Segmentrapportering: Driftsinntekter EBITDA* EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %"

Transkript

1 1

2 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA) ble NOK 42,1 millioner i kvartalet basert på konsernets segmentrapportering mot NOK 166,9 millioner og NOK 34,8 millioner i henholdsvis driftsinntekter og driftsresultat basert på IFRS Det var salgsstart på 188 boliger i kvartalet: 88 leiligheter på Løren Start, 80 leiligheter på Bekkebakken på Jessheim; og 20 rekkehus på Lervik Brygge i Stavanger Det ble igangsatt bygging av 98 leiligheter (238) i kvartalet, samt ferdigstilt 80 enheter (0), hvorav 78 ble overlevert (0) Totalt leiligheter var under bygging ved utgangen av 2011 (334) Selvaag Bolig ASA overtok de resterende 37,5 % av aksjene i Bo En AS, og kontrollerer etter overtagelsen 100 % av Bo En AS (Tall i parentes er for tilsvarende periode i fjor) Nøkkeltall (beløp i kroner) Q Q IFRS hovedtall Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Kontantstrøm fra drift Netto kontantstrøm Rentebærende gjeld Totale eiendeler EK-grad 24 % 30 % 24 % 30 % Resultat per aksje -1, ,21 - Segmentrapportering: Driftsinntekter EBITDA* EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % Nøkkeltall: Antall solgte enheter Antall påbegynte enheter * EBITDA er driftsresultat før avskrivninger, gevinst (tap) og resultatandeler fra tilknyttede selskaper 2

3 Finansiell gjennomgang Fjerde kvartal 2011 er første kvartal hvor Selvaag Bolig Rogaland AS (tidl. Bo En AS) konsolideres inn i Selvaag Bolig ASA. Fjerde kvartal 2011 er ikke direkte sammenlignbart med tidligere år og foregående kvartaler fordi prosjekter tidligere hovedsakelig har vært eiet gjennom deleierskap (tilknyttede selskap). Etter fusjonen med Hansa Property Group AS og oppkjøp av Selvaag Pluss Eiendom KS i tredje kvartal, samt oppkjøp av Bo En AS i fjerde kvartal konsolideres majoriteten av prosjektene nå inn i Selvaag Bolig ASA. Sammendratt totalresultat (beløp i kroner) Q Q Sum driftsinntekter Prosjektkostnader Sum andre driftskostnader Andel av resultat og gevinst (tap) ved avgang fra tilknyttede selskaper og øvrige gevinster (tap) Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Driftsinntekter (Tall i parentes er for tilsvarende periode i fjor. Tall for hele 2011 er ureviderte.) I fjerde kvartal var inntektene for konsernet NOK 166,9 millioner (96,8). Det ble overlevert 78 boliger, tilsvarende NOK 136,1 millioner av inntektene. 53 av boligene var fra heleide prosjekter. I samme periode i fjor hadde konsernet ingen overleveringer. Øvrige inntekter er relatert til aktiviteter utenfor kjernevirksomheten, hovedsakelig meglertjenester og eksterne modulleveranser. Inntektene i fjerde kvartal 2010 kom hovedsakelig fra eksterne modulleveranser som i 2011 elimineres i konsernregnskapet som følge av at de fleste prosjekter nå er heleide etter nevnte fusjon med Hansa Property Group og oppkjøp av Selvaag Pluss Eiendom KS og Bo En AS. Driftsinntektene for hele året var NOK 309,8 millioner (379,1). Nedgangen i driftsinntekter fra 2010 til 2011 skyldes tre eksterne prosjekter med modulleveranse som hovedsakelig ble ferdigstilt i Selvaag Bolig inngikk i november avtale om kjøp av resterende 37,5 % av aksjene i Bo En AS (boligutvikler i Rogaland) og eier etter dette 100 % av selskapet. Effekten av dette oppkjøpet vil først ha virkning i 2012 på driftsinntektene. Prosjektkostnader Prosjektkostnader for kvartalet utgjorde NOK 129,3 millioner (37,4). Dette er hovedsakelig byggekostnader for overleverte boliger i kvartalet, samt prosjektkostnader som ikke kvalifiserer for aktivering som varelager. I 2011 inkluderer prosjektkostnader NOK 4,9 millioner i nedskrivninger på en tomt i Tromsø. For året utgjorde prosjektkostnadene NOK 199 millioner (219,1). Reduksjonen i prosjektkostnadene må ses i sammenheng med de tre eksterne modulleveransene nevnt over. Driftskostnader Andre driftskostnader (eksklusive tilknyttede selskap) ble NOK 80,1 millioner (31,3) i kvartalet. For året utgjorde andre driftskostnader NOK 178,8 millioner (94,9) Lønns- og personalkostnader utgjør NOK 27,7 millioner (18,2). I tillegg er NOK 3,8 millioner balanseført på boliger under oppføring og vil resultatføres som varekostnad ved overlevering. 3

