Segmentrapportering: Driftsinntekter EBITDA* EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %"

Transkript

1 1

2 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA) ble NOK 42,1 millioner i kvartalet basert på konsernets segmentrapportering mot NOK 166,9 millioner og NOK 34,8 millioner i henholdsvis driftsinntekter og driftsresultat basert på IFRS Det var salgsstart på 188 boliger i kvartalet: 88 leiligheter på Løren Start, 80 leiligheter på Bekkebakken på Jessheim; og 20 rekkehus på Lervik Brygge i Stavanger Det ble igangsatt bygging av 98 leiligheter (238) i kvartalet, samt ferdigstilt 80 enheter (0), hvorav 78 ble overlevert (0) Totalt leiligheter var under bygging ved utgangen av 2011 (334) Selvaag Bolig ASA overtok de resterende 37,5 % av aksjene i Bo En AS, og kontrollerer etter overtagelsen 100 % av Bo En AS (Tall i parentes er for tilsvarende periode i fjor) Nøkkeltall (beløp i kroner) Q Q IFRS hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Kontantstrøm fra drift Netto kontantstrøm Rentebærende gjeld Totale eiendeler EK-grad 24 % 30 % 24 % 30 % Resultat per aksje -1, ,21 - Segmentrapportering: Driftsinntekter EBITDA* EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % Nøkkeltall: Antall solgte enheter Antall påbegynte enheter * EBITDA er driftsresultat før avskrivninger, gevinst (tap) og resultatandeler fra tilknyttede selskaper 2

3 Finansiell gjennomgang Fjerde kvartal 2011 er første kvartal hvor Selvaag Bolig Rogaland AS (tidl. Bo En AS) konsolideres inn i Selvaag Bolig ASA. Fjerde kvartal 2011 er ikke direkte sammenlignbart med tidligere år og foregående kvartaler fordi prosjekter tidligere hovedsakelig har vært eiet gjennom deleierskap (tilknyttede selskap). Etter fusjonen med Hansa Property Group AS og oppkjøp av Selvaag Pluss Eiendom KS i tredje kvartal, samt oppkjøp av Bo En AS i fjerde kvartal konsolideres majoriteten av prosjektene nå inn i Selvaag Bolig ASA. Sammendratt totalresultat (beløp i kroner) Q Q Sum driftsinntekter Prosjektkostnader Sum andre driftskostnader Andel av resultat og gevinst (tap) ved avgang fra tilknyttede selskaper og øvrige gevinster (tap) Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Driftsinntekter (Tall i parentes er for tilsvarende periode i fjor. Tall for hele 2011 er ureviderte.) I fjerde kvartal var inntektene for konsernet NOK 166,9 millioner (96,8). Det ble overlevert 78 boliger, tilsvarende NOK 136,1 millioner av inntektene. 53 av boligene var fra heleide prosjekter. I samme periode i fjor hadde konsernet ingen overleveringer. Øvrige inntekter er relatert til aktiviteter utenfor kjernevirksomheten, hovedsakelig meglertjenester og eksterne modulleveranser. Inntektene i fjerde kvartal 2010 kom hovedsakelig fra eksterne modulleveranser som i 2011 elimineres i konsernregnskapet som følge av at de fleste prosjekter nå er heleide etter nevnte fusjon med Hansa Property Group og oppkjøp av Selvaag Pluss Eiendom KS og Bo En AS. Driftsinntektene for hele året var NOK 309,8 millioner (379,1). Nedgangen i driftsinntekter fra 2010 til 2011 skyldes tre eksterne prosjekter med modulleveranse som hovedsakelig ble ferdigstilt i Selvaag Bolig inngikk i november avtale om kjøp av resterende 37,5 % av aksjene i Bo En AS (boligutvikler i Rogaland) og eier etter dette 100 % av selskapet. Effekten av dette oppkjøpet vil først ha virkning i 2012 på driftsinntektene. Prosjektkostnader Prosjektkostnader for kvartalet utgjorde NOK 129,3 millioner (37,4). Dette er hovedsakelig byggekostnader for overleverte boliger i kvartalet, samt prosjektkostnader som ikke kvalifiserer for aktivering som varelager. I 2011 inkluderer prosjektkostnader NOK 4,9 millioner i nedskrivninger på en tomt i Tromsø. For året utgjorde prosjektkostnadene NOK 199 millioner (219,1). Reduksjonen i prosjektkostnadene må ses i sammenheng med de tre eksterne modulleveransene nevnt over. Driftskostnader Andre driftskostnader (eksklusive tilknyttede selskap) ble NOK 80,1 millioner (31,3) i kvartalet. For året utgjorde andre driftskostnader NOK 178,8 millioner (94,9) Lønns- og personalkostnader utgjør NOK 27,7 millioner (18,2). I tillegg er NOK 3,8 millioner balanseført på boliger under oppføring og vil resultatføres som varekostnad ved overlevering. 3

