Norsk Vann. Rapport. Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Vann. Rapport. Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene"

Transkript

1 Norsk Vann Rapport Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene

2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette kan være: Rapportering av prosjekter som er gjennomført innenfor organisasjonens eget prosjektsystem Rapportering av spleiselagsprosjekter hvor to eller flere andelseiere i Norsk Vann BA samarbeider for å løse felles utfordringer Rapportering av prosjekter som er gjennomført av andelseiere eller andre. Rapporten vil i slike tilfeller kunne være en ren kopi av originalrapporten eller noe bearbeidet Fortløpende nummer xx-årstall Rapportserie B: Dette er en serie for «enklere» rapporter, for eksempel forprosjekter, som vil være grunnlag for videre prosjektvirksomhet mm. Fortløpende nummer Bxx-årstall Rapportserie C: Dette er rapporter delfinansiert av Norsk Vann, men som er utgitt av andre. Fortløpende nummer Cxx-årstall Prosjektresultatene fra Norsk Vann Rapport (serie A og B) kan fritt benyttes internt i egen organisasjon. Når prosjektresultatene benyttes i skriftlig materiale, må kilde oppgis. Videresalg/formidling av resultatene utover dette er kun tillatt etter skriftlig avtale med Norsk Vann BA. Norsk Vann har ikke ansvar for feil eller ufullstendigheter som måtte forekomme i rapporten og kan ikke stilles økonomisk eller på annen måte til ansvar for problemer som måtte oppstå som følge av bruk av rapporten. Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2317 Hamar Tlf: E-post: Forsidefoto: Lise Marit Brodal (Hias), Ivar Helleberg og Johan Tømte

3 Rapportnummer: Norsk Vann Rapport ISBN ISSN (trykt utgave) ISSN (elektronisk utg.) Norsk Vann BA Dato: 1. august 21 Adresse: Telefon: E-post: Internettadresse: Antall sider (inkl. bilag): 49 Vangsvegen 143, 2317 Hamar norskva nn.no Tilgjengelighet: Åpen: x Begrenset: Rapportens tittel: Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene Forfatter(e): Kinei AS ved May Rostad og Svein Aannestad Ekstrakt: Interesseorganisasjonene på VAR-området, KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann, har kartlagt omfanget av statlige gebyrer og avgifter på de kommunale vann-, avløps- og avfallstjenestene og hva det utgjør av prisen som abonnentene betaler. Brukerne av de kommunale VAR-tjenestene i Norge betaler totalt ca. 16,3 milliarder kroner i VAR-gebyrer iht. selvkostprinsippet. Av dette utgjør merverdiavgift 3,3 milliarder kroner og andre statlige avgifter og gebyrer 32 millioner kroner, noe som til sammen utgjør 21,9 av prisen ut til brukerne. De statlige myndighetshandlingene utgjør en relativt beskjeden andel av prisen, men forskjellen er stor mellom tjenestene. Prisen for Mattilsynets tilsyn med vannverk utgjør,62 av vannprisen, mens fylkesmannens tilsyn med avløps- og avfallsanlegg utgjør bare,2,5. Interesseorganisasjonenes hovedholdning er at de fleste statlige myndighetshandlinger med kommunene på VAR-området bør finansieres over statsbudsjettet. Gebyr- og avgiftsfinansiering fører til unødige administrative kostnader for stat og kommune og uforutsigbarhet i kostnadene for VAR-virksomhetene. Emneord, norske: Emneord, engelske: Gebyrer og avgifter Statlige myndighetshandlinger Vann, avløp og avfall Fees and taxes Governmental authority actions Water, wastewater and waste Norsk Vann Rapport 176/21 1

4 Forord Enkelte statlige myndigheter har endret sin finansieringsform de senere år; fra finansiering over statsbudsjettet til mer direkte innkreving av tilsynsgebyrer og avgifter fra virksomhetene det føres tilsyn med. Samme tendens gjør seg gjeldende for myndighetenes arbeid med konsesjoner og godkjenninger. Den nye tendensen gjør seg også gjeldende på VAR-området (vann, avløp og renovasjon). Det er bl.a. innført nye gebyr- og avgiftsordninger for finansiering av det arbeidet Mattilsynet utfører som drikkevannsmyndighet samt det arbeidet som fylkesmennene utfører som forurensningsmyndighet innen avløp og renovasjon. De kommunale VAR-tjenestene skal etter regelverket baseres på selvkost, det vil si at nødvendige utgifter med å utføre tjenesten finansieres ved å kreve inn gebyrer fra brukerne av tjenestene. Det er kommunestyrene som vedtar størrelsen på gebyrene. Jo større andel av VAR-gebyrene som går til å finansiere statlige myndighetshandlinger og ulike statlige avgifter, jo mindre blir igjen til å gjøre nødvendige investeringer i infrastrukturen og til å produsere tjenester som overholder lover og forskrifter. Interesseorganisasjonene på VAR-området, KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann, har derfor sett behovet for å kartlegge nærmere hva den endrede statlige gebyr- og avgiftspolitikken har å si for størrelsen på VAR-gebyret. Hensikten er dels å kunne redegjøre nærmere for kostnadsbildet på VAR-området, og dels drøfte om ordningene er hensiktsmessig innrettet og i overensstemmelse med Finansdepartementets rundskriv R-112/26 - Retningslinjer for finansiering av statlige myndighetshandlinger. KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann har derfor samarbeidet om et prosjekt med ovennevnte som formål. Denne rapporten beskriver funnene som er gjort i fellesprosjektet. May Rostad i Kinei AS har vært engasjert som rådgiver for gjennomføring av prosjektet og er hovedforfatter av rapporten. Svein Aannestad i Kinei AS har vært medforfatter. Styringsgruppen for prosjektet har bestått av Nicolay Biørn-Lian fra KS Bedrift, Roy Ulvang fra Avfall Norge, Grethe Olsbye fra Hias IKS, Gunnar Fr. Aasgaard fra Lørenskog kommune og Toril Hofshagen fra Norsk Vann. Sistnevnte har også fungert som prosjektleder i gjennomføringen av dette fellesprosjektet. Norsk Vann vil takke alle medvirkende for et godt samarbeid! Hamar, 1. august 21 Toril Hofshagen Norsk Vann Rapport 176/21 2

5 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Sammendrag... 4 English summary Metode Regelverket for innkreving av gebyrer og avgifter Innhente faktiske tall fra utvalgte VAR-virksomheter Kartlegge gebyrer og avgifter innkrevet av myndighetene Beregning av nasjonale tall for innbetalte gebyrer og avgifter Drøfting av resultatene Regelverket Tilsynsmyndigheter og regelverk for finansiering av tilsyn Statlige avgiftsordninger Statlige gebyrer og avgifter på vannforsyningstjenesten Statlige gebyrer og avgifter på avløpstjenesten Statlige gebyrer og avgifter på avfallstjenesten Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av myndighetshandlinger Resultater av kartleggingen Statlige gebyrer og avgifter på vannforsyningstjenesten Kartlegging av gebyrer og avgifter betalt av kommunene Mattilsynets innkreving av avgifter og gebyrer i Forholdet mellom avgiftsinntektene og Mattilsynets tilsynsarbeid Innkreving av gebyrer til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE Energikostnader og forbruksavgift på elektrisk kraft Statlige gebyrer og avgifter på avløpstjenesten Kartlegging av gebyrer og avgifter betalt av kommunene Kartlegging av gebyrer krevet inn av fylkesmannen i fire fylker Energikostnader og forbruksavgiften på elektrisk kraft Deponiavgift for avløpsanleggenes avfallsfraksjoner Statlige gebyrer og avgifter på avfallstjenesten Kartlegging av gebyrer og avgifter betalt av avfallsselskapene Beregning av gebyrer og avgifter for kommunene i fire fylker i Sluttbehandlingsavgifter på avfall endringer Saksbehandlingsgebyrer som kreves inn av Klif Forbruksavgift på elektrisk kraft Andre statlige pålegg som gir økt pris for abonnentene Vegloven Lov om kulturminner Kostnader ved implementering av vanndirektivet Kostnader ved endrede klimaforhold Drøfting av resultatene Grunnlaget for drøftingen Statlige gebyrer og avgifter på vannforsyningstjenesten Statlige gebyrer og avgifter på avløpstjenesten Statlige gebyrer og avgifter på avfallstjenesten Myndighetshandlinger som ikke gebyrfinansieres i dag Ulemper med gebyr- og avgiftsfinansiert myndighetsutøvelse Uforutsigbarhet for kommuner og selskaper Administrasjonskostnader i stat og kommune samfunnsøkonomiske betraktninger Oppsummering og konklusjoner av drøftingen Norsk Vann Rapport 176/21 3

6 Sammendrag Brukerne av de kommunale VAR-tjenestene i Norge betaler totalt 16,3 milliarder kroner i VAR-gebyrer iht. selvkostprinsippet. Av dette utgjør merverdiavgift 3,3 milliarder kroner og andre statlige avgifter og gebyrer 32 millioner kroner, noe som til sammen utgjør 21,9 av prisen ut til brukerne. De statlige myndighetshandlingene utgjør en relativt beskjeden andel av prisen, men forskjellen er stor mellom tjenestene. Prisen for Mattilsynets tilsyn med vannverk utgjør,62 av vannprisen, mens fylkesmannens tilsyn med avløpsog avfallsanlegg utgjør bare hhv.,2 og,5 av avløps- og avfallsprisen. Samarbeidsprosjekt Det har vært en økende tendens de siste årene til at statlige myndighetshandlinger ikke lenger skattefinansieres, men finansieres med særlige gebyrer og avgifter. KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann har derfor samarbeidet om et prosjekt for å få kartlagt omfang og innretning på statlige gebyrer og avgifter for de kommunale vann-, avløps- og renovasjonstjenestene (VAR-tjenestene). Bransjeorganisasjonene er bekymret for at økningen i gebyrer og avgifter kan gå på bekostning av nødvendige tiltak som sikrer en bærekraftig infrastruktur med tjenestekvalitet som overholder lover og forskrifter. Resultater Prosjektet har kartlagt regelverket, hva som er innkrevet av gebyrer og avgifter til ulike statlige myndigheter og hva utvalgte kommuner og VAR-selskaper har betalt. I tillegg er det benyttet KOSTRA-data og nøkkeltall fra tilgjengelige rapporter for å beregne nasjonale tall. Det er kartlagt data fra årene Figur 1 og tabell 1 viser de statlige gebyrer og avgifters andel av prisen til abonnentene for de tre kommunale VAR-tjenestene. Statlige gebyrer og avgifters andel av prisen på VAR tjenestene til abonnentene Merverdiavgift Driftskostnader VA ekskl. gebyr/avgifter Gjenv.og behandling avfall ekskl. gebyr/avgifter Andre statlige avgifter og gebyrer Kapitalkostnader VA Innsamling avfall Prisen til abonnentene i alle Norges kommuner mill.kr Vann Avløp Avfall Figur 1. Statlige gebyrer og avgifters andel av prisen til abonnentene Norsk Vann Rapport 176/21 4

7 Tabell 1. De viktigste statlige avgifter og gebyrer på kommunale VAR-tjenester Vann Avløp Avfall SUM Mill.kr av pris Mill.kr av pris Mill.kr av pris Mill.kr av pris Selvkost produksjon av tjenestene i Innsamling av avfall Gjenv/behandl. avfall eks. gebyrer og avgifter Kapitalkostnader VA anlegg Driftskostnader ekskl. gebyrer og avgifter Forbruksavgift elektrisk kraft * * Tilsyns og saksb.gebyr Fylkesmannen Tilsynsavgift og saksb.gebyr Mattilsynet Tilsyns og saksb.gebyr dammer NVE Sluttbehandlingsavgifter forbrenning Sluttbehandlingsavgift deponering Sum statlige avgifter og gebyrer (ikke mva) Merverdiavgift 25 av selvkost Prisen til abonnentene *) Datagrunnlag ikke tilgjengelig via KOSTRA, men samlet avgift anslås til å være vesentlig lavere enn for vann og avløp, jf. kapittel Som tabell 1 viser, betaler brukerne av de kommunale VAR-tjenestene i Norge totalt ca. 16,3 milliarder kroner i VAR-gebyrer iht. selvkostprinsippet. Av dette utgjør merverdiavgift 3,3 milliarder kroner og andre statlige avgifter og gebyrer 32 millioner kroner, noe som til sammen utgjør 21,9 av prisen ut til brukerne. Statlige myndighetshandlinger Forurensningsmyndighetenes tilsyn og saksbehandling på avløps- og avfallsanlegg utøves av fylkesmannen. I tillegg har Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ansvar for deklarasjonspliktig farlig avfall og grensekryssende transport av avfall. Klif og fylkesmannen krever inn gebyrer iht. gitte satser relatert til faktisk aktivitet. I forhold til abonnentprisen er ikke kostnadene store, men det kan være store kostnader for mindre kommuner de årene det er gjennomført revisjoner, endringer av konsesjoner m.m. Mattilsynets avgift for tilsyn med vannverkene er 2 ganger høyere i forhold til abonnentprisen, sammenliknet med gebyrer for avløp og avfall, og den kan ikke hevdes å være iht. selvkost. Vannverkene betaler også for NVEs tilsyn med vannforsyningsdammer. Denne avgiften utgjør imidlertid en betydelig mindre andel av abonnentprisen. Sluttbehandlingsavgiftene på avfall Forbrenningsavgiftene og deponiavgiften på avfall utgjør i snitt 4,8 av prisen på avfallstjenesten. Pga. deponiforbudet mot biologisk nedbrytbart avfall som trådte i kraft , vil omfang av deponering og tilhørende avgift bli kraftig redusert i årene framover. Sverige og Norge utgjør et felles marked for konkurranse om behandling av avfall. Den norske forbrenningsavgiften har gitt de svenske forbrenningsanleggene en konkurransefordel. Etter sterkt påtrykk fra avfallsbransjen, er forbrenningsavgiften i Revidert nasjonalbudsjett foreslått opphevet med virkning fra Forbruksavgiften på elektrisk kraft På vann- og avløpstjenesten utgjør energikostnader en vesentlig andel av driftskostnadene, i snitt anslagsvis 8 for vann og 12 for avløp. Vann- og avløpsanleggene betaler forbruksavgift på elektrisk kraft etter høy sats. Den statlige forbruksavgiften utgjør dermed hhv.,46 for vann og,65 for avløp av prisen til abonnentene. Det er SSB som avgjør om det enkelte avfallsanlegg får lav sats eller høy sats for forbruksavgift på elektrisk kraft. Forbruksavgiften utgjør i gjennomsnitt,79 av de totale behandlingskostnadene for forbrenningsanleggene, og vi har vurdert at energiforbruket og forbruksavgiften for avfallsanlegg som deponerer restavfallet er Norsk Vann Rapport 176/21 5

8 vesentlig lavere. Ut fra dette og ut fra at gjenvinnings- og behandlingskostnadene gjennomsnittlig utgjør ca. 3 av selvkost, kan vi si at forbruksavgiften utgjør en liten andel av selvkost i gjennomsnitt. Merverdiavgift på vann fra vannverk Iht. merverdiavgiftsregelverket har næringsmidler redusert sats for merverdiavgift på 14. Selv om vann er vårt viktigste næringsmiddel og alt vann fra vannverk må tilfredsstille krav til drikkevann, defineres ikke vann fra vannverk som næringsmiddel i merverdiavgiftsregelverket. Abonnentene må derfor betale 25 merverdiavgift. Behov for endringer Omfanget av statlige gebyrer og avgifter innen VAR-sektoren har økt betydelig de senere årene. Det er også flere tilsynsmyndigheter som har hjemmelsgrunnlag i regelverket til å innkreve nye gebyrer og avgifter, men som ikke praktiserer dette i dag. Utviklingen kan tyde på at andelen av VAR-gebyret som går til å finansiere statlige myndighetshandlinger, vil øke også i årene fremover med mindre det iverksettes en bevisst politikk om det motsatte. For VAR-tjenestene, som er basert på selvkostprinsippet der brukerne av tjenesten dekker kostnadene, medfører statlige gebyrer og avgifter en direkte fordyring av tjenestene. Alternativt går dette på bekostning av nødvendige kvalitetsforbedrende tiltak. KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann har følgende anbefalinger om endringer av den statlige gebyr- og avgiftspolitikken på vann-, avløps- og avfallsområdet: Tendensen til å finansiere statlige myndighetshandlinger med særskilte avgifter og gebyrer, gir høye administrative kostnader for staten og kommunene i forhold til inntektene staten får. Dette tilsier at det rent samfunnsøkonomisk kan være mer hensiktsmessig med finansiering direkte over Statsbudsjettet av myndighetenes tilsyn med kommunale VAR-tjenester. Dersom dagens ordninger med statlige gebyrer og avgifter innen VAR-sektoren skal opprettholdes, må alle de statlige myndighetene innrette seg iht. Finansdepartementets rundskriv R-112/26 - Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. Mattilsynets tilsynsavgift for vannverk synes å være noe i strid med Finansdepartementets retningslinjer. Tilsynsaktiviteten bør finansieres med gebyr og ikke avgifter, og der satsene står mer i forhold til Mattilsynets kostnader med å føre tilsyn med den enkelte virksomhet. Vann fra vannverk bør få redusert merverdiavgift til 14 i likhet med andre næringsmidler. Dette ville gitt en mulighet for økt innsats til nødvendig vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen uten økning i vannprisen ut til abonnentene. Norsk Vann Rapport 176/21 6

9 English summary This report is published in Norwegian by Norwegian Water BA (Norsk Vann BA). Address: Phone: Website: Vangsvegen 143, N-2317 Hamar, Norway / Report no: Report title: Governmental fees and taxes on the municipal water, wastewater and waste services Date of issue: Number of pages: Keywords: Fees Taxes Governmental authority actions Water, wastewater and waste Author: May Rostad Svein Aannestad ISBN: ISSN: ISSN: (printed edition) (electronic edition) Summary: Interest organizations in the water, wastewater and waste sector (WWW), KS Enterprise, Waste Norway and Norwegian Water, have mapped the extent of governmental fees and taxes on the municipal WWW services and what percentage it constitutes of the price that subscribers pay. In 28, the users of the municipal water, wastewater and waste services in Norway paid a total of 16.3 billion NOK in costs under the full cost principle. Of this amount, value added tax (VAT) was 3.3 billion NOK and other governmental fees and charges 32 million NOK, which together accounted for 21.9 of the cost to the subscribers. The state regulatory actions constitute a relatively modest share of the cost, but the difference is substantial between the authorities. The fees to the Norwegian Food Safety Authority was.62 of the water price and the County Governor's audit of wastewater and waste services represented only.2.5. The interest organizations' main position is that most governmental authority actions in the WWW field should be financed from the national budget. The disadvantage of fee funding is that it leads to higher administrative costs for the state and the municipalities and less predictability in the cost for the WWW businesses. Norsk Vann Rapport 176/21 7

10 1. Metode 1.1. Regelverket for innkreving av gebyrer og avgifter Kartleggingen av aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer er utført dels ved gjennomgang av bransjens regelverksdatabaser og Lovdata, samt ved direkte kontakt med Klif, fylkesmenn, Mattilsynet, NVE og DSB for å avklare hvilke tilsynsoppgaver som dekkes inn med gebyrer og avgifter og grunnlaget for beregning av disse. I tillegg har vi benyttet bransjeorganisasjonene KS Bedrift, Avfall Norge og Norsk Vann sin eksisterende oversikt og kunnskap om aktuelle problemstillinger, historiske utfordringer osv. knyttet til ulike typer statlige avgifter og gebyrordninger Innhente faktiske tall fra utvalgte VAR-virksomheter Et utvalg av kommuner og deres VAR-selskaper ble kontaktet med et spørreskjema der vi ba dem gå i regnskapene for og angi hvilke statlige gebyrer og avgifter de faktisk har betalt i disse årene. Gjennom denne kartleggingen fikk vi oversikt over variasjoner mellom kommunene, kvalitetssikret at vi hadde fanget opp alle aktuelle gebyrer og avgifter på sektoren samt fått klarhet i hvilken instans de betales inn til. Kommuner ble valgt ut til å delta i prosjektet ut fra bl.a. følgende kriterier: Liten mellomstor stor kommune Geografisk spredning Kommuner som drifter alt innen VAR i egen regi Kommuner som drifter deler av eller hele VAR-sektoren i utskilte selskaper Av totalt 17 kommuner og 7 VAR-selskaper som ble kontaktet, fikk vi svar fra følgende 1 kommuner og 5 selskaper: Fredrikstad Hamar Høyanger Larvik Lenvik Steinkjer Tinn Vestre Toten Sør-Varanger Oppdal FREVAR KF, Fredrikstads vann- avløps- og renovasjonsforetak Hias IKS, vann-, avløps- og renovasjonsselskap på Hedemarken LiBiR IKS, Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap SHMIL IKS, Søndre Helgeland Miljøverk SIM IKS, Sunnhordland Interkommunale Miljøverk 1.3. Kartlegge gebyrer og avgifter innkrevet av myndighetene Følgende myndigheter ble tilskrevet og har rapportert: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Nordland Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (tidligere SFT) Norsk Vann Rapport 176/21 8

11 Mattilsynet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1.4. Beregning av nasjonale tall for innbetalte gebyrer og avgifter For å beregne nasjonale tall for hvor stor andel av produksjonskostnadene og prisen til abonnentene som statlige gebyrer og avgifter utgjør, har vi benyttet data fra KOSTRA: Selvkost for de kommunale VAR-tjenestene Sum vannleveranse til de kommunale vannabonnentene Mengden husholdningsavfall Andel av restavfallet som blir hhv. deponert og ført til forbrenning Fordelingen av kostnader mellom KOSTRA-funksjonene for innsamling av avfall og gjenvinning og behandling av avfall I tillegg har vi benyttet en del nøkkeltall fra andre rapporter og undersøkelser mht. andelen driftskostnader av selvkost på vann- og avløpstjenestene, energiforbruket på vann- og avløpsanlegg m.m. for å kunne beregne nasjonale nøkkeltall. Hva som er beregningsgrunnlag er gjort rede for i presentasjonen av resultatene i kapittel 3 i rapporten Drøfting av resultatene De ulike gebyr- og avgiftsordningene er kategorisert og drøftet ut fra ulike perspektiv. Særskilte gebyr- og avgiftsordninger som skal finansiere statlige myndighetshandlinger, er drøftet iht. Finansdepartementets Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger. I tillegg er forskjeller i myndighetenes praksis drøftet. De øvrige statlige forbruks- og miljøavgiftene er drøftet i forhold til uheldige og tildels utilsiktede virkninger av dagens praktisering, samt hvordan ulike regelverk kategoriserer VAR-virksomhetene prinsipielt forskjellig. Norsk Vann Rapport 176/21 9

12 2. Regelverket 2.1. Tilsynsmyndigheter og regelverk for finansiering av tilsyn Arbeidstilsynet Lovgrunnlag Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 18-3 Gebyrer (1) Virksomhet som går inn under denne lov, kan pålegges å betale til statskassen et årlig tilsynsgebyr eller gebyrer til dekning av utgifter til kontroll, godkjenning, sertifisering eller til pålagte undersøkelser eller prøver. (2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om slike gebyrer. Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg. (3) Departementet kan i forskrift gi adgang for Arbeidstilsynet til å kreve refundert utgifter for undersøkelser og prøver som arbeidsgiveren etter loven har plikt til å utføre. Aktuelle forskrifter Forskrifter om arbeid ved avløpsanlegg Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Finansiering av tilsyn Arbeidstilsynet krever ikke inn gebyrer for sine myndighetshandlinger. De øvrige myndighetene som utfører tilsyn iht. internkontrollforskriften, krever heller ikke gebyr iht. denne forskriften, men iht. sine respektive sektorlover og forskrifter. El-tilsynet Lovgrunnlag Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) 3. Kongen anordner i den utstrekning det finnes nødvendig, offentlig tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Kongen kan bestemme hvem som på sentralt nivå skal føre tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne lov blir overholdt. Dette sentrale tilsyn er tilsynsmyndighet etter denne lov. 4. For myndighetenes tilsyn erlegges avgift til staten etter forskrift fastsatt av Kongen. I forskriften inntas bestemmelse om når og av hvem denne avgift skal erlegges. Forskrifter Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier Finansiering av tilsyn Kostnader forbundet med det lokale elektrisitetstilsyn (DLE tilsyn), dekkes innenfor netteiers årlige inntektsramme. Det er følgelig ikke separate gebyr for de som blir kontrollert. Norsk Vann Rapport 176/21 1

13 Tilsynsmyndigheter for brann og eksplosjonsvern Lovgrunnlag Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 28 Gebyr m.m. Departementet kan gi forskrifter om avgifter og gebyr til dekning av utgiftene forbundet med gjennomføringen av tilsynsmyndighetenes oppgaver etter denne loven. Myndigheter Kommunestyret kan selv fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har et visst omfang av tilsyn med VAR-virksomheter knyttet til bygging av større anlegg og anlegg med biogass. Finansiering av tilsyn Det er ikke gitt forskrifter om betaling for DSB sitt tilsyn, og DSB krever følgelig ikke inn gebyr for sin tilsynsvirksomhet Den enkelte kommune vedtar gebyr for feiing, som er en selvkosttjeneste. Mattilsynet Lovgrunnlag Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) Aktuelle forskrifter relatert til drikkevann Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Andre forskrifter Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (forskrift om organisk gjødsel) Denne forskriften gjelder blant annet behandling og bruk av avløps- og vannverksslam som gjødsel og jordforbedringsmiddel. Finansiering av saksbehandling og tilsyn Mattilsynets tilsynsvirksomhet og saksbehandling med vannverkene finansieres med avgifter og gebyrer iht. satser i forskriftene. Forskrift om organisk gjødsel hjemler ikke innkreving av gebyrer eller avgifter for Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Lovgrunnlag Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) Aktuelle forskrifter for vannverk Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann Finansiering av tilsyn med dammer NVEs saksbehandling og kontroll av dammer blir finansiert med gebyrer. Norsk Vann Rapport 176/21 11

14 Statlige forurensningsmyndigheter Fylkesmannen og Klif Lovgrunnlag Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) Aktuelle forskrifter Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften, som også er hjemlet i produktkontrolloven) Finansiering av saksbehandling og tilsyn Forurensningsforskriften kap. 39 regulerer tilsynsmyndighetenes innkreving av gebyrer for saksbehandling og tilsyn Statlige avgiftsordninger Lov om særavgifter Loven hjemler særavgifter til staten uten hjemmel i andre lover. Aktuell forskrifter Forskrift om særavgifter kap. 3-12: Forbruksavgift på elektrisk kraft Forskrift om særavgifter kap. 3-13: Avgift på sluttbehandling av avfall Lov om merverdiavgift Alle de tre VAR-tjenestene er omfattet av loven. Abonnentene må derfor betale 25 merverdiavgift av selvkosten for VAR-tjenestene. Aktuelle forskrifter Forskrift til merverdiavgiftsloven Vann fra vannverk blir ut fra denne forskriften definert som ikke å være et næringsmiddel, og følgelig heller ikke berettiget til lav sats på 14 merverdiavgift som andre næringsmidler: Varer som ikke anses som næringsmidler (1) Med legemidler menes stoff, droger eller preparater som er legemiddel etter legemiddelloven 2. Legemiddel som etter legemiddelloven skal ha markedsføringstillatelse, anses ikke som legemiddel før markedsføringstillatelse er gitt eller det er gitt særskilt unntak fra plikten til å ha slik tillatelse. (2) Med tobakksvarer menes varer som er tobakksvare etter forskrift 6. februar 23 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksvarer 3 nr. 1. (3) Med alkoholholdige drikkevarer menes drikkevarer som inneholder mer enn,7 volumprosent alkohol. (4) Med vann fra vannverk menes vann fra vannverk som nevnt i drikkevannsforskriften 3 nr. 4. Norsk Vann Rapport 176/21 12

15 2.3. Statlige gebyrer og avgifter på vannforsyningstjenesten Hjemmelsgrunnlag InnAvgifter og gebyrer krevingsinstans Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) Forvaltes av Mattilsynet. Beregningsgrunnlag 21 Avgift og gebyr Kongen kan i forskrifter pålegge virksomheter å betale gebyr for å dekke kostnader ved tilsyn, kontroll og særskilte ytelser, som utferdigelse av attester og godkjenninger, etter denne loven. Kongen kan i forskrifter pålegge virksomheter å betale en avgift på næringsmidler for å dekke kostnader ved tilsyn og kontroll etter denne loven, som ikke dekkes ved gebyr i medhold av første ledd. 23 Tilsyn og vedtak Det sentrale, regionale eller lokale mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven, Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet Mattilsynet Drikkevannsforskriften Mattilsynet Godkjenning av vannforsyningssystem: enkel: kr 752 omfattende: kr 376 Antall og type saker Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem: enkel: kr 752 omfattende: kr Avgift og gebyr og tilsyn og kontroll Antall m3 vann produsert For tilsyn og kontroll med vannforsyningssystem for minst 2 husstander herunder hytter eller minst 5 personer ( 8-1): Avgift på kr,5 pr. m3/år produsert vann begrenset oppad til 2 mill. kr/år Vannforsyningssystem som kun forsyner helseinstitusjoner og skoler/barnehager ( 8-2) samt næringsvirksomheter( 1a) er unntatt plikt til å betale avgifter for tilsyn/kontroll: Dersom slike anlegg leverer vann til andre virksomheter og personer, betales en avgift på kr,5 pr. m3/år For tilsyn og kontroll med vannforsyning fra ikke godkjenningspliktig vannforsyningssystem betales gebyr etter brukt tid, med en timesats på kr 47 pr. påbegynt timeverk, begrenset oppad til ett dagsverk pr. tilsyn og kontroll. Norsk Vann Rapport 176/21 13

16 Hjemmelsgrunnlag InnAvgifter og gebyrer Beregningskrevingsgrunnlag instans Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) Tilsynet med sikkerheten av norske vassdragsanlegg utføres av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Med hjemmel i vannressurslovens 58, forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg 8-3 og forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann 1, skal anleggseier betale et gebyr for dette tilsynet. 2. Hva loven regner som vassdrag og grunnvann Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et vassdrag på enkelte strekninger renner under jorden eller under isbreer, regnes det i sin helhet som vassdrag. Som vassdrag regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene. Lovens regler for vassdrag gjelder også for: a) kunstige vannløp med årssikker vannføring unntatt ledninger og tunneler b) kunstige vannmagasiner som står i direkte samband med grunnvannet eller et vassdrag Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg NVE 8-3 Gebyr NVE kan kreve inn gebyr til dekning av kostnader ved NVEs tilsyn, kontroll og godkjenning i henhold til denne forskrift og i henhold til forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann. Gebyret fastsettes ut fra en dams bruddkonsekvens, høyde og oppdemt magasinvolum. Omfanget av tilsyn og type tilsynsobjekt Veileder: Årsgebyr for sikkerhetstilsyn: Beregningsmodell For mindre dammer eller andre vassdragsanlegg enn dammer kan det fastsettes minstesatser. Gebyrsatsene settes slik at gebyrene samlet ikke overskrider NVEs kostnader med kontrollen og til tiltak etter vannressursloven 4 første ledd annet punktum. Eiere av vannforsyningsdammer betaler stort sett minstesatsen, som er satt til kr 2. pr. dam (uforandret siden 23). Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann NVE 1 Gebyr NVE kan kreve inn gebyr til dekning av kostnader for tilsyn med oppfyllelse av denne forskrift. For oppfølging av bestemmelsene i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg fastsettes gebyret ut fra en dams bruddkonsekvens, høyde og oppdemt magasinvolum. For mindre dammer eller andre vassdragsanlegg enn dammer kan det fastsettes minstesatser. For anlegg uten tilknytning til kraftproduksjon kan det fastsettes Norsk Vann Rapport 176/21 Omfanget av tilsyn og type tilsynsobjekt Veileder: Årsgebyr for sikkerhetstilsyn: Beregningsmodell 14

17 Hjemmelsgrunnlag Innkrevingsinstans Avgifter og gebyrer Beregningsgrunnlag standardgebyrer. Lov om særavgifter Loven hjemler særavgifter til staten uten hjemmel i særlover. Forskrift om særavgifter Kap. 3-12: Forbruksavgift på elektrisk kraft Toll- og avgiftsdirektoratet via strømleverandøren Avgiften beregnes iht. forbruk av elektrisk kraft. Forbruk i kwh Avgiftsplikten oppstår ved levering av kraft til forbruker og ved uttak til eget bruk hos nettselskap, transportør eller produsent. Satser i 29: Høy sats:,182 kr/kwh Lav sats:,45 kr/kwh *) Satser i 21: Høy sats:,111 kr/kwh Lav sats:,45 kr/kwh *) *) Lav sats er ikke aktuell for vannforsyningstjenesten Norsk Vann Rapport 176/21 15

18 2.4. Statlige gebyrer og avgifter på avløpstjenesten HjemmelsInnkrevings- Avgifter og gebyrer grunnlag instans Forurensningsloven Loven forvaltes av Klif, fylkesmannen og kommunene. Beregningsgrunnlag Forurensningslovens 52a hjemler forurensingsmyndighetenes mulighet til å gi forskrifter om gebyrfinansiering av myndighetshandlingene og at gebyrene ikke skal overstige selvkost. Forurensningsforskriften Forskriften forvaltes av Klif, fylkesmannen og kommunene Virkeområde Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder innkreving av gebyr for forurensningsmyndighetens arbeid med tillatelser etter forurensningsloven, herunder arbeid med beredskapskrav, beredskapsplaner og beredskapsøvelser mot akutt forurensning, samt for arbeid med kontroll av disse virksomhetene. Videre gjelder det kontroll med overholdelse av krav fastsatt i denne forskriften, forskrift 1. juni 24 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), forskrift 1. juni 24 nr. 93 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) og forskrift 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), som alle er gitt i medhold av forurensningsloven. Med forurensningsmyndigheten menes Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen, avhengig av den til enhver tid gjeldende oppgavefordeling. Bestemmelsene gjelder ikke forurensningsmyndighetens arbeid med kommunale beredskapsplaner og beredskapsøvelser. Bestemmelsene gjelder ikke arbeid med tillatelser og kontroll som er omfattet av andre gebyrordninger gitt i medhold av forurensningsloven Generelle bestemmelser om gebyrene I samsvar med 39-3 til 39-8 skal den ansvarlige for virksomheten betale gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens saksbehandling og kontrolltiltak. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollen. Forurensningsmyndigheten vedtar hvilken gebyrsats som skal gjelde i det enkelte tilfelle. Ved fastsettelse av gebyrsats etter 39-4, 39-5, 39-7 og 39-8 skal forventet ressursbruk knyttet til saksbehandlingen eller kontrolltiltaket legges til grunn. Forurensningsforskriften Gebyrsatsene Fylkesmannen 39-4: For arbeid med fastsettelse av nye tillatelser skal det betales gebyr etter følgende satser: Kr 192 / 51 / 775 / 183 Omfang av tilsyn og saksbehandling og gebyrsatser 39-5: Endring av tillatelser. Gebyr etter følgende satser: Kr 51 / 21 / : Gebyr for kontroll av inntil 1 dag for virksomheter med tillatelser: Norsk Vann Rapport 176/21 16

19 Hjemmelsgrunnlag Innkrevingsinstans Avgifter og gebyrer Kr 43 / 112 / 145 / 193 Beregningsgrunnlag 39-7:Gebyr for kontroll av virksomheter uten tillatelse: Kr 21 / 42 / 18 / 141 / : Gebyr systemrevisjon (flerdagstilsyn): Kr 431 / 776 / 136 / : For virksomheter som er EMAS-registrert eller ISO-141 sertifisert kan det gis inntil 5 red. for 39-6/ : Når særlige grunner foreligger kan gebyrer reduseres eller frafalles. Lov om særavgifter Loven hjemler særavgifter til staten uten hjemmel i andre lover. Forskrift om særavgifter Kap. 3-12: Forbruksavgift på elektrisk kraft Toll- og avgiftsdirektoratet via strømleverandøren Avgiften beregnes iht. forbruk av elektrisk kraft. Forbruk i kwh Avgiftsplikten oppstår ved levering av kraft til forbruker og ved uttak til eget bruk hos nettselskap, transportør eller produsent. Satser i 29: Høy sats:,182 kr/kwh Lav sats:,45 kr/kwh *) Satser i 21: Høy sats:,111 kr/kwh Lav sats:,45 kr/kwh *) *) Lav sats er ikke aktuell for avløpstjenesten Norsk Vann Rapport 176/21 17

20 2.5. Statlige gebyrer og avgifter på avfallstjenesten HjemmelsInnkrevingsAvgift og gebyrer grunnlag instans Forurensningsloven Loven forvaltes av Klif, fylkesmannen og kommunene. Beregningsgrunnlag Forurensningslovens 52a hjemler forurensingsmyndighetenes mulighet til å gi forskrifter om gebyrfinansiering av myndighetshandlingene og at gebyrene ikke skal overstige selvkost. Forurensningsforskriften Forskriften forvaltes av Klif, fylkesmannen og kommunene Virkeområde Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder innkreving av gebyr for forurensningsmyndighetens arbeid med tillatelser etter forurensningsloven, herunder arbeid med beredskapskrav, beredskapsplaner og beredskapsøvelser mot akutt forurensning, samt for arbeid med kontroll av disse virksomhetene. Videre gjelder det kontroll med overholdelse av krav fastsatt i denne forskriften, forskrift 1. juni 24 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), forskrift 1. juni 24 nr. 93 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) og forskrift 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), som alle er gitt i medhold av forurensningsloven. Med forurensningsmyndigheten menes Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen, avhengig av den til enhver tid gjeldende oppgavefordeling. Bestemmelsene gjelder ikke forurensningsmyndighetens arbeid med kommunale beredskapsplaner og beredskapsøvelser. Bestemmelsene gjelder ikke arbeid med tillatelser og kontroll som er omfattet av andre gebyrordninger gitt i medhold av forurensningsloven Generelle bestemmelser om gebyrene I samsvar med 39-3 til 39-8 skal den ansvarlige for virksomheten betale gebyr til statskassen for forurensningsmyndighetens saksbehandling og kontrolltiltak. Gebyrene skal samlet sett ikke overstige forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollen. Forurensningsmyndigheten vedtar hvilken gebyrsats som skal gjelde i det enkelte tilfelle. Ved fastsettelse av gebyrsats etter 39-4, 39-5, 39-7 og 39-8 skal forventet ressursforbruk knyttet til saksbehandlingen eller kontrolltiltaket legges til grunn. Forurensnings- forskriften Gebyrsatsene Fylkesmannen 39-4: For arbeid med fastsettelse av nye tillatelser skal det betales gebyr etter følgende satser: Kr 192 / 51 / 775 / 183 Omfang av tilsyn og saksbehandling 39-5: Endring av tillatelser. Gebyr etter følgende satser: Kr 51 / 21 / : Gebyr for kontroll av inntil 1 dag for virksomheter med tillatelser: Kr 43 / 112 / 145 / 193 Norsk Vann Rapport 176/21 18

Nr. Vår ref Dato R-112/ /2043 C TK/SBP RETNINGSLINJER FOR GEBYR- OG AVGIFTSFINANSIERING AV STATLIGE MYNDIGHETSHANDLINGER

Nr. Vår ref Dato R-112/ /2043 C TK/SBP RETNINGSLINJER FOR GEBYR- OG AVGIFTSFINANSIERING AV STATLIGE MYNDIGHETSHANDLINGER Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-112/2006 06/2043 C TK/SBP 16.06.2006 RETNINGSLINJER FOR GEBYR- OG AVGIFTSFINANSIERING AV STATLIGE MYNDIGHETSHANDLINGER 1. INNLEDNING

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-112/15 15/

Nr. Vår ref Dato R-112/15 15/ Rundskriv R Samtlige departementer Arbeids- og sosialdepartementet Nr. Vår ref Dato R-112/15 15/4311 07.10.2015 Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering 1. INNLEDNING Disse bestemmelsene for

Detaljer

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Dette er Tollvesenet Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet.

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum

Rapport etter forurensningstilsyn ved Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Vår dato: 09.11.2012 Vår referanse: 2012/7435 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Svein Tandberg Saksbehandler: Felleskjøpet Agri SA avd. Modum Nedmarken industriområde 3370 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)

Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER

ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. BEREGNINGSMODELL DAM... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Modell... 1 2.3 Oppdemmet magasin...

Detaljer

Avgift på elektrisk kraft

Avgift på elektrisk kraft Avgift på elektrisk kraft Riktig innkreving av avgifter tips etter revisjon av selskaper siste år Erlend Sandnes TAD SA SAS 6. september 2011 Agenda Innledning: presentasjon og en kort innføring Redusert

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for KLM Miljø AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMMR Dato for inspeksjonen:

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMMR Dato for inspeksjonen: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 18.05.2011 Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71258511 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer:

Detaljer

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter Forskrift om endring i forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2005 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, og Stortingets avgiftsvedtak. I forskrift 11. desember

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2.

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2. Sykehuset i Vestfold HF Bygg og Eiendomsavdelingen Henry Dallager Postboks 2168 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2014/322 05.05.2014

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS Avd Sortland - Asfalt Kontrollnummer: I.FMNO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS Avd Sortland - Asfalt Kontrollnummer: I.FMNO Fylkesmannen i Nordland VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF SORTLAND Bodø, 07.07.2017 Husvik 8406 Sortland Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Oddgeir Johnsen 2005/4502 Saksbehandler: Sten Bruaas Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp. VA-konferansen 2011 Ålesund 24. 25.

Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp. VA-konferansen 2011 Ålesund 24. 25. Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp ved May Rostad, Kinei AS Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal VA-konferansen 2011 Ålesund 24.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG.

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG. FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG. Hjemmel: Fastsatt av Skjervøy kommunestyre 00.00.000 med

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Øvre Eiker Fjernvarme AS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Øvre Eiker Fjernvarme AS Vår dato: 27.11.2012 Vår referanse: 2012/7733 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Kjetil Bockmann Saksbehandler: Øvre Eiker Fjernvarme AS Fabrikkgaten 5 b 3320 VESTFOSSEN Innvalgstelefon: 32266826 Rapport

Detaljer

ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER. Norges vassdrags- og energidirektorat 2003

ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER. Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 ÅRSGEBYR FOR SIKKERHETSTILSYN BEREGNINGSREGLER Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. BEREGNINGSMODELL... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Modell... 1 2.3 Oppdemmet magasin...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6,

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet Statsråd: Anniken Huitfeldt UTKAST KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 11/4691 Dato:.06.13 Endring av forskrift om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for FREVAR KF

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for FREVAR KF FREVAR KF Postboks 1430 1602 FREDRIKSTAD Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Regelverk for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Ronny Lystad, Statens strålevern Miljølovgivningsdag Helse Vest Gardermoen, 30.8.2012 Oversikt Om Statens strålevern Bakgrunn for nytt regelverk

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Vestfold Vann IKS avd. Eidsfoss vannverk Kontrollnummer: I.FMVE

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Vestfold Vann IKS avd. Eidsfoss vannverk Kontrollnummer: I.FMVE Fylkesmannen i Vestfold VESTFOLD VANN IKS Tønsberg, 2. oktober 2017 Hedrumveien 127 3270 Larvik Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Tanja Breyholtz 2017/174 Saksbehandler: Elisabeth Hammerli Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Høring av forslag om endring av forurensningsforskriften kapittel 39 - gebyrer

Høring av forslag om endring av forurensningsforskriften kapittel 39 - gebyrer Høring av forslag om endring av forurensningsforskriften kapittel 39 - gebyrer Den foreslåtte endringen av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39, innebærer endringer

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall. for. Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall. for. Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Hedmark Renovasjon & Resirkulering AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS Vår dato: 23.10.2012 Vår referanse: 2009/7004 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Leif Ove Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266821 Rapport

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Osmund Espedal fyringsanlegg for gartneri Kontrollnummer: I.FMBU

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Osmund Espedal fyringsanlegg for gartneri Kontrollnummer: I.FMBU Fylkesmannen i Buskerud ESPEDAL ENERGI AS Drammen, 27. juli 2017 Ringeriksveien 48 3414 Lierstranda Deres ref.: Per Osmund Espedal Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: Gro Angeltveit Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 25.11.2015 2015/5978 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Monica Bernhardsen, 62 55 11 69/99

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn med oljefyringsanlegg Vår dato: 02.12.2008 Vår referanse: 2008/8237 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS Bergerveien 12 1396 BILLINGSTAD Innvalgstelefon: 32 26 68 26 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Avfall Norge - Deponiseminar 2010

Avfall Norge - Deponiseminar 2010 Avfall Norge - Deponiseminar 2010 Sluttbehandlingsavgiften Konflikt mellom miljø og avgift Senior miljørådgiver Tor Gundersen tmg@hjellnesconsult.no Deponiavgifter 2010 (forslag 2011) 2. Ved innlevering

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune.

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. VEDTATT KOMMUNESTYRET DEN 27.11.2014 UTVALGSSAKSNR. 107/14 Fastsatt av kommunestyre den 27.11.2014 med hjemmel i lov

Detaljer

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS Slipen Mekaniske AS post@slipen.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/7109 Deres ref: Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport fra

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: Dyrøy kommune Den lærende kommune Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: 77 18 92 35 231 04.12.2013 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer Med

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende forsendelser av avfall ved HRS Metallco AS, Harstad

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende forsendelser av avfall ved HRS Metallco AS, Harstad INSPEKSJONSRAPPORT HRS METALLCO AS Oslo, 31. mai 2016 Skavdalsveien 6 9409 Harstad Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Skog 2016/1553 Saksbehandler: Lise K. Svenning Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende avfallsforsendelser fra Ragn-Sells AS ved Svinesund grensestasjon uke 50 i 2015

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende avfallsforsendelser fra Ragn-Sells AS ved Svinesund grensestasjon uke 50 i 2015 INSPEKSJONSRAPPORT RAGN SELLS AS AVD ADMINISTRASJON Oslo, 26. april 2016 Postboks 49 2001 Lillestrøm Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Magnus Bjerker 2016/1553 Saksbehandler: Lise K. Svenning

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal NORSK GJENVINNING AS KRISTIANSUND Molde, 19.10.2017 Dalegata 137 6500 Kristiansund Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Steinar Bjerkås Angvik 2007/1460 Saksbehandler:

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg. Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/5232 Dato rapport:

Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg. Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/5232 Dato rapport: Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg Dato inspeksjon: 14.09.2015 Saksnr: 2015/5232 Dato rapport: 02.10.2015 Til

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: 22/2011 Dato for inspeksjonen:

Inspeksjonsrapport nummer: 22/2011 Dato for inspeksjonen: Vikers bildeler Næringsveien 30 1820 SPYDEBERG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2011/5105 461.3 HEG Vår dato: 02.08.2011 Inspeksjonsrapport nummer: 22/2011 Dato for inspeksjonen: 15.06.11 Informasjon

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NCC ROADS AS Stasjonært asfaltverk Grinda Larvik Kontrollnummer: I.FMVE

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NCC ROADS AS Stasjonært asfaltverk Grinda Larvik Kontrollnummer: I.FMVE Fylkesmannen i Vestfold NCC INDUSTRY AS AVD ASFALT GRINDA LARVIK Tønsberg, 4. juli 2017 Lågendalsveien 87 3270 Larvik Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Bjørn Tandberg 2017/166 Saksbehandler:

Detaljer

Inspeksjon av Saint-Gobain Ceramic Materials AS Lillesand Dato for inspeksjonen: 9. september 2010 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.

Inspeksjon av Saint-Gobain Ceramic Materials AS Lillesand Dato for inspeksjonen: 9. september 2010 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 203, 3702 Skien Besøksadresse: Gjerpensgate 14 Telefon: 35 58 61 20 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.167.I.KLIF

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAV TIL FEIING OG SERVICE AV FYRKJELER Arkivsaksnr.: 08/248

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRAV TIL FEIING OG SERVICE AV FYRKJELER Arkivsaksnr.: 08/248 Saksframlegg KRAV TIL FEIING OG SERVICE AV FYRKJELER Arkivsaksnr.: 08/248 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar forskrift om krav om feiing av og service

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS INSPEKSJONSRAPPORT ULEFOS JERNVÆRK AS Oslo, 4. februar 2015 Jernværksvegen 12 3830 Ulefoss Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Heidi Nyheim 2013/10365 Saksbehandler: Lise K. S. Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum

Kontrollrapport. Tilstede under kontrollen Fra virksomheten: Torstein Vistven, Bjarne Tyldum Saksbehandler: Anne Sundet Tangen, tlf: 74168065 Kontrollrapport Dato for kontrollen: 11.04.2011 Informasjon om kontrollert virksomhet Navn: Nortura SA avd. Steinkjer Adresse: Serviceboks 2508, 7725 Steinkjer

Detaljer

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering?

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? FMOAs kommuneseminar 14. oktober 2010 Rita Vigdis Hansen 1. Kort om forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter:

Detaljer

Saksbehandler: Erling Nitter Dalen Deres ref.: Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2015/4530 Arkivkode:

Saksbehandler: Erling Nitter Dalen Deres ref.: Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2015/4530 Arkivkode: Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Erling Nitter Dalen Deres ref.: Vår dato: 08.09.2015 Tlf.: 38176217 Vår ref.: 2015/4530 Arkivkode: Berendsen Tekstil Service AS avd. Kristiansand

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Midtstøl Transport AS under inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Midtstøl Transport AS under inspeksjonen Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Vår dato:30.07.10 Vår referanse: 2010/2711/ebo Saksbehandler, innvalgstelefon Eva Boman/37017543 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 26.09.2011 2005/10172 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Nordasfalt AS, avd. Narvik

Detaljer

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Nytt regelverk om avfall Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Haustkonferansen 28.11.2004 Enhetsfylke - roller Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kongehus Kriser

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 Oslo Lufthavn AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 Oslo Lufthavn AS Oslo Lufthavn AS Postboks 100 2061 Gardermoen Att. Geir Vangsnes Dato: 31.03.2009 Vår ref.: 2008/444 Deres ref.: Saksbehandler: Ida Bjørkum, telefon: 22 57 34 01 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Sarpsborg Opphaugveien Kontrollnummer: I.FMOS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Sarpsborg Opphaugveien Kontrollnummer: I.FMOS Fylkesmannen i Østfold NORSK GJENVINNING AS AVD SARPSBORG Opphaugveien 6 1738 Borgenhaugen Miljøvernavdelingen Moss, 23.6.2017 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jarle Bakklund 2013/1554 Saksbehandler:

Detaljer

Forbruksavgift på elektrisk kraft

Forbruksavgift på elektrisk kraft Forbruksavgift på elektrisk kraft Temadag i regi Energi Norge 8. september 2010 Erlend Sandnes TAD SA SAS Toll- og avgiftsetaten www.toll.no Side 2 Særavgiftsavdelingen Særavgiftsavdelingen (SA) Avdelingsdirektør:

Detaljer

Myndigheter og lovverk hvordan bør kommunene forholde seg til de ulike myndighetene? Anders Skalleberg Skred- og vassdragsavdelingen NVE Region Sør

Myndigheter og lovverk hvordan bør kommunene forholde seg til de ulike myndighetene? Anders Skalleberg Skred- og vassdragsavdelingen NVE Region Sør Myndigheter og lovverk hvordan bør kommunene forholde seg til de ulike myndighetene? Anders Skalleberg Skred- og vassdragsavdelingen NVE Region Sør NVE visjon og hovedmål Bidra til en helhetlig forvaltning

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Willys Verksted AS Kontrollnummer: I.FMNO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Willys Verksted AS Kontrollnummer: I.FMNO Fylkesmannen i Nordland WILLYS VERKSTED AS Bodø, 19.05.2017 Nedre Øyra 7A 8514 Narvik Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Stian Augustinussen 2005/10140-33 Saksbehandler: Robert Helskog Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen

Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen Fastsatt av Fiskeridepartementet, Helsedepartementet og Landbruksdepartementet 15. januar 2004 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Selstad AS avdeling Svolvær Notbøteri Kontrollnummer: I.FMNO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Selstad AS avdeling Svolvær Notbøteri Kontrollnummer: I.FMNO Fylkesmannen i Nordland SELSTAD AS AVD SVOLVÆR NOTBØTERI Bodø, 15. mai 2017 Avisgata 1 8300 Svolvær Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Kennet Lyster 2005/8728 Saksbehandler: Maria L. Seivåg Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Inspeksjon ved Profil-Lakkering AS Dato for inspeksjonen: 10. juni 2013 Kontrollnummer: I.Klif

Inspeksjon ved Profil-Lakkering AS Dato for inspeksjonen: 10. juni 2013 Kontrollnummer: I.Klif PROFIL-LAKKERING AS Raufoss Industripark Bygning 227 2830 Raufoss Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo 20xx.xxx.I.Klif Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Findus Norge AS, avd. fabrikk Hedrum, Larvik

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Findus Norge AS, avd. fabrikk Hedrum, Larvik Findus Norge AS, avd.fabrikk Hedrum Elveveien 110 3271 LARVIK Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2014/322 26.03.2014 33 37 11 95 Arkivnr: 461.3 Rapport

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten INSPEKSJONSRAPPORT ELKEM AS AVD SALTEN VERK Valjord 8226 Straumen Oslo, 28. september 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Kristian Magnussen 2013/874 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Nortura Tønsberg, Åskollen, Tønsberg kommune

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Nortura Tønsberg, Åskollen, Tønsberg kommune Nortura Tønsberg Steinar Elgvin Postboks 2009 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2013/776 10.12.2013 33 37 11 95 Arkivnr: 461.3 Rapport etter

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway INSPEKSJONSRAPPORT WACKER CHEMICALS NORWAY AS Oslo, 19. mai 2015 7200 Kyrksæterøra Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Marit Bergh 2013/3401 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Findus Norge AS, avd. Tønsberg

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Findus Norge AS, avd. Tønsberg Findus Norge AS, avd. Tønsberg Baard Berge Nøtterøyveien 1 3127 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2014/322 07.03.2014 33 37 11 95 Arkivnr: 461.3

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR - tankfarm på Vestbase Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR - tankfarm på Vestbase Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal SAR AS AVD KRISTIANSUND N Molde, 25.april 2017 Næringsveien 8 6517 Kristiansund N Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Terje Endresen Liabø 2007/1515 Saksbehandler:

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Revisjon ved Hias IKS

Revisjon ved Hias IKS FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Revisjon ved Hias IKS Endelig rapport. Dato: 22.10.2009 Bedriftens adresse: Vangsvegen 143 Tlf. nr. 62 54 37 00 2317 Hamar Org. nr 947

Detaljer

Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong. 2 - Mellomlagring av forurensete masser

Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong. 2 - Mellomlagring av forurensete masser Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong 2 - Mellomlagring av forurensete masser Skien 18.10.2012 Gunnar Djuvik, FMTE FYLKESMANNEN I TELEMARK Miljøvernavdelingen

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Dåvøya, matfisk Kontrollnummer: I.FMTR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Dåvøya, matfisk Kontrollnummer: I.FMTR Fylkesmannen i Troms LERØY AURORA AS Tromsø, 21.11.2017 c/o Kystens Hus, Stortorget 1 9008 Tromsø Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Hugo Nilsen, Gudrun Gunnarsdottir 2016/609 Saksbehandler: Per

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss Vår dato: 08.11.2011 Vår referanse: 2011/7648 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Magne Thidemansen Saksbehandler: Kongsberg Automotive AS avd. Hvittingfoss Postboks 62 3602 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Selstad AS avdeling Svolvær Notbøteri Kontrollnummer: I.FMNO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Selstad AS avdeling Svolvær Notbøteri Kontrollnummer: I.FMNO Fylkesmannen i Nordland SELSTAD AS AVD SVOLVÆR NOTBØTERI Bodø, 10. april 2017 Avisgata 1 8300 Svolvær Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Kennet Lyster 2005/8728 Saksbehandler: Maria L. Seivåg

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann og avløpstjenester kommunen leverer. Kristiansund kommune Forskrift om vann og avløpsgebyrer Hjemmel: Vedtatt av Kristiansund bystyre den 27.5.2014 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass og avløpsanlegg 3, og forskrift 1.

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport for kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyr for Naturkraft AS

Vedtak om godkjennelse av rapport for kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyr for Naturkraft AS Naturkraft AS Kårtsø 5565 TYSVÆRVÅG Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato: 27.11.2013 Senioringeniør Reidun Schei, innvalgstelefon 71258511 Arkiv nr.: 2007/3293 J E Ekornes AS avd Ikornnes Industrivegen 1 6222 Sykkylven

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Marianne Seland Kirsten Kleveland

Fra Fylkesmannen: Marianne Seland Kirsten Kleveland Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 Lillestrøm Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Lier avfallsdeponi, Ragn-Sells AS Dato for inspeksjonen: 29. juni 2010 Rapportnummer:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Arkiv nr.: 2009/6082 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert avfallsprodusent: Navn og besøksadresse: Mjåvannsveien 66 Navn

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

Rapportens innhold: Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Rapportens innhold: Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under systemrevisjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert: 1 Rapport nr.: 2007.019.R.SFT Virksomhet: Gassco AS Organisasjonsnummer: 983452841 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Postboks 93 5501 Haugesund Nei SFTs saksnr.: Anleggsnummer: 2002/ 6 1106.004.001

Detaljer