4 Selvaag Bolig har i 2011 økt profileringen av konsernet som Norges største boligutbygger i takt med salgsoppstart på flere prosjekter. Konsernet har også styrket organisasjonen, klargjort for børsnotering og fusjonert med Hansa Property Group AS. Dette har økt posten andre driftskostnader til NOK 48,0 millioner i kvartalet (12,8) og NOK 96,7 millioner for året (43,2). Dette er et høyere kostnadsnivå enn konsernet vil ligge på under normal drift. Posten gevinster (tap), netto tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter inkluderer gevinster for hele året på NOK 78,7 millioner. Gevinstene stammer fra trinnvise oppkjøp i forbindelse med fusjonen med Hansa Property Group AS, samt oppkjøpet av Selvaag Pluss Eiendom KS og Bo En AS. Dette er kun regnskapsmessige gevinster uten kontanteffekter på andeler eiet før de nevnte transaksjonene. Resultater Konsernets driftsresultat for kvartalet endte på NOK -34,8 millioner (13,9). For året ble driftsresultatet NOK 7,1 millioner (20,7). Netto finansposter ble NOK -2,6 millioner i perioden (-9,0) og NOK -36,1 millioner for året (-23,3). Skattekostnad for kvartalet ble en nettoinntekt på NOK 8,9 millioner (-7,1) og NOK 24,9 millioner (-13,8) for året. Konsernets resultat etter skatt ble NOK -28,5 millioner (-2,2) og NOK -4,0 millioner for året (-16,4). Kontantstrøm Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK -301,4 millioner for kvartalet (25,7) og NOK - 359,2 millioner for året (28,6). Resultat før skatt i kvartalet ble NOK -37,4 millioner hvilket er en nedgang på NOK 42,3 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor (4,9). Endringene i netto kontantstrøm skyldes i hovedsak endringer i arbeidskapital som følge av en betydelig økning i byggeaktiviteten. Dette ga en reduksjon i operasjonell kontantstrøm på NOK 260,7 millioner. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -8,3 millioner for kvartalet (- 13,2). Utbetalinger fra kjøp av virksomhet fratrukket kontanter i den oppkjøpte virksomheten utgjorde NOK -19,4 millioner. Oppgjør for prosjektselskap solgt i tidligere periode utgjorde NOK 11,1 millioner. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var NOK 322,2 millioner, som tilsvarer netto opptrekk av nye lån. Beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter økte med NOK 12,4 millioner i perioden til NOK 395,2 millioner (13,5). Sammendratt kontantstrøm (beløp i kroner) Q Q Resultat før skatt Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter per Kontanter og kontantekvivalenter per Finansiell stilling Ved utgangen av fjerde kvartal var Selvaag Boligs varelager (tomter, boliger under oppføring og ferdigstilte boliger) bokført til NOK 4 211,0 millioner mot NOK millioner ved utgangen av tredje kvartal og NOK 365,8 millioner ved utgangen av fjoråret. Verdien har økt betydelig som følge av fusjonen med Hansa Property Group AS, kjøp av resterende eierandeler i Selvaag Pluss Eiendom KS og Bo En AS, samtidig som høy byggeaktivitet i flere prosjekter har økt verdien ytterligere. Egenkapitalen var NOK 1 312,3 millioner ved utgangen av fjerde kvartal, tilsvarende en egenkapitalandel på 24,2 %. Konsernet hadde kontanter og kontantekvivalenter på NOK 395,2 millioner per 31. desember

5 Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet NOK 2 303,1 millioner i langsiktig rentebærende gjeld (0,0) og NOK 1 262,8 millioner i kortsiktig rentebærende gjeld (627,9). Selskapet har en usikret lånefasilitet på NOK 500 millioner i morselskapet. Lånet er definert som en «equity bridge» og er planlagt nedbetalt i forbindelse med en børsnotering av Selvaag Bolig ASA. I tillegg har konsernet etablert et nytt tomtelån på NOK 550 millioner allokert på åtte ulike tomter. Lånet vil konverteres til byggelån i takt med utviklingen av de enkelte prosjektene. Konsernet har en kassakredittfasilitet på NOK 150 millioner hvorav NOK 80,9 millioner var trukket per 31. desember Konsernet har også en kassakredittfasilitet på NOK 150 millioner for å finansiere oppstart på nye prosjekter. Det var ikke trukket på denne fasiliteten per 31. desember I Selvaag Bolig er hvert prosjekt lagt ned i et eget selskap, et såkalt "single purpose vehicle" (SPV). I tillegg til finansiering i morselskapet impliserer dette at hvert enkelt selskap søker om egen fremmedkapitalfinansiering i forbindelse med utvikling av et prosjekt. Tomtelånene vil bli konvertert til byggelån etter hvert som prosjektene blir igangsatt. Byggekostnadene er 100 % lånefinansiert og økt aktivitet i selskapene vil derfor medføre at byggelånene øker i takt med utbygging. Netto rentebærende gjeld (beløp i kroner) Langsiktig rentebærende konserngjeld Kortsiktig rentebærende konserngjeld Sum bankinnskudd og kontanter Netto rentebærende gjeld Hvorav byggelån utgjør Juridisk ble Hansa Property Group AS og SPE KS en del av Selvaag Bolig ASA , mens Bo En AS er inkludert fra

6 Driftsrapportering Driftsrapporteringen følger de definerte segmentene i Selvaag Bolig og har følgende inndeling; Boligutvikling fordelt etter geografi i Stor-Oslo, resten av Norge og utland. I tillegg rapporteres segmentet «Øvrig». Segmentet Øvrig inneholder meglervirksomheten i Selvaag Bolig, modulleveranser, servicetjenester og administrasjon som ikke er allokert ut på andre segmenter på grunn av virksomhetenes størrelse. I note 4 til regnskapet vises segmentinformasjonen avstemt mot regnskapstallene (IFRS). Segmenter 4. kvartal (beløp i kroner) Q4 11 Q4 10 Q4 11 Q4 10 Q4 11 Q4 10 Boligutvikling Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat - Stor-Oslo Resten av Norge Utland Øvrig IFRS justeringer Sum konsern Segmenter 2011 Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat (beløp i kroner) Boligutvikling - Stor-Oslo Resten av Norge Utland Øvrig IFRS justeringer Sum konsern Boligutvikling Stor-Oslo Segmentet omfatter prosjekter i utvidet Oslo region, dvs. fra Jessheim i nord, Moss i sørøst til Tønsberg i sørvest. Driftsinntektene i fjerde kvartal var NOK 320,7 millioner (3,2). Inntektene kommer fra ni ulike prosjekter med igangsatt byggestart i Driftskostnadene inkludert byggekostnader følger prosjektene og endte i fjerde kvartal på NOK 251,2 millioner. Byggekostnader er eksklusive finanskostnader. EBITDA er driftsresultat før avskrivninger, gevinster (tap) og resultatandeler fra tilknyttede selskap. EBITDA-marginen på NOK 69,5 millioner (22 %) anses som solid og er et resultat av godt salg, kombinert med god fremdrift og kontroll på kostnadssiden. Prosjektet Løren 2B bidrar positivt til EBITDA marginen da garantien, som er vesentlig i dette prosjektet, behandles som overskuddsdeling og ikke som en prosjektkostnad. Boligutvikling Resten av Norge Selvaag Bolig satser i tillegg til Stor-Oslo og det sentrale Østlandet på store byer i andre deler av landet. Forretningsområdet "Boligutvikling - resten av Norge" dekker disse. Driftsinntektene i fjerde kvartal var NOK 77,8 millioner (0,0) og kommer hovedsakelig fra ett prosjekt i Bergen, 6

7 samt tre prosjekter fra Bo En som ble konsolidert inn med virkning fra 1. desember Driftskostnadene inkludert byggekostnader følger prosjektenes utvikling og endte i fjerde kvartal på NOK 66,8 millioner eksklusive finanskostnader. Driftsresultatet for segmentet er tilfredsstillende og gir en EBITDA-margin på 14 % i fjerde kvartal, inkludert kostnadsføring av merverdier på konsernnivå. Underliggende prosjektmargin er noe høyere. Boligutvikling Utland Segmentet omfatter prosjekter konsernet er engasjert i utenfor Norge. Per fjerde kvartal 2011 er det ingen prosjekter under bygging i segmentet. Selvaag Bolig har imidlertid virksomhet i Sverige hvor konsernet i fremtiden ønsker å være sterkere involvert. Driftsinntektene i fjerde kvartal var NOK 0,1 million som i sin helhet forklares av leieinntekter, mens driftskostnadene utgjorde NOK 0,2 millioner i forvaltning av utleie. Øvrig uallokert Segmentet Øvrig er sammensatt av flere aktiviteter i konsernet som alene ikke anses som kjernevirksomhet. I tillegg består segmentet av administrasjon og ledelse som ikke direkte kan henføres til prosjektene og således ikke er allokert på boligutviklingssegmentene. Driftsinntektene i fjerde kvartal endte på NOK 24,0 millioner (71,8). Dette henføres hovedsakelig til virksomhet innen modulleveranser og Meglerhuset Selvaag. For moduler vil inntektene gradvis fases ut da virksomheten i økende grad går mot interne leveranser og direkte bestillinger i konsernets egne boligprosjekter. Totale driftskostnader for segmentet utgjorde NOK 61,5 millioner (64,3) for fjerde kvartal. Dette kan i hovedsak henføres til ledelse og administrasjon, selskapsprofilering, klargjøring av konsernet for børsnotering og oppkjøp av Bo En AS i Stavanger. Dette gir en EBITDA på NOK -37,4 millioner (-39,7) for segmentet som anses som tilfredsstillende gitt de aktivitetene som er gjennomført i perioden. 7

8 Operasjonell gjennomgang Drift Det er stor aktivitet i konsernet, flere byggeprosjekter er igangsatt og salget av boliger har økt. For å synliggjøre verdiskapningen i selskapet viser segmentrapporteringen inntekter og kostnader fra de ulike prosjektene gitt at selskapet skulle brukt løpende avregningsmetode som regnskapsprinsipp. Prosjekter Selskapet har prosjekter i Oslo, Lørenskog, Moss, Jessheim, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Bergen og Stockholm. I Trondheim, Tromsø og Stockholm er imidlertid ingen prosjekter for øyeblikket under bygging. Antall solgte enheter Selvaag Bolig sin andel av salg fra heleide og deleide selskaper ble 145 enheter (122) i fjerde kvartal Tilsvarende tall for hele året var 648 enheter (388). Kvartalsvis utvikling i prosjektportefølje Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Antall solgte enheter Antall påbegynte enheter Antall ferdigstilte enheter Antall enheter i produksjon Andel solgte enheter i produksjon 0 % 61 % 73 % 30 % 48 % 59 % 71 % 72 % Antall ferdigstilte ikke solgte enheter Markedsutvikling Det ble solgt 145 enheter i kvartalet av totalt solgte 648 i Salg i 2011 anses som godt, og viser en betydelig økning i forhold til 2010 hvor det ble solgt 388 enheter hvorav 122 enheter i fjerde kvartal. Antall solgte enheter kvartal la Selvaag Bolig ut 188 enheter for salg, mens konsernet har igangsatte bygging av 98 enheter. I fjerde kvartal 2010 ble det igangsatt 238 enheter hvor igangsettingen av Løren 2 B bidro med 178 enheter. Det ble overlevert 20 boligenheter i fjerde kvartal 2010, men dette gjennom et deleid prosjekt. På prosjektsiden har det vært stor aktivitet gjennom 2011 og det er totalt satt i gang bygging av 776 enheter. Ved utgangen av fjerde kvartal 2011 hadde Selvaag Bolig enheter under produksjon, mot 334 enheter i produksjon ved utgangen av fjerde kvartal Salgsstarter i kvartalet Prosjekt Antall enheter Boligtype Segment Løren Start 88 Leiligheter Stor -Oslo Bekkebakken 80 Leiligheter Stor -Oslo Lervik Brygge 20 Rekkehus Resten av Norge Totalt 188 Q1 Q2 Q3 Q4 Som følge av den gode salgsutviklingen i 2011 har det vært fokus på å igangsette salg av flest mulig prosjekter. I fjerde 8

9 Igangsatte enheter Aksjeinformasjon Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet 96 aksjonærer, hvorav fire var utenlandske Selvaag Bolig så tidlig at nyboligmarkedet var sterkt, og har hatt fokus på å tilby riktige produkter på de ulike prosjektene som har blitt lagt ut i markedet. Basert på godt forhåndssalg for de ulike prosjektene har det blitt igangsatt totalt 776 enheter i 2011, en betydelig økning fra totalt 354 enheter i Overleverte enheter Q1 Q2 Q3 Q4 I fjerde kvartal ble det overlevert 78 enheter fordelt på de tre prosjektene Moss Glassverk, Kornmo og Sandvika Boligutvikling, alle i region Stor-Oslo. Overleverte enheter fordelt på prosjekt Prosjekt Antall enheter Boligtype Moss Glassverk 7 Rekkehus Kornmo 36 Leiligheter Kornmo 10 Rekkehus Sandvika Boligutvikling 25 Leiligheter Totalt største aksjonærer per Aksjonær Antall aksjer Eierandel % Selvaag Gruppen AS ,5 % Ferd Eiendomsinvest AS ,3 % Havfonn AS ,3 % Skips AS Tudor ,7 % IKM Eiendom AS ,5 % Storebrand Livsforsikring ,0 % Svithun Finans AS ,7 % TS Eiendom AS ,7 % Toluma Invest AS ,2 % Veidekke Eiendom AS ,1 % Rotac AS ,0 % Lema AS ,8 % MP Pensjon ,8 % SEB Enskilda ASA ,6 % AS Wingana ,5 % Hustadlitt AS ,5 % Megaron AS ,5 % Jasto AS ,4 % Statoil Pensjon ,4 % Leif Hubert Eiendom ,4 % Sum 20 største aksjonærer ,0 % Øvrige aksjonærer ,0 % Toltalt antall aksjer ,0 % Hendelser etter balansedagen Risiko og usikkerhetsfaktorer Selvaag Bolig ASA har i februar inngått intensjonsavtale knyttet til salg av næringsseksjonene på Kaldnes i Tønsberg til to nordiske eiendomsselskap. Videre er det inngått en intensjonsavtale knyttet til salg av næringsseksjonene i Vestparken Næring AS. Salgene er ventet gjennomført i første halvår Selvaag Bolig ASA er en boligutvikler. Det er derfor risiko knyttet til at konsernet får solgt det som bygges. Forventing om fremtidig arbeidsløshet og rentenivå er to av parameterne som påvirker privatpersoners kjøp av ny bolig. Utviklingen i byggekostnader er den enkelte faktoren som ansees i størst grad å påvirke fremtidige marginer for selskapet. 9

10 Fremtidsutsikter Alt ligger til rette for gode år for Selvaag Bolig. Statistisk Sentralbyrås (SSB) prognoser viser en årlig prisvekst på 5 til 6 % de neste årene. Veksten og etterspørselen etter nye boliger antas å bli størst i Selvaag Boligs fokusområder, og selskapet har en solid plattform for vekst. Det har de siste årene vært stor etterspørsel etter boliger i byene noe som i 2011 ga en prisvekst for boliger i Norge på 9 %. Til tross for spådommer om utflating, fortsatte prisveksten med 4 % i januar Bakgrunnen for fortsatt prisvekst er kombinasjonen av stor befolkningsvekst, lav rente, lav arbeidsledighet, høy lønnsvekst og et tiltagende boligunderskudd i urbane pressområder. Det ventes sterk vekst i antall husholdninger de kommende tiårene, særlig i de store byene, og dermed øker boligbehovet. SSB anslår at befolkningen vil øke fra 4,9 millioner innbyggere ved inngangen til 2011 til mellom 6,1 til 6,6 millioner i 2030, avhengig av om forsiktige eller offensive prognoser legges til grunn. Særlig er det forventet å bli mange flere førstegangsetablerere med behov for små boliger og rekkehus. Dette reflekteres i Selvaag Boligs satsing på rimelige småleiligheter og rekkehusleiligheter gjennom boligkonseptene Start og Hjem. innbyggere frem mot Det betyr at behovet for nye boliger blir stort i disse områdene. Det er nettopp i pressområdene i og rundt Oslo, Stavanger og Bergen at Selvaag Bolig satser, og selskapet har en god plattform for å kunne møte etterspørselen som kommer. I løpet av 2011 styrket Selvaag Bolig seg kraftig i både Bergen og Stavanger. Fusjonen med Hansa Property Group AS ga Selvaag Bolig kontroll over unike utviklingstomter og det Stavangerbaserte boligutviklingsselskapet Bo En AS, som nå er døpt om til Selvaag Bolig Rogaland AS. I Oslo-området, som strekker seg fra Jessheim til Moss og Tønsberg, har Selvaag Bolig flere store prosjekter under utvikling. Tilgangen på gode tomter i disse områdene er helt nødvendig for vekst, og Selvaag Bolig sitter nå på en solid tomtebank i alle områdene. Selskapets nåværende tomtebank gir rom for å bygge boliger. I de kommende fire til fem årene er målet å overlevere boliger per år. Ved å videreutvikle tomteporteføljen med henblikk på diversifisering på både geografi og konsepter vil konsernet i fremtiden kunne overlevere ennå flere boliger årlig. Selvaag Boligs driftsmessige plattform, solide merkevare samt finansielle stilling gjør konsernet godt posisjonert for å møte mulighetene konsernet står overfor i fremtiden. I Oslo og Akershus er befolkningsveksten frem mot 2030 anslått til personer. I Rogaland forventes veksten i samme periode å være om lag , og Bergen kommune forventes å oppleve en befolkningsøkning på

11 Kvartalsregnskap IFRS Oppstilling av totalresultat (beløp i kroner, unntatt resultat per aksje) Q Q Salgsinntekter Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Prosjektkostnader Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Øvrige gevinster (tap), netto Andel av resultat og gevinst (tap) ved avgang fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Øvrige resultatelementer Omregningsdifferanser Totalresultat for perioden Resultat etter skatt for perioden fordelt på: M inoritetsinteresser Aksjonærer i Selvaag Bolig ASA (majoritetsinteresser) Totalresultat for perioden fordelt på: M inoritetsinteresser Aksjonærer i Selvaag Bolig ASA (majoritetsinteresser) Resultat per aksje for resultat etter skatt fordelt på Resultat per aksje (ordinært og utvannet) i kroner -1, , Den konsoliderte finansielle informasjonen er ikke revidert 11

12 Oppstilling av finansiell stilling (beløp i kroner) Note EIENDELER Anleggsmidler Eiendel ved utsatt skatt Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Lån til tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager (eiendom) Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital fordelt på aksjonærer i Selvaag Bolig ASA Ikke-kontrollerende interesser Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Forpliktelse ved utsatt skatt Avsetninger Annen langsiktig ikke-rentebærende gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt - - Avsetninger - - Annen kortsiktig ikke-rentebærende gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Den konsoliderte finansielle informasjonen er ikke revidert 12

13 Oppstilling av endringer i egenkapital Annen Akkumulerte Egenkapital fordelt Ikkekontrollerende Aksjekapitafond Overkurs- innskutt omregnings- Andre Tilbakeholdt på aksjonærer i Sum egen- (beløp i kroner) kapital differanser reserver resultat Selvaag Bolig ASA interesser kapital EGENKAPITAL PER 1. JANUAR Transaksjoner med eierne: Emisjon i forbindelse med virksomhetssammenslutninger Konvertering av gjeld til egenkapital Avgitt konsernbidrag Virksomhetssammenslutninger Totalresultat for perioden: Resultat etter skatt for perioden Øvrige resultatelementer for perioden EGENKAPITAL PER 31. DESEMBER EGENKAPITAL PER 1. JANUAR Transaksjoner med eierne: Mottatt konsernbidrag Mottatt konsernbidrag (etter skatt) Avgitt konsernbidrag (etter skatt) Egenkapitaljusteringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Totalresultat for perioden: Resultat etter skatt for perioden Øvrige resultatelementer for perioden EGENKAPITAL PER 31. DESEMBER Den konsoliderte finansielle informasjonen er ikke revidert 13

14 Oppstilling av kontantstrømmer (beløp i kroner) Q Q KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Avskrivninger Øvrige gevinster (tap), netto Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Endring i varelager (eiendom) Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer i øvrige arbeidskapitaleiendeler Endringer i øvrig arbeidskapitalgjeld Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved tilgang av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Innbetalinger ved avgang av virksomheter og datterselskaper, fratrukket kontanter avhendet (note 5) Utbetalinger ved tilgang av virksomheter og datterselskaper, fratrukket kontanter overtatt Utbetalinger ved tilgang av tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Utbetalinger ved tilgang av andre investeringer og lånefordringer Utbytter og utdelinger fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved opptrekk av gjeld Nedbetaling av gjeld Netto endring i kassekreditt (Selvaag Gruppen konsernkonto) Innbetalinger fra aksjeemisjon Innbetaling av konsernbidrag Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter per Kontanter og kontantekvivalenter per Den konsoliderte finansielle informasjonen er ikke revidert 14

15 Utvalgte noter til kvartalsregnskapet 1. Generell informasjon og regnskapsprinsipper Selvaag Bolig ASA ("Selskapet") og dets datterselskaper (samlet Konsernet ) er et eiendomsutviklingskonsern hvor hovedaktiviteten er utvikling og salg av boliger. Den konsoliderte finansielle informasjonen består av konsernet og konsernets eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter. Konsernets konsoliderte finansielle informasjon for året 2011 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Rapporten inneholder ikke all informasjon og noteopplysninger som kreves for årsregnskap og må leses i sammenheng med konsernregnskapet for Selvaag Bolig ASA for Det har i perioden vært tre større virksomhetssammenslutninger som har vesentlig effekt på sammensetningen av konsernet. Disse er omtalt i note 5. Regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av den finansielle informasjonen for kvartalet og året samsvarer med prinsippene benyttet i konsernregnskapet for regnskapsåret Standarder og fortolkninger som gjelder fra 1. januar 2011, og som er omtalt i note 2.21 til konsernregnskapet for regnskapsåret 2010, har ikke vesentlig effekt på konsernets finansielle informasjon for året Konsernledelsen har ennå ikke evaluert effekten av å innføre nye, reviderte eller endrede standarder med senere implementeringsdato. 2.Regnskapsmessige vurderinger, estimater og antakelser Ledelsen må som del av utarbeidelsen av delårsregnskapet foreta vurderinger, estimater og antakelser som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og rapporterte beløp på eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. I utarbeidelsen av den konsoliderte finansielle informasjonen for året 2011 var de vesentlige vurderingene foretatt av ledelsen i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper og hovedkildene til estimatusikkerhet i hovedsak de samme som vurderingene som ble anvendt i konsernregnskapet for regnskapsåret Transaksjoner med nærstående parter Se note 23 i konsernregnskapet for året 2010 for detaljert informasjon om transaksjoner med nærstående parter i tidligere år. Følgende vesentlige transaksjoner med nærstående parter ble gjennomført i året 2011: Den 4. mai 2011 inngikk konsernet en avtale om å overføre alle eierinteresser i det heleide datterselskapet Selvaaghus AB til Selvaag Eiendom AS, et datterselskap av Selvaag Gruppen AS for et vederlag på NOK 7,4 millioner. Den 24. mai 2011 ble det vedtatt en økning av aksjekapitalen i Selvaag Bolig ASA med NOK 100 millioner. Økningen ble gjennomført ved konvertering av gjeld til Selvaag Gruppen AS, og ble registrert i Foretaksregisteret den 18. juni Den 10. juni 2011 vedtok generalforsamlingene i Selvaag Bolig ASA og Hansa Property Group AS å fusjonere de to selskapene. Som en forutsetning for denne fusjonen har selskapet foretatt en rettet emisjon mot eierne i Selvaag Pluss Eiendom KS. Begge transaksjonene ble gjennomført 24. august 2011 og er videre omtalt i note 5 Virksomhetssammenslutninger. I juni 2011 avhendet konsernet "Ekely"-eiendommen på Skøyen til Sealbay AS for NOK 5 millioner. Sealbay AS er kontrollert av to av styremedlemmene i Selvaag Bolig ASA, Olav Hindahl Selvaag og Gunnar Frederik Selvaag. I andre kvartal 2011 ble netto negativ saldo på 170 millioner kroner i Selvaag Gruppens konsernkontoordning konvertert til ny kortsiktig rentebærende gjeld overfor Selvaag Gruppen AS. I 2011 foretok konsernet kapitalinnskudd i tilknyttede selskaper på NOK 25,5 millioner i Hansa Property Group AS og på NOK 64,7 millioner i Selvaag Pluss Eiendom KS. 15

16 4. Segmentinformasjon Konsernet endret definisjonen av driftssegmenter i tredje kvartal Som følge av transaksjonene med Hansa Property Group AS, Selvaag Pluss Eiendom KS og Bo En AS er hovedsegmentet definert som Boligutvikling fordelt etter regionene Stor-Oslo, Resten av Norge og Utland. Transaksjonene er ytterligere omtalt i note 5 Virksomhetssammenslutninger. Tidligere rapporterte konsernet også segmentene Modul, Service og Meglerhuset. Dette inngår nå i Øvrig sammen med uallokerte inntekter og kostnader. Sammenligningstallene er omarbeidet i henhold til ny segmentfordeling. Se note 4 til konsernregnskapet for året 2010 for ytterligere segmentinformasjon. Konsernet anvender løpende avregning i den interne rapporteringen hvor fullføringsgraden beregnes ved å ta utgangspunkt i påløpte kostnader i forhold til totalt estimerte kostnader. Driftsinntekter etter løpende avregning inkluderer også et beregnet fortjenesteelement. I det konsoliderte resultatregnskapet innregnes driftsinntekter i henhold til fullført kontrakt, hvor innregning av driftsinntekter skjer på tidspunkt for overføring av risiko og kontroll, som er på tidspunkt for overlevering av enheter. I segmentoppstillingene avstemmes denne effekten (fra løpende avregning til fullført kontrakt) under "Avstemming EBITDA til Driftsresultat". Konsernledelsen vurderer resultatene fra segmentene basert på EBITDA etter løpende avregning. Målemetoden er definert som driftsresultat før "Avskrivning", "Øvrige gevinster (tap), netto" og "Andel av resultat og gevinst (tap) ved avgang fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter". Finansinntekter og -kostnader allokeres ikke til de definerte segmentene ettersom denne typen aktiviteter styres av en sentral finansavdeling som håndterer konsernets likviditetssituasjon. 16

17 For kvartalet Fjerde kvartal 2011 (beløp i kroner) Boligutvikling Resten av Stor-Oslo Norge Utland Øvrig Total Driftsinntekter Prosjektkostnad ( ) (62 047) - (4 945) ( ) Andre driftskostnader (14 035) (4 761) (955) (56 519) (76 270) EBITDA (løpende avregning) (955) (37 420) Avstemming EBITDA til Driftsresultat: EBITDA (løpende avregning) (955) (37 420) Salgsinntekter (justering effekt løpende avregning) ( ) (76 478) - - ( ) Salgsinntekter (fullført kontrakt) Prosjektkostnad (justering effekt løpende avregning) Prosjektkostnad (fullført kontrakt) ( ) ( ) Avskrivninger (4 494) (4 494) Andel resultat og gevinster tilknyttede selskap Øvrige gevinster (tap), netto Driftsresultat (3 391) (955) (34 823) (34 793) Enheter i produksjon I/A Overleverte enheter I/A 78 Fjerde kvartal 2010 (beløp i kroner) Boligutvikling Resten av Stor-Oslo Norge Utland Øvrig Total Driftsinntekter Prosjektkostnad (32 036) (28 375) Andre driftskostnader (6 426) - - (24 806) (31 232) EBITDA (løpende avregning) Avstemming EBITDA mot Driftsresultat: EBITDA (løpende avregning) Salgsinntekter (justering effekt løpende avregning) Salgsinntekter (fullført kontrakt) Prosjektkostnad (justering effekt løpende avregning) Prosjektkostnad (fullført kontrakt) Avskrivninger (286) (286) Andel resultat og gevinster tilknyttede selskap (1 113) - - (13 082) (14 195) Øvrige gevinster (tap), netto Driftsresultat (687) Enheter i produksjon I/A 334 Overleverte enheter I/A - 17

18 For hele året Per 31. Desember 2011 (beløp i kroner) Boligutvikling Resten av Stor-Oslo Norge Utland Øvrig Total Driftsinntekter Prosjektkostnad ( ) ( ) - (70 612) ( ) Andre driftskostnader (23 122) (4 956) (629) ( ) ( ) EBITDA (løpende avregning) (83) (71 136) Avstemming EBITDA til Driftsresultat: EBITDA (løpende avregning) (83) (71 136) Salgsinntekter (justering effekt løpende avregning) ( ) ( ) - - ( ) Salgsinntekter (fullført kontrakt) Prosjektkostnad (justering effekt løpende avregning) Prosjektkostnad (fullført kontrakt) ( ) ( ) Avskrivninger (5 770) (5 770) Andel resultat og gevinster tilknyttede selskap Øvrige gevinster (tap), netto Driftsresultat (3 820) (83) (3 886) Enheter i produksjon I/A Overleverte enheter I/A 78 Per 31. Desember 2010 (beløp i kroner) Boligutvikling Resten av Stor-Oslo Norge Utland Øvrig Total Driftsinntekter Prosjektkostnad ( ) ( ) Andre driftskostnader (12 120) - - (82 329) (94 449) EBITDA (løpende avregning) Avstemming EBITDA mot Driftsresultat: EBITDA (løpende avregning) Salgsinntekter (justering effekt løpende avregning) (4 193) (4 193) Salgsinntekter (fullført kontrakt) Prosjektkostnad (justering effekt løpende avregning) Prosjektkostnad (fullført kontrakt) (33 714) (33 714) Avskrivninger (491) (491) Andel resultat og gevinster tilknyttede selskap (4 452) - - (39 858) (44 310) Øvrige gevinster (tap), netto Driftsresultat Enheter i produksjon I/A 334 Overleverte enheter I/A - 18

19 5. Virksomhetssammenslutninger 2011 Hovedvirksomhet Dato for virksomhetssammenslutning Andel av stemmeberettiget egenkapital ervervet Selvaag Pluss Eiendom KS Utvikling og salg av boliger % Hansa Property Group AS Utvikling og salg av boliger % Bo En AS Utvikling og salg av boliger % Ovennevnte selskaper (med underkonsern) er ervervet med sikte på videre vekst i konsernets aktiviteter som er utvikling og salg av boliger i og rundt de største byene i Norge, samt andre utvalgte områder. Den 10. juni 2011 vedtok generalforsamlingene i Selvaag Bolig ASA og Hansa Property Group AS å fusjonere de to selskapene. Selvaag Bolig ASA er den videreførte enheten i fusjonen og for regnskapsmessige formål den overtakende part. Gjennomføringen av fusjonen, som også er tidspunktet for overføring av kontroll, var 22. august Som en forutsetning for fusjonen mellom Selvaag Bolig ASA og Hansa Property Group AS har selskapet foretatt en rettet emisjon mot eierne i Selvaag Pluss Eiendom KS. Emisjonen ble gjennomført den 23. august 2011 og resulterte i at Selvaag Bolig ASA nå har en eierandel på 100 % av selskapet. Selvaag Bolig ASA kom til enighet med de øvrige aksjonærene i Bo En AS om at Selvaag Bolig ASA skulle overta 37,5 % av aksjene i selskapet. Bo En AS ble et 100 % eid datterselskap etter godkjenning fra den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt den 21. november Overføring av kontroll på aksjene ble foretatt 25. november Vederlag Selvaag Pluss Hansa Property Eiendom KS Group AS Bo En AS Aksjer i Selvaag Bolig ASA Kontantvederlag Vederlag med fremtidig oppgjør i aksjer eller kontanter Virkelig verdi av tidligere eierandeler i oppkjøpt virksomhet Sum vederlag Virkelig verdi på aksjer utstedt som en del av vederlaget for Selvaag Pluss Eiendom KS er beregnet basert på en verdsettelse av selskapene involvert i transaksjonene og bytteforholdet mellom disse. Verdsettelsen er basert på ledelsens prising av tomtene og prosjektene i de enkelte selskapene samt verdien av Selvaag Bolig ASA forutsatt fortsatt drift. Transaksjonskostnader på NOK 11 millioner er ikke inkludert i vederlaget overført, men er innregnet som en kostnad i tredje kvartal som en del av "andre driftskostnader" i totalresultatet. 19

20 Identifiserbare eiendeler og forpliktelser innregnet på dato for virksomhetsoverdragelsen - Selvaag Pluss Eiendom KS. Balanseført verdi Virkelig verdi justering Virkelig verdi EIENDELER Anleggsmidler Eiendel ved utsatt skatt Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investering i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Lån til tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager (eiendom) Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Forpliktelse ved utsatt skatt Avsetninger Langsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Avsetninger Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD Virkelig verdi av netto eiendeler

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge Kvartal Vest, Lørenskog 2010/2. 2010/1. halvår kvartal Management Accounts Sjøkvartalet, Lervig Brygge Redegjørelse for Management Accounts for 1. halvår 2010 Hansa Property Group AS ( HPRO, Selskapet

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Innhold regnskap. 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter

Innhold regnskap. 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter Innhold regnskap KONSERN SIDE Konsolidert oppstilling over totalresultatet 21 Konsolidert finansiell stilling 22 Endringer i konsernets bokførte egenkapital

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer