Slik virker eldrebølgen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik virker eldrebølgen"

Transkript

1 Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse

2 Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner. Utgiftene til sykehjem og eldreomsorg har økt kraftig de siste 10 årene og er snart på nivå med utgiftene for sykehusene. Antallet personer over 67 år i Norge vokser fra ca i 2011 til drøyt 1 million i Dette tilsvarer en vekst på nesten 60 prosent. I 2040 er dette utviklet seg til ca 1,3 millioner mennesker over 67 år, som dermed tilsvarer en dobling sammenliknet med i dag Utfordringene tilknyttet eldrebølgen vil forsterkes mot 2030 i de fleste regioner og kommuner rundt i Norge. Regionale utfordringer ved forgubbing rammer ulikt på forskjellige steder. Det er særlig mindre kommuner med skjev befolkningsstruktur som vil utfordres mot Gruppen eldre over 67 år vokser i mange regioner med mellom 40 og 50 prosent de neste årene. I kommuner som har høyest eldrebølge og mest forgubbing, vil hver tredje innbygger være over 67 år i Det vil utfordre lokalpolitikken, prege Stortingets agenda og gi mer forståelse for bruk av ny teknologi for å løse problemene. De store byene får også en klar økning i antallet eldre, men innvandring og jobbskaping løser en stor del av utfordringen med forgubbing. Nasjonalt vil vi trolig ha helsepersonell tilgjengelig de neste 10 årene, men regionale forskjeller gjør at tilgangen på riktig kompetanse regionalt blir et større problem over tid. Harstad regionen er beskrevet og er et godt eksempel fra Nord Norge på de utfordringene småkommuner som ligger lengst fra et viktig regionsentra, møter. Forhold ikke beregnet i denne rapporten En stor andel av innvandringen til Norge påvirker befolkningsveksten, men det virker mindre direkte inn på antall eldre i befolkningen i et års perspektiv. Det er heller ikke nærmere beskrevet i denne rapporten. NyAnalyse as i

3 Innhold Fakta om eldrebølgen og kommunestruktur 2 Todeling av region Norge mot Oversikt over de verste og beste forgubbingskommuner i Norge 7 Behov for helsepersonell frem mot Case: Harstad regionen 14 Vedlegg: Ulike kart og fakta om Samhandlingsreformen 17 NyAnalyse as ii

4 Innledning Gruppen med de eldste eldre innbyggerne i Norge vil øke kraftig de neste 20 årene, og i de fleste kommunene øker andelen eldre i lokalbefolkningen. Likevel er det store regionale forskjeller på hvor hardt eldrebølgen treffer. Store regioner klarer seg bra med innvandring fra utlandet, gode fødselsstatistikker og tilflytting. En del mindre regioner har derimot utfordringer med å tiltrekke seg og holde på yngre innbyggere. Store forskjeller på hvor Ola Nordmann bor medfører at vi i Norge har svært varierende utfordringer. En definert utfordring i distriktene er knyttet til etablering av kompetansearbeidsplasser på mindre steder. Dette har medført at regjeringen i 2010 satte ned et offentlig utvalg ledet av professor Karen Helene Ulltveit Moe. Utvalget så på forskjellige utfordringer og muligheter for å bedre dagens situasjon. Mange unge flytter fra mindre steder for å studere ved høyskole eller universitet. Mange av de som flytter fra stedet de vokste opp, flytter aldri tilbake. Det er flere grunner til det, men en utfordring er at etterspørselen etter høyt utdannet arbeidskraft er begrenset i distriktene og i små kommuner. Norge har en svært spredt bosetting med 429 kommuner og til dels lange avstander mellom store tettsteder. Kommunestrukturen har ligget ganske stabilt siden Schei kommisjonen gjennomførte en relativt upopulær kommunesammenslåingsprosess på 1960 tallet. Over lengre tid har det også vært et viktig politisk prinsipp at en skal opprettholde en spredt befolkningsstruktur i landet. Den spredte bosettingen vi har i dag, er i stor grad et resultat av systematisk jobbing og ressursbruk for bevaring av sysselsetting i distriktene. Vi har i dag en gjennomsnittlig kommunestørrelse på ca innbyggere: 6 prosent av befolkningen bor i en av 163 kommuner med færre enn innbyggere. 40 prosent av innbyggere bor i en av 379 kommuner med mindre enn innbyggere. De resterende 60 prosent av innbyggerne bor i de 51 største kommunene i Norge. Vi ser fra analysen at regioner med ett eller flere større sentra har en stor fordel sammenliknet med det vi kan kalle ytre, mindre regioner. Slike sentrumsregioner mister færre unge med kompetanse og fruktbarhet (20 40 år), og har samtidig lavere vekst i andelen eldre over 67 år på mellomlang sikt. NyAnalyse as 1

5 Fakta om eldrebølgen og kommunestruktur Eldrebølgen vil prege Norge de neste 20 årene. De store etterkrigskullene vil nærme seg pensjonsalder frem mot 2020, og dette vil påvirke alle lokalsamfunn rundt i landet. Mye vil derfor endre seg for kommunene i de to neste tiårene. Det blir derfor viktig å bygge ut kapasitet innenfor visse tjenesteområder, mens det vil være redusert behov for andre. Grunnlaget for de gode løsningene legges i perioden frem mot kommunevalget i 2015 og stortingsvalget i Prioriteringene i 429 små og store kommuner vil avgjøre hvor gode helse og omsorgstjenester man klarer å levere. Forskjellen mellom å bo i en godt eller dårlig drevet kommune kan derfor bli tydeligere i nær fremtid. De som planlegger godt, vil alltid klare utfordringene best. Noen kommuner eller regioner er klart mer utsatt for tyngdekraften fra eldrebølgen enn andre. I tillegg vet vi at ulike kommuner har svært forskjellig utgangspunkt tilknyttet egen kompetanse, organisering og størrelse Antall i befolkningen, 67 år og eldre Registrert Lav levealder Medium Høy levealder Kilde: SSB NyAnalyse as 2

6 Eldrebølgen i store og små kommuner Tabell: Antall og andel av befolkningen på 67 år eller mer i 2012 og 2030 Innbyggere Antall 67 år+ Andel 67 år+ Kommunestørrelse Antall kommune r >0 < ,9 % 23,5 % >3000 < ,1 % 20,9 % >5000 < ,8 % 19,8 % >10000 < ,3 % 18,4 % >15000 < ,3 % 16,6 % >25000 < ,1 % 17,0 % > < ,0 % 13,5 % Totalt / Snitt ,1 % 16,9 % Kilde: SSB, beregnet av NyAnalyse. Fra tabellen ovenfor ser vi tydelig at kommuner med under innbyggere vil oppleve en sterkere forgubbing, relativt sett, enn større kommuner. Noen funn er: I dag er nesten hver femte innbygger i småkommuner (<3000 innbyggere) over 67 år. I 2030 er andelen økt til nærmere hver fjerde (23,5 prosent). Litt større kommuner med til innbyggere vil også oppleve kraftig press på tjenester når andelen eldre vokser fra prosent til over 20 prosent. For de større bykommunene er utviklingen mindre dramatisk, men det er verdt å merke seg at antallet eldre selvsagt øker mest i absolutte tall i de store byene siden det er flest innbyggere her fra før. NyAnalyse as 3

7 Todeling av region Norge mot 2030 Forgubbingen forsterker seg, men ikke alle steder I den videre analysen ser vi på to regioner (eller kommuner) for å vise ulike utfordringer innen helse og eldreomsorg, samt behovet for teknologibidrag og innovasjon i god tid før Vi har valgt å presentere to regioner med vidt forskjellig utgangspunkt: A Forgubbingen forsterkes Ikke bærekraftig i 2030 kalt Skyggedalen Skyggedalen preges av forgubbing og fraflytting av unge mennesker. Dermed forsterkes alle utfordringene som følger av eldrebølgen mot 2030 i denne regionen. B Unge bosetter seg Bærekraftig i 2030 kalt Solsiden En kommune som opplever stor innflytting, få eldre og at det finnes jobber til alle kalt Solsiden. Illustrasjon Forgubbing korrigert for netto tilflytting av unge mennesker. Andel eldre 67 år+ Bærekraftig kommune/region Netto tilflytting av unge Illustrasjon A: Skyggedalen Bygd i distrikts Norge med et stort forgubbingsproblem ( ) Et sted langt unna storbyene ligger Skyggedalen kommune hvor forgubbing, fraflytting og pessimisme råder. De unge har flyttet til storbyen for å ta utdannelse. Andelen eldre og uføre er NyAnalyse as 4

8 høyest i landet. Nesten hver tredje innbygger er over 67 år, og dette forsterker seg mot NAVkontoret er trolig bygdas største arbeidsgiver ved siden av kommunen. Det finnes få private jobber, og bedriftene i kommunen sliter med å skaffe unge mennesker. Dermed mister bygda viktige byggesteiner for verdiskaping og fremtidig vekst, og et par bedrifter blir stående igjen som ryggraden for hele næringslivet i kommunen. Norge kan stå foran en stor utfordring hvor enkelte regioner på sikt lever på overføringer fra de mest produktive regionene eller statens oljerikdom. Det er en uheldig utvikling som ikke sikrer at vi tar hele landet i bruk. Skyggedalen er historien om en region i forfall hvor de unge flykter unna til storbyen og andre regionsentra, mens de eldre blir flere og flere, både i antall og andel av befolkningen. Både kommuneøkonomien og tjenestetilbudet kommer i ubalanse. Typisk for en kommune med store utfordringer er at forgubbingen forsterker seg ved at innbyggerne lever lenger, og samtidig at færre flytter hjem igjen til kommunen etter utdanning, alternativt at stadig flere flytter fra hjemstedet for å finne relevant arbeid. Skyggedalen er ikke en bærekraftig kommune på lang sikt. I tabellene nedenfor har vi listet opp 10 kommuner som kan være kandidat til Skyggedalen kommune med tilhørende fakta om forgubbing: De 5 kommunene med høyest andel av innbyggerne over 67 år i 2030 Andel 67 år + Vekst til 2030 Kommune Fylke Antall 67+ Andel 67+ Innbyggere 2012 Ibestad Troms 25,7 % 40,3 % 12 14,6 % Kvalsund Finnmark 22,1 % 35,2 % 31 13,1 % Bindal Nordland 21,1 % 34,0 % ,0 % Loppa Finnmark 21,9 % 33,4 % 22 11,5 % Bjarkøy Troms 24,8 % 33,1 % 10 8,2 % 455 De 5 kommunene med høyest andel over 67 år i 2030, i kommuner med flere enn innbyggere Andel 67 år + Vekst til 2030 Kommune Fylke Antall 67+ Andel 67+ Innbyggere 2012 Askvoll Sogn og Fjordane 20,9 % 29,5 % 156 8,6 % Vanylven Møre og Romsdal 18,9 % 28,8 % 254 9,9 % Grue Hedmark 20,2 % 28,6 % 366 8,4 % Porsanger Finnmark 14,1 % 27,4 % ,2 % Hvaler Østfold 15,1 % 26,1 % ,1 % Det er tydelig at små kommuner i Nord Norge sliter med forgubbing, men ser vi på kommuner med over innbyggere, kommer også andre fylker på eldrekartet. Da ser vi at ulike kommuner som Askvoll, Vanylven, Grue og Hvaler også vil få store utfordringer. NyAnalyse as 5

9 Illustrasjon B: Solsiden Region som suser av gårde og de unge flytter hjem (+) Vi lever i verdens rikeste land anno Oljeprisen er over 100 dollar per fat, og oljeklyngen går så det suser. De siste 10 årene har AS Norge tjent seg enda rikere på fordelaktig utvikling i verdensmarkedspriser og råvareeksport. Import av ferdigvarer har også blitt billigere. Vi selger dyrt og kjøper billig. Reallønnsveksten til ansatte i oljeklyngen, finans og andre kunnskapsbaserte vekstnæringer er spesielt høy. Arbeidsledigheten er lav i internasjonal forstand, men altfor mange mennesker er parkert på trygd. Både storbyene på Østlandet og Vestlandet, samt oljeregionen Rogaland er preget av innflytting og boligprisvekst. Bedriftsetableringer har i mange kommuner økt med 20 prosent de siste 10 årene. Driftige gründere og entreprenører strømmer til regionen. Ungdom flest er positive til fremtiden fordi utdannelses og jobbmulighetene er gode. Forgubbing er ikke noen utfordring. Lokal velferdsproduksjon er i stor grad tuftet på innsatsen til innbyggere, tilflytting og bedrifter. Dette er historien om en vellykket region med vekst, unge som jobber i regionen og eldrebølge som ikke tar knekken på en økonomi og et tjenestebehov i balanse. Solsiden er en bærekraftig kommune. I tabellen nedenfor har vi listet opp 5 kommuner som kan være kandidat til Solsiden kommune og presentert viktige fakta om forgubbing. De 5 kommunene med lavest andel over 67 år i 2030 NB! Her er små kommuner (<1000 innbyggere) og større byer (> innbyggere) ekskludert i utvalget. Andel 67 år + Vekst til 2030 Kommune Fylke Antall 67+ Andel 67+ Innbyggere 2012 Rennesøy Rogaland 9,5 % 9,6 % 301 0,1 % Klepp Rogaland 9,2 % 10,8 % ,6 % Gjesdal Rogaland 7,2 % 12,2 % ,0 % Sørum Akershus 10,7 % 12,3 % ,6 % Ås Akershus 11,7 % 12,8 % ,1 % Fra tabellen over ser vi at denne eksklusive listen er en paradegren for vekst og innflyttingsregionene Rogaland og Akershus. Kommuner som Hemsedal i Buskerud, Ulstein i Møre og Romsdal og Meland i Hordaland kommer også godt ut NyAnalyse as 6

10 Oversikt over de verste og beste forgubbingskommuner i Norge Basert på tallene fra SSB har vi laget en oversikt over de 20 kommunene med størst og minst forgubbing. Vi har tatt ut de største byene fordi disse har mindre utfordringer med forgubbing, men de kan selvsagt ha andre problemer. Våre beregninger for de kommunene som er forventet å ha den høyeste andelen av befolkningen over 67 år i 2030, viser at de øker andelen 67+ fra 22 prosent til over 30 prosent. For disse kommunene er pensjons og velferdskostnadene forventet å stige kraftig i årene frem mot 2030, og forsørgerbyrden på den gjenværende befolkningen blir tyngre å bære. Det har aldri før vært noen kommuner i Norge med så stor andel eldre som det vil finnes i disse kommunene, og det kan hende at det finnes et knekkpunkt som ligger under de estimerte andelene. Det betyr at det kan være at utviklingen ikke skjer som forventet. En mulighet er at forsørgerbyrden blir så stor at kommunen klapper sammen ved at mange drar plutselig fra kommunen. Utviklingstrenden er derfor tilknyttet usikkerhet, men vi vårt beste anslag følger SSB sine fremskrivninger. De tjue kommunene med høyest andel over 67 år i 2030 Andel 67 år + Vekst til 2030 Kommune Fylke Antall 67+ Andel 67+ Innbyggere 2012 Ibestad Troms 25,7 % 40,3 % 12 14,6 % Kvalsund Finnmark 22,1 % 35,2 % 31 13,1 % Bindal Nordland 21,1 % 34,0 % ,0 % Loppa Finnmark 21,9 % 33,4 % 22 11,5 % Bjarkøy Troms 24,8 % 33,1 % 10 8,2 % 455 Dyrøy Troms 21,5 % 32,8 % 62 11,2 % Beiarn Nordland 23,2 % 31,8 % 51 8,6 % Gratangen Troms 22,4 % 31,3 % 18 8,9 % Måsøy Finnmark 20,2 % 31,2 % 50 11,0 % Røyrvik Nord Trøndelag 20,6 % 31,1 % 28 10,5 % 494 Torsken Troms 23,0 % 31,0 % 25 8,0 % 892 Leka Nord Trøndelag 24,4 % 31,0 % 30 6,5 % 573 Evenes Nordland 19,9 % 30,7 % 85 10,8 % Roan Sør Trøndelag 21,8 % 30,6 % 63 8,8 % 987 Flatanger Nord Trøndelag 18,9 % 30,5 % 81 11,6 % Osen Sør Trøndelag 22,3 % 30,3 % 59 8,1 % Fedje Hordaland 22,0 % 30,3 % 13 8,3 % 576 Berg Troms 20,3 % 30,1 % 49 9,8 % 887 Fosnes Nord Trøndelag 19,6 % 29,9 % 31 10,3 % 668 Vardø Finnmark 17,3 % 29,8 % ,5 % I snitt er nærmere hver tredje innbygger i disse kommunene over 67 år i Av de 20 kommunene på bunn befinner 17 seg i de fire nordligste fylkene. Dette er urovekkende for regionen. NyAnalyse as 7

11 Kommunene har i snitt innbyggere, så dette er småkommuner med lite stordriftsfordeler i tjenesteproduksjonen og administrasjon. I Ibestad i Troms vil nærmere halve befolkningen være over 60 år i Det er selvsagt mange mellom 60 og 67 som kan jobbe, men det viser utfordringene. Selv om kommunene har høy andel i dag, vil andelen over 67 år stige med i snitt 10 prosentpoeng. De tjue kommunene med lavest andel over 67 år i 2030 Andel 67 år + Vekst til 2030 Kommune Fylke Antall 67+ Andel 67+ Innbyggere 2012 Rennesøy Rogaland 9,5 % 9,6 % 301 0,1 % Klepp Rogaland 9,2 % 10,8 % ,6 % Gjesdal Rogaland 7,2 % 12,2 % ,0 % Sørum Akershus 10,7 % 12,3 % ,6 % Ås Akershus 11,7 % 12,8 % ,1 % Hå Rogaland 10,2 % 13,1 % ,9 % Hemsedal Buskerud 12,0 % 13,1 % 142 1,1 % Klæbu Sør Trøndelag 9,2 % 13,2 % 526 4,0 % Birkenes Aust Agder 11,6 % 13,3 % 348 1,7 % Gjerdrum Akershus 10,2 % 13,3 % 520 3,2 % Ulstein Møre og Romsdal 11,5 % 13,4 % 684 1,9 % Meland Hordaland 9,4 % 13,5 % 740 4,1 % Alta Finnmark 9,7 % 14,2 % ,5 % Time Rogaland 10,1 % 14,4 % ,3 % Skaun Sør Trøndelag 11,3 % 14,4 % 540 3,2 % Iveland Aust Agder 10,4 % 14,6 % 153 4,2 % Søgne Vest Agder 11,4 % 14,6 % 955 3,2 % Os (Hord.) Hordaland 10,4 % 14,7 % ,3 % Audnedal Vest Agder 13,6 % 14,7 % 106 1,2 % Bjerkreim Rogaland 11,6 % 14,8 % 198 3,1 % I snitt er andelen over 67 år i disse kommunene noe høyere i 2030enn i dag, men det er ingen urovekkende utvikling. Seks av kommunene befinner seg i Rogaland, fire i Agder fylkene og to i Akershus. Alta er den eneste byen som kommer med på oversikten, men det skyldes at vi har kuttet alle kommuner over innbyggere. På den måten er topp og bunnlistene mer sammenliknbare. Steder som Oslo, Sandnes, Ullensaker, Stavanger og Sola er tatt ut. Disse by eller bynære regionene har mindre utfordringer med forgubbing enn de fleste andre kommuner. NyAnalyse as 8

12 Behov for helsepersonell frem mot 2030 I dette kapittelet vil vi se på hva eldrebølgen medfører av behov for sysselsatte i perioden frem mot Det vises ved en kombinasjon av egne beregninger og hovedfunn fra en større fremskrivning som Statistisk sentralbyrå har gjort. Kommunene leverer et bredt spekter av tjenester til innbyggerne sine. En rekke av disse tjenestene er knyttet til menneskets livsløp, som fødsel, barnehage, utdanning og pleie ved alderdom. Innenfor eldreomsorgen er følgende tjenester sentrale: Sykehjem Hjemmetjenesten praktisk bistand og hjemmesykepleie Legekontorer Samhandlingsreformen ansvar for utskrivningsklare pasienter Kommunale tjenester har det til felles at de gjerne er intensive i bruk av arbeidskraft. Bruken av tjenestene er avhengig av flere faktorer, og antall eldre i ulike aldersgrupper er en viktig etterspørselsdriver. Nedenfor følger en figur som viser hvordan sykehustjenester henger sammen med alder for nordmenn. Liggedøgn per 1000 innbyggere Figur: Liggedøgnsykehus etter alder, per 1000 innbyggere Menn Kvinner Kilde: SSB Texmon m.fl Alder Figuren over viser aldersavhengig bruk av sykehus. Sykehusene vil med samhandlingsreformen gå fra å være direkte statlig finansiert til å bli delvis finansiert indirekte via kommunene. Som man ser av grafen, vokser gjennomsnittlig antall liggedøgn nærmest eksplosivt med alder. Behovet for andre helse og omsorgstjenester har en lignende sammenheng. Økt antall eldre medfører en sterk vekst i behov for tjenester fra sykehus og kommunal sektor. Vi ser at sykehusopphold og tilhørende utgifter drar seg oppover enda sterkere i alderen 70 år og eldre. NyAnalyse as 9

13 Utdrag fra behovsanalyse til Statistiskk sentralbyrå angående helse og sosialpersonell i 2030 Statistisk sentralbyrå (2011) har gjort en studie hvor behovet for helsemedarbeidere er nærmere belyst. Figuren nedenfor er tatt fra f SSB sin rapport. Som vi ser fra figuren, tar det noe tidd før mangelen på ansatte og varme hender blir kritisk. Samtidig vet vi at andelen eldre stiger bratt, og at slike fremskrivninger er sensitive for de valgte forutsetninger i bunn. Noen funn fra SSB analysen er: En mangel på ca årsverk, tilsvarende sysselsatte, innen helse og omsorg i 2030 ved svak standardvekst i kvalitet på tjenestene (0,5 prosent).. Ved bruk av en historisk standardvekst på 1 prosent øker underskuddet til ca årsverk, eller ca ansatte i Det gir nokså tydelige indikasjoner på at innovasjon og økt bruk av helseteknologi er viktig i fremtiden. Fra tabellen på nestee side er det tydelig at mangelen på helseperson ell vil bli størst innen pleie og omsorg, med en vekst i etterspørsel etter ansatte på mellom 54 og 94 prosent, i perioden Det tilsier en økning på hele 73 prosent i behov for helsearbeidere utt ifra SSBs hovedalternativ. Dermed følger det at både ny teknologi, innovasjon og arbeidsinnvandring bør bidra i fremtiden. NyAnalyse as 10

14 Kilde: SSB Lokale bemanningsbehov frem mot 2030 For å få oversikt over utfordringen tilknyttet personell i pleie og omsorgssektoren har vi fremskrevet behovet til 2030 og fordelt på kommunestørrelse. Antall 67 år+ Sysselsatte årsverk kommunal pleie og omsorg Anslag på sysselsetting i kommunal pleie og omsorg (årsverk) Kommunestørrelse >0 <3000 >3000 <5000 >5000 <10000 >10000 <15000 >15000 <25000 >25000 < > < Totalt / Snitt Antall kommuner Per innbygger 67 år + Bemannings behov Vekst Per kommune ,5 % ,5 % ,0 % ,5 % ,5 % ,8 % ,7 % ,6 % Tabellen over viser antall eldre og sysselsetting innen pleie og o omsorg etter kommunestørrelse. I dag er det i snitt sysselsatt 1/5 årsverk innen kommunal pleie og omsorg per innbygger over 67 år. I større kommuner er det stordriftsfordeler, slik at årsverk per innbygger r ligger noe lavere. Hvis forholdet mellom eldre og helsepersonell holder seg liktt til 2030, medfører det en vekst i kommunalt sysselsettingsbehov på rundt årsverk. NyAnalyse as 11

15 Kommunal pleie og omsorgssektor har mottakere i alle aldersgrupper. Det medfører at dette blir et grovt anslag som indikerer omfanget av sysselsettingsbehovet i Kommunene med størst vekst i antall eldre (alle kommuner) Antall 67 år + Kommune Fylke Vekst Oslo kommune Oslo Bergen Hordaland Trondheim Sør Trøndelag Stavanger Rogaland Bærum Akershus Tromsø Troms Kristiansand Vest Agder Sandnes Rogaland Fredrikstad Østfold Drammen Buskerud Tabellen over viser hvor veksten i antall eldre over 67 år blir størst i antall. I den rosa kolonnen vises tall for vekst i antall innbyggere over 67 år. I de små kommunene er det i snitt sysselsatt ca 1/4 årsverk innen pleie og omsorg per eldre over 67 år. Tabellen under viser tilsvarende økning i antall eldre, men for kommuner med færre enn innbyggere. Antall 67 år + Kommune Fylke Vekst Fitjar Hordaland Austrheim Hordaland Storfjord Troms Kautokeino Finnmark Gjemnes Møre og Romsdal Samnanger Hordaland Gaular Sogn og Fjordane Hurdal Akershus Lardal Vestfold Krødsherad Buskerud NyAnalyse as 12

16 Utviklingen i antallet studenter innen helsedag Omfanget av studenter som tar helse og sosialfag kan si oss noe om hvor kritisk det økte behovet for helsepersonell i 2030 egentlig er. Figuren under viser utviklingen fra 2000 til Studenter ved høyere utdanning innen Helse, sosial og idrettsfag Studenter, Helse, sosial og idrettsfag Andel 30% Studenter på Helse, sosial og idrettsfag % 20% 15% 10% 5% Andel studenter på Helse, sosial og idrettsfag 0 Kilde: SSB % Figuren viser at antallet studenter innen helse og sosialfag har økt noe de siste 10 årene. Det er også vekst i andelen studenter som tar denne typen fagretning, fra ca 18 prosent i 2000 til ca 22 prosent i På mellomlang sikt er ikke tilgangen på ansatte i helse og sosialsektoren kritisk, men vi vet samtidig at antallet eldre øker kraftig. Det betyr at teknologi må supplere og erstatte en etter hvert manglende arbeidskraft. Økt arbeidsinnvandring kan gjøre utfordringene noe mindre på lang sikt, men dette går i bølger fra tiår til tiår avhengig av konjunkturene i hjemlandene. NyAnalyse as 13

17 Utfordringer ved eldrebølgen for Harstad regionenn Vi har valgt å se nærmere på hvordan befolkningen vil utvikle seg i Harstad regionen. Regionen har store demografiske utfordringer frem mot Antallet over 70 år vil stige med ca 40 prosent frem mot 2025 Hver fjerde innbygger utenfor Harstad by vil i 2025 være over 70 Regionen får en stadig lavere andel unge i arbeidsfør alder Det blir krevende å dekke behovet for arbeidskraft i pleie og omsorg fremover Harstad er i dag den nest største byen i Troms fylke og regionsenter for f flere omkringliggende kommuner. I regionen bor det i dag omtrentt mennesker hvorr av bor i selve Harstad by. Harstad er et gammelt handelssted og har hatt bystatus siden Harstad har vært en viktig by for forsvaret, men de i senere årene har forsvaret trappet ned sin aktivitet i byen. Harstad sykehus er i dag en viktig arbeidsgiver i byen sammen med kommunen. Det er ventet økt aktivitet i oljenæringen samtidig med utbyggingen av oljefelt i Nord Norge. Ut ifra befolkningsfremskrivninger for Harstad regionen frem mot 2025 kan vi se hvordan utviklingen for regionen er forventet å se ut. Befolkningen i regionenn er forventet å stige med bare et par prosent mot Dette betyr at regionen vil oppleve en relativ nedgang i befolkningen i forhold til andre regioner i Norge. De flestee av utkantkommunene er forventet å ha negativv befolkningsvekst. Harstad og nabokommunen Kvæfjord er derimot forventet å ha en positiv vekst i befolkningen. Geografien i regionen er et typisk norsk kystlandskap med fjorder og øyer, og med Harstad by i midten. Ferge forbinder flere små steder sammen, men det er likevel ofte større omkjøringer knyttet til fjordene. I gjennomsnitt plasserer kommunesentraene i regionen r segg omtrentt 65 kilometer fra hverandre, noe som gir en forventet reisetid på omtrentt en time. Sammenlignet med andre regioner kan man si at Harstad regionen har krevende geografi og kommunestruktur for å få til velfungerende infrastruktur. Vi har også laget en oversikt over de 20 kommunene i Norge som er forventet å ha høyest andel eldre i Overraskende nok viste det seg at syv av disse kommunene befinner seg i Harstad kommuner vil nestenn en av tre innbyggere i 2025 være over 70 år. Vi har også sett på hvordan befolkningen i aldersgruppen mellom 20 og 40 år vil utvikle seg. Tallene sier at vi vil ha en netto nedgangg av mennesker i denne aldersgruppe en på 4 prosent for hele regionen, men i flere av regionen. For regionen som helhet vil dette bety opp mot 40 prosentt flere eldre, mens i enkelte kommunene vil andelen yngre falle med over 30 prosent. NyAnalyse as 14

18 Befolkningsendring Harstad regionen Vekst i befolkningsgruppen 60% 40% 20% 0% 20% 40% Dyrøy Endring folketall prosent 15% Endring % Endring over 70 16% SalangS en Lavang en 1% 5% 9% 1% 66% 3% Gratan gen Ibesta d 17% 27% 28% 35% 5% 6% Bjarkø y Skånla nd 17% 1% 8% 5% 33% 48% Kvæfjo rd 5% 8% 1% 1% 46% 48% Harstaa Tjelds Evenes d undd Hele region en 10% 13%% 2% 7% 22%% 4% 45% 21% 40% Fra grafen over ser vi følgende sammenhenger for Harstad regionen: Antall over 70 år vil øke med 40 prosent mot 2025 Befolkningsveksten for hele regionenn er bare 2 prosent Antall mellom 20 og 39 år vil falle med 4 prosent Drastisk økning i forsørgerbyrden ogg forverring av bærekraften i befolkningen Det er store utfordringer knyttett til eldrebølgen for hele landet fremover, men disse utfordringene er enda større i Harstad regionen og store deler av Nord Norge. Kommune Fylke 700 år eller eldre 70 år eller eldre Vekst i andel over 70 år Innbyggere 2012 Ibestad Troms 21,6 % 31,4 % 45,3 % 1391 Bjarkøy Troms 18,4 % 29,6 % 60,6 % 477 Evenes Nordland 16,3 % 26,1 % 60,4 % 1335 Tjeldsund Nordland 17,8 % 24,5 % 37,8 % 1317 Gratangen Troms 18,9 % 23,9 % 26,8 % 1107 Dyrøy Troms 17,2 % 23,5 % 36,1 % 1195 Skånland Troms 13,7 % 20,5 % 49,7 % 2887 Lavangen Troms 17,8 % 19,5 % 9,1 % 1003 Salangen Troms 11,6 % 19,1 % 64,3 % 2178 Kvæfjord Troms 12,0 % 16,6 % 39,0 % 3076 Harstad Troms 10,8 % 14,9 % 37,3 % Tabellen rangerer kommuner fra høyest til lavest andel over 70 år. Vi serr at veksten i andelen over 70 år flere steder er dramatisk. Utenfor Harstad by vil hver fjerde innbygger være over 70 år i NyAnalyse as 15

19 Det er en klar tendens til at andelen mennesker med behov for pleiehjelp er på vei mot et nivå som ikke er bærekraftig. Når det blir stadig færre unge i arbeidsfør alder, og antallet eldre øker, vil Harstad regionen møte noen vanskelige vurderinger. Det mest krevende spørsmålet for fremtiden blir hvordan man får dekket behovene innen pleie og omsorg i regionen. Med verdighetsgarantien og samhandlingsreformen vil det bli stadig mer krevende å tilby tilfredsstillende tilbud til eldre i regionen. Slik vi ser disse utfordringene, kan de løses med en kombinasjon av flere virkemidler. Politikerne vil stå ovenfor noen valg: La de eldre bli boende der de bor, men akseptere at kommunen ikke klarer å dekke behovet godt nok. Introdusere nye teknologiske løsninger som kan sikre tryggheten og velferden til de eldre. Øke tilgangen på arbeidskraft gjennom arbeidsinnvandring til regionen, enten fra Norge eller utlandet. NyAnalyse as 16

20 Vedlegg: Kart over eldrebølgens styrke mott 2030 Andel 67 år+ i 2030 Hovedfunn fra kartet Mestt grønt minst forgubbing på Sør Vestlandet og rundt Oslo gryta! Mestt rødt mestt forgubbingg deler av Midt Norge M ogg Nord Norge, særlig Finnmark!! Ogsåå mye rødt ogg oransje i Innlandet i Sør Norge. Storee bykommuner er i hovedsak grønne, for eksempel Trondheim, Bergen, Tromsø og Alta. Regionsentra, også i Nord Norge, som Syd Varanger, Alta og Bodø, er bærekraftige kommuner. De vil bidra positivt til kommunene rundt pga felles jobbmarked.. NyAnalyse as 17

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Nye muligheter i eldreomsorgen

Nye muligheter i eldreomsorgen Helse-Norge mot 2030 Nye muligheter i eldreomsorgen NyAnalyse Sammendrag Norge og norske kommuner møter allerede i dag eldrebølgen, men dette vil forsterke seg mot 2030. Derfor trenger vi å bygge enda

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer

Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Befolkningsutvikling i Oslo og noen kritiske utfordringer Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-1-2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Rekordstor innvandringsrelatert befolkningsvekst...

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer