Norsk Vann. Rapport. Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Vann. Rapport. Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene"

Transkript

1 Norsk Vann Rapport Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene

2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette kan være: Rapportering av prosjekter som er gjennomført innenfor organisasjonens eget prosjektsystem Rapportering av spleiselagsprosjekter hvor to eller flere andelseiere i Norsk Vann BA samarbeider for å løse felles utfordringer Rapportering av prosjekter som er gjennomført av andelseiere eller andre. Rapporten vil i slike tilfeller kunne være en ren kopi av originalrapporten eller noe bearbeidet Fortløpende nummer xx-årstall Rapportserie B: Dette er en serie for «enklere» rapporter, for eksempel forprosjekter, som vil være grunnlag for videre prosjektvirksomhet mm. Fortløpende nummer Bxx-årstall Rapportserie C: Dette er rapporter delfinansiert av Norsk Vann, men som er utgitt av andre. Fortløpende nummer Cxx-årstall Prosjektresultatene fra Norsk Vann Rapport (serie A og B) kan fritt benyttes internt i egen organisasjon. Når prosjektresultatene benyttes i skriftlig materiale, må kilde oppgis. Videresalg/formidling av resultatene utover dette er kun tillatt etter skriftlig avtale med Norsk Vann BA. Norsk Vann har ikke ansvar for feil eller ufullstendigheter som måtte forekomme i rapporten og kan ikke stilles økonomisk eller på annen måte til ansvar for problemer som måtte oppstå som følge av bruk av rapporten. Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2317 Hamar Tlf: E-post: Forsidefoto: Lise Marit Brodal (Hias), Ivar Helleberg og Johan Tømte

3 Rapportnummer: Norsk Vann Rapport ISBN ISSN (trykt utgave) ISSN (elektronisk utg.) Norsk Vann BA Dato: 1. august 21 Adresse: Telefon: E-post: Internettadresse: Antall sider (inkl. bilag): 49 Vangsvegen 143, 2317 Hamar norskva nn.no Tilgjengelighet: Åpen: x Begrenset: Rapportens tittel: Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene Forfatter(e): Kinei AS ved May Rostad og Svein Aannestad Ekstrakt: Interesseorganisasjonene på VAR-området, KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann, har kartlagt omfanget av statlige gebyrer og avgifter på de kommunale vann-, avløps- og avfallstjenestene og hva det utgjør av prisen som abonnentene betaler. Brukerne av de kommunale VAR-tjenestene i Norge betaler totalt ca. 16,3 milliarder kroner i VAR-gebyrer iht. selvkostprinsippet. Av dette utgjør merverdiavgift 3,3 milliarder kroner og andre statlige avgifter og gebyrer 32 millioner kroner, noe som til sammen utgjør 21,9 av prisen ut til brukerne. De statlige myndighetshandlingene utgjør en relativt beskjeden andel av prisen, men forskjellen er stor mellom tjenestene. Prisen for Mattilsynets tilsyn med vannverk utgjør,62 av vannprisen, mens fylkesmannens tilsyn med avløps- og avfallsanlegg utgjør bare,2,5. Interesseorganisasjonenes hovedholdning er at de fleste statlige myndighetshandlinger med kommunene på VAR-området bør finansieres over statsbudsjettet. Gebyr- og avgiftsfinansiering fører til unødige administrative kostnader for stat og kommune og uforutsigbarhet i kostnadene for VAR-virksomhetene. Emneord, norske: Emneord, engelske: Gebyrer og avgifter Statlige myndighetshandlinger Vann, avløp og avfall Fees and taxes Governmental authority actions Water, wastewater and waste Norsk Vann Rapport 176/21 1

4 Forord Enkelte statlige myndigheter har endret sin finansieringsform de senere år; fra finansiering over statsbudsjettet til mer direkte innkreving av tilsynsgebyrer og avgifter fra virksomhetene det føres tilsyn med. Samme tendens gjør seg gjeldende for myndighetenes arbeid med konsesjoner og godkjenninger. Den nye tendensen gjør seg også gjeldende på VAR-området (vann, avløp og renovasjon). Det er bl.a. innført nye gebyr- og avgiftsordninger for finansiering av det arbeidet Mattilsynet utfører som drikkevannsmyndighet samt det arbeidet som fylkesmennene utfører som forurensningsmyndighet innen avløp og renovasjon. De kommunale VAR-tjenestene skal etter regelverket baseres på selvkost, det vil si at nødvendige utgifter med å utføre tjenesten finansieres ved å kreve inn gebyrer fra brukerne av tjenestene. Det er kommunestyrene som vedtar størrelsen på gebyrene. Jo større andel av VAR-gebyrene som går til å finansiere statlige myndighetshandlinger og ulike statlige avgifter, jo mindre blir igjen til å gjøre nødvendige investeringer i infrastrukturen og til å produsere tjenester som overholder lover og forskrifter. Interesseorganisasjonene på VAR-området, KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann, har derfor sett behovet for å kartlegge nærmere hva den endrede statlige gebyr- og avgiftspolitikken har å si for størrelsen på VAR-gebyret. Hensikten er dels å kunne redegjøre nærmere for kostnadsbildet på VAR-området, og dels drøfte om ordningene er hensiktsmessig innrettet og i overensstemmelse med Finansdepartementets rundskriv R-112/26 - Retningslinjer for finansiering av statlige myndighetshandlinger. KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann har derfor samarbeidet om et prosjekt med ovennevnte som formål. Denne rapporten beskriver funnene som er gjort i fellesprosjektet. May Rostad i Kinei AS har vært engasjert som rådgiver for gjennomføring av prosjektet og er hovedforfatter av rapporten. Svein Aannestad i Kinei AS har vært medforfatter. Styringsgruppen for prosjektet har bestått av Nicolay Biørn-Lian fra KS Bedrift, Roy Ulvang fra Avfall Norge, Grethe Olsbye fra Hias IKS, Gunnar Fr. Aasgaard fra Lørenskog kommune og Toril Hofshagen fra Norsk Vann. Sistnevnte har også fungert som prosjektleder i gjennomføringen av dette fellesprosjektet. Norsk Vann vil takke alle medvirkende for et godt samarbeid! Hamar, 1. august 21 Toril Hofshagen Norsk Vann Rapport 176/21 2

5 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Sammendrag... 4 English summary Metode Regelverket for innkreving av gebyrer og avgifter Innhente faktiske tall fra utvalgte VAR-virksomheter Kartlegge gebyrer og avgifter innkrevet av myndighetene Beregning av nasjonale tall for innbetalte gebyrer og avgifter Drøfting av resultatene Regelverket Tilsynsmyndigheter og regelverk for finansiering av tilsyn Statlige avgiftsordninger Statlige gebyrer og avgifter på vannforsyningstjenesten Statlige gebyrer og avgifter på avløpstjenesten Statlige gebyrer og avgifter på avfallstjenesten Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av myndighetshandlinger Resultater av kartleggingen Statlige gebyrer og avgifter på vannforsyningstjenesten Kartlegging av gebyrer og avgifter betalt av kommunene Mattilsynets innkreving av avgifter og gebyrer i Forholdet mellom avgiftsinntektene og Mattilsynets tilsynsarbeid Innkreving av gebyrer til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Energikostnader og forbruksavgift på elektrisk kraft Statlige gebyrer og avgifter på avløpstjenesten Kartlegging av gebyrer og avgifter betalt av kommunene Kartlegging av gebyrer krevet inn av fylkesmannen i fire fylker Energikostnader og forbruksavgiften på elektrisk kraft Deponiavgift for avløpsanleggenes avfallsfraksjoner Statlige gebyrer og avgifter på avfallstjenesten Kartlegging av gebyrer og avgifter betalt av avfallsselskapene Beregning av gebyrer og avgifter for kommunene i fire fylker i Sluttbehandlingsavgifter på avfall endringer Saksbehandlingsgebyrer som kreves inn av Klif Forbruksavgift på elektrisk kraft Andre statlige pålegg som gir økt pris for abonnentene Vegloven Lov om kulturminner Kostnader ved implementering av vanndirektivet Kostnader ved endrede klimaforhold Drøfting av resultatene Grunnlaget for drøftingen Statlige gebyrer og avgifter på vannforsyningstjenesten Statlige gebyrer og avgifter på avløpstjenesten Statlige gebyrer og avgifter på avfallstjenesten Myndighetshandlinger som ikke gebyrfinansieres i dag Ulemper med gebyr- og avgiftsfinansiert myndighetsutøvelse Uforutsigbarhet for kommuner og selskaper Administrasjonskostnader i stat og kommune samfunnsøkonomiske betraktninger Oppsummering og konklusjoner av drøftingen Norsk Vann Rapport 176/21 3

6 Sammendrag Brukerne av de kommunale VAR-tjenestene i Norge betaler totalt 16,3 milliarder kroner i VAR-gebyrer iht. selvkostprinsippet. Av dette utgjør merverdiavgift 3,3 milliarder kroner og andre statlige avgifter og gebyrer 32 millioner kroner, noe som til sammen utgjør 21,9 av prisen ut til brukerne. De statlige myndighetshandlingene utgjør en relativt beskjeden andel av prisen, men forskjellen er stor mellom tjenestene. Prisen for Mattilsynets tilsyn med vannverk utgjør,62 av vannprisen, mens fylkesmannens tilsyn med avløpsog avfallsanlegg utgjør bare hhv.,2 og,5 av avløps- og avfallsprisen. Samarbeidsprosjekt Det har vært en økende tendens de siste årene til at statlige myndighetshandlinger ikke lenger skattefinansieres, men finansieres med særlige gebyrer og avgifter. KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann har derfor samarbeidet om et prosjekt for å få kartlagt omfang og innretning på statlige gebyrer og avgifter for de kommunale vann-, avløps- og renovasjonstjenestene (VAR-tjenestene). Bransjeorganisasjonene er bekymret for at økningen i gebyrer og avgifter kan gå på bekostning av nødvendige tiltak som sikrer en bærekraftig infrastruktur med tjenestekvalitet som overholder lover og forskrifter. Resultater Prosjektet har kartlagt regelverket, hva som er innkrevet av gebyrer og avgifter til ulike statlige myndigheter og hva utvalgte kommuner og VAR-selskaper har betalt. I tillegg er det benyttet KOSTRA-data og nøkkeltall fra tilgjengelige rapporter for å beregne nasjonale tall. Det er kartlagt data fra årene Figur 1 og tabell 1 viser de statlige gebyrer og avgifters andel av prisen til abonnentene for de tre kommunale VAR-tjenestene. Statlige gebyrer og avgifters andel av prisen på VAR tjenestene til abonnentene Merverdiavgift Driftskostnader VA ekskl. gebyr/avgifter Gjenv.og behandling avfall ekskl. gebyr/avgifter Andre statlige avgifter og gebyrer Kapitalkostnader VA Innsamling avfall Prisen til abonnentene i alle Norges kommuner mill.kr Vann Avløp Avfall Figur 1. Statlige gebyrer og avgifters andel av prisen til abonnentene Norsk Vann Rapport 176/21 4

7 Tabell 1. De viktigste statlige avgifter og gebyrer på kommunale VAR-tjenester Vann Avløp Avfall SUM Mill.kr av pris Mill.kr av pris Mill.kr av pris Mill.kr av pris Selvkost produksjon av tjenestene i Innsamling av avfall Gjenv/behandl. avfall eks. gebyrer og avgifter Kapitalkostnader VA anlegg Driftskostnader ekskl. gebyrer og avgifter Forbruksavgift elektrisk kraft * * Tilsyns og saksb.gebyr Fylkesmannen Tilsynsavgift og saksb.gebyr Mattilsynet Tilsyns og saksb.gebyr dammer NVE Sluttbehandlingsavgifter forbrenning Sluttbehandlingsavgift deponering Sum statlige avgifter og gebyrer (ikke mva) Merverdiavgift 25 av selvkost Prisen til abonnentene *) Datagrunnlag ikke tilgjengelig via KOSTRA, men samlet avgift anslås til å være vesentlig lavere enn for vann og avløp, jf. kapittel Som tabell 1 viser, betaler brukerne av de kommunale VAR-tjenestene i Norge totalt ca. 16,3 milliarder kroner i VAR-gebyrer iht. selvkostprinsippet. Av dette utgjør merverdiavgift 3,3 milliarder kroner og andre statlige avgifter og gebyrer 32 millioner kroner, noe som til sammen utgjør 21,9 av prisen ut til brukerne. Statlige myndighetshandlinger Forurensningsmyndighetenes tilsyn og saksbehandling på avløps- og avfallsanlegg utøves av fylkesmannen. I tillegg har Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ansvar for deklarasjonspliktig farlig avfall og grensekryssende transport av avfall. Klif og fylkesmannen krever inn gebyrer iht. gitte satser relatert til faktisk aktivitet. I forhold til abonnentprisen er ikke kostnadene store, men det kan være store kostnader for mindre kommuner de årene det er gjennomført revisjoner, endringer av konsesjoner m.m. Mattilsynets avgift for tilsyn med vannverkene er 2 ganger høyere i forhold til abonnentprisen, sammenliknet med gebyrer for avløp og avfall, og den kan ikke hevdes å være iht. selvkost. Vannverkene betaler også for NVEs tilsyn med vannforsyningsdammer. Denne avgiften utgjør imidlertid en betydelig mindre andel av abonnentprisen. Sluttbehandlingsavgiftene på avfall Forbrenningsavgiftene og deponiavgiften på avfall utgjør i snitt 4,8 av prisen på avfallstjenesten. Pga. deponiforbudet mot biologisk nedbrytbart avfall som trådte i kraft , vil omfang av deponering og tilhørende avgift bli kraftig redusert i årene framover. Sverige og Norge utgjør et felles marked for konkurranse om behandling av avfall. Den norske forbrenningsavgiften har gitt de svenske forbrenningsanleggene en konkurransefordel. Etter sterkt påtrykk fra avfallsbransjen, er forbrenningsavgiften i Revidert nasjonalbudsjett foreslått opphevet med virkning fra Forbruksavgiften på elektrisk kraft På vann- og avløpstjenesten utgjør energikostnader en vesentlig andel av driftskostnadene, i snitt anslagsvis 8 for vann og 12 for avløp. Vann- og avløpsanleggene betaler forbruksavgift på elektrisk kraft etter høy sats. Den statlige forbruksavgiften utgjør dermed hhv.,46 for vann og,65 for avløp av prisen til abonnentene. Det er SSB som avgjør om det enkelte avfallsanlegg får lav sats eller høy sats for forbruksavgift på elektrisk kraft. Forbruksavgiften utgjør i gjennomsnitt,79 av de totale behandlingskostnadene for forbrenningsanleggene, og vi har vurdert at energiforbruket og forbruksavgiften for avfallsanlegg som deponerer restavfallet er Norsk Vann Rapport 176/21 5

8 vesentlig lavere. Ut fra dette og ut fra at gjenvinnings- og behandlingskostnadene gjennomsnittlig utgjør ca. 3 av selvkost, kan vi si at forbruksavgiften utgjør en liten andel av selvkost i gjennomsnitt. Merverdiavgift på vann fra vannverk Iht. merverdiavgiftsregelverket har næringsmidler redusert sats for merverdiavgift på 14. Selv om vann er vårt viktigste næringsmiddel og alt vann fra vannverk må tilfredsstille krav til drikkevann, defineres ikke vann fra vannverk som næringsmiddel i merverdiavgiftsregelverket. Abonnentene må derfor betale 25 merverdiavgift. Behov for endringer Omfanget av statlige gebyrer og avgifter innen VAR-sektoren har økt betydelig de senere årene. Det er også flere tilsynsmyndigheter som har hjemmelsgrunnlag i regelverket til å innkreve nye gebyrer og avgifter, men som ikke praktiserer dette i dag. Utviklingen kan tyde på at andelen av VAR-gebyret som går til å finansiere statlige myndighetshandlinger, vil øke også i årene fremover med mindre det iverksettes en bevisst politikk om det motsatte. For VAR-tjenestene, som er basert på selvkostprinsippet der brukerne av tjenesten dekker kostnadene, medfører statlige gebyrer og avgifter en direkte fordyring av tjenestene. Alternativt går dette på bekostning av nødvendige kvalitetsforbedrende tiltak. KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann har følgende anbefalinger om endringer av den statlige gebyr- og avgiftspolitikken på vann-, avløps- og avfallsområdet: Tendensen til å finansiere statlige myndighetshandlinger med særskilte avgifter og gebyrer, gir høye administrative kostnader for staten og kommunene i forhold til inntektene staten får. Dette tilsier at det rent samfunnsøkonomisk kan være mer hensiktsmessig med finansiering direkte over Statsbudsjettet av myndighetenes tilsyn med kommunale VAR-tjenester. Dersom dagens ordninger med statlige gebyrer og avgifter innen VAR-sektoren skal opprettholdes, må alle de statlige myndighetene innrette seg iht. Finansdepartementets rundskriv R-112/26 - Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. Mattilsynets tilsynsavgift for vannverk synes å være noe i strid med Finansdepartementets retningslinjer. Tilsynsaktiviteten bør finansieres med gebyr og ikke avgifter, og der satsene står mer i forhold til Mattilsynets kostnader med å føre tilsyn med den enkelte virksomhet. Vann fra vannverk bør få redusert merverdiavgift til 14 i likhet med andre næringsmidler. Dette ville gitt en mulighet for økt innsats til nødvendig vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen uten økning i vannprisen ut til abonnentene. Norsk Vann Rapport 176/21 6

9 English summary This report is published in Norwegian by Norwegian Water BA (Norsk Vann BA). Address: Phone: Website: Vangsvegen 143, N-2317 Hamar, Norway / Report no: Report title: Governmental fees and taxes on the municipal water, wastewater and waste services Date of issue: Number of pages: Keywords: Fees Taxes Governmental authority actions Water, wastewater and waste Author: May Rostad Svein Aannestad ISBN: ISSN: ISSN: (printed edition) (electronic edition) Summary: Interest organizations in the water, wastewater and waste sector (WWW), KS Enterprise, Waste Norway and Norwegian Water, have mapped the extent of governmental fees and taxes on the municipal WWW services and what percentage it constitutes of the price that subscribers pay. In 28, the users of the municipal water, wastewater and waste services in Norway paid a total of 16.3 billion NOK in costs under the full cost principle. Of this amount, value added tax (VAT) was 3.3 billion NOK and other governmental fees and charges 32 million NOK, which together accounted for 21.9 of the cost to the subscribers. The state regulatory actions constitute a relatively modest share of the cost, but the difference is substantial between the authorities. The fees to the Norwegian Food Safety Authority was.62 of the water price and the County Governor's audit of wastewater and waste services represented only.2.5. The interest organizations' main position is that most governmental authority actions in the WWW field should be financed from the national budget. The disadvantage of fee funding is that it leads to higher administrative costs for the state and the municipalities and less predictability in the cost for the WWW businesses. Norsk Vann Rapport 176/21 7

10 1. Metode 1.1. Regelverket for innkreving av gebyrer og avgifter Kartleggingen av aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer er utført dels ved gjennomgang av bransjens regelverksdatabaser og Lovdata, samt ved direkte kontakt med Klif, fylkesmenn, Mattilsynet, NVE og DSB for å avklare hvilke tilsynsoppgaver som dekkes inn med gebyrer og avgifter og grunnlaget for beregning av disse. I tillegg har vi benyttet bransjeorganisasjonene KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann sin eksisterende oversikt og kunnskap om aktuelle problemstillinger, historiske utfordringer osv. knyttet til ulike typer statlige avgifter og gebyrordninger Innhente faktiske tall fra utvalgte VAR-virksomheter Et utvalg av kommuner og deres VAR-selskaper ble kontaktet med et spørreskjema der vi ba dem gå i regnskapene for og angi hvilke statlige gebyrer og avgifter de faktisk har betalt i disse årene. Gjennom denne kartleggingen fikk vi oversikt over variasjoner mellom kommunene, kvalitetssikret at vi hadde fanget opp alle aktuelle gebyrer og avgifter på sektoren samt fått klarhet i hvilken instans de betales inn til. Kommuner ble valgt ut til å delta i prosjektet ut fra bl.a. følgende kriterier: Liten mellomstor stor kommune Geografisk spredning Kommuner som drifter alt innen VAR i egen regi Kommuner som drifter deler av eller hele VAR-sektoren i utskilte selskaper Av totalt 17 kommuner og 7 VAR-selskaper som ble kontaktet, fikk vi svar fra følgende 1 kommuner og 5 selskaper: Fredrikstad Hamar Høyanger Larvik Lenvik Steinkjer Tinn Vestre Toten Sør-Varanger Oppdal FREVAR KF, Fredrikstads vann- avløps- og renovasjonsforetak Hias IKS, vann-, avløps- og renovasjonsselskap på Hedemarken LiBiR IKS, Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap SHMIL IKS, Søndre Helgeland Miljøverk SIM IKS, Sunnhordland Interkommunale Miljøverk 1.3. Kartlegge gebyrer og avgifter innkrevet av myndighetene Følgende myndigheter ble tilskrevet og har rapportert: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Nordland Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (tidligere SFT) Norsk Vann Rapport 176/21 8

11 Mattilsynet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1.4. Beregning av nasjonale tall for innbetalte gebyrer og avgifter For å beregne nasjonale tall for hvor stor andel av produksjonskostnadene og prisen til abonnentene som statlige gebyrer og avgifter utgjør, har vi benyttet data fra KOSTRA: Selvkost for de kommunale VAR-tjenestene Sum vannleveranse til de kommunale vannabonnentene Mengden husholdningsavfall Andel av restavfallet som blir hhv. deponert og ført til forbrenning Fordelingen av kostnader mellom KOSTRA-funksjonene for innsamling av avfall og gjenvinning og behandling av avfall I tillegg har vi benyttet en del nøkkeltall fra andre rapporter og undersøkelser mht. andelen driftskostnader av selvkost på vann- og avløpstjenestene, energiforbruket på vann- og avløpsanlegg m.m. for å kunne beregne nasjonale nøkkeltall. Hva som er beregningsgrunnlag er gjort rede for i presentasjonen av resultatene i kapittel 3 i rapporten Drøfting av resultatene De ulike gebyr- og avgiftsordningene er kategorisert og drøftet ut fra ulike perspektiv. Særskilte gebyr- og avgiftsordninger som skal finansiere statlige myndighetshandlinger, er drøftet iht. Finansdepartementets Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. I tillegg er forskjeller i myndighetenes praksis drøftet. De øvrige statlige forbruks- og miljøavgiftene er drøftet i forhold til uheldige og tildels utilsiktede virkninger av dagens praktisering, samt hvordan ulike regelverk kategoriserer VAR-virksomhetene prinsipielt forskjellig. Norsk Vann Rapport 176/21 9

12 2. Regelverket 2.1. Tilsynsmyndigheter og regelverk for finansiering av tilsyn Arbeidstilsynet Lovgrunnlag Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 18-3 Gebyrer (1) Virksomhet som går inn under denne lov, kan pålegges å betale til statskassen et årlig tilsynsgebyr eller gebyrer til dekning av utgifter til kontroll, godkjenning, sertifisering eller til pålagte undersøkelser eller prøver. (2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om slike gebyrer. Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg. (3) Departementet kan i forskrift gi adgang for Arbeidstilsynet til å kreve refundert utgifter for undersøkelser og prøver som arbeidsgiveren etter loven har plikt til å utføre. Aktuelle forskrifter Forskrifter om arbeid ved avløpsanlegg Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Finansiering av tilsyn Arbeidstilsynet krever ikke inn gebyrer for sine myndighetshandlinger. De øvrige myndighetene som utfører tilsyn iht. internkontrollforskriften, krever heller ikke gebyr iht. denne forskriften, men iht. sine respektive sektorlover og forskrifter. El-tilsynet Lovgrunnlag Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) 3. Kongen anordner i den utstrekning det finnes nødvendig, offentlig tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Kongen kan bestemme hvem som på sentralt nivå skal føre tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov blir overholdt. Dette sentrale tilsyn er tilsynsmyndighet etter denne lov. 4. For myndighetenes tilsyn erlegges avgift til staten etter forskrift fastsatt av Kongen. I forskriften inntas bestemmelse om når og av hvem denne avgift skal erlegges. Forskrifter Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Finansiering av tilsyn Kostnader forbundet med det lokale elektrisitetstilsyn (DLE tilsyn), dekkes innenfor netteiers årlige inntektsramme. Det er følgelig ikke separate gebyr for de som blir kontrollert. Norsk Vann Rapport 176/21 1

13 Tilsynsmyndigheter for brann og eksplosjonsvern Lovgrunnlag Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 28 Gebyr m.m. Departementet kan gi forskrifter om avgifter og gebyr til dekning av utgiftene forbundet med gjennomføringen av tilsynsmyndighetenes oppgaver etter denne loven. Myndigheter Kommunestyret kan selv fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har et visst omfang av tilsyn med VAR-virksomheter knyttet til bygging av større anlegg og anlegg med biogass. Finansiering av tilsyn Det er ikke gitt forskrifter om betaling for DSB sitt tilsyn, og DSB krever følgelig ikke inn gebyr for sin tilsynsvirksomhet Den enkelte kommune vedtar gebyr for feiing, som er en selvkosttjeneste. Mattilsynet Lovgrunnlag Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) Aktuelle forskrifter relatert til drikkevann Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Andre forskrifter Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (forskrift om organisk gjødsel) Denne forskriften gjelder blant annet behandling og bruk av avløps- og vannverksslam som gjødsel og jordforbedringsmiddel. Finansiering av saksbehandling og tilsyn Mattilsynets tilsynsvirksomhet og saksbehandling med vannverkene finansieres med avgifter og gebyrer iht. satser i forskriftene. Forskrift om organisk gjødsel hjemler ikke innkreving av gebyrer eller avgifter for Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Lovgrunnlag Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) Aktuelle forskrifter for vannverk Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann Finansiering av tilsyn med dammer NVEs saksbehandling og kontroll av dammer blir finansiert med gebyrer. Norsk Vann Rapport 176/21 11

14 Statlige forurensningsmyndigheter Fylkesmannen og Klif Lovgrunnlag Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) Aktuelle forskrifter Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften, som også er hjemlet i produktkontrolloven) Finansiering av saksbehandling og tilsyn Forurensningsforskriften kap. 39 regulerer tilsynsmyndighetenes innkreving av gebyrer for saksbehandling og tilsyn Statlige avgiftsordninger Lov om særavgifter Loven hjemler særavgifter til staten uten hjemmel i andre lover. Aktuell forskrifter Forskrift om særavgifter kap. 3-12: Forbruksavgift på elektrisk kraft Forskrift om særavgifter kap. 3-13: Avgift på sluttbehandling av avfall Lov om merverdiavgift Alle de tre VAR-tjenestene er omfattet av loven. Abonnentene må derfor betale 25 merverdiavgift av selvkosten for VAR-tjenestene. Aktuelle forskrifter Forskrift til merverdiavgiftsloven Vann fra vannverk blir ut fra denne forskriften definert som ikke å være et næringsmiddel, og følgelig heller ikke berettiget til lav sats på 14 merverdiavgift som andre næringsmidler: Varer som ikke anses som næringsmidler (1) Med legemidler menes stoff, droger eller preparater som er legemiddel etter legemiddelloven 2. Legemiddel som etter legemiddelloven skal ha markedsføringstillatelse, anses ikke som legemiddel før markedsføringstillatelse er gitt eller det er gitt særskilt unntak fra plikten til å ha slik tillatelse. (2) Med tobakksvarer menes varer som er tobakksvare etter forskrift 6. februar 23 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksvarer 3 nr. 1. (3) Med alkoholholdige drikkevarer menes drikkevarer som inneholder mer enn,7 volumprosent alkohol. (4) Med vann fra vannverk menes vann fra vannverk som nevnt i drikkevannsforskriften 3 nr. 4. Norsk Vann Rapport 176/21 12

15 2.3. Statlige gebyrer og avgifter på vannforsyningstjenesten Hjemmelsgrunnlag InnAvgifter og gebyrer krevingsinstans Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) Forvaltes av Mattilsynet. Beregningsgrunnlag 21 Avgift og gebyr Kongen kan i forskrifter pålegge virksomheter å betale gebyr for å dekke kostnader ved tilsyn, kontroll og særskilte ytelser, som utferdigelse av attester og godkjenninger, etter denne loven. Kongen kan i forskrifter pålegge virksomheter å betale en avgift på næringsmidler for å dekke kostnader ved tilsyn og kontroll etter denne loven, som ikke dekkes ved gebyr i medhold av første ledd. 23 Tilsyn og vedtak Det sentrale, regionale eller lokale mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven, Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet Mattilsynet Drikkevannsforskriften Mattilsynet Godkjenning av vannforsyningssystem: enkel: kr 752 omfattende: kr 376 Antall og type saker Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem: enkel: kr 752 omfattende: kr Avgift og gebyr og tilsyn og kontroll Antall m3 vann produsert For tilsyn og kontroll med vannforsyningssystem for minst 2 husstander herunder hytter eller minst 5 personer ( 8-1): Avgift på kr,5 pr. m3/år produsert vann begrenset oppad til 2 mill. kr/år Vannforsyningssystem som kun forsyner helseinstitusjoner og skoler/barnehager ( 8-2) samt næringsvirksomheter( 1a) er unntatt plikt til å betale avgifter for tilsyn/kontroll: Dersom slike anlegg leverer vann til andre virksomheter og personer, betales en avgift på kr,5 pr. m3/år For tilsyn og kontroll med vannforsyning fra ikke godkjenningspliktig vannforsyningssystem betales gebyr etter brukt tid, med en timesats på kr 47 pr. påbegynt timeverk, begrenset oppad til ett dagsverk pr. tilsyn og kontroll. Norsk Vann Rapport 176/21 13

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport B15 2011 Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A:

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger Norsk Vann Rapport 200 2014 Håndtering av overvann fra urbane veger Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse

Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse Rapport nr 3/2011 April 2011 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: Dato: Revidert:

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4 Deloitte Advokatfirma AS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Memo Tlf: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 51 81 56 01 www.deloitte.no Dato: 18. mars 2015 Til: Fra: Avfall Sør AS / Returkraft

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Alle opplysninger under punkt 8.5 og 8.6 er taushetsbelagte og unntatt offentlighet som forretningshemmeligheter

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport 169 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette

Detaljer

Selskapskontroll i Returkraft AS

Selskapskontroll i Returkraft AS ! Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll i Returkraft AS Rapport fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS november 2011 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning...

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006

Avfall Norge. Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg. Rapport 6/2006 Avfall Norge Juridisk betenkning vedrørende spørsmål knyttet til etablering av avfallsbehandlingsanlegg Rapport 6/2006 Februar 2007 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 6/2006 Distribusjon: Fri Dato: 05.02.2007

Detaljer

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Håkon Skullerud Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer