Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side 32 å r s r a p p o r t

3 Styrets årsberetning INNLEDNING Eidsberg Sparebank oppnådde i 2011 et resultat etter tap, men før skatt på 30,3 mill.kr. Dette er 7,6 mill.kr. lavere enn året før. Endringen skyldes i all hovedsak positive engangseffekter i fjorårets regnskap, som for eksempel bokført gevinst på salg av anleggsaksjer som følge av fusjonen mellom PBS Holding og Nordito. Oppgjøret skjedde i form av aksjer. Disse ble verdsatt til 10,3 mill.kr. Bankens rentenetto har økt med 5,1 mill.kr. fra 2010 til Rentenettoen i % av midlere forvaltningskapital viser en økning fra 1,87 % i 2010 til 1,98 % i Andre driftsinntekter viser en økning på 0,2 mill.kr. fra året før. Samtidig er sum driftskostnader økt med 1,9 mill.kr. fra 2010 til Kombinert med at tap og mislighold ligger på svært lave nivåer oppnår vi et resultat i 2011 som styret er meget godt fornøyd med. Eidsberg Sparebank kunne i 2011 registrere en nedgang i utlånene i egen balanse på 2,9 % (75,5 mill.kr.). Vi har i tillegg formidlet lån utenfor egen balanse til Terra Boligkreditt. Vår beholdning av formidlete lån til boligkredittselskapet har i løpet av året økt med 217,6 mill.kr til 604,2 mill.kr., en økning på 56,3 %. Dersom disse lånene var innvilget i egen balanse ville den samlede utlånsveksten i 2011 vært på 4,9 %. Innskuddene økte i 2011 med 10,2 % ( 216,9 mill. kr.). Nedgangen i lånevolum i egen balanse kombinert med den sterke innskuddsøkningen gjør at Eidsberg Sparebank har en innskuddsdekning på 95,6 % ved utgangen av Bankens forvaltningskapital økte med 7,06 % ( 209 mill.kr). 2. SAMFUNNSØKONOMISKE FORHOLD 2.1 Økonomisk utvikling i Norge Selv om internasjonal økonomi har vært preget av stor usikkerhet, gjeldskrise og finansuro har aktiviteten i norsk økonomi tatt seg videre opp i BNP for fastlands-norge økte samlet sett med om lag 2,5 prosent fra 2010 til Sysselsettingen steg markert gjennom fjoråret, og arbeidsledigheten har holdt seg stabil på litt over 3 prosent. Dette er et meget lavt nivå både i et historisk og i et internasjonalt perspektiv. Husholdningenes disponible inntekter har samtidig økt klart gjennom fjoråret, bl.a. som følge av lave renter, økt sysselsetting og klar reallønnsvekst. Privat konsum har likevel skuffet på nedsiden, med relativt svak vekst gjennom I boligmarkedet er imidlertid aktiviteten fortsatt høy, med solid omsetning og sterk prisvekst. I bedriftene har det vært god vekst det siste året, men det ventes noe lavere vekst fremover. Både SSBs produksjonsindeks og stemningsindikatorer trekker nå i retning av lavere vekst i deler av industrien og innen varehandel. Særlig meldes det nå om lavere aktivitet og fallende priser i eksportrettede næringer. På den andre siden har det vært en markert øking i bygg- og anleggsaktiviteten, noe som har ført til sterk vekst i boliginvesteringene. Også i bedrifter innen verkstedsindustri og bygging av skip og oljeplattformer har det vært høy aktivitet, særlig i bedrifter som leverer til oljenæringen. Petroleumsinvesteringene har steget kraftig det siste året og bidrar nå klart til veksten i fastlandsøkonomien. Det siste året har det blitt igangsatt flere nye prosjekter, og store investeringer i felt i drift trekker oljeinvesteringene opp. Nye oljefunn har samtidig bidratt til optimisme i forhold til fremtiden og den sterke veksten i petroleumsinvesteringene ventes å fortsette. 2.2 Renteutviklingen Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. For å motvirke de negative virkningene fra finanskrisen reduserte Norges Bank styringsrenten markert i 2008 og Styringsrenten nådde en bunn på 1,25 prosent i juni 2009, det laveste nivået noensinne. Fra slutten av 2009 og frem til mai 2011 ble styringsrenten gradvis hevet igjen, med til sammen 1 prosentpoeng, i tråd med oppgangen i økonomien. Som følge av finansuro, økte risikopåslag og svekkede utsikter for internasjonal økonomi ble imidlertid renten satt ned med 0,50 prosentpoeng på rentemøtet i desember 2011 og er nå på 1,75 prosent. Det er ventet at renten holder seg på et lavt nivå også fremover. Krisen i internasjonal økonomi har ført til økte risikopåslag når norske banker skal låne inn penger i markedet. Dette fører til at bankenes samlede innlånskostnader øker, noe som igjen påvirker 4 å r s r a p p o r t

4 bankenes priser ut mot kundene. Eidsberg Sparebank følger markedet nøye og tilpasser hele tiden prisene til konkurransen mellom bankene. 2.3 Børsutviklingen Aksjemarkedene har vært preget av svakere vekstutsikter og nervøse investorer og aksjeprisene har falt klart gjennom Den internasjonale børsindeksen S&P Global 1200, som inkluderer om lag 70 prosent av verdens aksjemarkeder, falt med 5 prosent i 2011, mens Oslo Børs hovedindeks falt med hele 12,5 prosent. 2.4 Utviklingen på arbeidsmarkedet Sysselsettingen falt relativt markert i nedgangskonjunkturen etter finanskrisen. Fra andre halvår i 2008 til begynnelsen av 2010 falt sysselsettingen med nær personer. Gjennom 2011 har sysselsettingen tatt seg betydelig opp igjen og er nå på et høyere nivå enn før nedgangen begynte. Det har vært solid vekst i både privat og offentlig sektor, særlig innen bygge- og anleggsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting. Samtidig har sysselsettingen i industrien sluttet å falle. Arbeidsledigheten steg med om lag ett prosentpoeng fra bunnen i 2008 til 3,5 prosent i begynnelsen av Arbeidsledigheten har siden falt noe tilbake og holdt seg på om lag 3¼ pst. av arbeidsstyrken gjennom Internasjonal finansuro og svakere vekstutsikter i eksportmarkeder vil trolig bidra til noe høyere arbeidsledighet fremover. I Østfold var 3,2 % av arbeidsstyrken ledige pr Det er 434 færre enn på samme tid i fjor. I Eidsberg kommune var ledigheten pr på 2,6 %, mens Sarpsborg hadde en ledighetsprosent på 3,7. 3. RISIKOSTYRING OG KONTROLL Eidsberg Sparebank skal ha en lav risikoprofil. Risikoforholdene overvåkes gjennom kontinuerlige analyser av aktuelle risikoer. Risikoanalysene oppdateres minst en gang pr. år og dekker alle vesentlige virksomhetsområder og risikoforhold. Risikoanalysene inngår som en integrert del av bankens internkontroll og kvalitetssikringssystem. Bankens ICAAP-rapport som er en del av Basel II regelverket (basert på EU-direktiv), oppdateres også en gang pr år. Her vurderes sammenheng mellom bankens risikoforhold og nødvendig kapitalbehov. De typer risiko som er mest kritisk er således finansiell risiko, operasjonell risiko, eierrisiko og forretningsrisiko. Kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko går under fellesbetegnelsen finansiell risiko. Styret har i denne forbindelse vedtatt en rekke policydokumenter som omhandler følgende: Egenevaluering overordnet styring og kontroll. Policy for styring og kontroll. Risikopolicy Kredittpolicy Likviditetspolicy Banken har i 2011 oppdatert informasjon i henhold til krav i Basel II - Pilar 3. Den oppdaterte rapporten ble gjort offentlig i juni 2011 og rapporten er bl.a. lagt ut på bankens hjemmeside 3.1 Finansiell risiko Den finansielle risiko i 2011 har vært knyttet til utlånsvirksomheten og finansplasseringer. Verdier endrer seg løpende som følge av endringer i renten, aksjekurser og valutakurser. Risiko knyttet til slike bevegelser er i stor grad tatt hensyn til ved fullmakter og rammer fastsatt av styret Kredittrisiko Kredittrisikoen oppstår ved utlån, kreditter og garantier, og vurderes å være den mest kritiske risikoen ved bankens virksomhet. Det er på utlån og kreditter til næringslivet at banken har hatt tap av betydning tidligere år. Risiko knyttet til bankens kredittgiving overvåkes gjennom bankens risikoklassifisering av utlånsmassen. Det er fortsatt et lavt rentenivå, selv om rentene har steget litt gjennom året. Det har vært et lavt mislighold gjennom hele 2011 og tapene på utlån har vært lave. Bankens totale gruppenedskrivinger har økt med 1,1 mill. kr i 2011, pr var avsetningen 0,52% av bankens brutto utlån mot 0,46% ved inngangen av året. Gruppenedskrivingen er en funksjon av kundens økonomiske situasjon og den etablerte sikkerhet. Tap på utlån knytter seg til kundenes gjeldsbetjeningsevne og endringer i panteverdier og vil særlig være påvirket av rentenivået, eiendomspriser og sysselsetting. Disse forhold hensyntas i kredittbehandlingen. å r s r a p p o r t

5 Styringen av kredittrisikoen skjer med fullmaktssystemer, risikoklassifisering og fastsatte retningslinjer som er gitt av styret. Vi benytter et risikoklassifiseringssystem som inndeler utlånsmassen i risikoklasser og endringer i risiko følges nøye gjennom året. Bankens utlån har sunket med 2,99 % i Reduksjonen i utlånene kan forklares med økt bruk av Terra Boligkreditt. Utlån, kreditter og garantier til næringslivskunder (herunder landbrukskunder og offentlig sektor) skal begrenses til å ligge innenfor 40% av samlede utlån. Bankens samlede utlån, kreditter og garantier til næringslivskunder, utgjorde 30,0% av bankens totale utlånsmasse ved utløpet av 2011 mot 33,0% ved inngangen av året. Resten er utlån til personmarkedet, som således utgjorde 70,0 % av total utlånsmasse, mot 67,0 % året før. I tillegg har banken pr formidlet boliglån til Terra Boligkreditt med 604,2 mill.kr. hvilket er en økning på ca. 217,6 mill.kr. i løpet av Hensyntas formidlede boliglån til Terra Boligkreditt har bankens totale låneportefølje økt med 4,9 % i løpet av Terra Boligkreditt godskriver banken en margin hvert kvartal på formidlet løpende låneportefølje. Kun boliglån innenfor 60% av boligens verdi kan formidles til Terra Boligkreditt og banken har stilt en garanti for den delen av lånene som overskrider 50% av boligverdien. Dessuten stiller banken en løpende porteføljegaranti på 1% samt en behandlingsgaranti. Totalt garantiansvar ovenfor Terra Boligkreditt pr er 68,3 mill.kr. mot 42,0 mill.kr. året før Likviditetsrisiko Bankens strategiske ramme for likviditeten er at summen av kundeinnskudd skal utgjøre minimum 80 % av netto utlån. Ved utløpet av 2011 utgjorde kundeinnskudd ca 96 % mot 85 % året før. I henhold til bankens likviditetspolicy er det etablert større likviditetsreserver i 2011 og 2010 enn hva som var tilfellet tidligere. Disse midlene forvaltes på en slik måte at de på meget kort varsel kan gjøres tilgjengelige. Banken har i løpet av 2011 periodisk trukket på trekkrammen knyttet til oppgjørskonto i DnB NOR og avtalt trekkramme er pr mill.kr. Det er ved inngangen til 2011 ikke etablert andre kommiterte trekkrettigheter. Lånerettighet på dagslån i Norges Bank utgjør pr mill.kr. og har ikke vært benyttet i Styret har fastsatt retningslinjer for løpetid på funding i vedtatt likviditetspolicy. Likviditetsrisiko er i hovedsak forholdet mellom langsiktige utlån og kortsiktige innlån. For å redusere bankenes likviditetsrisiko, har myndighetene definert likviditetsindikatorer som rapporteres kvartalsvis gjennom året. Bankens likviditetsindikator har ligger over minimumskravet gjennom hele Banken har løpende 5 stk. obligasjonslån på til sammen 250 mill.kr. ved utløpet av Herav skal ett obligasjonslån på 50 mill.kr. innløses primo november De øvrige 4 obligasjonslånene forfaller henholdsvis med 50 mill.kr. i mars 20l3, 50 mill.kr. i oktober 2013, 50 mill.kr i februar 2014 samt 50 mill.kr. i oktober I tillegg har banken F-lån i Norges Bank på totalt 100,0 mill.kr. som løper til februar Banken tok også opp et sertifikatlån på 50 mill.kr med løpetid 1 år i 2011, dette forfaller 27. september Ovennevnte trekkrammer, kombinert med de lånemuligheter som er i pengemarkedet for øvrig, vurderes som risikomessig tilfredsstillende i forhold til de behov banken har Markedsrisiko Bankens markedsrisiko kan beskrives som risiko relatert til rente-, valuta- og kursrisiko. - Renterisiko Renterisiko oppstår som en følge av at rentebindingstiden for bankens aktiva og passivaside ikke er sammenfallende. 91 % av bankens totale obligasjonsbeholdning på 423,5 mill.kr. følger imidlertid markedsrenten. I løpet av 2011 justerte Norges Bank signalrenten (foliorenten) opp 1 gang i mai med 0,25%-poeng og ned i desember med 0,50%-poeng, slik at den ved utgangen av året lå på 1,75%. I løpet av 2011 har differansen mellom pengemarkedsrenten (3 mnd. NIBOR) og foliorenten økt fra punkter på starten av året og opp til rentepunkter på slutten av året. Rentereguleringer opp har en positiv effekt på avkastningen fra bankens egenkapital som igjen vil virke positivt på bankens rentemargin over tid. Banken har pr utlån med fast rente tilsvarende 24 mill.kr. fordelt på 16 lån. For å rentesikre utlånene med bundet rente, har banken tatt i bruk rentesikrings-instrumenter. Banken har pr totalt 4 avtaler med rente-swap på til sammen 20,8 mill.kr. Sett i relasjon til bankens egenkapital vurderes bankens renterisiko som liten. 6 å r s r a p p o r t

6 - Valutarisiko Banken har pr videreformidlet valutalån til 5 kunder tilsvarende 4,25 mill.kr. i CHF samt til 2 kunder tilsvarende 2,63 mill.kr. i JPY. I tillegg har banken selv et lån tilsvarende 20,0 mill.kr. i CHF. Banken har bokført en disagio stor 5,4 mill.kr. pr på hele valutalånporteføljen mot 4,9 mill året før. Dette skyldes at kronen har svekket seg i løpet av Bankens valutarisiko vurderes som liten. - Kursrisiko Bokført verdi av bankens beholdning av børsnoterte aksjer, grunnfondsbevis, verdipapirfond og langsiktige plasseringer pr er totalt 104,2 mill.kr. hvorav 42,9 mill.kr. er plassert i VP-fond (omløpsmidler) og resten 61,3 mill.kr. er ført som anleggsmidler. Dette utgjør 3,29 % av bankens forvaltningskapital mot et tillatt maksimalnivå på 4%. Sett i forhold til bankens egenkapital vurderes kursrisikoen som liten. 3.2 Operasjonell risiko Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell adferd. Banken har ihht forskrift etablert rutiner for antihvitvasking. Dessuten benyttes systemer for avdekking og rapportering av mistenkelige transaksjoner. Det er utpekt og opplært egen antihvitvasking ansvarlig i banken. Kombinasjonen av egne erfaringer og data fra erfaringsdatabaser tilsier at eventuell svikt i IT-løsninger sannsynligvis er den største operasjonelle risiko for en bank av vår type. Med nødvendige tilpasninger til IKT forskriften samt vedtatte katastrofeplaner, vil området være under kontinuerlig oppfølging og overvåkning. Banken har gjennomført internkontroll i henhold til Kredittilsynets forskrift om internkontroll. Banken har etter styrets vurdering innarbeidet tilfredsstillende rutiner for internkontroll. Etter styrets vurdering er det etablert tilfredsstillende rutiner innenfor alle kritiske virksomhetsområder i banken. Bankens operasjonelle risiko vurderes samlet sett som lav. 3.3 Eier risiko Eidsberg Sparebank hadde pr eierposter i andre selskaper tilsvarende 61,3 mill.kr. Største eierposten er knyttet til Terra Gruppen A/S med bokførte verdier på 39,6 mill.kr. Dette utgjør en eierandel på 2,15 %. De umiddelbare og direkte økonomiske virkningene av en potensiell konkurs i ett eller flere av Terra Gruppens datterselskaper vurderer vi til å være moderate for bankens del. Gjennom Terra Gruppens over 10 årige virke har verdiskapningen i flere av selskapene vært store og vi legger til grunn at markedsverdien på våre aksjer fortsatt er høyere enn bokført verdi. Problemer i ett eller flere av de selskapene vi har eierinteresser i vil imidlertid kunne innebære en viss omdømmerisiko. En stresstest på dette fikk vi høsten 2007 da Terra Securities ASA begjærte oppbud. Saken fikk svært stor medieoppmerksomhet og Terra Gruppen AS og dens eierbanker måtte tåle langvarig negativ omtale. Sett i ettertid kan vi imidlertid ikke se at denne saken har hatt negativ effekt av betydning for Eidsberg Sparebank. 3.4 Forretningsrisiko Et eventuelt bortfall av ett eller flere av produktselskapene i Terra Gruppen AS vil kunne ha en viss negativ effekt på bankens fremtidige inntjening. I 2011 mottok Eidsberg Sparebank utbytte fra Terra Gruppen AS på 1,838 mill.kr. Mottatte provisjonsinntekter fra salg av verdipapirer og forsikring i 2011 beløper seg til 5,47 mill.kr. eller 7 % av bankens samlede inntekter i Et eventuelt bortfall av disse inntektene vil innebære en betydelig utfordring for banken, men ingen stor risiko slik vi vurderer det. Våren 2006 etablerte Eidsberg Sparebank filial i Sarpsborg. Dette skal være et rent rådgivningsog salgskontor rettet mot betjening av personkundemarkedet. Kontoret er bemannet med ansatte som kjenner lokalmarkedet godt. Medarbeiderne som er ansatt ved filialen har relevant kompetanse og lang erfaring fra bank- og forsikringsvirksomhet. Vi anser ikke at Eidsberg Sparebank har forretningsrisiko knyttet til filialetableringen i Sarpsborg. 4. RESULTATUTVIKLING Resultatmessig ble 2011 et godt år, og vi opplevde at bankens rentenetto styrket seg ytterligere. Resultatet etter skatt ble på 21,653 mill.kr. og tilsvarer 0,71 % av midlere forvaltningskapital. Tilsvarende tall i fjor var 30,517 mill.kr. og 1,03 %. å r s r a p p o r t

7 4.1. Rentenetto Rentenettoen var på 60,679 mill.kr. Dette tilsvarte 1,98 % av midlere forvaltningskapital. Økningen i rentenettoen skyldes innløsning av dyre innlån og bedret kundemargin Rentenetto (NOK 1.000) ,0 1,5 Rentenetto i % 1,78 1,87 1, , , , Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter, netto provisjonsinntekter og netto gevinst ( og tap ) på valuta og verdipapirer var på 18,228 mill.kr. Dette tilsvarer 0,59 % av midlere forvaltningskapital. Andre driftsinntekter for 2011 er marginalt høyere enn i fjor i kroner. Fond og forsikring har i 2011 bidratt med provisjonsinntekter i størrelsesorden 5,47 mill.kr. Dette utgjør 31,9 % av samlede gebyr- og provisjonsinntekter. Andre inntekter (NOK 1.000) Andre inntekter i % av midl. forv ,7 0,6 0,67 0,61 0, , ,4 0, ,2 0, , Kostnader Bankens totale driftskostnader var på 47,019 mill.kr. Dette utgjør 1,53 % av midlere forvaltningskapital. Kostnadene for 2011 er noe høyere i kroner enn Sum kostnader (NOK 1.000) Sum kostnader i % av midl. forv , ,50 1,58 1,52 1, , , , å r s r a p p o r t

8 4.4. Tap og nedskrivninger Årets tapskostnader fordeles slik; inntektsførte tidligere konstaterte tap med 0,221 mill.kr., konstatert tap med 0,101 mill.kr. og økte nedskrivninger med 1,623 mill.kr. Samlede tap blir da på 1,503 mill.kr., hvilket utgjør 0,05 % av midlere forvaltningskapital. Tapene i så vel personmarkedet som i næringsmarkedet er lave. Det vises for øvrig til note 2d. Etter gjennomgang av utlånsporteføljen, garantistillelser og andre plasseringer vurderes muligheten for økte tap og mislighold for moderat Resultat av ordinær drift etter skatt Bankens resultat av ordinær drift etter skatt var på 21,653 mill.kr. Dette utgjør 0,71 % av midlere forvaltningskapital. Resultat av ord. drift etter skatt (NOK 1.000) Resultat av ord. drift etter skatt og tap i % av midl. forv ,2 1,0 1, ,8 0,66 0, , , , , Disponering av årets resultat: Resultat av ordinær drift 30,385 mill kr - Skatt på ordinært resultat 8,732 mill kr = Resultat for regnskapsåret 21,653 mill kr - Avsatt til gaver ,705 mill kr = Overført til bankens fond 19,948 mill kr 5. KAPITALUTVIKLING 5.1. Bankens forvaltning Eidsberg Sparebank har en forvaltningskapital på 3.172,154 mill.kr. I løpet av året økte forvaltningskapitalen med 209,139 mill.kr., hvilket tilsvarer en økning på 7,06 %. Endring i forvaltningskapital i % 9 7 7,06 5 3, , Bankens innskudd Eidsberg Sparebank har innskudd fra kunder på 2.344,212 mill.kr. Dette er en økning på 216,911 mill.kr., eller 10,2 %, fra foregående år. å r s r a p p o r t

9 Innskuddsendring i % , , , Bankens utlån Eidsberg Sparebank har utlån til kunder på 2.451,149 mill.kr. Dette er en reduksjon på 75,460 mill.kr., eller 2,99 %, fra foregående år. Eidsberg Sparebank har i tillegg formidlet lån utenfor egen balanse i Terra Boligkreditt med i alt 217 mill.kr. i Dersom disse lånene var innvilget i egen balanse ville den samlede utlånsveksten i 2011 vært på 4,88 %. Utlånsendring i % Utlånsvolum TBK i hele mill. kr , ,96 2, Bankens egenkapital Banken har en bokført egenkapital på 361,040 mill.kr. Den risikoveide egenkapitalen er på 21,28 % mot 19,83 % året før. Eidsberg Sparebank har fra 1. kvartal 2008 begynt å rapportere kapitaldekning etter ny forskrift som krever at banken tar med operasjonell risiko i beregningsgrunnlaget. Videre skal banken selv beregne et selvpålagt minimumskrav til egenkapital. Dette ble beregnet til 11,01 % i forbindelsen med ICAAP beregning mai Kapitaldekning i % ,00 19,83 21,28 Krav Eidsb. Spb å r s r a p p o r t

10 6. PERSONALSITUASJONEN Banken hadde ved utgangen av året 37 fast ansatte, hvorav 9 ansatte jobber i redusert stilling. Det er for tiden ingen ansatt som er langtidssykemeldt, og det er 2 faste ferievikarer. 6 av de ansatte er knyttet til vår filial i Sarpsborg. Til sammen sysselsatte banken 34,3 årsverk ved utgangen av året mot 33,1 ved samme tidspunkt i fjor. Det er ansatt 3 nye medarbeidere i 2011, mens 2 har sluttet. 7. VIRKSOMHETENS STED, ARBEIDSMILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING Eidsberg Sparebank har sitt hovedkontor i Mysen i Eidsberg kommune og en filial i Sarpsborg sentrum i Sarpsborg kommune, samt en ubemannet filial (automatbank) på Morenen Kjøpesenter som ligger i Eidsberg kommune. Styret anser bankens arbeidsmiljø som godt. Banken har i løpet av 2011 gjennomført en årlig medarbeidersamtale med hver ansatt. I tillegg gjennomføres jevnlige utvikling-/ oppfølgingssamtaler. Det benyttes dessuten betydelige midler hvert år på tiltak av helsefremmende og sosial karakter for å styrke samholdet og arbeidsmiljøet i banken. Bedriftslegeordningen med årlig kontroll fungerer godt, og tilbakemeldingene fra lege bekrefter et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet utgjorde 2,14 % i 2011 mot 3,31 % i Sykefraværet i 2011 er det laveste banken har hatt på 20 år, nedgangen har vært stor på langtidsfraværet. På landsbasis er de siste oppdaterte tallene fra 3. kv Da var det totale sykefraværet for finansieringsog forsikringsvirksomhet i Norge på 4,7 %. Det har ikke vært ulykker eller skader i løpet av regnskapsåret. Rutiner for sikkerhet følges kontinuerlig opp og fyller de krav og pålegg som er gitt. Styret anser bankens sikkerhetsnivå- og rutiner som tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning forurenser ikke banken det ytre miljø, og det er derfor ikke iverksatt tiltak for å motvirke slik forurensning. Eidsberg Sparebank har et mål om å opprettholde en kvinneandel i bankens styre på min. 40 %. Ved utløpet av året var 2 av 7 styremedlemmer kvinner (28,6 %). Målet for kjønnsfordelingen blant fast ansatte er å opprettholde dagens jevne fordeling. Av 37 fast ansatte er fordelingen 18 kvinner og 19 menn. I bankens ledergruppe er fordelingen 2 kvinner og 4 menn. 8. FREMTIDSUTSIKTER Etter styrets oppfatning er forutsetningen om fortsatt drift til stede. Til grunn for denne vurdering ligger bankens sunne økonomiske drift og finansielle stilling samt vår vurdering av fremtidsutsiktene. Etter styrets mening gir årsregnskapet og beretningen en rettvisende oversikt av bankens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Verdensøkonomien preges nå av stor usikkerhet som følge av gjeldskrisen i Europa. Den økonomiske veksten har avtatt den siste tiden og vekstutsiktene har svekket seg markert. Tiden fremover vil preges av at mange land må stramme kraftig inn i offentlige budsjetter. Samtidig tynges husholdningene i en rekke land av høy arbeidsledighet og lav lønnsvekst. Særlig ventes det svak vekst i euroområdet, og risikoen for en dyp resesjon har økt den siste tiden. Andre land, herunder fremvoksende økonomier, påvirkes av finansuroen og av svakere eksportetterspørsel. I flere fremvoksende økonomier er det også tegn til at innenlandsk etterspørsel nå dempes. Dersom gjeldskrisen eskalerer og fører til en ytterligere nedsmeltning i finansmarkedene, med stans i internasjonale penge- og kredittmarkeder, vil verdensøkonomien kunne føres inn i en dyp økonomisk nedgangsperiode. På den andre siden har det kommet en rekke positive økonomiske nyheter fra USA den siste tiden, og oppgangen kan her bli sterkere enn antatt. I Norge har aktiviteten så langt holdt seg godt oppe, drevet av lav rente, høy aktivitet i oljenæringen og sterk befolkningsvekst. Det er likevel tegn til at den svake veksten internasjonalt nå rammer norsk økonomi. Blant annet preges eksportrettet industri av svak etterspørsel fra utlandet og fallende priser på eksportvarer. På den andre siden er aktiviteten i bedrifter som leverer til oljenæringen og innen bygg- og anlegg fortsatt høy, og det er nå klare tegn til en todeling i norsk industri. Samtidig har det private forbruket utviklet seg svakt den siste tiden, til tross for god inntektsvekst for husholdningene. Temperaturen i boligmarkedet er imidlertid fortsatt høy. å r s r a p p o r t

11 Selv om det kan knyttes betydelig usikkerhet til den økonomiske utviklingen i resten av verden, er situasjonen for norsk økonomi adskillig lysere. Norge har en sterk økonomi med lav ledighet, lav prisstigning og lave renter. Dette bidrar til positive vekstanslag for norsk økonomi det kommende året. Det er grunn til å tro at dette bildet også vil prege situasjonen lokalt i Indre Østfold og vi forventer således stabil etterspørsel etter våre produkter og tjenester fra både bedriftskunder og husholdninger i Det er tøff konkurranse i finansnæringen, men Eidsberg Sparebank har en meget sterk posisjon i sitt primærmarked. Banken står på en solid økonomisk plattform, vi har noen av Norges mest fornøyde bank- og forsikringskunder og vi har en stab av høyt motiverte og engasjerte medarbeidere. Bankens filial i Sarpsborg fortsetter å utvikle seg positivt og bidrar i betydelig grad til den veksten Eidsberg Sparebank har hatt i Kundegrunnlaget er jevnt økende og satsingen i Sarpsborg er utvilsomt med på å styrke bankens markedsmessige stilling. Kompetanseutvikling vil være et prioritert område i Eidsberg Sparebank også i Arbeidet med å tilpasse organisasjonen til morgendagens utfordringer i tråd med de strategiske veivalg som styret har tatt for inneværende planperiode ( ) vil fortsette også i Det vil være en prioritert oppgave å følge opp kravene som er knyttet opp til autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. I tillegg utvikler Terra Skolen hele tiden tilbud som bidrar til kompetanseutvikling ute i bankene. Internsertifisering av bedriftsrådgivere, forsikringsrådgivere og salgsledere er eksempler på dette. Kompetanseutvikling av bankens medarbeidere er en kontinuerlig prosess. Denne prosessen stiller store krav til de ansatte, deres evne til omstilling og vilje til kompetanseutvikling. 9. TAKK TIL KUNDER, ANSATTE OG TILLITSVALGTE Styret vil rette en takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid i Styret vil også takke de ansatte og tillitsvalgte for meget god innsats og aktiv medvirkning til utvikling av banken. Mysen 7. februar 2012 I styret for Eidsberg Sparebank Knut Krugerud Erik Bratli Torhild Filtvedt (leder) (nestleder) Sigmund Vister Liv B. Berger Gunnar Heen Ove Gangnes Per O. Evjen (banksjef) 1 2 å r s r a p p o r t

12 Resultatregnskap 2011 å r s r a p p o r t

13 Resultatregnskap 2011 Alle tall i hele Renteinntekter og lignende. inntekter Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner Renter og lignende inntekter andre 4 - Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1. Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld tilkunder Renter på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I. Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1. Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1. Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (9b) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2. Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1. Netto verdiendring og gevinst/tap på obligasjoner Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er oml.midl Andre driftsinntekter 7.1. Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter II. Netto andre driftsinntekter III. Sum driftsinntekter å r s r a p p o r t

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2010 037 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsregnskap. pr. 3. kvartal Eidsberg Sparebank. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848

Kvartalsregnskap. pr. 3. kvartal Eidsberg Sparebank. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Kvartalsregnskap pr. 3. kvartal 2017 Eidsberg Sparebank Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 EIDSBERG SPAREBANK PR. 3. KVARTAL 2017 DRIFTSRESULTAT Eidsberg Sparebank hadde etter tredje kvartal

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsregnskap. pr. 2. kvartal Eidsberg Sparebank. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848

Kvartalsregnskap. pr. 2. kvartal Eidsberg Sparebank. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Kvartalsregnskap pr. 2. kvartal 2017 Eidsberg Sparebank Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 EIDSBERG SPAREBANK PR. 2. KVARTAL 2017 DRIFTSRESULTAT Eidsberg Sparebank hadde etter andre kvartal

Detaljer

Kvartalsregnskap. pr. 1. kvartal Eidsberg Sparebank. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848

Kvartalsregnskap. pr. 1. kvartal Eidsberg Sparebank. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Kvartalsregnskap pr. 1. kvartal 2017 Eidsberg Sparebank Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 EIDSBERG SPAREBANK PR. 1. KVARTAL 2017 DRIFTSRESULTAT Eidsberg Sparebank hadde etter første kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer