Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien. Case-studier fra Troms og Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien. Case-studier fra Troms og Finnmark"

Transkript

1 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien Case-studier fra Troms og Finnmark NORUT Samfunnsforskning AS / Norut Finnmark AS Eirik Inge Mikkelsen og Arne Rydningen (red.) Gro Alteren John Watten Siri Søreng Nina Line Tromsø/Alta November 2001

2

3 Prosjektnavn Innovasjon i fiskeindustrien Oppdragsgiver(e) SND Troms og Finnmark Prosjektnr 4391 Oppdragsgivers ref. 01/ Dokumentnr ISSN Prosjektleder Arne Rydningen Dokumenttype Rapport ISBN Signatur Status Åpen Antall sider Dato Forfatter(e) Eirik Inge Mikkelsen og Arne Rydningen (red.), Gro Alteren, John Watten, Siri Søreng og Nina Line Tittel Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien. Case-studier fra Troms og Finnmark. Resymé Fiskeindustrien i Norge møter økende konkurranse både på produkt og råstoffsiden. Konkurransen er global. Å være innovativ antas blant mange å være avgjørende for at næringslivet i industrialiserte land skal holde oppe konkurranseevnen. Omstilling pågår kontinuerlig, men innovasjoner er sjeldnere. I denne rapporten ser vi hvilke typer tiltak utvalgte fiskeindustribedrifter i Troms og Finnmark har gjennomført de siste 10 år, om det er tradisjonell omstilling og rasjonalisering eller også innovasjoner. Vi ser også på effektene av tiltakene, pådriverne for dem, aktørene og nettverket til bedriftene, samt viktige faktorer for å lykkes med gjennomføringen av tiltak. Emneord Fiskeindustri, innovasjon, nettverk, omstilling Noter Postadresse: NORUT Samfunnsforskning, N-9291 Tromsø Telefon: Telefaks: E E-post : Hjemmeside:

4

5 Forord Dette prosjektet har blitt gjennomført av Norut Samfunnsforskning AS og Norut Finnmark AS på oppdrag for Statens nærings- og distriktutviklingsfond Troms og Finnmark. Vi takker for oppdraget. Vi retter også en stor takk til alle bedriftene og informantene for at de var villige til å være med i prosjektet. Tromsø, 5. november 2001 Eirik Inge Mikkelsen og Arne Rydningen

6

7 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien 1 Innhold: 1 Innledning Innovasjon og innovasjonssystemer - Teori og empiri Innovasjon Innovasjonssystemer og næringsklynger Empiri om innovasjon i Norge Oppsummering Fiskeindustrien i Troms og Finnmark Oversikt over fiskeindustrien i Troms og Finnmark Næringsklynger og innovasjonsnettverk i fiskeindustrien Potensialet for fremtidig vekst Forskningsfondet, FOU-avgiften Offentlig politikk for utvikling av fiskeindustrien FOU-miljø i Troms og Finnmark relevant for den tradisjonelle fiskeindustrien Innovasjon og omstilling i case-bedriftene Innledning Case 1: Bernt Hansens Eftf. AS Case 2: Ivan Lorentzen Fiskeforretning AS Case 3: K/S Tromsø Fiskeindustri AS & Co (Trofi) Case 4: Skjervøy Rekeindustri AS Case 5: Vadsø Sildoljefabrikk AS Case 6: Seafood Vardø as Case 7: Finnmarkfisk as Sammendrag og analyse av funnene fra case-bedriftene Innledning Pådrivere for endring Bedriftenes tiltak Framtidige strategier Konsekvenser av tiltak Aktører og nettverk Forutsetninger og viktige forhold ved gjennomføring av tiltak Konklusjoner...70

8 2 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien 7 Referanser Vedlegg 1 - intervjuutskrifter Case 1 - Bernt Hansens Eftf.AS Case 2: Ivan Lorentzen Fiskeforretning AS Case 3 - K/S Tromsø Fiskeindustri A/S & Co (Trofi) Case 4 - Skjervøy Rekeindustri AS Case 5: Vadsø Sildoljefabrikk AS Case 6: Seafood Vardø AS Case 7 - Finnmarkfisk AS Vedlegg 2 Metodisk kommentar...118

9 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien 3 1 Innledning Norsk industri er i stor grad råvarebasert. Internasjonalt oppfattes dette å være en form for avhengighet man bør komme bort fra da teknologisk utvikling for de aller fleste råvarers skyld fører til at prisene på disse synker i et langtidsperspektiv. Dette gjelder både for utvinning og høsting og for fiske og fangst. Transportkostnadenes synkende andel av varekostnadene bidrar til at lokaliseringsfortrinn i nærhet til en råvare synker. I en slik situasjon rettes blikket mer mot hvilke nye produkter og tjenester kan man basere seg på for å opprettholde økonomisk vekst og velstand. Innovasjon blir løsningen. I den nordlige landsdel arbeides det også med innovasjon og nyskaping i næringslivet. Imidlertid kommer de store inntektene fortsatt fra tradisjonelle industrier, ikke minst fiskeindustrien. Er det da slik at disse tradisjonelle industriene er uttømt for potensiale for økt verdiskaping, eller foregår det prosesser også i denne delen av næringslivet som peker framover? SND Troms og SND Finnmark ønsker å få et innblikk i hva som rører seg i deler av den tradisjonelle fiskeindustrien når det gjelder evne og vilje til innovasjon. NORUT Samfunnsforskning har derfor gjennomført en studie der vi går inn i ulike bedrifter og følger hva de haolder på med i dag, og hva de har holdt på med av utviklings- og rasjonaliseringstiltak det siste ti-året. Syv bedrifter i Troms og Finnamrk er besøkt og intervjuet. I tillegg har vi sett på bedriftenes omgivelser som har særlig relevans for innovasjonsaktivitet, samt redegjort for teori og modeller for innovasjon og andre relevante empiriske studier. Samlet visr våre case en stor spennvidde i innovasjon og omstillingsevne, fra en rekeindustri i verdensklasse med implementering av ny teknologi som tilsier at disse er i ferd med å gjennomgå en radikal innovasjon, til en hvitfiskindustri som skifter mellom råstoffbaser og med kjent teknologi forsøker å henge med i konkurransen. Det samlede bildet er likevel en industri om i økende grad orienterer seg mot innovasjon, men der noen er kommet mye lengere enn andre.

10 4 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien 2 Innovasjon og in novasjonssystemer - Teori og empiri 2.1 Innovasjon Innovasjon har blitt et ord som brukes daglig av stadig flere aktører både innen næringsliv, forskning og forvaltning. Innovasjon er en kritisk pådriver i næringsutvikling: "Næringslivet dør uten innovasjon" (Reve og Jakobsen, 2001:103). Innovasjon betraktes som en forutsetning for økonomisk vekst, og forskning og utviklingsarbeid er en viktig komponent i innovasjonsprosessen (NFR, 1999:15; Reve & Jakobsen, 2001:69). En innovasjon er en endring i prosess eller produkt som gir bedriften forbedret konkurranseposisjon Hvorfor innovasjon Innovasjoner skal bidra til å skape et mer konkurransedyktig næringsliv. Slikt næringsliv får vi gjennom at eksisterende bedrifter utvikler nye prosesser og produkter og ved at det oppstår helt nye bedrifter ved siden av de eksisterende. Den norske innsatsen for å stimulere til innovasjon, springer også ut av behovet for å differensiere næringslivet for å bli mindre avhengig av olje- og gass. Det må satses på videreutvikling av det næringsliv som allerede fins, og det må skapes nye bedrifter gjennom innovasjon og knoppskyting for å erstatte det verdiskapningsgapet som forventes å oppstå når aktiviteten innen olje og gass reduseres. Effektene av innovasjon er ikke bare begrenset til de bedriftene som innoverer, men bidrar også til verdiskaping for samfunnet generelt (Reve og Jakobsen, 2001:104). Den sosiale eller samfunnmessige avkastningen av innovasjoner antas å være stor Hva er innovasjon? Innovasjon kan kort beskrives som en prosess som bringer frem og realiserer nye ideer i et kommersielt marked. Forestillingen om at en innovasjon primært har sitt utspring i vitenskapelig forskning har vært dominerende. Innovasjon beskrives i en slik forestilling som en lineær prosess: innovasjon er et resultat av grunnforskning og derfra skjer det en trinnvis bevegelse mot et kommersielt produkt (Isaksen, 1999). En annen forståelsesmodell beskriver innovasjon som et resultat av komplekse og gjensidige samhandlinger mellom ulike aktører. Innovasjon er en interaktiv og kollektiv prosess hvor mange ulike aktører lærer av hverandre gjennom kommunikasjon og samarbeid (Reve & Jakobsen, 2001:70, ref til Stabell & Fjellstad, 1998). Innovasjon kan med andre ord være en svært differensiert og heterogen aktivitet som omfatter en rekke ulike aktiviteter, og forskning er bare en av mange innsatsfaktorer i innovasjonsprosessen. Det påpekes at den kommersielle verdien av forskningsresultater og innovasjoner er ofte avhengig av utviklingen av komplementære innovasjoner. Et eksempel er utvikling av dataprogrammer/applikasjoner som er nødvendig for at nye operativsystem for datamaskiner får en kommersiell verdi (Jaffe, 1996) Typer av innovasjon En måte å skille mellom ulike typer innovasjoner er å presentere dem enten som inkrementelle eller radikale (Freeman og Perez, 1986). For å ta det sistnevnte først, så forstås radikale innovasjoner som større nyvinninger hvor det skapes helt nye produkter eller tjenester; de representerer et større brudd med eksisterende produkter og tjenester (Reve og Jakobsen, 2001:102). En annen måte å illustrere skillet på er å snakke om utnytting av eksisterende teknologi og utvikling av ny teknologi (March, 1991). Inkrementelle innovasjoner vektlegger kostnadsbesparelser eller økt yteevne i eksisterende produkter eller tjenester. Man har behov

11 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien 5 for kompetanse i å utnytte kjent kunnskap og erfaringer. Radikale innovasjoner, derimot, angår utviklingen av nye forretningsområder og nye produktlinjer basert på nye ideer og teknologier eller substansiell kostnadsreduksjoner. Her kreves utviklerkompetanse (Leifer m. fl., 2000). Leifer m.fl. krever av en radikal innovasjon at den skal oppfylle minst et av følgende krav: Oppvise et helt nytt sett av ytelser Øke kjente ytelser med mer enn fem ganger Betydelig kostnadsreduksjon, 30% eller mer Selv om en slik definisjon er relativt operasjonell, er det vanskelig å foreta måler som gir rimelige sammenlikninger. Særlig er det vanskelig å redegjøre for tidsdimensjonen. Når startet man med arbeidet som ga et nytt produkt? Innen farmasi kan utviklingen av et radikalt nytt produkt ta flere tiår og titusenvis av årsverk. Kostnadene forventes belastet det nye produktet. Ved implementering av nytt utstyr prosessinnovasjon antar man at kostnadene vil synke. Men i praksis kan de i en periode heller øke som følge av ulike problemer som må lære seg å handtere. Deretter vil kostnadene synker over tid ved at man blir flinkere til å utnytte det nye utstyret. Dette skaper vansker når man skal bedømme hvor stor en kostnadsreduksjon er. Inkrementelle innovasjoner er relativt små endringer men bidrar til forbedringer i eksisterende produkter og prosesser, og er ofte resultater av en bedrifts evne til å lære fra kunder og/eller leverandører. Inkrementelle innovasjoner har klare likhetstrekk med hvordan Schumpeter (1934) beskriver aktiviteten innovasjon genererelt. Ifølge han er innovasjon en aktivitet som søker å sikre en økonomisk gevinst, og kan skje ved å redusere kostnader eller øke inntjening gjennom å utvikle nye eller å forbedre eksisterende produkter og produksjonsprosesser. Schumpeter påpeker at det kan være risikofylt å påta seg ansvaret for realiseringen av en innovasjon fordi det kan være andre aktører som oppnår den største gevinsten. Ny kunnskap og FoU resultater kan overføres til en eller flere andre bedrifter som evner å utnytte dette til å produsere bedre/billigere produkter og/eller produksjonsprosesser. Disse bedriftene konkurrerer dermed med den bedriften som først lanserte innovasjonen og som nå risikerer å bli presset ut av markedet eventuelt at omsetning/pris presses ned. Resultatet er at overskuddet til den bedriften som påtok seg de største investeringskostnadene i innovasjonsprosessen (deriblant FoU) reduseres. Innovative bedrifter balanserer mellom kontinuitet og forandring mellom kreativitet og destruksjon. Schumpeter (1934) beskriver en slik prosess som kreativ ødeleggelse. Reve og Jakobsen (2001) hevder at innovasjon som skjer utenfor næringsklynger (eller innovasjonssystemer) 1 må være radikal for å lykkes. De mener at innovasjon som påvirker og gjerne endrer etablert forretningspraksis og skaper nye næringer ofte har sin opprinnelse utenfor etablerte næringsklynger. I en slik sammenheng kan det være interessant å se om geografisk perifere virksomheter har større rom for innovasjoner eller om de evteuelt er underlagt andre begrensinger. Saxenian (1998) har på sin side vist at næringsklynger kan være svært forskjellige med henblikk på deres åpenhet overfor nye ideer, der hierariske strukturer er mindre åpne enn strukturer basert på horisontale koplinger og nettverk. Man kan også anta at åpenhet overfor radikale innovasjoner vil kunne variere over tid innen en og samme næringsklynge. 1 Se punkt 4.2 for definisjon av begrepet næringsklynger og innovasjonssystemer.

12 6 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien Aktiviteter som inngår innovasjonsprosessen For å skape en innovasjon og for å lykkes med kommersialiseringen må en rekke aktiviteter initieres (Nås, Sandven & Smith, 1994:1, 13). Noen av disse, men langt fra alle, kan gjenfinnes i større eller mindre grad i bedriftenes egne budsjetter. Aktiviteter som inngår i innovasjon kan spesifiseres i henhold til investeringer og drift. I utarbeiding av ulike statistikker bygget for å følge utviklingen i innovasjoner over tid, har man f eks basert seg på undergrupper kan inngå i kategorien innovasjonsaktivitet: FoU (intern og ekstern), innkjøp av teknologi, industriell design og produksjonsforbedringer, kompetanseoppbygging og markedsføringskostnader (NFR, 1999:55). Reve og Jakobsen foreslår at en næringsklynges "kraft" kan måles ved å studere innovasjonsaktiviteten og investeringer som gjøres i kompetanseoppbygging. Er disse relativt høye, er det fordi aktørene har tro på fremtiden (Reve og Jakobsen, 2001:105). I en studie utført av STEP-gruppen ble kjøp av patenter og lisenser og prøveproduksjon og produktoppstarting også definert som aktiviteter under kategorien driftskostnader forbundet med innovasjonsaktivitet (Nås, Sandven & Smith, 1994:1, 13). Det er interessant å merke seg at Bent Dreyer (1998) ved Fiskeriforskning i Tromsø ikke gjør bruk av begrepet innovasjon i sin doktoravhandling, men bruker begrepet fleksibilitet for å redegjøre for en fiskeribedrifts evne til å utvikle konkurransefortrinn. Fleksibilitet anvendes for å forklare en bedrifts evne til å respondere på usikkerhet i omgivelsene som råstofftilgang, pris og etterspørsel. Dreyer hevder at en bedrifts evne til fleksibilitet kan forståes i henhold til volum, arbeidskraft, produkt og finans. Evnen til fleksibilitet betraktes som en forutsetning for å sikre konkurransedyktighet og dermed også lønnsomhet (Dreyer, 1998:97). At fleksibilitet ikke relateres til innovasjonsaktivitet kan henge sammen med at det å være fleksibel kan bety evne til å skifte eller bytte mellom produksjon av kjente varer gjennom kejnte prosesser alt etter hva markedet ettespør i øyeblikket. Som en oppsummering kan man si at innovasjon kan beskrives ved hjelp av følgende tre punkter, og omfavner den type innovasjoner som denne studien primært fokuserer på (Aslesen, Grytli, Isaksen, Jordfald, Langeland & Spilling, R-10/1998:8, 3; EC 1995; Schumpeter, 1934:65-66; Kanter, 1983:20): Fornyelse og utvidelse av produkt- og tjenestespekteret. Etablering av nye metoder for produksjon, leveranser, markedsføring og distribusjon. Introduksjon av endringer i ledelse, organisasjon, arbeidsforhold og kompetanse i arbeidsstokken. For at en aktivitet i tillegg kan besrives som radikal innovasjon vil det (som nevnt ovenfor) kreves at: Produktet, tjenesten eller prosessen oppviser et helt nytt sett av ytelser Kjente ytelser øker betydelig Kostnader reduseres betydelig Vitenskap og forskning som innsatsfaktor i innovasjonsprosessen Norge er i dag en av de landene med lavest investering i forskning og utvikling i OECD realtivt til brutto nasjonalprodukt. Det norske næringslivet har en relativt lav FoU intensitet,

13 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien 7 noe som henger sammen med at industristrukturen domineres av råvarebasert industri og tjenestevirksomhet. Fiskeindustrien er et eksempel på en råvarebasert næring i Norge, og studier antyder at de som fokuserer på å utvikle mer spesialiserte produkter utgjør en mindre andel. 2 Forskningsmeldingen (St.meld nr 39 ( )) vedtatt i Stortinget mai 1999 har ambisjoner om å bringe Norge opp på OECD gjennomsnittet i løpet av en femårsperiode. Den nye regjeringen høsten 2001 har også signalisert at dette er et minimum. Å øke FoU-intensiteten i næringslivet vil også innebære at bedriftene øker sine investeringer. Det kan skje ved at bedriftene øker/etablerer FoU-aktiviteter i sin egen organisasjon, og/eller at bedrifter etablerer tett kontakt med eksterne FoU miljø (Reve & Jakobsen, 2001:19). Det er i Fiskeridepartementets Strategiplan fremmet at det er viktig med " en høy forskningsinnsats som bidrar til at Norge er i kunnskapsfronten på marin FoU og gjennom dette utvikler en nyskapende, lønnsom og bærekraftig marin næring som er internasjonalt ledende". Betydningen av kunnskap og utdanning for næringsutvikling har med andre ord blitt satt på dagsordenen, og det vil her bli gjort rede for hvorfor denne type ressurser er viktig. Tilegnelse av ny kunnskap og/eller anvendelse av kunnskap på nye områder er sentrale i innovasjonsprosesser. Den lineære og den interaktive innovasjonsmodellen vektlegger to ulike hovedtyper kunnskap. I den lineære modellen står formell, vitenskapelig kunnskap sentralt. Lundvall og Johnsen (1994) omtaler dette som know-what og know-why vitenskapelige fakta om for eksempel fysiske egenskaper og sammenhenger. I den interaktive innovasjonsmodellen er erfaringsbasert - ofte taus - kunnskap viktigere. Dette er knowhow og know-who (Lundvall og Johnson, 1994). Det første refererer til praktiske ferdigheter som vanskelig lar seg formalisere. Det andre refererer til kunnskap om hvem som besitter den kunnskap og de ferdigheter som man trenger for å få løst bestemte oppgaver/problemer. Formell vitenskapelig kunnskap blir i økende grad, og med økende hastighet gjort globalt tilgjengelig. I noen grad kan formell kunnskap kan være lokalt forankret dersom den har utviklet seg på bakgrunn av samarbeid mellom lokale foretak og lokale FoU-institusjoner, og videre i kombinasjon med erfaringsbasert kunnskap. Erfaringsbasert kunnskap er i stor grad lokalt forankret. Jo mer kunnskap som er allment tilgjengelig, jo mer betydningsfull vil den formale kunnskapen bli (Isaksen 1999). Den tause kunnskapen utgjør dermed en betydningsfull lokal ressurs for en bedrifts konkurranseevne. Med utgangspunkt i den interaktive innovasjonsmodellen vil da slik erfaringsbasert kunnskap (know-how og knowwho) være en viktig kilde for innovativ virksomhet, og vil kunne bidra til å utvikle konkurransefortrinn. I noen grad kan en bedrift skaffe seg slik taus kunnskap gjennom rekruttering av personer, men i mange tilfeller vil det være vanskelig å ta slik kunnskap ut av sin lokale sammenheng (Isaksen 1999). 2 NORUT Samfunnsforskning AS gjennomførte i 1994 en studie av fiskeindustrien i Nord-Troms (Skjervøy miljøet) hvor verdikjeden ble beskrevet og vurdert (Verdikjeder i Troms fylke, 25/94). Fiskeriforskning publiserte i 1998 en rapport som presenterer produktutviklingsaktivitetene i fiskeribedrifter i Norge. Resultater fra undersøkelsen viser at det største antallet av bedrifter fokuserer på kostnadsreduksjoner, mens et mindre antall fokuserer på mer avanserte produktutviklingsaktiviteter ("Produktuvikling i norsk fiskeindustri - resultater fra en nasjonal survey", økonomisk Fiskeriforskning, 2/98).

14 8 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien Med kodifisert kunnskap menes kunnskaper som kan formuleres i teorier, metoder, formler og algoritmer. Maskell m.fl. (1998) påpeker at stadig mer kunnskap blir kodifisert, og dermed spres lettere. Siste tiår har Internett bidratt til at slik kunnskap er nær sagt allestedsnærværende til enhver tid. Med basis i den lineære innovasjonsmodellen er dette bekymringsfullt for høykostland og gode nyheter for lavkostland (Isaksen 1999). Høykostland er gjerne de som tar hovedansvaret for de største kostnadene med å utvikle ideer samt kommersialisere disse. Ved rask spredning til lavkostland vil høykostlandene risikere å bli utkonkurrert på pris. Løsningen for høykostlandene må da være, i følge Isaksen, å satse på FoU og høyt utdannet arbeidskraft slik at de hele tiden er i tet teknologisk. Selv om slik kodifisert kunnskap er tilgjengelig, krever den at mottakeren kan tolke den og ta den i bruk. Det må være noen tilstede i de ulike regionene, også i lavkostland, som kan ta ned denne type kunnskaper. Neste kapittel har som formål å gjøre rede for begrepene næringsklynger og innovasjonssystemer, begreper som understreker at samarbeid mellom flere aktører er en viktig forutsetning for at innovative prosesser skal finne sted. 2.2 Innovasjonssystem er og næringsklynger Å skille klart mellom begrepene næringsklynger og innovasjonssystemer er ikke uproblematisk. Begrepene er overlappende og har blant annet det til felles at de påpeker betydningen av samarbeid/interaksjon mellom ulike aktører som en viktig premiss for et dynamisk næringsliv. Fordi begge begrepene delvis brukes om hverandre, vil det her bli gjort rede for betydningen av dem. En rekke undersøkelser viser at innspill og krav fremmet av kunder og leverandører er viktige pådrivere for produktutvikling, produksjonsforbedringer og markedstilpasninger. Blant annet er dette bekreftet av bedriftsledere i en midtveis-evaluering av SMB kompetanse programmet gjennomført av Møreforskningen (Gammelsæter m. fl., 2000:41). En undersøkelse utført av Statistisk Sentralbyrå blant norske bedrifter peker også på betydningen av relasjonen mellom kunder og leverandører for innovativ aktivitet (SSB 1997). Resultater fra en studie utført av STEP-gruppen i 1998 med utgangspunkt i vareproduserende bedrifter viser at mer enn halvparten av de som hadde samarbeid med kunden ga kunden svært positiv vurdering for sitt bidrag til innovasjonsprosessen (NFR, 1999:105, 108). Også Lundvall (1992) hevder at denne relasjonen er sentral, men også andre aktører er viktige i innovasjonsprosessen. Isaksen (1999) nevner følgende aktører som viktige i nettverket rundt innovative bedrifter: Kunder, utstyrsleverandører, komponentleverandører, FoU-institusjoner, undervisningsinstitusjoner, teknologisentre (o.l.), private konsulenter, finansinstitusjoner og offentlige myndigheter. Man kan se på slike nettverk som innovasjonssystemer med to hovedtyper av aktører (Asheim og Isaksen 1997a). Det er de som er en direkte del av produksjonskjeden (inkludert kundene), og de som utgjør den støttende institusjonelle infrastrukturen som finanssektor, kommunikasjon, lovgivning og annen generell service (offentlig og privat). Innovasjonsevnen til en bedrift er avhengig av hvordan den klarer å nyttiggjøre seg andre aktørers ferdigheter og kunnskaper (Gregersen og Johnson 1997). For noen typer produksjonsbedrifter er geografisk nærhet til kunder og underleverandører åpenbart en fordel. Typisk gjelder dette for mindre bedrifter som lager små serier av produkter spesielt tilpasset hver enkelt kunde (Storper 1997). Dette fordi det gjerne kreves hyppig kontakt med kunden og nær tilgang til informasjon om markedsforhold. Samlokalisering av bedrifter innenfor en relativt spesialisert næring innebærer også at det er lettere å opparbeide og utnytte effektivt felles

15 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien 9 produksjonsfaktorer, som spesialtilpasset arbeidskraft, leverandører og utdanningsinstitusjoner (Harrison 1992). Unik lokal kunnskap skapt gjennom tett samarbeid og interaktiv læring anses som særlig viktig for innovasjonsevnen. Forutsetningene for å utvikle slik unik lokal kunnskap vil være at aktørene snakker samme språk, kjenner de samme uformelle regler for samarbeid og har tillit til hverandre (Storper, 1997). 3 Hvis en slik samarbeidskonstellasjon mellom geografisk nærliggende aktører også inkluderer institusjoner som driver med forskning, utdanning og næringslivsutvikling, oppstår det som betegnes som regionale innovasjonssystemer. To utviklingstrekk som synes å ha betydning for innovasjonsprosesser er globalisering og regionalisering (Krugman 1991, Ohgmae 1995), og disse henger nøye sammen. Den økonomiske globaliseringen er mer enn en internasjonalisering. Mens internasjonalisering innebærer at foretak må sikre en strategisk posisjonering i utenlandsmarkedet, innebærer globaliseringen en funksjonell integrasjon av økonomisk virksomhet i ulike land. Det utvikles nå globale industrielle produksjonssystemer hvor komponenter fra ulike nasjonale og regionale produksjonsnettverk føres sammen. Tidligere var fordistisk storskalaproduksjon den dominerende måten å organisere industriell produksjon på (Piore og Sabel, 1984). Det har nå blitt en større avhengighet mellom bedrifter og produksjonssystemer i ulike land og regioner (Andersen og Christensen, 1998). Videre så har økt konkurranse for noen ført til større spesialisering (for noen oppnådd gjennom vertikal des-integrasjon og out-sourcing). Bedrifter som velger å konsentrere seg om sine kjerneaktiviteter er avhengig av relaterte og støttende industrier. Til tross for den økende globaliseringen av produksjonsvirksomhet, så er spesifikke regionale og lokale ressurser viktige for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet, og underbygger betydningen av regionalisering. Samtidig som økonomien blir mer global, blir den også mer regional. Visse typer industrier samler seg i bestemte regioner (Krugman, 199x?, Storper, 1998). Konsentrasjon av bedrifter i samme bransje i samme region fremmer konkurransen mellom bedriftene (Porter, 1990). Empiri antyder at regionale næringsklynger også fremmer innovasjon og entrepenørskap (Malmberg, Sölvell og Zander, 1996; Reve og Jakobsen, 2001) Regionale innovasjonssystemer De senere årene har det vært økende interesse for regionale innovasjonssystemer. Modeller og empiriske studier understreker betydningen av geografisk nærhet mellom de ulike aktørene i en spesifikk region for at innovasjon skal lykkes. Samme betydning av geografisk nærhet understrekes også i studier av industrielle distrikter (Asheim, 1992) og av næringsklynger (Porter, 1990 og Reve og Jakobsen, 2001:105-6). Asheim (1999) skiller mellom 3 hovedtyper av regionale innovasjonssystemer: Territorielt forankrede regionale innovasjonsnettverk Regionale nettverksbaserte innovasjonssystemer Regionaliserte nasjonale innovasjonssystemer I territorielt forankrede regionale innovasjonsnettverk er samarbeidet mellom bedrifter og institusjoner basert på geografisk, sosial og kulturell nærhet. Gjensidig tillit og forståelse mellom aktørene er deres viktigste utgangspunkt for lokale læreprosesser. 3 Storper (1997) bruker begrepet untraded interdependencies, som kan oversettes som: et samhandlingsmønster mellom et antall aktører som ikke overføre/kopiere.

16 10 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien Regionale nettverksbaserte innovasjonssystemer er en videreutvikling av typologien beskrevet over, og innebærer en sterkere regional institusjonell infrastruktur. Med utgangspunkt i "naturlige" lokale innovasjonsnettverk forsøker man å øke samarbeid og læring lokalt gjennom etablering av lokale FoU-institusjoner og ved at det gjøres bruk av offentlige virkemidler. RUSH- og REGINN-programmene er eksempler på tiltak som søker å skape regionale nettverksbaserte innovasjonssystemer i. RUSH-programmet har hatt som formål å øke samarbeidet mellom utvalgte regionale høyskoler og lokalt næringsliv. REGINN har hatt som mål å øke samarbeidet mellom bestemte bransjer, næringsklynger og regionale FoUmiljøer. I regionaliserte nasjonale innovasjonssystemer er aktørene sterkere funksjonelt integrert i nasjonale eller internasjonale innovasjonssystemer. Typisk foregår det samarbeid mellom FoU-enheter i større bedrifter eller avanserte mindre bedrifter og nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter. Isaksen (1999) trekker fram 5 forhold som han mener er av stor betydning for en regions innovative kapasitet: Et regionalt nettverk av bedrifter som samarbeider om framstillingen av én eller få typer komponenter eller tjenester. Tilstedeværelsen av unik og lokalt forankret kunnskap (særlig erfaringsbasert kunnskap, men også lokalt utviklet formell kunnskap). Omfanget av kollektive, lokale læreprosesser som fører til utvikling og vedlikehold av lokalt forankret kompetanse. Tilstedeværelsen av møtesteder (arenaer) som tilrettelegger for samarbeid slik at gjensidig tillit og felles forståelse kan etableres. Eksistensen av lokale formelle institusjoner som fremmer kompetansebygging, læring og samarbeid mellom bedrifter. Reve og Jakobsen (2001:90) har gjennomført casestudier av bedrifter hvor noen var lokalisert innen sterke næringsklynger og noen utenfor. I følge Reve og Jakobsen har sterke næringsklynger en relativt større tilgang på eksterne innovasjonsressurser enn næringsklynger som betegnes som svake. Det hevdes med andre ord at det er større sjanse for at en innovasjon som utvikles innenfor en sterk næringsklynge enn utenfor lykkes (Reve og Jakobsen, 2001:106). Innovasjonsressurser finnes i forsknings- og utviklingsmiljøene, hos bedrifter som betjener næringen, hos krevende internasjonale kunder, hos samarbeidende leverandører og hos personer med unik industriell erfaring som bare utvikles innen næringsklynger. Videre så forventes det at en intern rivalisering bidrar til et innovasjonspress. Bedrifter som derimot mangler eksterne innovasjonsressurser må i større grad ta i bruk interne ressurser for å realisere innovasjoner (Reve og Jakobsen, 2001:97) Næringsklynger og of fentlig politikk For å sikre eksisterende arbeidsplasser i en region, eller skape nye, må rammebetingelsene tilrettelegges. En region kan legge til rette for å tiltrekke seg næringsaktører ved å utvikle ressursbasen sin, hvor ressursbase kan forstås blant annet som kvalifisert arbeidskraft og fysisk infrastruktur. Det vil i en slik sammenheng være høyst aktuelt å sette lys på det offentliges rolle. Mange betrakter nettopp offentlige myndigheter som en av de viktigste pådrivere for utvikling av innovasjon gjennom tilrettelegging av rammevilkår og investering i infrastruktur, og har dermed en sentral rolle i utviklingen av en nasjons konkurransedyktighet (Porter, 1990:126).

17 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien 11 Offentlige myndigheter kan utvikle nasjonal konkurransedyktighet gjennom å påvirke fire faktorer (men det offentlige kan også bli påvirket av disse) som i henhold til Porters modell (1990) presentert i Figur 1 er med på å forme omgivelsene som en bedrift opererer i. Tilfeldige hendelser Bedrifts strategi, struktur og konkurranseforhold Faktorforhold Etterspørselsforhold Bedrifters relaterte og støttende industrier Myndighetene Figur 1 - Faktorer som påvirker en nasjons konkurransefortrinn. Kilde: Porter, 1990:127 Egenskaper ved de fire faktorene kan stimulere eller forhindre utviklingen av konkurransefortrinn. De fire faktorene er: (1) Faktorforhold; (2) Etterspørselsforhold; (3) Relaterte og støttende industrier; og (4) Bedrifters strategi, struktur og konkurranseforhold. Det er samspillet mellom disse faktorene som tilrettelegger for og skaper næringsklynger. Næringsklynge defineres i henhold til Porter (1990:131, 174) som en samling beslektede bedrifter og institusjoner innenfor en bestemt næring/industri. En slik klynge legger til rette for blant annet konkurranse og nære kunde - leverandør relasjoner som er sentrale pådrivere for innovasjon og utvikling av konkurransefortrinn som vil gi fordeler i det internasjonale marked (Porter, 1990:145). Definisjon av de fire faktorene er (Porter, 1990:71):

18 12 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien Faktorforhold: Et lands stilling når det gjelder tilgang på produksjonsfaktorer som er nødvendig for å kunne konkurrere innen en gitt bransje. Etterspørselsforhold: Egenskaper ved etterspørselsforhold for en spesiell bransje. Relaterte og støttende industrier: Tilstedeværelse eller fravær av leverandører og relaterte næringer som er internasjonalt konkurransedyktig. Bedrifters strategi, struktur og konkurranseforhold: Vilkår for næringsaktører og som er bestemmende for etablering av bedrifter, deres organisering og ledelse, og egenskaper ved konkurranseforholdene i hjemmemarkedet. I henhold til Porter betraktes konkurransen på hjemmemarkedet som en pådriver for innovasjon: bedrifter settes under press til å utvikle konkurransefortrinn. Det hevdes at rivalisering bidrar til å utnytte produksjonsfaktorer i et land mer effektivt (Porter, 1990:119), og at en geografisk konsentrasjon av konkurrenter i en bestemt by eller region tilrettelegger for en raskere innovasjonstakt (Porter, 1990:120; Saxenian, 1998:5). Noen av de mest strategiske relasjoner utvikles gjerne lokalt fordi utveksling av informasjon gjerne skjer raskere når det er geografisk nærhet mellom aktørene, noe som er nødvendig for hurtig produktutvikling (Saxenian, 1998:5). Det finnes en rekke eksempler på at en geografisk konsentrasjon av konkurrenter bidrar til at bransjen hevder seg internasjonalt; gullsmed næringen i Italia (Arezzo og Valenza Po), farmasi industrien i Sveits (Basel), og elektronikk industrien i Silicon Valley i California i USA. Utvikling av næringsklynger skjer gjerne parallelt med globalisering av produksjon, da bedrifter styrker dynamikken innen sin egen region gjennom å knytte seg opp mot liknende bedrifter og næringsklynger andre steder i verden (Saxenian, 1998:5). I tillegg til de fire faktorene presentert over er også de offentlige myndigheters rolle og tilfeldige hendelser (chance events) med i Porters modell. Som nevnt så kan myndighetene utvikle nasjonale konkurransefortrinn gjennom å utøve innflytelse på de fire faktorene. Tilfeldige hendelser forstås som hendelser som inntreffer og som er utenfor en bedrifts kontroll (og inntreffer også ofte utenfor en regjerings kontroll), og kan føre til at et lands konkurransefortrinn enten styrkes eller svekkes betraktelig. Tilfeldige hendelser kan bidra til å endre en industri struktur, eventuelt at en næring erstattes med en helt ny. Eksempler på slike hendelser er nye gjennombrudd innen teknologiske løsninger, krig, eksterne politiske begivenheter, og dramatiske endringer i etterspørselsforhold (Porter, 1990:73).

19 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien Empiri om innovas jon i Norge Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte studier av teknologisk innovasjon i norsk næringsliv i 1992 (CIS I - Community Innovations Study nr 1) og i 1997 (CIS II), samt en FoU-undersøkelse i Resultatene fra de to førstnevnte studiene er presentert i publikasjoner med tittel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer, publisert av Norges forskningsråd (NFR) i 1997 og STEP-gruppen har gjennomført flere innovasjonsstudier, blant annet nasjonale studier i 1992 ("Innovasjonsbrukerundersøkelsen") og 1998 ("Innovasjonssamarbeidsundersøkelsen"). De har også gjennomført flere regionale studier for ulike næringer med Wiig (1996) og Wiig og Isaksen (1998) som forfattere. Disse studiene har sitt primære fokus på teknologiske innovasjoner, som sies å foreligge når et nytt eller forandret produkt introduseres i markedet, eller når en ny eller endret prosess benyttes i kommersiell produksjon (NFR, 1997). Teknologi defineres som kunnskap, ferdigheter, rutiner, kompetanse og utstyr som er nødvendig for å utvikle og/eller framstille et produkt. SSBs undersøkelser skiller bedriftene etter næring (SSB s standardkoder) og bedriftsstørrelse (antall sysselsatte), men ikke geografisk. STEP-gruppen har sett på geografiske forskjeller i innovasjon. Der ikke noen annen kilde er oppgitt i følgende underkapitler ( ), refereres det til undersøkelsene som er gjort av SSB og kilden er de to publikasjonene fra 1997 og 1999 med tittel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer Omfang og kostnader Det er fastslått at 30% av norske foretak var innovative i perioden Innovasjon er da definert som at et foretak har tatt i bruk nye eller vesentlig endrede produksjonsprosesser eller at det er introdusert nye eller vesentlig endrede produkter i markedet. 5 Det er store variasjoner innenfor hovednæringene. (Se figur 1med oversikt over andel innovative foretak i 1997, fordelt etter bransje). 4 CIS-studiene er gjennomført etter standarder fastsatt av OECD i den såkalte Oslo-manualen. 5 Den mest innovative næringen var i 1997 produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter, hvor 71% av foretakene betegnes som innovative. Av tjenesteytende næringer er bedrifter innenfor bl.a. telekommunikasjon, finansiell tjenesteyting og databehandlingsvirksomhet de mest innovative.

20 14 Innovasjon og omstilling i fiskeindustrien 60 Land- og rørtransport Transport og telekommunikasjon Hjelpevirks. finans.tje.yting Sjøtransport Tjenester tilknyttet transport Bergverksdrift Agentur- og engroshandel Tjenesteyting (51-74) Lufttransport Kraftforsyning Prod. av trelast og varer av tre.. 19 Beredning av lær. Prod. reiseeff. 45 Bygge- og anleggsvirksomhet Forlagsvirksomhet, grafisk prod.. Næringslivet totalt(1) Tekstil- og bekledningsindustri.. 17 Prod tekstiler og utstyr Teknisk testing og analyse Prod. av metallvarer Prod. av klær. Beredning og farg. 35 Prod. av andre transportmidler Teknisk konsulentvirksomhet Industri (15-37) Nærings- og nytelsesmiddelindustri 5 Fiskeoppdrett Gjenvinning Utvinning av råolje og naturgass Finansiell tjenesteyting, forsikr. 31 Prod. av andre el. mask. og appa. 66 Forsikring og pensjonsfond Prod. av kontor- og datamaskiner. 26 Prod. av ikke-metallh. mineralprod 36 Prod. av møbler. Annen industripro 34 Prod. av motorkjøretøyer og deler Elektroteknisk og optisk industri 72 Databehandlingsvirksomhet Vannforsyning Prod. av metaller Prod. av medisinske instrumenter. 29 Prod. av maskiner og utstyr Finansiell tjenesteyting Prod. av gummi- og plastprod Prod. av papirmasse og papir Telekommunikasjon Prod. av radio og annet komm.uts. 24 Prod. av kjemikaler og kjem. prod Figur 2 - Andel innovative foretak etter næring. Norge Prosent. Kilde: NFR (1999). Innovative enheter har introdusert nye eller vesentlig endrete produkter eller prosesser i perioden.

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

R-02. STEP rapport ISSN 0804-8185. REGIONALE INNOVASJONSSYSTEMER Innovasjon og læring i 10 regionale næringsmiljøer. Arne Isaksen (red.

R-02. STEP rapport ISSN 0804-8185. REGIONALE INNOVASJONSSYSTEMER Innovasjon og læring i 10 regionale næringsmiljøer. Arne Isaksen (red. STEP rapport ISSN 0804-8185 R-02 1999 Arne Isaksen (red.) REGIONALE INNOVASJONSSYSTEMER Innovasjon og læring i 10 regionale næringsmiljøer Bjørn T. Asheim, STEP-gruppen / Universitetet i Oslo Morten Fraas,

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG STEP RAPPORT 02-2003 TITTEL STEP - Senter for innovasjonsforskning Postadresse/Besøksadresse: Hammersborg torg 3, 0179 Oslo Telefon: 22 86 80 10 Telefaks: 22 86 80 49 Foretaksregisteret: NO 948 007 029

Detaljer

R-10. STEP Rapport ISSN 0804-8185. Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo

R-10. STEP Rapport ISSN 0804-8185. Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo STEP Rapport ISSN 0804-8185 R-10 1998 Heidi Wiig Aslesen, Tori Grytli, Arne Isaksen, Bård Jordfald, Ove Langeland og Olav R. Spilling Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo STEP Storgaten

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

[Innovasjon i tjenester]

[Innovasjon i tjenester] [Innovasjon i tjenester] En empirisk analyse av tjenesteinnovasjon i norsk næringsliv og innovasjonspolitikkens utfordringer på tjenesteområdet MENON-publikasjon nr. 12/2010 Juli 2010 Av Leo A. Grünfeld

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

R-04. STEP rapport ISSN 0804-8185. Innovasjon i Sør-Trøndelag. Thor Egil Braadland. Thor Egil Braadland. STEP Storgaten 1 N-0155 Oslo Norway

R-04. STEP rapport ISSN 0804-8185. Innovasjon i Sør-Trøndelag. Thor Egil Braadland. Thor Egil Braadland. STEP Storgaten 1 N-0155 Oslo Norway STEP rapport ISSN 0804-8185 R-04 2001 Thor Egil Braadland Innovasjon i Sør-Trøndelag Thor Egil Braadland STEP Storgaten 1 N-0155 Oslo Norway Oslo, juni 2001 Storgaten 1, N-0155 Oslo, Norway Telephone +47

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold

Et kunnskapsbasert Østfold MENON Business Economics Forfatter(e): Rapportnr.: Steinar Normann (Østfoldforskning), Anne Espelien (Menon), Erik W. Jakobsen (Menon), Synnøve Rubach (Østfoldforskning), Frode Ramstad Johansen (Østfoldforskning),

Detaljer

R-04. SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter

R-04. SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter R-04 2000 SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter Redaktører for seriene: Editors for the series: Finn Ørstavik (1998-2000) Per M. Koch (2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse

Detaljer

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Rapport 2008:11 Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Eva J.B. Jørgensen Birgit Abelsen Knut Korsnes Tittel : Klynge eller praksisfellesskap? En

Detaljer

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder *

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * KAPITTEL 11 Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * LÆRINGSMÅL Når du har lest dette kapitlet, skal du kunne: forstå hvordan globalisering påvirker nesten alle organisasjoner i dag

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Tittel: Forfatter: Mer enn penger? Kunnskapsbedrifters erfaringer med ventureog

Detaljer

Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro)

Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro) NIFU SKRIFTSERIE 13/2004 Per Hetland (red.) Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro) Innspill til Forskningsrådets utvikling av en næringsrettet satsing overfor universitetene og høgskolene

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

Innovasjon og tradisjon i fiskeindustrien. Fiskerikandidatoppgave (60 stp) Odd-Eilert Ingilæ

Innovasjon og tradisjon i fiskeindustrien. Fiskerikandidatoppgave (60 stp) Odd-Eilert Ingilæ Innovasjon og tradisjon i fiskeindustrien. Fiskerikandidatoppgave (60 stp) Odd-Eilert Ingilæ Institutt for samfunnsfag og markedsføring Studieretning Innovasjon organisasjon og ledelse Norges fiskerihøgskole/universitetet

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Kongekrabbenæringen i Varanger, et bidrag til lokal vekst?

Kongekrabbenæringen i Varanger, et bidrag til lokal vekst? Kongekrabbenæringen i Varanger, et bidrag til lokal vekst? Marita Monsen Høsten 2004 Masteroppgave i samfunnsgeografi Institutt for Geografi Universitetet i Bergen 2 Innholdsfortegnelse Figurliste... 6

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

[Innovasjon i tjenester]

[Innovasjon i tjenester] Analyser Rådgivning - Forskning [Innovasjon i tjenester] MENON-rapport 4 / 25 Rapporten er utarbeidet i samarbeid med ECON Analyse og utgis også som ECON-rapport nr. 25-8 Innovasjon i tjenester Utarbeidet

Detaljer

Prosjektrapport nr. 34/2000. Sørlandsscenarier. James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen

Prosjektrapport nr. 34/2000. Sørlandsscenarier. James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Prosjektrapport nr. 34/2000 Sørlandsscenarier James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Tittel Forfattere Sørlandsscenarier James Karlsen, Helge Røed, Arild Vangstad og Arne Isaksen Rapport

Detaljer

Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak

Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak FoU-rapport nr. 11/2002 Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak Frode Braadland, Tom E. Eikebrokk, Elisabet S. Hauge, Øyvind L. Laderud, Carl Erik Moe, Dag H. Olsen Tittel Forfattere Elektronisk

Detaljer

Mekanisk industri i Agder

Mekanisk industri i Agder FoU-rapport nr. 12/2014 Mekanisk industri i Agder Status, utfordringer og forslag til tiltak Redaktører: Geir Jørgensen og Kristin Wallevik FoU-informasjon Tittel: Redaktører: Forfattere: Mekanisk industri

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

R-03. Regional innovasjon: En ny strategi i tiltaksarbeid og regionalpolitikk. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185.

R-03. Regional innovasjon: En ny strategi i tiltaksarbeid og regionalpolitikk. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-03 1997 Arne Isaksen Regional innovasjon: En ny strategi i tiltaksarbeid og regionalpolitikk Arne Isaksen STEP group Storgt. 1 N-0155 Oslo Norway Opprinnelig rapport

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn The Boston Consulting Group 2014 Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn 10 HOVEDBUDSKAP Globale

Detaljer