4 Selvaag Bolig har i 2011 økt profileringen av konsernet som Norges største boligutbygger i takt med salgsoppstart på flere prosjekter. Konsernet har også styrket organisasjonen, klargjort for børsnotering og fusjonert med Hansa Property Group AS. Dette har økt posten andre driftskostnader til NOK 48,0 millioner i kvartalet (12,8) og NOK 96,7 millioner for året (43,2). Dette er et høyere kostnadsnivå enn konsernet vil ligge på under normal drift. Posten gevinster (tap), netto tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter inkluderer gevinster for hele året på NOK 78,7 millioner. Gevinstene stammer fra trinnvise oppkjøp i forbindelse med fusjonen med Hansa Property Group AS, samt oppkjøpet av Selvaag Pluss Eiendom KS og Bo En AS. Dette er kun regnskapsmessige gevinster uten kontanteffekter på andeler eiet før de nevnte transaksjonene. Resultater Konsernets driftsresultat for kvartalet endte på NOK -34,8 millioner (13,9). For året ble driftsresultatet NOK 7,1 millioner (20,7). Netto finansposter ble NOK -2,6 millioner i perioden (-9,0) og NOK -36,1 millioner for året (-23,3). Skattekostnad for kvartalet ble en nettoinntekt på NOK 8,9 millioner (-7,1) og NOK 24,9 millioner (-13,8) for året. Konsernets resultat etter skatt ble NOK -28,5 millioner (-2,2) og NOK -4,0 millioner for året (-16,4). Kontantstrøm Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK -301,4 millioner for kvartalet (25,7) og NOK - 359,2 millioner for året (28,6). Resultat før skatt i kvartalet ble NOK -37,4 millioner hvilket er en nedgang på NOK 42,3 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor (4,9). Endringene i netto kontantstrøm skyldes i hovedsak endringer i arbeidskapital som følge av en betydelig økning i byggeaktiviteten. Dette ga en reduksjon i operasjonell kontantstrøm på NOK 260,7 millioner. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -8,3 millioner for kvartalet (- 13,2). Utbetalinger fra kjøp av virksomhet fratrukket kontanter i den oppkjøpte virksomheten utgjorde NOK -19,4 millioner. Oppgjør for prosjektselskap solgt i tidligere periode utgjorde NOK 11,1 millioner. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var NOK 322,2 millioner, som tilsvarer netto opptrekk av nye lån. Beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter økte med NOK 12,4 millioner i perioden til NOK 395,2 millioner (13,5). Sammendratt kontantstrøm (beløp i kroner) Q Q Resultat før skatt Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter per Kontanter og kontantekvivalenter per Finansiell stilling Ved utgangen av fjerde kvartal var Selvaag Boligs varelager (tomter, boliger under oppføring og ferdigstilte boliger) bokført til NOK 4 211,0 millioner mot NOK millioner ved utgangen av tredje kvartal og NOK 365,8 millioner ved utgangen av fjoråret. Verdien har økt betydelig som følge av fusjonen med Hansa Property Group AS, kjøp av resterende eierandeler i Selvaag Pluss Eiendom KS og Bo En AS, samtidig som høy byggeaktivitet i flere prosjekter har økt verdien ytterligere. Egenkapitalen var NOK 1 312,3 millioner ved utgangen av fjerde kvartal, tilsvarende en egenkapitalandel på 24,2 %. Konsernet hadde kontanter og kontantekvivalenter på NOK 395,2 millioner per 31. desember

5 Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet NOK 2 303,1 millioner i langsiktig rentebærende gjeld (0,0) og NOK 1 262,8 millioner i kortsiktig rentebærende gjeld (627,9). Selskapet har en usikret lånefasilitet på NOK 500 millioner i morselskapet. Lånet er definert som en «equity bridge» og er planlagt nedbetalt i forbindelse med en børsnotering av Selvaag Bolig ASA. I tillegg har konsernet etablert et nytt tomtelån på NOK 550 millioner allokert på åtte ulike tomter. Lånet vil konverteres til byggelån i takt med utviklingen av de enkelte prosjektene. Konsernet har en kassakredittfasilitet på NOK 150 millioner hvorav NOK 80,9 millioner var trukket per 31. desember Konsernet har også en kassakredittfasilitet på NOK 150 millioner for å finansiere oppstart på nye prosjekter. Det var ikke trukket på denne fasiliteten per 31. desember I Selvaag Bolig er hvert prosjekt lagt ned i et eget selskap, et såkalt "single purpose vehicle" (SPV). I tillegg til finansiering i morselskapet impliserer dette at hvert enkelt selskap søker om egen fremmedkapitalfinansiering i forbindelse med utvikling av et prosjekt. Tomtelånene vil bli konvertert til byggelån etter hvert som prosjektene blir igangsatt. Byggekostnadene er 100 % lånefinansiert og økt aktivitet i selskapene vil derfor medføre at byggelånene øker i takt med utbygging. Netto rentebærende gjeld (beløp i kroner) Langsiktig rentebærende konserngjeld Kortsiktig rentebærende konserngjeld Sum bankinnskudd og kontanter Netto rentebærende gjeld Hvorav byggelån utgjør Juridisk ble Hansa Property Group AS og SPE KS en del av Selvaag Bolig ASA , mens Bo En AS er inkludert fra

6 Driftsrapportering Driftsrapporteringen følger de definerte segmentene i Selvaag Bolig og har følgende inndeling; Boligutvikling fordelt etter geografi i Stor-Oslo, resten av Norge og utland. I tillegg rapporteres segmentet «Øvrig». Segmentet Øvrig inneholder meglervirksomheten i Selvaag Bolig, modulleveranser, servicetjenester og administrasjon som ikke er allokert ut på andre segmenter på grunn av virksomhetenes størrelse. I note 4 til regnskapet vises segmentinformasjonen avstemt mot regnskapstallene (IFRS). Segmenter 4. kvartal (beløp i kroner) Q4 11 Q4 10 Q4 11 Q4 10 Q4 11 Q4 10 Boligutvikling Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat - Stor-Oslo Resten av Norge Utland Øvrig IFRS justeringer Sum konsern Segmenter 2011 Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat (beløp i kroner) Boligutvikling - Stor-Oslo Resten av Norge Utland Øvrig IFRS justeringer Sum konsern Boligutvikling Stor-Oslo Segmentet omfatter prosjekter i utvidet Oslo region, dvs. fra Jessheim i nord, Moss i sørøst til Tønsberg i sørvest. Driftsinntektene i fjerde kvartal var NOK 320,7 millioner (3,2). Inntektene kommer fra ni ulike prosjekter med igangsatt byggestart i Driftskostnadene inkludert byggekostnader følger prosjektene og endte i fjerde kvartal på NOK 251,2 millioner. Byggekostnader er eksklusive finanskostnader. EBITDA er driftsresultat før avskrivninger, gevinster (tap) og resultatandeler fra tilknyttede selskap. EBITDA-marginen på NOK 69,5 millioner (22 %) anses som solid og er et resultat av godt salg, kombinert med god fremdrift og kontroll på kostnadssiden. Prosjektet Løren 2B bidrar positivt til EBITDA marginen da garantien, som er vesentlig i dette prosjektet, behandles som overskuddsdeling og ikke som en prosjektkostnad. Boligutvikling Resten av Norge Selvaag Bolig satser i tillegg til Stor-Oslo og det sentrale Østlandet på store byer i andre deler av landet. Forretningsområdet "Boligutvikling - resten av Norge" dekker disse. Driftsinntektene i fjerde kvartal var NOK 77,8 millioner (0,0) og kommer hovedsakelig fra ett prosjekt i Bergen, 6

7 samt tre prosjekter fra Bo En som ble konsolidert inn med virkning fra 1. desember Driftskostnadene inkludert byggekostnader følger prosjektenes utvikling og endte i fjerde kvartal på NOK 66,8 millioner eksklusive finanskostnader. Driftsresultatet for segmentet er tilfredsstillende og gir en EBITDA-margin på 14 % i fjerde kvartal, inkludert kostnadsføring av merverdier på konsernnivå. Underliggende prosjektmargin er noe høyere. Boligutvikling Utland Segmentet omfatter prosjekter konsernet er engasjert i utenfor Norge. Per fjerde kvartal 2011 er det ingen prosjekter under bygging i segmentet. Selvaag Bolig har imidlertid virksomhet i Sverige hvor konsernet i fremtiden ønsker å være sterkere involvert. Driftsinntektene i fjerde kvartal var NOK 0,1 million som i sin helhet forklares av leieinntekter, mens driftskostnadene utgjorde NOK 0,2 millioner i forvaltning av utleie. Øvrig uallokert Segmentet Øvrig er sammensatt av flere aktiviteter i konsernet som alene ikke anses som kjernevirksomhet. I tillegg består segmentet av administrasjon og ledelse som ikke direkte kan henføres til prosjektene og således ikke er allokert på boligutviklingssegmentene. Driftsinntektene i fjerde kvartal endte på NOK 24,0 millioner (71,8). Dette henføres hovedsakelig til virksomhet innen modulleveranser og Meglerhuset Selvaag. For moduler vil inntektene gradvis fases ut da virksomheten i økende grad går mot interne leveranser og direkte bestillinger i konsernets egne boligprosjekter. Totale driftskostnader for segmentet utgjorde NOK 61,5 millioner (64,3) for fjerde kvartal. Dette kan i hovedsak henføres til ledelse og administrasjon, selskapsprofilering, klargjøring av konsernet for børsnotering og oppkjøp av Bo En AS i Stavanger. Dette gir en EBITDA på NOK -37,4 millioner (-39,7) for segmentet som anses som tilfredsstillende gitt de aktivitetene som er gjennomført i perioden. 7

8 Operasjonell gjennomgang Drift Det er stor aktivitet i konsernet, flere byggeprosjekter er igangsatt og salget av boliger har økt. For å synliggjøre verdiskapningen i selskapet viser segmentrapporteringen inntekter og kostnader fra de ulike prosjektene gitt at selskapet skulle brukt løpende avregningsmetode som regnskapsprinsipp. Prosjekter Selskapet har prosjekter i Oslo, Lørenskog, Moss, Jessheim, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Bergen og Stockholm. I Trondheim, Tromsø og Stockholm er imidlertid ingen prosjekter for øyeblikket under bygging. Antall solgte enheter Selvaag Bolig sin andel av salg fra heleide og deleide selskaper ble 145 enheter (122) i fjerde kvartal Tilsvarende tall for hele året var 648 enheter (388). Kvartalsvis utvikling i prosjektportefølje Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Antall solgte enheter Antall påbegynte enheter Antall ferdigstilte enheter Antall enheter i produksjon Andel solgte enheter i produksjon 0 % 61 % 73 % 30 % 48 % 59 % 71 % 72 % Antall ferdigstilte ikke solgte enheter Markedsutvikling Det ble solgt 145 enheter i kvartalet av totalt solgte 648 i Salg i 2011 anses som godt, og viser en betydelig økning i forhold til 2010 hvor det ble solgt 388 enheter hvorav 122 enheter i fjerde kvartal. Antall solgte enheter kvartal la Selvaag Bolig ut 188 enheter for salg, mens konsernet har igangsatte bygging av 98 enheter. I fjerde kvartal 2010 ble det igangsatt 238 enheter hvor igangsettingen av Løren 2 B bidro med 178 enheter. Det ble overlevert 20 boligenheter i fjerde kvartal 2010, men dette gjennom et deleid prosjekt. På prosjektsiden har det vært stor aktivitet gjennom 2011 og det er totalt satt i gang bygging av 776 enheter. Ved utgangen av fjerde kvartal 2011 hadde Selvaag Bolig enheter under produksjon, mot 334 enheter i produksjon ved utgangen av fjerde kvartal Salgsstarter i kvartalet Prosjekt Antall enheter Boligtype Segment Løren Start 88 Leiligheter Stor -Oslo Bekkebakken 80 Leiligheter Stor -Oslo Lervik Brygge 20 Rekkehus Resten av Norge Totalt 188 Q1 Q2 Q3 Q4 Som følge av den gode salgsutviklingen i 2011 har det vært fokus på å igangsette salg av flest mulig prosjekter. I fjerde 8

9 Igangsatte enheter Aksjeinformasjon Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet 96 aksjonærer, hvorav fire var utenlandske Selvaag Bolig så tidlig at nyboligmarkedet var sterkt, og har hatt fokus på å tilby riktige produkter på de ulike prosjektene som har blitt lagt ut i markedet. Basert på godt forhåndssalg for de ulike prosjektene har det blitt igangsatt totalt 776 enheter i 2011, en betydelig økning fra totalt 354 enheter i Overleverte enheter Q1 Q2 Q3 Q4 I fjerde kvartal ble det overlevert 78 enheter fordelt på de tre prosjektene Moss Glassverk, Kornmo og Sandvika Boligutvikling, alle i region Stor-Oslo. Overleverte enheter fordelt på prosjekt Prosjekt Antall enheter Boligtype Moss Glassverk 7 Rekkehus Kornmo 36 Leiligheter Kornmo 10 Rekkehus Sandvika Boligutvikling 25 Leiligheter Totalt største aksjonærer per Aksjonær Antall aksjer Eierandel % Selvaag Gruppen AS ,5 % Ferd Eiendomsinvest AS ,3 % Havfonn AS ,3 % Skips AS Tudor ,7 % IKM Eiendom AS ,5 % Storebrand Livsforsikring ,0 % Svithun Finans AS ,7 % TS Eiendom AS ,7 % Toluma Invest AS ,2 % Veidekke Eiendom AS ,1 % Rotac AS ,0 % Lema AS ,8 % MP Pensjon ,8 % SEB Enskilda ASA ,6 % AS Wingana ,5 % Hustadlitt AS ,5 % Megaron AS ,5 % Jasto AS ,4 % Statoil Pensjon ,4 % Leif Hubert Eiendom ,4 % Sum 20 største aksjonærer ,0 % Øvrige aksjonærer ,0 % Toltalt antall aksjer ,0 % Hendelser etter balansedagen Risiko og usikkerhetsfaktorer Selvaag Bolig ASA har i februar inngått intensjonsavtale knyttet til salg av næringsseksjonene på Kaldnes i Tønsberg til to nordiske eiendomsselskap. Videre er det inngått en intensjonsavtale knyttet til salg av næringsseksjonene i Vestparken Næring AS. Salgene er ventet gjennomført i første halvår Selvaag Bolig ASA er en boligutvikler. Det er derfor risiko knyttet til at konsernet får solgt det som bygges. Forventing om fremtidig arbeidsløshet og rentenivå er to av parameterne som påvirker privatpersoners kjøp av ny bolig. Utviklingen i byggekostnader er den enkelte faktoren som ansees i størst grad å påvirke fremtidige marginer for selskapet. 9

10 Fremtidsutsikter Alt ligger til rette for gode år for Selvaag Bolig. Statistisk Sentralbyrås (SSB) prognoser viser en årlig prisvekst på 5 til 6 % de neste årene. Veksten og etterspørselen etter nye boliger antas å bli størst i Selvaag Boligs fokusområder, og selskapet har en solid plattform for vekst. Det har de siste årene vært stor etterspørsel etter boliger i byene noe som i 2011 ga en prisvekst for boliger i Norge på 9 %. Til tross for spådommer om utflating, fortsatte prisveksten med 4 % i januar Bakgrunnen for fortsatt prisvekst er kombinasjonen av stor befolkningsvekst, lav rente, lav arbeidsledighet, høy lønnsvekst og et tiltagende boligunderskudd i urbane pressområder. Det ventes sterk vekst i antall husholdninger de kommende tiårene, særlig i de store byene, og dermed øker boligbehovet. SSB anslår at befolkningen vil øke fra 4,9 millioner innbyggere ved inngangen til 2011 til mellom 6,1 til 6,6 millioner i 2030, avhengig av om forsiktige eller offensive prognoser legges til grunn. Særlig er det forventet å bli mange flere førstegangsetablerere med behov for små boliger og rekkehus. Dette reflekteres i Selvaag Boligs satsing på rimelige småleiligheter og rekkehusleiligheter gjennom boligkonseptene Start og Hjem. innbyggere frem mot Det betyr at behovet for nye boliger blir stort i disse områdene. Det er nettopp i pressområdene i og rundt Oslo, Stavanger og Bergen at Selvaag Bolig satser, og selskapet har en god plattform for å kunne møte etterspørselen som kommer. I løpet av 2011 styrket Selvaag Bolig seg kraftig i både Bergen og Stavanger. Fusjonen med Hansa Property Group AS ga Selvaag Bolig kontroll over unike utviklingstomter og det Stavangerbaserte boligutviklingsselskapet Bo En AS, som nå er døpt om til Selvaag Bolig Rogaland AS. I Oslo-området, som strekker seg fra Jessheim til Moss og Tønsberg, har Selvaag Bolig flere store prosjekter under utvikling. Tilgangen på gode tomter i disse områdene er helt nødvendig for vekst, og Selvaag Bolig sitter nå på en solid tomtebank i alle områdene. Selskapets nåværende tomtebank gir rom for å bygge boliger. I de kommende fire til fem årene er målet å overlevere boliger per år. Ved å videreutvikle tomteporteføljen med henblikk på diversifisering på både geografi og konsepter vil konsernet i fremtiden kunne overlevere ennå flere boliger årlig. Selvaag Boligs driftsmessige plattform, solide merkevare samt finansielle stilling gjør konsernet godt posisjonert for å møte mulighetene konsernet står overfor i fremtiden. I Oslo og Akershus er befolkningsveksten frem mot 2030 anslått til personer. I Rogaland forventes veksten i samme periode å være om lag , og Bergen kommune forventes å oppleve en befolkningsøkning på

11 Kvartalsregnskap IFRS Oppstilling av totalresultat (beløp i kroner, unntatt resultat per aksje) Q Q Salgsinntekter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Prosjektkostnader Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Øvrige gevinster (tap), netto Andel av resultat og gevinst (tap) ved avgang fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanser Totalresultat for perioden Resultat etter skatt for perioden fordelt på: M inoritetsinteresser Aksjonærer i Selvaag Bolig ASA (majoritetsinteresser) Totalresultat for perioden fordelt på: M inoritetsinteresser Aksjonærer i Selvaag Bolig ASA (majoritetsinteresser) Resultat per aksje for resultat etter skatt fordelt på Resultat per aksje (ordinært og utvannet) i kroner -1, , Den konsoliderte finansielle informasjonen er ikke revidert 11

12 Oppstilling av finansiell stilling (beløp i kroner) Note EIENDELER Anleggsmidler Eiendel ved utsatt skatt Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Lån til tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager (eiendom) Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital fordelt på aksjonærer i Selvaag Bolig ASA Ikke-kontrollerende interesser Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Forpliktelse ved utsatt skatt Avsetninger Annen langsiktig ikke-rentebærende gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt - - Avsetninger - - Annen kortsiktig ikke-rentebærende gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Den konsoliderte finansielle informasjonen er ikke revidert 12

13 Oppstilling av endringer i egenkapital Annen Akkumulerte Egenkapital fordelt Ikkekontrollerende Aksjekapitafond Overkurs- innskutt omregnings- Andre Tilbakeholdt på aksjonærer i Sum egen- (beløp i kroner) kapital differanser reserver resultat Selvaag Bolig ASA interesser kapital EGENKAPITAL PER 1. JANUAR Transaksjoner med eierne: Emisjon i forbindelse med virksomhetssammenslutninger Konvertering av gjeld til egenkapital Avgitt konsernbidrag Virksomhetssammenslutninger Totalresultat for perioden: Resultat etter skatt for perioden Øvrige resultatelementer for perioden EGENKAPITAL PER 31. DESEMBER EGENKAPITAL PER 1. JANUAR Transaksjoner med eierne: Mottatt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag (etter skatt) Avgitt konsernbidrag (etter skatt) Egenkapitaljusteringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Totalresultat for perioden: Resultat etter skatt for perioden Øvrige resultatelementer for perioden EGENKAPITAL PER 31. DESEMBER Den konsoliderte finansielle informasjonen er ikke revidert 13

14 Oppstilling av kontantstrømmer (beløp i kroner) Q Q KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Avskrivninger Øvrige gevinster (tap), netto Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Endring i varelager (eiendom) Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer i øvrige arbeidskapitaleiendeler Endringer i øvrig arbeidskapitalgjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved tilgang av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Innbetalinger ved avgang av virksomheter og datterselskaper, fratrukket kontanter avhendet (note 5) Utbetalinger ved tilgang av virksomheter og datterselskaper, fratrukket kontanter overtatt Utbetalinger ved tilgang av tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Utbetalinger ved tilgang av andre investeringer og lånefordringer Utbytter og utdelinger fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved opptrekk av gjeld Nedbetaling av gjeld Netto endring i kassekreditt (Selvaag Gruppen konsernkonto) Innbetalinger fra aksjeemisjon Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter per Kontanter og kontantekvivalenter per Den konsoliderte finansielle informasjonen er ikke revidert 14

15 Utvalgte noter til kvartalsregnskapet 1. Generell informasjon og regnskapsprinsipper Selvaag Bolig ASA ("Selskapet") og dets datterselskaper (samlet Konsernet ) er et eiendomsutviklingskonsern hvor hovedaktiviteten er utvikling og salg av boliger. Den konsoliderte finansielle informasjonen består av konsernet og konsernets eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter. Konsernets konsoliderte finansielle informasjon for året 2011 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Rapporten inneholder ikke all informasjon og noteopplysninger som kreves for årsregnskap og må leses i sammenheng med konsernregnskapet for Selvaag Bolig ASA for Det har i perioden vært tre større virksomhetssammenslutninger som har vesentlig effekt på sammensetningen av konsernet. Disse er omtalt i note 5. Regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av den finansielle informasjonen for kvartalet og året samsvarer med prinsippene benyttet i konsernregnskapet for regnskapsåret Standarder og fortolkninger som gjelder fra 1. januar 2011, og som er omtalt i note 2.21 til konsernregnskapet for regnskapsåret 2010, har ikke vesentlig effekt på konsernets finansielle informasjon for året Konsernledelsen har ennå ikke evaluert effekten av å innføre nye, reviderte eller endrede standarder med senere implementeringsdato. 2.Regnskapsmessige vurderinger, estimater og antakelser Ledelsen må som del av utarbeidelsen av delårsregnskapet foreta vurderinger, estimater og antakelser som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og rapporterte beløp på eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. I utarbeidelsen av den konsoliderte finansielle informasjonen for året 2011 var de vesentlige vurderingene foretatt av ledelsen i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper og hovedkildene til estimatusikkerhet i hovedsak de samme som vurderingene som ble anvendt i konsernregnskapet for regnskapsåret Transaksjoner med nærstående parter Se note 23 i konsernregnskapet for året 2010 for detaljert informasjon om transaksjoner med nærstående parter i tidligere år. Følgende vesentlige transaksjoner med nærstående parter ble gjennomført i året 2011: Den 4. mai 2011 inngikk konsernet en avtale om å overføre alle eierinteresser i det heleide datterselskapet Selvaaghus AB til Selvaag Eiendom AS, et datterselskap av Selvaag Gruppen AS for et vederlag på NOK 7,4 millioner. Den 24. mai 2011 ble det vedtatt en økning av aksjekapitalen i Selvaag Bolig ASA med NOK 100 millioner. Økningen ble gjennomført ved konvertering av gjeld til Selvaag Gruppen AS, og ble registrert i Foretaksregisteret den 18. juni Den 10. juni 2011 vedtok generalforsamlingene i Selvaag Bolig ASA og Hansa Property Group AS å fusjonere de to selskapene. Som en forutsetning for denne fusjonen har selskapet foretatt en rettet emisjon mot eierne i Selvaag Pluss Eiendom KS. Begge transaksjonene ble gjennomført 24. august 2011 og er videre omtalt i note 5 Virksomhetssammenslutninger. I juni 2011 avhendet konsernet "Ekely"-eiendommen på Skøyen til Sealbay AS for NOK 5 millioner. Sealbay AS er kontrollert av to av styremedlemmene i Selvaag Bolig ASA, Olav Hindahl Selvaag og Gunnar Frederik Selvaag. I andre kvartal 2011 ble netto negativ saldo på 170 millioner kroner i Selvaag Gruppens konsernkontoordning konvertert til ny kortsiktig rentebærende gjeld overfor Selvaag Gruppen AS. I 2011 foretok konsernet kapitalinnskudd i tilknyttede selskaper på NOK 25,5 millioner i Hansa Property Group AS og på NOK 64,7 millioner i Selvaag Pluss Eiendom KS. 15

16 4. Segmentinformasjon Konsernet endret definisjonen av driftssegmenter i tredje kvartal Som følge av transaksjonene med Hansa Property Group AS, Selvaag Pluss Eiendom KS og Bo En AS er hovedsegmentet definert som Boligutvikling fordelt etter regionene Stor-Oslo, Resten av Norge og Utland. Transaksjonene er ytterligere omtalt i note 5 Virksomhetssammenslutninger. Tidligere rapporterte konsernet også segmentene Modul, Service og Meglerhuset. Dette inngår nå i Øvrig sammen med uallokerte inntekter og kostnader. Sammenligningstallene er omarbeidet i henhold til ny segmentfordeling. Se note 4 til konsernregnskapet for året 2010 for ytterligere segmentinformasjon. Konsernet anvender løpende avregning i den interne rapporteringen hvor fullføringsgraden beregnes ved å ta utgangspunkt i påløpte kostnader i forhold til totalt estimerte kostnader. Driftsinntekter etter løpende avregning inkluderer også et beregnet fortjenesteelement. I det konsoliderte resultatregnskapet innregnes driftsinntekter i henhold til fullført kontrakt, hvor innregning av driftsinntekter skjer på tidspunkt for overføring av risiko og kontroll, som er på tidspunkt for overlevering av enheter. I segmentoppstillingene avstemmes denne effekten (fra løpende avregning til fullført kontrakt) under "Avstemming EBITDA til Driftsresultat". Konsernledelsen vurderer resultatene fra segmentene basert på EBITDA etter løpende avregning. Målemetoden er definert som driftsresultat før "Avskrivning", "Øvrige gevinster (tap), netto" og "Andel av resultat og gevinst (tap) ved avgang fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter". Finansinntekter og -kostnader allokeres ikke til de definerte segmentene ettersom denne typen aktiviteter styres av en sentral finansavdeling som håndterer konsernets likviditetssituasjon. 16

17 For kvartalet Fjerde kvartal 2011 (beløp i kroner) Boligutvikling Resten av Stor-Oslo Norge Utland Øvrig Total Driftsinntekter Prosjektkostnad ( ) (62 047) - (4 945) ( ) Andre driftskostnader (14 035) (4 761) (955) (56 519) (76 270) EBITDA (løpende avregning) (955) (37 420) Avstemming EBITDA til Driftsresultat: EBITDA (løpende avregning) (955) (37 420) Salgsinntekter (justering effekt løpende avregning) ( ) (76 478) - - ( ) Salgsinntekter (fullført kontrakt) Prosjektkostnad (justering effekt løpende avregning) Prosjektkostnad (fullført kontrakt) ( ) ( ) Avskrivninger (4 494) (4 494) Andel resultat og gevinster tilknyttede selskap Øvrige gevinster (tap), netto Driftsresultat (3 391) (955) (34 823) (34 793) Enheter i produksjon I/A Overleverte enheter I/A 78 Fjerde kvartal 2010 (beløp i kroner) Boligutvikling Resten av Stor-Oslo Norge Utland Øvrig Total Driftsinntekter Prosjektkostnad (32 036) (28 375) Andre driftskostnader (6 426) - - (24 806) (31 232) EBITDA (løpende avregning) Avstemming EBITDA mot Driftsresultat: EBITDA (løpende avregning) Salgsinntekter (justering effekt løpende avregning) Salgsinntekter (fullført kontrakt) Prosjektkostnad (justering effekt løpende avregning) Prosjektkostnad (fullført kontrakt) Avskrivninger (286) (286) Andel resultat og gevinster tilknyttede selskap (1 113) - - (13 082) (14 195) Øvrige gevinster (tap), netto Driftsresultat (687) Enheter i produksjon I/A 334 Overleverte enheter I/A - 17

18 For hele året Per 31. Desember 2011 (beløp i kroner) Boligutvikling Resten av Stor-Oslo Norge Utland Øvrig Total Driftsinntekter Prosjektkostnad ( ) ( ) - (70 612) ( ) Andre driftskostnader (23 122) (4 956) (629) ( ) ( ) EBITDA (løpende avregning) (83) (71 136) Avstemming EBITDA til Driftsresultat: EBITDA (løpende avregning) (83) (71 136) Salgsinntekter (justering effekt løpende avregning) ( ) ( ) - - ( ) Salgsinntekter (fullført kontrakt) Prosjektkostnad (justering effekt løpende avregning) Prosjektkostnad (fullført kontrakt) ( ) ( ) Avskrivninger (5 770) (5 770) Andel resultat og gevinster tilknyttede selskap Øvrige gevinster (tap), netto Driftsresultat (3 820) (83) (3 886) Enheter i produksjon I/A Overleverte enheter I/A 78 Per 31. Desember 2010 (beløp i kroner) Boligutvikling Resten av Stor-Oslo Norge Utland Øvrig Total Driftsinntekter Prosjektkostnad ( ) ( ) Andre driftskostnader (12 120) - - (82 329) (94 449) EBITDA (løpende avregning) Avstemming EBITDA mot Driftsresultat: EBITDA (løpende avregning) Salgsinntekter (justering effekt løpende avregning) (4 193) (4 193) Salgsinntekter (fullført kontrakt) Prosjektkostnad (justering effekt løpende avregning) Prosjektkostnad (fullført kontrakt) (33 714) (33 714) Avskrivninger (491) (491) Andel resultat og gevinster tilknyttede selskap (4 452) - - (39 858) (44 310) Øvrige gevinster (tap), netto Driftsresultat Enheter i produksjon I/A 334 Overleverte enheter I/A - 18

19 5. Virksomhetssammenslutninger 2011 Hovedvirksomhet Dato for virksomhetssammenslutning Andel av stemmeberettiget egenkapital ervervet Selvaag Pluss Eiendom KS Utvikling og salg av boliger % Hansa Property Group AS Utvikling og salg av boliger % Bo En AS Utvikling og salg av boliger % Ovennevnte selskaper (med underkonsern) er ervervet med sikte på videre vekst i konsernets aktiviteter som er utvikling og salg av boliger i og rundt de største byene i Norge, samt andre utvalgte områder. Den 10. juni 2011 vedtok generalforsamlingene i Selvaag Bolig ASA og Hansa Property Group AS å fusjonere de to selskapene. Selvaag Bolig ASA er den videreførte enheten i fusjonen og for regnskapsmessige formål den overtakende part. Gjennomføringen av fusjonen, som også er tidspunktet for overføring av kontroll, var 22. august Som en forutsetning for fusjonen mellom Selvaag Bolig ASA og Hansa Property Group AS har selskapet foretatt en rettet emisjon mot eierne i Selvaag Pluss Eiendom KS. Emisjonen ble gjennomført den 23. august 2011 og resulterte i at Selvaag Bolig ASA nå har en eierandel på 100 % av selskapet. Selvaag Bolig ASA kom til enighet med de øvrige aksjonærene i Bo En AS om at Selvaag Bolig ASA skulle overta 37,5 % av aksjene i selskapet. Bo En AS ble et 100 % eid datterselskap etter godkjenning fra den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt den 21. november Overføring av kontroll på aksjene ble foretatt 25. november Vederlag Selvaag Pluss Hansa Property Eiendom KS Group AS Bo En AS Aksjer i Selvaag Bolig ASA Kontantvederlag Vederlag med fremtidig oppgjør i aksjer eller kontanter Virkelig verdi av tidligere eierandeler i oppkjøpt virksomhet Sum vederlag Virkelig verdi på aksjer utstedt som en del av vederlaget for Selvaag Pluss Eiendom KS er beregnet basert på en verdsettelse av selskapene involvert i transaksjonene og bytteforholdet mellom disse. Verdsettelsen er basert på ledelsens prising av tomtene og prosjektene i de enkelte selskapene samt verdien av Selvaag Bolig ASA forutsatt fortsatt drift. Transaksjonskostnader på NOK 11 millioner er ikke inkludert i vederlaget overført, men er innregnet som en kostnad i tredje kvartal som en del av "andre driftskostnader" i totalresultatet. 19

20 Identifiserbare eiendeler og forpliktelser innregnet på dato for virksomhetsoverdragelsen - Selvaag Pluss Eiendom KS. Balanseført verdi Virkelig verdi justering Virkelig verdi EIENDELER Anleggsmidler Eiendel ved utsatt skatt Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investering i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Lån til tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager (eiendom) Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Forpliktelse ved utsatt skatt Avsetninger Langsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Avsetninger Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD Virkelig verdi av netto eiendeler

Rapport for første kvartal

Rapport for første kvartal Q1 2015 Rapport for første kvartal Høydepunkter i første kvartal 2015 Driftsinntekter NOK 756 millioner (245) EBITDA justert* NOK 121 millioner (17) og ordinært EBITDA-resultat NOK 99 millioner (9) Beste

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Faktor Eiendom ASA Rapport for 3. kvartal 2010

Faktor Eiendom ASA Rapport for 3. kvartal 2010 Faktor Eiendom ASA Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal 2010 Driftsresultat på minus 40 millioner kroner, ned fra et underskudd på 20 millioner kroner i samme

Detaljer

1. kvartal Block watne gruppen

1. kvartal Block watne gruppen 2007 1. kvartal Block watne gruppen Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Driftsinntekter 400 millioner, 12,1 % vekst Driftsresultat 60 millioner, 20,9 % vekst Ordrereserve 971 millioner,

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge Kvartal Vest, Lørenskog 2010/2. 2010/1. halvår kvartal Management Accounts Sjøkvartalet, Lervig Brygge Redegjørelse for Management Accounts for 1. halvår 2010 Hansa Property Group AS ( HPRO, Selskapet

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Rapport 4. kvartal 2015

Rapport 4. kvartal 2015 Rapport 4. kvartal 2015 2015 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2015 Beste årsresultat i selskapets historie Driftskostnadene for året økte med om lag en million kroner (syv prosent), hovedsakelig på grunn av høyere

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer