Norsk Vann. Rapport. Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Vann. Rapport. Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene"

Transkript

1 Norsk Vann Rapport Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene

2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette kan være: Rapportering av prosjekter som er gjennomført innenfor organisasjonens eget prosjektsystem Rapportering av spleiselagsprosjekter hvor to eller flere andelseiere i Norsk Vann BA samarbeider for å løse felles utfordringer Rapportering av prosjekter som er gjennomført av andelseiere eller andre. Rapporten vil i slike tilfeller kunne være en ren kopi av originalrapporten eller noe bearbeidet Fortløpende nummer xx-årstall Rapportserie B: Dette er en serie for «enklere» rapporter, for eksempel forprosjekter, som vil være grunnlag for videre prosjektvirksomhet mm. Fortløpende nummer Bxx-årstall Rapportserie C: Dette er rapporter delfinansiert av Norsk Vann, men som er utgitt av andre. Fortløpende nummer Cxx-årstall Prosjektresultatene fra Norsk Vann Rapport (serie A og B) kan fritt benyttes internt i egen organisasjon. Når prosjektresultatene benyttes i skriftlig materiale, må kilde oppgis. Videresalg/formidling av resultatene utover dette er kun tillatt etter skriftlig avtale med Norsk Vann BA. Norsk Vann har ikke ansvar for feil eller ufullstendigheter som måtte forekomme i rapporten og kan ikke stilles økonomisk eller på annen måte til ansvar for problemer som måtte oppstå som følge av bruk av rapporten. Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2317 Hamar Tlf: E-post: Forsidefoto: Lise Marit Brodal (Hias), Ivar Helleberg og Johan Tømte

3 Rapportnummer: Norsk Vann Rapport ISBN ISSN (trykt utgave) ISSN (elektronisk utg.) Norsk Vann BA Dato: 1. august 21 Adresse: Telefon: E-post: Internettadresse: Antall sider (inkl. bilag): 49 Vangsvegen 143, 2317 Hamar norskva nn.no Tilgjengelighet: Åpen: x Begrenset: Rapportens tittel: Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene Forfatter(e): Kinei AS ved May Rostad og Svein Aannestad Ekstrakt: Interesseorganisasjonene på VAR-området, KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann, har kartlagt omfanget av statlige gebyrer og avgifter på de kommunale vann-, avløps- og avfallstjenestene og hva det utgjør av prisen som abonnentene betaler. Brukerne av de kommunale VAR-tjenestene i Norge betaler totalt ca. 16,3 milliarder kroner i VAR-gebyrer iht. selvkostprinsippet. Av dette utgjør merverdiavgift 3,3 milliarder kroner og andre statlige avgifter og gebyrer 32 millioner kroner, noe som til sammen utgjør 21,9 av prisen ut til brukerne. De statlige myndighetshandlingene utgjør en relativt beskjeden andel av prisen, men forskjellen er stor mellom tjenestene. Prisen for Mattilsynets tilsyn med vannverk utgjør,62 av vannprisen, mens fylkesmannens tilsyn med avløps- og avfallsanlegg utgjør bare,2,5. Interesseorganisasjonenes hovedholdning er at de fleste statlige myndighetshandlinger med kommunene på VAR-området bør finansieres over statsbudsjettet. Gebyr- og avgiftsfinansiering fører til unødige administrative kostnader for stat og kommune og uforutsigbarhet i kostnadene for VAR-virksomhetene. Emneord, norske: Emneord, engelske: Gebyrer og avgifter Statlige myndighetshandlinger Vann, avløp og avfall Fees and taxes Governmental authority actions Water, wastewater and waste Norsk Vann Rapport 176/21 1

4 Forord Enkelte statlige myndigheter har endret sin finansieringsform de senere år; fra finansiering over statsbudsjettet til mer direkte innkreving av tilsynsgebyrer og avgifter fra virksomhetene det føres tilsyn med. Samme tendens gjør seg gjeldende for myndighetenes arbeid med konsesjoner og godkjenninger. Den nye tendensen gjør seg også gjeldende på VAR-området (vann, avløp og renovasjon). Det er bl.a. innført nye gebyr- og avgiftsordninger for finansiering av det arbeidet Mattilsynet utfører som drikkevannsmyndighet samt det arbeidet som fylkesmennene utfører som forurensningsmyndighet innen avløp og renovasjon. De kommunale VAR-tjenestene skal etter regelverket baseres på selvkost, det vil si at nødvendige utgifter med å utføre tjenesten finansieres ved å kreve inn gebyrer fra brukerne av tjenestene. Det er kommunestyrene som vedtar størrelsen på gebyrene. Jo større andel av VAR-gebyrene som går til å finansiere statlige myndighetshandlinger og ulike statlige avgifter, jo mindre blir igjen til å gjøre nødvendige investeringer i infrastrukturen og til å produsere tjenester som overholder lover og forskrifter. Interesseorganisasjonene på VAR-området, KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann, har derfor sett behovet for å kartlegge nærmere hva den endrede statlige gebyr- og avgiftspolitikken har å si for størrelsen på VAR-gebyret. Hensikten er dels å kunne redegjøre nærmere for kostnadsbildet på VAR-området, og dels drøfte om ordningene er hensiktsmessig innrettet og i overensstemmelse med Finansdepartementets rundskriv R-112/26 - Retningslinjer for finansiering av statlige myndighetshandlinger. KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann har derfor samarbeidet om et prosjekt med ovennevnte som formål. Denne rapporten beskriver funnene som er gjort i fellesprosjektet. May Rostad i Kinei AS har vært engasjert som rådgiver for gjennomføring av prosjektet og er hovedforfatter av rapporten. Svein Aannestad i Kinei AS har vært medforfatter. Styringsgruppen for prosjektet har bestått av Nicolay Biørn-Lian fra KS Bedrift, Roy Ulvang fra Avfall Norge, Grethe Olsbye fra Hias IKS, Gunnar Fr. Aasgaard fra Lørenskog kommune og Toril Hofshagen fra Norsk Vann. Sistnevnte har også fungert som prosjektleder i gjennomføringen av dette fellesprosjektet. Norsk Vann vil takke alle medvirkende for et godt samarbeid! Hamar, 1. august 21 Toril Hofshagen Norsk Vann Rapport 176/21 2

5 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Sammendrag... 4 English summary Metode Regelverket for innkreving av gebyrer og avgifter Innhente faktiske tall fra utvalgte VAR-virksomheter Kartlegge gebyrer og avgifter innkrevet av myndighetene Beregning av nasjonale tall for innbetalte gebyrer og avgifter Drøfting av resultatene Regelverket Tilsynsmyndigheter og regelverk for finansiering av tilsyn Statlige avgiftsordninger Statlige gebyrer og avgifter på vannforsyningstjenesten Statlige gebyrer og avgifter på avløpstjenesten Statlige gebyrer og avgifter på avfallstjenesten Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av myndighetshandlinger Resultater av kartleggingen Statlige gebyrer og avgifter på vannforsyningstjenesten Kartlegging av gebyrer og avgifter betalt av kommunene Mattilsynets innkreving av avgifter og gebyrer i Forholdet mellom avgiftsinntektene og Mattilsynets tilsynsarbeid Innkreving av gebyrer til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Energikostnader og forbruksavgift på elektrisk kraft Statlige gebyrer og avgifter på avløpstjenesten Kartlegging av gebyrer og avgifter betalt av kommunene Kartlegging av gebyrer krevet inn av fylkesmannen i fire fylker Energikostnader og forbruksavgiften på elektrisk kraft Deponiavgift for avløpsanleggenes avfallsfraksjoner Statlige gebyrer og avgifter på avfallstjenesten Kartlegging av gebyrer og avgifter betalt av avfallsselskapene Beregning av gebyrer og avgifter for kommunene i fire fylker i Sluttbehandlingsavgifter på avfall endringer Saksbehandlingsgebyrer som kreves inn av Klif Forbruksavgift på elektrisk kraft Andre statlige pålegg som gir økt pris for abonnentene Vegloven Lov om kulturminner Kostnader ved implementering av vanndirektivet Kostnader ved endrede klimaforhold Drøfting av resultatene Grunnlaget for drøftingen Statlige gebyrer og avgifter på vannforsyningstjenesten Statlige gebyrer og avgifter på avløpstjenesten Statlige gebyrer og avgifter på avfallstjenesten Myndighetshandlinger som ikke gebyrfinansieres i dag Ulemper med gebyr- og avgiftsfinansiert myndighetsutøvelse Uforutsigbarhet for kommuner og selskaper Administrasjonskostnader i stat og kommune samfunnsøkonomiske betraktninger Oppsummering og konklusjoner av drøftingen Norsk Vann Rapport 176/21 3

6 Sammendrag Brukerne av de kommunale VAR-tjenestene i Norge betaler totalt 16,3 milliarder kroner i VAR-gebyrer iht. selvkostprinsippet. Av dette utgjør merverdiavgift 3,3 milliarder kroner og andre statlige avgifter og gebyrer 32 millioner kroner, noe som til sammen utgjør 21,9 av prisen ut til brukerne. De statlige myndighetshandlingene utgjør en relativt beskjeden andel av prisen, men forskjellen er stor mellom tjenestene. Prisen for Mattilsynets tilsyn med vannverk utgjør,62 av vannprisen, mens fylkesmannens tilsyn med avløpsog avfallsanlegg utgjør bare hhv.,2 og,5 av avløps- og avfallsprisen. Samarbeidsprosjekt Det har vært en økende tendens de siste årene til at statlige myndighetshandlinger ikke lenger skattefinansieres, men finansieres med særlige gebyrer og avgifter. KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann har derfor samarbeidet om et prosjekt for å få kartlagt omfang og innretning på statlige gebyrer og avgifter for de kommunale vann-, avløps- og renovasjonstjenestene (VAR-tjenestene). Bransjeorganisasjonene er bekymret for at økningen i gebyrer og avgifter kan gå på bekostning av nødvendige tiltak som sikrer en bærekraftig infrastruktur med tjenestekvalitet som overholder lover og forskrifter. Resultater Prosjektet har kartlagt regelverket, hva som er innkrevet av gebyrer og avgifter til ulike statlige myndigheter og hva utvalgte kommuner og VAR-selskaper har betalt. I tillegg er det benyttet KOSTRA-data og nøkkeltall fra tilgjengelige rapporter for å beregne nasjonale tall. Det er kartlagt data fra årene Figur 1 og tabell 1 viser de statlige gebyrer og avgifters andel av prisen til abonnentene for de tre kommunale VAR-tjenestene. Statlige gebyrer og avgifters andel av prisen på VAR tjenestene til abonnentene Merverdiavgift Driftskostnader VA ekskl. gebyr/avgifter Gjenv.og behandling avfall ekskl. gebyr/avgifter Andre statlige avgifter og gebyrer Kapitalkostnader VA Innsamling avfall Prisen til abonnentene i alle Norges kommuner mill.kr Vann Avløp Avfall Figur 1. Statlige gebyrer og avgifters andel av prisen til abonnentene Norsk Vann Rapport 176/21 4

7 Tabell 1. De viktigste statlige avgifter og gebyrer på kommunale VAR-tjenester Vann Avløp Avfall SUM Mill.kr av pris Mill.kr av pris Mill.kr av pris Mill.kr av pris Selvkost produksjon av tjenestene i Innsamling av avfall Gjenv/behandl. avfall eks. gebyrer og avgifter Kapitalkostnader VA anlegg Driftskostnader ekskl. gebyrer og avgifter Forbruksavgift elektrisk kraft * * Tilsyns og saksb.gebyr Fylkesmannen Tilsynsavgift og saksb.gebyr Mattilsynet Tilsyns og saksb.gebyr dammer NVE Sluttbehandlingsavgifter forbrenning Sluttbehandlingsavgift deponering Sum statlige avgifter og gebyrer (ikke mva) Merverdiavgift 25 av selvkost Prisen til abonnentene *) Datagrunnlag ikke tilgjengelig via KOSTRA, men samlet avgift anslås til å være vesentlig lavere enn for vann og avløp, jf. kapittel Som tabell 1 viser, betaler brukerne av de kommunale VAR-tjenestene i Norge totalt ca. 16,3 milliarder kroner i VAR-gebyrer iht. selvkostprinsippet. Av dette utgjør merverdiavgift 3,3 milliarder kroner og andre statlige avgifter og gebyrer 32 millioner kroner, noe som til sammen utgjør 21,9 av prisen ut til brukerne. Statlige myndighetshandlinger Forurensningsmyndighetenes tilsyn og saksbehandling på avløps- og avfallsanlegg utøves av fylkesmannen. I tillegg har Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ansvar for deklarasjonspliktig farlig avfall og grensekryssende transport av avfall. Klif og fylkesmannen krever inn gebyrer iht. gitte satser relatert til faktisk aktivitet. I forhold til abonnentprisen er ikke kostnadene store, men det kan være store kostnader for mindre kommuner de årene det er gjennomført revisjoner, endringer av konsesjoner m.m. Mattilsynets avgift for tilsyn med vannverkene er 2 ganger høyere i forhold til abonnentprisen, sammenliknet med gebyrer for avløp og avfall, og den kan ikke hevdes å være iht. selvkost. Vannverkene betaler også for NVEs tilsyn med vannforsyningsdammer. Denne avgiften utgjør imidlertid en betydelig mindre andel av abonnentprisen. Sluttbehandlingsavgiftene på avfall Forbrenningsavgiftene og deponiavgiften på avfall utgjør i snitt 4,8 av prisen på avfallstjenesten. Pga. deponiforbudet mot biologisk nedbrytbart avfall som trådte i kraft , vil omfang av deponering og tilhørende avgift bli kraftig redusert i årene framover. Sverige og Norge utgjør et felles marked for konkurranse om behandling av avfall. Den norske forbrenningsavgiften har gitt de svenske forbrenningsanleggene en konkurransefordel. Etter sterkt påtrykk fra avfallsbransjen, er forbrenningsavgiften i Revidert nasjonalbudsjett foreslått opphevet med virkning fra Forbruksavgiften på elektrisk kraft På vann- og avløpstjenesten utgjør energikostnader en vesentlig andel av driftskostnadene, i snitt anslagsvis 8 for vann og 12 for avløp. Vann- og avløpsanleggene betaler forbruksavgift på elektrisk kraft etter høy sats. Den statlige forbruksavgiften utgjør dermed hhv.,46 for vann og,65 for avløp av prisen til abonnentene. Det er SSB som avgjør om det enkelte avfallsanlegg får lav sats eller høy sats for forbruksavgift på elektrisk kraft. Forbruksavgiften utgjør i gjennomsnitt,79 av de totale behandlingskostnadene for forbrenningsanleggene, og vi har vurdert at energiforbruket og forbruksavgiften for avfallsanlegg som deponerer restavfallet er Norsk Vann Rapport 176/21 5

8 vesentlig lavere. Ut fra dette og ut fra at gjenvinnings- og behandlingskostnadene gjennomsnittlig utgjør ca. 3 av selvkost, kan vi si at forbruksavgiften utgjør en liten andel av selvkost i gjennomsnitt. Merverdiavgift på vann fra vannverk Iht. merverdiavgiftsregelverket har næringsmidler redusert sats for merverdiavgift på 14. Selv om vann er vårt viktigste næringsmiddel og alt vann fra vannverk må tilfredsstille krav til drikkevann, defineres ikke vann fra vannverk som næringsmiddel i merverdiavgiftsregelverket. Abonnentene må derfor betale 25 merverdiavgift. Behov for endringer Omfanget av statlige gebyrer og avgifter innen VAR-sektoren har økt betydelig de senere årene. Det er også flere tilsynsmyndigheter som har hjemmelsgrunnlag i regelverket til å innkreve nye gebyrer og avgifter, men som ikke praktiserer dette i dag. Utviklingen kan tyde på at andelen av VAR-gebyret som går til å finansiere statlige myndighetshandlinger, vil øke også i årene fremover med mindre det iverksettes en bevisst politikk om det motsatte. For VAR-tjenestene, som er basert på selvkostprinsippet der brukerne av tjenesten dekker kostnadene, medfører statlige gebyrer og avgifter en direkte fordyring av tjenestene. Alternativt går dette på bekostning av nødvendige kvalitetsforbedrende tiltak. KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann har følgende anbefalinger om endringer av den statlige gebyr- og avgiftspolitikken på vann-, avløps- og avfallsområdet: Tendensen til å finansiere statlige myndighetshandlinger med særskilte avgifter og gebyrer, gir høye administrative kostnader for staten og kommunene i forhold til inntektene staten får. Dette tilsier at det rent samfunnsøkonomisk kan være mer hensiktsmessig med finansiering direkte over Statsbudsjettet av myndighetenes tilsyn med kommunale VAR-tjenester. Dersom dagens ordninger med statlige gebyrer og avgifter innen VAR-sektoren skal opprettholdes, må alle de statlige myndighetene innrette seg iht. Finansdepartementets rundskriv R-112/26 - Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. Mattilsynets tilsynsavgift for vannverk synes å være noe i strid med Finansdepartementets retningslinjer. Tilsynsaktiviteten bør finansieres med gebyr og ikke avgifter, og der satsene står mer i forhold til Mattilsynets kostnader med å føre tilsyn med den enkelte virksomhet. Vann fra vannverk bør få redusert merverdiavgift til 14 i likhet med andre næringsmidler. Dette ville gitt en mulighet for økt innsats til nødvendig vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen uten økning i vannprisen ut til abonnentene. Norsk Vann Rapport 176/21 6

9 English summary This report is published in Norwegian by Norwegian Water BA (Norsk Vann BA). Address: Phone: Website: Vangsvegen 143, N-2317 Hamar, Norway / Report no: Report title: Governmental fees and taxes on the municipal water, wastewater and waste services Date of issue: Number of pages: Keywords: Fees Taxes Governmental authority actions Water, wastewater and waste Author: May Rostad Svein Aannestad ISBN: ISSN: ISSN: (printed edition) (electronic edition) Summary: Interest organizations in the water, wastewater and waste sector (WWW), KS Enterprise, Waste Norway and Norwegian Water, have mapped the extent of governmental fees and taxes on the municipal WWW services and what percentage it constitutes of the price that subscribers pay. In 28, the users of the municipal water, wastewater and waste services in Norway paid a total of 16.3 billion NOK in costs under the full cost principle. Of this amount, value added tax (VAT) was 3.3 billion NOK and other governmental fees and charges 32 million NOK, which together accounted for 21.9 of the cost to the subscribers. The state regulatory actions constitute a relatively modest share of the cost, but the difference is substantial between the authorities. The fees to the Norwegian Food Safety Authority was.62 of the water price and the County Governor's audit of wastewater and waste services represented only.2.5. The interest organizations' main position is that most governmental authority actions in the WWW field should be financed from the national budget. The disadvantage of fee funding is that it leads to higher administrative costs for the state and the municipalities and less predictability in the cost for the WWW businesses. Norsk Vann Rapport 176/21 7

10 1. Metode 1.1. Regelverket for innkreving av gebyrer og avgifter Kartleggingen av aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer er utført dels ved gjennomgang av bransjens regelverksdatabaser og Lovdata, samt ved direkte kontakt med Klif, fylkesmenn, Mattilsynet, NVE og DSB for å avklare hvilke tilsynsoppgaver som dekkes inn med gebyrer og avgifter og grunnlaget for beregning av disse. I tillegg har vi benyttet bransjeorganisasjonene KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann sin eksisterende oversikt og kunnskap om aktuelle problemstillinger, historiske utfordringer osv. knyttet til ulike typer statlige avgifter og gebyrordninger Innhente faktiske tall fra utvalgte VAR-virksomheter Et utvalg av kommuner og deres VAR-selskaper ble kontaktet med et spørreskjema der vi ba dem gå i regnskapene for og angi hvilke statlige gebyrer og avgifter de faktisk har betalt i disse årene. Gjennom denne kartleggingen fikk vi oversikt over variasjoner mellom kommunene, kvalitetssikret at vi hadde fanget opp alle aktuelle gebyrer og avgifter på sektoren samt fått klarhet i hvilken instans de betales inn til. Kommuner ble valgt ut til å delta i prosjektet ut fra bl.a. følgende kriterier: Liten mellomstor stor kommune Geografisk spredning Kommuner som drifter alt innen VAR i egen regi Kommuner som drifter deler av eller hele VAR-sektoren i utskilte selskaper Av totalt 17 kommuner og 7 VAR-selskaper som ble kontaktet, fikk vi svar fra følgende 1 kommuner og 5 selskaper: Fredrikstad Hamar Høyanger Larvik Lenvik Steinkjer Tinn Vestre Toten Sør-Varanger Oppdal FREVAR KF, Fredrikstads vann- avløps- og renovasjonsforetak Hias IKS, vann-, avløps- og renovasjonsselskap på Hedemarken LiBiR IKS, Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap SHMIL IKS, Søndre Helgeland Miljøverk SIM IKS, Sunnhordland Interkommunale Miljøverk 1.3. Kartlegge gebyrer og avgifter innkrevet av myndighetene Følgende myndigheter ble tilskrevet og har rapportert: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Nordland Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (tidligere SFT) Norsk Vann Rapport 176/21 8

11 Mattilsynet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1.4. Beregning av nasjonale tall for innbetalte gebyrer og avgifter For å beregne nasjonale tall for hvor stor andel av produksjonskostnadene og prisen til abonnentene som statlige gebyrer og avgifter utgjør, har vi benyttet data fra KOSTRA: Selvkost for de kommunale VAR-tjenestene Sum vannleveranse til de kommunale vannabonnentene Mengden husholdningsavfall Andel av restavfallet som blir hhv. deponert og ført til forbrenning Fordelingen av kostnader mellom KOSTRA-funksjonene for innsamling av avfall og gjenvinning og behandling av avfall I tillegg har vi benyttet en del nøkkeltall fra andre rapporter og undersøkelser mht. andelen driftskostnader av selvkost på vann- og avløpstjenestene, energiforbruket på vann- og avløpsanlegg m.m. for å kunne beregne nasjonale nøkkeltall. Hva som er beregningsgrunnlag er gjort rede for i presentasjonen av resultatene i kapittel 3 i rapporten Drøfting av resultatene De ulike gebyr- og avgiftsordningene er kategorisert og drøftet ut fra ulike perspektiv. Særskilte gebyr- og avgiftsordninger som skal finansiere statlige myndighetshandlinger, er drøftet iht. Finansdepartementets Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. I tillegg er forskjeller i myndighetenes praksis drøftet. De øvrige statlige forbruks- og miljøavgiftene er drøftet i forhold til uheldige og tildels utilsiktede virkninger av dagens praktisering, samt hvordan ulike regelverk kategoriserer VAR-virksomhetene prinsipielt forskjellig. Norsk Vann Rapport 176/21 9

12 2. Regelverket 2.1. Tilsynsmyndigheter og regelverk for finansiering av tilsyn Arbeidstilsynet Lovgrunnlag Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 18-3 Gebyrer (1) Virksomhet som går inn under denne lov, kan pålegges å betale til statskassen et årlig tilsynsgebyr eller gebyrer til dekning av utgifter til kontroll, godkjenning, sertifisering eller til pålagte undersøkelser eller prøver. (2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om slike gebyrer. Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg. (3) Departementet kan i forskrift gi adgang for Arbeidstilsynet til å kreve refundert utgifter for undersøkelser og prøver som arbeidsgiveren etter loven har plikt til å utføre. Aktuelle forskrifter Forskrifter om arbeid ved avløpsanlegg Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Finansiering av tilsyn Arbeidstilsynet krever ikke inn gebyrer for sine myndighetshandlinger. De øvrige myndighetene som utfører tilsyn iht. internkontrollforskriften, krever heller ikke gebyr iht. denne forskriften, men iht. sine respektive sektorlover og forskrifter. El-tilsynet Lovgrunnlag Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) 3. Kongen anordner i den utstrekning det finnes nødvendig, offentlig tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Kongen kan bestemme hvem som på sentralt nivå skal føre tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov blir overholdt. Dette sentrale tilsyn er tilsynsmyndighet etter denne lov. 4. For myndighetenes tilsyn erlegges avgift til staten etter forskrift fastsatt av Kongen. I forskriften inntas bestemmelse om når og av hvem denne avgift skal erlegges. Forskrifter Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Finansiering av tilsyn Kostnader forbundet med det lokale elektrisitetstilsyn (DLE tilsyn), dekkes innenfor netteiers årlige inntektsramme. Det er følgelig ikke separate gebyr for de som blir kontrollert. Norsk Vann Rapport 176/21 1

13 Tilsynsmyndigheter for brann og eksplosjonsvern Lovgrunnlag Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 28 Gebyr m.m. Departementet kan gi forskrifter om avgifter og gebyr til dekning av utgiftene forbundet med gjennomføringen av tilsynsmyndighetenes oppgaver etter denne loven. Myndigheter Kommunestyret kan selv fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har et visst omfang av tilsyn med VAR-virksomheter knyttet til bygging av større anlegg og anlegg med biogass. Finansiering av tilsyn Det er ikke gitt forskrifter om betaling for DSB sitt tilsyn, og DSB krever følgelig ikke inn gebyr for sin tilsynsvirksomhet Den enkelte kommune vedtar gebyr for feiing, som er en selvkosttjeneste. Mattilsynet Lovgrunnlag Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) Aktuelle forskrifter relatert til drikkevann Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Andre forskrifter Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (forskrift om organisk gjødsel) Denne forskriften gjelder blant annet behandling og bruk av avløps- og vannverksslam som gjødsel og jordforbedringsmiddel. Finansiering av saksbehandling og tilsyn Mattilsynets tilsynsvirksomhet og saksbehandling med vannverkene finansieres med avgifter og gebyrer iht. satser i forskriftene. Forskrift om organisk gjødsel hjemler ikke innkreving av gebyrer eller avgifter for Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Lovgrunnlag Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) Aktuelle forskrifter for vannverk Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann Finansiering av tilsyn med dammer NVEs saksbehandling og kontroll av dammer blir finansiert med gebyrer. Norsk Vann Rapport 176/21 11

14 Statlige forurensningsmyndigheter Fylkesmannen og Klif Lovgrunnlag Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) Aktuelle forskrifter Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften, som også er hjemlet i produktkontrolloven) Finansiering av saksbehandling og tilsyn Forurensningsforskriften kap. 39 regulerer tilsynsmyndighetenes innkreving av gebyrer for saksbehandling og tilsyn Statlige avgiftsordninger Lov om særavgifter Loven hjemler særavgifter til staten uten hjemmel i andre lover. Aktuell forskrifter Forskrift om særavgifter kap. 3-12: Forbruksavgift på elektrisk kraft Forskrift om særavgifter kap. 3-13: Avgift på sluttbehandling av avfall Lov om merverdiavgift Alle de tre VAR-tjenestene er omfattet av loven. Abonnentene må derfor betale 25 merverdiavgift av selvkosten for VAR-tjenestene. Aktuelle forskrifter Forskrift til merverdiavgiftsloven Vann fra vannverk blir ut fra denne forskriften definert som ikke å være et næringsmiddel, og følgelig heller ikke berettiget til lav sats på 14 merverdiavgift som andre næringsmidler: Varer som ikke anses som næringsmidler (1) Med legemidler menes stoff, droger eller preparater som er legemiddel etter legemiddelloven 2. Legemiddel som etter legemiddelloven skal ha markedsføringstillatelse, anses ikke som legemiddel før markedsføringstillatelse er gitt eller det er gitt særskilt unntak fra plikten til å ha slik tillatelse. (2) Med tobakksvarer menes varer som er tobakksvare etter forskrift 6. februar 23 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksvarer 3 nr. 1. (3) Med alkoholholdige drikkevarer menes drikkevarer som inneholder mer enn,7 volumprosent alkohol. (4) Med vann fra vannverk menes vann fra vannverk som nevnt i drikkevannsforskriften 3 nr. 4. Norsk Vann Rapport 176/21 12

15 2.3. Statlige gebyrer og avgifter på vannforsyningstjenesten Hjemmelsgrunnlag InnAvgifter og gebyrer krevingsinstans Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) Forvaltes av Mattilsynet. Beregningsgrunnlag 21 Avgift og gebyr Kongen kan i forskrifter pålegge virksomheter å betale gebyr for å dekke kostnader ved tilsyn, kontroll og særskilte ytelser, som utferdigelse av attester og godkjenninger, etter denne loven. Kongen kan i forskrifter pålegge virksomheter å betale en avgift på næringsmidler for å dekke kostnader ved tilsyn og kontroll etter denne loven, som ikke dekkes ved gebyr i medhold av første ledd. 23 Tilsyn og vedtak Det sentrale, regionale eller lokale mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven, Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet Mattilsynet Drikkevannsforskriften Mattilsynet Godkjenning av vannforsyningssystem: enkel: kr 752 omfattende: kr 376 Antall og type saker Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem: enkel: kr 752 omfattende: kr Avgift og gebyr og tilsyn og kontroll Antall m3 vann produsert For tilsyn og kontroll med vannforsyningssystem for minst 2 husstander herunder hytter eller minst 5 personer ( 8-1): Avgift på kr,5 pr. m3/år produsert vann begrenset oppad til 2 mill. kr/år Vannforsyningssystem som kun forsyner helseinstitusjoner og skoler/barnehager ( 8-2) samt næringsvirksomheter( 1a) er unntatt plikt til å betale avgifter for tilsyn/kontroll: Dersom slike anlegg leverer vann til andre virksomheter og personer, betales en avgift på kr,5 pr. m3/år For tilsyn og kontroll med vannforsyning fra ikke godkjenningspliktig vannforsyningssystem betales gebyr etter brukt tid, med en timesats på kr 47 pr. påbegynt timeverk, begrenset oppad til ett dagsverk pr. tilsyn og kontroll. Norsk Vann Rapport 176/21 13

16 Hjemmelsgrunnlag InnAvgifter og gebyrer Beregningskrevingsgrunnlag instans Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) Tilsynet med sikkerheten av norske vassdragsanlegg utføres av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Med hjemmel i vannressurslovens 58, forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg 8-3 og forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann 1, skal anleggseier betale et gebyr for dette tilsynet. 2. Hva loven regner som vassdrag og grunnvann Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et vassdrag på enkelte strekninger renner under jorden eller under isbreer, regnes det i sin helhet som vassdrag. Som vassdrag regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene. Lovens regler for vassdrag gjelder også for: a) kunstige vannløp med årssikker vannføring unntatt ledninger og tunneler b) kunstige vannmagasiner som står i direkte samband med grunnvannet eller et vassdrag Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg NVE 8-3 Gebyr NVE kan kreve inn gebyr til dekning av kostnader ved NVEs tilsyn, kontroll og godkjenning i henhold til denne forskrift og i henhold til forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann. Gebyret fastsettes ut fra en dams bruddkonsekvens, høyde og oppdemt magasinvolum. Omfanget av tilsyn og type tilsynsobjekt Veileder: Årsgebyr for sikkerhetstilsyn: Beregningsmodell For mindre dammer eller andre vassdragsanlegg enn dammer kan det fastsettes minstesatser. Gebyrsatsene settes slik at gebyrene samlet ikke overskrider NVEs kostnader med kontrollen og til tiltak etter vannressursloven 4 første ledd annet punktum. Eiere av vannforsyningsdammer betaler stort sett minstesatsen, som er satt til kr 2. pr. dam (uforandret siden 23). Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann NVE 1 Gebyr NVE kan kreve inn gebyr til dekning av kostnader for tilsyn med oppfyllelse av denne forskrift. For oppfølging av bestemmelsene i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg fastsettes gebyret ut fra en dams bruddkonsekvens, høyde og oppdemt magasinvolum. For mindre dammer eller andre vassdragsanlegg enn dammer kan det fastsettes minstesatser. For anlegg uten tilknytning til kraftproduksjon kan det fastsettes Norsk Vann Rapport 176/21 Omfanget av tilsyn og type tilsynsobjekt Veileder: Årsgebyr for sikkerhetstilsyn: Beregningsmodell 14

17 Hjemmelsgrunnlag Innkrevingsinstans Avgifter og gebyrer Beregningsgrunnlag standardgebyrer. Lov om særavgifter Loven hjemler særavgifter til staten uten hjemmel i særlover. Forskrift om særavgifter Kap. 3-12: Forbruksavgift på elektrisk kraft Toll- og avgiftsdirektoratet via strømleverandøren Avgiften beregnes iht. forbruk av elektrisk kraft. Forbruk i kwh Avgiftsplikten oppstår ved levering av kraft til forbruker og ved uttak til eget bruk hos nettselskap, transportør eller produsent. Satser i 29: Høy sats:,182 kr/kwh Lav sats:,45 kr/kwh *) Satser i 21: Høy sats:,111 kr/kwh Lav sats:,45 kr/kwh *) *) Lav sats er ikke aktuell for vannforsyningstjenesten Norsk Vann Rapport 176/21 15

18 2.4. Statlige gebyrer og avgifter på avløpstjenesten HjemmelsInnkrevings- Avgifter og gebyrer grunnlag instans Forurensningsloven Loven forvaltes av Klif, fylkesmannen og kommunene. Beregningsgrunnlag Forurensningslovens 52a hjemler forurensingsmyndighetenes mulighet til å gi forskrifter om gebyrfinansiering av myndighetshandlingene og at gebyrene ikke skal overstige selvkost. Forurensningsforskriften Forskriften forvaltes av Klif, fylkesmannen og kommunene Virkeområde Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder innkreving av gebyr for forurensningsmyndighetens arbeid med tillatelser etter forurensningsloven, herunder arbeid med beredskapskrav, beredskapsplaner og beredskapsøvelser mot akutt forurensning, samt for arbeid med kontroll av disse virksomhetene. Videre gjelder det kontroll med overholdelse av krav fastsatt i denne forskriften, forskrift 1. juni 24 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), forskrift 1. juni 24 nr. 93 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) og forskrift 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), som alle er gitt i medhold av forurensningsloven. Med forurensningsmyndigheten menes Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen, avhengig av den til enhver tid gjeldende oppgavefordeling. Bestemmelsene gjelder ikke forurensningsmyndighetens arbeid med kommunale beredskapsplaner og beredskapsøvelser. Bestemmelsene gjelder ikke arbeid med tillatelser og kontroll som er omfattet av andre gebyrordninger gitt i medhold av forurensningsloven Generelle bestemmelser om gebyrene I samsvar med 39-3 til 39-8 skal den ansvarlige for virksomheten betale gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens saksbehandling og kontrolltiltak. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollen. Forurensningsmyndigheten vedtar hvilken gebyrsats som skal gjelde i det enkelte tilfelle. Ved fastsettelse av gebyrsats etter 39-4, 39-5, 39-7 og 39-8 skal forventet ressursbruk knyttet til saksbehandlingen eller kontrolltiltaket legges til grunn. Forurensningsforskriften Gebyrsatsene Fylkesmannen 39-4: For arbeid med fastsettelse av nye tillatelser skal det betales gebyr etter følgende satser: Kr 192 / 51 / 775 / 183 Omfang av tilsyn og saksbehandling og gebyrsatser 39-5: Endring av tillatelser. Gebyr etter følgende satser: Kr 51 / 21 / : Gebyr for kontroll av inntil 1 dag for virksomheter med tillatelser: Norsk Vann Rapport 176/21 16

19 Hjemmelsgrunnlag Innkrevingsinstans Avgifter og gebyrer Kr 43 / 112 / 145 / 193 Beregningsgrunnlag 39-7:Gebyr for kontroll av virksomheter uten tillatelse: Kr 21 / 42 / 18 / 141 / : Gebyr systemrevisjon (flerdagstilsyn): Kr 431 / 776 / 136 / : For virksomheter som er EMAS-registrert eller ISO-141 sertifisert kan det gis inntil 5 red. for 39-6/ : Når særlige grunner foreligger kan gebyrer reduseres eller frafalles. Lov om særavgifter Loven hjemler særavgifter til staten uten hjemmel i andre lover. Forskrift om særavgifter Kap. 3-12: Forbruksavgift på elektrisk kraft Toll- og avgiftsdirektoratet via strømleverandøren Avgiften beregnes iht. forbruk av elektrisk kraft. Forbruk i kwh Avgiftsplikten oppstår ved levering av kraft til forbruker og ved uttak til eget bruk hos nettselskap, transportør eller produsent. Satser i 29: Høy sats:,182 kr/kwh Lav sats:,45 kr/kwh *) Satser i 21: Høy sats:,111 kr/kwh Lav sats:,45 kr/kwh *) *) Lav sats er ikke aktuell for avløpstjenesten Norsk Vann Rapport 176/21 17

20 2.5. Statlige gebyrer og avgifter på avfallstjenesten HjemmelsInnkrevingsAvgift og gebyrer grunnlag instans Forurensningsloven Loven forvaltes av Klif, fylkesmannen og kommunene. Beregningsgrunnlag Forurensningslovens 52a hjemler forurensingsmyndighetenes mulighet til å gi forskrifter om gebyrfinansiering av myndighetshandlingene og at gebyrene ikke skal overstige selvkost. Forurensningsforskriften Forskriften forvaltes av Klif, fylkesmannen og kommunene Virkeområde Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder innkreving av gebyr for forurensningsmyndighetens arbeid med tillatelser etter forurensningsloven, herunder arbeid med beredskapskrav, beredskapsplaner og beredskapsøvelser mot akutt forurensning, samt for arbeid med kontroll av disse virksomhetene. Videre gjelder det kontroll med overholdelse av krav fastsatt i denne forskriften, forskrift 1. juni 24 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), forskrift 1. juni 24 nr. 93 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) og forskrift 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), som alle er gitt i medhold av forurensningsloven. Med forurensningsmyndigheten menes Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen, avhengig av den til enhver tid gjeldende oppgavefordeling. Bestemmelsene gjelder ikke forurensningsmyndighetens arbeid med kommunale beredskapsplaner og beredskapsøvelser. Bestemmelsene gjelder ikke arbeid med tillatelser og kontroll som er omfattet av andre gebyrordninger gitt i medhold av forurensningsloven Generelle bestemmelser om gebyrene I samsvar med 39-3 til 39-8 skal den ansvarlige for virksomheten betale gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens saksbehandling og kontrolltiltak. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollen. Forurensningsmyndigheten vedtar hvilken gebyrsats som skal gjelde i det enkelte tilfelle. Ved fastsettelse av gebyrsats etter 39-4, 39-5, 39-7 og 39-8 skal forventet ressursforbruk knyttet til saksbehandlingen eller kontrolltiltaket legges til grunn. Forurensnings- forskriften Gebyrsatsene Fylkesmannen 39-4: For arbeid med fastsettelse av nye tillatelser skal det betales gebyr etter følgende satser: Kr 192 / 51 / 775 / 183 Omfang av tilsyn og saksbehandling 39-5: Endring av tillatelser. Gebyr etter følgende satser: Kr 51 / 21 / : Gebyr for kontroll av inntil 1 dag for virksomheter med tillatelser: Kr 43 / 112 / 145 / 193 Norsk Vann Rapport 176/21 18

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Dette er Tollvesenet Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet.

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Vår dato: 09.11.2012 Vår referanse: 2012/7435 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Svein Tandberg Saksbehandler: Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Nedmarken industriområde 3370 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER

ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. BEREGNINGSMODELL DAM... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Modell... 1 2.3 Oppdemmet magasin...

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Avgift på elektrisk kraft

Avgift på elektrisk kraft Avgift på elektrisk kraft Riktig innkreving av avgifter tips etter revisjon av selskaper siste år Erlend Sandnes TAD SA SAS 6. september 2011 Agenda Innledning: presentasjon og en kort innføring Redusert

Detaljer

ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER. Norges vassdrags- og energidirektorat 2003

ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER. Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. BEREGNINGSMODELL... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Modell... 1 2.3 Oppdemmet magasin...

Detaljer

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG.

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG. FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG. Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre 00.00.000 med

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg Vår dato: 02.12.2008 Vår referanse: 2008/8237 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS Bergerveien 12 1396 BILLINGSTAD Innvalgstelefon: 32 26 68 26 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Avfall Norge - Deponiseminar 2010

Avfall Norge - Deponiseminar 2010 Avfall Norge - Deponiseminar 2010 Sluttbehandlingsavgiften Konflikt mellom miljø og avgift Senior miljørådgiver Tor Gundersen tmg@hjellnesconsult.no Deponiavgifter 2010 (forslag 2011) 2. Ved innlevering

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2.

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2. Sykehuset i Vestfold HF Bygg og Eiendomsavdelingen Henry Dallager Postboks 2168 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2014/322 05.05.2014

Detaljer

Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp. VA-konferansen 2011 Ålesund 24. 25.

Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp. VA-konferansen 2011 Ålesund 24. 25. Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp ved May Rostad, Kinei AS Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal VA-konferansen 2011 Ålesund 24.

Detaljer

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Ronny Lystad, Statens strålevern Miljølovgivningsdag Helse Vest Gardermoen, 30.8.2012 Oversikt Om Statens strålevern Bakgrunn for nytt regelverk

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 25.11.2015 2015/5978 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Monica Bernhardsen, 62 55 11 69/99

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune.

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. VEDTATT KOMMUNESTYRET DEN 27.11.2014 UTVALGSSAKSNR. 107/14 Fastsatt av kommunestyre den 27.11.2014 med hjemmel i lov

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS INSPEKSJONSRAPPORT ULEFOS JERNVÆRK AS Oslo, 4. februar 2015 Jernværksvegen 12 3830 Ulefoss Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Heidi Nyheim 2013/10365 Saksbehandler: Lise K. S. Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert avfallsprodusent Navn og besøksadresse: Stena Metall AS, filial Gjøvik, Glarudalen, 2860 Hov Navn og adresse virksomhet:

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Forbruksavgift på elektrisk kraft

Forbruksavgift på elektrisk kraft Forbruksavgift på elektrisk kraft Temadag i regi Energi Norge 8. september 2010 Erlend Sandnes TAD SA SAS Toll- og avgiftsetaten www.toll.no Side 2 Særavgiftsavdelingen Særavgiftsavdelingen (SA) Avdelingsdirektør:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

RAPPORT Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015

RAPPORT Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015 M-495 2016 RAPPORT Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 09.07.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7165 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten INSPEKSJONSRAPPORT ELKEM AS AVD SALTEN VERK Valjord 8226 Straumen Oslo, 28. september 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Kristian Magnussen 2013/874 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 11.11.2008 Saksbehandler: Leif Inge Paulsen Vår ref.: 2008/6333 Arkivnr: 471 Innherred Renovasjon IKS Russerveien 10 7650 Verdal

Detaljer

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Nytt regelverk om avfall Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Haustkonferansen 28.11.2004 Enhetsfylke - roller Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kongehus Kriser

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Sellikdalen avløpsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn ved Sellikdalen avløpsanlegg Vår dato: 10.11.2014 Vår referanse: 2014/6805 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness / Bjørn Næss Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer. Kristiansund kommune Forskrift om vann og avløpsgebyrer Hjemmel: Vedtatt av Kristiansund bystyre den 27.5.2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass og avløpsanlegg 3, og forskrift 1.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og Page 1 of 5 FOR 2004-06-24 nr 1211: Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud. DATO: FOR-2004-06-24-1211

Detaljer

Inspeksjon ved Fesil Rana Metall AS Dato for inspeksjonen: 16.4.2012 Rapportnummer: 2012.028.I.Klif Saksnr.: 2011/431

Inspeksjon ved Fesil Rana Metall AS Dato for inspeksjonen: 16.4.2012 Rapportnummer: 2012.028.I.Klif Saksnr.: 2011/431 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.028.I.Klif

Detaljer

Inspeksjon av mudring og miljøovervåkning - oversendelse av inspeksjonsrapport og vedtak om kontrollgebyr

Inspeksjon av mudring og miljøovervåkning - oversendelse av inspeksjonsrapport og vedtak om kontrollgebyr Oslo Havn KF Pb 230 0301 OSLO Ved: Torild Jørgensen Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Rapportens innhold: Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Rapportens innhold: Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: 1 Rapport nr.: 2007.019.R.SFT Virksomhet: Gassco AS Organisasjonsnummer: 983452841 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Postboks 93 5501 Haugesund Nei SFTs saksnr.: Anleggsnummer: 2002/ 6 1106.004.001

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kleivi fyllplass (etterdrift)

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kleivi fyllplass (etterdrift) Vår dato: 10.10.2014 Vår referanse: 2007/3939 Arkivnr.: 471 Deres referanse: L.O. Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi næringspark 31 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266821

Detaljer

Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp

Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.029.I.FMTE Saksnummer: 2013/2930 Dato for kontroll:

Detaljer

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter. Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune. Forskrift for vann- og kloakkavgifter. Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Forskrift for vann- og kloakkavgifter Vedtatt 18.12.2008 i utvalg for teknikk, landbruk og miljø Forskrift om vann- og avløpsavgift, Sirdal kommune, Vest-Agder. Fastsatt av Sirdal kommun,

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/7510 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Linn-Frida Karlson Saksbehandler: Kirsten Kleveland Buskerud Betongvarefabrikk AS Fjordveien 2B 3490 KLOKKARSTUA Innvalgstelefon:

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Gry Helander Våga

Fra Fylkesmannen: Gry Helander Våga Norway Seafood AS Holmen 9991 Båtsfjord Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Vår dato Arkiv nr. Vår referanse Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Norway Seafood avd. Båtsfjord Dato

Detaljer

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014 Miljøvernavdelingen Birkenes kommune Postboks 115 4795 Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/3409 / FMAAINO 06.10.2014 Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen KJELLERHOLEN VARMESENTRAL (BIOENERGY AS) - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0106.01 2013.301.I.FMOA 2013/22744 20/11-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Glava AS, Askim

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Glava AS, Askim INSPEKSJONSRAPPORT Glava AS, Askim Oslo, 13. mars 2014 Nybråtveien 2 1832 Askim Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Lars Jørgen Krogh 2013/10338 Saksbehandler: Rune Aasheim Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Uleberg maskin og transport AS

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Uleberg maskin og transport AS Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ildikó Nordensvan Vår dato: 22.6.2012 Vår referanse: 2012/2471/FMAAINO Telefon:37 01 75 51 E-post:fmaaino@fylkesmannen.no Rapportnummer.: 2012.018.I.FMAA

Detaljer

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune.

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Fastsatt av Nøtterøy kommune 27.05 2015 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. INNHOLD Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner 5. Unntak

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - sikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på EBLs temadag 29.10.2009 Jørund Krogsrud juridisk seksjon, NVE Følgende

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Vår dato:26.10.2009 Vår referanse

Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Vår dato:26.10.2009 Vår referanse Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Vår dato:26.10.2009 Vår referanse Knut S. Fløgstad, 69247109 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert deponi: Navn og besøksadresse:

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KRISTIANSUND KOMMUNE gitt i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 og Miljøverndepartementets forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Revisjon av Renor AS Aurskog Dato for revisjonen: 13. 14. mars 2012 Rapportnummer: 2012.050.R.Klif Saksnr.: 2011/601

Revisjon av Renor AS Aurskog Dato for revisjonen: 13. 14. mars 2012 Rapportnummer: 2012.050.R.Klif Saksnr.: 2011/601 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.050.R.KLIF

Detaljer

1 2 3 Dette gjelder ifht. landbaserte virksomheter (IK) Egen HMS IK styrings forskrift offshore Gjelder ikke på Svalbard (for virksomheter på Svalbard ) 4 5 6 Daglig leder Ola Kr. Asp Daglig leder 7 8

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Eidsiva Bioenergi AS Trehøringen 2323 Ingeberg Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2007/1064 Deres ref.: Terje Lundberg Saksbehandler: André Aasrud, telefon: 22 57 36 48 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

StatoilHydro ASA Dato for inspeksjonen: 16.-18. juni 2009

StatoilHydro ASA Dato for inspeksjonen: 16.-18. juni 2009 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 1 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no StatoilHydro ASA Dato

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway AS, Porsgrunn

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway AS, Porsgrunn INSPEKSJONSRAPPORT Eramet Norway AS, Porsgrunn Oslo, 28. oktober 2015 Rolighetsvegen 11 3933 Porsgrunn Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Elke Kummer 2013/141 Saksbehandler: Rune Aasheim Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Revisjonsrapport. Risikoklasse: 1 Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe: Gebyrsats: 2 Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen:

Revisjonsrapport. Risikoklasse: 1 Klima- og forurensningsdirektoratets revisjonsgruppe: Gebyrsats: 2 Kontaktperson fra virksomheten under revisjonen: Revisjonsrapport Rapport nr.: 2010.013.R.KLIF Virksomhet: Fesil Rana Metall Organisasjonsnummer: 972171026 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-14001-sertifisert: Postboks 500 8601 Mo i Rana Nei

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle

Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle Elisabeth Harrang, Mattilsynet Valdres- og Gjøvikregionen Hamar 24. februar 2012 Om meg Utdannet Næringsmiddelteknolog («matingeniør»)

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS Miljøvernavdelingen Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Syrtveit 4735 EVJE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2009/1216 / FMAAVSK 27.08.2015 Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Flå

Rapport etter forurensningstilsyn ved Roppemoen behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Flå Vår dato: 15.10.2014 Vår referanse: 2014/6770 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Inspeksjon ved Figgjo AS. Resultater fra inspeksjonen. Dato for inspeksjonen: 05.06.2013 Rapportnummer: 2013.040.I.FMRO. Saksnr.

Inspeksjon ved Figgjo AS. Resultater fra inspeksjonen. Dato for inspeksjonen: 05.06.2013 Rapportnummer: 2013.040.I.FMRO. Saksnr. Vår ref.: 2013/4749 Inspeksjon ved Figgjo AS Dato for inspeksjonen: 05.06.2013 Rapportnummer: 2013.040.I.FMRO. Saksnr.: 2013/4749 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Ove Wik, Gunnar Hetland

Detaljer

Siste nytt om regelverk & rammebetingelser innen VA-området

Siste nytt om regelverk & rammebetingelser innen VA-området Vann, avløp og nye rettsregler 2011 Siste nytt om regelverk & rammebetingelser innen VA-området Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Same procedure as every year. 2 = nytt siden sist som a la carte meny Eierskapsloven

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen

Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole. Resultater fra inspeksjonen Vår ref.: 2012/4067 Inspeksjon ved Rygjabø videregående skole Dato for inspeksjonen: 24.5.2012 Rapportnummer: 2012.087.I.FMRO Saksnr.: 2012/4067 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Stein

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Ås 20. november 2013 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. Denne forskriften

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer