er bærekraftige kommuner. De vil bidra positivt til kommunene rundt pga felles jobbmarked.. NyAnalyse as 17

Ny Analyse as. Funn fra rapporten Helse-Norge mot 2030 tiltak for å møte eldrebølgen

Ny Analyse as. Funn fra rapporten Helse-Norge mot 2030 tiltak for å møte eldrebølgen Funn fra rapporten Helse-Norge mot 2030 tiltak for å møte eldrebølgen Terje Strøm, Sjeføkonom og partner, NyAnalyse Telenor Expo, 17.oktober 2012 Ny Analyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e

Detaljer

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen Befolkningen i Norge framover Marianne Tønnessen 1 Fire tunge trender Befolkningsvekst Aldring Innvandring Sentralisering 2 Slik framskrives befolkningen Tall for dagens befolkning Forutsetninger: Fruktbarhet

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 1 Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 Slik framskriver SSB befolkningen

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Presentasjon SAMSVAR-seminaret 1. juni 2017 Steinar Johansen Forsker 1 Avdeling for bolig-, steds- og regionalforskning

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Eldrebosetting og eldrebølger. Forskjeller mellom kommunegrupper.

Eldrebosetting og eldrebølger. Forskjeller mellom kommunegrupper. Eldrebosetting og eldrebølger. Forskjeller mellom kommunegrupper. Regionale konsekvenser av befolkningsutviklingen Befolkningsutviklingen, aldring og tjenesteproduksjon. Lørenskog, 27.1.2011. Kjetil Sørlie,

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu. mai 01 Målene for regional- og distriktspolitikken Nye mål i Meld. St.

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre Den generelle utviklingen i Norge Siden 1970 har 85 prosent av befolkningsveksten skjedd i de 20 største byregionene.

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12. 31.12 31.12

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

ET SMARTERE HELSE-NORGE: OM VELFERDSTEKNOLOGI OG ELDREBØLGENS KONSEKVENSER FOR OMSORGEN I KOMMUNE-NORGE

ET SMARTERE HELSE-NORGE: OM VELFERDSTEKNOLOGI OG ELDREBØLGENS KONSEKVENSER FOR OMSORGEN I KOMMUNE-NORGE ET SMARTERE HELSE-NORGE: OM VELFERDSTEKNOLOGI OG ELDREBØLGENS KONSEKVENSER FOR OMSORGEN I KOMMUNE-NORGE Sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse. Hjertesviktkonferansen, 10.mai 2016 AFTENPOSTEN 10.JANUAR I ÅR

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Følgende personer har vært bidragsytere til notatet:

Følgende personer har vært bidragsytere til notatet: Innhold INNHOLD 1 VELFERDSSTATENS BÆREKRAFT 2 2 ANTALL 62-67-ÅRINGER (YNGRE ELDRE) I BEFOLKNINGEN 3 2.1 ARBEIDSDELTAKELSE I ULIKE ALDERSGRUPPER 6 2.2 UTDANNINGSNIVÅ HOS ULIKE ALDERSGRUPPER 8 2.3 ARBEIDSDELTAKELSE

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Ryfylke Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2008 Innhold: FORORD 3 SAMMENDRAG 4 BEFOLKNING 5 NYETABLERINGER 10 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport

Detaljer

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015 Scenarier Østfold Casesamling16. juni 2015 Befolkningsveksten 130 125 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Omtrent som middels siden 2000. 120 115 114,7 Buskerud Vest-Agder Østfold Norge Vestfold

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene 3. Barn og eldre er de to gruppene i samfunnet som har størst behov for tilsyn og hjelp, stell og pleie. Hovedkilden for støtte til omsorgstrengende familiemedlemmer er familien, først og fremst kvinnene.

Detaljer

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark. 1.Hva er attraktivitet 2.Hvordan går det med Telemark 3.Hva har drivkreftene vært? Er Telemark attraktivt for næringsliv og bosetting 4.Scenarier for

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag. ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune.

Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag. ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune. Statsbudsjettet 2016 Konsekvenser for Nord-Trøndelag ved en rådmann Denne gang Ola Stene, Levanger kommune. Statsbudsjett etter en rådmanns hjerte Forutsigbart følger opp kommuneprop en og «revidert» Mye

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar. Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016

Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar. Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016 Pilotprosjekt regionale kompetansestrategiar Innspill fra Telemarksforsking 27. juni 2016 Knut Vareide 29.11.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Utvikle kompetansestrategi Endret utdanningssystem De

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon for et urbant Telemark

Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon for et urbant Telemark Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon for et urbant Telemark Skien 29. november 2016 Offentlig Privat Fødsel Innvandring Innenlands flytting Rogaland Akershus Sør-Trøndelag Vest-Agder Hordaland Buskerud

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer